D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF"

Transcriptie

1 D E M E E S T GE S T E L D E V R A GE N O V E R D E C R I S I S P R E M I E (OF C R I S I S U I T K E R I N G) W A T I S D E C R I S I P R E M I E? Sedert het uitbarsten van de crisis in 2008 staat veel ondernemers het water aan de lippen. De sociale zekerheid van zelfstandigen voorzag al in een uitkering bij faillissement. De crisispremie voorziet nu tijdelijk ook in een uitkering voor zelfstandigen die in moeilijkheden zitten en ten alle prijze het faillissement willen vermijden. De crisispremie is een uitkering die zelfstandigen die in economische moeilijkheden verkeren gedurende een periode van maximaal zes maanden kunnen ontvangen. Het bedrag van die uitkering komt overeen met dat van de sociale verzekering in geval van faillissement (920 euro als het gaat om een alleenstaande, voor de anderen). W I E H E E F T R E C H T O P D E C R I S I S P R E M I E (OF CRI S I S U I T K E R I N G )? De rechthebbenden op deze crisisuitkering (beperkt tot maximaal 6 maanden) vallen uiteen in drie categorieën. Maar het is niet genoeg tot één van deze drie categorieën te behoren: er zijn ook vier algemene voorwaarden die moeten nageleefd worden om recht te hebben op de uitkering (zie verder onderaan de tekst). 1) Zelfstandigen die onder een collectieve schuldenregeling vallen (01/07/ /12/2009). Collectieve schuldenregeling is een wettelijke procedure die mensen met een grote schuldenlast toelaat om terug met een propere lei te starten door o.a. een kwijtschelding van de schulden. De procedure staat open voor o.a. (1) actieve zelfstandigen die geen handelaar zijn (zoals de vrije beroepen, landbouwers, ) en (2) mensen die al minstens 6 maanden geen handelaar meer zijn. in het kader van een collectieve schuldenregeling kan men van de rechter de homologatie van een minnelijke aanzuiveringsregeling verkrijgen, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opgelegd krijgen of een aanpassing of herziening van deze regeling verkrijgen. Indien er een vonnis is dat één van de voorgaande situaties bewijst in de periode vanaf 01/07/2009 tot en met 31/12/2009 (en indien de aanvraag ook gebeurt binnen dit tijdsbestek), heeft de betrokkene recht op de uitkering indien hij voldoet aan de algemene voorwaarden (zie verder). indien men aan alle voorwaarden voldoet, moet de uitkering uitbetaald worden vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de aanvraag. Het criterium voor de 1

2 uitbetaling is dus de maand van de aanvraag (en niet de maand van de gebeurtenis i.v.m. de collectieve schuldenregeling) Jean-Charles de Villegas de Clercamp is apotheker en krijgt bij vonnis van 20/08/2009 de homologatie van een minnelijke aanzuiveringsregeling. Op 15/09/2009 verstuurt hij aangetekend zijn aanvraag betrokkene heeft recht op de uitkering vanaf 01/10/2009, de maand volgend op de aanvraag (een uitkering 6 maanden lang, dus oktober tot en met maart)! 2) Zelfstandigen die onder een gerechtelijke reorganisatie vallen (01/07/ /12/2009). Sinds 1 april is de wet continuïteit van de ondernemingen van kracht. Die wet, de opvolger van het gerechtelijk akkoord, laat ondernemingen (zowel eenmanszaken als vennootschappen) in moeilijkheden toe om bescherming te vragen tegen de schuldeisers. Indien men gerechtelijke bescherming bekomt aan de hand van die wet (men spreekt van gerechtelijke reorganisatie), dan komt men in aanmerking voor de uitkering. Binnen de gerechtelijke reorganisatie zijn er drie opties (minnelijk akkoord, collectief akkoord en overdracht van onderneming). In al deze gevallen heeft de hulpvrager recht op de uitkering indien het vonnis dat de gerechtelijke reorganisatie toestaat geveld wordt vanaf 01/07/2009 tot en met 31/12/2009 (en indien de aanvraag ook gebeurt binnen dit tijdsbestek). Bij een vennootschap in de gerechtelijke reorganisatie hebben zowel de zaakvoerders, de bestuurders als de werkende vennoten recht op de uitkering!!! Pas op: men kan ook gebruik maken van de wet continuïteit van de ondernemingen zonder dat men gebruik maakt van de gerechtelijke reorganisatie. Dat is het geval indien men als zelfstandige een minnelijk akkoord probeert te bereiken met één of meerdere schuldeisers zonder dat hij aan de rechter bescherming vraagt in de vorm van opschorting van betaling. Voor alle duidelijkheid: in deze situatie heeft de betrokkene GEEN recht op een uitkering! indien men aan alle voorwaarden voldoet, moet de uitkering uitbetaald worden vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de aanvraag. Het criterium voor de uitbetaling is dus de maand van de aanvraag (en niet de maand van de start van de gerechtelijke reorganisatie). - een vonnis waarin gerechtelijke reorganisatie wordt toegekend aan Jan Janssens (eenmanszaak) dateert van 25/05/2009, wordt gepubliceerd in het Staatsblad van 05/07/2009 en op 01/08 wordt de aanvraag opgetekend opgestuurd: geen recht op de uitkering want gerechtelijke reorganisatie niet in periode 01/07 tem 31/12/09 - een vonnis waarin gerechtelijke reorganisatie wordt toegekend aan Piet Snot (eenmanszaak) dateert van 05/08/2009 en wordt gepubliceerd in het Staatsblad van 13/08/2009. De aanvraag wordt aangetekend opgestuurd op 02/11/2009 recht op de uitkering vanaf december (maand volgend op aanvraag) gedurende 6 maanden (december 2009 tem mei 2010). 3) Zelfstandigen die geconfronteerd worden met een aanzienlijke daling van hun omzet of inkomsten, zodat ze in een economische situatie zitten met een reëel risico op een faillissement. 2

3 aangezien dit derde wettelijk criterium heel vaag is, is er een KB dat bepaalt dat men aan tot deze categorie behoort indien de betrokkene aan ten minste twee van de zes volgende criteria voldoet: 1 uit de BTW-aangiftes met betrekking tot het derde of het vierde kwartaal 2008 of het eerste kwartaal 2009 blijkt dat de omzet van zijn onderneming of, wanneer de zelfstandige meerdere ondernemingen heeft, de totale omzet van die ondernemingen samen, gedaald is met minstens 50 % ten opzichte van respectievelijk het derde of vierde kwartaal 2007, of het eerste kwartaal 2008; 2 de zelfstandige verkreeg ten vroegste op 1 juli 2008 en ten laatste op 30 juni 2009 een afbetalingsplan voor de betaling van persoonlijke schulden met betrekking tot BTW, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige, of sociale bijdragen voor werknemers; 3 bij de zelfstandige werden ten vroegste op 1 juli 2008 en ten laatste op 30 juni 2009 schulden met betrekking tot BTW, personenbelastingen, sociale bijdragen als zelfstandige, of sociale bijdragen voor werknemers door middel van een dwangbevel of dagvaarding ingevorderd; 4 de zelfstandige beschikte over een kaskrediet dat in de periode vanaf 1 juli 2008 en 31 december 2009 door de financiële instelling werd opgezegd; 5 minstens 50% van het omzetcijfer van de zelfstandige in moeilijkheden uit de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 komt van ondernemingen die failliet, in gerechtelijk akkoord of gerechtelijke reorganisatie verklaard werden, of nog, van zelfstandigen die in collectieve schuldenregeling verklaard werden, tijdens de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009; 6 de zelfstandige verkreeg tijdens de periode vanaf 01/07/2008 tot en met 31 december 2009 een vrijstelling van sociale bijdragen voor minstens twee kwartalen. Belangrijk is ook dat de aanvraag bij deze categorie gemotiveerd moet zijn. Men moet dus als zelfstandige uitdrukkelijk zeggen aan welke van de bovenstaande criteria men beantwoordt en dit staven met documenten die dit bewijzen. Elke aanvraag, ongeacht welke van de 6 criteria hij/zij inroept, moet worden vergezeld van : - ofwel een verklaring van een boekhouder/accountant/revisor - ofwel een verklaring op erewoord vergezeld van objectieve elementen (bewijsstukken) die aantonen dat zijn economische situatie een risico op faillissement of kennelijk onvermogen inhoudt. Deze twee mogelijkheden zijn uitdrukkelijk opgenomen in het inlichtingenformulier B dat moet gebruikt worden voor de aanvraag. Elke aanvraag moet worden vergezeld van bewijzen. In het aanvraagformulier B staat telkens uitdrukkelijk vermeld welke bewijzen er moeten toegevoegd worden. Opgepast: Het is niet voldoende om te behoren tot één van de bovenstaande 3 categorieën. Men moet ook voldoen aan de onderstaande algemene voorwaarden (die ook gelden voor de uitkering na een faillissement): 1 de vier voorafgaande kwartalen zelfstandige zijn in hoofdberoep; 2 de vier voorafgaande kwartalen de sociale bijdragen verschuldigd zijn; 3 in België gedomicilieerd zijn 4 geen recht op een vervangingsinkomen kunnen laten gelden. Pas op: een leefloon is een vorm van sociale bijstand en is geen vervangingsinkomen! Indien iemand dus op zijn aanvraag invult dat hij al een leefloon ontvangt, is dat geen beletsel voor het bekomen van de 3

4 uitkering. Het OCMW heeft wel de verantwoordelijkheid om te uitbetaling van het leefloon stop te zetten (en de eventuele ten onrechte betaalde uitkeringen terug te vorderen). bijberoepers, gepensioneerden, zelfstandigen die verminderde bijdragen betalen op basis van art. 37 en meewerkende echtgenotes (zowel mini- als maxistatuut) komen dus NIET in aanmerking voor deze uitkering!!! de sociale bijdragen moeten verschuldigd zijn, ze moeten dus niet noodzakelijk betaald zijn! H O E V E E L B E D R A A G T D E C R I S I S P R E M I E ( O F C R I S I S U I T K E R I N G )? De uitkering wordt uitbetaald gedurende maximaal zes maanden. Het bedrag wordt uitbetaald vanaf de maand volgend op de aanvraag. vonnis waarbij gerechtelijke reorganisatie wordt toegekend vanaf 15/08/09 en de aanvraag wordt aangetekend opgestuurd op 15/09/09: recht op uitkering vanaf oktober 2009 (de maand volgend op aanvraag)! De uitkering, die gekoppeld is aan de minimumpensioen voor zelfstandigen, bedraagt vanaf 01/08: ,44 voor iemand met één of meerdere personen ten laste - 920,62 voor een alleenstaande. indien de gezinssituatie verandert in de loop van die 6 maanden, dan verandert de uitkering vanaf de maand volgend op de verandering. Bijvoorbeeld: Iemand doet een aanvraag in augustus en op dat moment heeft hij één kind ten laste: vanaf september 1.213,44. Indien hij vanaf november geen persoon ten laste meer heeft, valt hij vanaf december terug op 920,62. het uitzonderlijke van de uitkering is dat ze kan gecombineerd worden met beroepsactiviteit (en dus met beroepsinkomsten). De uitkering kan daarentegen niet gecombineerd worden met een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, tijdskrediet, ). Van zodra er een vervangingsinkomen is in een bepaalde maand (ook al is het maar één dag), verliest men de crisisuitkering voor die hele maand!!! H O E V R A A G I K D E C R I S I S P R E M I E ( O F C R I S I S U I T K E R I N G ) A A N? Indien u als zelfstandigen deze crisisuitkering wenst te bekomen, moet u tussen 25/06/2009 en 31/12/2009 een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Dit kan bij uw sociale verzekeringskas (waar u het laatst bent aangesloten) op twee manieren: ofwel met een ter post aangetekend schrijven, ofwel met een ter plaatse neer te leggen verzoekschrift. Vermeld 4

5 daarbij ook reden van de aanvraag, er zijn namelijk 2 soorten invulformulieren. In de meeste gevallen zal het om het tweede geval gaan: 1) Aanvraagformulier A voor zelfstandigen die onder een collectieve schuldenregeling vallen, zonder stopzetting van hun activiteit en zelfstandigen die onder een gerechtelijke reorganisatie vallen (vroeger gerechtelijk akkoord). 2) Aanvraagformulier B voor zelfstandigen die in economische moeilijkheden verkeren met een reëel risico op een faillissement. Het sociaal verzekeringsfonds bezorgt u dan het aanvraagformulier (A of B) dat u dan zelf moet invullen en aangetekend opsturen of ter plaatse komen neerleggen. Belangrijk is ook dat de aanvraag bij aanvraagformulier B gemotiveerd moet zijn. Men moet dus als zelfstandige uitdrukkelijk zeggen aan welke van de bovenstaande criteria men beantwoordt en dit staven met documenten die dit bewijzen. Elke aanvraag, ongeacht welke van de 6 criteria hij/zij inroept, moet worden vergezeld van: ofwel een verklaring van een boekhouder/accountant/revisor ofwel een verklaring op erewoord vergezeld van objectieve elementen (bewijsstukken) die aantonen dat zijn economische situatie een risico op faillissement of kennelijk onvermogen inhoudt. Deze twee mogelijkheden zijn uitdrukkelijk opgenomen in het inlichtingenformulier B dat moet gebruikt worden voor de aanvraag. Elke aanvraag moet worden vergezeld van bewijzen. In het aanvraagformulier B staat telkens uitdrukkelijk vermeld welke bewijzen er moeten toegevoegd worden. Het sociaal verzekeringsfonds controleert vervolgens of aan de voorwaarden voldaan is en deelt u de beslissing mee per aangetekende brief. De beslissing moet ook gemotiveerd zijn. De beslissing tot weigering moet vergezeld zijn van een lijst met de arbeidsrechtbanken, waar u desgevallend beroep kan aantekenen. De sociale uitkering moet betaald worden (indien de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn) vanaf de maand volgend op de aanvraag. Daartoe moet de normale procedure (zoals ze nu al bestaat bij de faillissementsverzekering) door de boekhouding doorlopen worden. Zelfstandigen hebben er dus belang bij zo snel mogelijk hun aanvraagformulier op te sturen. In de wetgeving is bepaald dat u maar één keer gebruik kan maken van de faillissementsverzekering. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor de (crisis)uitkering (die eigenlijk een soort faillissementsverzekering is): - Indien men eerst de crisisuitkering aanvraagt en enkele maanden nadien toch failliet gaat, behoudt men zijn recht op de faillissementsverzekering - Indien men vroeger al failliet is geweest en de faillissementsverzekering bekwam, kan men indien men opnieuw start als zelfstandige in aanmerking komen voor de crisisuitkering. 5

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 JULI 1997

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 JULI 1997 [KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 JULI 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement,

Nadere informatie

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.]

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.] [KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 1996 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.] (20) (35) (B.S. 13 december 1996 - erratum BS 22 januari 1997) Bekrachtigd met uitwerking

Nadere informatie

Aanvraag overbruggingsrecht 1

Aanvraag overbruggingsrecht 1 Aanvraag overbruggingsrecht 1 1 Gegevens van de aanvrager Naam en voornaam: NSZ (Rijksregisternummer) : Hoofdverblijfplaats in België Straat: Nr.: Bus : Postnummer: Plaats: Tel.: Email : Post-of bankrekeningnummer

Nadere informatie

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 1996

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 1996 [KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting]

Nadere informatie

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.]

[KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.] [KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 1996 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen.] (20) (35) (B.S. 13 december 1996 - erratum BS 22 januari 1997) Bekrachtigd met uitwerking

Nadere informatie

Contacteer gerust uw Client Advisor als u hulp nodig hebt bij het invullen van dit formulier. Naam:... Voornaam:... T +32 /... M +32 /

Contacteer gerust uw Client Advisor als u hulp nodig hebt bij het invullen van dit formulier. Naam:... Voornaam:... T +32 /... M +32 / Securex Integrity PB 10.600 1040 BRUSSEL (Aanvraag bedoeld in art. 11, 3, 6e lid van KB nr. 38 van 27/07/1967) Met dit formulier vraagt u een vermindering van uw voorlopige bijdragen. U moet met bewijsstukken

Nadere informatie

Nationaal nummer :. Hoofdverblijfplaats in België : Straat :.Nr. :. Bus :.. Tel :..Fax :. E-mail : Rekeningnummer : nr...op naam van :.

Nationaal nummer :. Hoofdverblijfplaats in België : Straat :.Nr. :. Bus :.. Tel :..Fax :. E-mail : Rekeningnummer : nr...op naam van :. 1 BIJLAGE Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN Artikel 2bis, tweede lid, eerste twee streepjes van het KB van 18 november 1996 I. DE AANVRAGER Naam

Nadere informatie

Het overbruggingsrecht (wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen)

Het overbruggingsrecht (wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen) Het overbruggingsrecht (wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen) Wat is het overbruggingsrecht? Het overbruggingsrecht is: een maandelijkse financiële

Nadere informatie

Het overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht Het overbruggingsrecht (wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen) WAT IS HET OVERBRUGGINGSRECHT? Het overbruggingsrecht is: een maandelijkse financiële

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 : Insolventieprocedures Het faillissement

Hoofdstuk 15 : Insolventieprocedures Het faillissement Hoofdstuk 15 : Insolventieprocedures Het faillissement Deze structuur wordt gevolgd : Lesdag 15.1 Inleiding 15.2 Voorwaarden voor (verplichte) aangifte 15.3 Directe gevolgen en het verloop van het faillissement

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp De sociale verzekering voor zelfstandigen, in geval van faillissement Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Het overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht Het overbruggingsrecht Wat is het overbruggingsrecht? Het overbruggingsrecht is: een maandelijkse financiële uitkering van maximaal twaalf maanden en van 1212,43 euro voor een alleenstaande en 1515,07

Nadere informatie

(wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen)

(wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen) (wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen) Het overbruggingsrecht is: een maandelijkse financiële uitkering van maximaal twaalf maanden en van

Nadere informatie

Het overbruggingsrecht 1 voor zelfstandigen

Het overbruggingsrecht 1 voor zelfstandigen 1 van 4 Het overbruggingsrecht 1 voor zelfstandigen Uitgebreide tekst Bron : Zenito sociaal verzekeringsfonds, & site RSVZ, technische nota FOD SZ 22/12/16 Behoefte Zelfstandigen verliezen soms door dwingende

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

Collectieve schuldenregeling. Erkende instelling voor schuldbemiddeling 14AB/74/99015

Collectieve schuldenregeling. Erkende instelling voor schuldbemiddeling 14AB/74/99015 Collectieve schuldenregeling Erkende instelling voor schuldbemiddeling 14AB/74/99015 Wat is een collectieve schuldenregeling? Wie komt in aanmerking? x Zit je in een financieel moeilijke situatie? x Stapelen

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Verzoekschrift overbruggingsrecht

Verzoekschrift overbruggingsrecht Verzoekschrift overbruggingsrecht Ik, ondergetekende,, aangesloten bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen Brouwersvliet 4 Bus 2 onder referte verzoek een onderzoek

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERDE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR 2017

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERDE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR 2017 SECUREX INTEGRITY PB 10.600 1040 BRUSSEL AANGETEKEND AANVRAAGFORMULIER VERMINDERDE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR 2017 (aanvraag bedoeld in art. 11 3 6 e lid van KB nr. 38 van 27/07/1967)

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht N80 (wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen)

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht N80 (wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen) Inlichtingenformulier overbruggingsrecht N80 (wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen) Stuur dit formulier terug naar uw sociaal verzekeringsfonds

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht DOCUMENT AANGETEKEND TERUG TE STUREN NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS DEEL 1 ALGEMENE INLICHTINGEN OVER DE AANVRAGER A. Identificatiegegevens Naam :... Voornaam :... Rijksregister Nr (zie uw identiteitskaart)

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige

Aanvraag voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige Aanvraag voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige Voor wie? De zelfstandige die zich in een tijdelijke moeilijke economische of financiële situatie bevindt, kan een vrijstelling vragen

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

IV. SOCIALE BEPALINGEN

IV. SOCIALE BEPALINGEN IV. Sociale bepalingen A. Faillissementsverzekering 1. Voorwerp K.B. 18 november 1996 «Faillissement, sociale verzekering» (Art. 1) IV. SOCIALE BEPALINGEN INHOUDSOPGAVE A. Faillissementsverzekering...........................

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE

AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Voor wie? Zelfstandigen die zich in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie bevinden, kunnen vragen om vrijgesteld

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN

SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN SCHEMA: ENKELE VOORDELEN, RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN AANDACHTSPUNTEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING VOORDELEN VAN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Schuldeisers kunnen niet meer uitvoeren: Geen deurwaarders

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige

Aanvraagformulier voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige Openingsuren Maandag - vrijdag: 08:30-11:30 Of in de namiddag op afspraak Aanvraagformulier voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige Artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27

Nadere informatie

WEGWIJS collectieve schuldenregeling

WEGWIJS collectieve schuldenregeling WEGWIJS collectieve schuldenregeling Inhoudstafel 1. Hoe verloopt de opstart van pg. 3 een collectieve schuldenregeling? (CSR) 2. Het opmaken van een aanzuiveringsregeling pg. 4 (=afbetalingsplan) 3. Na

Nadere informatie

(artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen)

(artikel 17 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen) Securex Integrity PB 10600 1040 BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE (terug te bezorgen per aangetekend schrijven of via afgifte in één van onze kantoren,

Nadere informatie

De collectieve schuldenregeling in de praktijk

De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling in de praktijk De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die u in staat stelt om uw schulden te betalen en tegelijkertijd waarborgt dat u een menswaardig

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

De reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag: aanpassing van de regelgeving noodzakelijk?

De reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag: aanpassing van de regelgeving noodzakelijk? De reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag: aanpassing van de regelgeving noodzakelijk? De zaak Plessers (C-509/17) We work for people, not clients Duurzaam samenwerken Excellent juridisch

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ : Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ. Inhoud Op welk inkomen worden mijn

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

CRISISPREMIE ARBEIDERS

CRISISPREMIE ARBEIDERS 19.02.2010 Rev. 31.12.2010 Kitty Janssens kitty.janssens@salar.be CRISISPREMIE ARBEIDERS De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. VERZOEKSCHRIFT INZAKE COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELING Art. 1675/4 Ger.W. Aan de Voorzitter bij de Arbeidsrechtbank Gent, afdeling ****** Ten verzoeke van: 1. Eerste verzoeker: Geboorteplaats: Burgerlijke

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie Opgelet

tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie Opgelet Zelfstandigen die zich in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie bevinden, kunnen vragen om vrijgesteld te worden van de betaling van hun sociale bijdragen. Kunnen in aanmerking komen:

Nadere informatie

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING

GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING { GROEP S - SVZ CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING CHARTER VOOR GOEDE DIENSTVERLENING Het socialeverzekeringsfonds van GROEP - S is een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat samen

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven,

VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, VERZOEKSCHRIFT TOT COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Aan de beslagrechter bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Op verzoek van : (adres) (adres) (raadsman) (vorige adressen in de afgelopen drie jaar)

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT 1 TOT HET BEKOMEN VAN EEN GERECHTELIJKE REORGANISATIE (artikel XX.41e.v. WER)

VERZOEKSCHRIFT 1 TOT HET BEKOMEN VAN EEN GERECHTELIJKE REORGANISATIE (artikel XX.41e.v. WER) - blz. 1 /7 - Aan de dames en heren voorzitter en rechters van de rechtbank van koophandel van en te VERZOEKSCHRIFT 1 TOT HET BEKOMEN VAN EEN GERECHTELIJKE REORGANISATIE (artikel XX.41e.v. WER) A.Voor

Nadere informatie

Arbeidshof te Antwerpen

Arbeidshof te Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 26 maart 2014 Rolnummer op JGR 2014/AA/38 Arrest bij verstek t.a.v. tweede t.e.m. twintigste verweerder in beroep Arbeidshof te Antwerpen

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen CBN adviseert over de boekhoudkundige verwerking van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen dr. Stijn Goeminne, Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen & Bestuurskunde Wanneer

Nadere informatie

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS

DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS DE CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS Sinds het begin van 2010 kan het ontslag van een arbeider tot betaling van een crisispremie aanleiding geven, die voor de onderneming tot een bijkomende kost kan

Nadere informatie

Jaarverslag Juridische dienstverlening

Jaarverslag Juridische dienstverlening Jaarverslag Juridische dienstverlening Woensdag 10 april 2013 Lovendegem Bianca Buysse Renate Cools Sarah Forsyth Jaarverslag juridische dienstverlening Welzijnsband Meetjesland Woensdag 10 april 2013

Nadere informatie

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats :

Naam :... Voornaam :... Rijksregisternummer :... Burgerlijke staat :... sinds :... Woonplaats : INLICHTINGENFORMULIER A DAT AANGETEKEND MOET WORDEN TERUGGESTUURD NAAR HET SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS IN HET KADER VAN EEN AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Gelieve een antwoord

Nadere informatie

Opleidingscyclus voorkomen tot genezen. Het faillissement humaniseren

Opleidingscyclus voorkomen tot genezen. Het faillissement humaniseren Deze gids kwam tot stand met medewerking van het ESF, ESF investeert in jouw toekomst Opleidingscyclus voorkomen tot genezen Het faillissement humaniseren Vriendelijk aangeboden door Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5633 Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 «houdende invoering van een sociale

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 : Insolventieprocedures De gerechtelijke reorganisatie

Hoofdstuk 14 : Insolventieprocedures De gerechtelijke reorganisatie Hoofdstuk 14 : Insolventieprocedures De gerechtelijke reorganisatie Deze structuur wordt gevolgd : Lesdag 14.1 Inleiding : zelfstandigen en schuldbemiddeling (door een OCMW of een CAW) 14.2 Wat wordt door

Nadere informatie

Aanvraag overbruggingsrecht bij economische moeilijkheden

Aanvraag overbruggingsrecht bij economische moeilijkheden Aanvraag overbruggingsrecht bij economische moeilijkheden (wet van 22 december 2016 houdende toekenning van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen) Openingsuren Maandag - vrijdag: 08:30-11:30

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

LkLGEMEEN 1EHEERSCOMITE

LkLGEMEEN 1EHEERSCOMITE LkLGEMEEN 1EHEERSCOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht hij de wet van 30december 1992 Jan Jacobspiein.6 1000 Brunei Tei:02 5464340 Fax:02546)I 53 Brussel, 22 september 2016 Advies

Nadere informatie

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014 Partena HDP 1. Berekening tot eind 2014 De sociale bijdragen zijn verschuldigd per kwartaal en ondeelbaar.

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Schuldoverlast? U staat er niet alleen voor! De collectieve schuldenregeling Een oplossing met voordelen en plichten

Schuldoverlast? U staat er niet alleen voor! De collectieve schuldenregeling Een oplossing met voordelen en plichten Adobe Stock - BillionPhotos.com Schuldoverlast? U staat er niet alleen voor! De collectieve schuldenregeling Een oplossing met voordelen en plichten Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN

[2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN [2010-03-12] CRISISPREMIE VOOR ONTSLAGEN ARBEIDERS KAN TOT EEN BIJKOMENDE KOST VAN 1.666 EUR LEIDEN Indien u tussen 1 januari 2010 en 30 juni 2010 een arbeider ontslaat, kan dit tot een bijkomende kost

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JUNI 2010

NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JUNI 2010 NIEUWSBRIEF ABANTE VZW JUNI 2010 Geacht lid De nieuwsbrief van deze maand is een hele boterham, de eerste twee artikels handelen over de crisismaatregelen. Deze zijn namelijk verlengd en er is ook een

Nadere informatie

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen

Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Persbericht van de ministerraad van 30 april 2009 Diverse bepalingen om de tewerkstelling te beschermen Tijdelijke maatregelen tegen de crisis De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER A1

INLICHTINGENFORMULIER A1 VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE maatschappelijke zetel: Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw, Buro & Design Center, Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel 0416 377 646 RPR

Nadere informatie

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen.

Om recht te hebben op die toeslag, mogen uw belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen als alleenstaande maximum EUR per maand bedragen. FISC brief 1: provisionele ambtshalve beslissing tot toekenning Volgens onze gegevens is X / bent u sinds... zes maanden werkloos / ziek. is X sinds... gepensioneerd. ontvangt X / u sinds... een faillissementsverzekering.

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X

Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen. Ontwerpadvies 2010/X Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen Ontwerpadvies 2010/X De Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen 1 vervangt

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE

AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE AANVRAAG VOOR VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIGE Voor wie? Zelfstandigen die zich in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie bevinden, kunnen vragen om vrijgesteld

Nadere informatie

EHBO: EERSTE HULP BIJ ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN OF ONDERNEMINGEN GETROFFEN DOOR EEN RAMP

EHBO: EERSTE HULP BIJ ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN OF ONDERNEMINGEN GETROFFEN DOOR EEN RAMP THEORETISCHE MOGELIJKHEDEN IN GEVAL VAN BETALINGSMOEILIJKHEDEN NUANCES UIT DE PRAKTIJK + AANDACHTSPUNTEN) NOTA S FISCAAL Directe belastingen (personenbelasting + vennootschapsbelasting) Afbetalingsplan

Nadere informatie

RSZ bijdragen - betalingsmoeilijkheden

RSZ bijdragen - betalingsmoeilijkheden RSZ bijdragen - betalingsmoeilijkheden Bron : http://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/betalingen#sancties De vier invorderingswegen van de RSZ 1 e weg is de gerechtelijke invordering : dagvaarding

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Technische fiche startende ondernemingen Art , WIB 92

Technische fiche startende ondernemingen Art , WIB 92 Wettelijke basis I WIB 92 Technische fiche startende ondernemingen Art. 275 10, WIB 92 Art. 275 10, WIB 92 - programmawet van 10.08.2015 (art. 58 en 59) (BS 18.08.2015 Ed. 2) - programmawet (I) van 26.12.2015

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige

Aanvraag voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige info@xerius.be www.xerius.be Aanvraag voor vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige Voor wie? Zelfstandigen die zich in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie bevinden,

Nadere informatie

Aanvraag dienstencheques

Aanvraag dienstencheques Aanvraag dienstencheques MOEDERSCHAPSHULP VOOR ZELFSTANDIGEN DEEL 1 TERUG TE STUREN NAAR ZENITO SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS WILLEBROEKKAAI 37 te 1000 BRUSSEL FAX : (02)403 06 62 E-MAIL : Info@zenito.be Aanvrager

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGE INLICHTINGENFORMULIER A1 dat AANGETEKEND moet teruggestuurd worden naar het sociaal verzekeringsfonds in het kader van een aanvraag voor vrijstelling

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties bevindt: 1. U

Nadere informatie

Ik wil starten als student-zelfstandige

Ik wil starten als student-zelfstandige Ik wil starten als Voorwaarden Studenten tussen 18 en 25 jaar. Vanaf het kwartaal waarin je 18 jaar wordt tot en met het 3de kwartaal van het jaar waarin je 25 jaar wordt Ingeschreven zijn aan een Belgische

Nadere informatie

Vrijstelling van sociale bijdragen

Vrijstelling van sociale bijdragen info@xerius.be www.xerius.be Vrijstelling van sociale bijdragen Wie kan een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen? U kunt vrijstelling verkrijgen, als u zich in één van de vier volgende situaties

Nadere informatie

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling Collectieve schuldenregeling Ik zit in de schulden en het lukt mij niet meer om die af te betalen met mijn inkomen... Ik weet niet meer wat zeggen tegen de schuldeisers... De deurwaarders staan (straks)

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax

77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel Fax Continuïteit van de ondernemingen : 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 Info@vdelegal.be Overzicht van de wet dd 31 januari 2009 ( in werking getreden op 1 april 2009) Structuur

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij schuldherschikking

Fiscale aandachtspunten bij schuldherschikking Fiscale aandachtspunten bij schuldherschikking In economisch moeilijke tijden worden ondernemingen geconfronteerd met de constante bekommernis over de betaling van schulden en de inning van schuldvorderingen.

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezond Budget

Inspiratiedag Gezond Budget 04/12/2018 Inspiratiedag Gezond Budget Workshop 'soorten budget- en schuldhulpverlening' in Vlaanderen OVERZICHT HULPVERLENINGSVORMEN = BUDGETHULPVERLENING: hulp bij het vinden van een evenwicht tussen

Nadere informatie

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB

ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB ACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCB WEBDOC VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE Inlichtingsformulier A1 Acerta SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 ANTWERPEN-WILRIJK empty Formulier volledig invullen, ondertekenen

Nadere informatie

Inlichtingenformulier A1

Inlichtingenformulier A1 Vrijstelling van de sociale bijdragen van de zelfstandig Inlichtingenformulier A1 Moet aangetekend teruggestuurd worden naar het sociaal verzekeringsfonds Gelieve een antwoord te geven op elke vraag/rubriek.

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie