De vaststelling van vermogensschade wegens gederfde winst of geleden verlies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vaststelling van vermogensschade wegens gederfde winst of geleden verlies"

Transcriptie

1 De vaststelling van vermogensschade wegens gederfde winst of geleden verlies Nr. 66 J. Joling 1 In deze bijdrage worden de hoofdregels van de berekening van gederfde winst en geleden verlies, internationaal veelal aangeduid als economic losses of commercial damages en in Nederland als zuivere vermogensschade of bedrijfsschade, besproken. Het gaat hierbij niet om het juridische kader het bestaan van een schadevergoedingsplicht op grond van de wet of een overeenkomst maar om de wijze van berekening van dergelijke schade. Welke schade-elementen kunnen worden onderscheiden en dus welke aspecten moeten worden beoordeeld ten behoeve van de berekening van de schadevergoeding. 1 J. Joling is werkzaam bij Nauta Dutilh en als hoogleraar schadeonderzoek verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. NTBR 2007/10 461

2 1. De kaders van de vermogensschadevergoeding Het kapstokartikel voor wat moet worden verstaan onder schade en vermogensschade, is art. 6:95 BW: De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft. 2 Art. 6:96 BW bevat een nadere uitwerking van art. 6:95 BW: 1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking: a. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht; b. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid; c. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (...). 3 De gederfde winst nog even afgezien van de inhoud van dit nogal lastig te omschrijven begrip wordt naar de heersende leer concreet berekend: voor vergoeding komt niet de winst in aanmerking die de benadeelde had kunnen maken, maar de winst waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij die werkelijk zou hebben gemaakt als de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet had voorgedaan. 4 Daarbij mag de winstderving niet (te) speculatief zijn. 5 Een voorbeeld: voor de vaststelling van de winstderving moet bij de concrete schadevaststelling worden gekeken naar de werkelijke winstcijfers van de benadeelde. Dus niet naar de branchegemiddelden of naar een business plan van enkele jaren oud, maar naar de resultaten die in de periode voor de schadedatum zijn behaald en naar de prognose voor de periode daarna. Het realiteitsgehalte van die prognose kan mede worden getoetst aan de omzet- en winstcijfers die in de periode voor de schadedatum zijn gerealiseerd. Ook zal de totstandkoming en de formele vaststelling van een prognose objectief moeten kunnen worden getoetst aan de hand van directienotulen, notulen van de vergadering van de raad van commissarissen, en dergelijke. Een ander voorbeeld: als de schade in verband met extra loonkosten om productiestagnatie in te halen moet worden bepaald, wordt er gekeken naar de werkelijk betaalde lonen en niet naar de gemiddelde loonkosten van de bedrijfstak waarin de benadeelde opereert. Winstderving kan door een breed scala van oorzaken ontstaan: een computersysteem functioneert niet goed, of er worden te weinig, verkeerde of ondeugdelijke grondstoffen (al dan niet te laat) geleverd, enzovoort. Het gevolg is dat de omzet stagneert, terwijl de vaste lasten doorlopen. Per saldo ontstaat dan winstderving. In tegenstelling tot zaakschade is winstderving niet direct waarneembaar en door inspectie en taxatie vast te stellen. Het gaat immers om gemiste geldstromen. Een probleem bij het bepalen van de omvang van de gederfde winst is ook dat tal van factoren van invloed hadden kunnen zijn op de winst van de onderneming wanneer de schadeveroorzakende gebeurtenis zou zijn uitgebleven. Te denken valt aan algemene invloeden, zoals conjunctuurwijzigingen, onvoorziene weersomstandigheden, afwijkende valutakoersen, onverwachte politieke ontwikkelingen en grillige kooptrends. 6 De invloed van het schadetoebrengende feit is daardoor vaak moeilijk te isoleren. De wijze waarop de benadeelde ondernemer reageert op het schadetoebrengende feit door schadebeperkende maatregelen te treffen, beïnvloedt de omvang van de winstderving. De duur van de periode waarover schade wordt geleden, is immers veelal van directe invloed op de omvang van de schade. Wanneer de schadeoorzaak snel wordt weggenomen, bijvoorbeeld door de beschadigde productiemiddelen zo spoedig mogelijk te repareren of te vervangen, kan men de winstderving op korte termijn beperken en op langere termijn zelfs voorkomen. Tussen het moment dat het schadeveroorzakende feit zich manifesteert en het moment dat er afdoende maatregelen kunnen worden getroffen om de oorzaak van de schade weg te nemen, ligt dan nog altijd een periode waarin winstderving optreedt. Er kan een situatie aan de orde zijn die niet direct door een herstel- of vervangingsactie te beïnvloeden is, bijvoorbeeld indien een schadeoorzaak buiten de sfeer van zaakschade ligt. Dat kan zijn als omzet wordt misgelopen doordat een product op de markt is gebracht dat inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, of door oneerlijke reclame. Om de hypothetische omzet- en winstontwikkeling van de benadeelde vast te stellen kunnen de cijfers van marktontwikkelingen en van branchegenoten/concurrenten 2 Met de woorden ander nadeel verwijst de wet met name naar de immateriële schade, zoals genoemd in art. 6:106 BW. Dergelijke schade, ander nadeel dan vermogensschade, wordt hier verder niet behandeld. 3 Art. 6:96 BW lid 2c laat ik verder buiten beschouwing. 4 De Hoge Raad heeft aangaande winstderving al in de negentende eeuw een abstracte wijze van schadeberekening afgewezen (HR 13 juni 1890, W 5889). Verschillende auteurs verdedigen deze keuze; voor een overzicht zie Salomons, Schadevergoeding: zaakschade, 1993, nr HR 25 januari 1957, NJ 1957, 114. De Hoge Raad overwoog: dat de rechter ter bepaling van de door de onrechtmatige gedragingen veroorzaakte schade bestaande in gederfde winst, zou behoren na te gaan welke voordelen de gelaedeerde bij het achterwege blijven dier gedraging zou hebben kunnen genieten; dat echter als door de onrechtmatige gedraging veroorzaakt in den zin der wet voor vergoeding uitsluitend in aanmerking komt schade die een redelijkerwijze te verwachten gevolg is van die gedraging, en dan ook de rechter in zijn onderzoek heeft te betrekken alleen die winstderving, die als een zodanig gevolg der gedraging is gesteld. 6 Zie onder meer Bloembergen, Schadevergoeding bij onrechtmatige daad, 1965, nr. 55, voor voorbeelden uit de scheepvaartwereld. Hij noemt de discussies over stilligschade in relatie tot het uitstellen van reparatie en weersomstandigheden. 462 NTBR 2007/10

3 uiteraard wel een rol spelen. In een claim wegens vermogensschade tegen de Staat der Nederlanden in verband met een strafrechtelijk onderzoek dat tegen eiser (een makelaarskantoor) was ingesteld, vroeg de rechtbank zich af of de inkomensontwikkeling van eiser significant van het gemiddelde (met inbegrip van alle kenbare andere oorzaken) afweek. 7 De deskundige kreeg vervolgens de vraag voorgelegd of de omzetten en winsten die eiser gedurende de jaren 1984 tot heden in zijn onderneming heeft gerealiseerd in overeenstemming zijn met hetgeen te dien aanzien in zijn branche in die periode gemiddeld voor een onderneming als de zijne mocht worden verwacht. In zijn rapportage gaf de deskundige aan dat deze vergelijking niet zonder meer opgaat, maar dat het (voor de eiser nadelige) verschil ook afhankelijk is van onmeetbare factoren als ondernemerskwaliteiten. In het Pootaardappelen-arrest concludeerde de Hoge Raad dat de redelijke winstverwachting van de benadeelde concreet moest worden beoordeeld: ter bepaling van de gederfde winst behoort niet te worden nagegaan welke voordelen de gelaedeerde zou hebben genoten als de wanprestatie achterwege was gebleven, doch moet worden onderzocht welke schade, gezien de omstandigheden van het concrete geval, als een redelijkerwijs te verwachten gevolg van die wanprestatie kan worden beschouwd. 8 In het arrest ENCI/Lindelauf bepaalde de Hoge Raad dat de basis voor schadevaststelling na stagnatie in de bedrijfsactiviteiten niet het theoretische productieverlies, maar het werkelijke omzetverlies moet zijn. 9 Productieverlies behoeft niet per definitie tot omzetverlies te leiden, bijvoorbeeld doordat het verlies kan worden opgevangen uit de voorraad. Als de benadeelde ondanks de stagnatie geen lagere omzet heeft, terwijl er ook geen sprake is van een ongunstige(r) voorraadvorming, heeft hij geen schade geleden. 3. Principe van de vermogensschadeberekening wegens winstderving of verlies De vermogensschade dient in zijn algemeenheid te worden bepaald volgens de Differenz-hypothese: het verschil tussen de financiële situatie zoals deze zou zijn geweest zonder schadeveroorzakende gebeurtenis en de werkelijke financiële situatie. Deze berekeningswijze is van toepassing op vermogensschade ongeacht de vraag of deze is veroorzaakt door 1) zaakschade of 2) een andere oorzaak. In het eerste geval valt te denken aan vermogensschade die ontstaat door een stagnatie in de bedrijfsactiviteiten vanwege een materiële schade aan activa die in het bedrijf gebruikt worden, bijvoorbeeld door brand of door productiestilstand doordat een (ondeugdelijke) machine uitvalt. In het tweede geval gaat het om schade die is ontstaan zonder dat er sprake is van een relatie met een zaak, zoals ten gevolge van wanprestatie. Te denken is aan een verkeerd advies na een due-diligenceonderzoek, waardoor de koper van een bedrijf wordt geconfronteerd met onverwachte tegenvallers, zoals meer oninbare debiteuren dan verwacht of een minder courante voorraad, resulterend in een lagere waarde van de deelneming. In dergelijke gevallen zal de invalshoek van de schadeberekening het negatieve vermogensverschil, ofwel de lagere waarde van een actief, zijn. Als de schade is gerelateerd aan de (lagere) waarde van een belang in een onderneming (deelneming of dochterbedrijf) zal deze veelal worden bepaald aan de hand van het verschil tussen de opgeofferde waarde (de voor de overname betaalde prijs) en de werkelijke waarde (welke prijs zou zijn betaald als de gegevens juist en volledig waren geweest). Het verschil (het nadeel voor de koper) ontstaat ook dan veelal door winstderving (als gevolg van omzetverlies en/of extra kosten). De winstderving leidt tot een vermogensdaling bij de benadeelde; direct (in geval van zogenoemde afgeleide schade), of indirect (via een deelneming in een bedrijf). 10 Hierna wordt de winstderving als insteek genomen en geen aandacht besteed aan de verschillende methoden voor bedrijfswaardering. De definitie van de schadeberekening volgens de Differenz-hypothese lijkt ervan uit te gaan dat de winstderving kan worden bepaald door twee winst-en-verliesrekeningen te weten: 1. de soll-positie (een geprognosticeerde winst-en-verliesrekening zonder effect van de schade) en 2. de ist-positie (de feitelijke winst-en-verliesrekening) met elkaar te vergelijken en de verschillen te analyseren. Deze benadering is om een aantal redenen in de praktijk echter niet of nauwelijks toepasbaar. Het is vaak verre van eenvoudig om over een willekeurige periode dus beginnend op de schadedatum en eindigend op de dag dat er geen effecten van de schade meer waarneembaar zijn in de cijfers een winst-en-verliesrekening op te stellen. De vergelijking van die cijfers met een referentieperiode, bijvoorbeeld dezelfde periode in het jaar daarvoor, is vrijwel nooit meer exact mogelijk. Bovendien raakt een schadeveroorzakende gebeurtenis niet zelden slechts een deel van het bedrijf of één vestiging. Een zogenoemde total loss-situatie die het gehele bedrijf treft, is vrijwel uitgeslo- 7 HR 19 december 2003, LJN AL HR 28 januari 1977, NJ 1978, 174. De eiser vorderde niet vergoeding van een abstract berekende schade (bestaande in het verschil in waarde tussen de zaken die moesten worden geleverd en de zaken die in feite waren geleverd), maar gederfde winst, omdat zijn aardappelteelt met de pootaardappelen mislukt was. De schade was nog beperkt gebleven, doordat hij de grond alsnog had gebruikt voor bonenteelt. 9 HR 18 april 1986, NJ 1986, 567. Dit is een van de weinige arresten van de Hoge Raad waarin de termen abstracte en concrete schadeberekening expliciet worden genoemd. Het college is terughoudend in het gebruik van deze begrippen. 10 Zie Kroeze, Afgeleide schade en afgeleide actie, 2004, p en p. 23. Als een vennootschap schade lijdt door winstderving, neemt haar vermogen af, althans stijgt minder dan zonder schadeveroorzakende gebeurtenis. Hierdoor zal de (verkoop)waarde van de aandelen in die vennootschap dalen (of minder stijgen) en is er minder vermogen beschikbaar voor dividenduitkering; hierdoor lijden houders van die aandelen schade. Het gaat dan om zogenoemde afgeleide schade: de schade die een aandeelhouder als gevolg van waardevermindering van zijn aandelen lijdt wanneer en voor zover deze waardevermindering is veroorzaakt door schade die aan de vennootschap is toegebracht. Een dergelijke schade loopt via het vermogen van de vennootschap. NTBR 2007/10 463

4 ten, zodat de invloed van de schade niet direct valt af te leiden uit de jaarrekening(en). Vanwege deze praktische implicaties wordt de vermogensschade in de praktijk berekend op basis van de brutowinstderving die is ontstaan door het omzetverlies dat ten gevolge van een schadeveroorzakende gebeurtenis is geleden. De brutowinst wordt gevormd door de opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten minus de variabele kosten. Als variabele kosten worden de kosten aangemerkt die, afhankelijk van de (omvang van de) bedrijfsactiviteiten, toe- of afnemen, zoals de kosten van grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Voor de berekening van de schade dient dan het verschil te worden bepaald tussen de brutowinst die zou zijn behaald indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet had voorgedaan, en de feitelijk behaalde brutowinst nu de gebeurtenis zich wel heeft voorgedaan. Dit is stap 1 van de schadeberekening. Vervolgens dient te worden bepaald of er behalve schade ook besparingen op vaste kosten of andere voordelen zijn ontstaan. Hierbij kan worden gedacht aan bespaarde loonkosten doordat er geen uitzendkrachten meer nodig waren, minder energiekosten doordat er tijdelijk minder bedrijfsactiviteiten waren of een schadevergoeding uit anderen hoofde. Deze komen dan ingevolge art. 6:100 BW in mindering op de schadevergoeding. De bepaling van deze voordelen is stap 2. Teneinde de schade te beperken kan de benadeelde extra kosten hebben gemaakt. Deze zogenoemde bereddingskosten komen voor schadevergoeding in aanmerking, mits ze redelijk zijn (art. 6:96 lid 2 onder a BW). Dat is stap 3. In schema: Figuur 1. Stappen in een schadeberekening Stap 1 Stap 2 Stap 3 Bepalen van de brutowinstderving = omzetverlies x brutowinstpercentage. Bepalen van besparingen op vaste kosten en andere voordelen. Bepalen van extra kosten (bereddingskosten). De wijze van berekening van de schade is niet afhankelijk van de schadeoorzaak. Anders gezegd: ze geldt voor elke vermogensschade. De aspecten van de Differenz-hypothese komen daarbij alle aan de orde. Deze elementen van de schadeberekening brutowinstderving, besparingen en extra kosten lijken in theorie goed hanteerbaar te zijn, maar leiden in de praktijk van de schaderegeling tot onduidelijkheden en discussies. Dit wordt met name veroorzaakt door het hypothetische karakter van de schadeberekening (what if-scenario). De brutowinst(derving) is het vertrekpunt voor de schadeberekening. 11 De brutowinst wordt gevormd door de opbrengst uit de bedrijfsactiviteiten minus de variabele kosten. Dat zijn de kosten die toe- of afnemen met de (omvang van de) bedrijfsactiviteiten, zoals de kosten van grondstoffen en verpakkingsmaterialen. Voor de vaststelling van de schade dient dan het verschil te worden bepaald tussen de brutowinst die zou zijn behaald indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet had voorgedaan en de feitelijk behaalde brutowinst nu de gebeurtenis zich wel heeft voorgedaan. Vervolgens dient te worden vastgesteld of er sprake is van besparingen op vaste kosten of andere voordelen, alsmede van extra kosten die zijn gemaakt om de schade te beperken. In het volgende cijfervoorbeeld komen de verschillende elementen van een vermogensschade wegens winstderving aan de orde. Figuur 2. Elementen van een vermogensschade Indien de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet had voorgedaan Nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan Verschil Omzet /- 50 Inkoopwaarde van de omzet Overige variabele kosten Brutowinst /- 24 Vaste kosten Extra kosten 15 -/-15 Nettowinst voor belastingen /-29 De vermogenschade is dan dus 29 en bestaat uit brutowinstderving 24 -/- bespaarde vaste kosten 10 + extra kosten Stap 1: bepalen van de brutowinstderving Uitgangspunt voor de berekening van de schadevergoeding is dat niet de winst die de benadeelde had kunnen maken voor schadevergoeding in aanmerking komt, maar alleen de winst waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat die werkelijk zou zijn gemaakt als de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, niet zou hebben plaatsgevonden; daargelaten nog het vereiste van causaal verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de opgetreden winstderving of het geleden verlies. Daarbij mag de winstderving niet te speculatief worden berekend. Anders gezegd: de redelijkheid en waarschijnlijkheid van de gederfde winst moet worden beoordeeld. Dit geldt voor vermogensschade en ongeacht of deze is veroorzaakt door zaakschade of een andere oorzaak In de schadepraktijk heet dit ook wel de top-down-benadering. 12 De post belastingen is, behalve in het kader van voordeelsverrekening (stap 2 van de schadeberekening), niet van invloed op de schadeberekening. De schade-uitkering behoort tot de nettowinst vóór belastingen (de over de winst verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting). De schadevergoeding moet fiscaal dan ook op dezelfde wijze worden behandeld als in de situatie zonder schadeveroorzakende gebeurtenis; deze volgt het regime van de oorspronkelijke prestatie. Zie ook HvJ EG van 15 december 1993, C-63/92, Jur. 1993, p. I Voor de vermogensschadeberekening als gevolg van zaakschade moet (concreet) worden uitgegaan van het gebruik van de zaak dat is gederfd en niet van het gebruik dat de benadeelde had kúnnen hebben. Als geen sprake is van zaakschade maar van een andere oorzaak, zoals een te late levering of een adviesfout, dient ook de werkelijke schade op basis van de redelijke en waarschijnlijke winstverwachting te worden bepaald (vgl. HR 17 februari 1956, NJ 1956, 127: bij de berekening van de vergoeding wegens te late oplevering van een verpacht weiland gaat het om de winst die de pachter werkelijk zou hebben genoten). 464 NTBR 2007/10

5 De invloed van het schadetoebrengende feit moet daarbij geïsoleerd worden bezien. De algemene factoren die van invloed zijn op het gebruik, zoals het weer, de conjunctuur en politieke ontwikkelingen, laten zich echter soms moeilijk separaat beoordelen. Toch zal aan de beantwoording van de vragen ten aanzien van de reparatie- en vervangingsmogelijkheden bij zuivere vermogensschade als gevolg van zaakschade, de vraag voorafgaan of de gebruiksmogelijkheid door de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, wel is ontnomen en, daarmee samenhangend, of door het ontnemen van de gebruiksmogelijkheid wel schade is geleden. Een voor de schadeberekening essentiële vraag is of moet worden uitgegaan van de informatie die beschikbaar was ten tijde van de schadeveroorzakende gebeurtenis (ex ante) of van de achteraf gebleken feiten en omstandigheden (ex post). In literatuur over het onderwerp vermogensschade wordt het bestaan van verschillende benaderingswijzen/methoden ook onderkend. Zo onderscheiden Dunbar en Wagner 14 grofweg drie kampen, te weten: voorstanders van 1. ex ante schadevergoedingen: schade moet worden gemeten op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis; 2. ex post schadevergoedingen: schade moet worden gemeten op het moment van de rechtzaak of het vonnis en; 3. hybride schadevergoedingen: schade moet worden gemeten door uit te gaan van een mix van de twee voornoemde methoden. Voorstanders van de ex ante-benadering zeggen dat een schadevergoeding dient te worden bepaald op grond van de informatie die er bestond op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis; de toen geldende verwachting is bepalend. Voorstanders van de ex post-benadering gaan uit van alle informatie die bekend is tot het vonnis. Met het bovenstaande voorbeeld lijkt het voor de hand te liggen dat bij berekening van vermogensschade gekozen moet worden voor een ex post-benadering. In werkelijkheid ligt de zaak echter gecompliceerder en blijken er ook nadelen te kleven aan het gebruik van de ex post-benadering. Bij toepassing van de ex post-benadering bestaat immers het gevaar dat men waarde toevoegt (of afneemt) als gevolg van perfect hindsight. 15 Hiermee wordt bedoeld: het gevaar dat de positieve (of negatieve) invloed van ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld markt- of omzetontwikkelingen, na het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis een hogere (of lagere) waarde aan het schadeobject toekennen dan op grond van de verwachtingen op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis gerechtvaardigd is. Door gebruik van perfect hindsight wordt het (ondernemings)risico feitelijk buiten beschouwing gelaten. In het voorbeeld van het gestolen lot betekent het dat bij gebruik van de ex post-benadering geheel buiten beschouwing wordt gelaten dat u óók het risico liep om géén miljonair te worden. Het buiten beschouwing laten van het bestaan van (ondernemings)risico betekent dat de schadevergoeding elementen bevat die niet zijn toe te schrijven aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Impliciet wordt dan namelijk ook de premie vergoed die elke ondernemer of investeerder betaalt voor het risico dat hij loopt over zijn onderneming of investering. Dit is theoretisch onjuist en leidt in veel gevallen tot overcompensatie van de schade. Een tweede bezwaar tegen de zuivere ex post-benadering is de invloed van het tijdsverloop. Hiermee wordt bedoeld dat de hoogte van de schadevergoeding afhankelijk is van de informatie die in de loop van de tijd bekend wordt. Door de bezwaren die er kleven aan zowel een zuivere ex ante- als een zuivere ex post-benadering van de vermogensschadeberekening wordt door deskundigen veelal gezocht naar een mix van beide methoden. Bij deze zogenaamde hybride methode van vermogensschadeberekening worden de verschillende kenmerken van de ex anteen ex post-benadering door elkaar heen gebruikt. Dit komt vaak neer op de volgende werkwijze: Figuur 3 Stap Werkwijze Kenmerk: ex ante/ ex post? 1. Bepaal de soll-positie op het moment van berekening van de schade 2. Bepaal de ist-positie op het moment van berekening van de schade 3a. Disconteer de istpositie Bepaal de verwachte winst op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis aan de hand van tot dan toe bekende informatie. Bepaal de gerealiseerde winst op het moment van de schadeberekening aan de hand van alle beschikbare informatie. Bereken de contante waarde tegen de werkelijke rentevoet naar het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. ex ante ex post ex ante 3b. Bereken het verschil soll -/- ist = schade hybride tussen 1 en 3a 16 n Normale/verwachte omzet en (bruto)winst Voor de bepaling van de (bruto)winstderving moet allereerst de normale (verwachte) omzet en (bruto)winst gedurende de schadevergoedingsperiode worden vastgesteld. Deze cijfers hebben het karakter van een prognose en zullen niet nauwkeurig kunnen worden vastgesteld, omdat iets moet worden bepaald dat zich niet heeft voorgedaan. De toevoeging normaal in de zin van gebruikelijk geeft verder aan dat bijzondere (incidentele) invloeden 14 M.K. Dunbar en M.J. Wagner, Hoofdstuk 13: Differences between Economic Damages Analysis and Business Valuation, in: R.F. Reilly, R.P. Schweihs (eds.), Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis, McGraw-Hill Dunbar en Wagner noemen dit using the book of wisdom. 16 Afhankelijk van het geval kan ook eerst het verschil tussen 1 en 2 worden bepaald waarna het verschil contant wordt gemaakt naar het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. NTBR 2007/10 465

6 geen rol mogen spelen. Dit geldt ook voor het in aanmerking te nemen brutowinstpercentage. Dit moet worden gecorrigeerd voor bijzondere invloeden, zoals incidentele orders of uitverkoopacties. Aldus ontstaat een genormaliseerd brutowinstpercentage. Het beoordelen van geprognosticeerde cijfers komt hierna uitgebreid aan de orde, omdat dit in feite de kern van de schadeberekening is en tegelijk het minst eenvoudig te beoordelen element. Het antwoord op de vraag welke omzet of (bruto)winst de benadeelde zou hebben behaald als de schadeveroorzakende gebeurtenis zich niet had voorgedaan, kan in eerste instantie, indicatief, worden afgeleid uit de desbetreffende cijfers over de periode vóór de schadedatum. Ex ante-gegevens, zoals omzet- of winstprognoses, kunnen niet op een zodanige wijze worden opgesteld en gecontroleerd dat (nagenoeg) zekerheid ontstaat dat de situatie zich zal ontwikkelen zoals in de prognose is voorzien. 17 Voor schadeonderzoeken zal men enerzijds gebruik kunnen maken van (periodiek opgestelde) prognoses die al op de schadedatum bestonden en anderzijds van prognoses die specifiek betrekking hebben op de periode na de schadedatum. Het gaat dan om gekwantificeerde prognoses. 18 n Gerealiseerde omzet en (bruto)winst Voor de bepaling van de (bruto)winstderving moeten voorts de omzet en de (bruto)winst worden vastgesteld die gedurende de schadevergoedingsperiode zijn gerealiseerd. Deze kunnen in afwijking van de verwachte cijfers wel nauwkeurig worden vastgesteld, maar ook hier is de vraag van belang of hierop andere factoren van invloed zijn geweest die geen causaal verband hebben met de schadeveroorzakende gebeurtenis, maar wel een negatieve invloed hebben op de cijfers. Deze factoren kunnen van diverse aard zijn: bijvoorbeeld algemene vermindering van de vraag, grondstofschaarste, weersomstandigheden, opkomende concurrentie of interne problemen. Het causale verband tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de gemiste omzet of winst is essentieel. Andere invloeden op omzet of winst moeten derhalve buiten beschouwing blijven of worden geëlimineerd. Door de omzet en (bruto)winst vóór en na de schadedatum nader te analyseren kan men dergelijke factoren traceren. Een grote mate van zekerheid kan daarmee niet worden verkregen. Meer algemene na-ijleffecten van een schade, zoals die ten gevolge van imagobeschadiging en marktverlies, laten zich niet of niet op doelmatige wijze door middel van onderzoek vaststellen, maar zullen aannemelijk moeten worden gemaakt en hun omvang zal vervolgens moeten worden geschat. Het onderzoek richt zich hier op de volledigheid van de omzet die na de schadedatum is verantwoord. De toerekening van de omzet aan de juiste periode speelt een rol: het verschuivinggevaar treedt op. De benadeelde heeft er immers belang bij om de omzet en de (bruto)winst die in de schadeperiode zijn gerealiseerd zo laag mogelijk voor te stellen, wat leidt tot een hogere winstderving en dus tot een hogere schadeclaim. Dit kan door omzet die ná schadedatum is gerealiseerd, te verschuiven naar de periode vóór schadedatum. Aan het eind van de schadevergoedingsperiode speelt dit ook: de benadeelde kan er dan belang bij hebben om omzet die feitelijk gerealiseerd is in de schadevergoedingsperiode, administratief te verantwoorden in de periode daarna. De toetsing van de volledigheid van de omzetverantwoording kan vooral worden uitgevoerd door omzetgegevens te verifiëren aan de hand van andere registraties en documenten, zoals een orderregistratiesysteem, offertes of contracten. Het hangt af van de kwaliteit van de administratieve organisatie en interne beheersing of een dergelijke verbandscontrole toereikende informatie oplevert. 5. Stap 2: bepalen van besparingen op vaste kosten en andere voordelen In art. 6:100 BW is de voordeelsverrekening bij vermogensschade omschreven. Deze bepaling ziet op de verrekening van voordelen die de benadeelde heeft genoten na een schade. De tekst van art. 6:100 BW geeft aan dat de voordeelsverrekening bij vermogensschade twee fasen kent: eerst moet worden vastgesteld dat er een zeker verband bestaat tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en het voordeel, daarna moet worden bezien of de verrekening redelijk is. Een voordeel kan worden omschreven als een verbetering van de (vermogensrechtelijke) positie van de benadeelde als gevolg van de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze verbetering kan bestaan uit een vermogensvermeerdering of uit het uitblijven van een vermogensvermindering. Omdat het begrip schade gebaseerd is op het verschil tussen de werkelijke vermogenstoestand en de vermogenstoestand die er zou zijn geweest zonder schadeveroorzakende gebeurtenis, dient men rekening te houden met alle voor- en nadelen die aan de gebeurtenis kunnen worden toegerekend. Strikt geredeneerd worden op die wijze eventuele voordelen automatisch verrekend; het resterende saldo van voor- en nadelen is dan de schade. Deze gedachte gaat ervan uit dat de voordelen altijd aan de orde komen bij het opmaken van een schadeberekening, omdat ze duidelijk blijken uit de bescheiden die daaraan ten grondslag liggen, zoals jaarrekeningen en taxatierapporten. Er zijn echter ook zelfstandige voordelen te onderkennen die niet direct daaruit blijken en die geen directe samenhang lijken te hebben met de schade. Te denken valt aan belastingvoordelen die in de toekomst kunnen opkomen. Het verschil met onzelfstandige voordelen die dus wél direct kunnen worden onderkend bij het beoordelen van de voor- en nadelen, lijkt mij louter theoretisch van aard. Het is veeleer een kwestie van de schadeberekening lucide inrichten. Het onderzoek naar de voordelen is geen losstaande activiteit, maar een integraal onderdeel van het schadeonderzoek. 17 In de non-profitmarkt kan dit anders zijn, als er bijvoorbeeld sprake is van reeds bestaande (en onherroepelijke) toezeggingen voor subsidie-inkomsten en aangegane bestedingsverplichtingen. 18 Dit in afwijking van de toekomstparagraaf in jaarverslagen ex art. 2:391 lid 2 en art. 312 lid 2 onder h BW. Die paragraaf is veelal niet gekwantificeerd, maar geeft de richting van verwachte ontwikkelingen aan. De toekomstparagraaf dient wel in overeenstemming te zijn met de gekwantificeerde prognoses. 466 NTBR 2007/10

7 Het onderzoeken van besparingen op vaste kosten is primair gericht op de volledigheid en begint met een grondige analyse van de desbetreffende grootboekrekeningen (kosten energieverbruik, onderhoudskosten, huur, personeelskosten en dergelijke). De materiële schade is hier ook een indicatie voor de aard van eventuele besparingen. Door de afschrijvingsstaten te analyseren kan worden vastgesteld welke besparingen zich wegens afschrijvingen hebben voorgedaan op activa waarvan de waardevermindering (of het verlies) al door een verzekering is vergoed. Als activa verloren gaan, de schade eraan vergoed wordt en er geen herinvestering wordt gedaan, eindigen de afschrijvingen per schadedatum en kan er pas na heraanschaf weer worden afgeschreven. Gedurende de tussenliggende periode treedt er een besparing van afschrijvingen op. 19 In geval van een totaal verlies komt namelijk de gehele exploitatie van de zaak tot staan, waardoor er geen kosten wegens afschrijvingen, renteverlies of vast onderhoud meer zijn. 20 Ook lagere kosten van verzekeringen en lagere belastingen kunnen dan tot besparingen leiden. Het wegvallen van huurkosten nadat een machine of bedrijfspand verloren is gegaan is ook een voorbeeld van bespaarde vaste kosten. 21 Het onderzoek naar externe voordelen kan lastig zijn. Sommige besparingen of voordelen zijn niet direct te relateren aan de vaste kosten zelf, maar aan andere (externe) bronnen of oorzaken en laten zich minder eenvoudig vaststellen. Te denken valt aan de uitkering aan een benadeelde uit een verzekeringspolis, zoals de vergoeding van huurderving onder een opstalpolis of van opruimingskosten door eigen personeel onder een goederenpolis. 22 Een uitkering van de overheid voor loonkosten uit hoofde van een tijdelijke WW-voorziening of voor winstderving na een natuurramp, behoort daar ook toe. Dergelijke uitkeringen vormen winstbestanddelen in de periode na de schadedatum. 6. Stap 3: bepalen van extra kosten (bereddingskosten) Het sluitstuk van de schadeberekening is de bepaling van extra kosten/bereddingskosten, de kosten die de benadeelde heeft gemaakt om de gevolgschade zoveel mogelijk te beperken. Alleen extra kosten die werkelijk ter beperking van winstderving kunnen worden aangemerkt en een incidenteel en/of buitengewoon karakter hebben, maken deel uit van de schade. De wet geeft hierover aan dat de redelijke kosten ter voorkoming van (gevolg)schade moeten worden vergoed als element van de vermogensschade. 23 Het voorkómen of beperken van schade zal veelal gepaard gaan met het nemen van maatregelen. Te denken valt aan het huren van vervangende apparatuur of de uitbesteding van werkzaamheden in geval van productiestilstand ten gevolge van zaakschade, overwerk om productiestilstand in te halen, bonussen voor reparateurs en leveranciers waardoor de reparatie of vervanging van machines wordt versneld, alsook aan het informeren van afnemers over opgetreden stagnatie teneinde verdere negatieve effecten op de omzet te voorkomen. Het is de vraag welke kostenposten als extra kosten kunnen worden beschouwd, en in welke mate. Een eerste toets in dat verband is door ze te vergelijken met de gebruikelijke (soortgelijke) kosten. Als het gaat om kosten die direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis zijn te relateren, zoals het huren van een tijdelijke opslagruimte elders, is dit wel duidelijk, omdat dergelijke kosten gewoonlijk niet voorkomen. Het wordt anders als het bijvoorbeeld gaat om hogere energiekosten. Dergelijke kosten zijn wat hun aard betreft minder eenduidig te beoordelen. 19 Uiteraard is er in die periode ook geen sprake van andere met de verloren gegane zaak verbonden kosten, zoals onderhouds- en energiekosten. 20 Als de zaak beschadigd is, zijn alleen lagere variabele kosten aan de orde, zoals lagere energiekosten, als gevolg van stilstand. De term besparingen ziet op vaste kosten en is niet van toepassing op variabele kosten. 21 Art. 7A:1589 BW bepaalt dat de huurovereenkomst van rechtswege vervalt als de gehuurde zaak verloren gaat. Als de zaak beschadigd is, heeft de huurder de keus om, al naar gelang de omstandigheden, vermindering van de huurprijs te vorderen of de huurovereenkomst te ontbinden. 22 Als eigen personeel wordt ingezet voor opruimings- of herstelwerkzaamheden na een materiële schade, is de vergoeding daarvan onder bijvoorbeeld een inventaris/goederenverzekering een onderdeel van de zaakschade. Door deze vergoeding zijn de loonkosten in de periode na de schadedatum echter lager, wat een besparing oplevert die in mindering wordt gebracht op de brutowinstderving. 23 Dit zijn bereddingskosten, zoals genoemd in art. 6:96 lid 2 onder a BW en art. 283 WvK. NTBR 2007/10 467

Schadeomvang en schadeberekening

Schadeomvang en schadeberekening Schadeomvang en schadeberekening NGB Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen 30 oktober 2012 mr. dr. Marcel R. Ruygvoorn Afbakening Aansprakelijkheid wordt verondersteld (uitzondering: kort exposé

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie)

Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) pag.: 1 van 5 Niet-nakoming van overeenkomsten: toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) Tekortschieten in het nakomen van een overeenkomst betekent dat diegene die moet presteren dat helemaal niet doet,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014. Rapportnummer: 2014/010 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 25 februari 2014 Rapportnummer: 2014/010 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het College van procureurs-generaal

Nadere informatie

C/13/555974 / HA ZA 13-1827 28 oktober 2015 8 oordeel dat met deze uitingen sprake was van misleidende publieke berichtgeving. VEB en de stichting stellen dat door deze uitingen de gedupeerde beleggers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Winstdeling Polishouders Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Juridische fusie Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en RVS Levensverzekering N.V. De juridische

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Winstdeling Polishouders Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Juridische fusie Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en RVS Levensverzekering N.V. De juridische

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

Beginner. Beginner. Beginner

Beginner. Beginner. Beginner Beginner Nummer 1 Beginner Nummer 2 Beginner Antwoordmodel Antwoordmodel Antwoordmodel Nummer 3 2014: uitgave 0/kosten 30 Afschrijving De waardevermindering van de auto (een onderdeel van de vaste activa)

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Deze bewerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Evry BV, Ondernemingsweg 66t, 2404 HN Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o.

Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Algemene voorwaarden verkoop en verhuur Kraamcentrum Assen e.o. Hoofdstuk 1: Algemeen. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op iedere aanbieding,

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Artikel 1: definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden

Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden Designer Kollektiv Leveringsvoorwaarden / Algemene voorwaarden 1 Algemeen / Definities 1.1. Onder Designer Kollektiv wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de VOF Designer Kollektiv gevestigd te Hilversum.

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012

Lezing LWV. Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Lezing LWV Ondernemen via een rechtspersoon: (schijn)veilig? Roermond, 7 juni 2012 Casus 1: Een bestuurder van een BV beseft, dat het faillissement van de BV onvermijdelijk is. Hij laat de BV nog enkele

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU

Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU Beleid methodiek (forfaitaire) schadevergoeding SNCU Achtergrond Vanaf het najaar 2005 vindt door de SNCU in de uitzendbranche controle plaats op de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten en sinds 2009

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten.

Bij een resultatenbegroting (ook wel exploitatiebegroting genoemd) wordt een overzicht gemaakt van de opbrengsten en van de kosten. De liquiditeits - en resultatenbegroting Een bedrijf wil graag weten of hij aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen. Daarom wordt een planning gemaakt in de ontvangsten en de uitgaven (vaak binnen een

Nadere informatie

Het hoe en waarom van de belastingheffing

Het hoe en waarom van de belastingheffing Hoofdstuk 1 Het hoe en waarom van de belastingheffing 1.1 Onderscheid in belastingen De sociale, economische maar ook de juridische gevolgen van de belastingheffing verschillen naar gelang het type belasting.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen

Verzekeringsvoorwaarden. SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Verzekeringsvoorwaarden SOP06/711 Eigendommenverzekering voor leerlingen Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen... 1 2 Omvang der verzekering... 1 3 Dekking... 1 4 Verzekeringsgebied... 1 5 Uitsluitingen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 GEBEURTENISSEN NA DE EINDDATUM VAN DE PERIODE INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inleiding... 1-3 Definities... 4 Gebeurtenissen die zich vóór de datum van de controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Megens Oirschot bv, Bedrijvenweg 2, 5688 XH Oirschot

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Megens Oirschot bv, Bedrijvenweg 2, 5688 XH Oirschot Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Megens Oirschot bv, Bedrijvenweg 2, 5688 XH Oirschot 1 augustus 2009. Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/330 NL:TZ:0000014482:F001 11-07-2017 Mr. V.F.M. Jongerius mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming RSW-IP B.V. Molensteen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02)

ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02) ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Onder SOOF wordt verstaan: SOOF Makelaars en/of alle anders handelsnamen waarmee onder nagenoemd KvK-nummer naar buiten

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Actualiteiten aansprakelijkheid

Actualiteiten aansprakelijkheid Actualiteiten aansprakelijkheid Zo, nu eerst overheidsaansprakelijkheid en nadeelcompensatie! Mr.dr. C.N.J. Kortmann 7 november 2016 Sessie 1G Onderwerpen vandaag Korte verkenning van het veld en de spelers

Nadere informatie

Commerciële krachtapparatuur

Commerciële krachtapparatuur Commerciële krachtapparatuur Beperkte garantie Beperkte garantie Voor commerciële krachtapparatuur van Precor die gefabriceerd is na de datum waarop deze beperkte garantie ingaat. NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities verstaan: a: CuroJustitia: ook genoemd als "CuroJustitia

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

INHOUD. Lijst van aangehaalde werken XV

INHOUD. Lijst van aangehaalde werken XV INHOUD Voorwoord Afkortingen V XIII Lijst van aangehaalde werken XV Algemene inleiding 1 Deel I. Oorzaak 9 Hoofdstuk 1. Oorzaak en onzeker voorval 11 1.1 Inleiding 11 1.2 Waarom is vereenzelviging van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386.

Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386. Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386. Artikel 1: Definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze

Nadere informatie

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen financiële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Het verschil tussen de reële waarde en het nominale bedrag van de tegenprestatie wordt over de periode tot de verwachte ontvangst als rentebate verwerkt.

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld

Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183. Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Rb. 's-gravenhage 6 juli 2012, LJN BX2021, JA 2012/183 Trefwoorden: Sommenverzekering, Voordeelstoerekening, Eigen schuld Auteurs: mr. M. Verheijden en mr. L. Stevens Samenvatting In maart 2009 vindt een

Nadere informatie

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2013 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2013 Tot en met 31-12-2013

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Reparatie voorwaarden Alle opdrachten voor de reparatieservice ( service ) van een klant ( u ) die door Ispecialist Deurne worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden.

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Omwenteling in de overlijdensschadeberekening. De berekening van overlijdensschade en artikel 6:108 BW

Omwenteling in de overlijdensschadeberekening. De berekening van overlijdensschade en artikel 6:108 BW Omwenteling in de overlijdensschadeberekening De berekening van overlijdensschade en artikel 6:108 BW Prof. Arno Akkermans 1. Berekenen, verrekenen en vertekenen => het oude systeem lokt strategisch manoeuvreren

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 13 januari 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE KLOK LOGISTICS NEDERLAND B.V., gevestigd te (6504 AC) Nijmegen, aan

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

PERIODIEKE RAPPORTAGE. AE Beheer B.V., Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 PERIODIEKE RAPPORTAGE AE Beheer B.V., Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina PERIODIEK VERSLAG 1 Balans per 30 juni 2011 3 2 Winst- en verliesrekening over 1 januari 2011

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB)

Acumulus & Co. Bijlage 2. Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) Bijlage 2 Jaarrekening t.b.v. aangifte inkomstenbelasting (IB) 2014 Acumulus & Co Inhoud: - Verlies- en Winstrekening - Balans - Priveonttrekkingen/-stortingen - Bijlagen BTW-nummer Van 01-01-2014 Tot

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie