Instelling. Onderwerp. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instelling. Onderwerp. Datum"

Transcriptie

1 Instelling Politierechtbank Brussel Onderwerp Schade. Schadeberekening. Draagwijdte indicatieve tabel. Minnelijke medische expertise. Begroting van schade door deskundige. Strijdig met de openbare orde. Huishoudelijke schade gedurende de tijdelijke ongeschiktheid. Ziekenhuisverblijf. Geïndexeerde rente. Ambtshalve toekenning tegen de wil van het slachtoffer Datum 14 februari 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2014 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F

2 Jurisprudence Binnen deze context van veranderingen en hervormingen kan er thans nog geen prognose, laat staan een concrete becijfering, worden gemaakt van een eventueel verlies aan pensioen. Voor dit onderdeel van de (eventuele) schade kan enkel een voorbehoud worden toegekend. 3. Kosten van het geding Als in het ongelijk gestelde partij dient verweerster in te staan voor de kosten van het geding.... Politierechtbank Brugge, 14 februari 2013 AR: 09B Zetel: L. Soetemans (rechter) Openbaar Ministerie: M. Florens Griffier: G. Van Hauwenhuyse Advocaten: F. Vanparys loco K. Huys, D.L. Partijen: H.D. t. B.G.V. Schade Schadeberekening Draagwijdte indicatieve tabel Minnelijke medische expertise Begroting van schade door deskundige Strijdig met de openbare orde Huishoudelijke schade gedurende de tijdelijke ongeschiktheid Ziekenhuisverblijf Geïndexeerde rente Ambtshalve toekenning tegen de wil van het slachtoffer Dommage Calcul du dommage Portée du tableau indicatif Expertise médicale amiable Calcul du dommage par un expert Violation de l ordre public Préjudice ménager pendant l incapacité temporaire Séjour à l hôpital Rente indexée Reconnaissance d office contre la volonté de la victime Een deskundigenopdracht, weze het ingevolge een aanstelling in het kader van een minnelijke medische expertise, weze het in het kader van een gerechtelijke expertise, blijft steeds een advies aan de rechtbank over de medisch-technische aangelegenheden en de deskundigen kunnen noch vermogen zich uit te spreken over de aansprakelijkheden van deze of gene partij en al evenmin over de omvang en de begroting van de schadevergoeding, die de rechtbank zelf dient te bepalen. De vermeldingen door de in der minne aangestelde deskundigen in een verslag van loutere cijfers overeenkomstig de zogenaamde indicatieve tabel zonder enige nadere toelichting en zonder enige motivering, druist in tegen de openbare orde. Als iemand door ziekte of door een ongeval niet meer bij machte is om zelf de huishoudelijke taken waar te nemen en die huishoudelijke taken worden waargenomen door derden (in casu door het ziekenhuis), dan hoeft het geen betoog dat de huishoudelijke schade die iemand lijdt gedurende het ziekenhuisverblijf, geringer is dan wanneer hij alles zelf zou moeten beredderen in zijn/of haar appartement. Een geïndexeerde rente biedt de waarborg dat de benadeelde een schadeloosstelling zal bekomen die zo dicht als mogelijk de levensstandaard benadert die in alle redelijkheid de zijne zou geweest zijn indien er zich geen ongeval zou hebben voorgedaan. Une mission d expertise, suite à une désignation dans le cadre d une expertise médicale amiable, ou dans le cadre d une expertise judiciaire, reste toujours un avis pour le tribunal sur les questions médico-techniques et les experts ne peuvent se prononcer sur les responsabilités de l une ou l autre partie ni encore moins sur l étendue et le calcul du dommage, que le tribunal doit luimême fixer. Les mentions dans un rapport par des experts désignés à l amiable de chiffres correspondant au soi-disant tableau indicatif sans autre explication plus précise et sans aucune motivation va à l encontre de l ordre public. Lorsque quelqu un n est plus en mesure d assurer lui-même les tâches ménagères suite à une maladie ou un accident et que ces tâches ménagères sont assurées par des tiers (en l espèce par l hôpital), alors il est manifeste que le préjudice ménager que quelqu un subi pendant son séjour à l hôpital est plus limité que lorsqu il doit tout régler luimême dans son appartement. Une rente indexée offre la garantie que la victime va obtenir une indemnisation qui se rapproche le plus possible du standard de vie qui aurait été raisonnablement le sien si l accident ne s était pas produit.... Betichtenummer(s): 2013/ /2235 Inzake van: De Heer D.H., geboren te (...), van Belgische nationaliteit, gepensioneerde, thans wonende te (...). oorspronkelijke burgerlijke partij, thans eiser, vertegenwoordigd door Meester Vanparys Frederik, advocaat loco Meester Huys Koen, advocaat te Blankenberge. Tegen: De BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te (...). oorspronkelijk burgerrechtelijk aansprakelijke partij, thans verweerster, vertegenwoordigd door Meester Donat Lambert, advocaat te Gent. Vonnis in afhandeling der burgerlijke belangen Gezien het vonnis van de 6de strafrechtelijke kamer van de Politierechtbank te Brugge dd. 10 september Gezien tevens het verzoekschrift van de BVBA overeenkomstig de bepalingen van art. 4 van de Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, strekkende tot het bepalen van conclusietermijnen en pleitdatum, neergelegd ter griffie van de Politierechtbank te Brugge op 15 januari Gelet op de Beschikking van deze Rechtbank dd. 27 februari 2012, rechtsgeldig aan partijen en hun raadslieden ter kennis gebracht, waarbij conclusietermijnen en pleitdatum werden vastgelegd. Gelet op de uitstellen op verzoek van partijen. Gelezen de besluiten en de daarbij horende bescheiden, neergelegd door de raadslieden van partijen. Gehoord de partijen in hun middelen van verweer, alsmede het O.M., dit alles in het Nederlands. 72 VAV-CRA 2013/3 Circulation, Responsabilité et Assurances Kluwer

3 Rechtspraak De behandeling en de debatten van de zaak hebben ter openbare terechtzitting van de 6 de strafrechtelijke kamer van de Politierechtbank te Brugge op 25 oktober 2012 en 14 februari 2013 plaatsgehad. De vordering van eiser strekt ertoe om vergoeding te bekomen voor schade, opgelopen bij het verkeersongeval van 27 augustus 2008 te Blankenberge. I. Voornaamste feitelijke gegevens en voorgaanden: De vordering van huidig eiser spruit voort uit een verkeersongeval, dat zich op 27 augustus 2008 omstreeks 15u45 heeft voorgedaan te 8370 Blankenberge, binnen de bebouwde kom, langsheen de Kerkstraat t.h.v. het kruispunt met de Ruiterstraat en waarin betrokken waren een vrachtwagen MAN, eigendom van de BVBA V. (huidig verweerster) en bestuurd door haar aangestelde, Lamaire Ivan (oorspronkelijk beklaagde, thans niet meer inzake) en een motorfiets Honda, eigendom van en bestuurd door D.H. (huidig eiser). Ten gevolge van het ongeval werd huidig eiser vrij ernstig gekwetst en overgebracht aanvankelijk naar het Fabiolaziekenhuis te Blankenberge en later per helicopter naar het AZ St. Jan te Brugge. L.I. werd ambtshalve vervolgd door het O.M. om bij bedoeld verkeersongeval onopzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan de Heer D.H. (huidig eiser), evenals wegens het negeren van de rode verkeerslichten (art AVR). De BVBA V. werd gedagvaard om zich burgerrechtelijk en solidair aansprakelijk te horen verklaren met de Heer L., haar aangestelde. Ter zitting van de 6 de strafrechtelijke kamer van de Politierechtbank te Brugge dd. 10 september 2009 stelde de Heer D.H. zich burgerlijke partij Blijkens vonnis van de 6 de strafrechtelijke kamer van de Politierechtbank te Brugge dd. 10 september 2009 werden op strafrechtelijk gebied de feiten lastens de beklaagde als bewezen aanzien en werd betrokkene voor beide tenlasteleggingen samen veroordeeld tot één enkele straf. De B.V.B.A. V. werd burgerrechtelijk aansprakelijk verklaard voor haar aangestelde. Op burgerlijk gebied oordeelde de Rechtbank, dat de vordering van de burgerlijke partij in zoverre gesteld lastens L. ontvankelijk diende verklaard te worden, doch als ongegrond diende te worden afgewezen bij toepassing van art. 18 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten. De vordering van de burgerlijke partij, huidig eiser, lastens de BVBA V. (burgerrechtelijk aansprakelijke voor haar aangestelde) werd ontvankelijk en deels gegrond verklaard ten bedrage van 1 EUR ten provisionele titel meer onbepaald uitstel voor de verdere afhandeling der burgerlijke belangen. Kennelijk werd geen hoger beroep ingesteld tegen bedoeld vonnis. Op 1 april 2009 werd een overeenkomst van medische minnelijke expertise ondertekend tussen huidig eiser en de verzekeraar van huidig verweerster (zie stuk 1 verweerster). Dr. D., aanvankelijk aangesteld als minnelijk medisch deskundige deelde bij schrijven van 30 juli 2010 mee, dat hij zijn opdracht als minnelijk medisch expert niet langer kon waarnemen (zie stuk 2a verweerster), waarna hij werd vervangen door Dr. J.V.M. te samen met Dr. J.-M.P., aanvankelijk aangesteld als mededeskundige. Op 21 april 2011 werd door de in der minne aangestelde deskundigen Dr. J.-M.P. en Dr. J.V. een definitief minnelijk medisch expertiseverslag overgemaakt (zie stuk 2b verweerster). Hieruit blijkt, dat huidig eiser in essentie volgende letsels had opgelopen ten gevolge van het ongeval van 27 augustus 2008 (zie blz. 4 minnelijk medisch expertiseverslag stuk 2b verweerster): open fractuur tibia en fibula links. open fractuur malleolus lateralis linker enkel. fractuur tibiaschotel links. ribfracturen links. bekkenfracturen met diastase en breuken doorheen ilioen ischiopubische tak links en door sacrum links. fractuur linker schouder flaoting shoulder met breuken van distale clavicula, acromion, processus coracoïdeus en proximale humerus. multifragmentaire fractuurluxatie proximale ulna type Monteggia. Huidig eiser werd in urgentie behandeld met multiple osteosynthesen, waarop een langdurige nabehandeling volgde, voornl. wegens pseudarthrose van het onderbeen. Uiteindelijk volgde een amputatie van het linkeronderbeen en nabehandeling met een extensieve revalidatie en aanpassing van een onderbeen prothese. Er was hospitalisatie als volgt: van 27/08/2008 tot 16/09/2009 in het AZ St. Jan van 07/12/2009 tot 08/12/2009 in het AZ St. Jan van 01/04/2010 tot 14/05/2010 in het AZ St. Jan van 08/08/2010 tot 13/08/2010 in het Fabiolaziekenhuis te Blankenberge. Eiser bewoonde een appartement, waar een lift aanwezig was. Hij zou na zijn ontslag uit het ziekenhuis vanaf september 2009 enige tijd hulp van derden hebben genoten, die achteraf voornl. door vrienden en kennissen werd behartigd. Tevens kreeg hij langdurig maaltijden aan huis toebedeeld. Er waren slechts minimale aanpassingen aan het appartement, weze een badplank en handvaten. De duur en de graad van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid kon als volgt worden omschreven: 100 % van 27/08/2008 tot 30/11/ % van 01/12/2010 tot 31/12/ % van 01/01/2011 tot 07/04/2011. Lakoniek en zonder ook maar enige toelichting werd door de deskundigen gesteld, dat er een pretium dolores (wat dit Kluwer Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering VAV-CRA 2013/3 73

4 Jurisprudence ook moge wezen) zou geweest zijn van 5 op 7 gedurende de periode van 27/08/2008 tot 02/04/2010. De letsels konden geconsolideerd worden op 8 april 2011 met een blijvende invaliditeit van 55 %. De esthetische schade werd geraamd als zijnde 5 op de klassieke zevenledige schaal en werd zeer uitvoerig in het eindverslag van de in der minne aangestelde deskundigen beschreven op blz. 2 van hun verslag. Tevens dienden reserves en hernieuwingen te worden voorzien als volgt: de gebruikelijke hernieuwing voor krukken, onderbeenprothese en rolwagen. reserve voor het eventueel verwijderen van het osteosynthesemateriaal, dat nog aanwezig zou zijn t.h.v. de linkerschouder, linkerelleboog en linkerheup. reserve voor verdere behandeling van eventuele posttraumatische sequelen van de letsels van de linker schouder, linker elleboog, linker heup en linker knie. eventuele aanpassingen aan de wagen conform de adviezen van CARA aanpassingen aan de woning, momenteel bestaande uit een zitplank voor het bad en handvaten rond het toilet en het bad. Bij het deskundig verslag werd een advies van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Cara gevoegd, waarbij huidig eiser rijgeschikt werd bevonden voor het besturen van een voertuig met automatische schakeling. Vanaf 6 januari 2005 tot 27 mei 2011 was huidig eiser woonachtig te (...) en op 27 mei 2011 ging hij samenwonen met zijn partner in de (...) (zie attesten eiser). Gezien huidig eiser volgens verweerster naliet om zijn vordering kenbaar te maken, zag huidig verweerster zich verplicht om op 15 januari 2012 ter griffie van de Politierechtbank te Brugge een verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van art. 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering neer te leggen teneinde conclusietermijnen te bepalen, evenals een pleitdatum en de zaak te benaarstigen. II. Vordering eiser: Overeenkomstig de laatste syntheseconclusie van huidig eiser, neergelegd ter zitting van 25 oktober 2012, vordert huidig eiser de veroordeling van verweerster tot betaling van een bedrag van ,14 euro in hoofdsom meer de vergoedende intresten a rato van 5 % per jaar vanaf de datum van het ongeval, weze 27 augustus 2008, evenals van een bedrag van ,07 euro uit hoofde van allerlei medische en paramedische kosten, meer de gerechts-en expertisekosten en een rechtsplegingsvergoeding, geraamd op een bedrag van met voorbehoud voor fiscale- en sociale lasten en voorbehoud, zoals voorzien in het minnelijk medisch expertiserapport. Verweerster stelt, dat ze reeds zeer aanzienlijke provisies heeft uitbetaald aan huidig eiser en betwist de door eiser gevorderde bedragen. III. Bespreking: Voorafgaande opmerking: a. De Rechtbank stelt vast, dat huidig eiser bij de begroting van de door hem geleden schade te pas en ten onpas verwijst naar de zogenaamde indicatieve tabel om daaruit de hoogst mogelijke bedragen te puren, die hij vervolgens met inbegrip van het zogenaamde pretium doloris kapitaliseert (zie o.a. synthesebesluiten door eiser neergelegd ter griffie op 4 april 2012, blz. 4 e.v.) om vervolgens compleet af te wijken van diezelfde zogenaamde indicatieve tabel, waar het handelt over zogenaamde forfaitaire bedragen, zoals esthetische schade (zie synthesebesluiten eiser neergelegd op 4 april 2012, blz. 5), genoegenschade, enz. (zie o.a. respectievelijk volgende synthesebesluiten eiser neergelegd ter griffie op 16 mei 2012, blz. 5 versus blz. 6 e.v. en zie tenslotte synthesebesluiten eiser, neergelegd op 23 oktober 2012, blz. 5 tot 9 versus blz. 10 tot 13). Eiser lijkt bijgevolg de zogenaamde indicatieve tabel te hanteren als een snoepwinkel, waarin hij naar gelang zijn smaak en keuze de mooiste en lekkerste snoepjes uitpikt en andere afwijst. Hierbij gaat eiser uiteraard compleet voorbij aan het basisbeginsel, dat elke eisende partij in principe de bewijslast draagt niet alleen van het bestaan van de schade, doch ook van de omvang er van, evenals van het causaal verband tussen de gevorderde schade en de fouten, begaan door de aangestelde van huidig verweerster, terwijl het niet kan betwist worden, dat de Rechtbank soeverein en in feite over het bestaan en de omvang van de schade oordeelt en de omvang begroot in concreto, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke concrete omstandigheden, waarin de benadeelde zich bevindt. Huidig eiser is gepensioneerd, zodat elke verwijzing naar diens inkomen om schade te vorderen uiteraard niet ter zake dienend is. Zoals zovelen lijkt ook huidig eiser een aantal essentiële stappen in het proces van de begroting van de lichamelijke schade en van de materiële schade gewoonweg en gemakshalve over te slaan (zie o.a. Guy Meyns, De behandeling van dossiers lichamelijke schade vanuit praktijk van de Politierechter, in De behandeling van lichamelijke schadedossiers en 10 jaar indicatieve tabel, Uitgave Larcier 2004, blz. 158 e.v.): Vooreerst dient eiser de schade en de omvang er van in concreto te bewijzen, evenals uiteraard het oorzakelijk verband tussen de gevorderde schade en de fouten, begaan door de aangestelde van verweerster. Vervolgens dient nagegaan te worden of deze schade al of niet in natura kan hersteld worden. Indien dit onmogelijk blijkt en het slachtoffer derhalve dient vergoed te worden door toekenning van bepaalde bedragen, dan dienen die bedragen in concreto berekend te worden op basis van de voorliggende bewijskrachtige gegevens en stukken. Voor zoveel als nuttig en nodig kan nogmaals worden herhaald, dat elke eisende partij overeenkomstig de bepalingen van de art B.W., 870 G.W. en 1382 e.v. B.W. de bewijslast draagt van zijn beweringen, van het bestaan en de omvang van de beweerdelijk door hen geleden schade, evenals van het oorzakelijk verband tussen bedoelde schade en de 74 VAV-CRA 2013/3 Circulation, Responsabilité et Assurances Kluwer

5 Rechtspraak door de Rechtbank bewezen geachte fouten in hoofde van haar aangestelde van huidig verweerster. Dergelijk bewijs wordt niet geleverd door loutere verwijzingen naar verhalen of verhaaltjes en uiteenzettingen, die eiser desgevallend aan de in der minne aangestelde deskundigen zou hebben gedaan en die door die laatsten louter werden genotuleerd zonder dat de correctheid er van werd nagegaan (zie o.a. Soetemans Luc, De nieuwe indicatieve tabel est arrivé, V.A.V., 2008, blz. 457 e.v.). b. Bij de begroting van morele schade baseert eiser zich op het zogenaamde pretium dolores, zoals de in der minne aangestelde deskundigen louter cijfermatig en zonder enige toelichting of motivering hebben geponeerd in hun minnelijk medisch expertiseverslag op blz. 5 Een deskundige opdracht, weze het ingevolge een aanstelling in het kader van een minnelijke medische expertise, weze het in het kader van een gerechtelijke expertise, blijft steeds een advies aan de Rechtbank over de medische technische aangelegenheden en de deskundigen kunnen, noch vermogen zich uit te spreken over de aansprakelijkheden van deze of gene partij en al evenmin over de omvang en de begroting van de schadeloosstelling, die de Rechtbank zelf dient te bepalen (zie o.a. P. Taelman, Het deskundig onderzoek in burgerlijke zaken, in Gerechtelijk deskundigenonderzoek, Uitgave Die Keure, blz. 78 e.v.). Het voorwerp van een opdracht aan de deskundige ware trouwens niet eens wettig en zou tegen de openbare orde indruisen, indien in strijd met art. 11 G.W. de Rechtbank aan een deskundige zijn rechtsmacht zou overdragen om in een geschil in zijn plaats te treden en het geschil cijfermatig te gaan beslechten. De louter cijfermatige vermelding van iets zoals het pretium dolores zonder de minste toelichting of motivering betreft een loutere verwijzing naar cijfermatige begrotingen uit de zogenaamde indicatieve tabel en behoort geenszins tot de taak van de gerechtsdeskundige of van in der minne aangestelde deskundigen, doch tot de bevoegdheid van de Rechtbank zelf. De zogenaamde indicatieve tabel, waarnaar de deskundige impliciet verwijst en waar eiser gretig op in pikt, geniet niet de minste wettelijke waarde en al evenmin enige medische waarde, laat staan dat een louter cijfermatige vermelding op een zuiver fictieve schaal van 7 conform de indicatieve tabel een deskundige zou toelaten om de omvang van de schadeloosstelling eigenmachtig te gaan ranmen. De vermeldingen door de in der minne aangestelde deskundigen in hun verslag van loutere cijfers overeenkomstig de zogenaamde indicatieve tabel zonder enige nadere toelichting en zonder enige motivering druist bijgevolg in tegen de openbare orde en de deskundigen waren geenszins gerechtigd of bevoegd om zich hierover uit te spreken, vermits de deskundigen zich dienen te houden aan de wettelijke grenzen van hun opdracht en deze niet mogen overschrijden door een antwoord te geven op louter juridische vragen of door zelf een juridisch element naar voor te schuiven, dat louter tot de bevoegdheid van de Rechtbank behoort (zie o.a. Cass., 14 september 1992, Arr. Cass , 1099; Cass., 12 december 1985, Pass. 1986, I, 466; A. Cloquet, Deskundigenonderzoek, A.P.R., blz. 49 e.v., nr. 100 e.v.). Bedoeld onderdeel van het minnelijk medisch expertiseverslag dient bijgevolg uit de debatten geweerd te worden, vermits het geschil de openbare orde raakt en de Rechtbank verplicht is om het ambtshalve in te roepen (zie eveneens Cass., 12 december 1995, R.W , 267; B.H.D.O., III, Gerechtelijk Deskundig Onderzoek, blz. 172 e.v., evenals blz. 191 e.v. met aldaar geciteerde rechtsspraak en rechtsleer; 6 de Kamer Politierechtbank Brugge, 3 februari 2011; dossiernr. 08B000729, inzake V.G.L. t/ NV E.K.B., onuitgegeven; 6 de Kamer Pol. Brugge, 21 april 2011, dossiernr. 11B003340, inzake A.J. t/ V.G.M.,onuitgegeven; Pol. Brugge, 21 februari 2011, R.W. 2011/2012, 498 e.v.). A. Schade periode tijdeliike invaliditeit: 1. Verlies economische waarde huisman: Het staat vast en het wordt niet betwist, dat huidig eiser gepensioneerd was sedert 2006 en dat hij bijgevolg op datum van het ongeval ( ) geen inkomen uit arbeid meer genoot (zie eveneens blz. 4 minnelijk medisch expertiseverslag). Verder moet worden vastgesteld, dat eiser op het ogenblik van het ongeval alleenstaande was en woonachtig was in een appartement aan de (...) (zie eveneens stuk 145 eiser). Verder zou eiser gedurende 438 dagen in het ziekenhuis en/of revalidatiecentrum en/of woonzorgcentrum van het O.C.M.W., verbonden aan het AZ Sint Jan, hebben verbleven (zie stuk 3a en stuk 3b eiser; blz. 5 minnelijk medisch expertiseverslag; en zie besluiten eiser). De huishoudelijke taken, die een huisman-huisvrouw op zich neemt en die worden aangetast bij invaliditeit bestaan o.a. uit het maaltijden koken, afwassen, afstoffen, stofzuigen, schuren, dweilen, de was doen, ruiten wassen en in het algemeen het onderhoud van de woning of appartement waar betrokkene woonachtig is, waarbij rekening moet gehouden worden met de samenstelling van het gezin en in voorkomend geval de professionele activiteiten van betrokkene. Huidig eiser was alleenstaande en het hoeft geen betoog, dat hij gedurende de periode ziekenhuisverblijf kon genieten van de gebruikelijke diensten zoals het opmaken van bedden, het bereiden van maaltijden, het onderhouden van de kamer enz., terwijl anderzijds mag aangenomen worden dat gedurende de periode ziekenhuisverblijf het onderhoud van een appartementje van een alleenstaande vrij gering zal zijn, zeker wanneer zou rekening gehouden worden met een minder verbruik aan gas, water, electriciteit, enz. Als iemand door ziekte of door een ongeval niet meer bij machte is om zelf de huishoudelijke taken waar te nemen, en die huishoudelijke taken worden waargenomen door derden (in casu door het ziekenhuis), dan hoeft het geen betoog dat de huishoud-schade die iemand lijdt gedurende het ziekenhuisverblijf geringer is dan wanneer hij alles zelf zou moeten beredderen in zijn/of haar appartement. Hiermee rekeninghoudend is de Rechtbank de mening toegedaan dat het verlies aan economische waarde huisman van eiser gedurende de periode ziekenhuisverblijf ex aequo et bono, in billijkheid en forfaitair kan worden geraamd op een Kluwer Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering VAV-CRA 2013/3 75

6 Jurisprudence bedrag van 10 euro/dag periode 100 % tijdelijke invaliditeit. Wanneer die persoon bij zijn thuiskomst een beroep kan doen op derden, zoals het O.C.M.W. voor het bereiden van de maaltijden en tevens tussenkomsten geniet voor hulp van derden (zie respectievelijk stukken 8 en stukken eiser) dan dienen die tegemoetkomingen in mindering gebracht te worden. De afrekening doet zich bijgevolg vertrekkend van de gegevens door eiser verstrekt voor als volgt: periode ziekenhuisverblijf: 483 dagen 10,00 euro/dag 100 % = 4.380,00 euro overige periode 100 % T.A.O.: 356 dagen 17,50 euro/ dag 100 % = 6.230,00 euro periode 70 % tijdelijke invaliditeit: 31 dagen 17,50 euro/dag 70 % = 397,75 euro periode 60 % tijdelijke invaliditeit: 97 dagen 17,50 euro/dag 60 % = 1.018,50 euro aftrek tussenkomst OCMW voor het bereiden van maaltijden (zie stukken 8 eiser): 790 euro aftrek tussenkomst derdenhulp FOD sociale zekerheid (stukken eiser): 631,20 euro hetzij: ,05 euro, te vermeerderen met de compensatoire intresten vanaf een gemiddelde datum, weze 15 december Morele schade periode T.A.O.: Eiser verbleef geruime tijd in het ziekenhuis voor de behandeling van de door hem opgelopen zware verwondingen, die de Rechtbank geenszins wenst te minimaliseren en zonder ook maar enige afbreuk te doen aan de empathie, die eenieder dient op te brengen voor slachtoffers, die buiten hun wil om zware verwondingen oplopen. Hier op volgend verbleef eiser in een revalidatiecentrum en wellicht ook gedurende zekere tijd in een Woonzorgcentrum kortverblijf (zie stukken 3a eiser). Reeds hoger heeft de Rechtbank gesteld, dat het niet tot de taak van een medisch deskundige behoort om zelf eenzijdig de omvang van de schade te begroten, doch dat het tot de taak van de Rechtbank behoort om aan de hand van de voorliggende stukken het bestaan en de omvang van de schade in concreto te ramen. Niemand zal in twijfel trekken, dat er pijn en schade is, doch het hoeft geen betoog dat de morele schade niet alleen de smarten of ander leed herstelt, doch ook de pijn die het slachtoffer heeft geleden ten gevolge van een schadegeval. Diegenen, die een beeld van de mens voor ogen hebben als zijnde een bezield lichaam of een geïncarneerde geest met de mens als psycho-fysieke entiteit, ervaart een onderscheid tussen psychisch leed en fysiek leed als volkomen kunstmatig, terwijl de eigen ervaring leert, dat pijn lijdt tot een gevoelsstoring, net zoals een sentimentele krenking ook vaak gewaarwordingen van pijn oproept. Wie zorgen heeft, krijgt hoofdpijn en wie maagpijn lijdt, voelt zich vaak ontstemd en bitter, zodat naar het oordeel van de Rechtbank het zogenaamde pretium dolores in wezen deel uitmaakt van één groot geheel van morele schade en dat indien het afzonderlijk zou worden vergoed, de morele schade op zich zou dienen verminderd te worden. Uit de voorliggende stukken en meer in het bijzonder de foto s en het expertiseverslag meent de Rechtbank te mogen afleiden, dat eiser gedurende de periode ziekenhuisverblijf van 27 augustus 2008, toen hij in kritieke toestand naar het AZ Sint Jan werd overgebracht tot 16 september 2009 zwaardere pijnen en smarten heeft geleden dan deze die inherent zijn aan normaal ziekenhuisverblijf en de er mee gepaard gaande behandelingen. De Rechtbank is bijgevolg van oordeel dat de schade door eiser geleden gedurende de periode T.A.O. als volgt kan worden begroot: - periode ziekenhuisverblijf van 27/08/2008 tot 16/09/2009: 386 dagen 36 euro/dag 100 % = ,00 euro - periode thuisverblijf van 17/09/2009 tot 06/12/2009: 81 dagen 25 euro/dag 100 % = 2.025,00 euro - periode ziekenhuisverblijf van 07/12/2009 tot 08/12/2009: 2 dagen 31 euro/dag 100 % = 62,00 euro - periode thuisverblijf van 09/12/2009 tot 31/03/2010: 113 dagen 25 euro/dag 100 % = 2.825,00 euro - periode ziekenhuisverblijf van 01/04/2010 tot 14/05/2010: 44 dagen 31 euro/dag 100 % = 1.364,00 euro - periode thuisverblijf van 15/05/2010 tot 07/08/2010: 84 dagen 25 euro/dag 100% = 2.100,00 euro - periode ziekenhuisverblijf van 08/08/2010 tot 13/08/2010: 6 dagen 31 euro/dag 100 % = 186,00 euro - periode thuisverblijf van 14/08/2010 tot 31/11/2010: 109 dagen 25 euro/dag 100 % = 2.725,00 euro - periode van 01/12/2010 tot 31/12/2010: 31 dagen 25 euro/dag 70 % = 542,50 euro - periode van 01/01/2011 tot 07/04/2011: 97 dagen 25 euro/dag 60 % = 1.455,00 euro hetzij: ,50 euro, te vermeerderen met de compensatoire intresten vanaf een gemiddelde datum, in billijkheid bepaald op 15 december B. Schade blijvende invaliditeit: 1. Periode vanaf de datum van consolidatie ( ) tot heden (14/02/2013): a. Morele schade: De Rechtbank is van oordeel dat eiser in billijkheid en forfaitair aanspraak kan maken op een basisvergoeding van: 25 euro/dag 55 % = 13,75 euro/dag. Voor de periode van 08/04/2011 tot heden kan eiser bijgevolg aanspraak maken op een vergoeding van: 13,75 euro/dag 678 dagen = 9.322,50 euro te vermeerderen 76 VAV-CRA 2013/3 Circulation, Responsabilité et Assurances Kluwer

7 Rechtspraak met de compensatoire intresten vanaf een gemiddelde datum, in billijkheid bepaald op 8 maart b. Verlies economische waarde huisman: Uit de inmiddels eindelijk naar voor gebrachte stukken van eiser blijkt, dat eiser vanaf 27 mei 2011 is gaan samenwonen met zijn partner, zodat mag worden aangenomen dat hij reeds geruime tijd voordien met betrokkene samenleefde en van haar steun en hulp verkreeg. In principe zou eiser bijgevolg, zoals partijen zelf suggereren, aanspraak kunnen maken op een vergoeding van: 17,5 euro/dag 35 % (aandeel eiser in het huishouden) 55 % (graad blijvende invaliditeit) = 3,37 euro/dag. Mutatis mutandis met het bovenstaande dient uiteraard rekening gehouden te worden met de tussenkomsten die eiser genoot van de F.O.D. Sociale Zekerheid (stukken 148 tot 149 eiser) sedert april 2011 tot heden, die in mindering dienen gebracht te worden, doch welke bedragen tot op heden onbekend zijn gebleven. Bovendien moet rekening gehouden worden met de omstandigheid, dat eiser vanwege het O.C.M.W. derdenhulp kreeg en gedurende een zekere periode zelf niet diende in te staan voor het bereiden van de maaltijden, welke bedragen eveneens in mindering dienen gebracht te worden. Gelet op het ontbreken van de nodige en noodzakelijke gegevens kan de Rechtbank hic et nunc aan eiser slechts voorbehoud verlenen voor eventueel door hem geleden schade verlies economische waarde huisman periode blijvende invaliditeit van 8 april 2011 tot heden. Het zal aan eiser behoren om alle nodige, nuttige en dienstige stukken voor te leggen en/of desgevallend de F.O.D. sociale zekerheid in de procedure te betrekken. 2. Schade blijvende invaliditeit voor de periode vanaf heden ( ) naar de toekomst toe: Eiser beweert bij hoog en bij laag, dat de kapitalisatietechniek de enige en uitsluitende berekeningswijze is die hem een correcte begroting oplevert van de beweerdelijk door hem geleden morele schade en verlies economische waarde huisman. Hij stelt, verwijzend naar de tabellen van Schryvers dat hij nog zeker 17,34 jaar zal leven en bovendien dat hij op een leeftijd van meer dan 80 jaar nog steeds even fit en goed zal zijn, geen ouderdomskwalen of -kwaaltjes zal hebben, die het hem minder aangenaam en moeilijker maken en hij meent daarenboven, dat de te hanteren rentevoet 2% bedraagt. Aldus begroot eiser op basis van de kapitalisatiemethode de morele schade die hij nog zal lijden op een bedrag van ,06 euro en de schade verlies economische waarde huisman op een bedrag van ,84 euro. Het komt er hierbij uiteraard op neer, dat eiser hic et nunc een zeer aanzienlijk kapitaal in handen zou krijgen, dat zou moeten volstaan om de toekomstige schade te dekken, ongeacht hoe de verdere evolutie zowel qua zijn gezondheid als qua rente in de toekomst zal evolueren. Zonder voorlopig verder in te gaan op de concrete schadeposten en de concrete cijfers, komt het de Rechtbank voor dat voorafgaandelijk moet stilgestaan worden bij de vraag of de toekomstige schade die eiser claimt al of niet het best wordt vergoed door hem een kapitaal toe te kennen, zoals hij vraagt, dan wel of het verkiezelijk is hem een rente toe te kennen, waardoor hij in de toekomst maandelijks een bepaalde vergoeding zal ontvangen. De door eiser gevorderde schade is immers onzeker en zulks geldt alleszins als hij zich uitstrekt over een grote periode van een mensenleven. De schade heeft 3 dimensies en met name een waardedimensie, een tijdsdimensie en ook een sociale dimensie, terwijl elk van deze dimensies een grote bron van onzekerheid meebrengen (zie o.a. Vandeweert M., Eenmalige of meermalige evaluatie, kapitaal of rente?, noot onder Corr. Rb. Leuven, 18 maart 1987, T.B.B.R. 1989, blz. 369). Velen, waaronder ook huidig eiser, maken kennelijk de denkfout dat de kapitalisatiemethode kan beschouwd worden als een loutere financiële verhandeling. Het actualiseren of het verdisconteren is overgekomen uit de bankwereld, waar men te maken heeft met sommenschulden, terwijl het bij een schadeloosstelling precies handelt over waardeschulden en niet, zelfs in de verste verte niet over sommenschulden. Een bankier kan een wissel verdisconteren, vermits hij van te voren exact het juiste bedrag kent van de schuldvordering en rekening kan houden met een vast intrest, die zijn kapitaal zou hebben opgebracht. Bij het kapitaliseren in het kader van een schadevergoedingsregeling ziet de Rechtbank zich evenwel geplaatst voor diverse parameters van zeer uiteenlopende aard, doch met één gemeenschappelijk kenmerk, met name een uitermate hoge graad van onzekerheid. Niet alleen zijn de door eiser gehanteerde parameters volstrekt onzeker, doch ook gewoon fout, omdat wordt gehandeld alsof de schade een statisch en constant gegeven is, terwiji dit integendeel een dynamisch gegeven is en in het later verloop ook constant verandert. Wie durft er vandaag zijn hand voor in het vuur steken, dat eiser nog zeker 17,5 jaar zal leven (????). Mogelijks en laat ons hopen leeft eiser veel langer, doch het is ook mogelijk dat eiser zelfs binnen 2, 3, 4 jaar komt te overlijden. De huidige rentevoet is extreem laag en, zoals reeds jaren in Japan het geval is, dreigt deflatie of steekt er mogelijks door het massaal bijdrukken van bankbiljetten een torenhoge inflatie op, zodat ook de rentevoet die eiser hanteert geenszins zeker is, wel integendeel. Door het aannemen van de kapitalisatietechniek gaf een bepaalde rechtsspraak aan herberekeningen van de huidige waarde van de toekomstige schade een pseudo exact wetenschappelijke allure en wekte daarmee een valse indruk Kluwer Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering VAV-CRA 2013/3 77

8 Jurisprudence van zekerheid, juistheid en rechtvaardigheid, die ze niet bezit. Deze rechtsspraak verliest immers uit het oog, dat wiskunde zo ze misschien wel een exacte wetenschap is, louter exacte resultaten kan opleveren in zoverre de gebruikte parameters ook juist en exact zijn (zie o.a. Simoens Dries, Buitencontractuele Aansprakelijkheid, Schade- en Schadeloosstelling, blz. 164 e.v.). Actualiseren of verdisconteren of het berekenen van de actuele waarde kan alleen dan gebeuren voor een schuld of voor een schuldvordering, waarvan men het precieze bedrag kent, hetgeen bij de begroting van een schadevergoeding en zeker in onderhavige casus geenszins het geval is. De onzekerheid, die onafwendbaar voortvloeit uit de tijdsdimensie wordt geëxtrapolleerd en nog veel keer groter als men schade die zich voor een heel groot deel nog moet manifesteren in de toekomst op dit ogenblik voor eens en voor altijd tracht te begroten. Het risico of de onzekerheid, die samenhangt met een eenmalige kapitaalsuitkering (waardedimensie) is eveneens uitermate groot. De evolutie op de geldmarkt (inflatie, rentevoet) is zoals hoger gesteld totaal onvoorspelbaar. Het beheer van grote sommen geld stelt daarentegen zeer hoge eisen. Tenslotte is er ook nog de sociale dimensie: de schadevergoeding wordt de facto vergoed door een verzekeringsmaatschappij, weze door een grote groep premiebetalers. Zij hebben er belang bij dat de door hen bijeen gebrachte gelden op een adequate wijze worden aangewend. Een aanzienlijke kapitaalsuitkering kan in sommige gevallen buiten deze adequate aanwending vallen, zo bv. wanneer een slachtoffer voortijdig overlijdt, in welk geval het geld onnodig wordt besteed en alleen de erfgenamen ten goede komt. Zulks zou met zich meebrengen dat men aanzienlijke vergoedingen zou hebben uitgekeerd voor onbestaande schade, wat compleet indruist tegen de basisfilosofie van elke verzekering en zelfs van elke verantwoordde schadebegroting. Omgekeerd speelt de sociale dimensie ook op een andere manier en met name wanneer het slachtoffer langer leeft dan statistisch geacht te zullen leven, in welk geval het slachtoffer onvergoed zal blijven en riskeert om de laatste jaren van zijn leven geconfronteerd te worden met financiële problemen. Al deze onzekerheden en risico s hangen onlossmakelijk samen met de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade en het is dan ook logisch, dat zij gedragen worden door de aansprakelijke en/of diens verzekeraar. Een eenmalige kapitaalsuitkering doet dit risico echter terug verschuiven naar het slachtoffer vermits het kapitaal zowel te groot als te klein kan zijn. De Rechtbank is bijgevolg van oordeel dat men in casu door kapitalisatie onmogelijk tot een mathematisch juiste en bevredigende berekening van de toekomstige schade kan komen, zeker als men ab initio vertrekt van gegevens en parameters, die onjuist zijn of mathematisch niet kunnen worden vastgesteld, doch louter willekeurig zijn gekozen of ex aequo et bono zijn geraamd, precies omdat die mathematische begroting van bedoelde parameters volstrekt onmogelijk is. Doordat het onmogelijk is om de in de toekomst te lijden schade op een andere wijze te bepalen, is de Rechtbank de mening toegedaan dat het toekennen van een geïndexeerde rente het voordeel biedt, dat ze aan het slachtoffer, dat een deel van zijn zelfredzaamheid heeft verloren een veel grotere waarborg geeft dat hij gedurende de rest van zijn leven over vergoedingen zal kunnen beschikken, die hem financieel toelaten om het te dragen leed menswaardiger te maken en te voorzien in een permanente tegemoetkoming voor zijn huishoudelijke hulp, zolang hij leeft en zolang zulks nodig is. Een geïndexeerde rente biedt bijgevolg de waarborg, dat eiser een schadeloosstelling zal bekomen, die zo dicht als mogelijk de levensstandaard benadert, die in alle redelijkheid de zijne zou geweest zijn indien er zich geen ongeval zou hebben voorgedaan (zie o.a. Antwerpen, 31 mei 1995, R.G.A.R., 1996, 12652). Ook de onzekerheid, die voortvloeit uit het feit dat de juiste levensduur onbekend is, wordt ondervangen door het toekennen van een rente. Deze beschermt immers het slachtoffer tegen de oogverblinding, die uitgaat van het miljoenenbedrag van de kapitaaluitkering die eiser thans vordert, met alle gevaren van verspilling of slecht beheer dat eraan gekoppeld is. Een rente is het uitgelezen middel voor slachtoffers, die omwille van hun handicap een éénmalig vergoedingskapitaal bezwaarlijk kunnen beheren of die door hun kwetsbaarheid zijn blootgesteld aan mogelijke uitbuiting door derden (zie o.a. Simoens Dries, o.c., blz. 186; Simoens Dries, Toekenning van een rente voor morele schade, huishoudschade en derdenhulp, noot onder Brussel, 17 oktober 1997, T.B.B.R. 1998, blz. 231). De Rechtbank vermag zelfs ambtshalve en tegen de wil van het slachtoffer in, dat een kapitaal vordert, deze methode van schadeloosstelling op te leggen. De Rechter dient immers de herstelwijze te kiezen, die hem het meest adequaat lijkt en hij dient de schade van de benadeelde in concreto te begroten, rekeninghoudend met de omstandigheden eigen aan het dossier (zie o.a. Schuermans D., Toekenning van een geïndexeerde rente tegen de wil in van het slachtoffer, noot onder Antwerpen, 31 mei 1995, R.G.A.R. 2006, 12652; Vandeweert M., o.c., blz. 370; Cass. 20 november 2012, P N/1 e.v.). a. Morele schade vanaf heden: Naar het oordeel van de Rechtbank kan eiser aanspraak maken op een geïndexeerde rente, gebaseerd op een vergoeding ex aequo et bono geraamd op een bedrag van 13,75 euro/dag, vanaf betaalbaar/maand en op voorhand, de eerste van elke maand. Vermits de basisvergoeding weinig evolutie kent, kan er een indexatie plaatsvinden na verloop van 5 jaar en voor het eerst op , gekoppeld aan de gezondheidsindex overeenkomstig volgende formule: 13,75 euro per dag nieuwe index (de eerste keer index van de maand januari 2018) index van de maand januari VAV-CRA 2013/3 Circulation, Responsabilité et Assurances Kluwer

9 Rechtspraak b. Verlies economische waarde huisman: In principe zou huidig eiser aanspraak kunnen maken op een geïndexeerde rente gebaseerd op een basisbedrag van 3,37 euro/dag conform de hogerstaande principes. Gelet evenwel op het ontbreken van gegevens nopens tussenkomsten van de FOD Sociale Zekerheid en inmiddels nog verstrekte maaltijden door het OCMW, kan hic et nunc slechts voorbehoud worden verleend. C. Esthetische schade: De esthetische schade werd in het minnelijk medisch expertiseverslag geraamd als zijnde 5 op 7 en werd daarenboven uitvoerig omschreven (zie blz. 2 minnelijk medisch expertiseverslag stukken verweerster), terwijl eiser tevens bij zijn bundel een aantal foto s heeft gevoegd. Eiser vordert een vergoeding van minimaal euro en de Rechtbank moet ook hier vaststellen, dat eiser met gretigheid verwijst naar de indicatieve tabel wanneer het hem uitkomt, doch deze compleet naast zich neerlegt, wanneer het hem minder schikt. Een en ander bewijst nogmaals dat de schade in concreto moet begroot worden door de Rechtbank en dat iedere verwijzing naar de indicatieve tabel elke rechtsgrond mist. Gelet op de diverse littekens aan de linkerschouder, linkerelleboog, heup, dij, linkerknie en t.h.v. de amputatie van het onderbeen is deze rechtbank de mening toegedaan, mede gelet op de leeftijd van eiser (geboren op 21 maart 1945), zijn gezinstoestand, zijn geslacht en de zichtbaarheid van bedoelde littekens, dat de esthetische schade kan geraamd worden op een bedrag, dat in billijkheid en forfaitair kan worden bepaald op euro te vermeerderen met de compensatoire intresten vanaf de dag van consolidatie, weze 8 april 2011, datum waarop de esthetische schade definitief en onherstelbaar tot uiting kwam en huidig eiser er ook van dan af het psychisch nadeel van ondervond. D. Genoegenschade: Eiser vordert een vergoeding van minimaal euro, voorhoudend dat hij talloze sporten beoefende en zelfs niet meer zou kunnen fietsen. De Rechtbank stelt vast dat een en ander flink moet genuanceerd worden nu eiser beweert dat hij zelfs een nieuwe fiets heeft aangekocht, waaruit onomstootbaar blijkt dat hij wel degelijk kan fietsen en eiser voor het overige nalaat om ook maar enig bewijs voor te brengen van de beweerde sporten die hij zou hebben beoefend. Vaststaat dat motorijden (wellicht ook mede gelet op de leeftijd van eiser) zo niet onmogelijk, dan toch moeilijk is geworden, terwijl er mag worden aangenomen dat een aantal andere activiteiten, zoals wandelen ten gevolge van de heelkundige ingrepen en amputatie ook veel minder vlot geschieden. Naar het oordeel van de Rechtbank heeft eiser bijgevolg wel degelijk een zekere en vaststaande schade geleden, dewelke de Rechtbank ex aequo et bono, in billijkheid en forfaitair begroot op een bedrag van euro te vermeerderen met de compensatoire intresten eveneens vanaf de datum van consolidatie, weze 8 april 2011, datum waarop eiser diende vast te stellen dat hij definitieve beperkingen had ondergaan die zijn levensvreugde kunnen temperen. E. Allerlei kosten: 1. Administratie- en verplaatsingskosten (inclusief taxigebruik): Eiser vordert een vergoeding ten bedrage van respectievelijk 250,00 EUR en 162,3 euro. Nopens de verplaatsingen per taxi verwijst eiser naar de stukken 67 tot 101, doch de Rechtbank moet vaststellen dat de voorgelegde stukken eigenlijk helemaal niets bewijzen, nu nergens vermeld staat wie de taxirit heeft gebruikt en al evenmin waarvoor ze werd gebruikt. De Rechtbank neemt aan dat er een zekere en vaststaande schade is, zowel qua administratiekosten als qua verplaatsingskosten, doch deze schade kan naar het oordeel van de Rechtbank louter ex aequo et bono, in billijkheid en forfaitair worden geraamd op een bedrag van 300 euro. 2. Kledijschade: Eiser vordert een vergoeding ten bedrage van respectievelijk 375 euro, 128 euro en 90,94 euro. De bedragen worden betwist, doch de Rechtbank is de mening toegedaan dat er een zekere en vaststaande schade is geleden, welke schade naar het oordeel van de Rechtbank ex aequo et bono kan worden geraamd op een bedrag van 520 euro. 3. Gsm Nokia: Eiser vordert een vergoeding ten bedrage van 349,99 euro (verwijzend naar zijn stuk 10), welk bedrag en welke schade door verweerster op de meest formele wijze wordt betwist. Het is niet omdat eiser jaren na het ongeval ter zitting of ter griffie een kapot GSM toestel voorlegt, bij zijn bundel foto s van een GSM toestel voegt, evenals aankoopbewijzen van een nieuw toestel jaren na het ongeval, dat hiermee het bewijs is geleverd dat ten gevolge van het ongeval en de fouten, begaan door de aangestelde van huidig verweerster, het GSM toestel van eiser werd beschadigd en zelfs werd vernietigd. De Rechtbank dient bijgevolg vast te stellen dat eiser faalt in de op hem rustende bewijslast, zodat de vordering van eiser dienaangaande als ongegrond moet worden afgewezen. 4. Opleg kosten AZ St. Jan: Eiser vordert een vergoeding ten bedrage van ,07 euro, verwijzend naar zijn stukken 2a t.e.m. u, evenals 141, en de stukken 4 van eiser. Andermaal weze het herhaald, dat eiser de bewijslast draagt zowel van het bestaan als de omvang van de door hem geleden schade, evenals van het oorzakelijk verband tussen be- Kluwer Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering VAV-CRA 2013/3 79

10 Jurisprudence doelde schade en de fouten, begaan door de aangestelde van verweerster. De stukken die eiser voorlegt zijn quasi uitsluitend fragmenten van verpleegnota s, waarvan in de meeste gevallen niet eens de data kunnen nagegaan worden en waarvan quasi nergens kan worden nagegaan over welke behandelingen het handelt. Noch verweerster noch de Rechtbank is bij machte om na te gaan op welke data de behandelingen zouden geschied zijn en evenmin over welke behandelingen het precies handelt. Daarenboven rekent eiser in sommige gevallen zelfs een voorschot aan (o.a. stuk 2i), dat dan later wordt verrekend terwijl andere stukken 2u, 2v, 2w, 2x, stuk 5 geen betalingsbewijzen vormen, doch slechts een eenzijdig papiertje. De overzichten van de Mutualiteit (stukken 141 eiser) betreffen overzichten betalingen gedaan door de CM in de periode van 29 augustus 2008 tot 15 mei 2012, doch het is zowel voor verweerster als voor de Rechtbank volstrekt onmogelijk om uit te maken welke uitgaven al of niet een causaal verband vertonen met het ongeval en de schade enerzijds, en de fouten begaan door de aangestelde van verweerster anderzijds. Een reeks van de beweerde uitgaven hebben zelfs betrekking op tandverzorging, ophtalmologie, enz. die in de verste verte geen verband houden met de letsels die eiser heeft opgelopen ten gevolge van het ongeval. Ook aan de beweerde bedragen, toegekend in het kader van de maximumfactuur valt niet aan uit te geraken. Het zal aan eiser behoren om zijn stukken netjes te ordenen, volledige stukken voor te leggen en niet enkel fragmenten en aan te tonen welke schadeëlementen in oorzakelijk verband staan met het ongeval en de fouten, begaan door de aangestelde van verweerster. In voorkomend geval kan de mutualiteit door eiser in het verder verloop van de procedure betrokken worden. In afwachting kan louter voorbehoud verleend worden. 5. Uitgaven VZW Gezondheidszorg Oostkust: Mutatis mutandis met het bovenstaande moet de Rechtbank vaststellen dat de voorgelegde stukken dermate fragmentarisch zijn dat onmogelijk kan worden uitgemaakt over welke behandelingen het gaat en wat het oorzakelijk verband is met de fouten, begaan door de aangestelde van verweerster. Ook hier kan louter voorbehoud verleend worden. 6. Prothesen: Kennelijk bestaat dienaangaande een akkoord tussen partijen, zodat het gevorderde bedrag van euro toewijsbaar is. 7. Kosten Dr. D.: ongegrond Het betreft uitgaven gedaan aan de eigen raadsgeneesheer van eiser en het kosten van zijn eigen verdediging, zodat deze niet ten laste kunnen gelegd worden van de aansprakelijke. In het protocol van minnelijke medische expertise werd trouwens gestipuleerd, dat elke partij de kosten van zijn eigen raadsgeneesheer zou dragen (zie stukken verweerster). 8. Kosten apotheek: Op blz. 10 van de laatste synthesebesluiten van eiser wordt een bedrag van 487,2 euro gevorderd, terwijl in fine van zijn besluiten 503 euro wordt gevorderd. De Rechtbank stelt vast dat de aangerekende kosten voor Sinutab en Nasa Rhinathiol, evenals Vitalux dienen geweerd te worden, zodat slechts een bedrag toewijsbaar is van euro. 9. Maaltijden OCMW: Het bereiden van de maaltijden vormt dubbel gebruik uit met de gevorderde vergoedingen verlies economische waarde huisman (zie hoger), terwijl de ingrediënten zelf geen vergoedbare schade vormen. Ook zonder het ongeval en de fouten, begaan door de aangestelde van verweerster, had eiser ingrediënten dienen te kopen voor het bereiden van zijn maaltijden, terwijl de kosten daarvan wellicht veel hoger zouden hebben opgelopen dan deze die door het OCMW werden aangerekend. Dit onderdeel van de vordering van eiser dient dan ook als ongegrond te worden afgewezen, zeker de kosten voor waarborg van een soepkom. 10. Eten Intermezzo: Eiser vordert een vergoeding van zo maar eventjes 621 euro, verwijzend naar zijn stukken 102 tot 128, doch de Rechtbank dient vast te stellen dat de aangerekende kosten verspringen van het enkele naar het dubbele terwijl dienaangaande dezelfde opmerking geldt als deze, gemaakt voor de maaltijden OCMW. Het is eiser zijn volste recht om geregeld op restaurant te gaan eten, doch de kosten hiervan vormen geen vergoedbare schade. 11. Thuiszorgwinkel ambulance helicopter fiets: Eiser vordert een vergoeding ten bedrage van euro, verwijzend naar zijn stukken 6, 11 en 138. Samen met verweerster aanvaardt de Rechtbank een bedrag van 191,39 euro (Thuiszorgwinkel), alhoewel moet vastgesteld worden dat de aangerekende kosten voor het huren van een rolstoel zich voordoen of voor het grootste deel voordoen in de periode, waarin eiser naar eigen bewering in het ziekenhuis zou hebben verbleven. Het is uiteraard van algemene bekendheid, dat in ziekenhuizen rolstoelen zonder vergoeding ter beschikking gesteld worden van de patiënten. Anders is het in woonzorginstellingen en wellicht werden de kosten gemaakt gedurende die perioden. Gelet op het ontbreken van betwisting vanwege verweerster 80 VAV-CRA 2013/3 Circulation, Responsabilité et Assurances Kluwer

11 Rechtspraak kan het bedrag van 191,39 euro toegewezen worden, net als het bedrag van 414,50 euro (ambulancehelicopter) en 27,85 euro, weze een totaal bedrag van euro. De kosten voor de aanschaf van een spiksplinternagelnieuwe plooifiets jaren na het ongeval dienen als ongegrond te worden afgewezen, bij gebreke aan oorzakelijk verband met de fouten, begaan door de aangestelde van verweerster. 12. Kosten ziekenvervoer Vandenbrande: Naar het oordeel van de Rechtbank is een bedrag van 175 euro toewijsbaar, doch kan voor de factuur van 13 augustus 2010 louter voorbehoud verleend worden, gezien de Rechtbank onmogelijk kan uitmaken waarvoor en waarnaar bedoelde verplaatsing is geschied, terwijl het totaal onduidelijk is welke de tussenkomst was van de mutualiteit. 13. Aanpassingen nieuwe wagen: Uit de stukken die eiser voorlegt (132a tot c) blijkt weliswaar, dat eiser zich conform het attest van Cara een wagen heeft aangeschaft met automatische versnelling, doch nazicht van de bestelbon (stuk 132c) toont aan, dat BTW inclusief amper een bedrag werd aangerekend van ,98 euro, terwijl de normale prijs van een gelijkaardig voertuig met een manuele versnellingsbak (stuk 132b) meer bedraagt dan het aangerekende bedrag. Dit onderdeel van de vordering van eiser dient naar het oordeel van de Rechtbank dan ook als ongegrond te worden afgewezen. 14. Voorbehoud voor fiscale en sociale lasten: De Rechtbank ziet geenszins in, dat dienaangaande ook maar enig voorbehoud zou dienen verleend te worden, gezien eiser als gepensioneerde geen enkel inkomstenverlies heeft geleden. 15. Expertisekosten: ongegrond Uit de overeenkomst strekkende tot minnelijke medische expertise (zie stukken verweerster) blijkt, dat elke partij de kosten van zijn eigen raadgevende geneesheer zou dragen, zodat dienaangaande geen kosten kunnen toegekend worden. 16. Intresten: Eiser vordert dat de vergoedende of compensatoire intresten worden geraamd op 5 %, terwijl de Rechtbank van oordeel is dat er geen enkele reden is om af te wijken van de gebruikelijke wettelijke intresten. De omvang van de intresten wordt soeverein door de Rechtbank bepaald en de Rechtbank heeft reeds hoger aangeduid vanaf welk tijdstip de vergoedende of compensatoire intresten beginnen lopen. 17. Provisies: Uiteraard dienen de reeds uitbetaalde provisies in mindering gebracht te worden, zoals hierna bepaald. 18. Rechtsplegingsvergoeding: Rekeninghoudend met de diverse voorbehouden die de Rechtbank dient toe te kennen gelet op het ontbreken van voldoende bewijskrachtige stukken moet worden vastgesteld, dat de waarde van de vordering van eiser, mede gelet op de reeds uitbetaalde provisies hic et nunc niet waardeerbaar is, zodat de gevorderde R.P.V., zoals terecht door verweerster gevorderd, dient herleid te worden tot een bedrag van euro. RECAPITULATIE: 1. Schade tijdelijke invaliditeit: ,05 euro ,50 euro = ,55 euro, te vermeerderen met de compensatoire intresten vanaf 15 december Morele schade blijvende invaliditeit tot heden: euro, te vermeerderen met de compensatoire intresten vanaf 8 maart Verlies economische waarde huisman periode blijvende invaliditeit tot heden: voorbehoud 4. Morele schade periode blijvende invaliditeit vanaf heden: Een geïndexeerde rente van 13,75 euro/dag, betaalbaar per maand en op voorhand 5. Verlies economische waarde huisman periode blijvende invaliditeit vanaf heden: voorbehoud 6. Esthetische schade: euro, te vermeerderen met de compensatoire intresten vanaf 8 april Genoegenschade: euro, te vermeerderen met de compensatoire intresten vanaf 8 april Allerlei kosten: 4.338,51 euro, te vermeerderen met de compensatoire intresten vanaf een gemiddelde datum, in billijkheid bepaald op 1 januari 2010, meer voorbehoud voor de medische kosten AZ St. Jan en VZW Gezondheidszorg, evenals voor de factuur ziekenvervoer dd. 13 augustus 2010, alsook voorbehoud voor reserves en hernieuwingen, zoals voorzien in het minnelijk medisch expertiseverslag (stukken verweerster blz. 5). Algemeen totaal: ,56 euro in hoofdsom, onder aftrek van de reeds uitbetaalde provisies (zie stukken verweerster) ten bedrage van euro. OM DEZE REDENEN Gelet op de volgende artikelen door de Voorzitter aangeduid: art. 1382, 1383, 1384 van het burgerlijk wetboek; art. 4 van de wet van , art. 44, 45 van het Strafwetboek; art. 11, 12, 14, 31,36, 37 en 41 van de wet van ; art. 147, 152,153, 161, 162, 163 van het wetboek van Strafvordering DE RECHTBANK Alle andere strijdige en meeromvattende besluiten van partijen verwerpende als ongegrond, niet terzake dienend en/of overbodig. Kluwer Verkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering VAV-CRA 2013/3 81

12 Jurisprudence Verklaart de vordering van eiser ontvankelijk en in de hierna volgende mate gegrond. Veroordeelt verweerster om te betalen aan eiser de som van eenenzeventigduizend vierhonderd achtentwintig euro zesenvijftig cent (71.428,56 euro) te vermeerderen met de compensatoire intresten aan de wettelijke intrestvoet op een bedrag van ,55 euro vanaf 15 februari 2009, op een bedrag van 4.338,51 euro vanaf 1 januari 2010, op een bedrag van euro vanaf 8 april 2011, en op een bedrag van 9.322,50 euro vanaf 8 maart 2012 tot heden en de verwijlintresten vanaf heden tot de dag der algehele betaling en de kosten, waarin begrepen de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van euro. Zegt voor recht, dat de hierna volgende reeds in der minne uitbetaalde provisies dienen toegerekend te worden, hierbij rekeninghoudend met het feit dat de vergoedende of compensatoire intresten een integrerend deel uitmaken van de vergoeding, die wordt toegekend tot herstel van de door de fout veroorzaakte schade, terwijl tevens rekening dient gehouden te worden met de intresten a rato van de wettelijke intrestvoet, die de uitbetaalde voorschotten hebben opgebracht tot op het ogenblik van de aanrekening: euro betaald op 10/07/ euro betaald op 27/04/ euro betaald op 29/09/ euro betaald op 04/06/ euro betaald op 03/12/ euro betaald op 24/11/2011 hetzij: euro Verleent aan eiser voorbehoud voor de eventuele schade verlies economische waarde huisman periode blijvende invaliditeit vanaf de datum van consolidatie tot heden, evenals voor de eventuele schadeverlies economische waarde huisman vanaf heden. Verleent aan eiser tevens voorbehoud voor de opleg medische kosten o.a. AZ St. Jan en VZW Gezondheidszorg Oostkust, evenals voor de factuur ziekenhuisvervoer dd. 13 augustus Verleent verder aan eiser voorbehoud conform blz. 5 van het minnelijk medisch expertiseverslag voor: de gebruikelijke hernieuwing van krukken, onderbeenprothese en rolwagen voor het eventueel verwijderen van het osteosynthesemateriaal t.h.v. de linkerschouder, linkerelleboog en linkerheup. voor de behandeling van eventuele posttraumatische sequellen van de letsels van de linkerschouder, linkerelleboog, linkerheup en linkerknie. voor eventuele aanpassingen aan de woning behoudens de reeds geplaatste zitbank voor het bad en handvaten rond w.c. en bad. Veroordeelt verweerster tenslotte om te betalen aan eiser uit hoofde van morele schade periode blijvende invaliditeit vanaf heden een bedrag van 13,75 euro/dag, dat vanaf 1 maart 2013 betaalbaar is per maand en op voorhand en na 5 jaar te indexeren, weze voor het eerst op 1 februari 2018 conform de hiernavolgende formule: 13,75 euro index januari 2018 (en telkens idem na 5 jaar) index januari 2013 Wijst het meer- of anders gevorderde af als ongegrond. Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van de 6 de strafrechtelijke kamer van de Politierechtbank te Brugge, zetelend in afhandeling der burgerlijke belangen, op 14 februari Politierechtbank Brugge, 21 november 2012 AR: 11B Zetel: L. Vulsteke (toegevoegd rechter) Openbaar Ministerie: V. Goeminne Griffier: H. Bamps Advocaten: F. Gevaert, P. Van den Berghe Partijen: D.F. t. T.D. Waarde minnelijke medische expertise Valeur d une expertise médicale amiable Indien in de overeenkomst tot minnelijke medische expertise werd bedongen dat de expertise dezelfde waarde zal hebben als een gerechtelijke expertise (dit is een niet-bindend minnelijk deskundigenonderzoek), heeft de minnelijke medische expertise de waarde van een onderzoeksmaatregel, een advies, dat noch de partijen, noch de rechter bindt. In dergelijk geval kan de rechter alsnog overgaan tot aanstelling van een nieuwe, ditmaal gerechtelijke expertise, ook al werd de minnelijke expertise goed uitgevoerd. Er bestaat geen reden om een gerechtelijke expertise te bevelen indien blijkt dat er geen redenen zijn om de besluiten van de minnelijke medische expertise in twijfel te trekken. Si dans la convention d expertise médicale amiable a été prévue que l expertise aura la même valeur qu une expertise judiciaire (ceci est une expertise amiable non contraignante), l expertise médicale amiable a la valeur d une mesure d instruction, d un avis, qui ne lie ni les parties, ni le juge. Dans pareil cas le juge peut encore désigner une nouvelle expertise, judiciaire cette fois, même si l expertise amiable a été bien exécutée. Il n y a pas de raison d ordonner une expertise judiciaire s il n y a pas de raisons de mettre en doute les conclusions de l expertise médicale amiable.... Betichtenummer(s): 2012/12194 De Politierechtbank van Brugge, negende kamer, heeft het volgende vonnis uitgesproken: Inzake van: De heer F.D., A., E. geboren te (...) 1965 wonende te (...) 82 VAV-CRA 2013/3 Circulation, Responsabilité et Assurances Kluwer

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS A.R. M12-5-0321 Beslissing van 9 januari 2014 De vijfde kamer van de Commissie, samengesteld uit:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 12-1-0395 Beslissing van 22 november 2012 De eerste kamer van de Commissie, samengesteld

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 NOVEMBER 2012 P.12.0499.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0499.N I. V., burgerlijke partij, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te

Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te A.R. INZAKE: De Heer bedrijfsrevisor, wonende te Eiser; Verschijnend in persoon, bijgestaan door mr.. te, advocaat TEGEN: De, met maatschappelijke zetel te, en mgeschreven volgens conclusie in het handelsregister

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt Onderwerp Art. 64,2de lid W.Succ.. Duo-legaat Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 MEI 2011 C.09.0499.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0499.N RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING, openbare instelling, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE HASSELT VAN 15 DECEMBER 2015 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE BURGERLIJKE PARTIJEN Vlaamse Vervoersmaatschappij ( ) openbare instelling onder de vorm van een NV, met ondernemingsnummer

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 11-7-1006 B.R. 8461 Beslissing van 18 september 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van cassatie Onderwerp Valsheid in geschriften. Conclusie neergelegd in een procedure tot echtscheiding. Conclusie houdende een vordering tot onderhoudsgeld op grond van valse beweringen.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2012 C.11.0451.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0451.F B., Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D., 2. NATEUS nv, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 DECEMBER 2010 P.10.0213.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.10.0213.N G. R. burgerlijke partij, eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen T.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH 241/605.665 (AOIF 55/2010). Personenbelasting. Onderhoudsuitkering. Voorwaarde van aftrekbaarheid van een

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Handelsvennootschappen. Marktmanipulatie. Bevoorrechte informatie. Koersbeïnvloeding. Criterium van redelijk handelende belegger. Toepassing Datum 16 mei 2006 Copyright

Nadere informatie

Pol. Tongeren 14 september 2015

Pol. Tongeren 14 september 2015 Pol. Tongeren 14 september 2015 7 Pol. Tongeren 14 september 2015 Ongeval van 2002. Een gehuwde dame wordt zeer zwaar gekwetst. HULP VAN DERDEN Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen vergoeding

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Misdrijf. Toerekenbaarheid. Rechtspersonen. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid Datum 20 december 2005 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 LE43.LC.22655-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LEUVEN VAN 15 FEBRUARI 2016 OPENBAAR MINISTERIE Vertegenwoordigd door substituut procureur des Konings L. D. H.. BURGERLIJKE PARTIJ P. S., wonende te 3000

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen Onderwerp Schatting van aandelen. Controleschatting. Vonnis. Exceptie van gewijsde Datum 27 juni 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Gelijktijdige strafbaarstelling van rechtspersoon en natuurlijke persoon. Voorwaarde. Vaststelling van fout Datum 23 september 2008 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van:

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van: Nummer: Rep. nr.: 2009/ Zitting van: 18 maart 2009 Eindarrest 2008/PR/10 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Schaderegeling in België

Schaderegeling in België Schaderegeling in België Hilde ULRICHTS Kluwer a Wolters Kluwer business p- Woord vooraf Inleiding bij de zesde editie 2008 V VII Hoofdstuk I. Verzekering Aansprakelijkheid Motorrijtuigen 1 /. Wettelijke

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ZITTING VAN 15 SEPTEMBER 2011 Inzake RB, met maatschappelijke zetel te xxx, xxx, licentie xxx - Ondernemingsnr xxx; Eiseres, Ter zitting

Nadere informatie

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014

Instelling. Hof van Cassatie. Onderwerp. Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen. Datum. 17 juni 2014 Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Valsheid in geschrifte - Wegverkeer, algemeen Datum 17 juni 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen. Hoofdelijke gehoudenheid tot teruggave en schadevergoeding. Ontslag van rechtsvervolging wegens verjaring Datum 27

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Sociaal strafrecht. Arbeidsinspectie. Sociale inspecteurs. Bevoegdheden. Draagwijdte. Gevolg. Verhoor mits bijstand van advocaat Datum 17 april 2012 Copyright and

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Echtscheiding. Hulpplicht tussen echtgenoten. Voorlopige maatrgeleen t.o.v. de echtgenoten m.b.t. het levensonderhoud Datum 5 juni 2014 Copyright and disclaimer De

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Gent Onderwerp Echtscheiding. Kortgeding. Verblijfregeling kinderen. Temporele bevoegdheid Datum 10 maart 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs. Strafzaken. Bewijsvoering. Onrechtmatig verkregen bewijs. Toelaatbaarheid. Beoordeling door de rechter Datum 23 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bewijs van verbintenissen. Gegrond op de bedoeling van de partijen Datum 22 april 2010 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

Pol. Aalst 5 april 2012

Pol. Aalst 5 april 2012 236 Pol. Aalst 5 april 2012 Pol. Aalst 5 april 2012 Ongeval van 2006. Studente, inwonend bij haar ouders. Op het ogenblik van het ongeval was het slachtoffer 24 jaar oud en zat ze in het zevende jaar secundair

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Echtscheiding voor gepensioneerden. Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL Inzake : ZITTING VAN 29 JUNI 2004 De heer A, xxx, en zijn echtgenote mevrouw B, samenwonend te xxx; eisers, beiden ter zitting in persoon

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Duur. Burenhinder. Herstel. Rechtsvordering. Algemene verjaringstermijnen. Termijn buitencontractuele aansprakelijkheid Datum 20 januari 2011 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst Aard van de wet. Toepassingssfeer - Dringende reden. - Termijnen. - Dwingende wet. - Art. 35, derde en vierde lid, Arbeidsovereenkomstenwet Datum

Nadere informatie

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx],

OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI In de zaak: Mevrouw D.M. Ann, wonende te [xxx], A.R. Nr. 49.985 1e blad. Rep.Nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3de KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 13 FEBRUARI 2009. Bediendecontract Tegensprekelijk Heropening der debatten In de zaak: Mevrouw D.M. Ann,

Nadere informatie

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij

Medische expertises. 1. Eenzijdige expertises. 1.1. Expertise door de arts aangesteld door de verzekeringsmaatschappij Medische expertises November 12 Wie bij een ongeval letselschade heeft opgelopen, zal een of meerdere geneeskundige onderzoeken moeten ondergaan met als doel de aard en de omvang van die schade te bepalen.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B.,

TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract. tegenspraak. definitief. In de zaak : BVBA B., 1e blad. rep.nr ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 3e KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 21 FEBRUARI TWEEDUIZEND EN TWAALF. bediendecontract tegenspraak definitief In de zaak : BVBA B., Appellante, die op de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Faillissement. Gerechtsdeurwaarder. Veplichtingen. Aansprakelijkheid bij uitvoering van een vonnis. Aard van de aansprakelijkheid. Schade. Verlies van een kans.

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Raad van de Europese Unie Onderwerp Verordening (EG) nr. 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking

Nadere informatie

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster

Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster Honderbezitter aansprakelijk voor schade aangericht door hond aan hondenuitlaatster LJN: BW9368, Rechtbank Amsterdam, 6 juni 2012 2. De feiten 2.1. [A] en [B] wonen tegenover elkaar in [plaats]. [C] woont

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidsrechtbank Brussel Onderwerp Continuïteit van de ondernemingen. Gerechtelijke organisatie. Dagvaarding van de RSZ nadat de rechtbank de procedure tot gerechtelijk organisatie open had

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Antwerpen Onderwerp Gerechtelijk recht. Gerechtskosten. RPV. Curator met bijstand van advocaat zelfde advocatenassociatie Datum 27 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp

Instelling. Onderwerp Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Schuldvergelijking. Mogelijkheid Datum 15 mei 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014

ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 A. R. Nr. 13/469/A ARBEIDSRECHTBANK TE ANTWERPEN VAN 8 MEI 2014 INZAKE : V. D. E. MARC, wonende te 2060-Antwerpen, ( ). EISENDE PARTIJ, vertegenwoordigd door Mr. L. D. M., advocaat, 2000- Antwerpen, (

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

Schaderegeling in Belgie

Schaderegeling in Belgie Schaderegeling in Belgie Jacques SCHRYVERS Hilde ULRICHTS KLUWER p- Voorwoord bij de vijfde editie 2004 Inhoud V VII Hoofdstuk I. Verzekering Aansprakehjkheid Motornjtuigen 1 /. Wettelijke verplichting

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT.

ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. A.R.nr.2120963 1/6 ARBEIDSRECHTBANK TE HASSELT. Eerste kamer. Rep.nr. VONNIS van 25 april 2013 H. H., wonende te.., eisende partij, vertegenwoordigd door Mr. B.CUYPERS, loco Mr. VERACHTERT, advocaat te

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 12-1-0236 B.R. 8802 Beslissing van 18 september 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling arbeidshof Brussel Onderwerp Arbeidsovereenkomsten. Ontslag. Afstand concurrentiebeding door werkgever. Vormvoorwaarden Datum 11 februari 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 APRIL 2011 7e KAMER SOCIALEZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - beroep Bureau Juridische Bijstand tegensprekelijk (art. 747, 2, Ger.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Voorlopige maatregelen tijdens de echtscheiding. Afhalen gelden gemeenschappelijke bankrekening. Geen stricte verantwoording verplicht Datum 26 november

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Bevrijding kosteloze zekerheidsteller. Geen economisch belang. Verbintenis in verhouding tot inkomsten en vermogen Datum 17 november 2008 Copyright

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 Griffie nr. 585 Not. Nr. ME43.L3.302-08 CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 10 de kamer rechtsprekend in correctionele zaken,

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 Notitie nummer: AN43.L7.9832-08 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VAN 18 OKTOBER 2010 De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, kamer 2C, rechtdoende in correctionele

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 12 september 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/282 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/282 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 06 mei 2014

ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL. zitting van 06 mei 2014 ARBITRALE BESLISSING VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN TE BRUSSEL zitting van 06 mei 2014 Inzake: Dhr. en Mvr. A, samenwonende te XXX; Eisers, ter zitting vertegenwoordigd door Mtr. B, advocaat te XXX.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Collectieve arbeidsverhoudingen. Collectieve arbeidsovereenkomsten.hiërarchie van de verbindingsbronnen - eindejaarspremie - geen CAO ondernemingsgebruik

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.14.0406.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0406.N I R D F, beklaagde, eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen K D K, burgerlijke

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 SEPTEMBER 2013 C.12.0559.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0559.N D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst - Algemeen - Overeenkomst - Overeengekomen voorwaarden - Eenzijdige wijziging Datum 20 december 1993 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout Onderwerp Huwelijk. Dringende en voorlopige maatregelen. Blokkering bankrekening door bank op eigen initiatief. Aansprakelijkheid bankier Datum 4 februari

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Rechten en verplichtingen. Echtgenoten. Feitelijke scheiding. Hulp- en bijstandsverplichting. Vordering tot onderhoudsbijdrage. Ontstaan of voortduren van de scheiding.

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen Onderwerp Passief van de nalatenschap - Schulden van de overledene - Schuld wegens overbedeling van huwgemeenschap - Schulderkenning Schenkingen Datum 10

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS

COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS COMMISSIE VOOR FINANCIËLE HULP AAN SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN EN AAN DE OCCASIONELE REDDERS ------ A.R. M 12-1-0438 B.R. 8917 Beslissing van 18 september 2012 De eerste kamer van de Commissie,

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

Pol. Gent 19 april 2012

Pol. Gent 19 april 2012 Pol. Gent 19 april 2012 1 Pol. Gent 19 april 2012 Ongeval van 2007. Slachtoffer is een man, geboren in 1966. Hij werkt als praktijklector. Het ongeval is tevens een arbeidsongeval. Hij is gehuwd en vader

Nadere informatie