Uitgangspunten voor een Nationale Cloud Agenda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgangspunten voor een Nationale Cloud Agenda"

Transcriptie

1 Uitgangspunten voor een Nationale Cloud Agenda 2011 Stichting EuroCloud Nederland, Haarlem Op dit document is een Creative Common License van toepassing, de CC BY-NC-ND 3.0 licentie (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.nl). Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed aanvaarden auteur, eindredacteur en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan.

2 Zonder cloud computing geen succesvolle nieuwe manieren van werken, effectieve rampenbestrijding of doelgerichte zorg op afstand. De schier oneindige reeks van noodzakelijke cloudtoepassingen vereist op korte termijn strategisch regeringsbeleid voor cloud computing als onvermijdelijk, maatschappijbreed leveringsmodel voor software en informatie. Daarbij moet nadrukkelijk scheiding worden aangebracht tussen beleid voor de eigen bedrijfsvoering van de overheid enerzijds en de stimulering en eventuele marktordening van cloudcomputingdiensten anderzijds. Bestuur Stichting EuroCloud Nederland Wat is cloud computing? Een techneut tekent enkele computers en softwarediensten en verbindt deze met Internet. Zoekmachines op Internet en de dienst Hotmail (1996) waren de eerste voorbeelden avant la lettre. Exemplarisch voor cloudcomputingdiensten zijn tegenwoordig ook de populaire sociale netwerken FaceBook en YouTube. Het gaat tenminste om op webgebaseerde software en informatie, die niet bij de gebruiker, maar op informatiesystemen in datacenters staan. De gegevenswerking vindt gevirtualiseerd plaats, dat wil zeggen dat de computerprogramma s en de informatie los gekoppeld zijn van de fysieke hardware en infrastructuur. Volgens het National Institute of Standards and Technology (NIST) in de Verenigde Staten betreft cloud computing de elastische schaalbaarheid van de verwerkings-, netwerk- en opslagcapaciteiten (computerbronnen), die worden gedeeld en op afroep door middel van automatische zelfbediening geleverd. Cloud computing betekent uiteindelijk ook: de industrialisatie van ICT, vergelijkbaar met de elektrificatie van honderd jaar geleden. Stroom uit de muur, op basis van een bepaalde standaard, bij ons 50 hertz/220 volt STICHTING EUROCLOUD NEDERLAND, HAARLEM 2

3 De motor van de samenleving Cloud computing wordt vrijwel zeker de belangrijkste motor van de informatiesamenleving in de 21 ste eeuw; een nieuwe leveringswijze van ICT die zich evolutionair ontwikkelt. Technologisch is het omslagpunt in zoverre bereikt, omdat een aantal essentiële informatietechnieken, waaronder virtualisatie en breedbandnetwerken, inmiddels algemeen en laagdrempelig beschikbaar zijn. Nader bepaald gaat het om een keten van automatiseringsdiensten, ontwikkeld en samengesteld uit diverse bouwstenen van en door verschillende producenten en diensverleners. Op basis hiervan wordt uiteindelijk een dienst aan een gebruikersorganisatie geleverd. Dat kan een dienst zijn die de eigen automatiseringsafdeling (meestal on-premises) verzorgt, maar vaker zal cloud computing het karakter van een outsourcingsrelatie hebben. Waarom zou je een plantage kopen en managen, bonen plukken, branden, als je alleen koffie wilt drinken. Externe cloud-computingdiensten kunnen vanwege een geconsolideerde efficiencyverbetering buitengemeen interessant zijn. Betaling voor gebruik vervangt immers de eigen investeringen in ICT, terwijl de diensten elastisch schalen. Daarnaast worden er computerfaciliteiten gedeeld en dat geldt bij nader inzien ook voor de vaak schaarse en kostbare expertise van ICT-ers. Gebruikersorganisaties kunnen dus optimaal profiteren economies of scale and skills. Dienstenmatrix De ingekochte diensten kunnen een openbaar (publiek toegankelijk en gestandaardiseerd), privaat (gesloten en doorgaans op maat) of hybride (een tussenvorm) karakter hebben en bestaan uit de levering van software (SaaS), platformen (PaaS) en/of infrastructuur (IaaS). Er is dus sprake van een dienstenmatrix, die echter volop in ontwikkeling is. Uiteindelijk kan zo ongeveer alles technologiefunctionaliteiten en informatievoorziening als dienst op afstand worden geleverd STICHTING EUROCLOUD NEDERLAND, HAARLEM 3

4 Hoewel vaak de positieve financiële en budgettaire aspecten in het spotlicht verschijnen die door de technologische efficiencyverbetering ontstaan, faciliteert dit leveringsmodel tijd- en plaatsonafhankelijk handelen in optima forma. Denk aan werken, besturen, zakendoen en, natuurlijk, een brede reeks van activiteiten voor en in ons privéleven. Deze organisatorische efficiency maakt samen met de ontsluiting van ongekende innovaties, cloud computing buitengewoon aantrekkelijk en zelfs onvermijdelijk. Met alle gevolgen van dien. Zo zal cloud computing net zo als Internet twintig jaar geleden zich vrijwel zeker tevens als een ontwrichtend technologiecluster manifesteren, zowel in de ICT-sector zelf als in andere bedrijfstakken. Dat betekent dat de vernieuwing marktverdelingen en bedrijfseconomie verstoort. Verder wijzen vooral tegenstanders op het ontstaan van sterke lock-in omstandigheden ten opzichte van leverancier en techniek, en wordt er gevreesd voor inbreuken op de veiligheid en integriteit van de uitbestede informatiesystemen. Uitgangspunten 1. Nederlandse bedrijven kunnen efficiënter, slagvaardiger, competitiever, groener en desgewenst meer grensoverschrijdend ondernemen, dankzij de structurele inzet van software als dienst en andere vormen van cloud computing, die plaats- en tijdonafhankelijk ondernemen mogelijk maken. Bovendien faciliteert cloud computing Het Nieuwe Werken, inclusief virtuele organisatievormen, in optima forma. Ook voor de 1600 Nederlandse overheidsorganisaties, die juist meer met minder moeten doen, zijn gelijksoortige voordelen te behalen. 2. De Europese Commissie werkt, mede met het oog op cloud computing en de grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens, aan een volledige herziening van het informationele privacyrecht, waarvan we de blauwdruk nog dit jaar tegemoet kunnen zien. De Nederlandse regering en parlement doen er goed aan om, wanneer beschikbaar, de nieuwe communautaire wetgeving zo snel mogelijk te implementeren en, daar waar mogelijk en gewenst is, er zelfs op vooruit te lopen. 3. Hoewel er raakvlakken zijn of kunnen ontstaan die om overleg en afstemming vragen, behoort de regering een efficiëntere bedrijfsvoering van de (rijks)overheid door middel van ICT, te scheiden van 2011 STICHTING EUROCLOUD NEDERLAND, HAARLEM 4

5 beleidsdoelen voor de stimulering en eventuele marktordening voor digitale technologie, waaronder cloud computing. 4. Van uitzonderlijk groot belang voor onze informatiemaatschappij is dat we de pro- en contra debatten op rationele gronden voeren en de technologie, de dienstverleners en de dienstverlening zorgvuldig op de merites beoordelen. In het ICT-domein zagen we eerder onder meer in relatie tot open source software dat emotie en botsende meningen zelden tot waarheidsvinding of goede beslissingen of gedegen beleidsmaatregelen leiden. 5. De sleutelrol die digitale technologie maatschappijbreed en in het individuele geval blijvend in onze samenleving vervult en de actuele bedreigingen van de beschikbaarheid en ongestoorde werking van de informatietechniek, systemen en infrastructuur, vereisen mede in het licht van de gestage opmars van cloud computing op korte termijn een aantal fundamentele, juridisch-politieke regeringsbesluiten, onder meer ten aanzien van: de overheidsbrede classificatie van overheidsinformatie en de fysieke locaties waar Nederlandse overheidsinformatie, inclusief gegevens over haar burgers en inwoners, door wie en onder welke voorwaarden, mag worden verwerkt; de rollen en taken die de rijksoverheid met betrekking tot nationale digitale infrastructuren heeft, daaronder mede begrepen de beveiliging ervan. 6. Digitale producten en diensten, vooral in het domein software, ontstaan niet vanzelf, maar worden ontworpen, ontwikkeld en operationeel gehouden door talloze experts. Onze maatschappij kan alleen optimaal profiteren van de economy of skills die dankzij cloud computing ontstaat, wanneer wij duurzaam over ICT-professionals en andere innovatieve kenniswerkers kunnen beschikken. Een actieplan om de vrijwel zeker structurele schaarste aan ICT-professionals in Nederland structureel aan te pakken, is meer dan eens noodzakelijk. Dat blijkt ook uit de omstandigheid dat Nederland dit jaar uit de top tien van sterke landen op ICT-gebied is verdwenen, aldus recent onderzoek van het Wereld Economisch Forum. 7. Cloud computing betreft een keten van automatiseringsdiensten, ontwikkeld en samengesteld uit diverse bouwstenen van en door verschillende producenten en diensverleners. Die constatering vraagt 2011 STICHTING EUROCLOUD NEDERLAND, HAARLEM 5

6 primair en minimaal om technische interoperabiliteit en daarnaast met het oog op een goed-functionerende, gekoppelde samenleving om organisatorische en semantische interoperabiliteit; dus niet alleen om mogelijke lock-in situaties en ongewenste monopolies van leveranciers tegen te gaan. 8. Certificering van cloud-computingdiensten voor overheidsorganisaties en bedrijven draagt bij aan het vertrouwen in dit leveringsmodel voor ICT en aan vertrouwen in de informatiemaatschappij als geheel. 9. Cloud computing zal ingrijpende gevolgen hebben voor traditionele bedrijfsmodellen en allerhande gewoonten en gebruiken, in en buiten de ICT-sector. Cloud computing gaat zich als een ontwrichtend technologiecluster manifesteren. Meer algemeen geldt dat de maatschappelijke gevolgen van cloud computing als nieuw leveringsmodel voor technologie en informatie nog niet zijn uitgekristalliseerd. Een en ander vraagt om terughoudendheid voor wat betreft nieuwe wetgeving voor cloud-computingdiensten. 10. Wie innoveert, wordt al snel intellectueel eigenaar. Sterke intellectuele eigendomsrechten en een effectief handhavingsbeleid vormen kop en munt waarop innovatie drijft. Tegelijkertijd mag de gebruikerskant niet worden vergeten. Transparantie over zakelijke modellen en juridische voorwaarden, die bovendien in redelijkheid in balans behoren te zijn, is essentieel voor een duurzame inzet van cloudcomputingdiensten. EuroCloud in Brussel EuroCloud is in de anderhalf jaar van haar bestaan uitgegroeid tot de grootste, onafhankelijke community van gebruikers en aanbieders van cloud computing. EuroCloud heeft in juni 2010 een 16-punten actieplan opgesteld dat dient als basis voor het beleid van de organisatie. Een van de actiepunten heeft betrekking op certificering van cloud-diensten. In dat verband heeft EuroCloud een audit-programma ontwikkeld voor datacenters, governance en SaaS met een bijbehorend kwaliteitskeurmerk dat als de facto standaard kan dienen voor de Europese markt. De voorzitter van de overkoepelende EuroCloud-organisatie, Pierre-José Billotte, is door mevrouw Neelie Kroes, eurocommissaris Digitale Agenda, persoonlijk uitgenodigd mee te denken over de digitale toekomst van 2011 STICHTING EUROCLOUD NEDERLAND, HAARLEM 6

7 Europa. EuroCloud speelt dus nadrukkelijk een rol in de opinie- en besluitvorming over cloud computing op het hoogste Europese niveau. Diezelfde positie wil EuroCloud Nederland op nationaal niveau innemen. Het voorliggende document geeft de uitgangspunten weer die EuroCloud Nederland van belang acht voor een Nationale Cloud Agenda STICHTING EUROCLOUD NEDERLAND, HAARLEM 7

8 Colofon De Stichting EuroCloud Nederland is het snel groeiende en onafhankelijke kennisnetwerk van bedrijven, instellingen en individuen met belangstelling voor of belangen in cloud computing. Dit zijn gebruikers, aanbieders, overheden, adviseurs en onderzoekers. EuroCloud Nederland is tevens het Nederlandse chapter van EuroCloud, de Europese federatie van nationale EuroClouds (www.eurocloud.org). Momenteel zijn er in meer dan 25 Europese landen EuroClouds actief. STICHTING EUROCLOUD NEDERLAND CHAMBER OF COMMERCE: ZIJLWEG 318 NL-2015 CP HAARLEM THE NETHERLANDS TELEPHONE: WEBSITE: RABOBANK: VAT: NL STICHTING EUROCLOUD NEDERLAND, HAARLEM 8

OUTLOOK ICT RECHT 2012

OUTLOOK ICT RECHT 2012 trendanalyse OUTLOOK ICT RECHT 2012 Mr. V.A. de Pous Een strategische benadering van het recht voor digitale technologie creëert economische waarde, beperkt risico s en optimaliseert bedrijfsmiddelen.

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013

6/2013. Rob. Van wie is deze hond? Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT. Juni 2013 6/2013 Van wie is deze hond? Rob Raad Ropenbaar voor het bestuur Van wie is deze hond? Politieke sturing op dienstverlening en ICT Juni 2013 Rob Profiel De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) is een adviesraad

Nadere informatie

Is de cloud in te zetten voor archivering?

Is de cloud in te zetten voor archivering? Media, Informatie en Communicatie Is de cloud in te zetten voor archivering? Onderzoeksrapport of de cloud kan worden ingezet voor archivering ten aanzien van bedrijfsjuridische, -economische en cultuur

Nadere informatie

Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties

Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties Eerste druk, maart 2012 2012 Piet Aarts isbn: 978-90-484-2335-4 nur: 801 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan

Nadere informatie

Software-as-a-Service in de zorg

Software-as-a-Service in de zorg Software-as-a-Service in de zorg ehealth ICT Datum ID nummer 3 september 2010 KA10032 Auteur(s) Marc Lankhorst Software-as-a-Service (SaaS) is een model voor het leveren van software via het internet.

Nadere informatie

groeistuipen van Cloud Computing

groeistuipen van Cloud Computing groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt groeistuipen van Cloud Computing strategische keuzes voor ICT-bedrijven in een vraaggestuurde markt inhoud

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering

OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE. Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering OPEN STANDAARDEN EN OPEN SOURCE Onderzoek ter ondersteuning van gewenste beleidsintensivering René van den

Nadere informatie

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN

HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN HOE DE CLOUD HET MKB GAAT VEROVEREN NIEUWE KANSEN VOOR SERVICE PROVIDERS Voorwoord De markt voor informatie- en communicatietechnologie (ICT) is volop in ontwikkeling en daarbij valt steeds vaker de term

Nadere informatie

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT Leidraad voor het sourcen van IT-services Jan Evers, 26 maart 2013 Kenmerk: SB/UIM/12/1217/EVS IT-Sourcing & Cloud Strategie UT versie 1.1.docx 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping

Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden. Versie 2 - deel 2: de verdieping Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden Versie 2 - deel 2: de verdieping Inhoud Deel 1: de basis Deel 2: de verdieping 6 De ontwikkel- en beheerorganisatie 7 6.1 Organisatiestructuur 7 6.2 Beheertaken

Nadere informatie

Kennis is macht Francis Bacon, 1597

Kennis is macht Francis Bacon, 1597 Kennis is macht Francis Bacon, 1597 Het geheim der aan Johan Rudolph Thorbecke, 1848 de post toevertrouwde VOORWOORD brieven is onschendbaar Ons wordt nogal eens de vraag gesteld: waarom de naam Piratenpartij?

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie