ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER M E-LUX M E M. Imarchi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELECTRONIC ALARMS MANUALE D USO PER: E-POWER 602687 M E-LUX 602688 M E-1 602689 M. Imarchi"

Transcriptie

1 MANUALE D USO PER: E-POWER M E-LUX M E M Imrchi sono di proprietà dellpiaggio &CS.p.. V.leR.Piggio, PONTEDERA (PI) ELECTRONIC ALARMS BY

2 INHOUDSOPGAVE PAGINA 2... Inhoudsopgve 3... Inleiding 4... Beschrijving vn debedieningsinrichtingenvnhetlrmsysteem Afstndsbediening Elektronische sleutel PIN-CODE 5... Afstndsbediening mettwee knoppen Elektronische sleutel PIN-CODE 6... Werking vn hetlrmin de bsisconfigurtie Inschkeling Uitsluiting vn desirene Neutrle tijd Alertetoestnd Alrm 7... Beperkingen koestischelrmen Uitschkeling vn hetsysteemzonderlrmgeheugen Uitschkeling vn hetsysteemmetlrmgeheugen 8... Gebruikvn hetlrmin noodcondities Noodontgrendeling metelektronische sleutel Noodontgrendeling metpin-code 9... Voorbeeldvnontgrendeling vn hetsysteemmetpin-code Persoonlijke npssingvnhetsysteem Progrmmeervoorbeeld Utility-functies Hndmtige utility-functie metuitgeschkeld lrm Automtischeutility-functiemetuitgeschkeld lrm Automtischeutility-functiemetingeschkeldlrm Hulpfunctiesen onderhoud Toevoeging vn nieuwe elektronische sleutels of fstndsbedieningennhetsysteem Opslg vn nieuwe fstndsbedieningen/elektronische sleutels met behulp vn de werkende elektronischesleutel Opslg vn nieuwe fstndsbedieningen/elektronische sleutels met behulp vn de werkende fstndsbediening Toevoeging vn nieuwe fstndsbedieningen nhet systeem Opslg vn nieuwe fstndsbedieningen/elektronische sleutels met behulp vn de werkende fstndsbediening PAGINA Persoonlijke npssingvnde PIN-CODE Voorbeeldvnpersoonlijke npssingvnde PIN-CODE Melding lege btterijenvnfstndsbediening I... Technischekenmerken GEACHTEKLANT, INLEIDING PIAGGIOfeliciteertumetuwkeuze vn een origineelccessoireen nodigt uuit omdeze hndleidingdoortelezen,welke isopgesteldomhetgebruik vn hetdoor ungeschfte lrmsysteemteillustreren. Tijdenshetlezen zultuconstteren inwelkemte ditsysteem opmtvn de motorrijder isontworpen. Dussuccesmethetlezen gewensten Goede reis!

3 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSINRICHTINGEN VAN HET ALARMSYSTEEM Afstndsbediening,elektronische sleutel enpin-code Omgebruikttekunnenworden,moethetlrmopdrchtenvndegebruiker ontvngen. Ditgebeurtmetbehulp vn de volgende inrichtingeni: Afstndsbedieningmettweeknoppen: zorgtvoorctiveringvn llefunctiesvnhetlrmsysteem. Elektronische sleutel: zorgt voor ctivering vn een deel vn de functiesvnhetlrmendenoodontgrendelingvnhetsysteem. PIN-CODE: zorgtvoordenoodontgrendelingvnhetsysteem. Afstndsbediening(lle lrmmodellen) De fstndsbediening is de interfce tussen lrm en gebruiker die het vkstgebruiktwordt. Mendviseertdusommeteenvertrouwdterkenmethetgebruikervn. Alsmen defstndsbedieningbekijkt,zietmen twee verschillendeknoppen, een gespikkelde knop en een gldde knop. Bij bediening vn deze knoppen wordendeverschillendefunctiesgectiveerdofgeïnctiveerd. Knopnr.1(gespikkeld): Schkelthetlrminenuit. Knopnr.2(gld): Activeerteninctiveerthetpnieklrm. Zorgtvooruitsluitingvndesireneinlrmconditie( mute functie). Elektronische sleutel (modellen602687m,602688m) De elektronische sleutel is een inrichting die ls vereenvoudigde fstndsbediening of ls ontgrendelinrichting in noodsituties gebruikt kn worden. Vereenvoudigdefstndsbediening: Bij inbrengen vn de sleutel in zijn insteekvoetje, stuurt deze chtereenvolgensinschkelingenuitschkelingvnhetlrmn. Noodontgrendeling: Als tijdens het gebruik vn het voertuig een noodconditie mocht optreden (bijvoorbeeld men heeft de fstndsbediening verloren), kn men de sleutel in het insteekvoetje inbrengen en het lrmsysteemwordtonmiddellijkuitgeschkeld. PIN-CODE(lle lrmmodellen) De PIN-CODE is een procedure wrmee het lrm in noodcondities ontgrendeld kn worden (bijv. zowel de fstndsbediening ls de elektronischesleutelzijnkwijtgerkt). Noodontgrendeling: Zodr de PIN-CODE procedure is gectiveerd, moet de gebruiker de excte numerieke volgorde vn een code vn vier cijfers bevestigen, door gebruik te mken vn de contctsleutel vn het voertuig. Decodewordtgevisuliseerddoordeledophetvoertuig. AFSTANDSBEDIENING MET TWEE KNOPPEN Knopnr.1(gespikkeld): Schkelthetlrminenuit. Knopnr.2(gld): Activeerteninctiveerthetpnieklrm Zorgtvooruitsluitingvndesireneinlrmconditie( mute functie). KNOPnr.1(GESPIKKELD KNOPnr.2(GLAD) ELEKTRONISCHE SLEUTEL Kngebruiktwordenlsvereenvoudigdefstndsbedieningenlsinrichting voornoodontgrendeling. Vereenvoudigde fstndsbediening: Doordesleutelin zijn insteekvoetjeinte brengen,wordthetlrm chtereenvolgensingeschkeldenuitgeschkeld. Inrichtingvoornoodontgrendeling: Als bij ingeschkeld lrm de elektronische sleutel in zijn insteekvoetje wordt ingebrcht, wordt het systeem volledig uitgeschkeld. ELEKTRONISCHESLEUTEL PIN-CODE Dit is een procedure wrmee het systeem kn worden uitgeschkeld wnneer het gebruik vn fstndsbediening of elektronische sleutel onmogelijkis(bijv.ingevlvnverlies). Bij ctivering vn de PIN-CODEin noodcondities,wordtvi de led ophetvoertuigeennummercodeverschftdiemetbehulpvnhet instrumentenpneelbevestigdmoetworden. Wrdecijfer: 4 OPMERKING: Het feit dt de oppervlktestructuur (gespikkeld/gld) vn beide knoppen verschilt, is gedn om ongewilde ctivering vn het pnieklrm bij slecht zicht te voorkomen (bijv.in het donker of met de fstndsbediening opzk) ON OFF Wrde cijfer: 1 ON OFF

4 WERKINGVANHETALARMINDEBASISCONFIGURATIE In dit hoofdstuk wordt de werking vn het lrm in de bsisconfigurtie beschreven.degebruikerknvervolgensdeconfigurtienpssendoorde nwijzingen te volgen in het hoofdstuk PERSOONLIJKE AANPASSING VANHETSYSTEEM. Inschkeling Bij bediening vn knop nr. 1(gespikkeld) vn de fstndsbediening (lle modellen) of bij inbrengen vn de elektronische sleutel in zijn insteekvoetje (lleen mod M en M), wordt het lrm ingeschkeld, wt gemeld wordt door een knippersignl vn de richtingnwijzers, een geluidssignlmethogetoon(beep)endeledophetvoertuigdievst gt brnden. Uitsluitingvn de sirene (mute-functie) N de signleringen vn de inschkeling is het mogelijk om de sirene in lrmconditiesuitteschkelen(mute-functie).hiervoormoetknopnr.2(gld) meteenninschkelingvnhetlrmwordeningedrukt. De uitsluitingvnde sirene wordt doorhetlrmbevestigd metbehulpvn een tweedekortknippersignlvnde richtingnwijzers Neutrletijd N de signleringen vn de inschkeling, stelt het lrm zich in de conditie neutrletijd,wtgemeldwordtdoorhetvstgnbrndenvndeledophet voertuig. In deze toestnd kn het lrm niet eventuele diefstlpogingen signleren,mrdestrtblokkering(lleenmodellen602688men602689m) isreedsctief. Deduurvndeneutrletijdbedrgtcirc20seconden. Alertetoestnd Ndeneutrletijd,stelthetlrmzichindelertetoestnd,gemelddoorde led die knippert. Vnf dit moment is het lrm klr om diefstlpogingen te signleren. Alrm Als tijdensde lerte toestnd diefstlpogingen mochten optreden,signleert hetlrmdezedoordesirenemethoogvolumetectiveren(indiennieteerder uitgesloten) en door de richtingnwijzers circ 30 seconden te lten knipperen. Tijdensdelrmtoestndknde gebruiker ls hij dtwenst, de sirene vergrendelen zonder het systeem uit te schkelen, nmelijk door op knopnr.2(gld)vndefstndsbedieningtedrukken. Delrmconditiewordtdoordevolgendeoorzkengectiveerd: Stotentegenhetvoertuig(lsdesensorgemchtigdis) Pogingominstrumentenpneelinteschkelen. Optillenvnhetzdel(lleenmod M) Doorsnijdenvoedingskbels(lleenmod M). Activeringvndepniekfunctie(indiengemchtigd). N de lrmsignleringen, doet het systeem er circ 5sec. over om zich opnieuwin de lerte toestnd te stellen.tijdensdeze periode blijft de led op hetvoertuigvstbrnden. Beperkingenvndekoestische lrmen De lrmcondities veroorzkt door het stoten tegen het voertuig of het openen vn hetzdel(lleen mod m) wordengesignleerd door het vijf ml chter elkr fgn vn de sirene. Hiern wordt de sirene utomtisch uitgesloten. Deze procedure wordt om verscheidene redenen toegepst: Alsnvijfgeluidssignlenniemndhetvoertuigkomtcontroleren,is hetonnodigomdesirenelngerteltenwerken. Hetstroomverbruikwordtbeperktzodtdeccunietleegrkt. De geldende wettelijke voorschriften die de geluidsemissie vn voertuiglrmenregelenwordeninchtgenomen. PIAGGIObiedtmetdezeprocedureeenwrdevollebijdrge n debeperkingvndekoestischeverontreinigingvnhetmilieu Uitschkeling vnhet systeemzonder lrmgeheugen. Als bij ingeschkeld lrm op knop nr. 1 (gespikkeld) vn de fstndsbediening wordt gedrukt of de elektronische sleutel in zijn insteekvoetje wordt ingebrcht (lleen modellen M en M), wordthetlrmonmiddellijkuitgeschkeld,wtwordtngegevenmetbehulp vndriegeluidssignlenmethogetoon(beep),drieknippersignlenvnde richtingnwijzersenhetuitgnvndeledophetvoertuig. Uitschkelingvnhet systeemmetlrmgeheugen Alstijdensde lerteperiodediefstlpogingenmochten zijnopgetreden, meldt hetlrmdeze tijdensde uitschkelfse metbehulpvntwee knippersignlen vn derichtingnwijzers,tweegeluidssignlen metlge toon(boop) en signleerthetsoortdiefstlpoging lsvolgt: Alrm door stoten: een knippersignl vn de richtingnwijzers, een knippersignlvndeledendefgiftevneengeluidssignlmet hogetoon(beep). Alrm door strtpoging:twee knippersignlen vn de richtingnwijzers, twee knippersignlen vn de led en de fgifte vn twee geluidssignlenmethogetoon(beep). Alrmdooropenenzdel (lleenmod m):drieknippersignlenvn derichtingnwijzers,drieknippersignlenvndeledendefgifte vndriegeluidssignlenmethogetoon(beep). AAlrm door doorsnijden kbels (lleen mod M): vier knippersignlen vn de richtingnwijzers, vier knippersignlen vn de led en de fgifte vn vier geluidssignlen met hoge toon (BEEP).

5 GEBRUIK VAN HET ALARM IN NOODCONDITIES In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het systeem moet worden uitgeschkeld in noodcondities, d.w.z. wnneer het onmogelijk is om de fstndsbediening te gebruiken en het lrm is ingeschkeld, zodt het gebruikvnhetvoertuigverhinderdwordt. Noodontgrendelingmet elektronischesleutel(mod m,602688m) Breng de elektronische sleutel in zijn insteekvoetje in; het lrm wordt onmiddellijk uitgeschkeld, wt gemeld wordt zols beschreven in de prgrfen Uitschkeling vn het systeem en Uitschkeling vn het systeemmetlrmgeheugen. NoodontgrendelingmetPIN-CODE(lle modellen) Inhetgevldtzowelde fstndsbediening lsdeelektronische sleutel kwijtzijn,moethetsysteemuitgeschkeld wordendoor middelvnde PIN- CODEprocedure. Volg,omdeze procedure correctuitte voeren,onderstndenwijzingen en defbeeldingen opde volgendebldzijde. Veroorzkeenlrmconditiedoorhetinstrumentenpneelin-enuit teschkelen. N de signlering vn het lrm, gt de led op het voertuig circ 5 sec.vstbrnden. Terwijl de led vst brndt, moet het instrumentenpneel in- en uitgeschkeldworden. OPMERKING: Als in deze fse het instrumentenpneel lnger dn 5 sec. ingeschkeld blijft, interpreteert het systeem dit ls een diefstlpoging,wrdooreennieuwelrmconditieoptreedt. De led op het voertuig gt uit, wt het begin vn de ontgrendelingsprocedurengeeft. Ndt4secondenvnfhetuitgnvndeledzijnverstreken,begint de led een serie vn 9knippersignlen f te geven. Wnneer het ntl knippersignlen de wrde vn het eerste cijfer vn de PIN- CODE bereikt, moet het instrumentenpneel in-en uitgeschkeld worden,wrmeeheteerstecijfervndecodewordtbevestigd. Ndt weer 4seconden zijn verstreken, begint de led een nieuwe serie vn 9 knippersignlen f te geven. Wnneer het ntl knippersignlen de wrde vn het tweede cijfer vn de PIN-CODE bereikt, moet het instrumentenpneel in- en uitgeschkeld worden, wrmeehettweedecijfervndecodewordtbevestigd. Herhldehiervoorbeschrevenhndelingenvoordebevestigingvn deresterendetweecijfersvndepin-code. Bij bevestiging vn het ltste cijfer zl het lrm zich uitschkelen, wt gemeld wordt zols beschreven in de prgrfen Uitschkeling vn het systeem en Uitschkeling vn het systeem met lrmgeheugen. VOORBEELD VAN ONTGRENDELING VAN HET SYSTEEMMET PIN-CODE LtenwennemendtweomhetlrmuitteschkelendepersoonlijkePIN- CODEmetdecijfers moetengebruiken. Veroorzkeen lrmconditie door hetinstrumentenpneelin- enuitte schkelen. stnd ON. stnd OFF. N de signlering vn hetlrmgtde led ophetvoertuiggedurende circ 5sec.vstbrnden. Terwijl deled vstbrndt,moethetinstrumentenpneel in-en uitgeschkeld worden;de ledgtuit,wthetbeginvnde ontgrendelingmetde PIN- CODEngeeft. Led brndt gedurende circ 5sec stnd ON. stnd OFF. Erwordteenlrmc onditie opgewekt. Leduit,de ontgrendelingsprocedure begint. Ndt4secondenvnfhetuitgnvndeledzijnverstreken,begintdeled eenserieknippersignlenftegeven.wnneerhetntlknippersignlende wrde vn het eerste cijfer vn de PIN-CODE bereikt (in dit voorbeeld het cijfer 2 ), moet het instrumentenpneel in- en uitgeschkeld worden. Ndt weer 4 seconden zijn verstreken, begint de led een nieuwe serie knippersignlenftegeven.wnneer hetntlknippersignlende wrde vnhettweedecijfervndepin-codebereikt(inditvoorbeeldhetcijfer 3 ), moethetinstrumentenpneelopnieuwin-enuitgeschkeldworden. ON OFF Tweede cijfer: 3 ON OFF Ndt nogeens4seconden zijnverstreken,hervthetsysteemhettellen voor hetinstellen vn de twee volgende cijfers(inditvoorbeeld4en 1). Derde cijfer: 4 ON OFF Vierde cijfer: 1 ON OFF Zodrhetvierde cijfer vn de PIN-CODEisingevoerd,schkelthet systeemzich uiten geeftdeltste oorzkvn delrmsignleringn. Zodr het ltste cijfer vn de PIN-CODE is bevestigd, wordthet lrm uitgeschkeld,wt gemeld wordt zolsbeschreven in de prgrfen Uitschkeling vn het systeem en Uitschkeling vnhetsysteem met lrmgeheugen.

6 PERSOONLIJKE AANPASSING VAN HET SYSTEEM De gebruiker kn, ls hij dt wenst, de werking vn het systeem npssen doordevolgendefunctiestectiverenofteinctiveren. Segnlzionicusticheininserimento/disinserimento(CHIRP). Pnieklrm Bewegingssensor. Hetlrmwordtvnuitdefbriekmetdezefunctiesgectiveerdgeleverd.Als mendewerkingwilnpssen,lsvolgttewerkgnenhetvoorbeeldopde volgendebldzijderdplegen. Controleerofhetlrmsysteemisuitgeschkeld. Schkelhetinstrumentenpneelin.Deledophetvoertuiggtcirc 0,5sec.brnden. Druk binnen die tijd gelijktijdig op beide knopjes vn de fstndsbediening. Het lrm bevestigt de ctivering vn de progrmmeerprocedure door de led op het voertuig blijvend te lten brnden en twee geluidssignlenftegeven:eenmeteenlgetoon(boop)eneen meteenhogetoon(beep). Nu kn de eerste vn de drie progrmmeerbre functies gectiveerdofgeïnctiveerdworden(chirp). Als men deze functie wil ctiveren: druk op knop nr. 1(gespikkeld) vn de fstndsbediening. Het lrm bevestigt de ctivering door een geluidssignlmethogetoon(beep)ftegeven. Als men deze functie wil inctiveren: druk op knop nr. 2(gld) vn de fstndsbediening. Het lrm bevestigt de ctivering door een geluidssignlmetlgetoon(boop)ftegeven. N progrmmering vn de eerste functie, gt het lrm utomtischovernrdevolgendefunctie(pnieklrm). Ookinditgevlmoet,lsmendefunctiewilctiveren,opknopnr.1 (gespikkeld)wordengedrukt Drukopknopnr.2(gld),lsdefunctiegeïnctiveerdmoetworden. Het lrm gt utomtisch over nr de ltste vn de drie functies. seràutomticmentell ultimdelletrefunzioni. Zodr de ltste functie is geprogrmmeerd, verlt het lrm utomtisch de progrmmeerprocedure, wt wordt ngegeven door fgifte vn twee geluidssignlen met lge toon (BOOP), een geluidssignlmethogetoon(beep)enhetuitgnvndeledop hetvoertuig. PROGRAMMEERVOORBEELD In dit voorbeeld wordt geïllustreerd hoe het systeem geconfigureerd moet worden met de functie chirp ctief, het pnieklrm geïnctiveerd en de bewegingssensorctief. Controleerofhetlrmsysteemisuitgeschkeldenschkelhetuitindien ditnietzois. Schkel het instrumentenpneel in. De led op het voertuig gt circ 0,5 sec.brnden Druk binnen de tijd dt de led brndt gelijktijdig op beide knopjes vn de fstndsbediening. Het lrm bevestigt de ctivering vn de progrmmeerproceduredoordeledophetvoertuigblijvendteltenbrnden en twee geluidssignlen f te geven: een met een lge toon (BOOP) en een meteenhogetoon(beep). Druk,terwijlde led brndt,op beide knopjes vn de fstndbedineing stnd ON. Hetlrm ltdeled vstbrndenen geeft twee geluidssignlenf Nu kn de gewenste configurtie ingesteld worden. Druk, om de functie CHIRPtectiveren,opknopnr.1(gespikkeld)vndefstndsbediening.Het lrmbevestigtdectiveringdooreengeluidssignlmethogetoon(beep) ftegeven. Beep Nugthetsysteemutomtischovernrdetweedefunctie(pniek),diein dit voorbeeld geïnctiveerd wordt door op knop nr. 2(gld) te drukken. Het lrmbevestigtdeinctiveringdooreengeluidssignlmetlgetoon(boop) ftegeven. Nugthetlrmutomtischovernrdeltsteprogrmmeerbrefunctie (bewegingssensor) die in dit gevl gectiveerd moet worden. Druk hiervoor opnieuwopknopnr.1(gespikkeld).hetlrmbevestigtdectiveringdooreen geluidssignl met hoge toon f te geven. Meteen drn verlt het lrm utomtisch de progrmmeerprocedure, wt wordt ngegeven door fgifte vntweegeluidssignlenmetlgetoon(boop),eengeluidssignlmethoge toon(beep)enhetuitgnvndeledophetvoertuig. Beep Led brndt gedurende circ 5sec Boop Boop Boop Beep Boop Beep Vst licht Ndtdeltstefunctiegeprogrmmeerdis,verlthetlrmutomtischde procedure,wtwordtngegevendoordrieverschillendegeluidssignlenen hetuitgnvndeledophetvoertuig.

7 UTILITY FUNCTIES Deze lrminrichtingen kunnen zich beroemen op een zeer lg stroomverbruik binnen de ctegorie, mr zijn nog eens voorzien vn utilityfunctiesdieeenextrverlgingvnhetstroomverbruikmogelijkmken,zodt deccuwordtontzien. Er bestn drie verschillendemethodes: Hndmtige ctivering door de gebruiker (modellen M, (mod M, M) Indien het voertuig lngere tijd (bijv.tijdens het winterseizoen) niet gebruikt wordt, kn de gebruiker het lrmsysteem in stnd-by zetten. Met deze procedure wordt de fkoppeling vn het lrmsysteem vn de elektrische instlltiegesimuleerd,wrdoorhetstroomverbruikwordtgeëlimineerd. Gvoor ctivering vn deze functie lsvolgtte wek: M) Automtischectivering72uurninschkelingvnhetsysteem. Automtische ctivering n 2mnden wrin het systeem niet gebruiktwordt. Hndmtige utility-functie bijuitgeschkeldlrm Controleerofhetsysteemuitgeschkeldis;indienditnietzois,het systeemuitschkelen. Schkelhetinstrumentenpneelin. Deledophetvoertuiggt0,5sec.n.Wchttotdeleduitgten steek binnen de volgende 5sec. de elektronische sleutel in zijn insteekvoetje. Hetlrmsteltzichutomtischindestnd-bytoestnd,wtwordt gesignleerddoorfgiftevneengeluidssignlmethogetoon. Disinserireilqudrod ccensionedelveicolo. OPMERKING: Indezetoestndhoudtdewerkingvnhetlrmoptotdtzijweer hersteltwordt. Om de normle werking vn het lrm te herstellen, hoeft het instrumentenpneelslechtsin-enuitgeschkeldteworden. Automtische utility-functie bijuitgeschkeldlrm(lle modellen) Alshetvoertuigenhetlrmgedurendeeenperiodevncirctweemnden nietgebruiktworden,zlhetlrmutomtischdeutility-functiectiverendoor zichin stnd-by testellen,zonderdtdegebruikerhoeftintegrijpen. Ook in dit gevl is het voldoende om het instrumentenpneel in- en uit te schkelenomdenormlewerkingvnhetlrmteherstellen. Automtische utility-functie bijingeschkeldlrm(lle modellen) Met deze functie sluit het lrm slechts een deel vn zijn componenten vn werking uit, wrdoor een zeer lg stroomverbruik wordt verkregen, ook l blijfthetvoertuigbeveiligd. Als 72 uur n inschkeling vn het systeem geen lrmcondities zijn opgetreden,zlhetlrmutomtischderdio-ontvngeruitsluiten. In deze toestnd moet ls volgt te werk worden gegn om het lrm uit te schkelen: M Schkel het instrumentenpneel in en lt het circ 1 sec. ingeschkeld. OPMERKING: Als het instrumentenpneel vn het voertuig lnger dn 3sec. ingeschkeld blijft, interpreteert het systeem dit ls een diefstlpogingenwektonmiddellijkeenlrmsignleringop. Schkelhetinstrumentenpneeluit. Drukopknopnr.1(gespikkeld)vnderdiobesturing. Het lrm zl zich uitschkelen en meldt dit met de optische/koestische signlen beschreven in de prgrfen Uitschkeling vn het systeem en Uitschkelingvnhetsysteemmetlrmgeheugen M,602688M Brengdeelektronischesleutelinzijninsteekvoetjein. Het lrm zl zich uitschkelen en meldt dit met de optische/koestische signlen beschreven in de prgrfen Uitschkeling vn het systeem en Uitschkelingvnhetsysteemmetlrmgeheugen.

8 HULPFUNCTIES EN ONDERHOUD TOEVOEGING VANNIEUWEELEKTRONISCHESLEUTELSOF AFSTANDSBEDIENINGENAANHETSYSTEEM(602687M,602688M) Bijdezetweeversieswordthetlrmmeteenelektronischesleutelenmeteen fstndsbediening geleverd. Als de gebruiker dit wenst, kn een nieuwe elektronische sleutel of een nieuwe fstndsbediening n het systeem wordentoegevoegd.ghiervoorlsvolgttewerk. OPSLAANVANNIEUWEAFSTANDSBEDIENINGEN/ELEKTRONISCHE SLEUTELSMETBEHULPVANDEWERKENDEELEKTRONISCHE SLEUTEL Schkelhetlrmsysteemuit. Schkel het instrumentenpneelin. De op het voertuig nwezige led gt 0,5 sec. brnden; binnen deze tijd moet de werkende elektronischesleutelinzijninsteekvoetjewordeningebrcht. Het lrm meldt het begin vn de opslgprocedure door een lng geluidssignlmetlgetoon(boop), eenlnggeluidssignlmet hoge toon (BEEP), gelijktijdig met twee knippersignlen vn de richtingnwijzersftegeven. Drukopeenknopjevndefstndsbedieningdieopgeslgenmoet worden of breng de sleutel die opgeslgen moet worden in zijn insteekvoetjen. Hetlrmbevestigtdeopslgvndenieuwefstndsbedieningof de nieuwe elektronische sleutel door een kort geluidssignl met hoge toon (BEEP) en een kort knippersignl met de led op het voertuigftegeven. Schkel het instrumentenpneel uit om de opslgprocedure te beëindigen.hetlrmmeldtheteindevndeproceduremetbehulp vn een geluidssignl metlge toon (BOOP),gelijktijdig met een knippersignlvnderichtingnwijzers. OPSLAANVANNIEUWEAFSTANDSBEDIENINGEN/ELEKTRONISCHE SLEUTELSMETBEHULPVANDEWERKENDEAFSTANDSBEDIENING Schkelhetlrmsysteemuit. Schkelhetinstrumentenpneelin.Deophetvoertuignwezige led gt 0,5 sec. brnden; binnen deze tijd moet EERST het gespikkelde knopje en METEEN DAARNA het gldde knopje vn dewerkendefstndsbedieningingedruktworden. Het lrm meldt het begin vn de opslgprocedure door een lng geluidssignlmetlgetoon(boop),eenlnggeluidssignlmet hoge toon (BEEP), gelijktijdig met twee knippersignlen vn de richtingnwijzersftegeven. Drukopeenknopjevndefstndsbedieningdieopgeslgenmoet worden of breng de sleutel die opgeslgen moet worden in zijn insteekvoetjen. Hetlrmbevestigtdeopslgvndenieuwefstndsbedieningof de nieuwe elektronische sleutel door een kort geluidssignl met hoge toon (BEEP) en een kort knippersignl met de led op het voertuigftegeven. Schkel het instrumentenpneel uit om de opslgprocedure te beëindigen.hetlrmmeldtheteindevndeproceduremetbehulp vneen geluidssignlmetlgetoon (BOOP),gelijktijdigmeteen knippersignlvnderichtingnwijzers. TOEVOEGING VANNIEUWEAFSTANDSBEDIENINGENAANHET SYSTEEM(602698M) Bijdezeversiewordthetlrmmeteenfstndsbedieninggeleverd. Als de gebruiker dit wenst, kn een nieuwe fstndsbediening n het systeemwordentoegevoegd.ghiervoorlsvolgttewerk. OPSLAANVANNIEUWEAFSTANDSBEDIENINGENMETBEHULPVAN DEWERKENDEAFSTANDSBEDIENING Schkelhetlrmsysteemuit. Schkelhetinstrumentenpneelin.De op hetvoertuig nwezige led gt 0,5 sec. brnden; binnen deze tijd moet EERST het gespikkelde knopje en METEEN DAARNA het gldde knopje vn dewerkendefstndsbedieningingedruktworden. Het lrm meldt het begin vn de opslgprocedure door een lng geluidssignlmetlgetoon(boop),eenlnggeluidssignlmet hoge toon (BEEP), gelijktijdig mettwee knippersignlen vn de richtingnwijzersftegeven. Drukopeenknopjevndefstndsbedieningdieopgeslgenmoet worden. Hetlrmbevestigtdeopslgvndenieuwefstndsbedieningof de nieuwe elektronische sleutel door een kort geluidssignl met hoge toon (BEEP) en een kort knippersignl met de led op het voertuigftegeven. Schkel het instrumentenpneel uit om de opslgprocedure te beëindigen.hetlrmmeldtheteindevndeproceduremetbehulp vneen geluidssignlmetlgetoon (BOOP),gelijktijdigmeteen knippersignl vnde richtingnwijzers.

9 PERSOONLIJKE AANPASSING VAN DEPIN-CODE Zols eerder beschreven, kn men met de PIN-CODE procedure het lrmsysteem in noodcondities ontgrendelen, d.w.z., wnneer om welke reden dn ook het niet mogelijk is om de fstndsbediening of de elektronischesleuteltegebruiken. Om het systeem te ontgrendelen moet de gebruiker n het lrm een nummercodevnviercijfers doorgeven,dieindefbriekwordtingesteldop: Om veiligheidsredenen wordt ngerden om n instlltie vn het lrmsysteem,defbriekscodetevervngendooreenpersoonlijkecode.g hiervoorlsvolgttewerk. OPMERKING: Voor deze hndelingen wordt gedviseerd om zich tot het servicenetwerkvnpiaggiotewenden. Controleer of het lrmsysteem isuitgeschkeld. Schkel het eventueel uit met de fstndsbediening of met de elektronische sleutel(wr voorzien). Schkel het instrumentenpneel in. De led op het voertuig gt circ 0,5 sec. brnden. Binnen die tijd moet gelijktijdig op beide knopjes vn de fstndsbediening worden gedrukt. Het lrm bevestigtdectiveringvndeprogrmmeerproceduredoordeled ophetvoertuigblijvendteltenbrndenentweegeluidssignlenf tegeven:eenmeteenlgetoon(boop)eneenmeteenhogetoon (BEEP). Open het zdel vn het voertuig (lleen lrm mod M) of sluit de ZWART/BLAUWE drd op de plus n (lrmen mod M, M). De led op het voertuig moet vst blijven brnden. Drukgelijktijdigopdetweeknopjesvndefstndsbediening. Schkel het instrumentenpneel uit. Nu gt de led uit, wt het beginvndeopslgprocedurevndenieuwepin-codengeeft. Ndt circ 4seconden zijn verstreken, begint de led op het voertuig een serie vn 9knippersignlen f te geven. Zodr het ntl knippersignlen de wrde vn het eerste cijfer bereikt dt menndepin-codewiltoewijzen,moethetinstrumentenpneel circ1sec.ingeschkeldenvervolgensuitgeschkeldworden. Ndtopnieuw4sec.zijnverstreken,begintdeledmeteennieuwe serievn9knippersignlen. Zodr het ntl knippersignlen de wrde vn het tweede cijfer bereikt dt men n de PIN-CODE wil toewijzen, moet het instrumentenpneel opnieuw gedurende circ 1 sec. worden uitgeschkeld. Herhldeeerder beschrevenhndelingenvoor hetinvoerenvn deresterendetweecijfers. Ndthetvierde cijfer isingevoerd,verlthetlrmutomtisch depersoonlijkenpssingsprocedurevndepin-codeengeeft drbijheteindevndeprocedurendoortweegeluidssignlen metlgetoon(boop)eneengeluidssignlmethogetoon(beep) ftegeven. VOORBEELDVANPERSOONLIJKEAANPASSING VANDEPIN-CODE Ltenweveronderstellendtwedevolgendenoodontgrendelingscodeinhet systeemwilleninstellen: Schkel hetinstrumentenpneelindoorde contctsleutelin destnd ON te zetten. De ledophetdshbord gt0,5sec.brnden.drukbinnen deze tijd gelijktijdigop beideknopjesvn defstndsbediening.hetlrmgeefttwee geluidssignlen fen vervolgensgtde led op hetdshbord blijvend brnden. SluitdeZWART/BLAUWEdrdop de plusn(602688m,602689m) PLUS Sec. Schkelhetlrmsysteemin. ZWART/BLAUW stnd ON. Beep Boop Deled blijftmet vstlichtbrnden Openhetzdelvnhetvoertuig (602687M) Drukgelijktijdig op detwee knopjesvn de fstndsbediening. Brndt blijvend

10 Schkel hetinstrumentenpneeluitdoor de contctsleutelinde stnd OFF tezetten.de ledgtuiten geefthiermeehetbegin vn de persoonlijke npssingsprocedure vn depin-coden. Sleutelin stnd OFF. Ndt4secondenzijn verstreken,begintdeled eenserievn9 knippersignlenfte geven.zodr hetntlknippersignlen hetgewenste cijfer bereikt,moethetinstrumentenpneelingeschkeld worden door de contctsleutelin destnd ON te zetten. Lthetinstrumentenpneelcircéén seconde ingeschkelden schkel vervolgensweer uitdoor de contctsleutelinde stnd OFF te zetten.in dit voorbeeldisheteerste cijfer dtingesteld moetworden een 2. Zodr heteerste cijferisingesteld,wcht hetsysteem4sec.,om vervolgensde telprocedure te herhlen voorhettweedecijfer,dtin dit voorbeeld een 3 is. Eerstecijfer:: 2 ON OFF Tweede cijfer: 3 ON OFF N weer4sec.,hervthetsysteemhettellenvoor hetinstellen vn de twee volgendecijfers. Derdecijfer 4 ON OFF Vierde cijfer: 1 ON OFF Ndthet vierde cijfer vn de pin-code isingevoerd,verlthetlrm utomtisch depersoonlijke npssingsprocedure vn depin-codeen geeftdrbij heteinde vn deprocedure n door twee geluidssignlen metlgetoon(boop) en eengeluidssignl methoge toon(beep) fte geven. MELDING LEGEBATTERIJEN VAN AFSTANDSBEDIENING Defstndsbedieningmktvoorzijnwerkinggebruikvnlklinebtterijen. Dezeverliezenvnzelfsprekendhunldingtijdenshetnormlegebruikvnde fstndsbediening. Hoe vker de fstndsbediening wordt gebruikt, des te eerder de btterijen leegzullenrken. Om te voorkomen dt de fstndsbediening op een gegeven moment niet meer werkt, is hij voorzien vn een inrichting die de ldtoestnd vn de btterijenngeeft. Tijdenshetnormlegebruikvn defstndsbediening,zlbijdrukkenop de bedieningsknopdegroenetrnsmissie-ledmetvstlichtgnbrnden. Alsdeldtoestndvn debtterijenbenedenhetnormle peilzktdteen goede werking grndeert, zl bij drukken op de bedieningsknop de groene trnsmissie-led gn knipperen, wt een wrschuwing voor de gebruiker inhoudtomdebtterijentevervngen. ATTENTIE: De btterijen moeten vn het type CR1616 zijn. Gebruik vn ndere dn de nbevolen btterijen kn de fstndsbediening op onherstelbre wijze beschdigen. Lt de lege btterijen niet in het milieu chter, mr doe ze in de specile bkkenvoorgescheideninzmelingvnlegebtterijen. Vervnging vn de btterijen vn de fstndsbediening BATTERIJEN BATTERIJENTYPE CR1616

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

GBK Leden profiel beheer

GBK Leden profiel beheer GBK Leden profiel eheer Op de nieuwe GBK site kn het eigen leden profiel ijgehouden worden. Op dit profiel kn iogrfische informtie worden ingevoerd, werk kn n een portfolio worden toegevoegd, er kunnen

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE)

AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) OWNER S MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AIRCONDITIONER (TWEEDELIG TYPE) Voor lgemeen publiek gebruik Binnenpprt RAS-B10SKVP-E RAS-B13SKVP-E RAS-B16SKVP-E RAS-M10SKCVP-E RAS-M13SKCVP-E RAS-M16SKCVP-E

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Automatische ontluchters

Automatische ontluchters Automtische ontluchters OUR EUROPEAN PRESENCE 2 AUTOMATISCHE ONTLUCHTERS s r e t r u q d e H s e l d s n g n i r u t c f u n M g n i r u t c f u n M s e l S INHOUD MINIVENT MV 4 3 MINIVENT MV-R 4 DUOVENT

Nadere informatie

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing

Installatiehandleiding en gebruiksaanwijzing Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce EKRUCBS Instlltiehndleiding en geruiksnwijzing Dikin Altherm vereenvoudigde geruikersinterfce Nederlnds Inhoudsopgve

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)²

Het kwadraat van een tweeterm a+b. (a+b)² Merkwrdig producten: Het kwdrt vn een tweeterm + (+)² Even herhlen Wnneer een getl of een lettervorm met zichzelf vermenigvuldigd wordt, dn duid je dt n door dt getl of die lettervorm één keer te schrijven

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 20 mei 13.30 16.30 uur Wiskunde B Profi Exmen VWO Voorereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk Donderdg 20 mei 3.30 6.30 uur 9 99 Dit exmen estt uit 5 vrgen. Voor elk vrgnummer is ngegeven hoeveel punten met een goed ntwoord

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg

3 Snijpunten. Verkennen. Uitleg 3 Snijpunten Verkennen Meetkunde Snijpunten Inleiding Verkennen Bentwoord de vrgen bij Verkennen. Mk ook de constructie in GeoGebr. Gebruik eventueel het progrmm om de snijpunten voor je te berekenen ls

Nadere informatie

Opdrachten bij hoofdstuk 2

Opdrachten bij hoofdstuk 2 Opdrchten ij hoofdstuk 2 2.1 Het vullen vn je portfolio In hoofdstuk 2 he je gezien op welke mnier je de informtie kunt verzmelen. An de hnd vn die informtie kun je de producten mken wrmee jij je portfolio

Nadere informatie

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid.

Deze les krijgen de leerlingen een introductie over ongelijke breuken. Dit met name gericht op het vergelijken met een bemiddelende grootheid. Lesopzet De door ons gemkte lessencyclus wordt in drie opeenvolgende rekenlessen gegeven. Les is iets korter dn les en, wrdoor er eventueel extr herhling vnuit les ingepst kn worden.. Les Deze les krijgen

Nadere informatie

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents

Formeel Denken. Herfst 2004. Contents Formeel Denken Hermn Geuvers Deels geseerd op het herfst 2002 dictt vn Henk Brendregt en Bs Spitters, met dnk n het Discrete Wiskunde dictt vn Wim Gielen Herfst 2004 Contents 1 Automten 1 1.1 Automten

Nadere informatie

Routeplanning middels stochastische koeling

Routeplanning middels stochastische koeling Routeplnning middels stochstische koeling Modellenprcticum 2008 Stochstische koeling of Simulted nneling is een combintorisch optimlistielgoritme dt redelijke resultten geeft in ingewikkelde situties.

Nadere informatie

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge

Link Quality Access Point Wireless Power WPS. Installatiegids. Wi-Fi Bridge Link Qulity Aess Point Wireless Power WPS Instlltiegids Met de sluit u uw modem drdloos n op uw Proximus TV-deoder Instellingen volgens het model vn uw modem. U heeft: een -ox 3-modem Zie punt 1 een -ox

Nadere informatie

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES

CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES CONTROLE VAN DE FIETSFUNCTIES Met de Innergy Troubleshooter kunt u de verschillende functies vn een Gzelle Innergy stp voor stp controleren. Deze hndleiding beschrijft de verschillende controlestppen.

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbaar. Alle chassisdelen zijn voorzien van vergrendelingen. 100% stekerbaar

Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbaar. Alle chassisdelen zijn voorzien van vergrendelingen. 100% stekerbaar Vertrouwd, bewezen, veilig en 100% stekerbr. Alle chssisdelen zijn voorzien vn vergrendelingen 100% stekerbr Wt is 100% stekerbr instlleren? Stndrd voorzien vn hlogeenvrije instlltiedrd 2,5 mm 2 Nooit

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 100

Beknopte instructies Gallery 100 Beknopte instructies Gllery 100 11.99 1 35203400 Beknopte geruiksnwijzing displymeldingen Melding Mogelijke oorzk Mogelijke remedie Wnneer de storing niet kn worden E0 Dosering zonder wter Tijd vn de poederdosering

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

1 De watersnoodramp van 1953

1 De watersnoodramp van 1953 1 De wtersnoodrmp vn 1953 In de ncht vn 31 jnuri nr 1 februri 1953 ws het springvloed. Dn stt het wter in de zee extr hoog. Bovendien ws er een zwre noordwesterstorm (orkn, windkrcht 12). Het wter in de

Nadere informatie

ELEKTRONISCH KASREGISTER TK-T200

ELEKTRONISCH KASREGISTER TK-T200 LKTRONISCH KASRGISTR TK-T200 THANK YOU YOUR RCIPT CALL AGAIN! HAMBURGR COFF FRNCH- FRID SANDWICH IC CRAM u NL V.K. GBRUIKRSHANDLIDING Voorzorgsmtregelen Lees voor de juiste en veilige bediening vn dit

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

opgaven formele structuren procesalgebra

opgaven formele structuren procesalgebra opgven formele struturen proeslger Opgve 1. (opgve 3.3.7 op p.97 vn het ditt 2005) Een mier moet vn links voor onder nr rehts hter oven op een kuus, met ties (rehts), (hter), en (oven). Uitwerking vn opgve

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

Kwadratische reciprociteit

Kwadratische reciprociteit Kwdrtische recirociteit René Pnnekoek 9 februri 011 Inleiding: kwdrten in Z/Z Beschouw de ring Z/Z en een element Z/Z. We willen weten of een kwdrt is, oftewel of er x Z/Z bestt zodnig dt x. Voor concrete

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Puntenslijper-robot. Stuklijst. Afmetingen (mm)

Puntenslijper-robot. Stuklijst. Afmetingen (mm) 108.535 Puntenslijper-robot Stuklijst Antl Afmetingen (mm) Houten blokje 1 50x50x50 Houten blokje 1 40x40x40 Houten ltje 1 250x15x15 Multiplex 1 200x200x4 Dubbele puntenslijper 1 25x25x15 Ktrolwiel, met

Nadere informatie

Nieuwe internet radio eigenschap

Nieuwe internet radio eigenschap XXXXX XXXXX XXXXX /XW-SMA3/XW-SMA4 Nieuwe internet rdio eigenschp EN NL Deze drdloze luidspreker is ontworpen om te genieten vn Pndor*/internetrdio. Om nr Pndor/internetrdio te kunnen luisteren, kn het

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

StyleView Scanner Shelf

StyleView Scanner Shelf StyleView Scnner Shelf User's Guide Mximl gewicht: 2 ls ( kg) SV Crt & Hoofdeenheid Optie - LCD Crts Optie 2 Lptop Crts Optie 3 Rils n de muur Optie 4 Achterknt SV Crt 3 6 7 Reduce Reuse Recycle of 8 Overzicht

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding Cobra Alarm 4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Cobra Alarmsysteem: Diefstal is de laatste tijd explosief gestegen. CAN Bus manipulatie

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Controleerbare Keerkleppen EA

Controleerbare Keerkleppen EA NIEUW CC 55.1 DN 25 Controleerbre pen EA EA De EA keerkleppen met ftp- en controlemogelijkheid zijn onmisbre ppendges ter bescherming vn de veiligheid vn drinkwter en voldoen n de strengste drvoor bestnde

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

INTERVIEWEN 1 SITUATIE

INTERVIEWEN 1 SITUATIE INTERVIEWEN drs. W. Bontenl 1 SITUATIE Een interview vlt te omshrijven ls een gesprek tussen één of meerdere personen - de interviewers - en een ndere persoon (of diverse nderen) - de geïnterviewden -

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening

Werkblad TI-83: Over de hoofdstelling van de integraalrekening Werkld TI-8: Over de hoofdstelling vn de integrlrekening. Inleiding We ekijken chtereenvolgens in onderstnde figuren telkens de grfiek vn een functie f met in het intervl [; ]. f ( ) = f ( ) = + y = 5

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Examencursus

Voorbereidende opgaven Examencursus Voorbereidende opgven Exmencursus Tips: Mk de voorbereidende opgven voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een opdrcht niet lukt, werk hem dn uit tot wr je kunt en

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht

Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht Overl NSk 1-2 vwo / gymnsium Uitwerkingen Hoofdstuk 2 Licht 2.1 Licht en zicht A1 Het voorwerp weerktst licht dt drn in je oog terechtkomt. b Nee, de mn is geen lichtbron. De mn zendt zelf geen licht uit,

Nadere informatie

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole

Medicatie HOOFDSTUK. Bloeddrukcontrole UNIT 4 Meditie HOOFDSTUK 4 Bloeddrukontrole Dit projet werd gefinnierd met de steun vn de Europese Commissie. De verntwoordelijkheid voor deze pulitie ligt uitsluitend ij de uteur; de Commissie kn niet

Nadere informatie

Getallenverzamelingen

Getallenverzamelingen Getllenverzmelingen Getllenverzmelingen Ntuurlijke getllen Het getlegrip heeft zih wrshijnlijk ontwikkeld op een wijze die overeenkomt met de mnier wrop u zelf de getllen geleerd het. De sis is het tellen.

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren... 2 1.1 Bepling... 2 1.2 Toepssingsgebied...

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection

Bedieningshandleiding voor EasyMP Multi PC Projection Bedieningshndleiding voor EsyMP Multi PC Projection Inhoudsopgve 2 Over EsyMP Multi PC Projection Vergderstijlen in EsyMP Multi PC Projection... 5 Vergdering met meerdere beeldschermen...5 Vergderen over

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Documentcamera Gebruikershandleiding

Documentcamera Gebruikershandleiding Documentcmer Gebruikershndleiding Belngrijke veiligheidsinstructies Lees deze Gebruikershndleiding en houd u n lle veiligheidsinstructies voor uw documentcmer. Bewr deze hndleiding goed. Wrschuwing Let

Nadere informatie

Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs 2

Kansrekening en dynamica als basis voor breed wiskundeonderwijs 2 Knsrekening en dynmic ls bsis voor breed wiskundeonderwijs Joost Hulshof en Ronld Meester c Reproductie lleen in overleg met de uteurs. Alle rechten voorbehouden. 1 Voorwoord In de eerste cursus hebben

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen

Tips voor optimaal profijt van uw multifocale brillenglazen Tips voor optiml profijt vn uw multifocle brillenglzen Gefeliciteerd met uw nieuwe multifocle brillenglzen! U hebt een hoogwrdig product ngeschft dt het resultt is vn uitgebreid onderzoek nr optimle correctietechnieken

Nadere informatie

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B

Moderne wiskunde: berekenen zwaartepunt vwo B Moderne wiskunde: erekenen zwrtepunt vwo B In de edities 7 en 8 ws er in de slotdelen vn VWO B ruimte genomen voor een prgrf over het erekenen vn een zwrtepunt. In de negende editie is er voor gekozen

Nadere informatie

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje M1 Comintie vn nr voren stnde tnden met impcties en een overtllig geitselement ij een 10-jrig meisje Trefwoorden: Klsse-II/1 mlocclusie Impctie Overtllig geitselement Eversie Functionele pprtuur Buiteneugel

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

2.1 Het differentiequotiënt

2.1 Het differentiequotiënt hoodsk : Diereniëren. He dierenieqoiën Me een ncie kn je de onwikkeling n een grooheid beschrijen. Neem bijoorbeeld een schoonspringer die n de ienmeerplnk spring. Als je de lchwrijing erwrloos, kn je

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur.

Het bij een lichtsein door wit licht gevormd getal geeft de snelheid aan in tientallen kilometers per uur. Bijlge 4, ehorende ij rtikel 24 vn de Regeling spoorverkeer Hoofdstuk 1. Het ij een lichtsein door wit licht gevormd getl geeft de snelheid n in tientllen kilometers per uur. 1. Lichtseinen. 1.1 Hoofdseinen

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 13-018/01/A

BDA Agrément BAR 13-018/01/A Nummer BAR 13-8//A Dtum 23.08.30 Projetnummer 12-B-0249/1 Geldigheid Zie www.bd.nl Produt BDA ADVIES BDA Agrément BAR 13-8//A EUROAL luminium dkontluhtingen en onderuitlopen met geïntegreerd plkstuk Ctegorie

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Stationsbeveiliging. Tekstboek Deel 1. Type NX-systeem '68. Opleiding en Vorming. t: w I \ /

Stationsbeveiliging. Tekstboek Deel 1. Type NX-systeem '68. Opleiding en Vorming. t: w I \ / Sttionsbeveiliging Type NX-systeem '68 Tekstboek Deel 1 Opleiding en orming G,t \1 @ t: w \ / i\ 7\ @ ( N Sttionsbeveiliging Type NX-systeem '68 Tekstboek Deel 1 Opleiding en orming Nederlndse ê) Spoorwegten

Nadere informatie

4. Wortels van decimale getallen mag je met het RT uitrekenen. Maar voor opgaven met gehele numerieke factoren wordt een exact resultaat

4. Wortels van decimale getallen mag je met het RT uitrekenen. Maar voor opgaven met gehele numerieke factoren wordt een exact resultaat Modelvrgstukken Algebr vn wortelvormen Tenzij expliciet nders vermeld stellen lle letters positieve getllen voor Vereenvoudigen vn enkelvoudige wortels ; Dit is gewoon de bsisregel ) ) 8 ) ; ) Een 8-ste

Nadere informatie

HiPath 3000/HiPath 500

HiPath 3000/HiPath 500 HiPth 3000/HiPth 500 Gigset SL2 professionl voor HiPth Cordless Office Gebruiksnwijzing Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Hndset Voorzichtig: Gebruik de hndset niet in een omgeving wr explosiegevr

Nadere informatie

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING (zie voor uitschakelen alarm zonder handzender hoofdstuk 6.1) Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het high tech SELCA SPLIT modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Cirkels en cilinders

Cirkels en cilinders 5 irkels en cilinders it kun je l 1 middelpunt en strl in een cirkel nduiden 2 de oppervlkte vn vlkke figuren berekenen 3 het volume vn een prism berekenen Test jezelf Elke vrg heeft mr één juist ntwoord.

Nadere informatie

BDA Agrément BAR 12-006

BDA Agrément BAR 12-006 BAR12_006v5.qxd:0513_A_117 18-06-22 14:57 Pgin 1 Nummer BAR 12-006/1/A Dtum 22.06.08 Projetnummer 12-B-0281 Geldigheid 25.06.08 BDA ADVIES BDA Agrément BAR 12-006 Ctegorie Pltte en fluwhellende dken Betreft

Nadere informatie