DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE"

Transcriptie

1

2

3 DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Derde herziene druk Juni 2010

4 2010 Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Federale Overheidsdienst Financiën Alle rechten voor reproductie, vertaling en bewerking zijn voorbehouden aan de overheid. Colofon Deze brochure is samengesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Algemeen Beleid Koning Albert II-laan 20, bus Brussel V.U. Ir. Fernand Desmyter, secretaris-generaal Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Druk: Vlaamse overheid - Bestuurszaken, Agentschap Facilitair Management, Digitale Drukkerij Depotnummer: D/2009/3241/493 Voor nadere informatie, Lieve Verfaillie Bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten Sluisgebouw Kallo Steenlandlaan 9130 Kallo T bemiddelaar.mow.vlaanderen.be De onteigeningsvergoeding

5 DE ONTEIGENINGSVERGOEDING INLEIDING De wettelijke bepalingen over onteigeningsvergoedingen zijn complex. De schade die ontstaat in het geval van een onteigening, moet namelijk geval per geval kunnen worden vastgesteld en vergoed. Daarbij maakt het onder meer een verschil of u eigenaar, huurder, zelfstandige of ondernemer bent. Veel hangt ook af van de uitgeoefende beroepsactiviteit of van wat er in uw huurcontract staat. Voorts zijn bij een onteigeningsprocedure verschillende instanties betrokken. Zij zorgen ervoor dat de rechtsleer correct wordt toegepast en dat er een billijke vergoeding wordt bepaald. In deze brochure zijn, gelet op het doelpubliek, geen verwijzingen naar rechtsleer of rechtspraak opgenomen. We willen op de eerste plaats personen die met onteigening te maken krijgen, informeren over de algemene werkwijze. Tegelijk willen we hen vertrouwd maken met nieuwe begrippen, en hen verduidelijken welke ondersteuning mogelijk is om een procedure correct en efficiënt te laten verlopen. Deze tekst is voornamelijk bedoeld voor de gewone eigenaar, al dan niet bewoner. De situatie van de huurders, zelfstandigen en de ondernemers wordt slechts summier besproken omdat binnen deze groep de verschillen zeer groot zijn. Veel hangt terzake af van de bepalingen van het huurcontract en van de uitgeoefende beroepsactiviteit De onteigeningsvergoeding

6 INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 ALGEMENE PRINCIPES: 5 A. De billijke schadeloosstelling B. De vergoeding moet voorafgaand zijn C. Een vergoeding in geld SCHADEVERGOEDING VOOR HET VERLIES VAN EIGENDOM: 10 A. Verkoopwaarde van het onteigend goed B. Waardevermindering van de overblijvende delen C. Geschiktheidswaarde D. Vergoeding voor wederafsluiting en afpaling E. Wederbeleggingsvergoeding F. Wachtintresten G. Kosten verbonden aan het vrijmaken van het goed van hypothecaire lasten H. Vergoeding wegens morele schade: de affectiewaarde VERGOEDING VOOR AAN DE GEBRUIKERS BEROKKENDE STOORNIS: 17 Belangrijke opmerking Factoren die de vergoeding beïnvloeden: Invloed van de duur en de omvang van het gebruiksrecht Invloed van de aard van de activiteit waarvoor het goed wordt gebruikt A. Een goed gebruikt als woning 21 A.1. Vergoeding voor dubbele genotslast of dubbele huur A.2. Vergoeding voor verhuiskosten A.3. Dubbele verhuizing A.4. Vergoeding voor kosten van aanpassing en wederaanpassing A.5. Vergoeding wegens het verlies van een voordelig huurcontract B. Een goed gebruikt voor de uitoefening van een beroepsactiviteit, handelszaak of onderneming 24 B.1. Kosten verbonden aan de verplaatsing van de beroepsactiviteit of onderneming B.2. Doorlopende vaste kosten tijdens de periode van verhuis B.3. Winstverlies wegens stilliggen en verlies aan cliënteel C. Een goed gebruikt binnen een landbouwexploitatie 27 C.1. De onteigening van een deel van de gebruikte gronden C.1.1. Vergoeding voor reeds gedane bewerkingen en verlies van wassende oogst C.1.2. Het winstverlies tijdens de herstelperiode C.1.3. De vetten en navetten C.1.4. De graszode en wederaanleg van weiden C.1.5. Verlies op dieren C.1.6. Verlies op materiaal en alaam C.1.7. De gedeeltelijke improductiviteit van de hoevegebouwen ingevolge de onteigening van gronden C.1.8. De verhoogde exploitatiekosten ingevolge de splitsing van het bedrijf of een blok gronden door de onteigening C.1.9. Ontstaan of toename van de mestoverschot C De drempelvergoeding C.2. De onteigening van de bedrijfszetel C.3. Onteigening van een zodanig groot deel van de landbouwexploitatie die redelijkerwijs de stopzetting van de bedrijfsvoering ter plekke veroorzaakt Tot slot 31 De onteigeningsvergoeding

7 ALGEMENE PRINCIPES. Artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet (oud artikel 11) luidt als volgt: Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling. Naar Belgisch recht gelden drie fundamentele regels in de materie van onteigeningsvergoedingen: de verplichting tot billijke schadeloosstelling; de verplichting tot voorafgaande vergoeding; de regel van de geldelijke vergoeding. De onteigende heeft recht op een billijke, voorafgaande schadevergoeding in de vorm van een geldsom. A. DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING De inhoud van het begrip billijke vergoeding waarop de onteigende volgens artikel 16 van de Grondwet recht heeft, werd door de wetgever niet nader omschreven. De invulling van het begrip werd overgelaten aan de rechterlijke macht. Die heeft op basis van inmiddels bijna 200 jaar ervaring een aantal regels uitgewerkt en steeds verder verfijnd rekening houdend met de evolutie van de samenleving. Als algemene regel kan worden gesteld dat de vergoeding volledig dient te zijn. De vergoeding moet alle schadelijke gevolgen van de onteigening vergoeden op een zo billijk en objectief mogelijke wijze. De bepaling van de vergoeding gebeurt in concreto. Er wordt bekeken welke de effectieve schade voor een welbepaalde eigenaar of gebruiker is, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het goed en met het specifieke gebruik van het goed. Niet alle onteigenden verkeren in dezelfde situatie. De onteigening heeft andere gevolgen voor een eigenaar-bewoner, een huurder, een eigenaar die goederen als belegging bezit, een zelfstandige ondernemer (en in deze groep verschillen de gevolgen van de onteigeningen nog naargelang de uitgeoefende activiteit), of een landbouwer. Ook is er in deze laatste groep nog een verschil naargelang het percentage van de gronden dat onteigend wordt. Het feit of al dan niet, ook of alleen bedrijfsgebouwen worden onteigend, heeft eveneens een invloed op de schade en dus op de vergoeding. De benadering in concreto maakt het bepalen van de onteigeningsvergoeding ingewikkeld, maar biedt de beste garantie op een juiste vergoeding. Elk geval De onteigeningsvergoeding

8 wordt individueel bekeken en de vergoeding wordt ook geval per geval berekend. De schade wordt dus niet berekend aan de hand van tabellen en forfaits. De onteigeningsvergoeding staat los van het doel waarvoor wordt onteigend. De vergoedingsregels zijn altijd dezelfde, ongeacht of men wordt onteigend voor de aanleg van een weg, een fietspad, een sportcomplex, een natuurreservaat, dan wel een haven of een huisvuilstort. De vergoedingsregels gelden voor het hele Belgische grondgebied. De bescherming van het eigendomsrecht is namelijk in de Grondwet vastgelegd. Wie als onteigenaar optreedt, mag geen invloed hebben op de onteigeningsvergoeding. Voor alle overheden die onteigenen, gelden dezelfde principes. Uit zorg voor een gelijke behandeling, biedt de wet aan alle onteigenaars de mogelijkheid om hun onteigeningen te laten uitvoeren door de tussenkomst van Comités tot aankoop van onroerende goederen van de Staat, kortweg de aankoopcomités genoemd. Deze diensten zijn gespecialiseerd in onteigening en maken deel uit van de Federale Overheidsdienst Financiën. De vergoedingsprincipes zijn dus altijd dezelfde, maar de concrete invulling ervan verschilt naar gelang de concrete situaties. Dat leidt tot een echte gelijkheid van behandeling. Verder is er een oorzakelijk verband tussen de schade en de onteigening vereist: De schade die tot vergoeding aanleiding geeft, moet haar oorzaak vinden in de onteigening, d.w.z. in de toe-eigening van een goed in het algemeen belang. Andere schade, bv. de hinder voortvloeiend uit openbare werken die worden uitgevoerd op de onteigende goederen, wordt niet vergoed binnen de onteigening. Dergelijke schade kan eventueel wel worden vergoed op basis van een andere rechtsgrond. Maar dit gebeurt dan op dezelfde wijze voor alle andere personen die deze hinder of schade ondervinden. Ook de buurman die niet onteigend wordt, zal dezelfde hinder ondergaan. Het zou dan ook niet correct zijn om de onteigende hiervoor anders te behandelen dan de anderen. Ten slotte moet de schade rechtmatig zijn: Vooraleer een schade voor vergoeding in aanmerking komt, moet het gekrenkt belang op rechtmatige wijze tot stand zijn gekomen. Onrechtmatig verkregen voordelen moeten niet worden vergoed! Voorbeelden: Als een reclamepaneel ongeoorloofd werd geplaatst, kan er voor het verlies aan inkomsten door de onteigening geen vergoeding worden verkregen; Gebouwen, beplantingen, werken, enz. die werden uitgevoerd of in stand gehouden in strijd met wettelijke bepalingen, zijn niet voor vergoeding vatbaar; De onteigeningsvergoeding

9 Wanneer een bepaalde activiteit zonder de vereiste vergunningen wordt uitgebaat, kan de stoornis in de uitbating als gevolg van de onteigening niet worden vergoed. Samengevat kan men stellen dat de onteigeningsvergoeding de volledige schadeloosstelling van om het even welk rechtmatig nadeel dat rechtstreeks voortspruit uit de onteigening dient te omvatten. Noch min noch meer. De regel is dus: de volledige schade, maar niets meer dan de schade. De enige maatstaf die dient te worden gehanteerd, is de schade in concreto. De vergoedbare schade bij onteigening kan worden opgesplitst in 2 delen: de schade die voortvloeit uit de ontzetting uit de eigendom en uit de zakelijke rechten, de schade die voortvloeit uit de stoornis die de onteigening aan de gebruiker/uitbater berokkent. Beide delen worden verder in deze brochure nader besproken, waarbij een overzicht wordt gegeven van de meest voorkomende vergoedingsposten. Deze vergoedingsposten worden afzonderlijk summier toegelicht. Alleen bij een gerechtelijke onteigening wordt de vergoeding expliciet post per post toegekend of afgewezen. Bij een minnelijke regeling van de onteigeningsvergoeding wordt een globaal akkoord afgesloten zonder opsomming van alle individuele elementen. De onteigende en de onteigenaar kunnen aan de betrokken globale vergoeding dan ook ieder een eigen inhoud geven. Wat telt, is dat er een akkoord is over de globale schadevergoeding. Het minnelijk aanbod van de onteigenaar stemt overeen met wat naar redelijke verwachting als vergoeding zou worden toegekend door de rechter, gesteld dat het tot een gerechtelijke onteigening zou komen. Anders handelen zou unfair zijn en tegen het gelijkheidsbeginsel indruisen. In de meeste gevallen biedt de onteigenaar in der minne een iets hogere vergoeding aan dan wat hij bij een eventuele gerechtelijke onteigening zou verdedigen. De reden hiervoor is dat het schatten van onroerende goederen geen exacte wetenschap is. De leer van onteigeningsvergoedingen is ook een levend, evoluerend geheel en in de rechtspraak bestaat er nog betwisting over de verschuldigdheid van bepaalde posten. Het is dan ook logisch dat de overheid bij het onderhandelen van een minnelijke overeenkomst de burger in zekere mate het voordeel van de twijfel laat. Verder biedt een minnelijk akkoord voor de overheid het voordeel dat een vrij kostelijke procedure wordt vermeden. Deze praktijk wordt door de hoogste rechtsinstanties aanvaard. Een niet-aanvaard aanbod tot vergoeding bindt de onteigenaar echter niet bij een eventuele latere gerechtelijke onteigening. De onteigeningsvergoeding

10 B. DE VERGOEDING MOET VOORAFGAAND ZIJN Bij een gerechtelijke onteigening kan de onteigenaar het onteigende goed pas in bezit nemen nádat de door de rechter (in eerste aanleg of provisioneel, naargelang de van toepassing zijnde procedure) vastgestelde vergoeding ter beschikking is gesteld van de onteigende of zijn rechthebbenden. Dit gebeurt door consignatie op de Deposito- en Consignatiekas. Bij een gerechtelijke procedure is het mogelijk dat het bedrag dat de rechter weerhoudt als onteigeningsvergoeding, in de loop van de procedure fluctueert. Dit kan aanleiding geven tot het toekennen vergoedende interesten en/of een munterosievergoeding. De toekenning van die vergoedingen is het gevolg van het principe dat de rechter zich voor het bedrag van de schadeloosstelling moet richten op het moment dat hij zijn uitspraak doet. Terwijl de rechter zich voor de vaststelling van de schade, juist moet richten op het ogenblik dat die zich voordoet. Een schadelijder kan zich namelijk pas na de uitspraak herstellen. De vergoedende intresten worden geacht het nadeel te herstellen dat door een laattijdige schadeloosstelling veroorzaakt wordt, met name het verlies van burgerlijke vruchten. De vergoeding wegens munterosie is een actualisatie die rekening houdt met de vermindering van de koopkracht van de munt of met de stijging van de onroerende markt, tussen het ogenblik van het feit dat de schade veroorzaakte en de bepaling van de schadevergoeding. Gelet op hun verschil in voorwerp kunnen deze verwante vergoedingen in principe samen worden toegekend. Als het oorspronkelijk bepaalde bedrag hoger uitvalt dan de definitieve vergoeding, verplicht dat niet alleen tot teruggave van het ontvangen teveel maar ook is hierop een bepaalde interest verschuldigd, die van een andere aard is. De details hierover worden in deze brochure niet besproken, omdat ze inhoudelijk meer bij het domein van onteigeningsprocedures aansluiten. Ook bij de minnelijke onteigeningen wordt getracht om de regel van de voorafgaande betaling te respecteren. Normaal wordt de schadevergoeding gestort vooraleer men het goed moet verlaten. In onderling akkoord kan wel een andere regeling worden getroffen. De onteigeningsvergoeding

11 C. EEN VERGOEDING IN GELD In tegenstelling tot in sommige andere landen, wordt in België de schade die een onteigende door de onteigening lijdt, altijd door het betalen van een geldsom hersteld. De onteigenaar heeft niet de verplichting om bijvoorbeeld de eigenaars een vervangend goed aan te bieden. Ook van deze regel kan in onderling akkoord worden afgeweken. De regels voor de verkoop van overheidsgoederen, het feit dat er niet altijd gelijkwaardige goederen in het patrimonium beschikbaar zijn, en het gelijkheidsbeginsel (dat ook hier vereist dat aan alle in dezelfde situatie verkerende onteigenden, dezelfde mogelijkheden worden aangeboden), sluiten dergelijke wisseloplossingen meestal uit. In bepaalde gevallen laat een grondenbank wel soortgelijke oplossingen toe. Wat wel vaak voorkomt, is dat de onteigenaar, als de timing van de werkzaamheden het toelaat, de schade als gevolg van de gebruiksstoornis tracht te beperken. Dat gebeurt meestal door aan de onteigende contractueel toe te staan dat hij het onteigende goed, na het betalen van de vergoeding, nog een bepaalde tijd mag bewonen of uitbaten. Dit leidt tot een win-winsituatie voor beide partijen. De onteigeningsvergoeding

12 DE SCHADEVERGOEDING VOOR HET VERLIES VAN EIGENDOM. Voor het eigendomsverlies geldt het eigendomsoverdragend vonnis als schadeverwekkend feit. Om de schade vast te stellen, moet men zich op het tijdstip van dit vonnis richten. De schadevergoeding voor eigendomsverlies moet even groot zijn als het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan te schaffen van gelijke waarde als het goed waarvan de onteigende werd ontzet. De vergoeding dient gelijk te zijn aan de geleden schade door het verlies van het onteigende goed, maar niet aan de kost van de herinstallatie. Dit basisprincipe werd meermaals door het Hof van Cassatie bevestigd. De idee die aan de grondslag ligt van de hele vergoedingstechniek, is dat het vermogen van de onteigende hetzelfde moet blijven. Hij mag door de onteigening niet verarmen, maar hij mag zich evenmin verrijken. De vergoeding wegens het verlies van eigendom bestaat uit verschillende onderdelen die echter niet altijd allemaal worden toegekend. Het hangt ervan af of de desbetreffende schade zich in het concrete geval al dan niet voordoet. A. Verkoopwaarde van het onteigende goed. De vergoeding omvat vooreerst en altijd de verkoopwaarde van het te onteigenen goed op het ogenblik van de onteigening. Het is de marktwaarde van het goed, met name de waarde die dit goed voor iedere normaal geïnteresseerde heeft. Het is de waarde die het goed zou halen bij een verkoop onder normale omstandigheden qua publiciteit en publieke opkomst. De verkoopwaarde wordt beïnvloed door alle fysische en juridische kenmerken van het goed, zowel in positieve als in negatieve zin. Voorbeelden van fysische kenmerken zijn: Wat betreft een grond: de vorm, de oppervlakte, de ligging, de afwatering, de bodemgesteldheid... Wat betreft gebouwen: de ouderdom, hun ligging, de gebruikte materialen, hun staat van onderhoud en de onderhoudsvriendelijkheid, hun functionaliteit... Verder moet rekening worden gehouden met de waarde van opstanden, beplantingen en afsluitingen. Bij juridische kenmerken moet vooral gelet worden op de gebruiksmogelijkheden die het goed heeft, rekening houdend met de diverse wettelijke regelingen o.a. op het vlak van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, monumenten en landschappen, milieuwetgeving. De onteigeningsvergoeding

13 Verder dient rekening te worden gehouden met de weerslag van eventuele contractuele passieve of actieve erfdienstbaarheden, gunstige of ongunstige lopende huurcontracten. Kortom, de marktwaarde wordt beïnvloed door alle elementen waarmee een potentiële koper rekening zou houden. Als goederen verschillende aanwendingsmogelijkheden hebben, wordt er vergoed volgens de regel van de beste benuttigingsmogelijkheid. Deze moet consequent worden toegepast: men kan niet de voordelen van de ene en van de andere bestemming cumuleren. Voorbeeld: Wanneer een bouwgrond door de eigenaar zelf wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten, zal het perceel als bouwgrond worden vergoed, maar zal geen vergoeding worden betaald voor de verstoring van die landbouwactiviteit. Als de eigenaar namelijk zijn perceel grond zou willen gebruiken om er een huis op te bouwen, zou hij ook moeten stoppen met de landbouwactiviteit en zou hij hiervoor uiteraard geen enkele vergoeding krijgen. Belangrijk is dat de verkoopwaarde moet worden bepaald zonder rekening te houden met de meer- en de minderwaarde die voortspruit uit de onteigening, de onteigeningsdreiging en alle met het oog op de onteigening genomen overheidsbeslissingen. Verder bepaalt de wetgeving inzake ruimtelijke ordening uitdrukkelijk dat er bij een onteigening ter realisatie van een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan, geen rekening mag worden gehouden met de meer- of minderwaarden die voortspruiten uit het plan van aanleg waarvan de realisatie wordt nagestreefd. Voorbeeld: Als bij een ruimtelijk uitvoeringsplan of een gewestplanwijziging de bestemming van een gebied wordt gewijzigd van agrarische zone in industriegebied, mag bij de onteigening van de gronden met het oog op de realisatie van dit industriegebied geen rekening worden gehouden met de inkleuring als industriegebied. In wezen is dit niets meer dan een bevestiging van het algemeen beginsel dat de administratieve voorbereidende maatregelen geen enkele, noch in positieve zin, noch in negatieve zin, invloed mogen hebben op de onteigeningsvergoeding. Ook mag geen rekening worden gehouden met de invloed van overheidsingrepen bij vorige onteigeningen met hetzelfde doel. Voorbeeld: Als een havengebied in fasen wordt aangelegd, mag men bij de onteigening voor een verdere uitbreiding ervan geen rekening houden De onteigeningsvergoeding

14 met de meer- of minwaarde waartoe de voorheen gerealiseerde fasen aanleiding gegeven hebben. Hoe wordt de verkoopwaarde bepaald? In de regel wordt er gebruikgemaakt van de vergelijkende schattingsmethode. Die wordt door de rechtspraak unaniem als de meest realistische methode beschouwd. Ze houdt in dat de verkoopwaarde wordt bepaald door vergelijking met de verkoopwaarde van gelijkaardige goederen met nagenoeg dezelfde hoedanigheden en gebreken, gelegen in de nabijheid van het onteigende goed of in een vergelijkbare omgeving. Het zou natuurlijk ideaal zijn mocht men identieke goederen kunnen vergelijken. Maar in België zijn geen twee huizen dezelfde. Daarom zullen er correcties moeten worden toegepast. Dit is met name vaak het geval voor bijgebouwen, tuinen en afsluitingen. Wanneer de vergelijkingspunten niet afgesloten zijn of er geen sierbomen in de tuin ervan staan, vijvers, tuinhuisjes, enz., dan worden deze afzonderlijk vergoed. Ook de prijs waartegen het goed in een niet te ver verleden werd aangekocht, kan een geldige aanduiding zijn. Voor zeer recente gebouwen wordt uitgegaan van de nieuwbouwwaarde, omdat er meestal geen passende en onder normale omstandigheden tot stand gekomen vergelijkingspunten voorhanden zijn. B. Waardevermindering van de overblijvende delen. Een onteigening slaat niet altijd op de geheelheid van een onroerend goed. Het gebeurt vaak dat de inneming maar op een gedeelte slaat. Soms zal het nadeel dat de eigenaar ondergaat, groter zijn dan de eigenlijke waarde van het onteigende deel. De onteigende heeft recht op een vergoeding voor de waardevermindering die het overblijvende deel ondergaat ten gevolge van de gedeeltelijke onteigening. Voorbeeld: Onteigening van een achtertuin van 6 meter diep, waarvan na de onteigening nog maar 1 meter overblijft. De waardevermindering voor het gehele eigendom is veel groter dan de waarde van de strook tuingrond. Het afnemen van 5 meter tuin uit een tuin van 6 meter diep is namelijk veel ingrijpender dan het afnemen van 5 meter van een tuin van 50 meter diep. Deze problematiek doet zich voornamelijk voor bij de onteigening van lijninfrastructuren (wegen, spoorwegen, fietspaden). De waardevermindering die in aanmerking komt, is wat voortvloeit uit de onteigening zelf of m.a.w. uit het kleiner worden van het perceel. De eventuele waardevermindering door de uitvoering van de werken waarvoor onteigend De onteigeningsvergoeding

15 wordt (b.v. de aanleg van een weg), is in het kader van de onteigening niet voor vergoeding vatbaar. Die schade is namelijk niet het gevolg van de onteigening. Kan ik bij gedeeltelijke onteigening van mijn goed de totale onteigening van mijn eigendom afdwingen? Neen, behalve als de gedeeltelijke onteigening een deel van een gebouw betreft. In dat geval kan de onteigende de verplichte aankoop van het gehele gebouw met de grond waarop het is opgericht eisen. Deze gedwongen aankoop gebeurt niet tegen een onteigeningsvergoeding maar slechts tegen de normale verkoopprijs. (zie terzake art. 51 van de wet van 16 september 1807 betreffende het droogleggen van moerassen enz.) Om de waardevermindering te bepalen, maakt men in de praktijk soms een vergelijking tussen de waarde van wat van het domein overblijft en de waarde van gans het domein vóór de onteigening. Het resultaat daarvan omvat dan de verkoopwaarde van het onteigende deel en de minwaarde van het restant. C. Geschiktheidswaarde. Onder gelegenheidswaarde of geschiktheidswaarde verstaat men de bijzondere waarde die het goed voor zijn eigenaar heeft, ofwel wegens het nut dat hij eruit haalt, ofwel wegens het genoegen dat het hem verschaft. Zij bestaat zodra het goed, geheel of gedeeltelijk, een waarde heeft waarmee de gewone kopers geen rekening zouden houden. Het betreft een subjectief materieel schade-element. Deze waarde staat in verband met en vereist bepaalde materiële aanpassingen, gerieflijkheden en een schikking van de plaatsen die voor de bewoner (en voor hem alleen) min of meer voordelig zijn. De loutere goede bewoonbaarheid van het goed is onvoldoende om aanleiding te geven tot deze bijkomende vergoedingspost. Voorbeeld: de materiële aanpassingen die door gehandicapten in hun huis werden gedaan (bredere deuren, aangepast toilet); de als autowerkplaats ingerichte garage van de oldtimerverzamelaar; de als duivenhok ingerichte zolder van de duivenliefhebber. De gelegenheidswaarde veronderstelt uiteraard dat de onteigende het goed zelf bewoont of gebruikt. D. Vergoeding voor wederafsluiting en afpaling. Bij de gedeeltelijke onteigening van een afgesloten goed, heeft de onteigende het recht zijn resterend erf opnieuw af te sluiten. Er bestaat een hele regeling over het al dan niet samengaan van de vergoeding voor de bestaande afsluiting en de vergoeding voor wederafsluiting. De onteigeningsvergoeding

16 De onteigende heeft ook het recht zijn resterend deel te laten afpalen. Dit op kosten van de onteigenaar. E. Wederbeleggingsvergoeding. Door het publiek wordt deze vergoeding beschouwd als de kosten die de onteigende zal moeten maken om een gelijkwaardig onroerend goed te kopen als dat wat hem ontnomen werd. De kosten van notaris, registratierechten, overschrijvingskosten. De juridische oorzaak van de wederbeleggingsvergoeding is echter het vergoeden van het verlies van de bijzondere waarborgen die verbonden zijn aan een belegging in onroerende goederen (= veiligheidswaarde). Die waarborgen zijn al in het onroerend goed aanwezig en dienen daarom vergoed te worden. Het doet er niet toe of de onteigende al of niet een ander onroerend goed zal verwerven. Hierbij merken we op dat al dan niet weder beleggen een invloed kan hebben op het fiscale regime van de door de onteigening gerealiseerde meerwaarden. Die meerwaarde is in een aantal gevallen, o.a. voor beroepsmatig geïnvesteerde onroerende activa, belastbaar. De oorzaak van de wederbeleggingsvergoeding ligt in het verleden, terwijl de waarde ervan blijkt op de datum van de onteigening. Het is dus het tarief op datum van de onteigening dat wordt toegepast. De wederbeleggingsvergoeding is verschuldigd op het totaal van de venale waarde en de minwaarde van het restant. Zij wordt niet toegekend in die gevallen waarin, bij wijze van uitzondering, de waarde van de bouwwerken en opstanden wordt bepaald op de nieuwbouwwaarde inclusief btw. (??) De wederbeleggingsvergoeding wordt door het aankoopcomité forfaitair berekend (ongeacht welke kosten de onteigende bij de verwerving van zijn goed heeft gemaakt) volgens een degressief tarief. Dat wordt vastgesteld op basis van de notariële tarieven voor openbare verkopingen die van toepassing zijn op het ogenblik dat de vergoeding wordt vastgesteld. Door de regionalisering van de registratierechten, die het grootste onderdeel van de notariskosten uitmaken, gelden er in de verschillende gewesten andere tarieven inzake het registratierecht voor verkoop. Daarom werd het voorheen verdedigde tarief aangepast aan het huidig regionaal tarief der registratierechten. Ook werd in 2003 een evaluatie van de overige kosten uitgevoerd. De onteigeningsvergoeding

17 Met ingang van 1 januari 2004 wordt het hierna vermeld tarief aangeboden en verdedigd: SCHALEN Nationaal degressief tarief Van Tot registratierecht à 10 % Registratierecht à 12,5% Vlaams Gewest Waals & Brussels Gewest 7.500,00 24,5% 27,00% 7.500, ,00 22,6% 25,10% , ,00 20,9% 23,40% , ,00 19,7% 22,20% , ,00 18,6% 21,10% , ,00 16,5% 19,00% , ,00 15,0% 17,50% , ,00 14,5% 17,00% , ,00 14,0% 16,50% ,01 13,5% 16,00% Het volgens bovenstaand tarief bekomen bedrag mag echter nooit lager zijn dan het maximumbedrag volgens de lagere schijf. Voorbeeld: De volledige grondslag van de vergoedingen waarop kosten van wederbelegging moeten worden toegekend voor een onteigening in het Vlaamse Gewest, bedraagt Wederbeleggingsvergoeding berekend volgens de tabel: tegen 19,70 pct.: 4.944,70 Minimumvergoeding die moet worden toegekend: tegen 20,90 pct.: 5.225,00 Verder wordt maar één procent toegepast op het volledige bedrag van de vergoedingen waarop kosten van wederbelegging gelden. Dit naar analogie van de berekening van de kosten bij een openbare verkoop. Voorbeeld: De berekeningsgrondslag van de kosten van wederbelegging, voor een onteigening in het Vlaamse Gewest, bedraagt Wederbeleggingsvergoeding berekend volgens de tabel: tegen 20,9 pct.: 5.225,00 en niet: tegen 25,50 pct.: 1837, tegen 24,50 pct.: 2260, tegen 20,9 pct.: 1567, ,00 Bij onteigening van publiekrechtelijke organismen, die vrijgesteld zijn van registratierecht en die authentieke akten kunnen (laten) verlijden zonder tussenkomst van een notaris, wordt een forfaitair tarief van 3% aangeboden en verdedigd. De onteigeningsvergoeding

18 F. Wachtinteresten De wachtinteresten hebben tot doel het verlies te dekken dat ontstaat doordat het kapitaal dat de onteigende als geldelijke tegenwaarde van het onteigend goed ontvangt, gedurende een zekere periode, in afwachting van de wederbelegging, improductief zal blijven. Deze vergoeding stamt uit een periode dat de meeste mensen niet vertrouwd waren met beleggen en bankverrichtingen. Deze vergoeding kan enkel worden toegekend met betrekking tot productieve goederen. Bij goederen die geen opbrengst hebben, kan er geen sprake zijn van opbrengstverlies. De rechtspraak is verdeeld over de toekenning van deze vergoeding. Zij wordt in rechte door de administratie bestreden omdat vandaag ook op korte termijn sommen kunnen worden belegd. Als deze vergoeding wordt toegekend, bedraagt ze drie maanden interest aan de wettelijke interest in burgerlijke zaken. Die wordt jaarlijks vastgesteld (in 2010: 3,25% op jaarbasis of 0,8125% voor 3 maanden). G. Kosten verbonden aan het vrijmaken van het goed van hypothecaire lasten. Verder neemt de onteigenaar bij minnelijke onteigening ook de kosten met betrekking tot het vrijmaken van het goed van hypothecaire lasten, ten laste. Dat gebeurt hetzij door het betalen van een vergoeding, hetzij door het zelf kosteloos uitvoeren van de formaliteiten. De kosten die verbonden zijn aan het afsluiten van een lening met het oog op het aanschaffen van een vervangingsgoed, worden niet vergoed. H. Vergoeding wegens morele schade: de affectiewaarde. Los van de materiele schadevergoeding is ook de eventueel geleden morele schade vergoedbaar. Deze vergoeding wordt veelal affectiewaarde genoemd. De affectiewaarde is de grotere waarde die de eigenaar aan zijn goed hecht, om reden van herinneringen of van morele of sentimentele overwegingen. Voorbeeld: De woning waarin een bejaarde gans zijn/haar leven heeft gewoond, waaraan hij/zij zijn/haar beste zorgen heeft besteed en waarin hij/zij hoopte zijn/haar laatste levensjaren te slijten. Uiteraard zijn de meeste mensen gehecht aan hun woning. Maar voor de toekenning van een affectiewaarde is meer vereist. Zij wordt meestal enkel toegekend na jarenlange bewoning en enkel aan eigenaars-bewoners. Omdat die gevoelens moeilijk in geld te ramen zijn, wordt de affectiewaarde door de rechtbank naar billijkheid bepaald. De in rechte toegekende bedragen schommelen veelal tussen en De affectiewaarde slaat op de affectie tot het goed waarvan men onteigend wordt. Zij heeft dus niets te maken met een gehechtheid aan de dorpskern waar men woont en waarop men geen eigendoms- of zakelijk recht heeft. De onteigeningsvergoeding

19 VERGOEDING VOOR AAN DE GEBRUIKERS BEROKKENDE STOORNIS Een gerechtelijke onteigening ontneemt niet alleen het eigendomsrecht aan de onteigende eigenaar, maar heeft ook tot gevolg dat alle gebruiks- en genotsrechten die op het onteigend goed gevestigd zijn of toegestaan werden, teloorgaan. Bij de onteigening wordt dus ook schade berokkend aan de gebruiker van het goed, die in de uitoefening van zijn genot wordt gestoord. Ook deze schade wordt vergoed. Belangrijke opmerking: De vergoedingen waarvan hierna sprake betreffen het geval waarbij de gebruiksrechten ingevolge onteigening beëindigd of gestoord worden, ongeacht of dat wordt gerealiseerd bij een gerechtelijke procedure of bij een minnelijk akkoord tot beëindiging van de gebruiksrechten. De overheid die in der minne eigenaar is geworden van een goed, kan ook op een andere manier de rechten van een derde-gebruiker beëindigen, met name: * door de tijdelijke gebruiksrechten te respecteren en de desbetreffende huurtermijn te laten verstrijken. Het spreekt voor zich dat de gebruiker die ten volle van zijn gebruiksrechten heeft kunnen genieten, geen aanspraak kan maken op een vergoeding. * door middel van een opzeg, conform de in de van toepassing zijnde huurwetgeving (gewone huur, woninghuur, pacht, handelshuur) voorziene opzegmogelijkheden. De gebruiker heeft in dat geval enkel recht op de contractueel of wettelijk voorziene opzegvergoeding. Die vergoeding heeft niets te zien met onteigening noch met onteigeningsvergoedingen en wordt hier dan ook niet verder behandeld. Voorbeeld: Wanneer bij handelshuur de huurder tot het einde van de huur in het door de overheid in der minne verkregen goed wordt gelaten, heeft hij geen recht op een onteigeningsvergoeding als de huurvernieuwing geweigerd wordt. Hij zal eventueel wel recht hebben op een vergoeding wegens uitzetting overeenkomstig de handelshuurwet. Enkel de pachtwet voorziet dat een overheid die op grond van een onteigeningsbesluit een verpacht goed verwerft, op ieder ogenblik de bestaande pacht kan beëindigen. Als een pacht om de hierboven vermelde reden wordt opgezegd, is een vergoeding verschuldigd op basis van de pachtwet. Hierbij wordt opgemerkt dat de desbetreffende vergoeding inhoudelijk overeenstemt met de onteigeningsvergoeding. Al verschilt de juridische oorzaak ervan. Bij de opmaak van de pachtwet is de wetgever bij de omschrijving van deze vergoeding uitgegaan van de bij onteigening gebruikelijke vergoeding. In de andere huurwetgevingen (o.a. handelshuur, woninghuur) vormt het feit dat een overheid een verhuurd goed op grond van een De onteigeningsvergoeding

20 onteigeningsbesluit heeft verworven, geen bijzondere reden tot onmiddellijke opzeg. De gebruiker, al dan niet eigenaar, ontvangt een billijk herstel wanneer het nadeel dat hij lijdt, wordt vergoed. Dit slaat op het nadeel in gebruik of in de exploitatie van het onteigende goed, als rechtstreeks gevolg van de onteigening van de door hem gebruikte goederen. De schade zal worden beoordeeld vanuit een perspectief waarbij de gebruiker optreedt als een goed huisvader of een normaal vooruitziend ondernemer. Ook bij dit schadeaspect gaat het om een schade-evaluatie in concreto. In tegenstelling tot de bepaling van de vergoeding voor het verlies van het eigendomsrecht, is er voor het bepalen van de aan de gebruiker toekomende vergoedingen geen welbepaald tijdstip waarop men zich moet plaatsen om de schade te bepalen. Om de aan de gebruiker toekomende vergoeding te bepalen, maakt men geen onderscheid tussen de schade geleden vóór of na de onteigening. Er wordt vereist, doch het volstaat, dat de schade een rechtstreeks en onafwendbaar gevolg is van de onteigening. De omvang van de schade als gebruiker, en dus ook de vergoeding, hangt af van de duur en de omvang van het gebruiksrecht en van de activiteit waarvoor het goed gebruikt wordt. Hierna staan we eerst even stil bij het verschil in de gebruiksrechten. Daarna sommen we de vaakst voorkomende vergoedingselementen op voor de drie meest voorkomende doeleinden waarvoor een onroerend goed wordt gebruikt: als woning, als plaats waar een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend en als deel van een landbouwbedrijf. Deze bestemmingen komen niet altijd voor en sommige ervan gelden enkel voor de huurder. Invloed van de duur en de omvang van het gebruiksrecht. De gebruikersvergoeding verschilt al naar gelang de duur van het gebruiksrecht dat men op het te onteigenen goed heeft. Een eigenaar wordt geacht voor onbepaalde tijd het eigendomsrecht te hebben over zijn goed. Een huurder daarentegen weet dat hij maar voor een beperkte duur het genot kan hebben van het gehuurde goed. De huurder zal dan ook bij het einde van zijn, per definitie tijdelijk, gebruiksrecht genoodzaakt worden om te verhuizen. De onteigening leidt enkel tot een vervroegde beëindiging van zijn tijdelijk gebruiksrecht. Dit is een factor waarmee bij de bepaling van de vergoeding rekening wordt gehouden. De huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wanneer het huurcontract niet voortijdig wordt beëindigd. De onteigeningsvergoeding

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever

De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting op de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur BNA NL ingenieurs De Nieuwe Regeling 2011 Model Basisopdracht Toelichting

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13

C. SCHADEGEVALLEN 8 D. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 13 BRANDPOLIS WONINGEN - VRIJE BEROEPEN - KANTOREN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORWAARDEN GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN 4 A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 4 B. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN

IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN IAS 17 LEASE-OVEREENKOMSTEN Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Onroerende lease

Nadere informatie

DEEL I. GELD IN HET RECHT

DEEL I. GELD IN HET RECHT Grondige studie van het financieel recht (Prof. dr. R. Steennot) Academiejaar 2012 2013 Notities Jasper Dupont DEEL I. GELD IN HET RECHT DEEL 1. GELD IN HET RECHT a. Functies van geld 1. Geld heeft verschillende

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie