Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013"

Transcriptie

1 Faculteit Medische Wetenschappen Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling

2 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding... 6 Paragraaf 3 De propedeutische fase van de opleiding... 7 Paragraaf 4 Studievoortgang en studieadvies...10 Paragraaf 5 Toelating tot het tweede studiejaar van de opleiding, de postpropedeutische fase van de opleiding...13 Paragraaf 6 De postpropedeutische fase van de opleiding...14 Paragraaf 7 Tentamens en examens van de opleiding...21 Paragraaf 8 Vooropleiding...26 Paragraaf 9 Studiebegeleiding...29 Paragraaf 10 Zij-instroom Geneeskunde...30 Paragraaf 11 Honours programma...33 Paragraaf 12 Onderwijskundige scholing...36 Paragraaf 13 Overgang- en slotbepalingen...37 Bijlage I Gedragsregels voor studenten Geneeskunde

3 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de opleiding bachelor of science in de geneeskunde zoals beschreven in de paragrafen 3 en 4 van deze Regeling, hierna te noemen: de opleiding. De opleiding kent twee varianten: een met als voertaal Nederlands en een met als voertaal Engels. De opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, hierna te noemen: de faculteit. Artikel 1.2 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). In de onderhavige OER wordt regelmatig verwezen naar deze wet. Indien gewenst kunnen op de website van de overheid de betreffende passages geraadpleegd worden (http://wetten.overheid.nl/); b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; c. examinator: de door de examencommissie als zodanig aangewezen leden van het personeel die met het verzorgen van het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid zijn belast alsmede daartoe aangewezen deskundigen van buiten de instelling; d. examencommissie: de door de decaan van de opleiding ingestelde commissie ten behoeve van het afnemen van examens alsmede de organisatie en coördinatie van de tentamens; e. propedeuse: de propedeutische fase van de bacheloropleiding, als bedoeld in artikel 7.8 van de wet (WHW); f. post-propedeuse: het gedeelte van de bacheloropleiding, dat volgt op de propedeutische fase; g. onderwijseenheid: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet; h. definitief studieadvies: advies als bedoeld in art 7.8 b, lid 1 van de wet. i. bindend studie advies (BSA): dwingend afwijzend definitief studieadvies als bedoeld in art 7.8 b, lid 3 van de wet, namens het College van Bestuur uitgebracht door de decaan van de opleidingen, betreffende de inschrijving van de student voor de opleiding; j. studievoortgangsoverzicht, een overzicht van de gerealiseerde studielast. k. voorlopig studieadvies: een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van de opleiding l. practicum: een praktische oefening, als bedoeld in art van de wet, in een van de volgende vormen en naar behoren af te sluiten: - het maken van een verslag/scriptie, - het deelnemen aan een groep gericht op het functioneren als arts (coachgroep) - het deelnemen aan een tutorgroep - het deelnemen aan een mentorgroep - het deelnemen aan een vaardighedengroep - het maken van een werkstuk of een proefontwerp, - het uitvoeren van een onderzoekopdracht, - het deelnemen aan veldwerk of een excursie, - het doorlopen van een stage, - het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden en/of bekwaamheden; m. tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek voor de desbetreffende onderwijseenheid; n. examen: het propedeutisch en het bachelor examen van de opleiding; o. semester: deel van het studiejaar, beginnend op 1 september en eindigend op een door het College van Bestuur te bepalen datum omstreeks 31 januari, dan wel beginnend op vorenbedoelde door het College van Bestuur te bepalen datum en eindigend op 31 augustus; p. EC (European Credit); de eenheid in studiebelastinguren die bepaald is voor de onderwijseenheden waarbij geldt dat elk curriculumjaar van de opleiding de bij de wet vastgestelde norm van 60 punten niet te boven 3

4 gaat. EC is de afkorting van ECTS (European Credit Transfer System) en waarbij 1 EC staat voor 28 uur studietijd (contacttijd alsmede zelfstudietijd); q. Honours programma: verzwaring van de bacheloropleiding met minimaal 30 EC (JSM Honoursprogramma) of met minimaal 40 EC (Honours -programma van het University of Groningen Honours College) voor in wetenschappelijk onderzoek geïnteresseerde en gekwalificeerde studenten. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Artikel 1.3 Doel van de opleiding De bacheloropleiding geneeskunde is de start van het opleidingscontinuüm van de arts. Met het behalen van het bachelordiploma is de student toelaatbaar tot de masteropleiding geneeskunde. De masteropleiding wordt afgesloten met het behalen van het masterdiploma en het (basis-)artsdiploma. Het 'Raamplan 2009 Artsopleiding' dat op verzoek van de ministeries van O, C &W en VWS door de gezamenlijke faculteiten is opgesteld, omvat de Eindtermen waaraan de basisarts moet voldoen. Deze eindtermen zijn vastgelegd in de bijlage van de Wet BIG. De faculteit heeft de algemene Eindtermen uit het Raamplan 2009 vertaald in zeven bekwaamheden die overeenkomen met de 7 competenties van de CanMEDS waaraan in het Raamplan wordt gerefereerd: 1. Communiceren. De arts is in staat tot empathisch, effectief en efficiënt communiceren met betrekking tot het medisch handelen en het professionele gedrag binnen de context van patiëntenzorg en samenwerking met andere zorgverleners. 2. Probleemoplossen. De arts is in staat een probleem helder te krijgen en adequate stappen te ondernemen om dit probleem op te lossen. Hij integreert deze bekwaamheid met alle andere bekwaamheden en past deze toe in te verantwoorden besliskundige processen. 3. Omgaan met wetenschap. De arts is in staat wetenschappelijke informatie kritisch te benaderen en zich zelfstandig een mening te vormen. Hij is in staat deze informatie op adequate wijze te vertalen in geneeskundig beleid. 4. Onderzoeken en handelen. De arts is in staat zelfstandig en probleemgericht de anamnese, het lichamelijk en aanvullend onderzoek uit te voeren, alsook interventies die deel uitmaken van de behandeling. 5. Behandelen. De arts is bekwaam in het behandelen van de meest voorkomende gezondheidsproblemen van individuele patiënten in relatie tot hun leefomgeving en tot de maatschappij. Hij kan het doel van een behandeling benoemen, de mogelijkheden van de behandelingen inventariseren, de keuze voor een behandeling beargumenteren, het effect ervan bewaken en de behandeling bijsturen, een en ander zo nodig na consultatie van anderen. Tevens is de arts bekwaam in het verlenen van basale eerste hulp. 6. Omgaan met de maatschappelijke context. De arts is in staat om het individuele probleem (de klacht) van de patiënt te plaatsen in de maatschappelijke context en zijn handelen hierop af te stemmen. Hij is zich bewust van de factoren die een rol spelen bij gezondheid, ziekte en de gevolgen daarvan, zowel op individueel als op collectief niveau. 7. Reflecteren. De arts is in staat tot reflectie over zichzelf als persoon en als professional zowel in het contact met patiënten en collega s, als in relatie tot werk en taken en tot reflectie over de principes van geneeskunde in een cultuurgebonden context. Op basis van deze reflecties ontwikkelt de arts zich als professional en als persoon gedurende zijn loopbaan. Aan het eind van de bacheloropleiding geneeskunde moet de student alle bekwaamheden tot op niveau 1 beheersen. Een uitgebreide beschrijving van de bekwaamheden en de daarbij onderscheiden niveaus kan op de website van de faculteit geraadpleegd worden: Naast de algemene Eindtermen omvat het "Raamplan 2009 Artsopleiding" een overzicht van 'problemen' die de basisarts moet kunnen oplossen. (zie: Aan het eind van de bacheloropleiding geneeskunde moet de student de theoretische basisconcepten en de klinische concepten, die ten grondslag liggen aan de problemen uit het Raamplan 2009, kennen. De Bacheloropleiding Geneeskunde, hierna te noemen de BSc Geneeskunde kent een tweede variant, de International Bachelor, hierna te noemen de BSc in Medicine; Global Health Profile. Deze kenmerkt zich naast de bovengenoemde uitgangspunten van de reguliere opleiding, door het accent op het internationale karakter van de inhoud van de opleiding, samengevat in wereld gezondheidszorg. De medische inhoud van de 4

5 opleiding wordt in dit licht behandeld en gedefinieerd in leerdoelen. Het globale opleidingsdoel is om de student voor te bereiden op de uitdagingen van de toenemende globalisering in de medische inhoud. De internationalisatie van de omgeving waarin professionals meer en meer komen te werken en de uitoefening van de gezondheidszorg waarin de gevolgen van de globalisering van samenlevingen steeds duidelijker naar voren komen, staan centraal. De voertaal in deze opleiding is Engels. Artikel 1.4 Vorm van de opleiding De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. Artikel Iudicium Abeundi 1. In geval van ernstig laakbare gedragingen en/of uitlatingen van een student kan het College van Bestuur in bijzondere gevallen na advies van de Examencommissie of van het faculteitsbestuur de inschrijving van een student beëindigen. 2. Het College van Bestuur neemt een beslissing als bedoeld in het eerste lid eerst nadat de betreffende student is gehoord omtrent de voorgenomen beslissing, nadat een zorgvuldige afweging van alle belangen van de student en van de instelling heeft plaatsgevonden en nadat aannemelijk is geworden dat de student door zijn/haar gedragingen en /of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem/haar gevolgde studie opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op die beroepsopleiding. Het faculteitsbestuur, de Examencommissie en het College van Bestuur nemen daarbij het Protocol Iudicium Abeundi in acht zoals dit door de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra op 1 november 2010 is vastgesteld 5

6 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Artikel 2.1 Indeling en examens van de opleiding 1. In de opleiding kunnen de volgende examens worden afgelegd: a. Het propedeutisch examen; de propedeuse wordt afgesloten met het propedeuse-examen dat toegekend wordt indien de tentamens behorende bij de onderwijseenheden van deze fase voldoende zijn gemaakt. b. Het afsluitend bachelorexamen; het bachelorexamen kan worden afgelegd indien het propedeutisch examen is behaald dan wel een vrijstelling hiervoor is verkregen alsmede indien de tentamens behorende bij de onderwijseenheden van het tweede en derde opleidingsjaar, voldoende zijn gemaakt. Het examen geeft recht op het voeren van de titel Bachelor of Science (BSc) in de geneeskunde. 2. De opleiding is opgedeeld in een propedeutische fase en een post-propedeutische fase. Artikel 2.2 Studielast 1. De opleiding heeft een studielast van 180 European Credits (EC, afgeleid van ECTS: European Credit Transfer System, waarbij 1 EC = 28 uren studielast) 2. De propedeutische fase heeft een studielast van 60 EC. 3. De studielast wordt steeds uitgedrukt in hele EC. Artikel 2.3 Academische vorming De opleiding van de student bevat de volgende elementen ten dienste van de academische vorming van de student, in het bijzonder met betrekking tot: - de algemene principes van hypothesevorming, methoden (waaronder die met betrekking tot gegevensverzameling), concepten van voor de geneeskunde relevante vormen van wetenschappelijk onderzoek - de beginselen van wetenschapsmethodologie, biostatistiek en epidemiologie - de denkwijze van het wetenschappelijk onderzoek - de wetenschappelijke achtergronden van de basisconcepten noodzakelijk voor een goed begrip van structuur en functie van het menselijk lichaam - een kritische houding ten opzichte van de wetenschappelijke kennis waarop het medisch handelen is gebaseerd - het opsporen van informatie die beroepshalve van belang is, deze te beoordelen en waar nodig over te dragen - het refereren aan vakliteratuur - het hanteren van vakwetenschappelijke kennis in een bredere context Artikel 2.4 Honours programma In aansluiting op het in artikel 2.3 gestelde, kan de bacheloropleiding een Honours programma bieden voor getalenteerde studenten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en of onderwijs. Dit programma houdt een substantiële aanvulling en verzwaring in van de reguliere bacheloropleiding met een totale zwaarte van minimaal 30 EC. Studenten kunnen ook deelnemen aan het Honours-programma van het University of Groningen Honours College, indien zij worden geselecteerd door de Dean van het University of Groningen Honours College. Een nadere uitwerking hiervan is vermeld onder paragraaf 11 van deze Onderwijs- en Examenregeling. 6

7 Paragraaf 3 De propedeutische fase van de opleiding Artikel 3.1 Samenstelling propedeutische fase 1. BSc Geneeskunde De propedeutische fase omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: 1.1 Fundamenten van de Geneeskunde (11 EC) 1.2 Infectie en Afweer (11 EC) 1.3 Ademhaling en circulatie (11 EC) 1.4 Zorg (11 EC) 1.5 Professionele ontwikkeling I (10 EC) 1.6 Kennisprogressie BI (6 EC) 2. BSc in Medicine; Global Health Profile De propedeutische fase omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: 1.1 Fundamentals of medicine (11 EC) 1.2 Infection and immunity (11 EC) 1.3 Respiration and circulation 11 EC) 1.4 Mind and science (11 EC) 1.5 Professional Development and Global Health I (10 EC) 1.6 Progress test BI (6 EC) Artikel 3.2 Propedeutische practica 1 BSc Geneeskunde De volgende onderwijseenheden van de propedeuse omvatten naast het onderwijs in de vorm van colleges, verplichtingen in de daarbij aangegeven vorm, waaraan de student moet deelnemen 1.1 Fundamenten van de geneeskunde: a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 1.2 Infectie en afweer: a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroep-/mentorgroepbijeenkomsten) 1.3 Ademhaling en circulatie: a. weekgebonden practica en bijbehorende entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroep- mentorgroepbijeenkomsten) 1.4 Zorg: a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (mentorgroep/tutorgroepbijeenkomsten) 1.5 Professionele ontwikkeling I a. individuele voortgangsgesprekken b. kleinschalig onderwijs (o.a. mentorgroepbijeenkomsten) c. deelname aan slotsymposium behorende bij de mentorgroepbijeenkomsten d. stage op een verpleegafdeling van een verpleeghuis of ziekenhuis 2. Het tentamen van een onderwijseenheid genoemd in dit artikel kan niet worden afgelegd dan nadat de practica die tot de onderwijseenheid behoren, met voldoende resultaat zijn gevolgd. 7

8 3. BSc in Medicine; Global Health Profile De volgende onderwijseenheden van de propedeuse omvatten naast het onderwijs in de vorm van colleges, verplichtingen in de daarbij aangegeven vorm, waaraan de student moet deelnemen 1.1 Fundamentals of medicine a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 1.2 Infection and immunity a. weekgebonden practica c. kleinschalig onderwijs (tutorgroep-/mentorgroepbijeenkomsten) 1.3 Respiration and circulation a. weekgebonden practica en bijbehorende entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroep- mentorgroepbijeenkomsten) 1.4 Mind and science a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten/mentorgroepbijeenkomsten) 1.5 Professional Development and Global Health I a. individuele voortgangsgesprekken b. kleinschalig onderwijs (coachgroep- en mentorgroepbijeenkomsten) c. deelname aan slotsymposium behorende bij de mentorgroepbijeenkomsten d. stage op een verpleegafdeling of ziekenhuis e. overige praktijkgebonden activiteiten f. activiteiten in het kader van educatieve beoordeling 4. Het tentamen van een onderwijseenheid genoemd in dit artikel kan niet worden afgelegd dan nadat de practica die tot de onderwijseenheid behoren, met voldoende resultaat zijn gevolgd. Artikel 3.3 Vorm van de tentamens 1 BSc Geneeskunde De tentamens van de onderwijseenheden behorende bij de propedeuse worden op de aangegeven wijze afgelegd: 1.1 Fundamenten van de geneeskunde - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - mondelinge toets - practicumverplichtingen - practicumtoets histologie - practicumtoets celbiologie 1.2 Infectie en afweer - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - practicumtoets statistiek - practicumverplichtingen 1.3 Ademhaling en circulatie - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - practicumverplichtingen - practicumtoets Basic Life Support/AED 8

9 1.4 Zorg - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - vaardighedentoets binnen kleinschalig onderwijs - practicumverplichtingen 1.5 Professionele ontwikkeling I - beoordeling portfolio (met o.a. verslagen individuele voortgangsgesprekken, beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen opdrachten) - verslag leeronderzoek - verslag zorgstage - practicumverplichtingen 1.6 Kennisprogressie BI - voortgangstoets 1 - voortgangstoets 2 - voortgangstoets 3 - voortgangstoets 4 2 BSc in Medicine; Global Health Profile De tentamens van de onderwijseenheden behorende bij de propedeuse worden op de aangegeven wijze afgelegd: 1.1 Fundamentals of medicine - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - mondelinge toets - practicumverplichtingen - practicumtoets histologie - practicumtoets celbiologie 1.2 Infection and immunity - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - practicumtoets statistiek - practicumverplichtingen 1.3 Respiration and circulation - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - practicumverplichtingen - practicumtoets Basic Life Support 1.4 Mind and science - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - vaardighedentoets binnen kleinschalig onderwijs - practicumverplichtingen - practicumtoets Basic Life Support/AED 1.5 Professional Development and Global Health I - beoordeling portfolio (met o.a. verslagen individuele voortgangsgesprekken, beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen opdrachten) - practicumverplichtingen 1.6 Progress test BI - voortgangstoets 1 - voortgangstoets 2 - voortgangstoets 3 - voortgangstoets 4 9

10 Paragraaf 4 Studievoortgang en studieadvies Artikel Studievoortgangsoverzicht In het jaar van eerste inschrijving ontvangt de student omstreeks de 13 e week van het studiejaar, doch in ieder geval gedurende het eerste semester van de opleiding een studievoortgangsoverzicht, met daarin een overzicht van de gerealiseerde studielast. Artikel Voorlopig studieadvies / bindend studieadvies 1 Rond het begin van het tweede semester ontvangt de student een schriftelijk voorlopig studieadvies. 2 Dit voorlopig studieadvies geeft een waarschuwing indien er sprake is van onvoldoende studievoortgang, zodat de student nog de gelegenheid heeft om zijn prestaties te verbeteren. 3 Wanneer de studievoortgang zodanig is dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de student aan de voorwaarden als genoemd in artikel 4.3. lid 2 zal gaan voldoen, wordt de student uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur. Dit gesprek heeft tot doel het bespreken van de wijze van studeren, een heroverweging van de studiekeuze en een eventuele verwijzing naar een andere opleiding. 4. Indien de resultaten hiertoe aanleiding geven wordt na het voorlopig studieadvies een bindend studieadvies als bedoeld in artikel 4.3 lid 2 uitgebracht, conform de procedure als beschreven in artikel Indien de student de norm als bedoeld in artikel 4.3 lid 2, niet heeft behaald doch deze norm in hetzelfde studiejaar wèl heeft behaald bij een opleiding van de RUG waarvoor deze OER niet geldt, wordt voor de opleiding van deze OER geen bindend studieadvies afgegeven. 6. Indien een student voor een WO-opleiding waarvoor deze OER niet geldt reeds het propedeutisch examen heeft behaald dan wel de propedeutische fase heeft afgerond wordt voor de opleiding van deze OER geen bindend studieadvies afgegeven. Artikel Definitief studieadvies / bindend studieadvies 1. Rond het einde van het tweede semester in het eerste jaar van inschrijving ontvangt de student nogmaals een schriftelijk advies over de voortzetting van zijn opleiding, het definitief studieadvies. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 wordt aan dit studieadvies een afwijzing met een bindend karakter verbonden, indien de student minder dan 45 studiepunten heeft behaald in het eerste jaar van zijn inschrijving, dan wel het propedeutisch examen niet heeft behaald aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving (bij een deeltijdopleiding aan het eind van zijn derde jaar van inschrijving), het bindend studieadvies. 3. De afwijzing geldt gedurende een termijn van 2 volgende studiejaren en heeft betrekking op de CROHO-opleiding van inschrijving, alsmede op de door het College van Bestuur aangewezen verwante CROHO-opleidingen als genoemd in de bijlage bij deze regeling. 4. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten tellen alleen de studiepunten van de vakken als bedoeld in paragraaf 3. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in dit artikel tellen de studiepunten van verworven vrijstellingen en de resultaten van behaalde deeltoetsen mee. 10

11 Artikel Afwijkingen definitief studieadvies / bindend studieadvies 1. Aan de student die een verzoek tot uitschrijving met ingang van 1 februari van het eerste jaar van inschrijving doet, wordt geen definitief studieadvies uitgebracht. Indien deze student zich in een volgend studiejaar opnieuw inschrijft, zal in dat volgende studiejaar het definitieve studieadvies worden uitgebracht. 2. Voor de student die zich voorafgaand of met ingang van 1 februari uitschrijft voor een opleiding en zich daarna in hetzelfde jaar met ingang van 1 februari inschrijft voor een door het College van Bestuur aangewezen verwante CROHO-opleiding als genoemd in de bijlage bij deze regeling geldt geen aanpassing van de norm als bedoeld in art. 4.3 lid 2. De student krijgt een bindend studieadvies indien hij aan het eind van het tweede semester van het eerste jaar van inschrijving minder dan 40 studiepunten (bij een deeltijdopleiding minder dan 20 studiepunten) heeft behaald, danwel het propedeutisch examen niet heeft behaald aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving (bij een deeltijdopleiding aan het eind van zijn derde jaar van inschrijving). Voor het overige zijn de bepalingen als bedoeld in artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing. 3. Voor de student die zich voorafgaand of met ingang van 1 februari uitschrijft voor een voltijd opleiding en zich daarna in hetzelfde jaar met ingang van 1 februari inschrijft voor dezelfde CROHO-opleiding in deeltijd of voor een door het College van Bestuur aangewezen verwante CROHOopleiding als genoemd in de bijlage bij deze regeling in deeltijd geldt geen aanpassing van de norm als bedoeld in art. 4.3 lid 2. De student krijgt een bindend studieadvies indien hij aan het eind van het tweede semester van het eerste jaar van inschrijving minder dan 45 studiepunten heeft behaald, dan wel het propedeutisch examen niet heeft behaald aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving. Voor het overige zijn de bepalingen als bedoeld in artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing. 4. De student die zich vanaf 1 februari inschrijft voor een bacheloropleiding van de RUG en niet eerder in hetzelfde jaar als student stond ingeschreven, krijgt een bindend studieadvies indien hij aan het eind van het tweede semester van het eerste jaar van inschrijving minder dan 20 studiepunten van deze opleiding (bij een deeltijdopleiding minder dan 10 studiepunten) heeft behaald, dan wel het propedeutisch examen niet heeft behaald aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving (bij een deeltijdopleiding aan het eind van zijn derde jaar van inschrijving). Voor het overige zijn de bepalingen als bedoeld in artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing. Artikel Procedure uitreiken definitief studieadvies / bindend studieadvies 1. Het definitief studieadvies / bindend studieadvies wordt namens het College van Bestuur uitgebracht door de decaan van de opleidingen. 2. Alvorens een bindend studieadvies wordt uitgebracht, wordt de student in de gelegenheid gesteld te worden gehoord door of namens de decaan van de opleidingen. Artikel Persoonlijke omstandigheden 1. In zijn afweging om een bindend studieadvies uit te brengen betrekt de decaan van de opleidingen op verzoek van de student diens persoonlijke omstandigheden. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden die door de student na intreden zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur zijn gemeld, worden door de decaan van de opleidingen betrokken in zijn afweging. 2. Indien op grond van de omstandigheden als bedoeld in lid 1 van een bindend studieadvies wordt afgezien, wordt aan de student aan het einde van diens volgende studiejaar opnieuw het studieadvies als bedoeld in art 4.3 uitgebracht. 11

12 3. Omstandigheden als bedoeld in het eerste lid leiden niet automatisch tot een succesvolle aanspraak op een uitkering uit het Profileringsfonds. Artikel 4.7 Beroepsbepaling In het besluit wordt melding gemaakt van de geldende rechtsbeschermingsvoorziening. Artikel 4.8 Verlengd tentamen 1. Studenten die in hun eerste jaar van inschrijving vóór aanvang van de herkansingen in juli: - de onderwijseenheden blok 1.1 Fundamenten van de geneeskunde, Professionele ontwikkeling I en Kennisprogressie I hebben behaald, - en voor twee van de drie overige onderwijseenheden 1.2, 1.3 of 1.4 als eindcijfer minimaal een 6.0 hebben behaald, - en voor het resterende blok een eindcijfer van minimaal een 5.0 hebben behaald, komen in aanmerking voor een verlengd tentamen over een deel van de leerstof van de betreffende onderwijseenheid, af te nemen tijdens de reguliere herhalingsperiode. Het eindresultaat van dit verlengde tentamen kan nooit hoger zijn dan Studenten die in hun eerste jaar van inschrijving na afloop van de herhalingstentamens: - 3 van de 6 onderwijseenheden hebben behaald waaronder in ieder geval de onderwijseenheid Professionele ontwikkeling I, - hebben voldaan aan alle verplichtingen van de overige drie onderwijseenheden, - voor de onvoldoende onderwijseenheden minimaal op het afgeronde schriftelijke deel het cijfer 5 hebben behaald, worden in de gelegenheid gesteld een verlengd tentamen af te leggen in een door de faculteit aan te wijzen onderwijseenheid. Het eindcijfer van dit verlengd tentamen kan nooit hoger zijn dan 6.0 Artikel 4.9 BSA-norm is 45 EC Studenten die na afloop van alle herkansingen en een eventueel verlengd tentamen 38 EC of meer maar minder dan 45 EC hebben behaald, kunnen onder strikte voorwaarden een deel van de studielast van één of twee blokken uitgekeerd krijgen, zodat alsnog wordt voldaan aan de BSA-norm van tenminste 45 EC. Hiervoor dient de student in ieder geval: - de onderwijseenheid PO1 met tenminste een voldoende te hebben afgerond en - voor alle resterende blokken waarvoor een onvoldoende resultaat is behaald, aan alle practica-verplichtingen te hebben voldaan. Indien aan bovenstaande criteria is voldaan, wordt per blok 4 EC uitgekeerd. De resterende studielast van 7 EC per blok wordt in het daarop volgend studiejaar toegekend, nadat voor het nog openstaande schriftelijke en/of mondelinge deel van het tentamen van het betreffende blok een voldoende resultaat is behaald voor afloop van het betreffende studiejaar. 12

13 Paragraaf 5 Toelating tot het tweede opleidingsjaar, de postpropedeutische fase Artikel 5.1 Criteria toelating post-propedeutische fase 1. Toelaatbaar tot het tweede jaar van de opleiding, de postpropedeutische fase, is de bezitter van het propedeutisch getuigschrift; 2. Voorwaardelijk toelaatbaar is de student die tenminste 45 EC in het eerste jaar van de propedeutische fase heeft behaald. 3. De voorwaardelijke toelating vervalt indien niet is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 4.3 lid 2. 13

14 Paragraaf 6 De postpropedeutische fase van de opleiding Artikel 6.1 Samenstelling tweede opleidingsjaar BSc Geneeskunde Het tweede opleidingsjaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studie punten: 2.1 Waarnemen en reageren (9 EC) 2.2 Bemerken en verwerken (11 EC) 2.3 Regeling en ontregeling (9 EC) 2.4 Chronisch verlies van functie (11 EC) 2.5 Professionele ontwikkeling II (8 EC) 2.6 Kennisprogressie BII (6 EC) 2.7 Keuzeprojekt Persoonlijke Profilering II jaar 2 (3 EC) 2.8 Keuzecursus (3 EC) BSc in Medicine; Global Health Profile Het tweede opleidingsjaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studie punten: 2.1 Motion and senses I (11 EC) 2.2 Motion and senses II (11 EC) 2.3 Dysregulation and chronic diseases I (11 EC) 2.4 Dysregulation and chronic diseases II (11 EC) 2.5 Professional Development and Global Health II (7 EC) 2.6 Progress test BII (6 EC) 2.7 Bachelor thesis Plan (3 EC) Artikel 6.2 Post-propedeutische practica jaar BSc Geneeskunde De volgende onderwijseenheden van het postpropedeutische jaar 2 omvatten naast het onderwijs in de vorm van colleges, verplichtingen in de daarbij aangegeven vorm, waaraan de student moet deelnemen 2.1 Waarnemen en reageren: geen onderwijsverplichtingen 2.2 Bemerken en verwerken: a. weekgebonden practica en bijbehorende entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 2.3 Regeling en ontregeling: geen onderwijsverplichtingen 2.4 Chronisch verlies van functie a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroep- en mentorgroepsbijeenkomsten) 2.5 Professionele ontwikkeling II a. kleinschalig onderwijs (coachgroepbijeenkomsten) b. interviews met patiënten c. polikliniekstages d. educatieve beoordeling portfolio halverwege het studiejaar 14

15 6.2.2 BSc in Medicine; Global Health Profile De volgende onderwijseenheden van het postpropedeutische jaar 2 omvatten naast het onderwijs in de vorm van colleges, verplichtingen in de daarbij aangegeven vorm, waaraan de student moet deelnemen 2.1 Motion and senses I: a. weekgebonden practica en gerelateerde entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 2.2 Motion and senses II; a. weekgebonden practica en gerelateerde entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 2.3 Dysregulation and chronic diseases I; a. weekgebonden practica en gerelateerde entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 2.4 Dysregulation and chronic diseases II; a. weekgebonden practica en gerelateerde entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 2.5 Professional Development and Global Health II; a. kleinschalig onderwijs (coachgroepbijeenkomsten) b. praktijkgebonden activiteiten c. activiteiten in het kader van educatieve beoordeling van het portfolio d. individueel voortgangsgesprek Artikel 6.3 Vorm van de tentamens BSc Geneeskunde De tentamens van de onderwijseenheden behorende bij het tweede opleidingsjaar van de postpropedeuse worden op de aangegeven wijze afgelegd: 2.1 Waarnemen en reageren: a. schriftelijke deeltoets 1 b. schriftelijke deeltoets Bemerken en verwerken: a. schriftelijke toets b. mondelinge toets c. practicumverplichtingen d. practicumtoets Basic Life Support/AED 2.3 Regeling en ontregeling: a. schriftelijke deeltoets 1 b. schriftelijke deeltoets Chronisch verlies van functie a. schriftelijke toets b. verslag leeronderzoek c. practicumverplichtingen 2.5 Professionele ontwikkeling II a. practicumverplichtingen b. beoordeling portfolio (met o.a. beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen overige opdrachten) 15

16 2.6 Kennisprogressie BII a. voortgangstoets 5 b. voortgangstoets 6 c. voortgangstoets 7 d. voortgangstoets Keuzeprojekt Persoonlijke Profilering II (jaar 2) Elk keuzeprojekt wordt getoetst. De wijze van toetsing is afhankelijk van de vorm en inhoud van het projekt en kan bestaan uit een referaat, verslag, schriftelijke vragen, enz. Individuele keuzeprojekten worden getoetst door in ieder geval een schriftelijk verslag. 2.8 Keuzecursus De keuzecursus is teamonderwijs met als leerdoelen 1. academische vorming en 2. samenwerken en organiseren. Elk team maakt een inhoudelijk eindproduct ter beoordeling van een vakdocent en studenten beoordelen elkaars inzet BSc in Medicine; Global Health Profile De tentamens van de onderwijseenheden behorende bij het tweede opleidingsjaar van de postpropedeuse worden op de aangegeven wijze afgelegd: 2.1 Motion and senses I - schriftelijke deeltoets 1 - schriftelijke deeltoets 2 - schriftelijke deeltoets 3 - practicumverplichtingen 2.2 Motion and senses II - schriftelijke toets - mondelinge toets - practicumverplichtingen 2.3 Dysregulation and chronic diseases I - schriftelijke toets - practicumverplichtingen 2.4 Dysregulation and chronic diseases II - schriftelijke toets - mondelinge toets - practicumverplichtingen - practicumtoets Basic Life Support/AED 2.5 Professional Development and Global Health II a. practicumverplichtingen b. beoordeling portfolio (met o.a. beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen overige opdrachten) 2.6 Progress test BII - voortgangstoets 5 - voortgangstoets 6 - voortgangstoets 7 - voortgangstoets Bachelor thesis Projectplan - schriftelijk verslag 16

17 Artikel 6.4 Overgangsbepalingen Voor alle studenten BSc Geneeskunde vanaf cohort 2011 gelden een aantal wijzigingen: a. Met ingang van het academisch jaar wordt het Keuzeonderwijs in jaar 2 uitgebreid. Naast het keuzeproject Persoonlijke Profilering II (3 EC) bestaat er in jaar 2 nu eveneens de onderwijseenheid Keuzecursus (3 EC). Daartoe zijn tussen de blokken 2.1 en 2.2 en tussen de blokken 2.3 en 2.4 drie weken onderwijstijd vrijgemaakt. Het is toegestaan om twee maal een Keuzecursus af te leggen en daarmee ook aan de verplichting Keuzeproject Persoonlijke Profilering II te voldoen. Er moet altijd minimaal 1 Keuzecursus gedaan worden. b. De studielast die is vrijgemaakt voor de nieuwe onderwijseenheid Keuzecursus in de blokken 2.1 en 2.3 leidt tot aanpassing van de betreffende studielast: blok 2.1 en blok 2.3 krijgen een studielast van 9 EC. Voor studenten van cohort 2010 en eerder die deze blokken nog moeten afleggen, geldt de oude studielast van 11 EC. De nieuwe verplichting Keuzecursus is eveneens niet voor hen van toespassing. c. Door aanpassingen bij de onderwijseenheid Beroepsvoorbereiding II wordt niet alleen de naam van deze onderwijseenheid veranderd in Professionele ontwikkeling II maar wordt de studielast ook uitgebreid van 7 naar 8 EC. Artikel 6.5 Samenstelling derde opleidingsjaar Het derde opleidingsjaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studiepunten: BSc Geneeskunde 3.1 Oncologie en Bewegingsapparaat (11 EC) 3.2 Acuut gestoorde of verstoorde functie (11 EC) 3.3 Voortplanting en ontwikkeling (11 EC) 3.4 Levensfasen (11 EC) 3.5 Beroepsvoorbereiding III (7 EC) 3.6 Kennisprogressie BIII (6 EC) 3.7 Keuzeprojekt Persoonlijke Profilering III jaar 3 (3 EC) BSc in Medicine; Global Health Profile 3.1 Minor elective (11 EC) 3.2 Surgery and acute medicine (11 EC) 3.3 Life cycle I (11 EC) 3.4 Life cycle II (11 EC) 3.5 Professional Development III (7 EC) 3.6 Progress test BIII (6 EC) 3.7 Bachelor thesis (3 EC) Artikel 6.6 Post-propedeutische practica jaar Bsc Geneeskunde 3.1 Oncologie en bewegingsapparaat a. weekgebonden practica en bijbehorende entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroep- en mentorgroepsbijeenkomsten) 3.2 Acuut gestoorde of verstoorde functie geen onderwijsverplichtingen 3.3 Voortplanting en ontwikkeling a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 3.4 Levensfasen geen onderwijsverplichtingen 17

18 3.5 Beroepsvoorbereiding III a. kleinschalig onderwijs (coachgroepbijeenkomsten) b. interviews met patiënten c. stage sociaal-geneeskundige d. bijwonen tuchtrechtzaak e. educatieve beoordeling portfolio halverwege het studiejaar Bsc in Medicine: Global Health Profile 3.1 Elective period Geen onderwijsverplichtingen 3.2 Surgery and acute medicine a. weekgebonden practica 3.3 Life cycle I a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 3.3 Life cycle II a. weekgebonden pracica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 3.4 Professional Development and Global Health III a. kleinschalig onderwijs (coachgroepbijeenkomsten) b. praktijkgebonden activiteiten c. activiteiten in het kader van educatieve beoordeling d. individueel voortgangsgesprek Artikel 6.7 Vorm van de tentamens De tentamens van de onderwijseenheden behorende bij het derde opleidingsjaar van de postpropedeuse worden op de aangegeven wijze afgelegd: Bsc Geneeskunde 3.1 Oncologie en bewegingsapparaat a. schriftelijke toets b. verslag leeronderzoek c. practicumverplichtingen d. practicumtoets Paediatric Basic Life Support 3.2 Acuut gestoorde of verstoorde functie a. schriftelijke toets 1 b. schriftelijke toets 2 c. schriftelijke toets Voortplanting en ontwikkeling a. schriftelijke toets b. mondelinge toets c. practicumverplichtingen 3.4 Levensfasen a. schriftelijke toets 1 b. schriftelijke toets 2 c. schriftelijke toets Beroepsvoorbereiding III a. practicumverplichtingen 18

19 b. beoordeling portfolio (met o.a. beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen overige opdrachten) 3.6 Kennisprogressie BIII a. voortgangstoets 9 b. voortgangstoets 10 c. voortgangstoets 11 d. voortgangstoets Keuzeprojekt Persoonlijke Profilering III (jaar 3) Elk Keuzeproject Persoonlijke Profilering wordt getoetst. De wijze van toetsing is afhankelijk van de vorm en inhoud van het project en kan bestaan uit een referaat, verslag, schriftelijke vragen, enz. Individuele Keuzeprojekten Persoonlijke Profilering worden getoetst door in ieder geval een schriftelijk verslag Bsc in Medicine: Global Health Profile 3.1 Elective period a. Beoordelingsformulier elective period 3.2 Surgery and acute medicine a. schriftelijke toets 1 b. schriftelijke toets 2 c. schriftelijke toets 2 d. practicumverplichtingen 3.3 Life cycle I a. schriftelijke toets 1 b. schriftelijke toets 2 b. mondelinge toets c. practicumverplichtingen 3.4 Life cycle II a. schriftelijke toets 1 b. schriftelijke toets 2 c. practicumverrplichtingen d. practicumtoets Paediatric Basic Life Support 3.5 Professional Development and Global Health III a. practicumverplichtingen b. beoordeling portfolio (met o.a. beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen overige opdrachten) 3.6 Bachelor thesis a. schriftelijk verslag 3.7 Progress test BIII a. voortgangstoets 9 b. voortgangstoets 10 c. voortgangstoets 11 d. voortgangstoets 12 Artikel 6.8 Overgangsbepalingen 1. In blok 3.1 is inhoud verschoven naar 3.2 (traumatologie) en is bestaande inhoud uitgebreid: Blok 3.1 heet thans Oncologie en Bewegingsapparaat a. Wanneer een student aan alle verplichten van blok 3.1 heeft voldaan maar een onvoldoende voor de 19

20 schriftelijke toets heeft èn blok 3.2 al heeft behaald, moet de schriftelijke toets van blok 3.1 oude stijl worden overgedaan. b. Wanneer een student blok 3.1 in zijn geheel moet overdoen, dient het blok nieuwe stijl te worden overgedaan. c. Wanneer een student blok 3.1 niet heeft gehaald maar wel aan alle verplichtingen heeft voldaan èn blok 3.2 is eveneens niet gehaald, mag men kiezen of men blok 3.1 nieuwe stijl in zijn geheel (inclusief de verplichtingen) òf blok 3.1 oude stijl (alleen de schriftelijke toets) wil afleggen. Met ingang van het cursusjaar kan alleen het blok 3.1 nieuwe stijl worden afgelegd. 2, In blok 3.2 is de bestaande Traumatologie uitgebreid; het blok wordt alleen in zijn nieuwe vorm aangeboden. 20

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Bijlage 1: Kwantitatieve gegevens

Bijlage 1: Kwantitatieve gegevens Bijlage 1: Kwantitatieve gegevens Instroomgegevens Instroom in aantallen Opleiding 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Geneeskunde 413 413 411 408 407 413 Tandheelkunde 60 53 47 47 47 49 129 159 165 155 167

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Bacheloropleiding voor het studiejaar 2014-2015 FGMW-14-F198 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van de opleiding 4 De propedeutische fase

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding 2004-2005 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding

Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Faculteit der. Model Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleiding Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Farmacie Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities

OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities OER Research Master Language and Communication: The Empirical Study of Human Communicative Capacities 2006-2007 Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2014-2015. Curriculum G2020

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2014-2015. Curriculum G2020 Faculteit Medische Wetenschappen Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling 2014-2015 Curriculum G2020 OER Bacheloropleiding Geneeskunde G2020 studiejaar 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE Paragraaf

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3.

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3. Onderwijs- en examenregeling Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur Inhoud: 1. Algemeen 2. Opbouw van de opleiding 3. Onderwijs 4. Toetsing 5. Vooropleiding 6. Studiebegeleiding 7. Overgangsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG. Masteropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en Examen Regeling 2012-2013

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG. Masteropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en Examen Regeling 2012-2013 Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG Masteropleiding Geneeskunde Onderwijs- en Examen Regeling 2012-2013 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding... 5 Paragraaf

Nadere informatie

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG. Masteropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en Examen Regeling 2014-2015

Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG. Masteropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en Examen Regeling 2014-2015 Faculteit Medische Wetenschappen / UMCG Masteropleiding Geneeskunde Onderwijs- en Examen Regeling 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding... 5 Paragraaf

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Onderwijs- en Examenregeling 2014-2015 Bacheloropleidingen Biologie Farmaceutische Wetenschappen Farmacie Informatica Life Science & Technology Natuurkunde Technische Natuurkunde Scheikunde Scheikundige

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen lerarenopleiding Onderwijs- en Examenregeling Educatieve Minor 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Opbouw van de Educatieve Minor 3 Tentamens van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Inhoud 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen artikel X

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. 2013-2014 Bacheloropleidingen

Onderwijs- en Examenregeling. 2013-2014 Bacheloropleidingen Onderwijs- en Examenregeling 2013-2014 Bacheloropleidingen Biologie Farmacie Informatica Life Science & Technology Natuurkunde Technische Natuurkunde Scheikunde Scheikundige Technologie Sterrenkunde Wiskunde

Nadere informatie

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016

Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Algemene toelichting op de model Onderwijs- en Examenregeling (OER) voor de bacheloropleiding voor het studiejaar 2015-2016 Medezeggenschap: De faculteitsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van de

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen)

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie