: besluit Wet Markt en Overheid, algemeen belangonderzoek Spoordok, afhandeling bezwaarschrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": besluit Wet Markt en Overheid, algemeen belangonderzoek Spoordok, afhandeling bezwaarschrift"

Transcriptie

1 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel wanneer het gereed is, direct door naar tekstverwerking. Doorsturen via Beeld» Macro's» Macro's weergeven» KopieerNaarTypekamer» i» OK Dus niet wachten tot na de b. en w.-vergadering. Raadsvergadering : 19 december 2016 Voorstelnr. : R 7206 Onderwerp : besluit Wet Markt en Overheid, algemeen belangonderzoek Spoordok, afhandeling bezwaarschrift Stadskanaal, 2 december 2016 Beslispunten 1. Het bestreden besluit van 20 oktober 2014 ten aanzien van de aanwijzing van de camperstaplaats aan het Spoordok in Musselkanaal als activiteit van algemeen belang in stand laten met verbetering van de motivering zoals opgenomen in het bijgesloten conceptbesluit op bezwaar. 2. Mevrouw Diedel geen (nadeel)compensatie aanbieden. 3. Geen gebruikmaken van het aanbod van mevrouw Diedel te schikken. 4. Het bijgesloten conceptbesluit op bezwaar vaststellen en mevrouw Diedel deze toezenden. Aan de raad 1. Inleiding Door mevrouw Diedel is als eigenaresse van Camping Musselkanaal aan de Telefoonweg in Musselkanaal, zoals bekend, bezwaar ingediend tegen de aanwijzing door uw raad van de verhuur en exploitatie van de ligplaatsen en de camperplaats (Spoordok) als activiteit van algemeen belang. Mevrouw Diedel is eigenaresse van Camping Musselkanaal aan de Telefoonweg in Musselkanaal. Zij maakt bezwaar tegen het niet hanteren van een commerciële prijscalculatie voor de verhuur en exploitatie van (ligplaatsen en) camperplaatsen. Zij is van mening dat, tenzij er sprake is van eerlijke concurrentie, zij financieel moet worden ondersteund. Naar aanleiding van het advies van de Commissie Rechtsbescherming inzake dit bezwaar, heeft u op 21 maart 2016 besloten een algemeen belangonderzoek te laten instellen. Bijgaand treft u de rapportage aan van het algemeen belangonderzoek van het Spoordok in Musselkanaal van Sweco (voorheen Grontmij). Procedure hoorzitting Mevrouw Diedel heeft alvorens uw raad hierover een besluit neemt, gebruikgemaakt van de mogelijkheid van een aanvullende hoorzitting en schriftelijk te reageren op het rapport van Sweco (zie bijlage 3). In deze aanvullende hoorzitting (op 20 september 2016) is het rapport van Sweco voor zover noodzakelijk geacht door mevrouw Diedel behandeld. Mevrouw Diedel is eerder gehoord inzake haar bezwaar. De aanvullende hoorzitting was mogelijk omdat door het onderzoek van Sweco sprake was van nieuwe feiten en omstandigheden. Dit alles is gebeurd in het kader van de procedure ter afwikkeling van het bezwaarschrift en derhalve zorgvuldig en volgens (en binnen) de wettelijke kaders. Tijdens de hoorzitting en in haar schriftelijke reactie zijn door mevrouw Diedel bezwaren ingediend aangaande het bestemmingsplan en het bijhouden van een nachtregister. Deze bezwaren houden niet rechtstreeks verband met het primaire besluit en de tegen dat besluit ingediende bezwaren, maar vragen wel om een toelichting van onze kant. 1

2 Vooruitlopend op de hoorzitting is door mevrouw Diedel schriftelijk een aantal vragen gesteld over de rapportage van Sweco. Kortheidshalve verwijzen wij daarvoor naar de beantwoording (zie bijlage 2). De vragen zijn beantwoord zodat wij daar in dit voorstel niet verder op ingaan. Schikking Tenslotte is onlangs door mevrouw Diedel aangegeven dat zij nog steeds openstaat om te schikken (zie bijlage 5). Uw oordeel daarover kunt u meenemen in de besluitvorming. Wet Markt en Overheid De Wet Markt en Overheid heeft als onderdeel van de Mededingingswet tot doel het voorkomen van concurrentievervalsing door overheden, direct of indirect. Een overheid mag daarom geen producten of diensten onder de kostprijs aanbieden. De Wet Markt en Overheid is niet van toepassing op economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. De algemeen belangvaststelling dient voor gemeenten door uw raad plaats te vinden. Het is binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders aan uw raad of u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid. Zo moet het besluit tot de algemeen belangvaststelling zorgvuldig worden genomen en goed worden onderbouwd Beoogd effect Met het onderzoek van Sweco kan uw raad een goede afweging maken aangaande de aanwijzing als activiteit van algemeen belang van de camperstaplaatsen en ligplaatsen aan het Spoordok in het kader van de Wet Markt en Overheid en gemotiveerd een besluit op het bezwaarschrift van mevrouw Diedel nemen. 2. Argumenten 2.1. Uit het onderzoek van Sweco blijkt dat in het onderhavige geval het exploiteren van de camperstaplaats aan het Spoordok kan worden aangemerkt als activiteit van algemeen economisch belang, zoals bedoeld in de Wet Markt en Overheid Door Sweco is becijferd dat door de camperaars van het Spoordok in Musselkanaal en omgeving rond de ,00 (inclusief geld aan overnachtingen) wordt besteed, wat goed is voor 1,4 formatie aan directe en indirecte werkgelegenheid. Per saldo kost het in stand houden van Camperplaats Spoordok ons, uitgaande van de cijfers van 2015, jaarlijks 4.400,00 [kosten circa ,00 minus stageld circa ,00 (inclusief toeristenbelasting ad circa 3.800,00)]. Dit weegt ruimschoots op tegen de spin off die het oplevert. Mede door het bestedingspatroon van de bezoekende camperaars wordt als gevolg van de versterking van het centrum en de bedrijvigheid (besteding en werkgelegenheid) de leefbaarheid van het dorp Musselkanaal (sterk) bevorderd en daarmee indirect de krimp tegengegaan. Geconcludeerd kan dus worden dat de camperstaplaatsen aan het Spoordok het algemeen belang dienen Er wordt in of in de directe omgeving van Musselkanaal niet voorzien in de activiteit door de markt Bij de beschrijving van het algemeen belang moet uw raad specifiek aandacht besteden aan de vraag of de markt zelf al voorziet in het aanbod van de desbetreffende diensten. In dat geval geldt als hoofdregel dat geen sprake is van marktfalen en dat een algemeen belang aanwijzing achterwege moet blijven. Uit het rapport van Sweco volgt in de eerste plaats dat de Camperplaats Spoordok zich richt op de markt van camperaars die op losse camperplaatsen wil staan. Sweco concludeert dat er van uitwisseling tussen de groepen geen (of slechts marginaal) sprake is. In de directe omgeving van de camperstaplaats aan het Spoordok is geen alternatief te vinden (de markt voorziet niet zelf in de activiteit). Het Spoordok beschikt over 40 staplaatsen op korte afstand van het centrum van Musselkanaal. Het dichtstbijzijnde alternatief is Camping Musselkanaal met 14 kampeerplaatsen op relatief grote afstand vanaf het centrum. 2

3 Op grond van de geografische verschillen (afstand tot het centrum) wordt de toch al marginale uitwisseling nog verder geminimaliseerd. Voor de groep camperaars die sowieso al op een camping wil staan, zal de losse camperplaats geen aantrekkingskracht hebben Camping Musselkanaal beweegt zich slechts marginaal op dezelfde markt als het Spoordok Uit onderzoek van de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) blijkt dat 50% van de camperaars graag op een camping staat, 41% kiest voor een losse plaats en 9% geeft aan geen voorkeur te hebben. Dit betekent dus dat het marktaandeel van de camperaars waar zowel Camping Musselkanaal als het Spoordok zich beweegt, slechts 9% bedraagt. Sweco heeft de cijfers losgelaten op het Spoordok. Uit de door Sweco opgestelde berekening blijkt dat bij het wegvallen van het Spoordok 82% van de gasten van het Spoordok, zijnde overnachtingen, opnieuw zal kiezen voor een losse camperplaats en dus niet meer overnachten in Musselkanaal. Dus ook niet zal kiezen voor overnachtingen op Camping Musselkanaal. Voor de andere camperaars (18%) is het niet zozeer het type standplaats dat doorslaggevend is, maar de omgevingskwaliteiten. Deze gasten, goed voor 910 overnachtingen, zullen op zoek gaan naar accommodaties in de buurt als uitvalsbasis voor een bezoek. Waar en voor welk type accommodatie zij kiezen is voor deze groep lastig te voorspellen, omdat de keuze niet gemaakt wordt op basis van de kenmerken van de accommodatie. Nu is vastgesteld dat de raakvlakken tussen de accommodaties en de te bedienen markten tussen het Spoordok en Camping Musselkanaal (of de overige campings in de buurt) slechts klein zijn, zullen de belangen echter nog wel moeten worden afgewogen. Wij zijn van mening dat geconcludeerd kan worden dat door de marginale overlapping van het marktaandeel en de voordelen die het exploiteren van een camperstaplaats in het centrum van Musselkanaal heeft voor het algemeen belang (en alle overige feiten en omstandigheden meegewogen), de belangen van mevrouw Diedel ondergeschikt moeten worden geacht aan het algemeen belang. Het is daarom vanuit het oogpunt van algemeen belang noodzakelijk en proportioneel om een uitzondering te moeten maken op de regels, zoals vastgelegd in de Wet Markt en Overheid. De aanwijzing van de activiteit van algemeen belang van de camperstaplaats aan het Spoordok weegt daarbij (ruimschoots) op tegen de belangen van mevrouw Diedel Het tarief dat bij het Spoordok bij camperaars in rekening wordt gebracht, is marktconform Bij het Spoordok wordt 11,00 in rekening gebracht (inclusief toeristenbelasting voor twee personen). De marktconforme prijs voor andere losse camperplaatsen in de regio bedraagt 9,12 (afstand 20 km). Het tarief van het Spoordok is dus 1,88 hoger dan gemiddeld in de regio. Het Spoordok heeft een hogere dan gemiddelde waardering, waardoor een hogere prijs te rechtvaardigen is. De gemiddelde prijs die campings hanteren ( 17,10) is hoger dan die van het Spoordok maar daar gaat het over het algemeen om het aanbieden van een ander product De aanwijzing als activiteit van algemeen belang van het Spoordok is noodzakelijk omdat het tarief niet kostendekkend is Indien wij ons aan de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid houden, dan zou een algemeen belang vaststelling niet nodig zijn. Dit betekent concreet dat wij ten minste de integrale kosten in het tarief zouden moeten doorberekenen. De kostprijs bedraagt uitgaande van ,69 per camperovernachting. Omdat de boekwaarde nul is, zitten hierin nog niet de afschrijvingen van de inrichting van het terrein en van de sanitaire voorzieningen. Volgens de handreiking Wet Markt en Overheid moeten ook die in de berekening van de integrale kostprijs worden meegenomen aan de hand van bijvoorbeeld de economische levensduur van deze activa waardoor de feitelijke kostprijs hoger is dan is berekend. 3

4 Het tarief dat wij hanteren, bedraagt 9,50, inclusief toeristenbelasting voor twee personen is dat 11,00. Omdat de kostprijs dus hoger is dan het tarief, is de activiteit alleen toegestaan met een aanwijzing van de activiteit als activiteit van algemeen belang Mevrouw Diedel kwantificeert de schade als gevolg van omzetderving op geen enkele wijze De Commissie Rechtsbescherming adviseert dat, indien en voor zover blijkt dat de activiteit van mevrouw Diedel (gedeeltelijk) hetzelfde effect heeft voor (de behartiging van) het algemeen belang het nadeel dat zij dan ondervindt, te compenseren. Behalve dat het Spoordok en Camping Musselkanaal slechts marginaal raakvlakken hebben (zie argument 2.3), wordt bovendien door mevrouw Diedel eventuele schade die zij ondervindt als gevolg van omzetderving niet gekwantificeerd. Op grond van het voorgaande zijn er geen redenen om (op voorhand) eventuele niet aangetoonde omzetderving te compenseren De punten die tijdens de aanvullende hoorzitting door mevrouw Diedel zijn ingebracht, zijn voldoende weerlegd Mevrouw Diedel stelt dat het aantal overnachtingen waarmee is gerekend, niet reëel is omdat daarin de "illegale omstandigheden" zouden zijn meegenomen. Tijdens de hoorzitting is van de kant van de gemeente beaamd dat er mensen langer hebben gestaan dan het door de gemeente toegestane maximum van 72 uur, maar dat dit niet van substantiële invloed is op de berekening. Vanaf 2016 wordt hierop gehandhaafd. Mevrouw Diedel wijst erop dat de kosten van de gronden niet kunnen worden afgeschreven. Er is tijdens de hoorzitting een toelichting gegeven op de kostprijsberekeningen en dat dit exclusief de afschrijving is van de vaste activa. Het doorberekenen van de vaste activa heeft geen toegevoegde waarde omdat de nu berekende kostprijs al hoger is dan het tarief dat wordt doorberekend. Zonder algemeen belangaanwijzing is dit niet mogelijk. Kortheidshalve verwijzen wij u overigens naar het verslag van de hoorzitting (bijlage 4) Door ons wordt het bezwaar tegen het gebruik van de Camperplaats Spoordok in strijd met het bestemmingsplan beschouwd als een verzoek om handhaving Door mevrouw Diedel is in haar schriftelijke reactie melding gedaan van het gegeven dat er 40 staplaatsen aanwezig zijn terwijl het bestemmingsplan Musselkanaal er 25 toelaat. Deze strijdigheid is door de praktische invulling van het terrein in het verleden (omstreeks 2000) en de uitbreiding (omstreeks 2004) zo ontstaan. Weliswaar is het terrein bestemd voor "Verblijfsrecreatieve doeleinden" maar het aantal standplaatsen is in het bestemmingsplan beperkt tot 25. Deze strijdigheid is te legaliseren door (de gebruiksvoorschriften van) het bestemmingsplan te wijzigen. Het bezwaar gericht tegen de gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan Musselkanaal is niet relevant voor deze procedure. Wij zien dit als een verzoek tot handhaving. Het bezwaar zal op deze manier in behandeling worden genomen. Dit betekent dat binnen acht weken door ons een handhavingsbesluit wordt genomen. Tot het nemen van dit besluit is de Omgevingsdienst Groningen gemandateerd. In het kader van de handhavingsprocedure wordt beoordeeld of legalisatie van de situatie tot de mogelijkheden behoort. Wij verwachten dat legalisatie van de huidige situatie mogelijk is Het al dan niet bijhouden van een register bij het Spoordok is niet relevant voor de besluitvorming inzake het door mevrouw Diedel gemaakte bezwaar Volgens het rapport van Sweco willen camperaars bij campings niet in de rij staan bij de receptie. Mevrouw Diedel geeft aan dat dit wordt veroorzaakt door het bijhouden van een nachtregister. Deze verplichting vloeit voort uit het Wetboek van Strafrecht. Zij houdt ook zo'n register bij en vraagt hoe dit is geregeld bij het Spoordok. Hoewel mevrouw Diedel beweert dat camperaars alleen daarom niet bij haar willen overnachten, staaft zij dat op geen enkele manier. De faciliteiten en hoedanigheid van een camping en een gemeentelijke camperplaats is wezenlijk anders. 4

5 Het is dan ook maar zeer de vraag of alleen het (moeten) voeren van een nachtregister oorzakelijk is voor het verschil in de gewenste overnachtingsmogelijkheid. Wij gaan onderzoeken of in het geval van de camperstaplaats als onderhavig deze verplichting ook geldt. Indien het onderzoek uitwijst dat een dergelijk register moet worden bijgehouden, dan zal er een (praktische) oplossing voor dit probleem worden ontworpen. Het voeren van een nachtregister dient overigens niet ter bescherming van de belangen van mevrouw Diedel maar ten behoeve van een goede regulering van overnachtingsplaatsen en de veiligheid. Dit bezwaar leidt daarom evenals het bezwaar met betrekking tot het bestemmingsplan niet tot een ander oordeel inzake het aanwijzen van de activiteit van algemeen belang Het is niet wenselijk in deze fase van de procedure nog te gaan schikken. Bovendien is er geen reden om te schikken Toen het bezwaar van mevrouw Diedel is binnengekomen, is ervoor gekozen eerst in gesprek te gaan om te zien wat partijen over en weer voor elkaar kunnen betekenen. Er zijn toen meerdere gesprekken gevoerd zonder dat dit tot resultaat heeft geleid. Mevrouw Diedel heeft er toen voor gekozen de procedure voort te zetten. Volgens ons is de procedure nu in een dermate ver gevorderd stadium dat dit niet meer het moment is om nog te schikken. Ook is er geen reden om te schikken. Uitgangspunt moet naar onze mening zijn dat de uitkomst van de procedure juridisch gezien juist is. Dit kan alleen wanneer wij de procedure een vervolg geven en in deze fase niet meer meewerken aan een schikking. 3. Draagvlak Uit het onderzoek van Sweco blijkt dat inwoners en ondernemers positief zijn over de camperplaatsen bij het Spoordok. Inwoners geven aan dat de camperaars extra levendigheid brengen in het dorp. De ondernemers uit Musselkanaal geven aan dat de camperaars gebruikmaken van het winkelaanbod in Musselkanaal. Dit zorgt voor extra klandizie en extra bestedingen. Vanuit de Stichting Promotie Westerwolde worden de camperplaatsen aan het Spoordok als een niet wenselijke situatie bestempeld, met als reden dat dit het overnachtingspotentieel van lokale toeristische ondernemers beperkt. Mevrouw Diedel is het niet eens met de algemeen belangaanwijzing. Dit zal door de nu voorliggende besluitvorming niet veranderen. 4. Aanpak/uitvoering/voortgang 4.1. Communicatie Wij hebben mevrouw Diedel schriftelijk op de hoogte gebracht van de behandeling van dit voorstel in uw raad. Na besluitvorming door uw raad, zal mevrouw Diedel een schriftelijk besluit op haar bezwaarschrift en haar aanbod om te schikken ontvangen. 5. Juridische consequenties Bezwaarschriftprocedure (algemeen) Mevrouw Diedel heeft gebruikgemaakt van haar recht om bezwaar te maken tegen uw beslissing van 20 oktober De afhandeling van het bezwaarschrift geschiedt met inachtneming van de ingediende bezwaren. Mevrouw Diedel heeft geen bezwaar gemaakt tegen het onderdeel ligplaatsen in uw besluit; dit onderdeel wordt dan ook niet meegenomen in de besluitvorming inzake het bezwaarschrift. Met het in de gelegenheid stellen van mevrouw Diedel om haar zienswijze te geven op het rapport van Sweco Nederland B.V., op grond van artikel 7:9 van de Algemene wet bestuursrecht, is voldaan aan alle formele (proces)voorwaarden inzake de afhandeling van het bezwaarschrift. Uw raad kan nu - met inachtneming van de bezwaren en de beantwoording van de vragen - gemotiveerd een besluit op het bezwaarschrift nemen. 5

6 Bezwaarschriftprocedure (artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht) Zowel de Commissie Rechtsbescherming als (de jurist van) PlasBossinade concluderen dat uw primair besluit onvoldoende gemotiveerd is voor zover het het aanwijzen van de verhuur en exploitatie van de ligplaatsen en camperstaplaats Spoordok als activiteit van algemeen belang betreft. Op grond van artikel 6:22 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een besluit, ondanks schending van een geschreven of ongeschreven rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel, door het orgaan dat op het bezwaar of beroep beslist, in stand worden gelaten indien aannemelijk is dat de belanghebbenden daardoor niet zijn benadeeld. Van deze herstelmogelijkheid kan uw raad gebruikmaken. Het gebrek dient dan evenwel hersteld te worden in het besluit op bezwaar door verbetering van de motivering. Beroep Mevrouw Diedel kan op grond van artikel 8:1 van de Awb beroep instellen tegen het besluit van uw raad op haar bezwaarschrift. Compensatie Zoals hiervoor uit argument 2.6 blijkt, is er geen noodzaak tot compensatie van omzetderving. Bovendien dient dit in een afzonderlijke procedure te worden aangevraagd. Een verzoek om nadeelcompensatie kan zijn oorsprong hebben over een rechtmatig overheidsbesluit of een onrechtmatig overheidsbesluit. In beide gevallen kan mevrouw Diedel een daartoe strekkende procedure starten. Consequenties ligplaatsen In de aanwijzing van 20 oktober 2014 zijn de ligplaatsen en de camperstaplaatsen Spoordok als één geheel aangewezen. De exploitatie is gericht op beide activiteiten. Als uw raad de aanwijzing in stand houdt, geldt dit voor beide activiteiten en zijn er dus geen consequenties voor de ligplaatsen. 6. Standpunt commissie De Commissie Rechtsbescherming adviseert uw raad het bestreden besluit niet te herroepen indien een onderzoek aantoont dat Camping Musselkanaal niet hetzelfde economisch belang dient. Bij dit voorstel zijn de volgende bijlagen gevoegd: 1. eindrapport Camperplaats Stadskanaal; 2. beantwoording vragen mevrouw Diedel; 3. reactie mevrouw Diedel d.d. 11 september 2016; 4. brief raad CRB mevrouw Diedel (17 oktober 2016) en verslag hoorzitting 20 september 2016; 5. aanbod schikking mevrouw Diedel; 6. raadsvoorstel 20 oktober 2014; 7. bezwaarschrift mevrouw Diedel; 8. advies Commissie Rechtsbescherming bezwaarschrift mevrouw Diedel; 9. advies PlasBossinade; 10. bijlage bij advies PlasBossinade; Handreiking Wet Markt en Overheid; 11. raadsvoorstel 21 maart 2016; 12. conceptbesluit op bezwaar. Burgemeester en wethouders de heer G.J. van der Zanden secretaris mevrouw B.A.H. Galama burgemeester JBe/ 6

7 De raad van de gemeente Stadskanaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2016, nr. R 7206; b e s l u i t : 1. het bestreden besluit van 20 oktober 2014 ten aanzien van de aanwijzing van de camperstaplaats aan het Spoordok in Musselkanaal als activiteit van algemeen belang in stand te laten met verbetering van de motivering zoals opgenomen in het bijgesloten conceptbesluit op bezwaar; 2. mevrouw Diedel geen (nadeel)compensatie aan te bieden; 3. geen gebruik te maken van het aanbod van mevrouw Diedel te schikken; 4. het bijgesloten conceptbesluit op bezwaar vast te stellen en mevrouw Diedel deze toe te zenden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december De raad de heer K. Willems raadsgriffier mevrouw B.A.H. Galama voorzitter JBe/

: behandeling bezwaarschrift tegen aanwijzing van verhuur en exploitatie van ligplaatsen en camperplaats (Spoordok) als activiteit van algemeen belang

: behandeling bezwaarschrift tegen aanwijzing van verhuur en exploitatie van ligplaatsen en camperplaats (Spoordok) als activiteit van algemeen belang Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 juni 2015. Voorstelnr. : R 7093. : tarieven lig- en staplaatsen. Stadskanaal, 22 mei 2015

Raadsvergadering : 8 juni 2015. Voorstelnr. : R 7093. : tarieven lig- en staplaatsen. Stadskanaal, 22 mei 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016.

Beslispunt Vaststelling van de lijst categorieën verklaring van geen bedenkingen Stadskanaal 2016. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 oktober 2014 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 20 oktober 2014 Agendanr. 15 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen

: wijziging Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 september 2014 Agendanr. 12

Raadsvergadering : 22 september 2014 Agendanr. 12 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 25 januari Voorstelnr. : R Stadskanaal, 8 januari 2016

Raadsvergadering : 25 januari Voorstelnr. : R Stadskanaal, 8 januari 2016 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 27 juni 2016. Voorstelnr. : R 7158. Onderwerp : wijziging Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 10 juni 2016

Raadsvergadering : 27 juni 2016. Voorstelnr. : R 7158. Onderwerp : wijziging Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 10 juni 2016 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad. ui ui min ii mi mi ii (code voor postverwerking)

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad. ui ui min ii mi mi ii (code voor postverwerking) Punt 8. Wet markt en overheid; aanwijzen uitzonderingen van algemeen belang Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Per 1 juli 2012 is de Wet markt en overheid in werking getreden. Aanleiding voor

Nadere informatie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie

: vaststellen verordening en benoeming leden werkgeverscommissie Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 maart Voorstelnr. : R : doorontwikkeling huishoudelijke hulp. Stadskanaal, 4 maart 2016

Raadsvergadering : 21 maart Voorstelnr. : R : doorontwikkeling huishoudelijke hulp. Stadskanaal, 4 maart 2016 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel algemeen belangvaststelling Wet Markt en Overheid

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel algemeen belangvaststelling Wet Markt en Overheid gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00827 Beslisdatum B&W 6 mei 2014 Dossiernummer 14.19.751 Raadsvoorstel algemeen belangvaststelling Wet Markt en Overheid Inleiding Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en

Nadere informatie

Raadsvergadering : 27 februari Voorstelnr. : R Onderwerp : nota Grondbeleid Stadskanaal, 10 februari 2017

Raadsvergadering : 27 februari Voorstelnr. : R Onderwerp : nota Grondbeleid Stadskanaal, 10 februari 2017 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/012125

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/012125 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/012125 COMMISSIE Algemene Zaken en Control op 27 november 2014 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Wet markt en overheid economische activiteiten aan te wijzen

Nadere informatie

Gemeente Woerden. dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden en terug te laten werken tot 1 juli 2014.

Gemeente Woerden. dit besluit de dag na bekendmaking in werking te laten treden en terug te laten werken tot 1 juli 2014. RAADSVOORSTEL Gemeente Woerden 14R.00473 ^ gemeente WOERDE Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 4 november 2014 Portefeuillehouder(s): J.I.M. Duindam Portefeuille(s): Economische zaken

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid Zaaknummer: 00383503 : aanwijzing economische activiteiten Wet markt en overheid Collegevoorstel Feitelijke informatie Op 1 juli 2014 moet de gemeente voldoen aan de Wet markt en overheid. Deze wet is

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Markt & Overheid

Aanwijzingsbesluit Markt & Overheid Aanwijzingsbesluit Markt & Overheid DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 december 2014; gelet op artikel 229 van de Gemeentewet; b e s l u i t : I. de

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka.

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 23 juni 2014 Agendanr. 16 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6947 Onderwerp : Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Stadskanaal 2013 Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunt De "Verordening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/48

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/48 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-6-2014 Nummer voorstel: 2014/48 Voor raadsvergadering d.d.: 01-07-2014 Agendapunt: 5 Onderwerp:

Nadere informatie

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade.

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 16 september 2008 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/54 Datum : 26 augustus 2008 Onderwerp : Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (het theater De Willem), Besluit F Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

1. Permanente capaciteitsuitbreiding voor basisschool Op de Zandtange (Perspectief)

1. Permanente capaciteitsuitbreiding voor basisschool Op de Zandtange (Perspectief) Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

~41 Commissie Advies

~41 Commissie Advies ~41 Commissie Advies \...,~ t BEZWAARSCHRIFTEN De raad van de gemeente Emmen Correspondentieadres: POSTBUS 30001 7800 RA EMMEN TEL: 14 0591 CAB@EMMEN.NL ons kenmerk 24440-2016:689489 uw brief van/kenmerk

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer BOB omgevingsvergunning, aanbouw Engstraat 8, Heusden

Collegevoorstel. Zaaknummer BOB omgevingsvergunning, aanbouw Engstraat 8, Heusden Zaaknummer 00432185 Onderwerp BOB omgevingsvergunning, aanbouw Engstraat 8, Heusden Collegevoorstel Inleiding Op 7 november 2014 is een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een aanbouw

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Beslispunten. Waarom naar de raad? Middelen

RAADSVOORSTEL. Beslispunten. Waarom naar de raad? Middelen RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstel nummer Datum Onderwerp Programma 18 mei 2017 174881 25 april 2017 Afhandeling bezwaarschriften tegen besluit bestendiging gratis parkeren Fysieke leefomgeving Afdeling

Nadere informatie

*Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261

*Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261 *Z008A2460B3* documentnr.: INT/M/14/10034 zaaknr.: Z/M/14/08261 Raadsvoorstel Onderwerp : Wet Markt en Overheid Datum college : 19 augustus 2014 Portefeuillehouder : H.P.W.M. van Daal Afdeling : Control

Nadere informatie

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015

: financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (PG&Z-regeling) Stadskanaal, 5 juni 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

NEE. Besluit 29-07-2014: Aangehouden. Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr. : Datum: 14 juli 2014. Nummer: 14A.00578

NEE. Besluit 29-07-2014: Aangehouden. Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr. : Datum: 14 juli 2014. Nummer: 14A.00578 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr. : Datum: 14 juli 2014 8856 Team: Concernzaken Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Onderwerp: Wet Markt

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 december 2012 Agendanr. 16. Beslispunt De "Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013" vaststellen.

Raadsvergadering : 17 december 2012 Agendanr. 16. Beslispunt De Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013 vaststellen. Raadsvergadering : 17 december 2012 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6930 Onderwerp : Verordening Verrekening boete bij recidive Stadskanaal 2013 Stadskanaal, 30 november 2012 Beslispunt De "Verordening Verrekening

Nadere informatie

Openbaar ACM/UIT/ WB Den Haag ACM/UIT/ Ons kenmerk: Zaaknummer: 16/012014

Openbaar ACM/UIT/ WB Den Haag ACM/UIT/ Ons kenmerk: Zaaknummer: 16/012014 Ons kenmerk: Zaaknummer: ACM/UIT/314202 16/012014 BESLUIT van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 70c, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Mededingingswet Muzenstraat 41 www.

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (aan- en verkoop en verhuur onroerend goed), Besluit D Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

: Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen

: Centrumregeling beschermd wonen en opvang Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014 Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15 Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085 Aan: De Gemeenteraad Vries, 16 juni 2014 Portefeuillehouder: mevr. N. Hofstra Behandelend ambtenaar: mevr.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Par.afd.hfd. Kenmerk

RAADSVOORSTEL. Par.afd.hfd. Kenmerk RAADSVOORSTEL Par.afd.hfd. Kenmerk RV/196/050530/EVG Raadsvergadering 22 september 2005 Commissie(s) Bestuur & Middelen Datum: 8 september 2005 Gewijzigd voorstel Nee Bijlagen Collegebesluit van 16 augustus

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S003

Datum Agendapunt Documentnummer. 21 april 2015 R05S003 Datum Agendapunt Documentnummer R05S003 Onderwerp Wet markt en overheid Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Het doel van het voorstel is om de economische activiteiten, die momenteel in het kader van

Nadere informatie

Raadsvergadering : 18 juli 2011 Agendanr. 14. : Verordening Kunst in de openbare ruimte Stadskanaal 2009 Stadskanaal, 1 juli 2011

Raadsvergadering : 18 juli 2011 Agendanr. 14. : Verordening Kunst in de openbare ruimte Stadskanaal 2009 Stadskanaal, 1 juli 2011 Raadsvergadering : 18 juli 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6842 Onderwerp : Verordening Kunst in de openbare ruimte Stadskanaal 2009 Stadskanaal, 1 juli 2011 Beslispunten 1. De toepassing van de 1%-regeling

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 10-12-2013 NUMMER PS PS2014BEM02 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Ageeth Nijkamp DOORKIESNUMMER 2714 DOCUMENTUMNUMMER 80EEBE0B PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie

BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten AFWEGINGEN / GEVOLG. ACTIVITEIT BETREFT GEBRUIKERS BEOORDELING Wet Markt en Overheid Exploitatie BIJLAGE 1: Overzicht economische activiteiten Exploitatie Sportverenigingen sportaccommodaties en particulieren Verhuur en in gebruik geven van sporthal en -zalen en een zwembad Dit zijn economische Kosten:

Nadere informatie

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij bericht van 26 februari 2015.

4. Nadere gegevens met betrekking tot de aanvraag van ZOO heeft het Commissariaat ontvangen bij  bericht van 26 februari 2015. Besluit Kenmerk: 647129 Betreft: Aanwijzing van Stichting Zwolse Omroep Organisatie als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Zwolle en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Stichting RTV Focus

Nadere informatie

Het plan van scholen , dat voor 1 augustus 2009 dient te worden vastgesteld, betreft twee basisscholen, te weten:

Het plan van scholen , dat voor 1 augustus 2009 dient te worden vastgesteld, betreft twee basisscholen, te weten: RAADSVOORSTEL Onderwerp : Plan van Scholen 2010-2012 Raadsvergadering : 1 juli 2009 Politieke markt d.d.: 1 juli 2009 Agendapunt : 9 Portef.houder : wethouder Swart Voorstelnummer : 179454 BenW-besluit

Nadere informatie

In de vergadering van de Raad van 26 juni 2014 is het onderwerp Wet Markt en Overheid met nummer 2014-217 reeds aan de orde geweest.

In de vergadering van de Raad van 26 juni 2014 is het onderwerp Wet Markt en Overheid met nummer 2014-217 reeds aan de orde geweest. Nieuwegei -m Gemeenteraad 2 0 15-008 Onderwerp Algemeen belangbesluit Wet Markt en Overheid Datum 8 januari 2015 Raadsvoorstel Afdeling CJP Portefeuillehouder Mr. J.A.N. Gadella 1 Onderwerp Algemeen belangbesluit

Nadere informatie

Raadsbesluit. 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB)

Raadsbesluit. 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB) Kenmerk 132007 Datum 17 december 2014 Aanwijzingsbesluit diensten van algemeen economisch belang (DAEB) De raad van de gemeente Renkum; gezien het voorstel d.d. 30 september 2014 Gelet op artikel 25h,

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 mei Voorstelnr. : R Onderwerp : financiering jeugdhulp Stadskanaal, 4 mei 2017.

Raadsvergadering : 22 mei Voorstelnr. : R Onderwerp : financiering jeugdhulp Stadskanaal, 4 mei 2017. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip "Annemarij"

Onderwerp: Beschikking op bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek ligplaatsvergunning voor het woonschip Annemarij CONCEPT afdeling Stedelijke Ontwikkeling De heer E.P. Blaauw Postbus 10075 1001 EB AMSTERDAM ambtenaar : Mw. A. van Kruijssen uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 222 uw kenmerk : fax : ons kenmerk :

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang

RAADSVOORSTEL. Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang RAADSVOORSTEL Datum: 16 december 2014 Nummer: Onderwerp: aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang Voorgesteld raadsbesluit: aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Algemeen belang vaststelling Wet Markt en Overheid. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Algemeen belang vaststelling Wet Markt en Overheid. Status Besluitvormend Datum: 14-04-15 Onderwerp Algemeen belang vaststelling Wet Markt en Overheid Status Besluitvormend Voorstel De volgende economische activiteiten vast te stellen als activiteiten die plaatsvinden in het

Nadere informatie

*Z007B8D4FF3* documentnr.: INT/C/14/08883 zaaknr.: Z/C/14/08258

*Z007B8D4FF3* documentnr.: INT/C/14/08883 zaaknr.: Z/C/14/08258 *Z007B8D4FF3* documentnr.: INT/C/14/08883 zaaknr.: Z/C/14/08258 Raadsinformatiebrief Onderwerp Aard : de Wet Markt en Overheid : Actieve informatie Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen Datum college :

Nadere informatie

Implementatie Wet Markt en Overheid, economische activiteiten

Implementatie Wet Markt en Overheid, economische activiteiten AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 25 juni 2014 Registratienummer: TB 14.4454538 Agendapunt: 17 Onderwerp: Voorstel: Implementatie Wet Markt en Overheid, economische activiteiten I.

Nadere informatie

*ZE9D3DB4DBC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9D3DB4DBC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9D3DB4DBC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-31029/DV.14-419, afdeling Middelen en Advies, Staf. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Aanwijzen economische activiteiten

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek herziening bestemmingsplan Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt.

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 27 november 2014 14-106 Onderwerp Wet Markt en Overheid Aan de raad, Onderwerp Wet Markt en Overheid Gevraagde beslissing De volgende economische activiteiten aan

Nadere informatie

Uitspraak /1/R1

Uitspraak /1/R1 Uitspraak 201601235/1/R1 Datum van uitspraak: woensdag 31 augustus 2016 Tegen: de raad van de gemeente Bergen Proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer - Bestemmingsplannen

Nadere informatie

M. Stolk, I. ten Hage, M. Goossens, L. Rödel, M. van Baaren, F. van der Berg, R. Ouwerkerk

M. Stolk, I. ten Hage, M. Goossens, L. Rödel, M. van Baaren, F. van der Berg, R. Ouwerkerk VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. Bouwman Tel nr: 8350 L. Rödel Nummer: 17A.00142 Datum: 21 februari 2017 Team: Realisatie & Beheer Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013;

gezien het advies van Provinciale Staten van Groningen van 24 april 2013; Besluit Kenmerk: 28133/2013005884 Betreft: Aanwijzing van de Stichting Regionale Televisie Noord als regionale publieke mediainstelling voor de provincie Groningen en afwijzing van de aanwijzingsaanvraag

Nadere informatie

Gemeente jn Eergen op Zoom

Gemeente jn Eergen op Zoom li^k" Gemeente jn Eergen op Zoom d.d. RAADSVERGADERING Besfosing:. Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp 24 februari 2005 SROB/05/024 Beslissing op bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit genomen voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel van de Commissie voor bezwaarschriften. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 december 2005 / 225/2005.

Raadsvoorstel van de Commissie voor bezwaarschriften. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 22 december 2005 / 225/2005. Datum raadsvergadering / Nummer 22 december 2005 / 225/2005 Onderwerp bezwaar Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T. Hirdes Voorstel van het College van Burgemeester

Nadere informatie

gezien de adviezen van de gemeenteraden van Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard en Sliedrecht;

gezien de adviezen van de gemeenteraden van Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Molenwaard en Sliedrecht; Besluit Kenmerk: 604635/616610 Betreft: Besluit aanwijzing lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Molenwaard, Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. Het Commissariaat voor de Media,

Nadere informatie

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke mediainstelling

gezien de aanvraag tot aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke mediainstelling Besluit Kenmerk: Betreft: Aanwijzing van Stichting MEDIA036 als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Almere en afwijzing aanwijzingsaanvraag van Almeerse Omroep Stichting. Het Commissariaat

Nadere informatie

Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen

Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake een bezwaarschrift van Nieuw Leefbaar Nijmegen Van: Commissie voor bezwaarschriften d.d. 13 juni

Nadere informatie

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Raadsvergadering : 20 juni 2011 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6837 Onderwerp : Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 Stadskanaal, 1 juni 2011 Beslispunten 1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2010-2015

Nadere informatie

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN ---------------------------- ADVIES ----------------------------- Advies van de commissie bezwaarschriften over het bezwaarschrift dat is ingediend door de Den Hollander Advocaten,

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang op grond van de Wet markt en overheid Agendapunt commissie: Steller telefoonnummer email Mr. C.W.M. van Alphen 3553 Kees.van.Alphen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 2322 3 juli 2014 Onderwerp: Aanwijzing economische

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 februari 2014 Agendanr. 13

Raadsvergadering : 17 februari 2014 Agendanr. 13 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

het bezwaarschrift van de heer M.H.A. Pörteners, Koningstraat 5, 6129 BD Berg aan de Maas

het bezwaarschrift van de heer M.H.A. Pörteners, Koningstraat 5, 6129 BD Berg aan de Maas Stein Gemeenteblad 2005, no. Agendapunt Bijlagen Afdeling A Concept-raadsvoorstel Aan Betreft De Raad het bezwaarschrift van de heer M.H.A. Pörteners, Koningstraat 5, 6129 BD Berg aan de Maas Inleiding

Nadere informatie

De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam De heer T. Savic-Gecan Admiraal De Ruijterweg 311 3 1055 LX Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 24 maart

Nadere informatie

Bijlage(n) : 1. Raadsbesluit eerste wijziging legesverordening Raadsbesluit eerste wijziging legesverordening 2012.

Bijlage(n) : 1. Raadsbesluit eerste wijziging legesverordening Raadsbesluit eerste wijziging legesverordening 2012. Raadsvoorstel Onderwerp Indiener agendapunt Gevraagd besluit : Eerste wijziging legesverordening 2011 en eerste wijziging legesverordening 2012 : Het college van burgemeester en wethouders, coördinerend

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Samenvatting: Inleiding: Op 15 december 2006 is op bezwaar besloten een besluit tot bouwvergunning- en vrijstellingverlening te handhaven, voor een carport en veranda op het perceel Laagstraat 14 te Oudheusden.

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang in het kader van de Wet Markt en Overheid

Onderwerp: Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang in het kader van de Wet Markt en Overheid Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststelling van economische activiteiten in het algemeen belang in het kader van de Wet Markt en Overheid Soort: Besluitvormend Opsteller: J. van den Bogaart Portefeuillehouder:

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Advies raadscommissie VVD en ONS zijn in afwachting van beantwoording vragen, de overige fracties adviseren positief.

Advies raadscommissie VVD en ONS zijn in afwachting van beantwoording vragen, de overige fracties adviseren positief. No. 246320-1 Onderwerp Wet Markt en Overheid. Raadsvoorstel algemeen belang verklaringen. Emmeloord, 20 mei 2014. Advies raadscommissie VVD en ONS zijn in afwachting van beantwoording vragen, de overige

Nadere informatie

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ;

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ; Raadsvoorstel nr. : 2002/180 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 19 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Rijstelling bestemmingsplan Giethoorn 1994 Voorstel besluit

Nadere informatie

: wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008

: wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande *Z0091D57769* velden worden door tekstverwerking ingevuld!!! Raadsvergadering

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 28 maart 2011 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6828 Onderwerp : beleidsnotitie Schuldhulpverlening Stadskanaal, 11 maart 2011 Beslispunten Instemmen met de visie, uitgangspunten en doelen,

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG

KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG KENNISGEVING VAN DE TERVISIELEGGING VAN HET VOORGENOMEN BESLUIT TER VASTSTELLING VAN ALGEMEEN BELANG (activiteiten van het jeugd en jongerenwerk), Besluit B Het College van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT

BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Bijlage bij nr. 2006-151 BIJLAGE BIJ HET RAADSVOORSTEL INZAKE HET BEZWAARSCHRIFT TEGEN HET VOORBEREIDINGSBESLUIT VOOR HET BEDRIJVENTERREIN KOPPELING DE SCHAFT Onderwerp Bezwaarschrift van Van Riet en Associees,

Nadere informatie

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal

: overdracht gebouwen Noorderpoort aan de gemeente Stadskanaal Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 148/2003 Registratienummer 3.37804 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 Programma Kunst en cultuur (media); bestuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes; mevr. dr. G. ter Horst Onderwerp van

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Raadsvergadering : 18 mei 2015. Voorstelnr. : R 7094. Onderwerp : Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 1 mei 2015

Raadsvergadering : 18 mei 2015. Voorstelnr. : R 7094. Onderwerp : Verordening winkeltijden Stadskanaal 2015. Stadskanaal, 1 mei 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 61265 Datum : 10 juni 2014 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr: 11 Onderwerp: Algemeen Belang Vaststelling Wet Markt en Overheid. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr: 11 Onderwerp: Algemeen Belang Vaststelling Wet Markt en Overheid. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr: 11 Onderwerp: Algemeen Belang Vaststelling Wet Markt en Overheid Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 1

Nadere informatie

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit(en): bouwen, gebruik bestemmingsplan vvgb/tijd.

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteit(en): bouwen, gebruik bestemmingsplan vvgb/tijd. Christelijke Stichting BCM Wonen Postbus 428 9500 AK STADSKANAAL BSN Stadskanaal, 15 juli 2011 uw kenmerk uw brief van ons kenmerk 20110013 bijlagen onderwerp diversen beschikking omgevingsvergunning Datum

Nadere informatie