Diensten- en productencatalogus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diensten- en productencatalogus"

Transcriptie

1 Behorend bij het Bedrijfsplan ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen Op weg naar de Regionale InformatieDienst Rijk van Nijmegen van, voor en door de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar en Nijmegen Versie december 2013

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Werkplek Computers Printers, multi-copiers Andere apparaten (devices) Werkplekondersteuning (help- of servicedesk) Speciale werkplekken Software Functioneel beheer Beheer Systeembeheer Technisch applicatiebeheer Telefonie Certificaten en Contracten I&A-advisering (Informatie)Beveiliging Rampenbestrijding ICT-Inkoop Bijlage: Termen en definiëring December ii -

3 1 Inleiding Dit document is de van de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen. Met dit document wordt weergegeven welke diensten en producten door de samenwerking geleverd worden samenwerking en in hoeverre de afname daarvan door de deelnemende gemeenten verplicht of optioneel is. Deze catalogus hoort bij het Bedrijfsplan voor de ICT-samenwerking Rijk van Nijmegen Op weg naar de Regionale InformatieDienst Rijk van Nijmegen. Er wordt van uitgegaan dat al het huidige ICT-personeel (en/of de budgetten die gebruikt worden om inhuur te betalen die ICT-taken uitvoert alsook ondercapaciteit ) ondergebracht zal worden in de ICT-samenwerking. De medewerkers worden belast met taken binnen hun eigen functiegebied (eventueel) op een andere locatie. Vanaf samenwerking zullen deze werkzaamheden centraal worden aangestuurd. De focus van de ICT-samenwerking ligt in eerste instantie op het beheer van de technische infrastructuur. Het afnemen van diensten en producten die daar mee te maken hebben, wordt als een verplichte afname gezien. De ICT-samenwerking kan immers niet een infrastructuur beheren en daar verantwoordelijk voor zijn als delen van die infrastructuur door anderen beheerd zouden worden. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is een verregaande samenwerking op het brede terrein van Informatie- en Communicatietechnologie, van infrastructuur tot gegevensbeheer en informatiebeleid. Het gezamenlijk beheer en gebruik van de procesapplicaties en het opstellen van een gezamenlijk I-beleid zijn bij de start nog niet onderdeel van die samenwerking maar als stip op de horizon worden zij wel meegenomen in het Bedrijfsplan. En dus in deze D&P-catalogus. Per gemeente wordt een verschillende invulling gegeven aan het begrip ICT-personeel : bij de ene gemeente gaat het enkel om de functies op het gebied van systeembeheer en informatievoorziening, bij de andere gemeente vallen ook de DIV- of de decentrale functionele beheerfuncties eronder. In de praktijk zal dit betekenen dat, indien een gemeente medewerkers in de samenwerking inbrengt met een takenpakket dat niet door andere gemeenten wordt ingebracht, die medewerkers hun taken in eerste instantie uitvoeren voor die ene gemeente. Afnemen van diensten en producten Met bovenstaand kunnen de vragen beantwoord worden over welke diensten en producten op het gebied van ICT een gemeente af zal of kan gaan nemen van de samenwerking: Was de dienst of het product voorafgaand aan de samenwerking een onderdeel van de eigen ICT-organisatie van de gemeente die overgegaan is naar de o Zo ja, dan neemt zij die dienst of product af van de samenwerking vanaf de start; o Zo nee, maar wil zij het product of wil zij de dienst uitgevoerd hebben en wordt de dienst of het product wel aangeboden voor meerdere gemeenten door de Inleiding December

4 Zo ja, dan neemt zij die dienst of het product van de samenwerking op (korte) termijn af óf de dienst of het product wordt niet gevoerd door de gemeente; Zo nee, dan start het overleg over of en wanneer de dienst of het product wel door de samenwerking wordt geleverd en hoe in de periode tot dat moment wordt gehandeld. De continuïteit van de werkzaamheden komt daardoor niet in gevaar. De functionele aansturing van de medewerkers en het beheer zal vanaf samenwerking anders zijn dan daarvoor maar de samenwerking zorgt ervoor dat de dienstverlening op ICT-gebied minstens gelijk zal blijven aan het dienst- en kwaliteitsniveau voordat er sprake was van samenwerking. Uiteindelijk, en daar zal een geruime tijd voor genomen moeten worden, zal de samenwerking, zoals in de Business case is verwoord, het gehele pallet van I&A-activiteiten kunnen uitvoeren voor de deelnemende gemeenten en zal er geen I-traject zijn zonder betrokkenheid van de samenwerking. Inleiding December

5 2 In dit hoofdstuk worden de diensten en producten benoemd die geleverd worden door de samenwerking. Per dienst of product wordt vermeld of de afname door gemeenten optioneel is of niet. 2.1 Werkplek Computers De toegang tot het netwerk van de gemeente en tot de bestanden wordt centraal door de samenwerking beheerd. Dat geldt voor de toegang vanaf een computer op een werkplek of flexplek binnen de gemeentelijke organisatie (de computer op of naast het bureau), vanaf of met behulp van een laptop en vanaf een zogenaamde plaats- en tijdsonafhankelijke werkplek. De gemeentelijke computers en de laptops worden qua hard- en software eveneens beheerd door de samenwerking. Ze worden voorzien van een standaardinrichting 1 met standaardsoftware en ook die inrichting en software wordt centraal beheerd. Voor de plaats- en tijdsonafhankelijke werkplekken geldt dat de hardware en software niet centraal beheerd wordt, het betreft vaak privé aangeschafte middelen. De toegang van deze systemen tot de netwerken van de gemeente valt wel onder de verantwoordelijkheid van de samenwerking. Per gemeente verschilt de invulling van de computers qua type. Dat wat door de gemeente beheerd wordt voorafgaand aan de samenwerking, zal ook door de samenwerking beheerd worden. In de loop van de tijd zal de samenwerking de huidige situatie omvormen naar een gewenste situatie waarbij de insteek is het beheer en dat wat beheerd wordt, gelijk te trekken voor iedere organisatie. De samenwerking formuleert daarvoor een traject waarbij natuurlijke vervangingsmomenten en bedrijfseconomische argumenten worden aangegrepen om veranderingen door te voeren. Dit alles in nauwe en actief overleg met de gemeenten. Een type desktop met standaardinrichting en de toegang tot de netwerken van de gemeente Een type laptop met standaardinrichting en de toegang tot de netwerken van de gemeente De toegang tot de netwerken van de gemeente vanaf een plaats- en tijdsonafhankelijke werkplek 1 De standaardinrichting is gedefinieerd door de Werkgroep ICT. Vooralsnog zal de huidige inrichting van de computers als standaard worden benoemd, de te definiëren standaardinrichting kan dan gezien worden als punt waar naar toe gegroeid gaat worden. December

6 Management user-accounts (beheer van de toegang op gebruikersniveau) Printers, multi-copiers Andere hardware die werkplekgerelateerd is zoals printers en multi-copiers, worden eveneens door de samenwerking beheerd. Printers Multi-copiers Per gemeente verschilt de invulling van de printers en multi-copiers. Dat wat door de gemeente beheerd wordt voorafgaand aan de samenwerking, zal ook door de samenwerking beheerd worden. In de loop van de tijd zal de samenwerking de huidige situatie omvormen naar een gewenste situatie waarbij de insteek is het beheer en dat wat beheerd wordt, gelijk te trekken voor iedere organisatie. De samenwerking formuleert daarvoor een traject waarbij natuurlijke vervangingsmomenten en bedrijfseconomische argumenten worden aangegrepen om veranderingen door te voeren Andere apparaten (devices) Door de gemeente kunnen andere apparaten ter beschikking zijn of worden gesteld. Denk aan tablet-pc s, ipads en dergelijke. Deze apparaten worden vanaf de start centraal beheerd door de samenwerking. Indien gemeenten besluiten om dergelijke apparaten beschikbaar te stellen, zal de samenwerking graag in overleg met de gemeente willen bepalen welke apparaten beschikbaar gesteld worden. Dat limiteert de verscheidenheid aan apparaten en daarmee het beheer qua hardware en qua beheersoftware. Andere apparaten (devices) December

7 2.1.4 Werkplekondersteuning (help- of servicedesk) De ondersteuning van de medewerkers geschiedt centraal. Belangrijk bij met name deze dienst is dat medewerkers elders in de organisaties positief zijn en blijven over de dienstverlening, voor hen is de samenwerking hierin zichtbaar. Werkplekondersteuning (helpdesk) Een belangrijke maatregel daarvoor is dat (voorlopig) vanaf samenwerking voor iedere locatie een Werkplekondersteuner beschikbaar is. Een Werkplekondersteuner is een rol en niet per se een fulltime-functie. Eerstelijnsvragen worden door de Werkplekondersteuner afgehandeld, zonodig koppelt de werkplekondersteuner door naar de tweedelijnsondersteuning. Die ondersteuning, die wél centraal georganiseerd zal zijn, wordt ook geleverd door de samenwerking. Evenals het doorschakelen naar een derdelijnsondersteuning (inschakeling van externe deskundigheid) Speciale werkplekken Onder speciale werkplekken worden werkplekken verstaan zoals balies met apparatuur, apparatuur in vergaderruimtes zoals beamers, schermen en dergelijke. Ook hiervoor geldt dat de samenwerking hiervoor centraal het beheer voert. Indien in een gemeente geen sprake is van dergelijke werkplekken, kan er natuurlijk niet verplicht afgenomen worden. Maar mochten ze er zijn of komen, dan is er sprake van verplichte afname. Per gemeente verschilt de invulling van de speciale werkplekken. Dat wat voorafgaand aan de samenwerking beheerd wordt door de eigen organisatie, zal vanaf samenwerking beheerd worden door de samenwerking. In de loop van de tijd zal de samenwerking in overleg met de gemeenten de variaties in de speciale werkplekken zo veel mogelijk willen minimaliseren. Speciale werkplekken ontstaan vaak ook als gevolg van speciale wensen, onderscheid per gemeente zal er blijven. Daar waar gelijkgetrokken kan worden, zal dat gedaan worden waarbij natuurlijke vervangingsmomenten en bedrijfseconomische argumenten worden aangegrepen om veranderingen door te voeren. December

8 Speciale werkplekken: Balies Apparatuur in vergaderzalen Afwijkende modellen ontwikkelingswerkplekken Indien aanwezig 2.2 Software De software wordt centraal beheerd. Dat geldt voor de kantoorautomatisering en voor alle andere applicaties. En daaronder vallen ook de afdelingsspecifieke software en zaken zoals de generieke applicaties, de makelaars en brokers. Kantoorautomatisering Individuele software (Photoshop, Adobe Pro, ) Afdelingsspecifieke software Vanaf samenwerking zal het technisch beheer van het huidige applicatielandschap overgenomen worden door de samenwerking. Op termijn zal de samenwerking niet alleen de A-componenten en applicaties technisch beheren, maar zullen ook applicaties qua functioneel beheer ondergebracht worden bij de samenwerking. Het overleg met de gemeenten over applicatiekeuzen en inrichting zal actief gezocht worden door de samenwerking. In de loop van de tijd zullen gemeenten qua applicatielandschap en I-beleid steeds meer op elkaar gaan lijken Functioneel beheer Het functioneel beheer -begrip behoeft nog de nodige definiëring. Vooralsnog wordt van onderstaande tabel uitgegaan. Het functioneel beheer is direct gerelateerd aan de inhoudelijke werkprocessen en het functioneel beheer vindt dan ook veelal in de lijn plaats, binnen de vakafdeling. Alleen Gemeente Nijmegen heeft het functioneel beheer gecentraliseerd tot een team binnen de I&A-afdeling. Over het algemeen vallen de taken van functioneel beheer niet binnen de huidige ICT-organisaties en de betrokken lijnmedewerkers gaan nog niet mee naar de samenwerking. December

9 De samenwerking zal de taken van functioneel beheer voorlopig slechts gedeeltelijk centraal (kunnen) uitvoeren. Functioneel beheer (inhoudelijk) generieke applicaties (de gebruikerskant) Nee Nee Functioneel beheer (technisch) generieke applicaties Nee Nee Beheer van de basisregistraties (ook de processystemen): terugmeldingen, landelijke voorzieningen, gegevensmanagement en distributie, Functioneel beheer (inhoudelijk) procesapplicaties (gebruikers) Nee Nee Nee Nee Specifiek beheer van de gebruikersrol/-profiel per applicatie Nee Nee Specifiek beheer van sjabloonbeheerapplicaties Nee Nee 2.3 Beheer Systeembeheer Ook het systeembeheer is een dienst die centraal beheerd en aangeboden wordt door de samenwerking. En over de afname hiervan is duidelijkheid: verplicht. Beheer kantoorautomatisering Beheer mail, exchange, webmail Beheer functionele postbussen Beheer serverpark Identity en Access management user-accounts Databasemanagement Datamanagement Fysiek netwerk: switches, routers, verbindingen Storage Backupbeheer Beheer Wi-Fi Netwerkbeheer Quotumbeheer Firewallbeheer December

10 2.3.2 Technisch applicatiebeheer Het technisch applicatiebeheer vindt centraal binnen de samenwerking plaats. Het betreft de beheertaken van applicaties waarbij het niet uitmaakt wat het doel van de applicatie is. Het gaat om het beschikbaar laten zijn van de applicatie, om het doorvoeren van upgrades en het beheer van de databases. Er hoeft daarvoor geen vakinhoudelijke kennis te zijn van de werking van de applicatie. Softwaredistributie en control Conversies, updates, ontwikkeling Databasebeheer ja 2.4 Telefonie Telefonie en ICT zijn niet meer los te zien van elkaar. Vandaar dat ook telefonie meteen bij aanvang onderdeel zal zijn van de ICT-samenwerking. Het beheer betreft de huidige verschillende soorten telefoons en telefooncentrales. Dat er in de loop der jaren naar toe gewerkt zal worden om zo weinig mogelijk variaties te hebben, moge duidelijk zijn. De verwachting is dat er steeds minder sprake zal zijn van vaste telefoons en dat mobiel tenzij het uitgangspunt zal worden. Logische momenten (zoals het aflopen van een contract) zullen aangegrepen worden om de wijze van telefonie-inrichting en beheer te managen. Functioneel beheer van telefooncentrales (storingen, nummerplan, groepsnummers, ) Vaste telefoons Mobiele telefoons Huurlijnen, ADSL, DigiAccess, ISDN2 Beheer van lijnen Helpdesk en ondersteuning (vast en mobiel) December

11 Per gemeente verschilt de invulling op het gebied van de telefonie. Dat wat voorafgaand aan de samenwerking beheerd wordt door de eigen organisatie, zal vanaf de start beheerd worden door de samenwerking. In de loop van de tijd zal de samenwerking de huidige situatie omvormen naar een gewenste situatie waarbij de insteek is het beheer en dat wat beheerd wordt, gelijk te trekken voor iedere organisatie. De samenwerking formuleert daarvoor een traject waarbij natuurlijke vervangingsmomenten en bedrijfseconomische argumenten worden aangegrepen om veranderingen door te voeren. 2.5 Certificaten en Contracten Certificaten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van in- en externe applicaties en of hardware binnen de samenwerking worden centraal beheerd. Contracten ten behoeve van software en hardware licenties inclusief uitwijkcontracten ten behoeve van basisregistraties als hardware worden centraal beheerd. Het testen, beschrijven en rapporteren van de (uitgevoerde) procedures ten behoeve van uitwijk test(en) is de verantwoordelijkheid van de samenwerking. Licentiebeheer Certificaatbeheer 2.6 I&A-advisering Advisering op ontwikkeling Nee Nee Advisering op strategisch informatiemanagement Nee Nee Advisering op TIS 2.7 (Informatie)Beveiliging Het betreft hier de beveiliging van gegevens en systemen. Dat wil zeggen, het ervoor zorgen dat de aanwezigheid en beschikbaarheid van gegevens en systemen gewaarborgd is en gegarandeerd is en dat de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau beperkt wordt. Het betreft dus de beschikbaarheid en niet de vertrouwelijkheid (wie mag wat met welke gegevens?) en de integriteit (de mate waarin systemen en informatie geen fouten bevatten). Die informatiebeveiliging is (nog) een verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. December

12 Beveiliging systemen in de brede zin des woords Beveiliging gegevens (beschikbaarheid) Auditing Uitwijk 2.8 Rampenbestrijding Bij calamiteiten waarbij het nodig is om gegevens te ontsluiten die staan op de systemen van gemeenten is het de verantwoordelijkheid van de samenwerking om deze ter beschikking te stellen. Dit is een 24/7/365 verplichting van de samenwerking. Rampenbestrijding 2.9 ICT-Inkoop Inkooptrajecten hardware, telefonie, software Contractbeheer (OH-contracten, dienstencontracten) Aanbesteding ICT-diensten en -producten ja December

13 Bijlage: Termen en definiëring Onderstaande termen en definiëring beschrijven niet de situatie in iedere gemeente, maar worden gebruikt als (of om te komen tot) algemene definities. Term Access management User-accounts Applicatiebeheer 2 ASL Back-up beheer 3 Beheer Wi-Fi BiSL Certificaatbeheer Change Management Collaboratiesysteem Toelichting Verantwoordelijk voor de toegang van gebruikers tot applicaties en data door middel van gebruikersnaam/wachtwoord-combinaties. Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud, ontwikkeling en aanpassing van de applicaties. Uitvoeren van (security) updates, wijzigingen. Applicatiebeheer is de natuurlijke tegenhanger van functioneel beheer omdat functioneel beheer vraagt en applicatiebeheer levert. Application Services Library is een procesraamwerk, ondersteund door best Practices, dat de processen van het beheer, onderhoud en vernieuwing van informatiesystemen en applicaties beschrijft. Het biedt een handvat bij het verbeteren van organisaties die applicatiebeheer uitvoeren. ASL beschrijft de processen op uitvoerend (operationeel), sturend (tactisch) en richtinggevend (strategisch) niveau. Een calamiteitenvoorziening. Niet voor het terugzetten van individuele backups. Verantwoordelijk voor het maken en volgens de afgesproken termijn bewaren van de reservekopieën van systemen en data. Indien gevraagd moeten deze kopieën ook terug gezet kunnen worden. Verantwoordelijk voor het draadloze netwerk (beschikbaarheid, stabiliteit) zoals dat beschikbaar is binnen de panden. Business Information Services Library is een raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement, gericht op de gebruikersorganisatie (de vraagkant ). Verantwoordelijk voor het aanvragen en beheren/vervangen van de certificaten die gebruikt worden om verbindingen en data te beveiligen, of om identiteit aan te tonen. Het zodanig uit (laten) voeren van wijzigingen dat verstoringen en afwijkingen van het dienstenniveau als gevolg van deze wijzigingen zo min mogelijk voorkomen. Een systeem dat de mogelijkheid biedt voor mensen om te communiceren en informatie, kennis, ervaringen en intellectueel bedrijfskapitaal te delen zonder beperkingen van bijvoorbeeld tijd of afstand. Voorbeelden zijn een goed ingericht intranet, wiki s, groepsagenda s, projectomgevingen en dergelijke. 2 In sommige definities wordt er nadrukkelijk verwezen naar applicatie-inhoudelijke ondersteuning. In de optiek van Gemeente Nijmegen is Functioneel Beheer de rol die op het vlak van de interactie met de gebruiker ligt. 3 In sommige definities wordt Datamanagement en Backupbeheer samengenomen. Backupbeheer draagt, als onderdeel van de herstelstrategie, bij aan de beschikbaarheid van de data. Het terrein van Datamanagement is echter veel breder. Bijlage: Termen en definiëring December

14 Term Data Resource Management Databasemanagement Datamanagement Exchange, webmail-beheer Firewallbeheer Functioneel beheer 4 Functionele postbussen Generieke applicatie Identity ITIL Kantoorautomatisering 5 Licentiebeheer Makelaar (als in broker ) Toelichting De ontwikkeling en uitvoering van architecturen, beleid, praktijken en procedures die de volledige levenscyclus van gegevensbehoeften van een onderneming beheren. Verantwoordelijk voor het in stand houden van de (integriteit en de authenticiteit van de) data die opgeslagen is in databases. Verantwoordelijk voor de classificatie van data en de beschikbaarheid van de data. Verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de integriteit van de omgeving. Indien aanwezig kunnen hier ook de collaboratiesystemen onder vallen. Verantwoordelijk voor de configuratie en het onderhouden van de firewall, het (laten) doorvoeren van wijzigingen. De rol die op het vlak van de interactie tussen de applicatie en de gebruiker ligt. Verantwoordelijk voor het beheren ven de functionaliteit van systemen en de ondersteuning van de gebruiker in het werken met de applicatie. Hieronder valt ook het inrichten van de applicatie en het beheer en de informatievoorziening vanuit de applicatie. Een afleveradres in een omgeving die door een gebruikersgroep gebruikt wordt om op te ontvangen. Een applicatie die (vrijwel) door elke afdeling van de hele gemeente gebruikt wordt. Denk aan een financieel systeem of aan een DMS. Geheel van gegevens dat op netwerken beschikbaar is om een persoon/gebruiker te beschrijven en eventueel te valideren. Information Technology Infrastructure Library is een referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van best practices (de beste praktijkoplossingen) en concepten. De automatiseringsomgeving zoals die gebruikt wordt voor het verrichten van het standaard-kantoorwerk. Voornamelijk Office en Office gerelateerd. Geen gespecialiseerde applicaties. Verantwoordelijk voor het legaal gebruiken van software en (hulp)middelen (appliances) op een zo efficiënt mogelijke manier. De juiste licentie overeenkomsten tegen de juiste kosten. Een koppelende applicatie die datapakketjes vanuit een aanleverende applicatie doorstuurt naar de juiste verwerkende applicatie. 4 In sommige definities wordt bij functioneel beheer ook verwezen naar doorontwikkeling van applicaties en advies bij vervanging. Waar deze rollen thuishoren is niet eenduidig te beantwoorden en heeft onder andere te maken met de omvang van de organisatie en de rolverdeling tussen de bureaus. In het geval van Gemeente Nijmegen doet beheer niet aan ontwikkeling en daarmee komen de rollen die te maken hebben met vernieuwing binnen Gemeente Nijmegen bij de architectuurgroep te liggen. 5 Kantoorautomatisering stamt van het geautomatiseerd uitvoeren van de handelingen die op een kantoor plaatsvinden. Boekhouding, de typistepool etc. Als je dit als MKB zou uitbesteden, zou daar ook de hardware onder vallen. Bij een grotere organisatie niet per se. Ook telefonie is een grensgeval aangezien dit geen relatie heeft met het automatisch verwerken van de administratie. Bijlage: Termen en definiëring December

15 Term Netwerkbeheer OH-contracten (als in onderhouds ) Procesapplicatie Quotumbeheer Software control Softwaredistributie Standaardinrichting Technisch beheer TIS (als in technische infrastructuur) Toelichting Verantwoordelijk voor het op een veilige manier in stand houden van de onderlinge verbindingen tussen de onderdelen van de infrastructuur, intern en extern. Contract met een leverancier ten behoeve van het ondersteunen van een afgebakend stuk van de infrastructuur, bijvoorbeeld een applicatie of een dienst. De verantwoordelijkheid van de leverancier wordt beschreven in het contract, maar het is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid met de gemeente. Een applicatie die specifiek is voor een bepaald werkproces en dus alleen door de deelnemers aan dat proces gebruikt wordt. Verantwoordelijk voor het beheren van aan gebruikers, aan groepen dan wel aan applicaties toegewezen opslaglimieten. Het doel is om grip te hebben op de beschikbare opslagruimte. Verantwoordelijk voor het centraal beschikbaar hebben en stellen van alle software (installatiebestanden, bron code) die in gebruik is. Verantwoordelijk voor de gecontroleerde, efficiënte en veilige verspreiding van alle centraal beheerde software. Een afgesproken inrichting, bijvoorbeeld voor servers of werkplekken, die in normale situaties gehanteerd wordt. Afwijken van deze inrichting mogen alleen met toestemming van Change Management. Verantwoordelijk voor het in stand houden en de vernieuwing van de infrastructuur die de applicaties draagt (netwerk, datacommunicatiefaciliteiten, servers, opslagsystemen en de besturingssoftware). Bijvoorbeeld door het installeren van updates en patches (.net, va, ). De Technische Infrastructuur bestaat uit een netwerk van met elkaar verbonden apparaten. Dit in tegenstelling tot de functionele infrastructuur die bestaat uit een netwerk aan elkaar verbonden applicaties. Er is geen één-opéén relatie tussen deze beiden. Bijlage: Termen en definiëring December

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

5 Het wtco model uitgelegd

5 Het wtco model uitgelegd 5 Het wtco model uitgelegd Dennis Prins en Ies van Rij Sinds 2002 wordt in de woningcorporatiesector een ICT benchmark toegepast. Deze benchmark maakt gebruik van het woningcorporatie Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Van idee tot ICT Oplossingen

Van idee tot ICT Oplossingen Van idee tot ICT Oplossingen Het A utomatiseren B eheren C ontroleren van Informatie Systemen Historie Parnassia Groep Parnassia: fusie organisatie 1999 2 Psychiatrische ziekenhuizen Verslavingszorg Zuid

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB)

Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) BIJLAGE E.3 FUNCTIEPROFIELEN PERCEEL 3 Functieprofiel: Technisch Applicatie Beheerder (TAB) Zorgt dat de SLA met Functioneel Beheer wordt opgesteld, waar gemaakt en onderhouden Zorgt voor up-to-date technische

Nadere informatie

DE MOEDER ALLER BASELINES

DE MOEDER ALLER BASELINES DE MOEDER ALLER BASELINES POLDEREN MET IB? X VRIJBLIJVENDHEID BESLUITELOOSHEID Polderen: compromissen sluiten en samenwerken als kernpunt van beleid 1 OF AFREKENEN? WIE NIET IN CONTROL IS VAN ZIJN DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011

Voorbeeldexamen. Business Information Management Foundation. Editie augustus 2011 Voorbeeldexamen Business Information Management Foundation Editie augustus 2011 Copyright 2011 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Patch management. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Patch management Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel

Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel Total Cost of Ownership Samengesteld door Leon Wetzel Wat is TCO? Instrument om kosten en kostenstructuren inzichtelijk te maken. Inschatting van alle relevante kosten tijdens het gebruiken van een ICT-dienst,

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

AVANCE Application Management

AVANCE Application Management AVANCE Application Management AVANCE Application Management is een 100% dochteronderneming van AVANCE ICT Groep Nederland en is gespecialiseerd in het virtualiseren en (re)packagen van applicaties. Door

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Netwerkbeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

De ICT monitor mbo 2014

De ICT monitor mbo 2014 De ICT monitor mbo 2014 Na de start van de ict monitor voor het mbo in 2013 brengt Kennisnet in samenwerking met sambo ICT en Berenschot de ict monitor voor het mbo 2014 uit. Met deze monitor wordt een

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ

Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Integraal Kostenmodel voor het voeren van digitale dossiers in de JGZ Voorwoord Deze handreiking behoort tot de reeks handreikingen die worden samengesteld ten behoeve van de verwerving en implementatie

Nadere informatie

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C

Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Managementsysteem voor Informatiebeveiliging Publiceerbaar Informatiebeveiligingsbeleid KW1C Versie 01, februari 2017 Pagina 1 van 5 A.1 Opdrachtverstrekking Dit informatiebeveiligingsbeleid wordt in opdracht

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

21-4-2015. Online Werkplek document

21-4-2015. Online Werkplek document 21-4-2015 Online Werkplek document 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving... 3 3 Hoe werkt het?... 3 4 Wat krijg ik bij een online werkplek?... 5 5 Hoe werkt het met opslag?... 5 6 Waar staat mijn data?... 6 7

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis

Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Functioneel applicatiebeheer in het ziekenhuis Auteur : Liesbeth van Erp Review : Hugo Roomans, Winnifred de Keizer Versie : 1.0 Datum : 1 oktober 2009 Bruggebouw Bos en Lommerplein 280 Postbus 9204 1006

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht

Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht Toekomstige ICT infrastructuur en migratieplanning RID Oost Utrecht 21 september 2011 Inleiding Zeven organisaties (Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de RSD Kromme

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie

Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Van automatiseringsafdeling naar ICT-regieorganisatie Anderhalf jaar later Praten over regie is makkelijker dan regie voeren René Bosman Manager Informatie & Automatisering Lentiz onderwijsgroep Onderwerpen

Nadere informatie

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011

Kernwaarden versus principes. Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Kernwaarden versus principes Johan Hobelman Nieuwegein, november 2011 Enkele definities van architectuurprincipes: Fundamentele organisatiespecifieke keuzes Richtinggevende afspraken Regels en richtlijnen

Nadere informatie

Colofon. Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m.b.t. de gewenste inhoud van het curriculum. Datum: 9 juni 2011.

Colofon. Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m.b.t. de gewenste inhoud van het curriculum. Datum: 9 juni 2011. Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m. b.t. de gewenstee inhoud van het curriculum Colofon Titel: Rapportage enquête Medewerker beheer ICT m.b.t. de gewenste inhoud van het curriculum Datum: 9 juni

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

ICT uitbesteden. Veilig en zeker.

ICT uitbesteden. Veilig en zeker. ICT uitbesteden. Veilig en zeker. ICT is een hulpmiddel ICT uitbesteden draait om het goed regelen van heel veel zaken. Maar uiteindelijk gaat het om een goed gevoel, een gevoel van vertrouwen. Dat alles

Nadere informatie

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek

Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek Werkplek Online Iedereen de zekerheid van een flexibele, veilige en toekomstvaste werkplek U wilt maximale vrijheid in het inrichten van uw werkplek, zonder kopzorgen, maar wel betrouwbaar en veilig. Met

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS

BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE ARTS oktober 2016 Auteur: Ronald Reerds Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com BEVEILIGING VAN EPD SERVER TOT TOESTEL VAN DE

Nadere informatie

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting

RACKBOOST Hosted Exchange. Mobiel, veilig en eenvoudig. hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange Mobiel, veilig en eenvoudig hosting support consulting RACKBOOST Hosted Exchange RACKBOOST, SINDS 1999 TOONAANGEVEND RACKBOOST is sinds 1999 een toonaangevende Belgische leverancier

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan

Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Vragenlijst ten behoeve van opstellen continuïteitsplan Soorten risico s Data (digitaal of op papier) zijn voor langere tijd niet beschikbaar Applicaties (software) zijn voor langere tijd niet beschikbaar

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 1 e Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren, lid College

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE

TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE TECHNISCH ONTWERP INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Achtergronden... 2 1.3 Probleemstelling... 2 2 Netwerk in Kaart... 3 2.1 Inhoud... 3 2.2 Fysiek netwerkontwerp... 3 2.3 Topologie

Nadere informatie

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015

Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 Management rapport: A2-samenwerking ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2015 INHOUD 1.Over de ICT Benchmark Gemeenten 2.Uitkomsten basiskengetallen 3.Conclusies 4.Uitkomsten A2-samenwerking 5.Bijlagen Management rapport

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Hardening. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Hardening Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument

Checklist NEN7510, Informatiebeveiliging in de mondzorgpraktijk Vraag Ja / Nee / Gedeeltelijk. 1. Beschikt de praktijk over een beleidsdocument Checklist NEN7510 Eén van de eerste stappen van het gestructureerd verbeteren van informatiebeveiliging en het implementeren van de NEN7510 omvat het bepalen van de status van de naleving van de NEN7510.

Nadere informatie

BiSL Scenario s. Informatiebeleid. Bijlage I Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit. Hans van der Linden, Remko van der Pols

BiSL Scenario s. Informatiebeleid. Bijlage I Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit. Hans van der Linden, Remko van der Pols BiSL Scenario s Informatiebeleid Best practice Beoordelen exploitatiekwaliteit Hans van der Linden, Remko van der Pols 2016 Hans van der Linden, erven Remko van der Pols Boom uitgevers Amsterdam Alle rechten

Nadere informatie

IP Businessmanager voor gevorderden

IP Businessmanager voor gevorderden IP Businessmanager voor gevorderden mobiel integratie total cost of ownership (tco) management rapportages netwerken en ict vm en hosted oplossingen business manager integratie bedrijfs applicaties voip

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek

APPLICATIONNET MISSIE. De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening rondom digitale werkplek Maarten de Vries Telefoon: 06-5161 1426 E-mail vriesm@vapplicationnet.nl Internet www.applicationnet.nl Informatie info@applicationnet.nl APPLICATIONNET MISSIE De missie van ApplicationNet: Complete dienstverlening

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie