rnoerbel (Moros nigra) gelegen, Warmoesstraat nr. 117 te Sint-Joost-ten Node.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "rnoerbel (Moros nigra) gelegen, Warmoesstraat nr. 117 te Sint-Joost-ten Node."

Transcriptie

1 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdste~elijke Regering Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale entamant la procedure d'inscription sur la liste de sauvegarde comme site du MQrier noir (Moros nigra) sltue au n0117 Rue Potagere it Saint- Josse-ten-Noode. ' Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de Zwarte rnoerbel (Moros nigra) gelegen, Warmoesstraat nr. 117 te Sint-Joost-ten Node. Le Gouvernement de ' la Region de Bruxelles-Capitale, Vu I'ordonnance du 4 mars 1993 relative ala conservation du patrimoine immobilier, notamment I'article 7; De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerende erfgoed, inzonderheid op artikel 7; Sur la proposition du Ministre-President du Gouvernement de' la Region de Bruxelles Capitale et du Secretaire d'etatcharge des Monuments et Sites, Arrete: Op de.voordracnt van de Minister Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van de Staatssecretaris belast met Monumenten en Landschappen, ; Besluit: Article 1er - Est entarnee la procedure d'inscription sur la liste de sauvegarde comme site du MQrier noir (Morus nigra) situe au n0117 Rue Potaqere asaint-josseten-noode, connu au cadastre de Saint Josse-ten-Noode, 2 eme division, section B, 1ere feuille, parcelle n 585 b 9 (partie) (coordonnees Lambert beige: x='150257, y=171563)~ en raison de son interet scientifique et esthetique, precise dans ' I'annexe I du present arrete. La delimitation du site est reprise sur Ie plan figu,rant al'annexe II du present arrete. Art. 2 - Les conditions particulieres de conservation sont les suivantes : a) t.'utlllsatlon, l'entreposaqe, oula fabrication de substances nocives au developpernent et a la croissance des plantations, de la faune et de la flare ou nuisibles a la qualite des eaux sont prohibes. b) La pose de panneaux publicitaires est interdite. Artikel 1 ~ Wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de Zwarte moerbei (Morus nigra) gelegen Warmoesstraat nr. 117 te Sint Joost-ten-Node, bekend ten kadaster te Sint-Joost-ten-Node, 2 de afdeling, sectie B, 1ste blad, perceel nr 585 b 9 (deel) (Belgische coordlnaten van Lambert : x=150257, y=171563), wegens zijn wetenschappelijke en esthetische waarde, zoals nader bepaald in bijlage I gevoegd bij dit besluit. De atbakeninq van het landschap wordt aangeduid op het plan in bijlage II van dit bestuit. Art. 2 - De bijzondere behoudsvoorwaarden zijn de volgende : a) Het gebruik, de.opslag of de aanmaak van stoffen die schadelijk kunnen zijri voor de ontwikkeling en de groei van de aanplantingen en de fauna en flora of voor de waterkwaliteit zijn verboden. b) Het plaatsen van reclameborden is verboden.

2 d) Le depot et Ie stockage de rnateriaux debris, detritus et dechets de toute nature sont prohibes, e) L'entretien normal des arbres (enlevement des branches mortes, cassees, soins aux plaies) est obligatoire. f) Les plaies occasionnees lars de tailles d'entretien ou lors de bris de branches accidentels, seront recouvertes par un mastic' cicatrisant. g) Lars des operations d'entrefien des arbres, toute forme d'elagage strict est proscrite de fac;on a ne pas compromettre I'equilibre initial de l'arbre ainsi que son etat sanitaire.. h) Toute nouvelle construction sur Ie terrain sltue sous la couronne de l'arbre est interdite. i) Toute installation quelconque, en ce compris les roulottes et caravanes, sur Ie terrain situe sous la couronne de l'arnre, est prohibee. d) Het storten en de opslag van materialen, puin, huisafval en afval van eender welke aard is verboden. e) Het gewoon onderhoud van de bomen (het verwijderen van dode of gebroken takken,.het "verzorgen van de beschadigde plekken) is verplicht. f) Het is verplicht de snoeiwonden die tijdens een onderhoudsbeurt zijn ontstaan of de plekken die beschadigd zijn bij het toevallige afbreken van takken met een helende balsem in te smeren. g) Bij onderhoudsbeurten van bomen is elke ingrijpende snoeibeurt verboden om het oorspronkelijk evenwicht van de boom of zijn gezondheidstoestand niet te verstoren. h) Elke nieuwe constructie op het terrein gelegen onder de kruin van de boom is verboden. i) De plaatsing van.om het even welke installatie, hierbij inbegrepen woonwagens en caravans, op het terrein gelegen onder de kruin van de boom, lsverboden, Art. 3 - Le ministre qui ales monuments et sites dans ses attributions est.charge de l'executlon du present arrete. Art. 3 - De minister bevoegd voor de monumenten en landschappen, is belast met de uitvoering van dit besluit. Bruxelles, 02 "Brussel, Pour Ie Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-President du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de l'amenagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Renovation Urbaine et de la Recherche Scientifique,." Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, ~ARME D Le Secretaire d'etat a la Region de " De Staatssecretaris voor het Brussels Bruxelles-Capitale charge de Hoofdstedelijk Gewest, belast met l'arnenaqement du Territoire, des Ruirnteliike Ordeninq, Monumenten en Monuments et Sites et du Transport Landschappen en Bezoldigd Vervoer van rernunere des personnes, Personen "",I i

3 ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE DU MURIER NOIR (MORUS NIGRA) SITUE AU N 117 RUE POTAGERE A SAINT-JOSSE-TEN-NOODE. Ref. cadastraje : 2 eme division, section B,'.1ere feullle, parcelle n 585 b 9 (partie) (coordonnees Lambert beige: x=150257, y=171563).. Localisation: Ce morier noir se trouve dans Ie jardin arriere du n01.17 rue Potaqere, Description sommaire : Cet arbre remarquable possede une silhouette tortueuse. Sa clrconference a 1m50 vaut 168cm, pour une envergure de couronne et une hauteur valant approximativement 7 metres. Interet presente par Ie bien selon les criteres definis it I'article 2,1 de I'ordonnance du 4 mars 1993 relative it la conservation du patrimoine immobilier : Interet scientifique : Cette essence tres rare.peut etre consideree comme une plante de collection cultlvee depuis la plus haute antiquite paries Assyriens et les Egyptiens. D'un age certain, cet arbre venerable estl'un des plus gros connus abruxelles. Les fruits sont comestibles. Sa situation proche du centre ville, dans un quartier densernent bati, est tout afait exceptionnelle. Interet esthetlque : Ce petit arbre pouvant atteindre 10m de hauteur offre des fruits rouges fences celicieux et decoratifs en ete, suivi d'une tres belle coloration de ses feuilles jaune or en automne. Le grand age donne ace mqrier toujours vigoureux un port tres tortueux aux branches enchevetrees et au. feuillage peu dense laissant resplendir un vieux tronc noueux double et creux, parserne de gros bourrelets. Vu pour etre annexe ai'arrete du,0 2 Le Ministre-President du Gouvernement de la R'gio l'amenagement du Territoire, des Monuments et Scientifique, Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de de la Renovation Urbaine et de la Recherche Le Secretaire d'etat a la Region de B~u~elles-Capitale charge de l'amenaqernent du Territoire, des Monuments et Sites et du Transpol:t-lJ~I.I.W~...a.es..pel=i~~~-

4 BIJLAGE 1 VAN HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING TOT INSTELLING VAN DE PROCEDURE TOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE ZWARTE MOERBEI (MORUS NIGRA) GELEGEN WARMOESSTRAAT NR. 117 TE SINT- JOOST-TEN-NODE... Kadastrale gegevens : 2 de afdeling, sectie S, van Lambert: x=150257, y=171563). 1 ste blad, pereeel nr 585 b 9 (deel) (Belgisehe coordinaten Ligging: Deze zwarte moerbei bevindt zieh in de aehtertuin van het nummer 117 van de Warmoesstraat. Beknopte beschrlivlng: Deze merkwaardige boom heeft een kronkelend silhouet. Zijn omtrek op 1,50 m hoogte bedraagt 168 em, zijn kroon is ongeveer 7 m breed en hij reikt 7 rn hoog. Belang van het goed volgens de criteria, bepaald in artikel 2, inzake het behoud van het onroerende erfgoed : van de Ordonnantie van 4 maart Wetenschappelijke waarde:deze erg zeldzame soort kan worden beschouwd als een verzamelplant. Ze werd al gekweekt ten tijde van de Assyriers en de Egyptenaren. Deze eerbiedwaardige boom die al een zekere ouderdom heeft bereikt, is een vande oudste bekend in Brussel. De vruehten zijn eetbaar. Zijn ligging is echt uitzonderlijk: dieht bij het stadseentrum, midden in een diehtbebouwde wijk. Esthetische waarde: Deze kleine boom die 10m hoog kan worden, zorgt in de zomer voor lekkere en decoratieve dieprode vruehten. In de herfst kleuren de bladeren goudgeel. De hoge leeftijd van deze nog steeds levenskraehtige moerbei zorgt voor een kronkelende groeiwijze met verstrengelde takken en een dun ' gebladerte J waardoor een dubbele oude, helle en knoestige starn bezaaid met littekens kan schitteren. ' Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van De Minister-Vaarzitter van de Brusselse Hoo dst Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landscha pe Regering, belast met Plaatselijke Besturen, svernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, De Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landsehappen en Bezoldigd Vervoer van Personen Willem DRAPS

5 ANNEXE II A L'ARRETE DU BIJLAGE II VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE. BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT LA REGERING TOT INSTELLING VAN DE PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE DU MURIER PROCEDURE.BEWAARLIJST TOT ALS INSCHRIJVING LANDSCHAP OP VAN DE DE NOIR (MORUS NIGRA) SITUE AU N 117 RUE ZWARTE MOERBEI (MORUS NIGRA) POTAGERE A SAINT-JOSSE-TEN-NOODE. GELEGEN WARMOESSTRAAT NR. 117 TE SINT-JOOST-TEN-NODE. DELIMITATION DU SITE AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP ':; X..< :' ;-: ; : : :~ ';; ';: ~ ~ ;.:., ' :\ <;;';:/ :Y,i,J..,. f,. - I Vu pour ~tre annexa a I'arret~ du (J 2 Le Ministre-President du Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale, charge des Pouvoirs Iocaux, de J'Amenagement du Territoire, des Monuments et des Sites t de la Renovation Urbaine at de la Recherche scientifique, Minister-Voorzitter van de Brusselse stedelijke Regering, belast met Plaatselijke ren, Ruitiltelijke Ordening, Monumenten en schappen, Stadsvemieuwing en enschappelijk Onderzoek,. Dani

i ~. ~"i \--"r -'-1- ~J,.4~.rP6 Arrete du Gouvernement de la Region de Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Bruxelles-Capitale

i ~. ~i \--r -'-1- ~J,.4~.rP6 Arrete du Gouvernement de la Region de Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de Bruxelles-Capitale \--"r -'-1- ~J,.4~.rP6 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K G EWEST Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Capitaie,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Capitaie, ./I J. / y r. \:;ii"(.1 1 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Arrêté du Gouvernement de la Région de Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

lj/,f,/ob Besluit van de Brusselse Bruxelles-Capitale entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde

lj/,f,/ob Besluit van de Brusselse Bruxelles-Capitale entamant la procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde I.,. "W' -'-I..--- lj/,f,/ob REGION DE BRUXELLE5-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté

Nadere informatie

Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale entamant la procedure d'inscription sur la liste de sauvegarde

Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale entamant la procedure d'inscription sur la liste de sauvegarde REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K G EWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvernement de la Region

Nadere informatie

Hoofdstedelijke Regering

Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvemement de la Region

Nadere informatie

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale V3 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement de la Région

Nadere informatie

ft?1- it. //~. O~:: # ~

ft?1- it. //~. O~:: # ~ , ft?1- it. //~. O~:: REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Besluitvan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvernement

Nadere informatie

Besluit: Gelet op de Brussel Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, Titel V, Bescherming van het onroerend erfgoed, inzonderheid op artikel 210;

Besluit: Gelet op de Brussel Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, Titel V, Bescherming van het onroerend erfgoed, inzonderheid op artikel 210; 11 58 ~ REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement de

Nadere informatie

Besluit van de Brusselse

Besluit van de Brusselse ? 9 / \ " /-e< V ( REGION DE BRUXELLES..CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvemement

Nadere informatie

3/9 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

3/9 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 3/9 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST "Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement de ia

Nadere informatie

,, } .. fif!:f CHANC ' i. lg~ ;~;;~~ '~~j~;~:~j;;jip. {)\~ 'l-:; b. (\0 lo~ /05)

,, } .. fif!:f CHANC ' i. lg~ ;~;;~~ '~~j~;~:~j;;jip. {)\~ 'l-:; b. (\0 lo~ /05) {)\~ 'l-:; b (\0 lo~ /05) B'RUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit

Nadere informatie

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de witte

- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de witte s REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale.BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvemement deia Region

Nadere informatie

Besluit van de Brusselse

Besluit van de Brusselse BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Besluit van de Brusselse

Besluit van de Brusselse BRUSSELS HOOFDSTEDELljl< GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

S :\ 4" ~ \ i; ~ ft. ~& KANSElAR\J ~'? ~s -~. !3l ' ~ ~ ; r. ~IiOOFD Slt.D~0"(

S :\ 4 ~ \ i; ~ ft. ~& KANSElAR\J ~'? ~s -~. !3l ' ~ ~ ; r. ~IiOOFD Slt.D~0( REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvernement de la Region

Nadere informatie

~. BRUSSELS HOOFDSTEDELlJK GEWEST

~. BRUSSELS HOOFDSTEDELlJK GEWEST } ' J?--/~1- REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernernent de la Region de Bruxelles-Capitale ~. BRUSSELS HOOFDSTEDELlJK GEWEST "\ Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete dugouvernement

Nadere informatie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, 3L Ü * REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement de

Nadere informatie

a Ixelles, connu au cadastre d'ixelles, 7 eme

a Ixelles, connu au cadastre d'ixelles, 7 eme REGION DE BRUXEllES-CAPITAlE Arrete du Gouvernement dela Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K G EWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouv"ernement de la Region

Nadere informatie

. ~ Pf 30 J~,,)/~ , rue Rubens aschaerbeek. Besluit: Arrete:

. ~ Pf 30 J~,,)/~ , rue Rubens aschaerbeek. Besluit: Arrete: Pf 30 J~,,)/~.06 REGION DE BRUXELLES-CAPITAlE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvernement

Nadere informatie

Arrete du Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale entamant la procedure. sis rue Mercelis, 32 aixelles. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Arrete du Gouvemement de la Region de Bruxelles-Capitale entamant la procedure. sis rue Mercelis, 32 aixelles. De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvemement de la Region

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering M is REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Nadere informatie

Besluit van de Brusselse. "Hoofdstedelij ke Regering tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de japanse notenboom (Ginkgo bi/oba)

Besluit van de Brusselse. Hoofdstedelij ke Regering tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de japanse notenboom (Ginkgo bi/oba) BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ I< GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse "Hoofdstedelij

Nadere informatie

. 1'(G0~ 0" h~ /~}1:~S'(~;J'" Besluit van de Brusselse

. 1'(G0~ 0 h~ /~}1:~S'(~;J' Besluit van de Brusselse BRUSSELS HOOFDSTEDELljl< GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ft,._j(--i BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse

Nadere informatie

a axa - ooso -4*} 03 îrbèstà

a axa - ooso -4*} 03 îrbèstà a axa - ooso -4*} 03 REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

Besluit van de Brusselse

Besluit van de Brusselse BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Arrete du Gouvernement de fa Region de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvernement de fa Region de Bruxelles-Capitale REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de fa Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K G EWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, -,. ~ -e:.... ~...i,; ""t..:." _ BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES..CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

/1.>/ f-- / ~ l. érnis d'observations ; Besluit: Arrête:

/1.>/ f-- / ~ l. érnis d'observations ; Besluit: Arrête: rr~ / f-- / ~ l BRUSSELS HOOFDSTEDELIJ K GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Nadere informatie

Après en avoir délibéré ; Na beraadslaging ; A R R E T E : B E S L U I T :

Après en avoir délibéré ; Na beraadslaging ; A R R E T E : B E S L U I T : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale fixant les règles de présentation des listes et des candidats sur les écrans des machines à voter. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

G~~I<ANSËl.N\I;,," '.s;" {, "-

G~~I<ANSËl.N\I;,, '.s; {, - BRUSSELS HOOFDSTEDELljl< GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REG ION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Article 1er - Est entarnee

Article 1er - Est entarnee BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

MJNISTERIE VAN HET BRUSSElS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MJNISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MJNISTERIE VAN HET BRUSSElS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MJNISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MJNISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE CLASSANT COMME MONUMENT LES FACADES ET TOITURES DE LA GARE DE LAEKEN SISE RUE CHAMP DE L'EGLISE, 2

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD 44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD MATERIEL OUTPLACEMENT : MATERIAAL OUTPLACEMENT : Quantité Description Hoeveelheid Omschrijving Matériel informatique Informaticamateriaal 19 PC COMPAQ

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

;22 'J? ~ O..) I)" çt/ :"

;22 'J? ~ O..) I) çt/ : ;22 'J? ~ O..) I)" çt/ :" 7~ ' \:,;,.~~~ O ~! REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE

20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE 20274 BELGISCH STAATSBLAD 12.04.2006 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2006 1514 [C 2006/31165] 23 FEBRUARI

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Region de Bruxelles Capitale,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Le Gouvernement de la Region de Bruxelles Capitale, MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME MONUMENT

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKEREGERINGTOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN HET EIGENDOM BLATON TE SINT-PIETERS-WOLUWE.

BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKEREGERINGTOT INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN HET EIGENDOM BLATON TE SINT-PIETERS-WOLUWE. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELUK GEWEST ARRETE nu GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELUKEREGERINGTOT INSCHRIJVING OP -DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE VELLEMOLENWEG TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE.

BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELUKEREGERINGTOT INSCHRIJVING OP -DE BEWAARLIJST ALS LANDSCHAP VAN DE VELLEMOLENWEG TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ARRETE nu GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE INSCRIVANT SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COl\1ME SITE

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Op voorstel van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Monumenten en Landschappen; Après en avoir délibéré,

Op voorstel van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Monumenten en Landschappen; Après en avoir délibéré, ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE OUVRANT LA PROCEDURE D'INSCRIPTlüN SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COM'ME MONUMENT DES FACADES ET TOITURES AINSI QUE DE LA CAGE D'ESCALIER ORIGINELLE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 Bruxelles, jeudi 16 mars 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 POINT 1 Approbation du Procès-Verbal de la réunion

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Op voorstel van de Minister van het Brussels Hoofdstedel ijk Gewest belast met Monumenten en Landschappen; BESLUIT:

Op voorstel van de Minister van het Brussels Hoofdstedel ijk Gewest belast met Monumenten en Landschappen; BESLUIT: ARRETE.DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE OUVRANT LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME MONUMENT DE CERTAINES PARTJES INTERlEURES DU CINEMA "MOVY CLUB" SIS RUE DES

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

a la conservation du ' patrimoine

a la conservation du ' patrimoine REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrete du Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Arrete du Gouvernement de la. Region

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

Le Gouvemement de la Region de De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Bruxelles-Capitale,

Le Gouvemement de la Region de De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Bruxelles-Capitale, ":0 MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Arrete du Gouvemement de la Besluit van de Brusselse Region de Bruxelles-Capitale Hoofdstedelijke Regering

Nadere informatie

!/jowj.iqo / MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEUJK GEWEST MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

!/jowj.iqo / MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEUJK GEWEST MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE /.: :' j',/!/jowj.iqo / i» j "'1 j j' D -.,~ \. ~ J" ~.18' MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDEUJK GEWEST ARRETE nu GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Nadere informatie

SUf proposmen du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Monuments et les Sites dans ses attributions;

SUf proposmen du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Monuments et les Sites dans ses attributions; ARRETEnu GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE ENTAlVIANT LA PROCEDURED'INSCRIPTIONSUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMlVIE SITE DU PARC DE ROODEBEEK A WOLUWÉ-SAINT LAl\1BERT. BESLUIT VAN DE BRUSSELSE

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie