Nota verbonden partijen. Gemeente Westvoorne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota verbonden partijen. Gemeente Westvoorne"

Transcriptie

1 Nota verbonden partijen Gemeente Westvoorne

2

3 Inhoud 1. Inleiding Waarom een nota verbonden partijen Verbonden partijen Het belang van verbonden partijen Relevantie voor de Raad Wet- en regelgeving verbonden partijen Gemeentewet over oprichting privaatrechtelijke verbonden partijen Besluit begroting en verantwoording (BBV) Juridische vormen van verbonden partijen Publiekrechtelijke verbonden partijen Privaatrechtelijke verbonden partijen Publiek-private samenwerkingen Beleidskader verbonden partijen Beslisboom nieuw aan te gaan verbonden partijen Vertegenwoordiging Vertegenwoordiging in een publiekrechtelijke deelname Vertegenwoordiging in een privaatrechtelijke deelname Algemeen financieel risicoprofiel Aansturing en controle verbonden partijen Heroverweging en evaluatie Deelname of oprichting Beleidskader verbonden partijen Nota verbonden partijen 3 Gemeente Westvoorne

4 Nota verbonden partijen 4 Gemeente Westvoorne

5 1. Inleiding 1.1. Waarom een nota verbonden partijen In de vergadering van de raad van 27 oktober 2015 is middels een motie verzocht een Beleidsnota Verbonden Partijen op te stellen. Doel ervan is een wenselijke en verantwoorde beslissing te kunnen nemen tot deelname aan een verbonden partij. Dit op basis van een zorgvuldig vastgesteld beleid, waarin de verschillende beoordelingscriteria zijn vastgelegd. Bij het opstellen van de nota is aansluiting gezocht bij de Nota Verbonden Partijen van de gemeente Meppel. Waar nodig en gewenst is deze naar de situatie van Westvoorne aangepast. Daarnaast is gebruik gemaakt van de nota Grip op regionale samenwerking en de Nota verbonden partijen gemeenten Hoeksche Waard. Het beleidsgebied verbonden partijen is momenteel volop in ontwikkeling. Vooral de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording zal grote invloed hebben. De ordening van verbonden partijen zal worden aangepast en uitgebreid (stichtingen en verenigingen) en er zal een duidelijker splitsing tussen beleidsaspecten (begrotingsprogramma) en financiële aspecten (paragraaf verbonden partijen) komen. Naar verwachting zal dit in 2017 zijn beslag vinden. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat verbonden partijen zijn, het belang van de verbonden partijen en de relevantie voor de Raad. In hoofdstuk twee komen de wet- en regelgeving ten aanzien van de verbonden partijen ter sprake. In hoofdstuk drie worden de drie juridische vormen van de verbonden partijen uiteengezet. In hoofdstuk vier wordt het besliskader met betrekking tot de toetsing van eventuele nieuwe verbonden partijen weergegeven. Verder worden in hoofdstuk vier de vertegenwoordiging, het algemeen financieel risicoprofiel, de aansturing en controle en het beleidskader besproken Verbonden partijen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. Het financieel belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is, of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft. Dit kan zowel een zetel in het bestuur van de verbonden partij zijn als het stemrecht dat zij heeft. Er zijn verschillende vormen van verbonden partijen. De gemeente kan participeren in een publiekrechtelijke organisatie (gemeenschappelijke regeling), een privaatrechtelijke organisatie (deelneming) en een publiek-private samenwerkingsverband (PPS). Als niet sprake is van een bestuurlijk en een financieel belang is volgens de officiële omschrijving geen sprake van een verbonden partij. Maar verbonden partijen zijn niet de enige partijen die met gemeentelijk geld publieke taken uitvoeren. De gemeente werkt daartoe ook samen met andere instellingen die daarvoor geld ontvangen maar waarin de gemeente bestuurlijk niet participeert. De gemeente heeft belang bij het feit dat deze partijen goed functioneren, maar ook dat het transparant is wat zij doen en dat zij verantwoording afleggen over de middelen die zij van de gemeente krijgen. Bij de vernieuwing van het Besluit Begroting en verantwoording wordt aan deze partijen aandacht besteed Het belang van verbonden partijen Vanuit verschillende oogpunten is het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt besteed aan de verbonden partijen. De verschillende oogpunten zijn: Beleidsmatig: Het gemeentelijk beleid wordt uitgevoerd door de verbonden partijen in plaats van de gemeente. De gemeente blijft echter wel verantwoordelijk voor het realiseren van het beleid. Financieel: Het is voor de gemeente van belang om de kosten en de financiële risico s inzichtelijk te hebben die zij loopt met de verbonden partijen. Bestuurlijk: Bij de realisatie van het beleid door middel van verbonden partijen kunnen zich bestuurlijke risico s voordoen. Het is van belang voor de gemeente om te weten welke bestuurlijke risico s gelopen kunnen worden per verbonden partij. Nota verbonden partijen 5 Gemeente Westvoorne

6 1.4. Relevantie voor de Raad De verbonden partijen nemen taken over van de gemeente, maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor het beleid. De besluitvorming over de gemeentelijke participatie in privaatrechtelijke samenwerkingsvormen (incl. PPS) behoort tot de bevoegdheid van het college, zij het, dat voorafgaande aan besluitvorming de Gemeenteraad om een reactie moet worden gevraagd. Voor het treffen van een gemeenschappelijke regeling is toestemming nodig van de Gemeenteraad. Daarnaast kan een lid van het bestuur van een openbaar lichaam van een gemeenschappelijke regeling (doorgaans een wethouder of burgemeester) door de Gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen voor het door haar of hem in dat bestuur gevoerde beleid 1. De GR zelf is ook rechtstreeks verantwoording schuldig aan de gemeenteraden (bijvoorbeeld zienswijzen op de begroting). Omdat de gemeente verantwoordelijk blijft voor het uitgevoerde beleid blijft de Raad verantwoordelijk voor de controlerende taak op het bepaalde beleid. Daarnaast zijn er kosten en financiële risico s die de gemeente kan lopen met de verbonden partijen. De Raad moet deze kosten en risico s kennen om haar controlerende taak optimaal te kunnen uitvoeren. Deze nota heeft tot doel dit proces te ondersteunen. Beleidsregel 1: Het college zal de Raad actief betrekken bij de verbonden partijen door relevante informatie te delen. Bij belangrijke besluiten zal het college de Raad in een vroeg stadium betrekken. 1 GW, art. 169 en Wgr art. 1 en 17. Nota verbonden partijen 6 Gemeente Westvoorne

7 2. Wet- en regelgeving verbonden partijen Op het gebied van verbonden partijen gelden meerdere wetten en (beleids)regels die het juridisch kader vormen. Het juridisch kader bestaat onder meer uit de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2, de financiële verordening van de gemeente, de Wet financiering decentrale overheden en de Wet gemeenschappelijk regelingen. Voor het doel van deze nota zijn de relevante bepalingen uit de Gemeentewet en het BBV opgenomen in dit hoofdstuk, het overig wettelijk kader komt aan bod bij de juridische vormen (hoofdstuk 3) en als uitgangspunt voor het beleidskader (hoofdstuk 4) Gemeentewet over oprichting privaatrechtelijke verbonden partijen De Gemeentewet bepaalt dat het college slechts mag besluiten om over te gaan tot de oprichting van of de deelneming in private rechtsvormen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de Raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 3 Het besluit tot deelname in of oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon wordt ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten gestuurd. Toetsingscriteria zijn: Aangeven waarom de privaatrechtelijke rechtspersoon de voorkeur heeft. Dit moet aangegeven worden, omdat de publiekrechtelijke weg normaal gesproken de voorkeur heeft. Het besluit tot de deelname in of de oprichting van een privaatrechtelijk rechtspersoon dient op een publiek belang te zijn gebaseerd. Het verzoek tot goedkeuring kan alleen worden afgewezen als het in strijd is met het algemeen belang. 4 Beleidsregel 2: De oprichting van of de deelneming in een private rechtsvormen kan pas plaatsvinden nadat: Aangeven wordt waarom een privaatrechtelijke rechtsvorm de voorkeur heeft. De Raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Dit besluit ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten is gestuurd Besluit begroting en verantwoording (BBV) In het BBV zijn eisen opgesteld voor de paragraaf verbonden partijen in de begroting. Voor een goed inzicht van de Raad in de financiële positie van de gemeente is het van belang dat goed inzicht wordt geboden in welke verbonden partijen de gemeente deelneemt, in het belang dat de betreffende provincie of gemeente heeft in elk van hun verbonden partijen en in de financiële positie van elk van de verbonden partijen. Deze eisen zijn vervat in de volgende beleidsregels voor de gemeente Westvoorne. 2 In 2013 gewijzigd ten aanzien van verbonden partijen 3 Gemeentewet, art. 160, lid 2 4 Beleidskader voor het financieel toezicht op de Gemeente en gemeenschappelijke regelingen in de provincie Zuid-Holland Nota verbonden partijen 7 Gemeente Westvoorne

8 Beleidsregel 3: Als onderdeel van de begroting en jaarstukken bevat de paragraaf verbonden partijen: De visie op de verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting; De beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; Als onderdeel van de begroting bevat de paragraaf een lijst met verbonden partijen met ten minste: o de naam en de vestigingsplaats; o het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; o het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; o de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de o verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar. Als onderdeel van de jaarstukken bevat de paragraaf de beleidsrealisatie omtrent verbonden partijen. Nota verbonden partijen 8 Gemeente Westvoorne

9 3. Juridische vormen van verbonden partijen De verbonden partijen zijn in te delen in drie categorieën: publiekrechtelijke verbonden partijen, privaatrechtelijke verbonden partijen en publiek-private samenwerkingsverbanden. Het beleidskader uit hoofdstuk 4 - en met name de beslisboom uit 4.1 geeft richtlijnen bij de keuze tussen deze categorieën. Elke categorie kent specifieke financiële en bestuurlijke risico s die de gemeente loopt Publiekrechtelijke verbonden partijen In deze paragraaf wordt beschreven wat een publiekrechtelijke verbonden partij inhoudt en welke verschillende vormen er bestaan 5. De financiële en bestuurlijke risico s van een publiekrechtelijke verbonden partij komen in hoofdstuk 4 specifiek aan bod. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) biedt de mogelijkheid om publieke belangen te kunnen dienen waarbij twee of meer decentrale overheden een verbonden partij oprichten. De verantwoordingsrelatie tussen de gemeente en het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is op hoofdlijnen uitgewerkt in de Wgr. In de laatste wijziging is een nieuwe vorm geïntroduceerd: de bedrijfsvoeringsorganisatie met een (enkel) bestuur. Deze komt naast de bekende vormen openbaar lichaam en het gemeenschappelijk orgaan. Een bedrijfsvoeringsorganisatie kan worden ingesteld in het geval de regeling uitsluitend wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers. De nieuwe vorm is een minder zware samenwerkingsvorm mét rechtspersoonlijkheid maar zónder geleed bestuur, waaraan taken op het gebied van bedrijfsvoering en uitvoering kunnen worden opgedragen. Zulke taken vragen vanwege hun beleidsneutrale karakter niet om een zware bestuurlijke aansturing in de vorm van een geleed bestuur, terwijl het wel praktisch is als het samenwerkingsverband rechtspersoonlijkheid heeft, zodat het direct en slagvaardig de organisatie kan aansturen, eigen personeel in dienst kan nemen, opdrachten kan geven en overeenkomsten kan sluiten. Doordat de bedrijfsvoeringsorganisatie slechts één orgaan heeft, ontbreken de interne verantwoording (namelijk tussen dagelijks bestuur en algemeen bestuur) evenals de politiek-bestuurlijke verantwoording die bij het openbaar lichaam wel bestaan. Er blijft een verantwoordingsrelatie bestaan tussen de Gemeenteraad en de functionaris die in het bestuur van het samenwerkingsverband is benoemd. Als gemeenten besluiten om op basis van de Wgr een samenwerking aan te gaan, kan er gekozen worden tussen een aantal regelingen, te weten openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie, gemeenschappelijk lichaam en centrumgemeente 6. Een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam 7. Dit is de meest voorkomende vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het openbaar lichaam heeft de status van een rechtspersoon en een algemeen bestuur dat het dagelijks bestuur controleert. De deelnemende gemeenten kunnen in principe alle gemeentelijke taken en bevoegdheden overdragen aan de gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam. Een gemeenschappelijke regeling met een bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze vorm kent maar een bestuursorgaan en leent zich voor samenwerkingsverbanden zonder beleidsinhoudelijke bevoegdheden. Een gemeenschappelijke regeling met een gemeenschappelijk lichaam 8. Dit is een lichtere en minder voorkomende vorm van een gemeenschappelijke regeling. Een regeling met een gemeenschappelijk lichaam heeft niet de status van een rechtspersoon, om deze reden kan er ook geen personeel worden aangenomen. Een gemeenschappelijke regeling met centrumgemeente. Dit houdt in dat gemeenten bevoegdheden en taken overdragen aan de centrumgemeente. 5 Dit hoofdstuk gaat in op de gemeenschappelijke regelingen waar collegeleden in het bestuur deelnemen, niet waar raadsleden in een bestuur deelnemen. 6 Een gemeenschappelijk orgaan, de centrumgemeente-variant en de samenwerkingsovereenkomst zijn gemeenschappelijke regelingen zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Hierbij is derhalve in formele zin geen sprake van een verbonden partij. Bij verbonden partijen zonder eigen rechtspersoonlijkheid zijn de transacties feitelijk transacties van de gemeenten of provincies die de verbonden partij gezamenlijk hebben gevormd. 7 Wgr, art. 8, lid 1. 8 Wgr, art. 8, lid 2. Nota verbonden partijen 9 Gemeente Westvoorne

10 3.2. Privaatrechtelijke verbonden partijen Bij de deelname van de gemeente in private rechtspersonen, zoals vennootschappen, verenigingen en stichtingen, is er sprake van een privaatrechtelijke verbonden partij. Als de gemeente besluit tot deelname in een privaatrechtelijke partij besluit zij het publiek belang niet alleen te dienen door publiekrechtelijke bevoegdheden, maar ook met behulp van het privaatrecht. De (werk)wijze rondom vertegenwoordiging in privaatrechtelijke verbonden partijen en de aandachtspunten daarbij zullen in paragraaf 4.2 ter sprake komen. Voor (het bestuur van) een gemeenschappelijke regeling geldt dat een besluit tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, vennootschappen en dergelijke alleen kan plaatsvinden nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam of het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie te brengen Publiek- private samenwerkingen Een publiek-private samenwerking is een samenwerkingsverband waarbij publieke en private partijen een gezamenlijk project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling met behoud van eigen identiteit. Het is daarom van belang dat de gemeente en de private partij samenwerken op basis van duidelijke, contractueel vastgelegde afspraken waarin is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is, wie welke risico s draagt en wie welke kosten draagt. Nota verbonden partijen 10 Gemeente Westvoorne

11 4. Beleidskader verbonden partijen In dit hoofdstuk staat het beleidskader verbonden partijen weergegeven. Het beleidskader bestaat uit: Afwegingskader bij nieuw aan te gaan verbonden partijen (par 4.1). Hierbij wordt de keuze tussen verschillende samenwerkingsvormen bekeken; Vertegenwoordiging (par 4.2). de keuze van de gemeentelijke vertegenwoordiging en welke bestuurlijke risico s gelopen worden; Algemeen financieel risicoprofiel (par 4.3). het financieel risicoprofiel van een gemeenschappelijke regeling, deelneming en PPS. De financiële en bestuurlijke risico s vormen samen de belangrijkste risico s voor de gemeente met betrekking tot de verbonden partijen. Aansturing en controle (par 4.4). hoe een verbonden partij het best kan worden aangestuurd. Ook worden de controle mogelijkheden besproken. Beleidskader verbonden partijen (par 4.5). Tot slot worden de kaders voor het beleid met betrekking tot de verbonden partijen opgesomd. Deze kaders komen voort uit de beslisboom, de vertegenwoordiging, het algemeen financieel risicoprofiel en de aansturing en controle. 4.1 Beslisboom nieuw aan te gaan verbonden partijen Het onderstaande figuur is een bekende en veel gebruikte beslisboom die wordt gebruikt ter bepaling of de gemeente een bestuurlijk en financieel belang aan zou moeten gaan 9. De beslisboom is gebaseerd op de wetgeving en moet niet gezien worden als een instrument dat onafwendbaar tot een uitkomst leidt, maar als een leidraad. De keuze zal in bijna alle gevallen een specifieke afweging vragen en een politieke keuze zijn. 9 Bij het maken van deze beslisboom is gebruik gemaakt van de notitie deelnemingen van de gemeente Delft. Nota verbonden partijen 11 Gemeente Westvoorne

12 Beslisboom verbonden partijen 1. Is er sprake van een publiek belang? Nee Niets doen en aan de markt of andere overheden overlaten. Ja 2. Is volledige gemeentelijke betrokkenheid bij de behartiging van het publieke belang noodzakelijk? Ja Uitvoering door de gemeente zelf. Nee 3. Kan de gemeente het publieke belang als opdracht-, subsidie-, of regelgever voldoende behartigen? Ja Uitbesteding of met toezicht door de markt laten uitvoeren. Nee 4. Is een publiekrechtelijke participatie op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling mogelijk? Nee Ja Oprichten of aangaan van een publiekerechtelijke samenwerking met gemeentelijke vertegenwoordiging. (VERBONDEN PARTIJ) 5. Is een publiek-private samenwerking mogelijk en opportuun? Ja Oprichten of aangaan van een publiek-private samenwerking met gemeentelijke vertegenwoordiging. (VERBONDEN PARTIJ) Nee 6. Is een privaatrechterlijke participatie mogelijk en opportuun? Ja Oprichten of aangaan van een privaatrechtelijke participatie met gemeentelijke vertegenwoordiging. (VERBONDEN PARTIJ) Nee Uitvoering door de Gemeente zelf. Nota verbonden partijen 12 Gemeente Westvoorne

13 Stap 1. Is sprake van een publiek belang? In principe moet er alleen deelgenomen worden in een samenwerkingsverband als daarmee het publiek belang gediend wordt. Publieke belangen komen voort uit een maatschappelijk belang. Belangen zijn maatschappelijke belangen als hun behartiging voor de samenleving als geheel gewenst is. Een maatschappelijk belang wordt pas een publiek belang als blijkt dat de overheid zich de behartiging van een maatschappelijk belang aantrekt, omdat zij ervan overtuigd is dat dit belang anders niet voldoende gediend wordt. Definitie: Een publiek belang is een maatschappelijk belang dat de overheid behartigt, in de overtuiging dat dit belang anders niet voldoende gediend wordt. Om tot een beslissing te kunnen komen of moet worden deelgenomen in een partij, zal steeds afgewogen moeten worden of er ten eerste een maatschappelijk belang is en ten tweede een publiek belang. Stap 2. Is volledige gemeentelijke betrokkenheid bij de behartiging van het publiek belang noodzakelijk? In sommige gevallen van een publiek belang zal er sprake zijn van een volledige gemeentelijke betrokkenheid. Voorbeelden van deze gevallen zijn: De gemeente heeft wettelijke verplichtingen tot uitvoering van de taak. Het sluiten van een huwelijk in de burgerlijke stand of de uitgifte van een rijbewijs zijn voorbeelden waarbij volledige gemeentelijke betrokkenheid vereist is. Het zelf uitvoeren van een taak is voor de gemeente van groot strategisch belang. Door hoge risico s of onzekerheden is het uitbesteden van een taak niet mogelijk of alleen tegen hoge kosten. Als blijkt dat een volledige gemeentelijke betrokkenheid noodzakelijk is, dan zal de gemeente de activiteit intern moeten uitvoeren. Blijkt dat geen volledige gemeentelijke betrokkenheid noodzakelijk is, dan volgt de volgende stap. Stap 3. Kan de gemeente als opdracht-, subsidie- of regelgever het publiek belang behartigen? Als blijkt dat geen sprake is van een volledige gemeentelijke betrokkenheid, heeft de gemeente drie mogelijkheden om via het publiekrechtelijke systeem op te treden. Deze drie mogelijkheden zijn: De gemeente kan optreden als regelgever door middel van voorschriften die betrekking hebben op de uitvoering van de publieke taak en de handhaving hierop. Op basis van de gemeentelijke subsidievoorwaarden kan de gemeente door middel van subsidies een publieke taak uit laten voeren door derden. Op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst kunnen goederen, bouwprojecten of diensten worden ingekocht bij een externe uitvoerder. Het is van belang dat de gemeente voldoende invloed heeft om de door haar gewenste taken uitgevoerd te krijgen. Ook moet voldoende controle uit te oefenen zijn. Mocht dit niet of onvoldoende het geval zijn, dan volgt de volgende stap. Stap 4. Is een publiekrechtelijke deelname op basis van Wgr mogelijk? Uitgangspunt is dat de gemeente, in de hoedanigheid van publiekrechtelijk rechtspersoon, bij voorkeur zelf het publiek belang moet behartigen. Dit staat bekend onder het Neen, tenzij.. principe. Dit houdt in dat in principe niet deelgenomen moet worden in privaatrechtelijke partijen, tenzij hier gewichtige redenen voor zijn. Als blijkt dat bij een publiek belang geen volledige gemeentelijke betrokkenheid vereist is en de gemeente niet als opdracht-, subsidie- of regelgever kan optreden om het publiek belang voldoende te behartigen, dan pas zal de optie voor deelname in een verbonden partij bekeken moeten worden. Als bij afweging drie blijkt dat de gemeente nauw bij het te behartigen publiek belang betrokken moet zijn en dat door efficiency- of effectiviteitvoordelen het wenselijk is om de activiteiten door een verbonden partij te laten uitvoeren, dan biedt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Nota verbonden partijen 13 Gemeente Westvoorne

14 een mogelijkheid. Als blijkt dat een publiekrechtelijke deelname op basis van de Wgr niet mogelijk of wenselijk is, dan volgt afweging 5. Stap 5. Is een publiek-private samenwerking mogelijk en opportuun? Als sprake is van de mogelijkheid van een samenwerkingsverband tussen de gemeente en het bedrijfsleven, waarbij er bijzondere redenen zijn qua meerwaarde en aan de onderstaande voorwaarden voldaan wordt, heeft een publiek-private samenwerking (PPS) de voorkeur. De voorwaarden waaraan op zijn minst voldaan moet worden zijn: De gemeente moet duidelijk voor ogen hebben wat het uiteindelijke doel is van de samenwerking met de private partij(en); Vooraf moet er een indicatie zijn dat de samenwerking met een private partij toegevoegde waarde oplevert ten opzichte van andere mogelijkheden; Er moet een heldere gemeenschappelijke doelstelling zijn; Er dient sprake te zijn van betere beheersing van de risico s en/of een betere verdeling van de risico s; Er moet een duidelijk beeld geschetst zijn van het project voordat een samenwerking met een private partij wordt aangegaan. Er moet wel voor gewaakt worden dat het project niet volledig uitgewerkt wordt en hierdoor geen ruimte meer overblijft voor efficiencyvoordelen. Naast deze voorwaarden moet de gemeente zich afvragen tot op welke hoogte de gemeente bestuurlijke verantwoordelijkheid moet nemen. Indien wordt besloten tot het aangaan van een PPSconstructie, zal een gemeentelijke vertegenwoordiger aangesteld moeten worden. Het college zal deze gemeentelijke vertegenwoordiger aanstellen. Dit is om de controlerende functie van de Raad niet in het geding te brengen. Stap 6. Is een privaatrechtelijke deelname mogelijk en opportuun? Bij zwaarwegende argumenten geldt dat het publieksbelang kan worden behartigd via de privaatrechtelijke weg. Zoals al eerder opgemerkt heeft dit niet de voorkeur als deze zwaarwegende argumenten niet aanwezig zijn. Een reden hiervoor is dat de gemeente aandeelhouder is en daarmee gelijk staat aan andere privaatrechtelijke partijen. Daarbij is zij zowel verbonden aan het privaatrecht als aan het publiek recht. Daarnaast kan een belangenconflict ontstaan door de verschillende rollen die de gemeente dan heeft. In de rol als aandeelhouder is de gemeente gebaat bij een goede bedrijfsvoering, de continuïteit en een goed resultaat van het bedrijf. In de rol van afnemer (of vertegenwoordiger van) heeft de gemeente belang bij een gunstige prijs-kwaliteitverhouding van de af te nemen producten en/of diensten. Als vertegenwoordiger van de burgers heeft de gemeente weer andere belangen (bijv. werkgelegenheid). Als aandeelhouder moet de gemeente de belangen van het bedrijf behartigen en als klant moet de gemeente de eigen belangen behartigen. Een publiekrechtelijke regeling legt ten slotte nog een zwaarder accent op de democratische controle en verantwoording dan een privaatrechtelijke rechtspersoon, een private partij is zelfstandiger dan een andere vorm waardoor toezicht op het behalen van de publieke doelstellingen tegen verantwoordelijke kosten moeilijker is. Een zwaarwegend argument om deel te nemen in een privaatrechtelijke deelname kan bijvoorbeeld een wens zijn om een specifieke private partij te betrekken. Daarnaast is het mogelijk dat de gemeente slechts een gering aandeel heeft in een privaatrechtelijke rechtspersoon, wat een geringe invloed op het uit te voeren beleid als gevolg heeft. Als geen van de bovenstaande opties mogelijk is, dan kan de gemeente besluiten om de activiteit intern onder te brengen. Daarnaast kan er voor gekozen worden om de activiteiten niet uit te voeren. Nota verbonden partijen 14 Gemeente Westvoorne

15 Beleidsregel 4: Deelname in een verbonden partij kan alleen plaatsvinden nadat, met gebruik van de beslisboom als leidraad, vastgesteld is dat: Een publiek belang behartigd wordt door middel van de deelname. Geen volledige gemeentelijke betrokkenheid bij de behartiging van het publiek belang noodzakelijk is. De gemeente niet als opdracht-, subsidie- of regelgever het publiek belang kan behartigen en daarbij voldoende invloed en controle uitoefenen. Voor verbonden partijen ten minste wordt aangegeven: o de naam en de vestigingsplaats; o het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; o het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; o de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; o de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar Vertegenwoordiging Bij gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en PPS kan de gemeente verschillende relaties en rollen met de verbonden partijen hebben. Ten eerste is er een beleidsinhoudelijke relatie. Hierbij heeft de gemeente belangen bij het leveren van de producten en diensten van de verbonden partijen, die zijn gerelateerd aan het gemeentelijke beleid. Ten tweede is de gemeente (deels) eigenaar van de verbonden partijen. Als deelnemer of aandeelhouder moet de gemeente de belangen van het bedrijf nastreven en de continuïteit waarborgen. Ten derde kan de gemeente de rol als toezichthouder vervullen. Er kan voor worden gekozen om een vertegenwoordiger in de Raad van Toezicht of een commissaris te benoemen. Bij een Naamloze Vennootschap mag een commissaris uitsluitend het belang van het bedrijf behartigen en kan dus geen andere rol vertolken. Dit kan in conflict komen met de beleidsinhoudelijke- en eigenaarsrelatie. Voor de vertegenwoordiging van de gemeente in een verbonden partij is het van belang de verschillende relaties gescheiden te houden. Bij (gemeentelijke) vertegenwoordiging zijn er verschillende vormen mogelijk en kunnen er verschillende problemen ontstaan. Zo bepaalt artikel 2.4 van de Algemene wet bestuursrecht dat bestuursorganen hun taak zonder vooringenomenheid uitvoeren. Dit kan op gespannen voet staan met beleidsvoornemens van individuele raadsleden (verkiezingsprogramma s). Het is daarom van belang dat stil wordt gestaan bij de vertegenwoordiging in de verschillende vormen van deelnames en de hierbij voorkomende vraagstukken Vertegenwoordiging in een publiekrechtelijke deelname Een gemeenschappelijke regeling wordt bestuurd door een dagelijks en een algemeen bestuur. De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het algemeen bestuur van een openbaar lichaam bestaat uit leden, die per deelnemende gemeente door de raad uit haar midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders worden aangewezen 10. Daarnaast wordt bepaald dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit de voorzitter en twee of meer andere leden. Deze leden worden door en uit het algemeen bestuur aangewezen 11. De aangewezen leden van het dagelijks bestuur mogen niet allen afkomstig zijn uit dezelfde gemeente. Wanneer de aard van de regeling daartoe aanleiding geeft, kunnen één of meer leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen van buiten het algemeen bestuur. De leden van het dagelijks bestuur moeten inlichtingen verschaffen en verantwoording afleggen aan het algemeen bestuur. De leden van het algemeen bestuur moeten 10 Wgr, artikel Wgr, artikel 14. Nota verbonden partijen 15 Gemeente Westvoorne

16 op hun beurt inlichtingen verschaffen en verantwoording afleggen aan de Raad of het College dat hen heeft afgevaardigd. Beleidsregel 5: Afhankelijk van het beleidsorgaan, dat besluit tot deelneming in de gemeenschappelijke regeling, nemen raadsleden, collegeleden of burgemeester plaats in het bestuur van een verbonden partij Vertegenwoordiging in een privaatrechtelijke deelname Zoals al eerder opgemerkt is, treedt de gemeente bij een privaatrechtelijke deelname op als aandeelhouder. Er zijn een aantal risico s verbonden aan de vertegenwoordiging van de gemeente in een privaatrechtelijke organisatie. Deze risico s zijn: 1. Belangenverstrengeling: Belangenverstrengeling of de schijn van belangenverstrengeling kan voorkomen als rollen door elkaar lopen. De gemeente kan in verschillende rollen bij een privaatrechtelijke partij betrokken zijn, zoals wet- en regelgever, aandeelhouder, subsidieerder en afnemer. 2. Positie van de gemeentelijk vertegenwoordiger niet helder: Een collegelid heeft als gemeentelijk vertegenwoordiger een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het dienen van de belangen van een privaatrechtelijke partij. Leden van het college samen en ieder afzonderlijk zijn immers verantwoording aan de Raad schuldig voor het gevoerde bestuur. Deze risico s zijn vooral aanwezig als een gemeentelijke vertegenwoordiger zitting heeft in de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap. De RvC staat het bestuur met Raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak moeten de commissarissen zich richten op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming 12. De commissaris zal dus handelen in het belang van de vennootschap en niet vanuit het belang van de gemeente. Om te voorkomen dat een gemeentefunctionaris, in welke hoedanigheid dan ook, als commissaris niet het publiek belang kan dienen, is het raadzaam een gemeentefunctionaris niet in aanmerking te laten komen om deel te nemen in de RvC van een privaatrechtelijke deelname. Indien de gemeente de mogelijkheid heeft om een commissaris te benoemen, heeft het de voorkeur een extern persoon te benoemen. Deze persoon kan uitsluitend en onafhankelijk de belangen van de onderneming behartigen zoals van een commissaris mag worden verwacht. Beleidsregel 6: Indien de gemeente de mogelijkheid heeft om een commissaris te benoemen, heeft het de voorkeur een extern persoon te benoemen Algemeen financieel risicoprofiel Deelname in verbonden partijen brengt financiële risico s met zich mee. Doordat de partijen op afstand staan, is in vergelijking met gemeentelijke organisatieonderdelen minder beheersing van de risico s mogelijk. Het is om deze reden dat een frequente risicoanalyse van de deelnemingen van belang is, en daarover te rapporteren. De financiële risicoprofielen per soort verbonden partij zijn: Gemeenschappelijke regelingen Het financiële risicoprofiel van een gemeenschappelijke regeling is over het algemeen gezien hoog. De oorzaak hiervan is dat de deelnemende gemeenten volledig financieel aansprakelijk zijn. Mocht blijken dat bij een gemeenschappelijke regeling het financieel resultaat over het afgelopen jaar negatief was, dan zal eerst de mogelijkheid bekeken moeten worden om het tekort te dekken door een beroep te doen op de algemene reserves van de GR. Als blijkt dat dit niet of in onvoldoende mate mogelijk is, zal een beroep gedaan moeten worden op de deelnemende gemeenten. Daarnaast wordt 12 Burgerlijk Wetboek, artikel 140, lid 2. Nota verbonden partijen 16 Gemeente Westvoorne

17 het risico gelopen dat de deelnemende gemeenten van visie kunnen verschillen op het te voeren beleid, waaronder het financiële beleid. Deelnemingen Het financiële risicoprofiel van een deelneming is over het algemeen lager dan bij een gemeenschappelijke regeling. Bij deelnemingen zijn de deelnemende gemeenten niet volledig financieel aansprakelijk zoals bij een gemeenschappelijke regeling, maar lopen zij alleen risico over het ingebrachte vermogen. Publiek-private samenwerkingen Het financiële risicoprofiel van een publiek-private samenwerking is over het algemeen gemiddeld. Dit is vanwege het feit dat de gemeente risico loopt over het ingebrachte vermogen. De gemeente heeft vaak wel andere financiële doelstellingen dan de private partij. Kengetallen Om de financiële gegevens van een verbonden partij te kunnen beoordelen maken we gebruik van financiële kengetallen. Kengetallen geven verhoudingen weer tussen financieel economische aspecten binnen een organisatie. De volgende kengetallen zijn van belang met betrekking tot de verbonden partijen: Solvabiliteitsratio: De solvabiliteitsratio geeft weer wat het eigen vermogen is ten opzichte van het totaal vermogen. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat is om zijn financiële verplichtingen te voldoen. In algemene bedrijfsanalyses wordt een norm voor een gezonde solvabiliteitsratio gehanteerd tussen de 0,25 en 0,5. Rentabiliteit Eigen Vermogen na belasting (REV): De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de verhouding van de winst na belasting ten opzichte van het eigen vermogen weer. In algemene bedrijfsanalyses is er geen duidelijke norm voor de REV. Dit kengetal is voornamelijk voor inzicht. Quick ratio: De Quick ratio geeft de verhouding weer tussen de vlottende activa minus de voorraden en de vlottende passiva. De Quick ratio is een maatstaf voor de liquiditeitsrisico s van een onderneming. In algemene bedrijfsanalyses wordt de norm gehanteerd van minimaal 1. Deze kengetallen worden veel gebruikt in het bedrijfsleven, maar minder voor overheden. De risico s voor een bedrijf kunnen leiden tot een faillissement, of daarvoor tot problemen in de financiering. Beide gevolgen zijn voor overheden (waaronder gemeenschappelijke regelingen) niet van belang. De kengetallen zijn daardoor ook niet zo relevant als voor een privaatrechtelijk bedrijf, en afwijkingen van de norm komt dan ook veel vaker voor. De kengetallen geven wel inzicht in de financiële situatie. Iedere verbonden partij is anders. Immers de risico s hangen mede samen met het doel van de verbonden partij. Ook kan de financieringsstructuur en risico inschatting bij iedere verbonden partij verschillen. Sommige verbonden partijen kenmerken zich door een kapitaalintensieve financieringsstructuur die uiteraard een geheel andere risicobenadering kent dan een kapitaal extensieve organisatie. Het is dus van belang niet alleen naar de kengetallen te kijken maar ook naar de overige kenmerken van de partij voor een goede risicoschatting Aansturing en controle verbonden partijen Om de samenwerking tussen de gemeente en de verbonden partij optimaal te laten verlopen en het beoogde beleidsresultaat te bereiken, is het van belang dat de sturing vanuit de gemeente en de verantwoording door de verbonden partijen adequaat is. Verbonden partijen staan op afstand van de gemeente. Goede informatievoorziening en effectieve beïnvloedingsmogelijkheden zijn daardoor minder vanzelfsprekend dan bij beleidsuitvoering in eigen beheer. Daarnaast hebben verbonden partijen een eigen visie op de wijze waarop zij hun doelstellingen realiseren, en kunnen zij andere prioriteiten stellen dan de gemeente wenst. Bij de aansturing van een verbonden partij is het van belang dat: Nota verbonden partijen 17 Gemeente Westvoorne

18 afspraken worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten of indien van toepassing in een gemeenschappelijke regeling); afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie; de gemeente zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang. Gemeenschappelijke regelingen leggen door middel van de vaststelling van het jaarverslag en de periodieke evaluaties aan de Raad verantwoording af over het doelmatig en doeltreffend functioneren. Om als Raad te controleren of de gemeentelijke beleidsdoelen gerealiseerd worden, is het van belang om goede afspraken te maken over de informatievoorziening door de gemeenschappelijke regeling. De Raad kan kwaliteitseisen stellen aan deze informatie, die inzicht dient te bieden in de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de gemeenschappelijke regeling. De informatie die de gemeenschappelijke regeling aanlevert, moet door de Raad worden beoordeeld en kan aanleiding geven tot bijsturen of eventueel ingrijpen. Hiervoor moet voor de gemeente wel duidelijk zijn wat de beïnvloedingsmogelijkheden zijn. Bij privaatrechtelijke vennootschappen wordt het jaarverslag door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Met de verbonden partij kunnen (contractuele) afspraken worden gemaakt over tussentijdse informatievoorziening (financieel, kengetallen) en risicomanagement. Aandeelhouder (het college) legt weer verantwoording af aan de Raad Heroverweging en evaluatie Als uitgangspunt wordt gekozen om bij bepaalde veranderingen c.q. ontwikkelingen in financiële én bestuurlijke relaties over te gaan tot heroverweging van de desbetreffende financiële én bestuurlijke relatie. De belangrijkste veranderingen c.q. ontwikkelingen die hiertoe aanleiding geven zijn: Het (voornemen tot het) beëindigen van een verbonden partij; Een wijziging van de doelstelling van een verbonden partij; Een (komende) wijziging van het voortbestaan en eigenstandigheid van de relatie c.q. verbonden partij als gevolg van fusie of integratie; Een grote afwijking van de voorgenomen of gerealiseerde activiteiten en prestaties; Nieuwe risico s en ontwikkelingen in relatie tot het weerstandsvermogen Deelname of oprichting Bij de deelname in of de oprichting van een verbonden partij is het van belang een aantal aspecten te borgen. Beleidsregel 7: Bij de deelname in of de oprichting van een verbonden partij wordt het volgende vastgelegd: De doelstellingen en taakomschrijving. Een analyse op de risico s. De sturingsvisie, met daarin de afspraken over de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De verantwoording en de bevoegdheden. De wijze waarop en wanneer wordt geëvalueerd Beleidskader verbonden partijen De beleidsregels uit deze nota zijn: 1. Het college zal de Raad actief betrekken bij de verbonden partijen door relevante informatie te delen. Bij belangrijke besluiten zal het college de Raad in een vroeg stadium betrekken. Nota verbonden partijen 18 Gemeente Westvoorne

19 2. De oprichting van of de deelneming in een private rechtsvormen kan pas plaatsvinden nadat 13 : Aangeven wordt waarom een privaatrechtelijke rechtsvorm de voorkeur heeft. De Raad een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Dit besluit ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten is gestuurd. 3. Als onderdeel van de begroting en jaarstukken bevat de paragraaf verbonden partijen: de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting; de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; de lijst van verbonden partijen met ten minste: o de naam en de vestigingsplaats; o het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; o het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; o de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; o de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar. 4. Deelname in een verbonden partij kan alleen plaatsvinden nadat, met gebruik van de beslisboom als leidraad, vastgesteld is dat: Een publiek belang behartigd wordt door middel van de deelname. Geen volledige gemeentelijke betrokkenheid bij de behartiging van het publiek belang noodzakelijk is. De gemeente niet als opdracht-, subsidie- of regelgever het publiek belang kan behartigen en daarbij voldoende invloed en controle uitoefenen. 5. Raads-,collegeleden of burgemeester nemen plaats in het bestuur van een verbonden partij (e.e.a. afhankelijk van de structuur van de regeling). 6. Indien de gemeente de mogelijkheid heeft om een commissaris te benoemen, heeft het de voorkeur een extern natuurlijk persoon te benoemen. 7. Bij de deelname in of de oprichting van een verbonden partij wordt het volgende vastgelegd: De doelstellingen en taakomschrijving. Een analyse van de risico s. De sturingsvisie, met daarin de afspraken over de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De wijze waarop en wanneer wordt geëvalueerd. 13 Deze beleidsregel is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen zelf: indien zij een BV of NV willen oprichten, dan kan dat uitsluiten na voldoende motivatie en nadat de gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten het ontwerpbesluit hebben kunnen beoordelen en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen (art. 31a Wgr). Nota verbonden partijen 19 Gemeente Westvoorne

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen Bijlage bij raadsvoorstel nr. 10-24 Nota verbonden partijen april 2010 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 a. Aanleiding b. Formeel kader voor deze nota c. Opbouw van deze nota 2. Verbonden partijen 5

Nadere informatie

Nota Verbonden partijen 2008

Nota Verbonden partijen 2008 Nota Verbonden partijen 2008 Gemeente Coevorden Na vaststelling Raad 9 september 2008 Nota Verbonden partijen 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 6 2 Beleid 8 2.1 Visie en doelstellingen 8

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Nr MEI Afd.hoofd: /<fe^a/-^ Gevraagde beslissing: ^ gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders

Nr MEI Afd.hoofd: /<fe^a/-^ Gevraagde beslissing: ^ gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders ^ gemeente Barneveld Nr. 599279 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Nota verbonden partijen Gevraagde beslissing: 1. De nota verbonden partijen vast te stellen. Akkoord/Aantetóningen

Nadere informatie

Nota. Verbonden. Partijen

Nota. Verbonden. Partijen Nota Verbonden Partijen gemeente Bergen 2014 SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en/of een bestuurlijk belang

Nadere informatie

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015

Nr. 2011009348. Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1 Nr. 2011009348 Actielijst Nota Verbonden Partijen Bloemendaal 2011-2015 1. Deze nota is bedoeld als basis voor concrete voorstellen. Daartoe is het gewenst dat de betrokken raadscommissie regelmatig,

Nadere informatie

Nota verbonden partijen gemeente Emmen

Nota verbonden partijen gemeente Emmen RIS.3022 Nota verbonden partijen gemeente Emmen Het beleid van de gemeente Emmen ten aanzien van verbonden partijen 20 februari 2008 Nota Verbonden Partijen gemeente Emmen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Nota Verbonden Partijen

Nota Verbonden Partijen Nota Verbonden Partijen 1 2 Inhoud 1 Visie 5 1.1 Visie en doelstellingen 6 2 Wettelijk kader 7 2.1 2.2 2.3 Wettelijk kader Indeling verbonden partijen Beleidsruimte 8 8 9 3 Beleid 11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0096. Aanleiding: Actualisering van het in 2005 vastgestelde beleidskader Verbonden Partijen

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0096. Aanleiding: Actualisering van het in 2005 vastgestelde beleidskader Verbonden Partijen RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0096 Naam programma +onderdeel: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Beleidskader verbonden partijen Aanleiding: Actualisering van

Nadere informatie

Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015

Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015 Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015 Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015 Vastgesteld door: College dd. Commissie AZ&C dd. Gemeenteraad dd. Titel: Nota Verbonden partijen gemeente Asten 2015

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening aan Raadsleden. bij. Verbonden Partijen

Checklist. Informatievoorziening aan Raadsleden. bij. Verbonden Partijen Checklist Informatievoorziening aan Raadsleden bij Verbonden Partijen Mei 2011 1. Inleiding De rekenkamercommissie voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland heeft begin 2010 haar

Nadere informatie

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten @RobGreef Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten 28 januari 2017 mr. Rob de Greef 1-2-2017 PROOF Adviseurs bv 2 Wettelijk kader omgevingsdienst Artikel 5.3 Wabo 1. Gedeputeerde

Nadere informatie

BELEIDSKADER VERBONDEN PARTIJEN HENGELO 2013

BELEIDSKADER VERBONDEN PARTIJEN HENGELO 2013 BELEIDSKADER VERBONDEN PARTIJEN HENGELO 2013 Handleiding voor burgemeester en wethouders voor deelname, aansturing, beheer en toezicht verbonden partijen INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen Aanleiding Verbonden

Nadere informatie

Whitepaper Verbonden Partijen

Whitepaper Verbonden Partijen Whitepaper Verbonden Partijen Om meer aandacht te kunnen besteden aan hun kernactiviteiten zijn steeds meer lokale overheden geneigd om organisatieonderdelen te verzelfstandigen al dan niet in samenwerking

Nadere informatie

NOTA VERBONDEN PARTIJEN 2012

NOTA VERBONDEN PARTIJEN 2012 NOTA VERBONDEN PARTIJEN 2012 Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Definitie Verbonden Partijen 3 3. Het belang van inzicht in verbonden partijen 4 4. Juridische vormen van Verbonden Partijen 4 4.1.

Nadere informatie

NOTA VERBONDEN PARTIJEN

NOTA VERBONDEN PARTIJEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN 2 SAMENVATTING In 2010 is voor het eerst de nota verbonden partijen door de gemeenteraad vastgesteld. Destijds is er voor gekozen om in de verordening financieel beheer en beleid

Nadere informatie

Handreiking voor het inrichten van een adequate governance van verbonden partijen

Handreiking voor het inrichten van een adequate governance van verbonden partijen Handreiking voor het inrichten van een adequate governance van verbonden partijen Colofon Handreiking voor het inrichten van een adequate governance van verbonden partijen Uitgave: Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Beleidskader Verbonden partijen 2015

Beleidskader Verbonden partijen 2015 Beleidskader Verbonden partijen 2015 Inhoudsopgave Samenvatting verbonden partijen... 4 1. Inleiding... 7 2. Fase oprichten... 8 2.1 Organisatievorm verbonden partij... 8 2.1.1. Publiekrechtelijke samenwerkingsvormen...

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen?

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? 22 november 2014 Rob de Greef Norbert de Blaay Even voorstellen Rob de Greef Partner KokxDeVoogd; Docent Vrije Universiteit Jurist en specialist

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 12G / Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink. Beleidskader verbonden partijen 2013.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 12G / Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink. Beleidskader verbonden partijen 2013. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G200177 466748 / 466748 Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Beleidskader verbonden partijen

Nadere informatie

Nota Verbonden partijen en andere samenwerkingsvormen 2014

Nota Verbonden partijen en andere samenwerkingsvormen 2014 Vastgesteld door de raad van de gemeente West Maas en Waal In werking getreden op 14 maart 2014 Nota Verbonden partijen en andere samenwerkingsvormen 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doelstellingen

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Notitie Verbonden partijen

Notitie Verbonden partijen Notitie Verbonden partijen 10-11-2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Inleiding... 4 2. Bepalingen... 5 2.1 Bepalingen in het BBV... 5 2.2 De begroting- en verslaggevingsvoorschriften voor Verbonden Partijen...

Nadere informatie

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040

Bundel. 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Bundel 'Wijziging gemeenschappelijke regeling' Kenmerk: 1014314-040 Inhoud: Voorstel OLAZ wijziging GR Besluit wijziging gemeenschappelijke regeling Notitie voor de raden en colleges van B&W van de Zeeuwse

Nadere informatie

Samenvattend kan worden gesteld dat de regelingen waaraan Bladel deelneemt, behoudens één uitzondering, geen grote algemene reserves aanhouden.

Samenvattend kan worden gesteld dat de regelingen waaraan Bladel deelneemt, behoudens één uitzondering, geen grote algemene reserves aanhouden. ĵemeente Bladel Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nummer : R2016.130 Onderwerp : Onderzoek reserveposities gemeenschappelijke regelingen Aan de raad Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam 2 6 JAN 2010. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Rotterdam

Gemeente Rotterdam 2 6 JAN 2010. College van Burgemeester en Wethouders. Gemeenteraad Rotterdam Gemeente Rotterdam College van Burgemeester en Wethouders College van Burgemeester en Wethouders Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40 Rotterdam Postadres: Postbus 70012 3000 KP Rotterdam Website: www.rotterdam.nl

Nadere informatie

Nota verbonden partijen gemeente Papendrecht

Nota verbonden partijen gemeente Papendrecht Nota verbonden partijen gemeente Papendrecht augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke samenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Formeel kader... 5 3.1 Wettelijk kader... 5 3.2 Soorten verbonden partijen...

Nadere informatie

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij

Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij 2004-98 Subsidiëring Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

2. Gemeenschappelijk orgaan

2. Gemeenschappelijk orgaan Bijlage 1: Privaatrechtelijke rechtsvormen en Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke regelingen 1. Open6aar lichaam Dit is de zwaarste vorm van een gemeenschappelijke regeling. Het openbaar lichaam

Nadere informatie

De Provinciewet en de Rekenkamer

De Provinciewet en de Rekenkamer De Provinciewet en de Rekenkamer HOOFDSTUK XIa. DE BEVOEGDHEID VAN DE REKENKAMER Artikel 183 1. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het provinciebestuur

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

- Vaststelling van de kadernota bij raadsbesluit van 15 oktober 2014, raadsvoorstelnummer 118/2014.

- Vaststelling van de kadernota bij raadsbesluit van 15 oktober 2014, raadsvoorstelnummer 118/2014. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 087 Naam Kadernota Verbonden Partijen gemeente Nijmegen 2014 Publicatiedatum 28 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de kadernota bij raadsbesluit van

Nadere informatie

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen

DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN. I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Bijlage 1 bij Nota samenwerkingsrelaties DE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN I. Publiekrechtelijke rechtsvormen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene overwegingen:

Nadere informatie

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie of de gemeente een bestuurlijk

Nadere informatie

1 oktober 2015 1 2015/AH/098

1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Aan de leden van de commissie Bestuur Datum Bijlage Uw kenmerk Ons kenmerk 1 oktober 2015 1 2015/AH/098 Onderwerp Voorbeelden verbetermogelijkheden Verbonden partijen Geachte leden van de commissie Bestuur,

Nadere informatie

Archivering & Samenwerking. mr. Rob de Greef 9 maart 2015

Archivering & Samenwerking. mr. Rob de Greef 9 maart 2015 Archivering & Samenwerking mr. Rob de Greef 9 maart 2015 Archiefverplichting Artikel 3 Archiefwet 1995 De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en

Nadere informatie

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV

Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Specifiek Kader voor de Verbonden Partij Waalfront BV Gemeente Nijmegen Opgesteld door: DWS, P110, Diana van Eldik Datum: 13 januari 2011 Uiterste datum van actualisatie: 13 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

Spelregels verbonden partijen

Spelregels verbonden partijen Spelregels verbonden partijen 1 Leeswijzer Hieronder staat in het kort een vijftal spelregels waaraan de gemeente zich in beginsel zal moeten gaan houden. Bijlage 1 bevat achtergrondinformatie over verbonden

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V.

wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Betreft wensen en bedenkingen ex artikel 160 Gemeentewet bij notariële oprichtingsakte inclusief ontwerp-statuten Steinerbos B.V. Vergaderdatum 13 september 2012 Gemeenteblad 2012 / 51 Agendapunt 14 Aan

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Specifiek Kader Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Opgesteld door: Afdeling Veiligheid, Koen Delen Laatst geactualiseerd: 18 december 2011 Uiterste datum volgende

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. In 2007 hebben de Rekenkamercommissies van Zutphen, Deventer en Apeldoorn een gezamenlijk

Rekenkamercommissie. In 2007 hebben de Rekenkamercommissies van Zutphen, Deventer en Apeldoorn een gezamenlijk Rekenkamercommissie Rekenkamerbrief over V Inleiding Het onderwerp Verbonden partijen staat al enige jaren op de lijst van mogelijke onderwerpen voor de Rekenkamercommissie Voorst/Brummen. In 2007 hebben

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd]

Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited. [Separaat bijgevoegd] Bijlage 2 Bedrijfsplan GovUnited [Separaat bijgevoegd] Bijlage 3 Rechtsvormen Inleiding De keuze voor een juridische vorm van een zelfstandige samenwerkingsorganisatie kent diverse afwegingen. Ze verschillen

Nadere informatie

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland Definiteve versie augustus 2009 1 inleiding 1-1 verbonden partijen De gemeente staan verschillende manieren ter beschikking

Nadere informatie

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW

VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 VERBINDINGENSTATUUT WOONSTICHTING SSW 1. Inleiding Dit verbindingenstatuut is gebaseerd op de op dit moment geldende herziene Woningwet

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen Een inventarisatie, bestuurlijke verkenning en onderzoek naar de invloed van raadsleden op het beleid van gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeente Bedum. Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen.

Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden Partijen. Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 6 oktober 2015 Opsteller Cor Tiemersma / Jaap Tanis Registratie GF15.20087 Agendapunt 23 Onderwerp Nota Verbonden Partijen en verplichte paragraaf Verbonden

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241

Collegebesluit. Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 Collegebesluit Onderwerp: herstructurering Paswerk BBV nr: 2014/426241 1. Inleiding Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 hebben drie van de vijf deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wet gemeenschappelijke regelingen

1. Inleiding. 2. Wet gemeenschappelijke regelingen MEMO Van College van burgemeester en wehouders Telefoon 074-2459240 / Fax 074-2459233 Datum 6 februari 2015 Onderwerp Wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen Aan De raad van de gemeente Hengelo

Nadere informatie

Bijlage: Gewijzigde passages in GR

Bijlage: Gewijzigde passages in GR Bijlage: Gewijzigde passages in GR Onderdeel GR 2014 GR 2015 Toelichting Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is gewijzigd en dit leidt tot aanpassingen in de regeling;

Nadere informatie

Regie in netwerken. 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren

Regie in netwerken. 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren Regie in netwerken 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren Opstellers: Michelle van Arensbergen en Buck Messing Versienummer: 4 Status: Definitief Datum: november 2013 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17024 21 augustus 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 14 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/145416,

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking

Intergemeentelijke samenwerking Intergemeentelijke samenwerking Veranderingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen mr. R.J.M.H. (Rob) de Greef drs. R.B. (Ruurd) Palstra Opzet bijeenkomst - Welkom - Achtergrond Wetswijzging Wgr per

Nadere informatie

NOTA VERBONDEN PARTIJEN

NOTA VERBONDEN PARTIJEN NOTA VERBONDEN PARTIJEN.. NOVEMBER 2015 1. INLEIDING De gemeente Harlingen is betrokken bij veel samenwerkingsverbanden. Aan een aantal samenwerkingsverbanden zijn gemeentelijke bevoegdheden overgedragen.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam. Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam. Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen. Artikel 1 Begripsomschrijvingen Gemeenschappelijke Rekenkamer Metropool Amsterdam Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester

Nadere informatie

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015

themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 themabijeenkomst Basismobiliteit 8 juni 2015 Inhoud 1. Voorstellen: Andreas Noordam 2. Huidige stand van zaken 3. Private / Publieke entiteit 4. Vormen Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) 5. Meer specifiek:

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra

Monisme en het waterschapsbestel. 27 oktober Mr.dr. G.S.A. Dijkstra Monisme en het waterschapsbestel 27 oktober 2014 Mr.dr. G.S.A. Dijkstra De aanleiding tot deze notitie wordt gevormd door vragen van leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland

Nadere informatie

Memorandum bij reglementen Raad van Toezicht en Directie WFZ

Memorandum bij reglementen Raad van Toezicht en Directie WFZ Memorandum bij reglementen Raad van Toezicht en Directie WFZ 1. Formele inbedding toezicht en verantwoording WFZ De Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (hierna aangeduid als: 'WFZ') is het garantie-instituut

Nadere informatie

Protocol verbonden partijen

Protocol verbonden partijen Protocol verbonden partijen Aan: In afschrift aan: Onderwerp: Te betrekken bij: Leden Provinciale Staten en bijzondere commissieleden, niet zijnde statenleden Fractiemedewerkers Bijlage bij Statenstuk

Nadere informatie

Nota Verbonden Partijen

Nota Verbonden Partijen Nota Verbonden Partijen Gemeente Harderwijk November 2014 woensdag 26 november 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 1. Het begrip Verbonden Partijen... 5 1.1 Wat zijn verbonden partijen?...

Nadere informatie

Format verbonden partijen Een hulpmiddel om te komen tot een eenduidige informatievoorziening over verbonden partijen aan gemeenteraden

Format verbonden partijen Een hulpmiddel om te komen tot een eenduidige informatievoorziening over verbonden partijen aan gemeenteraden Format verbonden partijen Een hulpmiddel om te komen tot een eenduidige informatievoorziening over verbonden partijen aan gemeenteraden N.C.M. Verkaik MSc Format verbonden partijen Een hulpmiddel om te

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : 12.0243 Onderwerp: Oprichten rechtspersoon ten behoeve van verzelfstandiging van het Stedelijk Museum s- Hertogenbosch (SM s) Reg.nr. : B&W verg.. : 24 april 2012 Commissie :

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Verbonden partijen verkend. Provincie Zuid-Holland

Verbonden partijen verkend. Provincie Zuid-Holland Verbonden partijen verkend Provincie Zuid-Holland Amsterdam, december 2007 Voorwoord De provincie kan bij het behartigen van een publiek belang de uitvoering op verschillende manieren laten plaatsvinden:

Nadere informatie

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT ALGEMENE REGELS 0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT In dit hoofdstuk wordt in het eerste onderdeel nader ingegaan op de wettelijke voorschriften met betrekking tot mandaat. In het tweede gedeelte

Nadere informatie

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel

b e s l u i t : Verordening rekenkamercommissie Meppel De raad van de gemeente Meppel; gelet op artikel 81o van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende Verordening rekenkamercommissie Meppel Paragraaf 1 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL.

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL. Verbonden Partijen Notitie naar aanleiding van onderzoek naar de aansturing van verbonden partijen in de gemeenten Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal. 7 mei 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Nota Verbonden Partijen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Verbonden Partijen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Verbonden Partijen Hoogheemraadschap van Delfland Versie : definitief Datum : 28 januari 2013 Auteur : C&B / JOVG Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Verbonden partijen... 4 2.1 Indirect verbonden partijen...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Oprichting/deelname in Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel u.a..

gemeente Eindhoven Betreft Oprichting/deelname in Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel u.a.. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst01111 Dossiernummer 14.34.351 19 augustus 2014 Raads Voorhangbrief Betreft Oprichting/deelname in Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel u.a.. Inleiding Vanwege

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Wordt Werkse! Informatie voor de Raad 8 mei. Verbonden partijen

Wordt Werkse! Informatie voor de Raad 8 mei. Verbonden partijen Wordt Werkse! Informatie voor de Raad 8 mei Verbonden partijen 1. Definitie en Overzicht (lokaal/regionaal) 2. Beleid Strategische samenwerking en opdrachtgeven Regienota: besliskader Afwegingskader regievoering

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Nota verbonden partijen Almere 2010 Kaders en uitgangspunten

Nota verbonden partijen Almere 2010 Kaders en uitgangspunten Nota verbonden partijen Almere 2010 Kaders en uitgangspunten 2 oktober 2014 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 2 KADERS & UITGANGSPUNTEN... 3 BIJLAGEN... 8 Bijlage 1 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Nota verbonden partijen

Nota verbonden partijen Nota verbonden partijen sector - afdeling cs steller Mariska Schiphorst onderwerp Nota verbonden partijen telefoon 8543 behoort bij voorstelnummer 31 gouda 1 maart iz-nummer 2005.02727 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen Gemeenschappelijke regelingen 14 mei 2014 mr. Rob de Greef 2 Rechtsvorm Afstemming Netwerkconstructie Zelfstandige organisatie Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Publiekrechtelijk

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015

ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015 ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Venray, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie