Programma Toegang. Ministerie van OCW. Visiedocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Toegang. Ministerie van OCW. Visiedocument"

Transcriptie

1 Programma Toegang Ministerie van OCW Visiedocument

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Ontwikkelingen, visie en koers 5 3 Uitdagingen 7 4 Hoe behalen we onze doelen? 9 5 Wat is het eindresultaat? De 10 uitgangspunten 13 7 Speelveld en aansluiting Rijksoverheid 15 8 Deelprojecten en pijlers 17 9 Meer informatie 19 De hoofdlijnen van programma Toegang OCW zijn in dit stuk beschreven.

3 Inleiding De komende jaren heeft de Rijksoverheid de ambitie om vanuit een kleinere, krachtige Rijksdienst te werken voor Nederland. Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering vormt het fundament hiervoor. Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling, heeft programma Toegang de ambitie voor de juiste mensen logische en fysieke toegang tot de generieke voorzieningen te waarborgen. Wat niet alleen wil zeggen dat een medewerker op zijn eerste dag meteen moet kunnen werken aan de zaken waarvoor hij geautoriseerd is, een toegangspas ontvangt, maar ook dat wanneer hij naar een andere functie doorstroomt of de dienst verlaat, deze voorzieningen en autorisaties beschikbaar zijn of ingenomen worden. 3 Daarnaast moeten identiteitsgegevens rijksbreed voor zover mogelijk één keer in de keten vastgelegd worden, en vervolgens binnen het departement optimaal gebruikt worden.

4 Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) sluit zich aan bij, en bereidt haar organisatie voor op, de rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van Toegang, waaronder de harmonisering van de In-, Door- en Uitstroomprocessen (IDU) en een voorziening voor identiteitsbeheer en contextbeheer van medewerkers. Voor de IDU-processen wordt een procesondersteunend systeem ontwikkeld met daarin: 4 Identiteitenbeheer Contextbeheer Voorzieningenbeheer Toegang maakt werken mogelijk

5 Ontwikkelingen, visie en koers De Rijksoverheid is in beweging. Er geldt een toenemende aandacht voor innovatie, effectiviteit en productiviteit. Een van de ontwikkelingen is zichtbaar op het gebied van huisvesting; zo worden er steeds meer rijkskantoren ingericht. Iedere medewerker binnen de Rijksdienst moet niet alleen toegang krijgen tot de fysieke gebouwen, maar ook op het juiste moment toegang hebben tot de voorzieningen die nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren en samenwerking mede mogelijk te maken. Dit kan toegang zijn tot de werkplek, telefoon, projectmappen, applicaties en de rijkspas. En dit niet alleen binnen de kantoormuren, maar ook op andere plekken en op elk moment. 5 Dat is niet alleen belangrijk om efficiënt te blijven als organisatie, maar ook om aantrekkelijk te blijven als werkgever. Want de vergrijzing en nieuwe behoeften veranderen de kijk op werk van de nieuwe generatie medewerkers. De life-cycle van identiteiten en de toegang tot voorzieningen moeten eenduidig op orde komen. Een toekomstvaste identity- en accessmanagement- dienst voor OCW.

6 6 Betrouwbare en volledige rijksbrede registratie van identiteiten is essentieel om de doelstellingen uit het programma Compacte Rijksdienst en de I-strategie te realiseren. En maakt onderdeel uit van het Programma Toegang en de invulling van maatregel 09 uit de I-strategie: invoering identiteits- en toegangsmanagement Rijk (IAM). Toekomstige ontwikkelingen In de toekomst zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen, waarbij vier onderling samenhangende trends cruciaal zijn: sociale interactie, mobiliteit, cloud, en informatie. Gartner noemt dit de Nexus of Force. Het zijn ontwikkelingen die OCW raakt, maar ook ontwikkelingen die we moeten ondersteunen. Belangrijk uitgangspunt is dat de bedrijfsvoeringsprocessen effectiever en efficiënter verlopen. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van toepassing: Risico s moeten worden beperkt; Gegevens moeten worden beveiligd; Privacy moet worden beschermd. Programma Toegang OCW gaat, in aansluiting op de integrale ontwikkelingen binnen de Rijksdienst, voor OCW zorgen voor een aanbod dat ontzorgt en verbetert. Ze beoogt eenmalige registratie van identiteiten met meervoudig gebruik, eenduidige besturing op identiteitenbeheer en hoogwaardige processen. Ze gaat een toekomstvaste identity- en accessmanagementdienst voor OCW leveren, waarmee de juiste toegang tot verschillende voorzieningen voor medewerkers snel een eenduidig is geregeld, ongeautoriseerde toegang tot voorzieningen of gebouwen wordt gereduceerd en bedrijfsvoeringsprocessen effectiever en efficiënter verlopen.

7 Uitdagingen Het ministerie van OCW staat voor forse organisatorische en technische uitdagingen om grote knelpunten op te lossen en zich voor te bereiden om de aansluiting bij de Rijksoverheid in te zetten. Een overzicht: 1. Er is geen rijksbrede, uniforme en centrale manier om een identiteit te registreren. In verschillende databronnen worden verschillende groepen gebruikers geregistreerd, zoals eigen medewerkers, ingehuurde medewerkers, klanten, partners of leveranciers. Gegevensoverdracht is niet optimaal geautomatiseerd De IDU processen moeten verbeterd worden, met een minder lange doorlooptijd en minder complexiteit. Processen moeten integraal worden, logisch, veilig en eenvoudig. Het harmoniseren van de processen zijn extra uitdagend, doordat de procesbewaking verschilt per dienstonderdeel. In een aantal gevallen lijkt bewaking niet of slechts beperkt aanwezig te zijn, of is heel arbeidsintensief. 3. De op zeer korte termijn noodzakelijke overgang van OCW naar een nieuwe ICT-infrastructuur (overheidsdatacenter en nieuwe rijkswerkomgeving).

8 Een grote verandering die nodig is voor OCW is de centralisatie van de processen, waardoor we als organisatie onderling kunnen verbinden. Dit is een randvoorwaarde om te voldoen aan de rijksbrede standaarden en de realisatie van de Compacte Rijksdienst In een nieuwe manier van werken gaan medewerkers flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Dit betekent een verandering in cultuur, huisvesting en technologie. De OCW-medewerker moet op een veilige wijze een rijksdienstkantoor binnen kunnen gaan (fysiek) en achter een willekeurig bureau kunnen werken met beschikking over de noodzakelijke generieke voorzieningen (logische toegang), ook op de thuiswerkplek. 5. Dienstonderdelen binnen OCW hebben niet allemaal (sluitend) inzicht in de uitgereikte voorzieningen, waardoor inname ook niet sluitend kan plaatsvinden. Daarnaast worden voorzieningen niet overal meteen na uitdiensttreding opgeheven. Dit kan leiden tot beveiligingsrisico s. 6. De uitgifte en vooral inname van persoonsgebonden materialen maakt registratie en beheer van identiteiten tijdens de in-, door- en uitstroom van mensen noodzakelijk. 7. Inrichting van het authenticatieproces en autorisatiebeheer, waarbij iemand nagaat of een gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn en daarmee alleen toegang krijgt tot informatie waartoe iemand bevoegd is, waardoor een vermindering van beveiligingsrisico s tot stand komt. 8. We onderkennen meerdere organisatiestructuren en processen waardoor een integrale aanpak complex is. Er komt een uniformering van het in-, door- & uitstroom proces, waardoor de gebruikersidentiteiten en toegangsrechten worden beheerd.

9 Hoe behalen we onze doelen? Ondanks de uitdagingen voor het programmateam van Toegang, is de grondhouding positief en doelgericht. Men realiseert zich terdege dat het succesvol behalen van de doelen afhankelijk is van een aantal inrichtingsprincipes binnen OCW. Organisatie Binnen de overheid ligt het spook van de bureaucratie altijd op de loer, zo ook bij OCW, en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Om dat te doorbreken dienen niet goed op elkaar afgestemde bedrijfsprocessen te worden ontdubbeld, geïntegreerd en geharmoniseerd. Ondersteunende processen dienen optimaal op de primaire processen te zijn afgestemd. Dat is efficiënter en draagt bij aan de productiviteit van alle betrokkenen. Het is kostbaar en tijdrovend om te reorganiseren terwijl dat wel nodig is om in te kunnen spelen op een steeds sneller veranderende politieke realiteit. De organisatorische dynamiek is de afgelopen jaren toegenomen. Dat zal bij de vorming van de Compacte Rijksdienst de komende jaren niet veranderen. 9 We gaan het doen met een Het lukt wel houding!

10 10 Dat verlangt een grote flexibiliteit en omschakelsnelheid in de bedrijfsvoeringsprocessen en ondersteunende techniek van OCW, om sneller aan te kunnen blijven sluiten op organisatieveranderingen. De Rijksoverheid dient het goede voorbeeld te geven. Burgers en bedrijven mogen van de Rijksoverheid verwachten dat die de zaken op orde heeft. OCW wil een moderne, maar ook betrouwbare organisatie zijn, met een professionele uitstraling. Randvoorwaarden Dat is nodig om versnippering van autorisaties voor logische en fysieke toegang en de uitgifte van middelen te voorkomen. Want versnippering is niet alleen inefficiënt, het gebrek aan een totaaloverzicht van uitgegeven autorisaties is ook een serieus veiligheidsrisico. Registratie moet uitsluitend gebeuren op basis van authenticatie met een geldig identificatiemiddel; enkelvoudige registratie van identiteitsgegevens met kwaliteitscontrole; kwaliteitsbewaking van de hele procesketen, van eerste registratie tot aan verwijdering uit alle registraties omwille van privacy. Om de doelen van het programma te halen moeten er enkelvoudige, interne besturingslijnen zijn met heldere afstemmingslijnen en met vertegenwoordigers van de primaire processen; ontschotting binnen de verschillende dienstonderdelen en ook binnen de bedrijfsvoeringskolommen. Identiteiten moeten gescheiden en ontkoppeld zijn van de verschillende organisatiestructuren. Dat betekent dat identiteiten van natuurlijke personen centraal gesteld worden en dus niet elke werkrelatie telkens als nieuwe identiteit geregistreerd wordt. De doorlooptijden van de generieke, sequentiële procesinrichting moeten verkorten. Dit kan bereikt worden door het tijdig acteren van managers in een logische volgordelijkheid van processtappen. Daarnaast is er snelle besluitvorming op organisatie- en formatiewijzigingen nodig. De doorstroomprocessen moeten minder complex zijn en als keten ingericht worden, zodat processen integraal aangestuurd worden en er minder maatwerk nodig is.

11 Wat is het eindresultaat? Programma Toegang draagt bij aan organisatiedoelen die niet alleen voor OCW gelden, maar opgaan voor de gehele Rijksoverheid: 1. Betere ondersteuning van bedrijfsprocessen. 2. Grotere organisatorische flexibiliteit. 3. Borging van kwaliteit, beveiliging, privacy en imago. 11 Eenduidige, geautomatiseerde gegevensoverdracht tussen de Instroom- Doorstroom- en Uitstroomprocessen en de onderliggende generieke voorzieningen, zoals de digitale werkplek, de rijkspas, het account en de daarbij behorende contactgegevens, het archief en toegang tot gebouwen.

12 Doelen programma Toegang Eenduidige besturing van identiteitenbeheer en registratie van identiteiten. Hoogwaardige processen gedurende de gehele levenscyclus van identiteiten. Inzicht in de uitgereikte voorzieningen en autorisaties. 12 Korte doorlooptijden van generieke, sequentiële procesinrichting met aansluiting op de voorzieningen en juiste eisen aan de HR-processen. Draag zorg voor standaardisatie en eenduidige belegging van de verschillende gegevens (bronnen) binnen een digitale identiteit. Zorg voor actueel inzicht in de gegevens, waarbij wordt gealarmeerd en gerapporteerd indien afgesproken tijden niet worden gehaald.

13 De 10 uitgangspunten 1. Een persoon kan niet meer dan één keer geregistreerd staan. 2. De bij de intake geregistreerde, uniek identificerende, gegevens van een persoon, worden (benevens wettelijke verplichtingen) alleen gebruikt om de uniciteit van die persoon binnen de context van het Rijk te kunnen waarborgen. 3. Registratie van nieuwe, gewijzigde of beëindigde werkrelaties, gebeurt in opdracht van het bevoegd gezag dat de werkrelatie is aangegaan Centraal wat kan, decentraal wat moet. 5. De verantwoordelijkheid voor correcte registratie van personen en werkrelaties en voorzieningen berust bij het HRM-domein.

14 6. Handelingen met voorzieningen van het Rijk zijn te herleiden tot een verantwoordelijke persoon. 7. Het toegangsbeleid van het medewerkers binnen het Rijk is gebaseerd op: wie ben ik, wat ben ik en waar ben ik? Dat bepaalt wat de medewerker mag en krijgt om het werken mogelijk te maken Alleen personen die geregistreerd zijn, krijgen toegang tot de voorzieningen van OCW. 9. Aansluiting van voorzieningen gebeurt zoveel mogelijk op basis van Generieke Koppelvlakken. 10. Het systeem waarborgt de (wettelijke) privacy van geregistreerde personen, door adequate, op risicoanalyse gebaseerde, beveiligingsmaatregelen, zowel technisch als administratief organisatorisch. Eenduidig Integraal Veilig Vanzelfsprekend

15 Speelveld en aansluiting Rijksoverheid Het programma Toegang OCW heeft te maken met een samenwerking binnen de Rijksoverheid waarin verschillende departementen zich voorbereiden op de ontwikkelingen vanuit het rijksbrede programma Rijksidentiteitsmanagement (RIdM) en de Compacte Rijksdienst. Ieder departement kent haar eigen werkwijze, waardoor ook verschillende omgevingen ontstaan zijn. Door deze verschillende omgevingen zijn concernbrede beoogde besparingen, vaak niet haalbaar. De verschillende werkwijzen zijn echter niet vanzelf ontstaan. Er was en is rijksbreed nog steeds een grote behoefte aan een gedegen oplossing voor identitymanagement. Daarmee worden immers belangrijke bedrijfsprocessen ondersteund. Het met een Big Bang vervangen door iets nieuws is een utopie. 15 Gemeenschappelijk doel Het doel moet zijn en blijven om naar een standaard rijksbrede werkwijze te komen, met respect voor de haalbaarheid en afhankelijkheden van de elkaar en mogelijkheden per departement. We gaan hierbij de onderlinge verplichting met elkaar aan tot kennisdeling en werken in vertrouwen samen.

16 De wereld om ons heen Alle trajecten die te maken hebben met logische en fysieke toegang zijn binnen OCW belegd onder het programma Toegang. Hierbij houdt OCW rekening met de ontwikkelingen binnen onderstaande trajecten die niet onder het programma vallen, maar kenmerkt wel een afhankelijkheid hiervan: 16 Rijks Werk Omgeving Taakstelling Consolidatie ICT Applicatie Consolidatie Bundeling bedrijfsvoeringtaken Stroomlijnen werkprocessen Optimaal verbinden Think Big, Act Small. Het is belangrijk om het einddoel vast te houden.

17 Deelprojecten en pijlers Programma Toegang OCW kent vier samenhangende sporen. Elk spoor bestaat uit verschillende projecten. 1. Een uniforme en centrale manier om rijksidentiteiten te authentiseren, registreren, beheren en toegang geven tot fysieke en digitale generieke voorzieningen. Analyse Rijks Identity en Access Management (RIdM) Harmonisatie proces RIdM Inrichten gegevensregister Ontsluiten generieke voorzieningen Een eenduidige, geharmoniseerde en geautomatiseerde gegevensoverdracht tussen de instroom- doorstroom- en uitstroomprocessen en de onderliggende generieke voorzieningen. Optimaliseren huidig IDU-proces Vormgeven nieuw IDU-proces Implementatie nieuw IDU-proces

18 18 3. De rijkspas is een multifunctionele smartcard en wordt ingezet als toegangsmiddel, identificatiemiddel en authenticatiemiddel. Het geeft directe, interdepartementale toegang tot de rijksgebouwen en ook beveiligd toegang tot pc s, netwerken, applicaties en printen. Implementatie rijkspas OCW Generiek Card Management Systeem Rijkspas 2.0 De projecten startten in Deze zijn in 2015 binnen OCW belegd onder het programma Toegang. Daarmee is de samenhang geborgd. Het streven is om alle beoogde doelen voor eind 2017 behaald te hebben. De uitkomsten worden geborgd in de lijn. 4. Single Sign On is een techniek waarmee gebruikers, eenmaal aangemeld, op een technisch veilige wijze worden doorgemeld bij andere ICT-toepassingen met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als voor de werkplek gebruikt wordt. Dit betekent op een eenvoudige manier directe toegang voor medewerkers tot de rijksbrede applicaties. Single Sign On (SSOn) Het programma Toegang wordt dus omringd met diverse projecten binnen de vier sporen. Om succesvol de doelstellingen te behalen is de werkwijze van alle sporen gebaseerd op vaste pijlers waarop de projecten uitgevoerd worden: het aanbod zal in alle gevallen marktconform, up-to-date, divers en veilig zijn. De ICT is zoveel mogelijk standaard en wordt ingezet zoals bedoeld door de leverancier. Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt steeds beter ondersteund, onder andere doordat OCW continue mee blijft ontwikkelen met de organisatie en de leveranciers. Informatie is altijd beschikbaar en wordt veilig opgeslagen.

19 Meer informatie Dit document bood je een inleiding in de ontwikkelingen, visie en koers van het programma Toegang binnen OCW. Je kent nu op hoofdlijnen de doelen, de uitgangspunten, het speelveld en het beoogde eindresultaat. Communicatie Gedurende het programma zal er regelmatig gecommuniceerd worden over de voortgang. Hou daarom intranet goed in de gaten. We zullen je ook via diverse andere wegen de kans bieden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, waaronder de mogelijkheid tot het bijwonen van informatiebijeenkomsten of het toegestuurd krijgen van de Nieuwsbrief Toegang. 19 Met vriendelijke groet, Chris C.T.J. Libert, programmamanager Toegang OCW In opdracht van: De senior responsible owner, Joop Kruuk (programmadirecteur bedrijfsvoering OCW) Wil je contact?

20 Colofon Auteur: Esmeralda Whittie [Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap] Fotografie: Mediatheek Rijksoverheid Ontwerp: Wim Balyon [Xerox OBT bv] Druk: Xerox OBT bv 2015 Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Programma Start Architectuur Toegang

Programma Start Architectuur Toegang Programma Start Architectuur Toegang Met Rhythm naar één concern Rijk Versie 0.9 Datum: 25 mei 2012 Status: concept Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Oplossingsrichting... 5 2.1. Globale schets... 5 2.2.

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Identity Management In het Hoger Onderwijs

Identity Management In het Hoger Onderwijs Identity Management In het Hoger Onderwijs de concepten, initiatieven en toepassingen In opdracht van SURFnet BV Auteurs Peter Jurg, InfraWijs Peter Valkenburg, Webflex Datum 23-12-04 Versie 1.2 Identity

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Identity & Access Management

Identity & Access Management Identity & Access Management Whitepaper Rolf Emmens Information Consultant Security Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van Identity & Access Management

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening

Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening _ Bouwstenen voor een Moderne Dienstverlening Klaar voor de Gemeente als hét Overheidsloket? Opdrachtgever M. Mujires, CIO Drechtsteden Auteur J. Maassen, Programmamanager IP&A Datum 18 november 2009-1/21

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN TACTISCHE BASELINE INFORMATIEBEVEILIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 1 Meer informatie Heeft u vragen over onderhavig document? De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten beantwoordt deze graag via IBD@kinggemeenten.nl

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie