Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013"

Transcriptie

1 Faculteit Medische Wetenschappen Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling

2 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding... 6 Paragraaf 3 De propedeutische fase van de opleiding... 7 Paragraaf 4 Studievoortgang en studieadvies...10 Paragraaf 5 Toelating tot het tweede studiejaar van de opleiding, de postpropedeutische fase van de opleiding...13 Paragraaf 6 De postpropedeutische fase van de opleiding...14 Paragraaf 7 Tentamens en examens van de opleiding...21 Paragraaf 8 Vooropleiding...26 Paragraaf 9 Studiebegeleiding...29 Paragraaf 10 Zij-instroom Geneeskunde...30 Paragraaf 11 Honours programma...33 Paragraaf 12 Onderwijskundige scholing...36 Paragraaf 13 Overgang- en slotbepalingen...37 Bijlage I Gedragsregels voor studenten Geneeskunde

3 Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de opleiding bachelor of science in de geneeskunde zoals beschreven in de paragrafen 3 en 4 van deze Regeling, hierna te noemen: de opleiding. De opleiding kent twee varianten: een met als voertaal Nederlands en een met als voertaal Engels. De opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, hierna te noemen: de faculteit. Artikel 1.2 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). In de onderhavige OER wordt regelmatig verwezen naar deze wet. Indien gewenst kunnen op de website van de overheid de betreffende passages geraadpleegd worden (http://wetten.overheid.nl/); b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; c. examinator: de door de examencommissie als zodanig aangewezen leden van het personeel die met het verzorgen van het onderwijs in de desbetreffende onderwijseenheid zijn belast alsmede daartoe aangewezen deskundigen van buiten de instelling; d. examencommissie: de door de decaan van de opleiding ingestelde commissie ten behoeve van het afnemen van examens alsmede de organisatie en coördinatie van de tentamens; e. propedeuse: de propedeutische fase van de bacheloropleiding, als bedoeld in artikel 7.8 van de wet (WHW); f. post-propedeuse: het gedeelte van de bacheloropleiding, dat volgt op de propedeutische fase; g. onderwijseenheid: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet; h. definitief studieadvies: advies als bedoeld in art 7.8 b, lid 1 van de wet. i. bindend studie advies (BSA): dwingend afwijzend definitief studieadvies als bedoeld in art 7.8 b, lid 3 van de wet, namens het College van Bestuur uitgebracht door de decaan van de opleidingen, betreffende de inschrijving van de student voor de opleiding; j. studievoortgangsoverzicht, een overzicht van de gerealiseerde studielast. k. voorlopig studieadvies: een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van de opleiding l. practicum: een praktische oefening, als bedoeld in art van de wet, in een van de volgende vormen en naar behoren af te sluiten: - het maken van een verslag/scriptie, - het deelnemen aan een groep gericht op het functioneren als arts (coachgroep) - het deelnemen aan een tutorgroep - het deelnemen aan een mentorgroep - het deelnemen aan een vaardighedengroep - het maken van een werkstuk of een proefontwerp, - het uitvoeren van een onderzoekopdracht, - het deelnemen aan veldwerk of een excursie, - het doorlopen van een stage, - het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden en/of bekwaamheden; m. tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek voor de desbetreffende onderwijseenheid; n. examen: het propedeutisch en het bachelor examen van de opleiding; o. semester: deel van het studiejaar, beginnend op 1 september en eindigend op een door het College van Bestuur te bepalen datum omstreeks 31 januari, dan wel beginnend op vorenbedoelde door het College van Bestuur te bepalen datum en eindigend op 31 augustus; p. EC (European Credit); de eenheid in studiebelastinguren die bepaald is voor de onderwijseenheden waarbij geldt dat elk curriculumjaar van de opleiding de bij de wet vastgestelde norm van 60 punten niet te boven 3

4 gaat. EC is de afkorting van ECTS (European Credit Transfer System) en waarbij 1 EC staat voor 28 uur studietijd (contacttijd alsmede zelfstudietijd); q. Honours programma: verzwaring van de bacheloropleiding met minimaal 30 EC (JSM Honoursprogramma) of met minimaal 40 EC (Honours -programma van het University of Groningen Honours College) voor in wetenschappelijk onderzoek geïnteresseerde en gekwalificeerde studenten. De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Artikel 1.3 Doel van de opleiding De bacheloropleiding geneeskunde is de start van het opleidingscontinuüm van de arts. Met het behalen van het bachelordiploma is de student toelaatbaar tot de masteropleiding geneeskunde. De masteropleiding wordt afgesloten met het behalen van het masterdiploma en het (basis-)artsdiploma. Het 'Raamplan 2009 Artsopleiding' dat op verzoek van de ministeries van O, C &W en VWS door de gezamenlijke faculteiten is opgesteld, omvat de Eindtermen waaraan de basisarts moet voldoen. Deze eindtermen zijn vastgelegd in de bijlage van de Wet BIG. De faculteit heeft de algemene Eindtermen uit het Raamplan 2009 vertaald in zeven bekwaamheden die overeenkomen met de 7 competenties van de CanMEDS waaraan in het Raamplan wordt gerefereerd: 1. Communiceren. De arts is in staat tot empathisch, effectief en efficiënt communiceren met betrekking tot het medisch handelen en het professionele gedrag binnen de context van patiëntenzorg en samenwerking met andere zorgverleners. 2. Probleemoplossen. De arts is in staat een probleem helder te krijgen en adequate stappen te ondernemen om dit probleem op te lossen. Hij integreert deze bekwaamheid met alle andere bekwaamheden en past deze toe in te verantwoorden besliskundige processen. 3. Omgaan met wetenschap. De arts is in staat wetenschappelijke informatie kritisch te benaderen en zich zelfstandig een mening te vormen. Hij is in staat deze informatie op adequate wijze te vertalen in geneeskundig beleid. 4. Onderzoeken en handelen. De arts is in staat zelfstandig en probleemgericht de anamnese, het lichamelijk en aanvullend onderzoek uit te voeren, alsook interventies die deel uitmaken van de behandeling. 5. Behandelen. De arts is bekwaam in het behandelen van de meest voorkomende gezondheidsproblemen van individuele patiënten in relatie tot hun leefomgeving en tot de maatschappij. Hij kan het doel van een behandeling benoemen, de mogelijkheden van de behandelingen inventariseren, de keuze voor een behandeling beargumenteren, het effect ervan bewaken en de behandeling bijsturen, een en ander zo nodig na consultatie van anderen. Tevens is de arts bekwaam in het verlenen van basale eerste hulp. 6. Omgaan met de maatschappelijke context. De arts is in staat om het individuele probleem (de klacht) van de patiënt te plaatsen in de maatschappelijke context en zijn handelen hierop af te stemmen. Hij is zich bewust van de factoren die een rol spelen bij gezondheid, ziekte en de gevolgen daarvan, zowel op individueel als op collectief niveau. 7. Reflecteren. De arts is in staat tot reflectie over zichzelf als persoon en als professional zowel in het contact met patiënten en collega s, als in relatie tot werk en taken en tot reflectie over de principes van geneeskunde in een cultuurgebonden context. Op basis van deze reflecties ontwikkelt de arts zich als professional en als persoon gedurende zijn loopbaan. Aan het eind van de bacheloropleiding geneeskunde moet de student alle bekwaamheden tot op niveau 1 beheersen. Een uitgebreide beschrijving van de bekwaamheden en de daarbij onderscheiden niveaus kan op de website van de faculteit geraadpleegd worden: Naast de algemene Eindtermen omvat het "Raamplan 2009 Artsopleiding" een overzicht van 'problemen' die de basisarts moet kunnen oplossen. (zie: Aan het eind van de bacheloropleiding geneeskunde moet de student de theoretische basisconcepten en de klinische concepten, die ten grondslag liggen aan de problemen uit het Raamplan 2009, kennen. De Bacheloropleiding Geneeskunde, hierna te noemen de BSc Geneeskunde kent een tweede variant, de International Bachelor, hierna te noemen de BSc in Medicine; Global Health Profile. Deze kenmerkt zich naast de bovengenoemde uitgangspunten van de reguliere opleiding, door het accent op het internationale karakter van de inhoud van de opleiding, samengevat in wereld gezondheidszorg. De medische inhoud van de 4

5 opleiding wordt in dit licht behandeld en gedefinieerd in leerdoelen. Het globale opleidingsdoel is om de student voor te bereiden op de uitdagingen van de toenemende globalisering in de medische inhoud. De internationalisatie van de omgeving waarin professionals meer en meer komen te werken en de uitoefening van de gezondheidszorg waarin de gevolgen van de globalisering van samenlevingen steeds duidelijker naar voren komen, staan centraal. De voertaal in deze opleiding is Engels. Artikel 1.4 Vorm van de opleiding De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. Artikel Iudicium Abeundi 1. In geval van ernstig laakbare gedragingen en/of uitlatingen van een student kan het College van Bestuur in bijzondere gevallen na advies van de Examencommissie of van het faculteitsbestuur de inschrijving van een student beëindigen. 2. Het College van Bestuur neemt een beslissing als bedoeld in het eerste lid eerst nadat de betreffende student is gehoord omtrent de voorgenomen beslissing, nadat een zorgvuldige afweging van alle belangen van de student en van de instelling heeft plaatsgevonden en nadat aannemelijk is geworden dat de student door zijn/haar gedragingen en /of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem/haar gevolgde studie opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op die beroepsopleiding. Het faculteitsbestuur, de Examencommissie en het College van Bestuur nemen daarbij het Protocol Iudicium Abeundi in acht zoals dit door de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra op 1 november 2010 is vastgesteld 5

6 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Artikel 2.1 Indeling en examens van de opleiding 1. In de opleiding kunnen de volgende examens worden afgelegd: a. Het propedeutisch examen; de propedeuse wordt afgesloten met het propedeuse-examen dat toegekend wordt indien de tentamens behorende bij de onderwijseenheden van deze fase voldoende zijn gemaakt. b. Het afsluitend bachelorexamen; het bachelorexamen kan worden afgelegd indien het propedeutisch examen is behaald dan wel een vrijstelling hiervoor is verkregen alsmede indien de tentamens behorende bij de onderwijseenheden van het tweede en derde opleidingsjaar, voldoende zijn gemaakt. Het examen geeft recht op het voeren van de titel Bachelor of Science (BSc) in de geneeskunde. 2. De opleiding is opgedeeld in een propedeutische fase en een post-propedeutische fase. Artikel 2.2 Studielast 1. De opleiding heeft een studielast van 180 European Credits (EC, afgeleid van ECTS: European Credit Transfer System, waarbij 1 EC = 28 uren studielast) 2. De propedeutische fase heeft een studielast van 60 EC. 3. De studielast wordt steeds uitgedrukt in hele EC. Artikel 2.3 Academische vorming De opleiding van de student bevat de volgende elementen ten dienste van de academische vorming van de student, in het bijzonder met betrekking tot: - de algemene principes van hypothesevorming, methoden (waaronder die met betrekking tot gegevensverzameling), concepten van voor de geneeskunde relevante vormen van wetenschappelijk onderzoek - de beginselen van wetenschapsmethodologie, biostatistiek en epidemiologie - de denkwijze van het wetenschappelijk onderzoek - de wetenschappelijke achtergronden van de basisconcepten noodzakelijk voor een goed begrip van structuur en functie van het menselijk lichaam - een kritische houding ten opzichte van de wetenschappelijke kennis waarop het medisch handelen is gebaseerd - het opsporen van informatie die beroepshalve van belang is, deze te beoordelen en waar nodig over te dragen - het refereren aan vakliteratuur - het hanteren van vakwetenschappelijke kennis in een bredere context Artikel 2.4 Honours programma In aansluiting op het in artikel 2.3 gestelde, kan de bacheloropleiding een Honours programma bieden voor getalenteerde studenten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en of onderwijs. Dit programma houdt een substantiële aanvulling en verzwaring in van de reguliere bacheloropleiding met een totale zwaarte van minimaal 30 EC. Studenten kunnen ook deelnemen aan het Honours-programma van het University of Groningen Honours College, indien zij worden geselecteerd door de Dean van het University of Groningen Honours College. Een nadere uitwerking hiervan is vermeld onder paragraaf 11 van deze Onderwijs- en Examenregeling. 6

7 Paragraaf 3 De propedeutische fase van de opleiding Artikel 3.1 Samenstelling propedeutische fase 1. BSc Geneeskunde De propedeutische fase omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: 1.1 Fundamenten van de Geneeskunde (11 EC) 1.2 Infectie en Afweer (11 EC) 1.3 Ademhaling en circulatie (11 EC) 1.4 Zorg (11 EC) 1.5 Professionele ontwikkeling I (10 EC) 1.6 Kennisprogressie BI (6 EC) 2. BSc in Medicine; Global Health Profile De propedeutische fase omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: 1.1 Fundamentals of medicine (11 EC) 1.2 Infection and immunity (11 EC) 1.3 Respiration and circulation 11 EC) 1.4 Mind and science (11 EC) 1.5 Professional Development and Global Health I (10 EC) 1.6 Progress test BI (6 EC) Artikel 3.2 Propedeutische practica 1 BSc Geneeskunde De volgende onderwijseenheden van de propedeuse omvatten naast het onderwijs in de vorm van colleges, verplichtingen in de daarbij aangegeven vorm, waaraan de student moet deelnemen 1.1 Fundamenten van de geneeskunde: a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 1.2 Infectie en afweer: a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroep-/mentorgroepbijeenkomsten) 1.3 Ademhaling en circulatie: a. weekgebonden practica en bijbehorende entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroep- mentorgroepbijeenkomsten) 1.4 Zorg: a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (mentorgroep/tutorgroepbijeenkomsten) 1.5 Professionele ontwikkeling I a. individuele voortgangsgesprekken b. kleinschalig onderwijs (o.a. mentorgroepbijeenkomsten) c. deelname aan slotsymposium behorende bij de mentorgroepbijeenkomsten d. stage op een verpleegafdeling van een verpleeghuis of ziekenhuis 2. Het tentamen van een onderwijseenheid genoemd in dit artikel kan niet worden afgelegd dan nadat de practica die tot de onderwijseenheid behoren, met voldoende resultaat zijn gevolgd. 7

8 3. BSc in Medicine; Global Health Profile De volgende onderwijseenheden van de propedeuse omvatten naast het onderwijs in de vorm van colleges, verplichtingen in de daarbij aangegeven vorm, waaraan de student moet deelnemen 1.1 Fundamentals of medicine a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 1.2 Infection and immunity a. weekgebonden practica c. kleinschalig onderwijs (tutorgroep-/mentorgroepbijeenkomsten) 1.3 Respiration and circulation a. weekgebonden practica en bijbehorende entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroep- mentorgroepbijeenkomsten) 1.4 Mind and science a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten/mentorgroepbijeenkomsten) 1.5 Professional Development and Global Health I a. individuele voortgangsgesprekken b. kleinschalig onderwijs (coachgroep- en mentorgroepbijeenkomsten) c. deelname aan slotsymposium behorende bij de mentorgroepbijeenkomsten d. stage op een verpleegafdeling of ziekenhuis e. overige praktijkgebonden activiteiten f. activiteiten in het kader van educatieve beoordeling 4. Het tentamen van een onderwijseenheid genoemd in dit artikel kan niet worden afgelegd dan nadat de practica die tot de onderwijseenheid behoren, met voldoende resultaat zijn gevolgd. Artikel 3.3 Vorm van de tentamens 1 BSc Geneeskunde De tentamens van de onderwijseenheden behorende bij de propedeuse worden op de aangegeven wijze afgelegd: 1.1 Fundamenten van de geneeskunde - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - mondelinge toets - practicumverplichtingen - practicumtoets histologie - practicumtoets celbiologie 1.2 Infectie en afweer - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - practicumtoets statistiek - practicumverplichtingen 1.3 Ademhaling en circulatie - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - practicumverplichtingen - practicumtoets Basic Life Support/AED 8

9 1.4 Zorg - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - vaardighedentoets binnen kleinschalig onderwijs - practicumverplichtingen 1.5 Professionele ontwikkeling I - beoordeling portfolio (met o.a. verslagen individuele voortgangsgesprekken, beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen opdrachten) - verslag leeronderzoek - verslag zorgstage - practicumverplichtingen 1.6 Kennisprogressie BI - voortgangstoets 1 - voortgangstoets 2 - voortgangstoets 3 - voortgangstoets 4 2 BSc in Medicine; Global Health Profile De tentamens van de onderwijseenheden behorende bij de propedeuse worden op de aangegeven wijze afgelegd: 1.1 Fundamentals of medicine - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - mondelinge toets - practicumverplichtingen - practicumtoets histologie - practicumtoets celbiologie 1.2 Infection and immunity - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - practicumtoets statistiek - practicumverplichtingen 1.3 Respiration and circulation - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - practicumverplichtingen - practicumtoets Basic Life Support 1.4 Mind and science - schriftelijke toets 1 - schriftelijke toets 2 - vaardighedentoets binnen kleinschalig onderwijs - practicumverplichtingen - practicumtoets Basic Life Support/AED 1.5 Professional Development and Global Health I - beoordeling portfolio (met o.a. verslagen individuele voortgangsgesprekken, beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen opdrachten) - practicumverplichtingen 1.6 Progress test BI - voortgangstoets 1 - voortgangstoets 2 - voortgangstoets 3 - voortgangstoets 4 9

10 Paragraaf 4 Studievoortgang en studieadvies Artikel Studievoortgangsoverzicht In het jaar van eerste inschrijving ontvangt de student omstreeks de 13 e week van het studiejaar, doch in ieder geval gedurende het eerste semester van de opleiding een studievoortgangsoverzicht, met daarin een overzicht van de gerealiseerde studielast. Artikel Voorlopig studieadvies / bindend studieadvies 1 Rond het begin van het tweede semester ontvangt de student een schriftelijk voorlopig studieadvies. 2 Dit voorlopig studieadvies geeft een waarschuwing indien er sprake is van onvoldoende studievoortgang, zodat de student nog de gelegenheid heeft om zijn prestaties te verbeteren. 3 Wanneer de studievoortgang zodanig is dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de student aan de voorwaarden als genoemd in artikel 4.3. lid 2 zal gaan voldoen, wordt de student uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur. Dit gesprek heeft tot doel het bespreken van de wijze van studeren, een heroverweging van de studiekeuze en een eventuele verwijzing naar een andere opleiding. 4. Indien de resultaten hiertoe aanleiding geven wordt na het voorlopig studieadvies een bindend studieadvies als bedoeld in artikel 4.3 lid 2 uitgebracht, conform de procedure als beschreven in artikel Indien de student de norm als bedoeld in artikel 4.3 lid 2, niet heeft behaald doch deze norm in hetzelfde studiejaar wèl heeft behaald bij een opleiding van de RUG waarvoor deze OER niet geldt, wordt voor de opleiding van deze OER geen bindend studieadvies afgegeven. 6. Indien een student voor een WO-opleiding waarvoor deze OER niet geldt reeds het propedeutisch examen heeft behaald dan wel de propedeutische fase heeft afgerond wordt voor de opleiding van deze OER geen bindend studieadvies afgegeven. Artikel Definitief studieadvies / bindend studieadvies 1. Rond het einde van het tweede semester in het eerste jaar van inschrijving ontvangt de student nogmaals een schriftelijk advies over de voortzetting van zijn opleiding, het definitief studieadvies. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 wordt aan dit studieadvies een afwijzing met een bindend karakter verbonden, indien de student minder dan 45 studiepunten heeft behaald in het eerste jaar van zijn inschrijving, dan wel het propedeutisch examen niet heeft behaald aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving (bij een deeltijdopleiding aan het eind van zijn derde jaar van inschrijving), het bindend studieadvies. 3. De afwijzing geldt gedurende een termijn van 2 volgende studiejaren en heeft betrekking op de CROHO-opleiding van inschrijving, alsmede op de door het College van Bestuur aangewezen verwante CROHO-opleidingen als genoemd in de bijlage bij deze regeling. 4. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten tellen alleen de studiepunten van de vakken als bedoeld in paragraaf 3. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in dit artikel tellen de studiepunten van verworven vrijstellingen en de resultaten van behaalde deeltoetsen mee. 10

11 Artikel Afwijkingen definitief studieadvies / bindend studieadvies 1. Aan de student die een verzoek tot uitschrijving met ingang van 1 februari van het eerste jaar van inschrijving doet, wordt geen definitief studieadvies uitgebracht. Indien deze student zich in een volgend studiejaar opnieuw inschrijft, zal in dat volgende studiejaar het definitieve studieadvies worden uitgebracht. 2. Voor de student die zich voorafgaand of met ingang van 1 februari uitschrijft voor een opleiding en zich daarna in hetzelfde jaar met ingang van 1 februari inschrijft voor een door het College van Bestuur aangewezen verwante CROHO-opleiding als genoemd in de bijlage bij deze regeling geldt geen aanpassing van de norm als bedoeld in art. 4.3 lid 2. De student krijgt een bindend studieadvies indien hij aan het eind van het tweede semester van het eerste jaar van inschrijving minder dan 40 studiepunten (bij een deeltijdopleiding minder dan 20 studiepunten) heeft behaald, danwel het propedeutisch examen niet heeft behaald aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving (bij een deeltijdopleiding aan het eind van zijn derde jaar van inschrijving). Voor het overige zijn de bepalingen als bedoeld in artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing. 3. Voor de student die zich voorafgaand of met ingang van 1 februari uitschrijft voor een voltijd opleiding en zich daarna in hetzelfde jaar met ingang van 1 februari inschrijft voor dezelfde CROHO-opleiding in deeltijd of voor een door het College van Bestuur aangewezen verwante CROHOopleiding als genoemd in de bijlage bij deze regeling in deeltijd geldt geen aanpassing van de norm als bedoeld in art. 4.3 lid 2. De student krijgt een bindend studieadvies indien hij aan het eind van het tweede semester van het eerste jaar van inschrijving minder dan 45 studiepunten heeft behaald, dan wel het propedeutisch examen niet heeft behaald aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving. Voor het overige zijn de bepalingen als bedoeld in artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing. 4. De student die zich vanaf 1 februari inschrijft voor een bacheloropleiding van de RUG en niet eerder in hetzelfde jaar als student stond ingeschreven, krijgt een bindend studieadvies indien hij aan het eind van het tweede semester van het eerste jaar van inschrijving minder dan 20 studiepunten van deze opleiding (bij een deeltijdopleiding minder dan 10 studiepunten) heeft behaald, dan wel het propedeutisch examen niet heeft behaald aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving (bij een deeltijdopleiding aan het eind van zijn derde jaar van inschrijving). Voor het overige zijn de bepalingen als bedoeld in artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing. Artikel Procedure uitreiken definitief studieadvies / bindend studieadvies 1. Het definitief studieadvies / bindend studieadvies wordt namens het College van Bestuur uitgebracht door de decaan van de opleidingen. 2. Alvorens een bindend studieadvies wordt uitgebracht, wordt de student in de gelegenheid gesteld te worden gehoord door of namens de decaan van de opleidingen. Artikel Persoonlijke omstandigheden 1. In zijn afweging om een bindend studieadvies uit te brengen betrekt de decaan van de opleidingen op verzoek van de student diens persoonlijke omstandigheden. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden die door de student na intreden zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de studieadviseur zijn gemeld, worden door de decaan van de opleidingen betrokken in zijn afweging. 2. Indien op grond van de omstandigheden als bedoeld in lid 1 van een bindend studieadvies wordt afgezien, wordt aan de student aan het einde van diens volgende studiejaar opnieuw het studieadvies als bedoeld in art 4.3 uitgebracht. 11

12 3. Omstandigheden als bedoeld in het eerste lid leiden niet automatisch tot een succesvolle aanspraak op een uitkering uit het Profileringsfonds. Artikel 4.7 Beroepsbepaling In het besluit wordt melding gemaakt van de geldende rechtsbeschermingsvoorziening. Artikel 4.8 Verlengd tentamen 1. Studenten die in hun eerste jaar van inschrijving vóór aanvang van de herkansingen in juli: - de onderwijseenheden blok 1.1 Fundamenten van de geneeskunde, Professionele ontwikkeling I en Kennisprogressie I hebben behaald, - en voor twee van de drie overige onderwijseenheden 1.2, 1.3 of 1.4 als eindcijfer minimaal een 6.0 hebben behaald, - en voor het resterende blok een eindcijfer van minimaal een 5.0 hebben behaald, komen in aanmerking voor een verlengd tentamen over een deel van de leerstof van de betreffende onderwijseenheid, af te nemen tijdens de reguliere herhalingsperiode. Het eindresultaat van dit verlengde tentamen kan nooit hoger zijn dan Studenten die in hun eerste jaar van inschrijving na afloop van de herhalingstentamens: - 3 van de 6 onderwijseenheden hebben behaald waaronder in ieder geval de onderwijseenheid Professionele ontwikkeling I, - hebben voldaan aan alle verplichtingen van de overige drie onderwijseenheden, - voor de onvoldoende onderwijseenheden minimaal op het afgeronde schriftelijke deel het cijfer 5 hebben behaald, worden in de gelegenheid gesteld een verlengd tentamen af te leggen in een door de faculteit aan te wijzen onderwijseenheid. Het eindcijfer van dit verlengd tentamen kan nooit hoger zijn dan 6.0 Artikel 4.9 BSA-norm is 45 EC Studenten die na afloop van alle herkansingen en een eventueel verlengd tentamen 38 EC of meer maar minder dan 45 EC hebben behaald, kunnen onder strikte voorwaarden een deel van de studielast van één of twee blokken uitgekeerd krijgen, zodat alsnog wordt voldaan aan de BSA-norm van tenminste 45 EC. Hiervoor dient de student in ieder geval: - de onderwijseenheid PO1 met tenminste een voldoende te hebben afgerond en - voor alle resterende blokken waarvoor een onvoldoende resultaat is behaald, aan alle practica-verplichtingen te hebben voldaan. Indien aan bovenstaande criteria is voldaan, wordt per blok 4 EC uitgekeerd. De resterende studielast van 7 EC per blok wordt in het daarop volgend studiejaar toegekend, nadat voor het nog openstaande schriftelijke en/of mondelinge deel van het tentamen van het betreffende blok een voldoende resultaat is behaald voor afloop van het betreffende studiejaar. 12

13 Paragraaf 5 Toelating tot het tweede opleidingsjaar, de postpropedeutische fase Artikel 5.1 Criteria toelating post-propedeutische fase 1. Toelaatbaar tot het tweede jaar van de opleiding, de postpropedeutische fase, is de bezitter van het propedeutisch getuigschrift; 2. Voorwaardelijk toelaatbaar is de student die tenminste 45 EC in het eerste jaar van de propedeutische fase heeft behaald. 3. De voorwaardelijke toelating vervalt indien niet is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 4.3 lid 2. 13

14 Paragraaf 6 De postpropedeutische fase van de opleiding Artikel 6.1 Samenstelling tweede opleidingsjaar BSc Geneeskunde Het tweede opleidingsjaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studie punten: 2.1 Waarnemen en reageren (9 EC) 2.2 Bemerken en verwerken (11 EC) 2.3 Regeling en ontregeling (9 EC) 2.4 Chronisch verlies van functie (11 EC) 2.5 Professionele ontwikkeling II (8 EC) 2.6 Kennisprogressie BII (6 EC) 2.7 Keuzeprojekt Persoonlijke Profilering II jaar 2 (3 EC) 2.8 Keuzecursus (3 EC) BSc in Medicine; Global Health Profile Het tweede opleidingsjaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studie punten: 2.1 Motion and senses I (11 EC) 2.2 Motion and senses II (11 EC) 2.3 Dysregulation and chronic diseases I (11 EC) 2.4 Dysregulation and chronic diseases II (11 EC) 2.5 Professional Development and Global Health II (7 EC) 2.6 Progress test BII (6 EC) 2.7 Bachelor thesis Plan (3 EC) Artikel 6.2 Post-propedeutische practica jaar BSc Geneeskunde De volgende onderwijseenheden van het postpropedeutische jaar 2 omvatten naast het onderwijs in de vorm van colleges, verplichtingen in de daarbij aangegeven vorm, waaraan de student moet deelnemen 2.1 Waarnemen en reageren: geen onderwijsverplichtingen 2.2 Bemerken en verwerken: a. weekgebonden practica en bijbehorende entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 2.3 Regeling en ontregeling: geen onderwijsverplichtingen 2.4 Chronisch verlies van functie a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroep- en mentorgroepsbijeenkomsten) 2.5 Professionele ontwikkeling II a. kleinschalig onderwijs (coachgroepbijeenkomsten) b. interviews met patiënten c. polikliniekstages d. educatieve beoordeling portfolio halverwege het studiejaar 14

15 6.2.2 BSc in Medicine; Global Health Profile De volgende onderwijseenheden van het postpropedeutische jaar 2 omvatten naast het onderwijs in de vorm van colleges, verplichtingen in de daarbij aangegeven vorm, waaraan de student moet deelnemen 2.1 Motion and senses I: a. weekgebonden practica en gerelateerde entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 2.2 Motion and senses II; a. weekgebonden practica en gerelateerde entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 2.3 Dysregulation and chronic diseases I; a. weekgebonden practica en gerelateerde entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 2.4 Dysregulation and chronic diseases II; a. weekgebonden practica en gerelateerde entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 2.5 Professional Development and Global Health II; a. kleinschalig onderwijs (coachgroepbijeenkomsten) b. praktijkgebonden activiteiten c. activiteiten in het kader van educatieve beoordeling van het portfolio d. individueel voortgangsgesprek Artikel 6.3 Vorm van de tentamens BSc Geneeskunde De tentamens van de onderwijseenheden behorende bij het tweede opleidingsjaar van de postpropedeuse worden op de aangegeven wijze afgelegd: 2.1 Waarnemen en reageren: a. schriftelijke deeltoets 1 b. schriftelijke deeltoets Bemerken en verwerken: a. schriftelijke toets b. mondelinge toets c. practicumverplichtingen d. practicumtoets Basic Life Support/AED 2.3 Regeling en ontregeling: a. schriftelijke deeltoets 1 b. schriftelijke deeltoets Chronisch verlies van functie a. schriftelijke toets b. verslag leeronderzoek c. practicumverplichtingen 2.5 Professionele ontwikkeling II a. practicumverplichtingen b. beoordeling portfolio (met o.a. beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen overige opdrachten) 15

16 2.6 Kennisprogressie BII a. voortgangstoets 5 b. voortgangstoets 6 c. voortgangstoets 7 d. voortgangstoets Keuzeprojekt Persoonlijke Profilering II (jaar 2) Elk keuzeprojekt wordt getoetst. De wijze van toetsing is afhankelijk van de vorm en inhoud van het projekt en kan bestaan uit een referaat, verslag, schriftelijke vragen, enz. Individuele keuzeprojekten worden getoetst door in ieder geval een schriftelijk verslag. 2.8 Keuzecursus De keuzecursus is teamonderwijs met als leerdoelen 1. academische vorming en 2. samenwerken en organiseren. Elk team maakt een inhoudelijk eindproduct ter beoordeling van een vakdocent en studenten beoordelen elkaars inzet BSc in Medicine; Global Health Profile De tentamens van de onderwijseenheden behorende bij het tweede opleidingsjaar van de postpropedeuse worden op de aangegeven wijze afgelegd: 2.1 Motion and senses I - schriftelijke deeltoets 1 - schriftelijke deeltoets 2 - schriftelijke deeltoets 3 - practicumverplichtingen 2.2 Motion and senses II - schriftelijke toets - mondelinge toets - practicumverplichtingen 2.3 Dysregulation and chronic diseases I - schriftelijke toets - practicumverplichtingen 2.4 Dysregulation and chronic diseases II - schriftelijke toets - mondelinge toets - practicumverplichtingen - practicumtoets Basic Life Support/AED 2.5 Professional Development and Global Health II a. practicumverplichtingen b. beoordeling portfolio (met o.a. beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen overige opdrachten) 2.6 Progress test BII - voortgangstoets 5 - voortgangstoets 6 - voortgangstoets 7 - voortgangstoets Bachelor thesis Projectplan - schriftelijk verslag 16

17 Artikel 6.4 Overgangsbepalingen Voor alle studenten BSc Geneeskunde vanaf cohort 2011 gelden een aantal wijzigingen: a. Met ingang van het academisch jaar wordt het Keuzeonderwijs in jaar 2 uitgebreid. Naast het keuzeproject Persoonlijke Profilering II (3 EC) bestaat er in jaar 2 nu eveneens de onderwijseenheid Keuzecursus (3 EC). Daartoe zijn tussen de blokken 2.1 en 2.2 en tussen de blokken 2.3 en 2.4 drie weken onderwijstijd vrijgemaakt. Het is toegestaan om twee maal een Keuzecursus af te leggen en daarmee ook aan de verplichting Keuzeproject Persoonlijke Profilering II te voldoen. Er moet altijd minimaal 1 Keuzecursus gedaan worden. b. De studielast die is vrijgemaakt voor de nieuwe onderwijseenheid Keuzecursus in de blokken 2.1 en 2.3 leidt tot aanpassing van de betreffende studielast: blok 2.1 en blok 2.3 krijgen een studielast van 9 EC. Voor studenten van cohort 2010 en eerder die deze blokken nog moeten afleggen, geldt de oude studielast van 11 EC. De nieuwe verplichting Keuzecursus is eveneens niet voor hen van toespassing. c. Door aanpassingen bij de onderwijseenheid Beroepsvoorbereiding II wordt niet alleen de naam van deze onderwijseenheid veranderd in Professionele ontwikkeling II maar wordt de studielast ook uitgebreid van 7 naar 8 EC. Artikel 6.5 Samenstelling derde opleidingsjaar Het derde opleidingsjaar omvat de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studiepunten: BSc Geneeskunde 3.1 Oncologie en Bewegingsapparaat (11 EC) 3.2 Acuut gestoorde of verstoorde functie (11 EC) 3.3 Voortplanting en ontwikkeling (11 EC) 3.4 Levensfasen (11 EC) 3.5 Beroepsvoorbereiding III (7 EC) 3.6 Kennisprogressie BIII (6 EC) 3.7 Keuzeprojekt Persoonlijke Profilering III jaar 3 (3 EC) BSc in Medicine; Global Health Profile 3.1 Minor elective (11 EC) 3.2 Surgery and acute medicine (11 EC) 3.3 Life cycle I (11 EC) 3.4 Life cycle II (11 EC) 3.5 Professional Development III (7 EC) 3.6 Progress test BIII (6 EC) 3.7 Bachelor thesis (3 EC) Artikel 6.6 Post-propedeutische practica jaar Bsc Geneeskunde 3.1 Oncologie en bewegingsapparaat a. weekgebonden practica en bijbehorende entreetoetsen b. kleinschalig onderwijs (tutorgroep- en mentorgroepsbijeenkomsten) 3.2 Acuut gestoorde of verstoorde functie geen onderwijsverplichtingen 3.3 Voortplanting en ontwikkeling a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 3.4 Levensfasen geen onderwijsverplichtingen 17

18 3.5 Beroepsvoorbereiding III a. kleinschalig onderwijs (coachgroepbijeenkomsten) b. interviews met patiënten c. stage sociaal-geneeskundige d. bijwonen tuchtrechtzaak e. educatieve beoordeling portfolio halverwege het studiejaar Bsc in Medicine: Global Health Profile 3.1 Elective period Geen onderwijsverplichtingen 3.2 Surgery and acute medicine a. weekgebonden practica 3.3 Life cycle I a. weekgebonden practica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 3.3 Life cycle II a. weekgebonden pracica b. kleinschalig onderwijs (tutorgroepbijeenkomsten) 3.4 Professional Development and Global Health III a. kleinschalig onderwijs (coachgroepbijeenkomsten) b. praktijkgebonden activiteiten c. activiteiten in het kader van educatieve beoordeling d. individueel voortgangsgesprek Artikel 6.7 Vorm van de tentamens De tentamens van de onderwijseenheden behorende bij het derde opleidingsjaar van de postpropedeuse worden op de aangegeven wijze afgelegd: Bsc Geneeskunde 3.1 Oncologie en bewegingsapparaat a. schriftelijke toets b. verslag leeronderzoek c. practicumverplichtingen d. practicumtoets Paediatric Basic Life Support 3.2 Acuut gestoorde of verstoorde functie a. schriftelijke toets 1 b. schriftelijke toets 2 c. schriftelijke toets Voortplanting en ontwikkeling a. schriftelijke toets b. mondelinge toets c. practicumverplichtingen 3.4 Levensfasen a. schriftelijke toets 1 b. schriftelijke toets 2 c. schriftelijke toets Beroepsvoorbereiding III a. practicumverplichtingen 18

19 b. beoordeling portfolio (met o.a. beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen overige opdrachten) 3.6 Kennisprogressie BIII a. voortgangstoets 9 b. voortgangstoets 10 c. voortgangstoets 11 d. voortgangstoets Keuzeprojekt Persoonlijke Profilering III (jaar 3) Elk Keuzeproject Persoonlijke Profilering wordt getoetst. De wijze van toetsing is afhankelijk van de vorm en inhoud van het project en kan bestaan uit een referaat, verslag, schriftelijke vragen, enz. Individuele Keuzeprojekten Persoonlijke Profilering worden getoetst door in ieder geval een schriftelijk verslag Bsc in Medicine: Global Health Profile 3.1 Elective period a. Beoordelingsformulier elective period 3.2 Surgery and acute medicine a. schriftelijke toets 1 b. schriftelijke toets 2 c. schriftelijke toets 2 d. practicumverplichtingen 3.3 Life cycle I a. schriftelijke toets 1 b. schriftelijke toets 2 b. mondelinge toets c. practicumverplichtingen 3.4 Life cycle II a. schriftelijke toets 1 b. schriftelijke toets 2 c. practicumverrplichtingen d. practicumtoets Paediatric Basic Life Support 3.5 Professional Development and Global Health III a. practicumverplichtingen b. beoordeling portfolio (met o.a. beoordelingen professioneel gedrag + reflecties, uitwerkingen overige opdrachten) 3.6 Bachelor thesis a. schriftelijk verslag 3.7 Progress test BIII a. voortgangstoets 9 b. voortgangstoets 10 c. voortgangstoets 11 d. voortgangstoets 12 Artikel 6.8 Overgangsbepalingen 1. In blok 3.1 is inhoud verschoven naar 3.2 (traumatologie) en is bestaande inhoud uitgebreid: Blok 3.1 heet thans Oncologie en Bewegingsapparaat a. Wanneer een student aan alle verplichten van blok 3.1 heeft voldaan maar een onvoldoende voor de 19

20 schriftelijke toets heeft èn blok 3.2 al heeft behaald, moet de schriftelijke toets van blok 3.1 oude stijl worden overgedaan. b. Wanneer een student blok 3.1 in zijn geheel moet overdoen, dient het blok nieuwe stijl te worden overgedaan. c. Wanneer een student blok 3.1 niet heeft gehaald maar wel aan alle verplichtingen heeft voldaan èn blok 3.2 is eveneens niet gehaald, mag men kiezen of men blok 3.1 nieuwe stijl in zijn geheel (inclusief de verplichtingen) òf blok 3.1 oude stijl (alleen de schriftelijke toets) wil afleggen. Met ingang van het cursusjaar kan alleen het blok 3.1 nieuwe stijl worden afgelegd. 2, In blok 3.2 is de bestaande Traumatologie uitgebreid; het blok wordt alleen in zijn nieuwe vorm aangeboden. 20

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Exaencoissie O E I R v 2008-2009 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen www.io.tudelft.nl Industrieel Ontwerpen Faculteit Industrieel Ontwerpen

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015

REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 REGELING INSCHRIJVING EN COLLEGEGELD RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN STUDIEJAAR 2014-2015 De Regeling Inschrijving en Collegegeld van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gebaseerd op de artikelen 7.31a

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

(art. 7.13 en 7.59 WHW)

(art. 7.13 en 7.59 WHW) Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van het opleidingsdeel van het studentenstatuut inclusief de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2013-2014

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Research Master Opleidingen Bijlagen 2013-2014 Research Master opleidingen Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience Collegejaar

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie