Gelet op artikel 10, lid 5 van de "Gemeenschappelijke regeling" doe ik u hierbij door het bestuur vastgestelde "Reglement van Orde" toekomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op artikel 10, lid 5 van de "Gemeenschappelijke regeling" doe ik u hierbij door het bestuur vastgestelde "Reglement van Orde" toekomen."

Transcriptie

1 ROCPj" 5 Aan: de gemeenteraden van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Bezoekadres Stadhuis, Maassluis Koningshoek Correspoi identieadres Postbus AE IVaassluis Telefoon oio Fax oio Gemeenteraad van Schiedam Postbus EA Schiedam Datum : 30 januari 2006 Betreft : Reglement van orde Geachte Raad, De wijziging van de "Gemeenschappelijke regeling Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord" in "Gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord" is door de gemeenteraden op resp. 12 december 2006 door de gemeenteraad van Maassluis, 18 december 2006 door de gemeen eraad van Schiedam en 21 december 2006 door de gemeenteraad van Vlaardingen vastgesteld. Gelet op artikel 10, lid 5 van de "Gemeenschappelijke regeling" doe ik u hierbij door het bestuur vastgestelde "Reglement van Orde" toekomen. Ik hoop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord P.E.H. Kromdijk voorzitter cc. aan de colleges van Burgemeesteren wethouders van Maassluis, Schiedam Vlaardingen Bijlage: Reglement van Orde Bestuursbesluit d.d. 25 januari 2007 Hulp bij het huishouden Speciaal ve /oer (tele-taxi) Rolstoelen en scootmobielen

2 ! Besluit: Het gemeenschappelijk orgaan "ROGplus Nieuwe Waterweg Noord" stelt vast het Reglement van orde voor de vergaderingen van het gemeenschappelij < orgaan "ROGplus Nieuwe Waterweg Noord". Maassluis / P.E.H. Kromcijk, voorzitter Schiedam/ C.A.C/Daskalakis, bestuurslid Vlaardingen C.T. Oosterom,, bestuurslid Co besluit d.d. 25 januari 2007

3 Het gemeenschappelijk orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord, gevestigd te 3144 BA Maassluis, Koningshoek 93050, gelet op het bepaalde in artikel 23 lid 5 juncto artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord en artikel 16 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen het volgende: Reglement van orde voor de vergaderingen van het gemeenschappelijk orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord; HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder -de gemeenschappelijke regeling: de gemeenschappelijke regeling ROGplus Nieuwe Waterweg Noord; -het gemeenschappelijk orgaan; het gemeenschappelijk orgaan, zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, genaamd ROGplus Nieuwe Waterweg Noord; -de Stichting ROGplus: de door de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis opgerichte "Stichting ROGplus Nieuwe Waterweg Noord" gevestigd te Maassluis; -amendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig concept-besluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen; -subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft; -voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van de vergadering. Artikel 2 De voorzitter 1. De voorzitter is belast met: a het leiden van de vergadering; b het handhaven van de orde; c het doen naleven van het reglement van orde; d wat de wet of dit reglement hem verder opdraagt. 2. Hij verleent het woord, formuleert de conclusies, waarover zal worden gestemd en deelt de uitslag van de stemmingen mede.

4 ROGJÏ" 5 Artikel 3 De directeur van de Stichting ROGplus 1 De directeur van de Stichting ROGplus is bij elke vergadering van het gemeenschappelijk orgaan aanwezig. 2. Bij verhindering of afwezigheid wordt hij/zij vervangen door een door het gemeenschappelijk orgaan daartoe aangewezen plaatsvervanger. 3. Hij/zij neemt deel aan de beraadslagingen. HOOFDSTUK 2 VERGADERINGEN Paragraaf 1 Tijd van vergaderen; voorbereidingen Artikel 4 Tijd en plaats van vergaderen Plaats en tijd van de vergaderingen worden in overleg bepaald door de voorzitter, de leden van het gemeenschappelijk orgaan en de directeur van de Stichting ROGplus. De voorzitter kan na overleg met de overige leden en de directeur van de Stichting ROGplus, in bijzondere gevallen, een andere dag en/of een ander aanvangsuur bepalen of een andere vergaderplaats aanwijzen. Artikel 5 Oproep; agenda 1. De directeur van de Stichting ROGplus zendt na overleg met de voorzitter (spoedeisende vergaderingen uitgezonderd) zoveel mogelijk ten minste veertien dagen vóór een vergadering de leden van het gemeenschappelijk orgaan een schriftelijke oproep onder vermelding van de dag, tijd en plaats van de vergadering. 2. De oproepingsbrief vermeldt de onderwerpen, die in de vergadering behandeld zullen worden in de volgorde waarin deze aan de orde zullen worden gesteld. 3. Het gemeenschappelijk orgaan kan besluiten de volgorde van behandeling te wijzigen. 4. Het gemeenschappelijk orgaan kan besluiten in spoedeisende gevallen, op voorstel van een lid, de voorzitter of de directeur van de Stichting ROGplus, onderwerpen die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld, terstond in behandeling te nemen. 5. De voorzitter kan na het verzenden van de oproepingsbrief zo nodig een aanvullende agenda doen uitgaan. De daarop vermelde voorstellen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee maal 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de leden van het gemeenschappelijk orgaan gezonden. 6. Wanneer het gemeenschappelijk orgaan een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging voorbereid acht, kan hij besluiten tot terugzending/verwijzing naar de directeur van de Stichting ROGplus om nadere inlichtingen of om advies. Artikel 6 Toezending voorstellen De voorzitter zorgt er voor dat -spoedeisende gevallen uitgezonderd- de te behandelen voorstellen ten minste zeven dagen voor de vergadering aan de leden van het gemeenschappelijk orgaan worden gezonden. Artikel 7 Ter inzage leggen van stukken 1 De stukken, welke dienen ter toelichting van de voorstellen, worden in elk geval een week voor de vergadering ter inzage gelegd. Indien na dit tijdstip stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van het gemeenschappelijk orgaan.

5 2 Een lid mag een origineel van een ter inzage gelegd stuk niet buiten het kantoor van de ROGplus brengen. Een lid mag een kopie van een ter inzage gelegd stuk slechts voor eigen gebruik buiten het kantoor van de ROGplus brengen. 3 De voorzitter kan toestaan, dat anderen dan de leden van het gemeenschappelijk orgaan de ter inzage liggende stukken inzien. 4 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid blijven stukken, omtrent wier inhoud ingevolge artikel 25, eerste dan wel tweede lid, van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, onder berusting van de voorzitter van het gemeenschappelijk orgaan, die de leden van het gemeenschappelijk orgaan inzage verleent. Van deze stukken mogen geen kopieën worden gemaakt. Artikel 8 Openbare kennisgeving 1. De vergadering wordt door aankondiging in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen (of in het gemeentelijk informatieblad of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze) ter openbare kennis gebracht. 2. De openbare kennisgeving vermeldt: a de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering; b de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda en de daarbij behorende voorstellen kan inzien. Paragraaf 2 Orde der vergadering Artikel 9 Presentielijst leder ter vergadering komend lid tekent onmiddellijk na aankomst in de vergaderzaal de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de notulist gesloten. Artikel 10 Opening vergadering; quorum 1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur, indien het daarvoor door artikel 20 van de Gemeentewet vereiste aantal leden van het gemeenschappelijk orgaan blijkens de presentielijst aanwezig is. 2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden van het gemeenschappelijk orgaan aanwezig is, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen der afwezige leden van het gemeenschappelijk orgaan, dag en uur van de volgende vergadering, met inachtneming van artikel 20 van de Gemeentewet. Artikel 11 Geluid en beeldregistraties Degenen die in de vergaderzaal tijdens de vergadering geluid- en/of beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Artikel 12 Notulen 1. De ontwerp-notulen van de voorgaande vergadering worden, zo mogelijk, aa T de leden van het gemeenschappelijk orgaan toegezonden gelijktijdig met de overige voorstellen. 2. Bij het begin van de vergadering worden, zoveel mogelijk, de notulen van de \jor\ge vergadering vastgesteld.

6 ! 3. De leden van het gemeenschappelijk orgaan hebben het recht, een voorstel jtot verandering te doen, indien de notulen onjuistheden bevatten of niet duidelijkj weergeven hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel tot verandering dienj ten minste 24 uur voor de betreffende vergadering schriftelijk bij de directeur vad de Stichting ROGplus te worden ingediend. 4. De notulen moeten inhouden: a. de namen van de voorzitter en de ter vergadering aanwezige leden van het gemeenschappelijk orgaan, alsmede van de leden van het gemeenschappelijk orgaan die afwezig waren, de ondersteunende ambtenaren van de leden van het gemeenschappelijk orgaan, de directeur van de Stichting ROGplus en/of diens plaatsvervanger en de notulist; b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest; c. een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen der leden van het gemeenschappelijk orgaan die het woord voerden; d. een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemming van de namen van de leden van het gemeenschappelijk orgaan die voor of tegen stemden, onder aantekening van de namen van de leden van het gemeenschappelijk orgaan die zich overeenkomstig de Gemeentewet van stemming hebben onthouden; e. de tekst van de ter vergadering ingediende amendementen en voorstellen van orde; f. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie het op grond van het bepaalde in artikel 15 door het gemeenschappelijk orgaan is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen. 5. De notulen worden opgesteld onder de zorg van de notulist. 6. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter ondertekend. Artikel 13 ingekomen stukken; mededelingen 1. Bij het gemeenschappelijk orgaan ingekomen stukken respectievelijk schriftelijke mededelingen worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van het gemeenschappelijk orgaan toegezonden en bij de voorstellen ter inzage gelégd. 2. Na de behandeling van de notulen vindt de behandeling plaats over de door de voorzitter voorgestelde procedure van afdoening van de ingekomen stukken. Artikel 14 Beraadslaging De voorzitter kan voorstellen over één of meer onderdelen van een voorstel afzonderlijk te beraadslagen. Artikel 15 Deelname aan de beraadslaging 1. Aan de beraadslaging kunnen behalve de voorzitter, de overige leden en de jdirecteur van de Stichting ROGplus tevens deelnemen de plaatsvervanger van de directeur van de Stichting ROGplus en de ambtelijk adviseurs van de leden. 2. Het gemeenschappelijk orgaan kan bepalen dat anderen dan de in het vorig^ lid genoemde personen deelnemen aan de beraadslaging. 3. Een besluit daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of één der leden van het gemeenschappelijk orgaan genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen. 4. Op degene die op grond van dit artikel is toegelaten deel te nemen aan de beraadslaging zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing.

7 Artikel 16 Stemverklaring Na het sluiten van de beraadslaging en voordat het gemeenschappelijk orgaan tot stemming overgaat, heeft ieder lid het recht zijn uit te brengen stem kort te motiveren. Artikel 17 Beslissing Na de beraadslaging en beslissing over de eventuele amendementen wordt ovelr het voorstel in zijn geheel, zoals het dan luidt, een eindbeslissing genomen. Paragraaf 3 Procedures bij stemmingen Artikel 18 Stemming over zaken 1. Nadat de beraadslaging is gesloten of indien niemand het woord verlangt, brengt de voorzitter het voorstel tot besluitvorming. 2. De voorzitter vraagt, of stemming wordt verlangd. Indien geen stemming wordt gevraagd en ook de voorzitter dit niet verlangt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder hoofdelijke stemming is aangenomen. 3. In de vergadering aanwezige leden van het gemeenschappelijk orgaan kunnen aantekening in de notulen vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich van stemming te hebben onthouden. 4. Indien door een of meer leden van het gemeenschappelijk orgaan stemming wordt gevraagd, doet de voorzitter daarvan mededeling. 5. De voorzitter roept de leden van het gemeenschappelijk orgaan bij naam op hun stem uit te brengen. 6. Bij hoofdelijke stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden verplicht zijn stem uit te brengen. 7. De leden van het gemeenschappelijk orgaan brengen hun stem uit door het woord 'voor' of 'tegen' uit te spreken, zonder enige toevoeging. 8. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing nog herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft. Bemerkt het lid zijn vergissing pas later, dan kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt wel aantekening vragen dat hij zich heeft vergist; in de uitslag van de stemming brengt dit echter geen verandering. 9. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, met vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit. Artikel 19 Stemming over amendementen 1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement gestemd. 2. Indien op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement. 3. Indien twee of meer amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel zijn ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. Daarbij geldt de regel, dat het meest verstrekkende amendement of subamendement het eerst in stemming wordt gebracht.

8 ROCPj" 5 Artikel 20 Stemming over personen 1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het opstellen van een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben is elk ter vergadering aanwezige lid van het gemeenschappelijk orgaan, dat zich niet op grond van de Gemeentewet van stemming moet onthouden, verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes dienen identiek te zijn. 2. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. De vergadering kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde stemmingen worden samengevat op één briefje. 3. De voorzitter onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal leden van het gemeenschappelijk orgaan, dat ingevolge het eerste lid verplicht is een stembriefje in te leveren. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden., 4. Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de Gemeentewet worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die leden vaifi het gemeenschappelijk orgaan die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd. Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan: - een blanco ingevuld stembriefje; - een ondertekend stembriefje; - een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming even zovele vacatures betreft; - een stembriefje waarbij, indien het een benoeming op voordracht betreft, op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen; - een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de stemming is beperkt. 5. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist het gemeenschappelijk orgaan, op voorstel van de voorzitter. 6. Onder de zorg van de voorzitter worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag vernietigd. Artikel 21 Herstemming over personen 1. Wanneer bij de eerste stemming over de benoeming van een persoon niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan. 2. Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben. 3. Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. Artikel 22 Beslissing door het lot 1. Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing moet plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven.

9 2. Deze briefjes worden, nadat zij door de leden van het gemeenschappelijk or$aan zijn gecontroleerd, op gelijke wijze gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud. 3. Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op dit briefje voorkomt, is gekozen. HOOFDSTUK 3 RECHTEN VAN LEDEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN Artikel 23 Amendementen 1. leder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd tijdens de beraadslagingen wijzigingen voor te stellen op het voorgestelde besluit (amendement). Ook kan hij voorstellen, het voorgestelde besluit in een of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. 2. leder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een lid is ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement). 3. Elk (sub)amendement en elk voorstel moet schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karaktervan het voorgestelde - oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. 4. Een (sub)amendement dient zodanig te zijn geformuleerd dat de tekst ervan geschikt is om in het ontwerp-besluit te worden verwerkt. 5. Intrekking, door de indiener(s), van het (sub)amendement is te allen tijde mogelijk voordat de besluitvorming door de vergadering heeft plaatsgevonden. Artikel 24 Voorstellen van orde 1. De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht. 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen. 3. Over een voorstel van orde beslist het gemeenschappelijk orgaan terstond. HOOFDSTUK 4 BEGROTING EN REKENING Artikel 25 Procedure begroting Onverminderd het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en het in artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling van overeenkomstige toepassing bepaalde in de Gemeentewet geschiedt de voorbereiding, het onderzoek en de behandeling van de begroting volgens de procedure genoemd in artikelen 12 van de gemeenschappelijk regeling. Artikel 26 Procedure rekening Onverminderd het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en het inl artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling van overeenkomstige toepassing bepaalde in de Gemeentewet geschiedt de voorbereiding, het onderzoek en de vaststelling van de rekening volgens de procedure genoemd in de artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling.

10 plus HOOFDSTUK 5 INLICHTINGEN Artikel 27 Gevraagd en ongevraagd verstrekken van inlichtingen 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en 13 van de gemeenschappelijke regeling, verstrekt het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan aan de raden en de colleges van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis ongevraagd de inlichtingen die naar de mening van het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan noodzakelijk zijn voor een juiste beoordeling van het door voornoemd bestuur gevoerde en te voeren beleid ten aanzien! van de aan het gemeenschappelijk orgaan gedelegeerde bevoegdheden. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 en 13 van de gemeenschappelijke regeling verstrekt het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan alle inlichtingen terzake de in lid 1 vermelde bevoegdheden waar door één jof meer leden van de raden en / of colleges van de gemeenten Schiedam, Vlaérdingen en Maassluis om wordt verzocht. 3. Een verzoek om inlichtingen, als bedoeld in het tweede lid wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan. 4. Het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan voldoet aan het verzoek om inlichtingen als bedoeld in het vorige lid binnen 30 dagen na datum van ontvangst van het verzoek hiertoe. 5. De door het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan te verstrekken inlichtingen worden schriftelijk ter kennis gebracht aan de raden en colleges van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. 6. De termijn als bedoeld in het vierde lid kan met ten hoogste 30 dagen worden verlengd. Van verlenging van de voornoemde termijn wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan degene(n) die een verzoek om inlichtingen heeft (hebben) gedaan. HOOFDSTUK 6 BESLOTEN VERGADERING Artikel 28 Algemeen Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van toepassing die gelden voor een openbare vergadering. Artikel 29 Notulen 1. De notulen van een besloten vergadering worden niet rondgedeeld, maar liggen uitsluitend voor de leden van het gemeenschappelijk orgaan ter inzage. 2. Deze notulen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt het gemeenschappelijk orgaan een besluit over het al dan niet openbaar maken van deze notulen. 3. De vastgestelde notulen worden door de voorzitter ondertekend. i Artikel 30 Geheimhouding Voor de afloop van de besloten vergadering beslist het gemeenschappelijk orgaan of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden. Het gemeenschappelijk orgaan kan besluiten de geheimhouding op te heffen.

11 w HOOFDSTUK 7 TOEHOORDERS EN PERS Artikel 31 Toehoorders en pers 1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op dej voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen. 2. Tot de vergadering worden ten hoogste zoveel toehoorders toegelaten als, naar het oordeel van de voorzitter, de plaatsruimte toelaat. 3. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstotfen van de orde is verboden. Artikel 32 Maatregelen van orde Indien de voorzitter dit nodig oordeelt, kan hij de vergadering voor een door henji te bepalen tijd schorsen ter handhaving van de orde op de publieke tribune. HOOFDSTUK 8 SLOTBEPALINGEN Artikel 33 Uitleg reglement In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepass ng van het reglement, beslist het gemeenschappelijk orgaan op voorstel van de voorzitier. Artikel 34 Citeertitel Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement van Orde van het gemeenschappelijk orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord". Artikel 35 In werking treden Dit reglement treedt in werking met ingang van de derde dag na die van haar bekendmaking. Aldus vastgesteld in de vergadering van het gemeenschappelijk orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Maassluis, 25 januari 2007 P.E.H. Kromdijk, voorzra

12 ROGPj" 5 Toelichting reglement van orde voor de vergaderingen van het gemeenschappelijk orgaan ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Het reglement is in hoofdzaak gebaseerd op het model reglement van orde voo' gemeenteraden zoals dat is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Omdat het gemeenschappelijk orgaan toch een wezenlijk ander bestuursorgaan is dan een gemeenteraad (in zijn verhouding tot het college van burgemeester en wethouders) zijn onder meer de bepalingen betreffende de volgende onderwerpen niet opgenomen: - de gemeentesecretaris; - onderzoek geloofsbrieven, beëdiging; - fracties; - zitplaatsen; - spreekrecht; - spreekregels en termijnen e.d.; - schorsing van de beraadslaging; - medeondertekening leden van (sub)amendement; - moties en stemming over moties; - initiatiefvoorstellen; - schriftelijke vragen; - vragenhalfuur; - interpellatie. Artikel'sgewijze toelichting De artikelen waarover niets vermeld staat, behoeven geen toelichting. Artikel 2 De voorzitter Het gemeenschappelijk orgaan kiest uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter heeft het recht in de vergadering aan de beraadslaging deel te nemen. Artikel 4 Tijd en plaats van vergaderen Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling vergadert het gemeenschappelijk orgaan ten minste twee maal per jaar. Artikel 5 Oproep; agenda De directeur van de Stichting ROGplus is, in overleg met de voorzitter, belast met de voorbereiding van alles waarover in de vergadering van het gemeenschappelijk orgaan zal worden beraadslaagd en besloten. De voorzitter plaatst in overleg met de directeur van de Stichting ROGplus de voorstellen op de agenda. i I Artikel 6 Toezending voorstellen De zorg voor de beschikbaarheid van de stukken is hier bij de voorzitter gelegd 6m de bestuurlijke verantwoordelijkheid daarvoor te accentueren. 10

13 ROGP US Artikel 7 Ter inzage leggen van stukken In dit artikel gaat het, naast om de geheime stukken, om de zogenaamde 'achterliggende' stukken waarvan vaak in de voorstellen melding wordt gemaakt (ambtelijke adviezen, toelichtende nota's, etc). Het gaat hier niet om de - openbare - voorstellen. Daarvoor is in artikel 8 een regeling opgenomen. Artikel 8 Openbare kennisgeving Met dit artikel wordt invulling gegeven aan het voorschrift van artikel 19, tweede lid, Gemeentewet. Artikel 9 Presentielijst De handtekeningen op de presentielijst zijn bedoeld om formeel vast te stellen, dat het vergaderquorum aanwezig is. De lijst kan niet dienen om het stemquorum vast te stellen; daarvoor geldt artikel 29 van de Gemeentewet. Artikel 10 Opening vergadering De vergadering kan beginnen, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden van het gemeenschappelijk orgaan aanwezig is. Artikel 20 van de Gemeentewet voorziet in een procedure voor een tweede vergadering indien het vereiste aantal leden van het gemeenschappelijk orgaan niet op komi dagen. Artikel 12 Notulen Het recht om aanpassing voor te stellen (lid 3) komt ook toe aan het lid, dat bij de desbetreffende vergadering niet aanwezig was. Het is aan het gemeenschappelijk orgaan om te beslissen of een voorgestelde wijziging of aanvulling geaccepteerd wordt. Een afwijzing van een dergelijk voorstel is niet vatbaar voor beroep (aldus de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State). Artikel 13 Ingekomen stukken; mededelingen Omtrent de (aan het bestuur van het gemeenschappelijk orgaan gerichte) ingekomen stukken worden alleen voorstellen gedaan en besluiten genomen van procedurele aard. Inhoudelijke discussie over de stukken kan de voorzitter buiten de orde verklaren. Wanneer een ingekomen stuk leidt tot inhoudelijke discussie en besluitvorming, dient dit op de gebruikelijke wijze met een voorstel te worden voorbereid. Artikel 14 Beraadslaging Teneinde de vergaderduur niet te zeer te verlengen wordt over een voorstel dat in onderdelen of artikelen is verdeeld, in principe in zijn geheel beraadslaagd. Dit artikel geeft een uitzonderingsmogelijkheid. Artikel 15 Deelname aan de beraadslaging door anderen dan de voorzitter of de leden van het gemeenschappelijk orgaan Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 Gemeentewet geregelde verschoningsrecht. Artikel 17 Beslissing Deze bepaling beoogt niet meer, dan vast te leggen dat ook nog een beslissing bver het voorstel (indien een amendement is aangenomen, in zijn geamendeerde vorm) (noet worden genomen. 11

14 plus ROGPj" Paragraaf 3 Procedures bij stemmingen Artikel 18 Stemming over zaken Indien een lid te kennen geeft een hoofdelijke stemming te wensen, moet de stemming plaatsvinden. Het gemeenschappelijk orgaan heeft niet de bevoegdheid om van deze bepaling van artikel 32 van de Gemeentewet af te wijken. Vraagt niemand stemming, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. De regeling in het derde lid kan toepassing krijgen, indien de uitkomst van de stemming tevoren duidelijk is en slechts enkele leden van het gemeenschappelijk orgaan zouden tegenstemmen. Bij staking van stemmen is het bepaalde in artikel 32 van de Gemeentewet van toepassing. Indien de vergadering voltallig is, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Is de vergadering niet voltallig, dan wordt het nemen van het besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Als ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. Artikel 20 Stemming over personen De Gemeentewet geeft aan, dat over benoemingen (niet ontslag) van personen of het opstellen van een voordracht of aanbeveling schriftelijk moet worden gestemd (artikel 31 van de Gemeentewet). In het zesde lid wordt aangesloten bij het bepaalde in artikel 30 Gemeentewet. Wat onder een (niet) behoorlijk ingevuld stembriefje moet worden verstaan is in de wet niet geregeld en daarom wel in dit reglement. Artikel 23 Amendementen Leden van het gemeenschappelijk orgaan kunnen wijzigingen op een voorstel voorstellen, de zogenaamde amendementen. Wanneer een amendement is ingediend, kan dit voor een ander lid aanleiding zijn, op dit amendement nog weer een wijziging voor te stellen, het subamendement. Een (sub)amendement kan ingediend worden op een voorgesteld besluit, dat aanhangig is. De beraadslaging over het (sub)amendement vindt plaats in ten hoogste twee termijnen. Voorstel tot splitsing van een voorgesteld besluit kan, indien aangenomen, meebrengen, dat één onderdeel van een besluit wel en een ander niet wordt aanvaard. Artikel 24 Voorstellen van orde De voorzitter legt aan het gemeenschappelijk orgaan ter beslissing voor of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door het gemeenschappelijk orgaan. Artikel 28 Algemeen Een besloten vergadering van het gemeenschappelijk orgaan is een officiële vergadering, waarbij de vergaderregels van het reglement van orde in acht genomen dienen te worden. In artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn procedurevoorschriften opgenomen voor "het sluiten van de deuren", de wijze waarop een vergadering een besloten vergadering wordt. 12

15 Artikel 29 Notulen In dit artikel wordt uitwerking gegeven aan artikel 23, derde lid, Gemeentewet. Dit artikel is niet van toepassing op het gemeenschappelijk orgaan, maar het lijkt praktisch om de uitwerking toch in dit reglement op te nemen. Artikel 30 Geheimhouding Hetgeen besproken wordt in een besloten vergadering, valt niet van rechtswege onder de geheimhoudingsplicht. Daarvoor is toepassing van de procedure volgens artikel 25 van de Gemeentewet nodig. Artikel 32 Maatregelen van orde De bevoegdheid van de voorzitter de toehoorders, die de orde verstoren, of alle toehoorders te gelasten te vertrekken, is geregeld in artikel 26 van de Gemeentewet. 13

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging);

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging); ^ _ DLP'lR Het algemeen bestuur van de Milieudienst ; gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 26 mei 2011; gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010.

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010. GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010. Reglement van orde voor de gemeenteraad (versie 2010) 1 Inhoudsopgave Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Gemeentebestuur! "# $%$ & - & ' ( & & & ) & * & + & + + - & & & +! & * Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 REGLEMENT VAN ORDE Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. De voorzitter Degene die een

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

B E S L U I T: 1. De wijzigingen in reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad vast te stellen.

B E S L U I T: 1. De wijzigingen in reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad vast te stellen. De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van de raadsvoorzitter, gehoord het presidium, van 15 november 2010, registratienummer Raad 2010-070, met betrekking tot Nieuw reglement van orde

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN GEMEENTERAAD ENKHUIZEN RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Enkhuizen; gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van de gemeenteraad d.d. 5 september 2011, nummer: 2011045; gelet op artikel 16

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

Cf' VoorstoinLimmer: Ry^JLotgorW *

Cf' VoorstoinLimmer: Ry^JLotgorW * Raadsvergadel^gJAN itiw Cf' VoorstoinLimmer: Ry^JLotgorW * Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 11 2010-007 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2010 Aan de Raad,

Nadere informatie

vast te stellen het volgende reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

vast te stellen het volgende reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen het volgende reglement van

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam. 3 juni 2010

Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam. 3 juni 2010 Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam 3 juni 2010 inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 7 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen 8 Hoofdstuk 3: Het houden van de vergaderingen..

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE Hoofdstuk I: algemene bepalingen

REGLEMENT VAN ORDE Hoofdstuk I: algemene bepalingen REGLEMENT VAN ORDE 2015 Hoofdstuk I: algemene bepalingen Artikel 1: Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder a. Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR107668_1 8 juni 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad De raad van de gemeente Roosendaal gelezen het advies van

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen BESLUITBLAD BESLUIT: De raad van de gemeente het Bildt heeft, - gezien het bijbehorende voorstel van het presidium d.d. 23 september 2014; - gelet op artikel 84 van de gemeentewet; besloten: 1. de Verordening

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het Reglement

Nadere informatie

I. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Slochteren

I. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Slochteren De raad van de gemeente Slochteren, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, b e s l u i t : vast te stellen het volgende reglement: REGLEMENT van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR262060_2 25 november 2015 Verordening op de raadscommissies 2012 De raad van de gemeente Echt-Susteren, - gezien het voorstel van de griffie d.d. 19 januari

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Nadere informatie

Reglement van Orde PS en statencommissies

Reglement van Orde PS en statencommissies Reglement van Orde PS en statencommissies December 2013 Inhoud Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten Wetstechnische informatie 3 HOOFDSTUK 1, ALGEMENE

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a voorzitter:

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit Reglement van Orde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 bekend gemaakt in De Bossche Omroep d.d. 16 januari 2011

vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 bekend gemaakt in De Bossche Omroep d.d. 16 januari 2011 Verordening/Reglement Reglement van Orde 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan Arrondissementsparket

Nadere informatie

BESLUIT ALGE MENE VERGADERING

BESLUIT ALGE MENE VERGADERING D A T U M 28 juni 2016 BESLUIT ALGE MENE VERGADERING De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland; gelezen het bestuursvoorstel met nummer 471144 d.d. 24 mei 2016, behorend bij zaaknummer 471140;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of burgercommissielid van een raadscommissie; b. burgercommissielid: kiesgerechtigde inwoner

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris.

voorzitter, een secretaris en een plaatsvervangende secretaris. 4.1 Personeelsbeleid: 1.5.4.1 Or reglement 1 van 7 Reglement ondernemingsraad Artikel 1 2.1 Begripsbepalingen 1 Dit reglement verstaat onder: a. De ondernemer: S. Romijn b. De ondernemingen: KDV De Drie

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

VERORDENING VAN UTRECHT 2016

VERORDENING VAN UTRECHT 2016 VERORDENING VAN UTRECHT 2016 Nr. REGLEMENT VAN ORDE voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad van de gemeente Utrecht (raadsbesluit van 7 juli 2016) De raad van de gemeente Utrecht,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015

Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Gewijzigde Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 Vastgesteld door Provinciale Staten bij besluit van 10 juli 2015 (P-15-009) Gepubliceerd op: 20 juli 2015 in Provinciaal

Nadere informatie

Verordening op de Raadscommissie 2010

Verordening op de Raadscommissie 2010 Verordening op de Raadscommissie 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen. blz. 2 Hoofdstuk 2: Instelling taken en samenstelling blz. 2 Hoofdstuk 3: Verhouding tot college.. blz. 4 Hoofdstuk 4:

Nadere informatie

2 Voorbereiding van vergaderingen van (dagelijks) bestuur, sectorcommissie en sociaaleconomische

2 Voorbereiding van vergaderingen van (dagelijks) bestuur, sectorcommissie en sociaaleconomische Verordening PT Reglement van Orde 2008 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 1 juli 2008, houdende tot het geven van regels met betrekking tot de vergaderingen van het bestuur, de

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging 1. Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden. 2.

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer;

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het voorstel van het presidium van 31 maart 2010 gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 51 Haarlem, 1 juni 2004 Onderwerp: Evaluatie duaal bestel Bijlage: Ontwerpbesluit Inleiding In het seniorenconvent van 23 juni 2003 is afgesproken, dat het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp; gelet op artikel 52 e.v. van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het: Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel; Bijlage 4 De raad van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 82, 83 en 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening op de raadscommissies en ronde Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraden

Reglement ondernemingsraden Reglement ondernemingsraden 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer:... b. de onderneming:... c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden. d. de bedrijfscommissie:

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012 De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012; gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Verordening op de ledenvergadering

Verordening op de ledenvergadering Verordening op de ledenvergadering Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants maakt, gelet op artikel 23, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep, onderstaande verordening

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 29 januari 2015 Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De verordening op de raadscommissies 2015 vast

Nadere informatie

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009;

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009; Raadsbesluit Agendapunt : 6 Titel : Verordening op de raadscommissies van de gemeente Oost Gelre 2010 De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel

Nadere informatie

Handreiking modelreglement van orde met dualistische elementen

Handreiking modelreglement van orde met dualistische elementen Handreiking modelreglement van orde met dualistische elementen Inhoud 4 1. Inleiding 6 2.Modelreglement van orde met dualistische elementen voor de vergadering en andere werkzaamheden van provinciale staten

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo Nr. 12051947 Casenr. 2011-12329 Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 april 2012 Naam : A. van Meerveld Afdeling : Griffie Datum : 1 mei 2012 pagina 2 van 9 De raad van de ; Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I.

Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek Hoofdstuk I. CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR311502_1 1 juni 2016 Reglement Ondernemingsraad Gemeente Leek 2013 De ondernemingsraad van de gemeente Leek; B E S L U I T: vast te stellen het Reglement Ondernemingsraad

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Reglement Ondernemingsraad Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave Begripsbepalingen... 3 Samenstelling en zittingsduur... 3 Voorbereiding van de verkiezing; actief en passief kiesrecht... 3

Nadere informatie