Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen. Versie Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014"

Transcriptie

1 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. HU-productnummer: BV/J/14.001

2 Zeventiende gewijzigde versie, vastgesteld door het College van Bestuur op 17 december 2013 en 11 februari 2014 met instemming van de HSR op 5 februari Deze gewijzigde versie treedt in werking op 1 september Vorige versie: SZ/J/13.001, vastgesteld door het CvB op 8 februari 2013 met instemming van de HSR op 13 februari Op elke faculteit zullen exemplaren van deze Onderwijs en Examenregeling aan studenten beschikbaar worden gesteld, met in Hoofdstuk 10 enkel de tekst opgenomen die betrekking heeft op de betreffende faculteit. De inhoud van Hoofdstuk 10 die betrekking heeft op de overige faculteiten kan geraadpleegd worden op de volgende website: 2/45

3 Inhoudsopgave 2 BEGRIPSBEPALINGEN 5 Artikel 1 Begripsbepalingen ALGEMENE BEPALINGEN 11 Artikel 2 Wettelijke grondslag en interne rangorde Artikel 3 Reikwijdte Artikel 4 Onderwijs in het Nederlands Artikel 5 Openbaarheid EXAMENCOMMISSIES 13 Artikel 6 Instelling, bevoegdheden en werkwijze Artikel 7 Samenstelling en benoeming Artikel 8 Examinatoren Artikel 9 Verzoekprocedure examencommissie VOOROPLEIDINGSEISEN 17 Artikel 10 Vooropleidingseisen Artikel 11 Toelatingsonderzoek Artikel 12 Nadere vooropleidingseisen Artikel 13 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening Artikel 14 Aanvullende eisen voor deeltijdse opleidingen INRICHTING OPLEIDINGEN 19 Artikel 15 Opleiding Artikel 16 Studielast Artikel 17 Algemene inrichtingseisen Artikel 18 Inrichting propedeutische fase Artikel 19 Inrichting hoofdfase (major en profileringsruimte) Artikel 20 Inrichting duale opleidingen Artikel 21 Studiebegeleiding en -voortgang Artikel 22 Excellent Talent Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase Artikel 24 Toegangsbeperking afstudeerrichtingen Artikel 25 Introductiedagen, excursies en werkweken Artikel 26 Stages en praktische oefeningen Artikel 27 Eigen bijdragen INRICHTING EXAMENS EN TENTAMENS 29 Artikel 28 Tentamens en examens Artikel 29 Aanwezigheidsplicht Artikel 30 Inhoud tentamens en examens Artikel 31 Organisatie van examens en tentamens Artikel 32 Inschrijving voor cursussen Artikel 33 Inschrijving voor tentamens Artikel 34 Tentamenkansen Artikel 35 Legitimatieplicht bij tentamens Artikel 36 Bekendmaking tentamenuitslagen Artikel 38 Onregelmatigheden Artikel 39 Voorzieningen Artikel 40 Vrijstellingen Artikel 41 Bewaring tentamen- en examenstukken GETUIGSCHRIFTEN EN TITULATUUR 39 Artikel 42 Getuigschriften Artikel 43 Graden en titulatuur Artikel 44 Judicium cum laude of met genoegen SLOTBEPALINGEN 42 Artikel 45 Bezwaarprocedure Artikel 46 Nadere regeling HU Artikel 47 Onvoorziene omstandigheden Artikel 48 Inwerkingtreding HOOFDSTUK /45

4 PREAMBULE De Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) vormt de basis van de regelgeving voor het hoger onderwijs. In deze wet worden bijvoorbeeld regels gegeven voor de inrichting en accreditatie van opleidingen, de inrichting van het bestuur en medezeggenschap en de rechtspositie van de student. Op grond van artikel 7.13 WHW moet voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en examenregeling (OER) worden vastgesteld. Binnen de HU bestaat de onderwijsen examenregeling uit een hogeschoolbreed deel, een facultair deel (hoofdstuk 10) en een opleidingsspecifiek deel (de opleidings-oer). Deze drie delen vullen elkaar aan en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het hogeschoolbrede deel en het facultaire deel (hoofdstuk 10) vormen gezamenlijk de OER-HU. De opleidings-oer is geïntegreerd in de studiegids en is voor studenten en docenten het meest gebruikte deel van de onderwijs- en examenregeling. De OER-HU en de studiegids bevatten informatie over de opleiding of groep van opleidingen en geldt voor alle voltijd-, deeltijd- en duale studenten, voor zover uit de tekst niet het tegendeel blijkt. Enkele bepalingen uit het hogeschoolbrede deel van de OER-HU zijn nader uitgewerkt in het facultaire hoofdstuk 10, als dit het geval is wordt in het artikel naar hoofdstuk 10 verwezen. De bepalingen van hoofdstuk 10 zijn enkel van toepassing op de studenten van de betreffende faculteit. Daarnaast worden in hoofdstuk 10 voor alle opleidingen van de betreffende faculteit de belangrijkste gegevens (CROHO-gegevens vooropleidingseisen, BSA-norm e.d.) kort weergegeven. De OER-HU regelt op hoofdlijnen de rechten en plichten van alle HU-studenten ten aanzien van onderwijs, examens en tentamens. Waar in de OER-HU wordt gesproken over "opleiding" wordt de bacheloropleiding bedoeld. (Zie voor definities van begrippen artikel 1). Voor de masteropleidingen geldt een afzonderlijke OER. In de OER-HU is aangegeven welke onderwerpen nader geregeld worden in de studiegids. Het betreft dan vooral de inrichting van het onderwijs, waarvoor per opleiding specifieke regels worden vastgesteld ter uitwerking en invulling van de OER-HU. Dit vormt dan een specifiek submandaat aan de opleidingsdirecties om voor de desbetreffende opleiding(en) een nadere regeling in de studiegidsen op te nemen. In de studiegids is ook algemene informatie opgenomen inzake de visie van de hogeschool op onderwijs en de positie van de student, en de rechten die aan de student worden toegekend. Bij de totstandkoming van de studiegids moeten de bepalingen van de "hogere" regeling (lees: OER-HU) in acht worden genomen. De bedoeling is immers dat de verschillende regelingen elkaar aanvullen. Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert altijd de "hogere" regeling. Informatie in de studiegids gaat boven informatie uit studiehandleidingen. Waar de tekst van de OER-HU correspondeert met de WHW, is het desbetreffende artikelnummer uit de WHW tussen haakjes toegevoegd. Om de OER-HU leesbaar te houden zijn slechts de meest relevante bepalingen uit de WHW overgenomen. Bij de uitleg van de OER-HU prevaleert uiteraard de tekst van de WHW. Raadpleeg dus zo nodig de wettekst. De OER en de studiegids worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden. Als het nodig is om voor een bepaalde categorie oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie en tot welke datum die oude regels nog gelden. De OER en studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven. De HU neemt deel aan het landelijke Sirius Programma, dat gericht is op excellentiebevordering binnen het Nederlandse hoger onderwijs. In de OER is algemene informatie over het Sirius Project van de hogeschool opgenomen. Meer informatie over het Sirius Project van de hogeschool is terug te vinden op de site: via sharepoint op honourstrajecten.hu.nl en in de studiegids. 4/45

5 2 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Afdeling: Een organisatorische eenheid van een faculteit belast met het verzorgen van: - één of meer bacheloropleidingen van die faculteit, alsmede de eventueel daarbij behorende afdelingsdiensten (Instituut) en/of: - één of meer masteropleidingen van die faculteit, alsmede de eventueel daarbij behorende afdelingsdiensten (Academie), en/of: - één of meer deeltijd-bacheloropleidingen of deeltijd-masteropleidingen en/of activiteiten zoals commerciële cursussen en dienstverlening van die faculteit, alsmede de eventueel daarbij behorende afdelingsdiensten (Centrum), één en ander zoals geregeld in het door de faculteitsdirecteur vastgestelde faculteitsorganisatiebesluit. 2. Afdelingsdirecteur: De directeur van een afdeling, met taken en bevoegdheden in (sub)mandaat uitgeoefend, zoals geregeld in het door de faculteitsdirecteur vastgestelde faculteitssubmandateringsbesluit. 3. Afstudeereenheid: Een onderwijseenheid van minimaal 15 EC die een representatief beeld van het gerealiseerde eindniveau van de student in beeld brengt. De afstudeereenheid kan bestaan uit meerdere, met betrekking tot decompetenties op het eindniveau, samenhangende cursussen. 4. Afstudeerrichting: Een samenhangend geheel van cursussen binnen een opleiding met een gemeenschappelijke naam, gericht op een bepaalde discipline of beroep, met een omvang van ten minste 60 EC. De afstudeerrichting is opgenomen in hoofdstuk 10 en bijlage 2 van de OER-HU. 5. Associate degree (Ad): In een Bacheloropleiding ingesteld programma als bedoeld in artikel 7.8a WHW,, met een studielast van 120 EC. Indien een student met goed gevolg het examen van een Adprogramma heeft afgelegd, wordt de graad Associate degree verleend. 6. Bacheloropleiding: HBO-opleiding als bedoeld in de artikelen 7.3 en 7.3a WHW. Bij voltooiing van deze opleiding wordt aan de student de graad Bachelor verleend. Zie ook: opleiding. 7. Beroep: De rechtsgang bij het College van Beroep voor de Examens of de Geschillenadviescommissie 1 zoals geregeld in het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU. 8. Bezwaar: De rechtsgang bij de examencommissie of een ander orgaan dat een besluit, gericht op rechtsgevolg heeft genomen, gericht op heroverweging door dezelfde instantie, zoals geregeld in het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU. 1 De WHW spreekt in art. 7.63a van bezwaar bij de Geschillenadviescommissie. Om de procedure duidelijk te onderscheiden van de (voorafgaande) bezwaarprocedure binnen de faculteit, kiest HU ervoor om deze procedure ook met beroep aan te duiden. 5/45

6 9. College van Bestuur: Bestuursorgaan van de hogeschool, tevens instellingsbestuur van de Stichting Hogeschool Utrecht krachtens artikel 10.8 WHW, met taken en bevoegdheden zoals geregeld in de Statuten van de Stichting Hogeschool Utrecht. 10. CROHO (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs): Eén van de wettelijke taken van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is het registreren en publiceren van opleidingsgegevens binnen het bekostigde en aangewezen hoger onderwijs. De gegevens worden vastgelegd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) dat door DUO beheerd wordt. 11. CROHO-opleiding: Een in het CROHO geregistreerde opleiding. 12. Cursus: Gelijk aan de wettelijke term onderwijseenheid. Een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en vaardigheden, dat deel uitmaakt van de propedeuse of de hoofdfase van een opleiding. Een cursus kan ook betrekking hebben op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening in verband met het onderwijs in een duale opleiding, voor zover deze activiteiten onder begeleiding vanuit de opleiding plaatsvinden (7.3.2 ). Alle cursussen van de opleiding kennen een omvang van 5 EC of een veelvoud daarvan. 13. Deeltentamen: Een onderzoek naar de kennis, inzicht en/of vaardigheden van een student, waaraan een beoordeling wordt toegekend en dat onderdeel uitmaakt van een tentamen. Aan het behalen van een deeltentamen worden geen studiepunten toegekend, enkel aan het behalen van een tentamen. 14. Deeltijdse opleiding: Opleiding die zodanig is ingericht dat de student naast de onderwijsactiviteiten ook andere werkzaamheden kan verrichten. Onder omstandigheden kunnen bepaalde werkzaamheden als cursus worden aangemerkt, en worden de daarin verworven competenties getoetst (7.27). 15. Duale opleiding: Opleiding die zodanig is ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende één of meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. De opleiding bestaat dan uit een onderwijs- en een beroepsuitoefeningsdeel. De beroepsuitoefening is onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kan dus EC opleveren (7.7.2). 16. European Credit (EC): Een European Credit (EC) is de eenheid van studielast in het European Credit Transfer System (ECTS). Een opleidingsjaar bestaat uit 60 EC en beslaat in totaal 1680 uur. Dus geldt: 1 EC = 28 uur. 17. Examen: De afsluitende beoordeling van een gevolgde opleiding dan wel de propedeutische fase daarvan. Aan elke opleiding is een examen verbonden. Een examen kan een door de examencommissie zelf te verrichten onderzoek naar de kennis, inzicht en vaardigheden van de student omvatten. 18. Examencommissie: Een conform artikel 7.12 WHW ingestelde commissie ten behoeve van het afnemen, de organisatie en coördinatie, en borging van de kwaliteit van tentamens en examens van één of meer opleidingen. 6/45

7 19. Examinator: Een door de examencommissie aangewezen docent die belast is met het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan. De examencommissie kan ook deskundigen van buiten de opleiding als examinator aanwijzen. 20. Extraneus: Degene die conform artikel 7.32 e.v. WHW als extraneus aan de hogeschool is ingeschreven. Een extraneus heeft niet het recht om onderwijs te volgen, maar kan wel tentamens en examens afleggen en gebruik maken van bepaalde studievoorzieningen. 21. Faculteit: Een organisatorische eenheid van de hogeschool, bestaande uit een aantal verwante opleidingen, zoals opgenomen in het door het College van Bestuur vastgestelde Organisatiebesluit HU, en de faculteitsdiensten, zoals opgenomen in het door de faculteitsdirecteur vastgestelde faculteitsorganisatiebesluit. 22. Faculteitsdirecteur: De directeur van een faculteit, met taken en bevoegdheden zoals geregeld in het door het College van Bestuur vastgestelde Mandateringsbesluit HU. 23. Geoormerkte cursus: Een in hoofdstuk 10 vermelde cursus die in ieder geval met een positief resultaat moet zijn afgerond om voor een positief studieadvies als bedoeld in artikel 23 in aanmerking te komen. 24. Getuigschrift: Het door de examencommissie uit te reiken bewijsstuk (diploma) waaruit blijkt dat het propedeutisch of afsluitend examen van de desbetreffende opleiding met goed gevolg is afgelegd (7.11). Voor het propedeutisch examen is sprake van een propedeutisch getuigschrift, voor het afsluitend examen is sprake van het afsluitend getuigschrift. 25. Hogeschool: Hogeschool Utrecht (HU), in stand gehouden door de Stichting Hogeschool Utrecht. 26. Honoursprogramma: Een honourstraject in het kader van het Sirius Project dat naast en in aanvulling op het studieprogramma van een reguliere bacheloropleiding (240 EC) door een opleiding/instituut/faculteit aangeboden kan worden. Dit programma staat open voor studenten die voldoen aan de door de opleiding/instituut/faculteit nader vast te stellen eisen. In een Honoursprogramma worden alle vijf competenties van de startende beroepsbeoefenaar gestimuleerd en getoetst op bovenbachelor niveau. Het programma omvat een studielast die vergelijkbaar is met 30 EC en leidt bij succesvolle afronding tot toekenning van het Honours Certificaat. 27. Honourstrajecten: In het kader van het landelijke Sirius programma binnen de hogeschool bestaat er voor studenten de mogelijkheid ondernomen activiteiten te laten erkennen als een excellente prestatie. De prestatie kan bestaan uit met goed gevolg afronden van een honourstraject of uit getoetste extern verrichte activiteiten die voldoende samenhangen met het studieprogramma. Toekenning van het Honours Certificaat geschiedt door een door de faculteit, instituut of opleiding ingestelde honourscommissie. De honourscommissie is verantwoordelijk voor het vastleggen en documenteren van de door haar genomen besluiten. De examencommissie is belast met de procedurele borging van het toetsbeleid. 28. Hoofdfase: De post-propedeutische fase van een opleiding. 7/45

8 29. HU-Loket Rechtsbescherming Studenten: Door het College van Bestuur ingestelde faciliteit als bedoeld in art. 7.59a WHW waar studenten klachten en beroepen in kunnen dienen, en dat zorg draagt voor doorgeleiding aan een behandelend orgaan. Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten is ondergebracht bij de stafdienst Studentzaken. 30. HU Onderwijscatalogus: Openbaar register waarin het totale aanbod van opleidingen, majors, minors, (keuze)cursussen en pre-masters binnen de hogeschool wordt beschreven, inclusief de profileringsmogelijkheden, doelgroep en eventuele instroomeisen. 31. Learning outcomes: Learning outcomes zijn afgeleid van de competenties van een cursus en beschrijven wat een student moet weten, kunnen en/of begrijpen, op dat aangetoond wordt dat hij over een bepaalde competentie beschikt. 32. Leerwegonafhankelijk toetsen: Leerwegonafhankelijke toetsing is het beoordelen van kennis, inzicht en vaardigheden op basis van learning outcomes, ongeacht in welk (type)leertraject deze competenties werden ontwikkeld. De beoordelingscriteria worden gebaseerd op learning outcomes die niet aan een bepaald programma of leertraject zijn ontleend. De beoordeling is leerwegonafhankelijk in die zin dat de beoordelingscriteria en beoordelingsmethoden bepaald worden door het competentiedomein. 33. Major: Het onderdeel van de hoofdfase van een opleiding dat bestaat uit verplichte cursussen en eventueel een aantal nader omschreven, aan de major gerelateerde, keuzecursussen. 34. Minor: Een samenhangend geheel van keuzecursussen, dat als zodanig is opgenomen in de HU-Onderwijscatalogus, dan wel door een andere onderwijsinstelling als zodanig wordt aangeboden. Zie ook: profileringsruimte. 35. Onderwijs en examenregeling (OER): De regeling voor een opleiding of groep van opleidingen, zoals bedoeld in artikel 7.13 WHW. Hoofdzaken van de onderwijs- en examenregeling worden voor de hele hogeschool vastgesteld in de onderwijs- en examenregeling HU. Nadere invulling daarvan en aanvulling daarop op faculteitsniveau vindt plaats in hoofdstuk 10 en op opleidingsniveau in de studiegidsen van de opleidingen. 36. Opleiding: Een samenhangend geheel van cursussen, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden, waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken. Opleidingen zijn voltijds, deeltijds of duaal ingericht (7.3.2). Waar in deze regeling sprake is van opleiding wordt daarmee gedoeld op: - de 4-jarige bacheloropleiding; - een Ad-programma (Associate degree). 37. Opleidingscommissie: Een commissie zoals bedoeld in artikel 10.3c WHW. Voor elke opleiding of voor een groep van opleidingen van een afdeling wordt een opleidingscommissie ingesteld. Inrichting, taken, bevoegdheden en functioneren zijn geregeld in het door de faculteitsdirecteur vastgestelde OC-reglement. 38. OSIRIS: Het digitale studievolgsysteem voor alle opleidingen en studenten aan de HU, waarin de studiegegevens van de student zijn opgenomen. Deze studiegegevens vallen onder het 8/45

9 Privacyreglement Persoonsgegevens Studenten van de hogeschool. 39. Profileringruimte: Het onderdeel van de hoofdfase van een opleiding dat de student naar eigen inzicht kan invullen met het aanbod uit de HU Onderwijscatalogus, dan wel met een minor en/of losse keuzecursussen van instellingen voor hoger onderwijs buiten de hogeschool, mits daarvoor de goedkeuring van de examencommissie wordt verkregen. 40. Propedeutische fase: De aan de hoofdfase van een opleiding voorafgaande fase die, tenzij hoofdstuk 10 hieromtrent anders bepaalt, wordt afgesloten met het propedeutisch examen (7.8.2). 41. Student: Degene die, conform artikel 7.32 e.v. WHW of andere wettelijke regelingen, als student (voltijd, deeltijd, of duaal) aan de hogeschool is ingeschreven. De rechten en plichten van de student zijn beschreven in het door het College van Bestuur vastgestelde Studentenstatuut HU. 42. Studentendecaan: De functionaris als bedoeld in artikel 7.34 lid 1 sub d WHW, die tot taak heeft studenten te adviseren, begeleiden en waar nodig hun belangen te behartigen, en voorts op zijn/haar werkterrein een signalerende en adviserende rol binnen de faculteit en de hogeschool vervult. 43. Studieadvies: Advies over het al dan niet voortzetten van een bepaalde studie, dat in het eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase bij die opleiding aan de student wordt gegeven. Aan een studieadvies kan een bindende afwijzing verbonden zijn (7.8b). 44. Studiegids: De door de afdelingsdirectie vastgestelde informatiegids voor studenten van één of meer opleidingen. De studiegids omvat mede de opleidings-oer, die een uitwerking en invulling van de OER-HU en het facultair hoofdstuk 10 op opleidingsniveau vormt. 45. Studiejaar: Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar, zoals bedoeld in art.1.1 WHW. 46. Studielast: Het genormeerde tijdsbeslag van elke opleiding en van elke cursus uitgedrukt in hele EC (7.4.1). In de cursusomschrijving in de studiegids wordt per cursus gemotiveerd aangegeven wat de studielast is en hoe deze is opgebouwd. 47. Studieloopbaanbegeleider: Mentor, studieadviseur of andere voor studiebegeleiding aangewezen functionaris (al dan niet gecertificeerd). 48. Tentamen: Aan elke cursus is een tentamen verbonden. Een tentamen kan bestaan uit maximaal twee deeltentamens per eenheid van 5 European Credits (EC). Het tentamen omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van de kandidaat, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek (7.3.3 en ). 49. Variant: De inrichting van een opleiding in voltijd, duaal of deeltijd (7.7.1). 9/45

10 50. Verklaring: Document dat desgevraagd door de desbetreffende examencommissie uitgereikt wordt aan degene die (meer dan) één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt. In de verklaring worden in elk geval de tentamens vermeld die door de betreffende student met goed gevolg zijn afgelegd (7.11.5). 51. Voltijdse opleiding: Een voltijdse opleiding is een opleiding die is ingericht zonder dat rekening is gehouden met het verrichten van andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten. Werkzaamheden in de vorm van stages zijn onderdeel van het onderwijsprogramma van de opleiding en kunnen EC opleveren. 52. Week: Een periode van zeven aaneengesloten dagen, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen welke in Osiris zijn opgenomen. Het jaarlijks door het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten vastgestelde zomer- en kerstreces heeft alleen een opschortende werking voor de bezwaar- en beroepstermijnen. 53. WHW: De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek, zoals gepubliceerd in Staatsblad 1992 nr. 593, inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. 54. WSF 2000: De Wet op de Studiefinanciering 2000 inclusief latere aanvullingen en wijzigingen. 10/45

11 3 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 2 Wettelijke grondslag en interne rangorde 1. De Onderwijs- en examenregeling zoals genoemd in artikel 7.13 WHW en in het Studentenstatuut HU bestaat aan de hogeschool uit drie delen: - het algemene deel van deze Onderwijs- en examenregeling bacheloropleidingen HU dat op alle bacheloropleidingen van de hogeschool van toepassing is; - hoofdstuk 10 van deze OER-HU waar specifieke facultaire invulling is gegeven aan enkele bepalingen uit het algemene deel en dat enkel op de opleidingen van de betreffende faculteit van toepassing is, en - de opleidings-oer bacheloropleidingen (opgenomen in de studiegids), die een invulling en nadere uitwerking van de OER-HU op opleidingsniveau vormt. Het algemene deel en het facultaire deel (hoofdstuk 10) vormen gezamenlijk de OER-HU. 2. Als rangorde van bovenstaande regelingen geldt dat bij een tegenstrijdigheid de hogere regeling prevaleert boven de uitwerking daarvan. De inhoud van de studiegids gaat boven de inhoud van documenten die als een uitwerking van het bepaalde in de studiegids kunnen worden aangemerkt. Artikel 3 Reikwijdte 1. Deze regeling is van toepassing op de bacheloropleidingen,en de Associate degree opleidingen van de Hogeschool. De onderwijs- en examenregeling is van toepassing op alle studenten die in dit studiejaar staan ingeschreven 2 en vervangt alle voorgaande versies. 2. Waar in deze regeling over examens of tentamens wordt gesproken, zijn daaronder telkens mede te verstaan de onderdelen van een examen of een tentamen die afzonderlijk door een deeltentamen worden beoordeeld, tenzij uit de tekst uitdrukkelijk anders blijkt. 3. Waar in deze regeling over opleiding wordt gesproken, kan ook gelezen worden een geheel van twee of meer samenhangende opleidingen. 4. Deze regeling geldt voor voltijd-, deeltijd- en duale studenten die in het huidige studiejaar zijn ingeschreven voor zover uit de tekst niet het tegendeel blijkt. Deze regeling is alleen op een extraneus van toepassing, voor zover de bepalingen van belang zijn met het oog op de inhoud en het afleggen van tentamens of examens. Artikel 4 Onderwijs in het Nederlands 1. Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. De tentamens en de examens worden afgenomen in het Nederlands. 2. In afwijking van het eerste lid kan een andere taal worden gebezigd: a. wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft; b. wanneer het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent gegeven wordt; c. indien de specifieke aard 3, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een in hoofdstuk 10 opgenomen gedragscode (7.2). 2 3 De OER wordt jaarlijks vastgesteld en vervangt de vorige versie die dan komt te vervallen. Oude regels gelden dan dus niet meer, tenzij er een overgangsregeling is opgenomen. Hier betreft het bijvoorbeeld opleidingen met een internationaal of Engelstalig curriculum. In de Inschrijvingsregeling HU is nader bepaald welke taaltoets en welk resultaat behaald dient te worden conform de Gedragscode Internationale Student. 11/45

12 In de studiegids wordt vermeld of het onderwijs in een andere dan de Nederlandse taal gegeven wordt. Artikel 5 Openbaarheid De faculteitsdirecteur draagt er zorg voor dat tijdig vóór de aanvang van het studiejaar (in elk geval vóór 1 juli van het voorafgaande studiejaar en zodanig dat de aanstaande student zich een goed oordeel kan vormen over inhoud en inrichting van onderwijs en examens, wordt bekendgemaakt: a. het onderwijsaanbod van de faculteit; b. hoofdlijnen van de studiegids; c. ten aanzien van welke opleidingen een studieadvies kan worden gegeven of een mogelijke toegangsbeperking bestaat als bedoeld in artikel 24; d. de nadere regeling als bedoeld in artikel 23 (7.15). De informatie wordt op een zodanige wijze bekend gemaakt dat de aanstaande student tevens in staat gesteld wordt om opleidingsmogelijkheden te vergelijken en dat voldaan wordt aan afspraken met belangenorganisaties van studenten en/of ministeriële regelingen. 12/45

13 4 EXAMENCOMMISSIES Artikel 6 Instelling, bevoegdheden en werkwijze 1. De faculteitsdirecteur stelt voor elke groep van opleidingen verbonden aan een instituut, of voor alle opleidingen van de faculteit een examencommissie in en benoemt de leden op basis van hun deskundigheid op het terrein van de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen (7.12 en 7.12a). Ingeval er meer examencommissies binnen een faculteit zijn, draagt de faculteitsdirecteur er zorg voor dat de voorzitters ten minste 2 maal per jaar met elkaar een overleg voeren. 2. De faculteitsdirecteur draagt er zorg voor dat de examencommissie(s) van zijn faculteit kan of kunnen beschikken over een gezamenlijk secretariaat, waarvan een ambtelijk secretaris deel uitmaakt. 3. De faculteitsdirecteur kan een toetscommissie instellen, ter advisering van de examencommissie. De toetscommissie adviseert de examencommissie over het toetsbeleid en/of over de borging van de kwaliteit van de toetsing door het onderzoeken van verschillende toetsvormen aan de hand van een kwaliteitsinstrument. Alvorens tot benoeming van de leden van de toetscommissie over te gaan, hoort de faculteitsdirecteur de leden van de desbetreffende examencommissie. 4. De faculteitsdirecteur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie wordt gewaarborgd (7.12a). 5. Voor een Associate degree-opleiding (Ad-opleiding) fungeert dezelfde examencommissie als die van de verwante opleiding of groep van opleidingen. 6. De examencommissie stelt op een objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad (7.12). 7. Naast de elders in deze regeling genoemde bevoegdheden, is de examencommissie belast met: a. Het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens, onverminderd hetgeen vastgelegd in artikel 8 van deze regeling; b. Het adviseren van het opleidingsmanagement bij het vaststellen van het toetsbeleid; c. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de OER, om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen, waaronder de mogelijkheid examen- en/of tentamenresultaten ongeldig te verklaren; d. Het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens (7.12b); e. Het uitreiken van getuigschriften (7.11); f. De vaststelling van de uitslag van examens; g. Het aanwijzen van examinatoren; h. Het onderzoeken, beoordelen en eventueel sanctioneren van onregelmatigheden bij tentamens; i. Het goedkeuren van keuzecursussen en minors; j. De toepassing van het studieadvies in de propedeuse; k. Het borgen van de procedures van het toetsbeleid, waaronder die bij het toekennen van het Honours Certificaat op grond van het Sirius-programma. 8. Het is de examencommissie niet toegestaan haar bevoegdheden geheel of gedeeltelijk te mandateren of te delegeren aan andere organen of medewerkers. De examencommissie kan een lid of een deel van de leden belasten met de voorbereiding van besluitvorming, en zich laten adviseren door (een commissie van) deskundigen. 13/45

14 9. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden op volgens een daartoe door het College van Bestuur vastgesteld format en verstrekt dit uiterlijk 1 december aan het College van Bestuur en mede ter bespreking aan de faculteitsdirecteur (7.12b). 10. Het Reglement Examencommissies, dat wordt vermeld in het overzicht van facultaire en/of opleidingsregelgeving in hoofdstuk 10 bevat nadere regels met betrekking tot de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de examencommissies. Artikel 7 Samenstelling en benoeming 1. Alvorens tot benoeming over te gaan, hoort de faculteitsdirecteur de leden van de desbetreffende examencommissie (7.12a). 2. De leden van de examencommissie dienen te voldoen aan de volgende eisen: - alle leden volgen de leergang 4 voor examencommissies van het Expertisecentrum docent HBO of hebben deze gevolgd; - ten minste één lid van de examencommissie is in het bijzonder deskundig op het terrein van toetsbeleid; - ten minste één lid van de examencommissie is als docent verbonden aan één van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort; - ten minste één lid van de examencommissie is afkomstig van buiten de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort (7.12a). 3. Als lid van de examencommissie kan niet benoemd worden diegene die een functie bekleedt waardoor er een (schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan, daaronder worden in elk geval begrepen leidinggevenden binnen de betreffende opleiding of groep van opleidingen. 4. Bij de benoeming wordt ook aangegeven wie van de leden voorzitter en plaatsvervangend voorzitter is. Voorts wordt een ambtelijk secretaris aangewezen. 5. De benoeming geschiedt voor een in het benoemingsbesluit aangegeven periode. De leden zijn steeds opnieuw benoembaar, indien aan de eisen als vermeld lid 2 is voldaan, tenzij in de facultaire uitwerking van het reglement examencommissies anders is bepaald. Het lidmaatschap van de commissie eindigt: a. door het verstrijken van de in het benoemingsbesluit genoemde periode, of; b. doordat betrokkene een leidinggevende functie bij de betrokken opleiding of groep van opleidingen krijgt, dan wel een andere functie of nevenfunctie gaat bekleden waardoor een (schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan, of; c. doordat betrokkene niet meer aan de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen is verbonden; d. op verzoek van het lid van de examencommissie zelf, in overleg met de faculteitsdirecteur. 6. Het benoemingsbesluit wordt genomen vóór de aanvang van een studiejaar. De samenstelling van de examencommissie van een opleiding wordt tijdig aan de studenten bekendgemaakt. De benoemingstermijn vangt aan per 1 oktober. 4 Dit omvat een basistraining en jaarlijkse na-/bijscholing conform een educatieschema, dat jaarlijks door het Expertisecentrum docent HBO van de hogeschool geactualiseerd wordt. Dit educatieschema is bij HR opvraagbaar. 14/45

15 Artikel 8 Examinatoren 1. De examencommissie wijst, op voordracht van de instituutsdirecteur, ten behoeve van het afnemen van de tentamens, het vaststellen van de uitslag en de invoering daarvan in OSIRIS, docenten 5 of externe deskundigen aan die met verzorgen van het onderwijs in de betreffende opleiding of groep van opleidingen belast zijn. Bij voorkeur worden voor elke cursus of groep van cursussen minimaal twee examinatoren aangewezen. Alle (deel)tentamens, behorend tot de afstudeereenheid, worden door ten minste twee aangewezen examinatoren beoordeeld. Het is examinatoren niet toegestaan deze bevoegdheden te mandateren of delegeren. 2. De examencommissie kan ook deskundigen van buiten de opleiding 6 als examinator aanwijzen. Dit kan indien minimaal voldaan wordt aan de volgende drie eisen: - betrokkene heeft ten minste 7 een Masteropleiding afgerond; - betrokkene is voor langere termijn (ten minste ook in de volgende onderwijsperiode) aan de hogeschool verbonden; - betrokkene toont aan dat hij op grond van eerdere ervaring in staat is om te toetsen en te beoordelen dat een student aan het vereiste hbo-niveau voldoet, óf heeft de module Toetsen en Beoordelen van het HU-expertisecentrum docent hbo succesvol gevolgd. 3. De examinatoren verstrekken de examencommissie alle gevraagde inlichtingen. De examinator voert het door de faculteits- of afdelingsdirecteur vastgestelde toetsbeleid uit. Daarbij kan de examencommissie de examinator richtlijnen en aanwijzingen geven. 4. De examencommissie kan overgaan tot intrekking van de aanwijzing als examinator indien de examinator zich niet houdt aan wet- en regelgeving of richtlijnen van de examencommissie, of als zijn tentamens herhaaldelijk van onvoldoende kwaliteit zijn. Artikel 9 Verzoekprocedure examencommissie 1. De student kan bij de examencommissie een verzoekschrift indienen, als hij meent belang te hebben bij een beslissing van de examencommissie op grond van de OER, waarbij het kan gaan om de toepassing of juist een afwijking van de OER. Het verzoekschrift dient schriftelijk of digitaal en tijdig bij de examencommissie ingediend te worden. 2. Indien een student bij de examencommissie een verzoek indient waarbij een examinator betrokken is die lid is van de examencommissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de behandeling van het verzoek (7.12b). 3. Het verzoekschrift wordt ondertekend 8 en bevat ten minste: a) naam, adresgegevens en studentnummer van de afzender; b) de dagtekening; c) het verzoek en de redenen van het verzoek; d) de opleiding en variant (vt,dt,du) waaraan de student staat ingeschreven, alsmede de cursuscode waarop het verzoek betrekking heeft, indien van toepassing; e) eventuele bewijsstukken. 4. De examencommissie kan verlangen dat het verzoek nader wordt gemotiveerd en/of met bewijsstukken wordt onderbouwd, alvorens een beslissing te nemen Hieronder worden docenten die op grond van een arbeidsovereenkomst conform de CAO-HBO zijn ingeschaald in schaal 10 of hoger verstaan. Zogeheten PNIL, personeel niet in loondienst. Ter beoordeling door de stafdienst HR Als het verzoekschrift digitaal wordt ingediend, is ondertekening door de student niet nodig. 15/45

16 5. De examencommissie maakt tijdig, doch uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek, haar beslissing schriftelijk of via aan de aanvrager bekend. 6. De verzoekprocedure kan nader worden geregeld in de studiegids. 7. Als de examencommissie voorziet, dat zij geen besluit kan nemen binnen de gestelde termijn, stelt zij de student daarvan binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek op de hoogte. De commissie dient daarbij aan te geven op welke termijn alsnog wordt beslist, waarbij zij tevens de reden van de vertraging aangeeft. 8. Tegen beslissingen als bedoeld in dit artikel staan bezwaar en beroep open conform artikel 45. In het besluit wordt de student gewezen op de bezwaarmogelijkheid en de geldende bezwaartermijn. 9. Indien de bepalingen in de OER de mogelijkheid bieden, kan de examencommissie op een daartoe strekkend verzoek van de student en binnen de in de OER aangegeven grenzen afwijken van een bepaling van de OER. Ook een dergelijk besluit dient schriftelijk gemotiveerd te worden. De examencommissie kan in ieder geval niet afwijken van de bepalingen die betrekking hebben op: - het verbod tot mandatering van bevoegdheden; - de inrichting en vrijstelling van de afstudeereenheid; - de normstelling voor het studieadvies in de propedeutische fase; - de gronden waarop vrijstelling kan worden verleend; - de normstelling voor cum laude en met genoegen; - de compensatieregeling als bedoeld in artikel 28 lid 6. 16/45

17 5 VOOROPLEIDINGSEISEN Artikel 10 Vooropleidingseisen 1. Iemand kan slechts als student voor een opleiding worden ingeschreven, indien aan de vooropleidingseisen, genoemd in art. 11 van de Inschrijvingsregeling HU, en indien van toepassing aan de aanvullende eisen van de opleiding, opgenomen in hoofdstuk 10 van de OER-HU is voldaan (7.24.2). 2. Indien het diploma van de vooropleiding buiten Nederland is afgegeven, kan de examencommissie van de desbetreffende opleiding eisen stellen aan de beheersing van de Nederlandse dan wel de Engelse taal (7.28.2) 9. Artikel 11 Toelatingsonderzoek De faculteitsdirecteur kan personen van eenentwintig jaar of ouder, die niet voldoen aan de in artikel 10 lid 1 gestelde vooropleidingseis, van die vooropleidingseis vrijstellen indien zij bij een onderzoek door de examencommissie of een door de faculteitsdirecteur aan te wijzen andere commissie, blijk hebben gegeven van: a. geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en; b. voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van dat onderwijs 11 of; c. van voldoende beheersing van de Engelse taal ingeval de opleiding in de Engelse taal wordt aangeboden voor het met vrucht kunnen volgen van dat onderwijs 12. Het resultaat van dit onderzoek is onbeperkt geldig. 2. De faculteitsdirecteur kan ten aanzien van een bezitter van een buiten Nederland afgegeven diploma, dat in eigen land toegang geeft tot een opleiding voor hoger onderwijs, afwijken van de in het eerste lid genoemde leeftijd. Dat is in bijzondere gevallen ook mogelijk als geen diploma kan worden overgelegd (7.29.3). 3. De toelatingseisen voor een bepaald studiejaar worden uiterlijk in november van het voorafgaande studiejaar vastgesteld en bekendgemaakt 13. Informatie over de toelatingstoetsen en het onderzoek van alle faculteiten is terug te vinden op de HU-brede site Toelatingsonderzoek op internet 14. Artikel 12 Nadere vooropleidingseisen De faculteitsdirecteur kan bepalen dat een bezitter van een diploma of getuigschrift (zoals genoemd in artikel 10), dat niet voldoet aan de profieleisen in de zin van artikel 12 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, toch wordt ingeschreven, onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan inhoudelijk vergelijkbare eisen. Of aan die vergelijkbare eisen is voldaan moet blijken uit een door of namens de examencommissie van de desbetreffende opleiding te verrichten aanvullend onderzoek. Aan de vergelijkbare eisen moet zijn voldaan voor de aanvang van de opleiding 16 (7.25.4). Het resultaat van dit nader onderzoek is 6 jaar geldig In de Inschrijvingsregeling HU is nader bepaald welke taaltoets en welk resultaat behaald dient te worden, conform de Gedragscode Internationale Student. Zie ook art. 12 Inschrijvingsregeling HU Studenten aan een Nederlandstalige opleiding met een niet-nederlandse vooropleiding dienen het volgende te overleggen: een bewijs van het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen NT2 II, of van het Interuniversitair Nederlands (ITN) indien dit door de opleiding wordt erkend. In de Inschrijvingsregeling HU is nader bepaald welke taaltoets en welk resultaat behaald dient te worden, conform de Gedragscode Internationale Student. Dit onder voorbehoud van de inhoud van de ministeriele goedkeuringstabel Zie Zie ook art. 13 Inschrijvingsregeling HU 17/45

18 2. Het profiel of de profielen als bedoeld in lid 1, de vakken en andere programmaonderdelen en de aan het nader onderzoek, genoemd in lid 1, te stellen eisen zijn opgenomen in hoofdstuk 10 (7.25.4). Artikel 13 Aanvullende eisen voor beroepsuitoefening 17 Indien de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop een opleiding voorbereidt, dan wel de organisatie en de inrichting van het onderwijs specifieke eisen stelt ten aanzien van: a. kennis en vaardigheden die niet of niet in voldoende mate onderdeel zijn van het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, respectievelijk; b. de eigenschappen van de student; kunnen bij ministeriele regeling in verband daarmee eisen zijn gesteld in aanvulling op de in artikel 11 genoemde vooropleidingseisen 18. De aanvullende eisen zijn opgenomen in hoofdstuk 10 van de HU-OER (7.26.1). Artikel 14 Aanvullende eisen voor deeltijdse opleidingen 19 In hoofdstuk 10 van de HU-OER kunnen, met het oog op de inschrijving voor deeltijdopleidingen, eisen worden gesteld omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van die opleiding, mits deze werkzaamheden relevant zijn voor het volgen van het onderwijs en de daarin verworven competenties getoetst worden (7.27) Bij ministeriële Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake deficiënte studenten 2007 (Staatscourant nr. 160 d.d. 21 augustus 2007 inclusief latere wijzigingen) zijn opleidingen aangewezen waarbij aan de vergelijkbare eisen moet zijn voldaan vóór afronding van de propedeutische fase. Zie ook art. 14 Inschrijvingsregeling HU Zie Vermande Uitvoeringsvoorschriften WHW, C.22. Zie ook art. 14 Inschrijvingsregeling HU 18/45

19 6 INRICHTING OPLEIDINGEN Artikel 15 Opleiding 1. De hogeschool biedt competentiegericht en vraaggestuurd onderwijs aan, dat in de studiegids wordt beschreven. Daarover is in elk geval opgenomen: a. wat de doelstellingen van de opleiding zijn; b. welke kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden de student zich bij voltooiing van de opleiding moet hebben verworven; c. welke eventuele beroepshouding de student zich bij voltooiing van de opleiding moet hebben verworven; d. wat de inhoud is van de afstudeerrichtingen binnen de opleiding (7.13.2). 2. In de studiegids is ook globaal opgenomen: a. welke loopbaanmogelijkheden de opleiding kent; b. welke horizontale doorstromingsmogelijkheden de opleiding kent; c. welke vervolgopleidingsmogelijkheden de opleiding kent. Artikel 16 Studielast 1. De studielast van elke opleiding en van elke cursus wordt uitgedrukt in hele EC. Een EC is gelijk aan 28 uren studie (7.4.1). 2. De totale studielast van een bacheloropleiding bedraagt 240 EC (7.4b.1). De totale studielast van een Ad-programma (Associate degree) bedraagt 120 EC (7.8a.2). De hogeschool kent geen versnelde routes met een studielast van 180 EC als bedoeld in artikel 7.9a WHW. 3. De studielast van de propedeutische fase van een bacheloropleiding of een Adprogramma waaraan een propedeutisch examen verbonden kan zijn, bedraagt 60 EC (7.8.4). 4. De studielast van de hoofdfase van een bacheloropleiding bedraagt 180 EC. Artikel 17 Algemene inrichtingseisen 1. In hoofdstuk 10 wordt, conform de registratie in het CROHO, voor elke opleiding aangegeven of deze voltijds, deeltijds of duaal is ingericht, en welke andere vormen van differentiatie in leerwegen en/of differentiatie naar studieduur en tempo de opleiding kent (7.7 en ). 2. Elke opleiding kent een uit cursussen opgebouwde propedeutische fase en hoofdfase (7.8.2). 3. Vooruitlopend op de inschrijving als student voor de hoofdfase geeft de examencommissie in het tweede en eventueel volgende jaren van inschrijving stilzwijgende toestemming aan de voor de propedeutische fase ingeschreven student, om reeds één of meer tentamens uit de hoofdfase af te leggen, tenzij de examencommissie hierover expliciet anders beslist (7.30.3). 4. Elke opleiding omvat een afstudeereenheid met een omvang van ten minste 15 EC. Hiervan kan geen vrijstelling worden verleend 20. In de studiegids wordt omschreven welke cursus, of welke cursussen gezamenlijk, de afstudeereenheid vormen, en eventueel onder welke voorwaarden een student kan worden toegelaten tot de afstudeereenheid. Een student dient voor toelating ten minste de propedeuse te hebben behaald. 20 Vrijstellingen die op grond van de geldende regelgeving zijn verleend voor 1 september 2012 vallen hier buiten. 19/45

20 5. Elke opleiding is zodanig ingericht dat de student in redelijkheid in staat wordt gesteld te voldoen aan de norm voor studievoortgang zoals bepaald in of krachtens de WSF 2000 (7.4.2). Voor studenten met een functiebeperking en/of chronische ziekte zie artikel In opvolgende studiejaren kunnen naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens worden gewijzigd en/of vervangen, zie ook artikel 28 lid 8. Voor de geldigheidsduur van de behaalde tentamenresultaten wordt verwezen naar artikel 28 lid Voor opleidingen gericht op een bepaald beroep, ten aanzien waarvan bij of krachtens de wet vereisten zijn gesteld ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die betrokkenen zich op grond van de opleiding tot dat beroep moeten hebben verworven, wordt het onderwijs zodanig ingericht, dat degenen die deze opleiding volgen ten minste in de gelegenheid zijn aan die vereisten te voldoen (7.6.1). Artikel 18 Inrichting propedeutische fase 1. De propedeutische fase van een opleiding is, met het oog op het uit te brengen studieadvies, zodanig ingericht dat er sprake is van het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de opleiding (oriëntering), met de mogelijkheid van verwijzing en selectie gedurende die fase (7.8.5). 2. In de cursusomschrijving in de studiegids wordt aangegeven wat de inhoud en de studielast zijn van de cursussen van de propedeutische fase (7.13.2). Artikel 19 Inrichting hoofdfase (major en profileringsruimte) 1. De hoofdfase van elke Bacheloropleiding omvat een major (hoofdprogramma) en een profileringsruimte. Voor de varianten deeltijd en duaal is het hebben van een profileringsruimte geen verplichting 21. De major omvat cursussen met een totale studielast van 150 EC. De profileringsruimte omvat cursussen met een totale studielast van minimaal 30 EC. 2. In de studiegids wordt per opleiding aangegeven: - welke studielast de major en de profileringsruimte omvatten; - welke cursussen binnen de major verplicht zijn of deel uitmaken van een verplicht keuzeaanbod binnen de major; - of en zo ja welke ingangseisen voor de cursussen van de major en profileringsruimte gelden; - wat de inhoud en studielast is van deze cursussen (7.13.2). 3. De profileringsruimte kan door de student worden ingevuld uit het HU-aanbod waaronder een minor en/of keuzecursussen, dan wel uit het aanbod van instellingen voor hoger onderwijs buiten de hogeschool. Invulling is gebonden aan voorafgaande goedkeuring door de examencommissie van de opleiding waarvoor de student is ingeschreven. In geval van een buitenlandse cursus dient de student in ieder geval een learning agreement aan de examencommissie te overhandigen om voor goedkeuring in aanmerking te kunnen komen. Van resultaten behaald voor een minor en/of keuzecursussen binnen de hogeschool worden de cijfers overgenomen. Op grond van landelijke afspraken worden ook de cijfers van Kies-Op-Maat minoren (KOM-minoren) door de hogeschool overgenomen. Overige resultaten behaald buiten de hogeschool, of door middel van contractsonderwijs, worden behandeld als een vrijstelling conform artikel Voor deeltijd- en duale opleidingen is dit (vooralsnog) niet dwingend voorgeschreven. In die gevallen staat het de afdelingsdirectie vrij om een profileringsruimte al dan niet in het programma op te nemen. Daarnaast kan de wet eisen stellen aan de inrichting van het programma van de hoofdfase, zodat het programma van de hoofdfase geen profileringsruimte omvat. Indien van toepassing wordt dit aangegeven in hoofdstuk /45

Onderwijs- en Examenregeling HU 2015-2016 Bacheloropleidingen. Versie 1 september 2015. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2015

Onderwijs- en Examenregeling HU 2015-2016 Bacheloropleidingen. Versie 1 september 2015. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2015 Versie 1 september 2015 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2015 Onderwijs- en Examenregeling HU 2015-2016 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling HU 2015-2016 Master opleidingen

Onderwijs en Examenregeling HU 2015-2016 Master opleidingen Versie September 2015 Onderwijs en Examenregeling HU 2015-2016 Master opleidingen Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2015 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2016

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen. Versie 1 september Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2016 Versie 1 september 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2016 Onderwijs- en Examenregeling HU 2016-2017 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling HU 2014-2015 Master opleidingen

Onderwijs en Examenregeling HU 2014-2015 Master opleidingen Versie September 2014 Onderwijs en Examenregeling HU 2014-2015 Master opleidingen Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen. Versie Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2013

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen. Versie Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2013 Versie 2013 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2013 Onderwijs- en Examenregeling HU 2013-2014 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen. Versie Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2012

Onderwijs- en Examenregeling HU Bacheloropleidingen. Versie Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2012 Versie 2012 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2012 Onderwijs- en Examenregeling HU 2012-2013 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling HU Bachelor opleidingen. Versie 7 juni Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1september 2010

Onderwijs en Examenregeling HU Bachelor opleidingen. Versie 7 juni Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1september 2010 Versie 7 juni 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1september 2010 Onderwijs en Examenregeling HU 2010-2011 Bachelor opleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling HU Master opleidingen

Onderwijs en Examenregeling HU Master opleidingen Versie September 2016 Onderwijs en Examenregeling HU 2016-2017 Master opleidingen Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2016 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling HU Master opleidingen. Versie September Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 septermber 2012

Onderwijs en Examenregeling HU Master opleidingen. Versie September Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 septermber 2012 Versie September 2012 Onderwijs en Examenregeling HU 2012-2013 Master opleidingen Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 septermber 2012 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling HU Master opleidingen

Onderwijs en Examenregeling HU Master opleidingen Versie September 2017 Onderwijs en Examenregeling HU 2017-2018 Master opleidingen Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2017 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDINGEN HU Datum 8 februari 2008 Versie 12e gewijzigde versie SB/J/08.001

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDINGEN HU Datum 8 februari 2008 Versie 12e gewijzigde versie SB/J/08.001 Datum 8 februari 2008 Versie 12e gewijzigde versie SB/J/08.001 Hogeschool Utrecht Servicebureau, Juridische Zaken Utrecht 2008 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDINGEN HU 2008-2009 Bronvermelding

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling HU Master opleidingen

Onderwijs en Examenregeling HU Master opleidingen Onderwijs en Examenregeling HU 2011-2012 Master opleidingen Versie September 2011 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 septermber 2011 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Datum: 23.04.2014 Ingevuld door: Yvonne Smeets Faculteit: BÈTA Betreft opleiding(en): Built Environment DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht

Reglement Examencommissies. Datum 23 september 2013. Versie 2013-2014. Hogeschool Utrecht Datum 23 september 2013 Versie 2013-2014 Reglement Examencommissies FE Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. Voorwoord Dit reglement is een invulling

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapie CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie. CROHO-nummer 34405 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Commerciële Economie CROHO-nummer 34405 Graad: Bachelor of Business Administration De Onderwijs- en examenregeling (OER) van

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 7. Onderwijs...

Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 7. Onderwijs... Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 7. Onderwijs... 3 Artikel 7.2. Taal... 3 Artikel 7.3. Opleidingen en onderwijseenheden...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 763 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (van toepassing voor de inschrijving voor het studiejaar 2016-2017) Besluit : Het College van Bestuur

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Human Resource Management. CROHO-nummer: 34609 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding CROHO-nummer: 34609 Graad: Bachelor of Human Resource De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; reglement examencommissie HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ; Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Gelet op het advies

Nadere informatie

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken

Format jaarverslag examencommissie. Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Format jaarverslag examencommissie Eigenaar stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Toelichting Met ingang van september 2010 bepaalt de WHW dat de examencommissie,

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie voltijd CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Reglement examencommissie. Eigenaar: stafafdeling Juridische Zaken

Reglement examencommissie. Eigenaar: stafafdeling Juridische Zaken Reglement examencommissie Eigenaar: stafafdeling Juridische Zaken Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 22 april 2013 Reglement examencommissie van de Hogeschool van Amsterdam 1 Inhoud Algemeen...3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: XXXX De kleuren worden in definitieve versie verwijderd. Geel: In te vullen door opleiding/ Opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science

Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer Graad: Bachelor of Applied Science Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Bio-informatica CROHO-nummer 39215 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek CROHO-nummer 34397 Graad: Bachelor of Applied Science De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice. CROHO-nummer 49246 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Masteropleiding Advanced Nursing Practice CROHO-nummer 49246 Graad: Master of Advanced Nursing Practice De Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.)

Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) Regels en Richtlijnen van de examencommissie (art. 7.12 W.H.W.) CAH Vilentum De examencommissie CAH Vilentum is belast met de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens en toepassing van de richtlijnen

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 741 Paraaf: Onderwerp : Herziening Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Besluit : Het College van Bestuur besluit tot herziening van het Uitvoeringsreglement

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding : HBO-Rechten. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Laws

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding : HBO-Rechten. CROHO-nummer: Graad: Bachelor of Laws Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding : HBO-Rechten CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Inschrijvings regeling HU 2015-2016. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2015. Versie Werkdocument. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2015

Inschrijvings regeling HU 2015-2016. Auteur Juridische Zaken. Datum 1 september 2015. Versie Werkdocument. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2015 Auteur Juridische Zaken Datum 1 september 2015 Versie Werkdocument Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2015 Inschrijvings regeling HU 2015-2016 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer(s) 35288 en 35421. Graad: Bachelor of Education Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Tweedegraads Lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Tweedegraads Lerarenopleiding Omgangskunde CROHO-nummer(s) 35288

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Gezondheidszorg A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 3A De student is zelf

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie. CROHO-nummer: 34507

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie. CROHO-nummer: 34507 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van de voltijd Bacheloropleiding: Toegepaste Psychologie CROHO-nummer: 34507 Graad: Bachelor of Applied Psychology De Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Algemeen deel (deel 1) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2015.

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden

Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden Zaaknummer : CBHO 2013/233 Rechter(s) : mr. Lubberdink Datum uitspraak : 13 juni 2014 Partijen : Appellant tegen de Hogeschool Inholland Trefwoorden : Afwijzing, bindend negatief studieadvies, BNSA, herkansing

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische Dienstverlening. CROHO-nummer: 39205 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding: Sociaal-Juridische CROHO-nummer: 39205 Graad: Bachelor of Laws De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit

Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit Reglement van orde Commissie voor de examens Open Universiteit U2014/4782/MLS Vastgesteld d.d. 1 september 2014 door de Commissie voor de examens van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen (CenR).

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie