Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden maart 2017 Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina Sarah Sneyers Directie ruimte dienst mobiliteit i.v.m. fietspadensubsidies naar aanleiding van het persbericht van 9 januari Joris Van den Cruijce Directie ruimte dienst ruimtelijke planning i.v.m. het masterplan in opvolging van het PRUP Asse Joris Van den Cruijce Directie ruimte - dienst mobiliteit i.v.m. de OMA-B fietsroute 3 De bijlagen en/of statistische gegevens, waarnaar in sommige antwoorden wordt verwezen, kunnen ingekeken worden op de griffiedienst.

2 Schriftelijke vraag van Sarah Sneyers van 9 januari 2017 Directie ruimte dienst mobiliteit i.v.m. fietspadensubsidies naar aanleiding van het persbericht van 9 januari 2017 In het geciteerde persbericht wordt ook de gemeente Merchtem vermeld. Kan U me de volgende informatie laten bezorgen: - welke stukken fietssnelweg werden in Merchtem aangelegd? - voor welk bedrag? Betreffend persbericht van 9 januari 2017: Provincie investeerde ,54 euro in nieuwe fietspaden De provincie Vlaams-Brabant gaf in euro voor 16 fietsprojecten in de gemeenten Aarschot, Affligem, Dilbeek, Galmaarden, Haacht, Herne, Hoegaarden, Keerbergen, Leuven, Machelen, Meise, Merchtem, Oud-Heverlee, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel, Zaventem en Zoutleeuw. Fietsen is gezond, goed voor het milieu en één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen. Investeren in fietssnelwegen Vorig jaar investeerden we euro in een nieuw stuk fietssnelweg op de FR0, de fietssnelwegring rond Brussel, in Machelen, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. Veel investeringen werden in 2016 voorbereid. We verwachten in 2017 en zeker in 2018 en 2019 grote uitgaven voor de aanleg van fietssnelwegen, zoals op de F1 Mechelen-Brussel, de F3 Leuven-Brussel, de F24 Leuven-Tienen en de F212 Asse-Brussel. De provincie Vlaams-Brabant heeft in 2016 ook heel wat studies voorbereid en uitgeschreven om fietssnelwegprojecten te plannen en te ontwerpen. Ze sloot ook een overeenkomst met Leuven, Boutersem en Bierbeek om het bouwheerschap van een gedeelte van de bouw van de F24 op zich te nemen. 18,3 km nieuwe bovenlokale functionele fietspaden In 2016 kregen Aarschot, Affligem, Dilbeek, Galmaarden, Herne, Hoegaarden, Keerbergen, Leuven, Meise, Merchtem, Oud-Heverlee, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel, Zaventem en Zoutleeuw samen ,81 euro voor 14 fietsinfrastructuurprojecten op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. Goed voor 18,3 km nieuwe en veilige fietspaden. De subsidies voor de fietssnelwegen en functionele fietsinfrastructuur komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% of voor fietssnelwegen zelfs 100% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur en 60% van de fietssnelweginfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover. Recreatief fietsen in Haacht Fietsen langs de fietsknooppunten is populair. Voor de verbinding van toeristische en cultuurhistorische attracties is er een bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk. Ook hiervoor kunnen gemeenten 40% subsidies krijgen van de provincie. Vorig jaar ontving de gemeente Haacht euro voor de aanleg van de recreatieve fietsroute doorheen Schorisgat van 800 meter, zegt gedeputeerde Tom Dehaene 1

3 Antwoord van 17 januari 2017 Betreft: uw vraag van 9 januari i.v.m. fietspadensubsidies naar aanleiding van het persbericht van 9 januari Hierbij vindt u het antwoord op uw schriftelijke vragen in verband met het persbericht over fietssubsidies aan de gemeente Merchtem. Welke stukken fietssnelweg werden in Merchtem aangelegd? Het betreft een segment van een bovenlokale functionele fietsroute (dus geen fietssnelweg), namelijk de Nieuwelaan in Merchtem en de Kardinaal Sterckxlaan in Meise, als een gezamenlijk (riolerings) project. Voor welk bedrag? Er werd een maximum subsidiebedrag vastgelegd van ,28 euro voor beide gemeenten samen, waarvan ,24 euro voor gemeente Merchtem en ,04 euro voor gemeente Meise. In 2016 ontvingen beide gemeenten bij de start van de werken de helft van deze subsidie. Voor de gemeente Merchtem gaat dit om ,62 euro. Schriftelijke vraag van Joris van Den Cruijce van 15 januari 2017 Directie ruimte dienst ruimtelijke planning i.v.m. het masterplan in opvolging van het PRUP Asse Op de raadszitting van juni 2016 werd door de deputatie aangekondigd dat er tijdens de zomer werk zou gemaakt worden van een masterplan in opvolging van het PRUP Asse. Graag had ik geweten: - of dit masterplan inmiddels al gefinaliseerd is? - zijn er formele vergaderingen geweest met het gemeentebestuur van Asse of omliggende gemeenten? Zo ja, wanneer vonden deze vergaderingen plaats en is er een verslag beschikbaar? - welke vorderingen zijn er inmiddels in de gerechtelijke procedure tegen het PRUP? Zijn er al zittingen geweest, zo ja wanneer? Zijn de verslagen van deze zittingen openbaar & welke informatie uit die zittingen kan gedeeld worden met de provincieraadsleden? Antwoord van 3 februari 2017 Betreft: uw vraag van i.v.m. het masterplan in opvolging van het PRUP Asse. Na de definitieve vaststelling van de ruimtelijke uitvoeringsplannen werd de dialoog met de gemeente Asse, over de opmaak van het masterplan in uitvoering van de visie voor het kleinstedelijk gebied, verdergezet. In augustus 2016 is er nog inhoudelijk overleg geweest tussen de provinciale dienst ruimtelijke planning en het gemeentebestuur. Vervolgens werd het plan aangevuld en in oktober werd een werkgroep georganiseerd waarop naast de gemeente o.a. ook Regionaal Landschap Groene Corridor, de Vlaamse Landmaatschappij, Boerenbond aanwezig waren om opmerkingen op het ontwerp masterplan te formuleren. Tijdens deze werkgroep werd beslist om het masterplan uit te breiden met o.a. in te zetten instrumenten en om alle relevante actoren bijkomende tijd te geven om schriftelijk extra bemerkingen te formuleren. 2

4 In december werd de consultatieronde afgesloten en de resultaten werden begin januari verwerkt in een definitief voorstel tot masterplan. Het masterplan zal in februari worden geagendeerd voor goedkeuring door deputatie. De bemerkingen van het overleg in augustus werden rechtstreeks aangepast in het document en niet in een verslag opgenomen. Van de werkgroep in oktober is wel een kort verslag gemaakt (met een aantal hoofdlijnen, de rest van de bemerkingen werden eveneens rechtstreeks aangepast in het masterplan). Tegen de beslissing van de provincieraad werden 3 verzoekschriften bij de Raad van State ingediend; 2 daarvan vragen ook de vernietiging van het besluit van de dienst MER. - de nietigverklaring van het PRUP Rondweg, PRUP Afbakeningslijn, PRUP Mollem, PRUP Woonzone, PRUP Stedelijke ontwikkelingszone, PRUP Stadsrandbos en van het besluit van de dienst MER. - de nietigverklaring van het PRUP Stadsrandbos en van het besluit van de dienst MER; - de nietigverklaring van het PRUP Mollem. Naast de procedures bij de Raad van State werd het Vlaamse Gewest ook nog gedagvaard voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel door Immobiliere Steynhoeve, om schadeloos te worden gesteld voor de door het PRUP doorgevoerde bestemmingswijziging. De provincie heeft inmiddels een advocaat aangesteld om zich te verdedigen in de 3 procedures voor de Raad van State. De provinciale juridische dienst volgt dit verder op. Er zijn nog geen zittingen geweest inzake dit dossier. De ervaring leert dat een voorbereidingstijd van anderhalf jaar tot 2 jaar geen uitzondering is vooraleer een zitting en uitspraak in dergelijk dossier kan verwacht worden. Schriftelijke vraag van Joris Van den Cruijce van 15 januari 2017 Directie ruimte - dienst mobiliteit i.v.m. de OMA-B fietsroute Kan u een overzicht geven van de stand van zaken van de vorderingen in het dossier van de OMA-B fietsroute op het grondgebied van Merchtem en Opwijk? Zijn er al contacten geweest met het gemeentebestuur van Merchtem, zijn er trajectwijzigingen voorgesteld? Heeft de deputatie al beslissingen genomen in dit dossier (bv. studieopdrachten)? Is de provincie akkoord om de coördinator te zijn van dit project? Kan u ook de voorlopige timing doorgeven van de werken op het traject tussen Asse en Brussel, wanneer kunnen de volgende fasen in gebruik genomen worden? Antwoord van 15 januari 2017 Betreft: uw vraag van i.v.m. de OMA-B fietsroute. 1. Kan u een overzicht geven van de stand van zaken van de vorderingen in het dossier van de OMA-B fietsroute op het grondgebied van Merchtem en Opwijk? Op 24 november 2016 besliste de provinciale wijzigingswerkgroep over de opname van een wenslijn voor een fietssnelweg tussen de kleinstedelijke gebieden Dendermonde en Asse en 3

5 dit langsheen spoorlijn 60. De wenslijn wordt op de spoorlijn gelegd omdat een nieuwe tracéstudie (i.f.v. de hogere FSW-kwaliteitseisen) nodig is. Op 19 januari 2017 ging de deputatie akkoord met deze toevoeging aan het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk van de spoorroute Opwijk-Merchtem-Asse als fietssnelweg. Op 7 februari naam de provincieraad hiervan kennis. 2. Zijn er al contacten geweest met het gemeentebestuur van Merchtem, zijn er trajectwijzigingen voorgesteld? Op 6 juli 2016 vond een gesprek plaats tussen de heer Steven Elpers, schepen van Merchtem, en gedeputeerde Tom Dehaene. Hier vroeg de schepen van Merchtem om de route fietssnelweg te maken en 100% subsidies ervoor te voorzien. De gemeente was nu wel bereid om de noodzakelijke grondinnemingen te bekostigen. Kort nadien stelde de gemeente deze vraag ook per brief vanuit het college. De gemeente werd nadien betrokken bij het wijzigingsdossier om van de fietsroute een fietssnelweg te maken in het gewenste bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). 3. Heeft de deputatie al beslissingen genomen in dit dossier (bv. studieopdrachten)? Buiten de opname in het BFF als fietssnelweg, heeft de deputatie geen verdere beslissingen genomen in dit dossier. 4. Is de provincie akkoord om de coördinator te zijn van dit project? De provincie kan momenteel het project niet coördineren. Dit wordt aan de gemeenten overgelaten. Uiteraard wil de provincie de gemeenten wel ondersteunen in de GBC's (gemeentelijke begeleidingscommissies) en de voorbereiding hiervan. 5. Kan u ook de voorlopige timing doorgeven van de werken op het traject tussen Asse en Brussel, wanneer kunnen de volgende fasen in gebruik genomen worden? Volgens de informatie die we van de gemeente Asse ontvangen hebben, voorziet de gemeente de stedenbouwkundige aanvraag op te starten in februari en hoopt de vergunning te verkrijgen rond half mei. Gelijktijdig kan de aanbesteding opgestart worden en wordt de gunning van de opdracht voorzien in juni. De gemeente hoopt van start te kunnen gaan met de werken in september Dit geldt voor beide delen, dus vanaf de Oude Merchtemsebaan tot de grens met Brussel. Ook het project van de Spoorwegbaan tot de N9 zou dit jaar in uitvoering moeten gaan. 4

Fietssnelweg Leuven-Tienen. Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016

Fietssnelweg Leuven-Tienen. Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016 Fietssnelweg Leuven-Tienen Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016 Fietssnelweg Leuven-Tienen Fietssnelwegen in Vlaanderen Sinds enkele jaren sterke inzet op uitbouw fietssnelwegen door provincie Vlaams-Brabant.

Nadere informatie

Vraagsteller. Joris Van den Cruijce. Joris Van den Cruijce. Martine Janssens

Vraagsteller. Joris Van den Cruijce. Joris Van den Cruijce. Martine Janssens INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden november 2014 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 14/39 25.06.2014 Joris Van den Cruijce Directie ruimte dienst ruimtelijke orde i.v.m. bijkomende

Nadere informatie

Fietssnelwegen Van tracéonderzoek tot realisatie

Fietssnelwegen Van tracéonderzoek tot realisatie Fietssnelwegen Van tracéonderzoek tot realisatie Toekomstforum themagroep mobiliteit 15 september 2017 Kris Lambrechts Dienst mobiliteit Fietssnelwegen in Halle-Vilvoorde en BHG http://geo.vlaamsbrabant.be/mobiliteit/

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT

FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT MEER INFO OVER FIETSSNELWEGEN VIND JE OP Fietssnelwegen brengen je vlot, veilig en comfortabel over langere afstand op je bestemming. Vlaanderen telt 110 van die routes,

Nadere informatie

FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT

FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT FIETSSNELWEGEN IN VLAAMS-BRABANT 2 MEER INFO OVER FIETSSNELWEGEN VIND JE OP WWW.FIETSSNELWEGEN.BE EN OP WWW.VLAAMSBRABANT.BE/FIETSSNELWEGEN. Colofon: Deze brochure is een een uitgave van de provincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Fietssnelwegenplan Oost-Vlaanderen. Conclusies consultatieronde en fietssnelwegenkaart

Fietssnelwegenplan Oost-Vlaanderen. Conclusies consultatieronde en fietssnelwegenkaart Fietssnelwegenplan Oost-Vlaanderen Conclusies consultatieronde en fietssnelwegenkaart Historiek Reeds geruime tijd ondersteunt de Provincie de realisatie van fietsinfrastructuur Ondersteunen van gemeentes

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad directie Ruimte dienst Mobiliteit dossiernummer:. 1300631 Verslag aan de Provincieraad betreft verslaggever Reglementen subsidie aan gemeenten voor de realisatie van fietsinfrastructuur onderdeel van het

Nadere informatie

vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit datum : 23 november 2010 plaats : zaal 8 aanvangsuur : u einde : 18.

vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit datum : 23 november 2010 plaats : zaal 8 aanvangsuur : u einde : 18. directie infrastructuur dienst mobiliteit Vragen naar Nele Tierens Tel - fax 016/26.75.44 016/26.75.60 e-mail nele.tierens@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-MOB-20101123 vergadering raadscommissie ruimtelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN

PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN " Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem op het grondgebied Zulte " Deel 2: Grafisch plan Stedenbouwkundige voorschriften mei 2012 Deel 2: Grafisch plan en stedenbouwkundige

Nadere informatie

Fietssnelwegen Oost- Vlaanderen

Fietssnelwegen Oost- Vlaanderen Fietssnelwegen Oost- Vlaanderen Binnenkort op 30 vlot en veilig met de (elektrische) fiets van Deinze, Lokeren of Wetteren naar Gent? 1 e commissie Provincieraad 20/01/15 Tijd is rijp voor de fiets! Noodzaak

Nadere informatie

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Participatiestrategie Doelstellingen Een gedragen netwerk creëren Doelgroepen Gemeentebesturen Buurprovincies Vlaams Gewest (verschillende

Nadere informatie

TEDEWEST. 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds

TEDEWEST. 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds TEDEWEST 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds 1 Fietssnelwegen in netwerk Fietssnelwegen zijn doorgaande fietsroutes op een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. Ze

Nadere informatie

BDO-BENCHMARK GEMEENTEN vs PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

BDO-BENCHMARK GEMEENTEN vs PROVINCIE VLAAMS-BRABANT BDO-BENCHMARK GEMEENTEN 2017 vs. 2016 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 1 INLEIDING Dit rapport toont u vrijblijvend enkele kerncijfers voor uw gemeente en de gemeenten binnen uw provincie. In totaal worden 6 kerncijfers

Nadere informatie

STAPPENPLAN BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK (FIETSFONDS)

STAPPENPLAN BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK (FIETSFONDS) PENPLAN BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK (FIETSFONDS) Een stappenplan voor lokale besturen bij de aanvraag van provinciale subsidies Bij dit stappenplan Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Nadere informatie

BDO-BENCHMARK GEMEENTEN 2016 vs PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

BDO-BENCHMARK GEMEENTEN 2016 vs PROVINCIE VLAAMS-BRABANT BDO-BENCHMARK GEMEENTEN 2016 vs. 2015 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 1 INLEIDING Dit rapport toont u vrijblijvend enkele kerncijfers voor uw gemeente en de gemeenten binnen uw provincie. In totaal worden 6 kerncijfers

Nadere informatie

Verder met fietssnelwegen

Verder met fietssnelwegen Verder met fietssnelwegen Verder met fietssnelwegen Agenda Verwelkoming door gedeputeerde De Block Het definitieve netwerk Inrichting van een fietssnelweg Leesbaarheid en herkenbaarheid Pauze Financiering

Nadere informatie

Betreft: Vervanging van het provinciale mobiliteitscharter met de Vlaamse overheid - ondertekening

Betreft: Vervanging van het provinciale mobiliteitscharter met de Vlaamse overheid - ondertekening B 84 30 augustus 2018 VOORSTEL nr. 0 Betreft: Vervanging van het provinciale mobiliteitscharter met de Vlaamse overheid - ondertekening In 2013 sloot elke Vlaamse provincie het mobiliteitscharter af met

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 februari 2018 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Afbakening kleinstedelijk

Nadere informatie

directie infrastructuur dienst mobiliteit

directie infrastructuur dienst mobiliteit directie infrastructuur dienst mobiliteit Vragen naar Patricia Willems Tel - fax 016/26.75.34 016/26.75.60 e-mail patricia.willems@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-MOB-20120424 vergadering raadscommissie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 september 2018 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 F11 fietsostrade Antwerpen-Lier: studieopdracht

Nadere informatie

DE PROVINCIERAAD VAN OOST-VLAANDEREN,

DE PROVINCIERAAD VAN OOST-VLAANDEREN, Gecoördineerde versie in werking vanaf 1 januari 2003 Provinciaal reglement ter subsidiëring van de verwezenlijking van het provinciaal fietsnetwerk en het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. DE

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 september 2018 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/16 Fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom,

Nadere informatie

FietsGEN Stand van zaken

FietsGEN Stand van zaken FietsGEN Stand van zaken Infouitwisseling FB, GRACQ 1 oktober 2014 www.vlaamsbrabant.be Aanleiding FietsGEN 2008, 2010: resoluties Brussels en Vlaams parlement - aanpak verkeerscongestie Brussel en Vlaamse

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst voor de bewegwijzering functionele fietsroutenetwerken

Samenwerkingsovereenkomst voor de bewegwijzering functionele fietsroutenetwerken LOGO GEMEENTE(N) Samenwerkingsovereenkomst voor de bewegwijzering functionele fietsroutenetwerken Overeenkomst bewegwijzering functionele fietsroutenetwerken maart 2013 p1/5 TUSSEN VOLGENDE PARTNERS: De

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 november 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/21 Studie BFF 2.0: uitwerking netwerk - provinciale

Nadere informatie

Oplaadpunten in Vlaams-Brabant

Oplaadpunten in Vlaams-Brabant Oplaadpunten in Vlaams-Brabant Naam Adres Openingsuren Verlofdagen Vilvoorde 24/7 Toekomststraat 38, 1800 Vilvoorde 08u30-12u00, 12u30-16u00 Gesloten, 14u00-18u00 08u30-12u00, 12u30-16u00 08u30-12u00,

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie

STAPPENPLAN FIETSSNELWEGEN Bouw uw stukje fietssnelweg met provinciale steun!

STAPPENPLAN FIETSSNELWEGEN Bouw uw stukje fietssnelweg met provinciale steun! PENPLAN FIETSSNELWEGEN Bouw uw stukje fietssnelweg met provinciale steun! Een stappenplan voor lokale besturen bij de aanvraag van provinciale subsidies Bij dit stappenplan Loopt er een te realiseren fietssnelweg

Nadere informatie

HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem

HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem Naar een concrete uitwerking in voorontwerp Informeren en consulteren van de bedrijven 24 januari 2014, Van der Valk hotel www.vlaamsbrabant.be disclaimer Disclaimer

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 1 20 januari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 1 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie NOTULEN

Vergadering raadscommissie NOTULEN Vergadering raadscommissie NOTULEN RAADSCOMMISSIE ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit Plaats Provincieraadszaal Datum 19/02/2013 Voorzit(s)ter MARIE-CLAIRE LOOZEN Aanvangsuur 13.35 uur Aanwezig

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Indicatorgegevens Naam Definitie Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk De realisatiegraad van het bovenlokaal

Nadere informatie

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE Kindereditie IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE 1 DE PROVINCIE IN BEELD België telt 10 provincies. Je merkt onmiddellijk dat de provincie Vlaams-Brabant in het hart van ons land ligt. Met een oppervlakte

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning dossiernummer: 1602849 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Sint-Gillis-Waas - PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Sint-Gillis-Waas fase 1' Definitieve

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant. Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven

Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant. Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant Infodag nieuwe bekkenstructuren - 09/10/2013 - Leuven Waterlopenbeheer in Vlaams-Brabant I. Stand van zaken Doorbraak 63 II. Erosiebestrijding III. Bestrijden van wateroverlast

Nadere informatie

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Gratis dienstverlening voor personen met een handicap 11/05/2015 Onze opdracht: Procesbegeleiding om een persoon met een (vermoeden van) handicap en zijn netwerk

Nadere informatie

subsidieoverzicht voor Trage wegen 24/05/2016

subsidieoverzicht voor Trage wegen 24/05/2016 subsidieoverzicht voor Trage wegen 24/05/2016 Overzicht 1. subsidie voor trage wegenplan 2. subsidie naambordjes buurt- en voetwegen 3. subsidie bovenlokaal functioneel en recreatief fietsroutenetwerk

Nadere informatie

Uw bedrijf in de kijker

Uw bedrijf in de kijker Uw bedrijf in de kijker Wil u de belangrijkste zakelijke contacten bereiken in Vlaams-Brabant? Kies dan voor de (media-)kanalen van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant! Adverteer in Ondernemers Met

Nadere informatie

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014

Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 1 Provincieraad van West-Vlaanderen Bulletin van Vragen en Antwoorden juli 2014 INHOUDSOPGAVE I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN I.1. Vragen van de provincieraadsleden en antwoorden van de gouverneur of gedeputeerden

Nadere informatie

WELKOM. Stuurgroep Leirekensroute van 27 oktober 2015 te Opwijk. Leirekensroute Dossier 2015 Stuurgroep 27 oktober 2015 te Opwijk

WELKOM. Stuurgroep Leirekensroute van 27 oktober 2015 te Opwijk. Leirekensroute Dossier 2015 Stuurgroep 27 oktober 2015 te Opwijk WELKOM Stuurgroep Leirekensroute van 27 oktober 2015 te Opwijk AGENDA Welkom Overzicht van de actoren Alle stappen sinds de laatste stuurgroep van 20 mei 2015 Project Fietsberaad Vlaanderen De tellingen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 september 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Afbakeningslijn Heist-op-den-

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning dossiernummer: 1505496 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Stekene en Sint-Gillis-Waas - PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Overzicht presentatie 1. Inleiding 2. Educatie en sensibilisatie 3. Trage Wegen 4. Fietsinfrastructuur Overzicht presentatie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

Vraagsteller. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Koen Moeyersons. Jan Laeremans. Daniël Fonteyne

Vraagsteller. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Koen Moeyersons. Jan Laeremans. Daniël Fonteyne INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden september 2014 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 14/34 25.06.2014 Jan Laeremans Directie vrije tijd - i.v.m. de kosten en inkomsten voor het zwembad

Nadere informatie

een plek op de luchthaven economie en ruimte om te ondernemen

een plek op de luchthaven economie en ruimte om te ondernemen een plek op de luchthaven economie en ruimte om te ondernemen START colloquium ruimte om te ondernemen ruimte om te on ndernem men STA ART collo oquium Een plek op de luchthaven Vlaams beleidskader d =

Nadere informatie

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kaderend

Nadere informatie

VVP-advies betreffende het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR mobiliteitsbeleid

VVP-advies betreffende het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR mobiliteitsbeleid Datum 4 september 2017 Nota VVP-advies betreffende wijziging BVR mobiliteitsbeleid VVP-advies betreffende het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR mobiliteitsbeleid Situering

Nadere informatie

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS)

Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) Chronologisch overzicht van het Provinciaal BibliotheekSysteem (PBS) 2003 Redactie lastenboek 2004 februari Publicatie lastenboek 2004 maart-juni Selectie Pilootbibliotheken 2004 14 april Opening van de

Nadere informatie

Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina

Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden mei 208 Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina Koen Moeyersons Directie vrije tijd dienst recreatie - i.v.m. hondenweiden in Vlaams-Brabant Koen Moeyersons Directie

Nadere informatie

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen?

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen? Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Wat kan de Provincie voor U betekenen? Programma Gebiedsgerichte mobiliteit Beleid trage wegen Beheer Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF) BFF werd opgemaakt

Nadere informatie

quick. wins. In de Vlaamse Rand

quick. wins. In de Vlaamse Rand 2012-2013 quick wins In de Vlaamse Rand Voorwoord Colofon De brochure Quickwins Vlaamse Rand is een uitgave van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), februari 2013 Opmaak, illustraties en redactie VLM Verantwoordelijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 oktober 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier aanbestedingsdossier

Nadere informatie

Provincieraad van Antwerpen. Bulletin. van vragen en antwoorden

Provincieraad van Antwerpen. Bulletin. van vragen en antwoorden Provincieraad van Antwerpen Bulletin van vragen en antwoorden De deputatie van de provincie Antwerpen Voorzitter: Leden: Cathy Berx, gouverneur Luk Lemmens Ludwig Caluwé Kathleen Helsen Jan De Haes Provinciegriffier:

Nadere informatie

vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit datum : 6 december 2011 plaats : Raadzaal aanvangsuur : u einde : 17.

vergadering raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit datum : 6 december 2011 plaats : Raadzaal aanvangsuur : u einde : 17. directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Katrien Putzeys Tel - fax 016/26.75.05 016/26.75.60 e-mail katrien.putzeys@vlaamsbrabant.be Ons kenmerk IST-RO-20111206_verslag vergadering

Nadere informatie

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar

Graag zou ik beschikken over de gegevens van de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 333 van JO DE RO datum: 21 april 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs - Weigering inschrijving leerlingen

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

Tom Dehaene informeert

Tom Dehaene informeert pagina 1 van 5 Tom Dehaene informeert Van: Tom Dehaene Gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant(pieterjan.deheyder=vlaamsbrabant.be@mail3.us2.mcsv.net) namens Tom Dehaene Gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant(pieter-jan.deheyder@vlaamsbrabant.be)

Nadere informatie

Amendementen. op het ontwerp van decreet

Amendementen. op het ontwerp van decreet ingediend op 687 (2015-2016) Nr. 2 23 mei 2016 (2015-2016) Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage

Nadere informatie

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke planning, verkeer en mobiliteit NOTULEN

Vergadering raadscommissie Ruimtelijke planning, verkeer en mobiliteit NOTULEN Vergadering raadscommissie Ruimtelijke planning, verkeer en mobiliteit NOTULEN Plaats Raadzaal Datum 15/05/2018 Voorzit(s)ter Roel Anciaux Aanvangsuur 16:05 uur Aanwezig Ann SCHEVENELS, Roel Anciaux, Manu

Nadere informatie

# lln 1e graad Totaal. # lln 1e graad Meisjes. # lln 2e graad Meisjes

# lln 1e graad Totaal. # lln 1e graad Meisjes. # lln 2e graad Meisjes Naam school Instellingscode Gemeente Provincie # lln 1e Jongens Sint-Jozefscollege 1 31849 Aarschot Vlaams-Brabant 62 83 145 139 194 333 478 Damiaaninstituut C 31856 Aarschot Vlaams-Brabant 57 34 91 59

Nadere informatie

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015

LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 LOKALE UITDAGINGEN Wonen anno 2015 Beweging.net - 25 april 2015 Schepen van wonen (Meise) Sonja BECQ LOKALE UITDAGINGEN UITDAGINGEN MIDDELEN 2 UITDAGINGEN UITDAGINGEN Vergrijzing van de bevolking: 4 UITDAGINGEN

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

Flemish-Brabant, an urban network Reality Threads Opportunities

Flemish-Brabant, an urban network Reality Threads Opportunities Flemish-Brabant, an urban network Reality Threads Opportunities spatial complex of buildings and infrastructures urban networks from space spatial complex of buildings and infrastructures in other words:

Nadere informatie

Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina

Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden maart 2018 Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 17.01.2018 Joris Van den Cruijce Dienst ruimte dienst ruimtelijke planning i.v.m. PRUP te Asse 1 23.01.2018 Ann

Nadere informatie

OVERZICHT Punt en. Vlaams-Brabant 30 Aantal erkende voorzieningen MFC en erkende punten RTH

OVERZICHT Punt en. Vlaams-Brabant 30 Aantal erkende voorzieningen MFC en erkende punten RTH SECTORALE BEOORDELING VAN MANIFESTE GEMEENTELIJKE OF REGIONALE ZORGACHTERSTAND 2019 (Sub)sector 1. Personen met een handicap 2. Kinderopvang 2.1 Kinderopvang baby s en peuters 2.2 Buitenschoolse kinderopvang

Nadere informatie

"Opheffing reservatiestrook N403 te Stekene en Sint-Gillis-Waas"

Opheffing reservatiestrook N403 te Stekene en Sint-Gillis-Waas PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "Opheffing reservatiestrook N403 te Stekene en Sint-Gillis-Waas" Deel 2: Grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 28 april 2010 Gezien en voorlopig vastgesteld

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Toekomstplan nieuwe fietsostrades

Toekomstplan nieuwe fietsostrades Persbericht Provincie Antwerpen 26 11 2015 Toekomstplan nieuwe fietsostrades Nieuwe engagementen en prioriteiten voor ontwikkeling van fietsostrades De provincie Antwerpen actualiseerde het bovenlokaal

Nadere informatie

1. Hoeveel belbussen werden er afgeschaft in 2014 en 2015 en hoeveel worden er

1. Hoeveel belbussen werden er afgeschaft in 2014 en 2015 en hoeveel worden er SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 87 van KARIN BROUWERS datum: 7 oktober 2016 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Lijn- en belbussen - Afschaffing

Nadere informatie

Indeling Rapport Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen. Inleiding

Indeling Rapport Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen. Inleiding Rapport Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen H. Crevits Minister van Mobiliteit en Openbare Werken ir. T. Roelants Administrateur-generaal AWV 26 april 2012 1 Indeling Inleiding

Nadere informatie

Beste lezer, Veel leesplezier! Tom Dehaene Gedeputeerde Vlaams-Brabant

Beste lezer, Veel leesplezier! Tom Dehaene Gedeputeerde Vlaams-Brabant Pieter-Jan Deheyder Van: Tom Dehaene Gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant namens Tom Dehaene Gedeputeerde Provincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Tom Dehaene. Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant

Tom Dehaene. Gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant Wat doet de provincie eigenlijk voor Opwijk? Deze vraag krijg ik regelmatig. Telkens neem ik de tijd om uit te leggen dat de provincie als streekmotor verrassend veel doet voor Opwijk. Alleen is dat niet

Nadere informatie

Uw belastingaangifte invullen? Onze experten helpen u graag

Uw belastingaangifte invullen? Onze experten helpen u graag Uw belastingaangifte invullen? Onze experten helpen u graag Sessies door de FOD Financiën georganiseerd in provincie Vlaams-Brabant Vergeet niet: Identiteitskaart verplicht Komt u voor iemand anders? Breng

Nadere informatie

Halle-Vilvoorde) (Arrondissement Asse-Halle. Vlaams-Brabant. Analyse e van de resultaten

Halle-Vilvoorde) (Arrondissement Asse-Halle. Vlaams-Brabant. Analyse e van de resultaten Vlaams-Brabant (Arrondissement Asse-Halle Halle-Vilvoorde) Analyse e van de resultaten 1. Inleiding De gestelde vragen Bent U een inwoner van Vlaams-Brabant (Asse-Halle-Vilvoorde)? (filtervraag) Waar ben

Nadere informatie

Lokaal fietsbeleid en de provincies

Lokaal fietsbeleid en de provincies Lokaal fietsbeleid en de provincies Provinciaal fietsbeleid Provinciaal mobiliteitsbeleid mobiliteitsdecreet: gewijzigd op 1 maart 2013 provinciaal mobiliteitscharter = afsprakenkader tussen provincies

Nadere informatie

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Vlaams-Brabant Algemeen bijlageboek -

Interprovinciale studie Detailhandel. Rapport Provincie Vlaams-Brabant Algemeen bijlageboek - Interprovinciale studie Detailhandel Rapport Provincie Vlaams-Brabant 2012-2014 - Algemeen bijlageboek - INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Verklarende woordenlijst 5 Bijlage 2: Provinciale fiches Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning dossiernummer: 1502705 Provincieraadsbesluit betreft Aalst, Berlare, Haaltert, Lede, Sint-Niklaas en Stekene - PRUP 'Reconversie zones voor verblijfsrecreatie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 maart 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Gewestelijk RUP - Bonheiden, Rotselaar, Tremelo,

Nadere informatie

Nieuw ontwerp voor brug over de Watersportbaan

Nieuw ontwerp voor brug over de Watersportbaan 23 augustus 2019, 11:00 (CEST) Nieuw ontwerp voor brug over de Watersportbaan Het bureau Ney & Partners start met de studie voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de Gentse Watersportbaan.

Nadere informatie

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013

Gedachtewisseling alternatieve financiering. Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 Gedachtewisseling alternatieve financiering Vlaams Parlement Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken donderdag 14 maart 2013 1 Inleiding Fiche 6 missing links (VIA-Invest) Fiche 7a stelplaatsen De

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest

Samenwerkingsovereenkomst. tussen de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest Samenwerkingsovereenkomst Fietsfonds tussen de provincie en het Vlaamse Gewest betreffende de subsidiëring van de aanleg en verbetering van fietspaden die deel uitmaken van het bovenlokaal functioneel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Oude kanaalarm Puurs

Nadere informatie

Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2015

Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2015 Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2015 Aarschot 22 oktober 2014 Agenda Persconferentie Verwelkoming door de heer Ludo Vangerven, secretaris van de Koepelvereniging Carnaval in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Hoe veilig is uw gemeente?

Hoe veilig is uw gemeente? Dinsdag 0 mei 008 Hoe veilig is uw gemeente? Brusselse criminaliteit besmet rand Een analyse van de recentste criminaliteitscijfers leert snel dat Brussel de ongekroonde koning blijft van de zware misdaad.

Nadere informatie

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS

nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 344 van JO DE RO datum: 18 maart 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Inschrijvingen onderwijs Stand van zaken De

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Maatschappelijke Participatie dossiernummer: 1406551 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Algemeen kansenbeleid Subsidies

Nadere informatie

10op10 subsidies Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Landinrichtingsproject Jabbeke Wingene Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wie kan de subsidie aanvragen?... 2

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/5 Fietsostrades Lier-Aarschot en Lier-Herentals.

Nadere informatie