ANTI-P E S T P R O T O C O L VO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANTI-P E S T P R O T O C O L VO"

Transcriptie

1 ANTI-P E S T P R O T O C O L VO Juli

2 ANTI-PESTPROTOCOL VO Inhoud 1. Inleiding 2. Pesten Wat is pesten? Hoe wordt er gepest? 3. Betrokkenen bij pesten De gepeste leerling De pester De meelopers en de zwijgende middengroep 4. Anti-pestprotocol Waar staat GroeneWelle voor? Waar moeten wij als school aan voldoen? Voorwaarden van GroeneWelle om pesten zoveel mogelijk te voorkomen De vijf sporenaanpak Preventieve maatregelen 5. Stappenplan na een melding van pesten De mentor De coördinator leerlingenzaken/anti-pestcoördinator VO Schorsing of verwijdering De taak van de docent De taak van het interne zorgteam 6. Digitaal pesten 2

3 1. Inleiding Dit is het anti-pestprotocol, een document dat moet worden gezien als een leidraad bij de aanpak van pesten in de school. Aan de ene kant bevat het richtlijnen die ons helpen bij het omgaan met geconstateerd pestgedrag, aan de andere kant staan er voorwaarden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Pesten is niet nieuw, het is van alle tijden. Veel punten uit dit protocol worden al toegepast op onze school. Dit protocol is samengesteld om alle medewerkers, leerlingen en ouders te informeren over wat de school wil doen om een veilig schoolklimaat te creëren en te behouden. Het dient als algemene leidraad om preventief en curatief op te treden bij diverse pestsituaties. Dit document is een werkdocument en de acties die hierin worden genoemd zijn niet statisch. Ontwikkelingen in de samenleving en in de school zullen zienswijzen op pesten en de aanpak daarvan doen veranderen. Mocht het noodzakelijk zijn, dan zal het protocol in dergelijke gevallen worden aangepast. Pestprotocollen van andere scholen en het Nationaal Onderwijsprotocol tegen het pesten zijn mede de basis geweest voor het pestprotocol van GroeneWelle. Zwolle, juni 2016 Wim Roosken Coördinator leerlingenzaken/anti-pestcoördinator VO 3

4 2. Pesten Wat is pesten? Van pesten zijn meerdere definities te vinden. Volgens de Van Dale is pesten: kwellen, treiteren. In Pesten op school (Krowatschek, D. & G uitg. Phanta Rhei) wordt pesten beschreven als: pesten is gedrag dat min of meer bewust is gericht op één of meer kinderen en dat tot doel en gevolg heeft dat degene die gepest wordt, zich gekwetst, geraakt, vernederd, afgewezen en/of buitengesloten voelt. Kenmerken van pesten zijn: pesten gebeurt opzettelijk; pesten is bedoeld om een ander te beschadigen (fysiek, materieel of mentaal); bij pesten is er altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen (fysiek of verbaal sterkere personen kiezen minder weerbare personen als slachtoffer); pesten gebeurt regelmatig en systematisch; pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt eerder erger als er niet wordt ingegrepen; pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor. Het is een typisch menselijke ondeugd die altijd verborgen aanwezig is en steeds weer de kop kan opsteken. Helaas is pesten niet altijd direct zichtbaar. Dit maakt het vaak lastig om greep te krijgen op pestgedrag. Het is daarom van groot belang dat het zo gauw mogelijk bespreekbaar en daarmee zichtbaar wordt gemaakt. Hierbij speelt de school samen met de ouders een belangrijke rol. Hoe dan ook, het doel is altijd de gepeste persoon te beschadigen, een situatie die wij als GroeneWelle onder alle omstandigheden niet acceptabel vinden. Vaak wordt plagen aangeduid als pestgedrag. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen plagen en pesten. Plagen is vooral een spel en daardoor van een andere orde. Kenmerken van plagen zijn: er is geen machtsverschil. Plagen vindt plaats tussen leerlingen die gelijk zijn aan elkaar en beiden beleven er plezier aan; er is geen winnaar of verliezer; plagen gebeurt niet systematisch; plagen gebeurt vaak over en weer; niemand loopt schade op. Daarnaast heeft plagen een waarde. Door deel te nemen aan plaagspelletjes leren leerlingen met elkaar om te gaan. Ze leren spelenderwijs grenzen te ontdekken (bij zichzelf en bij de ander) en met conflicten om te gaan. Dit is een vaardigheid die hen goed van pas komt in hun verdere leven. Het verschil tussen plagen en pesten is meestal heel duidelijk. Soms is dit echter niet het geval. Iedereen heeft het recht aan te geven wat voor hem of haar persoonlijk acceptabel is. Plagen kan gemakkelijk uitmonden in pesten. Het gaat hierom een flexibele grens, waarbij het verschil tussen pesten en plagen niet altijd helder is. Hierin is de beleving van de gepeste leerling leidend. Er wordt met alle partijen, die betrokken zijn bij een pestincident, het gesprek gevoerd. Regelmatig zien we dat de pester niet in de gaten heeft dat zijn gedrag als pesten wordt ervaren. Door gesprekken te voeren met de gepeste en de pester (en mogelijke andere betrokkenen) proberen we de beleving van beiden inzichtelijk te maken. 4

5 Hoewel het voeren van dergelijke gesprekken niet voor iedereen even gemakkelijk is, mogen leerlingen verwachten dat medewerkers van de school in een voorkomend geval adequaat optreden. Ze moeten zich er van bewust zijn dat ze hulp krijgen en dat ze hierom kunnen vragen. Alleen op deze wijze kunnen we samen zorgen voor een veilig schoolklimaat. Hoe wordt er gepest? Hieronder probeer ik vormen van pesten op te sommen. Daarbij wil ik opmerken dat het onmogelijk is om hier helemaal volledig te zijn. Het is meestal ook nooit één wijze waarop een leerling wordt gepest. Vaak is het een combinatie van onderstaande vormen van pesten. Verbaal vernederen: schelden, bedreigen, belachelijk maken, negatieve wijze van aanspreken met bijnamen. Via sociale media uitschelden. Lichamelijk: duwen en trekken aan iemand of aan zijn kleding, schoppen en/of slaan, krabben, aan haren trekken. Achtervolgen: opwachten, hinderlijk achterna lopen of fietsen, klemrijden, opsluiten. Uitsluiten: doodzwijgen, negeren, niet uitnodigen voor feestjes, niet kiezen bij groepswerk. Stelen en vernielen: kleding afpakken of verstoppen, schooltas verstoppen, krassen op schoolspullen, banden lekprikken, fiets opzettelijk beschadigen. Afpersen: onder bedreiging geld of eigendommen laten afgeven. Digitaal: via sociale media zonder toestemming foto s of (vaak negatieve) informatie verspreiden. 5

6 3. Betrokkenen bij pesten De gepeste leerling Sommige leerlingen lopen meer kans gepest te worden dan anderen. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege hun uiterlijk, gedrag, gevoelens of de manier waarop zij zich in de sociale omgang met anderen uiten. Bovendien worden kinderen gepest in situaties, waarin pesters de kans krijgen om een slachtoffer te pakken te nemen, dus in onveilige situaties. Veel leerlingen die worden gepest zijn minder weerbaar dan anderen. Zij zijn niet in staat zich te verweren tegen de pester en vaak stralen ze dat ook uit. Meestal zijn ze wat onzeker of teruggetrokken en durven ze niet veel te zeggen vanwege de angst te worden uitgelachen. Het pestgedrag van anderen versterkt dit gedrag. Hierdoor komt de leerling in een vicieuze cirkel, waar hij zonder hulp niet uit komt. Een kind dat wordt gepest, praat er thuis en op school niet altijd over. Redenen hiervoor kunnen zijn: - schaamte - angst dat de ouders met de school of met de pester gaan praten, waardoor het pesten nog erger wordt - het gevoel dat het probleem onoplosbaar lijkt - het idee dat je niet mag klikken De pester Pesters zijn vaak de sterkeren in hun groep. Zij zijn verbaal en/of fysiek sterker. Zij lijken populair maar zijn dat uiteindelijk niet. Ze dwingen populariteit af door dominant en schijnbaar onkwetsbaar gedrag. Pesters krijgen vaak andere leerlingen mee. Wie meedoet, loopt zelf de minste kans om slachtoffer te worden. Ze kunnen het zich hierdoor permitteren om zich zo dominant en agressief op te stellen. Doorgaans voelen pesters zich niet schuldig, want het slachtoffer vraagt er toch om om gepest te worden. Daarnaast hebben pesters vaak ook een positieve blik op het gebruik van geweld. Het pestgedrag van een pester kan een aantal oorzaken hebben: een vaak gevoelde anonimiteit (ik besta niet); als een pester zich verloren voelt binnen een grote groep, kan hij zich ten koste van een zwakkere leerling belangrijker maken door die leerling omlaag te drukken. Daarnaast zal hij proberen een achterban te mobiliseren die hem in zijn positie versterkt een voortdurende strijd om de macht in de klas. In een dergelijke instabiele leeromgeving ziet de pester zijn kans om de macht te grijpen een gevoel van incompetentie op school. Slechte cijfers of schaamte voor een laag niveau worden gecamoufleerd door dominant gedrag naar andere ( betere ) leerlingen een sterke drang om te laten zien dat hij zelf kan bepalen op welke manier hij met anderen omgaat een weinig realistisch zelfbeeld. Dit zelfbeeld wordt in de ogen van de pester beter of positiever door de baas te spelen over andere leerlingen een problematische thuissituatie, negatief voorbeeldgedrag van ouders/verzorgers. De meelopers en de zwijgende middengroep Meelopers zijn leerlingen rondom de pester die (soms incidenteel) actief of passief meedoen met het pesten. In dit opzicht helpen zij de pester aan zijn macht. Dit gebeurt meestal uit angst om zelf in de slachtofferrol terecht te komen. Het kan ook zo zijn dat meelopers stoer gedrag wel interessant vinden en denken dat ze in populariteit meeliften op het aanzien van de pester. Verder kunnen leerlingen meedoen uit angst vrienden of vriendinnen te verliezen uit de groep leerlingen rondom de pester. 6

7 De meeste andere leerlingen vormen een zg. zwijgende middengroep en houden zich afzijdig als er wordt gepest. Vaak doen ze net of ze niets zien, of volgen op een afstand een pestincident. Ze voelen zich wel vaak schuldig over het feit dat ze niet in de bres springen voor het slachtoffer of hulp halen. Het is belangrijk deze leerlingen in te schakelen om pesten te voorkomen of tegen te gaan. 7

8 4. Anti-Pest protocol Waar staat GroeneWelle voor? Bij het aanmelden van een leerling op onze school wordt geen onderscheid gemaakt in geloof of afkomst. Wij respecteren ieder mens in al zijn eigenheid. Wij verwachten van hen ook dat zij onze normen en waarden zullen respecteren. In het Strategisch uitvoeringsplan van GroeneWelle staat: Respect is de kernwaarde van de Groene Welle. Alles wat we doen, doen we met respect voor onszelf, voor elkaar, voor elkaars mogelijkheden en met respect voor onze groene omgeving. Wij willen leerlingen, studenten en deelnemers passie meegeven voor alles wat leeft en hen laten zien dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor de wereld om ons heen. Elke vorm van pesterij keuren wij af. Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Pesten kan grote gevolgen hebben voor de gepeste (bijvoorbeeld: onzekerheid, faalangst, depressie, zelfdoding) en de pester (zoals: problemen met sociale relaties, positieve houding tegenover het gebruik van geweld, vergrote kans in het criminele circuit terecht te komen). Waar moeten wij als school aan voldoen? Pesten is te bestrijden als het serieus wordt genomen. Dat betekent dat de leerlingen, medewerkers en ouders moeten weten waar hulp te krijgen is en wat de grenzen zijn. Voor medewerkers van GroeneWelle betekent het, dat ze aandacht moeten hebben voor de signalen van deze leerlingen. Ze moeten luisteren naar wat de leerlingen te vertellen hebben en pesten bespreekbaar maken. Voor docenten mentoren en begeleiders van klassen betekent het dat ze groepsgesprekken moeten voeren, regels moeten afspreken en zorgen dat die regels ook werken. Er is een aantal voorwaarden voor een duidelijke aanpak t.a.v. pesten opgesteld. Hierdoor kan pesten zoveel mogelijk tot een minimum worden beperkt dan wel worden voorkomen. Daarbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat iedere betrokkene bij pesten hierin een keuze heeft. Iedereen.. behalve de gepeste leerling. Voorwaarden om pesten zoveel mogelijk te voorkomen zijn: Pesten moet worden onderkend als probleem door alle betrokkenen: gepeste leerlingen, pesters, meelopers, de zwijgende middengroep, medewerkers en ouders moeten zich ervan bewust zijn dat pesten een gemeenschappelijke aanpak nodig heeft. Daartoe zijn voorlichtings- en studiebijeenkomsten nodig voor medewerkers en ouders. De school probeert pesten te voorkomen: docenten proberen een veilige sfeer te scheppen in hun klas. Een goed klassenmanagement met een doortastende docent werkt bewezen preventief tegen pesten. Er worden projecten uitgevoerd over pesten en omgaan met elkaar. Er worden tijdens mentorlessen afspraken in de klas gemaakt om pesten te voorkomen. Het fenomeen pesten en sociale veiligheid komt tijdens alle leerjaren regelmatig terug als onderwerp tijdens de mentorlessen. Voorbeeldgedrag van de docent en van andere medewerkers in de school is belangrijk. Er wordt minder gepest in scholen waar respect voor elkaar duidelijk wordt uitgedragen door medewerkers. Een school waarin respectvol met elkaar wordt omgegaan. 8

9 Leerkrachten zijn in staat om pesten te signaleren als het toch voorkomt: zij kunnen hierin worden geschoold. Ook zijn er enkele boeken en brochures die aangeven op welke signalen gelet moet worden. Medewerkers nemen duidelijk stelling als ze merken dat leerlingen worden gepest: pesten is onacceptabel bij GroeneWelle. De school voelt zich verantwoordelijk voor het scheppen van een veilige leer- en werkomgeving waar pesten not done is. Docenten zijn op de hoogte van preventieve maatregelen. Heel belangrijk is hierbij het invoelend vermogen van medewerkers. Leraren weten bij wie ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning bij de aanpak van pestgedrag. De school beschikt over een heldere aanpak als er gepest wordt: leerkrachten kunnen worden geschoold om pestproblemen aan te pakken. Daarnaast kunnen ze ook hulp van anderen inschakelen. De aanpak is gericht op het pestende kind, het gepeste kind en op de klas als geheel. Lessen Rots en Water in klas 1 maken de leerlingen weerbaarder en geven leerlingen inzicht in hun eigen rol bij (pest) incidenten. Respect posters in de school geven aan dat GroeneWelle een school is waarin met respect voor elkaar en elkaars spullen wordt geleerd en gewerkt. Er is een anti-pestcoördinator aangesteld: de anti-pestcoördinator is (bij)geschoold en weet hoe pestproblematiek aan te pakken. Leerlingen en docenten weten wie de anti-pest coördinator is en wanneer ze die om hulp kunnen vragen. Vijf sporenaanpak Wanneer pesten wordt gesignaleerd, dan werkt GroeneWelle volgens de werkwijze van de vijf sporenaanpak. Deze aanpak is gericht op de verschillende partijen die betrokken zijn bij pesten: de gepeste leerling, de pester, de ouders, de klasgenoten en de school. Bij deze aanpak staat het volgende centraal (niet noodzakelijk in de beschreven volgorde): Steun bieden aan de gepeste leerling: naar de leerling luisteren en zijn probleem serieus nemen. met de leerling overleggen over mogelijke oplossingen. samen met de leerling werken aan oplossingen. zo nodig zorgen dat de leerling deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining om weerbaar te worden. zorgen voor follow-up gesprekken. Steun bieden aan de pester: met de leerling bespreken wat pesten voor een ander betekent. de leerling helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere leerlingen. de leerling helpen om zich aan regels en afspraken te houden. zorgen dat de leerling zich veilig voelt; uitleggen wat jij als leerkracht gaat doen om het pesten te stoppen. stel grenzen en verbind daar consequenties aan. zorgen voor follow-up gesprekken. De ouders van de gepeste leerling en de pester steunen: ouders die zich zorgen maken over pesten serieus nemen. ouders op de hoogte houden van pestsituaties. informatie en advies geven over pesten en de manieren waarop pesten kan worden aangepakt. in samenwerking tussen school en ouders het pestprobleem aanpakken. Zowel op school als vanuit de thuissituatie. zo nodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning. 9

10 De meelopers en de zwijgende middengroep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem: met de leerlingen praten over pesten en over hun eigen rol daarin. met de leerlingen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen bijdragen aan die oplossingen. samen met de leerlingen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen. Algemene verantwoordelijkheid van de school GroeneWelle zorgt dat de directie, de mentoren en de docenten voldoende informatie hebben over pesten in het algemeen en het aanpakken van pesten in de eigen groep en de eigen school. De school neemt stelling tegen het pesten. De school brengt huidige situatie rond pestbeleid in kaart. De school werkt aan een goed beleid rond pesten en (sociale) veiligheid van leerlingen en medewerkers waarbij de hele school betrokken is. 10

11 5. Het stappenplan na een melding van pesten De mentor 1. Wanneer het pesten plaatsvindt in zijn klas, praat de mentor eerst apart met de gepeste en later met de pester. 2. Vervolgens organiseert de mentor een gesprek tussen beide leerlingen en probeert tot goede afspraken te komen. 3. De mentor neemt contact op met de ouders van de pester en de gepeste en informeert hen over de gekozen aanpak. 4. Hij maakt van het pesten melding in het leerlingvolgsysteem van de school. 5. De mentor bespreekt direct het vervolgtraject indien het pesten zich herhaalt. 6. De mentor praat met de klas. Dit is belangrijk in verband met het herstellen van de groepssfeer en om te benadrukken welke verantwoordelijkheid iedere leerling heeft. 7. Indien het probleem escaleert, meldt de mentor het gedrag aan de coördinator leerlingenzaken/anti-pest coördinator VO. Deze bespreekt het dossier in het intern zorgteam. 8. Indien het probleem escaleert, worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld en zo nodig betrokken bij het vinden van een oplossing. De coördinator leerlingenzaken VO De coördinator leerlingenzaken VO is ook de anti-pest coördinator in het VO. 1. De coördinator leerlingenzaken kan in onderling overleg, de rol van de mentor overnemen bij escalatie van het pestgedrag en wanneer het pesten het klassenverband overstijgt. 2. Hij heeft zo nodig een gesprek met de gepeste en de pester of organiseert direct een gesprek tussen beiden. 3. In het contact met de pester is het doel drieledig, namelijk: - confronteren - mogelijke achterliggende problematiek op tafel krijgen - helderheid geven over de grenzen/kaders en het vervolgtraject bij herhaling of voortzetting van pesten. 4. In het contact met de gepeste leerling wordt gekeken of hij specifiek gedrag vertoont, waardoor hij een gemakkelijk doelwit vormt voor pesters. 5. Hij adviseert zo nodig, zowel aan de pester als de gepeste leerling, hulp op vrijwillige basis door de counselor. 6. Hij stelt alle betrokken ouders op de hoogte wanneer er sprake is van recidief gedrag, verzoekt hen om met hun kind te praten en stelt hen op de hoogte van het vervolgtraject. 7. Hij bespreekt i.o.m. het interne zorgteam de mogelijkheden tot hulp met de ouders. 8. Hij koppelt alle informatie weer terug naar de mentor. 9. Hij zorgt ervoor dat het incident wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem (magister) 10. Hij informeert het MT/directie indien nodig. Schorsing of verwijdering Wanneer de pester in zijn gedrag geen verbetering laat zien, dan kan de school overgaan tot een interne of externe schorsing van een dag. Als er ook daarna geen verbetering in het pestgedrag wordt geconstateerd, kan een leerling meerdere dagen worden geschorst of worden verwijderd van school. Verwijdering van school vindt pas plaats wanneer GroeneWelle geen verantwoordelijkheid meer kan dragen voor de veiligheid van de overige leerlingen of medewerkers als gevolg van het gedrag van de pester. In overleg met ouders, leerplicht en intern zorgteam wordt dan een leerplaats buiten GroeneWelle gezocht. Een dergelijke maatregel wordt volgens het schorsingsprotocol opgelegd en gemeld aan de Inspecteur voor het Onderwijs. 11

12 De taak van docenten en andere medewerkers De docenten en bijvoorbeeld conciërges hebben vooral een signalerende rol. Wanneer zij pesten waarnemen of pestgedrag vermoeden, wordt er van hen verwacht dat zij hierop adequaat reageren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanspreken van de pester. Daarnaast melden zij pestgedrag bij de mentor. Deze kan dan een start maken met de aanpak van het pestincident. De rol van het interne zorgteam Het interne zorgteam VO bestaat uit de coördinator leerlingenzaken, coördinator leerlingbegeleiding en de zorgcoördinator. Het biedt waar nodig ondersteuning aan mentoren tijdens de verschillende fasen in het proces. Het biedt individuele begeleiding (op vrijwillige basis) aan de pester en de gepeste leerling. Het biedt een sociaal-emotionele training (SoVa) aan voor het eerste en tweede leerjaar. Het biedt een begeleidingstraject in de Groen+ voorziening, door leerlingbegeleiders of SMW. 6. Digitaal pesten Hoewel er in de basis geen verschil is tussen echt pesten en digitaal pesten, is de aanpak hiervan ingewikkelder. Dit komt onder andere omdat er bij digitaal pesten geen onderscheid is te maken tussen schooltijd en vrije tijd. Hierdoor is het voor een pester mogelijk om zijn slachtoffer 24/7 lastig te vallen. Een gepeste leerling heeft dan ook het idee dat er geen ontsnappen mogelijk is aan de acties van zijn pester. Hierdoor kunnen de gevolgen voor een gepeste leerling veel groter zijn dan bij normaal pesten. Ook delen leerlingen heel gemakkelijk persoonlijke informatie via diverse sociale media. Daarbij hebben leerlingen het idee dat de informatie die gedeeld wordt via sociale media veilig is. Vervolgens ligt de informatie letterlijk op de digitale straat. Om deze reden is het belangrijk dat rondom het gebruik van mobiele telefoon en sociale media ouders en school op dezelfde lijn zitten. Bij digitaal pesten kan dit niet alleen worden opgelost door het op school aan te pakken. Ouders zullen hier ook tijd en aandacht aan moeten geven. Op GroeneWelle geven mentoren leerlingen in de mentorlessen tips en gedragsadviezen voor communicatie via digitale media. Voor leerlingen in klas 1 en 2 wordt er ieder jaar een project georganiseerd. In klas 1 is het thema Pestgedrag. In klas 2 is het thema Gebruik en misbruik van sociale media. 12

PESTPROTOCOL. Zaanlands Lyceum

PESTPROTOCOL. Zaanlands Lyceum PESTPROTOCOL Zaanlands Lyceum Zaandam, 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Pesten 2.1 Wat is pesten? 2.2 Hoe wordt er gepest? 2.3 De gepeste leerling 2.4 De pester 2.5 De meelopers en andere leerlingen 2.6 Het

Nadere informatie

ANTI-PESTPROTOCOL ISW IRENESTRAAT

ANTI-PESTPROTOCOL ISW IRENESTRAAT ANTI-PESTPROTOCOL ISW IRENESTRAAT POELDIJK, 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Pesten 2.1 Wat is pesten? 2.2 Hoe wordt er gepest? 2.3 De gepeste leerling 2.4 De pester 2.5 De meelopers en andere leerlingen 2.6

Nadere informatie

P E S T P R O T O C O L VMBO - AOC DE GROENE WELLE -

P E S T P R O T O C O L VMBO - AOC DE GROENE WELLE - P E S T P R O T O C O L VMBO - AOC DE GROENE WELLE - september 2012 1 PESTPROTOCOL Verantwoording Pesten Waar staan wij als school voor? Wat is pesten? Hoe wordt er gepest? De gepeste leerling De pester

Nadere informatie

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school

Nadere informatie

Pestprotocol. Pagina 1 van 10

Pestprotocol. Pagina 1 van 10 Pestprotocol Pagina 1 van 10 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Pestprotocol... 1 Evaluatie, toetsing en herziening (zijn de gemaakte afspraken aantoonbaar)...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Vooraf... 4

Nadere informatie

V13 Pestprotocol Varendonck-College 2015-2017

V13 Pestprotocol Varendonck-College 2015-2017 V13 Pestprotocol Varendonck-College 2015-2017 PESTPROTOCOL. Dit is het pestprotocol van het Varendonck-College. Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Den Haag, januari 2010. Pestprotocol Scholengroep Den Haag Zuid-West

WOORD VOORAF. Den Haag, januari 2010. Pestprotocol Scholengroep Den Haag Zuid-West PESTPROTOCOL WOORD VOORAF Dit is het pestprotocol van de Scholengroep Den Haag Zuid West. In het protocol staan richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, maar ook voorwaarden en activiteiten die pesten

Nadere informatie

Pestprotocol 2016 januari 2016

Pestprotocol 2016 januari 2016 Pestprotocol 2016 januari 2016 Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Pesten 4 2.1 Verschil tussen plagen en pesten 4 2.2 Signalen van pestgedrag 4 2.3 Cyberpesten 5 Hoofdstuk 3 Aanpak

Nadere informatie

Protocol bij pesten Wat is pesten?

Protocol bij pesten Wat is pesten? Protocol bij pesten In 2012 schreven Manon van Nijnatten en Sylvana Lammerse een profielwerkstuk over pesten op het Mencia de Mendoza Lyceum. In hun slotparagraaf stellen deze leerlingen dat op Mencia

Nadere informatie

Pestprotocol 1 PESTEN. Wat is pesten? Hoe wordt er gepest?

Pestprotocol 1 PESTEN. Wat is pesten? Hoe wordt er gepest? Pestprotocol 1 PESTEN Wat is pesten? We spreken van pestgedrag als een speler opzettelijk bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld/discriminatie en daarmee grensoverschrijdend en

Nadere informatie

ANTI-PESTPROGRAMMA KENNEMER COLLEGE INHOUD. Uitgangspunten De vijf sporen aanpak Stappenplan. Bijlage I

ANTI-PESTPROGRAMMA KENNEMER COLLEGE INHOUD. Uitgangspunten De vijf sporen aanpak Stappenplan. Bijlage I ANTI-PESTPROGRAMMA KENNEMER COLLEGE INHOUD Uitgangspunten De vijf sporen aanpak Stappenplan Bijlage I Wat is pesten? Hoe wordt er gepest? De gepeste leerling De pester De meelopers De gevolgen van pesten

Nadere informatie

Pestprotocol 2College Jozefmavo

Pestprotocol 2College Jozefmavo Pestprotocol 2College Jozefmavo INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Pesten Wat is pesten? Het signaleren van pesten 3 Hoe wordt er gepest? 3 De gepeste leerling 4 De pester 4 De meelopers en de andere leerlingen

Nadere informatie

Pestbeleid Rijnlands Lyceum Wassenaar

Pestbeleid Rijnlands Lyceum Wassenaar Pestbeleid Rijnlands Lyceum Wassenaar Inleiding In onze maatschappij komt het helaas nogal eens voor dat mensen gepest worden. Naar schatting zijn in Nederland dagelijks 350.000 kinderen en 250.000 volwassenen

Nadere informatie

Pestprotocol. Samen bouwen aan jouw toekomst

Pestprotocol. Samen bouwen aan jouw toekomst Pestprotocol Samen bouwen aan jouw toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 2 Pesten 3 Wat is pesten? 3 Hoe wordt er gepest? 3 De gepeste leerling 4 De pester 4 De meelopers en de andere leerlingen 4 Het aanpakken

Nadere informatie

PESTPROTOCOL Onderstaande tekst is ontleend aan paragraaf 4.1 van het Schoolveiligheidsplan van het St.

PESTPROTOCOL Onderstaande tekst is ontleend aan paragraaf 4.1 van het Schoolveiligheidsplan van het St. PESTPROTOCOL Onderstaande tekst is ontleend aan paragraaf 4.1 van het Schoolveiligheidsplan 2012-2013 van het St. Bonifatiuscollege HET PESTPROTOCOL Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging

Nadere informatie

Pestprotocol Horeca Vakschool Rotterdam

Pestprotocol Horeca Vakschool Rotterdam Pestprotocol Horeca Vakschool Rotterdam Preambule Leerlingen die slachtoffer zijn van pesten, kunnen zich doorgaans niet optimaal ontplooien binnen de school-/klasomgeving. De Horeca Vakschool Rotterdam

Nadere informatie

PESTPROTOCOL GRIFTLAND COLLEGE

PESTPROTOCOL GRIFTLAND COLLEGE PESTPROTOCOL GRIFTLAND COLLEGE Soest, 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Pesten 2.1 Wat is pesten? 2.2 Hoe wordt er gepest? 2.3 De gepeste leerling 2.4 De pester 2.5 De meelopers en andere leerlingen 2.6 Het

Nadere informatie

Dit pestprotocol bestaat uit een overzicht, een stappenplan en een toelichting bij diverse onderdelen van het overzicht en het stappenplan.

Dit pestprotocol bestaat uit een overzicht, een stappenplan en een toelichting bij diverse onderdelen van het overzicht en het stappenplan. PESTPROTOCOL VOORAF Dit is het pestprotocol van het Christelijke College Groevenbeek. Alle leerlingen en medewerkers hebben recht op een veilig leef- en leerklimaat in en rond de school. Respect voor elkaar

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Christelijk College De Populier. Populierstraat MK Den Haag

PESTPROTOCOL. Christelijk College De Populier. Populierstraat MK Den Haag PESTPROTOCOL Christelijk College De Populier Populierstraat 109 2565 MK Den Haag Inhoud. 1. Inleiding 3 2. Pesten 4 2.1 Wat is pesten? 4 2.2 Hoe wordt er gepest? 5 2.3 De gepeste leerling 6 2.4 De pester

Nadere informatie

Veilig op school, veilig in de groep

Veilig op school, veilig in de groep Veilig op school, veilig in de groep voorkomen en aanpak van pesten Trevianum Scholengroep Vooraf De school wil een veilig pedagogisch klimaat en een prettige werksfeer voor alle leerlingen en het personeel

Nadere informatie

Protocol tegen Pesten

Protocol tegen Pesten Protocol tegen Pesten 0 Protocol tegen pesten Voorwoord Pesten is iets van alle tijden en komt overal voor, zowel onder kinderen en jongeren als onder volwassenen. Op een plaats waar veel jongeren samenkomen,

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Vastgesteld te Eindhoven, februari 2014

PESTPROTOCOL. Vastgesteld te Eindhoven, februari 2014 PESTPROTOCOL Vastgesteld te Eindhoven, februari 2014 PESTPROTOCOL VOORAF Dit is het pestprotocol van Pleinschool Helder. Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er

Nadere informatie

PESTPROTOCOL MENCIA SANDRODE. Zundert

PESTPROTOCOL MENCIA SANDRODE. Zundert PESTPROTOCOL MENCIA SANDRODE Zundert INHOUDSOPGAVE Vooraf 2 Pesten Wat is pesten? 3 Hoe wordt er gepest? 3 De gepeste leerling 4 De pester 4 De meelopers en de andere leerlingen 4 Het aanpakken van pesten

Nadere informatie

Vooraf 2. Het pestprotocol Uitgangspunten 5 De vijfsporenaanpak 5 Preventieve maatregelen 6 Voorbeeld pestcontract 6

Vooraf 2. Het pestprotocol Uitgangspunten 5 De vijfsporenaanpak 5 Preventieve maatregelen 6 Voorbeeld pestcontract 6 PESTPROTOCOL INHOUDSOPGAVE Vooraf 2 Pesten Wat is pesten? 3 Hoe wordt er gepest? 3 De gepeste leerling 4 De pester 4 De meelopers en de andere leerlingen 4 Het aanpakken van pesten 4 Het pestprotocol Uitgangspunten

Nadere informatie

Draaiboek Pesten RSG SLINGERBOS LEVANT

Draaiboek Pesten RSG SLINGERBOS LEVANT Draaiboek Pesten RSG SLINGERBOS LEVANT 2013 Inhoud Vooraf... 2 Wat is pesten... 3 Het draaiboek... 4 De vijfsporenaanpak... 4 Het stappenplan... 5 Betrokken medewerkers... 6 Vooraf Een klimaat waarin gepest

Nadere informatie

Veiligheidsplan Utrechtse School PESTPROTOCOL

Veiligheidsplan Utrechtse School PESTPROTOCOL Veiligheidsplan Utrechtse School PESTPROTOCOL INHOUDSOPGAVE Vooraf 2 Pesten Wat is pesten? 3 Hoe wordt er gepest? 3 De gepeste student 4 De pester 4 De meelopers en de andere studenten 4 Het aanpakken

Nadere informatie

Bijlage 2: protocol pesten. Plagen of pesten?

Bijlage 2: protocol pesten. Plagen of pesten? Bijlage 2: protocol pesten Plagen of pesten? We plagen allemaal wel eens of we worden geplaagd. Plagerijen zijn niet kwaad bedoeld. Plager en geplaagde zijn aan elkaar gewaagd; ze houden elkaar over en

Nadere informatie

PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM

PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM PESTPROTOCOL AUGUSTINIANUM INHOUD Inhoud pagina 1 Inleiding pagina 2 Wat is pesten? De visie van school pagina 3 De preventieve aanpak op school pagina 4 - mentorles - gastles

Nadere informatie

Pestprotocol. Een plan van aanpak (ons beleid) tegen pesten voor docenten, ouders en leerlingen

Pestprotocol. Een plan van aanpak (ons beleid) tegen pesten voor docenten, ouders en leerlingen Pestprotocol Een plan van aanpak (ons beleid) tegen pesten voor docenten, ouders en leerlingen Inhoudsopgave 1. Pesten Wat is pesten? De gepeste leerling De pester De meelopers en de andere leerlingen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent.

INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent. INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent. 1. DOEL: ANTI - PESTBELEID 1. Pestgedrag voorkomen en terugdringen door het

Nadere informatie

Wat is pesten? in de val laten lopen, klem zetten of rijden opsluiten. uitsluiten van feestjes bij groepsopdrachten

Wat is pesten? in de val laten lopen, klem zetten of rijden opsluiten. uitsluiten van feestjes bij groepsopdrachten Wat is pesten? We spreken van pesten als dezelfde leerling regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee grensoverschrijdend en zeer bedreigend. Een

Nadere informatie

Vooraf 2. Het pestprotocol Uitgangspunten 4 De vijfsporenaanpak 4 Preventieve maatregelen 5

Vooraf 2. Het pestprotocol Uitgangspunten 4 De vijfsporenaanpak 4 Preventieve maatregelen 5 PESTPROTOCOL INHOUDSOPGAVE Vooraf 2 Pesten Wat is pesten? 2 Hoe wordt er gepest? 2 De gepeste leerling 3 De pester 3 De meelopers en de andere leerlingen 3 Het aanpakken van pesten 3 Het pestprotocol Uitgangspunten

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Pestprotocol Deventerleerschool

Pestprotocol Deventerleerschool 2015 Pestprotocol Deventerleerschool 06TU Deventer Leerschool 30-6-2015 Pesten Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook

Nadere informatie

PESTPROTOCOL CSG Het Noordik

PESTPROTOCOL CSG Het Noordik PESTPROTOCOL CSG Het Noordik Instemming MR Vastgesteld door Bestuur op 7 maart 2011 Almelo, maart 2011 Pestprotocol CSG Het Noordik Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Vooraf 3 Het pestprotocol 3 Bijlage I (Leidraad

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Pestbeleid op school

Pestbeleid op school Pestbeleid op school Pesten wordt niet aangepakt en opgelost door projecten. Het vereist attitudeverandering. Een zaligmakende oplossing voor pestproblemen bestaat helaas niet. Bob van der Meer Natuurlijk

Nadere informatie

Pestprotocol. Verbaal (/schriftelijk) Vernederen Schelden Dreigen Negatieve bijnamen gebruiken Gemene briefjes, mailtjes, smsjes, appjes schrijven

Pestprotocol. Verbaal (/schriftelijk) Vernederen Schelden Dreigen Negatieve bijnamen gebruiken Gemene briefjes, mailtjes, smsjes, appjes schrijven Pestprotocol I Pesten Wat is pesten? We spreken van pestgedrag als één of meerdere spelers opzettelijk bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld/discriminatie en daarmee grensoverschrijdend

Nadere informatie

Pijnacker. Wat doen we tegen pesten?

Pijnacker. Wat doen we tegen pesten? Pijnacker Wat doen we tegen pesten? 1 PESTEN Wat is pesten? We spreken van pesten als dezelfde persoon regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van geweld en daarmee

Nadere informatie

Pestprotocol Keizer Karel College

Pestprotocol Keizer Karel College Pestprotocol Keizer Karel College Informatie over ons beleid tegen pesten voor leerlingen, ouders en medewerkers 2014 0 VOORWOORD Dit document is het pestprotocol van het Keizer Karel College. Het is gemaakt

Nadere informatie

1 Voorwoord. Beste ouders. Beste leerlingen

1 Voorwoord. Beste ouders. Beste leerlingen 1 Voorwoord Beste ouders Beste leerlingen Dit is het antipestplan van WICO campus Sint-Jozef. Het draaiboek pesten is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Het geeft het beleid

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. * Uitgangspunten * De vijfsporenaanpak * Preventieve maatregelen

PEST PROTOCOL. * Uitgangspunten * De vijfsporenaanpak * Preventieve maatregelen PEST PROTOCOL * Uitgangspunten * De vijfsporenaanpak * Preventieve maatregelen INHOUDSOPGAVE Vooraf 2 Pesten Wat is pesten? 3 Hoe wordt er gepest? 3 De gepeste leerling 4 De pester 4 De meelopers en de

Nadere informatie

Het pestprotocol. Informatie over (ons beleid tegen) pesten voor docenten, ouders en leerlingen

Het pestprotocol. Informatie over (ons beleid tegen) pesten voor docenten, ouders en leerlingen Het pestprotocol Informatie over (ons beleid tegen) pesten voor docenten, ouders en leerlingen Inhoudsopgave 1. Vooraf 2. Definities 3. Achtergrond 3.1 Wat is pesten? 3.2 Hoe wordt er gepest? 3.3 De gepeste

Nadere informatie

PESTPROTOCOL ISW HOOGELAND

PESTPROTOCOL ISW HOOGELAND PESTPROTOCOL ISW HOOGELAND INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Algemene informatie Wat is pesten? 4 Hoe wordt er gepest? 4 De gepeste leerling 4 De pester 5 De meelopers en andere leerlingen 5 Het signaleren van

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OSG WEST-FRIESLAND HOORN

PESTPROTOCOL OSG WEST-FRIESLAND HOORN PESTPROTOCOL OSG WEST-FRIESLAND HOORN INHOUDSOPGAVE PESTPROTOCOL... 0 Vooraf... 1 PESTEN... 2 Wat is pesten?... 2 Hoe wordt er gepest?... 2 De gepeste leerling... 3 De pester... 3 De meelopers en andere

Nadere informatie

Montessori College Eindhoven

Montessori College Eindhoven Het Pestprotocol Montessori College Eindhoven Vooraf Het Montessori College is een kleine school waar leerlingen gekend zijn. Zowel leerlingen als personeel kennen elkaar en hebben zorg voor elkaar. De

Nadere informatie

PESTPROTOCOL CS. DE HOVEN. de Windroos

PESTPROTOCOL CS. DE HOVEN. de Windroos PESTPROTOCOL CS. DE HOVEN de Windroos INHOUDSOPGAVE Vooraf 2 Pesten Wat is pesten? 3 Hoe wordt er gepest? 3 De gepeste leerling 4 De pester 5 De meelopers en de andere leerlingen 5 Het aanpakken van pesten

Nadere informatie

P E S T P R O T O C O L

P E S T P R O T O C O L P E S T P R O T O C O L Beknopte editie juli 2011 Vooraf Pesten komt helaas in de gehele maatschappij voor, maar is volstrekt onacceptabel. Een klimaat waarin wordt gepest, tast iedereen aan. Pestgedrag

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol It Twaspan

Pestprotocol It Twaspan Pestprotocol It Twaspan It Twaspan wil de kinderen een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Grotiuscollege Heerlen

PESTPROTOCOL. Grotiuscollege Heerlen PESTPROTOCOL Grotiuscollege Heerlen INHOUDSOPGAVE Vooraf 2 Pesten Wat is pesten? 3 Hoe wordt er gepest? 3 De gepeste leerling 4 De pester 4 De meelopers en de andere leerlingen 4 Het aanpakken van pesten

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. PENTA college CSG Hoogvliet Pagina 1

PESTPROTOCOL. PENTA college CSG Hoogvliet Pagina 1 PESTPROTOCOL PENTA college CSG Hoogvliet Pagina 1 VOORAF Dit is het pestprotocol van het PENTA college CSG Hoogvliet. Enerzijds bevat het richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook

Nadere informatie

Pestprotocol Bavinckschool

Pestprotocol Bavinckschool Pestprotocol Bavinckschool Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

1. Vooraf. Amsterdam, juni 2015

1. Vooraf. Amsterdam, juni 2015 Pestprotocol juni 2015 1. Vooraf Dit is het pestprotocol van het Mundus College. Een document met achtergrondinformatie over pesten en de manier waarop we op het Mundus College hiermee omgaan. Aansluitend

Nadere informatie

Pestbeleid Omgaan met pesten

Pestbeleid Omgaan met pesten Pestbeleid Omgaan met pesten Vastgesteld 3 november 2011 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 3 3.1 Wat is pesten?... 3 3.2 Hoe wordt er gepest?... 4 3.3 De gepeste leerling/deelnemer...

Nadere informatie

PESTPROTOCOL

PESTPROTOCOL PESTPROTOCOL 2015-2016 oktober 2015 SR Gedragsregels 1. Ik accepteer de ander zoals hij is en ik discrimineer niet. 2. Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen. 3. Ik blijf van de spullen

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL (versie april 2014)

PESTPROTOCOL (versie april 2014) PESTPROTOCOL (versie april 2014) Op de Lispeltuut willen wij de kinderen een veilige leeromgeving bieden. Kinderen moeten zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Een gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Pestprotocol - Ichthusschool

Pestprotocol - Ichthusschool Deel 1: Algemene informatie Pestprotocol - Ichthusschool Wat is pesten? We spreken van pestgedrag als dezelfde leerling regelmatig en systematisch bedreigd en geïntimideerd wordt. Pesten is een vorm van

Nadere informatie

Pestprotocol CSG. CSG Kluiverboom. Juni 2016

Pestprotocol CSG. CSG Kluiverboom. Juni 2016 Pestprotocol CSG CSG Kluiverboom Juni 2016 1. INLEIDING Het pestprotocol van de CSG Kluiverboom bevat enerzijds richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Inhoud. Schema procedure t.a.v. pesten. 1. Definitie van pesten 2. Signaleren 3. Hulp 4. Consequenties

Inhoud. Schema procedure t.a.v. pesten. 1. Definitie van pesten 2. Signaleren 3. Hulp 4. Consequenties Pestprotocol Inhoud Schema procedure t.a.v. pesten 1. Definitie van pesten 2. Signaleren 3. Hulp 4. Consequenties Anti pestcontract pester Anti pestcontract gepeste 2 Procedure t.a.v. pesten signalering

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol. Zelfstandig, de toekomst tegemoet. o.b.s. J. Emmens. Burg. Gaarlandtlaan 20 9514 CM Gasselternijveen 0599-512743

Pestprotocol. Zelfstandig, de toekomst tegemoet. o.b.s. J. Emmens. Burg. Gaarlandtlaan 20 9514 CM Gasselternijveen 0599-512743 Pestprotocol o.b.s. J. Emmens Burg. Gaarlandtlaan 20 9514 CM Gasselternijveen 0599-512743 directie.emmens@primah.org Zelfstandig, de toekomst tegemoet PESTPROTOCOL OBS J. EMMENS Het doel van het pestprotocol

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Juni Inhoudsopgave

Juni Inhoudsopgave Pestprotocol 1 Juni 2010 Inhoudsopgave A. Pestprotocol B. Waarom een pestprotocol? C. Uitgangspunten D. Preventieve maatregelen E. Repressieve maatregelen F. De concrete pedagogische invulling Omwille

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL (Handreiking bij pesten)

PESTPROTOCOL (Handreiking bij pesten) Oog voor elkaar PESTPROTOCOL (Handreiking bij pesten) Auteurs: - Bert Beens - Hetty van de Brink - Suzanne de Jong - Niels de With Oktober 2013 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 WAT IS PESTEN... 4 HOE WORDT

Nadere informatie

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol

ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD. Anti-Pestprotocol ISW VAKCOLLEGE HOGE WOERD Anti-Pestprotocol Pesten Er is sprake van pesten wanneer een of meerdere leerlingen herhaaldelijk en langdurig negatief gedrag richten tegen een andere leerling. Een vereiste

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Pestprotocol Ichthus College Dronten

PESTPROTOCOL. Pestprotocol Ichthus College Dronten PESTPROTOCOL HET PESTPROTOCOL: INLEIDING Dit pestprotocol is van het Ichthus College Dronten. Het pestprotocol vormt de verklaring van de school waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school niet accepteren

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Vestiging Develsingel

PESTPROTOCOL. Vestiging Develsingel PESTPROTOCOL Vestiging Develsingel INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Pesten 4 1.1 Wat is pesten? 4 1.2 Hoe wordt er gepest? 4 1.3 De gepeste leerling 5 1.4 De pester 5 1.5 De meelopers en andere leerlingen 5

Nadere informatie

PESTPROTOCOL College Den Hulster Venlo Afdeling VMBO - HAVO/VWO Ondersteuningscoördinatoren: H.Nijveld (vmbo) L. Benders (havo/vwo)

PESTPROTOCOL College Den Hulster Venlo Afdeling VMBO - HAVO/VWO Ondersteuningscoördinatoren: H.Nijveld (vmbo) L. Benders (havo/vwo) PESTPROTOCOL College Den Hulster Venlo 2014-2015 Afdeling VMBO - HAVO/VWO Ondersteuningscoördinatoren: H.Nijveld (vmbo) L. Benders (havo/vwo) 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Pesten 2.1 Wat is pesten? 2.2 Voorbeelden

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Vlieger

Pestprotocol basisschool De Vlieger Pestprotocol basisschool De Vlieger Inleiding Helaas moeten wij constateren dat pesten voorkomt in het directe contact met elkaar maar ook onder andere via MSN. PCBS de Vlieger vindt pesten onaanvaardbaar

Nadere informatie

Pestprotocol CBS Het Mosterdzaadje versie 1.6 januari 2016

Pestprotocol CBS Het Mosterdzaadje versie 1.6 januari 2016 Pestprotocol CBS Het Mosterdzaadje versie 1.6 januari 2016 CBS Het Mosterdzaadje, Gortel Oranjeweg 116 8166 JD Gortel 0578-668163 www.cbshetmosterdzaadje.nl INHOUD 1. THEORIE / ACHTERGROND... 3 Wat is

Nadere informatie

Pestprotocol. basisschool de Luithorst

Pestprotocol. basisschool de Luithorst Pestprotocol basisschool de Luithorst 1 Inhoudsopgave 1 Waarom een pestprotocol? blz. 3 De Luithorst raakt de juiste snaar De anti-pestcoördinator 2 Achtergrondinformatie 4 Plagen en pesten, wat is het

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek 1 Inhoudsopgave: Doelstelling van het gedrag- en pestprotocol. Pesten op school Signalen van pesterijen Hoe gaan wij op de Pater Eymardschool met

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Stichting Cambium College voor openbaar voortgezet onderwijs. Pestprotocol

Stichting Cambium College voor openbaar voortgezet onderwijs. Pestprotocol Stichting Cambium College voor openbaar voortgezet onderwijs Pestprotocol. November 2014 Inleiding Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd

Nadere informatie

Pestprotocol 2College Ruiven

Pestprotocol 2College Ruiven Pestprotocol 2College Ruiven INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 H1. Pesten Wat is pesten? 4 Wat is het verschil tussen pesten en plagen? 4 Het signaleren van pesten. 4 H2. Wie zijn er direct bij betrokken?

Nadere informatie

Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge

Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge STOP met PESTEN Het protocol In het pestprotocol is vastgelegd dat we pestgedrag op school niet accepteren en volgens een vooraf bepaalde handelwijze gaan aanpakken. Uitgangspunten

Nadere informatie

Pesten. 1. Plagen. 2. Pesten

Pesten. 1. Plagen. 2. Pesten Pesten 1. Plagen We spreken over plagen wanneer leerlingen min of meer aan elkaar gewaagd zijn. Het vertoonde gedrag is onschuldig en nodigt uit tot een reactie van een zelfde soort. Het gaat dan om een

Nadere informatie

Om pesten zoveel mogelijk te voorkomen werken we er bij Olympia aan dat kinderen mede verantwoordelijk worden gemaakt voor de sfeer in het team.

Om pesten zoveel mogelijk te voorkomen werken we er bij Olympia aan dat kinderen mede verantwoordelijk worden gemaakt voor de sfeer in het team. Pesten is niet cool! Pesten komt helaas op iedere voetbalvereniging voor, dus ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze vereniging serieus aanpakken. Doel Dit protocol heeft als

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Kring

Pestprotocol obs De Kring Pestprotocol obs De Kring Dit pestprotocol heeft uitgangspunt: Alle kinderen moeten zich op OBS De Kring veilig kunnen voelen, Door regels en afspraken over omgang met elkaar duidelijk en voor iedereen

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Het Klokhuis

Pestprotocol OBS Het Klokhuis Pestprotocol OBS Het Klokhuis Op OBS Het Klokhuis vinden wij het belangrijk om kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen

Nadere informatie