Pol. Aalst 5 april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pol. Aalst 5 april 2012"

Transcriptie

1 236 Pol. Aalst 5 april 2012 Pol. Aalst 5 april 2012 Ongeval van Studente, inwonend bij haar ouders. Op het ogenblik van het ongeval was het slachtoffer 24 jaar oud en zat ze in het zevende jaar secundair beroepsonderwijs. TWO HUISVROUW Eiseres voerde ten tijde van het ongeval geen eigen huishouding. Ze woonde nog in bij haar ouders en was schoolgaand. Als ze in normale omstandigheden al iets zou bijgedragen hebben in de huishouding, zal dit erg beperkt zijn geweest. De door eiseres voorgehouden 30% is volstrekt ongeloofwaardig. Overigens zijn er ook geen gegevens gekend over de samenstelling van het gezin en de bezigheden van de andere gezinsleden. Voor deze erg beperkte schade kan ex aequo et bono 1000 worden toegekend. (ter vergelijking: voor de morele schade TWO werd toegekend). TWO INKOMSTENVERLIES Eiseres was op het ogenblik van het ongeval 24 jaar en zat in het zevende jaar secundair beroepsonderwijs. Het is dan ook duidelijk dat ze een leerachterstand had, wat ongetwijfeld een invloed zou hebben op haar tewerkstelling. Een 24- jarige schoolverlater zonder enige ervaring boezemt een werkgever geen vertrouwen in. De stelling van eiseres dat ze normaal een maand na het behalen van haar diploma aan het werk zou kunnen is dan ook niet meer dan een volstrekt onbewezen en onwaarschijnlijke theorie. De periode van 21 maanden inkomstenverlies die eiseres aanrekent is te optimistisch. Rekening houdend met al deze elementen kan een periode van 15 maanden aanvaard worden, aan een nettoloon van 1000 per maand. BI/BWO Consolidatie met 40% BWO. Moreel: Eiseres vordert een vergoeding berekend op basis van een gekapitaliseerd forfait, met name het bedrag dat gebruikelijk toegekend wordt tijdens de periode van TWO.

2 Pol. Aalst 5 april Een vergoeding voor morele schade is steeds symbolisch en kan dan ook niet anders dan forfaitair vastgesteld worden. Het kapitaliseren van een forfait, dat geenszins overeenstemt met de werkelijke schade die erg subjectief is en niet concreet kan berekend worden, is dan ook weinig zinvol. Het kapitaliseren van de vergoeding voor TWO een vergoeding die bedoeld is om voor een beperkte tijd toegekend te worden vergoedt geenszins de werkelijke schade veroorzaakt door de BWO en levert, gezien de duurtijd van de periode waarvoor zij toegekend wordt, een onverantwoord en hoog bedrag op. Deze schade kan dan ook best per punt berekend worden. 962,50 40% BWO. Materieel: Het kan bezwaarlijk betwist worden dat de door de deskundigen weerhouden graad van 40% gevolgen heeft voor de economische positie van eiseres op de arbeidsmarkt. Ook de aard van de letsels hypothekeren haar tewerkstelling. Eiseres werkt thans deeltijds en zal wellicht nooit in staat zijn veel meer te presteren. In die omstandigheden kan de berekeningswijze van eiseres principieel aanvaard worden. De berekening dient nochtans te gebeuren op netto-basis. geleden schade: 47 maanden aan 1100/maand 40%; toekomstige schade: (gemiddeld netto- jaarinkomen voor de toekomst) 40% BWO 24,99 = ; schade als huisvrouw BWO: Net als voor de morele schade is het ook voor deze schadepost niet correct om het gebruikelijk voor de periode van TWO toegekend forfait te kapitaliseren. Ook hier wordt namelijk uitgegaan van een fictief bedrag. Voor deze schadepost kan, rekening gehouden met het feit dat voor de professionele schade vergoed werd op basis van een voltijdse tewerkstelling, een forfait toegekend worden van POSTPROFESSIONELE SCHADE Er zijn geen redenen om aan te nemen dat eiseres een dergelijke schade zal lijden. Zij steunt haar vordering op beperkingen bij het onderhoud van de tuin en de woning, schade die vergoed wordt in de post economische schade huishouding. Deze schadepost kan niet aanvaard worden. GENOEGENSCHADE De beperkingen bij het uitoefenen van dagelijkse bezigheden en hobby s worden vergoed hierboven sub morele en materiële schade uit BWO.

3 238 Pol. Aalst 5 april 2012 Er kan slechts uitzonderlijk een afzonderlijke vergoeding voor genoegenschade worden toegekend wanneer het slachtoffer door de letsels niet meer in staat is intensief beoefende hobby s of passioneel uitgeoefende bezigheden verder te zetten. Hiervan wordt in casu geen bewijs geleverd zodat deze schade niet bewezen is. GENEGENHEIDSSCHADE VAN DE OUDERS De ouders bij wie K nog inwoonde vorderen elk 2500 wegens schade door weerkaatsing. Gelet op de lange duur van de TWO, de niet-ongevaarlijke ingrepen en de hoge graad van BWO kan aan elk van hen een bedrag toegekend worden van 1000.

4 Pol. Hasselt 5 april Pol. Hasselt 5 april 2012 Ongeval van Slachtoffer is een zelfstandig loodgieter, geboren in TWO HUISMAN Eerste verschijnster aanvaardt dat tweede verschijnster de volledige huishouding voor zijn rekening nam, gezien zijn echtgenote C als invalide erkend is. Het is evenwel niet genoegzaam bewezen dat zij permanent zorgbehoevend is (hetgeen een verhoogd basisforfait van 25/dag zou verantwoorden). Derhalve: 17,50 per dag. BI/BWO Consolidatie in 2004 met een BI van 10% met meerinspanningen (in het dagelijks leven). Er moet rekening gehouden worden met de impact van de letsels op de totaliteit van de activiteiten van het slachtoffer. Meerinspanningen stellen een materieel verlies daar. Het komt passend voor een vermengde vergoeding per punt toe te kennen, rekening houdend met de leeftijd van het slachtoffer op het ogenblik van de consolidatie: % BI. De vergoeding voor de meerinspanning in het huishouden zit vervat in de vermengde vergoeding per punt.

5 240 Pol. Oudenaarde 4 mei 2012 Pol. Oudenaarde 4 mei 2012 Ongeval van Zaakvoerster van een vennootschap. TWO MEERINSPANNINGEN De rechtbank is het eens met de huidige eiseres dat er geen aanwijsbare redenen voorhanden zijn om een hogere dagvergoeding toe te kennen dan deze voorzien in de indicatieve tabel, nl. 20 per dag op basis van 100% TWO. Voor de percentages lager dan 20% is evenmin nog enige vergoeding verschuldigd en dient deze schade aanzien als vergoed in de morele schade. TWO HUISVROUW Huishoudschade is te vergoeden over de volledige periode van TWO. De burgerlijke partij was ten tijde van het ongeval alleenstaande met één kind ten laste. De vordering zoals gesteld op basis van 25/dag is dan ook integraal gegrond zoals gevorderd. BI/BWO De medisch deskundige besluit tot consolidatie in 2006 met een blijvende invaliditeit van 4% in algemene zin met meerinspanningen voor de professionele activiteiten. Waar de burgerlijke partij een vermengde materiële en morele schade vordert is de rechtbank evenwel van oordeel dat naast de zuiver morele schade er geen zuivere materiële schade kan worden toegekend doch enkel een aanvullende vergoeding uit hoofde van meerinspanningen. Op datum van consolidatie was de BP 39 jaar en 8 maand oud. De vordering is dan ook slechts gegrond voor: morele schade: : 2 = 3574; meerinspanningen: : 4= 1787.

6 Antwerpen 16 mei Antwerpen 16 mei 2012 Ongeval van Schipper, geboren in TWO MEERINSPANNINGEN De vrijwillig tussenkomende partij kan gevolgd worden wanneer zij stelt dat voor de periode van 5% tijdelijke invaliditeit geen meerinspanningen bewezen zijn. TWO HUISMAN Ook wat deze schadepost betreft kan de vrijwillig tussenkomende partij gevolgd worden wanneer zij stelt dat voor de periode van 5% tijdelijke invaliditeit er geen sprake meer is van verlies economische waarde huishouden. Er was in die periode geen sprake meer van arbeidsongeschiktheid, zodat niets de burgerlijke partij belette zijn gewone huishoudelijke taken te hervatten. BI Consolidatie in 2006 met % BI. Deze schade bestaat enkel uit een morele component. Zij wordt, rekening houdend met de graad van blijvende invaliditeit en de leeftijd van de burgerlijke partij op het ogenblik van de consolidatie (bijna 52 jaar), ex aequo et bono bepaald op 1375: 2 = 687,50. Bijzondere morele schade: Het hof neemt aan dat het feit dat de burgerlijke partij samen met zijn zonen (waarvan één een tijdelijke verlamming opliep) slachtoffer werd van dergelijk zwaar, nodeloos geweld, dat bruusk een einde stelde aan wat een fijne avond had moeten worden, in zijn hoofde een bijzondere morele schade met zich brengt, die bovenop de door Dr. V bepaalde 1% blijvende invaliditeit komt. Deze schade wordt ex aequo et bono bepaald op 250, vergoedende interesten inbegrepen.

7 242 Rb. Brugge 18 mei 2012 Rb. Brugge 18 mei 2012 Beroep tegen Pol. Brugge 19 december 2011 Dodelijk ongeval van 1 mei Overlijden van een jonge man op de weg van zijn werk (Marinebasis te Zeebrugge). MORELE SCHADE VAN DE NIET-INWONENDE GROOTVADER Appellant voelt zich gegriefd door het bestreden vonnis en meent aanspraak te kunnen maken op een bedrag van 1250 voor morele schade uit hoofde van verlies van zijn kleinkind. Appellant stelt dat er inderdaad geen contact meer was met zijn kleinkind, ingevolge de echtscheiding tussen zijn dochter en de vader van het kind, doch hoopte alsnog dat de band zou hersteld worden. De toekenning van een morele schadevergoeding is slechts aan één voorwaarde onderworpen: het bewijs van het bestaan van een hechte genegenheidsband. Appellant had tengevolge van de echtscheiding van de ouders van het slachtoffer, blijkbaar het contact met zijn kleinkind gedurende meerdere jaren verloren, doch dit betekent niet dat de grootvader geen genegenheidsband meer had met zijn kleinkind en bovendien kan niet uitgesloten worden dat de contacten in de toekomst terug plaats zouden vinden, wat blijkbaar ook de wens was van appellant. De bloedband tussen grootvader en kleinkind schept op zich reeds een band en om die reden heeft de eerste rechter naar het oordeel van de rechtbank correct geoordeeld om deze band gelet op de concrete omstandigheden te symboliseren door toekenning van 1.

8 Pol. Antwerpen 21 mei 2012, onuitgeg. 243 Pol. Antwerpen 21 mei 2012, onuitgeg. Ongeval op de arbeidsweg in Slachtoffer (38 jaar bij consolidatie) is een OCMW-werkneemster, gehuwd en moeder van twee kinderen. TWO HUISVROUW 30/dag 65% (aandeel van de vrouw). BI/BWO Consolidatie in 2007 met een blijvende invaliditeit van 50% en een blijvende arbeidsongeschiktheid van 30%. Materieel: Wetsverzekering. Moreel: In verband met de vergoeding van morele schade dient opgemerkt dat de evaluatie van de omvang (zegge: de ernst) van die schade steeds voortgaat op een beoordeling die vooral intuïtief is. De pijnervaring van een slachtoffer is inderdaad slechts in beperkte mate voor meting vatbaar en zij moet dan ook voornamelijk (gevoelsmatig) worden ingeschat. Anderzijds kan de wens om door toekenning van geldmiddelen een morele schade te vergoeden slechts een nobele ambitie zijn: de situatie waarin het slachtoffer zich zonder het schadegeval zou hebben bevonden zal door die toekenning in geen geval worden bereikt. Realistisch bekeken kan bij het vergoeden van morele schade bijgevolg slechts worden geämbieerd om de toe te kennen bedragen zoveel als mogelijk te bepalen naar evenredigheid met de pijnen en ongemakken die redelijkerwijze kunnen worden verondersteld en om slachtoffers waarvan kan aangenomen worden dat zij ongeveer dezelfde pijnen en ongemakken ondervinden ook een zelfde vergoeding te geven. De berekening van de vergoeding voor blijvende morele schade door kapitalisatie van een forfaitair bedrag per dag over de vermoedelijke levensduur, wordt door de meerderheid van de rechtspraak verworpen. Daarbij wordt vooral gewezen, enerzijds op de zeer arbitrair bepaalde berekeningsbasis die zou moeten gebruikt worden, anderzijds op het variabel karakter, zeker over een lange termijn, van de te vergoeden schade. Ook deze rechtbank is van oordeel dat door het kapitaliseren van een in grote mate arbitrair bepaald dagbedrag de onzekerheid omtrent het billijk en passend karakter van het resultaat op een onverantwoorde wijze zou uitvergroten. Bovendien zou het toepassen voor bepaalde gevallen, van een tot veel hogere

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT

SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT SYLLABUS SCHADEVERGOEDINGSRECHT Deze syllabus is bedoeld voor cliënten van Bedaux advocaten en/of van het aan kantoor verbonden letselschadebureau Limburg. Het is bedoeld als een vereenvoudigde algemene

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van schade door letsel en overlijden te verruimen MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN

BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN BELGISCH RECHT INZAKE SCHADEVERGOEDING VAN VERKEERSONGEVALLEN I. HET STELSEL VAN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID A. De algemene beginselen De wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-14

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013-14 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-14 De Indicatieve Tabel: een vergelijking van de in België door de rechtspraak toegekende schadevergoedingen voor immateriële schade met

Nadere informatie

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort

Schade van jeugdigen. Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort Schade van jeugdigen Mr. J.F. Roth en Mr. J.L. van Schoonhoven Advocaten bij Sap Advocaten te Amersfoort 1. Inleiding 2. Rechtspositie minderjarigen 3. Opvragen medische informatie 4. Verzorgingskosten

Nadere informatie

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan.

Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag centraal of het recht van een patiënt op smartengeld op diens erven is overgegaan. HR 3 februari 2006, AU5684, C04/308HR Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering, vergoeding immateriële schade, overgang op erfgenamen Artikelen: Art. 6:106 lid 2 BW Rechtsvraag: In cassatie staat de vraag

Nadere informatie

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten

Scriptie. De betekenis van de rechtsontwikkelingen op Europees niveau voor Nederlandse nabestaanden en naasten Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Scriptie De vergoeding van immateriële schade die gelegen is in het letsel of verlies van een dierbare naaste vanuit nationaal, rechtsvergelijkend

Nadere informatie

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008

Pagina 19 Smartengeld... Hof Amsterdam en Hof Arnhem 4 november 2008 piv Bulletin 4 Inhoud Pagina 1 Voordeelsverrekening ex art. 6:100 AOV Pagina 5 Aansprakelijkheid wegens goed werkgeverschap Pagina 10 Aansprakelijkheid wegens schending zorgplicht Pagina 15 Collaborative

Nadere informatie

Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade. Een verkennend onderzoek

Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade. Een verkennend onderzoek Onderscheid naar geslacht bij de vaststelling van letselschade Een verkennend onderzoek september 2012 Samenvatting Wanneer iemand letsel oploopt als gevolg van een fout van een ander (denk aan verkeersongevallen,

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Immateriële schadevergoeding:

Immateriële schadevergoeding: Immateriële schadevergoeding: aansprakelijkheid jegens indirecte slachtoffers Corry Enting Masterscriptie in het kader van de opleiding Nederlands Recht Open Universiteit Nederland Corry Enting Studentnummer:

Nadere informatie

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van

Nadere informatie

Kinderbijslag zonder grenzen

Kinderbijslag zonder grenzen Kinderbijslag zonder grenzen 2 september 2011 In deze Accent Kinderbijslag voor vreemdelingen in België Belgische kinderbijslag in het buitenland - detachering - kraamgeld bij bevalling buiten EER - kinderen

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1

ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Versie Juli 2007 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MOTORRIJTUIGEN BLZ. 1 Modelovereenkomst voor de verplichte burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering De Rechtbank Den Haag lijkt uitsluitsel te geven Verrekening van voordeel bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering 8 Mevrouw mr. L. van den Ham-Leerkes Nysingh Advocaten Heeft een zelfde gebeurtenis voor

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN EEN FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOORKOMT HEEL WAT NARIGHEDEN In uw privéleven bent u aansprakelijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002

Letselschade en de Fiscus. Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade, mede in het licht van de Wet IB 2002 2 Letselschade en de Fiscus Enige fiscale aspecten van de vergoeding van letselschade,

Nadere informatie