Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden;"

Transcriptie

1 Cloud Computing Cloud computing, waarschijnlijk bent u de term de afgelopen jaren veelvuldig tegengekomen. De voor- en nadelen van cloud computing worden met enige regelmaat in de juridische literatuur besproken. Zoals vaker het geval is bij nieuwe technologie slaat de balans vaak door naar een focus op de nadelen en het benadrukken van de risico s. Hoewel cloud computing zeker niet zonder risico s is, schijnt achter de wolken weldegelijk de zon. Jeroen Lub senior associate bij Norton Rose Fulbright Wat is cloud computing? Cloud computing is niet nieuw. Als u op enig moment Facebook, Hotmail, Google of het DigiD van de overheid heeft gebruikt, dan heeft u al gebruik gemaakt van cloud computing. Cloud computing is hardware, software of een combinatie van beide die wordt aangeboden als dienst. Cloud computing bestaat in een aantal smaken: Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden; Infrastructure as a Service (IaaS): hardware die via het internet ter beschikking wordt gesteld; en Platform as a Service (PaaS): een volledige ontwikkelomgeving (het platform) wordt aangeboden. Het onderscheid tussen cloud computing en de meer bekende, traditionele vormen van het aanbieden van IT diensten (outsourcing, ASP, etc.) berust op een aantal kenmerken: Meerdere gebruikers Een cloud computing systeem wordt voor meerdere gebruikers gelijktijdig ingezet. 1 De cloud computing aanbieder kan zijn infrastructuur optimaal benutten door de pieken in benodigde capaciteit van één afnemer af te zetten tegen de dalen van een andere afnemer. Door deze optimale benutting kan de aanbieder van cloud computing zijn dienst tegen een veel scherpere prijs leveren dan het geval waarin elke gebruiker afzonderlijk voor zijn piekcapaciteit hard- en/of software moet inkopen. Schaalbaarheid De aanbieder van een cloud computing dienst kan met de spreekwoordelijke druk op de knop de capaciteit die een gebruiker ter beschikking staat onmiddellijk verhogen of verlagen. Dit staat de gebruiker toe zijn IT infrastrcutuur gemakkelijk en vrijwel onmiddellijk aan te passen aan veranderende eisen. Betalen naar gebruik Aangezien een gebruiker op verzoek zijn benodigde capaciteit kan verhogen of verlagen en de cloud computing aanbieder vrijgekomen capaciteit gemakkelijk door kan verkopen, is het mogelijk een nieuw business model aan te bieden: pay per use. Voor de gebruiker zijn de voordelen evident, het wordt mogelijk precies de hoeveelheid IT in te kopen die nodig is en deze hoeveelheid naar gelang de noodzaak te verhogen of verlagen. Het onderhoud zit bij de prijs inbegrepen en wordt door de aanbieder verzorgd. Kapitaalintensieve investeringen en de daarbij behorende risico s, lange interne ontwikkeltrajecten en uitgebreide IT afdelingen die oplossingen implementeren en onderhouden, zijn bij het gebruik van cloud computing niet langer noodzakelijk. 1 Er kan ook sprake zijn van een zogenaamde private cloud. Hierin zet een bedrijf een separate cloud computing infrastructuur op die zij uitbaat aan haar eigen gebruikers, dit vertoont echter meer gelijkenissen met het traditionele outsourcing dan met cloud computing. 1

2 Hoge mate van abstractie Een ander kenmerk van cloud computing is de hoge mate van abstractie van het aangeboden product ten opzichte van de onderliggende technologie. Anders dan bij meer traditionele vormen van IT als dienstverlening, is de gebruikte technologie niet, of in veel mindere mate, voorwerp van de overeenkomst. Een gevolg van deze abstractie is dat de gebruiker een meer beperkte waarneming heeft van de achterliggende structuur. Data centers over de hele wereld, hoge snelheid internet verbindingen en organisaties van duizenden mensen die de technologie implementeren, programmeren en onderhouden verdwijnen allemaal in een black box. Voor de gebruiker zijn vooral de interface en de facturen inzichtelijk. Aan deze kenmerken kunnen we nog twee zaken toevoegen 2 : Uitgebreide IT infrastructuur met een sterke geografische spreiding In de regel is het zo dat cloud computing aanbieders een zeer uitgebreide IT infrastructuur hebben, veelal is deze sterk geografisch gespreid. Dit is noodzakelijk om de capaciteit te kunnen bieden voor voldoende gebruikers om zodoende van schaalvoordelen gebruik te kunnen maken en de schaalbaarheid van de oplossing te waarborgen. Weinig ruimte voor maatwerk Bij cloud computing is er vaak weinig ruimte voor maatwerk, dit geldt zowel voor de contracten als voor de daadwerkelijke diensten. Het is tot op zekere hoogte inherent aan het businessmodel dat de geboden diensten in hoofdlijnen gelijkvormig zijn. De mogelijkheid flexibel op en neer te schakelen in capaciteit of de capaciteit verder te verkopen bij onderbezetting, kan anders aangetast worden. Ook op contractueel gebied speelt deze overweging sterk mee. Uiteenlopende afspraken per gebruiker zal het businessmodel bemoeilijken. Risico s Het gebruik van cloud computing brengt een aantal risico s met zich mee. De voornaamste risico s zijn: Veiligheid van gegevens Met betrekking tot de veiligheid van gegevens biedt cloud computing zowel voor- als nadelen. Door de integratie van data van meerdere gebruikers ontstaat het risico van oneigenlijke toegang tot deze data. Ook heeft de gebruiker geen, of aanzienlijk moeizamer, fysieke toegang tot zijn gegevens. Dit maakt het lastiger de gegevens veilig te stellen in geval van calamiteiten of terug te halen in geval van onenigheid met de aanbieder. Anderzijds is het zo dat voor een cloud computing aanbieder de veiligheid van de gegevens tot zijn core business behoort. Zijn kennis en focus stellen hem in staat een veiligheidsniveau te waarborgen dat superieur is aan hetgeen de gemiddelde gebruiker kan garanderen. Als de IT infrastructuur van de aanbieder sterk geografisch gespreid is, is het eveneens eenvoudig een kopie van de gegevens op veilige afstand van elkaar te bewaren. Toepasselijk recht De geografische spreiding van cloud computing diensten in infrastructuur kan vragen opwerpen met betrekking tot het toepasselijke recht. In het bijzonder met betrekking tot persoonsgegevens kan dit een lastig probleem zijn. Een opinie van de Artikel 29 Werkgroep biedt hier wel enige houvast. 3 Het toepasselijke recht voor toepassing van Richtlijn 95/46/EG inzake het verwerken van persoonsgegevens, is het recht van de zetel van degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het gaat dan om die zetel in de context waarvan de persoonsgegevens 2 Deze kenmerken zijn wat ons betreft niet constitutief voor cloud computing, maar eerder gevolgen van de infrastructuur en het businessmodel. 3 Article 29 Working Party Opinion 8/2010 2

3 verwerkt worden. Een voorbeeld ter verduidelijking: waar een verantwoordelijke in Nederland een zetel heeft en er in de context van de activiteiten van die Nederlandse zetel persoonsgegevens worden verwerkt, is de Nederlandse wet voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing, ook als deze gegevens daadwerkelijk elders in Europa verwerkt worden. Op een bewerker van persoonsgegevens die in opdracht van de verantwoordelijke handelt, is ook het recht van de lidstaat waar deze bewerker gevestigd is van toepassing. In geval van conflict gaat dit laatste recht voor. Als de verantwoordelijke zijn zetel buiten de Europese Economische Ruimte (EER) heeft, maar de middelen (apparatuur) voor de verwerking bevinden zich binnen de EER, dan is het recht van de lidstaat waar deze middelen zich bevinden van toepassing. Dit geldt niet voor apparatuur die slechts een doorgifte bewerkstelligt ( mere transit ). Verantwoordelijkheid De verdeling van verantwoordelijkheden tussen partijen kan problematisch zijn bij cloud computing. In de regel is het zo dat cloud computing aanbieders zo veel mogelijk verantwoordelijkheid bij de gebruiker proberen te leggen. Door de beperkte controle die de gebruiker heeft ten aanzien van de cloud computing dienst kan zo n verdeling risicovol en nadelig zijn voor de gebruiker. De verdeling van verantwoordelijkheden kan ook problematisch zijn in het licht van de Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP). De scheiding tussen bewerker en verantwoordelijke die in de WBP gemaakt wordt, is bij cloud computing niet altijd even scherp te stellen. Deze scheiding is echter wel van belang voor de verdeling van de wettelijke verantwoordelijkheden tussen partijen. Het vaststellen wie waarvoor verantwoordelijk is, is lastig door de soms verregaande bevoegdheden die de cloud computing aanbieder zich kan aanmeten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Hoewel een cloud computing aanbieder doorgaans bewerker zal zijn in de zin van de WBP, kan deze ook verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zijn. Als de cloud computing aanbieder zelf de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt, zal dit het geval zijn (hij verwerkt bijvoorbeeld zonder specifieke opdracht van de gebruiker de persoonsgegevens voor marketingdoeleinden). Lastiger te duiden, maar zeker zo belangrijk, is dat wanneer de cloud computing aanbieder zich verregaand bemoeit met de middelen van de verwerking van persoonsgegevens, hij ook aangemerkt kan worden als verantwoordelijke voor de verwerking. Het bepalen van bewaartermijnen of wijze van beveiliging kunnen bijvoorbeeld van dusdanige invloed zijn dat de cloud computing aanbieder als medeverantwoordelijke aangewezen wordt. 4 Voor de gebruiker van cloud computing is deze verdeling van verantwoordelijkheden van belang omdat deze de aansprakelijkheid van de partijen deels bepaalt. Een bijkomend punt is dat het verplicht kan zijn om een bewerkersovereenkomst te sluiten met een cloud computing aanbieder die voor hem als bewerker handelt. Grensoverschrijdend gegevensverkeer Van grensoverschrijdend gegevensverkeer is vaak sprake bij cloud computing. Naar Richtlijn 95/46/EG is grensoverschrijdend gegevensverkeer buiten de EER slechts toegestaan wanneer de verantwoordelijke een adequaat beschermingsniveau kan garanderen. Bij cloud computing kan een gebruiker vaak niet met zekerheid bepalen waar zijn data zich op enig moment bevindt. Cloud computing aanbieders zijn regionale diensten aan het uitrollen om dit probleem op te lossen. Ook kunnen aanbieders uit de VS die een adequaat beschermingsniveau bieden onder de Safe Harbor Principles vallen. Gereguleerde gegevens Het gebruik van cloud computing kan ook het nakomen van bepaalde verplichtingen met betrekking tot gereguleerde gegevens bemoeilijken. Denk hierbij aan eisen uit de Wet op het Financieel Toezicht (bijvoorbeeld de mogelijkheid een zorgvuldigheidsonderzoek uit te voeren, de bewaarplicht voor 4 Article 29 Working Party Opinion 1/

4 gegevens, toegang tot de gegevens en het terrein voor het uitvoeren van een audit). Zo heeft De Nederlandsche Bank (DNB) bijvoorbeeld overeenstemming met Microsoft bereikt over de levering van clouddiensten aan verzekeraars. Probleem daarbij was dat cloud computing aanbieders vaak beperkingen stelden aan de frequentie van toezicht door de toezichthouder. Microsoft besloot daarom op dit punt de contracten met verzekeraars aan te passen. Ook heeft DNB aangegeven dat de wettelijke eisen geen belemmering meer hoeven te zijn voor financiële instellingen om gebruik te maken van Amazon Web Services. Uiteraard dienen deze financiële instellingen nog wel een goede risicoanalyse te maken wanneer ze activiteiten willen uitbesteden in de cloud. Hoe gaan we ermee om? De bovengenoemde risico s vereisen dat er enigszins voorzichtig met het gebruik van cloud computing systemen omgesprongen moet worden. Er zijn een aantal manier om de risico s zoveel mogelijk te beperken. Het grootste gedeelte van deze oplossingen ligt in de invloedssfeer van de gebruiker zelf. De contractuele oplossingen, die soms lastig uit te voeren zijn, vereisen vanzelfsprekend wel expliciet medewerking van de cloud computing aanbieder. Keuze gegevens Het gebruik van de cloud computing hoeft geen alles-of-niets besluit te zijn. Het is aan te raden een gedegen afweging te maken welke gegevens zonder al te veel risico s in een cloud computing systeem opgenomen kunnen worden en welke beter in eigen beheer kunnen blijven. Keuze aanbieder Het zorgvuldig kiezen van een aanbieder is ook van belang in het beheersen van de risico s van cloud computing. Het zorgvuldig doornemen van de voorwaarden en een beeld vormen van de techniek die de aanbieder gebruikt, kan een groot aantal risico s verminderen of wegnemen. Er zijn allerlei initiatieven vanuit de markt en de Europese Gemeenschap om te komen tot specifieke certificering, richtlijnen en standaarden voor cloud computing, maar op dit moment bestaat er nog geen algemeen geaccepteerde (uniforme) standaard. De meer algemene standaarden voor informatiebeveiliging (ISO27001) en controle mogelijkheden (SSAE16) bieden uiteraard ook enige houvast. Inrichting van de feitelijke situatie Op de inrichting van de feitelijke situatie heeft ook een gebruiker tot op zekere hoogte invloed. Belangrijke zaken zijn de mogelijkheid om gegevens versleuteld aan te bieden, zorgvuldig beheer van toegangscodes, regelmatig een eigen back-up van gegevens aanleggen, etc. Het uitvoeren van beveiligings audits kan ook nuttig zijn om de feitelijke situatie bij de cloud computing aanbieder te onderzoeken. Dit gaat echter minder sterk op voor aanbieders die hun infrastructuur en werknemers wereldwijd verspreid hebben. Contractueel Zoals eerder vermeld is het niet mogelijk om met alle cloud computing aanbieders contracten op maat te maken. Waar dit wel mogelijk is vallen de risico s in grote lijnen contractueel te ondervangen. Zo kunnen er contractueel afspraken gemaakt worden over aansprakelijkheid, verdeling van bevoegdheden onder de WBP, de bevoegdheden van toezichthouders, toegang tot de gegevens na beëindiging of in geval van calamiteiten, etc. De mogelijkheid tot maatwerk groeit wel mee met de toename van het aantal aanbieders. Ook maken meer gespecialiseerde aanbieders maatwerk minder noodzakelijk. Een aanbieder die elektronische dossier systemen voor advocatenkantoren aanbiedt, zal in de regel aan vergelijkbare eisen moeten voldoen ongeacht het kantoor waar hij mee te maken krijgt. 4

5 Conclusie Het gebruik van cloud computing heeft grote voordelen maar de technologie is niet zonder risico s. Deze risico s zijn echter goed beheersbaar, mits hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Zelfs als er weinig sprake is van maatwerk op contractueel gebied kan er veilig gebruik worden gemaakt van cloud computing door een verstandige gebruiker. Keuzes met betrekking tot de toepassing, aanbieder en eigen beveiligingsmaatregelen kunnen hierbij een rol spelen. Tevens lopen er diverse initiatieven die richtlijnen en standaarden voor cloud computing verwachten te ontwikkelen. Ook zal maatwerk waarschijnlijk meer gebruikelijk worden, terwijl de noodzaak voor maatwerk door de groei van meer gespecialiseerde aanbieders zal verminderen. Al met al ziet cloud computing een zonnige toekomst tegemoet. Over de auteur: Jeroen Lub, senior associate bij Norton Rose Fulbright adviseert over alle (internationale) aspecten van commerciele transacties die samenhangen met technologie, intellectueel eigendom, outsourcing, media en bescherming van persoonsgegevens. Jeroen heeft uitgebreide kennis en ervaring opgedaan binnen deze rechtsgebieden in zowel Londen als Amsterdam. Naast het begeleiden van transacties, adviseert hij cliënten ook over alle mogelijke commerciele contracten en staat hij cliënten bij tijdens de onderhandelingen (van RFP tot signing 5

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud

Whitepaper Hybride Cloud Whitepaper it starts here Whitepaper Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Wat is de cloud?...4 2.1 Typen clouds...4 2.2 Cloud service modellen...5 2.3 Uitdagingen voor de IT-professional...6 2.4 De gewijzigde

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens

Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Zin en onzin over PRISM, Patriot Act en de Wet bescherming persoonsgegevens Wet-en regelgeving met betrekking tot het verwerken van gegevens bij gebruik van IT-diensten Samengesteld door Schuberg Philis

Nadere informatie

To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding

To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding To Cloud or Not To Cloud: the Proof of the Pudding Met de cloud zijn alle problemen opgelost! Geen eigen grote investeringen meer op vlak van infrastructuur, minder lokaal personeel, meer efficiëntie,.

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Software-as-a-Service in de zorg

Software-as-a-Service in de zorg Software-as-a-Service in de zorg ehealth ICT Datum ID nummer 3 september 2010 KA10032 Auteur(s) Marc Lankhorst Software-as-a-Service (SaaS) is een model voor het leveren van software via het internet.

Nadere informatie

White paper: introductie van Cloud Computing

White paper: introductie van Cloud Computing White paper: introductie van Cloud Computing Introductie Cloud computing De explosieve groei van cloud oplossingen en diensten in de afgelopen periode is een situatie die vergelijkbaar is met de meeste

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Wat betekent consumerization voor organisaties?

Wat betekent consumerization voor organisaties? Wat betekent consumerization voor organisaties? 16 KEYNOTES 01 WAT BETEKENT CONSUMERIZ ATION VOOR ORGANISATIES? Het moment waarop de manier van omgaan met ict is veranderd, laat zich moeilijk precies vastpinnen

Nadere informatie

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions

Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Cloud communicatie EDITIE NR. 1 Cloud Communicatie Hosted Voice powered by Detron Telecom Solutions Zeker, zorgeloos en optimaal bereikbaar Investeren in een nieuwe telefooncentrale of telefonie afnemen

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN

Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN Verslag Diner Pensant van 19 september 2012 ICT ALS WATER UIT DE KRAAN 1/7 \ ICT zou moeten werken als een nutsvoorziening: als stroom uit een stopcontact of als water uit de kraan. In theorie kan cloud

Nadere informatie

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar

Cloud Computing. Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Naam: Hussein Fadallah Student nummer: 293103 Begeleider: Prof. Molenaar Cloud Computing Biedt Cloud Computing de juiste commerciële middelen om de IT flexibeler, gemakkelijker en toekomstgerichter

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie