Jaarrapportage Bachelor College. Academisch Jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage Bachelor College. Academisch Jaar 2011-2012"

Transcriptie

1 Jaarrapportage Bachelor College Academisch Jaar

2 Woord vooraf In de zomer van 2011 is de TU/e begonnen met een ingrijpende hervorming van haar bacheloronderwijs. In het kader van dit proces zijn alle bacheloropleidingen in het voorjaar van 2012 gebundeld in het TU/e Bachelor College onder leiding van een Dean. Bij de start van het Bachelor College is afgesproken dat de Dean jaarlijks zou gaan rapporteren over het gevoerde beleid. De voorliggende jaarrapportage over het gevoerde beleid in het academisch jaar is dus de eerste in een reeks. Velen hebben in het studiejaar naast hun reguliere werkzaamheden forse extra inzet geleverd voor de hervorming van ons bacheloronderwijs. Mede namens het College van Bestuur wil ik hen daarvoor op deze plaats van harte bedanken. Het eerste resultaat van alle inspanningen is dat de instroom van bachelorstudenten in het academisch jaar met 11% is gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor en dat het aandeel meisjes in de nieuwe lichting eerstejaars opmerkelijk veel groter is dan we gewend waren. Dr.ir. A.M.C. Lemmens, Dean TU/e Bachelor College Inleiding De TU/e heeft al jaren te maken met tekortschietende instroomcijfers en studierendementen in de bacheloropleidingen. Incrementele maatregelen om hierin verbetering te brengen, leverden niet voldoende resultaat op. Daarom koos het College van Bestuur (CvB) begin 2011 voor een meer fundamentele en samenhangende aanpak. Er werd een Taskforce Redesign Bachelor Curriculum ingesteld met als opdracht een voorstel te doen voor een compleet vernieuwde opzet van het bacheloronderwijs. De taskforce kwam medio mei 2011 onder de titel 'Toekomstbestendig en studentgericht bacheloronderwijs van de TU/e' met een uitgewerkt voorstel om de bacheloropleidingen aantrekkelijker, uitdagender en studeerbaarder te maken voor zowel bestaande (concrete bèta's) als nieuwe doelgroepen studenten (zogenaamde carrièrebèta's en generalistische, mensgerichte bèta's). In juni besloot het CvB op basis van het voorstel om met onmiddellijke ingang te starten met een planmatig programma ter hervorming van het bacheloronderwijs en om de bacheloropleidingen te bundelen in een TU/e Bachelor College onder leiding van een Dean. Al in september 2012 zouden de eerste bachelorstudenten in moeten kunnen stromen in het eerste studiejaar van de vernieuwde bacheloropleidingen. Haast was dus geboden. In juni 2011 benoemde het CvB dr.ir. Lex Lemmens tot leider van het hervormingsprogramma en tot beoogd Dean van het Bachelor College. Tevens stelde het ter advisering en ondersteuning van de programmaleider een nieuwe Taskforce in en gaf het de programmaleider de ruimte om een slagvaardig programmamanagementteam te formeren. Eind september werd door de Dean een Programmaplan Hervorming Bacheloropleidingen opgeleverd met daarbinnen zeven actiesporen (Onderwijsprogramma's en rooster; Studeerbaarheid; Communicatie; Kwaliteitszorg; Coaching; Organisatie; en Financiën). Per spoor gingen direct daarna een of meer project(en) van start om ter zake adviezen en voorstellen te ontwikkelen. De adviezen en voorstellen werden besproken in tal van gremia en waar wenselijk aangepast om vervolgens te worden geïmplementeerd. In maart 2012 werd het TU/e Bachelor College formeel een feit (door opname in het Bestuurs- en Beheersreglement en door vaststelling van het Reglement TU/e Bachelor College) en werd Lex Lemmens tot Dean benoemd. In april 2012 werden de ontwikkelde uitgangspunten en inrichtingsvoorschriften voor het nieuwe bacheloronderwijs door het College van Bestuur vastgelegd in een geactualiseerde Bestuurlijke Richtlijn Bachelor College. Daarmee werd tevens het eerdere voornemen bevestigd om het eerste studiejaar van de vernieuwde bacheloropleidingen voor de eerste keer aan te bieden in het studiejaar , het tweede studiejaar in het studiejaar en het derde in In de lentemaanden van 2012 werden het TU/e Bachelor College en de vernieuwde bacheloropleidingen met een opvallende communicatiecampagne naar buiten toe gepresenteerd. Voor de verdere hervorming van het bacheloronderwijs blijven de volgende strategische doelen gelden: - zorgen voor een grotere en meer gedifferentieerde instroom van studenten; - meer keuzeruimte bieden aan studenten (differentiatie); - verbeteren van de rendementen; - waarborgen van het niveau en de kwaliteit van de bacheloropleidingen en de afgestudeerden; - zorgen voor een grotere en meer gedifferentieerde uitstroom van afgestudeerden. 2

3 Deze doelen zijn vertaald in kwantitatieve prestatie-indicatoren in het TU/e Instellingsplan en in de met het Ministerie van OCW gemaakte prestatieafspraken, afgeleid van de streefdoelen ter zake in het Strategisch Plan TU/e In 2020 moet de bachelorinstroom gegroeid zijn tot circa 1750, moet het aantal bachelorstudenten met 50% zijn toegenomen ten opzichte van 2009 en moet meer dan 70% van de herinschrijvers in het tweede jaar van de bachelor binnen vier jaar na aanvang een diploma hebben behaald. Opzet bacheloronderwijs In de nieuwe opzet van het bacheloronderwijs omvat elke bacheloropleiding vier componenten: - een major van 90 studiepunten (16 onderwijseenheden van 5 studiepunten en een afsluitend bacheloreindproject van 10 studiepunten); - een basis van 30 studiepunten (6 onderwijseenheden van 5 studiepunten); - een component USE (User-Society-Enterprise) van 15 studiepunten (3 onderwijseenheden van 5 studiepunten); - een vrije keuzeruimte van 45 studiepunten (9 onderwijseenheden van 5 studiepunten). Een in het CROHO (Centraal Register Hoger Onderwijs) geregistreerde bacheloropleiding kan meerdere majoren omvatten, waaruit studenten er één kiezen. Elke major bereidt voor op bepaalde masteropleidingen. In het aantal en de naamgeving van de bacheloropleidingen veranderde in het hervormingsproces in het academisch jaar niets. Dat betekent dat de TU/e bij aanvang van het studiejaar een keuze bood uit in totaal 11 bacheloropleidingen (zie het overzicht onder het kopje Majoren). Majoren Vanuit het perspectief van de student vormt de gekozen major de kern van de bacheloropleiding. Er zijn in het academisch jaar in totaal 15 majoren ontwikkeld en door het CvB goedgekeurd. Zie onderstaand overzicht van bacheloropleidingen en majoren. De meeste majoren sluiten inhoudelijk aan op bestaande programma's. Compleet nieuw zijn de majoren 'Psychology & Technology' en 'Medische Wetenschappen en Technologie'. Bacheloropleidingen Majoren - Biomedische Technologie - Biomedische Technologie - Medische Wetenschappen en Technologie - Bouwkunde - Bouwkunde - Electrical Engineering - Automotive - Electrical Engineering - Industrial Design - Industrial Design - Scheikundige Technologie - Scheikundige Technologie - Technische Bedrijfskunde - Technische Bedrijfskunde - Technische Informatica - Software Science - Web Science - Technische Innovatiewetenschappen - Psychology & Technology - Sustainable Innovation - Technische Natuurkunde - Technische Natuurkunde - Technische Wiskunde - Technische Wiskunde - Werktuigbouwkunde - Werktuigbouwkunde Basisonderwijseenheden Elke bacheloropleiding omvat in de nieuwe opzet 6 basisonderwijseenheden van elk 5 studiepunten, te weten: Calculus, Design, Modelleren, Professionele Vaardigheden, Toegepaste Natuurwetenschappen en USE-Basis (User-Society-Enterprise). De basisonderwijseenheid Professionele Vaardigheden is ingebed in de onderwijseenheden van de major. Voor de overige 5 basisonderwijseenheden geldt dat deze als gemeenschappelijk onderdeel voor alle opleidingen c.q. voor clusters van opleidingen worden aangeboden. In dat laatste geval zijn er verschillende varianten (maximaal 3) beschikbaar. Vóór de aanvang van het studiejaar waren de meeste basisonderwijseenheden gereed. Wat USE-Basis betreft moesten inhoud en onderwijsmateriaal nog verder worden uitgewerkt. Wat Design betreft lukte het aanvankelijk niet tot een gemeenschappelijke basisonderwijseenheid te komen. Daarom 3

4 is gekozen voor een tijdelijke opzet en zal in het academisch jaar eenmalig een variant van dit vak draaien voor Bouwkunde en Werktuigbouwkunde. Met ingang van het academisch jaar zal het basisvak Design voor alle opleidingen in de definitieve opzet worden aangeboden. Aandachtspunt voor de komende jaren is dat de basisonderwijseenheden echt een gemeenschappelijk karakter hebben en niet een te faculteitsgebonden invulling krijgen. Professionele vaardigheden De basisonderwijseenheid Professionele vaardigheden is in de nieuwe opzet van het bacheloronderwijs ingebed in de onderwijseenheden van de major. Daarbij worden de volgende vaardigheidslijnen onderscheiden: Communiceren (Presenteren en Schrijven); Samenwerken; Plannen en organiseren; Reflecteren; en Omgaan met (wetenschappelijke) informatie. Over de wijze van beoordeling van deze professionele vaardigheden gelden duidelijke richtlijnen. Alle opleidingen hebben in de opzet van hun majoren in aanleg geschetst waar en hoe zij de professionele vaardigheden in het eerste jaar willen inbedden in hun major-onderwijs. Het vervolg behoeft nog verdere uitwerking en concretisering. Daaraan wordt in het academisch jaar gestalte gegeven. Het managementteam van het Bachelor College volgt de ontwikkelingen op de voet en zal waar nodig impulsen geven. USE-leerlijnen Na het formuleren van overall leerdoelen voor de USE-component in alle bacheloropleidingen en het ontwikkelen van een globale opzet en structuur voor samenhangende USE-leerlijnen van elk 15 studiepunten is in het academisch jaar een open call voor concrete voorstellen voor USE-leerlijnen uitgezet. Van de ingediende voorstellen werden de meest veelbelovende leerlijnen geselecteerd om onder nadere voorwaarden door de indieners uitgewerkt te worden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de goedkeuring van de volgende 10 USE-leerlijnen: Design for a Sustainable Future; The Human in Technology; Quality of Life; Patents, Design Rights and Standards; Technology Entrepreneurship; The Secret Life of Light; The Future of Mobility; Decisions under Risk and Uncertainty; Customer Centricity and the Design of Winning projects; en Overal Robots. Elke leerlijn omvat drie onderdelen, te weten: exploratie, verdieping en toepassing. In de toekomst kunnen meer USE-leerlijnen ontwikkeld en aangeboden worden. Coherente keuzepakketten Er is gedurende het academisch jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van coherente keuzepakketten. Naar verwachting zullen er in de loop van het studiejaar een kleine 90 keuzepakketten worden aangeboden. Per opleiding zal dan worden aangegeven uit welke verbredende en/of verdiepende keuzepakketten de desbetreffende bachelorstudenten een keuze kunnen maken. Op de volgende pagina wordt een compleet overzicht gegeven van de te verwachten pakketten. Vanuit het managementteam van het Bachelor College werd de ontwikkeling van 10 compleet nieuwe thematische keuzepakketten van elk 15 studiepunten financieel ondersteund (vanuit het Onderwijsinnovatiefonds Bachelor College), te weten: Biomechanica en diagnostiek; Design for Games & Play; Effective Experimentation; Information Security in Society; Multi-level Control in Manufacturing Systems; Sports, Technology and Behavour; The Liberation of Light; The Science of Sound and Music; Vakcommunicatie en ICT; en Smart Mobility Design. Honors program In het Bachelor College zullen excellente studenten ook weer de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan een Honors Program. Omdat de bestaande Honors Programs (Horizon en Star) niet in de nieuwe opzet van het bacheloronderwijs passen en in de prestatieafspraken met het Ministerie van OCW is ingezet op het aanbieden van door de Expertcommissie van het landelijke Siriusprogramma erkende excellentietrajecten, dient een nieuw Honors Program te worden ontworpen. Gedurende het academisch jaar is een eerste visie op excellentie ontwikkeld en zijn mogelijke bouwstenen voor zo'n nieuw honors program gedefinieerd. Gezien het vele werk dat in het kader van de hervorming van het bacheloronderwijs met voorrang verricht moest worden, was er onvoldoende tijd om al stappen te zetten in de richting van het uitwerken van concrete honorstrajecten en het definiëren van concrete honorsactiviteiten. Dat staat nu 4

5 gepland voor het academisch jaar Er zal in dat kader ook overlegd worden met de Expertcommissie van het Siriusprogramma en met de verantwoordelijken voor erkende excellentietrajecten bij andere universiteiten. Uiteindelijk zal het uitgewerkte honors program ter erkenning aan de Siriusexperts worden voorgelegd. Inzet is dat de eerste lichting eerstejaars studenten in het Bachelor College in het tweede semester van het academisch jaar kan proeven wat een honorstraject inhoudt en kan beslissen of dat iets voor hen is. Overzicht coherente keuzepakketten Advanced classical physics Advanced operations management Algorithmics App development Architecture Biomechanica en diagnostiek Biomechanics Brain, perception, action Building physics Business decision support Business economics Business information management Business support systems Care and cure Chemische biologie Chemische procestechnologie Cognition, social interaction Combinatorial optimization Computational biology Computational science Computer science essentials Computer technieken in de fysica Connected world Design for games and play Economics of innovation Effective experimentation Electric and hybrid vehicles Energie Finance and risk Flow, structure and strength Fundamentals of mathematical physics Game ontwerp Healthcare information technology Healthcare logistics High tech systems design IAM master opstappakket Imaging Information security in society Information systems Information technology in healthcare Innovation management Interactive intelligent systems Introduction in automotive Introduction in electrical engineering Introduction & internship industrial engineering Introduction to business economics Liberation of light Logistic information systems Medical engineering Moderne fysica Moleculaire systemen en materialen Multi level control of manufacturing systems Multi-scale fenomenen en technieken Nano-science and technology Onderwijs orienterend pakket Onderwijs verdiepend pakket Ontwerpen aan de stad van morgen Ontwerpen van energiesystemen: OES Ontwerpen, experimenteren en modelleren Preparation master BIS Preparation master CSE Preparation master ES Preparation master IST Proces analytics and systems Science of sound and music Security Smart and sustainable society Smart diagnosis Smart interventions Smart mobility design Sports, technology and behavior Statistics and research methodology Stochastics: theory and applications Structural research & design System architecture Technische robotica Technology in society Tissue engineering Vakcommunicatie en ICT Want tussen droom en daad staan regels en feiten Web technology Wiskunde aan de UU Wiskunde major plus Work & Organizational psychology for Health (non-ie) Work & Organizational psychology for IE Work & Organizational psychology for IE (Health) Work & Organizational psychology for non - IE 5

6 Rooster Ter verbetering van de studeerbaarheid van de bacheloropleidingen werden tijdens het verslagjaar duidelijke uitgangspunten geformuleerd voor de inrichting van het onderwijs en de verdeling van onderwijseenheden over de drie studiejaren. Deze houden het volgende in. Elk studiejaar is verdeeld in vier kwartielen en elk kwartiel bestaat nominaal uit drie onderwijseenheden van elk 5 studiepunten. Elk kwartiel bestaat uit 10 weken. Binnen een kwartiel zijn er 8 weken gereserveerd voor onderwijs en 2 weken voor eindtoetsen. In de 8e week moet de student in de gelegenheid worden gesteld om de leerstof te recapituleren en feedback te krijgen. In alle onderwijseenheden worden activerende onderwijsvormen gebruikt. Uitgangspunt hierbij is dat er minder colleges worden gegeven en dat er meer ruimte is voor zelfstudie. Als optimale verhouding geldt hier 60% contacttijd tegenover 40% zelfstudie. De standaardomvang van onderwijseenheden (5 studiepunten) en een centraal roostersysteem maken het mogelijk horizontaal te programmeren. Daardoor krijgen studenten meer flexibiliteit om een individueel studiepad te volgen. Een maximum van drie onderwijseenheden tegelijkertijd voorkomt piekbelasting voor studenten. Op basis van deze uitgangspunten is de volgende verdeling van onderwijseenheden voor alle bacheloropleidingen gekozen. Jaar 1 Kwartiel 1 Kwartiel 2 Kwartiel 3 Kwartiel 4 Onderwijseenheid 1 Calculus Toegepaste Modelleren/ USE-Basis Natuurwetenschappen Design Onderwijseenheid 2 M M M M Onderwijseenheid 3 M K K-M K-M Jaar 2 Onderwijseenheid 1 Modelleren/ M M M Design Onderwijseenheid 2 M M M M Onderwijseenheid 3 K-USE K-USE K-USE K-USE Jaar 2 Onderwijseenheid 1 M M K M (BEP) Onderwijseenheid 2 M M K-M (BEP) K-M (BEP) Onderwijseenheid 3 K-USE K-USE K K M = Major; K = Keuze; BEP = bachelor eindproject; K-M = K in kwartiel 3 impliceert M in kwartiel 4 of omgekeerd; K-USE = student kiest zelf of hij in betreffende kwartiel een keuzeonderwijseenheid of een USE-onderwijseenheid doet, zolang in leerjaar 2 en 3 maar 3 USE-eenheden en 7 keuze-eenheden worden gedaan; K-M (BEP) = het BEP (als onderdeel van de Major) kan worden gedaan in lintvorm, gespreid over de kwartielen 3 en 4, of als blok in kwartiel 4; afhankelijk daarvan is er in kwartiel 3 of 4 ruimte voor een keuze-eenheid. In aanvulling hierop is ten behoeve van de ontwikkeling van het rooster een systeem met 'timeslots' uitgewerkt. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - elke onderwijseenheid krijgt één timeslot; - per onderwijseenheid is er maximaal 8 uur contacttijd per week; - studenten hebben minimaal 12 en maximaal 24 uur contacttijd per week; - tussentoetsen vinden plaats binnen het toegewezen timeslot; - studenten hebben per week minstens 2 timeslots, dus 16 uur, voor zelfstudie; - in de kwartielen met een keuzevak zijn er 3 timeslots waarin studenten hun keuzevak kunnen kiezen. Op basis van deze uitgangspunten zijn alle eerstejaars-onderwijseenheden van het Bachelor College voor het academisch jaar ingeroosterd. Bij enkele majoren bleek het aantal ingeroosterde uren contacttijd soms nog te hoog ten opzichte van het aantal uren zelfstudie. Het managementteam van het Bachelor College hoopt hiervoor in het academisch jaar samen met de opleidingen een zodanige oplossing te vinden dat er voldoende tijd is voor zelfstudie en het curriculum studeerbaar is. Coaching Een goede coaching en begeleiding van studenten geldt in de vernieuwde opzet van het bacheloronderwijs als cruciaal. Als eerste uitgangspunt is vastgelegd dat iedere student gedurende diens bacheloropleiding door een docent wordt gecoacht bij de ontwikkeling van de eigen professionele identiteit en het maken van daaraan gerelateerde keuzes. Daarbij gaat het onder meer om het invullen van 6

7 de keuzeruimte van 45 studiepunten. Als tweede uitgangspunt is geformuleerd dat eerstejaars studenten gedurende het eerste semester begeleid worden door studentmentoren (ouderejaars studenten van dezelfde opleiding). Daarnaast kan een beroep gedaan blijven worden op studie- en studentenadviseurs en studentendecanen. Tijdens het academisch jaar is door alle faculteiten voorzien in voldoende docentcoaches en studentenmentoren. Er zijn opstartbijeenkomsten docentcoaching en trainingen studentmentoraat georganiseerd, er is een coachingsmodel ontwikkeld, er is ondersteunend materiaal opgezet en in een wiki-achtige omgeving beschikbaar gesteld en er is voorzien in de organisatie van intervisiebijeenkomsten onder deskundige begeleiding in het academisch jaar Het managementteam van het Bachelor College zal in het kader van de kwaliteitszorg voor het bacheloronderwijs een plan ontwikkelen voor de monitoring en evaluatie van het coachingsproces. Intake Om een goede start van instromende eerstejaars studenten te bevorderen is ervoor gekozen al vóór de zomervakantie startgesprekken te voeren met aankomende eerstejaars. Met het oog hierop is een eerste intakeprocedure ontwikkeld. Hoofddoel is vooralsnog het bevorderen van binding met de TU/e en met de gekozen major door actief kennis te maken met de major en met desbetreffende docentcoaches, studentmentoren en studieadviseurs. Voor de eerste lichting eerstejaars voor het Bachelor College werd in juni 2012 een eerste ronde startgesprekken gehouden en in augustus een tweede. In totaal nam ongeveer driekwart van de aankomende studenten aan de gesprekken deel. De deelnemers kregen vooraf een intakevragenlijst voorgelegd waar tijdens de gesprekken nader op werd ingegaan. Zowel studenten als faculteiten waren achteraf positief over de gesprekken. In de toekomst zullen de startgesprekken doorontwikkeld worden tot mogelijk verplichte intakegesprekken die er ook aan bijdragen dat eerstejaarsstudenten een opleiding en major kiezen die passen bij hun interesses en talenten. Het gaat erom een optimale match tussen student en opleiding/major te bewerkstelligen en zo latere studie-uitval, -switch en/of -vertraging te voorkomen. Er wordt een project opgestart om deze doorontwikkeling te realiseren. Toetsing en examinering De hervorming van het bacheloronderwijs strekt zich ook uit tot het onderwerp toetsing en examinering. Als uitgangspunt is gesteld dat er voor iedere onderwijseenheid een toetsplan beschikbaar is en dat het eindcijfer voor een onderwijseenheid niet alleen wordt bepaald door de resultaten op een eindtoets maar ook door de resultaten op (minimaal twee) tussentijdse toetsen. Maximaal 70% van het eindcijfer mag worden bepaald door de eindtoets. Voor het behalen van een onderwijseenheid moet voor de eindtoets minimaal een 5 zijn behaald en moet het eindcijfer minimaal een 6 zijn. De tussentoetsen zijn vooral bedoeld om studenten te activeren, voor te bereiden op de eindtoets en feedback te geven. Herkansingen van tussentoetsen zijn in principe dus niet mogelijk. Eindtoetsen moeten bij voorkeur snel herkanst kunnen worden. Vooralsnog bleek een herkansing in de tweede eindtoetsweek van het eerstvolgende kwartiel wat dit betreft overigens het hoogst haalbare. De verdere ontwikkeling en implementatie van het toets- en examenbeleid zal de komende jaren de nodige aandacht krijgen. Daarbij zal de Adviescommissie Examens Bacheloropleidingen (waarin de facultaire Examencommissies zijn vertegenwoordigd) een belangrijke rol spelen. Docentondersteuning Om docenten te ondersteunen bij het (her-)ontwerp van onderwijseenheden, bij het vormgeven van activerende werk- en toetsvormen, bij de voorbereiding op een rol als docentcoach is in het academisch jaar ingezet op de vorming van docententeams, het bieden van onderwijskundige ondersteuning aan docententeams, het verzorgen van presentaties tijdens onderwijsdagen en dergelijke, het organiseren van onderwijscolloquia (voor de uitwisseling van best practices) en intervisiebijeenkomsten en het creëren van een webplatform voor het uitwisselen van informatie en ervaringen (in de vorm van een wiki). Zie verder ook hierna onder het kopje 'Onderwijsinnovatiefonds'. Vanuit het Bachelor College is in het academisch jaar een bijdrage geleverd aan een instellingsbrede herbezinning op het HRM-beleid voor het wetenschappelijk personeel. 7

8 Onderwijsinnovatiefonds Om gericht innovatieve initiatieven te kunnen ondersteunen die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bachelor College is een Onderwijsinnovatiefonds Bachelor College in het leven geroepen. Vanuit dit fonds worden geselecteerde innovatieprojecten gesubsidieerd. Jaarlijks wordt een open call uitgeschreven voor projectvoorstellen rondom een bepaald thema. Tijdens het academisch jaar betrof dit het thema 'nieuwe, interdisciplinaire, thematische keuzepakketten'. Er werden tien projecten gehonoreerd (zie ook onder het kopje 'Coherente keuzepakketten' op pagina 4). Tijdens het academisch Jaar zullen vanuit het Onderwijsinnovatiefonds projecten worden ondersteund die gericht zijn op het vergroten van de studeerbaarheid van de onderwijsprogramma's via vernieuwende activerende werk- en toetsvormen. De indieners van gehonoreerde projecten krijgen feedback vanuit het managementteam van het Bachelor College. ICT en onderwijs Het optimaal benutten van ICT-middelen ter ondersteuning van onderwijs en onderwijsgebonden administratieve procedures wordt van groot belang geacht voor het welslagen van de doelstellingen van het Bachelor College. Daarom werd gedurende het academisch jaar een eerste notitie 'ICT en onderwijs' opgesteld met als belangrijkste doelen lijn te brengen in het grote aantal versnipperde ICT-initiatieven en te inventariseren welke ondersteuning docenten op dit vlak nodig hebben (o.a. met het oog op studentactiverende werk- en toetsvormen). Parallel hieraan zijn voor de start van het vernieuwde bacheloronderwijs noodzakelijke verbeterinitiatieven ontplooid, waaronder: - de uitbreiding van de capaciteit van het wifi-netwerk in het Auditorium, nodig vanwege de schaal van deelname van studenten aan bepaalde basisvakken; - de aanpassing van Oase, het digitale leer- en werkomgevingsysteem voor het onderwijs van de TU/e, nodig om het onderwijs en de onderwijsgebonden administratieve processen adequaat vanuit dit platform te kunnen ondersteunen; - de introductie van stemkastjes om de gewenste snelle feedback van studenten tijdens colleges te kunnen faciliteren; - de introductie van een tool die het studenten mogelijk maakt elkaar feedback te geven; - het beschikbaar stellen van een tool voor de digitale verwerking van antwoordformulieren bij meerkeuzevragen; - het inzetten van het concept Elektronisch Verrijkt Onderwijs voor de basisonderwijseenheid Calculus; - de vervanging van Pollweb door EvaSys (systeem voor onderwijsevaluatie); en - de introductie van Smartboards in Auditorium en Metaforum (met bijbehorende gebruiksinstructies). Onder meer vanuit het Bachelor College is de behoefte gesignaleerd aan een samenhangende instellingsbrede visie en beleidsaanpak voor het bevorderen van een adequate inzet van ICT-middelen ter ondersteuning van het onderwijs en de onderwijsgebonden administratieve processen. In het academisch jaar zal aan de ontwikkeling van die visie en beleidsaanpak worden bijgedragen. Daarnaast zullen ook noodzakelijke snelle verbeterinitiatieven worden genomen. Kwaliteitszorg De hervorming van de bacheloropleidingen maakt een bijstelling van de kwaliteitszorgsystematiek voor het bacheloronderwijs noodzakelijk. Bij de borging van de kwaliteit van programma's en diploma's c.q. afgestudeerden moet immers rekening gehouden worden met een veel grotere diversiteit aan studiepaden van individuele studenten. Kwaliteit is dus niet langer vanuit één discipline te definiëren. In het academisch jaar werden de eerste stappen op weg naar een aangepast kwaliteitsborgingssysteem gezet. Zo werd in nauw overleg met alle kwaliteitszorgmedewerkers een standaardvragenlijst ontwikkeld voor de evaluatie van verschillende soorten onderwijseenheden en het curriculum als geheel en werd een standaardmanagementrapportage opgezet ten behoeve van alle onderwijs onder de vlag van het Bachelor College. In het academisch jaar zal een projectgroep worden ingesteld met de opdracht een aangepast systeem voor kwaliteitsborging van het bacheloronderwijs op te zetten, dat garandeert dat verzamelde evaluatiegegevens op opleidings- en instellingsniveau worden geanalyseerd en waar nodig vertaald in concrete verbeteracties waarvan de effecten vervolgens weer worden geëvalueerd. Doel is de kwaliteits- 8

9 zorgcirkel 'rond te maken'. Daarbij wordt een belangrijke rol gespeeld door de binnen het Bachelor College ingestelde Adviescommissie Examens en Adviescommissie Bacheloronderwijs, samengesteld uit vertegenwoordigers van respectievelijk de facultaire examencommissies en opleidingscommissies. Deze commissies adviseren de Dean van het Bachelor College. De Adviescommissie Examens borgt tevens het niveau van het bacheloronderwijs en de kwaliteit van toetsing en examinering van gemeenschappelijke onderwijseenheden van de bacheloropleidingen (basisvakken, USE-vakken en faculteitsoverstijgende keuzevakken). Studentenwerving en studievoorlichting Tijdens het academisch jaar werd een compleet nieuw concept ontwikkeld voor studentenwerving en studievoorlichting. Centraal in dit concept staan zogenaamde belevingscasussen die verschillende typen bèta's kunnen aanspreken. Deze geven potentiële studenten een concrete indruk van hoe zij in diverse rollen bij zouden kunnen dragen aan de ontwikkeling en toepassing van technologie voor allerlei hen aansprekende persoonlijke en maatschappelijke doeleinden. Voor de introductie van het vernieuwde bacheloronderwijs en het TU/e Bachelor College op de onderwijsmarkt werd aansluitend bij dit concept een grootschalige communicatiecampagne opgezet. Via deze campagne werden potentiële studenten en andere geïnteresseerden onder het motto 'Beam your dream' uitgenodigd in één zin aan te geven welke persoonlijke of maatschappelijke droom zij zouden willen realiseren met behulp van technologie. Deze zinnen ('Ik droom van.') werden vervolgens op tal van plaatsen in ons land op de wolken of op gebouwen geprojecteerd en zo breed gedeeld met anderen. Opnamen daarvan verschenen onder meer op You Tube. Ook werden op basis van de dromen wervingsspotjes uitgezonden via verschillende jongerenmedia. De campagne was een groot succes. Alle studievoorlichtingsmaterialen en -evenementen werden in het voorjaar van 2012 aangepast aan het meer op persoonlijke beleving gerichte nieuwe wervings- en vooorlichtingsconcept. De open dagen voor studiekiezers trokken dankzij de nieuwe aanpak meer en bredere belangstelling en waardering dan gebruikelijk. Informatievoorziening studenten In het kader van de hervorming van het bacheloronderwijs is vanzelfsprekend ook stil gestaan bij het onderwerp 'informatievoorziening voor studenten'. Als uitgangspunt werd gesteld dat de basisinformatie over het bacheloronderwijs zo eenduidig en toegankelijk mogelijk moet zijn en dat de informatievoorziening over verschillende opleidingen zo veel mogelijk op elkaar afgestemd dient te zijn. Op de intranetsite is een portal ingericht waarop alle informatie voor studenten te vinden zal zijn. Daarbij gaat het niet alleen over de opbouw van de opleidingen (major, basis, USE en keuzeruimte) en coaching maar ook over zaken als: het palet aan majoren, USE-leerlijnen en keuzepakketten; de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van studenten en allerlei regelingen en procedures. Uitgangspunt is dat ten aanzien van elke onderwijseenheid een heldere beschrijving en studeerwijzer beschikbaar is en dat er goede afspraken worden gemaakt over wat in de studiegids en op de intranetsite aan informatie wordt vermeld. Het is in het academisch jaar nog niet gelukt in de informatie over de diverse onderwijseenheden ook een indicatie op te nemen over het niveau. Wel is een instrument ontwikkeld waarmee docenten het niveau van vakken kunnen bepalen. Zij gaan hiermee in het academisch jaar aan de slag, zodat in de beschrijvingen van de onderwijseenheden een niveauaanduiding kan worden aangevuld. Regelingen en processen De nieuwe opzet van het bacheloronderwijs vergde aanpassing van bestaande regelingen en procedures voor de bacheloropleidingen. In aansluiting op de Bestuurlijke Richtlijn TU/e Bachelor College werden in het voorjaar een aangepaste model-onderwijs- en Examenregeling (OER) voor alle bacheloropleidingen en een aangepaste regeling voor de toepassing van het bindend studieadvies (BSA) in alle bacheloropleidingen opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Ten behoeve van de opleiding Industrial Design (die als enige een sterk competentiegericht onderwijsconcept hanteert) werd een specifieke versie van de model-oer vastgesteld. De Dean van het Bachelor College zag zorgvuldig toe op een correcte vertaling van de modelregelingen in de Onderwijs- en Examenregelingen van de afzonderlijke opleidingen. 9

10 Naast de model-oer en de BSA-regeling werden ook het Examenreglement en het instellingsdeel van het Studentenstatuut vanzelfsprekend aangepast aan de nieuwe opzet van het bacheloronderwijs. Er is verder gedurende het academisch jaar stevig ingezet op stroomlijning van administratieve processen (aanmelding, intake en inschrijving; vakinformatie; roostering; registratie individueel studieprogramma, tentaminering, examinering, studieadvisering/coaching, professionele vaardigheden; vak- en curriculum evaluatie; studiepunten en capaciteitsverdeling; en managementinformatie). Organisatie De instelling en functie van het Bachelor College en de Dean van dit college is in het voorjaar van 2012 formeel verankerd in de TU/e-organisatie door ter zake een passage op te nemen in het Bestuurs- en Beheersreglement van de universiteit en door vaststelling van een afzonderlijk 'Reglement TU/e Bachelor College'. Via dit reglement krijgt de Dean de nodige handvatten om ten aanzien van het bacheloronderwijs een stevige rol te kunnen vervullen als adviseur van en toezichthouder namens het College van Bestuur. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat in alle bacheloropleidingen recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van het TU/e Bachelor College en de achterliggende onderwijsvisie. De Dean wordt via het reglement bovendien ook zo gepositioneerd dat hij de verdere ontwikkeling van het bacheloronderwijs optimaal kan stimuleren en waar nodig initiatieven kan nemen voor inhoudelijke en didactische onderwijsinnovaties en kwaliteitsverbetering. Tevens legt het reglement bij de Dean de verantwoordelijkheid neer voor het optimaliseren van de uniformiteit en efficiency in de administratieve ondersteuning van het bacheloronderwijs en voor de centrale studentenwerving en studievoorlichting. Tot slot voorziet het reglement in de instelling van de eerder al genoemde centrale Adviescommissie Examens en Adviescommissie Bacheloronderwijs, die de Dean adviseren. De formele verantwoordelijkheden van College van Bestuur en faculteitsbesturen ten aanzien van het bacheloronderwijs zijn door de introductie van het Bachelor College niet gewijzigd. Bedrijfsmatig heeft het Bachelor College het karakter gekregen van een administratieve eenheid binnen de Dienst Algemene Zaken. Draagvlak De hervorming van het bacheloronderwijs en de introductie van het Bachelor College en de Dean van dit college vormen een ingrijpend veranderingsproces dat niet succesvol kan verlopen als er geen draagvlak voor is. Aan het creëren van draagvlak is zowel in de fase van visieontwikkeling, beleidsvoorbereiding en besluitvorming als in de startfase van de implementatie veel aandacht besteed. De Rector Magnificus en de (beoogd) Dean en het managementteam van het Bachelor College hebben gedurende het academisch jaar zeer breed studenten en medewerkers betrokken bij de concretisering van visie en beleid en hebben goed de vinger aan de pols gehouden bij de (decentrale) implementatie. In dat kader werden tientallen overlegbijeenkomsten georganiseerd of bijgewoond, waaronder een groot aantal zeer effectieve 'krokettenlunches' met groepen studenten. Waar onduidelijkheden naar voren kwamen of bijsturing nodig bleek, werd snel in goed overleg met betrokken gehandeld. Verder werden allerlei ondersteunende communicatie-instrumenten ontwikkeld en in gebruik genomen: een speciale informatieportal op de intranetsite, een digitale nieuwsbrief, toolkits voor het verzorgen van presentaties en publiciteit (met name in het universiteitsblad Cursor). Financiën In het academisch jaar is in beeld gebracht welke eenmalige kosten de hervorming van het bacheloronderwijs op instellingsniveau met zich mee zou brengen en hoe die kosten gedurende de jaren 2011, 2012 en 2013 gedekt zouden kunnen worden. Conclusie was dat het gedurende deze jaren in totaal om circa 4,5 miljoen euro zou gaan en dat deze uitgaven gedekt zouden kunnen worden uit de extra middelen die de TU/e van het ministerie van OCW ontvangt ter verwezenlijking van het Sectorplan Technologie van de 3TU.Federatie. Vergroting van de deelname aan en verbetering van de rendementen van het bacheloronderwijs vormen centrale doelstellingen in dit plan. Op basis hiervan werd het Bachelor College voor genoemde jaren ingepast in de interne begrotings- en meerjarenramingensystematiek van de TU/e. Aandachtspunt is nog de structurele verankering van centraal te nemen uitgaven voor het Bachelor College in de toekomst. 10

11 Er is verder een verkenning uitgevoerd van de structurele gevolgen van de hervorming van het bachelor onderwijs voor de financiële bedrijfsvoering van de universiteit. Daaruit werd duidelijk dat het Bachelor College het negatieve saldo van onderwijsbaten en -lasten van de TU/e vooral dankzij schaalvergroting en vergroting van marktaandeel op termijn aanzienlijk verkleint maar dat via aanvullende efficiencymaatregelen een besparing van circa 5 miljoen euro op de onderwijslasten nodig is om baten en lasten in evenwicht te brengen. Besloten werd eerst de hervorming van het bacheloronderwijs in goede banen te leiden en daarna plannen te ontwikkelen voor de nodige efficiencybevorderende maatregelen. Een verkenning naar de mogelijke gevolgen van de implementatie van het nieuwe concept voor het bacheloronderwijs (met aanzienlijk meer opleidings- en faculteitsoverstijgend onderwijsaanbod) leverde nog geen duidelijke conclusies op. Daarvoor was een aantal variabelen (zoals vooral het keuzegedrag van studenten) te onvoorspelbaar. Prestatie-indicatoren De strategische doelen van de TU/e achter de hervorming van het bacheloronderwijs en de introductie van het Bachelor College zijn zoals gesteld vertaald in kwantitatieve prestatie-indicatoren in het TU/e Instellingsplan en in de met het Ministerie van OCW gemaakte prestatieafspraken, afgeleid van de streefdoelen ter zake in het Strategisch Plan TU/e In 2020 moet de bachelorinstroom zijn gegroeid tot circa 1750 eerstejaars, moet het aantal bachelorstudenten ten opzichte van ultimo 2009 met 50% zijn gegroeid en moet meer dan 70% van de herinschrijvers in het tweede jaar van de bachelor binnen vier jaar na aanvang een diploma hebben behaald. Hierna volgt een overzicht van de op het bacheloronderwijs betrekking hebbende prestatie-indicatoren uit de prestatieafspraak met het ministerie. In de volgende jaargangen van deze jaarrapportage zal aan de hand van deze indicatoren zichtbaar worden gemaakt welke voortgang hert Bachelor College boekt met het realiseren van de achterliggende strategische doelstellingen. Prestatie-indicator/Jaar Kwaliteit/excellentie (deelname aan excellentie trajecten) (bron 4,0% 7,0 % instellingsadministratie) Excellentie (tevreden/zeer tevreden studenten, bron DUO/NSE) 85,2% 85% Uitval eerstejaars (bron 1cHO) 23% 20% Switch eerstejaars ( bron 1cHO) 5% 7 % Rendement herinschrijvers (bron 1cHO) 41% 55% Aandeel BSc-opleidingen met minder dan 12 contacturen (bron OER'en 0% 0% en roosters) Onderwijsintensiteit bacheloropleidingen (aantal contacturen per week) (bron OER'en en rooster) Aantal gerealiseerde intakegesprekken voor eerstejaars bachelorstudenten (bron instellingsadministratie) Aantal eerstejaars instelling bachelorstudenten (bron instellingsadministratie) Aantal uitgereikte BSc-diploma's (bron instellingsadministratie) Gemiddeld aantal behaalde studiepunten per BSc-student per 32,6 45 studiejaar Studie-uitval in tweede, resp. derde jaar bacheloropleidingen 16% 10% Aandeel buitenlandse bachelorstudenten (bron instellingsadministratie) 3% 6% Aandeel afgestudeerden (BSc plus MSc) met buitenlandervaring 19% 25% Aandeel afgestudeerden BSc met certificaat ondernemerschap (bron instellingsadministratie) - 6% 11

12 Focus volgend academisch jaar Gedurende het academisch jaar zal het Bachelor College zijn focus vooral richten op: - het in goede banen leiden van het eerste studiejaar van het hervormde bachelor onderwijs voor eerstejaars studenten en het evalueren van de ervaringen en resultaten; - de (door)ontwikkeling van het onderwijsaanbod voor het tweede (en derde) studiejaarjaar; - de (door)ontwikkeling van de roosteropzet voor het tweede en derde jaar; - de verdere stroomlijning en verbetering van de informatievoorziening over het bacheloronderwijs voor studenten en docenten; - het sluitend maken van de kwaliteitsborgingscirkel (implementeren verbeteracties > monitoren > evalueren > implementeren verbeteracties etc.) op instellings- en opleidingsniveau; - het formuleren van een samenhangend toetsingsbeleid; - de transitie van start- naar intakegesprekken met matchingsfunctie (goede match tussen student en opleiding/major); - doorontwikkelen en uitrollen excellentiebeleid (honors program); - verder uitrollen van het belevingsconcept in de studentenwerving en studievoorlichting en het intensiveren en verbreden van de onderwijsmarketing; - stimulering van onderwijsvernieuwing (m.n. bevorderen projecten vergroting studeerbaarheid via subsidiëring uit Onderwijsinnovatiefonds; en ontwikkelen visie, beleid en implementatieplan voor planmatige inzet ICT in het onderwijs). 12

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs.

TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen. VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. TU/e Bachelor College Herontwerp bacheloropleidingen VSNU Conferentie Studiesucces 13 juni 2012 dr. Diana Vinke en drs. Jim Bergmans Inhoud presentatie Grote veranderingen in het TU/e bacheloronderwijs

Nadere informatie

besluit de Richtlijn Bachelor College, zoals die is vastgesteld op 5 april 2012 in te trekken en te vervangen door de

besluit de Richtlijn Bachelor College, zoals die is vastgesteld op 5 april 2012 in te trekken en te vervangen door de Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), overwegende dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen door een richtlijn, waarin ook de afspraken over het

Nadere informatie

dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor College,

dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor College, Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), overwegende dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 31 Maart 2015 1 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS 90 ECTS - Psychologie & methoden -

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), overwegende

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), overwegende Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), overwegende dat de Richtlijn TU/e Bachelor College dient te worden vervangen in verband met enkele wijzigingen binnen het Bachelor

Nadere informatie

Keuzeproces en studieplanning

Keuzeproces en studieplanning Keuzeproces en studieplanning Voorlichting voor 1 e jaars TBdK 27 maart 2014 Opleidingsdirectie IE Studie-adviseur IE Agenda Keuzeproces voor 2e/3e jaar Adjunct-opleidingsdirecteur Simone Resing Keuze-ervaringen

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van psychologie, techniek en onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je binnen

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/ e

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/ e Tec hnische Universiteit Univers ity of Technology Het College van Bestuur van de Technische Universiteit, TU/ e overwegende dat binnen het Bachelor College sprake is van faculteitsoverstijgend onderwijsactiviteiten,

Nadere informatie

Keuze vakken P&T Living

Keuze vakken P&T Living 3/21/2016 Keuze vakken P&T Living Antal Haans (A.Haans@tue.nl) Coach Technische Vakken P&T-LIVING 21 Maart 2015 P&T Major Binnen de TU/e bachelor school Keuze ruimte 60 ECTS Basis vakken 30 ECTS - 4 Basis

Nadere informatie

// IK DROOM VAN ROBOTS IN DE ZORG //

// IK DROOM VAN ROBOTS IN DE ZORG // TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN ROBOTS IN DE ZORG // Bachelor College PSYCHOLOGY & TECHNOLOGY* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen

Nadere informatie

Onderwijspresentatie Jaar 2 Werktuigbouwkunde

Onderwijspresentatie Jaar 2 Werktuigbouwkunde Onderwijspresentatie Jaar 2 Werktuigbouwkunde 4 oktober 2016 12.45u-13.45u Tanja Krijgh Suzanne Jacobs 6 september 2016 Agenda Deel 1: plv. Opleidingsdirecteur -Werktuigbouwkunde programma -Studie en studeren

Nadere informatie

Invullen keuzeruimte jaar 1

Invullen keuzeruimte jaar 1 Invullen keuzeruimte jaar 1 Alexandra Nicolaije, coördinator keuzeproces 25 september 2017 a.nicolaije@tue.nl Studieopbouw 25-9-2017 PAGE 1 60 sp keuzeruimte Toelichting 45 sp - Keuzevakken waarvan 10

Nadere informatie

Keuzeruimte Bachelor College Voorlichting over keuzeproces en keuzemogelijkheden voor W-major studenten

Keuzeruimte Bachelor College Voorlichting over keuzeproces en keuzemogelijkheden voor W-major studenten Keuzeruimte Bachelor College Voorlichting over keuzeproces en keuzemogelijkheden voor W-major studenten Alexandra Nicolaije, coördinator keuzeproces BW Voorlichting over Keuzeproces Welk proces ga je doorlopen?

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Ik droom van robots in de zorg

Ik droom van robots in de zorg TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van robots in de zorg Bachelor College Psychology & Technology* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen

Nadere informatie

Keuzeruimte Bachelor College

Keuzeruimte Bachelor College Keuzeruimte Bachelor College Voorlichting over keuzeproces en keuzemogelijkheden voor W-major studenten Tanja Krijgh, studieadviseur BW Voorlichting over Keuzeproces Welke keuzes moet je maken? Keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Onderwijspresentatie 3 Jaar 1 Werktuigbouwkunde

Onderwijspresentatie 3 Jaar 1 Werktuigbouwkunde Onderwijspresentatie 3 Jaar 1 Werktuigbouwkunde 12.45-13.30 uur Corinne Jongeneelen Opleidingsdirecteur BSc WTB Tanja Krijgh Studieadviseur BSc WTB 6 februari 2016 Agenda - Terugblik Q2 en blik op Q3;

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Pre-master programma's HTI en IS. Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS

Pre-master programma's HTI en IS. Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS Pre-master programma's HTI en IS Ir. Anja Kirkels Studieadviseur pre-masterprogramma's IE&IS Inhoud Algemene informatie pre-master programma's HTI en IS Informatie over OASE, OWInfo en nieuwe onderwijswebsite

Nadere informatie

SI Energy (ENG.) SI Smart Systems. Luca Badea SI Energy ENG. Year 2

SI Energy (ENG.) SI Smart Systems. Luca Badea SI Energy ENG. Year 2 SI Energy (ENG.) SI Smart Systems Luca Badea SI Energy ENG. Year 2 Energy Track? Started with the Smart Systems track Switched to the Energy Track What s the Energy track all about? Courses? Mathematics

Nadere informatie

DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING

DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING DE NIEUWE BACHELOR OPLEIDING STUDIESUCCES: DE VRIJBLIJVENDHEID VOORBIJ Diagnose Doelstellingen Maatregelen Waar staan we? Effectmeting 2 DIAGNOSE - KERNPROBLEEM Lage studierendementen in de bachelor opleidingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Ik droom van wiskundige modellen die de wereld verklaren én verbeteren

Ik droom van wiskundige modellen die de wereld verklaren én verbeteren TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van wiskundige modellen die de wereld verklaren én verbeteren Bachelor College Technische Wiskunde // Ik droom van wiskundige modellen die de wereld

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

IK DROOM VAN EEN WISKUNDIG MODEL DAT LEIDT TOT 100% RECYCLING

IK DROOM VAN EEN WISKUNDIG MODEL DAT LEIDT TOT 100% RECYCLING TU/e Bachelor College Collegejaar 2016-2017 IK DROOM VAN EEN WISKUNDIG MODEL DAT LEIDT TOT 100% RECYCLING Bachelor College TECHNISCHE WISKUNDE // IK DROOM VAN EEN WISKUNDIG MODEL DAT LEIDT TOT 100% RECYCLING

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 205/206 Version 205-09-0 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 0EC keuzeruimte gereserveerd in het e semester van het e studiejaar. Er zijn allerlei

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

IK DROOM VAN... MILJOENENBESPARINGEN DOOR HET OPTIMALISEREN VAN BEDRIJFSPROCESSEN

IK DROOM VAN... MILJOENENBESPARINGEN DOOR HET OPTIMALISEREN VAN BEDRIJFSPROCESSEN TU/e Bachelor College Collegejaar 2016-2017 IK DROOM VAN... MILJOENENBESPARINGEN DOOR HET OPTIMALISEREN VAN BEDRIJFSPROCESSEN Bachelor College TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE // IK DROOM VAN... MILJOENENBESPARINGEN

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Rik Lopuhaä MSc Coordinator Applied Mathematics April 23, 2009, Delft Toelating tot de Masteropleiding AM Met een Bachelor (Technische) Wiskunde

Nadere informatie

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur

TU/e Lerarenopleiding. Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur TU/e Lerarenopleiding Chantal Brans - Coördinator lerarenopleiding Ruurd Taconis Opleidingsdirecteur Opbouw presentatie Filmpje Tweedegraads lerarenopleiding Uitstroomprofiel 1e graads lerarenopleiding

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College

Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College Bijlage 1 Indeling programma s volgens onderdeel 7 van de TU/e Richtlijn Bachelor College Automotive Automotive trends I Dynamics Automobility Systems Computation for AU Elective Signals Elective Basic

Nadere informatie

// IK DROOM VAN WISKUNDIGE MODELLEN DIE DE WERELD VERKLAREN ÉN VERBETEREN // TECHNISCHE WISKUNDE. Bachelor College

// IK DROOM VAN WISKUNDIGE MODELLEN DIE DE WERELD VERKLAREN ÉN VERBETEREN // TECHNISCHE WISKUNDE. Bachelor College TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN WISKUNDIGE MODELLEN DIE DE WERELD VERKLAREN ÉN VERBETEREN // Bachelor College TECHNISCHE WISKUNDE // principes en modellen heel erg van pas komen.

Nadere informatie

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase

Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Informatie over de Specialisatiefase / Masterfase Faculteit biologie, maart 2004 Inleiding Deze onderwijsnieuwsbrief is een update en uitbreiding van de onderwijsnieuwsbrief nr. 1. Er wordt een overzicht

Nadere informatie

De indeling van de sector Techniek

De indeling van de sector Techniek De indeling van de sector Techniek Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zes subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

Honors Star programma in de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde. 1. Honors Star en Honors Horizon

Honors Star programma in de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde. 1. Honors Star en Honors Horizon Honors Star programma in de bacheloropleiding Werktuigbouwkunde 1. Honors Star en Honors Horizon Het Honors programma bestaat uit twee lijnen; het Honors Horizon programma dat start in het tweede jaar

Nadere informatie

Onderwijspresentatie 4 Jaar 1 Werktuigbouwkunde

Onderwijspresentatie 4 Jaar 1 Werktuigbouwkunde Onderwijspresentatie 4 Jaar 1 Werktuigbouwkunde 12.45-13.30 uur Corinne Jongeneelen Opleidingsdirecteur BSc WTB Tanja Krijgh Studieadviseur BSc WTB 18 april 2016 Agenda - Terugblik Q3 en blik op Q4 - Korte

Nadere informatie

Ik droom van een innovatief, effectief middel tegen kanker

Ik droom van een innovatief, effectief middel tegen kanker TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een innovatief, effectief middel tegen kanker Bachelor College en Technologie* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

STATISTISCH JAARBOEK STUDENTEN 2006 / 2007 D E R T I G S T E U I T G A V E

STATISTISCH JAARBOEK STUDENTEN 2006 / 2007 D E R T I G S T E U I T G A V E STATISTISCH JAARBOEK STUDENTEN 2006 / 2007 D E R T I G S T E U I T G A V E Eindhoven, Juni 2007 1 2 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen Inleiding 5 Definities 6 Gebruikte afkortingen 7 Technische toelichting

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Instroom BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN // Bachelor College

TU/e Bachelor College Instroom BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN // Bachelor College TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN // Bachelor College Alumnus Annet Aarts // zou dat prachtig zijn. // IK DROOM VAN MENSEN GENEZEN ZONDER TE OPEREREN

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van mensen genezen zonder te opereren Bachelor College Biomedische technologie // Ik droom van mensen genezen zonder te opereren // Elke Aarts, student

Nadere informatie

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt Bachelor College Sustainable Innovation* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde

ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde ONDERWIJS EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING Werktuigbouwkunde Het bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/e gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013

Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013 Werkhypothese AFS BSc-portefeuille september 2013 Toelichting bij Overzicht Herstructurering van het onderwijsaanbod en de veranderingen in en rond de bachelorprogramma s wordt gefaseerd naar tijd en type

Nadere informatie

Ik droom van een topfunctie bij een multinational

Ik droom van een topfunctie bij een multinational TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een topfunctie bij een multinational Bachelor College Technische Bedrijfskunde // Ik droom van een topfunctie bij een multinational // Loek Jongen,

Nadere informatie

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008).

Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Concept-besluit van het DB-OW over de herziening van de curricula van de masteropleidingen (7 oktober 2008). 1. Concept-besluit en facultaire

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS)

Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Voorlichting voor Ouders van Aankomende Studenten (VOAS) Wouter van Egmond Studieadviseur van BSc. en MSc. opleidingen in het Levenswetenschappen domein www.rug.nl/voas VOAS - 11/19/2017 1 Taken studieadviseur

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Flexstuderen FAQ voor studenten

Flexstuderen FAQ voor studenten Flexstuderen FAQ voor studenten 1. Wat is flexstuderen? Het experiment flexstuderen geeft jou als voltijds student hoger onderwijs de mogelijkheid om alleen collegegeld te betalen voor de vakken die jij

Nadere informatie

// IK DROOM VAN EEN INNOVATIEF, EFFECTIEF MIDDEL TEGEN KANKER //

// IK DROOM VAN EEN INNOVATIEF, EFFECTIEF MIDDEL TEGEN KANKER // TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN INNOVATIEF, EFFECTIEF MIDDEL TEGEN KANKER // Bachelor College MEDISCHE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE* * Deze major is formeel onderdeel van de

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t.

UNIVERSITEITSRAAD. Onderwijsbeleid. n.v.t. UNIVERSITEITSRAAD UR: Behandeling op: Agendapunt: 1260 02-12-11 5 Onderwerp: Aard: Dienst: Datum: Paraaf: Voorstel invoering harde knip Instemming CS/S&P 9 november 2011 Aan: Van: Beleidscontext: Budgettair

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2014/2015 Version 2014-07-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2014/2015 Version 2014-07-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 2014/2015 Version 2014-07-01 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 30EC keuzeruimte gereserveerd in het 1 e semester van het 3 e studiejaar. Er zijn

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

IK DROOM VAN MET TECHNOLOGIE SPORTERS NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN

IK DROOM VAN MET TECHNOLOGIE SPORTERS NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN TU/e Bachelor College Collegejaar 2016-2017 IK DROOM VAN MET TECHNOLOGIE SPORTERS NAAR EEN HOGER NIVEAU TILLEN Bachelor College INDUSTRIAL DESIGN // IK DROOM VAN... MET TECHNOLOGIE TOPSPORTERS NAAR EEN

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN TOPFUNCTIE BIJ EEN MULTINATIONAL // Bachelor College TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN TOPFUNCTIE BIJ EEN MULTINATIONAL // Bachelor College TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN TOPFUNCTIE BIJ EEN MULTINATIONAL // Bachelor College TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE // Zo n opdracht is een prachtige combi van bedrijfskunde, wiskunde

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

// IK DROOM VAN EEN WERELD WAARIN IEDEREEN ELEKTRISCH RIJDT //

// IK DROOM VAN EEN WERELD WAARIN IEDEREEN ELEKTRISCH RIJDT // TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN WERELD WAARIN IEDEREEN ELEKTRISCH RIJDT // Bachelor College SUSTAINABLE INNOVATION* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010

Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Drempelloze doorstroommogelijkheden in 3TU-verband in 2010 Toelichting: In het onderstaande overzicht is per technische masteropleiding aangegeven welke bacheloropleidingen drempelloos worden toegelaten.

Nadere informatie