De rol van de deskundige bij het berekenen of begroten van letselschades!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van de deskundige bij het berekenen of begroten van letselschades!"

Transcriptie

1 [ARTIKEL 5] De rol van de deskundige bij het berekenen of begroten van letselschades! R. van Dort 1 Inleiding Schade als gevolg van letsel is er in vele soorten en maten. De schade varieert naar gelang de persoon van de getroffene, de aard en de ernst van het opgelopen letsel en de (blijvende) beperkingen die dat met zich brengt. Er zijn eenvoudige en minder eenvoudige vast te stellen schadeposten. De eenvoud dan wel ingewikkelde aard van de schade kan gelegen zijn in de soort schade, maar ook in de termijn waarover de schade zich manifesteert of de omvang ervan. Tot de schadeposten die redelijk eenvoudig vast te stellen zijn horen de directe kosten 2, maar ook het smartengeld. Smartengeld als zodanig wordt in de regel door partijen zelf dan wel door de rechter begroot, op basis van eigen deskundigheid en inzichten. 3 Benoeming of inschakeling van een deskundige is bij deze posten niet aan de orde. Dat kan anders liggen bij de schade wegens verlies van arbeidsvermogen of andere schade die zich gedurende een lange periode manifesteert en doorloopt tot ver in de toekomst. Voorbeelden zijn de kosten van huishoudelijke hulp, extra kosten wegens verloren gegane zelfwerkzaamheid, kosten als gevolg van verminderde mobiliteit, kosten van noodzakelijke of wenselijke therapieën of behandelingen enzovoort. Bij dergelijke schade kan de behoefte ontstaan nader inzicht te verkrijgen in bijvoorbeeld de omvang van een schadesoort of de vraag of de schade kan variëren in de loop der jaren. In feite betreft dat dus de uitgangspunten op basis waarvan de schade dient te worden begroot of berekend. Daarnaast zou verschil van inzicht of behoefte aan nadere informatie kunnen ontstaan omtrent de wijze waarop de schade dient te worden berekend naar de toekomst toe. Vele varianten leiden tot evenzo vele verschillende uitkomsten, waarbij meer dan eens het eindresultaat bepalend is voor de keuze die qua rekenmethode door partijen wordt gemaakt. In beide gevallen kan inschakeling van een deskundige (al dan niet in gezamenlijk overleg) of benoeming door de rechter, wenselijk of noodzakelijk zijn om de schade adequaat te kunnen vaststellen of begroten. De deskundige kan dan een rol vervullen bij de input, waarbij het gaat om het vaststellen van de uitgangspunten, maar wellicht ook bij de output ofwel de daadwerkelijke berekening van de (toekomst-) schade. In deze bijdrage zal ik, mede op basis vanuit mijn ervaringen in de dagelijkse schaderegelingspraktijk, nader ingaan op de rol van de deskundige zowel bij de in- als bij de output. Daarbij zal ik overigens geen nader onderscheid aanbrengen tussen de deskundige als partij-deskundige of de deskundige die aangezocht is door beide partijen 1 R.M.J.T. van Dort is als jurist gespecialiseerd in letselschade en als directeur verbonden aan Van Dort Letselschade. 2 Bedoeld zijn de kosten van beschadigde kleding, niet geheel vergoede kosten van medische behandelingen, vervoerskosten en dergelijke. 3 Bij twijfel of discussie over de omvang van het smartengeld kan de Smartengeldgids van de ANWB uitkomst bieden evenals de vele rechterlijke uitspraken waarop inmiddels kan worden geboogd. 1

2 dan wel benoemd door de rechter. De rol van de deskundige bij de input, zal ik bespreken aan de hand van de schadeposten waarbij inbreng van een deskundige aan de orde kan komen. De input Alvorens schade als gevolg van letsel met blijvende consequenties adequaat kan worden berekend of begroot, zal de basis moeten worden bepaald waarop de schade kan worden becijferd. Die basis ofwel de input kan zeer divers zijn afhankelijk van de persoon van de getroffene, de aard en ernst van het opgelopen letsel, de omvang van de blijvende beperkingen, de toekomstverwachting enzovoort. In de regel verzamelt de belangenbehartiger - al dan niet in samenspraak met de aansprakelijke verzekeraar - de relevante gegevens om tot een beoordeling van de schade en diens omvang te kunnen komen. Het kan reeds in deze fase zijn, dat behoefte ontstaat aan advies of een nadere beoordeling van bepaalde schadeposten. Inschakeling van de deskundige kan ook pas later aan de orde komen, wanneer er verschil van inzicht is omtrent een schadepost. In dat geval is het oordeel van de deskundige minder informatief als wel bepalend voor de omvang van betreffende schadepost of -soort. Daarnaast kunnen beide partijen er belang bij hebben om een deskundige te benoemen ter begeleiding van het slachtoffer, bijvoorbeeld wanneer er mogelijkheden zijn tot re-integratie in het arbeidsproces. Afhankelijk van de behoefte kan de rol van de deskundige dus beperkt of juist heel breed zijn. Arbeidsvermogen Bij het beoordelen van schade wegens verlies van arbeidsvermogen zal het verdienniveau in kaart moeten worden gebracht zowel voor wat betreft de aanname dat er geen letsel zou zijn ontstaan, als voor wat betreft de feitelijke situatie met het letsel. Beide situaties kunnen aanleiding geven een arbeidsdeskundige te benoemen ter nadere beoordeling. Is er onduidelijkheid of een verschil van inzicht met betrekking tot het verdienvermogen (waaronder de carrièreontwikkeling) zonder het letsel, dan zal de arbeidsdeskundige worden gevraagd zich op basis van eigen onderzoek daar over uit te laten. De rapportage van de arbeidsdeskundige heeft dan een meer dan louter informatief karakter en draagt bij aan het bewijs van de omvang van de schade wegens verlies van arbeidsvermogen 4. Dat geldt evenzeer wanneer de arbeidsdeskundige wordt verzocht te onderzoeken of sprake is van een restverdiencapaciteit en zo ja, de omvang daarvan in kaart te brengen. 5 In sommige gevallen wordt de arbeidsdeskundige een ruimere opdracht verleend en wordt verzocht om het slachtoffer te begeleiden naar passend werk, wanneer daartoe reële mogelijkheden aan de orde zijn. De arbeidsdeskundige kan zijn conclusies en bevindingen dan pas definitief rapporteren, wanneer het begeleidingstraject is afgerond en duidelijk is 4 Bijv. rechtbank Arnhem 4 januari 2006, LJN AV In de huidige praktijk komt het voor dat arbeidsdeskundigen in hun verslaggeving zich uitlaten over de zogenaamde theoretische restverdiencapaciteit. Daarmee wordt dan gedoeld op de in theorie te bedenken mogelijkheden voor betrokkene om verdiencapaciteit te ontwikkelen of aan te wenden. De term theoretische capaciteit duidt er echter op dat de mogelijkheden beperkt zijn tot de theoretische beeldvorming, derhalve niet in de praktijk kunnen worden toegepast. Voor het bepalen van de schade wegens verlies van verdienvermogen zegt die abstracte verdiencapaciteit evenwel niets, omdat het juist gaat om de concrete mogelijkheden die in werkelijkheid te gelde kunnen worden gemaakt. Zie o.a. rechtbank Zwolle 29 maart 2006, LJN AX2196, r.o Dergelijke uitlatingen zaaien verwarring en geven meer dan eens aanleiding tot (nieuwe) discussie omdat de verzekeraar bijvoorbeeld de schade wil becijferen rekening houdende met de theoretische restverdiencapaciteit. 2

3 geworden of de begeleiding al dan niet succesvol is verlopen. In het kader van zo n opdracht, kan het voorkomen dat de deskundige desgevraagd dan wel spontaan vaststelt dat het slachtoffer zich onvoldoende heeft ingespannen om te re-integreren, terwijl de mogelijkheden daartoe in redelijkheid wel aanwezig waren. Een dergelijke constatering heeft uiteraard consequenties voor de beoordeling van de schade. 6 Voor de opdracht aan de arbeidsdeskundige bestaat geen standaardvraagstelling. De vragen die worden gesteld hangen af van de aard van de informatie die men van de arbeidsdeskundige vanuit diens expertise behoeft. 7 Voor wat betreft de persoon van de te benoemen arbeidsdeskundige geldt als ideaalbeeld de volstrekt onpartijdige en onafhankelijke deskundige die zelfs geen schijn van partijdigheid heeft en waar betrokken partijen in redelijkheid geen bezwaren tegen kunnen hebben. 8 In de praktijk kan worden vastgesteld dat die ideale deskundige niet bestaat en elke partij zo zijn eigen voorkeuren heeft. In de praktijk blijkt evenzeer dat de arbeidsdeskundige die met regelmaat wordt ingeschakeld door de ene partij, om die reden al niet meer acceptabel is voor de andere partij, kennelijk vanuit de gedachte: wiens brood men eet, wiens taal men spreekt. In het kader van een objectieve oordeelsvorming heeft het mijns inziens in ieder geval niet de voorkeur een in loondienst aan een partij verbonden arbeidsdeskundige te benoemen omdat het risico op vooringenomenheid ten gunste van de eigen werkkring dan erg groot is. Verlies arbeidsvermogen zelfstandige Schade wegens verlies van verdienvermogen bij een zelfstandig ondernemer is veelal minder eenvoudig vast te stellen dan wanneer sprake is van een loondienstverhouding. Anders dan in loondienst is er namelijk zelden sprake van vaste inkomsten die met de onderneming werden gegenereerd, hetgeen het bepalen van de verloren gegane winstcapaciteit bemoeilijkt. Aan de hand van jaarcijfers, een ondernemingsplan, branchegegevens en dergelijke dient getracht te worden een juist beeld te verkrijgen van de factoren die de winstcapaciteit van de onderneming bepaalden en de potentie die de onderneming had, tot het moment waarop het letsel daar een streep door haalde. Is de getroffene een al jaren bestaande zelfstandig ondernemer, dan zijn meer gegevens daartoe beschikbaar dan wanneer het een startende ondernemer betreft. Bij gebrek aan of verschil van inzicht omtrent winstcapaciteit van de onderneming en de factoren die daarbij een rol speelden, kan een arbeids- en of een financieel deskundige een toegevoegde waarde vervullen. De arbeidsdeskundige kan bijvoorbeeld een branchegericht onderzoek doen om inzicht te krijgen in de levensvatbaarheid van een startende onderneming of kan aan de hand van een bedrijfsanalyse zich uitlaten over de winstcapaciteit van de betreffende onderneming en de redelijke verwachtingen daaromtrent. Bovendien kan de arbeidsdeskundige zich uitlaten over de vraag of sprake is van een restverdiencapaciteit van de gekwetste ondernemer en zo ja, op welke wijze die al dan niet in de eigen onderneming kan worden aangewend. Aldus ontstaat ook nader inzicht in de eventuele omvang van het verdienniveau met letsel, 6 Zie bijvoorbeeld rechtbank Dordrecht 18 oktober 2006, LJN AZ Een voorbeeld van een (uitvoerige) vraagstelling ter beoordeling van de omvang van het verloren gegane verdienvermogen is o.a. te vinden in: rechtbank Arnhem , LJN AR3507 en Hof Den Bosch 10 april 2007, LJN BA Hof Arnhem , VR 1998,

4 op basis waarvan het verschil ten opzichte van de hypothetische situatie zonder letsel vervolgens kan worden becijferd. In sommige gevallen is er verschil van inzicht over of is er behoefte aan een nadere beoordeling van louter de financiële gegevens van de onderneming. Bijvoorbeeld wanneer de onderneming in een zeer bijzondere bedrijfstak werkzaam is, sprake is van zeer wisselende of uitzonderlijke resultaten of wanneer zowel de ondernemer als zijn meewerkende echtgenote als gevolg van letsel niet meer in staat zijn hun werk te verrichten en beide schade lijden. 9 Een onderzoek door een financieel deskundige kan dan duidelijkheid creëren. Die deskundige kan een accountant of fiscalist zijn, maar ook een daartoe opgeleid persoon verbonden aan een financieel onderzoeksbureau of iemand die in dezelfde branche als de getroffen ondernemer werkzaam is en vanuit zijn ervaring en expertise een analyse van de relevante gegevens en cijfers kan vervaardigen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in het vonnis van de rechtbank Maastricht van 27 april Getroffene was werkzaam in een eenmanszaak gespecialiseerd in de aankoop, restauratie en verkoop van zeer exclusieve klassieke automobielen. Als gevolg van een hem overkomen verkeersongeval in 2001 stelde betrokkene niet meer in staat te zijn dit beroep uit te oefenen. Er ontstond verschil van inzicht over zowel de wijze waarop de winstcapaciteit van de onderneming diende te worden bepaald als over de vraag of betrokkene als gevolg van het door hem opgelopen letsel, daadwerkelijk en blijvend niet meer in staat was zijn werkzaamheden te verrichten. Een van de benoemde arbeidsdeskundigen had vastgesteld dat de werkzaamheden die de betrokkene in zijn onderneming verrichtte, zeer specialistisch van aard waren en bovendien zodanig veelomvattend, dat die werkzaamheden niet door een ander gedaan konden worden. Ter nadere beoordeling van de vraag of betrokkene blijvend beperkt was zijn beroep uit te oefenen en of daar wellicht in de toekomst verbetering in kan worden verwacht, benoemt de rechtbank een verzekeringsgeneeskundige om zich daarover uit te laten. Voor wat betreft het bepalen van de winstcapaciteit en hetgeen betrokkene jaarlijks aan winst moest missen, had de accountant van betrokkene een berekening gemaakt, die door de verzekeraar was voorgelegd aan een extern accountantskantoor. Bovendien werden taxateurs benoemd om zich uit te laten over de waarde van de exclusieve handelsvoorraad van de ondernemer, bestaande uit meerdere zeer exclusieve klassieke auto s, die mede een belangrijke factor vormden bij de bepaling van de winstcapaciteit en hetgeen daarin mogelijk verloren was gegaan. De bevindingen van de door beide partijen ingeschakelde deskundigen daaromtrent, liepen zeer uiteen. De rechtbank besluit een accountant te benoemen die nader inzicht moet verschaffen in de omvang van het verloren gegane arbeidsvermogen. Daartoe reikt de rechtbank de accountant niet alleen een concrete vraagstelling aan, maar formuleert zij ook de uitgangspunten die zij in dit kader redelijk acht en waarnaar de accountant zich in zijn verdere beoordeling zal moeten richten. De bijzondere kwaliteiten en beroepsbeoefening van de betreffende ondernemer in deze kwestie, maakte dat een heel bataljon aan deskundigen werd geraadpleegd om de schade wegens verlies van verdienvermogen in kaart te brengen. Al konden de partijdeskundigen, 9 Zie bijvoorbeeld Hof Den Bosch 10 april 2007, LJN BA Rechtbank Maastricht 27 april 2005, zaaknummer 97283/HAZA , niet gepubliceerd. 4

5 wellicht beïnvloed door de grote en tegenstrijdige belangen die met deze kwestie gemoeid waren, het niet eens worden met elkaar, hun inbreng droeg bij aan de beeldvorming van de rechtbank van betreffende schade en was uiteindelijk aanleiding tot het benoemen van een extra deskundige wiens oordeel vermoedelijk doorslaggevend zal zijn en op basis waarvan de rechtbank eindvonnis kan wijzen. 11 Verlies zelfredzaamheid Wanneer er als gevolg van letsel beperkingen zijn bij het zelfstandig voeren van een huishouding, bij onderhoud of klussen aan de eigen woning, maar bijvoorbeeld ook bij het zich kunnen verplaatsen in of buitenshuis, dienen de extra kosten die daar het gevolg van zijn te worden gecompenseerd als schade. Ik vat een en ander samen onder de noemer verlies zelfredzaamheid. Ook hierbij kan de behoefte aan nader inzicht of het bestaan van verschil van inzicht aanleiding zijn een deskundige te benoemen. Veelal zal dat een arbeidsdeskundige zijn, maar een ergotherapeut of revalidatie-arts zijn ook mogelijk, met name wanneer er behoefte bestaat aan nader inzicht omtrent mogelijke voorzieningen die kunnen worden gerealiseerd om de beperkingen van de getroffene te verlichten of op te vangen. De deskundige kan de beperkingen in bijvoorbeeld de huishoudelijke sfeer uitdrukken in aantal uren dat hulp moet worden ingekocht of kan aangeven welke werkzaamheden door de betrokkene als gevolg van zijn beperkingen moeten worden uitbesteed die hij voorheen zelf kon verrichten, om op basis daarvan een indicatie te geven van de kostprijs die daarmee gemoeid is. 12 Dat geldt ook voor de extra kosten van vervoer, bijvoorbeeld vervoer per taxi of de kostprijs van aanpassingen in een auto, de termijn waarop die aanpassingen in redelijkheid dienen te worden vervangen en dergelijke. In dit kader wordt de deskundige veelal ook verzocht onderzoek te verrichten naar de mogelijke voorzieningen die in het kader van de WMO (of voorheen de WVG en het PGB) mogelijk zijn en die de schade kunnen beperken, waarbij uiteraard beoordeeld zal dienen te worden of dergelijke voorzieningen in de betreffende situatie toereikend zijn. Voor het geval de voorzieningen niet toereikend zijn, kan de deskundige dan aangeven op welke wijze en eventueel tegen welke kosten toereikende voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Op basis van de bevindingen van de deskundige kan de (jaar-) schade nader worden ingevuld en berekend. De output Over de wijze waarop met name toekomstschade dient te worden berekend zijn in de loop der jaren vele meningen verkondigd, zowel door (vertegenwoordigers van) verzekeraars als door belangenbehartigers, ieder vanuit zijn eigen visie en belang. 13 Deze bijdrage is niet bedoeld om daar een overzicht van of inzicht in te verstrekken. Vastgesteld kan worden dat waar voorheen die discussie beperkt bleef tot de afweging of schade op basis 11 In deze kwestie is nog steeds geen eindvonnis gewezen. 12 Illustratief met een uitvoerige weergave van de conclusies van de arbeidsdeskundige zowel voor wat betreft diens bevindingen aangaande het verlies van verdienvermogen als voor wat betreft de behoefte aan hulp in de huishouding is: Rechtbank Arnhem , LJN AV Zie o.a: R.M.J.T. van Dort en J. Rensema, Schadevergoeding, Fiscale monografie 13, Kluwer 2002, onderdelen 4.4 en ; L.H. Pals, Het belang van de peildatum bij letselschade, VR 2005, p. 210 e..; L.H. Pals, De 6-3 norm bij kapitalisatie van letselschaden ter discussie, introductie herbeleggingsfictie, VR 2006, p. 5 e.v.; N. Pott, De 6-3 norm bij kapitalisatie van letselschades: waarom wegdoen wat goed is?, VR 2006, p. 169 e.v.; H. Bakker, A. van Ooijen en M.J. Neeser, Ligt de toekomst in het verleden?, VR 2007, p. 169 e.v. 5

6 van een bedrag ineens, tegen een koopsom voor een lijfrente of periodiek moest worden afgewikkeld, in de loop der jaren vele variaties op dit thema zijn bedacht en verdedigd, van eenvoudig tot zeer doordacht en ingewikkeld. Bij beoordeling van de vele rechtspraak die er is met betrekking tot het begroten van toekomstschade, valt op dat rechters zelden een deskundige benoemen om zich te laten voorlichten over de meest gerede berekeningsmethodiek in een betreffende casus. Alle schriftelijke verhandelingen op gebied van het berekenen van toekomstschades ten spijt, blijken rechters zelfstandig te oordelen over de wijze waarop de schade dient te worden berekend en beperkt het vragen van een deskundigenoordeel zich veelal tot enkele van de in de berekening te verwerken uitgangspunten, de input, zoals hiervoor uiteengezet. Rechters oordelen op basis van eigen inzichten en deskundigheid over de toe te passen rekenmethodiek of rekenrente, vullen het merendeel van de uitgangspunten zoals looptijd of eindleeftijd in en laten de uitvoering van het rekenwerk als zodanig dan over aan daarin gespecialiseerde rekenbureau s. 14 Soms oordeelt de rechter over een partijrapportage van een rekenbureau door de gehanteerde uitgangspunten te toetsen en op basis daarvan de resultaten van de rapportage te corrigeren, nuanceren of de rapportage geheel terzijde te laten. Niet zozeer vanwege de rekenmethode, maar omdat de berekening bijvoorbeeld gebaseerd is op uitgangspunten die de rechter niet deelt of afwijst. 15 De rol van de deskundige bij de output blijft dan ook veelal beperkt tot het maken van de berekening en bijbehorende rapportage als zodanig, op basis van door partijen of de rechter aangegeven uitgangspunten, zowel voor wat betreft de jaarschade als voor wat betreft de overige rekenfactoren als rekenrente, rekenmethodiek en looptijd. Doordat de te hanteren uitgangspunten bij het berekenen van de schade tevoren worden bepaald, zou het qua eindresultaat niet veel moeten uitmaken welk rekenbureau de berekening vervaardigd. De keuze van het bureau speelt wel een rol wanneer een partij bijvoorbeeld een van de gangbare methode afwijkende rekenmethode wil laten doorrekenen die slechts door een specifiek bureau wordt aangeboden. Resumé De rol van de deskundige bij het begroten of berekenen van de schade, ligt vooral in het beoordelen of vaststellen van de uitgangspunten die aan de uiteindelijke beoordeling van de schade of de te vervaardigen berekening ten grondslag worden gelegd. Alhoewel de visie van de deskundige om informatieve reden kan worden verzocht, zal zijn oordeel veelal richting bepalend zijn voor wat betreft de uiteindelijke schadevaststelling. Voor wat betreft de output vervult de rekenkundige vanuit zijn specifieke deskundigheid vooral de rol van uitvoerder, waarbij hem geen ruimte wordt gelaten bijvoorbeeld op basis van eigen inzichten een andere rekenmethodiek toe te passen of anderszins af te wijken van hetgeen hem werd opgedragen. 14 Voorbeelden: rechtbank Zwolle 29 maart 2006, LJN AX2196; rechtbank Zutphen 30 november 2005, LJN AU8168; rechtbank Zutphen 10 januari 2007, LJN BA Zie rechtbank Arnhem 8 augustus 2007, LJN BB2000 en rechtbank Haarlem 7 juli 2006, LJN AX

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit bijvoorbeeld de activiteiten schoonmaken, koken, boodschappen

Nadere informatie

Zelfredzaamheid Persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. De zelfredzaamheid valt niet onder de norm huishoudelijke hulp.

Zelfredzaamheid Persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse levensverrichtingen. De zelfredzaamheid valt niet onder de norm huishoudelijke hulp. De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Versie 3: normbedragen en termijn aangepast per 1 juli 2009 Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp

De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp De Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Definities Huishoudelijke hulp De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden, bestaande uit activiteiten als schoonmaakwerkzaamheden, koken, boodschappen

Nadere informatie

Kinderen hebben de toekomst ; ernstig gekwetste kinderen ook?

Kinderen hebben de toekomst ; ernstig gekwetste kinderen ook? VAN DORT Letselschade Kinderen hebben de toekomst ; ernstig gekwetste kinderen ook? Raoul M.J.T. van Dort 26 november 2009 Aansprakelijkheid: Normschending Nee: benadeelde draagt in beginsel zelf zijn

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen)

Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Rechtbank Maastricht 26 oktober 2011, nr. HA RK 11-88, LJN BU7197 (mr. J.F.W. Huinen, mr. T.A.J.M. Provaas en mr. E.J.M. Driessen) Noot I. van der Zalm Overlijdensschade. Schadeberekening. Inkomensschade.

Nadere informatie

Letselschade!... en nu?

Letselschade!... en nu? Letselschade!... en nu? Een praktische toelichting op het verloop van het schaderegelingstraject na een letselschade. Letselschade Service Letselschade!... en nu? 2 1 Inhoud: pagina Inleiding... 3 Aansprakelijkheid.....

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012 GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken versie 3.7 januari 2012 Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en onder de verantwoordelijkheid van de landelijke

Nadere informatie

Model advies aanvraag

Model advies aanvraag Werkdocument Onderdeel 2: Model-adviesaanvraag Versie 1.0 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 1 van 8 Model advies aanvraag Verschaf alleen informatie die daadwerkelijk

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld)

De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld) De Letselschade Raad heeft in 1999 een richtlijn ontwikkeld voor een efficiënte en slachtoffervriendelijke wijze van afwikkeling

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

Samenwerkende deskundigen

Samenwerkende deskundigen Samenwerkende deskundigen Inschakeling derden (par.10 leidraad) Deskundige doet onderzoek zelf, maar als voor onderdelen/ondersteuning derden nodig zijn, dit kenbaar maken aan parcjen. Ongebruikelijk medisch

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534

ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 ECLI:NL:RBUTR:2011:BV3534 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 28-12-2011 Datum publicatie 09-02-2012 Zaaknummer 287601 / HA ZA 10-1263 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2006:BC8798

ECLI:NL:RBZLY:2006:BC8798 ECLI:NL:RBZLY:2006:BC8798 Instantie Datum uitspraak 08-11-2006 Datum publicatie 09-04-2008 Rechtbank Zwolle-Lelystad Zaaknummer 84721 / HA ZA 03-344 -3 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval

IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval iwmd1212 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf Bladnummer 1 van 6 IWMD Vraagstelling Causaal verband bij ongeval iwmd1212 / Gedragscode Behandeling Letselschade / Medische Paragraaf

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij

Nadere informatie

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA!

alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! alles over letselschade In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! Letselschade U heeft letsel opgelopen bij een ongeval. Dat is erg vervelend. In deze folder leest u hoe we omgaan met letselschade en wat

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

Wie zijn wij? 11 maart 2014

Wie zijn wij? 11 maart 2014 Wie zijn wij? Programma Inleiding Mona de Vries Medisch Letsel Ed Klungers Whiplash Ellen Copini Schadeposten Ellen Copini Smartengeld quiz Mona de Vries Letselschade advocaat? Kwaliteit Kosten aansprakelijke

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 83.99 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen

versie 7 juni 2012 Nota van Toelichting Algemeen Nota van Toelichting Algemeen Met de afkondiging van de Veteranenwet in het Staatsblad (2012, 133) is de grondslag voor de erkenning en waardering en de zorg aan veteranen door het parlement, en daarmee

Nadere informatie

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 15, derde lid, onderdeel b, onder 3, Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Pagina 12 PIV Actualiteitencollege 2016

Pagina 12 PIV Actualiteitencollege 2016 PIV Bulletin 5 Inhoud Pagina 1 Bezwaren en het deskundigenrapport Pagina 6 Van de redactie Pagina 8 (Zes) De Letselschade Raadsdag Pagina 10 De weg naar herstel Pagina 12 PIV Actualiteitencollege 2016

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2008:BD3530

ECLI:NL:CRVB:2008:BD3530 ECLI:NL:CRVB:2008:BD3530 Instantie Datum uitspraak 14-05-2008 Datum publicatie 10-06-2008 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 06-4655 AWBZ Bestuursrecht

Nadere informatie

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K

Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD. Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, LRGD Raad voor de Tuchtrechtspraak U I T S P R A A K Inzake de klacht van [Klaagster BV], gevestigd te [gemeente] aan de [adres], hierna te noemen klaagster,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Versie 3, 6 november 2009 Per 1 januari 2009 is het convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel, afgesloten tussen de afdelingscommissies

Nadere informatie

Partijen worden hierna [VERZOEKER] en [VERZEKERAAR] genoemd.

Partijen worden hierna [VERZOEKER] en [VERZEKERAAR] genoemd. beschikking RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Civiel recht handelskamer locatie Utrecht zaaknummer / rekestnummer: C1161368625 / HA RK 14-103 Beschikking van in de zaak van [VERZOEKER], wonende te [WOONPLAATS],

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL BIJLMERMEER 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op de dienstverlening van de Stichting Rechtswinkel

Nadere informatie

Datum Nijkerk, 27 augustus 2014 Referentie 1056/901C140827 Betreft Reactie op wetsvoorstel affectieschade en zorgkosten van NVvA

Datum Nijkerk, 27 augustus 2014 Referentie 1056/901C140827 Betreft Reactie op wetsvoorstel affectieschade en zorgkosten van NVvA Per post en per e-mail De Letselschade Raad T.a.v. mevrouw drs. D. Lauria, directeur Postbus 93309 2509 AH DEN HAAG Datum Nijkerk, 27 augustus 2014 Referentie 1056/901C140827 Betreft Reactie op wetsvoorstel

Nadere informatie

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis

Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Schade melden tijdens looptijd polis I. Assurantietussenpersoon ook aansprakelijk voor wat hij niet weet Garantie tot aan de deur geldt allang niet meer voor de zorgplicht van de (assurantie)tussenpersoon. Zijn taak houdt, naar Nederlands

Nadere informatie

Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van:

Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van: Beschikking RECHTBANK ALMELO Sector civiel recht zaaknummer: 128288 / HA RK 12-36 datum beschikking: 18 juli 2012 (Im) Beschikking van de meervoudige kamer in de rechtbank Almelo op het verzoek van: Bertha

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.3113 (088.03) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE OSTEOPATHIE. 1. Inleiding. 3. Wie zitten er in de Geschillencommissie?

HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE OSTEOPATHIE. 1. Inleiding. 3. Wie zitten er in de Geschillencommissie? HOE WERKT DE GESCHILLENCOMMISSIE OSTEOPATHIE 1. Inleiding U heeft een geschil met uw Osteopathie zorgaanbieder. Samen komt u er niet uit. U kunt dan de hulp inroepen van de Geschillencommissie Osteopathie.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De rechten van grootouders

De rechten van grootouders Mr E.L.M. Louwen advocaat familierecht/mediator Bierman advocaten, Tiel De rechten van grootouders Wet Al jaren vragen grootouders aan de rechter om een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Al jaren

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2013:174, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2013:174, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2014:934 Instantie Raad van State Datum uitspraak 19-03-2014 Datum publicatie 19-03-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201301948/1/A3 Eerste

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/BelastingTelefoon te Groningen. Datum: 13 december 2011. Rapportnummer: 2011/360

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/BelastingTelefoon te Groningen. Datum: 13 december 2011. Rapportnummer: 2011/360 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/BelastingTelefoon te Groningen. Datum: 13 december 2011 Rapportnummer: 2011/360 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat de Belastingdienst/BelastingTelefoon

Nadere informatie

48. Is een letselschade-uitkering verknocht?

48. Is een letselschade-uitkering verknocht? 48. Is een letselschade-uitkering verknocht? EMMA M. KOSTENSE Veel letselschadezaken worden afgewikkeld door middel van een vaststellingsovereenkomst waarbij aan de rechthebbende een bedrag ineens wordt

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/126 Mo. i n d e k l a c h t nr. 185.99. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/126 Mo. i n d e k l a c h t nr. 185.99. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 185.99 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering

Fair Value Business Valuation. Specialist in Ondernemingswaardering Fair Value Business Valuation Specialist in Ondernemingswaardering PROFIEL Fair Value Business Valuation heeft zich, als één van de weinige bureaus in Nederland, uitsluitend toegelegd op het specialisme

Nadere informatie

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ

Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT Documenteigenaar: Steffie Velthuis Functie: Functie: Jurist Toepassingsgebied: Geheel BJZ Kwaliteitshandboek Bureau Jeugdzorg Flevoland Reglement Cliëntenraad Uitgiftedatum: 22 mei 2014 Evaluatiedatum: 22 mei 2016 Vastgesteld op: 2 april 2009 Versie: 2.0. Update mei 2014 Vastgesteld door: MT

Nadere informatie

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld.

3.2 Voor hoeveel bent u verzekerd? U bent verzekerd voor maximaal het bedrag dat op uw polisblad staat vermeld. Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden Artikel 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Schadeverzekering Inzittenden zijn onlosmakelijk

Nadere informatie

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging

ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging REGLEMENT op de tuchtrechtspraak voor de leden van IIA-Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging De raad van tucht Artikel 1 1 De raad van tucht is belast met de behandeling van

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 019.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude Toelichting Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 Zoeterwoude Inleiding De nieuwe beleidsregels vormen met de nieuwe verordening een trendbreuk met de oude regels (ooit verstrekkingenboek geheten),

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743

ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743 ECLI:NL:CRVB:2010:BM6743 Instantie Datum uitspraak 21-05-2010 Datum publicatie 08-06-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 06-3679 WAO + 09-4841

Nadere informatie

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe,

Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, Edèlhoogachtbare Heer/Vrouwe, X Z (belanghebbende), \ beroep in cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 4 juli 2013. Bij brief van 11 oktober 2013 heeft de griffier mij

Nadere informatie

Privacy en letselschaderegeling

Privacy en letselschaderegeling Privacy en letselschaderegeling (workshop 1) 1 e ronde: 13.30 14.15 uur 2 e ronde: 14.30 15.15 uur 12 e PIV Jaarconferentie, vrijdag 30 maart 2012 mr. ir. Jørgen Simons Twee thema s 1. Inzage slachtoffer

Nadere informatie

LRGD Symposium donderdag 26 november 2015

LRGD Symposium donderdag 26 november 2015 LRGD Symposium donderdag 26 november 2015 De deskundige in (toekomst)perspectief: uitwisseling gewenst. Mr. J.H.J. van Erk De deskundige bij planschade en nadeelcompensatie Advisering door een deskundige

Nadere informatie

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht

De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De kosten van het voorlopige deskundigenbericht bij een beroep op het blokkeringsrecht Hof Arnhem 13 januari 2009, zaaknummer 200.005.438 I. van

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-262 d.d. 17 september 2012 (prof. mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. drs. D.J. Olthoff,

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:4509

ECLI:NL:RBNHO:2016:4509 ECLI:NL:RBNHO:2016:4509 Instantie Datum uitspraak 06-06-2016 Datum publicatie 17-06-2016 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 15 _ 4995 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

"^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op

^&& groningen 1/) CC UJ 2 5 MEI 2011. Aan Provinciale Staten. Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer E-mail Antwoord op "^&& groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Verlies van een kans bij medische aansprakelijkheid

Verlies van een kans bij medische aansprakelijkheid Verlies van een kans bij medische aansprakelijkheid NIS 13 september 2012 August Van Rb. Alkmaar 3 oktober 2002, LJN AE8326 Uitgangspunten: Tijdige behandeling: Te late behandeling: 30% kans op overlijden

Nadere informatie

Artikel 11 (onderdeel A van het wijzigingsbesluit) wordt gewijzigd als volgt: Nieuwe tekst

Artikel 11 (onderdeel A van het wijzigingsbesluit) wordt gewijzigd als volgt: Nieuwe tekst Wijziging Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [iets] = door gemeente in te vullen. - [iets] = facultatief. - [iets EN/OF iets] = door

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

Ervaringen van rechters met whiplash M R. H. D E H E K 3 0 M A A R T 2 0 1 2

Ervaringen van rechters met whiplash M R. H. D E H E K 3 0 M A A R T 2 0 1 2 Ervaringen van rechters met whiplash M R. H. D E H E K 3 0 M A A R T 2 0 1 2 Stereotypering van een whiplashzaak: - dik en voorspelbaar - rituele dans om de deskundige(n) en de vraagstelling - vaste standpunten

Nadere informatie

faillissement 18 Rechtspraak 28

faillissement 18 Rechtspraak 28 28 - De looptijd van de schuldsaneringsregeling na voorafgaand faillissement Eva Timmermans Rechtbank Den Haag 27 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:7671 1. Inleiding In de wet staat dat de termijn van de schuldsaneringsregeling

Nadere informatie

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag?

1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? IK KRIJG DE VRAAG OM EEN PGB TE INDICEREN, WAT DOE IK? 1. Hoe stap ik het (her)indicatiegesprek in bij een cliënt met een gerichte PGB-vraag? Als verpleegkundige kom je nooit bij een cliënt om een PGB

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 Rapport Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (verder te noemen: IZA) hem voorafgaand aan de behandeling

Nadere informatie

Krijg de hulp die u verdient!

Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Als u door een ongeval of een medische fout letselschade oploopt, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Misschien

Nadere informatie

Medische gegevens en privacy

Medische gegevens en privacy mr. N.W.J. (Nicole) van der Stokker-Welsink advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

De (6-3)-norm bij kapitalisatie van letselschades: waarom wegdoen wat goed is?

De (6-3)-norm bij kapitalisatie van letselschades: waarom wegdoen wat goed is? De (6-3)-norm bij kapitalisatie van letselschades: waarom wegdoen wat goed is? 1. Inleiding In Verkeersrecht 1 van 2006 hield dr. L.H. Pals een pleidooi voor het loslaten van de als zodanig aangeduide

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw

M.F.L.A. van Oosterhout. Maatschappelijke Aangelegenheden. S.A.J. Terlouw Raadsbrief Made, 10 januari 2012 Registratienr.: Onderwerp: Risico's gemeentelijk inkomensbeleid m.b.t. de Wmo Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M.F.L.A. van Oosterhout Maatschappelijke

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049

ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 ECLI:NL:CRVB:2009:BI9049 Instantie Datum uitspraak 28-05-2009 Datum publicatie 22-06-2009 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 07-4976 AOW Bestuursrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/16/ / HA RK

ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/16/ / HA RK ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 03-07-2015 Datum publicatie 06-07-2015 Zaaknummer C/16/393610 / HA RK 15-129 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

PROCEDURE PREMIEVRIJSTELLING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID WAARVAN DE 1 E ZIEKTEDAG VOOR 1 JANUARI 2015 LIGT

PROCEDURE PREMIEVRIJSTELLING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID WAARVAN DE 1 E ZIEKTEDAG VOOR 1 JANUARI 2015 LIGT PROCEDURE PREMIEVRIJSTELLING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID WAARVAN DE 1 E ZIEKTEDAG VOOR 1 JANUARI 2015 LIGT Procedure als bedoeld in artikel 11 van het Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/116 WA. i n d e k l a c h t nr. 056.00. hierna te noemen 'klaagster',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/116 WA. i n d e k l a c h t nr. 056.00. hierna te noemen 'klaagster', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 056.00 ingediend door: vertegenwoordigd door hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MAART 2015 C.14.0017.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0017.F AXA BELGIUM nv, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

arbeidsdeskundige aspecten bij letselschade Presentatie voor het NIS 8 mei 2014

arbeidsdeskundige aspecten bij letselschade Presentatie voor het NIS 8 mei 2014 arbeidsdeskundige aspecten bij letselschade Presentatie voor het NIS 8 mei 2014 Even voorstellen Peter van der Ham en Hilde Artoos, beide registerarbeidsdeskundige en gerechtelijk deskundige Gespecialiseerd

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters?

Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters? Universiteit Utrecht Grondslagen van het recht Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters? Auteur: Nick Verboom Docent:

Nadere informatie

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst te Almere (voorheen Belastingdienst/Randmeren) Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ontvanger van

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 Resumé C-371/12-1 Zaak C-371/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over De Letselschade Richtlijnen

Veel gestelde vragen over De Letselschade Richtlijnen Veel gestelde vragen over De Letselschade Richtlijnen Richtlijnen Algemeen Door wie zijn De Letselschade Richtlijnen opgesteld? De Letselschade Richtlijnen zijn tot stand gekomen in de Werkgroep Materiële

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

Procesgang Zwaar letsel. Nadere uitwerking van de Gedragscode Behandeling Letselschade

Procesgang Zwaar letsel. Nadere uitwerking van de Gedragscode Behandeling Letselschade Procesgang Zwaar letsel Nadere uitwerking van de Gedragscode Behandeling Letselschade Toelichting procesgang RBV: rechtsbijstandverzekeraars WAV: aansprakelijkheidsverzekeraar Inleiding De Procesgang GBL

Nadere informatie

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer

Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer Advies over juridische consequenties verlenging/overschrijding vastgelegde normtijden voor opkomst van de brandweer 14 februari 2011 A.M. Hol, Universiteit Utrecht 1 Vraagstelling: Heeft overschrijding

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie