TU/e Bachelor College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TU/e Bachelor College"

Transcriptie

1 Whereinnovationstarts //IKDROOMVAN LICHTDATMENSEN HELPTGENEZEN// Informatie bij de start TU/e Bachelor College

2 Inhoudsopgave 04 DeTechnischeUniversiteit Eindhoven Persoonlijk contact Eindhoven studentenstad TU/e en maatschappij Toptechnologieregio Internationale contacten 06 OnderwijsinhetBachelor CollegevandeTU/e Interessante opleidingen Kiezen op de TU/e Coaching Basisvakken USE Bindend studieadvies Van Bachelor naar Master 10 Begeleidingenondersteuning bijjestudie Ondersteuning Experience Mathness Studeren met een functiebeperking Studeren en topsport 14 Watkunjeverwachten dekomendetijd? Inschrijfformulier Introductieweek Uitreiking notebooks 16 Voorzieningen OASE Studieverenigingen Training Talencursussen Bibliotheek Zelfstandig werken Onderwijskwaliteit Studiefinanciering Op kamers Sporten op de campus 21 HetOnderwijsenStudenten ServiceCentrum 22 Belangrijkedata 02 03

3 DeTechnische UniversiteitEindhoven Studerenaande Technische UniversiteitEindhoven(TU/e) is studerenaaneennederlandse topuniversiteit.eenuniversiteit meteenuniekbachelorcollege eneeneigengraduateschool. Persoonlijkcontact De TU/e is een universiteit met een open, vriendelijke sfeer. Je krijgt goede studie - begeleiding en hebt veel persoonlijk contact met docenten en medewerkers. Ervaren coaches van de TU/e staan je van het begin tot het einde van je studie terzijde met persoonlijk advies. Dat begint al snel na je inschrijving aan het Bachelor College, waar je samen met jouw coach kijkt hoe je jouw keuzeruimte het beste kunt invullen. En mocht je er in het eerste jaar achter komen dat een andere major beter past, dan kun je samen met je coach en de studie adviseur kijken hoe je binnen dat jaar van major kunt veranderen. Eindhovenstudentenstad Eindhoven is een moderne en dynamische stad, die garant staat voor een leuke studie tijd met een divers studentenleven. De levendigheid van Eindhoven zorgt er samen met de Bourgondische Brabantse levenswijze voor dat je het er goed naar je zin zult hebben. TU/eenmaatschappij Where innovation starts is niet voor niets het motto van de TU/e. De universiteit gaat maatschappelijke uitdagingen aan, in het bijzonder op het gebied van gezond heid, energie en mobiliteit. Als afgestu deerde Master of Science van de TU/e ga je een afwisselende, uitdagende, lucratieve en maatschappelijk nuttige carrière tegemoet. Toptechnologieregio De TU/e ligt in toptechnologieregio Brainport, het technologisch hart van Nederland. Er zijn veel goede relaties met hightech bedrijven en organisaties in de regio. Daar pluk je de vruchten van bij opdrachten, stages, afstuderen en werk. Internationalecontacten De TU/e biedt je uitstekende voorzieningen en heeft vele internationale contacten met vooraanstaande universiteiten. Een tijdje studeren aan een buitenlandse universiteit behoort dan ook tot de mogelijkheden. Depersoonlijkeaanpak maaktdetu/ebijzonder

4 OnderwijsinhetBachelor CollegevandeTU/e HetonderwijsinhetBachelor Collegewordtonderandere gekenmerktdoor: Persoonlijk contact Eindhoven studentenstad TU/e en maatschappij Toptechnologieregio Internationale contacten Interessanteopleidingen De TU/e biedt een breed palet aan bache - lor opleidingen aan. Sommige van deze opleidingen zijn geheel Engelstalig. De bacheloropleiding bestaat voor een groot deel uit je major. Met de major kies je het vakgebied waarin je later als ingenieur wilt gaan werken. Het vormt de basis van je opleiding. De TU/e biedt je op dit moment 15 majors: Nederlandstalige majors: Biomedische Technologie Bouwkunde Medische Wetenschappen en Technologie Scheikundige Technologie Technische Bedrijfskunde Technische Natuurkunde Technische Wiskunde Werktuigbouwkunde Engelstalige majors: Automotive Electrical Engineering Industrial Design Software Science Sustainable Innovation Psychology and Technology Web Science KiezenopdeTU/e Wanneer je studeert aan de TU/e kun je al vanaf het begin van je bacheloropleiding keuzevakken kiezen. Op deze manier kun je het beste van twee studies combineren of vanaf het begin van je studie je persoon - lijke interesses onderdeel van je studie uit laten maken. Bovendien is het hierdoor gemakkelijker om over te stappen naar een andere bacheloropleiding. Coaching Iedere student die een bacheloropleiding gaat volgen aan de TU/e krijgt een coach. Deze coach ondersteunt je bij het maken van keuzes. Samen bespreek je welke vakken en projecten je al gedaan hebt, welke keuzes je hebt gemaakt en hoe dat bevallen is. Bovendien kijk je vooruit naar wat je nog wilt gaan doen. Samen bespreek je je mogelijkheden, maar je maakt uitein de lijk zelf je keuzes. Basisvakken Alle bachelorstudenten op de TU/e volgen een aantal basisvakken: wiskunde, natuur - wetenschappen, inleiding modelleren, design en USE. Afhankelijk van de oplei ding die je volgt kan zo n basisvak enigszins variëren. Hetisgeenstudie waarbijjealleenmaar indebankenzit

5 USE USE staat voor User-, Society- en Enterprise perspectief: ingenieurs ontwikkelen techno - logie voor gebruikers (User), om bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen (Society) en om economische kansen te creëren voor bedrijven (Enterprise). Technologie functioneert altijd in een bredere context, en bij USE leer je begrijpen hoe dat werkt en hoe je deze kennis kunt gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe technologie. USE is een onderdeel van alle bachelorprogramma s en bestaat uit een basisvak in jaar één en een door jou te kiezen vakkenpakket (drie vakken) in jaar twee of jaar drie. In de loop van het eerste jaar worden de verschillende keuzepakket - ten toegelicht en aan het eind van het eerste jaar krijg je het USE-basisvak waarin je kennismaakt met de drie USE-perspectie ven. Aan het eind van het eerste jaar weet je voldoende om in overleg met je coach het USE-vakkenpakket te kiezen dat het beste bij je past. Regelingbindendstudieadvies Aan het eind van het eerste jaar van je bacheloropleiding ontvang je een bindend studieadvies (BSA). Dit advies is gebaseerd op je studieresultaten van het eerste studie jaar. Na het eerste semester ontvang je een voorlopig advies. Je studieprestaties na één jaar zijn een goede voorspeller van je uiteindelijke studie succes op de TU/e. Met andere woorden, na één jaar studeren kan de TU/e je een goed studieadvies geven. Er bestaan twee adviezen: een positief en een negatief advies. Positiefstudieadvies Je ontvangt een positief studieadvies wanneer je tenminste 30 studiepunten in de propedeutische fase van het programma hebt behaald. Hierbij geldt dat je tenminste 15 studiepunten van de majoronderwijs - een heden moet hebben behaald. Je kunt dan doorgaan met de opleiding die je volgt. Wanneer je een positief studieadvies hebt gekregen na afloop van je eerste studiejaar, maar je hebt minder dan 40 studiepunten behaald, dan stel je samen met de studie - adviseur een studiecontract op. Door middel van een studiecontract wordt de mogelijk - heid geboden om naast de resterende te halen propedeutische onderwijseenheden een aantal tweedejaars onderwijseenheden te volgen en deel te nemen aan de bijbe ho - rende tentamens. Je krijgt dus toegang tot tweedejaars onderwijseenheden van de opleiding, maar je mag niet aan alle onder - wijsonderdelen deelnemen. Negatiefstudieadvies Wanneer je in het eerste jaar minder dan dertig studiepunten hebt behaald, of je hebt niet voldaan aan de nadere eisen die de faculteit stelt, ontvang je een negatief BSA. Dit advies is bindend. Dat houdt in dat je jouw opleiding niet mag voortzetten. Het is drie jaar lang niet mogelijk je opnieuw voor diezelfde opleiding in te schrijven. Je krijgt daarbij een advies voor een alter - natieve studie, binnen of buiten de TU/e. Vanbachelornaarmaster De bacheloropleiding duurt drie jaar en omvat 180 studiepunten. Wanneer je al die studiepunten behaald hebt, kun je door gaan met een masteropleiding. Dat kan binnen de TU/e, maar ook daarbuiten. Er zijn altijd één of meerdere masters die drempelloos aansluiten bij je bachelor - opleiding. Met aanvullende vakken uit je keuzeruimte kun je zelfs doorstromen naar nog veel meer masteropleidingen aan de TU/e of daarbuiten. Ga daarom tijdig op zoek naar de masteropleiding die het beste bij je interesses en capaciteiten past

6 Begeleidingenondersteuningbijjestudie Studerenvereistveelzelfstandigheidophetgebiedvanplannenen discipline.hetkostveeltijdeneen universiteitisandersdanhetvwo. Zondereengoedevoorbereidingis tentamenstofvaakmoeilijktebegrijpenenkunnenvragenoptentamens anderszijndanjehadverwacht. Tijdensjestudiemoetjeregelmatig samenwerkenmetanderen.dat is nietvooriedereenevengemakkelijk. Ondersteuning De TU/e biedt je alle mogelijke ondersteu ning om je studie tot een goed einde te brengen. Er worden verschillende moge - lijk heden aangeboden om je studie vaar - dig heden te verbeteren. Vanaf het begin van je studie kun je terecht bij verschil - lende personen die je kunnen helpen: via de faculteit zijn dat de studie adviseur, de docent coach en de studentmentor en via het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) een studiekeuzeadviseur of een studentenpsycholoog. Studieadviseur Iedere opleiding heeft een studieadviseur. Bij deze studieadviseur kun je voor allerlei (vertrouwelijke) zaken terecht. De studie - adviseur heeft inzicht in het verloop van de opleiding en weet wat er van je verwacht wordt. Hij of zij kent je vorderingen en kan je adviseren bij je vragen over je studie - voortgang. De studieadviseur heeft vaak een open spreekuur, maar je kunt ook een afspraak maken als je vragen hebt. Als de studieadviseur dat nodig vindt, maakt hij/zij een afspraak om met je te praten. Docentcoach Je docentcoach spreek je een aantal keer per jaar op momenten dat je keuzes moet maken. Het kan gaan om het invullen van je keuzeruimte, maar ook over het kiezen van je masteropleiding. Samen met je docentcoach kijk je hoe je die keuze het beste kunt invullen. Studentmentor Aan het begin van je bachelorstudie heb je ook een studentmentor. Dit is een oudere jaars student die je helpt bij het wegwijs worden in de TU/e. Daarnaast kan hij of zij je laten zien welke studievaardig - heden je nodig hebt om met succes je opleiding te volgen. Studentenpsycholoogof studiekeuzeadviseur Bij het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) werken studentenpsycho - logen, studentendecanen en studiekeuze - adviseurs. Zij kunnen je onder andere helpen als je problemen hebt met studeren of met je studiehouding, als je een andere opleiding zoekt, als je extra ondersteuning denkt nodig te hebben of bij andere per soonlijke problemen. Je kunt doorverwezen worden door je studie adviseur, maar je kunt ook zelf een afspraak maken wanneer je daar behoefte aan hebt

7 ExperienceMathness Om je te helpen bij de overgang van het vwo naar de TU/e heeft de TU/e een wis kundebegeleidingstraject opgezet: Experience Mathness. In dit traject is aandacht voor wiskunde - vaardigheden. Omdat het beheersen van wiskunde vaardigheden belangrijk is voor veel vakken in je studie, zullen alle eerste - jaars TU/e-studenten in de eerste studie - week een wiskunde- ingangstoets maken. Met deze ingangstoets wordt jouw wiskunde voorkennis getoetst. Dit is nodig omdat het de basis is waarop in het eerste jaar van je studie met wiskunde wordt voortgebouwd. De ingangstoets is onderdeel van het basisvak wiskunde. Op de website vind je alle informatie over de wiskundetoets. Daarnaast vind je op deze site ook studietips. Studerenmeteen functiebeperking Onder functiebeperkingen en chronische ziekten verstaan we elke lichamelijke, zintuiglijke of andere beperking die de studievoortgang vertraagt. Je kunt hierbij denken aan een lichamelijke handicap, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook autisme en dyslexie vallen hier - onder. Heb jij een functiebeperking? Dan weet jij hoeveel energie dat je kost. De TU/e wil dat je ongehinderd kunt studeren. Als je naar de TU/e komt, kun je je al drie maan den voordat je gaat deelnemen aan het onderwijs melden bij STU. Studerenentopsport Naast academisch presteren is scoren op sportgebied belangrijk voor de TU/e. Zo telt Eindhoven meer dan 35 studenten - sport verenigingen. In het beoefenen van top sport gaat veel tijd en energie zitten. Soms betekent dit dat je studie eronder lijdt. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk financiële ondersteuning voor topsport te krijgen via het afstudeerfonds. De maximale ondersteuning gaat uit van een studievertraging van twaalf maanden

8 Watkunjeverwachten dekomendetijd? Inschrijfformulier Als je wilt studeren aan de TU/e, moet je je aanmelden bij Studielink. Wanneer je bij Studielink bent aangemeld, ben je echter nog niet ingeschreven bij de TU/e. Begin juli ontvang je van de TU/e het inschrijf - formulier. Je bent pas officieel ingeschreven, wanneer je het inschrijfformulier tijdig hebt ingeleverd en het collegegeld is betaald. In dat geval ontvang je de TU/e-campuskaart (je collegekaart) en een inlogaccount voor de ICT-faciliteiten van de TU/e. "Tijdensdeintrozullen nieuwestudenten kennismakenmetde universiteit,het studentenlevenende stad!" Introductieweek Van maandag 20 augustus tot en met vrij dag 24 augustus worden alle nieuwe studenten op de TU/e verwacht voor de Centrale Introductieweek van de universi - teit. De introductie is bedoeld voor ieder een die aan de TU/e gaat studeren, dus ook voor jou! Tijdens deze week krijg je essen - tiële informatie over de TU/e en je studie. Daarnaast maak je uitgebreid kennis met de stad en het studentenleven. Het is helemaal niet erg als je nog niemand kent die in Eindhoven studeert, want tijdens de introductie leer je heel veel mensen kennen. Je zult in een intro groepje met ongeveer tien studiegenoten terecht komen. Twee ouderejaars studenten zullen je intro - groepje begeleiden en je wegwijs maken. Het zijn vijf actieve dagen vol leuke en leer zame momenten, waarin je wordt klaar - gestoomd voor het leven als student in Eindhoven. Mis het niet! Uitreikingnotebooks Informatie verzamelen, berekeningen maken, simulaties uitvoeren en tentamens afleggen: een laptop is voor iedere student aan de Technische Universiteit Eindhoven onmisbaar. Maar... een goed notebook is niet goedkoop, zeker niet als daar alle soft ware op staat die je voor je studie nodig hebt. Profiteer daarom van de speciale regeling die de TU/e studenten biedt en koop je eigen notebook voor de halve prijs! In totaal kost de TU/e-laptop euro. Hiervan betaal jij 780 euro. Voor 720 euro teken je een schuldbekentenis. De schuld vermindert gedurende je studie. Als je de studie met goed gevolg afrondt, of als je langer dan drie aaneengesloten jaren student bent geweest aan de TU/e, wordt je schuld kwijtgescholden. Begin juli ontvang je uitgebreide informatie over de notebook in je mailbox. Je notebook kun je ophalen op 30 augustus. Hierover ontvang je later nog bericht

9 Voorzieningen DeTU/ecreëertvoorhaarstudenten een studeerbare omgeving.indat kaderzijneenaantalvoorzieningen getroffen. OASE OASE is de digitale leer- en werkomgeving van de TU/e. Hier kun je alle informatie over opleidingen, vakken, tentamens en roosters opvragen. Iedere student heeft binnen OASE zijn eigen studentendossier waarin je kunt vinden wat je studiepakket is en welke resultaten je hebt behaald. Kijk voor meer informatie op onderwijs.tue.nl Studieverenigingen Iedere opleiding heeft een studievereni - ging. Deze studievereniging is van en voor studenten en behartigt de studiebelangen van de studenten binnen het studenten - overleg van de faculteit. Ook zorgt de vere - niging voor studiematerialen zoals boeken en tentamenbundels. Daarnaast organiseert ze lezingen en excursies en informele gezelligheids activiteiten zoals een ouderdag en regelmatig borrels. Training Het Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU) kan je via allerlei trainingen helpen bij je studie. Er zijn trainingen op het gebied van studeren, dyslexie, studie vaardig heden en nog veel meer. Talencursussen Om je talenkennis op te schroeven kun je terecht bij het aan de TU/e verbonden Center for Languages and Intercultural Communi - cation (CLIC). CLIC biedt talencursussen aan op het gebied van Engels, Nederlands voor anderstaligen (NT2) en interculturele communicatie. Verder biedt het talenpracti - cum zelfstudiematerialen voor meer dan 30 talen, van Arabisch tot Zweeds, waar - mee je je taalvaardigheid kunt verbeteren. Kijk voor alle informatie op Bibliotheek In het gebouw Metaforum, centraal op de campus van de TU/e, vind je de bibliotheek. De bibliotheek heeft een grote en actuele collectie wetenschappelijke informatie. Bovendien geeft de bibliotheek toegang tot allerlei digitale informatie. De bibliotheek is zowel op werkdagen als in het weekend open. Zelfstandigwerken Overal op de universiteit, zowel op de faculteiten als in de gemeenschappelijke gebouwen, vind je studieruimten waar je zelfstandig kunt studeren. In alle gebouwen, maar ook op een aantal buitenlocaties heb je de beschikking over draadloos internet. Een groot gedeelte van de colleges wordt op genomen op video en is via internet weer op te roepen. Zodat je bij de bestudering van de stof ingewikkelde stukken nog eens rustig terug kunt kijken. Onderwijskwaliteit Om de kwaliteit van het onderwijs te waar - borgen, worden de vakken steeds geëvalu eerd. Op grond van de resultaten van de evaluaties worden de vakken bijgesteld en hiermee wordt de kwaliteit verbeterd. Van jou als student wordt een actieve houding bij deze evaluaties verwacht: je bent mede - verantwoordelijk voor goed onderwijs op de TU/e

10 Studiefinanciering De prestatiebeurs geldt voor alle studenten die zich vanaf 1 september 1996 voor het eerst ingeschreven hebben in het hoger onderwijs en daarvoor studiefinanciering ontvangen. Je hebt recht op een prestatie - beurs zodra je je inschrijft voor een hbo of w.o.-studie, nog geen 30 jaar bent en de Nederlandse nationaliteit bezit. In sommige gevallen is het ook mogelijk studiefinancie - ring te ontvangen zonder dat je de Neder - landse nationaliteit bezit. Ben je bij aanvang van het studiejaar jonger dan 18 jaar, dan heb je vanaf 1 oktober recht op studiefinanciering. Tot die datum hebben je ouders recht op Kinderbijslag en soms op een Tegemoetkoming Studiekosten. Hoelangkrijgjestudiefinanciering? Voor een 5-jarige TU/e-opleiding (Bachelor plús Master, dit betekent in totaal 300 studiepunten) heb je recht op 8 jaar studie - financiering. Over de eerste 5 jaren is dat een voorwaardelijke rentedragende lening, waarvan je een deel (de basisbeurs, de van het ouderinkomen afhankelijke aan - vullende beurs, de studenten OV-chipkaart en de eventuele partner- of 1-ouder toeslag) bij het behalen van een afsluitend diploma binnen de diplomatermijn van 10 jaar kunt verdienen als prestatiebeurs: dit is dan een gift. De jaren 6 t/m 8 kun je alleen rente dragend lenen. Wanneer je als gevolg van een handicap of chronische functiestoornis de opleiding niet binnen de cursusduur kunt afronden, dan kun je in sommige gevallen wel een jaar extra prestatiebeurs krijgen. De diploma - termijn blijft echter 10 jaar. Voor meer informatie zie de website (website van de Dienst Uitvoering Onderwijs). Maar je kunt met je vragen ook altijd terecht bij STU. Opkamers Natuurlijk kun je vanuit je huidige woonplaats heen en weer reizen naar de Technische Universiteit Eindhoven. Het is dan goed om te weten dat de TU/e in het centrum van Eindhoven ligt, slechts 700 meter van het NS- en busstation. De meeste studenten kiezen ervoor om te gaan wonen in de stad waar zij studeren. De huur voor een kamer is in Eindhoven over het algemeen iets lager dan in andere studentensteden. De meeste kamers zijn tussen de 16 en 25 vierkante meter groot. De huurprijs varieert van ongeveer 175 tot 350 euro per maand. Het is verstandig om op tijd te beginnen met het zoeken naar woonruimte. Studentenhuisvesting Woningverhuurder Vestide is met ruim 2500 kamers voor studenten de grootste verhuurder voor studenten in Eindhoven. Inschrijven kan via en is gratis. Als je 35 of meer kilometer van Eindhoven woont, krijg je een afstandbonus bij Vestide. Deze afstandbonus houdt in dat je inschrijf - duur cadeau krijgt. De wachttijd wordt dus korter. De bonus wordt berekend aan de hand van de postcode van je thuisadres. Kijk op de website van Vestide of bel (040) en vraag de uitgebreide folder aan. Je kunt je ook inschrijven bij één of meer woningbouwcorporaties in Eindhoven. Dat is vooral zinvol wanneer je zoekt naar zelfstandige woonruimte. Het is ook interessant wanneer je iets wilt huren met een paar andere studenten. De woning - bouw corporaties vind je op de website van de gemeente Eindhoven. Daarnaast zijn er commerciële woonruimtebemiddelaars die je aan een kamer kunnen helpen. Kijk ten slotte ook eens op kamerwebsites, zoals Kamernet. Daar vind je diverse kamers waarvoor je op kijkavond kunt komen

11 OnderwijsenStudenten ServiceCentrum Sportenopdecampus Ben jij een sportfanaat? Of wil je gewoon je conditie op peil houden? Op de Technische Universiteit Eindhoven kom je zeker aan je trekken. Sport staat centraal in Eindhoven en op de universiteit. Het Studentensport - centrum op de TU/e-campus biedt moderne en uitgebreide faciliteiten. Uitgebreidefaciliteiten Veel van de sporten beoefen je in en rond het Studentensportcentrum. Het sport - centrum heeft de meest uitgebreide faciliteiten van alle Nederlandse universi - teiten. Met een sportkaart van 74 euro kun je het hele studiejaar aan alle activiteiten deelnemen. Voor het lidmaat schap van een studentensportvereniging betaal je contri butie. Veel studentensport - verenigingen nemen deel aan landelijke competities. "Sportstaatcentraal ineindhovenenopde universiteit." HetOnderwijsenStudentenService Centrum(STU)ishetcentralepuntop detechnischeuniversiteiteindhoven waarstudenten,ontwerpers,promovendienmedewerkersterechtkunnen vooreengevarieerdaanbodaan dienstenophetterreinvanonderwijs. Belangrijke onderwijsondersteunende diensten zijn onder meer: Trainingen voor studievaardigheden, studiekeuze, interculturele communi - catie en sociale en communicatieve vaardigheden Ondersteuning bij studiegerelateerde vragen Loopbaanadvisering en Career Center Taalcursussen In- en uitschrijving van (inter)nationale studenten Betaling, administratie en informatie rondom onder meer collegegelden en notebooks Studiefinanciering, bestuursbeurzen en afstudeerfonds Introductieweek voor bachelor- en masterstudenten Ombudsfunctie Toelating, visa, huisvesting en introductie van internationale studenten Notebook en onderwijs Opstellen van contracten, regelingen en reglementen op het terrein van onderwijs International Relations Office Contact De servicedesk van STU bevindt zich op de begane grond in gebouw Metaforum. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt. De servicedesk is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot uur. STU is ook bereikbaar via of +31 (0)

12 Belangrijkedata Juni 5-6 t/m Startgesprekken op de TU/e Eind juni Start oefenwebsite Experience Mathness Eind juni Ontvangst inschrijfformulier TU/e Juli Begin juli Ontvangst informatie notebook en intro Augustus 20 t/m 24 augustus Algemene introductieweek TU/e 30 augustus Uitreiking Notebooks September 3 september Opening academisch jaar: einde colleges om uur Begin september Ingangstoets Experience Mathness 3-9 t/m Colleges 1e kwartiel Oktober 19 oktober Collegevrije dag (Auditorium) t/m Dutch Design Week t/m Tentamens kwartiel 1 November t/m Glow lichtfestival t/m 18-1 Colleges 2e kwartiel December 5 december Sinterklaas: einde colleges om uur t/m 4-1 Kerstvakantie Januari 21-1 t/m 2-2 Tentamens kwartiel 2 24

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt Bachelor College Sustainable Innovation* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van mensen genezen zonder te opereren Bachelor College Biomedische technologie // Ik droom van mensen genezen zonder te opereren // Elke Aarts, student

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen Bachelor College Bouwkunde // Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management

Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014. Academisch jaar 2014-2015. Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Welkom in Tilburg! Introductiegids zomer 2014 Academisch jaar 2014-2015 School of Economics and Management Mentorship System Tilburg School of Economics and Management Inhoud Welkom op Tilburg University

Nadere informatie

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Maart 2014 Geachte lezer, Het ISO heeft in het begin van 2014 een meldpunt 1 geopend waar studenten een melding konden doen wanneer zij van mening

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum

Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum Studiegids 12 13 Hogeschool de Kempel Lid Educatieve Federatie Interactum 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 MISSIE... 4 DOELSTELLING... 4 DE KEMPELSTUDENT... 5 DE KEMPELMEDEWERKER... 5 IDENTITEIT... 6 INTERACTUM...

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag.

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag. 18 jaar! En nu?! Gefeliciteerd! Je bent nu achttien. Er zijn een heleboel anderen die de afgelopen tijd achttien zijn geworden. Niets bijzonders dus. Of toch wel? Je weet vast wel dat je nu mag stemmen

Nadere informatie

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen De studiefinanciering gaat in september 2015 drastisch veranderen. Het zogenaamde leenstelsel wordt geïntroduceerd. Dat heeft heel veel financiële

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015

BSc bedrijfskunde. Open Universiteit www.ou.nl. studiegids. bachelor 2014 2015 studiegids BSc bedrijfskunde bachelor 2014 2015 Beste bachelor Bedrijfskunde in NSE 2014 Beste bachelor Bedrijfskunde in Keuzegids Universiteiten 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie