Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/ e

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven, TU/ e"

Transcriptie

1 Tec hnische Universiteit Univers ity of Technology Het College van Bestuur van de Technische Universiteit, TU/ e overwegende dat binnen het Bachelor College sprake is van faculteitsoverstijgend onderwijsactiviteiten, overwegende dat in verband daarmee een gemeenschappelijke reg eling noodzakelijk is, tot vaststelling van de besluit Gemeenschappelijke regeling faculteitsoverstijgende onderwijsactiviteiten binnen het Bachelor College Aigemeen artikel 1 Definities Basis-onderwijseenheid: Coherent keuzepakket: Faculteitsoverstijgende onderwijsactiviteiten: USE-Ieerlijn: USE-onderwijseenheid: Artikel 2 Een onderwijseenheid welke verplicht is voor aile studenten van een opleiding en hen voorbereid op zowel hun eigen major als op de keuzeruimte. Een samengesteld pakket aan keuzeonderwijseenheden van 10 of 15 studiepunten dat als zodanig is aangemerkt. Dit zijn onderwijsactiviteiten waar meer dan een faculteit bij betrokken is en waarbij sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid. Een samengesteld pakket van 15 sp aan USE-onderwijseen heden. Een onderwijseenheden waarbij de discipline uit de major geplaatst wordt in het perspectief van de gebruiker (user), de maatschappij (society) en/of de onderneming (enterprise). 1. De besturen van de faculteiten van de Technische Universiteit verbinden zich ten opzichte van elkaar om met betrekking tot de bacheloropleidingen nieuwe stijl volgens het Bachelor College samen te werken met betrekking tot onderwijseenheden die geen onderdeel uitmaken van de major van de bacheloropleidingen. Dit zijn de basisonderwijseenheden, de keuzeonderwijseenheden, de coherente keuzepakketten en de USE-Ieerlijnen'. In deze regeling worden de verantwoordelijkheden voor de verschillende onderwijseenheden vastgelegd. 2. In overleg met de Dean wordt per basis- of keuze-onderwijseenheid dan wei coherent keuzepakket of USE-Ieerlijn een penvoerende faculteit aangewezen. I USE-onderwij seenheden worden hier niet apart genoemd, aangezien deze onderwijseenheden of basisonderwij seenheden zijn of onderwij seenheden die binnen een USE-Ieerlij n worden aangeboden.

2 Technische Universiteit Un iversi ty of Tech nology Basis- en keuze-onderwijseenheden Artikel 2 Taken pen voerende faculteiten 1. Het faculteitsbestuur va n de penvoerende faculteit is eindverantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de basis- en keu ze-onderwijseenheden. 2. Het faculteitsbestuur va n de penvoerende faculteit spreekt met andere faculteitsbesturen af welke inspanning en middelen door welke faculteit ingezet zullen worden. Zij informeert de Dean omtrent de gemaakte afspraken. 3. De Dean controleert de gemaakte afspraken en neemt zo nodig actie wanneer de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. Artikel 3 Voorbereiding en bepalen van basisonderwijseenheden 1. Er zijn vijf basisonderwijseenheden. De penvoerende faculteit voor: - Calculus is de faculteit Wiskunde & Informatica, - Natuurwetenschappen is de faculteit Technische Natuurkunde, - Modelleren is de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, - USE-basis is de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, - Design zijn de faculteit Bouwkunde en de faculteit Industrial Design. 2. Binnen een basisonderwijseenheid kan een gedeelte van het onderwijs worden verzorgd door een andere dan de penvoerende faculteit. 3. Uiterlijk 1 november, voorafgaand aan het studiejaar waarin de basisonderwijseenheden zullen worden aangeboden, dienen de faculteitsbesturen van de penvoerende faculteiten de beschrijving van de onderwijseenheid (met werklast, inzet van personeel en faciliteiten) van die onderwijseenheden in te dienen bij de Dean. 4. De Dean bespreekt die basisonderwijseenheden in de Adviescommissie bacheloronderwijs en indien nodig in de Adviescommissie Examens Bacheloropleidingen. 5. De Dean keurt de basisonderwijseenheden, na overleg met de penvoerende faculteit met inachtneming van het advies van de Adviescommissie bacheloronderwijs, zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 februari goed. 6. Het Co llege van Bestuur stelt de basisonderwijseenheden uiterlijk 1 maart vast. Artikel 4 Voorbereiding en bepalen van keuze- onderwijseenheden 1. Het aanbod van keuze-onderwijseenheden wordt per faculteit door het faculteitsbestuur vastgesteld. De aanbiedende faculteit is automatisch de penvoerende faculteit van die keuze- onderwijseenheid. 2. De led en 2 tot en met 5 van het vorige artikel zijn van overeenkomstige toepassing op de keuze-onderwijseenheden. 2

3 T U I Technische Universiteit e Univers ity of Techn ology Artikel 5 Verzorgen onderwijs binnen faculteitsoverstijgende basis- en keuzeonderwijseenheden 1. Het faculteitsbestuur van de penvoerende faculteit is verantwoordelijk voor - de vakinhoud, - de onderwijscapaciteit, - voor de organisatie en administratie van de onderwijseenheid, die binnen haar penvoerderschap wordt verzorgd. - het toekennen van vakcodes 2. Het faculteitsbestuur van de penvoerende faculteit is verantwoordelijk voor de verroostering van de onderwijseenheden. 3. De Dean besluit v~~r 1 maart voorafgaand aan een nieuw studiejaar welke basisen keuzeonderwijseenheden in welke timeslot moeten worden verroosterd. Coherente keuzepakketten en USE-Ieerlijnen Artikel 6 Taak penvoerende faculteit 1. Het faculteitsbestuur van de penvoerende faculteit cobrdineert de coherente keuzepakketten en USE-Ieerlijnen, waarvoor zij is aangewezen. 2. Het faculteitsbestuur van de faculteiten, die binnen een coherent keuzepakket en/of USE-Ieerlijn onderwijseenheden aanbieden, zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van die onderwijseenheden. 3. Het faculteitsbestuur van de penvoerende faculteit is eindverantwoordelijke v~~r de organisatie en administratie van de coherente keuzepakketten en USEleerlijnen. Zij is tevens verantwoordelijk v~~r de coherentie binnen deze pakketten. 4. Het faculteitsbestuur van de penvoerende faculteit spreekt met andere faculteiten af welke inspanning en middelen door welke faculteit met betrekking tot welke onderwijseenheid ingezet zullen worden. Zij informeert de Dean omtrent de gemaakte afspraken. 5. De Dean controleert de gemaakte afspraken en neemt zo nodig actie wanneer de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. Artikel 7 Voorbereiding en bepalen coherente keuzepakketten en USE-Ieerlijnen 1. Uiterlijk 1 november, voorafgaand aan het studiejaar waarin de coherente keuzepakketten en USE-Ieerlijnen starten, dienen de faculteitsbesturen van de penvoerende faculteiten de conceptonderwijsprogramma's (met inzet van personeel en faciliteiten) van de coherente keuzepakketten en US E-Ieerlijnen in te dienen bij de Dean. 2. De Dean bespreekt onder meer de samenhang van de onderwijseenheden die zijn opgenomen in de coherente keuzepakketten met de Adviescommissie Bacheloronderwijs en USE-Ieerlijnen met de Adviescommissie Bacheloronderwijs en de USE stuurgroep. Indien nodig wordt een keuzepakket of USE-Ieerlijn ook met de Adviescommissie Examens Bacheloropleidingen. 3. De Dean keurt de coherente keuzepakketten en USE-Ieerlijnen zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 februari goed, na overleg met de penvoerende faculteit en met inachtneming van het advies van de Adviescommissie Bacheloronderwijs. 4. Het College van Bestuur stelt de coherente keuzepakketten en USE-Ieerlijnen uiterlijk 1 maart vast. Artikel 8 Verzorgen onderwijs binnen faculteitsoverstijgende coherente keuzepakketten/use-ieerlijnen 1. De faculteit, die verantwoordelijk is voor een onderwijseenheid die onderdeel is van een faculteitsoverstijgend coherent keuzepakket dan wei een USE-Ieerlijn, is verantwoordelijk voor - de vakinhoud, - de onderwijscapaciteit, 3

4 Technische Universiteit Unive rsity of Technology - de organisatie en administratie van die onderwijseenheid. - het toekennen van vakcodes. 2 De faculteit, die verantwoordelijk is voor een onderwijseenheid die onderdeel is van een faculteitsoverstijgend coherent keuzepakket dan wei een USE-Ieerlijn, is verantwoordelijk voor de verroostering van de onderwijseenheden. 4. De faculteit, die verantwoordelijk is voor een onderwijseenheid die onderdeel is van een faculteitsoverstijgend coherent keuzepakket dan wei een USE-Ieerlijn, mag de inhoud van een onderwijseenheid, welke onderdeel is van een faculteitsoverstijgend coherente keuzepakket of USE-Ieerlijn, eerst wijzingen, na overleg met en met instemming van de Dean. 5. De faculteit, die verantwoordelijk is voor een onderwijseenheid die onderdeel is van een faculteitsoverstijgend coherent keuzepakket dan wei een USE-Ieerlijn,, wil beeindigen, kan hiertoe eerst overgaan na overleg met en met instemming van de Dean. Studenten die voor een faculteitsoverstijgend coherente keuzepakketten of USE-Ieerlijnen hebben gekozen, dienen met inachtneming van de regels in de OER, in de gelegenheid worden gesteld het coherente keuzepakket of de USE-Ieerlijn af te ronden. FINANCIeN Artikel 9 Financien 1 De Dean is verantwoordelijk voor de doorberekening van studiepunten naar de penvoerende en aanbiedende faculteiten naar rato van de ge investeerde werklast. 2 Voor de keuze-onderwijseenheden gelden in verband met het eerste lid in ieder geval de volgende afspraken: onderwijseenheden (met docenten van een faculteitl: verrekening van de onderwijsbijdrage vindt plaats via de studiepuntenmatrix eventuele verrekeningen tussen docenten onderling vinden plaats op basis van onderlinge afspraken en worden in overleg met de faculteit in de studiepuntenmatrix geregeld. onderwijseenheden (met docenten van verschillende faculteitenl ad hoc programma's: Wanneer ene onderwijseenheid of project vanuit een aanbiedende faculteit wordt georganiseerd en er zijn docenten van verschillende faculteiten bij betrokken dan wordt de inspanning op basis van afspraken tussen de faculteiten verrekend via de studiepuntenmatrix of indien daarover vooraf afspraken zijn gemaakt via 1OV. De verrekening vindt plaats elk jaar na afsluiting van het programmadeel. De afspraken dienen te worden geaccordeerd door de Dean. meerjarige programma's: Voor die onderwijseenheden waar een vaste verdeling van docentinbreng is afgesproken, zal de verrekening plaatsvinden via de studiepuntenmatrix. De afspraken dienen te worden geaccordeerd door de Dean. 3 Voor de basisonderwijseenheden gelden in verband met het eerste lid in ieder geval de volgende afspraken: verrekening tussen faculteiten vindt plaats naar rato van de geleverde werkinspanning. de werkinspanning wordt vooraf geaccordeerd door de Dean. de onderwijsleverende faculteiten krijgen een vergoeding voor de inspanning van de docenten. 4 In afwijking van de voorgaande leden van dit artikel zal de Dean met het faculteitsbestuur van de opleiding Industrial Design apart schriftelijke afspraken maken over de wijze waarop de onderwijsbijdrage verrekend zal worden in het geval 10- studenten bij andere opleidingen onderwijseenheden gaan volgen en tentamen zullen afleggen en vice versa. 4

5 Tech nische Un iversiteit University of Techn ology Artikel 10 'Probleem'regeling 1. Wanneer een afnemende faculteit, dan wei de examencommissie van een afnemende of aanbieden faculteit problemen voordoen met betrekking tot bijvoorbeeld de inhoud of de kwaliteit van de basis-en keuze- onderwijseenheden, dan wei faculteitsoverstijgende coherente keuzepakketten en USE-Ieerlijnen, wordt het faculteitsbestuur van de penvoerende faculteit en de Dean daarvan door het faculteitsbestuur, dan wei de examencommissie van de afnemende faculteit op de hoogte gebracht. 2. Het faculteitsbestuur van de penvoerende faculteit wordt in de gelegenheid gesteld het probleem, in overleg met de Centrale Adviescommissie bacheloronderwijs binnen een redelijke termijn op te lossen. 3. Wanneer blijkt dat de problemen blijven voortbestaan, zal in overleg met de Dean, worden besloten of de faculteit die het probleem heeft aangekaart, de basis- en keuze-onderwijseenheden dan wei keuzepakketten en USE-Ieerlijnen zal blijven afnemen. 4. Bij een verschil van inzicht tussen de faculteitsbesturen betreffende de uitvoering van deze gemeenschappelijke regeling trachten de betrokkenen in eerste instantie onderling met de Dean een oplossing te bereiken. Ais de bedoelde oplossing niet binnen een redelijke termijn wordt bereikt, legt de Dean het geschil voor aan het College van Bestuur. 5. Het College van Bestuur hoort eventueel partijen en neemt binnen vier weken een beslissing. Artikel 11 Evaluatie Deze regeling zal na afloop van ieder studiejaar in het eerste kwartiel door de Dean worden geevalueerd en in het Bestuurlijk Overleg worden besproken. Artikel 12 Siotbepalingen Deze Regeling kan worden aangehaald als "Regeling Faculteitsoverstijgende onderwijsactiviteiten in het kader van het Bachelor College" en treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli De regeling zal eveneens op de website van TU/e worden gepubliceerd. Aldus ondertekend te op.'/;'9.aq/l Het College van Bestuur, dr. M.M.N. Ummelen secretaris van de Universiteit dr.ir. A.M.C. Lemmens Dean Bachelor College 5

6 Technische Universiteit University of Technology Deelnemende faculteiten (ondertekening door decaan) faculteit Bouwkunde Prof.ir. E.S.M. Nelissen datu m I!I~/2.0/i faculteit Werktuigbouwkunde Prof.dr. L.P.H. de Goey datum 1110 /Ull rak faculteit Biomedische Technologie Prof.dr. P.A.J. Hilbers datu m 1/10 /201Z ~.~JS....:.. faculteit Wiskunde & Informatica Prof.dr. A.M. Cohen datum Illol:UIlZ faculteit Technische Natuurkunde Prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen datum 1//0/ faculteit Scheikundige Technologie Prof.dr.ir. J.c. Schouten datum 1/10/2012 faculteit Electrical Engineering Prof.dr.ir. A.C. P.M. Backx datu m :J '"., 2<>,<.. faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences Prof.dr. A.G.L. Romme datu m (/fd /loll faculteit Industrial Design Prof.dr.ir. A.C. Brombacher datum 1110 /.zo/?, 6

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en

gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13, eerste, tweede en derde lid, 9.38, onder b, en OER 2014-2015 Masteropleidingen IM, OML, HTI en IS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE MASTEROPLEIDINGEN INNOVATION MANAGEMENT OPERATIONS MANAGEMENT & LOGISTICS HUMAN-TECHNOLOGY INTERACTION INNOVATION

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven.

Artikel 4 1. Het proefschrift kan door één persoon dan wel door twee personen tezamen worden geschreven. Promotiereglement van de Open Universiteit Nederland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Wet : de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; CONCEPT Ontwerpbesluit van [[ ]]houdende regels met betrekking tot kosten die in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding (Besluit transitievergoeding) Op de voordracht van Onze Minister

Nadere informatie

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW

STW. Algemene Voorwaarden. van Technologiestichting STW Algemene Voorwaarden STW Algemene Voorwaarden van Technologiestichting STW Ingangsdatum:15 april 2015 Versie: 30 april 2015 Inhoud Inhoudsopgave... 2 Algemene Voorwaarden STW... 3 Definities... 3 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie

Onderwijs- en Examenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Examencommissie Onderwijs- en Exaenregeling (OER) Regels & Richtlijnen van de Exaencoissie O E I R v 2008-2009 Bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen www.io.tudelft.nl Industrieel Ontwerpen Faculteit Industrieel Ontwerpen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 -

Sociaal plan. Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Sociaal plan 2012-2014 Omnisscholen (versie 2 n.a.v. dgo 26-09-2012) Sociaal plan Omnisscholen - 1 - Omnisscholen (openbaar onderwijs van de gemeente Borsele) 10141 Postbus 1 4450 AA Heinkenszand Sociaal

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie