ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer / HA ZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie Datum uitspraak Rechtbank Amsterdam Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden / HA ZA Civiel recht Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Eerste aanleg - enkelvoudig Schadestaatprocedure, schadevaststelling na deskundigenbericht naar aanleiding van onrechtmatige uitzending van het door Tros uitgezonden televisieprogramma Radar op 24 mei 2004 Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis van 29 juni 2011 in de zaak van 1. de maatschap naar burgerlijk recht LAKO KENNELS, gevestigd te Huissen (gemeente Lingewaard), 2. [A], 3. [B], beiden wonende te --, eisers, advocaat: mr. P.A.J.M. Lodestijn, tegen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid TROS, gevestigd te Hilversum, gedaagde, advocaat: mr. M.A. de Kemp. Eisers zullen hierna worden aangeduid als Lako Kennels c.s. en afzonderlijk als Lako Kennels, [A] en [B]. Gedaagde zal hierna worden aangeduid als Tros. 1. De verdere procedure 1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 21 oktober 2009, waarbij H.J.M. Bos (hierna: de deskundige) tot deskundige is benoemd; - het deskundigenbericht, ter griffie ingeleverd bij brief van 22 maart 2010;

2 - de conclusie na deskundigenbericht aan de zijde van Lako Kennels c.s., met producties; - de conclusie van antwoord na deskundigenbericht aan de zijde van Tros, met producties; - de akte houdende uitlating en overlegging producties aan de zijde van Lako Kennels c.s., met producties; - de antwoordakte uitlating producties aan de zijde van Tros Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De verdere beoordeling 2.1. Volhard wordt in hetgeen in de tot nog toe gewezen tussenvonnissen is overwogen en geoordeeld In de onderhavige zaak gaat het kort gezegd om het volgende. Bij vonnis van deze rechtbank van 17 mei 2006 ( / HA ZA ), in de zaak tussen Lako Kennels c.s. enerzijds en Tros en een medegedaagde anderzijds, is voor recht verklaard dat Tros en de medegedaagde partij aansprakelijk zijn voor de schade die Lako Kennels heeft geleden als gevolg van een onrechtmatige uitzending van het door Tros uitgezonden televisieprogramma Radar op 24 mei 2004, de onrechtmatige publicatie aangaande Lako Kennels op de website van Tros en de schade die het gevolg is van de weigering van Tros tot rectificatie van het een en ander. De zaak is ter begroting van de schade verwezen naar de onderhavige schadestaatprocedure. Bij tussenvonnis van 8 april 2009 (hierna: het tussenvonnis) is samengevat het volgende overwogen. Vaststaat dat er een causaal verband bestaat tussen de onrechtmatige gedraging van Tros en de door Lako Kennels c.s. gevorderde schade (rechtsoverweging 4.4 tot en met 4.6). Onder schade dient te worden verstaan de vermindering van het bedrijfsresultaat over de diverse jaren (rechtsoverweging 4.8). Dat Lako Kennels na de gewraakte uitzending klanten verloor en dat daarmee de omzet (en uiteindelijk het bedrijfsresultaat) is afgenomen, is het redelijkerwijs te verwachten gevolg van het vermelden van Lako Kennels in de top vijf. Gelet op de causaliteitsmaatstaf van artikel 6:98 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en de in het tussenvonnis vermelde omstandigheden, in hun onderlinge verband bezien, kunnen de afgenomen bedrijfsresultaten in redelijkheid aan het onrechtmatig handelen van Tros worden toegerekend (rechtsoverweging 4.8) De hiervoor onder 2.2 vermelde rechtsoverwegingen dienen tot uitgangspunt bij de verdere beoordeling, die thans nog ziet op de vraag naar de omvang van de door Lako Kennels c.s. geleden schade. In het tussenvonnis is hieromtrent overwogen dat Tros gemotiveerd de juistheid heeft betwist van de door Lako Kennels c.s. aan de door hen gevorderde schade ten grondslag gelegde gegevens. Lako Kennels c.s. zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld om door middel van een deskundigenbericht hun schade te bewijzen. De deskundige heeft na zijn benoeming onderzoek verricht. Zijn rapport heeft hij in concept aan partijen gezonden. Tros heeft in dat stadium afgezien van het geven van een reactie. Lako Kennels c.s. hebben op het conceptrapport gereageerd. De reactie van Lako Kennels c.s. en de reactie hierop van de deskundige zijn in het deskundigenbericht vermeld. De deskundige heeft zijn deskundigenbericht bij brief van 22 maart 2010 ter griffie ingeleverd. Partijen hebben vervolgens bij conclusie c.q. antwoordconclusie na deskundigenbericht op het deskundigenbericht gereageerd. Vervolgens hebben zij ieder nog een akte genomen. Op hetgeen door partijen naar voren is gebracht zal, voor zover voor de beoordeling van belang, hierna worden ingegaan Aan de deskundige zijn de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd: 1. Welke bedrijfsresultaten voor belasting heeft Lako Kennels behaald in de jaren 2004 tot en met 2008? 2. Wat zouden naar uw mening de bedrijfsresultaten van Lako Kennels voor belasting over de jaren 2004 tot en met 2008 zijn geweest bij een normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s? Kunt u inzichtelijk maken welke omstandigheden u bij de begroting van het bedrijfsresultaat van belang heeft geacht? 3. Kunt u, uitgaande van een normale bedrijfsuitoefening en met in achtneming van de normale bedrijfsrisico s en de goede en kwade kansen, een schatting maken van het bedrijfsresultaat van Lako Kennels voor belastingen over de periode 2009 tot en met 2014? Kunt u inzichtelijk maken welke omstandigheden u bij de begroting van het bedrijfsresultaat van belang heeft geacht? 4. Op welk bedrag schat u de schade van Lako Kennels over de periode ? 5. Kunt u de schade van Lako Kennels over de periode kapitaliseren naar 1 januari 2009? Zo niet, kunt u dan vermelden waarom het kapitaliseren naar uw mening niet mogelijk is? 6. Heeft u verder nog opmerkingen die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de zaak?

3 Hierna zal worden ingegaan op de conclusies van de deskundige. Vraag 1: de werkelijke bedrijfsresultaten over De deskundige heeft vraag 1 als volgt beantwoord: De resultaten voor belastingen van Lako [rechtbank: Lako Kennels] blijken uit de opgemaakte jaarrekeningen van de onderneming waarbij door de heer J.H.M. Winkelhorst RA een samenstellingsverklaring is verstrekt. De resultaten kunnen als volgt worden weergegeven: 2004 : : : : : Partijen hebben tegen deze conclusie van de deskundige geen bezwaren aangevoerd, zodat de rechtbank de conclusie tot de hare maakt. Vraag 2: de bedrijfsresultaten over bij een normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s 2.6. De deskundige heeft vraag 2 als volgt beantwoord: In bijlage 1 zijn voor de jaren 2002 tot en met 2006 de omzetbedragen per maand weergegeven zoals deze blijken uit het overzicht aangiften omzetbelasting. Hieruit blijkt dat er in 2004 in de periode juni tot en met december een omzetdaling van is gerealiseerd in vergelijking met dezelfde periode in In de periode januari tot en met mei 2005 is de omzet lager dan in dezelfde periode Dit betekent dat in de periode van een jaar na de betreffende uitzending op 24 mei 2004 de omzet lager was dan de omzet in het jaar voor de uitzending. In de eerste 5 maanden van 2004 is de omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode in , echter de omzet was wel gestegen in deze periode ten opzichte van dezelfde periode in 2002, namelijk De omzet over de periode juni 2003 tot en met mei 2004 bedroeg , derhalve betekent de daling van de omzet met een daling van ruim 35%. In de berekening is geen rekening gehouden met andere positieve danwel negatieve invloeden op de omzetontwikkeling. In bijlage 2 is berekend de gemiddelde brutomarge (omzet minus inkoopwaarde van de omzet) over de jaren 1999 tot en met Hierbij zijn de advertentiekosten opgenomen onder de bedrijfskosten in plaats van onder de inkoopwaarde van de omzet aangezien deze kosten niet een rechtstreeks verband houden met de omzet. De gemiddelde brutomarge bedraagt Wij zijn van mening door de gemiddelde brutomarge van deze jaren te nemen dat een representatieve brutomarge wordt genomen over een reeks van jaren waarbij plussen en minnen in de bruto marge als gevolg van ondernemingstechnische en privé oorzaken (waaronder ziekte mevrouw [A] in 2003) worden genivelleerd. Op 24 mei 2004 was de uitzending die de procedure heeft veroorzaakt. Vandaar is dit jaar niet meegenomen voor de berekening van het gemiddelde. Deze gemiddelde brutomarge is overgenomen in de resultatenrekeningen voor de jaren 2004 tot en met 2008 zoals vermeld in de betreffende jaarrekeningen. Tevens hebben wij hierbij gecorrigeerd de baten en lasten betrekking hebbende op de procedure TROS versus Lako zoals deze blijken uit de jaarrekeningen. De bedrijfsresultaten van Lako Kennels voor belasting over de jaren 2004 tot en met 2008 bij een normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s op basis van de voorgaande uitgangspunten zijn in bijlage 2 berekend en zijn als volgt: 2004 : : : : : Het verschil in het resultaat voor belastingen volgens de jaarrekeningen en het gecorrigeerde resultaat voor belastingen over de jaren 2004 tot en met 2008 bedraagt

4 2.7. Lako Kennels c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop de deskundige het bedrijfsresultaat over de periode heeft berekend. De deskundige heeft hierop als volgt gereageerd: Bij het berekenen van de bedrijfsresultaten over de periode 2004 tot en met 2008 is door de deskundige uitgegaan van een gemiddelde over de periode 1999 tot en met 2003, waarbij geen rekening gehouden is met een significant stijgende brutowinstmarge. [rechtbank: dit is een weergave door de deskundige van de opmerking van Lako Kennels c.s.] Hieromtrent lichten wij het volgende toe: - uit de jaarrekeningen over de jaren 1999 tot en met 2003 blijken de volgende brutowinstmarges: 1999 : : : : : Op grond van de afwijkingen in de winstmarges zijn wij niet van mening dat sprake is van een significant stijgende brutowinstmarge. - vraag 2 van het vonnis verzoekt tot een antwoord op het bedrijfsresultaat. Indien sprake zou zijn van een toenemende brutowinstmarge, dan zal dit eveneens leiden tot een toename van de overige bedrijfskosten. De mogelijke aannames bij de projectie van zowel de ontwikkeling van de brutowinstmarge als de bedrijfskosten achten wij dusdanig discutabel dat daarmee niet een stellig standpunt omtrent de schade ingenomen kan worden De deskundige is, blijkens zijn antwoord op vraag 2 (zie hiervoor onder 2.6), voor het vaststellen van het bedrijfsresultaat onder meer uitgegaan van een gemiddelde brutowinstmarge van EUR ,--. Hiermee wordt een representatieve brutomarge genomen over een reeks van jaren, waarbij de plussen en minnen in de brutomarge als gevolg van ondernemingstechnische en privé-oorzaken worden genivelleerd, aldus de deskundige. Vervolgens heeft de deskundige op basis van dit uitgangspunt het resultaat berekend voor de jaren en geconcludeerd dat het verschil in het resultaat voor belastingen volgens de jaarrekeningen en het gecorrigeerde resultaat voor belastingen over de jaren 2004 tot en met 2008 EUR ,-- bedraagt. De rechtbank ziet geen aanleiding af te wijken van deze conclusie van de deskundige. Lako Kennels c.s. hebben gesteld dat de deskundige ten onrechte niet is uitgegaan van de over de periode zoals door Lako Kennels c.s. verwoord stabiele, significant, stijgende brutowinstmarge-ontwikkeling. Volgens Lako Kennels c.s. dient deze ontwikkeling te worden geëxtrapoleerd naar de daaropvolgende jaren. Met de deskundige is de rechtbank echter allereerst van oordeel dat over de jaren geen sprake is van een significant stijgende brutowinstmarge. Weliswaar is in de jaren 2000 en 2002 een stijging te constateren ten opzichte van het jaar daarvoor (zie hiervoor onder 2.7), maar niet kan worden gezegd dat deze stijging een significante stijging betreft of dat sprake is van een trendmatige ontwikkeling, zoals door Lako Kennels c.s. betoogd. Gelet op de over de verschillende jaren schommelende brutowinstmarges is verder begrijpelijk dat de deskundige heeft gekozen voor een uitgangspunt waarin deze schommelingen zoveel mogelijk worden ondervangen. Er bestaat dan ook geen aanleiding tot extrapolatie zoals door Lako Kennels c.s. betoogd. Hetgeen Lako Kennels c.s. met betrekking tot het niet extrapoleren verder nog hebben gesteld behoeft, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, geen beoordeling Tros heeft als eerste bezwaar aangevoerd dat de deskundige geen rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van andere omstandigheden die tot de daling van de bedrijfsresultaten kunnen hebben geleid. Aan dit bezwaar zal worden voorbijgegaan. Met uitzondering van de omstandigheid dat sprake zou zijn geweest van een daling van de algehele interesse in puppies, waaromtrent reeds in het tussenvonnis is geoordeeld, en de hierna te bespreken mogelijke prijsdaling, zijn geen andere omstandigheden gesteld of gebleken die de conclusie rechtvaardigen dat niet alleen de gewraakte uitzending maar ook andere omstandigheden debet zijn geweest aan de daling van de bedrijfsresultaten. De deskundige behoefde bij die stand van zaken niet uit eigener beweging te onderzoeken of zulke omstandigheden aanwezig waren Tros heeft verder als bezwaar aangevoerd dat de deskundige zich heeft gebaseerd op stukken die niet zijn voorzien van een accountantsverklaring, maar van een samenstellingsverklaring. Daarmee bestaat geen enkele zekerheid over de juistheid van de inhoud van de jaarrekeningen, aldus Tros. Dit bezwaar treft geen doel.

5 Het enkele feit dat een jaarrekening is voorzien van een samenstellingsverklaring en niet van een accountantsverklaring brengt immers niet met zich dat moet worden getwijfeld aan de juistheid van de in deze jaarrekening opgenomen gegevens. Tros heeft ook geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat aan de juistheid van de in de jaarrekeningen vermelde gegevens dient te worden getwijfeld Als bezwaar heeft Tros naar voren gebracht dat de jaarrekeningen summier zijn en dat zij geen gegevens vermelden over het aantal verkochte puppies, de gemiddelde verkoopprijs van de puppies en over de kosten. Zonder nadere toelichting, die van de zijde van Tros ontbreekt, is onduidelijk waarom de jaarrekening deze door Tros vermelde gegevens zou moeten bevatten. Het gaat immers om de schade in zijn totaliteit, waartoe in beginsel kan worden volstaan met het gebruik maken van de in de jaarrekening en winst- en verliesrekening vermelde gegevens. Tros heeft verder aangevoerd dat de deskundige ten onrechte geen rekening heeft gehouden met prijsdalingen bij de verkoop van puppies en dat niet kan worden uitgesloten dat de omzetdaling vanaf 2004 is veroorzaakt door prijsdalingen. Zij heeft echter geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit kan worden geconcludeerd dat in zijn algemeenheid sprake was van een prijsdaling bij de verkoop van puppies en dat ook Lako Kennels hiermee werd geconfronteerd. Het bezwaar treft derhalve geen doel Daarnaast heeft Tros als bezwaar naar voren gebracht dat er geen zekerheid is over de gevolgen van de ziekte van [A] voor de omzet van Lako Kennels voor zover dit de periode na mei 2004 betreft. Aan dit bezwaar zal worden voorbijgegaan. Lako Kennels c.s. hebben betwist dat [A] ook in 2004 nog ziek was, terwijl Tros geen feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit het tegendeel volgt. Dit lag wel op haar weg. Vraag 3: de bedrijfsresultaten over De deskundige heeft vraag 3 als volgt beantwoord: Een begroting is altijd aan onzekerheden ten aanzien van de uitgangspunten onderhevig, zeker voor een periode van 6 jaren. In de vraag zoals hij gesteld wordt mag worden uitgegaan van een normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s en de goede en kwade kansen. In het vonnis d.d. 21 oktober 2009 staat opgenomen onder 2.2 dat met betrekking tot de omvang van de schade een vergelijking dient te worden gemaakt tussen het bedrijfsresultaat dat in werkelijkheid is behaald en het bedrijfsresultaat dat zou zijn behaald in de hypothetische situatie zonder de onrechtmatige gedragingen van TROS. Voor de berekeningen in bijlage 1 zijn genomen de gemiddelden van de omzet van de jaren 1999 tot en met Duidelijk is dat Lako in deze jaren een bruto marge heeft gerealiseerd welke altijd hoger was dan De gemiddelde brutomarge over deze jaren van kan worden gezien als een marge die bij een normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s kan worden gerealiseerd. Uit de bijlage blijkt dat de vaste kosten van de onderneming in de verschillende jaren niet veel afwijken behoudens de advertentiekosten. Deze kosten zijn aanmerkelijk gedaald in de jaren na Deze kosten hebben wij berekend op het gemiddelde gerealiseerd in de jaren 1999 tot en met 2005, zijnde In 2007 is er een boekwinst materiële vaste activa die de hogere accountantskosten voor 2006 compenseert. Hiervoor hebben wij geen correctie doorgevoerd. De overige kosten hebben wij berekend op het gemiddelde van de jaren 2004 tot en met Zoals uit de bijlage blijkt kan het resultaat voor belastingen voor de jaren 2009 tot en met 2014 berekend worden op per jaar Lako Kennels c.s. hebben als bezwaar aangevoerd dat de deskundige ten onrechte voor de advertentiekosten vanaf 2005 een jaarlijks bedrag van EUR ,-- heeft vastgesteld. De deskundige heeft daarmee geen rekening gehouden met het feit dat de advertentiekosten van Lako Kennels vanaf 2005 sterk zijn afgenomen en met de alom erkende trend binnen de advertentiebranche, aldus Lako Kennels c.s. Deze trend bestaat er volgens Lako Kennels c.s. uit dat er (vanaf 2005) een fundamentele verschuiving heeft plaatsgevonden in de wijze van adverteren waardoor de advertentiekosten aanzienlijk zijn gedaald. Lako Kennels c.s. kunnen niet in hun bezwaar worden gevolgd. Weliswaar stellen zij dat sprake is van een alom erkende trend, maar zij hebben dit niet aannemelijk gemaakt. Hiertoe is in ieder geval onvoldoende het door hen in het geding gebrachte persbericht. In dit persbericht wordt op geen enkele wijze gerefereerd aan een sinds 2005 bestaande trend in de door Lako Kennels c.s. vermelde zin. Ook overigens kunnen Lako Kennels c.s. niet in hun bezwaar worden gevolgd. Zo hebben zij zoals Tros terecht tegenwerpt geen stukken in het geding gebracht waaruit volgt dat Lako Kennels vóór 2005 op een andere wijze adverteerde dan na Voor zover moet worden aangenomen dat sprake is geweest van de door Lako Kennels c.s. genoemde maatschappelijke trend kan dus niet worden geconcludeerd dat zich ook bij Lako Kennels een wijziging heeft

6 voorgedaan in de wijze van adverteren en dat het deze wijziging is geweest die heeft geleid tot een vermindering van de advertentiekosten Tros heeft als bezwaar aangevoerd dat de deskundige ten onrechte mede het jaar 2009 heeft gebruikt als basis voor het vaststellen van het bedrijfsresultaat over de periode Zij onderbouwt dit aldus, dat Lako Kennels in 2009 een sterk lagere omzet en brutowinstmarge kende dan in 2007 en Deze lagere omzet en brutowinstmarge is volgens Tros niet aan haar toe te rekenen. Tros gaat met haar bezwaar echter ten onrechte eraan voorbij dat de deskundige is gevraagd de bedrijfsresultaten te berekenen met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s en met inachtneming van de goede en kwade kansen. Voor zover Tros al in haar stelling kan worden gevolgd dat de in 2009 verminderde omzet en brutowinstmarge niet aan haar is toe te rekenen, wordt dit bezwaar ondervangen doordat de deskundige voor zijn berekening gebruik heeft gemaakt van een gemiddeld bedrijfsresultaat over de jaren De juistheid van deze methode heeft Tros niet betwist. Vraag 4: de schade over De deskundige heeft vraag 4 als volgt beantwoord: De schade is door ons berekend door de margederving te berekenen. De kosten veronderstellen wij constant, behoudens de advertentiekosten welke door ons berekend zijn op het gemiddelde zoals besteedt in de jaren 1999 tot en met In 2005 en 2006 bedroegen de advertentiekosten en , derhalve beduidend hoger dan in de jaren daarna, echter in 2005 en 2006 was de omzet sterk gedaald. De gemiddelde gerealiseerde bruto marge in de jaren 2007 tot en met 2009 bedraagt Deze heeft zich enigszins gestabiliseerd na de zeer sterk gedaalde marge in de jaren 2005 en De schade per jaar kan worden berekend door het verschil te nemen in de gemiddelde gerealiseerde marge in de jaren 2007 tot en met 2009 met de gemiddelde gerealiseerde marge in de jaren 1999 tot en met In bijlage 4 is dit berekend op een lagere gemiddelde gerealiseerde marge van Wij hebben ook de advertentiekosten hiervoor herrekent tot het niveau van in de jaren 1999 tot en met Dit betekent een hogere kostenpost van , derhalve per saldo een hoger rendement van wat voor de periode 2009 tot en met 2014 een totale schadepost betekent van Gelet op hetgeen hiervoor onder 2.14 en 2.15 is overwogen bestaat geen aanleiding van deze conclusie van de deskundige af te wijken. De rechtbank zal de conclusie van de deskundige daarom tot de hare maken. Vraag 5: kapitalisatie van de schade over De deskundige heeft vraag 5 als volgt beantwoord: De marge voor de jaren is door ons gelijk gehouden. Feitelijk zou je deze marge ieder jaar moeten indexeren omdat je mag verwachten dat tarieven ieder jaar worden aangepast in verband met de tevens te verwachten stijging van de kosten (zakelijk en privé) ieder jaar. Doordat wij deze indexatie van marge en kosten en dus van het rendement niet hebben doorgevoerd zijn wij van mening dat kapitaliseren niet vereist is naar 1 januari 2009 en dat de schade derhalve bedraagt voor deze periode Hierbij veronderstellen wij dus dan de rentefactor voor de contante waardeberekening gelijk is aan de indexatie Partijen hebben tegen deze conclusie van de deskundige geen bezwaren aangevoerd, zodat de rechtbank de conclusie tot de hare maakt Nu geen van de door Lako Kennels c.s. en Tros tegen het deskundigenbericht opgeworpen bezwaren doel treft, worden de conclusies van de deskundige integraal overgenomen en maakt de rechtbank deze tot de hare. Dit brengt met zich dat de schade aan de zijde van Lako Kennels c.s. ten gevolge van de onrechtmatige gedragingen van Tros wordt vastgesteld op de EUR ,-- (2004 tot 2008) en EUR ,-- ( ), totaal EUR ,--. Dit bedrag is toewijsbaar, alsmede de daarover gevorderde wettelijke rente vanaf 24 mei Buitengerechtelijke kosten Lako Kennels c.s. hebben vergoeding gevorderd van buitengerechtelijke kosten ter zake van de vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Lako Kennels c.s. hebben hun kosten als volgt begroot: Auditoria B.V. EUR ,--; [CD] EUR ,50; advocaatkosten EUR ,22.

7 2.22. Met betrekking tot de kosten van Auditoria B.V. heeft Tros terecht en onbetwist aangevoerd dat niet is gebleken van meer kosten dan hetgeen Auditoria B.V. bij factuur van 25 juni 2007 in rekening heeft gebracht (conclusie na deskundigenbericht, productie 2), EUR 2.523,-- inclusief btw (EUR 2.120,-- exclusief btw). Tros heeft verder onbetwist aangevoerd dat de bij deze factuur in rekening gebrachte btw niet voor vergoeding in aanmerking komt. Gelet op de complexiteit van de schadevaststelling en met inachtneming van de hiervoor vermelde slagende verweren aan de zijde van Tros, acht de rechtbank het verrichte onderzoek door de externe deskundige Auditoria B.V. redelijkerwijs noodzakelijk ter vaststelling van de schade en ook de gemaakte kosten redelijk tot een bedrag van EUR 2.120,--. Aldus komt op de voet van artikel 6:96 lid 2 onder b BW een bedrag van EUR 2.120,--, voor vergoeding in aanmerking. Lako Kennels c.s. hebben niet gesteld wanneer zij de factuur van Auditoria B.V. hebben voldaan, zodat de wettelijke rente over dit bedrag zal worden toegewezen vanaf de dag der dagvaarding Met betrekking tot de kosten van [CD] geldt dat Lako Kennels c.s. deze bij dagvaarding hebben begroot op EUR 2.523,--. Lako Kennels c.s. hebben bij conclusie na deskundigenbericht gesteld dat de kosten van [CD] thans moeten worden begroot op EUR ,50. Lako Kennels c.s. hebben met betrekking tot deze kosten echter niet hun eis vermeerderd op de in artikel 130 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) voorgeschreven wijze. Dit brengt met zich dat de door Lako Kennels c.s. gestelde kosten die het bij dagvaarding gevorderde bedrag overschrijden reeds om deze reden niet voor toewijzing in aanmerking komen. Met betrekking tot de bij dagvaarding gevorderde kosten van EUR 2.523,-- hebben Lako Kennels c.s. niet inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden zijn verricht ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, zodat ook deze kosten zullen worden afgewezen De gevorderde advocaatkosten zullen eveneens worden afgewezen. Blijkens de stellingen van Lako Kennels c.s. betreffen dit kosten die verband houden met de onderhavige procedure. De artikelen Rv plegen voor deze werkzaamheden een vergoeding in te houden. Dit wordt niet anders doordat, zoals Lako Kennels c.s. stelt, het schadedebat buitenproportioneel veel werkzaamheden van haar advocaat heeft gevergd. Niet valt in te zien waarom deze werkzaamheden dan voor rekening van Tros moeten komen. Een enkel, niet onderbouwd, beroep op de eisen van redelijkheid en billijkheid is onvoldoende. Conclusies Hetgeen in de tussenvonnissen en in onderhavig vonnis is overwogen en geoordeeld, leidt ertoe dat Tros zal worden veroordeeld tot betaling aan Lako Kennels c.s. van EUR ,--, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 24 mei 2004 tot aan de dag der algehele voldoening Tros zal tevens worden veroordeeld tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten van EUR 2.120,--, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 29 juli 2008 tot aan de dag der algehele voldoening Tros zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van Lako Kennels c.s., tot op heden begroot op EUR ,61 ter zake verschotten (waarvan EUR 9.113,17 ter zake van het deskundigenbericht) en EUR 8.385,-- ter zake van het salaris advocaat. 3. De beslissing De rechtbank 3.1. veroordeelt Tros aan Lako Kennels c.s. te betalen EUR ,-- (vijfhonderdvijfduizend vijfhonderdnegenenzeventig euro), vermeerderd met wettelijke rente vanaf 24 mei 2004 tot aan de dag der algehele voldoening; 3.2. veroordeelt Tros aan Lako Kennels c.s. te betalen EUR 2.120,-- (tweeduizend honderdtwintig euro), vermeerderd met wettelijke rente vanaf 29 juli 2008 tot aan de dag der algehele voldoening; 3.3. veroordeelt Tros in de kosten van deze procedure aan de zijde van Lako Kennels c.s., tot op heden begroot op EUR ,61; 3.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 3.5. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. J.M. Vrakking en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2011.

ECLI:NL:RBAMS:2016:199

ECLI:NL:RBAMS:2016:199 ECLI:NL:RBAMS:2016:199 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 02-02-2016 Zaaknummer C/13/572226 / HA ZA 14-903 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Intellectueel-eigendomsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 ECLI:NL:RBUTR:2009:BI6799 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-06-2009 Datum publicatie 05-06-2009 Zaaknummer 256615 / HA ZA 08-21443 juni 2009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845

ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 ECLI:NL:RBLIM:2017:3845 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 26042017 Datum publicatie 27042017 Zaaknummer 5494929 \ CV EXPL 1610633 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:665

ECLI:NL:RBROT:2016:665 ECLI:NL:RBROT:2016:665 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20012016 Datum publicatie 28012016 Zaaknummer C/10/473480 / HA ZA 15333 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505

ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 ECLI:NL:GHSHE:2016:2505 Instantie Datum uitspraak 21-06-2016 Datum publicatie 24-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie - Vindplaatsen Uitspraak Gerechtshof

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBAMS:2014:6139 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-08-2014 Datum publicatie 19-09-2014 Zaaknummer HA ZA 14-295 Rechtsgebieden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985

ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 ECLI:NL:RBAMS:2017:5985 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 18-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer CV EXPL 17-2120 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240

ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 ECLI:NL:RBROT:2007:BB1240 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 07-08-2007 Zaaknummer 266642 / HA ZA 06-2184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099

ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 ECLI:NL:RBMID:2008:BD7099 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-07-2008 Datum publicatie 14-07-2008 Zaaknummer 57005/HA ZA 07-148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:4468

ECLI:NL:RBROT:2015:4468 ECLI:NL:RBROT:2015:4468 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24-06-2015 Datum publicatie 14-07-2015 Zaaknummer C-10-459512 - HA ZA 14-950 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812

ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 ECLI:NL:RBAMS:2015:5812 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 23-06-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Zaaknummer CV EXPL 14-22777 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2017:1576

ECLI:NL:RBGEL:2017:1576 ECLI:NL:RBGEL:2017:1576 Instantie Rechtbank Gelderland Datum uitspraak 22-03-2017 Datum publicatie 29-03-2017 Zaaknummer 3281182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2007:BA7844 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 20-06-2007 Datum publicatie 25-06-2007 Zaaknummer 0600267 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 28-12-2011 Datum publicatie 09-02-2012 Zaaknummer 287601 / HA ZA 10-1263 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2013:6272

ECLI:NL:RBNNE:2013:6272 ECLI:NL:RBNNE:2013:6272 Instantie Datum uitspraak 22-10-2013 Datum publicatie 20-11-2013 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 429507 - CV EXPL 13-2675 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676

ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 ECLI:NL:RBMID:2007:BB8676 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 21-11-2007 Datum publicatie 26-11-2007 Zaaknummer 37277 HA ZA 03-51 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418

ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 ECLI:NL:RBLIM:2017:4418 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 04052017 Datum publicatie 15052017 Zaaknummer C/03/232895 / KG ZA 17112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl

Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419 CV EXPL 14-32341. Civiel recht. Eerste aanleg - enkelvoudig. Rechtspraak.nl ECLI:NL:RBAMS:2015:3202 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vindplaatsen Uitspraak Rechtbank Amsterdam 08-05-2015 28-05-2015 3603419

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ7650 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 17-05-2011 Datum publicatie 09-06-2011 Zaaknummer 302487 CV EXPL 10-8041 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091

ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 ECLI:NL:RBALK:2010:BP3091 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 29-12-2010 Datum publicatie 04-02-2011 Zaaknummer 119974 - HA ZA 10-474 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2006:BC8798

ECLI:NL:RBZLY:2006:BC8798 ECLI:NL:RBZLY:2006:BC8798 Instantie Datum uitspraak 08-11-2006 Datum publicatie 09-04-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 84721 / HA ZA 03-344 -3 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1218 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 15-07-2010 Zaaknummer 268738 / HA ZA 09-1343 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841

ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 ECLI:NL:RBASS:2006:AY8841 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 25-09-2006 Datum publicatie 26-09-2006 Zaaknummer 58445 - KG ZA 06-182 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:5262

ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Rechtspraak.nl Print uitspraak pagina 1 van 5 2772015 ECLI:NL:RBROT:2015:5262 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 24072015 Datum publicatie 25072015 Zaaknummer 3437926 cv expl 1445430 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306

ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 ECLI:NL:RBROT:2006:AX9306 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-06-2006 Datum publicatie 26-06-2006 Zaaknummer 709062 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05

ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 1659/05 ECLI:NL:GHAMS:2007:BB8805 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 30-08-2007 Datum publicatie 14-12-2007 Zaaknummer 1659/05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:rbove... Rechtspraak.nl Print uitspraak 1 of 5 071215 09:02 Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBOVE:2013:1448 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Rechtbank Overijssel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219

ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 ECLI:NL:RBUTR:2009:BJ6219 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 15-07-2009 Datum publicatie 27-08-2009 Zaaknummer 259421 / HA ZA 08-2534 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT8221 Instantie Datum uitspraak 02-03-2011 Datum publicatie 18-10-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 1002383/10-8074 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:8694

ECLI:NL:RBROT:2015:8694 ECLI:NL:RBROT:2015:8694 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-11-2015 Datum publicatie 09-12-2015 Zaaknummer KTN-2259226 - KTN-2417339_27112015 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752

ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 ECLI:NL:RBARN:2010:BN9752 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 04-10-2010 Datum publicatie 07-10-2010 Zaaknummer 205064 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak

Zoekresultaat inzien document. ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: Uitspraak Zoekresultaat inzien document ECLI:NL:RBROT:2012:BX5563 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/ Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20 08 2012 Datum publicatie 23 08 2012 Zaaknummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634

ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 ECLI:NL:RBARN:2011:BU7634 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 21-11-2011 Datum publicatie 22-12-2011 Zaaknummer 762448 CV Expl. 11-6301 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885

ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 ECLI:NL:RBDHA:2017:4885 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10052017 Datum publicatie 12052017 Zaaknummer C/09/504538 / HA ZA 16112 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ondernemingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414

ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 ECLI:NL:RBMID:2008:BD3414 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 28-05-2008 Datum publicatie 09-06-2008 Zaaknummer 58024/HA ZA 07-265 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953

ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953 ECLI:NL:RBARN:2011:BU6953 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 06-12-2011 Zaaknummer 206867 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 ECLI:NL:RBSGR:2011:BP8136 Instantie Datum uitspraak 15-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 385723 / KG ZA 11-78 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300

ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 ECLI:NL:RBROT:2010:BN8300 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18-08-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 348503 / HA ZA 10-496 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321

ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 ECLI:NL:RBUTR:2007:AZ6321 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 10-01-2007 Datum publicatie 17-01-2007 Zaaknummer 222545 / KG ZA 06-1184 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672

ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 ECLI:NL:RBLIM:2017:1672 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 22-02-2017 Datum publicatie 23-02-2017 Zaaknummer 04 5561763 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Burgerlijk procesrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168

ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 ECLI:NL:RBMID:2006:AY9168 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 20-09-2006 Datum publicatie 29-09-2006 Zaaknummer 47429 HA ZA 05-170 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:886

ECLI:NL:RBROT:2017:886 ECLI:NL:RBROT:2017:886 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-01-2017 Datum publicatie 03-02-2017 Zaaknummer C/10/518779 / KG ZA 17-53 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266

ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 ECLI:NL:RBMNE:2015:6266 Instantie Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 18-09-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland 3818581 UC EXPL 15-1353

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733

ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 ECLI:NL:RBLIM:2014:7733 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-09-2014 Datum publicatie 20-11-2014 Zaaknummer 2502483 CV EXPL 13-4461 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Print uitspraak

Rechtspraak.nl - Print uitspraak pagina 1 van 6 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBNHO:2015:6063 Permanente link: http://deeplink.rechtspraa Instantie Datum uitspraak 29-07-2015 Datum publicatie 26-08-2015 Rechtbank Noord-Holland

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678

ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 24-03-2016 Datum publicatie 29-03-2016 Zaaknummer KK EXPL 16-200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309

ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 ECLI:NL:RBLIM:2017:2309 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 15032017 Datum publicatie 16032017 Zaaknummer 5377597 cv 169148 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht Burgerlijk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4446 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-02-2009 Datum publicatie 03-03-2009 Zaaknummer 265169 / HA ZA 06-1949 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:5534 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHARL:2015:5534 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHARL:2015:5534 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 21-07-2015 Datum publicatie 23-07-2015 Zaaknummer 200.128.839-01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039

ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 ECLI:NL:RBMID:2008:BE0039 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 30-07-2008 Datum publicatie 13-08-2008 Zaaknummer 60993/HA ZA 08-23 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284

ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 ECLI:NL:RBZWB:2013:11284 Instantie Datum uitspraak 20-11-2013 Datum publicatie 09-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/12/85770 / HA ZA 12-259 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:4009

ECLI:NL:RBROT:2017:4009 ECLI:NL:RBROT:2017:4009 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 23052017 Datum publicatie 30052017 Zaaknummer 5663098 VZ VERZ 17981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2012:BY0620

ECLI:NL:RBMID:2012:BY0620 ECLI:NL:RBMID:2012:BY0620 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 16-05-2012 Datum publicatie 18-10-2012 Zaaknummer 79835 / HA ZA 11-351 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741

ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 ECLI:NL:RBLIM:2017:4741 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 24052017 Datum publicatie 29052017 Zaaknummer 04 5426165/CV 169694 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181

ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 ECLI:NL:RBZLY:2009:BL7181 Instantie Datum uitspraak 09-12-2009 Datum publicatie 26-05-2010 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 156391 - HA ZA 09-495 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:7740

ECLI:NL:RBROT:2015:7740 ECLI:NL:RBROT:2015:7740 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15092015 Datum publicatie 02112015 Zaaknummer C/10/482640 / KG ZA 15882 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303

ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1303 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 14-04-2010 Datum publicatie 15-04-2010 Zaaknummer 198015 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Kort geding

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308

ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 ECLI:NL:GHDHA:2013:4308 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 12-11-2013 Datum publicatie 14-11-2013 Zaaknummer 200.092.575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND. Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad. zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling civielrecht Zittingsplaats Lelystad zaaknummer / rolnummer: C/16/369978 / HL ZA 14-173 Vonnis van 25 februari 2015 in de zaak van maatschap [naam maatschap], gevestigd

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392

ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 ECLI:NL:RBROT:2012:BV6392 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 15-02-2012 Datum publicatie 21-02-2012 Zaaknummer 372890 / HA ZA 11-458 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351

ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 ECLI:NL:RBUTR:2007:BA4351 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 03-05-2007 Datum publicatie 03-05-2007 Zaaknummer 515624 AV EXPL 07-35 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351

ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 ECLI:NL:RBNHO:2017:6351 Instantie Datum uitspraak 05-07-2017 Datum publicatie 31-07-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 5474399 \ CV EXPL 16-8870 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:3565

ECLI:NL:RBROT:2017:3565 ECLI:NL:RBROT:2017:3565 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 19-04-2017 Datum publicatie 10-05-2017 Zaaknummer C/10/507047 / HA ZA 16-758 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065

ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 ECLI:NL:RBAMS:2017:2065 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 31-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-154 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414

ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 ECLI:NL:RBNHO:2014:8414 Instantie Datum uitspraak 16-06-2014 Datum publicatie 13-11-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 2896454 CV EXPL 14-830 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744

ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 ECLI:NL:RBMID:2011:BR4744 Instantie Rechtbank Middelburg Datum uitspraak 09-02-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 75196 / HA ZA 10-466 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812

ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8812 Instantie Datum uitspraak 18-04-2013 Datum publicatie 26-04-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 582121 - CV EXPL 12-15165 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2017:147 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-01-2017 Datum publicatie 23-03-2017 Zaaknummer 200.189.286/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927

ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 ECLI:NL:RBROT:2011:BP3927 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 05-01-2011 Datum publicatie 10-02-2011 Zaaknummer 332164 / HA ZA 09-1605 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BT2009

ECLI:NL:RBAMS:2011:BT2009 ECLI:NL:RBAMS:2011:BT2009 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 27-07-2011 Datum publicatie 20-09-2011 Zaaknummer 431748 - HA ZA 09-2096 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2014:8805

ECLI:NL:RBAMS:2014:8805 ECLI:NL:RBAMS:2014:8805 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-12-2014 Datum publicatie 23-12-2014 Zaaknummer 2086265 - HA EXPL 13-655 Rechtsgebieden Verbintenissenrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619

ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 ECLI:NL:GHSHE:2017:3619 Instantie Datum uitspraak 15-08-2017 Datum publicatie 16-08-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch 200.216.119_01

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675

ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 ECLI:NL:RBALK:2011:BR4675 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 20-07-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 119380 - HA ZA 10-390 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598

ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 ECLI:NL:RBARN:2007:BB1598 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-06-2007 Datum publicatie 13-08-2007 Zaaknummer 153406 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614

ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 ECLI:NL:RBDHA:2013:18614 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24122013 Datum publicatie 13012014 Zaaknummer 2293657 RL EXPL 1325337 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239

ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 ECLI:NL:RBROT:2005:AU0239 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 28-07-2005 Datum publicatie 28-07-2005 Zaaknummer 242867/ KG ZA 05-645 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:3340

ECLI:NL:RBROT:2016:3340 ECLI:NL:RBROT:2016:3340 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20042016 Datum publicatie 03052016 Zaaknummer 4878125 VV EXPL 1612 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405

ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 ECLI:NL:RBZWB:2013:11405 Instantie Datum uitspraak 30-10-2013 Datum publicatie 12-09-2014 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 02/264757 / HA ZA 13-397 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:7352

ECLI:NL:RBZWB:2014:7352 ECLI:NL:RBZWB:2014:7352 Instantie Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 28-01-2015 Zaaknummer 242982 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Verbintenissenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980

ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980 ECLI:NL:RBMNE:2013:BY8980 Instantie Datum uitspraak 30-01-2013 Datum publicatie 31-01-2013 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer C/16/275137 / HA ZA 09-2325 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2003:AM2433

ECLI:NL:RBARN:2003:AM2433 ECLI:NL:RBARN:2003:AM2433 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 27-08-2003 Datum publicatie 21-10-2003 Zaaknummer 95078/ HA ZA 03-34 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039 ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 07-05-2008 Datum publicatie 20-05-2008 Zaaknummer 338255 / 07-10785 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119

ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119 ECLI:NL:GHSHE:2004:AO4119 Instantie Datum uitspraak 27-01-2004 Datum publicatie 20-02-2004 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-hertogenbosch C0201298-RO Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844

ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 ECLI:NL:RBROT:2009:BI9844 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 20-05-2009 Datum publicatie 25-06-2009 Zaaknummer 315275 / HA ZA 08-2278 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906

ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 ECLI:NL:RBAMS:2011:BS8906 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 13-09-2011 Datum publicatie 14-09-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 497590 / KG ZA 11-1292 MvW/JWR

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:6088

ECLI:NL:RBROT:2016:6088 ECLI:NL:RBROT:2016:6088 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08072016 Datum publicatie 05082016 Zaaknummer 4988424 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624

ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 ECLI:NL:RBARN:2012:BX0624 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 20-06-2012 Datum publicatie 06-07-2012 Zaaknummer 216937 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537

ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 ECLI:NL:RBAMS:2017:1537 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 13-03-2017 Zaaknummer KK EXPL 17-174 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP3591

ECLI:NL:RBARN:2011:BP3591 ECLI:NL:RBARN:2011:BP3591 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 26-01-2011 Datum publicatie 08-02-2011 Zaaknummer 162975 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:6585

ECLI:NL:GHARL:2015:6585 ECLI:NL:GHARL:2015:6585 Instantie Datum uitspraak 08-09-2015 Datum publicatie 26-10-2015 Zaaknummer 200.134.402 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371

ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 ECLI:NL:RBNHO:2013:9371 Instantie Datum uitspraak 25-09-2013 Datum publicatie 11-10-2013 Zaaknummer 2113562 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland Civiel recht Eerste

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BY3836

ECLI:NL:RBSHE:2012:BY3836 ECLI:NL:RBSHE:2012:BY3836 Instantie Datum uitspraak 21-11-2012 Datum publicatie 26-11-2012 Rechtbank 's-hertogenbosch Zaaknummer 214107 / HA ZA 10-14871 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920

ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 ECLI:NL:RBHAA:2010:BN9920 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 23-09-2010 Datum publicatie 08-10-2010 Zaaknummer 171924 / KG ZA 10-360 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl...

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ecli:nl:gharl... 1 of 5 31-01-16 21:27 Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:GHARL:2013:5729 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ecl Instantie Datum uitspraak 30-07-2013 Datum publicatie 01-08-2013

Nadere informatie