VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 STUK 685 ( ) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING OKTOBER 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 11 oktober 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: de heer Bruno De Lille, voorzitter, de heer Foaud Ahidar, de heer Paul Delva, mevrouw Liesbet Dhaene, voorzitter, mevrouw Khadija Zamouri Plaatsvervanger: de heer Jef Van Damme 1515

2 - 2 - INHOUD 1. Samengevoegde interpellatie en vraag (R.v.O., art. 60 en 59) - Interpellatie van de heer Bruno De Lille tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de verschillende paasvakantieregelingen van de twee gemeenschappen en de gevolgen voor Brussel - Vraag van de heer Jef Van Damme aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken betreffende de paasvakantie in België 2. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 60) - Vraag om uitleg van de heer Paul Delva aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de implementatie van CLIL-onderwijs in Brussel - Vraag om uitleg van de heer Bruno De Lille aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de hervorming van het M-decreet en de gevolgen hiervan voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs 3. Vraag (R.v.O., art. 59) - Vraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende het rijbewijs op school 4. Regeling van de werkzaamheden

3 Samengevoegde interpellatie en vraag (R.v.O., art. 60 en 59) Voorzitter: mevrouw Liesbet Dhaene - Interpellatie van de heer Bruno De Lille tot de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de verschillende paasvakantieregelingen van de twee gemeenschappen en de gevolgen voor Brussel - Vraag van de heer Jef Van Damme aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken betreffende de paasvakantie in België De heer Bruno De Lille (Groen): In de pers lezen we dat de paasvakantie van 2019 een week later zal beginnen in het Franstalig onderwijs dan in het Nederlandstalig onderwijs. In het Franstalig onderwijs valt Pasen (en dus ook paasmaandag) midden in de vakantie. In Vlaanderen zal de paasvakantie een dag langer duren, want Pasen is de laatste zondag van de paasvakantie. De Franstalige minister van onderwijs, mevrouw Marie-Martine Schyns, motiveert deze aanpassing omdat anders het minimum van 182 schooldagen niet gehaald wordt. Het zou toch logisch zijn dat de 2 bevoegde ministers op zijn minst met elkaar overleggen over deze maatregel. Naar verluidt, is dat niet het geval. Men heeft dus geen rekening gehouden met de gevolgen voor de gezinnen waarvan de kinderen in zowel het Franstalig als het Nederlandstalig onderwijs school volgen. In Brussel zijn er zo nogal wat gezinnen. Dat stelt een aantal problemen inzake opvang: gezinnen moeten nu 3 weken opvang voorzien. Tijdens de paasvakantie met het hele gezin 14 dagen op vakantie gaan, mogen deze mensen vergeten. Wat met de organisaties en maatschappijen, zoals de MIVB, die diensten leveren aan gezinnen? Is er overleg gepleegd met hen? Prioritair in Brussel is het plaatstekort in het basis- en secundair onderwijs aan te pakken, maar als de 2 ministers nu al geen overleg plegen over een paasvakantie, dan durven we het ergste denken over de noodzakelijke afstemming over scholenplanning en scholenbouw. Had u weet van de plannen van het Franstalig onderwijs om de paasvakantie van 2019 een week te verlaten zodat deze niet meer synchroon loopt met deze van het Nederlandstalig onderwijs? Wat is uw standpunt hierover? Wat zal en kan u doen om deze beslissing terug te draaien en ervoor te zorgen dat de vakanties in de 2 taalgemeenschappen ook in de toekomst samenvallen? Is het langs Nederlandstalige kant wettelijk in orde om een dag minder les te geven? In 2010 werd een taskforce opgericht tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap om te overleggen over de problemen in het Brussels onderwijs. De taskforce zou minstens om de 3 maanden samen zitten. Is deze taskforce nog werkzaam? Zo niet, kan deze dringend opnieuw samengesteld worden zodat dit en andere problemen van het Brussels onderwijs in overleg kunnen aangepakt worden?

4 - 4 - De heer Jef Van Damme (sp.a): Het gaat hier over een symptomatisch verhaal: in België leven we als gemeenschappen steeds meer naast elkaar in plaats van met elkaar. Er worden beslissingen genomen die niet alleen los staan van elkaar, maar zelfs geen rekening meer houden met de Brusselse realiteit. In Brussel hebben we niet alleen het geluk, maar soms zelfs het ongeluk om op het snijpunt van die 2 gemeenschappen te zitten. Soms vallen we tussen hamer en aambeeld door de beslissingen van die beide gemeenschappen. We slagen er blijkbaar niet altijd in om de boodschap over te brengen aan de Vlaamse en de Franse Gemeenschap dat er in het Brussels hoofdstedelijk gewest wel degelijk wordt samengeleefd. Heel veel Brusselaars maken het onderscheid niet meer om zich te richten tot de ene of de andere gemeenschap. Voor sommige dingen richt men zich tot het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap, voor andere zaken dan weer tot de Franse Gemeenschap. Ik denk in dat verband aan bijvoorbeeld sportploegen, kinderopvang of scholen. De Brusselse identiteit is heel vaak een meerlagige identiteit die zich niet in hokjes laat plaatsen. Dat betekent dat wanneer de ene Gemeenschap een beslissing neemt, die beslissing eveneens gevolgen kan hebben voor mensen die beroep doen op diensten van beide Gemeenschappen. De paasvakantie is duidelijk een symptoom van die situatie, maar het probleem ligt veel dieper. Er is blijkbaar nog weinig overleg tussen Vlaanderen en Franstalig België, zelfs als het over schoolvakanties gaat. Misschien kunnen wij dat faciliteren. De collegevoorzitter heeft weliswaar geen beslissingsbevoegdheid voor deze materie, maar dank zij zijn netwerken en contacten in beide gemeenschappen kan hij er misschien voor zorgen dat dergelijke situaties voorkomen worden. Ik sluit mij uiteraard aan bij de vragen van de vorige spreker, met name: Heeft u hierover als contact gehad met zowel de Vlaamse als de Franstalige onderwijsminister? Denkt u dat voor dat probleem oplossingen gevonden kunnen worden? Heeft u hiervoor al initiatief genomen? Wat is de stand van zaken van het overleg tussen het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs in Brussel? Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik sluit me aan bij de pertinente vragen van beide collega's over deze tweespalt waarin we ons meer en meer bevinden. In mijn straat zijn er verschillende gezinnen die kinderen hebben in zowel het Nederlandstalig als in het Franstalig onderwijs. Die staan nu voor de moeilijke uitdaging om dergelijke problemen concreet op te lossen. Net zoals de collega's hoop ik dat deze situatie nog omkeerbaar is. Maar in de vraag van collega Bruno De Lille lees ik dat de Vlaamse paasvakantie een week later zou beginnen en bij de heer Jef Van Damme is dat een week vroeger. Wat is nu correcte? Tevens ben ik benieuwd te vernemen hoe minister Hilde Crevits er kan toe bijdragen dat wij er als Brusselse gemeenschap erop vooruitgaan en niet verder uit elkaar worden getrokken. De heer Paul Delva (CD&V): Ik sluit me eveneens aan bij de concrete vragen van de collega's. Een paasvakantie over verschillende periodes brengt inderdaad Brusselse gezinnen in

5 - 5 - moeilijkheden omdat ze voor 3 weken oplossingen moeten zoeken voor opvang. Ik hoop dat hiervoor een oplossing kan gevonden worden. Het is niet alleen een probleem dat zich voordoet in Brussel. Gezinnen die op de taalgrens wonen, hebben ook vaak kinderen die in beide Gemeenschappen school lopen. Maar het is absoluut te betreuren wat hier gebeurt. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Het onderwijs werd in 1989 gedefederaliseerd, met uitzondering van de minimale vereisten voor aflevering van diploma's en pensioenregelingen voor het personeel die federaal geregeld blijven. De Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschappen hebben sindsdien hun eigen educatieve systeem die verschillend is op het vlak van onder andere onderwijsstructuren, vakantieregeling, lerarenopleiding, loonbarema's, eindtermen, etc. Het defederaliseringsprincipe betekent onder meer dat de vakantieregelingen van elkaar kunnen afwijken. Elk onderwijssysteem heeft zijn eigen wijze en timing om vakantieregels vast te leggen. Het Vlaamse systeem is er een van "rustige vastheid". De Vlaamse Gemeenschap legde in 1991 onder minister Daniël Coens de algemene regels van de vakantiedata voor het Vlaams onderwijs vast volgens een vaste logica. Geen enkele Vlaamse Regering heeft sindsdien deze regels gewijzigd. Het Franstalige systeem is meer flexibel. De Franse Gemeenschapsregering treft telkens een besluit voor de vakantieregeling van 2 schooljaren. Het zijn dus de Gemeenschappen die bevoegd zijn en de gemeenschapsministers die daarover in overleg moeten gaan indien ze dat wensen. De taskforce onderwijs komt hierin niet te pas. De discrepantie is geen louter Brussels fenomeen: alle gezinnen met kinderen in verschillende onderwijssystemen worden hiermee geconfronteerd. Ik denk in dat verband in het bijzonder aan gezinnen uit de faciliteitengemeenten of op de taalgrens. Ik wijs u erop dat de paasvakantie in de Duitstalige Gemeenschap dan weer samenvalt met die in de Vlaamse Gemeenschap. Gezinnen met kinderen in het Franstalig en in het Duitstalig onderwijs krijgen eveneens te maken met dit probleem. Veel kan ik daar niet aan verhelpen, tenzij uw verzuchtingen overmaken aan beide ministers. Maar ik ben ervan overtuigd dat zij al op de hoogte zijn van dat probleem. Ik ben niet gemachtigd om mij in dat debat te mengen. Ik deel uiteraard de mening van de collega's rond de tafel: het is jammer dat men hierover niet overlegd. Ik heb wel vernomen dat mevrouw Hilde Crevits overleg wil plegen met haar collega. Hopelijk leidt dat nog tot iets. Alhoewel eenmaal dat dergelijke beslissing genomen is, is het niet gemakkelijk om daar nog iets aan te veranderen. De heer Bruno De Lille (Groen): Ik begrijp zeer goed dat dit uw bevoegdheid niet is, maar als minister in de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en als collegevoorzitter van de VGC heeft u soms de taak om als bemiddelaar een aantal zaken op het juiste pad te krijgen. Soms nemen de Gemeenschappen nu eenmaal beslissingen zonder goed te weten wat de concrete gevolgen zijn voor de mensen op het terrein. Ik vraag u nogmaals om beide bevoegde ministers hierover te contacteren om deze beslissing eventueel te herzien.

6 - 6 - Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Als de Commissie mij dat uitdrukkelijk vraagt, zal ik dat zeker doen. Ik stel voor om een brief te schrijven met de verwijzing naar dit debat. (Instemming van de commissieleden) De heer Jef Van Damme (sp.a): Ik stel voor dat de Commissie en de collegevoorzitter samen een brief schrijven om te laten zien dat deze vraag effectief gedragen wordt. (Samenspraak) De heer Bruno De Lille (Groen): Het verheugt mij dat de collegevoorzitter een brief wil schrijven naar beide ministers. Ik stel voor dat we die samen versturen. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Ik laat een schrijven opmaken en leg die eveneens aan u ter ondertekening voor. - Het incident is gesloten. 2. Vragen om uitleg (R.v.O., art. 60) Voorzitter: de heer Bruno De Lille Vraag om uitleg van de heer Paul Delva aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de implementatie van CLIL-onderwijs in Brussel De heer Paul Delva (CD&V): Sinds 2014 kunnen scholen, als ze dat willen, CLIL-onderwijs aanbieden. Hierover werd al meermaals gesproken in de commissie. In de meeste Vlaamse provincies doen tientallen scholen dit ondertussen. De onderwijsinspectie had dit jaar lovende woorden veil voor het CLIL-project: het leren van een niet-taalvak in een andere taal versterkt het zelfvertrouwen en de spreekdurf van de leerlingen en de leermotivatie voor het niet-taalvak neemt toe. Ik begrijp dat CLIL-onderwijs in de rest van Vlaanderen populairder is dan in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De onderwijssituatie is anders in Brussel en dit heeft een aantal consequenties. Vorig jaar werd er gesproken van een resonantiegroep, die het nut van CLIL in Brusselse scholen kon mee onderzoeken. Deze zou uiteindelijk niet opgestart zijn. Het OCB heeft wel aandacht voor het CLIL-verhaal in verschillende werkgroepen. Zo werd vorig jaar bijvoorbeeld een intervisiegroep rond meertaligheid opgericht, waarin CLIL een plaats krijgt. Hoeveel scholen ondersteunt het OCB dit schooljaar rond meertaligheid? Zijn er scholen bijgekomen sinds de laatste vraag hiernaar? Welke plaats heeft CLIL in deze ondersteuningstrajecten, of, werd er door scholen specifiek gevraagd naar ondersteuning rond CLIL? Op welke manier krijgt CLIL een plaats binnen de intervisiegroep? Zal deze ook dit schooljaar verdergezet worden? Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de ambitie om CLIL verder uit te werken op een doordachte en duurzame manier. Ziet u hierbij een rol weggelegd voor de VGC, in de meertalige context van Brussel?

7 - 7 - Is er op korte of middellange termijn nog sprake van de resonantiegroep die initieel opgericht zou worden? Met welke verschillende partners zou dit dan zijn? Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Ik sluit me aan bij de heel interessante vragen van collega Delva. Ik denk dat we allemaal wel beseffen dat CLIL, zoals het in Vlaanderen wordt toegepast, niet zomaar kan worden overgenomen in Brussel want de situatie is hier heel anders. Het doel van CLIL is eigenlijk om een tweede taal aan te leren. In Vlaanderen kunnen leerlingen CLILvakken in het Frans krijgen om zo een tweede taal aan te leren. In Brussel kan een meerderheid van de kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs minder goed Nederlands dan Frans. Vakken in het Frans zou dus enkel betrekking hebben op het bevestigen van de thuistaal. Ik deel de interesse van de heer Delva over de uitbouw van CLIL in Brussel en ik sluit me aan bij zijn vragen. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Ik wil me ook aansluiten bij de pertinente vragen van collega Delva. In een vorig leven ben ik begeleider geweest rond hoe in ons Nederlandstalig onderwijs het Nederlands eigenlijk te maximaliseren bij kinderen die meestal uit meertalige of anderstalige gezinnen komen. Ik weet dat de verantwoordelijkheid die hiervoor nu bij het OCB ligt, enorm groot is. Ik ben enorm gewonnen voor het meertalig onderwijs en ik wil hierbij benadrukken dat het initiatief van de lerarenopleiding naar het professionaliseren van leerkrachten om beter te kunnen werken een zeer goede zaak is. Ik bekijk het niet vanuit het bevestigen van de thuistaal. Ik heb hier eigenlijk geen problemen mee want dat kan zelfs zeer interessant zijn voor kinderen. Ze kunnen zo eigenlijk een soort van win-situatie hebben. Vaak spreken ze wel Frans, maar niet het juiste Frans. Dus het is goed om ook die tweede taal te professionaliseren. Mijn enige zorg is: hoe gaat het OCB of de onderwijsinstanties die dit gaan begeleiden er toch voor zorgen dat we niet vergeten om het Nederlands te versterken. Wetende dat heel veel van de kinderen in de meeste Nederlandstalige scholen toch wel een andere thuistaal hebben dan het Frans of het Nederlands. Dit lijkt me een enorme uitdaging te zijn. De heer Bruno De Lille (Groen): Het is niet zo dat CLIL alleen maar goed is voor kinderen die een moedertaal hebben thuis of van degene van wie de thuistaal dezelfde is als de schooltaal. De heer Piet Van De Craen kan daar veel over vertellen. Is het een mogelijkheid om het meertalig onderwijs ook in het lager onderwijs uit te bouwen? Ik dacht dat CLIL volgens de regelgeving alleen maar mocht in het middelbaar onderwijs. Dit betekent natuurlijk niet dat er geen andere projecten mogelijk zijn in het lager onderwijs om de meertaligheid te bevorderen. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt scholen bij hun talenbeleid op 2 manieren, namelijk bij het ontwikkelen van een schoolspecifiek taalbeleid

8 - 8 - en bij het bieden van concreet taalvaardigheidsonderwijs. De ondersteuning kan gebeuren via vorming of via een traject van vraaggestuurde ondersteuning. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de specifieke schoolpopulatie. De VGC en het OCB streven naar een doordachte en gerichte aanpak in het omgaan met meertaligheid, op maat van de context en noden van de scholen. CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een manier, maar niet de enige manier om te werken rond meertaligheid. Taal en meertaligheid krijgen overigens een plaats in alle ondersteuningstrajecten van het OCB. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de school, de lokale mogelijkheden en noden kan het thema, expliciet of impliciet, beperkt of uitgebreid aan bod komen. Het is op de intervisiegroep van het OCB dat vragen rond CLIL van scholen aan bod komen. De agenda van de intervisiegroep wordt immers bepaald op basis van de eigen noden en vragen. In Brussel is er 1 secundaire school die formeel CLIL toepast, namelijk het Meertalig Atheneum in Woluwe. Het OCB ondersteunt deze school. Recent vroeg een andere school ondersteuning aan het OCB in functie van de implementatie van CLIL. CLIL betekent dus het geven van vakken in een andere taal, met herhaling van dezelfde leerstof dan de instructietaal. Het OCB kon de school meer achtergrondinformatie geven, rond de pedagogische aanpak van CLIL, het decretaal kader vanuit Vlaanderen en de aanvraagprocedure. Mijn collega minister Hilde Crevits, voorziet geen bijkomende begeleidende maatregelen voor Brusselse scholen die willen starten met CLIL. Indien de school in kwestie beslist om effectief met CLIL te starten, zal het OCB een specifieke resonantiegroep opstarten. In ieder geval wordt de intervisiegroep van het OCB ook dit schooljaar verder gezet, terwijl zij een vorming uitwerkte rond meertaligheid, specifiek voor scholen die graag willen instappen in CLIL. Vermits CLIL vakgebonden is, kan men in het lager onderwijs niet echt CLIL toepassen. De heer Paul Delva (CD&V): Ik heb begrepen dat een tweede school kan instappen in het CLIL-project. CLIL is een van de projecten rond meertaligheid. Over het gebruik van de pedagogie didactiek die nu wordt gebruikt bij het aanleren van de tweede taal. Over de manier hoe dit gebeurt wordt weinig onderzoek verricht. Toen ik in het Vlaams Parlement zetelde, heeft de toenmalige minister van Onderwijs, mevrouw Vanderpoorten, gezegd dat dat de bevoegdheid van de netten was. Ik vraag me af of er wel voldoende aandacht wordt besteed aan de manier waarop de tweede taal wordt aangeleerd. Stel dat de resonantiegroep wordt opgericht, wat is dan concreet het verschil met de intervisiegroep? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De resonantiegroep gaat specifiek over het CLILgebeuren. De intervisiegroep gaat over verschillende methodes die overal aan bod komen.

9 - 9 - Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA): Als je weet dat vele leerlingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs een taalachterstand van het Nederlands hebben dat hen achtervolgt tot in het hoger onderwijs, dan lijkt het me logisch dat er bij hen moet ingezet worden op het Nederlands. Vakken in het Frans aanbieden heeft alleen maar een meerwaarde als de leerlingen al een goede kennis van het Nederlands heeft. Als er ongeacht de thuistaal en de achtergrond er een goede kennis van het Nederlands aanwezig is, is het nuttig om effectief een tweede taal bij te spijkeren. Onderwijs in de tweede taal is wel belangrijk. N-VA staat daar helemaal achter, maar een voldoende kennis van de schooltaal die voldoende kansen geeft in het hoger onderwijs heeft volgens mij de prioriteit. Ik vond de opmerking van de heer Delva heel interessant omdat ik eveneens vragen hebt bij de onderwijsmethode CLIL. Ik ken het discours van professor Van De Caen heel goed. In het Franstalig onderwijs bijvoorbeeld, bleek op een bepaald moment in een inspectierapport over immersieonderwijs dat immersiescholen het heel moeilijk hadden om de leerdoelen van de zaakvakken te bereiken. Dit juist omdat deze vakken in een andere taal werden gegeven. De kennis van het vak zelf werd minder goed door de leerlingen opgenomen waardoor de immersiescholen eigenlijk een negatief advies kregen binnen de onderwijsinspectie. Ik denk dat we CLIL inderdaad moeten toepassen binnen de wettelijke context die gegeven wordt vanuit Vlaanderen. In Brussel moet er zeker aandacht worden gegeven dat enkel leerlingen die al een goede kennis van het Nederlands hebben toegang moeten krijgen om hun tweede taal, Frans, bij te spijkeren. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld): Men moet zeer vroeg beginnen met het aanleren van de tweede landstaal. Ik begrijp wat collega Dhaene zegt. Als je te laat begint met het aanleren van de tweede landstaal, dan is het te laat. Maar als je ermee in de kleuterschool start, groeien de kinderen er professioneel mee op. De heer Bruno De Lille (Groen): We gaan er geen debat over maken, maar ik ben het niet helemaal eens met u. Ik ga er niet van uit dat je een tweede taal pas kan leren als je de eerste goed kent. (Samenspraken) - Het incident is gesloten. Voorzitter: mevrouw Liesbet Dhaene Vraag om uitleg van de heer Bruno De Lille aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, over de hervorming van het M-decreet en de gevolgen hiervan voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs De heer Bruno De Lille (Groen): Net voor de vakantie heeft het Vlaams Parlement een belangrijke hervorming van het M-decreet goedgekeurd. Het systeem met GON en ION begeleiding wordt vervangen door de ondersteuningsnetwerken. Dat nieuwe model gaat in

10 vanaf 1 september Het nieuwe systeem zou een meer op maat gesneden zorgtraject voor de leerlingen uitwerken, ook voor de leerlingen met zorgnoden maar zonder medisch attest. Het is eveneens de bedoeling om de samenwerking over de netten heen te stimuleren. Voor dove en blinde leerlingen en leerlingen met een verstandelijke of motorische beperking zal gewerkt worden met een financieel 'rugzakje'. Groen heeft in het Vlaams Parlement al heel wat kritiek op deze nieuwe ontwikkeling gegeven. We zijn absoluut voor meer samenwerking over onderwijsnetten heen en voor een efficiënt inzetten van de veelal te schaarse middelen. Maar blijkbaar is er een getouwtrek bezig en zijn de verschillende onderwijsnetten elk hun eigen ondersteuningsteams aan het organiseren. Dit betekent in de praktijk dat hier en daar bestaande goede samenwerkingen worden stopgezet zodat sommige GON-begeleiders die een goede band hebben opgebouwd met kinderen uit een bepaalde school toch van school zullen moeten veranderen. Dit zijn persoonlijke drama's voor de kinderen, de ouders en ook voor de begeleiders. Het gaat hier vaak over kinderen die niet de sterkste kinderen zijn op school. Zij kunnen dat soort ondersteuning zeer goed gebruiken. Is dit ook zo voor Brussel? We gingen toch altijd prat op de goede net-overschrijdende samenwerking? Hopelijk staat het kind centraal en niet de eigen zuil. Ouders zijn bevreesd dat hun kind geen individuele ondersteuning meer zal krijgen. Het nieuwe ondersteuningsmodel zet vooral in op competentieontwikkeling voor leerkrachten en ondersteuning in de klas. Dat is absoluut nodig maar dat mag niet ten koste gaan van het kind. Leerkrachten zijn enthousiast om in een ondersteuningsnetwerk te werken. Maar er zijn echter nog veel vragen en onduidelijkheid over de statuten. Men weet nog niet hoeveel uren en vacatures er zijn. Is dit intussen uitgeklaard? Hoe zit dat in Brussel? De keerzijde van de medaille is dat het Buitengewoon Onderwijs veel van hun beste mensen zien vertrekken. Is dit ook zo voor de Brusselse BO-scholen? Hoe zit het met onze goede Brusselse net-overschrijdende samenwerking? Is er voor de ondersteuningsteams een samenwerking tussen verschillende netten? Worden GONbegeleiders ook bij ons weggetrokken van hun leerlingen en naar een andere school in Brussel gestuurd? Hoeveel leerkrachten uit het Brussels buitengewoon onderwijs hebben gekozen voor een ondersteuningsnetwerk? De vrees bij de scholen buitengewoon onderwijs is dat heel wat van hun ervaren krachten zullen vertrekken naar een ondersteuningsnetwerk. Wat is de ervaring bij de Brusselse scholen voor buitengewoon onderwijs? Het budget werd opgetrokken van 92 naar 117 miljoen euro, goed voor 300 voltijdse personeelsleden extra die kunnen ingezet worden bij de begeleiding van kinderen met een handicap of met leermoeilijkheden. Wat betekent deze verhoging voor de Brusselse leerlingen met een beperking of een leermoeilijkheid? Hoe zal de extra middelen in Brussel worden ingezet? De heer Paul Delva (CD&V): Mijn collega had het op het einde van zijn vraag over de verhoging van het budget dat onlangs is beslist door de Vlaamse Regering. Voor de uitvoering

11 van het M-decreet wordt bijna 25 miljoen euro extra voorzien. Dat is een substantiële verhoging. Er zijn nog andere veranderingen: de bestaande expertise wordt nu gebundeld in regionale ondersteuningsnetwerken. Uiteraard kunnen die ondersteuningsnetwerken ook met elkaar samenwerken. Eén van de prioriteiten van de minister van Onderwijs is dat de ondersteuning zich zowel moet richten naar leerkrachten als naar leerlingen. Dat is voor mij een interessante evolutie omdat dit de hele klas te goede kan komen. Individuele begeleiding blijft natuurlijk nodig, maar soms is het goed om klassikaal te werken. De minister heeft zich voorgenomen om rond de herfstvakantie een evaluatie te maken over de inschrijving voor dit jaar in het kader van het M- decreet. Tegen dan zullen de concrete aantallen voor ondersteuning bekend zijn. Ik ben uiteraard benieuwd naar de Brusselse cijfers die we waarschijnlijk hier of in de plenaire vergadering zullen bepreken. Ik heb begrepen dat de Brusselse scholen in 4 ondersteuningsnetwerken vervat zitten. De vrije scholen zitten in 1 groot netwerk voor West-Brabant en Brussel, daarnaast zijn er nog 3 andere. Online zag ik dat er nog 3 vacante plaatsen zijn voor ondersteuners in dat eerstgenoemde netwerk. Heeft u zicht op de totale personeelsbezetting voor de ondersteuningsnetwerken? Hoeveel begeleiders zijn er actief voor Brusselse scholen? Heeft u weet van problemen die zouden ontstaan zijn bij de oprichting van die ondersteuningsnetwerken? De CLB's blijven eveneens een cruciale partner in de begeleiding van leerlingen met specifieke problemen. Samen met de ouders en de scholen analyseren zij welke extra begeleiding een kind nodig heeft. Heeft u echo's over hun werkwijze en over manier waarop zij hun taken kunnen uitvoeren? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De decretale basis voor het nieuwe ondersteuningsmodel werd via Onderwijsdecreet XXVII ingeschreven in het decreet basisonderwijs, de codex secundair onderwijs en de codex hoger onderwijs. Het decreet beschrijft het volgende over netoverschrijdende samenwerking: Voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!) maken de inrichtende machten tegen 1 januari 2018 afspraken over logische regionale gebieden waarbinnen er slechts 1 ondersteuningsnetwerk actief is en waarbij binnen de regio alle officiële scholen zich aansluiten." Ze kunnen ook afspraken maken met eender welk ander ondersteuningsnetwerk over ondersteuning en begeleiding in het kader van ondersteuning van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook scholen van andere netten kunnen tot dit ondersteuningsnetwerk van het officieel onderwijs toetreden. Ondersteuningsnetwerken in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Voor het schooljaar zijn er binnen het Brussels gewest 2 grote ondersteuningsnetwerken actief: - ondersteuningsnetwerk West-Brabant Brussel, samengesteld uit het merendeel van de vrije scholen. Deze scholen zijn allemaal gevestigd in het Brussels gewest en het gebied ten westen van Brussel; - ondersteuningsnetwerk Centrum, samengesteld uit het merendeel van de officiële scholen en 6 vrije scholen. Voor de officiële scholen komt dit neer op alle officiële scholen uit het Brussels hoofdstedelijk gewest, bijna alle officiële scholen uit de

12 volledige provincie Vlaams-Brabant en enkele officiële scholen uit aangrenzende regio s, zoals Zuid-Oost-Vlaanderen, Mechelen en Zuid-West-Limburg. Deze ondersteuningsnetwerken zijn bewust ruimer samengesteld dan alleen met scholen uit het Brussels hoofdstedelijk gewest om de nodige expertisebreedte te garanderen en de ondersteuning met personeelsinzet uit het Brussels buitengewoon onderwijs te continueren in de gewone scholen van de aangrenzende Vlaamse regio. Naast deze 2 ondersteuningsnetwerken zijn er 2 Brusselse vrije scholen die kozen voor andere ondersteuningsnetwerken waarvan alle andere partnerscholen in Vlaanderen gevestigd zijn. De net-overstijgende samenwerking in Brussel. Volgens het decreet kan een school slechts tot 1 netwerk toetreden. Toetreden met Kasterlinden en Zaveldal tot meerdere netwerken kan niet. Een deel van de buitengewone onderwijsinstellingen hebben een bovenregionale werking en uitstraling. Het was niet wenselijk om een ondersteuningsnetwerk op te richten enkel voor Brussel. Ook zou het dan moeilijker zijn om de expertisebreedte gericht te realiseren. Gezien de decretale opdracht tot samenwerking binnen het officieel onderwijs beslisten de inrichtende machten in de regio om pionier te worden in het Vlaamse landschap door reeds van bij de start net-overstijgend samen te werken in plaats van de verplichting af te wachten om per 1 september 2018 te starten. Alle Brusselse Nederlandstalige scholen van het vrije onderwijs werden actief gecontacteerd om zich aan te sluiten bij het Ondersteuningsnetwerk Centrum en konden rekenen op gelijkwaardige ondersteuning als de officiële scholen. Uiteindelijk kozen 6 vrije Brusselse gewone scholen om zich aan te sluiten bij het Ondersteuningsnetwerk Centrum. Het vrije net organiseerde daarnaast haar eigen ondersteuningsnetwerk: West-Brabant Brussel. Eenmaal de ondersteuningsnetwerken volledig operationeel zijn en hun structuren vorm hebben gekregen, is het de intentie om in Brussel opnieuw te bekijken op welke wijze de twee ondersteuningsnetwerken elkaar kunnen versterken. De Leerkrachten en het budget. Bij de Brusselse buitengewone onderwijsinstellingen is er tot op heden geen opvallende mobiliteit vastgesteld van personeelsleden tussen de onderwijsinstelling als lesplaats en de onderwijsinstelling als expertisecentrum binnen het ondersteuningsnetwerk. Met het nieuwe ondersteuningsmodel krijgen de aangesloten Brusselse gewone scholen in de toekomst wellicht meer ondersteuning. Vroeger kon ondersteuning pas gestart worden wanneer er een leerlinggebonden verslag of gemotiveerd verslag was na het doorlopen van een multidisciplinair onderzoek dat gecoördineerd werd door een CLB. In de praktijk hebben Brusselse leerlingen verhoudingsgewijs met doorsnee Vlaamse scholen veel minder gemotiveerde verslagen omwille van sociale, culturele en financiële redenen. In het nieuwe kader kan ondersteuning ook opgestart worden zonder een medisch etiket, maar op basis van een handelingsgericht diagnostisch traject. De ondersteuningsnetwerken zien een sterke stijging van het aantal ontvankelijke vragen per leerling in de Brusselse regio in vergelijking met het vroegere aantal GON-leerlingen. Gezien

13 de vragen doorlopend tijdens het schooljaar gesteld kunnen worden, is het nog te vroeg om betrouwbare cijfers te verzamelen en te communiceren. In dit overgangsjaar werd afgesproken dat de GON gecontinueerd werd waardoor het Brussels gewest nog niet ten volle haar aandeel heeft volgens de nieuwe decretale principes. Verhoudingsgewijs zijn er meer GON-begeleidingen in Vlaamse regio s dan in Brussel. De GON-continuering is er in principe maar voor 1 schooljaar. De heer Bruno De Lille (Groen): Is het correct dat het personeel van het ondersteuningsnetwerk Centrum niet alleen in Brussel werkzaam zullen zijn, maar zelfs tot in Zuid-West Limburg? Wat is de logica daarachter? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Zelfs in de GON-werking gingen de Brusselse medewerkers heel ver buiten de Brusselse regio. Bijvoorbeeld Kasterlinden werd door het hele Vlaamse land aangesproken omwille van de kwaliteiten en expertise. Daar waar we vroeger heel breed gingen, blijven we nu heel breed gaan. De heer Bruno De Lille (Groen): Ik kan dat volgen, maar tegelijk stel ik vast dat alles wordt gesplitst volgens de netten. Dat is een tegengestelde logica. Collegevoorzitter Guy Vanhengel: U weet dat de VGC steeds geprobeerd om netoverschrijdend te werken. Vandaar dat de VGC geprobeerd heeft om 1 netoverschrijdend ondersteuningsnetwerk voor het Brussels hoofdstedelijk gewest op te richten. Op die uitnodiging zijn 6 vrije scholen ingegaan. Het is duidelijk dat dit geen gemakkelijke operatie is. De heer Bruno De Lille (Groen): Heeft u cijfers over de opgetrokken budgetten die voor de 300 extra personeelsleden gezorgd hebben? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: Die cijfers zijn nog niet beschikbaar, maar het aantal begeleiders wordt aangepast in functie van het aantal aanvragen. - Het incident is gesloten. Voorzitter: de heer Bruno De Lille 3. Vraag (R.v.O., art. 59) Vraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken, betreffende het rijbewijs op school De heer Fouad Ahidar (sp.a): Sinds 2007 kunnen scholieren vanaf hun 17 e gratis theoretische lessen volgen op school en hun voorlopig rijbewijs halen. Dit initiatief werd opgestart in de Nederlandstalige scholen van het secundair onderwijs in Brussel en Vlaanderen onder de naam Rijbewijs op School.

14 Dit initiatief geeft de leerlingen van het secundair onderwijs de mogelijkheid om hun kennis van het verkeersreglement op te bouwen via een professionele opleiding op school. Ik vernam in de pers dat de huidige Vlaamse minister van Mobiliteit, het systeem vanaf september 2018 zou willen afschaffen. De formule is nochtans erg populair. Bijna jongeren zouden zich jaarlijks inschrijven. Het slaagpercentage schommelt rond de 60%. Dat is liefst 12% hoger dan vóór de introductie van 'Rijbewijs op School'. Is Rijbewijs op School succesvol in Brussel? Hoeveel Nederlandstalige Brusselse scholen bieden gratis theoretische lessen aan om het voorlopig rijbewijs te halen? Beschikt u over cijfers qua slaagpercentage voor de Nederlandstalige Brusselse scholen? Wat is het stand van zaken voor de Nederlandstalige Brusselse scholen? Zal het systeem in onze scholen ook worden afgeschaft? Is er overleg met de bevoegde Brusselse staatssecretaris? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De organisatie en ondersteuning van Rijbewijs op school wordt opgenomen door de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV), dat met de steun van de Vlaamse overheid sinds 2008 wordt aangeboden aan alle Nederlandstalige secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel. De invoering van een rijbewijs op school laat jongeren toe om binnen de schoolomgeving een basisopleiding te genieten ter voorbereiding van het theoretisch rijexamen. Ik ben daar een absoluut voorstander van. De eerste edities van Rijbewijs op school waren inderdaad gratis voor deelnemende leerlingen. Echter, sinds september 2015 wordt per deelnemende leerling een bijdrage van 20 euro gevraagd. Tijdens het schooljaar boden 36 Nederlandstalige scholen in Brussel de theoretische lessen aan, in waren het 25 scholen en in het schooljaar boden 21 scholen de lessen aan. De slaagpercentages waren respectievelijk 57,4%, 49,1% en 39,6%. De daling in het slaagpercentage is gedeeltelijk te verklaren door de inhoudelijke wijzigingen aan het theorie-examen, die in januari 2016 werden doorgevoerd. Wat betreft de tweede vraag, kan ik u zeggen dat de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit, enkele weken terug in het Vlaams Parlement heeft verklaard dat er dit schooljaar niets verandert, maar dat hij het systeem wil laten evolueren naar een digitale toepassing die voor iedereen beschikbaar is. Het VSV heeft eveneens verklaard dat ze deze digitale toepassing ook willen aanbieden aan alle Nederlandstalige scholen in Brussel. Ik wil nog meegeven dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds de zesde staatshervorming zelf bevoegd is voor de rijopleiding. Tijdens de hervorming van de Brusselse rijopleiding werd beslist dat de bevoegde staatssecretaris overleg zou plegen met de Vlaamse en Waalse ministers bevoegd voor Onderwijs en dit met het oog op het realiseren van een Brusselse cursus Rijbewijs op school. Het kan zijn dat in Brussel andere regels gelden. Ik zal er zeker over spreken met collega Bianca Debaets, zodat het aanbieden van rijbewijzen kan blijven want ik vind dit toch wel belangrijk. De heer Fouad Ahidar (sp.a): Ik ben blij dit te horen.

15 De lage slaagpercentages zijn volgens de collegevoorzitter te wijten aan wijzigingen. Zijn de cursussen niet aangepast? Collegevoorzitter Guy Vanhengel: De vragen die werden gesteld, zijn complexer geworden. - Het incident is gesloten. 4. Regeling van de werkzaamheden De voorzitter deelt mee dat, met het oog op de planning van de werkzaamheden van de Commissie voor Onderwijs en Vorming, suggesties voor terreinbezoeken in 2018 ingewacht worden ter griffie.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL

Nadere informatie

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE PRINCIPES VAN HET NIEUWE ONDERSTEUNINGSMODEL IN BASIS- EN SECUNDAIR ONDERWIJS INFORMATIE VAN HET KABINET ONDERWIJS JUNI 2017 Een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in basis- en secundair onderwijs, en voor studenten met een functiebeperking

Nadere informatie

Nota Invoering ondersteuningsmodel

Nota Invoering ondersteuningsmodel Nota Invoering ondersteuningsmodel Vooraf: - Het ondersteuningsmodel is een stap in het versterken van gewone scholen zodat minder kinderen in het buitengewoon onderwijs instromen. De gespecialiseerde

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-08 30 mei 2017 30-05-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Welkom op campus Kasterlinden

Welkom op campus Kasterlinden www.kasterlinden.be Welkom op campus Kasterlinden Buitengewoon basisonderwijs (kleuter en lager) Buitengewoon secundair onderwijs (OV1-OV2 OV3) Internaat voor eigen scholen GON Inrichtende macht: Vlaamse

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 649 (2016-2017) Nr. 4 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 22 MAART 2017 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van de heer Bruno DE LILLE, mevrouw Annemie MAES, - de heer Arnaud VERSTRAETE en

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 656 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 25 JANUARI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 25 januari 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 632 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 22 JUNI 2016 INTERPELLATIE EN VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 22 juni 2016 INTEGRAAL

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-517- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 60 van 29

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 580 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 16 JUNI 2015 VRAAG OM UITLEG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 16 juni 2015 INTEGRAAL

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: Mei 2017 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Artikel 24 - Onderwijs. Schriftelijke communicatie Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap Artikel 24 - Onderwijs Schriftelijke communicatie Het Belgian Disability Forum (BDF) is een vzw die thans 18 lidorganisaties telt en meer dan 250.000

Nadere informatie

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs Onderwijsdecreet Onze overheid heeft middels onderwijsdecreet XXIII verregaande wijzigingen aan de regelgeving voor het huisonderwijs doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen ingaan op 1/9/2013. Voortaan zijn

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON BASISONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon basisonderwijs worden de anderstalige nieuwkomers niet apart

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Ondersteuningsmodel. Toelichting Ronde van Vlaanderen

Ondersteuningsmodel. Toelichting Ronde van Vlaanderen Ondersteuningsmodel Toelichting Ronde van Vlaanderen Inleiding In overleg van voorstel tot onderhandeld politiek akkoord Ondersteuningsnetwerken: principes Verdere traject Effecten op personeel In overleg

Nadere informatie

Het ondersteuningsmodel

Het ondersteuningsmodel 1 Het ondersteuningsmodel 1. Het budget De vroegere GON/ION-begeleiding verdwijnt. De middelen hiervoor worden samen met de waarborgregeling en een extra 15,2 miljoen euro gebruikt voor het nieuwe ondersteuningsmodel.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 564 (2014-2015) Nr.1 Voorlopig Verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 31 MAART 2015 INTERPELLATIE, VRAGEN OM UITLEG EN VRAAG Commissie voor Onderwijs en Vorming van dinsdag

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 592 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 14 OKTOBER 2015 INTERPELLATIE Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 14 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN

Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN Deel 3 ONDERWIJSINSTELLINGEN 3 394 Schooljaar 2014-2015 TOTAAL AANTAL SCHOLEN IN HET BASISONDERWIJS (scholen met kleuteronderwijs, lager onderwijs of kleuter- én lager onderwijs) Antwerpen 90 6 96 368

Nadere informatie

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel juli Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-12 7 juli 2016 07-07-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014

COZOCO 19 maart 2014. M-decreet. Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 COZOCO 19 maart 2014 M-decreet Goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 12 maart 2014 Situering 2005: lancering van het leerzorgkader 2009-2014 geleidelijke invoering van het decreet op leerzorg -geen

Nadere informatie

B A S I S O N D E R W I J S

B A S I S O N D E R W I J S 28-29 B A S I S O N D E R W I J S in beeld L E E R L I N G E N aantal leerlingen: kleuteronderwijs gewoon 243.482 gewoon 381.882 1.977 27.543 totaal kleuteronderwijs 245.459 totaal 49.425 totaal basisonderwijs:

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de

Nadere informatie

Vraag om uitleg over capaciteitsbepaling van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits

Vraag om uitleg over capaciteitsbepaling van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits VLAAMS PARLEMENT Commissie voor Onderwijs 25 juni 2015 Morgenvergadering Uittreksel Vraag om uitleg over capaciteitsbepaling van Kathleen Helsen aan minister Hilde Crevits 2448 (2014-2015) De voorzitter:

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs

Voorstel van resolutie. betreffende het verplicht aanbieden van cursussen eerste hulp bij ongevallen (EHBO) in het lager en secundair onderwijs stuk ingediend op 1224 (2010-2011) Nr. 1 6 juli 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten en Elisabeth Meuleman, de heren Boudewijn

Nadere informatie

HANDELINGEN C102 OND9. Zitting januari 2009 COMMISSIEVERGADERING. C102OND915 januari

HANDELINGEN C102 OND9. Zitting januari 2009 COMMISSIEVERGADERING. C102OND915 januari C102 OND9 Zitting 2008-2009 15 januari 2009 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING, WETENSCHAP EN INNOVATIE C102OND915 januari Commissievergadering C102 OND9 15 januari 2009

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 607 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 12 JANUARI 2016 VRAAG Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 12 januari 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de

Nadere informatie

Kinderen met een handicap op de schoolbanken

Kinderen met een handicap op de schoolbanken Kinderen met een handicap op de schoolbanken Ouders van een kind met een handicap moeten vaak een moeilijke weg bewandelen met veel hindernissen en omwegen om voor hun kind de geschikte onderwijsvorm of

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 676 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 31 MEI 2017 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 31 mei 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 613 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 24 FEBRUARI 2016 VRAGEN OM UITLEG - VRAGEN Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 24 februari 2016 INTEGRAAL

Nadere informatie

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière

Het Huis der Talen. «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013. Agnes De Rivière Het Huis der Talen «Immersie onderwijs in de provincie Luik» Luik 10.06.2013 Agnes De Rivière Wie zijn wij? Opgericht in 2008 Platform Ondersteuning van de economische ontwikkeling in de regio. Promotie

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

vergadering C58 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

vergadering C58 zittingsjaar Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C58 zittingsjaar 2014-2015 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 4 december 2014 2 Commissievergadering nr. C58 (2014-2015) 4 december 2014 INHOUD

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.5 - Februari 2008-95- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

betreffende een nieuw ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs

betreffende een nieuw ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs ingediend op 1015 (2016-2017) Nr. 1 12 december 2016 (2016-2017) Voorstel van resolutie van Caroline Gennez, Steve Vandenberghe en Katia Segers betreffende een nieuw ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 3B (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JULI 2015 REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement van

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen

Intentieverklaring. inzake onderwijssamenwerking tussen Nederland en Vlaanderen Intentieverklaring van de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker en de Vlaamse minister van Onderwijs en viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Hilde Crevits,

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 686 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 26 OKTOBER 2017 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken

Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van VERA CELIS datum: 23 mei 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Opleidingen tot vertrouwenspersoon in het onderwijs

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 587 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 8 JULI 2015 VRAGEN OM UITLEG Commissie voor Onderwijs en Vorming van woensdag 8 juli 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Klankbordgroep hervorming subsidiereglement scholen

Klankbordgroep hervorming subsidiereglement scholen Klankbordgroep hervorming subsidiereglement scholen 26 oktober 2017 6/12/2017 vlaamse gemeenschapscommissie Agenda Inleiding Uitgangspunten Algemeen: vernieuwde procedure subsidies Specifiek: bredeschoolwerking

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009

Commissievergadering nr. C13 OND1 ( ) 8 oktober 2009 Commissievergadering nr. C13 OND1 (2009-2010) 8 oktober 2009 Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving Inhoud Stad en onderwijs: topdown bottom up

Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving Inhoud Stad en onderwijs: topdown bottom up Onderwijs in een meertalige Brusselse omgeving BEO-studiedag 16 maart 212 - Rudi Janssens Inhoud Stad en onderwijs Politiek-institutionele context Pedagogische context Demografisch-geografische context

Nadere informatie

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C99 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C99 zittingsjaar 2016-2017 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 18 januari 2017 2 Commissievergadering nr. C99 (2016-2017) 18 januari 2017 INHOUD

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/2008

Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/2008 Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/28 Met de talenbeleidsnota De lat hoog voor talen. Goed voor de sterken,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN C208 IBH7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 29 april 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN AMBTENARENZAKEN Vraag om uitleg van mevrouw Ann De

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 553 (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 31 MAART 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Khadija ZAMOURI, de heer Fouad AHIDAR, de heer Paul DELVA en de heer

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen

Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen vergadering C164 OND17 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen van 26 maart 2013 2 Commissievergadering nr. C164 OND17 (2012-2013) 26 maart 2013

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2009-193- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 678 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 21 JUNI 2017 VRAAG OM UITLEG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 21 juni 2017 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 Nr. 10 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 25 maart 2016 Ochtendvergadering INHOUD MEDEDELING VAN DE VOORZITTER... 4 REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen

Ontwerp van decreet. betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Amendementen stuk ingediend op 2290 (2013-2014) Nr. 4 6 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Amendementen Stukken in het dossier: 2290

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders

Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders Het gemotiveerd verslag Een leerling heeft niet langer een probleem, wel een oplossing Een eerste kennismaking voor CLB-medewerkers en leerlingenbegeleiders Het gemotiveerd verslag 2 3 Een gemotiveerd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0313 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten

Voorstel van resolutie. betreffende de organisatie, de kwaliteit, de financiering en de omkadering van internaten stuk ingediend op 2074 (2012-2013) Nr. 1 22 mei 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Ann Brusseel, Marleen Vanderpoorten, Irina De Knop en Fientje Moerman en de heer Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT

OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT AANBEVELING 151 / 18 oktober 2016 1 OPHEFFING VAN HET SYSTEEM VAN VRIJSTELLING VAN LEERPLICHT Inhoud 1. Betrokken bevoegdheden... 1 2. Context... 1 3. Verplichtingen onder het Internationaal Verdrag inzake

Nadere informatie

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van INGEBORG DE MEULEMEESTER datum: 13 januari 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Leerplichtige leerlingen

Nadere informatie

Resultaten bevraging M-decreet

Resultaten bevraging M-decreet Resultaten bevraging M-decreet Bevraging door VLVO aan de leidinggevenden van basis-, secundair- en deeltijds kunstonderwijs De VLVO Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs - behartigt de belangen

Nadere informatie

Het ondersteuningsmodel

Het ondersteuningsmodel 1 Het ondersteuningsmodel Wat houdt het in momenteel? 1. Verdeling van de middelen: De vroegere GON/ION-begeleiding verdwijnt. De middelen hiervoor worden samen met de waarborgregeling (en de middelen

Nadere informatie

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA%

H$+3F$+/-I.%;:BAAB;7AA% Pagina 1 van 1 H$+3F$+/-I.;:BAAB;7AA >@J)&$3'"2./$+$-I.'4#/60$+'4K,6L6/$.L'$0L$#$2+0 '60,6#3-'63$6323!"#$$&$'()"&*+,$&-.'/&0'123'4$(5)6'+'7&))*$'()"&*+,$&-.'8)*-&)'9."-$$-'4$(5)6':-;+'

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C87 C-OND10 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 11 maart 1999 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Pieter Huybrechts tot de

Nadere informatie

Voorstel van Resolutie

Voorstel van Resolutie 27/03/2016 Voorstel van Resolutie tot het oproepen van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewestregering om aan te dringen bij de regering van de Franse Gemeenschap om in het kader van de Pacte pour un enseignement

Nadere informatie

deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Deeltijds kunstonderwijs en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: hand in hand voor verbreding? W IM SMET Sinds de overheveling

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT. PLENAIRE VERGADERING HANDELINGEN Nr. 8 5 november 2014 Middagvergadering Uittreksel

VLAAMS PARLEMENT. PLENAIRE VERGADERING HANDELINGEN Nr. 8 5 november 2014 Middagvergadering Uittreksel VLAAMS PARLEMENT PLENAIRE VERGADERING HANDELINGEN Nr. 8 5 november 2014 Middagvergadering Uittreksel ACTUELE VRAAG van mevrouw Yamila Idrissi tot mevrouw Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOTLIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: juni 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSRECHT IN ANTWERPEN

INSCHRIJVINGSRECHT IN ANTWERPEN INSCHRIJVINGSRECHT IN ANTWERPEN ervaringen en aanbevelingen Claude Marinower, schepen voor onderwijs stad Antwerpen 24.03.2015 Vlaams Parlement Commissie Onderwijs Hoorzitting korte inhoud ervaringen en

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KSO/2004/76 BETREFT: Secundair onderwijs: Aankoop rekenmachine. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 21.09.2004 1.2 Verzoeker ouder. 1.3 Antwoordende partij Koninklijk Atheneum

Nadere informatie

INFOMOMENT RoS-LEERPLATFORM. WELKOM. J.Sutens

INFOMOMENT RoS-LEERPLATFORM. WELKOM. J.Sutens INFOMOMENT RoS-LEERPLATFORM. WELKOM J.Sutens PROGRAMMA. Het project Rijbewijs op School Het gebruik van het elektronisch leerplatform Evaluatie: cijfers schooljaar 2012-2013 Uitwisseling van ervaringen

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken vergadering C234 OPE18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van 12 mei 2011 2 Commissievergadering nr. C234 OPE18 (2010-2011) 12 mei 2011

Nadere informatie

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN HET GEWOON VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS Stand van zaken: oktober 2016 Agentschap voor Onderwijsdiensten METHODOLOGIE In het gewoon voltijds secundair onderwijs worden de anderstalige

Nadere informatie

M-decreet. Het M-decreet: leerkrachten, scholen en CLB

M-decreet. Het M-decreet: leerkrachten, scholen en CLB M-decreet Het M-decreet: leerkrachten, scholen en CLB M-decreet Wat verandert er voor leerkrachten? Wat verandert er voor scholen (gewoon en buitengewoon)? WatverandertervoorCLB s? En wat betekent dit

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Collegelidbesluit nr. 20132014-0457 30-04-2014 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Het collegelid,

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie