Stafdienst ICT. 1 Stafdienst ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stafdienst ICT. 1 Stafdienst ICT"

Transcriptie

1 1

2 2

3 1 VOORSTELLING A. Missie en doelstellingen Directie Generaal De stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) reikt bruikbare en professionele oplossingen aan, gericht op de ondersteuning van de processen van de verschillende directiesgeneraal (DG) en stafdiensten van de FOD Sociale Zekerheid. Hij zorgt voor de permanente beschikbaarheid van deze oplossingen en waarborgt de evolutie ervan. Op die manier komt de stafdienst tegemoet aan de evoluerende noden van de burgers. Bij de uitvoering van zijn opdrachten houdt de stafdienst ICT rekening met de doelstellingen en de prioriteiten van de FOD. In zijn ondersteunende rol draagt hij bij tot een professionele dienstverlening, organisatie en werking van de FOD. De stafdienst ICT definieert vier doelstellingen: de stafdienst ICT wordt beschouwd als een bevoorrechte partner op het vlak van zijn specifieke actiegebied. Hij streeft naar een maximale synergie met zijn informaticapartners; de informaticaprojecten worden systematisch uitgewerkt samen met de DG s en stafdiensten; zijn dienstverlening voorziet in de behoeften van de DG s en stafdiensten. Hierbij streeft de stafdienst ICT naar een aanvaardbare verhouding tussen kwaliteit enerzijds en kosten en termijnen anderzijds en waarborgt hij de continuïteit; de aangeboden architectuur is flexibel en convergent. Deze doelstellingen dragen bij tot de continue verbetering van de vier kernactiviteiten van de stafdienst ICT: het uitvoeren van studies (opportuniteit, haalbaarheid, onderzoek en ontwikkeling, ); het uitwerken van IT-oplossingen; het onderhouden van applicaties en infrastructuur; het ondersteunen van de gebruikers. 196

4 B. Organogram De stafdienst ICT heeft een matrixorganisatie. Deze is gebaseerd op twee assen: de as van de functionele hiërarchie en de as van de procesuitvoering. Directie ICT Secretariaat & Management Support Quality & Governance Project-Office Ontwikkeling Productie & Infrastructuur Administratieve ondersteuning 197

5 C. Opdrachten Volgens de eerste as (hiërarchische) vallen vijf functionele afdelingen onder de directie ICT: Quality & Gouvernance: garanderen van de kwaliteit van de IT-processen en zorgen voor continue verbetering; Project Office: beheer van de portefeuilles van IT-projecten ter ondersteuning van de activiteiten van de DG s en stafdiensten; Ontwikkeling: het ontwikkelen van innoverende IT-services; Productie en Infrastructuur: beheer van de IT-infrastructuur van de FOD inclusief het up-todate houden ervan door de introductie van innoverende technologieën; Administratieve ondersteuning: contractbeheer en overheidsopdrachten. Binnen deze organisatiestructuur bestaat er een nauwe samenwerking tussen de afdeling Project Office enerzijds en de afdelingen Ontwikkeling, Productie en Infrastructuur en Administratieve ondersteuning anderzijds. De medewerkers van deze afdelingen worden samengebracht in projectteams. De samenwerking tussen de stafdienst ICT en de DG s en de stafdiensten van de FOD gebeurt langs twee bevoorrechte kanalen: de klantenverantwoordelijken van de cel Project Office concentreren zich op de behoeften van een DG of stafdienst; de Helpdesk (onderdeel van de afdeling Productie en Infrastructuur) staat in voor de behandeling van vragen van medewerkers. De stafdienst ICT garandeert in de eerste plaats de continuïteit van de informatiesystemen die de processen van de DG s en stafdiensten ondersteunen. Daarnaast beheerde de stafdienst ICT in 2008 ook 59 projecten voor de verschillende stafdiensten en DG s. Deze projecten werden onderverdeeld in acht cruciale domeinen: 1) Communicatie tussen de burger en de overheid (egov-ctog) De stafdienst ICT draagt bij tot het verbeteren van de contacten tussen de FOD Sociale Zekerheid enerzijds en de burger, verenigingen of partners anderzijds zodat de tevredenheid bij zijn klanten toeneemt. De technische mogelijkheden en de elektronische tools van het Contact Center van de DG Personen met een handicap werden uitgebreid. Er werd een analyse opgestart om een persoon met een handicap toe te laten op de portaalsite van de sociale zekerheid zijn dossier te raadplegen, een aanvraag in te voeren voor een tegemoetkoming of voor een handicapgebonden voordeel en een simulatie van een tegemoetkomingsberekening te doen. Er werd ook gestart met een analyse rond een elektronisch klachtenbehandelingssysteem voor de ganse FOD. De tweede as (procesuitvoering) is gebaseerd op 14 hoofdprocessen die ingedeeld zijn volgens drie dimensies: bedrijfsdimensie, ondersteunende dimensie en leidinggevende dimensie. 198

6 2) Administratieve vereenvoudiging: communicatie tussen overheden (Adm Vereenv - GtoG) De stafdienst ICT streeft ernaar de complexe samenwerking tussen de overheidsdiensten transparanter te maken voor burgers en ondernemingen. Daarom is het belangrijk dat, samen met de betrokken administraties en instellingen, de authentieke informatiebronnen in stand worden gehouden en worden uitgebouwd. De stafdienst ICT heeft zo talrijke datastromen ontwikkeld voor de DG Personen met een handicap: met de BVB (Belgische Vereniging van Banken) om de controle op bankkaartnummers te automatiseren; met de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers) om het kadaster van de kinderbijslag voor kinderen met een handicap automatisch te raadplegen en om de uitwisseling van informatie over het medisch onderzoek voor kinderen met een handicap te automatiseren; met de FOD Financiën om de uitwisseling van informatie over inkomsten, over de verkoop van onroerende goederen en over oorlogspensioenen en rentes uitbetaald door de CDVU (Centrale Dienst der Vaste Uitgaven) te automatiseren; met de verschillende instellingen die de personen met een handicap voordelen toekennen om alle gegevens over hen te automatiseren en te standaardiseren. 3) Behoorlijk bestuur en business intelligence (Governance) De stafdienst ICT beheert verschillende projecten die bijdragen tot het optimaliseren van de activiteiten van de verschillende DG s en stafdiensten door zowel oplossingen op maat als transversale en modulaire oplossingen aan te bieden. Voor de ganse FOD Sociale Zekerheid wordt er een informaticaomgeving voor het beheer van de Balanced Scorecard (BSC) van de DG s en stafdiensten geïmplementeerd. Voor de DG Sociale inspectie wordt een Cockpit Management systeem (databank PEGASIS) ontwikkeld. In deze databank zijn de gegevens van de gecontroleerde werkgevers opgenomen en de resultaten van deze controles. Dit systeem laat toe om stelselmatig analyses te maken van de kwantitatieve gegevens en de nodige bijsturingen te doen om de gewenste resultaten te bereiken. De stafdienst ICT verbetert ook de informaticaomgeving waar alle sociale- en arbeidsinspecties gebruik van kunnen maken om gegevens uit te wisselen (databank OASIS). 4) Kennisbeheer (KM) Omdat procesverbetering en innovatie niet kunnen zonder een betere kennisdistributie draagt de stafdienst ICT bij tot een beter documentbeheer en een goede informatieuitwisseling binnen de FOD. Voor de ganse FOD Sociale Zekerheid implementeert de stafdienst ICT een omgeving voor documentbeheer en analyseert hij transversale search and retrieval tools. Er werd voor de DG Sociale Inspectie een documentbeheersysteem inzake wetgevingstechniek opgestart. Bij de stafdienst ICT werd een nieuw classificatiesysteem voor papieren en elektronische documenten ontwikkeld dat procesgericht is. 199

7 5) Samenwerking tussen de personeelsleden van de FOD (collaboration) In het kader van de nieuwe dynamische werkomgeving en de introductie van telewerk moeten de mogelijkheden tot samenwerking tussen de personeelsleden van de FOD voortdurend uitgebreid en geoptimaliseerd worden. Daarnaast bevordert de stafdienst ICT de mobiliteit van het personeel in deze dynamische werkomgeving door de diverse werkruimtes uit te rusten naargelang de activiteit waarvoor ze gebruikt worden. Om de nieuwe werkomgeving te verwezenlijken, werd aan iedere medewerker een volledig geconfigureerde laptop ter beschikking gesteld. Alle dynamische werkposten werden uitgerust met een docking station, flat screen (in verschillende formaten), een muis en een toetsenbord met een kaartlezer voor de elektronische identiteitskaart. Er werden eveneens een aantal vaste posten met vrije internettoegang geïnstalleerd. De telewerkers kregen een telewerkomgeving met beveiligde toegang (VPN) die hen toelaat op afstand te werken met dezelfde mogelijkheden als op kantoor. Om de communicatie en de samenwerking te bevorderen binnen deze nieuwe werkomgeving werd een project afgerond om de capaciteit en de snelheid van het netwerk te verhogen. Bovendien werd een geïntegreerde telefonieoplossing (IPtel) geïmplementeerd. De medewerkers telefoneren nu via hun computer. Er werd ook een eerste fase van een geïntegreerde samenwerkingsomgeving met Office Communicator uitgevoerd. Dit is een software waarmee men in real-time met collega s kan communiceren. Zo kan men chatten, de beschikbaarheid van collega s checken, online vergaderen en bestanden uitwisselen. 6) Veiligheid en risicomanagement (veiligheid) Aangezien informaticasystemen complexer worden en steeds ruimer toegankelijk zijn, lopen ze ook grotere risico s wat betreft hun integriteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Om aan deze situatie het hoofd te bieden, moeten de risicomanagementprocessen verder ontwikkeld worden. De stafdienst ICT heeft een externe audit over de toegankelijkheid van de informaticamiddelen laten uitvoeren. Er werd een project gestart om de verschillende omgevingen en mechanismen voor de back-ups en het herstellen van gegevens te consolideren. De stafdienst ICT is begonnen met een analyse om tot een geconsolideerde en synchrone omgeving voor alle toegangsrechten voor de verschillende informaticamiddelen (Identity & Access Management) te komen. Ten slotte werden ook verschillende aanbevelingen geïmplementeerd afkomstig uit de externe audit over de toegankelijkheid van het informatiesysteem dat de tegemoetkomingen voor gehandicapten beheert. 7) Business transformation (transformation bus) Door onderliggende informatiesystemen te optimaliseren draagt de stafdienst ICT bij tot de verbetering van de processen bij de DG s en stafdiensten. De stafdienst ICT heeft het informatiesysteem van de DG Personen met een handicap aangepast aan de nieuwe processen die ontstonden door de invoering van de werkstations. Hij heeft voor deze DG ook een Document Management System ingevoerd en volledig geïntegreerd binnen het bestaande informatiesysteem zodat de administratieve processen volledig digitaal verlopen. Dit vergde bovendien de 200

8 automatisering van de elektronische archivering van dossiers. Dit werd uitgevoerd samen met de RVP (Rijksdienst voor Pensioenen). De stafdienst ICT zorgde voor de optimalisering van de personeelsdatabank (ET) van de stafdienst Personeel & Organisatie. Hij stond ook in voor de automatisering van de opvolging van de facturenstroom van de dienst Logistiek. Er werd gewerkt aan een analyse voor de integratie van personeelsgegevens in het federaal systeem e-hr en aan de implementatie van werkstromen en testprocedures (workflows) voor de ganse FOD Sociale Zekerheid. De stafdienst ICT verbeterde tevens de automatisering van zijn eigen projectbeheersproces. Dit heeft bijgedragen tot een vlotter beheer van de verschillende IT-projecten. 8) Continuïteit (continuity business) nieuwe werkomgeving (Dynamic Office en telewerk) en zijn eigen processen van dienstverlening geoptimaliseerd op basis van best practices voor IT-processen (ITIL). Voor de DG Personen met een handicap handelde hij het project Herstructurering van de communicatiemodaliteiten van gegevens via de KSZ (Kruispuntbank van de sociale zekerheid) af. Hij zorgde voor alle nodige aanpassingen aan het informatiesysteem voor het opmaken en versturen van documenten naar FinPress van de FOD Financiën, waar deze documenten worden afgedrukt. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de stafdienst Logistiek. Bovendien is de stafdienst ICT ook gestart met twee studies: een studie over de evolutie van de ontwikkelingstools en een studie over de evolutie naar een webinterface voor de informatiesystemen. Er werd ten slotte ook begonnen met de herziening van de technische documentatie van het informatiesysteem van de DG Personen met een handicap. Aantal projecten per domein De voortdurende verbetering van de informatiesystemen en de implementatie van nieuwe oplossingen mogen niet ten koste gaan van reeds bestaande informatiesystemen. Daarom voerde de stafdienst ICT een aantal projecten uit om de continuïteit van deze systemen te verzekeren. Veiligheid 7% Governance 12% Continuity 26% De stafdienst ICT stond in voor de verhuis van het datacenter en al de departementale IT-apparatuur uit de regio Brussel naar de Finance Tower (Finto). Daarnaast zorgde hij voor de inrichting van de beleidscellen, de compatibiliteit van de bureauticaomgeving met open document formaat (ODT), de invoering van open source software (Open.Office.org), de upgrade en het virtualiseren van verschillende servers en de upgrade van vele databasebeheerssystemen en software. Hij heeft de ondersteuning van de gebruikers in het kader van de Collaboration 9% KM 9% e-gov - CtoG 4% Adm vereeny-gtog 13% Transformation 20% 201

9 2 REALISATIES A. Evaluatie van de kernactiviteiten De evaluatie vloeit voort uit een analyse van de Balanced Scorecard (BSC) van de stafdienst ICT. 1) Het ontwikkelen van studies Naar aanleiding van de verhuis van de FOD Sociale Zekerheid en de omschakeling naar een nieuw en dynamisch kantoorconcept, realiseerde de stafdienst ICT twee studies die door het Directiecomité goedgekeurd werden: collaboration tools: tools die de medewerkers in staat stellen om gemakkelijker en virtueel samen te werken en te communiceren (bijvoorbeeld Office Communicator); tools voor transversal search & retrieval: tools waarmee de medewerkers gemakkelijker informatie kunnen opzoeken en raadplegen. Dienst Logistiek; 2 DG Sociale Inspectie; 5 ; 8 Aantal projecten per DG/Stafdienst Stafdienst personeel en Organisatie; 3 Stafdienst Budget & Beheerscontrole; 4 Transversaal voor de ganse FOD; 22 2) Het uitwerken van IT-oplossingen In 2008 bevatte de projectportfolio van de stafdienst ICT 69 IT-projecten. Deze projecten werden gekozen in functie van de door het Directiecomité bepaalde strategische opties en de behoeften van de verschillende DG s en diensten. De stafdienst evalueerde de werklast en de kosten van elk project afzonderlijk, waarna het Directiecomité 59 prioritaire projecten selecteerde. DG Personen met een handicap;

10 Van de 59 prioritaire projecten is 80% onder controle en heeft 20% vertraging opgelopen. Voor 75% van de projecten met vertraging is de oorzaak te wijten aan de complexiteit van het project en het grote aantal betrokken partijen. Een kwaliteitsevaluatie toont echter aan dat alle opgeleverde projecten van goede kwaliteit zijn. De oorzaak van vertragingen was dan ook hoofdzakelijk te wijten aan het belang dat ICT hechtte aan het leveren van kwaliteitsvolle oplossingen. Opgeleverd maar te laat; 7 Timing van de uitgevoerde projecten In uitvoering met vertraging; 5 Opgeleverd en op tijd; 17 3) Het onderhouden van applicaties en infrastructuur Om deze dienstverlening in goede banen te leiden, werden twee indicatoren gehanteerd: de beschikbaarheid van de informatiesystemen van de DG s en stafdiensten; de continuïteit van de informatiesystemen van de DG s en stafdiensten. De beschikbaarheid van de applicaties wordt in de eerste plaats gewaarborgd door de beschikbaarheid van zowel de micro-informatica-uitrusting (schermen, laptops, ) als van de informaticasystemen (servers, ), en bijgevolg van alle onderliggende componenten. De beschikbaarheidsgraad van de informatica-uitrusting bedroeg gemiddeld 97,3% en de gemiddelde beschikbaarheidsverhouding van de informatiesystemen ligt hoger dan 99%. De meest voorkomende risico s inzake de continuïteit van de informatiesystemen worden verzekerd door de back-ups van de servers waarop de informatiesystemen draaien. In uitvoering en op koers; 30 Een niveau van 100% geslaagde back-ups werd gehaald wat betreft het mainframe waarop het informatiesysteem draait dat de ganse cyclus van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap beheert. Er werd een gemiddelde van 99,4% gehaald voor de andere servers waarop de informatiesystemen draaien die noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de andere DG s en stafdiensten. Het gemiddeld percentage van de geslaagde back-ups voor de bureautica- en mailservers bedroeg 96%. 203

11 B. De stafdienst ICT en duurzame informatica: Green IT 4) Het ondersteunen van de gebruikers Voor de medewerkers van de FOD Sociale Zekerheid is de Helpdesk het belangrijkste contactpunt van de stafdienst ICT. Alle informaticaproblemen worden er geregistreerd en behandeld. In de meeste gevallen biedt de Helpdesk onmiddellijk een oplossing. Alle andere problemen worden doorgestuurd naar experten binnen de stafdienst ICT. Hoewel de invoering van telewerk het aantal vragen deed stijgen, kon de Helpdesk gemiddeld 93,7% van de problemen onmiddellijk oplossen. In 2008 waren er oproepen per maand. Dit is 130 meer dan in Daarvan kon 4,6% niet binnen de maand worden afgehandeld wegens de complexiteit van het probleem. Het ging om gevoelige indicatoren omdat in 2008 een belangrijke verandering van de werkomgeving werd voorbereid. Omdat de invoering van telewerk, het invoeren van nieuwe technologieën en het moderniseren van de infrastructuur gelijktijdig gebeurden, doken er ingewikkelde problemen op, die dankzij deze indicatoren met gepaste acties konden worden aangepakt. De stafdienst ICT nam in de loop van 2008 een aantal tactische maatregelen met als doelstelling enerzijds het energieverbruik te optimaliseren en anderzijds besparingen op financieel en ecologisch vlak te waarborgen. 1) Optimaliseren van het energieverbruik Eind 2008 werden de meeste desktops vervangen door laptops. Ook werden ultra-smallform-factor-pc s en flat screens in gebruik genomen. Er werd geopteerd om niet over te schakelen naar draadloze toetsenborden en muizen omdat batterijen extra energie verbruiken en milieuonvriendelijk zijn. Omdat medewerkers s avonds bij vertrek de werkpost leeg maken (clean desk-principe), worden laptops en schermen uitgeschakeld. Voorheen stonden de desktop-pc s dag en nacht aan. In het zicht van de verhuis begin 2009 werden in de loop van 2008 de technische ruimtes in het nieuwe gebouw ingericht. Er werd geopteerd voor één ondergronds datacentrum dat nu gedeeld wordt met de verschillende bezetters van de Finto. Tot slot werkte de stafdienst ICT aan het virtualiseren en consolideren van de servers: consolidatie van deelbare hulpmiddelen: processors, RAM-geheugen, opslagruimte (SAN), communicatienetwerk; in gebruikname van blade servers. 204

12 2) Besparen op financieel en ecologisch vlak Er werd bij de keuze van leveranciers rekening gehouden met het feit of zij oog hebben voor duurzame ontwikkeling. Door het digitaliseren van bepaalde documenten, door het uitbreiden van de online dienstverlening en door de integratie van de elektronische handtekening in sommige processen, koos de FOD Sociale Zekerheid resoluut voor het verminderen van het papierverbruik. De stafdienst ICT droeg ten slotte ook bij tot het verminderen van het aantal verplaatsingen van de medewerkers van de FOD door de installatie van alle informaticamiddelen die nodig zijn voor telewerk en door het ter beschikking stellen van tools voor virtuele samenwerking. 205

13 3 TRANSVERSALE ASPECTEN A. Balanced Scorecard Om de eigen werking te optimaliseren ontwierp de stafdienst ICT een Balanced Scorecard (BSC) met performantie-indicatoren. Voor de BSC werd ook een proces ontwikkeld voor het inzamelen van informatie en de analyse ervan. De strategische kaart definieert een aantal kritische succesfactoren die van toepassing zijn op de vier kernactiviteiten van de stafdienst ICT. Resultaat alle informaticaprojecten en studies zijn onder controle (planning); alle oproepen zijn opgelost; alle uitgestelde geplande verwerkingen zijn uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de back-ups van kritieke servers. Processen de stafdienst ICT werkt zo goed mogelijk samen met de IT-partners; de projectresultaten van de stafdienst ICT worden op tijd opgeleverd; de administratieve sleutelresultaten worden op tijd opgeleverd; de componenten zijn van documentatiemateriaal voorzien. Innovatie de resultaten in verband met verbeteringsprojecten worden op tijd opgeleverd. Kwaliteit alle informaticaprojecten zijn onder controle (kwaliteit en risico s); de klanten nemen deel aan het projectbeheer; alle opportuniteitsstudies werden aan het Directiecomité voorgelegd; alle haalbaarheidsstudies werden door het Directiecomité aanvaard; alle oproepen worden snel opgelost; alle applicaties, kritische dienstverlening, kritische servers en het microcomputerpark zijn permanent beschikbaar. 206

14 B. NoVo De stafdienst ICT heeft in ruime mate meegewerkt aan de uitvoering van de vijf NoVoprogramma s, met voor sommige ervan een aanzienlijke bijdrage op het gebied van ICT. Door de invoering van een programmabeheer op het niveau van de FOD dienden ook een reeks organisatieprocedures van de stafdienst ICT herbekeken te worden, in het bijzonder bij de afdeling Project Office. Zo werden er regels opgesteld om de activiteiten te verdelen tussen de programmateams van NoVo, de DG s en stafdiensten, klanten van NoVo en de verschillende aanleverende interne diensten. De dienst ICT heeft er ook voor gezorgd dat de behoeften sneller ontdekt kunnen worden door het uitvoeren van talrijke proof-of-concepts. Hij heeft bepaald welke IT-projecten nodig zijn om de doelstellingen van NoVo te bereiken. Bovendien werd er een globale IT-projectplanning opgemaakt, ook voor de projecten die geen rechtreeks verband houden met de doelstellingen van NoVo. Daarnaast heeft de stafdienst ICT de nodige geconsolideerde opvolgingsinstrumenten voorzien. Om een vlottere rapportering ten aanzien van NoVo mogelijk te maken, heeft de stafdienst ICT zijn eigen projecten en de projecten van de verschillende NoVo-programma s in kaart gebracht. Op deze manier werd duidelijk welke IT-projecten konden dienen voor één of meerdere projecten van een NoVo-programma en omgekeerd. Er werden regelmatig vergaderingen georganiseerd met de stuurgroepen waarin NoVo en de stafdienst ICT waren vertegenwoordigd, met risicobeheer als voornaamste aandachtspunt. 207

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

5 IT-vermogen. 5.1 Structuur van de business unit van de dienst ICT. 5.1.3. Uitvoering van haalbaarheids- en opportuniteitsstudies

5 IT-vermogen. 5.1 Structuur van de business unit van de dienst ICT. 5.1.3. Uitvoering van haalbaarheids- en opportuniteitsstudies 5 IT-vermogen JAARVERSLAG 2010 5.1 Structuur van de business unit van de dienst ICT 5.1.1. Ontwikkeling van aangepaste ICT-diensten en -oplossingen op maat van de DG s / SD s De ICT-diensten en -oplossingen

Nadere informatie

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN

TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN O5 TECHNOLOGISCHE HULPMIDDELEN 5.1. Structuur van de business unit van de dienst ICT 5.1.1. Onderzoek, advies, opportuniteits- en haalbaarheidsstudies betreffende ICT-diensten en oplossingen Om vanaf het

Nadere informatie

Onze voorzitter aan het woord

Onze voorzitter aan het woord Onze voorzitter aan het woord Dire aal Beste lezer, Met plezier stel ik u het jaarverslag 2009 van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid voor. 2009 was een heel bijzonder jaar voor ons. Niet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/159 ADVIES NR 13/66 VAN 2 JULI 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops

ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops ROC ID College vergroot kracht van virtuele desktops IT met impact Referentie Met deze oplossing kunnen we een beter serviceniveau aan ons hun productiviteit te verbeteren Voor beter onderwijs en meer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/145 ADVIES NR 10/29 VAN 7 DECEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN ATTENTIA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/021 ADVIES NR 10/03 VAN 2 FEBRUARI 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR JAARLIJKSE VAKANTIE

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/187 ADVIES NR 13/77 VAN 3 SEPTEMBER 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector

Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Motor en coördinator van het e-government in de sociale sector Opdracht motor en coördinator van het e-government in de sociale sector de KSZ ijvert voor een herziening van de processen en relaties tussen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/080 ADVIES NR 11/08 VAN 5 JULI 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID VOOR HET VERKRIJGEN

Nadere informatie

Begroting Raadgevend comité

Begroting Raadgevend comité Ombudsdienst Begroting 2016 postsector Raadgevend comité Ombudsdienst voor de postsector toelichting bij de begroting 2015 De begroting van de Ombudsdienst voor de postsector maakt afzonderlijk deel uit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/013 ADVIES NR 11/02 VAN 1 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/135 ADVIES NR 10/26 VAN 9 NOVEMBER 2010 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN MULTIPEN SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank

Fedict dienstenintegrator. Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 1 Fedict dienstenintegrator Oprichting en organisatie van een federale kruispuntbank 2 Principes De aanduiding van Fedict als dienstenintegrator is een essentiële factor in het verder ontwikkelen van e-government

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de C Management C.1. Personeel 16 2005 ACTIVITEITENRAPPORT Onderstaande tabel geeft een overzicht van het personeelsbestand, verdeeld over de verschillende diensten op datum van 1 april 2005: Niveau A Niveau

Nadere informatie

Mamut One één oplossing voor al uw behoeften

Mamut One één oplossing voor al uw behoeften uw Bel voor i j s inruilpr Mamut One één oplossing voor al uw behoeften 30 Administratie en Salaris/Personeel ko % rtin g Order/Factuur en Logistiek Online Relatiebeheer Rapporten en financiële kwaliteitsanalyse

Nadere informatie

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software,

TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, TPSC Cloud, Collaborative Governance, Risk & Compliance Software, Wij geloven dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan betere & veiligere zorg. The Patient Safety Company TPSC levert al meer

Nadere informatie

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening

software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening software, hardware en diensten Gerechtsdeurwaarders Accounting Handel & Industrie Logistieke Dienstverlening Organi your profit! Actief sedert 1977 en ondertussen uitgegroeid tot een toonaangevende IT-speler

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/12/350 ADVIES NR 12/120 VAN 4 DECEMBER 2012 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN XERIUS SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers 1 Hoe tevreden zijn de gebruikers van het Rijksregister? Na een eerste onderzoek naar de graad van tevredenheid van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen dat werd uitgevoerd begin

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Archipol. Document Management bij de Lokale Politie. Quentin Legrand Software Consultant

Archipol. Document Management bij de Lokale Politie. Quentin Legrand Software Consultant Archipol Document Management bij de Lokale Politie Quentin Legrand Software Consultant Doelstelling Inzicht geven over de aanpak en componenten voor een efficiënte document management bij de Lokale Politie

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

SLA: systeembeheerovereenkomst

SLA: systeembeheerovereenkomst Page 1 of 5 v 02.00 20130509 SLA: systeembeheerovereenkomst GsSLA-000-000-002 Algemene SLA 1. I N H O U D 1.INHOUD... 1 2.TOEPASSINGSGEBIED... 1 3.BEPALINGEN... 2 Algemeen...2 De administratie van het

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 14 De Rijksdienst voor Pensioenen innoveert met Voxtron, Belgacom en Microsoft Lync. case 13

Inspirerende cases. CASE 14 De Rijksdienst voor Pensioenen innoveert met Voxtron, Belgacom en Microsoft Lync. case 13 Inspirerende s CASE 14 De Rijksdienst voor Pensioenen innoveert met Voxtron, Belgacom en Microsoft Lync 13 De bevolking vergrijst, maar de Rijksdienst voor Pensioenen is springlevend. Een mooi bewijs daarvan

Nadere informatie

Algemeen Secretariaat en Thesaurie

Algemeen Secretariaat en Thesaurie Algemeen Secretariaat en Thesaurie Ter herinnering: In november 2000 werd een nieuwe structuur voor de FOD Financiën goedgekeurd met drie Algemene Administraties (Belastingen & Invordering, Patrimoniumdocumentatie

Nadere informatie

Duurzame sociale balans

Duurzame sociale balans FOD Personeel en Organisatie Duurzame sociale balans 28/06/2016 versie 0.2 Duurzame Sociale Balans De federale overheid in cijfers Hierbij vindt u de tweede duurzame sociale balans (DSB). Dit jaarlijks

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Win aan competitiviteit

Win aan competitiviteit Win aan competitiviteit Sage CRM Saleslogix is een volledige oplossing ontworpen om uw commerciële, marketing en service teams de mogelijkheid te bieden om de relaties met uw klanten en prospecten te optimaliseren.

Nadere informatie

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict

GIAM. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 14 GIAM Rijksdienst voor Sociale Zekerheid & Fedict 1 INFORMATIE 1.1 Informatie over het project en uw organisatie Naam van het project GIAM URL van het project - Naam van de projectverantwoordelijke Philippe

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010

TAX-ON-WEB & My Minfin. Avelgem, 27 mei 2010 TAX-ON-WEB & My Minfin Avelgem, 27 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My Minfin

Nadere informatie

Status Voorstel. Versie 0.1. 20 3 2014 Stafdiensten. 1000 Brussel 03/02/2014 26/02/2014 0.2. goedgekeurd. Goedgekeurdd 04/04/20144 1.

Status Voorstel. Versie 0.1. 20 3 2014 Stafdiensten. 1000 Brussel 03/02/2014 26/02/2014 0.2. goedgekeurd. Goedgekeurdd 04/04/20144 1. Strategisch meerjarenplan informatieveiligheid 2014 2017 Versie 0.1 Datum Auteur(s) Wijziging 03/02/2014 Verleijen Jacques Status Voorstel 0.2 26/02/2014 Aanpassingen na DiRa goedgekeurd 1.0 04/04/20144

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin 2009 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be /My Minfin Algemeen Tax-on-web

Nadere informatie

Business Impact Analyse (BIA) Hoe doe je dat?

Business Impact Analyse (BIA) Hoe doe je dat? Business Impact Analyse (BIA) Hoe doe je dat? De klassieke BIA verloopt via volgende grote stappen (passages tussen haakjes worden opgenomen in andere delen van de toolbox) : 1. (Vorm een begrip van de

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin TAX-ON-WEB & My Minfin Zwevegem, 4 & 18 mei 2010 2010 Programma Tax-on-web en My Minfin Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be Het elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be 2 /My

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Deeltijdse ICT-medewerker SASK

Deeltijdse ICT-medewerker SASK Deeltijdse ICT-medewerker SASK B1-B3 Doel van de functie: Je staat in voor in voor het dagelijks onderhouden, beheren en ondersteunen van de ICT-infrastructuur in functie van de algemene (administratieve)

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Business van de FOD SZ (DG Personen met een handicap)

Business van de FOD SZ (DG Personen met een handicap) Raadpleging van CADAF door de FOD SZ (DG Personen met handicap) - Analyse Auteur: Laurence Ngosso Datum: 05-10-2006 Referentiedocument: Raadpleging van CADAF door de FOD SZ (DG Sociaal Beleid) - Analyse.doc

Nadere informatie

MAGDA. Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten.

MAGDA. Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten. MAGDA Het uitgebreide MAGDA aanbod van diensten en nieuwe projecten www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Inhoudstafel > MAGDA² Recap > MAGDA Aanbod Even inzoomen Welke webdiensten zijn er? Welke bronnen

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

TAX-ON-WEB & My Minfin

TAX-ON-WEB & My Minfin Programma Tax-on-web en TAX-ON-WEB & 2009 Algemeen De burger De elektronische aangifte www.taxonweb.be De elektronisch fiscaal dossier www.myminfin.be / Algemeen / Toegang van de burger Tax-on-web is een

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Introductie Het leidt geen twijfel dat het stimuleren van duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen

Nadere informatie

Evolutie van de samenwerking TD IT in de zorgsector: een zegen of een gesel? Marc Monballieu Directeur ICT

Evolutie van de samenwerking TD IT in de zorgsector: een zegen of een gesel? Marc Monballieu Directeur ICT Als grenzen vervagen Evolutie van de samenwerking IT in de zorgsector: een zegen of een gesel? Marc Monballieu Directeur AZ Maria Middelares Verhuis naar de nieuwbouw: 10 april 2015 169 VTE 24 VTE 17,4

Nadere informatie

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing De wereld van morgen binnen handbereik met digitaal factureren via Accounting Plaza e-invoicing 2 De dagen

Nadere informatie

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën

Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Voorstudie van de implementatie en organisatie van een kennisbeheersysteem voor de FOD Financiën Informatie (Proces 44) versus Kennismanagement (Proces 78) Versie gevalideerd door de stuurgroep van 23

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid

FOD Sociale Zekerheid FOD Sociale Zekerheid Prestatiemeting, Begroting en Boekhouding Studiedag Overheidsboekhouding 9-12-2004 1 De federale boekhouding Een nieuwe beheersoptiek: het management van de FOD is verantwoordelijk

Nadere informatie

PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING. bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010

PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING. bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010 PROCESBEHEER en ORGANISATIEBEHEERSING bij MOD DAR-iV Strategic seminars 10 september 2010 INHOUD Het kader De doelstellingen van Procesbeheer Aanpak inzake Procesbeheer De doelstellingen van OBIC Aanpak

Nadere informatie

FOD JUSTITIE - EPI DOELSTELLING RISICO-INVENTARISATIE INVENTARISATIE EN EVALUATIE

FOD JUSTITIE - EPI DOELSTELLING RISICO-INVENTARISATIE INVENTARISATIE EN EVALUATIE FOD JUSTITIE - EPI RISICO-INVENTARISATIE INVENTARISATIE EN EVALUATIE DOELSTELLING WET WELZIJN 4.8.1996 VERPLICHT DE WERKGEVER EEN PREVENTIEBELEID TE VOEREN - Risico s s vermijden - Risico s s die niet

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/13/266 ADVIES NR 13/104 VAN 3 DECEMBER 2013 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN PARTENA KINDERBIJSLAGFONDS VOOR

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Monuta: professionele steun voor nabestaanden. Service-partners X-ICT en Rittal optimaliseren beschikbaarheid ICT-systeem

Monuta: professionele steun voor nabestaanden. Service-partners X-ICT en Rittal optimaliseren beschikbaarheid ICT-systeem Monuta: professionele steun voor nabestaanden Service-partners X-ICT en Rittal optimaliseren beschikbaarheid ICT-systeem Monuta: professionele steun voor nabestaanden Service-partners X-ICT en Rittal optimaliseren

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

RTL/SCO/001 - SALES SPORTS BETTING ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

RTL/SCO/001 - SALES SPORTS BETTING ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : RTL/SCO/001 - Sales Sports Betting Adviser FUNCTIEFAMILIE : Retail AFDELING : Retail DATUM LAATSTE AANPASSING: April 2013 FUNCTIETITEL DIRECTE LEIDINGGEVENDE: Senior POS Manager

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken

SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Case study ProRail Maart 2014 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer veiliger te maken Pagina 2/5 SharePoint helpt ProRail het treinverkeer

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/122 ADVIES NR 09/23 VAN 6 OKTOBER 2009 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime

Ontdek. de nieuwe versie van uw e-banking solution. Pay@Finpost. Grondige actualisering. Nieuwe functionaliteiten. Informatie in realtime Pay@Finpost Ontdek de nieuwe versie van uw e-banking solution Grondige actualisering Nieuwe functionaliteiten Informatie in realtime Efficiënter en gebruiksvriendelijker Inhoud 1. De evolutie van de nieuwe

Nadere informatie

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur

Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur 1. Graad/ Functietitel Functieomschrijving: hoofd systeemanalist/programmeur Hoofd systeemanalist/programmeur 2. Doel van de functie De functie van systeemanalist/programmeur voorziet aspecten van projectleiding

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie