ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer / HA ZA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie. Rechtbank Amsterdam. Datum uitspraak. 29-06-2011 Datum publicatie 22-08-2011. Zaaknummer 405840 / HA ZA 08-2334"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5471 Instantie Datum uitspraak Rechtbank Amsterdam Datum publicatie Zaaknummer Rechtsgebieden / HA ZA Civiel recht Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Eerste aanleg - enkelvoudig Schadestaatprocedure, schadevaststelling na deskundigenbericht naar aanleiding van onrechtmatige uitzending van het door Tros uitgezonden televisieprogramma Radar op 24 mei 2004 Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: / HA ZA Vonnis van 29 juni 2011 in de zaak van 1. de maatschap naar burgerlijk recht LAKO KENNELS, gevestigd te Huissen (gemeente Lingewaard), 2. [A], 3. [B], beiden wonende te --, eisers, advocaat: mr. P.A.J.M. Lodestijn, tegen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid TROS, gevestigd te Hilversum, gedaagde, advocaat: mr. M.A. de Kemp. Eisers zullen hierna worden aangeduid als Lako Kennels c.s. en afzonderlijk als Lako Kennels, [A] en [B]. Gedaagde zal hierna worden aangeduid als Tros. 1. De verdere procedure 1.1. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit: - het tussenvonnis van 21 oktober 2009, waarbij H.J.M. Bos (hierna: de deskundige) tot deskundige is benoemd; - het deskundigenbericht, ter griffie ingeleverd bij brief van 22 maart 2010;

2 - de conclusie na deskundigenbericht aan de zijde van Lako Kennels c.s., met producties; - de conclusie van antwoord na deskundigenbericht aan de zijde van Tros, met producties; - de akte houdende uitlating en overlegging producties aan de zijde van Lako Kennels c.s., met producties; - de antwoordakte uitlating producties aan de zijde van Tros Ten slotte is vonnis bepaald. 2. De verdere beoordeling 2.1. Volhard wordt in hetgeen in de tot nog toe gewezen tussenvonnissen is overwogen en geoordeeld In de onderhavige zaak gaat het kort gezegd om het volgende. Bij vonnis van deze rechtbank van 17 mei 2006 ( / HA ZA ), in de zaak tussen Lako Kennels c.s. enerzijds en Tros en een medegedaagde anderzijds, is voor recht verklaard dat Tros en de medegedaagde partij aansprakelijk zijn voor de schade die Lako Kennels heeft geleden als gevolg van een onrechtmatige uitzending van het door Tros uitgezonden televisieprogramma Radar op 24 mei 2004, de onrechtmatige publicatie aangaande Lako Kennels op de website van Tros en de schade die het gevolg is van de weigering van Tros tot rectificatie van het een en ander. De zaak is ter begroting van de schade verwezen naar de onderhavige schadestaatprocedure. Bij tussenvonnis van 8 april 2009 (hierna: het tussenvonnis) is samengevat het volgende overwogen. Vaststaat dat er een causaal verband bestaat tussen de onrechtmatige gedraging van Tros en de door Lako Kennels c.s. gevorderde schade (rechtsoverweging 4.4 tot en met 4.6). Onder schade dient te worden verstaan de vermindering van het bedrijfsresultaat over de diverse jaren (rechtsoverweging 4.8). Dat Lako Kennels na de gewraakte uitzending klanten verloor en dat daarmee de omzet (en uiteindelijk het bedrijfsresultaat) is afgenomen, is het redelijkerwijs te verwachten gevolg van het vermelden van Lako Kennels in de top vijf. Gelet op de causaliteitsmaatstaf van artikel 6:98 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en de in het tussenvonnis vermelde omstandigheden, in hun onderlinge verband bezien, kunnen de afgenomen bedrijfsresultaten in redelijkheid aan het onrechtmatig handelen van Tros worden toegerekend (rechtsoverweging 4.8) De hiervoor onder 2.2 vermelde rechtsoverwegingen dienen tot uitgangspunt bij de verdere beoordeling, die thans nog ziet op de vraag naar de omvang van de door Lako Kennels c.s. geleden schade. In het tussenvonnis is hieromtrent overwogen dat Tros gemotiveerd de juistheid heeft betwist van de door Lako Kennels c.s. aan de door hen gevorderde schade ten grondslag gelegde gegevens. Lako Kennels c.s. zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld om door middel van een deskundigenbericht hun schade te bewijzen. De deskundige heeft na zijn benoeming onderzoek verricht. Zijn rapport heeft hij in concept aan partijen gezonden. Tros heeft in dat stadium afgezien van het geven van een reactie. Lako Kennels c.s. hebben op het conceptrapport gereageerd. De reactie van Lako Kennels c.s. en de reactie hierop van de deskundige zijn in het deskundigenbericht vermeld. De deskundige heeft zijn deskundigenbericht bij brief van 22 maart 2010 ter griffie ingeleverd. Partijen hebben vervolgens bij conclusie c.q. antwoordconclusie na deskundigenbericht op het deskundigenbericht gereageerd. Vervolgens hebben zij ieder nog een akte genomen. Op hetgeen door partijen naar voren is gebracht zal, voor zover voor de beoordeling van belang, hierna worden ingegaan Aan de deskundige zijn de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd: 1. Welke bedrijfsresultaten voor belasting heeft Lako Kennels behaald in de jaren 2004 tot en met 2008? 2. Wat zouden naar uw mening de bedrijfsresultaten van Lako Kennels voor belasting over de jaren 2004 tot en met 2008 zijn geweest bij een normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s? Kunt u inzichtelijk maken welke omstandigheden u bij de begroting van het bedrijfsresultaat van belang heeft geacht? 3. Kunt u, uitgaande van een normale bedrijfsuitoefening en met in achtneming van de normale bedrijfsrisico s en de goede en kwade kansen, een schatting maken van het bedrijfsresultaat van Lako Kennels voor belastingen over de periode 2009 tot en met 2014? Kunt u inzichtelijk maken welke omstandigheden u bij de begroting van het bedrijfsresultaat van belang heeft geacht? 4. Op welk bedrag schat u de schade van Lako Kennels over de periode ? 5. Kunt u de schade van Lako Kennels over de periode kapitaliseren naar 1 januari 2009? Zo niet, kunt u dan vermelden waarom het kapitaliseren naar uw mening niet mogelijk is? 6. Heeft u verder nog opmerkingen die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de zaak?

3 Hierna zal worden ingegaan op de conclusies van de deskundige. Vraag 1: de werkelijke bedrijfsresultaten over De deskundige heeft vraag 1 als volgt beantwoord: De resultaten voor belastingen van Lako [rechtbank: Lako Kennels] blijken uit de opgemaakte jaarrekeningen van de onderneming waarbij door de heer J.H.M. Winkelhorst RA een samenstellingsverklaring is verstrekt. De resultaten kunnen als volgt worden weergegeven: 2004 : : : : : Partijen hebben tegen deze conclusie van de deskundige geen bezwaren aangevoerd, zodat de rechtbank de conclusie tot de hare maakt. Vraag 2: de bedrijfsresultaten over bij een normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s 2.6. De deskundige heeft vraag 2 als volgt beantwoord: In bijlage 1 zijn voor de jaren 2002 tot en met 2006 de omzetbedragen per maand weergegeven zoals deze blijken uit het overzicht aangiften omzetbelasting. Hieruit blijkt dat er in 2004 in de periode juni tot en met december een omzetdaling van is gerealiseerd in vergelijking met dezelfde periode in In de periode januari tot en met mei 2005 is de omzet lager dan in dezelfde periode Dit betekent dat in de periode van een jaar na de betreffende uitzending op 24 mei 2004 de omzet lager was dan de omzet in het jaar voor de uitzending. In de eerste 5 maanden van 2004 is de omzetdaling ten opzichte van dezelfde periode in , echter de omzet was wel gestegen in deze periode ten opzichte van dezelfde periode in 2002, namelijk De omzet over de periode juni 2003 tot en met mei 2004 bedroeg , derhalve betekent de daling van de omzet met een daling van ruim 35%. In de berekening is geen rekening gehouden met andere positieve danwel negatieve invloeden op de omzetontwikkeling. In bijlage 2 is berekend de gemiddelde brutomarge (omzet minus inkoopwaarde van de omzet) over de jaren 1999 tot en met Hierbij zijn de advertentiekosten opgenomen onder de bedrijfskosten in plaats van onder de inkoopwaarde van de omzet aangezien deze kosten niet een rechtstreeks verband houden met de omzet. De gemiddelde brutomarge bedraagt Wij zijn van mening door de gemiddelde brutomarge van deze jaren te nemen dat een representatieve brutomarge wordt genomen over een reeks van jaren waarbij plussen en minnen in de bruto marge als gevolg van ondernemingstechnische en privé oorzaken (waaronder ziekte mevrouw [A] in 2003) worden genivelleerd. Op 24 mei 2004 was de uitzending die de procedure heeft veroorzaakt. Vandaar is dit jaar niet meegenomen voor de berekening van het gemiddelde. Deze gemiddelde brutomarge is overgenomen in de resultatenrekeningen voor de jaren 2004 tot en met 2008 zoals vermeld in de betreffende jaarrekeningen. Tevens hebben wij hierbij gecorrigeerd de baten en lasten betrekking hebbende op de procedure TROS versus Lako zoals deze blijken uit de jaarrekeningen. De bedrijfsresultaten van Lako Kennels voor belasting over de jaren 2004 tot en met 2008 bij een normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s op basis van de voorgaande uitgangspunten zijn in bijlage 2 berekend en zijn als volgt: 2004 : : : : : Het verschil in het resultaat voor belastingen volgens de jaarrekeningen en het gecorrigeerde resultaat voor belastingen over de jaren 2004 tot en met 2008 bedraagt

4 2.7. Lako Kennels c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen de wijze waarop de deskundige het bedrijfsresultaat over de periode heeft berekend. De deskundige heeft hierop als volgt gereageerd: Bij het berekenen van de bedrijfsresultaten over de periode 2004 tot en met 2008 is door de deskundige uitgegaan van een gemiddelde over de periode 1999 tot en met 2003, waarbij geen rekening gehouden is met een significant stijgende brutowinstmarge. [rechtbank: dit is een weergave door de deskundige van de opmerking van Lako Kennels c.s.] Hieromtrent lichten wij het volgende toe: - uit de jaarrekeningen over de jaren 1999 tot en met 2003 blijken de volgende brutowinstmarges: 1999 : : : : : Op grond van de afwijkingen in de winstmarges zijn wij niet van mening dat sprake is van een significant stijgende brutowinstmarge. - vraag 2 van het vonnis verzoekt tot een antwoord op het bedrijfsresultaat. Indien sprake zou zijn van een toenemende brutowinstmarge, dan zal dit eveneens leiden tot een toename van de overige bedrijfskosten. De mogelijke aannames bij de projectie van zowel de ontwikkeling van de brutowinstmarge als de bedrijfskosten achten wij dusdanig discutabel dat daarmee niet een stellig standpunt omtrent de schade ingenomen kan worden De deskundige is, blijkens zijn antwoord op vraag 2 (zie hiervoor onder 2.6), voor het vaststellen van het bedrijfsresultaat onder meer uitgegaan van een gemiddelde brutowinstmarge van EUR ,--. Hiermee wordt een representatieve brutomarge genomen over een reeks van jaren, waarbij de plussen en minnen in de brutomarge als gevolg van ondernemingstechnische en privé-oorzaken worden genivelleerd, aldus de deskundige. Vervolgens heeft de deskundige op basis van dit uitgangspunt het resultaat berekend voor de jaren en geconcludeerd dat het verschil in het resultaat voor belastingen volgens de jaarrekeningen en het gecorrigeerde resultaat voor belastingen over de jaren 2004 tot en met 2008 EUR ,-- bedraagt. De rechtbank ziet geen aanleiding af te wijken van deze conclusie van de deskundige. Lako Kennels c.s. hebben gesteld dat de deskundige ten onrechte niet is uitgegaan van de over de periode zoals door Lako Kennels c.s. verwoord stabiele, significant, stijgende brutowinstmarge-ontwikkeling. Volgens Lako Kennels c.s. dient deze ontwikkeling te worden geëxtrapoleerd naar de daaropvolgende jaren. Met de deskundige is de rechtbank echter allereerst van oordeel dat over de jaren geen sprake is van een significant stijgende brutowinstmarge. Weliswaar is in de jaren 2000 en 2002 een stijging te constateren ten opzichte van het jaar daarvoor (zie hiervoor onder 2.7), maar niet kan worden gezegd dat deze stijging een significante stijging betreft of dat sprake is van een trendmatige ontwikkeling, zoals door Lako Kennels c.s. betoogd. Gelet op de over de verschillende jaren schommelende brutowinstmarges is verder begrijpelijk dat de deskundige heeft gekozen voor een uitgangspunt waarin deze schommelingen zoveel mogelijk worden ondervangen. Er bestaat dan ook geen aanleiding tot extrapolatie zoals door Lako Kennels c.s. betoogd. Hetgeen Lako Kennels c.s. met betrekking tot het niet extrapoleren verder nog hebben gesteld behoeft, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, geen beoordeling Tros heeft als eerste bezwaar aangevoerd dat de deskundige geen rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van andere omstandigheden die tot de daling van de bedrijfsresultaten kunnen hebben geleid. Aan dit bezwaar zal worden voorbijgegaan. Met uitzondering van de omstandigheid dat sprake zou zijn geweest van een daling van de algehele interesse in puppies, waaromtrent reeds in het tussenvonnis is geoordeeld, en de hierna te bespreken mogelijke prijsdaling, zijn geen andere omstandigheden gesteld of gebleken die de conclusie rechtvaardigen dat niet alleen de gewraakte uitzending maar ook andere omstandigheden debet zijn geweest aan de daling van de bedrijfsresultaten. De deskundige behoefde bij die stand van zaken niet uit eigener beweging te onderzoeken of zulke omstandigheden aanwezig waren Tros heeft verder als bezwaar aangevoerd dat de deskundige zich heeft gebaseerd op stukken die niet zijn voorzien van een accountantsverklaring, maar van een samenstellingsverklaring. Daarmee bestaat geen enkele zekerheid over de juistheid van de inhoud van de jaarrekeningen, aldus Tros. Dit bezwaar treft geen doel.

5 Het enkele feit dat een jaarrekening is voorzien van een samenstellingsverklaring en niet van een accountantsverklaring brengt immers niet met zich dat moet worden getwijfeld aan de juistheid van de in deze jaarrekening opgenomen gegevens. Tros heeft ook geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat aan de juistheid van de in de jaarrekeningen vermelde gegevens dient te worden getwijfeld Als bezwaar heeft Tros naar voren gebracht dat de jaarrekeningen summier zijn en dat zij geen gegevens vermelden over het aantal verkochte puppies, de gemiddelde verkoopprijs van de puppies en over de kosten. Zonder nadere toelichting, die van de zijde van Tros ontbreekt, is onduidelijk waarom de jaarrekening deze door Tros vermelde gegevens zou moeten bevatten. Het gaat immers om de schade in zijn totaliteit, waartoe in beginsel kan worden volstaan met het gebruik maken van de in de jaarrekening en winst- en verliesrekening vermelde gegevens. Tros heeft verder aangevoerd dat de deskundige ten onrechte geen rekening heeft gehouden met prijsdalingen bij de verkoop van puppies en dat niet kan worden uitgesloten dat de omzetdaling vanaf 2004 is veroorzaakt door prijsdalingen. Zij heeft echter geen feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit kan worden geconcludeerd dat in zijn algemeenheid sprake was van een prijsdaling bij de verkoop van puppies en dat ook Lako Kennels hiermee werd geconfronteerd. Het bezwaar treft derhalve geen doel Daarnaast heeft Tros als bezwaar naar voren gebracht dat er geen zekerheid is over de gevolgen van de ziekte van [A] voor de omzet van Lako Kennels voor zover dit de periode na mei 2004 betreft. Aan dit bezwaar zal worden voorbijgegaan. Lako Kennels c.s. hebben betwist dat [A] ook in 2004 nog ziek was, terwijl Tros geen feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit het tegendeel volgt. Dit lag wel op haar weg. Vraag 3: de bedrijfsresultaten over De deskundige heeft vraag 3 als volgt beantwoord: Een begroting is altijd aan onzekerheden ten aanzien van de uitgangspunten onderhevig, zeker voor een periode van 6 jaren. In de vraag zoals hij gesteld wordt mag worden uitgegaan van een normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s en de goede en kwade kansen. In het vonnis d.d. 21 oktober 2009 staat opgenomen onder 2.2 dat met betrekking tot de omvang van de schade een vergelijking dient te worden gemaakt tussen het bedrijfsresultaat dat in werkelijkheid is behaald en het bedrijfsresultaat dat zou zijn behaald in de hypothetische situatie zonder de onrechtmatige gedragingen van TROS. Voor de berekeningen in bijlage 1 zijn genomen de gemiddelden van de omzet van de jaren 1999 tot en met Duidelijk is dat Lako in deze jaren een bruto marge heeft gerealiseerd welke altijd hoger was dan De gemiddelde brutomarge over deze jaren van kan worden gezien als een marge die bij een normale bedrijfsuitoefening en met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s kan worden gerealiseerd. Uit de bijlage blijkt dat de vaste kosten van de onderneming in de verschillende jaren niet veel afwijken behoudens de advertentiekosten. Deze kosten zijn aanmerkelijk gedaald in de jaren na Deze kosten hebben wij berekend op het gemiddelde gerealiseerd in de jaren 1999 tot en met 2005, zijnde In 2007 is er een boekwinst materiële vaste activa die de hogere accountantskosten voor 2006 compenseert. Hiervoor hebben wij geen correctie doorgevoerd. De overige kosten hebben wij berekend op het gemiddelde van de jaren 2004 tot en met Zoals uit de bijlage blijkt kan het resultaat voor belastingen voor de jaren 2009 tot en met 2014 berekend worden op per jaar Lako Kennels c.s. hebben als bezwaar aangevoerd dat de deskundige ten onrechte voor de advertentiekosten vanaf 2005 een jaarlijks bedrag van EUR ,-- heeft vastgesteld. De deskundige heeft daarmee geen rekening gehouden met het feit dat de advertentiekosten van Lako Kennels vanaf 2005 sterk zijn afgenomen en met de alom erkende trend binnen de advertentiebranche, aldus Lako Kennels c.s. Deze trend bestaat er volgens Lako Kennels c.s. uit dat er (vanaf 2005) een fundamentele verschuiving heeft plaatsgevonden in de wijze van adverteren waardoor de advertentiekosten aanzienlijk zijn gedaald. Lako Kennels c.s. kunnen niet in hun bezwaar worden gevolgd. Weliswaar stellen zij dat sprake is van een alom erkende trend, maar zij hebben dit niet aannemelijk gemaakt. Hiertoe is in ieder geval onvoldoende het door hen in het geding gebrachte persbericht. In dit persbericht wordt op geen enkele wijze gerefereerd aan een sinds 2005 bestaande trend in de door Lako Kennels c.s. vermelde zin. Ook overigens kunnen Lako Kennels c.s. niet in hun bezwaar worden gevolgd. Zo hebben zij zoals Tros terecht tegenwerpt geen stukken in het geding gebracht waaruit volgt dat Lako Kennels vóór 2005 op een andere wijze adverteerde dan na Voor zover moet worden aangenomen dat sprake is geweest van de door Lako Kennels c.s. genoemde maatschappelijke trend kan dus niet worden geconcludeerd dat zich ook bij Lako Kennels een wijziging heeft

6 voorgedaan in de wijze van adverteren en dat het deze wijziging is geweest die heeft geleid tot een vermindering van de advertentiekosten Tros heeft als bezwaar aangevoerd dat de deskundige ten onrechte mede het jaar 2009 heeft gebruikt als basis voor het vaststellen van het bedrijfsresultaat over de periode Zij onderbouwt dit aldus, dat Lako Kennels in 2009 een sterk lagere omzet en brutowinstmarge kende dan in 2007 en Deze lagere omzet en brutowinstmarge is volgens Tros niet aan haar toe te rekenen. Tros gaat met haar bezwaar echter ten onrechte eraan voorbij dat de deskundige is gevraagd de bedrijfsresultaten te berekenen met inachtneming van de normale bedrijfsrisico s en met inachtneming van de goede en kwade kansen. Voor zover Tros al in haar stelling kan worden gevolgd dat de in 2009 verminderde omzet en brutowinstmarge niet aan haar is toe te rekenen, wordt dit bezwaar ondervangen doordat de deskundige voor zijn berekening gebruik heeft gemaakt van een gemiddeld bedrijfsresultaat over de jaren De juistheid van deze methode heeft Tros niet betwist. Vraag 4: de schade over De deskundige heeft vraag 4 als volgt beantwoord: De schade is door ons berekend door de margederving te berekenen. De kosten veronderstellen wij constant, behoudens de advertentiekosten welke door ons berekend zijn op het gemiddelde zoals besteedt in de jaren 1999 tot en met In 2005 en 2006 bedroegen de advertentiekosten en , derhalve beduidend hoger dan in de jaren daarna, echter in 2005 en 2006 was de omzet sterk gedaald. De gemiddelde gerealiseerde bruto marge in de jaren 2007 tot en met 2009 bedraagt Deze heeft zich enigszins gestabiliseerd na de zeer sterk gedaalde marge in de jaren 2005 en De schade per jaar kan worden berekend door het verschil te nemen in de gemiddelde gerealiseerde marge in de jaren 2007 tot en met 2009 met de gemiddelde gerealiseerde marge in de jaren 1999 tot en met In bijlage 4 is dit berekend op een lagere gemiddelde gerealiseerde marge van Wij hebben ook de advertentiekosten hiervoor herrekent tot het niveau van in de jaren 1999 tot en met Dit betekent een hogere kostenpost van , derhalve per saldo een hoger rendement van wat voor de periode 2009 tot en met 2014 een totale schadepost betekent van Gelet op hetgeen hiervoor onder 2.14 en 2.15 is overwogen bestaat geen aanleiding van deze conclusie van de deskundige af te wijken. De rechtbank zal de conclusie van de deskundige daarom tot de hare maken. Vraag 5: kapitalisatie van de schade over De deskundige heeft vraag 5 als volgt beantwoord: De marge voor de jaren is door ons gelijk gehouden. Feitelijk zou je deze marge ieder jaar moeten indexeren omdat je mag verwachten dat tarieven ieder jaar worden aangepast in verband met de tevens te verwachten stijging van de kosten (zakelijk en privé) ieder jaar. Doordat wij deze indexatie van marge en kosten en dus van het rendement niet hebben doorgevoerd zijn wij van mening dat kapitaliseren niet vereist is naar 1 januari 2009 en dat de schade derhalve bedraagt voor deze periode Hierbij veronderstellen wij dus dan de rentefactor voor de contante waardeberekening gelijk is aan de indexatie Partijen hebben tegen deze conclusie van de deskundige geen bezwaren aangevoerd, zodat de rechtbank de conclusie tot de hare maakt Nu geen van de door Lako Kennels c.s. en Tros tegen het deskundigenbericht opgeworpen bezwaren doel treft, worden de conclusies van de deskundige integraal overgenomen en maakt de rechtbank deze tot de hare. Dit brengt met zich dat de schade aan de zijde van Lako Kennels c.s. ten gevolge van de onrechtmatige gedragingen van Tros wordt vastgesteld op de EUR ,-- (2004 tot 2008) en EUR ,-- ( ), totaal EUR ,--. Dit bedrag is toewijsbaar, alsmede de daarover gevorderde wettelijke rente vanaf 24 mei Buitengerechtelijke kosten Lako Kennels c.s. hebben vergoeding gevorderd van buitengerechtelijke kosten ter zake van de vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Lako Kennels c.s. hebben hun kosten als volgt begroot: Auditoria B.V. EUR ,--; [CD] EUR ,50; advocaatkosten EUR ,22.

7 2.22. Met betrekking tot de kosten van Auditoria B.V. heeft Tros terecht en onbetwist aangevoerd dat niet is gebleken van meer kosten dan hetgeen Auditoria B.V. bij factuur van 25 juni 2007 in rekening heeft gebracht (conclusie na deskundigenbericht, productie 2), EUR 2.523,-- inclusief btw (EUR 2.120,-- exclusief btw). Tros heeft verder onbetwist aangevoerd dat de bij deze factuur in rekening gebrachte btw niet voor vergoeding in aanmerking komt. Gelet op de complexiteit van de schadevaststelling en met inachtneming van de hiervoor vermelde slagende verweren aan de zijde van Tros, acht de rechtbank het verrichte onderzoek door de externe deskundige Auditoria B.V. redelijkerwijs noodzakelijk ter vaststelling van de schade en ook de gemaakte kosten redelijk tot een bedrag van EUR 2.120,--. Aldus komt op de voet van artikel 6:96 lid 2 onder b BW een bedrag van EUR 2.120,--, voor vergoeding in aanmerking. Lako Kennels c.s. hebben niet gesteld wanneer zij de factuur van Auditoria B.V. hebben voldaan, zodat de wettelijke rente over dit bedrag zal worden toegewezen vanaf de dag der dagvaarding Met betrekking tot de kosten van [CD] geldt dat Lako Kennels c.s. deze bij dagvaarding hebben begroot op EUR 2.523,--. Lako Kennels c.s. hebben bij conclusie na deskundigenbericht gesteld dat de kosten van [CD] thans moeten worden begroot op EUR ,50. Lako Kennels c.s. hebben met betrekking tot deze kosten echter niet hun eis vermeerderd op de in artikel 130 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) voorgeschreven wijze. Dit brengt met zich dat de door Lako Kennels c.s. gestelde kosten die het bij dagvaarding gevorderde bedrag overschrijden reeds om deze reden niet voor toewijzing in aanmerking komen. Met betrekking tot de bij dagvaarding gevorderde kosten van EUR 2.523,-- hebben Lako Kennels c.s. niet inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden zijn verricht ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, zodat ook deze kosten zullen worden afgewezen De gevorderde advocaatkosten zullen eveneens worden afgewezen. Blijkens de stellingen van Lako Kennels c.s. betreffen dit kosten die verband houden met de onderhavige procedure. De artikelen Rv plegen voor deze werkzaamheden een vergoeding in te houden. Dit wordt niet anders doordat, zoals Lako Kennels c.s. stelt, het schadedebat buitenproportioneel veel werkzaamheden van haar advocaat heeft gevergd. Niet valt in te zien waarom deze werkzaamheden dan voor rekening van Tros moeten komen. Een enkel, niet onderbouwd, beroep op de eisen van redelijkheid en billijkheid is onvoldoende. Conclusies Hetgeen in de tussenvonnissen en in onderhavig vonnis is overwogen en geoordeeld, leidt ertoe dat Tros zal worden veroordeeld tot betaling aan Lako Kennels c.s. van EUR ,--, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 24 mei 2004 tot aan de dag der algehele voldoening Tros zal tevens worden veroordeeld tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten van EUR 2.120,--, vermeerderd met wettelijke rente vanaf 29 juli 2008 tot aan de dag der algehele voldoening Tros zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van Lako Kennels c.s., tot op heden begroot op EUR ,61 ter zake verschotten (waarvan EUR 9.113,17 ter zake van het deskundigenbericht) en EUR 8.385,-- ter zake van het salaris advocaat. 3. De beslissing De rechtbank 3.1. veroordeelt Tros aan Lako Kennels c.s. te betalen EUR ,-- (vijfhonderdvijfduizend vijfhonderdnegenenzeventig euro), vermeerderd met wettelijke rente vanaf 24 mei 2004 tot aan de dag der algehele voldoening; 3.2. veroordeelt Tros aan Lako Kennels c.s. te betalen EUR 2.120,-- (tweeduizend honderdtwintig euro), vermeerderd met wettelijke rente vanaf 29 juli 2008 tot aan de dag der algehele voldoening; 3.3. veroordeelt Tros in de kosten van deze procedure aan de zijde van Lako Kennels c.s., tot op heden begroot op EUR ,61; 3.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 3.5. wijst af het meer of anders gevorderde. Dit vonnis is gewezen door mr. J.M. Vrakking en in het openbaar uitgesproken op 29 juni 2011.

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35)

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. C12/87397/HA ZA 13-35) ARREST GERECHTSHOF s-hertogenbosch Afdeling civiel recht zaaknummer HD 200.141.063/01 arrest van 13 januari 2015 in de zaak van A, wonende te [Woonplaats], appellante, hierna aan te duiden als de vrouw,

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van

vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van 1 augustus 2012 in de zaak van vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 410582 / HA ZA 12-55 Vonnis in incident van in de zaak van 1. de naamloze vennootschap KONINKLIJKE DSM N.V., gevestigd te Heerlen,

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam,

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DELOITTE ACCOUNTANTS B.V., gevestigd te Rotterdam, vonnis RECHTBANK AMSTERDAM sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 398833 / HA ZA 08-1465 Vonnis van in de zaak van de stichting STICHTING ONDERZOEK BEDRIJFS INFORMATIE SOBI, gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011

Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 Mr. A.E. Krispijn advocaat Kennedy Van der Laan Mr. M. Oudenaarden advocaat Kennedy Van der Laan Magna Charta Digital Law Review Werkgeversaansprakelijkheid: HR 11 November 2011 W W W. M A G N A C H A

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015

vonnis In naam van de Koning RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel Vl!nnis in kort geding van 17 juli 2015 In naam van de Koning vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel ~knummer I rolnummer: Cl131588872 I KG ZA 15-739 MVIJWR Vl!nnis in kort geding van in de zaak van de

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss...

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing «JAR» Rechtbank Amsterdam, kantonrechter 12 mei 2014, nr. CV 13-22452, (mr. Ulrici) Noot mr. E.S. de Jong Verhouding jaarurensysteem en rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst. Invulling rechtsvermoeden.

Nadere informatie

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen

Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid scholen piv Bulletin 3 Inhoud Pagina 4 Toegang tot en bewaking privacy van medische gegevens Pagina 10 Verzekeringsplicht werkgever Pagina 14 Overlijdensschade en berekening daarvan Pagina 17 Asbest en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159

Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer. procedurenummer: AWB 12/159 Uitspraak RECHTBANK LEEUWARDEN Sector bestuursrecht, belastingkamer procedurenummer: AWB 12/159 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 16 augustus 2012 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting

Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid. gedragingen kinderen. Weggesluisde premiegelden en een vergeten procedure Verjaring en stuiting PIV Bulletin 3 Inhoud Pagina 1 Verjaring en stuiting Pagina 8 Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars Pagina 14 Uitbreiding aansprakelijkheid ouders voor gedragingen kinderen Pagina 18 Wat te doen als

Nadere informatie

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht *

De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * De kosten van het (voorlopig) deskundigenbericht * Mr. A.J. Van 1. Inleiding Het voorlopig deskundigenbericht is een geschikt middel om duidelijkheid te verkrijgen over de feitelijke grondslag van een

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen.

6. Bij e-mail van 31 maart 2014 heeft Google het CBP geïnformeerd over de voortgang van de door Google genomen en voorgenomen maatregelen. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN Google Inc. DATUM 17 november 2014

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925

zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel - voorzieningenrechter zaaknummer / rolnummer: C/09/448593 / KG ZA 13-925 Vonnis in kort geding van in de zaak van de vennootschap naar vreemd recht EKSMO PUBLISHING

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam

en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Amsterdam van 30 oktober 2012 in de zaak 12-212A naar aanleiding van de klacht van de heer P/a mr.. en in de zaak 12-213A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen

RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen RJ-Uiting 2008-3 Aanpassingen RJ 271.3 Personeelsbeloningen - Pensioenen Inleiding In deze RJ-Uiting zijn tekstvoorstellen opgenomen voor wijzigingen van hoofdstuk 271.3 Personeelsbeloningen - pensioenen.

Nadere informatie

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt.

1.3. Op 16 januari 20 15 is mondeling vonnis gewezen. Het onderstaande vormt hiervan de schriftelijke uitwerking en is op 30 januari 2015 opgemaakt. ls Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Lelystad zaaknummer I rolnummer: C/161384710 I KL ZA 15-11 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. KARL NOTEN, wonende te IJsselstein, 2. de besloten vennootschap

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente LJN: BV9731, Gerechtshof Arnhem, 11/00546 Datum uitspraak: 13-03-2012 Datum publicatie: 23-03-2012 Rechtsgebied: Belasting

Nadere informatie