DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE"

Transcriptie

1

2

3 DE ONTEIGENINGSVERGOEDING FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Derde herziene druk Juni 2010

4 2010 Vlaamse overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Federale Overheidsdienst Financiën Alle rechten voor reproductie, vertaling en bewerking zijn voorbehouden aan de overheid. Colofon Deze brochure is samengesteld door de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Opdrachtgever: Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Algemeen Beleid Koning Albert II-laan 20, bus Brussel V.U. Ir. Fernand Desmyter, secretaris-generaal Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Druk: Vlaamse overheid - Bestuurszaken, Agentschap Facilitair Management, Digitale Drukkerij Depotnummer: D/2009/3241/493 Voor nadere informatie, Lieve Verfaillie Bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten Sluisgebouw Kallo Steenlandlaan 9130 Kallo T bemiddelaar.mow.vlaanderen.be De onteigeningsvergoeding

5 DE ONTEIGENINGSVERGOEDING INLEIDING De wettelijke bepalingen over onteigeningsvergoedingen zijn complex. De schade die ontstaat in het geval van een onteigening, moet namelijk geval per geval kunnen worden vastgesteld en vergoed. Daarbij maakt het onder meer een verschil of u eigenaar, huurder, zelfstandige of ondernemer bent. Veel hangt ook af van de uitgeoefende beroepsactiviteit of van wat er in uw huurcontract staat. Voorts zijn bij een onteigeningsprocedure verschillende instanties betrokken. Zij zorgen ervoor dat de rechtsleer correct wordt toegepast en dat er een billijke vergoeding wordt bepaald. In deze brochure zijn, gelet op het doelpubliek, geen verwijzingen naar rechtsleer of rechtspraak opgenomen. We willen op de eerste plaats personen die met onteigening te maken krijgen, informeren over de algemene werkwijze. Tegelijk willen we hen vertrouwd maken met nieuwe begrippen, en hen verduidelijken welke ondersteuning mogelijk is om een procedure correct en efficiënt te laten verlopen. Deze tekst is voornamelijk bedoeld voor de gewone eigenaar, al dan niet bewoner. De situatie van de huurders, zelfstandigen en de ondernemers wordt slechts summier besproken omdat binnen deze groep de verschillen zeer groot zijn. Veel hangt terzake af van de bepalingen van het huurcontract en van de uitgeoefende beroepsactiviteit De onteigeningsvergoeding

6 INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 ALGEMENE PRINCIPES: 5 A. De billijke schadeloosstelling B. De vergoeding moet voorafgaand zijn C. Een vergoeding in geld SCHADEVERGOEDING VOOR HET VERLIES VAN EIGENDOM: 10 A. Verkoopwaarde van het onteigend goed B. Waardevermindering van de overblijvende delen C. Geschiktheidswaarde D. Vergoeding voor wederafsluiting en afpaling E. Wederbeleggingsvergoeding F. Wachtintresten G. Kosten verbonden aan het vrijmaken van het goed van hypothecaire lasten H. Vergoeding wegens morele schade: de affectiewaarde VERGOEDING VOOR AAN DE GEBRUIKERS BEROKKENDE STOORNIS: 17 Belangrijke opmerking Factoren die de vergoeding beïnvloeden: Invloed van de duur en de omvang van het gebruiksrecht Invloed van de aard van de activiteit waarvoor het goed wordt gebruikt A. Een goed gebruikt als woning 21 A.1. Vergoeding voor dubbele genotslast of dubbele huur A.2. Vergoeding voor verhuiskosten A.3. Dubbele verhuizing A.4. Vergoeding voor kosten van aanpassing en wederaanpassing A.5. Vergoeding wegens het verlies van een voordelig huurcontract B. Een goed gebruikt voor de uitoefening van een beroepsactiviteit, handelszaak of onderneming 24 B.1. Kosten verbonden aan de verplaatsing van de beroepsactiviteit of onderneming B.2. Doorlopende vaste kosten tijdens de periode van verhuis B.3. Winstverlies wegens stilliggen en verlies aan cliënteel C. Een goed gebruikt binnen een landbouwexploitatie 27 C.1. De onteigening van een deel van de gebruikte gronden C.1.1. Vergoeding voor reeds gedane bewerkingen en verlies van wassende oogst C.1.2. Het winstverlies tijdens de herstelperiode C.1.3. De vetten en navetten C.1.4. De graszode en wederaanleg van weiden C.1.5. Verlies op dieren C.1.6. Verlies op materiaal en alaam C.1.7. De gedeeltelijke improductiviteit van de hoevegebouwen ingevolge de onteigening van gronden C.1.8. De verhoogde exploitatiekosten ingevolge de splitsing van het bedrijf of een blok gronden door de onteigening C.1.9. Ontstaan of toename van de mestoverschot C De drempelvergoeding C.2. De onteigening van de bedrijfszetel C.3. Onteigening van een zodanig groot deel van de landbouwexploitatie die redelijkerwijs de stopzetting van de bedrijfsvoering ter plekke veroorzaakt Tot slot 31 De onteigeningsvergoeding

7 ALGEMENE PRINCIPES. Artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet (oud artikel 11) luidt als volgt: Niemand kan van zijn eigendom worden ontzet dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling. Naar Belgisch recht gelden drie fundamentele regels in de materie van onteigeningsvergoedingen: de verplichting tot billijke schadeloosstelling; de verplichting tot voorafgaande vergoeding; de regel van de geldelijke vergoeding. De onteigende heeft recht op een billijke, voorafgaande schadevergoeding in de vorm van een geldsom. A. DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING De inhoud van het begrip billijke vergoeding waarop de onteigende volgens artikel 16 van de Grondwet recht heeft, werd door de wetgever niet nader omschreven. De invulling van het begrip werd overgelaten aan de rechterlijke macht. Die heeft op basis van inmiddels bijna 200 jaar ervaring een aantal regels uitgewerkt en steeds verder verfijnd rekening houdend met de evolutie van de samenleving. Als algemene regel kan worden gesteld dat de vergoeding volledig dient te zijn. De vergoeding moet alle schadelijke gevolgen van de onteigening vergoeden op een zo billijk en objectief mogelijke wijze. De bepaling van de vergoeding gebeurt in concreto. Er wordt bekeken welke de effectieve schade voor een welbepaalde eigenaar of gebruiker is, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het goed en met het specifieke gebruik van het goed. Niet alle onteigenden verkeren in dezelfde situatie. De onteigening heeft andere gevolgen voor een eigenaar-bewoner, een huurder, een eigenaar die goederen als belegging bezit, een zelfstandige ondernemer (en in deze groep verschillen de gevolgen van de onteigeningen nog naargelang de uitgeoefende activiteit), of een landbouwer. Ook is er in deze laatste groep nog een verschil naargelang het percentage van de gronden dat onteigend wordt. Het feit of al dan niet, ook of alleen bedrijfsgebouwen worden onteigend, heeft eveneens een invloed op de schade en dus op de vergoeding. De benadering in concreto maakt het bepalen van de onteigeningsvergoeding ingewikkeld, maar biedt de beste garantie op een juiste vergoeding. Elk geval De onteigeningsvergoeding

8 wordt individueel bekeken en de vergoeding wordt ook geval per geval berekend. De schade wordt dus niet berekend aan de hand van tabellen en forfaits. De onteigeningsvergoeding staat los van het doel waarvoor wordt onteigend. De vergoedingsregels zijn altijd dezelfde, ongeacht of men wordt onteigend voor de aanleg van een weg, een fietspad, een sportcomplex, een natuurreservaat, dan wel een haven of een huisvuilstort. De vergoedingsregels gelden voor het hele Belgische grondgebied. De bescherming van het eigendomsrecht is namelijk in de Grondwet vastgelegd. Wie als onteigenaar optreedt, mag geen invloed hebben op de onteigeningsvergoeding. Voor alle overheden die onteigenen, gelden dezelfde principes. Uit zorg voor een gelijke behandeling, biedt de wet aan alle onteigenaars de mogelijkheid om hun onteigeningen te laten uitvoeren door de tussenkomst van Comités tot aankoop van onroerende goederen van de Staat, kortweg de aankoopcomités genoemd. Deze diensten zijn gespecialiseerd in onteigening en maken deel uit van de Federale Overheidsdienst Financiën. De vergoedingsprincipes zijn dus altijd dezelfde, maar de concrete invulling ervan verschilt naar gelang de concrete situaties. Dat leidt tot een echte gelijkheid van behandeling. Verder is er een oorzakelijk verband tussen de schade en de onteigening vereist: De schade die tot vergoeding aanleiding geeft, moet haar oorzaak vinden in de onteigening, d.w.z. in de toe-eigening van een goed in het algemeen belang. Andere schade, bv. de hinder voortvloeiend uit openbare werken die worden uitgevoerd op de onteigende goederen, wordt niet vergoed binnen de onteigening. Dergelijke schade kan eventueel wel worden vergoed op basis van een andere rechtsgrond. Maar dit gebeurt dan op dezelfde wijze voor alle andere personen die deze hinder of schade ondervinden. Ook de buurman die niet onteigend wordt, zal dezelfde hinder ondergaan. Het zou dan ook niet correct zijn om de onteigende hiervoor anders te behandelen dan de anderen. Ten slotte moet de schade rechtmatig zijn: Vooraleer een schade voor vergoeding in aanmerking komt, moet het gekrenkt belang op rechtmatige wijze tot stand zijn gekomen. Onrechtmatig verkregen voordelen moeten niet worden vergoed! Voorbeelden: Als een reclamepaneel ongeoorloofd werd geplaatst, kan er voor het verlies aan inkomsten door de onteigening geen vergoeding worden verkregen; Gebouwen, beplantingen, werken, enz. die werden uitgevoerd of in stand gehouden in strijd met wettelijke bepalingen, zijn niet voor vergoeding vatbaar; De onteigeningsvergoeding

9 Wanneer een bepaalde activiteit zonder de vereiste vergunningen wordt uitgebaat, kan de stoornis in de uitbating als gevolg van de onteigening niet worden vergoed. Samengevat kan men stellen dat de onteigeningsvergoeding de volledige schadeloosstelling van om het even welk rechtmatig nadeel dat rechtstreeks voortspruit uit de onteigening dient te omvatten. Noch min noch meer. De regel is dus: de volledige schade, maar niets meer dan de schade. De enige maatstaf die dient te worden gehanteerd, is de schade in concreto. De vergoedbare schade bij onteigening kan worden opgesplitst in 2 delen: de schade die voortvloeit uit de ontzetting uit de eigendom en uit de zakelijke rechten, de schade die voortvloeit uit de stoornis die de onteigening aan de gebruiker/uitbater berokkent. Beide delen worden verder in deze brochure nader besproken, waarbij een overzicht wordt gegeven van de meest voorkomende vergoedingsposten. Deze vergoedingsposten worden afzonderlijk summier toegelicht. Alleen bij een gerechtelijke onteigening wordt de vergoeding expliciet post per post toegekend of afgewezen. Bij een minnelijke regeling van de onteigeningsvergoeding wordt een globaal akkoord afgesloten zonder opsomming van alle individuele elementen. De onteigende en de onteigenaar kunnen aan de betrokken globale vergoeding dan ook ieder een eigen inhoud geven. Wat telt, is dat er een akkoord is over de globale schadevergoeding. Het minnelijk aanbod van de onteigenaar stemt overeen met wat naar redelijke verwachting als vergoeding zou worden toegekend door de rechter, gesteld dat het tot een gerechtelijke onteigening zou komen. Anders handelen zou unfair zijn en tegen het gelijkheidsbeginsel indruisen. In de meeste gevallen biedt de onteigenaar in der minne een iets hogere vergoeding aan dan wat hij bij een eventuele gerechtelijke onteigening zou verdedigen. De reden hiervoor is dat het schatten van onroerende goederen geen exacte wetenschap is. De leer van onteigeningsvergoedingen is ook een levend, evoluerend geheel en in de rechtspraak bestaat er nog betwisting over de verschuldigdheid van bepaalde posten. Het is dan ook logisch dat de overheid bij het onderhandelen van een minnelijke overeenkomst de burger in zekere mate het voordeel van de twijfel laat. Verder biedt een minnelijk akkoord voor de overheid het voordeel dat een vrij kostelijke procedure wordt vermeden. Deze praktijk wordt door de hoogste rechtsinstanties aanvaard. Een niet-aanvaard aanbod tot vergoeding bindt de onteigenaar echter niet bij een eventuele latere gerechtelijke onteigening. De onteigeningsvergoeding

10 B. DE VERGOEDING MOET VOORAFGAAND ZIJN Bij een gerechtelijke onteigening kan de onteigenaar het onteigende goed pas in bezit nemen nádat de door de rechter (in eerste aanleg of provisioneel, naargelang de van toepassing zijnde procedure) vastgestelde vergoeding ter beschikking is gesteld van de onteigende of zijn rechthebbenden. Dit gebeurt door consignatie op de Deposito- en Consignatiekas. Bij een gerechtelijke procedure is het mogelijk dat het bedrag dat de rechter weerhoudt als onteigeningsvergoeding, in de loop van de procedure fluctueert. Dit kan aanleiding geven tot het toekennen vergoedende interesten en/of een munterosievergoeding. De toekenning van die vergoedingen is het gevolg van het principe dat de rechter zich voor het bedrag van de schadeloosstelling moet richten op het moment dat hij zijn uitspraak doet. Terwijl de rechter zich voor de vaststelling van de schade, juist moet richten op het ogenblik dat die zich voordoet. Een schadelijder kan zich namelijk pas na de uitspraak herstellen. De vergoedende intresten worden geacht het nadeel te herstellen dat door een laattijdige schadeloosstelling veroorzaakt wordt, met name het verlies van burgerlijke vruchten. De vergoeding wegens munterosie is een actualisatie die rekening houdt met de vermindering van de koopkracht van de munt of met de stijging van de onroerende markt, tussen het ogenblik van het feit dat de schade veroorzaakte en de bepaling van de schadevergoeding. Gelet op hun verschil in voorwerp kunnen deze verwante vergoedingen in principe samen worden toegekend. Als het oorspronkelijk bepaalde bedrag hoger uitvalt dan de definitieve vergoeding, verplicht dat niet alleen tot teruggave van het ontvangen teveel maar ook is hierop een bepaalde interest verschuldigd, die van een andere aard is. De details hierover worden in deze brochure niet besproken, omdat ze inhoudelijk meer bij het domein van onteigeningsprocedures aansluiten. Ook bij de minnelijke onteigeningen wordt getracht om de regel van de voorafgaande betaling te respecteren. Normaal wordt de schadevergoeding gestort vooraleer men het goed moet verlaten. In onderling akkoord kan wel een andere regeling worden getroffen. De onteigeningsvergoeding

11 C. EEN VERGOEDING IN GELD In tegenstelling tot in sommige andere landen, wordt in België de schade die een onteigende door de onteigening lijdt, altijd door het betalen van een geldsom hersteld. De onteigenaar heeft niet de verplichting om bijvoorbeeld de eigenaars een vervangend goed aan te bieden. Ook van deze regel kan in onderling akkoord worden afgeweken. De regels voor de verkoop van overheidsgoederen, het feit dat er niet altijd gelijkwaardige goederen in het patrimonium beschikbaar zijn, en het gelijkheidsbeginsel (dat ook hier vereist dat aan alle in dezelfde situatie verkerende onteigenden, dezelfde mogelijkheden worden aangeboden), sluiten dergelijke wisseloplossingen meestal uit. In bepaalde gevallen laat een grondenbank wel soortgelijke oplossingen toe. Wat wel vaak voorkomt, is dat de onteigenaar, als de timing van de werkzaamheden het toelaat, de schade als gevolg van de gebruiksstoornis tracht te beperken. Dat gebeurt meestal door aan de onteigende contractueel toe te staan dat hij het onteigende goed, na het betalen van de vergoeding, nog een bepaalde tijd mag bewonen of uitbaten. Dit leidt tot een win-winsituatie voor beide partijen. De onteigeningsvergoeding

12 DE SCHADEVERGOEDING VOOR HET VERLIES VAN EIGENDOM. Voor het eigendomsverlies geldt het eigendomsoverdragend vonnis als schadeverwekkend feit. Om de schade vast te stellen, moet men zich op het tijdstip van dit vonnis richten. De schadevergoeding voor eigendomsverlies moet even groot zijn als het bedrag dat moet worden betaald om zich een onroerend goed aan te schaffen van gelijke waarde als het goed waarvan de onteigende werd ontzet. De vergoeding dient gelijk te zijn aan de geleden schade door het verlies van het onteigende goed, maar niet aan de kost van de herinstallatie. Dit basisprincipe werd meermaals door het Hof van Cassatie bevestigd. De idee die aan de grondslag ligt van de hele vergoedingstechniek, is dat het vermogen van de onteigende hetzelfde moet blijven. Hij mag door de onteigening niet verarmen, maar hij mag zich evenmin verrijken. De vergoeding wegens het verlies van eigendom bestaat uit verschillende onderdelen die echter niet altijd allemaal worden toegekend. Het hangt ervan af of de desbetreffende schade zich in het concrete geval al dan niet voordoet. A. Verkoopwaarde van het onteigende goed. De vergoeding omvat vooreerst en altijd de verkoopwaarde van het te onteigenen goed op het ogenblik van de onteigening. Het is de marktwaarde van het goed, met name de waarde die dit goed voor iedere normaal geïnteresseerde heeft. Het is de waarde die het goed zou halen bij een verkoop onder normale omstandigheden qua publiciteit en publieke opkomst. De verkoopwaarde wordt beïnvloed door alle fysische en juridische kenmerken van het goed, zowel in positieve als in negatieve zin. Voorbeelden van fysische kenmerken zijn: Wat betreft een grond: de vorm, de oppervlakte, de ligging, de afwatering, de bodemgesteldheid... Wat betreft gebouwen: de ouderdom, hun ligging, de gebruikte materialen, hun staat van onderhoud en de onderhoudsvriendelijkheid, hun functionaliteit... Verder moet rekening worden gehouden met de waarde van opstanden, beplantingen en afsluitingen. Bij juridische kenmerken moet vooral gelet worden op de gebruiksmogelijkheden die het goed heeft, rekening houdend met de diverse wettelijke regelingen o.a. op het vlak van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, monumenten en landschappen, milieuwetgeving. De onteigeningsvergoeding

13 Verder dient rekening te worden gehouden met de weerslag van eventuele contractuele passieve of actieve erfdienstbaarheden, gunstige of ongunstige lopende huurcontracten. Kortom, de marktwaarde wordt beïnvloed door alle elementen waarmee een potentiële koper rekening zou houden. Als goederen verschillende aanwendingsmogelijkheden hebben, wordt er vergoed volgens de regel van de beste benuttigingsmogelijkheid. Deze moet consequent worden toegepast: men kan niet de voordelen van de ene en van de andere bestemming cumuleren. Voorbeeld: Wanneer een bouwgrond door de eigenaar zelf wordt gebruikt voor landbouwactiviteiten, zal het perceel als bouwgrond worden vergoed, maar zal geen vergoeding worden betaald voor de verstoring van die landbouwactiviteit. Als de eigenaar namelijk zijn perceel grond zou willen gebruiken om er een huis op te bouwen, zou hij ook moeten stoppen met de landbouwactiviteit en zou hij hiervoor uiteraard geen enkele vergoeding krijgen. Belangrijk is dat de verkoopwaarde moet worden bepaald zonder rekening te houden met de meer- en de minderwaarde die voortspruit uit de onteigening, de onteigeningsdreiging en alle met het oog op de onteigening genomen overheidsbeslissingen. Verder bepaalt de wetgeving inzake ruimtelijke ordening uitdrukkelijk dat er bij een onteigening ter realisatie van een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan, geen rekening mag worden gehouden met de meer- of minderwaarden die voortspruiten uit het plan van aanleg waarvan de realisatie wordt nagestreefd. Voorbeeld: Als bij een ruimtelijk uitvoeringsplan of een gewestplanwijziging de bestemming van een gebied wordt gewijzigd van agrarische zone in industriegebied, mag bij de onteigening van de gronden met het oog op de realisatie van dit industriegebied geen rekening worden gehouden met de inkleuring als industriegebied. In wezen is dit niets meer dan een bevestiging van het algemeen beginsel dat de administratieve voorbereidende maatregelen geen enkele, noch in positieve zin, noch in negatieve zin, invloed mogen hebben op de onteigeningsvergoeding. Ook mag geen rekening worden gehouden met de invloed van overheidsingrepen bij vorige onteigeningen met hetzelfde doel. Voorbeeld: Als een havengebied in fasen wordt aangelegd, mag men bij de onteigening voor een verdere uitbreiding ervan geen rekening houden De onteigeningsvergoeding

14 met de meer- of minwaarde waartoe de voorheen gerealiseerde fasen aanleiding gegeven hebben. Hoe wordt de verkoopwaarde bepaald? In de regel wordt er gebruikgemaakt van de vergelijkende schattingsmethode. Die wordt door de rechtspraak unaniem als de meest realistische methode beschouwd. Ze houdt in dat de verkoopwaarde wordt bepaald door vergelijking met de verkoopwaarde van gelijkaardige goederen met nagenoeg dezelfde hoedanigheden en gebreken, gelegen in de nabijheid van het onteigende goed of in een vergelijkbare omgeving. Het zou natuurlijk ideaal zijn mocht men identieke goederen kunnen vergelijken. Maar in België zijn geen twee huizen dezelfde. Daarom zullen er correcties moeten worden toegepast. Dit is met name vaak het geval voor bijgebouwen, tuinen en afsluitingen. Wanneer de vergelijkingspunten niet afgesloten zijn of er geen sierbomen in de tuin ervan staan, vijvers, tuinhuisjes, enz., dan worden deze afzonderlijk vergoed. Ook de prijs waartegen het goed in een niet te ver verleden werd aangekocht, kan een geldige aanduiding zijn. Voor zeer recente gebouwen wordt uitgegaan van de nieuwbouwwaarde, omdat er meestal geen passende en onder normale omstandigheden tot stand gekomen vergelijkingspunten voorhanden zijn. B. Waardevermindering van de overblijvende delen. Een onteigening slaat niet altijd op de geheelheid van een onroerend goed. Het gebeurt vaak dat de inneming maar op een gedeelte slaat. Soms zal het nadeel dat de eigenaar ondergaat, groter zijn dan de eigenlijke waarde van het onteigende deel. De onteigende heeft recht op een vergoeding voor de waardevermindering die het overblijvende deel ondergaat ten gevolge van de gedeeltelijke onteigening. Voorbeeld: Onteigening van een achtertuin van 6 meter diep, waarvan na de onteigening nog maar 1 meter overblijft. De waardevermindering voor het gehele eigendom is veel groter dan de waarde van de strook tuingrond. Het afnemen van 5 meter tuin uit een tuin van 6 meter diep is namelijk veel ingrijpender dan het afnemen van 5 meter van een tuin van 50 meter diep. Deze problematiek doet zich voornamelijk voor bij de onteigening van lijninfrastructuren (wegen, spoorwegen, fietspaden). De waardevermindering die in aanmerking komt, is wat voortvloeit uit de onteigening zelf of m.a.w. uit het kleiner worden van het perceel. De eventuele waardevermindering door de uitvoering van de werken waarvoor onteigend De onteigeningsvergoeding

15 wordt (b.v. de aanleg van een weg), is in het kader van de onteigening niet voor vergoeding vatbaar. Die schade is namelijk niet het gevolg van de onteigening. Kan ik bij gedeeltelijke onteigening van mijn goed de totale onteigening van mijn eigendom afdwingen? Neen, behalve als de gedeeltelijke onteigening een deel van een gebouw betreft. In dat geval kan de onteigende de verplichte aankoop van het gehele gebouw met de grond waarop het is opgericht eisen. Deze gedwongen aankoop gebeurt niet tegen een onteigeningsvergoeding maar slechts tegen de normale verkoopprijs. (zie terzake art. 51 van de wet van 16 september 1807 betreffende het droogleggen van moerassen enz.) Om de waardevermindering te bepalen, maakt men in de praktijk soms een vergelijking tussen de waarde van wat van het domein overblijft en de waarde van gans het domein vóór de onteigening. Het resultaat daarvan omvat dan de verkoopwaarde van het onteigende deel en de minwaarde van het restant. C. Geschiktheidswaarde. Onder gelegenheidswaarde of geschiktheidswaarde verstaat men de bijzondere waarde die het goed voor zijn eigenaar heeft, ofwel wegens het nut dat hij eruit haalt, ofwel wegens het genoegen dat het hem verschaft. Zij bestaat zodra het goed, geheel of gedeeltelijk, een waarde heeft waarmee de gewone kopers geen rekening zouden houden. Het betreft een subjectief materieel schade-element. Deze waarde staat in verband met en vereist bepaalde materiële aanpassingen, gerieflijkheden en een schikking van de plaatsen die voor de bewoner (en voor hem alleen) min of meer voordelig zijn. De loutere goede bewoonbaarheid van het goed is onvoldoende om aanleiding te geven tot deze bijkomende vergoedingspost. Voorbeeld: de materiële aanpassingen die door gehandicapten in hun huis werden gedaan (bredere deuren, aangepast toilet); de als autowerkplaats ingerichte garage van de oldtimerverzamelaar; de als duivenhok ingerichte zolder van de duivenliefhebber. De gelegenheidswaarde veronderstelt uiteraard dat de onteigende het goed zelf bewoont of gebruikt. D. Vergoeding voor wederafsluiting en afpaling. Bij de gedeeltelijke onteigening van een afgesloten goed, heeft de onteigende het recht zijn resterend erf opnieuw af te sluiten. Er bestaat een hele regeling over het al dan niet samengaan van de vergoeding voor de bestaande afsluiting en de vergoeding voor wederafsluiting. De onteigeningsvergoeding

16 De onteigende heeft ook het recht zijn resterend deel te laten afpalen. Dit op kosten van de onteigenaar. E. Wederbeleggingsvergoeding. Door het publiek wordt deze vergoeding beschouwd als de kosten die de onteigende zal moeten maken om een gelijkwaardig onroerend goed te kopen als dat wat hem ontnomen werd. De kosten van notaris, registratierechten, overschrijvingskosten. De juridische oorzaak van de wederbeleggingsvergoeding is echter het vergoeden van het verlies van de bijzondere waarborgen die verbonden zijn aan een belegging in onroerende goederen (= veiligheidswaarde). Die waarborgen zijn al in het onroerend goed aanwezig en dienen daarom vergoed te worden. Het doet er niet toe of de onteigende al of niet een ander onroerend goed zal verwerven. Hierbij merken we op dat al dan niet weder beleggen een invloed kan hebben op het fiscale regime van de door de onteigening gerealiseerde meerwaarden. Die meerwaarde is in een aantal gevallen, o.a. voor beroepsmatig geïnvesteerde onroerende activa, belastbaar. De oorzaak van de wederbeleggingsvergoeding ligt in het verleden, terwijl de waarde ervan blijkt op de datum van de onteigening. Het is dus het tarief op datum van de onteigening dat wordt toegepast. De wederbeleggingsvergoeding is verschuldigd op het totaal van de venale waarde en de minwaarde van het restant. Zij wordt niet toegekend in die gevallen waarin, bij wijze van uitzondering, de waarde van de bouwwerken en opstanden wordt bepaald op de nieuwbouwwaarde inclusief btw. (??) De wederbeleggingsvergoeding wordt door het aankoopcomité forfaitair berekend (ongeacht welke kosten de onteigende bij de verwerving van zijn goed heeft gemaakt) volgens een degressief tarief. Dat wordt vastgesteld op basis van de notariële tarieven voor openbare verkopingen die van toepassing zijn op het ogenblik dat de vergoeding wordt vastgesteld. Door de regionalisering van de registratierechten, die het grootste onderdeel van de notariskosten uitmaken, gelden er in de verschillende gewesten andere tarieven inzake het registratierecht voor verkoop. Daarom werd het voorheen verdedigde tarief aangepast aan het huidig regionaal tarief der registratierechten. Ook werd in 2003 een evaluatie van de overige kosten uitgevoerd. De onteigeningsvergoeding

17 Met ingang van 1 januari 2004 wordt het hierna vermeld tarief aangeboden en verdedigd: SCHALEN Nationaal degressief tarief Van Tot registratierecht à 10 % Registratierecht à 12,5% Vlaams Gewest Waals & Brussels Gewest 7.500,00 24,5% 27,00% 7.500, ,00 22,6% 25,10% , ,00 20,9% 23,40% , ,00 19,7% 22,20% , ,00 18,6% 21,10% , ,00 16,5% 19,00% , ,00 15,0% 17,50% , ,00 14,5% 17,00% , ,00 14,0% 16,50% ,01 13,5% 16,00% Het volgens bovenstaand tarief bekomen bedrag mag echter nooit lager zijn dan het maximumbedrag volgens de lagere schijf. Voorbeeld: De volledige grondslag van de vergoedingen waarop kosten van wederbelegging moeten worden toegekend voor een onteigening in het Vlaamse Gewest, bedraagt Wederbeleggingsvergoeding berekend volgens de tabel: tegen 19,70 pct.: 4.944,70 Minimumvergoeding die moet worden toegekend: tegen 20,90 pct.: 5.225,00 Verder wordt maar één procent toegepast op het volledige bedrag van de vergoedingen waarop kosten van wederbelegging gelden. Dit naar analogie van de berekening van de kosten bij een openbare verkoop. Voorbeeld: De berekeningsgrondslag van de kosten van wederbelegging, voor een onteigening in het Vlaamse Gewest, bedraagt Wederbeleggingsvergoeding berekend volgens de tabel: tegen 20,9 pct.: 5.225,00 en niet: tegen 25,50 pct.: 1837, tegen 24,50 pct.: 2260, tegen 20,9 pct.: 1567, ,00 Bij onteigening van publiekrechtelijke organismen, die vrijgesteld zijn van registratierecht en die authentieke akten kunnen (laten) verlijden zonder tussenkomst van een notaris, wordt een forfaitair tarief van 3% aangeboden en verdedigd. De onteigeningsvergoeding

18 F. Wachtinteresten De wachtinteresten hebben tot doel het verlies te dekken dat ontstaat doordat het kapitaal dat de onteigende als geldelijke tegenwaarde van het onteigend goed ontvangt, gedurende een zekere periode, in afwachting van de wederbelegging, improductief zal blijven. Deze vergoeding stamt uit een periode dat de meeste mensen niet vertrouwd waren met beleggen en bankverrichtingen. Deze vergoeding kan enkel worden toegekend met betrekking tot productieve goederen. Bij goederen die geen opbrengst hebben, kan er geen sprake zijn van opbrengstverlies. De rechtspraak is verdeeld over de toekenning van deze vergoeding. Zij wordt in rechte door de administratie bestreden omdat vandaag ook op korte termijn sommen kunnen worden belegd. Als deze vergoeding wordt toegekend, bedraagt ze drie maanden interest aan de wettelijke interest in burgerlijke zaken. Die wordt jaarlijks vastgesteld (in 2010: 3,25% op jaarbasis of 0,8125% voor 3 maanden). G. Kosten verbonden aan het vrijmaken van het goed van hypothecaire lasten. Verder neemt de onteigenaar bij minnelijke onteigening ook de kosten met betrekking tot het vrijmaken van het goed van hypothecaire lasten, ten laste. Dat gebeurt hetzij door het betalen van een vergoeding, hetzij door het zelf kosteloos uitvoeren van de formaliteiten. De kosten die verbonden zijn aan het afsluiten van een lening met het oog op het aanschaffen van een vervangingsgoed, worden niet vergoed. H. Vergoeding wegens morele schade: de affectiewaarde. Los van de materiele schadevergoeding is ook de eventueel geleden morele schade vergoedbaar. Deze vergoeding wordt veelal affectiewaarde genoemd. De affectiewaarde is de grotere waarde die de eigenaar aan zijn goed hecht, om reden van herinneringen of van morele of sentimentele overwegingen. Voorbeeld: De woning waarin een bejaarde gans zijn/haar leven heeft gewoond, waaraan hij/zij zijn/haar beste zorgen heeft besteed en waarin hij/zij hoopte zijn/haar laatste levensjaren te slijten. Uiteraard zijn de meeste mensen gehecht aan hun woning. Maar voor de toekenning van een affectiewaarde is meer vereist. Zij wordt meestal enkel toegekend na jarenlange bewoning en enkel aan eigenaars-bewoners. Omdat die gevoelens moeilijk in geld te ramen zijn, wordt de affectiewaarde door de rechtbank naar billijkheid bepaald. De in rechte toegekende bedragen schommelen veelal tussen en De affectiewaarde slaat op de affectie tot het goed waarvan men onteigend wordt. Zij heeft dus niets te maken met een gehechtheid aan de dorpskern waar men woont en waarop men geen eigendoms- of zakelijk recht heeft. De onteigeningsvergoeding

19 VERGOEDING VOOR AAN DE GEBRUIKERS BEROKKENDE STOORNIS Een gerechtelijke onteigening ontneemt niet alleen het eigendomsrecht aan de onteigende eigenaar, maar heeft ook tot gevolg dat alle gebruiks- en genotsrechten die op het onteigend goed gevestigd zijn of toegestaan werden, teloorgaan. Bij de onteigening wordt dus ook schade berokkend aan de gebruiker van het goed, die in de uitoefening van zijn genot wordt gestoord. Ook deze schade wordt vergoed. Belangrijke opmerking: De vergoedingen waarvan hierna sprake betreffen het geval waarbij de gebruiksrechten ingevolge onteigening beëindigd of gestoord worden, ongeacht of dat wordt gerealiseerd bij een gerechtelijke procedure of bij een minnelijk akkoord tot beëindiging van de gebruiksrechten. De overheid die in der minne eigenaar is geworden van een goed, kan ook op een andere manier de rechten van een derde-gebruiker beëindigen, met name: * door de tijdelijke gebruiksrechten te respecteren en de desbetreffende huurtermijn te laten verstrijken. Het spreekt voor zich dat de gebruiker die ten volle van zijn gebruiksrechten heeft kunnen genieten, geen aanspraak kan maken op een vergoeding. * door middel van een opzeg, conform de in de van toepassing zijnde huurwetgeving (gewone huur, woninghuur, pacht, handelshuur) voorziene opzegmogelijkheden. De gebruiker heeft in dat geval enkel recht op de contractueel of wettelijk voorziene opzegvergoeding. Die vergoeding heeft niets te zien met onteigening noch met onteigeningsvergoedingen en wordt hier dan ook niet verder behandeld. Voorbeeld: Wanneer bij handelshuur de huurder tot het einde van de huur in het door de overheid in der minne verkregen goed wordt gelaten, heeft hij geen recht op een onteigeningsvergoeding als de huurvernieuwing geweigerd wordt. Hij zal eventueel wel recht hebben op een vergoeding wegens uitzetting overeenkomstig de handelshuurwet. Enkel de pachtwet voorziet dat een overheid die op grond van een onteigeningsbesluit een verpacht goed verwerft, op ieder ogenblik de bestaande pacht kan beëindigen. Als een pacht om de hierboven vermelde reden wordt opgezegd, is een vergoeding verschuldigd op basis van de pachtwet. Hierbij wordt opgemerkt dat de desbetreffende vergoeding inhoudelijk overeenstemt met de onteigeningsvergoeding. Al verschilt de juridische oorzaak ervan. Bij de opmaak van de pachtwet is de wetgever bij de omschrijving van deze vergoeding uitgegaan van de bij onteigening gebruikelijke vergoeding. In de andere huurwetgevingen (o.a. handelshuur, woninghuur) vormt het feit dat een overheid een verhuurd goed op grond van een De onteigeningsvergoeding

20 onteigeningsbesluit heeft verworven, geen bijzondere reden tot onmiddellijke opzeg. De gebruiker, al dan niet eigenaar, ontvangt een billijk herstel wanneer het nadeel dat hij lijdt, wordt vergoed. Dit slaat op het nadeel in gebruik of in de exploitatie van het onteigende goed, als rechtstreeks gevolg van de onteigening van de door hem gebruikte goederen. De schade zal worden beoordeeld vanuit een perspectief waarbij de gebruiker optreedt als een goed huisvader of een normaal vooruitziend ondernemer. Ook bij dit schadeaspect gaat het om een schade-evaluatie in concreto. In tegenstelling tot de bepaling van de vergoeding voor het verlies van het eigendomsrecht, is er voor het bepalen van de aan de gebruiker toekomende vergoedingen geen welbepaald tijdstip waarop men zich moet plaatsen om de schade te bepalen. Om de aan de gebruiker toekomende vergoeding te bepalen, maakt men geen onderscheid tussen de schade geleden vóór of na de onteigening. Er wordt vereist, doch het volstaat, dat de schade een rechtstreeks en onafwendbaar gevolg is van de onteigening. De omvang van de schade als gebruiker, en dus ook de vergoeding, hangt af van de duur en de omvang van het gebruiksrecht en van de activiteit waarvoor het goed gebruikt wordt. Hierna staan we eerst even stil bij het verschil in de gebruiksrechten. Daarna sommen we de vaakst voorkomende vergoedingselementen op voor de drie meest voorkomende doeleinden waarvoor een onroerend goed wordt gebruikt: als woning, als plaats waar een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend en als deel van een landbouwbedrijf. Deze bestemmingen komen niet altijd voor en sommige ervan gelden enkel voor de huurder. Invloed van de duur en de omvang van het gebruiksrecht. De gebruikersvergoeding verschilt al naar gelang de duur van het gebruiksrecht dat men op het te onteigenen goed heeft. Een eigenaar wordt geacht voor onbepaalde tijd het eigendomsrecht te hebben over zijn goed. Een huurder daarentegen weet dat hij maar voor een beperkte duur het genot kan hebben van het gehuurde goed. De huurder zal dan ook bij het einde van zijn, per definitie tijdelijk, gebruiksrecht genoodzaakt worden om te verhuizen. De onteigening leidt enkel tot een vervroegde beëindiging van zijn tijdelijk gebruiksrecht. Dit is een factor waarmee bij de bepaling van de vergoeding rekening wordt gehouden. De huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wanneer het huurcontract niet voortijdig wordt beëindigd. De onteigeningsvergoeding

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING De positie van derden bij onteigening Editors Robert Palmans Vincent Sagaert Auteurs Carine Boddaert Robert Palmans Bruno Peeters Vincent Sagaert Mathieu

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Waarderen van ondernemingen. Concepten in het kader van onteigeningen Roger Tiest... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Waarderen van ondernemingen. Concepten in het kader van onteigeningen Roger Tiest... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Waarderen van ondernemingen. Concepten in het kader van onteigeningen Roger Tiest......................................................

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD....................................................... v FISCALE ASPECTEN VAN DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE Bruno Peeters en Anne Van de Vijver............................

Nadere informatie

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.

HANDELSHUUR. FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten. HANDELSHUUR FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be Vervreemding van het verhuurde pand Vervreemding van verhuurde

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig

Algemene inleiding. Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Algemene inleiding Voor het verhuren van gebouwen is een «huurovereenkomst» nodig Een huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een persoon (de verhuurder) zich ertoe verbindt gedurende een bepaalde

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Wholesaler Excellence Program Training Legal

Wholesaler Excellence Program Training Legal Wholesaler Excellence Program Training Legal Vlerick Gent 26 mei 08 Luc DeBruyn & Christian Ouchinsky Regional Legal Counsels 1 Inhoud 1. De Handelshuur : bespreking van de wetgeving/ diverse aspecten

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Aanleg van een nieuwe spoorlijn of aanpassingen van een bestaande spoorlijn buiten de

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury

Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I. Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en K.I Mr. Martin Denys & Mr. John Toury Rechtspraak met betrekking tot het gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en

Nadere informatie

GEDEELTELIJKE ONTEIGENING

GEDEELTELIJKE ONTEIGENING GEDEELTELIJKE ONTEIGENING Robert Palmans John Toury Antwerpen Cambridge Gedeeltelijke onteigening Robert Palmans en John Toury 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0647-8 D/2015/7849/85

Nadere informatie

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract

Contract van maatschap/samenuitbatingscontract Contract van maatschap Tussen de ondergetekenden: (Naam invullen)...... en zijn echtgenote (naam invullen)...... samenwonende te (adres invullen)............... hierna overlaters genoemd, en (Naam invullen).......wonende

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING

DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING DE REGIONALISERING VAN DE HUURWETGEVING INGEVOLGE DE ZESDE STAATSHERVORMING Prof. DIRK MEULEMANS Mei 2014 1 1. DE ZESDE STAATSHERVORMING - De Zesde Staatshervorming is doorgevoerd. - Een grote en ingrijpende

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN

DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN. GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN DOSSIER : VRAGENLIJST INZAKE EVENTUELE VERMINDERINGEN VAN REGISTRATIERECHTEN GELIEVE STEEDS MET JA of NEEN TE ANTWOORDEN A) Verminderd registratierecht (bescheiden woning klein beschrijf ) Dit betekent

Nadere informatie

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure.

Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke verkoopprocedure. TOEWIJZINGSNORMEN EN VOORWAARDEN BIJ DE VERKOOP VAN BOUWGRONDEN EN VAN WONINGEN Artikel 1. : aan de kandidaat koper kan slechts één perceel worden toegewezen, zowel bij de onderhandse als bij de publieke

Nadere informatie

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving -

TE HUUR. Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - TE HUUR Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend

Nadere informatie

De beëindiging van de huurovereenkomst

De beëindiging van de huurovereenkomst Inhoudsopgave De beëindiging van de huurovereenkomst... 2 1. Beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder... 2 1.1. Opzegging door de huurder... 2 1.2 Ontbinding van rechtswege... 3 2. Beëindiging

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 2 : Opstalrecht Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent. De

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur INHOUDSTAFEL 101 Tips voor Huur & Verhuur - 1 - 101 TIPS VOOR HUUR & VERHUUR 1. Huurwetgeving: gemene huur en handelshuur...2 A. Gemene huur...4 1. Leveringsverplichting verhuurder - vergunningen...4 2.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN... 1. 1. Inleiding... 1 voorwerk.fm Page vii Friday, March 28, 2003 1:23 PM INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF.......................................... v KNELPUNTEN GEMENE HUUR ALOÏS VAN OEVELEN.................................... 1

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

BEDRIJFSSCHADE BIJ ONTEIGENINGEN

BEDRIJFSSCHADE BIJ ONTEIGENINGEN BEDRIJFSSCHADE BIJ ONTEIGENINGEN BEDRIJFSSCHADE BIJ ONTEIGENINGEN Editors Isabelle Cooreman Jan Ghysels Robert Palmans Auteurs Martin Denys Jan Ghysels Dirk Meulemans Robert Palmans Isabelle Suy Roger

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. Overlegtafel Economie, , Brussel

Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht. Overlegtafel Economie, , Brussel Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht Overlegtafel Economie,, Brussel Overzicht Voor 1 september 2016 Handelshuurwet Bezetting ter bede Dienstenovereenkomst Na 1 september 2016 Decreet

Nadere informatie

Huurvoorwaarden garages

Huurvoorwaarden garages Algemene huurvoorwaarden voor garages Onderdeel van de huurovereenkomst Terbeschikkingstelling en aanvaarding Goede staat Verplichtingen verhuurder Rustig genot Onderhoud Ernstige gebreken Gevolgschade

Nadere informatie

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst

De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De aanvraag tot hernieuwing in een handelshuurovereenkomst De hernieuwing van een handelshuurovereenkomst gebeurt niet automatisch 1. De aanvraag tot hernieuwing Een handelshuurovereenkomst wordt niet

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Een huurcontract laten registreren een makkelijk te vervullen verplichting. Gewijzigde wetgeving Datum 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN:

HET RECHT VAN ERFPACHT HEEFT DRIE ESSENTIELE KENMERKEN: RECHT VAN ERFPACHT BEGRIP Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Praktische gids handelshuur

Praktische gids handelshuur PGHAHU_VB_12001.book Page I Thursday, April 5, 2012 2:20 PM Praktische gids handelshuur Luc LINDERS Advocaat Kirsten KOENIGSMANN Advocaat PGHAHU_VB_12001.book Page II Thursday, April 5, 2012 2:20 PM ISBN

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002 ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 JANUARI 2002 inzake het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de wet van

Nadere informatie

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen 1 De lineaire afschrijving is de methode waarbij de afschrijving jaarlijks wordt vastgesteld op een vast bedrag. De lineaire afschrijvingsmethode wordt verkregen door het lineaire afschrijvingspercentage

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Grondverwerving; een introductie

Grondverwerving; een introductie Grondverwerving; een introductie Inleiding De provincie Zuid-Holland heeft als taak het provinciaal- /rijksbeleid uit te voeren. Zij doet er alles aan om dit goed en zorgvuldig te doen. Soms is het nodig

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Definitief f gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Bijlage IV: Register van percelen waarop de regelingg van plansch ade, planbaten, kapitaalschade

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G

B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G B E H E E R E N O N T W I K K E L I N G A AN G E T E K E N D V E R Z E N D E N GEMEENTE VELSEN DUDOKPLEIN 1 1971 EN IJMUIDEN TEL. : 0255-567200 FAX : 0255-567760 INTERNET: WWW.VELSEN.NL Stichting Solidariteitsgebouw

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement

houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie ter vervanging van het abattement en het bij-abattement stuk ingediend op 718 (2010-2011) Nr. 1 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Erik Tack en Christian Verougstraete houdende invoering van een aankoop- en hypotheekpremie

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Aan de vrederechter van het kanton (het kanton waar gehuurde pand is gelegen het juiste kanton aanduiden) Geeft te kennen: Naam: Naam: Voornaam:

Nadere informatie