Programma Toegang. Ministerie van OCW. Visiedocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma Toegang. Ministerie van OCW. Visiedocument"

Transcriptie

1 Programma Toegang Ministerie van OCW Visiedocument

2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Ontwikkelingen, visie en koers 5 3 Uitdagingen 7 4 Hoe behalen we onze doelen? 9 5 Wat is het eindresultaat? De 10 uitgangspunten 13 7 Speelveld en aansluiting Rijksoverheid 15 8 Deelprojecten en pijlers 17 9 Meer informatie 19 De hoofdlijnen van programma Toegang OCW zijn in dit stuk beschreven.

3 Inleiding De komende jaren heeft de Rijksoverheid de ambitie om vanuit een kleinere, krachtige Rijksdienst te werken voor Nederland. Een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering vormt het fundament hiervoor. Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling, heeft programma Toegang de ambitie voor de juiste mensen logische en fysieke toegang tot de generieke voorzieningen te waarborgen. Wat niet alleen wil zeggen dat een medewerker op zijn eerste dag meteen moet kunnen werken aan de zaken waarvoor hij geautoriseerd is, een toegangspas ontvangt, maar ook dat wanneer hij naar een andere functie doorstroomt of de dienst verlaat, deze voorzieningen en autorisaties beschikbaar zijn of ingenomen worden. 3 Daarnaast moeten identiteitsgegevens rijksbreed voor zover mogelijk één keer in de keten vastgelegd worden, en vervolgens binnen het departement optimaal gebruikt worden.

4 Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) sluit zich aan bij, en bereidt haar organisatie voor op, de rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van Toegang, waaronder de harmonisering van de In-, Door- en Uitstroomprocessen (IDU) en een voorziening voor identiteitsbeheer en contextbeheer van medewerkers. Voor de IDU-processen wordt een procesondersteunend systeem ontwikkeld met daarin: 4 Identiteitenbeheer Contextbeheer Voorzieningenbeheer Toegang maakt werken mogelijk

5 Ontwikkelingen, visie en koers De Rijksoverheid is in beweging. Er geldt een toenemende aandacht voor innovatie, effectiviteit en productiviteit. Een van de ontwikkelingen is zichtbaar op het gebied van huisvesting; zo worden er steeds meer rijkskantoren ingericht. Iedere medewerker binnen de Rijksdienst moet niet alleen toegang krijgen tot de fysieke gebouwen, maar ook op het juiste moment toegang hebben tot de voorzieningen die nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren en samenwerking mede mogelijk te maken. Dit kan toegang zijn tot de werkplek, telefoon, projectmappen, applicaties en de rijkspas. En dit niet alleen binnen de kantoormuren, maar ook op andere plekken en op elk moment. 5 Dat is niet alleen belangrijk om efficiënt te blijven als organisatie, maar ook om aantrekkelijk te blijven als werkgever. Want de vergrijzing en nieuwe behoeften veranderen de kijk op werk van de nieuwe generatie medewerkers. De life-cycle van identiteiten en de toegang tot voorzieningen moeten eenduidig op orde komen. Een toekomstvaste identity- en accessmanagement- dienst voor OCW.

6 6 Betrouwbare en volledige rijksbrede registratie van identiteiten is essentieel om de doelstellingen uit het programma Compacte Rijksdienst en de I-strategie te realiseren. En maakt onderdeel uit van het Programma Toegang en de invulling van maatregel 09 uit de I-strategie: invoering identiteits- en toegangsmanagement Rijk (IAM). Toekomstige ontwikkelingen In de toekomst zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen, waarbij vier onderling samenhangende trends cruciaal zijn: sociale interactie, mobiliteit, cloud, en informatie. Gartner noemt dit de Nexus of Force. Het zijn ontwikkelingen die OCW raakt, maar ook ontwikkelingen die we moeten ondersteunen. Belangrijk uitgangspunt is dat de bedrijfsvoeringsprocessen effectiever en efficiënter verlopen. De volgende uitgangspunten zijn daarbij van toepassing: Risico s moeten worden beperkt; Gegevens moeten worden beveiligd; Privacy moet worden beschermd. Programma Toegang OCW gaat, in aansluiting op de integrale ontwikkelingen binnen de Rijksdienst, voor OCW zorgen voor een aanbod dat ontzorgt en verbetert. Ze beoogt eenmalige registratie van identiteiten met meervoudig gebruik, eenduidige besturing op identiteitenbeheer en hoogwaardige processen. Ze gaat een toekomstvaste identity- en accessmanagementdienst voor OCW leveren, waarmee de juiste toegang tot verschillende voorzieningen voor medewerkers snel een eenduidig is geregeld, ongeautoriseerde toegang tot voorzieningen of gebouwen wordt gereduceerd en bedrijfsvoeringsprocessen effectiever en efficiënter verlopen.

7 Uitdagingen Het ministerie van OCW staat voor forse organisatorische en technische uitdagingen om grote knelpunten op te lossen en zich voor te bereiden om de aansluiting bij de Rijksoverheid in te zetten. Een overzicht: 1. Er is geen rijksbrede, uniforme en centrale manier om een identiteit te registreren. In verschillende databronnen worden verschillende groepen gebruikers geregistreerd, zoals eigen medewerkers, ingehuurde medewerkers, klanten, partners of leveranciers. Gegevensoverdracht is niet optimaal geautomatiseerd De IDU processen moeten verbeterd worden, met een minder lange doorlooptijd en minder complexiteit. Processen moeten integraal worden, logisch, veilig en eenvoudig. Het harmoniseren van de processen zijn extra uitdagend, doordat de procesbewaking verschilt per dienstonderdeel. In een aantal gevallen lijkt bewaking niet of slechts beperkt aanwezig te zijn, of is heel arbeidsintensief. 3. De op zeer korte termijn noodzakelijke overgang van OCW naar een nieuwe ICT-infrastructuur (overheidsdatacenter en nieuwe rijkswerkomgeving).

8 Een grote verandering die nodig is voor OCW is de centralisatie van de processen, waardoor we als organisatie onderling kunnen verbinden. Dit is een randvoorwaarde om te voldoen aan de rijksbrede standaarden en de realisatie van de Compacte Rijksdienst In een nieuwe manier van werken gaan medewerkers flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Dit betekent een verandering in cultuur, huisvesting en technologie. De OCW-medewerker moet op een veilige wijze een rijksdienstkantoor binnen kunnen gaan (fysiek) en achter een willekeurig bureau kunnen werken met beschikking over de noodzakelijke generieke voorzieningen (logische toegang), ook op de thuiswerkplek. 5. Dienstonderdelen binnen OCW hebben niet allemaal (sluitend) inzicht in de uitgereikte voorzieningen, waardoor inname ook niet sluitend kan plaatsvinden. Daarnaast worden voorzieningen niet overal meteen na uitdiensttreding opgeheven. Dit kan leiden tot beveiligingsrisico s. 6. De uitgifte en vooral inname van persoonsgebonden materialen maakt registratie en beheer van identiteiten tijdens de in-, door- en uitstroom van mensen noodzakelijk. 7. Inrichting van het authenticatieproces en autorisatiebeheer, waarbij iemand nagaat of een gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn en daarmee alleen toegang krijgt tot informatie waartoe iemand bevoegd is, waardoor een vermindering van beveiligingsrisico s tot stand komt. 8. We onderkennen meerdere organisatiestructuren en processen waardoor een integrale aanpak complex is. Er komt een uniformering van het in-, door- & uitstroom proces, waardoor de gebruikersidentiteiten en toegangsrechten worden beheerd.

9 Hoe behalen we onze doelen? Ondanks de uitdagingen voor het programmateam van Toegang, is de grondhouding positief en doelgericht. Men realiseert zich terdege dat het succesvol behalen van de doelen afhankelijk is van een aantal inrichtingsprincipes binnen OCW. Organisatie Binnen de overheid ligt het spook van de bureaucratie altijd op de loer, zo ook bij OCW, en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. Om dat te doorbreken dienen niet goed op elkaar afgestemde bedrijfsprocessen te worden ontdubbeld, geïntegreerd en geharmoniseerd. Ondersteunende processen dienen optimaal op de primaire processen te zijn afgestemd. Dat is efficiënter en draagt bij aan de productiviteit van alle betrokkenen. Het is kostbaar en tijdrovend om te reorganiseren terwijl dat wel nodig is om in te kunnen spelen op een steeds sneller veranderende politieke realiteit. De organisatorische dynamiek is de afgelopen jaren toegenomen. Dat zal bij de vorming van de Compacte Rijksdienst de komende jaren niet veranderen. 9 We gaan het doen met een Het lukt wel houding!

10 10 Dat verlangt een grote flexibiliteit en omschakelsnelheid in de bedrijfsvoeringsprocessen en ondersteunende techniek van OCW, om sneller aan te kunnen blijven sluiten op organisatieveranderingen. De Rijksoverheid dient het goede voorbeeld te geven. Burgers en bedrijven mogen van de Rijksoverheid verwachten dat die de zaken op orde heeft. OCW wil een moderne, maar ook betrouwbare organisatie zijn, met een professionele uitstraling. Randvoorwaarden Dat is nodig om versnippering van autorisaties voor logische en fysieke toegang en de uitgifte van middelen te voorkomen. Want versnippering is niet alleen inefficiënt, het gebrek aan een totaaloverzicht van uitgegeven autorisaties is ook een serieus veiligheidsrisico. Registratie moet uitsluitend gebeuren op basis van authenticatie met een geldig identificatiemiddel; enkelvoudige registratie van identiteitsgegevens met kwaliteitscontrole; kwaliteitsbewaking van de hele procesketen, van eerste registratie tot aan verwijdering uit alle registraties omwille van privacy. Om de doelen van het programma te halen moeten er enkelvoudige, interne besturingslijnen zijn met heldere afstemmingslijnen en met vertegenwoordigers van de primaire processen; ontschotting binnen de verschillende dienstonderdelen en ook binnen de bedrijfsvoeringskolommen. Identiteiten moeten gescheiden en ontkoppeld zijn van de verschillende organisatiestructuren. Dat betekent dat identiteiten van natuurlijke personen centraal gesteld worden en dus niet elke werkrelatie telkens als nieuwe identiteit geregistreerd wordt. De doorlooptijden van de generieke, sequentiële procesinrichting moeten verkorten. Dit kan bereikt worden door het tijdig acteren van managers in een logische volgordelijkheid van processtappen. Daarnaast is er snelle besluitvorming op organisatie- en formatiewijzigingen nodig. De doorstroomprocessen moeten minder complex zijn en als keten ingericht worden, zodat processen integraal aangestuurd worden en er minder maatwerk nodig is.

11 Wat is het eindresultaat? Programma Toegang draagt bij aan organisatiedoelen die niet alleen voor OCW gelden, maar opgaan voor de gehele Rijksoverheid: 1. Betere ondersteuning van bedrijfsprocessen. 2. Grotere organisatorische flexibiliteit. 3. Borging van kwaliteit, beveiliging, privacy en imago. 11 Eenduidige, geautomatiseerde gegevensoverdracht tussen de Instroom- Doorstroom- en Uitstroomprocessen en de onderliggende generieke voorzieningen, zoals de digitale werkplek, de rijkspas, het account en de daarbij behorende contactgegevens, het archief en toegang tot gebouwen.

12 Doelen programma Toegang Eenduidige besturing van identiteitenbeheer en registratie van identiteiten. Hoogwaardige processen gedurende de gehele levenscyclus van identiteiten. Inzicht in de uitgereikte voorzieningen en autorisaties. 12 Korte doorlooptijden van generieke, sequentiële procesinrichting met aansluiting op de voorzieningen en juiste eisen aan de HR-processen. Draag zorg voor standaardisatie en eenduidige belegging van de verschillende gegevens (bronnen) binnen een digitale identiteit. Zorg voor actueel inzicht in de gegevens, waarbij wordt gealarmeerd en gerapporteerd indien afgesproken tijden niet worden gehaald.

13 De 10 uitgangspunten 1. Een persoon kan niet meer dan één keer geregistreerd staan. 2. De bij de intake geregistreerde, uniek identificerende, gegevens van een persoon, worden (benevens wettelijke verplichtingen) alleen gebruikt om de uniciteit van die persoon binnen de context van het Rijk te kunnen waarborgen. 3. Registratie van nieuwe, gewijzigde of beëindigde werkrelaties, gebeurt in opdracht van het bevoegd gezag dat de werkrelatie is aangegaan Centraal wat kan, decentraal wat moet. 5. De verantwoordelijkheid voor correcte registratie van personen en werkrelaties en voorzieningen berust bij het HRM-domein.

14 6. Handelingen met voorzieningen van het Rijk zijn te herleiden tot een verantwoordelijke persoon. 7. Het toegangsbeleid van het medewerkers binnen het Rijk is gebaseerd op: wie ben ik, wat ben ik en waar ben ik? Dat bepaalt wat de medewerker mag en krijgt om het werken mogelijk te maken Alleen personen die geregistreerd zijn, krijgen toegang tot de voorzieningen van OCW. 9. Aansluiting van voorzieningen gebeurt zoveel mogelijk op basis van Generieke Koppelvlakken. 10. Het systeem waarborgt de (wettelijke) privacy van geregistreerde personen, door adequate, op risicoanalyse gebaseerde, beveiligingsmaatregelen, zowel technisch als administratief organisatorisch. Eenduidig Integraal Veilig Vanzelfsprekend

15 Speelveld en aansluiting Rijksoverheid Het programma Toegang OCW heeft te maken met een samenwerking binnen de Rijksoverheid waarin verschillende departementen zich voorbereiden op de ontwikkelingen vanuit het rijksbrede programma Rijksidentiteitsmanagement (RIdM) en de Compacte Rijksdienst. Ieder departement kent haar eigen werkwijze, waardoor ook verschillende omgevingen ontstaan zijn. Door deze verschillende omgevingen zijn concernbrede beoogde besparingen, vaak niet haalbaar. De verschillende werkwijzen zijn echter niet vanzelf ontstaan. Er was en is rijksbreed nog steeds een grote behoefte aan een gedegen oplossing voor identitymanagement. Daarmee worden immers belangrijke bedrijfsprocessen ondersteund. Het met een Big Bang vervangen door iets nieuws is een utopie. 15 Gemeenschappelijk doel Het doel moet zijn en blijven om naar een standaard rijksbrede werkwijze te komen, met respect voor de haalbaarheid en afhankelijkheden van de elkaar en mogelijkheden per departement. We gaan hierbij de onderlinge verplichting met elkaar aan tot kennisdeling en werken in vertrouwen samen.

16 De wereld om ons heen Alle trajecten die te maken hebben met logische en fysieke toegang zijn binnen OCW belegd onder het programma Toegang. Hierbij houdt OCW rekening met de ontwikkelingen binnen onderstaande trajecten die niet onder het programma vallen, maar kenmerkt wel een afhankelijkheid hiervan: 16 Rijks Werk Omgeving Taakstelling Consolidatie ICT Applicatie Consolidatie Bundeling bedrijfsvoeringtaken Stroomlijnen werkprocessen Optimaal verbinden Think Big, Act Small. Het is belangrijk om het einddoel vast te houden.

17 Deelprojecten en pijlers Programma Toegang OCW kent vier samenhangende sporen. Elk spoor bestaat uit verschillende projecten. 1. Een uniforme en centrale manier om rijksidentiteiten te authentiseren, registreren, beheren en toegang geven tot fysieke en digitale generieke voorzieningen. Analyse Rijks Identity en Access Management (RIdM) Harmonisatie proces RIdM Inrichten gegevensregister Ontsluiten generieke voorzieningen Een eenduidige, geharmoniseerde en geautomatiseerde gegevensoverdracht tussen de instroom- doorstroom- en uitstroomprocessen en de onderliggende generieke voorzieningen. Optimaliseren huidig IDU-proces Vormgeven nieuw IDU-proces Implementatie nieuw IDU-proces

18 18 3. De rijkspas is een multifunctionele smartcard en wordt ingezet als toegangsmiddel, identificatiemiddel en authenticatiemiddel. Het geeft directe, interdepartementale toegang tot de rijksgebouwen en ook beveiligd toegang tot pc s, netwerken, applicaties en printen. Implementatie rijkspas OCW Generiek Card Management Systeem Rijkspas 2.0 De projecten startten in Deze zijn in 2015 binnen OCW belegd onder het programma Toegang. Daarmee is de samenhang geborgd. Het streven is om alle beoogde doelen voor eind 2017 behaald te hebben. De uitkomsten worden geborgd in de lijn. 4. Single Sign On is een techniek waarmee gebruikers, eenmaal aangemeld, op een technisch veilige wijze worden doorgemeld bij andere ICT-toepassingen met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord als voor de werkplek gebruikt wordt. Dit betekent op een eenvoudige manier directe toegang voor medewerkers tot de rijksbrede applicaties. Single Sign On (SSOn) Het programma Toegang wordt dus omringd met diverse projecten binnen de vier sporen. Om succesvol de doelstellingen te behalen is de werkwijze van alle sporen gebaseerd op vaste pijlers waarop de projecten uitgevoerd worden: het aanbod zal in alle gevallen marktconform, up-to-date, divers en veilig zijn. De ICT is zoveel mogelijk standaard en wordt ingezet zoals bedoeld door de leverancier. Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken wordt steeds beter ondersteund, onder andere doordat OCW continue mee blijft ontwikkelen met de organisatie en de leveranciers. Informatie is altijd beschikbaar en wordt veilig opgeslagen.

19 Meer informatie Dit document bood je een inleiding in de ontwikkelingen, visie en koers van het programma Toegang binnen OCW. Je kent nu op hoofdlijnen de doelen, de uitgangspunten, het speelveld en het beoogde eindresultaat. Communicatie Gedurende het programma zal er regelmatig gecommuniceerd worden over de voortgang. Hou daarom intranet goed in de gaten. We zullen je ook via diverse andere wegen de kans bieden om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, waaronder de mogelijkheid tot het bijwonen van informatiebijeenkomsten of het toegestuurd krijgen van de Nieuwsbrief Toegang. 19 Met vriendelijke groet, Chris C.T.J. Libert, programmamanager Toegang OCW In opdracht van: De senior responsible owner, Joop Kruuk (programmadirecteur bedrijfsvoering OCW) Wil je contact?

20 Colofon Auteur: Esmeralda Whittie [Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap] Fotografie: Mediatheek Rijksoverheid Ontwerp: Wim Balyon [Xerox OBT bv] Druk: Xerox OBT bv 2015 Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Welkom. IDU-Special In-, Door-, Uitstroomproces. Het moet beter! Den Haag, 30 maart 2015

Welkom. IDU-Special In-, Door-, Uitstroomproces. Het moet beter! Den Haag, 30 maart 2015 Welkom IDU-Special In-, Door-, Uitstroomproces Het moet beter! Den Haag, 30 maart 2015 Opening Chris Libert Programmamanager Toegang OCW Business Change Manager RIdM Agenda 14.30 uur: Programma Toegang:

Nadere informatie

IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door <naam en functie> <Plaats en datum>

IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door <naam en functie> <Plaats en datum> IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door HET PROCES AANLEIDING We weten niet exact hoeveel medewerkers OCW heeft. Voorzieningen zijn niet altijd gekoppeld

Nadere informatie

IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door <naam en functie> <Plaats en datum>

IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door <naam en functie> <Plaats en datum> IN-, DOOR- EN UITSTROOM [IDU] HET PROCES MOEST BETER! Door HET PROCES AANLEIDING Veel fouten en gedoe en lange doorlooptijden in het regelen van voorzieningen bij in-,

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T

A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T Z O R G A C C E S S & I D E N T I T Y m A N A G E M E N T Balans tussen toegankelijkheid en beveiliging "Is het mogelijk dat de medische staf overal en snel over medische gegevens kan beschikken, terwijl

Nadere informatie

1. Overzichtsdocument Normenkaders Rijkspas

1. Overzichtsdocument Normenkaders Rijkspas 1. Overzichtsdocument Normenkaders Rijkspas Versie 7.0 Datum September Status Definitief RIJKSPAS definitief 01. Overzicht normenkaders v 7.0 September Colofon Programmanaam Rijkspas Versienummer 7.0 Datum

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010

Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0. Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 filmpje youtube 1 Het Nieuwe Werken: Digitaal Werken 2.0 Janneke Kromkamp - Digital Groep 23 september 2010 Digitaal werken van cruciaal belang Wat is HNW? Agenda Waarom HNW? Invoeren HNW: 5 elementen

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Eindbeeld RIdM. Toekomstige inrichting van identitymanagement bij het Rijk. Defintitief (vastgesteld in ICBR) Versie 1.0

Eindbeeld RIdM. Toekomstige inrichting van identitymanagement bij het Rijk. Defintitief (vastgesteld in ICBR) Versie 1.0 Eindbeeld RIdM Toekomstige inrichting van identitymanagement bij het Rijk Status Defintitief (vastgesteld in ICBR) Versie 1.0 Datum 18 maart 2014 Managementsamenvatting Dit Eindbeeld beschrijft de toekomstige

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief Authenticatiemiddelen volgens de Strategische Verkenning Groeiende behoefte aan veilige(re) elektronische dienstverlening in private en publieke sector Hoog betrouwbare

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid

Digitale duurzaamheid Digitale duurzaamheid Verantwoording van publieke diensten Bij het leveren van publieke diensten maakt de overheid gebruik van publieke middelen. De overheid moet zich over de besteding hiervan tegenover

Nadere informatie

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel

Rob van Veen. 22 mei 2013. Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Rob van Veen 22 mei 2013 Algemeen Bestuur waterschap De Dommel Waarom ook al weer Winnend Samenwerken? In het verlengde van de actie Storm zochten ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Aa

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015

Zaakgericht werken in Emmen. Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Zaakgericht werken in Emmen Met een big bang live, nu de mensen nog! 14 oktober 2015 Voorstellen Debby Gillet Projectleider zaakgericht werken/dimpact Gemeente Emmen Contactgegevens d.gillet@emmen.nl 06-52169186

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Dossier (zaakgericht) werken Ontwikkelingen, implementatie & tips

Dossier (zaakgericht) werken Ontwikkelingen, implementatie & tips Dossier (zaakgericht) werken Ontwikkelingen, implementatie & tips V- ICT- OR - 30 april 2015, Liesbeth van Bodegraven 2act consultancy Definitie dossiergericht werken Samenhangende hoeveelheid werk Duidelijke

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Single sign on kan dé oplossing zijn

Single sign on kan dé oplossing zijn Whitepaper Single sign on kan dé oplossing zijn door Martijn Bellaard Martijn Bellaard is lead architect bij TriOpSys en expert op het gebied van security. De doorsnee ICT-omgeving is langzaam gegroeid

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA)

READ: de informatiestrategieaanpak van Steenwinkel Kruithof Associates (SKA) READ: de informatiestrategieaanpak van (SKA) INLEIDING HET SPANNINGSVELD TUSSEN KORTETERMIJNVERWACHTINGEN EN LANGETERMIJNBEHOEFTEN In veel bedrijven volgen businessgerelateerde veranderingen elkaar snel

Nadere informatie

P-Direkt: nu en in de toekomst. Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk

P-Direkt: nu en in de toekomst. Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk P-Direkt: nu en in de toekomst Op weg naar een Shared Service Center HRM voor het Rijk Managementsamenvatting Voor wie en waarover? Dit visiestuk is bedoeld voor iedereen die een rol speelt in een succesvolle

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Overleven in een digitale wereld

Overleven in een digitale wereld P a g i n a 1 Projecten in de spotlight Overleven in een digitale wereld Gemeente Venlo heeft zich een stevige ambitie opgelegd. Niet alleen moet het imago van Venlo verbeterd worden, met de Floriade 2012

Nadere informatie

De Compacte Rijksdienst

De Compacte Rijksdienst De Compacte Rijksdienst Veranderingen in het ITlandschap; wat betekent dat voor de markt? Leveranciersdag 1 november 2011 Jan Flippo DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Directie Informatievoorziening

Nadere informatie

Samenvatting. Pagina 7

Samenvatting. Pagina 7 Samenvatting De rijksoverheid ziet zich de komende jaren voor grote uitdagingen gesteld. Als gevolg van de financiële en economische crisis is de overheidsbegroting uit het lood geslagen. De oplopende

Nadere informatie

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock

21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Presentatie Achmea Relatiegegevensbeheer tbv Platform Klantgericht Ondernemen 21 september 2011 Alex Folkerts Bas Kock Achmea doelstelling Meest vertrouwde verzekeraar (gewaagd doel) Bestaande verbeterplannen

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation

Helpdesk; service management; ITSM; IT Service Management; RES; IT automation Asset 1 van 7 Automatisering voor de Servicedesk IT-servicedesks zijn veel tijd kwijt aan simpele servicedesk tickets: van vergeten wachtwoorden en tijdelijke admin-privileges tot het installeren van nieuwe

Nadere informatie

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur

Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Welkom bij parallellijn 1 On the Move 14.20 15.10 uur Stap 4 van de BIG Hoe stel ik vast of de informatiebeveiligingsmaatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover? 1 IBD-Praktijkdag

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

Veilige afvoer van ICT-middelen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Veilige afvoer van ICT-middelen. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Veilige afvoer van ICT-middelen Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799

Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799 Collegebesluit Onderwerp: Informatiebeveiligingsbeleid 2014-2018 BBV nr: 2014/467799 1. Inleiding In 2011 zorgde een aantal incidenten rond de beveiliging van overheidsinformatie er voor dat met andere

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen

Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland biedt al zijn afdelingen een eigen webomgeving met content uit centraal beheerde informatiebronnen Bouwend Nederland realiseerde met Microsoft SharePoint Server 2007 een effectieve doelgroepencommunicatie

Nadere informatie

Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD

Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD Versie 2.0 Datum 16 december 2016 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiD Versienummer 2.0 Contactpersoon Servicecentrum Organisatie Logius Bezoekadres Wilhelmina

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs

Derden-mededeling Overstapservice Onderwijs Mededeling over de betrouwbaarheid van de Overstapservice Onderwijs Onlangs heeft Infoseccon BV een rapport over het geautomatiseerde systeem van Overstapservice Onderwijs (OSO) uitgebracht. Infoseccon

Nadere informatie

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar.

2.4 Bedrijfsvoering. Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. 2.4 Bedrijfsvoering Uitvoering van de begrotingsprogramma s is Open en wendbaar. Wij moderniseren onze processen en richten deze vraaggericht en zaakgericht in. We moderniseren onze informatievoorzieningen.

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk. Door: Walter Baardemans

The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk. Door: Walter Baardemans The Katwijk Way Leanmanagement in de praktijk Door: Walter Baardemans De gemeente Katwijk heeft de ambitie om de beste dienstverlenende gemeente van Nederland te worden. Om dat te realiseren, worden werkprocessen

Nadere informatie

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Agenda 1. Wie is SNS REAAL? 2. HNW bij SNS REAAL? 3. Impact HNW op BCM 4. BCM tijdens de overgang naar HNW 5. Lessons learned 6. Vragen? 1. Wie is SNS

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN:

Pagina 1 van 8 perbit bv De Schakel 17 5651 GH Eindhoven T: 0402905103 W: www.perbit.nl E: info@perbit.nl KvK: 50963805 BTW: NL851732781B01 IBAN: Rendement vanaf dag 1 Pagina 1 van 8 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van perbit 8 bv Alle rechten perbit

Nadere informatie

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement

Datum : energiemanagement & kwaliteitsmanagement Energiemanagement Programma & managementsysteem Het beschrijven van het energiemanagement en kwaliteitsmanagementplan (zoals vermeld in de norm, voor ons managementsysteem). 1 Inleiding Maatschappelijk

Nadere informatie

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0)

Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Rijksoverheidsnetwerk 2.0 Een netwerk van netwerken (RON2.0) Stand van zaken rijksconnectiviteit met specifiek aandacht voor IPV 6 Door Alexander Hielkema (Logius) en Leon-Paul de Rouw (DGOBR/DIR) 27 juni

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB)

Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Identity Management Gebruikers en Rechten in Beheer (GRiB) Meer grip op hoe we regelen wie wat mag P.J.M. Poos (Piet) Programma manager SNS REAAL organisatie Raad van Bestuur Groepsstaven SNS Bank REAAL

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

OGC Gateway TM Review Producten & Diensten Catalogus. In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden.

OGC Gateway TM Review Producten & Diensten Catalogus. In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden. Review Producten & Diensten Catalogus In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden. In deze uitgave leest u welk type Gateway op welk moment uitgevoerd kan worden.

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

De visie van Centric op datamanagement

De visie van Centric op datamanagement De visie van Centric op datamanagement De vijf elementen om optimaal invulling te geven aan datamanagement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is datamanagement? 2 2.1 Actuele en statische data 3 3 De vijf

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0. Datum 12 april 2012 Status Definitief (vastgesteld in ICCIO 25 januari 2012)

Doelarchitectuur Toegang Rhythm, ergo sum Versie 1.0. Datum 12 april 2012 Status Definitief (vastgesteld in ICCIO 25 januari 2012) Doelarchitectuur "Toegang" "Rhythm, ergo sum" Versie 1.0 Datum 12 april 2012 Status Definitief (vastgesteld in ICCIO 25 januari 2012) Inhoud Managementsamenvatting... 3 Inleiding... 7 IST-situatie... 10

Nadere informatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie

Procesdenken en de cultuur van de organisatie INLEIDING Procesmanagement dient bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen zoals HRM en Finance bijdragen aan de organisatiedoelen. Procesmanagement, ook procesgericht werken genoemd, maakt iets bestuurbaar

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014

Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Op weg naar efficiënte en effectieve studenten registratie 18-9-2014 Martijn Broekhuizen Informatiemanager Noorderpoort Chantal van Minnen Hoofd Studentzaken Noorderpoort 15.000 MBO 1.000 Educatie 1.000

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Generieke I Toets & Advies module functioneel

Generieke I Toets & Advies module functioneel module functioneel Deze template ondersteunt onderzoek door professionals (architecten en adviseurs) naar de mate van genericiteit van functionaliteit van informatiediensten. Het onderzoeksresultaat, de

Nadere informatie