In de jurisprudentie en ook in de literatuur is er ten aanzien van de hoogte van de schade de nodige aandacht besteed aan dit onderwerp 1.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de jurisprudentie en ook in de literatuur is er ten aanzien van de hoogte van de schade de nodige aandacht besteed aan dit onderwerp 1."

Transcriptie

1 Vier fundamentele fouten in hoelangwerkloos.nl Door Mr. Natasja Schut en Drs. Geert-Jan Waasdorp Het komt steeds vaker voor dat een werknemer na afgifte van een ontslagvergunning een kennelijk onredelijk ontslagprocedure opstart tegen zijn ex-werkgever. Voordat de rechter toekomt aan de vraag of er sprake is van schade voor de werknemer, dient de rechter zich ervan te vergewissen dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Indien de rechter oordeelt dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag komt zij toe aan de beoordeling van de hoogte van de schade. In de jurisprudentie en ook in de literatuur is er ten aanzien van de hoogte van de schade de nodige aandacht besteed aan dit onderwerp 1. Uitgangspunt bij de beoordeling van de hoogte van de schade dient de onevenredigheid van het gegeven ontslag door de werknemer te worden onderbouwd. De werknemer voert hiertoe zijn arbeidsmarktpositie ten tijde van het ontslag aan. De werknemer gebruikt hiervoor de rekenmethode van (hierna: hoelangwerkloos-methode). Ruim een jaar wordt de hoelangwerkloos-methode gebruikt binnen het arbeidsrecht voor het uitrekenen van schade bij kennelijk onredelijk ontslag 2. Een instrument dat tot voorkort 3 omarmd en bejubeld wordt en waar De Kring van Kantonrechters in haar vergadering van 1 november 2012 zeer positief over was. Met de hoelangwerkloos-methode kan men een inschatting maken wat de gemiddelde duur van de werkloosheid is van een ontslagen werknemer. Deze methode wordt gebruikt als onderbouwing voor de schadeberekening. Echter, het is tot op heden de enige methode dat wordt gebruikt door de rechtspraak. In dit betoog staan wij stil bij de feitelijke onjuistheden, waarvan enkele ook in de technische verantwoording zijn benoemd van de website van Tegelijkertijd willen wij een lans breken voor de doorontwikkeling van instrumentarium dat voldoet aan de behoefte van het uitrekenen van de schade bij (kennelijk onredelijk) ontslag. De hoelangwerkloos-methode is een berekeningsmethode die duidelijk aantoonbare tekortkomingen kent, welke hierna in vier paragrafen uiteen zullen worden gezet. I. Structurele overschatting van de werkloosheidsperiode II. III. IV. Gebruik van sterk verouderde gegevens Gebruik van invalide en onvolledige data Gebrek aan (relevante) differentiatie 1 HR 27 november 2009, LJN BJ6596 (Van de Grijp/Stam) en HR 12 februari 2010, LJN BK 4472 (Rutten/Breed) 2 Ktr Rotterdam, 14 december 2012, zaaknummer ; ktr Amersfoort 30 januari 2013, zaaknummer ; Ktr Utrecht, 22 mei 2013 zaaknummer Augustus 2013, Tijdschrift voor Arbeidsmarktpraktijk, Janse de Jonge en Hakvoort. De Kennelijke onredelijkheid van de rekentool 1

2 Vier fundamentele fouten in hoelangwerkloos.nl I. Structurele overschatting van de werkloosheidsperiode Er is sprake van een structurele overschatting van de werkloosheid bij het gebruik van de hoelangwerkloos-methode. De technische toelichting bij de berekening geeft het volgende aan 4 : Een voorlopige inschatting is dat ongeveer 30% van de gedwongen ontslagen vrijwel onmiddellijk overstapt op een andere baan en dus geen beroep hoeft te doen op een WW-uitkering Met andere woorden, alle personen die meteen een baan vinden c.q. geen uitkering aanvragen worden niet in het gemiddelde meegenomen. Indien dit wel zou gebeuren, zou het gemiddelde 125 dagen lager zijn. Op de site staat ook het berekent de duur van de verwachte werkloosheid na instroom in de WW. Het systeem voorspelt niet de verwachte duur van de werkloosheid na ontslag. Een betere naam voor de rekenmethode had dan ook moeten zijn hoelangindeww.nl in plaats van hoelangwerkloos.nl Toonaangevende onderzoekspartijen zoals CBS en Intelligence Group komen tot een gemiddelde werkloosheidsduur variërend van 6 tot 8 maanden, afhankelijk van de tijdsperiode en definitie die wordt gehanteerd. Dit is gemakshalve slechts 40% van het gemiddelde waar hoelangwerkloos.nl van uit gaat. Hoelangwerkloos.nl komt tot een gemiddelde werkloosheid van 539 dagen, zijnde 18 maanden. Men zou kunnen zeggen dat de hoelangwerkloos-methode bij haar berekeningen uitgaat van de minder kansrijken op de arbeidsmarkt en alle snelle baanvinders niet meeneemt. In vergelijking met andere onderzoeken komt hoelangwerkloos.nl 2,5 tot 3 keer uit op een hoger gemiddelde. II. Gebruik van sterk verouderde gegevens De opzet van hoelangwerkloos.nl is gebaseerd op cijfers uit de periode Dit betreft een periode, die zich voornamelijk kenmerkt door (zeer) lage werkloosheidscijfers, in tegenstelling tot Tussen 1999 en 2010 was de gemiddelde werkloosheid in Nederland 4,8% met als laagste punt 3,5% in 2001 en het hoogste punt met 6,5% in Deze cijfers staan in schril contrast met het huidige werkloosheidspercentage van 8,7% (augustus 2013). Bij ons rest de vraag, waarom er geen methode is die gebruik maakt van actuele cijfers, bijvoorbeeld van het laatste kwartaal en/of de laatste 2 jaar? Een tool zoals dat op de website van te vinden is? Voor de hoelangwerkloos-methode wordt gebruik gemaakt van data variërend van 3 tot 14 jaar oud. Elke arbeidsmarktspecialist zal beamen dat de arbeidsmarkt van 1999 compleet anders is dan die van Variërend van de pensioengerechtigde leeftijd in 1999 gingen mensen met 57 of jonger met vervroegd pensioen-, WAO regelingen, VUT, etc. Het heeft geen enkele zin om deze cijfers voor een model te gebruiken omdat elke vergelijking met de huidige arbeidsmarkt scheef gaat. In de periode 2004 tot en met 2006 is er een uitstroom van WAO-ers geweest die in eerste instantie 100% WAO waren beoordeeld en dit uiteindelijk (na herkeuring) niet bleken te zijn. Dit gebeurde op basis van het Gewijzigd Schattingsbesluit. Dit zorgde voor een instroom naar de WW. 4 Van der Werff en Jeyma, Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom, Amsterdam 2012, SEO Economisch Onderzoek, pagina 8 5 Op de website staat dat de cijfers zijn gebaseerd op de laatste 10 jaar, dat wil zeggen van 2002 tot en met Omdat de technische verantwoording uit oktober 2012 komt, zijn wij uitgegaan van de technische verantwoording. 6 Bron: CPB Macro Economische Verkenning 2013, bijlage 8 Kerngegevens arbeidsmarkt Nationale definitie van werkloosheid gebruikt. 2

3 De hoelangwerkloos-methode gebruikt data over een periode van elf jaar (tussen ). Deze periode heeft een hoog conjunctuur en twee economische crises. Het gemiddelde wordt daarmee gebaseerd op data uit een periode die zich kenmerkt door enorme fluctuaties en op geen enkel moment vergelijkbaar is met de huidige arbeidsmarkt. De huidige arbeidsmarkt is de grootste economische crises sinds 30 jaar en tevens de slechtste arbeidsmarkt in 30 jaar. Er zijn inmiddels aantoonbaar actuelere data en modellen die gebruikt kunnen worden als methode en voorspelling voor de huidige arbeidsmarkt. III. Gebruik van invalide en onvolledige data De onderzoekers hebben zich gericht op de mensen die een werkloosheidsuitkering hebben ontvangen. De geschatte 30 procent die eerder een baan vindt wordt niet in de methode meegenomen. Wat tevens niet wordt meegenomen zijn de mensen die via de WAP zijn ingestroomd in plaats van in de WW. Het richten op primair het WW bestand en deze gebruiken als synoniem voor werkzoekend Nederland is daarom incorrect. De gebruikte data is onvolledig en dekt by far de lading niet. Tussen zijn de directe en indirecte toelatingseisen om in de WW te komen en de WW te verlaten veranderd. Dat betekent dat iemand die in 1999 WW ontving andere toetsingscriteria had dan iemand in Dat maakt dat de data waarmee gewerkt wordt niet eenduidig en consistent zijn. Het SEO had alleen gelijke en vergelijkbare records mogen toelaten tot de onderzoeksdata. Door dat na te laten is de gebruikte data invalide. Daarbij kennen oudere werknemers (denk aan werknemers van 63 en 64 jaar) een kortere gemiddelde werkloosheidsduur, omdat er wordt gerekend tot aan 65 jaar, terwijl inmiddels de AOWgerechtigde leeftijd omhoog is geschroefd. Naast het gebrek aan actualiteit in de data, zijn de onderliggende definities van de data in de loop der tijd ook veranderd. Veranderingen die daarmee de data consistentie hebben verslechterd, zeker ook met het oog op de onderzoeksdoelstelling waarmee zij is gebruikt. Dit heeft als gevolg dat de resultaten als niet betrouwbaar moeten worden getypeerd. IV. Gebrek aan de (relevante) differentiatie Het beroep dat iemand had c.q. opnieuw ambieert gecombineerd met zijn/haar hoogst voltooide opleidingsniveau is bepalend voor de werkloosheidsduur. Het UWV hanteert zo n beroepen waar zij actueel de kansen op de arbeidsmarkt voor bijhoudt 7. De beperkte mate van gedetailleerdheid die de hoelangwerkloos-methode hanteert (10 sectoren, 5 beroepsniveaus en 12 beroepsrichtingen) komt niet (dicht) in de buurt van de reeds beschikbare en de door werknemers en werkgevers benodigde verdieping op de kans op een baan te bepalen. De afstand tot de arbeidsmarkt bepaalt ook voor een groot deel hoe lang het duurt voordat iemand een baan vindt. Dit kan variëren van motivatie en op de juiste manieren om aan een baan te komen tot en met het (deels) arbeidsongeschikt zijn. Elementen die te maken hebben met de employability en de mate van arbeidsmarktgeschikheid dienen opgenomen te worden in de werkloosheidsberekening. Zonder deze differentiatie worden beide groepen benadeeld. De één door een te gunstig perspectief (zij die in feite een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt) en de ander door een te nadelig perspectief. Zowel uit jurisprudentie alsook de regels van het UWV worden er verschillende eisen aan werklozen gesteld, zoals een reisbereidheid van minimaal 2 uur per dag, de bereidheid tot solliciteren op een 7 Zie https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/meer_weten/werkverkenner 3

4 functie van een lager niveau, de bereidheid om salaris in te leveren en zelfs bereidheid om te verhuizen 8. Bij het uitrekenen van de verwachte werkloosheidsduur zouden vorenstaande eisen meegenomen moeten worden. Al deze eisen ontbreken bij de hoelangwerkloos-methode, terwijl ze sterk van invloed zijn op de kansen op de arbeidsmarkt. Iemand die bereid is een uur te reizen heeft veel meer kans op een baan dan iemand die slechts 25 minuten wil reizen. Het bepalen van iemands verwachte werkloosheidsduur is van heel veel meer componenten afhankelijk dan de waarden die nu zijn opgenomen in de hoelangwerkloos-methode. De waarden die zijn gekozen zijn erg summier en ingegeven door de beschikbare onderzoeksdata. De komst van de hoelangwerkloos-methode heeft ervoor gezorgd dat de deur is geopend voor rekenmodellen en instrumentarium om de werkloosheidsduur te bepalen. Voordat de hoelangwerkloos-methode in de rechtspraak werd aangenomen was er geen eenduidige rekenmethode. Dit was ook niet wenselijk. Immers, de schade dient de daadwerkelijk onderbouwde geleden schade te zijn voor de werknemer en geen inschatting. Echter, ondanks dat zij het eerste wetenschappelijk gevalideerde instrument is dat door gerespecteerde partijen is ontwikkeld, 9 geeft dit nog geen garantie. Is de hoelangwerkloos-methode een beter alternatief dan helemaal niets? Evert Verhulp, Hoogleraar Arbeidsrecht, en mede bedenker van de hoelangwerkloos-methode heeft het als volgt verwoord Het (de rekenmethode) is ook niet heel precies in die zin dat het de beste rekenmethodiek is op dit moment. 10 Vele arbeidsrechtjuristen, advocaten en kantonrechters zijn nog niet bekend met (vooralsnog niet in jurisprudentie voorkomende) alternatieven en dus wordt er maar gegrepen naar de hoelangwerkloosmethode. Beter deze rekenmethodel dan Ich-habe-nichts? Berekeningen en uitspraken gebaseerd op de hoelangwerkloos-methode hebben tot gevolg dat werkgevers en werknemers benadeeld worden door een onjuiste voorstelling van zaken. Voor de werkgever betekent dit dat de werkgever wellicht teveel betaald voor het schadebedrag. Voor de werknemers leidt dit tot het geven van een onjuist arbeidsmarktperspectief. Wanneer de hoelangwerkloos-methode aangeeft dat de duur tot het vinden van een nieuwe baan negatief is, is ook de urgentie bij werknemers om te solliciteren weg. Hierdoor wordt de zoekduur alleen maar nog langer en worden de arbeidsmarktkansen sterk gereduceerd. Dit laatste is niet wenselijk, omdat er wel degelijk voldoende arbeidsmarktkansen zijn. 8 De eerste 6 maanden na aanvraag van een WW-uitkering is de reistijd maximaal 2 uur per dag, daarna opgehoogd naar 3 uur. Langdurig werklozen kan worden verplicht een baan te accepteren in een andere regio, zelfs als daarvoor verhuisd moet worden. Bron: UWV. 9 SEO Economisch Onderzoek en Leibniz Center for Law of the University of Amsterdam 10 Evert Verhulp, Hoogleraar Arbeidsrecht in Interview bij radio 1, 10 december 2012 link naar interview: 4

5 Conclusie Wanneer er geconstateerd wordt dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag dan zijn wij van mening om de hoogte van de schade te berekenen op basis van de meest actuele data. Hoelangwerkloos.nl heeft in ieder geval de deur geopend om een betere methode te ontwikkelen waar zowel rechtspraak, werkgevers en werknemers wat aan hebben. Een dergelijke methode zoals te vinden op kan als goed alternatief dienen voor het uitrekenen wat de waarde is om mensen van werk-naar-werk te begeleiden en een eventuele schadevergoeding op basis van kennelijk onredelijk ontslag toe te kennen. Een instrument dat in onze ogen veel beter te gebruiken is (al kent zij ook haar gebreken) dan de hoelangwerkloosmethode. Het is technisch haalbaar om binnen anderhalf jaar tot een instrument te komen dat eenduidig en transparant te gebruiken is. Het is ook wetenschappelijk meer valide, wanneer gegevens gebaseerd zijn op actuele data, actuele jurisprudentie en andere bronnen. Dit betekent dat de rechtspraak tot een eenduidiger en een concretere vergoeding zou kunnen komen die dichterbij de realiteit ligt. Over de schrijvers Mr. Natasja Schut is in 2009 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam met als afstudeerrichting bedrijfsrecht. Sinds 2010 is zij werkzaam als juriste arbeidsrecht bij Hoek en Blok Accountants Belastingadviseurs Juristen. Drs. Geert-Jan Waasdorp is onder andere directeur van Intelligence Group, het onderzoeksbureau in Nederland op gebied van arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. Sinds 1999 is hij actief als arbeidsmarktanalist en werkt voor alle top-200 werkgevers van Nederland. Hij is auteur van o.a. de boeken hoe vind ik een baan, recruitmentkengetallen 2013 en schaarste bestaat niet. Met Intelligence Group heeft hij de arbeidsmarktwaarde-online.nl ontwikkeld. Een online instrument dat de actuele vraag en aanbod bij elkaar brengt en uitspraken doet over de bemiddelbaarheid, courantheid en verwachte baanzoekduur van personen op de arbeidsmarkt. 5

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, September 2012 In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Ontslagkosten van werkgevers

Ontslagkosten van werkgevers Ontslagkosten van werkgevers dr. R. Knegt dr. F.H. Tros Rapport Uitgebracht aan de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en van Financiën HUGO SINZHEIMER INSTITUUT UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs

De POK. en de praktijk. De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs De POK en de praktijk De staat van de praktijkovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs Inhoud Inleiding 3 H.1 Wettelijke criteria met betrekking tot de praktijkovereenkomst 5 H.2 Rechtspositie,

Nadere informatie

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt De focus op flexibilisering Inhoudelijke redactie: Ruben van Gaalen (CBS) Anneke Goudswaard (TNO) Jos Sanders (TNO) Wendy Smits (CBS) Tekstuele redactie: Ronald

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt

War for Wajong. Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Onderzoek naar de strijd om talentvolle Wajongers op de Nederlandse arbeidsmarkt War for Wajong Colofon Mei 2014 Auteurs Nikita van der Pijl Msc. Drs. GeertJan Waasdorp Drs. Véronique Oonk

Nadere informatie

Doel en vraagstelling. Conclusie

Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever SZW Arbeidsmarktpositie van nietwesterse allochtonen Opdrachtnemer RvB: S. Bouma, L. Coenen, A. Kerckhaert Onderzoek arbeidsmarktpositie niet westerse allochtonen Startdatum 1 augustus 2010

Nadere informatie

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen

Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Flexwerkers: meer ambitie en bevlogenheid maar minder kansen Opvattingen van werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsrelatie over de gevolgen

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie Afkomstig uit het primair onderwijs? Alles wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 UWV WWplus Participatiefonds Re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie