Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie College Sociale Wetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen"

Transcriptie

1 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel A.1.2 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleiding en honoursprogramma... 5 Artikel A.2.1 Vooropleidingseisen... 5 Artikel A.2.2 Nadere Vooropleidingseisen... 5 Artikel A.2.3 Colloquium doctum... 5 Artikel A.2.4 Talentprogramma (waaronder Honoursprogramma)... 5 Artikel A.2.5 Erkenning verworven competenties... 6 Artikel A.2.6 Toelatingsprocedure... 6 Hoofdstuk 3 Toetsing en examinering... 6 Artikel A.3.1 Algemeen... 6 Artikel A.3.2 Inschrijving tentamens... 6 Artikel A.3.3 Toetsmomenten... 6 Artikel A.3.4 Mondelinge tentamens... 7 Artikel A.3.5 Vaststelling en bekendmaking uitslag... 7 Artikel A.3.6 Cijfers... 8 Artikel A.3.7 Geldigheidsduur tentamen... 8 Artikel A.3.8 Inzagerecht en nabespreking... 8 Artikel A.3.9 Vrijstelling... 9 Artikel A.3.10 Bachelorscriptie/bacheloronderzoek... 9 Artikel A.3.11 Fraude en plagiaat... 9 Artikel A.3.12 Examen... 9 Artikel A.3.13 Graad... 9 Artikel A.3.14 Getuigschriften en verklaringen Artikel A.3.15 Toegang tot masteropleiding Hoofdstuk 4 Studiebegeleiding en studievoortgang Artikel A.4.1 Studievoortgangsadministratie Artikel A.4.2 Studiebegeleiding Artikel A.4.3 Studieadvies propedeuse (voor opleidingen zonder BSA) Artikel A.4.4 Bindend studieadvies (BSA) Artikel A.4.5 Persoonlijke omstandigheden en hardheidsclausule Artikel A.4.6 Studenten met een functiebeperking Artikel A.4.7 Judicium abeundi Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen Artikel A.5.1 Hardheidsclausule... 11

2 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie Artikel A.5.2 Overgangsbepaling Artikel A.5.3 Wijzigingen deel A Artikel A.5.4 Bekendmaking Artikel A.5.5 Inwerkingtreding deel A Hoofdstuk 1- Algemeen Artikel B.1.1 Toepasselijkheid van de regeling Hoofdstuk 2 Inhoud en inrichting van de opleiding Artikel B.2.1 Doel van de opleiding en eindtermen en eindkwalificaties Artikel B.2.2 Vorm van de opleiding Artikel B.2.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd Artikel B.2.4 Omvang van de opleiding Artikel B.2.5 Onderwijsprogramma Artikel B.2.6 Onderdelen elders Artikel B.2.7 Majorprogramma Artikel B.2.8 Minorprogramma Artikel B.2.9 Portfolio Artikel B.2.10 Vrij onderwijsprogramma Artikel B.2.11 Talentprogramma (waaronder honours) Artikel B.2.12 Joint Degrees Artikel B.2.13 Academic English Hoofdstuk 3 Onderwijs Artikel B.3.1 Vakaanmelding en voorrangregels Artikel B.3.2 Volgorde en ingangseisen Artikel B Deelname aan onderwijs, aanwezigheid en inspanningsverplichting Artikel B.3.4 Cursushandleiding Hoofdstuk 4 Wijzigingen en inwerkingtreding Artikel B.4.1 Wijzigingen deel B Artikel B.4.2 Inwerkingtreding deel B De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het programma en de examinering voor elke opleiding vastlegt. De (minimale) inhoud van een OER is wettelijk bepaald. Onderstaande OER volgt deze wettelijke bepalingen en gebruikt grotendeels de voorgestelde tekst van de UvA-ModelOER. Deze OER is daarnaast vergaand geharmoniseerd met alle overige opleidingen van het College Sociale Wetenschappen en de Graduate School of Social Sciences. De voorliggende OER is geldig vanaf 1 september 2014 tot vaststelling van een vernieuwde versie. De hierin genoemde regelingen zijn onverkort van toepassing voor alle studenten van de desbetreffende opleiding, ongeacht het beginjaar van de studie. Wanneer er geen overgangsregeling is gespecificeerd voor eerdere begincohorten en studenten uit deze eerdere begincohorten hierdoor worden benadeeld, zal de examencommissie bij haar besluiten eerdere regelingen die van toepassing waren mee laten wegen. Naast de OER zijn er nog andere documenten met regelingen en procedures, zoals de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie, de cursushandleiding, procedures rond vakaanmelding, het studentenhandboek/-statuut en de Fraude en plagiaat regeling studenten UvA. Deze documenten tezamen vormen het opleidingsstatuut en via de website van de opleiding en/of het instituut, de studiegids en MyUvA wordt naar andere regelingen verwezen. De nummering in de OER volgt de nummering van de UvA-ModelOER. Alle daarin vermelde artikelen zijn opgenomen, ook indien het artikel niet van toepassing is.

3 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DEEL A Algemeen deel Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit een A en een B-gedeelte. Deel A bevat algemene bepalingen en is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie, hierna te noemen: de opleiding. Deze opleiding wordt verzorgd binnen het onderwijsinstituut College Sociale Wetenschappen (CSW), hierna te noemen CSW of College, van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, hierna te noemen: de faculteit. Deel B bevat curriculaire bepalingen. Tezamen bevatten de delen A en B de Onderwijs- en examenregeling, hierna te noemen de OER, van de in deel B genoemde opleiding of groep van opleidingen. Artikel A.1.2 Begripsbepalingen Begripsbepalingen a t/m ap zijn algemene begripsbepalingen van het College Sociale Wetenschappen (CSW) en de Graduate School of Social Sciences (GSSS). Deze worden vermeld als ze niet elders zijn gedefinieerd (FMG reglement, de wet), ongeacht het feit of het begrip in de desbetreffende OER aan de orde komt. Begripsbepalingen vanaf aq zijn zo van toepassing opleidingsspecifiek. In deze regeling wordt verstaan onder: a. de universiteit: de Universiteit van Amsterdam; b. de wet: de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; c. examen: het bachelorexamen van de opleiding; d. fraude en plagiaat: het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn 1 kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt; e. onderdeel ( cursus ): een onderwijseenheid van de opleiding in de zin van de wet; f. periode: een deel van een semester; een semester bestaat uit drie perioden van respectievelijk 8, 8 en 4 weken; g. praktische oefening: het deelnemen aan een practicum of andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het bereiken van bepaalde (academische) vaardigheden. Voorbeelden van een praktische oefening: o het maken van een scriptie o het uitvoeren van een onderzoekopdracht o het deelnemen aan veldwerk of een excursie o het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het verwerven van bepaalde vaardigheden of o het doorlopen van een stage; h. programma: het totaal en de samenhang van de onderdelen, de onderwijsvormen, de contacturen, de toets- en tentamenvormen, de voorgeschreven literatuur; i. scriptie: een onderdeel dat bestaat uit literatuuronderzoek en/of een conceptuele en/of empirische bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, in alle gevallen leidend tot een schriftelijk verslag daarover; j. semester: een deel van een studiejaar; een studiejaar bestaat uit twee semesters; k. SIS: het Studenten Informatie Systeem, waarin o.a. de studieresultaten en het studieplan zijn in te zien; l. student: hij die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van tentamens en examens van de opleiding; 1 Omwille van de leesbaarheid wordt in dit document conform de Nederlandse grammatica regels bij het woord student de mannelijke vorm aangehouden. Hieronder wordt ook de vrouwelijke vorm begrepen.

4 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie m. studiegids: de gids van de opleiding die een nadere uitwerking van de opleidingsspecifieke bepalingen en overige opleidingspecifieke informatie bevat. De studiegids is digitaal beschikbaar via n. studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgende kalenderjaar; o. studielast: de studielast van de onderwijseenheid waarop een tentamen betrekking heeft, uitgedrukt in studiepunten = EC (European Credits). De studielast van 1 jaar (1680 uur) is 60 studiepunten/ec; p. studiepunt: een EC studiepunt met een studielast van 28 uren studie; q. tentamen en toets: in lijn met de wet definieert de UvA-ModelOER een tentamen als onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student betreffende een onderdeel. De beoordeling wordt uitgedrukt in een eindcijfer. Een tentamen kan bestaan uit verschillende toetsonderdelen. In de praktijk wordt er bij Sociale Wetenschappen onderscheid gemaakt tussen een algemene term toets (synoniem voor de wettelijke term tentamen ) en de specifieke toetsvorm tentamen (toets die de vorm heeft van een schriftelijke of mondelinge bevraging van de student in een door een examinator gecontroleerde en in de tijd beperkte setting). In deze OER wordt afgeweken van de UvA-ModelOER definitie als het concrete onderscheid ter zake doet. In dit laatste geval zijn de twee onderscheiden begrippen cursief weergegeven; r. werkcollege: college waarbij een probleem- of casusgerichte behandeling van de stof voorop staat. aa. BlackBoard: ab. compenseren: ac. cursushandleiding: ad. deeltoets: ae. eerste, tweede of derde jaar: af. herkansing: ag. inspanningsverplichting: ah. minor: ai. onderwijsadministratie/ onderwijssecretariaat aj. onderwijsdirecteur: de digitale leeromgeving die aan de UvA gebruikt wordt; de opzet van toetsing, waarbij er ten minste twee toetsonderdelen zijn en de mogelijkheid is geboden onvoldoende resultaten te herstellen op grond van voldoende resultaten voor andere toetsonderdelen binnen die cursus. Vanwege deze opzet hoeft mits er geen toetsonderdeel is dat voor 40% of meer meeweegt geen herkansing of reparatie te worden aangeboden. document waarin is vervat alle relevante informatie voor de cursus; onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student betreffende een deel van een cursus. De beoordeling wordt uitgedrukt in een deelcijfer; het programma behorend tot het desbetreffende jaar van de bachelor de mogelijkheid om de toetsvorm tentamen opnieuw af te leggen; in de cursushandleiding gedefinieerde eisen waaraan studenten dienen te voldoen met betrekking tot (a) het respecteren van deadlines voor het inleveren van toetswerk en opdrachten, (b) het respecteren van de aanwezigheidsbepalingen, (c) het deelnemen, behoudens overmacht, aan toetsmomenten en (d) actieve deelname aan het onderwijs, zulks ter beoordeling van de docent(en), zonder dat bij dit laatste de hoogte van behaalde cijfers wordt gekoppeld aan deelname aan een toetsonderdeel; een samenhangend onderwijsprogramma van minimaal 30 EC waarmee verdieping in een tweede vakgebied of in een interdisciplinair thema mogelijk is; de personen verantwoordelijk voor de studievoortgangsadministratie van de opleiding en zaken m.b.t. cijferlijsten, afstuderen en bullen; de persoon verantwoordelijk voor het integrale management van het CSW of de GSSS. De onderwijsdirecteur geeft leiding aan de opleidingsdirecteuren en aan de ondersteunende staf van het instituut;

5 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie ak. opleidingsdirecteur: de persoon verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie, uitvoering en kwaliteit van de opleiding binnen de kaders van het CSW/GSSS; al. Regels en Richtlijnen: het document van de examencommissie als bedoeld in artikel 7.12b van de wet, waarin verdere procedurele bepalingen zijn vervat met betrekking tot het onderwijs, de toetsing, de gang van zaken rond tentamens en het examen; am. repareren: de mogelijkheid toetsonderdelen anders dan een tentamen, die met een onvoldoende zijn beoordeeld, binnen een gestelde termijn te verbeteren; an. studieadviseur: de persoon die is belast met het studieadvies van de opleiding. ao. jaarcoördinator: ap. opleidingscoördinator: de persoon van het wetenschappelijk personeel die zorg draagt voor de coherentie van het studieprogramma binnen een jaar. de persoon die, in samenwerking met de opleidingsdirecteur, belast is met de organisatie en coördinatie van de opleiding; Overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleiding en honoursprogramma Artikel A.2.1 Vooropleidingseisen 1. Een persoon wordt tot de opleiding toegelaten indien deze in het bezit is van een hbo propedeusediploma of een vwo-diploma bedoeld in artikel 7.24 van de wet, dan wel indien deze op grond van de wet hiervan is vrijgesteld. 2. Bezitters van een buitenlands diploma voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal nadat het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2), programma II, met goed gevolg is afgelegd, dan wel door het verkrijgen van een vrijstelling voor het afleggen van dit examen. 3. Bezitters van een buitenlands diploma dienen tevens te voldoen aan de eis inzake voldoende beheersing van de Engelse taal. Zij vervullen deze eis wanneer zij voldoen aan de algemene eisen van de UvA m.b.t. taalvaardigheid Engels, zie Artikel A.2.2 Nadere Vooropleidingseisen Degene die niet over een diploma met het vwo-profiel Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij beschikt dat direct toelating geeft tot de opleiding, maar wel een gelijkwaardig diploma heeft dat op grond van de wet toegang geeft, kan zich pas inschrijven voor de opleiding nadat is aangetoond dat hij of zij voldoende kennis op het niveau van het Vwo-eindexamen bezit van de volgende vakken van het verplichte vwo-profiel: Nederlands, Engels en Wiskunde. Artikel A.2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in artikel 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: a.engels: de vaardigheid op vwo-eindexamenniveau om een Engelse tekst in goed Nederlands te vertalen. b.wiskunde: kennis van het vwo-basisprogramma wiskunde zoals dat in alle profielen voorkomt. c.nederlands: de vaardigheid om op vwo-eindexamenniveau te schrijven en Nederlandstalige teksten te analyseren Artikel A.2.4 Talentprogramma (waaronder Honoursprogramma) 1. Voor het talentprogramma dat 30 EC bedraagt, bestaan twee instroommomenten: aan het einde van het eerste studiejaar dan wel gedurende het tweede studiejaar. 2. Het talentprogramma is toegankelijk voor studenten die tot het instroommoment zonder studievertraging hebben gestudeerd, minimaal een gewogen gemiddelde van een 7,0 hebben en die aantoonbaar gemotiveerd zijn.

6 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie De examencommissie beslist over verzoeken om te worden toegelaten tot het talentprogramma. De examencommissie kan in bijzondere gevallen besluiten om een student toe te laten die niet geheel voldoet aan de in lid 2 genoemde vereisten. 4. De onderdelen van dit programma worden vermeld op het diplomasupplement; 5. De student ontvangt een honourscertificaat bij het getuigschrift van het examen indien: - de omvang van het talentprogramma minimaal 30 EC naast de reguliere omvang van het bachelorprogramma van 180 EC bedraagt; - de onderdelen van de eigen opleiding evenals de onderdelen van het talentprogramma zijn afgerond met minimaal een gewogen gemiddelde van een 7,5; - de opleiding, inclusief het honoursprogramma, is afgerond binnen de nominale tijd (3 jaar); - bij voorkeur 12 EC bestaat uit onderwijs buiten het eigen vakgebied of uit interdisciplinair onderwijs. 6. De student ontvangt een judicium met genoegen als aantekening op het diplomasupplement dat hoort bij het getuigschrift van het examen indien: - de omvang van het talentprogramma minimaal 30 EC naast de reguliere omvang van het bachelorprogramma van 180 EC bedraagt; - de onderdelen van de eigen opleiding evenals de onderdelen van het talentprogramma zijn afgerond met minimaal een gewogen gemiddelde van een 7,0; - de opleiding is afgerond binnen de nominale tijd plus één studiejaar (4 jaar). 7. De examencommissie beslist over toekenning van een honourscertificaat dan wel een aantekening met genoegen, indien de student het talentprogramma heeft afgerond, maar niet aan de gestelde vereisten voldoet. Artikel A.2.5 Erkenning verworven competenties Niet van toepassing Artikel A.2.6 Toelatingsprocedure 1. Studenten die zich inschrijven voor de opleiding dienen de procedure te volgen zoals die staat beschreven in het Inschrijvingsbesluit Studenten die zich inschrijven voor de opleiding zijn verplicht deel te nemen aan de toelatingsprocedure zoals geformuleerd op de website van de opleiding Hoofdstuk 3 Toetsing en examinering Artikel A.3.1 Algemeen 1. Tijdens elke cursus wordt de student op academische vaardigheden getoetst en wordt getoetst of de student in voldoende mate de gestelde leerdoelen bereikt. 2. In de cursushandleiding staat beschreven aan welke prestaties de student moet voldoen om de cursus met succes af te ronden en wat de criteria zijn waarop de student beoordeeld wordt. 3. Op verzoek van de student kan de examencommissie toestaan dat een toets op een andere wijze dan in de cursushandleiding is bepaald, wordt afgenomen. Nadere regels hierover zijn opgenomen in de Regels en Richtlijnen. 4. Elke cursus heeft ten minste 2 toetsonderdelen. Voor alle toetsonderdelen die minder dan 40% wegen bij berekening van het eindcijfer geldt wederzijdse compensatie bij een onvoldoende deelcijfer (zie ook art. A.3.3). 5. Wanneer een deeltoets voor 40% of meer weegt bij berekening van het eindcijfer, kan hiervoor afronding met een voldoende worden verlangd 6. In de Regels en Richtlijnen staat de gang van zaken bij toetsing beschreven. De regeling is te vinden op Artikel A.3.2 Inschrijving tentamens Na aanmelding voor een cursus van het CSW is de student tevens ingeschreven voor eventuele tentamens en herkansingen behorend bij de cursus. Artikel A.3.3 Toetsmomenten 1. Elke cursus heeft ten minste twee toetsonderdelen.

7 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie Voor alle toetsonderdelen van een cursus geldt dat de eerste toetsmogelijkheid wordt geboden tijdens de onderwijsperiode waarin de cursus wordt verzorgd. Een eventuele tweede toetsmogelijkheid (de herkansings-of reparatiemogelijkheid) wordt aangeboden voor het eind van het studiejaar waarin de cursus wordt verzorgd. 3. Voor elk toetsonderdeel dat 40% of meer bijdraagt aan het eindcijfer van een cursus worden twee kansen aangeboden voor succesvolle afronding: de eerste mogelijkheid en de herkansingsmogelijkheid (bij een tentamen) of reparatiemogelijkheid (bij andere toetsvormen). 4. Een herkansing van een tentamen wordt in principe gepland buiten de reguliere onderwijsperioden doch in elk geval voor 1 augustus. 5. Een herkansing van een tentamen betreft de volledige leerstof, ook wanneer de eerste tentamenkans in twee of meer afzonderlijke momenten (deeltentamens) is aangeboden. De docent kan van deze regel afwijken, maar dient dat in de cursushandleiding aan te geven. 6. Een reparatiemogelijkheid wordt aangeboden gedurende de reguliere onderwijsperiode waarin de cursus wordt verzorgd, doch in elk geval binnen vijf weken na afloop van deze periode. 7. Herkansings- en/of reparatiemogelijkheden worden beperkt tot de categorie studenten die hebben voldaan aan de inspanningsverplichtingen die in de cursushandleiding staan vermeld. Meer in het bijzonder geldt dat studenten bij cursussen van het niveau 100 (zie Artikel B.2.5) alleen in aanmerking komen voor een herkansing/reparatie wanneer het eindcijfer van de cursus d.w.z. het gewogen gemiddelde van de resultaten van de deeltoetsen behorende bij de cursus minimaal een 4.0 bedraagt. De docent geeft aan wanneer studenten met een onvoldoende eindcijfer in aanmerking komen voor een herkansing/reparatie. 8. De opleiding ziet erop toe dat tentamens van cursussen uit het eigen programma in de tijd niet samenvallen. Daarbij wordt uitgegaan van de standaard programmering (nominaal studeren). 9. Voor ASW studenten die nominaal studeren, de reguliere aanmeldprocedures hebben gevolgd en binnen hun programma met tentamenoverlap voor verplichte cursussen hebben te maken, staat in de Regels en Richtlijnen hoe in een bijzondere tentamengelegenheid wordt voorzien. 10. Wanneer een tentamen buiten de bepaling in lid 8 valt (d.w.z. dat de studie niet nominaal wordt gevolgd dan wel wanneer cursussen uit andere programma s worden gevolgd), is de student verantwoordelijk voor een zodanige studieplanning, dat tentamenmomenten in de tijd niet samenvallen. Als dat onverhoopt toch geschiedt, kan daaraan geen recht op een extra tentamenmogelijkheid worden ontleend. 11. De opleiding publiceert de tentamenroosters voorafgaand aan de periode voor vakaanmelding om de student in zijn afstemming van tentamenmomenten te faciliteren. 12. In de Regels en Richtlijnen staan de overige relevante procedures beschreven. De regeling is te vinden op Artikel A.3.4 Mondelinge tentamens 1. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de student daartegen bezwaar maakt dan wel de examencommissie in een bijzonder geval anders heeft bepaald. Studenten kunnen de examinator verzoeken een derde, niet belanghebbend persoon, het mondeling tentamen bij te laten wonen. 2. Mondeling wordt niet meer dan een persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de eerste examinator en de studenten anders overeenkomen. Artikel A.3.5 Vaststelling en bekendmaking uitslag 1. De examinator stelt direct na afloop van een mondeling tentamen de uitslag vast en maakt deze bekend aan de student. 2. De examinator stelt de uitslag van een toets zo snel mogelijk vast, maar in ieder geval binnen 15 werkdagen na de dag waarop het is afgelegd. De opleidingsdirecteur kan in bijzondere gevallen toestaan dat deze termijn wordt verlengd tot een termijn van hooguit 20 werkdagen. In voorkomende gevallen zullen studenten daarover worden geïnformeerd. 3. In specifieke gevallen bijv. bij cursussen van belang voor het BSA kan door de opleidingsdirecteur worden besloten dat na de afsluitende toetsing het eindresultaat binnen 10 werkdagen wordt vastgesteld. 4. De uitslag van een deeltentamen moet minstens 5 werkdagen voor een volgend deeltentamen bekend worden gemaakt.

8 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie De uitslag moet ingeval van een herkansing minstens 10 werkdagen voor een mogelijke herkansing bekend worden gemaakt. 6. De examinator voorziet de onderwijsadministratie van de gegevens die nodig zijn om de uitslag te kunnen registreren. 7. Een student kan beroep aantekenen tegen de uitslag bij het College van Beroep voor de Examens binnen een termijn van zes weken na bekendmaking van de uitslag. Ook kan een verzoek tot herbeoordeling worden ingediend bij de examinator. Een verzoek tot herbeoordeling schort de termijn voor het indienen van een beroepschrift niet op. 2 Artikel A.3.6 Cijfers 1. Cijfers worden gegeven op een schaal van 1 tot en met 10. Cijfers worden gegeven met maximaal 1 cijfer achter de komma. 2. De eindbeoordeling van een onderdeel is voldoende bij een 5,5 of hoger. 3. Eindcijfers van 5,1 tot en met 5,9 worden niet toegekend. 4. In geval van een herkansing geldt de laatste beoordeling. 5. Wanneer een cursus zich naar oordeel van de examinator niet leent voor een cijfermatige beoordeling kan worden beoordeeld met de kwalificaties aan verplichtingen voldaan (AVV) en niet aan verplichtingen voldaan (NAV). 6. Studenten die aangemeld zijn voor een cursus en niet deelnemen aan de afronding krijgen de beoordeling niet aan verplichtingen voldaan (NAV). 7. Het eindcijfer van een cursus wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de resultaten van de deeltoetsen. De docent bepaalt het gewicht van elke deeltoets en maakt dat kenbaar in de cursushandleiding. 8. Aan voldoende studieresultaten voor cursussen die in het buitenland zijn behaald wordt, na goedkeuring door de examencommissie voor opname in het programma, AVV toegekend. Artikel A.3.7 Geldigheidsduur tentamen 1. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde onderdelen bedraagt 2 jaar voor onderdelen van het eerste jaar. Op voorwaarde dat het eerste jaar binnen 2 jaar is afgerond, bedraagt de geldigheidsduur voor alle met goed gevolg afgelegde onderdelen behorende tot het bachelorprogramma 5 jaar, ingaande bij de start van het programma. Indien de bachelor niet binnen 5 jaar is afgerond, vervallen alle behaalde onderdelen. 2. De examencommissie heeft de bevoegdheid in individuele gevallen de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde onderdelen voor een door haar vast te stellen termijn te verlengen. 3. Deelcijfers verliezen hun geldigheid aan het einde van het lopende studiejaar. 4. Voor met goed gevolg afgelegde onderdelen die geen deel meer uitmaken van het programma en waarvoor geen in deze regeling opgenomen, overgangsregeling is getroffen, beslist de examencommissie of de onderdelen vrijstelling opleveren van onderdelen van het thans geldende programma. Artikel A.3.8 Inzagerecht en nabespreking 1. Indien een tentamen schriftelijk is afgenomen, verleent de examinator tot 15 werkdagen nadat de uitslag is meegedeeld op verzoek aan de getentamineerde inzage in en nabespreking van het beoordeelde werk. Indien een student voornemens is beroep aan te tekenen tegen de wijze waarop zijn werk is beoordeeld, kan hem op zijn verzoek een kopie van zijn beoordeelde werk worden verstrekt. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan de student die heeft deelgenomen aan het tentamen kennisnemen van vragen en opdrachten van desbetreffend tentamen, alsmede zo mogelijk van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. De wijze van beoordeling van het tentamen stelt de student in staat na te gaan hoe de uitslag tot stand is gekomen. 4. In de cursushandleiding wordt aangegeven op welke wijze en wanneer studenten inzage kunnen krijgen in het gemaakte werk. Een collectief georganiseerde gelegenheid vormt tevens de mogelijkheid voor individuele inzage. Indien er een collectieve gelegenheid voor inzage is geroosterd, 2 Studenten worden geacht om wanneer zij beroep bij het Cobex aantekenen, tevens contact op te nemen met de de examencommissie van de opleiding. Dit schort de termijn voor beroep bij het Cobex niet op.

9 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie zal alleen in bijzondere situaties of omstandigheden een ander tijdstip voor individuele inzage worden geboden. Artikel A.3.9 Vrijstelling 1. De examencommissie kan n.a.v. een schriftelijk verzoek van een student vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer onderdelen, indien de student een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel heeft voltooid. 2. De examencommissie beslist binnen 30 werkdagen na ontvangst van het verzoek. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in de collegevrije periodes. 3. Een cursus waar een student vrijstelling voor krijgt, wordt in SIS met VR geregistreerd. Artikel A.3.10 Bachelorscriptie/bacheloronderzoek 1. De bachelorscriptie wordt beoordeeld door de begeleider en een tweede beoordelaar (de examinatoren). Het eindcijfer wordt bepaald door de begeleider en de tweede beoordelaar. 2. De beoordeling van de bachelorscriptie vindt plaats aan de hand van een vooraf vastgesteld beoordelingsformulier. 3. Overige bepalingen met betrekking tot de totstandkoming en beoordeling van de bachelorscriptie zijn opgenomen in de afstudeerhandleiding (scriptiehandleiding). Deze handleiding is te vinden via 4. Studenten leveren hun scriptie in digitale vorm aan bij het onderwijssecretariaat ten behoeve van archivering. Zonder beschikking over een digitale versie van de scriptie zal er geen diplomasupplement worden uitgereikt. Artikel A.3.11 Fraude en plagiaat 1. Het bepaalde in de Fraude en plagiaat regeling studenten UvA is onverkort van toepassing en maakt onderdeel uit van de onderwijs en examenregeling. De tekst van de regeling is hier te vinden: 2. Bij de detectie van plagiaat in teksten kan gebruik worden gemaakt van digitale detectieprogramma s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma. 3. Ter aanvulling op de Fraude en plagiaat regeling studenten UvA geldt dat de eerste begeleider de bachelorscriptie digitaal controleert op fraude en plagiaat. Artikel A.3.12 Examen 1. De examencommissie stelt de uitslag en de datum van het afsluitend examen vast, indien zij heeft geconstateerd dat de student de onderdelen van het examen met goed gevolg heeft afgelegd. De student vraagt het examen aan volgens de procedure beschreven in de Regels en Richtlijnen. 2. De examencommissie kan een judicium toekennen. Indien de student blijk heeft gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan de examencommissie besluiten dat dit op het getuigschrift wordt vermeld met de kwalificatie cum laude. Overige judicia worden vermeld op het diplomasupplement. 3. Een getuigschrift kan slechts worden uitgereikt nadat is gebleken dat de student aan alle verplichtingen, waaronder de betaling van het collegegeld, heeft voldaan. 4. De examencommissie kan naar aanleiding van een gemotiveerd verzoek van een student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift het vaststellen van de datum van het afsluitend examen uitstellen. 5. Indien de student voor het curriculaire gedeelte zonder afronding minimaal een gewogen, gemiddeld cijfer van 8,0 heeft, kan hij in aanmerking komen voor toekenning van het predicaat cum laude. Aanvullende bepalingen zijn opgenomen in de Regels en Richtlijnen. 6. De examencommissie kan bij het bachelorexamen het judicium met genoegen toekennen indien is voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in artikel A.2.4, lid 6. Artikel A.3.13 Graad Aan de student die het bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift vermeld.

10 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie Artikel A.3.14 Getuigschriften en verklaringen 1. Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Bij het getuigschrift wordt een diplomasupplement in het Engels uitgereikt, ondertekend door de voorzitter van de examencommissie, waarop de onderdelen van het examen, de studielast en de beoordeling worden vermeld. 2. Degene die meer dan een onderdeel met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de onderdelen zijn vermeld die door hem met goed gevolg zijn afgelegd. Artikel A.3.15 Toegang tot masteropleiding 1. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Sociale geografie en Planologie van de UvA wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht en de vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot de masteropleiding Sociale geografie of Planologie en wordt uit dien hoofde toegelaten tot die masteropleiding, mits de toelatingsprocedure is doorlopen. 2. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Sociale geografie en Planologie van de UvA, die de cursus Academic English van het CSW met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel na aanmelding vrijstelling hiervan heeft gekregen, wordt geacht te beschikken over de aanvullende taalvaardigheid die vereist is voor mogelijke toelating tot de Engelstalige specialisaties van de masteropleiding Sociale geografie of Planologie. Hoofdstuk 4 Studiebegeleiding en studievoortgang Artikel A.4.1 Studievoortgangsadministratie De decaan van de faculteit is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten van de studenten in SIS. Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een onderdeel via SIS inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt via SIS tevens over een overzicht van de behaalde resultaten. Artikel A.4.2 Studiebegeleiding 1. Ingeschreven studenten met uitzondering van extraneï kunnen aanspraak maken op studiebegeleiding. De vormen van studiebegeleiding worden vermeld in de studiegids of op de website van de opleiding; 2. Studenten kunnen gedurende het eerste jaar van hun studie aanspraak maken op begeleiding door een mentor uit de wetenschappelijke staf. Elke student krijgt twee persoonlijke gesprekken met de mentor aangeboden. 3. Studenten die dreigen een negatief bindend studieadvies te ontvangen, wordt extra studiebegeleiding geboden. 4. Studenten krijgen in hun tweede jaar een uitnodiging voor een individueel voortgangsgesprek aangeboden. Artikel A.4.3 Studieadvies propedeuse (voor opleidingen zonder BSA) Niet van toepassing. Artikel A.4.4 Bindend studieadvies (BSA) 1. Studenten krijgen in het eerste studiejaar ten minste op 2 momenten een studieadvies. 2. Uiterlijk 31 januari 2015 ontvangt de student op basis van de tot dan toe bekende resultaten uit het eerste semester een studieadvies over de voortzetting van zijn opleiding. 3. Aan het einde van het studiejaar, doch uiterlijk op 31 augustus, ontvangt de student een tweede advies over de voortzetting van zijn opleiding. Aan dit studieadvies wordt een afwijzing met een bindend karakter ( negatief bindend studieadvies ) verbonden, indien de student minder dan 42 EC van het eerste jaarsprogramma heeft behaald. Het advies wordt namens de decaan uitgebracht door de BSA-Commissie van het CSW. 4. In het in lid 3 genoemde advies wordt de student er tevens op gewezen dat hij in de gelegenheid wordt gesteld te worden gehoord door de BSA-Commissie van het CSW en op welke wijze hij zich voor de hoorzitting kan aanmelden. 5. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in lid 3 tellen de studiepunten van verworven vrijstellingen niet mee.

11 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie Om een positief advies te krijgen, dient een student die 18 EC of meer aan vrijstellingen krijgt de resterende vakken te behalen waarvoor de student geen vrijstelling heeft gekregen. 7. Een negatief bindend studieadvies heeft tot gevolg dat de student zich gedurende de daarop volgende drie studiejaren niet kan inschrijven voor de opleiding. 8. Tegen een besluit inzake een negatief bindend studieadvies kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit van Amsterdam. 9. In de Richtlijnen van de BSA-Commissie van het CSW staan de overige relevante bepalingen en procedures beschreven. Artikel A.4.5 Persoonlijke omstandigheden en hardheidsclausule De decaan verleent geen negatief bindend studieadvies wanneer er sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden en de betrokken student op grond hiervan in redelijkheid niet geacht kan worden te hebben kunnen voldoen aan de gestelde studievoortgang. Nadere specificering van deze bijzondere omstandigheden en de te volgen procedure zijn opgenomen in de Richtlijnen van de BSA- Commissie van het CSW. Artikel A.4.6 Studenten met een functiebeperking 1. Studenten met een functiebeperking kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, tijdig in te dienen bij de studieadviseur, in aanmerking komen voor aanpassingen in het onderwijs, de practica en tentamens. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak of een tentamen niet wijzigen. 2. Het in lid 1 bedoelde verzoek wordt vergezeld van een recente aanbeveling van een studentendecaan, alsmede van een recente verklaring van een arts of een psycholoog of, indien er sprake is van dyslexie, van een BIG-, NIP-, of NVO- geregistreerd testbureau. Indien mogelijk geven deze verklaringen een schatting van de mate waarin de studievoortgang wordt belemmerd. 3. Op verzoeken over aanpassingen die de onderwijsvoorzieningen betreffen beslist de decaan of namens hem de onderwijsdirecteur dan wel opleidingsdirecteur. Op verzoeken over aanpassingen die de examinering betreffen, beslist de examencommissie. 4. Indien positief op een in lid 1 bedoeld verzoek is beslist, maakt de student tijdig een afspraak met de studieadviseur om te bespreken hoe de voorzieningen worden vormgegeven. Artikel A.4.7 Judicium abeundi 1. Op grond van het bepaalde in artikel 7.42a van de wet kan de decaan of de examencommissie in uitzonderlijke gevallen het College van Bestuur verzoeken de inschrijving van een student voor een opleiding te beëindigen dan wel te weigeren, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. 2. Indien jegens een student vermoedens van ongeschiktheid bestaan zoals omschreven in het eerste lid, stelt de examencommissie of de decaan een onderzoek in, waarvan de student onverwijld op de hoogte wordt gesteld. De examencommissie of de decaan brengt geen advies uit dan na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen en nadat de betrokken student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen Artikel A.5.1 Hardheidsclausule In geval van aantoonbare onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard kan de examencommissie toestaan dat ten voordele van de student wordt afgeweken van de bepalingen in de delen A of B van deze regeling. Artikel A.5.2 Overgangsbepaling 1. Voor de student die op de datum van de inwerkingtreding van deel A of deel B van deze regeling een of meer onderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, maar het examen nog niet geheel met goed gevolg heeft afgelegd en die in zijn belangen geschaad wordt door bepalingen in de delen A of B van deze regeling die afwijken van bepalingen in oudere regelingen, wordt door de examencommissie een

12 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie overgangsregeling vastgesteld, met inachtneming van hetgeen aangaande examens en onderdelen in de wet bepaald is. 2. Een student die in het studiejaar het eerste jaar niet heeft afgerond, dient in studiejaar het eerste jaar alsnog af te ronden. Indien dit niet lukt, ontvangt hij een afwijzend Bindend Studieadvies en geldt dezelfde procedure als vermeld in artikel A.4.4 lid 3 t/m 5. Artikel A.5.3 Wijzigingen deel A 1.Wijzigingen van deel A van deze regeling worden door de decaan gehoord de opleidingscommissie en met in achtneming van de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen ter zake bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 2. Een wijziging van deel A van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belangen van de studenten daardoor niet worden geschaad. Artikel A.5.4 Bekendmaking De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van de delen A en B van deze regeling tezamen en van de Regels en Richtlijnen als bedoeld in artikel 7.12b van de wet. De regeling is opvraagbaar via en staat vermeld in de digitale studiegids (www.studiegids.uva.nl). Artikel A.5.5 Inwerkingtreding deel A Deel A van deze regeling treedt in werking op 1 september De regeling vervangt alle eerdere regelingen. Aldus vastgesteld door de decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen op 8 juli 2014.

13 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie DEEL B Curriculair deel Hoofdstuk 1- Algemeen Artikel B.1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit een A en een B gedeelte. Dit curriculaire gedeelte B hoort bij deel A van de regeling dat algemene bepalingen bevat met betrekking tot het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding Sociale geografie en Planologie, hierna te noemen: de opleiding. Deze opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, hierna te noemen: de faculteit. Deel B bevat curriculaire bepalingen met betrekking tot de opleiding Sociale geografie en Planologie. Hoofdstuk 2 Inhoud en inrichting van de opleiding Artikel B.2.1 Doel van de opleiding en eindtermen en eindkwalificaties 1. Met de opleiding wordt beoogd: o kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van Sociale geografie en Planologie, en het bereiken van de eindkwalificaties genoemd in de navolgende leden. o academische vorming, waaronder het verwerven van academische vaardigheden (zoals argumenteren, schrijf-, spreek- en onderzoeksvaardigheden, op juiste wijze citeren en vermelden van bronnen), het leren zelfstandig en creatief complexe problemen oplossen, kritisch reflecteren. 2. De afgestudeerde van de opleiding heeft in ieder geval: o kennis van en inzicht in het vakgebied Sociale geografie en Planologie K. De afgestudeerde beschikt over kennis en inzicht met betrekking tot: 1. de belangrijkste kwantitatieve en kwalitatieve methoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek; 2. de normatieve en ethische aspecten van de vakbeoefening; 3. de ruimtelijke dimensies van milieuproblematiek, in het bijzonder klimaatverandering; 4. de essentiële neoklassieke en alternatieve verklaringen voor ruimtelijke patronen; 5. tenminste één niet-nederlandse ruimtelijke probleemsituatie of leeromgeving vanuit eigen observatie en participatie; 6. tenminste één specifiek aangeboden specialisatie en daarbinnen onderscheiden probleemvelden, theoretische perspectieven en actuele (ruimtelijke) beleidsdiscussies T. De student kan de verworven kennis en inzichten toepassen en beschikt daartoe over de volgende cognitieve en/of professionele vaardigheden: 1. onder begeleiding een vakinhoudelijk onderzoek opzetten, uitvoeren, daarover systematisch rapporteren en op wetenschappelijk verantwoorde wijze conclusies trekken; 2. via voorstellen tot ruimtelijke beleids- en planvorming bijdragen aan de oplossing van ruimtelijke vraagstukken; 3. eenvoudige kaarten maken met behulp van cartografische technieken, waaronder eenvoudige GIS toepassingen; 4. vaardigheden die onmisbaar zijn bij de beroepsuitoefening en/of vervolgstudie, waaronder een goede (passieve) beheersing van het Engels en een beheersing van relevante ICT-technieken. O. Op het terrein van oordeelsvorming kan de student: 1. het (ruimtelijk) gedrag van onderscheiden actoren interpreteren vanuit hun maatschappelijke belangen en posities; 2. kritisch reflecteren over theoretische en beleidsmatige analyses, interpretaties en aanpakken van sociaal geografische en planologische vraagstukken. C. De student beschikt over de volgende communicatieve vaardigheden:

14 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie een heldere en correcte wijze van schriftelijk rapporteren; 2. een adequate mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en beheersing van relevante presentatietechnieken; 3. vaardigheden om actief deel te nemen aan discussies op het terrein van het vakgebied; 4. vaardigheden om in teamverband te werken. L. De student heeft de leervaardigheden verworven: 1. om zelfstandig relevant bronnenmateriaal op te sporen, aan te wenden en kritisch te beoordelen; 2. om op professionele wijze junior posities voor sociaal geografen of planologen op de arbeidsmarkt te kunnen bekleden; 3. om door te kunnen stromen naar een studie op masterniveau. 3. De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: - Sociale geografie - Planologie 4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van afstudeerrichting Sociale geografie o kennis van en inzicht in het vakgebied Sociale geografie Aanvullend op K 1 t/m 6: 7. het centrale begrippenapparaat van de sociaal geograaf; 8. de voornaamste kenmerken van de regionale en thematische geografie; 9. de grote lijnen van de ontwikkeling van de sociaal geografische discipline in relatie tot andere wetenschapsvelden, meer in het bijzonder planologie, economie, sociologie, politieke wetenschappen en milieukunde; 10. de hoofdkenmerken van ruimtelijke differentiatie en specialisatie op verschillende schaalniveaus, maar in het bijzonder in de Nederlandse context; 11. de maatschappelijke context en institutionele structuur waarbinnen sociaal geografische vraagstukken ontstaan, betekenis krijgen en interventies tot stand komen Aanvullend op T 1 t/m 4 4. sociaal geografische vraagstukken onderkennen en benoemen; 5. sociaal geografische vraagstukken interpreteren vanuit bestaande theoretische en beleidsmatige inzichten en comparatieve perspectieven; 6. sociaal geografische vraagstukken analyseren met behulp van het begrippenapparaat van de discipline en dat van aanpalende disciplines; 7. theoretische en beleidsmatige analyses van sociaal-geografische vraagstukken op waarde schatten. 5. Onverminderd het bepaalde in lid 2 heeft de afgestudeerde van afstudeerrichting Planologie o kennis van en inzicht in het vakgebied Planologie Aanvullend op K 1 t/m 6 7. het centrale begrippenapparaat van de planoloog; 8. de ontwikkeling van de voornaamste planningsbenaderingen, meer in het bijzonder op het snijvlak van institutionele aspecten van ruimtelijk handelen en benaderingen van ruimtelijke beleids- en planvorming; 9. de historische achtergronden van het vakgebied planologie, meer in het bijzonder over de Nederlandse planningsgeschiedenis; 10. de verwevenheid van de planologiebeoefening met andere disciplines, meer in het bijzonder sociale geografie, economie, recht, bestuurskunde, verkeerskunde, stedenbouw en milieukunde; 11. de grondslagen en methoden en technieken van ruimtelijke analyse en planvorming, waaronder het genereren van alternatieven/scenario s, evaluatiemethoden en ruimtelijke effectanalyse; 12. de belangrijkste beleidsanalytische modellen om beleids/planningsprocessen en beleidsdocumenten kritisch te kunnen interpreteren en deconstrueren; 13. de elementaire beginselen van het Nederlandse en Europese rechtstelsel en het Nederlandse ruimtelijke ordeningsrecht.

15 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie Aanvullend op T1 t/m 4 5. planologische vraagstukken onderkennen en benoemen; 6. planologische vraagstukken interpreteren in het licht van bestaande theoretische en beleidsmatige inzichten en comparatieve perspectieven; 7. planologische vraagstukken analyseren met behulp van het begrippenapparaat van de planoloog en dat van aanpalende disciplines; 8. theoretische en beleidsmatige analyses van planologische vraagstukken op waarde schatten. Aanvullend op O 1 en 2: 3. de verschillende rollen van de planoloog in het ruimtelijke beleids- en planproces onderkennen. Artikel B.2.2 Vorm van de opleiding De opleiding wordt voltijds verzorgd. Artikel B.2.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd 1. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd. 2. Het onderwijs wordt gegeven en de toetsen worden afgenomen in het Nederlands. 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1en 2 kan de opleidingsdirecteur besluiten vakken geheel of gedeeltelijk in het Engels aan te bieden en te toetsen. Daarbij is de Gedragscode vreemde talen UvA en het bepaalde in artikel 7.2 van de wet van toepassing. 4. Een student die meent gedupeerd te worden door toetsing in het Engels is bij verplichte onderdelen gerechtigd de toets in het Nederlands te doen. De docent dient daarvan door student bij aanvang van de cursus in kennis te worden gesteld zodat passende maatregelen kunnen worden getroffen. Artikel B.2.4 Omvang van de opleiding De opleiding behelst een bachelorprogramma van 3 jaar met een totale studielast van 180 studiepunten Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studieactiviteiten. Artikel B.2.5 Onderwijsprogramma 1. Het eerste jaar van de opleiding omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast. Naam cursus Aantal Semester Studiepunten 100 Inleiding Sociale Geografie Inleiding Planologie Milieu, Klimaat en Ruimtelijke Dynamiek Methoden en Technieken van Ruimtelijk Onderzoek Ruimte en Economie Inleiding in de Sociale Wetenschap Ruimtelijk Programmeren en Ontwerp 6 2 Aan het einde van het eerste semester maken studenten een keuze tussen de afstudeerrichting Sociale Geografie en de afstudeerrichting Planologie. Het blijft ook mogelijk om, na overleg met de studieadviseur, na afronding van het eerste jaar te wisselen tussen de afstudeerrichtingen. Het eerste jaar van de bachelor Sociale Geografie en Planologie omvat het volgende vak voor studenten met de Afstudeerrichting Sociale Geografie: Naam onderwijsonderdeel Aantal EC Semester 100 Mondialisering en Stedelijke Ontwikkeling 12 2 De propedeutische fase van de bachelor Sociale Geografie en Planologie omvat het volgende vak voor studenten met de Afstudeerrichting Planologie: Naam onderwijsonderdeel Aantal EC Semester 100 Recht, Grondbeleid en Vastgoedontwikkeling 12 2

16 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie Het tweede en derde bachelorjaar van de opleiding omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: A. Algemeen verplichte onderdelen 12 punten B. Onderdelen in de afstudeerrichting Sociale Geografie of Planologie: 42 punten C. Specialisatieonderdelen: 36 punten D. Vrije keuzeruimte: 30 punten A. Algemeen verplichte onderdelen Deze bestaan uit de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast. Naam onderwijsonderdeel Aantal EC Semester 200 Kwalitatieve Methoden van Onderzoek Buitenlandonderzoek Bachelor Sociale Geografie en Planologie 6 1 B. Onderdelen in de afstudeerrichting Sociale Geografie of Planologie (42 punten) het tweede en derde jaar van de afstudeerrichting Sociale Geografie bestaat uit de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: Naam onderwijsonderdeel Aantal EC Semester 200 Geografie als Wetenschap Ruimtelijk Analyseren met GIS voor Sociale 6 1 Geografie 200 Leeronderzoek Sociale Geografie Methoden en Technieken 3 e jaar Sociale Geografie 4 1, Bachelorscriptieproject Sociale Geografie 14 1, 2 Het tweede en derde jaar van de afstudeerrichting Planologie bestaat uit de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: Naam onderwijsonderdeel Aantal EC Semester 200 Theorie van Ruimtelijke Interventies Methoden en Technieken van Ruimtelijke Interventies Ruimtelijk Analyseren met GIS voor Planologie Atelier Gebiedsontwikkeling Methoden en Technieken 3 e jaar Planologie 4 1, Bachelorscriptieproject Planologie 14 1, 2 C. Specialisatieonderdelen (36 punten) In het tweede en derde jaarvan de studie dient ten minste 36 punten besteed te worden aan één van de volgende specialisaties: Afstudeerrichting Sociale Geografie: - Specialisatie Sociale Geografie of - Specialisatie Internationale Ontwikkelingsstudies Afstudeerrichting Planologie: - Specialisatie Planologie De specialisatie van ten minste 36 punten bestaat verplicht voor 12 EC uit een Basisspecialisatievak (vak op 200 niveau) en kan vervolgens ingevuld worden met (ten minste) 24 EC aanvervolgspecialisatievakken (300 vakken). Voor de specialisatie Planologie is er naast het verplichte basisspecialisatievak ook een verplicht vervolgspecialisatievak (zie tabel onder).

17 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie De specialisatie Sociale Geografie bestaat uit de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: Naam onderwijsonderdeel Aantal EC 200 Basisspecialisatie Stadsgeografie OF: Basisspecialisatie Politieke en Economische 12 Geografieën van Mondialisering 300 Spatial Implications of Environmental Change Bevolkingsdynamiek en Migratie I Bevolkingsdynamiek en Migratie II Financial Geography A Political Geography of the EU Perspectives on Home and Housing Environment and Sustainable Development Stad, Tijd en Ruimte Cities in Transition Wonen en Woonbeleid 6 De specialisatie Internationale Ontwikkelingsstudies bestaat uit de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: Naam onderwijsonderdeel Aantal EC 200 Introductory Course International Development 12 Studies Of/En: 200 Basisspecialisatie Politieke en Economische 12 Geografieën van Mondialisering 300 International Development Studies Lecture Series Spatial Implications of Environmental Change Environment and Sustainable Development Education and International Development India Lecture Series Children and International Development 6 De specialisatie Planologie bestaat uit de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: Naam onderwijsonderdeel Aantal EC 200 Basisspecialisatie Ruimtelijke Planning Stad en 12 Regio 300 Ruimte en Mobiliteit* 12* 300 Spatial Implications of Environmental Change Bevolkingsdynamiek en Migratie I Bevolkingsdynamiek en Migratie II Financial Geography Perspectives on Home and Housing Stad, Tijd en Ruimte Cities in Transformation Wonen en Woonbeleid 6 * Verplicht vervolgspecialisatievak in de specialisatie Planologie D. Vrije Keuzeruimte/Extra curriculair onderwijs De keuzeruimte van 30 studiepunten kan op verschillende manieren worden ingevuld. Dat kan bijvoorbeeld door nog meer specialisatievakken in het programma op te nemen. Dit mogen ook specialisatievakken van andere specialisaties binnen de bachelor Sociale Geografie en Planologie zijn. Ook kan deze gedeeltelijk worden ingevuld met een stage (12 EC) en/of een Literatuurvak (6 EC). Studenten kunnen hun keuzevakruimte ook invullen met een minor van een andere opleiding of met een aantal vakken uit andere opleidingen (zie artikel B.2.8).

18 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie Wanneer de student vakken uit een andere opleiding wil opnemen in het studieprogramma, is er altijd toestemming nodig van de Examencommissie. Deze toetst de voorgestelde vakken op niveau en inhoud. Zo is het niet toegestaan de keuzevakruimte te vullen met een (willekeurig) pakket van vakken uit het eerste jaar van andere opleidingen (niveau), en mogen de keuzevakken niet primair gebaseerd zijn op het aanleren van een vaardigheid in de vorm van bijvoorbeeld een talencursus (inhoud). Artikel B.2.6 Onderdelen elders 1. Onderdelen die tijdens de opleiding elders worden behaald, kunnen met voorafgaande toestemming van de examencommissie worden ingebracht in het programma van de student. 2. Voor onderdelen die voorafgaand aan de start van de bacheloropleiding zijn behaald aan een onderwijsinstelling, kan slechts op grond van artikel A.3.9 vrijstelling worden verleend. Artikel B.2.7 Majorprogramma 1. Er worden majorprogramma s aangeboden voor studenten van de bacheloropleiding Bèta-gamma en Future Planet Studies. 2. Om met een major te mogen beginnen, geldt dat Bèta-gamma/ Future Planet Studies studenten tenminste 48 EC van het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Bèta-gamma/ Future Planet Studies behaald moeten hebben. 3. De ingangseisen voor het Bachelorscriptieproject voor Majorstudenten zijn de volgende: Major Planologie Major Sociale Geografie Beta Gamma: 72 EC van de Planologie Majorvakken gehaald Future Planet Studies: 54 EC van de Planologie majorvakken gehaald Alle majorvakken afgerond, behalve M&T III; Scriptieproject en 12 EC Vervolgspecialisatie SG. 4. Het majorprogramma is te vinden als bijlage bij de OER,deel B van de opleiding Bèta-gamma / Future Planet Studies. Artikel B.2.8 Minorprogramma De minor heeft een omvang van minimaal 30 punten. Het minorprogramma kan gekozen worden uit alle minorprogramma s die aangeboden worden binnen de UvA. Voor te volgen minoren buiten de UvA geldt het bepaalde in B Artikel B.2.9 Portfolio Niet van toepassing Artikel B.2.10 Vrij onderwijsprogramma 1. De student heeft de mogelijkheid om, onder zeer uitzonderlijke voorwaarden, een eigen onderwijsprogramma samen te stellen dat afwijkt van de onderwijsprogramma s zoals vermeld in artikel B.2.5. De samenstelling van een dergelijk programma behoeft de voorafgaande goedkeuring van de daartoe geëigende examencommissie. Artikel B.2.11 Talentprogramma (waaronder honours) 1. Student kiest in het kader van het Talentprogramma van in totaal 30 EC, een verbredend of een verdiepend spoor. 2. Bij een verbredend spoor volgt student minimaal 18 EC talent-/honourscursussen buiten het eigen vakgebied of interdisciplinair onderwijs. 3. Bij een verdiepend spoor volgt student minimaal 18 EC talent/honourscursussen binnen het eigen vakgebied, waaronder minimaal 12 EC in de vorm van een (verzwaard bachelor-) onderzoeksproject.

19 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie In de Studiegids staan de relevante procedures en de programma mogelijkheden beschreven. Artikel B.2.12 Joint Degrees Niet van toepassing Artikel B.2.13 Academic English Bij voltooiing van de als keuzevak te volgen cursus Academic English van het College Sociale Wetenschappen dan wel vrijstelling hiervan wordt de student geacht te beschikken over de Engelse taalvaardigheid die wordt vereist bij de instroom in de Engelstalige (varianten van) masteropleidingen aan de Graduate School of Social Sciences. Dit is vergelijkbaar met het niveau van ten minste: a. TOEFL (Test Of English as a Foreign Language), 600 voor de schriftelijke test, minimum score 57 voor elk onderdeel; 100 voor de internettest, minimum score voor elk onderdeel 22; b. IELTS (International English Language Testing System), minimum vereiste IELTS score is 7,0, minimum score voor elk onderdeel 6,5; c. English as a Foreign Language (FLE) test behaald bij de University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES): Certificate in Advanced English (CAE), score C, Certificate of Proficiency in English (CPE), score C. Hoofdstuk 3 Onderwijs Artikel B.3.1 Vakaanmelding en voorrangregels 1. Elke student dient zich voor elke cursus die hij wil volgen aan te melden. Voor het deelnemen aan het onderwijs dient de aanmelding plaats te vinden tijdens de in de studiegids of op de UvA SIS website aangegeven periode en volgens de aldaar aangegeven procedure (http://student.uva.nl/az/a-zlijst/a-z-lijst/content/folder/sis/stappenplan-vakaanmelding). Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan deelname aan het onderwijs worden geweigerd. 2. Toelating voor de cursussen met een beperkte capaciteit vindt plaats op basis van de in lid 4 vastgestelde voorrangsregels en in de studiegids gepubliceerde toelatingscriteria. 3. Degene die niet bij de universiteit is ingeschreven heeft geen recht op deelname aan het onderwijs, toetsen of begeleiding. 4. a. voorrang wordt verleend aan studenten van de eigen bachelor- of schakelopleiding, minor of ASW-traject voor wie de cursus behoort tot het verplichte deel van het curriculum b. voorrang wordt verleend aan Beta-gamma studenten en Future planet studies studenten, voor wie de cursus behoort tot het verplichte deel van hun curriculum c. voorrang wordt verleend aan studenten van de eigen opleiding voor wie de cursus behoort tot de keuzeruimte van het curriculum van de bachelor- of schakelopleiding, minor of ASW-traject d. bij toereikende capaciteit wordt vervolgens voorrang verleend aan alle overige studenten van het College Sociale Wetenschappen e. andere studenten van de Universiteit van Amsterdam. Bij tekortschietende capaciteit worden studenten toegelaten op basis van de volgorde van een wachtlijst met inachtneming van bovenstaande voorrangsregels. Bij Engelstalige cursussen in de bachelor wordt ongeacht bovenstaande voorrangsregels een vooraf door de verantwoordelijke opleidingsdirecteur bepaald aantal plekken gereserveerd voor buitenlandse studenten. 5. Studenten kunnen zich voor maximaal 30 EC per semester aanmelden. Wanneer een student meer dan 30 EC per semester wil doen, moet daarvoor eerst advies worden ingewonnen bij de studieadviseur. 6. Aangemelde studenten dienen aanwezig te zijn bij de eerste bijeenkomst van de cursus. Bij verhindering dient van tevoren met de docent contact te worden opgenomen. Studenten die hieraan niet voldoen kunnen van deelname worden uitgesloten. Artikel B.3.2 Volgorde en ingangseisen 1. In het eerste jaar is er geen voorgeschreven volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs en de tentamens van die fase. In het tweede en derde jaar van de bachelor [voor afstudeerrichtingen Sociale

20 Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie geografie en Planologie een voorgeschreven volgorde voor het deelnemen aan het onderwijs in de onderdelen van die fase. 2. Voor deelname aan het onderwijs en de tentamens c.q. praktische oefeningen van de in artikel B.2.5 opgenomen onderwijseenheden gelden de volgende ingangseisen: a. Voor Bachelorstudenten van de opleiding Sociale Geografie en Planologie, Algemene Sociale Wetenschappen en Majorstudenten Future Planet Studies/ Beta Gamma geldt: aan de onderwijseenheden van het tweede studiejaar kan slechts worden deelgenomen na het behalen van 42 EC uit het eerste jaar. Studenten van overige opleidingen dienen hun eerste jaar volledig te hebben afgerond (60EC) b. Voor Bachelorstudenten van de opleiding Sociale Geografie en Planologie, Algemene Sociale Wetenschappen en Majorstudenten Future Planet Studies/ Beta Gamma geldt: aan de onderwijseenheden van het niveau 300 kan slechts worden deelgenomen na het behalen van tenminste 60 EC uit het bachelorprogramma. Studenten van overige opleidingen dienen hun eerste jaar volledig te hebben afgerond (60EC) c. Aan de hierna te noemen onderdelen kan slechts worden deelgenomen indien de volgende specifieke ingangseisen zijn behaald Naam cursus Ruimtelijk Programmeren en Ontwerp Geografie als Wetenschap Theorie van ruimtelijke Interventies M&T 3 Sociale Geografie M&T 3 Planologie M&T van Ruimtelijke Interventies Kwalitatieve Methoden van Onderzoek Onderzoeksstage Buitenlandonderzoek Literatuurvak Scriptie Sociale Geografie Scriptie Planologie Ruimtelijk Programmeren en Ontwerp Ruimtelijk Analyseren GIS voor PL Ruimtelijk Analyseren GIS voor SG Buitenlandonderzoek Sociale Geografie en Planologie Bachelorscriptieproject Sociale Geografie en Bachelorscriptieproject Planologie Leeronderzoek Sociale Geografie Ingangseis(en) Deze cursussen kunnen alleen worden gevolgd door bachelorstudenten Sociale Geografie en Planologie en Majorstudenten Beta Gamma/ Future Planet Studies indien het onderdeel uitmaakt van hun programma Eerste jaar en 30 EC van het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding Sociale geografie en planologie, 15 werkdagen voor het begin van het semester waarin aan de buitenlandonderzoek deelgenomen gaat worden. Eerste jaar en 60 EC van tweede en derde jaar van de bacheloropleiding Sociale geografie en planologie voorafgaand aan van het semester waarin aan het bachelorscriptieproject deelgenomen gaat worden. 42 studiepunten van het het eerste jaar en het vak Kwalitatieve Methoden van Onderzoek hebben gevolgd 3. In bijzondere gevallen kan de examencommissie op gemotiveerd verzoek van de student al dan niet onder voorwaarden afwijken van de in het derde lid genoemde volgorde. 4. Studenten die 15 werkdagen na de start van het betreffende blok, op basis van de in SIS geregistreerde cijfers, niet blijken te voldoen aan de in het derde lid genoemde ingangseisen van een cursus, zullen worden uitgeschreven uit de betreffende cursus. Voor de deelnemers die dan nog wachten op de uitslag van een herkansing om aan de ingangseisen te voldoen wordt op hun verzoek

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Oer bachelor Politicologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Politicologie Studiejaar 2014-2015 Oer bachelor Politicologie

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

OER Bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie College Sociale Wetenschappen

OER Bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie College Sociale Wetenschappen OER Bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Raam Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 1 College Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie Studiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) OER bachelor Sociologie 1 College Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Sociologie Studiejaar 2013-2014 OER bachelor Sociologie 2 DEEL A

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

OER Bachelor Sociologie College Sociale Wetenschappen

OER Bachelor Sociologie College Sociale Wetenschappen OER Bachelor Sociologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3 Artikel A.1.2 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling (OER) (2012cb0447, d.d. 20 november 2012) Bacheloropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 DEEL A Algemeen deel Model Bachelor Oer Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTERopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluitnummer 2015cb0144, d.d. 6 mei 2015 Inleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Bèta-gamma Studiejaar 2014-2015 1 Deel B: opleidingsspecifiek deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELORopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluitnummer 2015cb0144, d.d. 6 mei 2015 Inleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING FUTURE PLANET STUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MODEL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELORopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2014-2015 Inleiding bij de Model Onderwijs- en Examenregeling BACHELOR Algemeen

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Deze OER is gedownload van OCsociologie.nl

Deze OER is gedownload van OCsociologie.nl Deze OER is gedownload van OCsociologie.nl Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 Bacheloropleiding Sociologie De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) OER bachelor Politicologie 1 College Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bacheloropleiding Politicologie Studiejaar 2013-2014 OER bachelor Politicologie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING SOCIOLOGIE 2008-2009 Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleidingen Master Politicologie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleidingen Master Politicologie Oer master Politicologie_2013-2014 1 Graduate School of Social Sciences Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling (OER) Masteropleidingen Master Politicologie Studiejaar 2013-2014 Oer master

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013 2014

Universiteit van Amsterdam. Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde. Studiejaar 2013 2014 Bachelor OER Geneeskunde 1 Universiteit van Amsterdam Onderwijs en Examenregeling (OER) Faculteit der Geneeskunde Bacheloropleiding Geneeskunde Studiejaar 2013 2014 Definitieve versie Augustus 2013 Bachelor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VOOR DE MASTEROPLEIDINGEN VAN DE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN STUDIEJAAR 2015-2016 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) (2012cb0447, d.d. 20 november 2012) Masteropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014

Onderwijs- en Examenregeling (OER) (2012cb0447, d.d. 20 november 2012) Masteropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling (OER) (2012cb0447, d.d. 20 november 2012) Masteropleidingen van de Faculteit der... Studiejaar 2013-2014 DEEL A Algemeen deel Model Master Oer 2 Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

B. Model opleidingsspecifiek deel

B. Model opleidingsspecifiek deel Model Onderwijs- en examenregeling MASTERopleidingen A. Model facultair deel B. Model opleidingsspecifiek deel Studiejaar 2015-2016 1 Inleiding bij de Model Onderwijs- en Examenregeling MASTER Algemeen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Algemeen deel (deel 1) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2015.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Future Planet Studies

Onderwijs- en examenregeling. BACHELORopleidingen. B. Opleidingsspecifiek deel. Future Planet Studies Onderwijs- en examenregeling BACHELORopleidingen Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. B. Opleidingsspecifiek deel Future Planet Studies Studiejaar 2014-2015 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

Inhoud ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR SOCIOLOGIE

Inhoud ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR SOCIOLOGIE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR SOCIOLOGIE 2015-2016 Inhoud Artikel A.1.1 Toepasselijkheid regeling... 3 Artikel A.1.2 Begripsbepalingen... 3 Artikel A.2.1 Vooropleiding... 4 Artikel A.2.2 Equivalente

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING BÈTA-GAMMA UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Instituut voor Interdisciplinaire Studies ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2013-2014 Deel B BACHELOROPLEIDING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie College Sociale Wetenschappen Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en examenregeling (OER) Bacheloropleiding Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Studiejaar 2013-2014 1 DEEL A Algemeen deel

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. masteropleiding. Islam in de moderne wereld [60285] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Islam in de moderne wereld OER masteropleiding 2007-2008 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER. FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2013-2014/Corr.3

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER. FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2013-2014/Corr.3 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID 2013-2014/Corr.3 VERSIE VAN 15 juli 2013 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DEEL A ALGEMEEN DEEL... 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie