Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntervaring Wmo. Gemeente Oost Gelre. Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH"

Transcriptie

1 Cliëntervaring Wmo Gemeente Oost Gelre Rapport Augustus 2017 Projectnummer: P Correspondentienummer: DH

2 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO IHOUD SAMEVATTIG 1 HOOFDSTUK 1 ILEIDIG Aanleiding onderzoek Doelgroep Steekproef en respons Referentiegroep Leeswijzer 4 HOOFDSTUK 2 HET COTACT Het contact Hulpverleningsroute Het gesprek Cliëntondersteuning Gespreksverslag 8 HOOFDSTUK 3 DE ODERSTEUIG Beschikking Kwaliteit van de ondersteuning Betrokkenheid sociaal netwerk Effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten Opmerkingen over ondersteuning 11 BIJLAGE 1 ACHTERGRODGEGEVES RESPODETE 13 BIJLAGE 2 TABELLEBIJLAGE OOST GELRE 15 BIJLAGE 3 TABELLEBIJLAGE REGIO ACHTERHOEK 20 BIJLAGE 4 GEGEVES OOST GELRE VOOR VERATWOORDIG VOOR WAAR STAAT JE GEMEETE 31

3 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Samenvatting De gemeente Oost Gelre heeft deelgenomen aan het cliëntervaringsonderzoek onder Wmocliënten. Dit onderzoek is vanaf 2016 verplicht voor alle gemeenten in ederland. De doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben (ontvangen) in De eerste tien vragen van het onderzoek zijn verplicht, evenals de manier waarop en de doelgroep waaronder het onderzoek wordt uitgevoerd. Uw gemeente heeft ervoor gekozen om deze verplichte tien vragen aan te vullen met eigen vragen. Het onderzoek is op gelijke wijze uitgevoerd in de andere gemeenten in de Achterhoek, te weten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Dit onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van Wmo-cliënten met de gemeente en de ondersteuning die zij ontvangen. Daarnaast heeft het onderzoek een signaleringsfunctie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een signaal waardoor verder (verdiepend) onderzoek nodig is. De resultaten worden vergeleken met een referentiegroep van andere gemeenten die dezelfde vragen hebben gesteld aan Wmo-cliënten. Uw gemeente heeft 885 vragenlijsten verzonden en er zijn 434 vragenlijsten geretourneerd. Daarmee is een responspercentage bereikt van 49%. Dat is hoog. De resultaten voor uw gemeente als geheel zijn betrouwbaar met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5%. Contact met de gemeente Inwoners van Oost Gelre nemen met een ondersteuningsvraag of probleem contact op met het Wmo-loket. Van de respondenten geeft 82% aan dat ze wisten waar ze moesten zijn voor ondersteuning. Van de respondenten geeft 83% aan dat zij het (helemaal) eens zijn met de stelling dat zij snel werden geholpen. Maar liefst 87% voelt zich serieus genomen door de medewerker en 81% heeft samen met de medewerker in het gesprek naar een oplossing gezocht. 52% van de respondenten in Oost Gelre heeft in 2016 contact gehad met de gemeente. De meeste respondenten (46%) namen contact op omdat ze wisten dat ze bij de gemeente terechtkonden. Bij 31% heeft iemand anders het geregeld, 23% is doorverwezen door bijvoorbeeld een huisarts en 10% heeft het zelf uitgezocht. Het gesprek Respondenten is gevraagd naar hun ervaringen met en tevredenheid over het gesprek. 84% is (heel) tevreden over het contact met de medewerker en over de manier waarop er werd geluisterd. 80% is (heel) tevreden over de deskundigheid van de medewerker. 81% is (heel) tevreden over de gekozen oplossing. 1/32

4 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Cliëntondersteuning Wanneer cliënten hulp nodig hebben bij het aanvragen of melden van een probleem of hulpvraag kan cliëntondersteuning worden geboden. Gemeenten zijn verplicht om deze voorziening kosteloos voor alle groepen burgers te organiseren. In de regio Achterhoek wordt dat gedaan door MEE Oost. 38% van de respondenten in Oost Gelre is hiermee bekend. Gespreksverslag en beschikking 55% van de respondenten heeft een gespreksverslag ontvangen, 92% van hen vindt dat dit een juiste weergave is van het gesprek. 90% van de respondenten heeft een beschikking ontvangen, 84% van hen vindt de beschikking (heel) duidelijk. De ondersteuning Het doel van het contact met de gemeente is te komen tot passende ondersteuning. 83% van de respondenten beaamt dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is. 84% van de respondenten vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. 73% van de respondenten vindt dat de personen uit hun omgeving helemaal of een beetje betrokken zijn bij de hulp. Het effect van de ondersteuning 79% van de respondenten kan door de ondersteuning beter de dingen doen die zij willen. 88% kan zich door de ondersteuning beter redden en 81% heeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven. Eigen bijdrage Voor 11% van de respondenten is de hoogte van de eigen bijdrage een reden om af te zien van hulp of minder uren ondersteuning te gebruiken. Resultaten ten opzichte van de referentiegroep Bij het vergelijken van de resultaten van de gemeente Oost Gelre met die van de referentiegroep, valt op dat de respondenten over veel aspecten positiever oordelen. Dat is het geval bij de aspecten over het contact met de gemeente, zoals het aandeel respondenten dat wist waar ze moesten zijn, de snelheid waarmee ze werden geholpen en de mate waarin ze samen met de medewerker naar een oplossing hebben gezocht. Het percentage respondenten dat bekend is met cliëntondersteuning, is hoog. In Oost Gelre geven iets meer respondenten dan in de referentiegroep aan dat ze zich door de ondersteuning beter kunnen redden en een betere kwaliteit van leven ervaren. Resultaten ten opzichte van de regio In de vergelijking met de andere gemeenten in de regio scoort Oost Gelre ook goed. Op vrijwel alle aspecten scoort Oost Gelre gelijk of hoger ten opzichte van de andere gemeenten. Wat opvalt, is dat de cliëntondersteuning in Oost Gelre het bekendst is. 2/32

5 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding onderzoek Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Voor u ligt het rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) waarmee de gemeente Oost Gelre aan deze verplichting voldoet. Via het cliëntervaringsonderzoek legt een gemeente verantwoording af over het Wmo-beleid aan de gemeenteraad en inwoners. Doelstelling van dit onderzoek is te achterhalen wat de cliëntervaringen zijn van de Wmocliënten in uw gemeente met betrekking tot de uitvoering van de Wmo en in hoeverre de gestelde resultaten en effecten van de Wmo behaald worden in de ogen van de Wmocliënten. Het onderzoek gaat in op thema s als toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen en welk effect de cliënten ondervinden op hun zelfredzaamheid. We benadrukken dat het gaat om de cliëntervaring, deze kan afwijken van het beeld dat een hulpverlener heeft. Het oordeel van de cliënt zelf is echter van groot van belang voor het beleid, de doorontwikkeling van het beleid en de uitvoering. De gemeente Oost Gelre voert het onderzoek uit in samenwerking met de gemeenten in de regio (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk). De gemeenten hebben er samen voor gekozen om de verplichte tien vragen van het CEO aan te vullen met eigen vragen over het contact met de gemeente, het gespreksverslag en de beschikking. Vanwege de uniformiteit van de vragenlijst kunnen de uitkomsten van de gemeenten met elkaar vergeleken worden (benchmark) om van elkaar te leren. Daarnaast heeft het onderzoek een signaleringsfunctie. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een signaal waardoor verder (verdiepend) onderzoek nodig is. 1.2 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek zijn Wmo-cliënten die een maatwerkvoorziening hebben (ontvangen) in In dit onderzoek zijn twee groepen onderscheiden: Inwoners die in 2016 (opnieuw) Wmo-cliënt zijn geworden. Inwoners die vóór 2016 Wmo-cliënt zijn geworden en sindsdien niet meer door een consulent zijn gezien. Aan mensen die minder dan twaalf maanden geleden contact hebben opgenomen met de gemeente is gevraagd de vragen over het contact in te vullen. Wanneer dit langer dan twaalf maanden geleden was, leert de ervaring dat mensen dit zich vaak niet meer goed kunnen herinneren, wat de betrouwbaarheid niet ten goede komt. 1.3 Steekproef en respons Het onderzoek is in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. Dit onderzoek is een kwantitatief onderzoek, uitgezet door middel van een schriftelijke en online vragenlijst. Respondenten konden kiezen of zij de meegestuurde schriftelijke vragenlijst invulden of de online vragenlijst, waarvoor in de uitnodigingsbrief een uniek wachtwoord was opgenomen om toegang te krijgen tot de vragenlijst. 3/32

6 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oost Gelre heeft zelf de steekproef getrokken uit het Wmo-cliëntenbestand en de brieven en vragenlijsten verstuurd. Er zijn 885 brieven verstuurd naar Wmo-cliënten met een schriftelijke vragenlijst en een inlogcode voor het online onderzoek. a enkele weken is ook een herinneringsbrief verstuurd. In totaal hebben 434 respondenten de vragenlijst ingevuld. De respons is hiermee 49%. Dit is een hoge respons. Voor schriftelijk en online onderzoek onder deze doelgroep is een respons van 37% gangbaar. De resultaten voor uw gemeente als geheel zijn betrouwbaar met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5%. Betrouwbaar wil zeggen dat als het onderzoek op dezelfde wijze wordt herhaald, er (ongeveer) dezelfde uitkomsten uit voortkomen. Een betrouwbaarheidsniveau van 95%, met een foutmarge van 5% betekent dat als het onderzoek 100 keer wordt uitgevoerd, de resultaten in 95 van de 100 gevallen 5% of minder van elkaar afwijken. Het absoluut aantal respondenten is van invloed op de betrouwbaarheid. 1.4 Referentiegroep De referentiegroep bestaat uit 53 gemeenten waarvan de resultaten van de tien verplichte CEO-vragen zijn verzameld. Daarnaast is er één vraag bij de eigen vragen van de gemeenten in de Achterhoek die vergeleken kan worden met een referentiegroep van 40 gemeenten die dezelfde vraag hebben gesteld. Voor de overige eigen vragen bestaat geen referentiegroep. De resultaten zijn verzameld tussen januari 2017 en juni In sommige tabellen staat een bij de resultaten. Indien er een achter het percentage staat, is er sprake van een significant verschil met de referentiegroep. 1.5 Leeswijzer Hoofdstuk 2 gaat in op de ervaringen van respondenten met het contact met de gemeentelijke toegang, gevolgd door hoofdstuk 3 waar de ervaringen met de ondersteuning in worden beschreven. In bijlage 1 staat de onderzoeksverantwoording beschreven en ziet u de achtergrondgegevens van de respondenten. In bijlage 2 staan de uitkomsten van alle vragen op een rij, afgezet tegen de referentiegroep. In bijlage 3 vindt u de gegevens met betrekking tot de vergelijking met de andere gemeenten in de regio en bijlage 4 bevat de gegevens voor de verantwoording voor Waar staat je gemeente. 4/32

7 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Hoofdstuk 2 Het contact 2.1 Het contact Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket, andere gemeenten voor sociale (wijk)teams waar mensen terechtkunnen met hun hulpvraag. De volgende figuur toont de ervaring van respondenten met de toegang. In Oost Gelre is dat het Wmo-loket. De bovenste balk toont de resultaten voor de gemeente Oost Gelre, de onderste de referentiegroep. Figuur 1 Ervaring met het contact met de gemeente (%) Helemaal mee eens Mee eens eutraal iet mee eens Helemaal niet mee eens Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag Ik werd snel geholpen De medewerker nam mij serieus Gemeente Referentiegroep De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar een oplossing gezocht G E M E E TE R E F E R E TI E G R OE P 29% 31% 5/32

8 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO De respondenten in Oost Gelre zijn het met de eerste twee en de laatst genoemde stellingen vaker eens dan de respondenten in de referentiegroep. Op de stelling de medewerker nam mij serieus scoort de gemeente ongeveer gelijk aan de referentiegroep. 2.2 Hulpverleningsroute 52% van de respondenten in Oost Gelre heeft in 2016 contact met de gemeente gehad. Aan de Wmo-cliënten is gevraagd hoe zij bij de gemeente terecht zijn gekomen. De resultaten staan in de volgende tabel. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Tabel 1 Hoe bent u bij de gemeente terechtgekomen met uw hulpvraag? (%) Gemeente 2016 Ik wist dat ik bij de gemeente terechtkon 46% Ik ben doorverwezen, bijvoorbeeld door de huisarts, het ziekenhuis of een andere zorgverlener Ik heb zelf uitgezocht waar ik terechtkon, bijvoorbeeld op internet of door het aan iemand te vragen 23% 10% Iemand anders heeft het voor mij geregeld 31% Weet niet 9% Bijna de helft van de respondenten (46%) wist dat zij bij de gemeente terechtkonden. Voor 31% van de respondenten heeft iemand anders het geregeld en 23% is doorverwezen door een huisarts, het ziekenhuis of een andere zorgverlener. 10% heeft het zelf uitgezocht en 9% weet het niet. 2.3 Het gesprek In de Wmo 2015 is het automatische recht op zorg en ondersteuning komen te vervallen. Er wordt niet langer gesproken over compensatieplicht ; de gemeente heeft nu een resultaatverplichting : niet de compensatie van een gebrek staat centraal, maar het zorg dragen voor een resultaat. Er is ruimte voor andere, mogelijk beter passende, oplossingen. Bij het zoeken naar oplossingen voor cliënten wordt steeds meer uitgegaan van de eigen kracht van cliënten: wat de cliënt zelf kan doen of zelf via de sociale omgeving kan organiseren. Hierbij is de persoonlijke situatie van de cliënt van belang. De persoonlijke situatie in beeld brengen zorgt ervoor dat burgers zich serieus genomen voelen en dit zorgt doorgaans voor meer tevreden cliënten. In de volgende figuur wordt weergegeven hoe de uitkomst is in uw gemeente met betrekking tot het (keukentafel)gesprek. 6/32

9 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Figuur 2 Mening over het (keukentafel)gesprek (%) Heel tevreden Tevreden eutraal Ontevreden Heel ontevreden Het contact met degene met wie u het (keukentafel) gesprek had De manier waarop er naar u geluisterd werd De deskundigheid van de medewerker Gemeente Referentiegroep De gekozen oplossing G E M E E TE R E F E R E TI E G R OE P 29% 31% Ook bij deze uitkomsten valt op dat de respondenten in Oost Gelre ongeveer even tevreden zijn als de referentiegroep. Dat geldt voor alle genoemde aspecten van het gesprek. 2.4 Cliëntondersteuning De Wmo 2015 bepaalt dat gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning moeten bieden. Het moet gratis zijn, levensbreed, onafhankelijk en in het belang van de cliënt. Het verschilt per gemeente welke organisatie de onafhankelijke cliëntondersteuning invult; vaak wordt het geboden via MEE of via een welzijnsstichting. In de regio Achterhoek wordt de onafhankelijke cliëntondersteuning uitgevoerd door MEE Oost. In 2016 bleek 26% van de respondenten bekend te zijn met cliëntondersteuning. 86% hiervan was er tevreden over (bron: CEO Wmo onderzoek BMC over 2015).. 7/32

10 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Figuur 3 Bekendheid gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner (%) 38% van de respondenten in Oost Gelre is bekend met onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat is een stuk hoger dan de referentiegroep (28%). 2.5 Gespreksverslag 55% van de respondenten in Oost Gelre heeft na afloop van het gesprek een gespreksverslag ontvangen, 26% niet en 19% weet het niet. Volgens 92% was het verslag een juiste weergave van het gesprek. 3% vindt van niet en 6% weet het niet. 8/32

11 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Hoofdstuk 3 De ondersteuning 3.1 Beschikking 90% van de respondenten in Oost Gelre heeft een brief met het besluit (een beschikking) van de gemeente ontvangen. Deze beschikking was voor 84% (heel) duidelijk. 3.2 Kwaliteit van de ondersteuning Het gaat er bij de kwaliteit van ondersteuning om hoe cliënten de kwaliteit van de ondersteuning ervaren, het gaat niet om de objectieve kwaliteit van ondersteuning. Figuur 4 Mening over de kwaliteit van de ondersteuning (%) Helemaal mee eens Mee eens eutraal iet mee eens Helemaal niet mee eens Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed Gemeente Referentiegroep De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag G E M E E TE R E F E R E TI E G R OE P 29% 31% De respondenten zijn erg positief over de kwaliteit van de ondersteuning. Maar liefst 83% vindt de kwaliteit goed en 84% vindt dat de ondersteuning bij hun hulpvraag past. Ook hier liggen de percentages (helemaal) mee eens ongeveer gelijk aan de referentiegroep. 9/32

12 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO 3.3 Betrokkenheid sociaal netwerk Veel Wmo-cliënten ontvangen hulp vanuit hun sociaal netwerk. Het is daarom belangrijk dat in het gesprek en het besluit van de gemeente aandacht wordt besteed aan het betrekken van de omgeving bij de hulp of ondersteuning van de cliënt. Figuur 5 Zijn de personen in uw omgeving betrokken bij de hulp die u krijgt? (%) 73% van de respondenten vindt dat de personen in hun omgeving helemaal of een beetje betrokken zijn bij de hulp. 3.4 Effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten Gemeenten hebben een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van mensen met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijk verkeer (participatie). Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid). In de volgende figuur wordt het effect van de ondersteuning op het leven van de cliënten weergegeven. 10/32

13 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Figuur 6 Effect van de ondersteuning Helemaal mee eens Mee eens eutraal iet mee eens Helemaal niet mee eens Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden Gemeente Referentiegroep Door de ondersteuning die ik krijg heb ik een betere kwaliteit van leven G E M E E TE R E F E R E TI E G R OE P 29% 31% 79% van de respondenten kan door de ondersteuning beter de dingen doen die zij willen. 88% kan zich door de ondersteuning beter redden en 81% heeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven. Bij de laatste twee aspecten is de beoordeling van de respondenten in Oost Gelre positiever dan de referentiegroep. 3.5 Opmerkingen over ondersteuning In een open tekstvak konden de respondenten opmerkingen schrijven over de ondersteuning die zij ontvangen. Een deel van de respondenten gebruikt het open tekstvak om hun beperking en de vorm van ondersteuning die zij hebben te omschrijven. Of om aan te geven dat zij geen ondersteuning ontvangen. Sommige respondenten melden dat de vragenlijst moeilijk is of dat niet alle vragen van toepassing zijn. 11/32

14 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Wat opvalt, is dat een deel van de respondenten schrijft erg blij en tevreden te zijn met de ondersteuning van de gemeente. Verder klaagt een aantal respondenten over het aantal uren hulp bij het huishouden, dat vinden ze te weinig (veelal gerelateerd aan verslechtering van de gezondheid) of ze schrijven dat ze vroeger meer uren hulp kregen. Ook zijn er enkele ontevreden respondenten als het gaat om de kwaliteit van de voorziening (meerdere voorzieningen worden hierbij genoemd). Enkele respondenten vinden de wachttijd tot de start van de hulp te lang. 12/32

15 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Bijlage 1 Achtergrondgegevens respondenten In deze bijlage staan de achtergrondgegevens van de respondenten. Tabel 2 Leeftijd respondenten (%) Gemeente 2016 Referentiegroep 0 t/m 17 1% 1% 18 t/m 25 2% 2% 26 t/m 35 3% 3% 36 t/m 45 3% 4% 46 t/m 55 8% 7% 56 t/m 65 11% 12% 66 t/m 74 14% 18% % 54% Ook is gevraagd naar het opleidingsniveau. De uitkomst op die vraag geeft het onderstaande beeld. Tabel 3 Opleidingsniveau respondenten (%) Gemeente 2016 Referentiegroep Lagere school/basisschool 31% 29% Lager of voorbereidend beroepsonderwijs/ VMBO basis kader 22% 22% VMBO theoretisch/mavo/(m)ulo 13% 16% HAVO, MMS, HBS, VWO 3% 5% MBO 12% 13% HBO/Universiteit 8% 7% Anders 12% 8% Er wordt steeds vaker van burgers verwacht dat ze ook financieel zelfredzaam zijn; dat ze zelf in staat zijn om voorzieningen aan te schaffen. Voorzieningen die eerder via de gemeente te verkrijgen waren op basis van een indicatie worden steeds vaker als algemene voorzieningen gezien die burgers zelf kunnen aanschaffen. Daarom is er een vraag opgenomen of de respondent financieel kan rondkomen. De uitkomsten daarvan ziet u in figuur 7. 13/32

16 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Figuur 7 Financieel kunnen rondkomen? De gemeente Oost Gelre heeft (als enige gemeente in de regio) een extra vraag toegevoegd over de eigen bijdrage. Figuur 8 Heeft u door de hoogte van de eigen bijdrage afgezien van hulp of bewust gebruikgemaakt van minder uren ondersteuning? Voor 79% van de respondenten is de hoogte van de eigen bijdrage geen reden om af te zien van ondersteuning of minder uren te gebruiken. Voor 11% geldt dit wel. 10% weet het niet. 14/32

17 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Bijlage 2 Tabellenbijlage Oost Gelre Indien er een achter het percentage staat, is er sprake van een significant verschil met de referentiegroep. BLOK 1: Contact Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag (%(helemaal)mee eens) Ik werd snel geholpen (%(helemaal)mee eens) De medewerker nam mij serieus (%(helemaal)mee eens) De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht (%(helemaal)mee eens) Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (%ja) Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Contact 82% =307 76% = % =311 73% = % =309 85% = % =297 75% =11500 Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner 38% =371 28% =14812 BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed (%(helemaal)mee eens) De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag (%(helemaal)mee eens) Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Kwaliteit van de ondersteuning 83% =401 82% = % =399 81% = /32

18 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op? Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Wat levert de ondersteuning mij op? Door de ondersteuning kan ik beter de dingen doen die ik 80% =377 77% =14804 wil (%(helemaal)mee eens) Door de ondersteuning kan ik mij beter redden 88% =392 82% =15312 (%(helemaal)mee eens) Door de ondersteuning heb ik een betere kwaliteit van leven (%(helemaal)mee eens) 81% =391 77% =15111 BLOK 4: Ervaringen met het contact met de gemeente Gemeente 2016 Respons per vraag Heeft u in 2016 contact met de gemeente gehad over een ondersteuningsvraag of -probleem? Ja 52% =416 ee 34% =416 Weet ik niet meer 13% =416 Gemeente 2016 Respons per vraag Hoe bent u bij de gemeente terechtgekomen met uw hulpvraag? Ik wist dat ik bij de gemeente terechtkon 46% =404 Ik ben doorverwezen, bijvoorbeeld door de huisarts, het ziekenhuis of een andere 23% =404 zorgverlener Ik heb zelf uitgezocht waar ik terechtkon, bijvoorbeeld op internet of door het aan 10% =404 iemand te vragen Iemand anders heeft het voor mij geregeld 31% =404 Weet niet 9% =404 16/32

19 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Het contact met degene met wie u het (keukentafel)gesprek had (%(heel)tevreden) De manier waarop er naar u geluisterd werd (%(heel)tevreden) De deskundigheid van de medewerker (%(heel)tevreden) De gekozen oplossing (%(heel)tevreden) Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Bent u tevreden over: 85% =361 81% = % =357 82% = % =359 77% = % =351 79% =4985 Gemeente 2016 Respons per vraag Heeft u na afloop van het gesprek een gespreksverslag ontvangen? Ja 55% =392 ee 26% =392 Weet ik niet 19% =392 Gemeente 2016 Respons per vraag Was dit verslag een juiste weergave van het gesprek? Ja 92% =218 ee 3% =218 Weet ik niet 6% =218 Gemeente 2016 Respons per vraag Heeft u een brief met het besluit van de gemeente ontvangen? Ja 90% =236 ee 3% =236 Weet ik niet 7% =236 17/32

20 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Gemeente 2016 Respons per vraag Hoe duidelijk was deze brief voor u? Heel duidelijk 19% =315 Duidelijk 65% =315 eutraal 13% =315 Onduidelijk 2% =315 Heel onduidelijk 1% =315 Gemeente 2016 Respons per vraag Zijn de personen in uw omgeving betrokken bij de hulp die u krijgt? Ja, helemaal 52% =395 Een beetje 21% =395 auwelijks 8% =395 ee 20% =395 BLOK 5: Over uzelf Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Wat is uw leeftijd 0 t/m 17 1% =428 1% = t/m 25 2% =428 2% = t/m 35 3% =428 3% = t/m 45 3% =428 4% = t/m 55 8% =428 7% = t/m 65 11% =428 12% = t/m 74 14% =428 18% = % =428 54% =10790 Gemeente 2016 Respons per vraag Referentiegroep Respons per vraag Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? Lagere school/basisschool 31% =397 29% =9166 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs/vmbo 22% =397 22% =9166 basis kader VMBO theoretisch/mavo/ (M)ULO 13% =397 16% =9166 HAVO, MMS, HBS, VWO 3% =397 5% =9166 MBO 12% =397 13% =9166 HBO/Universiteit 8% =397 7% =9166 Anders 12% =397 8% = /32

21 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO In hoeverre kunt u financieel rondkomen? (%(zeer)goed) Respons per Respons per Gemeente 2016 vraag Referentiegroep vraag 32% =419 36% =10268 Gemeente 2016 Respons per vraag Heeft u door de hoogte van de eigen bijdrage afgezien van hulp of bewust gebruikgemaakt van minder uren ondersteuning? Ja 11% =326 ee 79% =326 Weet ik niet 10% =326 19/32

22 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Bijlage 3 Tabellenbijlage regio Achterhoek BLOK 1: Contact Aalten Doetin -chem Berkelland Win- Bronck -horst Oude ters- wijk IJsselstreek Montferland Oost Gelre Contact Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag (%(helemaal)mee eens) 85% % % % % % % % 307 Ik werd snel geholpen (%(helemaal)mee eens) 89% % % % % % % % 311 De medewerker nam mij serieus (%(helemaal)mee eens) 96% % % % % % % % 309 De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht (%(helemaal)mee eens) 89% % % % % % % % 297 Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? (%ja) 26% % % % % % % % /32

23 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning Win- Oude Doetin Berkel- ters- Bronck IJssel- Mont- Oost Aalten -chem land wijk -horst streek ferland Gelre Kwaliteit van de ondersteuning Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed (%(helemaal)mee eens) 93% % % % % % % % 401 De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag (%(helemaal)mee eens) 92% % % % % % % % /32

24 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op? Oude Doetin- Berkel- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land Winterswijk horst streek ferland Gelre Wat levert de ondersteuning mij op? Door de ondersteuning kan ik beter de dingen doen die 85% % % % % % % % 377 ik wil (%(helemaal)mee eens) Door de ondersteuning kan ik mij beter redden 90% % % % % % % % 392 (%(helemaal)mee eens) Door de ondersteuning heb ik een betere kwaliteit van 86% % % % % % % % 391 leven (%(helemaal)mee eens) 22/32

25 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO BLOK 4: Ervaringen met het contact met de gemeente Oude Doetin- Berkel- Winters- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land wijk horst streek ferland Gelre Heeft u in 2016 contact met de gemeente gehad over een ondersteuningsvraag of -probleem? Ja 57% % % % % % % % 416 ee 31% % % % % % % % 416 Weet ik niet meer 12% % % % 378 9% % % % 416 Oude Doetin- Berkel- Winters- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land wijk horst streek ferland Gelre Bent u bekend met het Wmo-loket? Ja 70% % % % % % % 326 ee 30% % % % % % % /32

26 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Winters Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land -wijk horst streek ferland Gelre Hoe bent u bij de gemeente terechtgekomen met uw hulpvraag? Ik wist dat ik bij de gemeente terechtkon 49% % % % % % % % 404 Ik ben doorverwezen, bijvoorbeeld door de huisarts, het ziekenhuis 24% % % % % % % % 404 of een andere zorgverlener Ik heb zelf uitgezocht waar ik terechtkon, bijvoorbeeld op internet 12% % 276 9% % % % % % 404 of door het aan iemand te vragen Iemand anders heeft het voor mij geregeld 29% % % % % % % % 404 Weet niet 4% 394 4% 276 5% 333 5% 369 5% 369 5% 398 6% 311 9% /32

27 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Bent u tevreden over: Het contact met degene met wie u het (keukentafel)gesprek 90% % % % % % % % 361 had (%(heel)tevreden) De manier waarop er naar u geluisterd werd 89% % % % % % % % 357 (%(heel)tevreden) De deskundigheid van de medewerker 89% % % % % % % % 359 (%(heel)tevreden) De gekozen oplossing (%(heel)tevreden) 90% % % % % % % % /32

28 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Heeft u na afloop van het gesprek een gespreksverslag ontvangen? Ja 28% % % % % % % % 392 ee 38% % % % % % % % 392 Weet ik niet 34% % 270 9% % % % % % 392 Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Was dit verslag een juiste weergave van het gesprek? Ja 91% % % % % % % 87 92% 218 ee 2% % 169 6% 272 3% 115 2% 244 8% % 87 3% 218 Weet ik niet 7% % 169 6% 272 2% 115 5% % % 87 6% 218 Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Heeft u een brief met het besluit van de gemeente ontvangen? Ja 95% % % % % % % % 236 ee 2% 129 2% 172 3% 277 1% 132 1% 252 3% % 100 3% 236 Weet ik niet 3% 129 9% % 277 6% 132 9% 252 3% 171 6% 100 7% /32

29 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Hoe duidelijk was deze brief voor u? Heel duidelijk 19% % % % % % % % 315 Duidelijk 64% % % % % % % % 315 eutraal 15% % % % % % % % 315 Onduidelijk 2% 320 5% 230 3% 277 5% 303 3% 290 4% 326 7% 214 2% 315 Heel onduidelijk 0% 320 3% 230 2% 277 1% 303 1% 290 1% 326 1% 214 1% 315 Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Zijn de personen in uw omgeving betrokken bij de hulp die u krijgt? Ja, helemaal 47% % % % % % % % 395 Een beetje 22% % % % % % % % 395 auwelijks 9% 392 9% 257 6% 307 9% 364 7% 338 9% 391 8% 307 8% 395 ee 21% % % % % % % % /32

30 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Heeft u door de hoogte van de eigen bijdrage afgezien van hulp of bewust gebruikgemaakt van minder uren ondersteuning? Ja 11% 326 ee 79% 326 Weet ik 10% 326 niet BLOK 5: Over uzelf Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Wat is uw leeftijd? 0 t/m 17 0% 414 0% 280 1% 349 0% 388 1% 370 0% 413 2% 335 1% t/m 25 2% 414 7% 280 3% 349 4% 388 4% 370 3% 413 1% 335 2% t/m 35 3% 414 6% 280 1% 349 3% 388 3% 370 2% 413 0% 335 3% t/m 45 4% 414 7% 280 3% 349 5% 388 2% 370 4% 413 3% 335 3% t/m 55 7% 414 8% 280 6% 349 6% 388 5% 370 9% 413 9% 335 8% t/m 65 12% % 280 9% % 388 7% % % % t/m 74 16% % % % % % % % % % % % % % % % /32

31 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? Lagere school/ Basisschool 36% % % % % % % % 397 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs/ 26% % % % % % % % 397 VMBO basis kader VMBO theoretisch/ 10% % % % % % % % 397 MAVO/(M)ULO HAVO, MMS, HBS, VWO 4% 384 6% 279 2% 331 2% 365 3% 352 3% 387 6% 319 3% 397 MBO 10% % % % % % % % 397 HBO/Universiteit 6% 384 6% 279 4% 331 4% 365 7% 352 4% 387 3% 319 8% 397 Anders 8% 384 8% 279 8% 331 8% 365 7% 352 9% % % /32

32 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Oude Doetin- Berkel- Win- Bronck- IJssel- Mont- Oost Aalten chem land terswijk horst streek ferland Gelre In hoeverre kunt u financieel 28% % % % % % % % 419 rondkomen? (%(zeer)goed) 30/32

33 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO Bijlage 4 Gegevens Oost Gelre voor verantwoording voor Waar staat je gemeente De bruto steekproef is: 885 De netto steekproef is: 434 De populatie is: BLOK 1: Contact Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag (%helemaal mee eens) (%mee eens) (%mee oneens) Contact (%helemaal mee oneens) 34% 48% 6% 2% Ik werd snel geholpen 31% 52% 3% 2% De medewerker nam mij serieus De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 39% 48% 2% 1% 35% 46% 3% 2% (%ja) (%nee) Gebruik onafhankelijke cliëntondersteuner Wist u dat u gebruik kon maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner? 38% 62% BLOK 2: Kwaliteit van de ondersteuning Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag (%helemaal mee eens) (%mee eens) (%mee oneens) (%helemaal mee oneens) Kwaliteit van de ondersteuning 32% 51% 3% 1% 30% 54% 3% 2% 31/32

34 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO BLOK 3: Wat levert de ondersteuning mij op? (%helemaal mee eens) (%mee eens) (%mee oneens) (%helemaal mee oneens) Wat levert de ondersteuning mij op? Door de ondersteuning kan ik beter de dingen doen die ik wil 31% 48% 3% 1% Door de ondersteuning kan ik mij beter redden 34% 54% 2% 1% Door de ondersteuning heb ik een betere kwaliteit van leven 32% 49% 3% 1% 32/32

35 CLIËTERVARIGSODERZOEK WMO 33/32

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Heeze-Leende Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Naomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6079 : CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Effectmeting Wmo. Gemeente Hoorn. Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: Correspondentienummer: DH

Effectmeting Wmo. Gemeente Hoorn. Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: Correspondentienummer: DH Effectmeting Wmo Gemeente Hoorn Rapport December 2016 Naomi Meys MSc Volkan Atalay Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0612-8137 EFFECTMETING WMO INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Hardinxveld-Giessendam Rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8002 INHOUD INLEIDING 1

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo REGIO DRECHTSTEDEN - 2016 Inhoud Volgens de Wmo 2015 is iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015

Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Reg.nr.: I-SZ/2016/2119 / RIS 2016-446 (Bijlage) Resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Boxmeer in 2015 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Hoorn Definitief rapport Oktober 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-3009-8007 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Elburg Definitief rapport Oktober 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-2909-7098 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015/2016 Rapportage Drunen, juli 2016 Jaap Heirman Inhoudsopgave Inleiding... 2 Aanleiding & onderzoeksdoel... 2 Vragenlijst... 2 Selectie respondenten & afname... 3 Kwalitatieve

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders Jeugdhulp Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 Tom Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6078 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP 2016 IHOUD

Nadere informatie

Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp

Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp Cliëntervaring jongeren en ouders jeugdhulp Gemeente Best Definitief rapport September 2016 aomi Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7038 CLIËTERVARIG JOGERE E OUDERS OVER JEUGDHULP

Nadere informatie

Nulmeting Wmo 2015. Gemeente Sittard-Geleen. December 2015 drs. A. Britt Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1812-4727

Nulmeting Wmo 2015. Gemeente Sittard-Geleen. December 2015 drs. A. Britt Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1812-4727 Nulmeting Wmo 2015 Gemeente Sittard-Geleen December 2015 drs. A. Britt Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: Wmo-1812-4727 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SOCIALE SAMENHANG, EENZAAMHEID EN MEEDOEN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening

Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Klanttevredenheidsonderzoek schuldhulpverlening Gemeente Pijnacker-Nootdorp mei 2015 Versie 23-06-15 Andrew Britt, Naomi Meys Projectnummer: 107748 Correspondentienummer: DH-2105-4345 INHOUD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp

Tevredenheid WWB-klanten Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp Tevredenheid WWB-klanten 2008 Pijnacker-Nootdorp januari 2009 COLOFON Samenstelling Simon Wajer Vormgeving binnenwerk SGBO Druk SGBO SGBO Onderzoek > Advies

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Instructie Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 CEO Colofon Het Cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is op verzoek van de VNG/VWS ontwikkeld door BMC onderzoek, met inbreng van een klankbordgroep van cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 24 november 2015 Opgesteld door : Rolieke Sietsma Bijlage : Factsheet gemeente Ede Onderzoek Kinderombudsman naar

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning

Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Rapportage meting 2016 Aanvullend cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

KTO ISD BOLLENSTREEK. Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek Mei 2016

KTO ISD BOLLENSTREEK. Samenvatting. Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek Mei 2016 KTO ISD BOLLENSTREEK Klanttevredenheidsonderzoek ISD Bollenstreek 2015 Mei 2016 Samenvatting Doel van het onderzoek Het klanttevredenheidsonderzoek 2015 van ISD Bollenstreek heeft als doel om de klantervaringen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten

Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten Tabellenboek bij peiling 10 panel Psychisch Gezien: gemeenten 1 Caroline Place Lex Hulsbosch Harry Michon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll

IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll gemeente Nieuwkoop Directie nieuwkoop Aan de leden van de gemeenteraad IIIIIII llltl Illl llllll IIIII lllll lllll VERZONDEN 0 9 SEP2016 datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk:

Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) Naam: BSN: kenmerk: Voor u ligt de vragenlijst dat hoort bij het project Kansen in Kaart (KiK). Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Het invullen van

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, augustus 2016. doc. nr.: 16.020085 Juni 2016 Jaap Barink Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 22-05-2014 IN OPDRACHT VAN: Dienst Uitvoering Onderwijs UITGEVOERD DOOR: MWM2, Anuschka Sital 2 SAMENVATTING ACHTERGROND MWM2 heeft in opdracht

Nadere informatie

Ervaringen klanten met begeleiding 2015

Ervaringen klanten met begeleiding 2015 Ervaringen klanten met begeleiding 2015 IJMOND-GEMEENTEN Januari 2016 I. Dooms BBA Projectnummer: 183081 Correspondentienummer: DH-2701-4768 INHOUD HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 2 INLEIDING EN WERKWIJZE

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers

Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers Over 2014 Gemeente Best Augustus 2015 Naomi Meys Ingrid Dooms Volkan Atalay Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-1208-4547 INHOUD INLEIDING

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U

Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus U Aan de gemeenteraad van Tubbergen Uw kenmerk Uw brief Zaaknummer Documentnummer 23 augustus 2016 16.17321 U16.017622 Inlichtingen bij De raadsgriffier Mevrouw H.J.M.J van Limbeek-ter Haar Onderwerp Raadsbrief

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering,

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Omnibusenquête 2011 deelrapport Millenniumdoelen Omnibusenquête 2011 deelrapport millenniumdoelen februari 2012 Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Juridische Aangelegenheden Angelique Quentin Uitvoering:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Klanttevredenheid Sociaal Domein

Klanttevredenheid Sociaal Domein Klanttevredenheid Sociaal Domein Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk Rapport 26 april 2016 Nora Kornalijnslijper Tammy Lie Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 342138 Correspondentienummer: DH-2604-4988

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie