ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN"

Transcriptie

1 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en 9.18, eerste lid, onder a, alsmede artikel 7.8b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gelet op de instemming d.d. 25 april 2013 van de Universiteitsraad, gelet op de instemming van de Faculteitsraad van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, gehoord het advies van de Opleidingscommissie van de opleiding Technische Bedrijfskunde respectievelijk Technische Innovatiewetenschappen, besluit deze Onderwijs- en Examenregeling (onderdeel A en B) van de opleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen vast te stellen. Deze Onderwijs- en Examenregeling, die in werking treedt op 1 september 2013, luidt als volgt: I

2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 Artikel 1.1 Toepassingsgebied...1 Artikel 1.2 Begripsbepalingen...1 HOOFDSTUK 2 TOELATING TOT DE OPLEIDING...2 Artikel 2.1 Vooropleidingseisen...2 Artikel 2.2 Colloquium doctum...2 Artikel 2.3 Taaleis bij buitenlands diploma...3 HOOFDSTUK 3 OPBOUW EN INHOUD VAN DE OPLEIDING...3 Artikel 3.1 Eindtermen van de opleiding...3 Artikel 3.2 Specifieke opleidingsbepalingen...3 Artikel 3.3 Taal...4 Artikel 3.4 Opbouw van de opleiding...4 Artikel 3.5 Professionele vaardigheden...5 Artikel 3.6 Studiepakketten...5 Artikel 3.7 Invulling keuzevakken en USE-leerlijn...5 Artikel 3.8 Aanmelden vakken...6 Artikel 3.9 Vrij onderwijsprogramma...6 Artikel 3.10 Vrijstelling...7 HOOFDSTUK 4 TOETSING...7 Artikel 4.1 Frequentie, vorm en volgorde van tussen- en eindtoetsen...7 Artikel 4.2 Extra mogelijkheid afronding vak ( hardheidsclausule harde knip )...7 Artikel 4.3 Mondelinge eindtoetsen...8 Artikel 4.4 Deelname en aanmelding tentamens...8 Artikel 4.5 Herkansing...9 Artikel 4.6 Afmelden en terugtrekken...9 Artikel 4.7 Beoordeling...9 Artikel 4.8 Vaststelling uitslag / nakijktermijnen Artikel 4.9 Inzagerecht schriftelijke eindtoetsen Artikel 4.10 Nabespreking Artikel 4.11 Geldigheidsduur en bewaartermijnen HOOFDSTUK 5 EXAMENS Artikel 5.1 Beoordeling en uitslag examens Artikel 5.2 Tijdvakken en frequentie examen Artikel 5.3 Getuigschrift en supplement Artikel 5.4 Bijzondere kwalificaties propedeuse Artikel 5.5 Bijzondere kwalificaties bacheloropleiding HOOFDSTUK 6 STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG Artikel 6.1 Studiebegeleiding algemeen Artikel 6.2 Studieadviseur/bewaking van de studievoortgang/studieplanning Artikel 6.3 Docentcoach Artikel 6.4 Studentmentor Artikel 6.5 Bindend studieadvies Artikel 6.6 Uitgesteld bindend studieadvies Artikel 6.7 Persoonlijke omstandigheden Artikel 6.8 Studeren met een functiebeperking HOOFDSTUK 7 OVERGANGSREGELINGEN EN SLOTBEPALINGEN Artikel 7.1 Overstappen naar een bacheloropleiding nieuwe stijl volgens het Bachelor College Artikel 7.2 Wijziging Artikel 7.3 Overig II

3 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Toepassingsgebied 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen, met de major Technische Bedrijfskunde respectievelijk de majors Psychology & Technology en Sustainable Innovation, binnen het Bachelor College. 2. Bepalingen van een Onderwijs- en Examenregeling competentiegericht onderwijs zijn van toepassing, wanneer studenten basis-, keuze- of USE-vakken bij die faculteit volgen. Studenten ontvangen direct na positieve afronding van het vak studiepunten (sp). Artikel 1.2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: bsa-norm : de studievoortgangsnorm waaraan moet worden voldaan om een positief studieadvies te krijgen, zoals bedoeld in artikel 6.5, vijfde lid, onder a coherent keuzepakket : een pakket aan keuzevakken van 10 sp of 15 sp dat als zodanig aangemerkt is eindcijfer : het cijfer van een vak, dat is bepaald door de cijfers die zijn behaald met de tussentoets(en) en de eindtoets onderwijsperiode : de periodes waarin het onderwijs van de opleidingen wordt verzorgd, zoals vastgesteld door het College van Bestuur bij de aanvang van ieder studiejaar praktische oefening : een onderwijsactiviteit gericht op het verwerven van beoogde vaardigheden, in een van de volgende vormen: het maken van een scriptie, het maken van een werkstuk of een proefontwerp, het uitvoeren van een ontwerp- of onderzoekopdracht, het verrichten van een literatuurstudie, het doorlopen van een stage, het verzorgen van een (openbare) presentatie, het deelnemen aan veldwerk of excursie, het uitvoeren van proeven en experimenten, het schrijven van een position paper, De beoordeling van de betreffende onderwijsactiviteit telt of als tussentoets óf als eindtoets óf als vak. studeerwijzer : een uitgebreide beschrijving en planning van een vak om studenten te informeren over doel en opbouw van het vak, de verbanden met de overige onderdelen van de opleiding en met de praktijk, de algehele organisatie binnen het vak, de toetsing en de wijze waarop terugkoppeling tussen docent en student is ingebouwd student : degene die een studie volgt in het hoger onderwijs en voor de toepassing van deze regeling is ingeschreven voor een opleiding conform de Regeling Inschrijving en beëindiging inschrijving van de TU/e studiejaar : het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar 1

4 studielast : de gemiddelde verwachte inspanning die nodig is om een opleiding of vak met voldoende resultaat af te ronden. De eenheid die gebruikt wordt is studiepunt (sp), waarbij 1 sp overeenkomt met 28 uur. Zestig studiepunten is gelijk aan één studiejaar tentamen : een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek, dat bestaat uit minimaal twee tussentoetsen en een eindtoets in de propedeuse en minimaal een tussentoets en een eindtoets in de postpropedeuse tussen- en eindtoetsen : onderdelen van een tentamen, die tezamen het eindcijfer van een vak bepalen; tussentoetsen zijn een voorbereidende toets voor de eindtoets met uitzondering van de vaardigheidstoetsen als tussentoets USE-vak : vak waarbij disciplinaire kennis geplaatst wordt in het perspectief van de gebruiker (User), de maatschappij (Society) en/of de onderneming (Enterprise) vak : een onderwijseenheid, zijnde een onderdeel van de opleiding ter grootte van 5 sp (met uitzondering van het bacheloreindproject ter grootte van 10 sp) waaraan een tentamen is verbonden, zoals omschreven in bijlage 1 verlengd tentamen : beoordeling van een vak indien de student voor een vaardigheidstoets, die in het betreffende vak is opgenomen, geen voldoende heeft behaald en het vak, indien de vaardigheidstoets niet meegeteld zou worden, wel succesvol zou zijn afgerond. werkdag : maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de door de Nederlandse overheid als zodanig erkende feestdagen en de dagen waarop de universiteit is gesloten wet : de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek De overige in deze regeling voorkomende begrippen hebben de betekenis die de wet eraan geeft. HOOFDSTUK 2 TOELATING TOT DE OPLEIDING Artikel 2.1 Vooropleidingseisen Voor toelating tot de opleiding dient de student te voldoen aan bepaalde vooropleidingseisen 1. Zie hoofdstuk 2 Toegang en Toelating van het TU/e Studentenstatuut. Artikel 2.2 Colloquium doctum Het faculteitsbestuur kan personen die 21 jaar of ouder zijn, die niet in het bezit zijn van een diploma voortgezet wetenschappelijk onderwijs en daarvan ook niet zijn vrijgesteld, vrijstellen van die vooropleidingseis door middel van een toelatingsonderzoek. De eisen die aan het toelatingsonderzoek worden gesteld, als bedoeld in artikel 7.29 van de wet (colloquium doctum), zijn: - het in het bezit hebben van een certificaat van een met een voldoende (6.0 of hoger) afgesloten toets Wiskunde B op VWO-eindexamenniveau; - wanneer de opleiding geheel of gedeeltelijk in het Engels wordt gegeven, een voldoende beheersing van de Engelse taal op het niveau van het Nederlandse VWO-examen (voor de norm van de toetsen zie artikel 2.3, onderdeel b). 1 Bedoeld zijn de vooropleidingseisen zoals opgenomen in de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 2011, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met de vervanging van de bijlagen, tot wijziging van de Regeling aanvullende eisen hoger onderwijs en kunstonderwijs in verband met de vervanging van de bijlagen en tot wijziging van de Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten

5 Artikel 2.3 Taaleis bij buitenlands diploma De bezitter van een buitenlands diploma kan pas inschrijven: a. voor een opleiding in het Nederlands: nadat voldaan is aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2 (NT2), dan wel het certificaat Nederlands als vreemde taal; b. voor een opleiding in het Engels: nadat is aangetoond dat voldaan is aan de eis van voldoende beheersing van de Engelse taal op het niveau van het Nederlandse VWO examen. Deficiënties in de vooropleiding in Engels worden voor aanvang van de opleiding vervuld door het afleggen van een van de volgende toetsen: - IELTS (international English language testing system): minimaal TOEFL (test of English as a foreign language): minimaal 90 punten - Cambridge CPE-C tot en met CAE-E HOOFDSTUK 3 OPBOUW EN INHOUD VAN DE OPLEIDING Artikel 3.1 Eindtermen van de opleiding Een afgestudeerde bachelor of science - is academisch gevormd binnen het domein van engineering science and technology, - is competent in de relevante domeinspecifieke discipline(s) op het niveau van de wetenschappelijke bachelor, zoals weergegeven in bijlage 1, onder m, - kan onderzoeken en ontwerpen onder begeleiding, - ziet het belang in van andere disciplines (interdisciplinariteit), - heeft een wetenschappelijke benadering van problemen en ideeën van eenvoudige aard, op basis van bestaande kennis, - beschikt over intellectuele vaardigheden en kan onder begeleiding kritisch reflecteren, logisch redeneren en tot oordeelsvorming komen, - kan communiceren over resultaten van eigen leren, denken en beslissen, - kan haar activiteiten plannen en uitvoeren, - is zich bewust van de temporele en maatschappelijke context van wetenschap en technologie (begrip en analyse), - heeft naast een herkenbaar domeinspecifiek profiel een voldoende brede basis om interdisciplinair en multidisciplinair (samen) te kunnen werken. Multidisciplinair betekent hier: gericht op andere relevante disciplines die nodig zijn om het (ontwerp- of onderzoek) probleem op te lossen. Artikel 3.2 Specifieke opleidingsbepalingen 1. Wat betreft de opleiding zijn in bijlage 1 per major opgenomen: a. de verplichte vakken van de opleiding en de daaraan verbonden examens, b. indien van toepassing, de inhoud van de afstudeerrichtingen, c. waar nodig, de opsomming en inrichting van de praktische oefeningen, d. het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens, alsmede de momenten waarop deze afgelegd kunnen worden, e. of de opleiding in voltijd, deeltijd of duaal wordt verzorgd, f. of de tentamens mondeling, schriftelijk of op andere wijze worden afgelegd, g. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de toelating tot andere tentamens, h. een verwijzing naar de plaats waar de coherente keuzepakketten, keuzevakken en USE-leerlijnen zijn vermeld waaruit de student een keuze kan maken voor de invulling van de keuzeruimte van de opleiding, i. aansluitende masteropleiding(en), j. waar nodig, overgangsregelingen, 3

6 k. voorwaarden op grond waarvan de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens in het hoger onderwijs dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis en vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of meer tentamens, l. indien zo besloten, welk onderwijs in het Engels wordt gegeven en welke tentamens en examens in het Engels worden afgenomen, m. de relevante domeinspecifieke disciplines, zoals bedoeld in artikel 3.1, 2. In bijlage 2 is de uitwerking van het Honors programma opgenomen. 3. De bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze regeling. Artikel 3.3 Taal 1. Gelet op artikel 7.2 van de wet is in afwijking van de hoofdregel bepaald dat wat betreft de major Technische Bedrijfskunde het onderwijs resp. de tentamens en examens geheel of gedeeltelijk wordt gegeven resp. worden afgenomen in het Nederlands en/of het Engels. In bijlage 1, onder l, is aangegeven welk onderwijs resp. welke tentamens en examens wordt gegeven resp. worden afgenomen in het Engels. Wat betreft de majors Psychology & Technology en Sustainable Innovation wordt het onderwijs resp. worden de tentamens en examens gegeven resp. afgenomen in het Engels. 2. Bij schriftelijke tentamens of toetsen die in het Engels worden afgenomen is het gebruik van een door de examencommissie toegelaten papieren woordenboek NL-EN/EN-NL toegestaan. 3. De student die het bezwaarlijk vindt bij een schriftelijk tentamen of toets, als bedoeld in het tweede lid, in het Engels te moeten antwoorden kan bij de examencommissie een met redenen omkleed verzoek indienen het betreffende tentamen of de toets in het Nederlands te mogen beantwoorden. 4. Bij de beoordeling van het verzoek, bedoeld in het derde lid, houdt de examencommissie in het bijzonder rekening met de belangen van de student, de aard van de beantwoording die van de student verwacht wordt en de plaats van het betreffende vak in het curriculum. 5. Een verzoek als bedoeld in het derde lid wordt schriftelijk bij de examencommissie ingediend uiterlijk vier weken voor de betreffende tentamenperiode; de examencommissie besluit uiterlijk twee weken voor de betreffende tentamenperiode. 6. Het tweede t/m vijfde lid zijn niet van toepassing op de de majors Psychology & Technology en Sustainable Innovation. 7. Studenten van de major Psychology & Technology resp. Sustainable Innovation, met een VWOeindcijfer voor Engels lager dan 6 zijn verplicht in het eerste semester van hun inschrijving het vak 9ST17 Remedial English te volgen. Dit vak wordt als buitencurriculair vak in hun studiepakket opgenomen. 8. De examencommissie kan in bijzondere gevallen op verzoek van de student besluiten af te wijken van het bepaalde in het voorgaande lid. Artikel 3.4 Opbouw van de opleiding 1. De opleiding is een samenhangend geheel van vakken gericht op de verwezenlijking van de eindtermen van de opleiding. 2. De opleiding heeft een studielast van 180 sp en omvat basisvakken (30 sp), majorvakken (90 sp), een USE-leerlijn (15 sp) en keuzevakken (45 sp). 3. De basisvakken zijn Calculus, Toegepaste Natuurwetenschappen, Design, Inleiding Modelleren, USE en Professionele vaardigheden (zie artikel 3.5). 4. De majorvakken zijn het verplichte disciplinespecifieke deel van de opleiding. 5. De USE-leerlijn wordt gekozen uit een van de volgende USE-leerlijnen: Design for a Sustainable Future; The Human in Technology; Quality of Life; Patents, Design Rights and Standards; Technology Entrepreneurship; The Secret Life of Light; Decisions under Risk and Uncertainty; The Future of Mobility; Customer Centricity; Robots Everywhere. 6. De opleiding bestaat uit een propedeutische en een postpropedeutische fase. De propedeutische fase is de fase met een totaal van 60 sp bestaande uit de eerste zes majorvakken (30 sp) en de eerste vier basisvakken (20 sp) uit het eerste studiejaar van de opleiding, alsmede twee vrij te kiezen vakken (10 sp). 4

7 Artikel 3.5 Professionele vaardigheden 1. Het basisvak Professionele vaardigheden omvat vaardigheden met een totale omvang van vijf sp. De betreffende vaardigheden zijn: - schrijven - presenteren - samenwerken - reflecteren - plannen en organiseren - opzoeken van en omgaan met (wetenschappelijke) informatie Deze vaardigheden zijn ingebed in vakken van de major. 2. De vijf sp voor Professionele vaardigheden worden niet afzonderlijk toegekend, maar maken integraal deel uit van de majorvakken waarin de betreffende vaardigheden in diverse vakken zijn opgenomen. 3. Het onderwijs in de genoemde vaardigheden wordt gespreid over de bacheloropleiding, zodanig dat de student per vaardigheid drie keer wordt getoetst. 4. De in het derde lid genoemde vaardigheidstoetsen kunnen meetellen als een tussentoets. Een tussentoets als vaardigheidstoets wordt afgerond met een overall beoordeling, alsmede met individuele, schriftelijke feedback. 5. Een vaardigheidstoets dient te zijn behaald om het tentamen van het vak waarin de betreffende vaardigheid is opgenomen te kunnen halen. 6. De student heeft een vaardigheid behaald als hij/zij voor elk van de drie vaardigheidstoetsen van de betreffende vaardigheid een voldoende heeft behaald. 7. De student heeft het basisvak Professionele vaardigheden behaald, wanneer hij/zij alle vaardigheidstoetsen met een voldoende heeft afgerond. 8. Indien de student een basis- of keuzevak (een niet-majorvak) volgt waarin een of meer professionele vaardigheden zijn geïntegreerd, dient hij/zij deel te nemen aan de betreffende vaardigheidstoets en krijgt hij/zij een beoordeling van en schriftelijke feedback op de betreffende vaardigheid. De beoordeling van de betreffende vaardigheid valt echter niet onder het basisvak Professionele vaardigheden. 9. Daar waar het onderwijs in een vaardigheid uitsluitend uit een training bestaat, kan de student een vrijstelling voor de training aanvragen zoals bedoeld in artikel 3.10, als hij/zij de betreffende training al eerder heeft gedaan binnen zijn/haar bacheloropleiding. Artikel 3.6 Studiepakketten 1. Een studiepakket is een verzameling van vakken die voor een student het studieprogramma van de bacheloropleiding vormt. 2. Iedere student wordt voor aanvang van het eerste studiejaar voorzien van een studiepakket, waarin alle basisvakken en de verplichte vakken van het eerste jaar van zijn/haar major zijn opgenomen. 3. Het studiepakket van iedere student wordt voor aanvang van het tweede studiejaar aangevuld met de resterende majorvakken en de gekozen keuze- en USE-vakken. 4. De student die een of meerdere extra vakken wil volgen en daarin tentamen wil afleggen, verzoekt uiterlijk acht weken voorafgaand aan het kwartiel waarin het onderwijs wordt gegeven, toestemming aan de examencommissie om die vakken aan zijn/haar studiepakket toe te voegen. Artikel 3.7 Invulling keuzevakken en USE-leerlijn 1. De student dient uiterlijk vijftien werkdagen voor aanvang van het tweede kwartiel van zijn/haar eerste studiejaar aan de facultaire onderwijsadministratie op een door STU aan te geven wijze door te geven welke twee keuzevakken van het eerste jaar hij/zij wil volgen. 2. De student dient uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan de start van het tweede studiejaar, op een door STU aan te geven wijze een voorstel voor de invulling van zijn/haar keuzeruimte bij de examencommissie ter goedkeuring te leggen, alsmede een USE-leerlijn te kiezen. 5

8 3. De keuzevakken, bedoeld in het eerste en tweede lid, vallen niet onder het vereiste van voorafgaande goedkeuring door de examencommissie, doch wel onder de goedkeuring van de examencommissie van het gehele keuzepakket. Het voorstel gaat vergezeld van een motivering van de student in relatie tot zijn/haar plannen en ambities en het werkveld van de ingenieur. 4. Indien de student in de keuzeruimte kiest voor ten minste 25 sp aan coherente keuzepakketten, hoeft de student zijn/haar keuze niet te motiveren. 5. De examencommissie toetst het voorstel van de keuzevakken op coherentie binnen de door de student opgegeven keuzepakketten. 6. De examencommissie neemt een besluit uiterlijk twintig werkdagen voor aanvang van het tweede studiejaar. 7. Een besluit om de goedkeuring niet te verlenen wordt door de examencommissie niet eerder genomen dan nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. Het besluit wordt met redenen omkleed. De student past zijn/haar keuze uiterlijk voor de start van het onderwijs aan. Het elfde lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. 8. Een student kan, na overleg met de opleidingsdirectie, tot uiterlijk twintig werkdagen voor aanvang van een kwartiel de in dat kwartiel te volgen keuzevakken wijzigen. 9. Wanneer de student voor aanvang van het tweede kwartiel in het eerste jaar de in dat kwartiel te volgen keuzevakken/use-vakken wil wijzigen, geldt in afwijking van het vorige lid een termijn van vijf werkdagen voor aanvang van het tweede kwartiel. 10. Een student kan, na overleg met de opleidingsdirectie, tot uiterlijk tien werkdagen na de start van het onderwijs in het kwartiel waarin een keuzevak/use-vak uit zijn/haar keuzepakket wordt gegeven, zijn/haar keuzepakket wijzigen. 11. Indien de student toestemming heeft gekregen een keuzevak/use-vak conform het bepaalde in de vorige leden te wijzigen, dient hij/zij uiterlijk in datzelfde studiejaar de wijziging van de invulling van de keuzeruimte voor te leggen aan de examencommissie. Het derde, vierde en vijfde lid is van overeenkomstige toepassing. 12. De examencommissie kan in uitzonderlijke gevallen van de in dit artikel gestelde termijnen afwijken. Artikel 3.8 Aanmelden vakken 1. Een student kan zich alleen aanmelden voor vakken die in zijn/haar studiepakket zijn opgenomen, het onderwijs daarvan volgen en daarin toetsen afleggen. 2. De student dient zich uiterlijk vijftien werkdagen voor aanvang van een kwartiel aan te melden op de door het STU bepaalde wijze voor de, in zijn/haar studiepakket opgenomen, vakken die in het betreffende kwartiel worden gegeven. De aanmelding voor vakken is mogelijk vanaf 1 augustus. De aanmeld- en sluitdata worden jaarlijks door STU centraal bekend gemaakt. 3. In afwijking van het tweede lid geldt dat de student door de facultaire onderwijsadministratie wordt aangemeld voor het volgen van het onderwijs van de, in zijn/haar studiepakket opgenomen, vakken in het eerste kwartiel van de propedeutische fase. 4. De examencommissie kan in uitzonderlijke gevallen van de in het tweede lid gestelde termijnen afwijken. Artikel 3.9 Vrij onderwijsprogramma 1. Een student die is ingeschreven voor een opleiding kan zelf uit vakken die door een instelling worden verzorgd een vrij onderwijsprogramma samenstellen waaraan een examen is verbonden. 2. Een gemotiveerd verzoek tot toestemming voor het volgen van een vrij onderwijsprogramma wordt tenminste twaalf weken voor de aanvang van het desbetreffende onderwijs ingediend bij de examencommissie van de opleiding waar de student staat ingeschreven. 3. De examencommissie besluit binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Indien nodig wijst het College van Bestuur op verzoek van die examencommissie een examencommissie van een andere opleiding aan die met deze beslissing is belast. 4. Een besluit om de goedkeuring niet te verlenen wordt door de examencommissie niet eerder genomen dan nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 5. Het besluit vermeldt de opleiding waartoe het vrije programma behoort. 6. De examencommissie kan in uitzonderlijke gevallen van de in het derde lid gestelde termijn afwijken. 6

9 Artikel 3.10 Vrijstelling 1. Een verzoek tot vrijstelling van het afleggen van een of meer tentamens wordt schriftelijk bij de examencommissie ingediend uiterlijk acht weken voordat het tentamen wordt afgenomen. Een verzoek tot vrijstelling van het deelnemen aan een praktische oefening wordt zo spoedig als mogelijk bij de examencommissie ingediend. Voor internationale studenten, schakelstudenten en zij-instromers kan door de examencommissie van deze termijn worden afgeweken. 2. Het verzoek gaat vergezeld van de bescheiden die redelijkerwijze nodig zijn voor de beoordeling of de desbetreffende student vrijstelling kan worden verleend. 3. De gronden waarop de examencommissie vrijstelling kan verlenen voor het afleggen van een bepaald tentamen of voor deelname aan een praktische oefening of professionele vaardigheid als training hebben uitsluitend betrekking op het niveau, de inhoud en de kwaliteit van de eerder door de desbetreffende student behaalde tentamens of examens, dan wel de door de student buiten het hoger onderwijs opgedane kennis, inzicht en vaardigheden. 4. Een besluit om de vrijstelling niet te verlenen wordt door de examencommissie niet genomen dan nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 5. De examencommissie besluit binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. 6. Het besluit tot het verlenen van vrijstelling van het afleggen van een tentamen of van deelname aan een praktische oefening wordt gelijkgesteld met de beoordeling voldoende en aangeduid met: VR ( vrijstelling ). 7. Voorwaarden voor het verlenen van vrijstellingen zijn opgenomen in bijlage 1, onder k, van deze regeling. HOOFDSTUK 4 TOETSING Artikel 4.1 Frequentie, vorm en volgorde van tussen- en eindtoetsen 1. Van de gelegenheden tot het afleggen van schriftelijke eindtoetsen wordt jaarlijks vóór 1 augustus door het faculteitsbestuur een rooster vastgesteld dat uiterlijk in de eerste week van augustus wordt bekendgemaakt. 2. Het faculteitsbestuur kan in bijzondere gevallen tot uiterlijk acht weken voordat een schriftelijke eindtoets plaatsvindt, afwijken van het in het vorige lid bedoelde rooster. De betrokken studenten worden door het faculteitsbestuur onder opgaaf van redenen onverwijld in kennis gesteld van de wijziging in het rooster. 3. Mondelinge tussen- en eindtoetsen worden op een door de examinator, zo veel mogelijk na overleg met de student, te bepalen tijdstip afgenomen. 4. Tussentoetsen zijn geïntegreerd in het onderwijs en kunnen schriftelijk, mondeling of op andere wijze worden afgenomen. Het aantal tussentoetsen en de vorm waarin is opgenomen in de studeerwijzer. 5. Tot het afleggen van eindtoetsen van een vak wordt ten minste twee maal per studiejaar de gelegenheid geboden. 6. De examencommissie kan besluiten in bijzondere gevallen af te wijken van het aantal malen dat een eindtoets kan worden afgelegd, alsmede van de vorm waarin de eindtoets wordt afgelegd. 7. Tot het afleggen van een tussentoets wordt slechts eenmaal per jaar de gelegenheid geboden, tenzij op verzoek van de docent, anders is besloten door de examencommissie. Artikel 4.2 Extra mogelijkheid afronding vak ( hardheidsclausule harde knip ) 1. Een student, - met erkende (schrijnende) persoonlijke omstandigheden, of - die nominaal of bijna nominaal (3-3,5 jaar) studeert én maximaal 2 vakken mist (niet zijnde het bacheloreindproject), kan de examencommissie verzoeken om één extra mogelijkheid per vak om het vak, dat hij/zij nog niet met een voldoende heeft afgesloten, af te ronden. 7

10 2. Voor de procedure rondom het erkennen van (schrijnende) persoonlijke omstandigheden is artikel 6.7, derde tot en met zesde lid, van overeenkomstige toepassing. 3. In het besluit van de examencommissie wordt gemotiveerd of de persoonlijke omstandigheden worden erkend, welke consequenties dit voor de student heeft en wanneer, bij een positief besluit van de examencommissie, de extra mogelijkheid zal plaatsvinden. 4. Bij de beoordeling of een student bijna nominaal studeert, kan de examencommissie besluiten om in een individuele situatie de studietijd voor bijna-nominaal studeren uit te breiden met (een deel of geheel van) de periode die besteed is aan bestuurlijke activiteiten in het kader van studieverenigingen (of andere omvangrijke bestuurlijke activiteiten, dit naar het oordeel van de examencommissie). Om in aanmerking te komen voor voornoemde uitbreiding van bijna-nominaal studeren is een onderbouwing van de bestuurlijke activiteiten nodig waarbij de examencommissie elke aanvraag individueel afweegt. 5. De extra mogelijkheden, zoals bedoeld in het eerste lid, dienen vóór aanvang van een semester te hebben plaatsgehad en de uitslagen daarvan te zijn vastgesteld, om te bewerkstelligen dat de student voor aanvang van een semester voldoet aan de eis dat een student zijn/haar bachelordiploma behaald moet hebben ten einde te kunnen worden toegelaten tot een masteropleiding. 6. Wanneer voldaan wordt - aan de eisen zoals gesteld in het eerste lid, én - de tentamenresultaten van de extra mogelijkheden niet tijdig bekend zijn gemaakt, én - de student geen inhoudelijke kennis voor bepaalde mastervakken ontbeert, is artikel 2.3 en 4.3, van de OER van de masteropleiding van toepassing. Artikel 4.3 Mondelinge eindtoetsen 1. Bij een mondelinge eindtoets wordt niet meer dan één student tegelijk getentamineerd. 2. Bij het afnemen van een mondelinge eindtoets heeft de student recht op de aanwezigheid van een tweede examinator. 3. Het mondeling afnemen van eindtoetsen is openbaar. 4. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in de vorige leden. Artikel 4.4 Deelname en aanmelding tentamens 1. Een student kan slechts deelnemen aan een tentamen, onverminderd het bepaalde in bijlage 1, onder g, indien hij/zij conform het bepaalde in artikel 3.8 tijdig voor de betreffende vak is aangemeld. 2. Wanneer een student is aangemeld voor een vak, is hij/zij automatisch ook aangemeld voor deelname aan de daarbij behorende tussentoetsen alsmede voor de eerstvolgende daarbij behorende eindtoets. 3. Wanneer de student niet heeft deelgenomen aan een tussentoets of het werk niet heeft ingeleverd, wordt die tussentoets beoordeeld met het cijfer 0. In geval van overmacht, ter beoordeling aan de examencommissie, kan de student op zijn/haar verzoek een vervangende tussentoets krijgen. 4. Ter vervanging van een centraal georganiseerde schriftelijke eindtoets kan de examencommissie in bijzondere omstandigheden de student, op zijn/haar verzoek, een vervangende eindtoets toestaan. 5. De student is verplicht zich voorafgaand aan of tijdens de eindtoets op verzoek van de examinator of de surveillant te legitimeren met het voor dat studiejaar geldige bewijs van inschrijving en zijn/haar campuskaart. Bij gebrek aan een campuskaart kan de student zich ook identificeren met een geldig legitimatiebewijs. Wanneer de student hiertoe niet in staat is, mag hij/zij niet deelnemen aan de eindtoets. 6. Wanneer in de vakkengids en/of studeerwijzer voor een tussen- of eindtoets het gebruik van een clicker verplicht is gesteld, dient de student bij deelname aan die tussen- of eindtoets te beschikken over een eigen, door de TU/e goedgekeurde, clicker. Indien de student (tijdens de toets) niet beschikt over een clicker, kan hij/zij niet deelnemen aan de toets. 7. Aanmelding voor onderwijsactiviteiten dient te geschieden volgens de regels zoals die gepubliceerd zijn in OASE. Het niet in achtnemen van deze regels heeft tot gevolg dat deelname aan de betreffende onderwijsactiviteit in de betreffende periode is uitgesloten. De examencommissie kan in bijzondere gevallen, op verzoek van de student, afwijken van het bepaalde in de vorige volzin. 8

11 Artikel 4.5 Herkansing 1. Een student, die een tentamen zonder goed gevolg heeft afgelegd, is automatisch aangemeld voor een centraal georganiseerde schriftelijke herkansing van de eindtoets van dat vak. 2. De student die niet heeft deelgenomen aan een eindtoets, kan niet deelnemen aan de herkansing van de eindtoets van het betreffende vak in hetzelfde studiejaar. In bijzondere gevallen kan de examencommissie, op verzoek van de student, afwijken van het bepaalde in de vorige volzin. 3. Een student, die de eindtoets van een reeds behaald tentamen nogmaals wil afleggen, meldt zich uiterlijk vijf werkdagen voor de desbetreffende tentamenperiode daarvoor aan bij het STU op de door het STU bepaalde wijze. 4. Wanneer een vak is beoordeeld met een verlengd tentamen (VT), kan een vaardigheidstoets worden herkanst in hetzelfde studiejaar waarin het vak is gevolgd. Artikel 4.6 Afmelden en terugtrekken 1. Een student, die is aangemeld voor een vak, kan zich binnen twintig werkdagen na de start van het onderwijs via OASE voor dat vak afmelden, wanneer zijn/haar studieplanning daartoe aanleiding geeft. 2. Een student kan zich niet terugtrekken voor de eindtoets van een vak, die is opgenomen in zijn/haar studiepakket en waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld dan wel automatisch is aangemeld. 3. Een student die automatisch is aangemeld voor een herkansing van een eindtoets, dan wel een student die de eindtoets van een reeds behaald tentamen nogmaals wil afleggen, kan zich uiterlijk tot vijf werkdagen voordat de herkansing van een eindtoets plaatsvindt terugtrekken door middel van mededeling daarvan aan het STU op de door het STU bepaalde wijze. Artikel 4.7 Beoordeling 1. Het eindcijfer van basisvakken alsmede eerstejaars major, keuze- en USE-vakken wordt vastgesteld op basis van een tentamen, dat bestaat uit ten minste twee tussentoetsen, die met een cijfer worden beoordeeld, en een eindtoets. Voor tweede- en derdejaars vakken geldt dat het eindcijfer wordt vastgesteld op basis van een tentamen, dat bestaat uit ten minste een tussentoets, dat met een cijfer wordt beoordeeld, en een eindtoets. Een uitzondering geldt voor het bacheloreindproject. 2. a. De vaststelling van het eindcijfer van een vak geschiedt per individuele student, waarbij het eindcijfer van het tentamen wordt bepaald door middel van een gewogen rekenkundig gemiddelde op basis van de resultaten van elk van de tussentoetsen en de eindtoets. Geen van de resultaten, bedoeld in de vorige volzin, mag voor meer dan 70% meewegen voor de bepaling van het eindcijfer. Voor het behalen van een tentamen, dient het cijfer van de eindtoets, dan wel de toets die het zwaarst meeweegt, minimaal een 5.0 te zijn. Aan het cijfer van de tussentoetsen mogen geen nadere eisen worden gesteld. b. Wanneer een praktische oefening (als een vak) is onderverdeeld in individueel - en groepswerk én wanneer de opleidingsdirectie heeft bepaald dat ieder onderdeel met een voldoende (minimaal 6.0) dient te worden afgesloten, bevat het individuele gedeelte in ieder geval twee tussentoetsen en het groepswerk gedeelte ten minste één tussentoets. 3. a. Het eindcijfer van een vak, alsmede van het onderzoek, genoemd in artikel 5.1, tweede lid, wordt uitgedrukt in gehele getallen volgens de beoordelingsschaal 0 t/m 10, dan wel met een vrijstelling (VR) of verlengd tentamen (VT). Bij de bepaling van het eindcijfer wordt een.50 en hoger naar boven en een.49 en lager naar beneden afgerond. Een VT wordt na herkansing van de betreffende vaardigheidstoets, maar voor het einde van het studiejaar uitgedrukt in gehele getallen volgens de beoordelingsschaal 0 t/m 10. b. De beoordeling van een tussentoets en een eindtoets wordt uitgedrukt in tienden, volgens de beoordelingsschaal 0 t/m 10. c. De overall beoordeling van een tussentoets als vaardigheidstoets wordt uitgedrukt in tienden, volgens de beoordelingsschaal 0 t/m 10 alsmede met een Voldoende (VO), Onvoldoende (ON) of Gedaan (GN). d. De beoordeling van het bacheloreindproject wordt uitgedrukt in halve getallen, volgens de beoordelingsschaal 0 t/m 10. 9

12 e. Het basisvak Professionele vaardigheden wordt, na het behalen van alle vaardigheidstoetsen, beoordeeld met VO of GN 4. a. Een vak is met goed gevolg afgelegd, indien het tentamen is beoordeeld met een eindcijfer 6 of hoger dan wel wanneer daarvoor VR is verleend. b. Het bacheloreindproject is met goed gevolg afgelegd, indien het is beoordeeld met een eindcijfer 6,0 of hoger. 5. Een student die deelgenomen heeft aan de eindtoets, maar een 4.9 of lager heeft gehaald, krijgt een eindcijfer 5 wanneer het rekenkundig gemiddelde 5.5 of hoger is. 6. Een student die deelgenomen heeft aan de eindtoets, maar de betreffende professionele vaardigheidstoets(en) niet heeft behaald, krijgt een VT, mits het vak, indien de vaardigheidstoets(en) niet meegeteld zou(den) worden, wel succesvol zou zijn afgerond. 7. Een student die niet heeft deelgenomen aan een tussentoets of vaardigheidstoets, krijgt een 0 voor de tussentoets of vaardigheidstoets. 8. Wanneer het eindcijfer van een vak dat onderdeel is van de propedeutische fase van de student, een 5 bedraagt en het resultaat van invloed is op het bindend studieadvies, dient het tentamen door een tweede examinator te worden beoordeeld. De vaststelling van het uiteindelijke resultaat geschiedt na overleg tussen de eerste en tweede examinator. 9. De beoordelingscriteria worden uiterlijk bij aanvang van een tussentoets of een eindtoets bekend gemaakt. Vooraf wordt de puntenverdeling bij de vragen bekendgemaakt. In uitzonderingsgevallen kan de examinator besluiten de puntenverdeling achteraf aan te passen. 10. De wijze van beoordeling van tussentoetsen en eindtoetsen is zodanig dat de student kan nagaan hoe de uitslag van het vak tot stand is gekomen. Bij de tussentoetsen dient de docent feedback voor de student op te nemen bij de beoordeling van het werk. 11. De resultaatdatum van het eindcijfer is de datum waarop het laatste onderdeel - tussen- of eindtoets - is afgerond. Artikel 4.8 Vaststelling uitslag / nakijktermijnen 1. Examinatoren stellen de uitslag van tussentoetsen alsmede vaardigheidstoetsen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na afloop van de tussentoets vast, met dien verstande dat de resultaten van de tussentoetsen uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de eindtoets bekend dienen te zijn. 2. De examinatoren stellen het eindcijfer van het tentamen van vakken zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijftien werkdagen na afloop van de eindtoets. 3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid stellen de examinatoren het eindcijfer van: a. vakken die onderdeel zijn van de propedeutische fase waarvan de eindtoets is gemaakt in de eindtoetsenperiode van het vierde kwartiel zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na afloop van de eindtoets vast; b. vakken, waarvan de eindtoets is gemaakt in de interimperiode zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na afloop van de eindtoets vast, met dien verstande dat de eindcijfers van deze vakken minimaal vijf werkdagen vóór 1 september dienen te zijn vastgesteld. 4. De examinatoren stellen niet later dan één werkdag na het afnemen van een mondelinge tussen- of eindtoets de uitslag vast en delen het cijfer direct mede aan de student. 5. Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen eindtoets bepaalt de examencommissie vooraf op welke wijze en binnen welke termijn de student in kennis wordt gesteld van het eindcijfer. 6. De examinatoren stellen de uitslag van een praktische oefening als vak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijftien werkdagen na ontvangst ervan vast dan wel, wanneer een deadline is afgesproken, vijftien werkdagen na die deadline en delen het (eind)cijfer mede aan de student. Wanneer voor de inlevering van een praktische oefening een termijn of datum is bepaald en wanneer de student vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden een praktische oefening niet tijdig heeft ingeleverd, kan de examencommissie, op verzoek van de student, besluiten die praktische oefening toch te laten beoordelen. 10

13 7. Indien een examinator door bijzondere omstandigheden niet in staat is te voldoen aan een termijn zoals bepaald in de voorgaande leden, meldt hij/zij dit met redenen omkleed aan de examencommissie. De betrokken student wordt door de examencommissie onverwijld van de vertraging op de hoogte gesteld, onder vermelding van de termijn waarbinnen de uitslag alsnog bekend wordt gemaakt. Wanneer door de examinator niet kan worden voldaan aan de nakijktermijn van tentamens van vakken behorende bij de propedeutische fase van de opleiding, ziet de examencommissie erop toe dat tijdig een vervangende examinator wordt aangewezen. 8. Met betrekking tot het eindcijfer van een vak wordt door of namens de examinator aan de student schriftelijk dan wel elektronisch een verklaring uitgereikt, waarop de totstandkoming en de vaststelling van de beoordeling van het tentamen is vermeld. In deze verklaring wordt de student tevens gewezen op het inzagerecht, als bedoeld in artikel 4.9, en de mogelijkheid tot nabespreking, als bedoeld in artikel 4.10, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de Examens. 9. Voor de datering van het eindcijfer van een vak geldt de datum waarop het laatste toetsonderdeel is afgelegd. Voor de datering van een praktische oefening (als vak) geldt de datum waarop de praktische oefening is afgerond. Artikel 4.9 Inzagerecht schriftelijke eindtoetsen 1. Gedurende ten minste twintig werkdagen na de bekendmaking van het cijfer van een schriftelijke eindtoets krijgt de student op zijn/haar verzoek inzage in het beoordeelde werk. Tegen kostprijs wordt op verzoek van de student een kopie van het beoordeelde werk verstrekt. 2. Gedurende de termijn genoemd in het eerste lid kan elke belanghebbende op zijn/haar verzoek kennisnemen van de vragen en opdrachten van de betreffende eindtoets alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 3. De examinator maakt binnen vijf werkdagen nadat het betreffende verzoek is ontvangen, bekend op welke plaats en tijd de in het eerste en tweede lid bedoelde inzage respectievelijk kennisneming geschiedt. 4. Indien de student en/of belanghebbende aantoont buiten zijn/haar schuld verhinderd te zijn of te zijn geweest op de vastgestelde plaats en tijd te verschijnen, wordt hem/haar een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. 5. Het beoordeelde werk van de tussentoets wordt tijdens het onderwijs van de betreffende vak door de docent aan de student ter inzage gegeven, tenzij er sprake is van een huiswerkopdracht. Artikel 4.10 Nabespreking 1. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de bekendmaking van het cijfer van een schriftelijk en/of een mondelinge eindtoets vindt op verzoek van de student dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de student. In dat geval wordt de gegeven beoordeling gemotiveerd. Een examinator kan ook een collectieve nabespreking beleggen. 2. Het beoordeelde werk van de tussentoets wordt met de studenten tijdens het onderwijs van de betreffende vak besproken. Artikel 4.11 Geldigheidsduur en bewaartermijnen 1. De geldigheidsduur van een tentamenresultaat is in beginsel onbeperkt. De examencommissie kan echter, wanneer een tentamenresultaat ouder is dan zes jaar, een aanvullend of vervangend tentamen opleggen. 2. De resultaten van tussentoetsen. vaardigheidstoetsen en eindtoetsen afzonderlijk zijn slechts geldig in het studiejaar waarin die tussentoetsen en eindtoetsen zijn afgelegd. De examencommissie kan bepalen dat - tussentoetsen geldig blijven gedurende langere termijn wanneer sprake is van bijvoorbeeld een proef, een experiment, veldwerk of een excursie, - vaardigheidstoetsen geldig blijven wanneer er sprake is van uitsluitend een training. 11

14 3. Beoordeelde schriftelijke tentamens dienen gedurende ten minste twee jaren na vaststelling van de uitslag te worden bewaard, met uitzondering van de schriftelijke toetsen in de vorm van een schriftelijke huiswerkopdracht. 4. Driedimensionale werkstukken dienen gedurende ten minste zes weken na vaststelling van het cijfer, doch in ieder geval gedurende een eventuele bezwaar- en beroepsprocedure te worden bewaard. 5. Stageverslagen, het verslag van het bacheloreindproject en andere werkstukken die zijn vervaardigd met het oog op het afsluiten van de bacheloropleiding dienen gedurende zeven jaar te worden bewaard. HOOFDSTUK 5 EXAMENS Artikel 5.1 Beoordeling en uitslag examens 1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast en reikt het getuigschrift als bedoeld in 5.3 uit, zodra de student aan de eisen van het examenprogramma heeft voldaan, tenzij de student op grond van het zesde lid de examencommissie heeft verzocht nog niet over te gaan tot uitreiking van het getuigschrift. De uitslag van het afsluitend examen is geslaagd dan wel afgewezen met behoud van de behaalde resultaten. Indien een student een tentamen meer dan eenmaal heeft afgelegd, neemt de examencommissie voor de vaststelling van de uitslag van het examen het hoogst behaalde resultaat in aanmerking. 2. Alvorens de uitslag van het afsluitend examen vast te stellen, kan de examencommissie zelf een onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer onderdelen of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende toetsen daartoe aanleiding geven. 3. Beoordeling van het examendossier maakt deel uit van het afsluitend examen. Als datum voor het afsluitend examen geldt de datum waarop de student de laatste onderwijsactiviteit heeft verricht. 4. Voor het behalen van het examen geldt als voorwaarde dat voor alle onderdelen een voldoende is behaald, met inachtneming van de verleende vrijstellingen en de eventuele compensatieregeling uit artikel 4.2 van het Examenreglement. De examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen met goed gevolg hoeft te zijn afgelegd om vast te kunnen stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd (zie artikel 4.3 van het Examenreglement Examencommissies ). 5. Voor het behalen van het examen en de afgifte van het getuigschrift geldt tevens als voorwaarde dat de student ingeschreven was voor de opleiding in de periode dat de tentamens zijn afgelegd. 6. Degene die het afsluitend examen met goed gevolg heeft afgelegd en aanspraak maakt op uitreiking van een getuigschrift, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan. Dit verzoek moet worden ingediend binnen twee weken nadat de student op de hoogte is gebracht van de uitslag van het examen. Bij dit verzoek geeft de student aan wanneer hij/zij het getuigschrift wil ontvangen. De examencommissie willigt het verzoek in ieder geval in wanneer de student: - een bestuursfunctie gaat vervullen waarvoor een bestuursbeurs van de Technische Universiteit Eindhoven beschikbaar is; - een stage of onderdeel in het buitenland gaat volgen; - onderdelen moet voldoen die verplicht zijn voor de toelating tot de masteropleiding. 7. De examencommissie kan het verzoek tevens inwilligen indien het niet inwilligen van het verzoek zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard vanwege de omstandigheid dat betrokkene in de studieplanning geen rekening heeft kunnen houden met het automatisch afstuderen. Artikel 5.2 Tijdvakken en frequentie examen Tot het afleggen van het propedeutische examen en het bachelorexamen wordt ten minste vier maal per jaar de gelegenheid gegeven. 12

15 Artikel 5.3 Getuigschrift en supplement 1. De uitreiking van het getuigschrift per opleiding geschiedt in het openbaar, tenzij de examencommissie in bijzondere gevallen anders bepaalt. 2. Op het getuigschrift worden in ieder geval de gegevens vermeld, als genoemd in artikel 7.11, tweede lid, van de wet, alsmede, indien van toepassing, de kwalificaties van artikel 5.4 resp. artikel 5.5, van deze regeling. Indien van toepassing wordt tevens op het getuigschrift vermeld dat de student heeft voldaan aan de bekwaamheidseisen zoals bedoeld in artikel 36 van de Wet op het voortgezet onderwijs. 3. Aan de student wordt bij de uitreiking van het getuigschrift tevens een supplement uitgereikt. Per opleiding wordt één getuigschrift uitgereikt. 4. Op het supplement worden de gegevens vermeld als genoemd in artikel 7.11, derde lid, van de wet, alsmede de cijfers behaald voor de onderdelen van het afsluitend examen, en desgevraagd tevens andere niet tot het examen behorende vakken, mits de student de tentamens die aan die vakken zijn verbonden, met goed gevolg heeft afgelegd voordat de examencommissie de uitslag van het examen heeft vastgesteld. Indien van toepassing wordt op het supplement vermeld voor welke schoolvakken en voor welk voortgezet onderwijs hij/zij bevoegd is les te geven (artikel 33 en 36 van de Wet op het voortgezet onderwijs). Artikel 5.4 Bijzondere kwalificaties propedeuse 1. Getuigschriften zoals geregeld in de volgende leden van dit artikel, worden door de examencommissie uitgereikt indien de student het examen voor de propedeuse binnen twaalf maanden heeft behaald. In bijzondere omstandigheden kan de examencommissie, op verzoek van de student, van het voorgaande afwijken. 2. De examencommissie reikt het getuigschrift cum laude uit wanneer het rekenkundig gemiddelde van de door student afgelegde vakken die tot de opleiding behoren, 8 of hoger is. Verder mag geen van de afgelegde vakken die tot de opleiding behoren beoordeeld zijn met een cijfer lager dan een 6. Ten slotte mogen maximaal drie vakken zijn beoordeeld conform de afkortingen VO (= voldoende) of VR (= vrijstelling), zoals bedoeld in art De examencommissie reikt het getuigschrift met grote waardering uit wanneer het rekenkundig gemiddelde van de door student afgelegde vakken die tot de opleiding behoren, 7.5 of hoger is. Verder mag geen van de afgelegde vakken die tot de opleiding behoren beoordeeld zijn met een cijfer lager dan een 6. Ten slotte mogen maximaal drie vakken zijn beoordeeld conform de afkortingen VO (= voldoende) of VR (=vrijstelling), zoals bedoeld in art Artikel 5.5 Bijzondere kwalificaties bacheloropleiding 1. De examencommissie reikt het getuigschrift cum laude uit wanneer het rekenkundige gemiddelde van de door student afgelegde vakken die tot de opleiding behoren, 8.0 of hoger is en het bachelor eindproject met het cijfer 9.0 of hoger is beoordeeld. Verder mag geen van de afgelegde vakken die tot de opleiding behoren beoordeeld zijn met een cijfer lager dan een De examencommissie reikt het getuigschrift met grote waardering uit wanneer het rekenkundig gemiddelde van de door student afgelegde vakken die tot de opleiding behoren, 7.5 of hoger is en het bachelor eindproject met het cijfer 8.0 of hoger is beoordeeld. Verder mag geen van de afgelegde vakken die tot de opleiding behoren beoordeeld zijn met een cijfer lager dan een 6. HOOFDSTUK 6 STUDIEBEGELEIDING EN STUDIEVOORTGANG Artikel 6.1 Studiebegeleiding algemeen 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor de studiebegeleiding van de studenten, onder meer door middel van het aanwijzen van studieadviseurs, docentcoaches en studentmentoren. 2. Iedere major heeft ten minste één studieadviseur. 13

16 Artikel 6.2 Studieadviseur/bewaking van de studievoortgang/studieplanning 1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor registratie en tijdige bekendmaking van de eindcijfers van de vakken van de individuele studenten in OASE. 2. In voorkomende gevallen zorgt het faculteitsbestuur voor bespreking van de resultaten tussen de student en de studieadviseur. 3. De studieadviseur adviseert de student gevraagd of ongevraagd over alle aspecten van de opleiding en draagt, mede aan de hand van de studievoortgang en indien daar aanleiding toe is, zorg voor adequate verwijzing naar bevoegde organen van de TU/e, naar studentenadviseurs van STU of vertrouwenspersonen van de TU/e. Bij studievertraging wijst de studieadviseur de desbetreffende student op de mogelijkheden voor extra ondersteuning dan wel voor maatregelen die nodig zijn om verdere vertraging zo beperkt mogelijk te houden. 4. Wanneer een student minimaal twee maal een vak zonder goed gevolg heeft afgelegd, kan de studieadviseur de student oproepen voor een gesprek om afspraken te maken over zijn/haar studieaanpak. De student dient hiervoor een studieplan op te stellen. Het gesprek tussen de studieadviseur en de student dient plaats te vinden voorafgaand aan de daarop volgende keer dat hij/zij zich voor het daarbij behorende vak wenst aan te melden. Na het gesprek kan de student zich opnieuw aanmelden voor het betreffende vak. 5. In verband met het vorige lid kan de studieadviseur een student de mogelijkheid tot de aanmelding voor een vak ontzeggen. 6. Wanneer de student een negatief bindend studieadvies, zoals bedoeld in artikel 6.5, vijfde lid, onder b, heeft ontvangen, kan de studieadviseur de student verwijzen naar of adviseren over een andere, beter passende opleiding of doorverwijzen naar een studentenadviseur. Artikel 6.3 Docentcoach 1. Elke student wordt gedurende de hele bacheloropleiding bij de ontwikkeling van zijn/haar professionele identiteit en het daaraan gerelateerde keuzeproces gecoacht door een docentcoach van de betreffende major. De coaching vindt plaats op natuurlijke momenten in het jaar waarop de student een keuze moet maken. 2. Per student besteedt de docentcoach in ieder geval vier gesprekken per student aan coaching. Artikel 6.4 Studentmentor Elke eerstejaars student wordt in ieder geval gedurende zijn/haar eerste semester van de bacheloropleiding begeleid door een studentmentor, aangewezen door de faculteit. Artikel 6.5 Bindend studieadvies 1. Er geldt een bindend studieadvies (bsa) voor de student die op of na 1 september (doch vóór 1 februari) voor de eerste keer start in de propedeutische fase van de opleiding. Het bindend studieadvies geldt ook voor de student die opnieuw start in de propedeutische fase, nadat hij/zij zich in een voorgaand studiejaar vóór 1 februari heeft uitschreven (zie het derde lid). 2. Het bindend studieadvies wordt namens de decaan van de faculteit door de examencommissie gegeven. 3. Het bindend studieadvies is niet van toepassing op de student die vóór 1 februari van het betreffende studiejaar een verzoek tot uitschrijving uit de bacheloropleiding heeft ingediend bij het STU en zich niet opnieuw voor een andere bacheloropleiding aan de TU/e heeft ingeschreven. 4. Een schriftelijk preadvies over de studievoortgang van een student wordt afgegeven na afloop van de eindtoetsenperiode van het tweede kwartiel, met een uiterste termijn van twintig werkdagen na afloop van bedoelde eindtoetsenperiode. 5. Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding, ontvangt de student een schriftelijk bindend studieadvies over de voortzetting van de opleiding: a. een positief studieadvies: dit advies wordt verstrekt wanneer de student ten minste 40 sp uit de propedeutische fase van de opleiding heeft behaald; 14

17 b. een negatief bindend studieadvies: dit advies wordt verstrekt wanneer niet voldaan is aan het gestelde onder a. De student mag in dat geval de opleiding niet voortzetten; voorts wordt de student gedurende de drie volgende jaren niet toegelaten tot dezelfde bacheloropleiding aan de TU/e. 6. De examencommissie stelt een aangepaste bsa-norm vast en bepaalt daarbij eventuele nadere voorwaarden, indien aan een student vrijstellingen zijn verleend binnen een propedeutische fase en hij/zij met de opleiding start op of na 1 september, doch vóór 1 februari. Studiepunten die zijn verkregen via vrijstellingen tellen niet mee bij de bepaling van het bindend studieadvies. Alvorens te besluiten wint de examencommissie advies in bij de Centrale Adviescommissie Examens. 7. Wanneer een student na het eerste kwartiel, doch vóór het vierde kwartiel wil overstappen naar een andere opleiding, stelt de examencommissie van die andere opleiding een aangepaste bsa-norm vast en bepaalt daarbij eventuele nadere voorwaarden. 8. Uiterlijk tien werkdagen na afloop van de eindtoetsenperiode van het vierde kwartiel, stelt de examencommissie vast of de student wel, niet of voorlopig niet aan de bsa-norm heeft voldaan. 9. De student die, na de termijn zoals vermeld in het achtste lid, voldoet aan de bsa-norm ontvangt van de examencommissie uiterlijk tien werkdagen voor de interim-periode een positief studieadvies. 10. De student die, na de termijn zoals vermeld in het achtste lid, niet voldoet aan de bsa-norm, maar daar nog wel aan kan voldoen door het behalen van eindtoetsen in de interim-periode, ontvangt ook uiterlijk tien werkdagen voor de interim-periode, een voornemen tot het verlenen van een negatief bindend studieadvies. De student kan binnen één week na ontvangst van dit bericht aangeven of hij/zij na het bekend worden van de resultaten van de interim-periode gehoord wil worden. Indien de student van die gelegenheid gebruik wenst te maken, wordt de student door de examencommissie gehoord. De examencommissie zal uiterlijk 31 augustus een definitief besluit nemen met betrekking tot het bindend studieadvies. 11. Indien de student na het bekend worden van de relevante resultaten van de interim-periode besluit dat hij/zij op grond van deze resultaten alsnog door de examencommissie wil worden gehoord, kan de student dat binnen 24 uur kenbaar maken. De student zal door de examencommissie worden gehoord. De examencommissie zal uiterlijk 31 augustus een definitief besluit nemen met betrekking tot het bindend studieadvies. Artikel 6.6 Uitgesteld bindend studieadvies 1. Een student ontvangt pas aan het einde van het tweede inschrijvingsjaar een uitgesteld bindend studieadvies wanneer: - er sprake is van erkende persoonlijke omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 6.7; - de student op of na 1 februari voor de eerste keer start in de propedeutische fase van een opleiding. 2. De examencommissie stelt in de gevallen, zoals genoemd in het vorige lid, een aangepast bsa-norm vast en bepaalt daarbij eventuele nadere voorwaarden. Alvorens te besluiten, wint de examencommissie advies in van de Centrale Adviescommissie Examens. 3. Het bepaalde in artikel 6.5, achtste tot en met tiende lid, is van overeenkomstige toepassing op het uitgesteld bsa. Artikel 6.7 Persoonlijke omstandigheden 1. Bij het uitbrengen van een bindend studieadvies wordt rekening gehouden met erkende persoonlijke omstandigheden. 2. Persoonlijke omstandigheden zijn: - ziekte, lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis, of zwangerschap van de student; - bijzondere familieomstandigheden; - lidmaatschap of voorzitterschap van de universiteitsraad, de faculteitsraad, een opleidingsbestuur of de opleidingscommissie, alsmede het lidmaatschap van het bestuur van een stichting die blijkens haar statuten tot doel heeft de exploitatie van voorzieningen, behorende tot de studentenvoorzieningen, dan wel van een daarmee naar het oordeel van het college van bestuur gelet op de taak gelijk te stellen orgaan; 15

18 - het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe daadwerkelijk activiteiten ontplooit. 3. De in het vorige lid genoemde persoonlijke omstandigheden worden alleen in overweging genomen voor zover deze zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twintig werkdagen na het ontstaan van deze persoonlijke omstandigheden door of namens de student zijn gemeld bij de studieadviseur. Wanneer er sprake is van een zwangerschap geldt een termijn van twintig werkdagen nadat de studente kennis heeft genomen van het feit dat ze in verwachting is. 4. Studenten die persoonlijke omstandigheden aanvoeren dienen met bewijsstukken aan te tonen dat er sprake is of is geweest van persoonlijke omstandigheden. Deze stukken worden ingediend bij STU. 5. De studieadviseur meldt de persoonlijke omstandigheden zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de betreffende examencommissie. 6. Ter beoordeling van de aangevoerde persoonlijke omstandigheden wint de examencommissie advies in bij de Centrale Commissie Persoonlijke Omstandigheden. 7. In het voornemen tot een negatief bindend studieadvies neemt de examencommissie gemotiveerd op of de persoonlijke omstandigheden kunnen worden erkend en welke consequenties dit voor de student heeft. Artikel 6.8 Studeren met een functiebeperking 1. Een schriftelijk verzoek om aanpassing van het onderwijs of de tentamens of om speciale faciliteiten op grond van een (blijvende of tijdelijke) functiebeperking dient door de desbetreffende student zo mogelijk twaalf weken, doch uiterlijk vijf weken voordat de student zal deelnemen aan onderwijs te worden ingediend bij het STU. 2. Het verzoek gaat vergezeld van de bescheiden die redelijkerwijze nodig zijn voor de beoordeling van het verzoek. Daaronder wordt in ieder geval begrepen een recente verklaring van een arts of een psycholoog of een orthopedagoog van een BIG- (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), NIP- (Nederlands Instituut van Psychologen), of NVO- (Nederlands Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) geregistreerd testbureau. Zo mogelijk geeft deze verklaring een schatting van de mate en de duur van de functiebeperking. 3. STU stuurt het verzoek van de student samen met zijn advies aan het faculteitsbestuur voor zover het verzoek betrekking heeft op faciliteiten. In geval het verzoek betrekking heeft op het verlenen van aanpassingen ten behoeve van het afleggen van een tentamen stuurt STU het verzoek van de student en zijn advies aan de examencommissie. 4. Het besluit omtrent aanpassingen dan wel het verlenen van faciliteiten wordt binnen twintig werkdagen na ontvangst van het verzoek genomen door het faculteitsbestuur respectievelijk de examencommissie. Het draagt daarbij zorg voor de bewaking van de kwaliteit en het niveau van het onderwijs en de tentamens. 5. De eventuele aanpassing is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele functiebeperking. De te verlenen faciliteiten kunnen bestaan uit een op de individuele situatie afgestemde vorm of duur van het onderwijs en de tentamens of het ter beschikking stellen van praktische hulpmiddelen. HOOFDSTUK 7 OVERGANGSREGELINGEN EN SLOTBEPALINGEN Artikel 7.1 Overstappen naar een bacheloropleiding nieuwe stijl volgens het Bachelor College 1. Een student die in het studiejaar vóór 1 september 2012 was ingeschreven voor een bacheloropleiding kan met ingang van 1 september 2013 overstappen naar een bacheloropleiding nieuwe stijl volgens het Bachelor College, mits hij/zij een positief (of uitgesteld) studieadvies heeft ontvangen. De examencommissie bepaalt, na daarover advies te hebben gevraagd van de adviescommissie examens bacheloropleidingen, welke vakken voor de student onderdeel van het studiepakket zullen zijn. 16

19 2. Voor een student, zoals bedoeld in het vorige lid, geldt dat hij/zij met ingang van 1 september 2013 en 1 september 2014 kan overstappen naar respectievelijk het tweede dan wel derde jaar van een bacheloropleiding nieuwe stijl volgens het Bachelor College, mits de examencommissie hiervoor toestemming heeft verleend. Artikel 7.2 Wijziging 1. Een wijziging van deze regeling is alleen dan van toepassing op het lopende studiejaar, wanneer de belangen van de studenten hierdoor redelijkerwijze niet worden geschaad. 2. Een wijziging van deze regeling kan niet met terugwerkende kracht een reeds ten aanzien van een student genomen besluit beïnvloeden. Artikel 7.3 Overig 1. Indien deze regeling wordt gewijzigd, daaronder begrepen een wijziging van een bijlage, wordt door de Dean zo nodig een overgangsregeling vastgesteld. De overgangsregeling wordt opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage. 2. In de overgangsregeling wordt in ieder geval opgenomen: a. een regeling omtrent vrijstellingen die verkregen kunnen worden op grond van reeds behaalde tentamens, en b. de geldigheidsduur van de overgangsregeling. 17

20 Bijlage 1A bij artikel 3.2, eerste lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2013, van de Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde volgens het Bachelor College, major Technische Bedrijfskunde a. Inhoud van het eerste jaar van de bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde volgens het Bachelor College, major Technische Bedrijfskunde Het propedeutisch jaar omvat 60 studiepunten (waarvan 30 studiepunten aan majorvakken, 20 studiepunten aan basisvakken en 10 studiepunten keuzevakken), bestaande uit respectievelijk de volgende vakken en de daarbij genoemde studiepunten en tentamenvormen: zie tabel 1A. b. Inhoud van de afstudeerrichtingen - niet van toepassing - c. Inrichting van de praktische oefeningen (in de zin van een vak): - niet van toepassing - d. Aantal en volgtijdelijkheid van de tussen- en eindtoetsen: Het aantal en de volgtijdelijkheid van de tussen- en eindtoetsen is aangegeven in tabel 1A. e. Vorm van de opleiding De opleiding is voltijds en deeltijds ingericht. f. Vorm tentamens De vorm van de tussen- en eindtoetsen van de vakken genoemd onder a wordt aangegeven in tabel 1A. g. Voorwaarde voor toelating tot de tentamens Aan tentamens van de postpropedeutische fase (PP) kan slechts worden deelgenomen wanneer de student het propedeutisch examen (P) succesvol heeft afgelegd. Op grond van art. 7.30, derde lid, van de wet kan de examencommissie de student, aan wie een positief studieadvies is afgegeven, op zijn/haar verzoek, onder de hierna volgende voorwaarden toelaten tot het afleggen van bepaalde tentamens van de postpropedeutische fase voordat hij/zij het propedeutisch examen heeft afgelegd. De examencommissie kan een student, voordat hij/zij het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgerond, op zijn/haar verzoek toegang verlenen tot het afleggen van de postpropedeutische tentamens indien tenminste 40 ects binnen één studiejaar zijn behaald. In bijzondere omstandigheden kan het bepaalde in de voorgaande volzin door de examencommissie ook toegepast worden op de student met een uitgesteld bindend studieadvies. De student kan niet deelnemen aan tentamens van derdejaars vakken zolang hij/zij niet het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgerond. h. De coherente pakketten en vakken waaruit de student een keuze kan maken voor de invulling van de vrije ruimte van de opleiding: De student kan voor de invulling van de vrije ruimte van de opleiding een keuze maken uit de vakken, zoals die zijn opgenomen op: i. De aansluitende masteropleidingen Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegd bachelorexamen Technische Bedrijfskunde, major Technische Bedrijfskunde, geeft rechtstreeks toegang tot de masteropleidingen: OER BSc 2013 TBdk en TIW volgens het Bachelor College, bijlage 1A Major TBdk

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OUDE STIJL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OUDE STIJL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OUDE STIJL Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering & Innovation

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde Het bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OER 2012-2013 Bacheloropleidingen TBdk, TBG en TIW ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2012-2013 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN Het Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE oude stijl

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE oude stijl ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE oude stijl Het bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde Het Bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid,

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2012 2013 Embedded Systems (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

OER 2015-2016 Masteropleiding ME

OER 2015-2016 Masteropleiding ME ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VAN DE MASTEROPLEIDING Medical Engineering oude stijl Het Bestuur van de faculteit Biomedische technologie van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OER Bacheloropleidingen IE&IS volgens het Bachelor College 2017-2018 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2017-2018 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS

Nadere informatie

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING. in afbouw

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING. in afbouw ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING. in afbouw Het bestuur van de faculteit Electrical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN OER Bacheloropleidingen IE&IS volgens het Bachelor College 2016-2017 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE Pagina 1/9 Versie

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010 Bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2010 Bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen OER 2010-2011 Bacheloropleidingen TBdk, TBG en TIW vastgesteld 15 juli 2010 Onderwijs- en Examenregeling 2010 Bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen Het Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Bouwkunde Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2011 Bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2011 Bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen OER 2011-2012 Bacheloropleidingen TBdk, TBG en TIW Onderwijs- en Examenregeling 2011 Bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen Het Bestuur van de faculteit Industrial

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

OER Bacheloropleiding Scheikundige Technologie volgens het Bachelor College

OER Bacheloropleiding Scheikundige Technologie volgens het Bachelor College ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Technische Informatica

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Technische Informatica Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Technische Informatica Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

besluit de Richtlijn Bachelor College, zoals die is vastgesteld op 5 april 2012 in te trekken en te vervangen door de

besluit de Richtlijn Bachelor College, zoals die is vastgesteld op 5 april 2012 in te trekken en te vervangen door de Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), overwegende dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen door een richtlijn, waarin ook de afspraken over het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

OER 2014-2015 Masteropleiding Architecture, Building and Planning

OER 2014-2015 Masteropleiding Architecture, Building and Planning ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDING ARCHITECTURE, BUILDING AND PLANNING Het Bestuur van de faculteit Architecture, Building and Planning van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015 2016 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404) VERSIE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor College,

dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor College, Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), overwegende dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen)

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

OER Masteropleiding Architecture, Building and Planning versie

OER Masteropleiding Architecture, Building and Planning versie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 VAN DE MASTEROPLEIDING Architecture, Building and Planning oude stijl De Department of the Built Environmentvan de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

Algemene bepaling DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 VAN DE MASTEROPLEIDING Embedded Systems oude stijl Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering Het bestuur van de faculteit Biomedische Technologie van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15,

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE 2010-2011 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc TN juni 2010 Wijzigingen ten opzichte van OER 2009-2010

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering OER Masteropleiding Biomedical Engineering 2010-2011 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Biomedical Engineering Het bestuur van de faculteit Biomedische Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 Whw) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE & MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) (art W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Onderwijs- en examenregeling (OER) (art W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Electrical Engineering Bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

OER Masteropleiding Mechanical Engineering

OER Masteropleiding Mechanical Engineering ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDING Mechanical Engineering Het Bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de artikelen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 2015-2016 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Paragraaf 1 - Algemeen Artikel 1 - Toepassingsgebied van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Building Services

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Building Services Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Building Services Het bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a,

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie