Emissie-aanpak en biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Emissie-aanpak en biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen."

Transcriptie

1 Emissie-aanpak en biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen. Aan: Van: Bibliotheek S.v.p.../.. keer kopieeren (^KELZIJDIG^Dt^ELZIJPTG VpQrkant/achterkant orfdlkz (W> papier daai-ria^nde-te^)/ INDfflDENfiAff±.QifOt_ Bij voorbaat dank Werkdocument: X Auteur: G. Niebeek Datum: 15 oktober 1992

2 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel , fax doorkiesnummer Emissie-aanpak en biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen. Werkdocument X auteur G. Niebeek datum 15 oktober 1992

3 Hf«HHHHHmHi&i^^ riza f&fffwmfmmmvf'-mftfmmm Inhoudsopgave. 1 Inleiding Algemeen beleid. 3 2 Uitwerking van het beleid voor (potentieel) zwarte lijst-stoffen Biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen Waterkwaliteitstoets. 8 3 Slot. 9

4 riza P;i 1 Inleiding. Naar aanleiding van een vraag met betrekking tot de toepassing van het emissiebeleid bij de lozing van biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen wordt in deze notitie het beleid voor deze stoffen nader uitgewerkt. 1.1 Algemeen beleid. De beleidsuitgangspunten ten aanzien van lozingen van afvalwater, zoals aangegeven in de opeenvolgende IMP's-water en de Derde Nota Waterhuishouding zijn ten eerste de vermindering van de verontreiniging en ten tweede het stand-still beginsel. Het eerste beleidsuitgangspunt houdt in dat een verontreiniging ongeacht de eigenschappen van de stoffen die worden geloosd, zoveel mogelijk moet worden beperkt. Dit is onafhankelijk van de te bereiken waterkwaliteitsdoelstelling. Voor bedrijven betekent dit dat proceskeuze en interne bedrijfsvoering zoveel mogelijk moeten worden afgestemd op het beperken van de verontreiniging. Indien een wezenlijke saneringsinspanning (bijv. het bouwen van een zuiveringsinstallatie) noodzakelijk is, wordt afhankelijk van de eigenschappen van de stoffen die vrijkomen in het afvalwater onderscheid gemaakt tussen een tweetal sporen: de emissie-aanpak en de waterkwaliteitsaanpak. Ook voor het tweede beleidsuitgangspunt, te weten het stand stillbeginsel, wordt dit onderscheid op basis van stofeigenschappen gehanteerd. Stoffen kunnen op grond van hun eigenschappen (zoals persistentie, toxiciteit, bioaccumulatie en carcinogeniteit) ingedeeld worden in groepen met een verschillende milieubezwaarlijkheid. In Nederland is voor wat betreft deze groepsindeling aangesloten bij hetgeen met name in EG-verband en in het Rijnoverleg, internationaal is overeen gekomen. Een en ander heeft geleid tot het opstellen van een tweetal lijsten met groepen van stoffen (EG-richtlijn 76/464/EEG d.d. 4 mei 1976). De stoffen die zijn geselecteerd op basis van de stofgroepen van lijst I, zijn bekend als (potentieel) zwarte lijst-stoffen. Inmiddels zijn op basis van de in lijst I genoemde groepen, 132 stoffen aangewezen die in aanmerking komen voor plaatsing op de zwarte lijst. Van deze 132 stoffen zijn er inmiddels 16 daadwerkelijk als zwart aangewezen. Hiervoor zijn door de EG emissiegrenswaarden vastgesteld. De stoffen die voorkomen op de lijst van 132 stoffen worden in het nationale beleid in beginsel als zijnde zwarte lijststoffen behandeld. Dit geldt ook voor die stoffen die wel tot een categorie of familie van stoffen van lijst I van de EG richtlijn horen, maar die, hoewel zij vergelijkbare eigenschappen hebben, nog niet zijn opgenomen in de lijst van stoffen (b.v. dioxines). Als beoordelingsschema voor het plaatsen van stoffen op de lijst van, op dit moment, 132 stoffen wordt het BCW-schema (zie bijlage I, IMP-water '85-'89) gehanteerd. Voor een verdere uitwerking van de beleidsuitgangspunten wordt verwezen naar de Derde Nota Waterhuishouding en het IMP-water '85-'89.

5 riza In het vervolg van deze notitie zal worden ingegaan op de uitwerking van het beleid betreffende de lozing van (potentieel) zwarte lijst-stoffen. Uitwerking van het beleid voor (potentieel) zwarte lijst-stoffen. Uit de Derde Nota Waterhuishouding en het IMP-water '85-'89 wordt duidelijk dat voor (potentieel) zwarte lijst-stoffen in beginsel geldt dat de verontreiniging door deze stoffen moet worden beeindigd. Geprobeerd moet worden om zo dicht mogelijk bij een nullozing te komen. Om dit te bereiken dient sanering aan de bron te geschieden door toepassing van de beste bestaande technieken (BBT). Het begrip beste bestaande technieken wordt in het IMP-water '85 - '89 als volgt omschreven; die technieken waarmee t.o.v. de best uitvoerbare technieken (BUT) tegen hogere kosten een nog grotere reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk kunnen worden toegepast. Het begrip BBT omvat een scala aan technieken. Het meest wezenlijke verschil t.o.v. de aanpak volgens BUT voor overige stoffen is dat de aanpak voor (potentieel) zwarte lijst-stoffen is gericht op beeindiging van de verontreiniging van het aquatisch milieu. Het onderscheid met BUT in de definitie van BBT t.a.v. het financieel-economische aspect bedoelt met name aan te geven dat, naarmate de milieuschadelijkheid van een stof groter is, in principe hogere financiele inspanningen aanvaardbaar zijn en ook van het bedrijf (de lozer) geeist worden. Het is duidelijk dat als (potentieel) zwarte lijst-stoffen door een bedrijf worden gebruikt, of al dan niet bewust worden geproduceerd, het bedrijf vergaande inspanningen moet treffen om de emissie van deze stoffen naar het (aquatisch) milieu te voorkomen. j^llereerst moet conform het eerste beleidsuitgangspunt worden bekeken of door preventieve maatregelen een emissie van de stof kan worden voorkomen. Voor een bedrijf betekent dit dat moet worden nagegaan of het noodzakelijk is dat de stof wordt gebruikt of dat door aanpassing of wijziging van het proces het gebruik of de onbedoelde produktie van de stof voorkomen of sterk gereduceerd kan worden. Indien het niet mogelijk is om door het treffen van preventieve maatregelen te voorkomen dat de stof met het afvalwater vrijkomt, dient te worden nagegaan of vergaande zuivering van deelstromen waarin deze stoffen voorkomen volgens de beste bestaande technieken mogelijk is. Voordeel van behandeling van de deelstromen t.o.v. behandeling van de eindstroom is dat de stof in deze deelstroom veelal in hogere concentraties voorkomt, waardoor een hoger zuiveringsrendement haalbaar is. Deze deelstroombehandeling moet bij voorkeur gericht zijn op terugwinning van de stof voor hergebruik. Nadat bovengenoemde werkwijze is gevolgd dient te worden nagegaan of behandeling van het afvalwater (de eindstroom) mogelijk is. In specifieke gevallen kan, binnen het 4

6 riza begrip BBT, een biologische behandelingsstap onderdeel uitmaken van de behandeling van het afvalwater. Dit kan met name het geval zijn als in het afvalwater biologisch goed afbreekbare stoffen voorkomen, 2.1 Biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen. Op de lijst van 132 stoffen van de EG komen een aantal verbindingen (b.v. benzeen, tolueen, ethylbenzeen) voor, waarvan uit onderzoek is gebleken dat deze biologisch afbreekbaar zijn. Voor deze stoffen kan als zij voorkomen in afvalwater, binnen het begrip BBT, een biologische behandeling van het afvalwater als saneringsmaatregel worden opgenomen. De vraag die zich voordoet is of in alle gevallen waarin biologische behandeling van het afvalwater onderdeel uitmaakt van de door de lozer te treffen saneringsmaatregelen, deze biologische behandeling moet plaatsvinden binnen het bedrijf of dat deze behandeling kan worden uitgevoerd bij derden. Voor biologisch goed afbreekbare stoffen zou dit kunnen inhouden dat wordt aangesloten op de riolering die afvoert naar een communale rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Met andere woorden mag bij de lozing van (potentieel) zwarte lijst-stoffen die biologisch afbreekbaar zijn een communale rwzi een onderdeel zijn van de maatregelen binnen het begrip BBT. Duidelijk is dat de beoordeling van de totale afvalwaterstroom hierbij van belang is. Als naast de biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen ook andere d.w.z. niet goed biologisch afbreekbare (potentieel) zwarte lijst- of overige stoffen in significante hoeveelheden in het afvalwater voorkomen dient om die reden lozing van afvalwater waarin die stoffen voorkomen via de riolering op een communale rwzi in principe voorkomen te worden. Een dergelijke afvalwaterstroom dient met behulp van andere technieken binnen het begrip beste bestaande - respectievelijk best uitvoerbare technieken, verder gesaneerd te worden, voordat deze geloosd kan worden. Voor de beantwoording van de vraag of bij de lozing van (potentieel) zwarte lijststoffen die biologisch afbreekbaar zijn een communale rwzi een onderdeel mag zijn van de maatregelen binnen het begrip BBT, zijn een aantal aspecten van belang. Allereerst moet worden nagegaan of het op juridische gronden toegestaan kan worden dat afvalwater met biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen via de riolering op een communale rwzi wordt geloosd. Als dit het geval is, is het van belang om na te gaan of de communale rwzi een doelmatige zuiveringstechniek voor het afvalwater is en wat de verschillen zijn met een behandeling van het afvalwater in een biologische zuivering op het bedrijf. Voorwaarde hierbij is dat de in de communale rwzi optredende zuiveringsprocessen, waaronder nitrificatie/denitrificatie processen, niet door de (potentieel) zwarte lijst-stoffen worden verstoord. Een aspect dat vervolgens aandacht behoeft is hoe vergaand het bedrijf het afvalwater moet (voor)zuiveren wil lozing via de riolering op een communale rwzi worden toegestaan. Bij de beoorde-

7 riza ling van de afvalwaterlozing dient de zuivering bij het bedrijf als referentiesituatie te worden genomen. De behandeling van het afvalwater in een communale rwzi dient minimaal hetzelfde totaal zuiveringsrendement op te leveren. Allereerst het juridische aspect. Op grond van artikel 1, lid 5 van de WVO kunnen aan een vergunning voorschriften worden verbonden ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater en ter bescherming van het belang van een doelmatige werking van het betrokken zuiveringstechnische werk. Of het afvalwater door het bedrijf zelf of door derden wordt behandeld is hierbij vanuit de WVO bezien niet van belang. Ook wordt in dit artikel geen onderscheid gemaakt tussen afvalwater met (potentieel) zwarte lijst-stoffen of afvalwater met overige stoffen. In dit licht is het lozen van afvalwater met (potentieel) zwarte lijst-stoffen via de riolering op een communale rwzi, mits de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de goede werking van de rwzi worden gewaarborgd toegestaan. Voor die stoffen die zijn aangewezen als zwarte lijst-stof en waarvoor door de EG emissiegrenswaarden zijn vastgesteld zal door het bedrijf, na incorporatie van deze grenswaarden in de nationale wetgeving, zowel bij lozing op de riolering als direkt op oppervlaktewater minimaal aan die grenswaarden moeten worden voldaan. Een volgend aspect is of de communale rwzi een doelmatige zuiveringstechniek is voor het afvalwater met biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen. De communale rwzi moet dus meer zijn dan een verplaatsing van het probleem naar een ander milieucompartiment. Het gedrag van de stof in een communale rwzi moet om die reden worden nagegaan. Gelet op de aard van de stoffen is een integrale milieuafweging gewenst. Hierbij dient o.a. aandacht te worden besteed aan de emissie naar de lucht, eventueel optredende stankbezwaren en de adsorptie aan het slib. Een beoordeling van het gedrag van een stof in een communale rwzi is mogelijk als een studie wordt uitgevoerd op praktijkschaal, waarbij de voor de lozing geldende condities zo goed mogelijk worden gehandhaafd. Voor de beoordeling dient behandeling van het afvalwater door het bedrijf (biologische zuivering in eigen beheer) als referentiesituatie te worden genomen. Een dergelijke studie zal niet in alle gevallen tot de mogelijkheden behoren. Om het gedrag van een stof in een communale rwzi in te schatten wordt o.a. gebruik gemaakt van het model "Simpletreat". Op basis van fysische - en chemische eigenschappen van de stof en ontwerpgegevens van de communale rwzi wordt ingeschat via welke processen (afbraak, adsorptie aan slib of emissie naar de lucht) een stof verwijderd wordt. De uitkomsten van het model zijn niet meer dan een grove indicatie en het model is op dit moment nog onvoldoende gevalideerd om op basis van alleen de modeluitkomsten uitspraken over het toestaan van de lozing van (potentieel) zwarte lijst-stoffen op de rwzi te doen.

8 riza R Er moet om die reden gekozen worden voor een andere parameter om de afbraak in een communale rwzi aan te geven. Een mogelijkheid hiervoor is de biologische afbieckluuiilieid. Opgemerkt moet worden dat een goede biologische afbreekbaarheid van een stof niet de garantie geeft dal deze stof in een communale rwzi ook daadwerkelijk goed wordt afgebroken. Of een stof biologisch afbreekbaar is kan worden nagegaan door het uitvoeren van een afbreekbaarheidstest (OECD Guidelines 301). De vraag die dan meteen gesteld kan worden is: Wat is het criterium om aan te geven of de stof wel of niet goed biologisch afbreekbaar is. Gelet op het beleid voor (potentieel) zwarte lijst-stoffen, dient de stof in principe volledig te worden afgebroken, alvorens het effluent van de communale rwzi op oppervlaktewater wordt geloosd. Deze volledige biologische afbreekbaarheid binnen de verblijftijd in het systeem (4-6 uur) zal in zijn algemeenheid alleen voor zeer goed biologisch afbreekbare stoffen worden gehaald. Opgemerkt moet worden dat aan dit criterium ook bij een biologische behandeling van de afvalwaterstroom bij het bedrijf naar verwachting niet zal worden voldaan. Voor de beoordeling of stoffen wel of niet als zwarte lijst-stof moeten worden beschouwd, worden in het BCW-schema o.a. de begrippen persistentie en No Observed Effect Concentration (NOEC) gehanteerd. Het criterium voor persistentie is: afbraak na 4 weken nog niet begonnen (< 10%). Duidelijk zal zijn dat de stoffen waar we hier over spreken niet op basis van dit criterium op de lijst van 132 zijn geplaatst. Bij de parameter NOEC in het BCW-schema wordt aangegeven dat stoffen op basis van deze parameter op de lijst van 132 worden geplaatst als de biologische afbreekbaarheid van de stof na een lag-fase van twee weken minder dan 60 % bedraagt. Omgekeerd kunnen we dus zeggen dat in dit schema een stof als afbreekbaar wordt beschouwd als deze biologische afbraak na een lag-fase van twee weken meer dan 60 % bedraagt. In aansluiting bij dit criterium uit het BCW-schema kan voor de biologische afbreekbaarheid het criterium: biologische afbreekbaarheid > 60 % na twee weken lag fase worden gehanteerd. Naast biologische afbreekbaarheid, zijn er een aantal punten waaraan bij de overweging of lozing van afvalwater met (potentieel) zwarte lijst-stoffen via de riolering in een communale rwzi kan worden toegestaan, aandacht moet worden besteed. Een verschil tussen de biologische behandeling van het afvalwater op het bedrijf en de lozing hiervan via de riolering op een communale rwzi is juist de afvoer via de riolering. Van belang hierbij is het type rioleringssysteem (gemengd, gescheiden of verbeterd gescheiden) en de eventueel hierin gelegen overstorten en de overstortfrequentie. Een punt dat kwantitatief naar verwachting van veel groter belang is dan de emissie via de overstorten, is de lekkage die via de riolering optreedt.

9 riza Ook verdunning van het afvalwater in de riolering speelt een rol. Voor een aantal stoffen (b.v. fenol) is een minimale concentratie nodig om biologische afbraak te laten plaatsvinden. Een te grote veiduiining zou er toe kunnen leiden dat de concentratie van de stof onder een niveau zakt waarbij het systeem nog geadapteerd is, met als gevolg dat de communale rwzi een lager rendement oplevert dan een zuivering in beheer bij het bedrijf en dus niet langer als een doelmatige zuiveringstechniek kan worden beschouwd. Het zou voor dit soort stoffen voor kunnen komen dat een adequate (voor)zuivering door het bedrijf, gevolgd door een behandeling van het afvalwater in een communale rwzi een lager totaal rendement oplevert, dan een minder adequate (voor)zuivering gevolgd door behandeling in een communale rwzi. Overige aandachtspunten betreffen de kwetsbaarheid en bestuurbaarheid van een biologische behandeling op het bedrijf versus die op een communale rwzi. Het derde aspect, namelijk: hoe vergaand een bedrijf het afvalwater moet zuiveren voordat lozing van afvalwater met biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen via de riolering op een communale rwzi wordt toegestaan, kan alleen in zijn algemeenheid worden aangegeven. Bij de individuele vergunning procedures in het kader van de WVO zal dit nader moeten worden ingevuld. De mate waarin door het bedrijf maatregelen dienen te worden doorgevoerd alvorens het afvalwater via de riolering op een communale rwzi wordt afgevoerd zullen sterk afhankelijk zijn van de mogelijke effecten die de te lozen c.q te zuiveren stof kan hebben op de doelmatige werking van de communale rwzi en op de effectiviteit van de verwijdering in de communale rwzi. Lozing van afvalwater met biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen via de riolering op een communale rwzi is te overwegen als hiermee in totaliteit minimaal vergelijkbare zuiveringsrendementen kunnen worden behaald als met een vergaande zuivering volgens BBT door het bedrijf. Voor die stoffen die zijn aangewezen als zwarte lijst-stof en waarvoor door de EG emissiegrenswaarden zijn vastgesteld zal door het bedrijf, na incorporatie van deze grenswaarden in de nationale wetgeving, zowel bij lozing op de riolering als direkt op oppervlaktewater minimaal aan die grenswaarden moeten worden voldaan. 2.2 Waterkwaliteitstoets..Als onderdeel van de emissie-aanpak dient de waterkwaliteitstoets te worden uitgevoerd. Hierbij zal aandacht moeten worden besteed aan de effecten van de "restlozing" op het aquatisch milieu. Daar in dit geval bekend is om welke stoffen het gaat is een vergelijking van de concentratie die in het aquatisch milieu wordt geemitteerd en de waterkwaliteitsdoelstelling voor het oppervlaktewater ter plaatse direkt mogelijk. 8

10 riza Slot. Samenvattend kan worden gesteld dat nadat alle mogelijkheden van preventie en hergebruik door het bedrijf zijn benut, in die gevallen waarbij een biologische behandeling van de eindstroom met biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen overwogen wordt, deze behandeling niet in alle gevallen bij het bedrijf zelf hoeft plaats te vinden. Wel dient de mogelijkheid van behandeling van het afvalwater door het bedrijf, te worden doorgerekend, daar dit als referentie moet worden gebruikt om de effectiviteit van behandeling in een communale rwzi aan af te meten /Mvorens de lozing van afvalwater met biologisch goed afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen via de riolering op de communale rwzi wordt toegestaan, moet worden nagegaan of de communale rwzi voor de afvalwaterstroom minimaal een even doelmatige zuivering is als een behandeling van het afvalwater door het bedrijf, waarbij de in een communale rwzi optredende zuiveringsprocessen niet mogen worden verstoord. Voorwaarde hierbij is dat de stof de nitrificatie/denitrificatie niet significant mag remmen en dat deze goed biologisch afbreekbaar moet zijn. Als criterium voor het goed biologische afbreekbaar zijn van de stof kan gelden dat deze meer moet bedragen dan 60 % na een lag-fase van twee weken, bepaald volgens OECD 301. Voor stoffen die aan dit criterium voldoen kan de in dit werkdocument aangegeven aanpak worden gevolgd. Bij de beoordeling of lozing via de riolering op een communale rwzi de voorkeur heeft boven biologische behandeling van het afvalwater op het bedrijf zelf is het totale zuiveringsrendement dat wordt bereikt voor de in het afvalwater aanwezige stoffen en de emissies die in totaliteit optreden naar het milieu van belang. In het voorgaande is een algemeen lijn aangegeven die kan worden gevolgd bij de overweging of een lozing van biologisch afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen via de riolering op een communale rwzi kan worden toegestaan. Deze algemene lijn zal in de praktijk bij de beoordeling van individuele lozingen van afvalwater met biologisch afbreekbare (potentieel) zwarte lijst-stoffen per geval moeten worden uitgewerkt.

Besluit lozing afvalwater huishoudens

Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozing afvalwater huishoudens Ontheffing voor de lozingssituatie van: «Naam_SD» Lozingsadres: «Straat» «HuisNrLt» «Woonplaats1» Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures Postbus 229 8200 AE

Nadere informatie

i\an: Repro Van: Bibliotheek S.v.p. -A. keer kopieeren ENKELZIJDIG T^BUBBELZIJ IG Voorkant/achterkant op (pik,^ WIT / papier daarna NfETJ^/ INBINDEN

i\an: Repro Van: Bibliotheek S.v.p. -A. keer kopieeren ENKELZIJDIG T^BUBBELZIJ IG Voorkant/achterkant op (pik,^ WIT / papier daarna NfETJ^/ INBINDEN ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat Mogelijkheden voor zilverterugwinning bij ziekenhuizen Beleid en implementatie riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling

Nadere informatie

Besluit lozing afvalwater huishoudens

Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozing afvalwater huishoudens Ontheffing voor de lozingssituatie van: W.R. Bouma Lozingsadres: Luttelgeesterweg 21 Luttelgeest Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures Postbus 229 8200 AE

Nadere informatie

Ontwerp Watervergunning

Ontwerp Watervergunning Ontwerp Watervergunning Datum : 28 augustus 2014 Documentnummer : 2014025455 Case nr. : WV114.0470 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 25 juni 2014 een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ2016-00017552 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Aanvraag 4. Toetsing aanvraag

Nadere informatie

Activiteitenbesluit milieubeheer

Activiteitenbesluit milieubeheer Activiteitenbesluit milieubeheer Algemene regels en maatwerkbeschikking voor de lozingssituatie van: VOF Hoekstra Lozingsadres: Lisdoddeweg 61 Lelystad Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures Postbus

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BB2492

ECLI:NL:RVS:2007:BB2492 ECLI:NL:RVS:2007:BB2492 Instantie Raad van State Datum uitspraak 29-08-2007 Datum publicatie 29-08-2007 Zaaknummer 200607060/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Besluit lozing afvalwater huishoudens

Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozing afvalwater huishoudens Algemene regel en beschikking met maatwerkvoorschriften voor de lozingssituatie van: D.H. van den Hul Lozingsadres: Mosselweg 15 Biddinghuizen Waterschap Zuiderzeeland

Nadere informatie

Doelmatige werking van zuiveringstechnische werken en grote lozers

Doelmatige werking van zuiveringstechnische werken en grote lozers Doelmatige werking van zuiveringstechnische werken en grote lozers Pag. 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bestaand beleid 3 3 Juridisch kader 3 3.1 Vergunningplicht 4 3.2 Doelmatige werking 4 4 Technische

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

RWS-2017/328 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschrift 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen. 1. Aanhef

RWS-2017/328 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschrift 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen. 1. Aanhef Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.5e van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor RWZI Piershil, voor het lozen van fosfor op het Spui. Zaaknummer RWSZ2016-00018059 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Uitbreiding olieopslagterminal VOPAK te Rotterdam Europoort Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 18 mei 2009 / rapportnummer 2054-74 1. OORDEEL OVER HET MER Vopak Terminal Europoort B.V. (verder

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASS1FICEERI beschikking 2 6 OKT. 2015 RWS-2015/45124 1 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel

Nadere informatie

RWS-2016/45225 I. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Aanvraag 4. Procedure 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1.

RWS-2016/45225 I. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Aanvraag 4. Procedure 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1. Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van Archer Daniëls Midland B.V. Zaaknummer RWSV2016-00012124 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit

Nadere informatie

0 9 FEB. 2015. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

0 9 FEB. 2015. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikking Onderwerp 0 9 FEB. 2015 RWS-2015/4402 T Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet

Nadere informatie

Beschikking. ten behoeve van Boomkwekerij Bolwijn V.O.F. te Putten d.d.28 november 2005 (nummer 84849)

Beschikking. ten behoeve van Boomkwekerij Bolwijn V.O.F. te Putten d.d.28 november 2005 (nummer 84849) Beschikking ten behoeve van Boomkwekerij Bolwijn V.O.F. te Putten d.d.28 november 2005 (nummer 84849) Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

RWS-2017/25854 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1.

RWS-2017/25854 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van koelwater op het Beerkanaal waaraan in beperkte mate hulpstoffen worden toegevoegd. Zaaknummer

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECI.ÂSSIFICEERD beschikking 23 FEB. 2075 Nummer RWS-2015/7719 1 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering

Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Afwegingen bij Afvalwaterzuivering Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu De uitgangspunten voor de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater zijn

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor: Vergunning RWS-2015/279 Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet voor: BP Europa SE BP Nederland, Hornweg 10, 1045 AR Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet. Zaaknummer RWSZ2017-0003037 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Aanvraag 4. Procedure 5.

Nadere informatie

sectorplan 27 Industrieel afvalwater

sectorplan 27 Industrieel afvalwater sectorplan Industrieel afvalwater 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Industriële afvalwaterstromen (niet reinigbaar in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties) 2. Belangrijkste bronnen

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

RWS-2017/7914 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1.

RWS-2017/7914 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.6, lid 1 en 4, van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor Almatis B.V. te Rotterdam voor het lozen van koelwater waaraan chemicaliën zijn toegevoegd

Nadere informatie

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens)

Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) (Tekst geldend op: 06-01-2010) Besluit van 15 november 2007, houdende regels met betrekking tot het lozen vanuit particuliere huishoudens (Besluit lozing afvalwater huishoudens) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen. Beleidsregels berekening van vervuilingswaarde IBA systemen

Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen. Beleidsregels berekening van vervuilingswaarde IBA systemen WATERSCHAPSBLAD Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen Nr. 7132 2 augustus 2017 Beleidsregels berekening van vervuilingswaarde IBA systemen Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

2 9 JUNI Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 9 JUNI Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 2 9 JUNI 2075 Nummer Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26,

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking 1 0 AUS. 2075 Nummer Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26,

Nadere informatie

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer

Besluit van. tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Besluit van tot intrekking Asbestbesluit milieubeheer Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van, nr. MJZ, Directie Juridische Zaken, Afdeling

Nadere informatie

Effluenten RWZI s (gemeten stoffen)

Effluenten RWZI s (gemeten stoffen) Industriële en communale bronnen Emissieregistratie Effluenten RWZI s (gemeten stoffen) Versie mei 2015 RIJKSWATERSTAAT Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) in samenwerking met CENTRAAL BUREAU VOOR DE

Nadere informatie

djksdienst voor de ijsselmeerpolders

djksdienst voor de ijsselmeerpolders ,-- L,.a-.* mlnlsterle van verkeer en waterstaat ".Is djksdienst voor de ijsselmeerpolders 8161..10T i.-etu R1JKYDlt:t3 i V

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECI..ASSIFICEERD beschikking 27 SEP. 2075 Nummer Onderwerp Maatwerkbesluit op grond van artikel 3.5, vijfde lid van het Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Activiteitenbesluit: Lozingen

Activiteitenbesluit: Lozingen Activiteitenbesluit: Lozingen Februari 2008 Naast de bundeling van algemene regels wordt met het Activiteitenbesluit ook het woud aan lozingsregels geordend. Vele individuele beschikkingen worden vervangen

Nadere informatie

Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) op de waterkwaliteit.

Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) op de waterkwaliteit. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit

Nadere informatie

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort

12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12 Hemelwateruitlaat of riooloverstort 12.1 Inleiding Gemeenten hebben de taak om hemelwater en afvalwater in te zamelen. Het hemelwater wordt steeds vaker opgevangen in een separaat hemelwaterriool. Vanuit

Nadere informatie

BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA DE RECENTE AANPASSING VAN 4 JULI 2003

BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA DE RECENTE AANPASSING VAN 4 JULI 2003 Nieuwsbrief Milieu & Bedrijf, september 2003 (Kluwer) M. Vande Woestyne & S. Deboosere, Trevi nv mvandewoestyne@trevi-env.com www.trevi-env.com BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA

Nadere informatie

Praktijktraject Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering

Praktijktraject Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering Praktijktraject Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering voorbeeldopdracht Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, september 2012 Groningenhaven 7 3433

Nadere informatie

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Directoraat-Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Milieubeheer Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Inzameling, transport en behandeling

Nadere informatie

32627 (Glas)tuinbouw. 27858 Gewasbeschermingsbeleid. Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

32627 (Glas)tuinbouw. 27858 Gewasbeschermingsbeleid. Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 32627 (Glas)tuinbouw 27858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 19 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 juni 2015 Mede

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

Besluit lozing afvalwater huishoudens

Besluit lozing afvalwater huishoudens Besluit lozing afvalwater huishoudens Algemene regel en beschikking met maatwerkvoorschriften voor de lozingssituatie van: M.P. van den Berg Lozingsadres: Ooievaarsweg 12A Zeewolde Waterschap Zuiderzeeland

Nadere informatie

Watervergunning RWS-2017/17508

Watervergunning RWS-2017/17508 Watervergunning Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning van 4 december 2012 met kenmerk WSV 2012/5555 als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Crown Van Gelder B.V. Eendrachtsstraat

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Het verzoek betreft rioolwaterzuiveringsinstallatie Rozenburg, gelegen aan de Boulevard 12 in Rozenburg.

Het verzoek betreft rioolwaterzuiveringsinstallatie Rozenburg, gelegen aan de Boulevard 12 in Rozenburg. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.5 e van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor RWZI Rozenburg, voor het lozen van totaal fosfor op de Nieuwe Waterweg. Zaaknummer RWSZ2016-00019680

Nadere informatie

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014

Tubbergen o. gemeente. Aan de gemeenteraad. Vergadering: 8 september 2014. Nummer: Tubbergen, 28 augustus 2014 gemeente Tubbergen o Aan de gemeenteraad Vergadering: 8 september 2014 Nummer: 9A Tubbergen, 28 augustus 2014 Onderwerp: Vaststellen verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater. Samenvatting

Nadere informatie

BP Raffinaderij Rotterdam B.V.; wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet. Zaaknummer RWSZ

BP Raffinaderij Rotterdam B.V.; wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet. Zaaknummer RWSZ Onderwerp BP Raffinaderij Rotterdam B.V.; wijziging van de vergunning krachtens de Waterwet. Zaaknummer RWSZ2016-00019879 Inhoudsopgave 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Toetsing

Nadere informatie

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012

Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 Themabijeenkomst Innovatie 8 november 2012 BEOORDELINGSGRONDSLAG VOOR AFVALWATERSYSTEMEN Hans Korving Witteveen+Bos Waar gaan we het over hebben? Motivatie Context Aanpak Zelf aan de slag Uitwerking grondslag

Nadere informatie

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen.

Dit document is van toepassing op de vergunningaanvraag lozing brijn en reststromen waarbij effluent AWZI Suiker Unie als grondstof wordt ingenomen. Toelichting vergunningaanvraag Effluent lozing brijn en reststromen BEM1301457 gemeente Steenbergen Gietwaterfabriek TOM 1. Inleiding Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) ontwikkelt het glastuinbouwgebied

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S

PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S PROGRAMMA VOOR AANLEG EN BEHEER VAN IBA'S KENMERK : 473629 VV : 25 november 2004 BIJLAGE(N) : 1 AGENDAPUNT : STUKNUMMER : 1 Delft, 19 oktober 2004 AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND, Aanleiding

Nadere informatie

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

2 3 FEB, 2075. Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD beschikking Nummer Onderwerp 2 3 FEB, 2075 Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1, vierde lid van het Besluit lozen buiten

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS ONGECLASSIFICEERD besch ï kki ng 08 JUNI 2075 Nummer Onderwerp Maatwerkbesluit op grond van artikel 3.5, vijfde lid van het Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving Aanvraagformulier maatwerkvoorschriften op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend.

Nadere informatie

De vergunning wordt aangevraagd door Pondera Consult B.V., namens TenneT TSO B.V.

De vergunning wordt aangevraagd door Pondera Consult B.V., namens TenneT TSO B.V. Watervergunning waterschapscheldestromen Datum Documentnummer Case nr. 2016005620 WV116.0080 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 2 februari 2016 een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van:

Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Onderwerp Besluit op aanvraag om wijziging van de vergunning als bedoeld in artikel 6.26, tweede lid Waterwet van: Nuclear Research and Consultancy Group v.o.f. Onderzoeklocatie Petten Westerduinweg 3

Nadere informatie

en corrosiewerende middelen

en corrosiewerende middelen Evaluatierapport biociden en corrosiewerende middelen Rapport Nr. 183 Colofon Uitgegeven door de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) Kaiserin-Augusta-Anlagen 15, 56068 Koblenz,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding. 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat. 5.

Inhoudsopgave. Samenvatting. 1. Inleiding. 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat. 5. PROJECT BEHANDELING HUISHOUDELIJK AFVALWATER Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 2. Fase 1, IBA- subsidieprojecten (2002-2007) 3. Fase 2, handhaving (2008 2011) 4. Resultaat 5. Conclusie 6. Bijlagen

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Directoraat-Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Milieubeheer Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Inzameling, transport en behandeling

Nadere informatie

*15.182956* 15.182956

*15.182956* 15.182956 omgevingsvergunning wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) wijzigen van vergunningvoorschriften (ogv art 2.31 WABO) Beschikking 236848 *15.182956* 15.182956 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Besluit op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Besluit op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Besluit op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Beschikking nummer: 2006-05 Aanvraag Het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht te Coevorden, hierna te noemen "het dagelijks

Nadere informatie

TOEPASSING TOXICITEITSTESTEN DOOR RIJKSWATERSTAAT. resultaten schriftelijke enquête

TOEPASSING TOXICITEITSTESTEN DOOR RIJKSWATERSTAAT. resultaten schriftelijke enquête TOEPASSING TOXICITEITSTESTEN DOOR RIJKSWATERSTAAT resultaten schriftelijke enquête Auteurs: dr. P.J.F. de Graaf (Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland) ing. J. Graansma (Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland)

Nadere informatie

ISG De heer P. Carton Oostpolder XT EEMSHAVEN. Gedoogbeschikking. Geachte heer Carton,

ISG De heer P. Carton Oostpolder XT EEMSHAVEN. Gedoogbeschikking. Geachte heer Carton, ISG De heer P. Carton Oostpolder 4 9979 XT EEMSHAVEN Uw brief van: 2 maart 2016 Groningen, 29 maart 2016 Uw kenmerk: PC 001 Ons kenmerk: Z/16/000375/1 Behandeld door: I.F. (Iris) Nijhof Bijlage(n): - Onderwerp:

Nadere informatie

Informatiesheet deelname collectief AWZI Nieuwe Waterweg

Informatiesheet deelname collectief AWZI Nieuwe Waterweg Informatiesheet deelname collectief AWZI Nieuwe Waterweg Onderwerp: Centrale collectieve waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg Status: Informatie behorende bij deelnameformulier AWZI Nieuwe Waterweg Datum:

Nadere informatie

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips MPZ 14 november 2006 Renate Hofmann Inhoud Melding of veranderings- / revisievergunning Coördinatie met WvO, bouwvergunning Vooroverleg Inventarisatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 3 (30/12/2009) Revisie: N 1 (01/07/2008) Naam: PLASTALGIN - 850UF VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 38 Besluit van 21 december 1995 regelende de deponering van informatie betreffende preparaten (Warenwetbesluit deponering informatie preparaten)

Nadere informatie

Module 280 Nabewerken

Module 280 Nabewerken Module 280 Nabewerken Voorbereiding en Vormvervaardiging Drukken Nabewerken of Proeven maken Afwerken 0 Voorbereiding 40 Hoogdruk 120 Zeefdruk 280 Nabewerken 20 Niet-drukkende 60 Diepdruk 140 Offset algemeen

Nadere informatie

..weken VERGUNNING. PFtOVINS JE FFrYSLAN 5- Inhoudsopgave '' ' Doc. nr : 0 Gl. Class. nr.: 'l 2 &~P >~1~ Ingek.:

..weken VERGUNNING. PFtOVINS JE FFrYSLAN 5- Inhoudsopgave '' ' Doc. nr : 0 Gl. Class. nr.: 'l 2 &~P >~1~ Ingek.: "~'+ 758 5r PFtOVINS JE FFrYSLAN 5- Doc. nr : 0 Gl $ i Class. nr.: 'l 2 &~P >~1~ Ingek.: Afdeling. Q Beh. door: Afd. Hoofd,.W8..weken afgedaan voor kennis ahgenorneh/tel. VERGUNNING Leeuwarden, 20 augustus

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 2 oktober 2001 Nr. 2001-16006/40, RMM Verzonden: 10 oktober 2001 Beslissen bij dit besluit op de aanvraag tot het veranderen van de vergunning ingevolge

Nadere informatie

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen

Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Module B4000 Individuele behandeling van afvalwater: IBA-systemen Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 3 2 Samenstelling

Nadere informatie

Z Naast de gegevens uit het E-PRTR is er gebruik gemaakt van de gegevens uit de vigerende vergunning.

Z Naast de gegevens uit het E-PRTR is er gebruik gemaakt van de gegevens uit de vigerende vergunning. Notitie Aan Van Onafhankelijk Papendrecht OZHZ Dossier Nedstaal Zaaknummer Kenmerk Datum 14 december 2016 Onderwerp Beantwoording vragen Z-16-313511 BEANTWOORDING VRAGEN EX ARTIKEL 40 REGLEMENT VAN ORDE

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland,

BELEIDSREGEL ONTHEFFING GEMEENTELIJKE ZORGPLICHT STEDELIJK AFVALWATER FLEVOLAND Gedeputeerde Staten van Flevoland, ^ PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2011/09 Nummer 1120019 Beleidsregel ontheffing gemeentelijke zorgplicht stedelijk afvalwater 2011 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136

Nadere informatie

REDUCTIE VAN CHROOMHOUDENDE AFVALSTROMEN DOOR INVOERING VAN SCHONE TECHNOLOGIE IN DE LEERINDUSTRIE

REDUCTIE VAN CHROOMHOUDENDE AFVALSTROMEN DOOR INVOERING VAN SCHONE TECHNOLOGIE IN DE LEERINDUSTRIE REDUCTIE VAN CHROOMHOUDENDE AFVALSTROMEN DOOR INVOERING VAN SCHONE TECHNOLOGIE IN DE LEERINDUSTRIE werkdocument 96.95X auteur(s) ir. H.A.J. Senhorst datum juni 1994 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding

Nadere informatie

ef f I u en ten Handreiking bepaling acute toxiciteit van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Auteurs:

ef f I u en ten Handreiking bepaling acute toxiciteit van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Auteurs: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat FWVO Functionele Werkgroep Verontreiniging Oppetvlaktewateren Handreiking bepaling acute toxiciteit van ef f I u en ten Auteurs:

Nadere informatie

Bijlage 1 Notitie lozing bronbemalingswater

Bijlage 1 Notitie lozing bronbemalingswater Bijlage 1 Notitie lozing bronbemalingswater - 7 - 1. INLEIDING In het beheersgebied van het HDSR vinden met grote regelmaat bronbemalingen plaats. Dit zijn grondwateronttrekkingen om de grondwaterstand

Nadere informatie

rijkswaterstaat stand van zaken ministerie van verkeer en waterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling

rijkswaterstaat stand van zaken ministerie van verkeer en waterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling institute for inland water management and waste waler treatment WmVmOmvergunningverlening

Nadere informatie

De Veranderende Zorgplicht

De Veranderende Zorgplicht De Veranderende Zorgplicht Ede 23 april 2015 Frans Debets Debets b.v. i.s.m. Een korte versie van een cursus op 14 juni 1- De Veranderende Waterwetwetgeving 1. Achtergronden en betekenis van de veranderingen

Nadere informatie

Activiteitenbesluit Milieubeheer

Activiteitenbesluit Milieubeheer Activiteitenbesluit Milieubeheer Beschikking maatwerkvoorschriften: J.A. Dekker Van den Berg Lozingsadres: Oudebosweg 41 Dronten Waterschap Zuiderzeeland Team Waterprocedures Postbus 229 8200 AE LELYSTAD

Nadere informatie

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING

LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING INHOUD Voorwoord 13 Inleiding 15 Indeling van milieuproblemen 19 Indeling van dit boek 19 Inleiding tot de Vlaamse milieuwetgeving voor bedrijven 19 Deel 1. LUCHTVERONTREINIGING EN -ZUIVERING 21 1. Inleiding

Nadere informatie

Toelichting op de Aansluitverordening Rijn en IJssel

Toelichting op de Aansluitverordening Rijn en IJssel BIJLAGE Het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 23 juni 2015; Gelet op de artikelen 56, eerste lid, en 78, eerste lid, van de Waterschapswet

Nadere informatie

RWS-2016/52817 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen. 1. Aanhef

RWS-2016/52817 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Ondertekening 6. Mededelingen. 1. Aanhef Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.5 e en artikel 3.6, van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor RWZI Rotterdam Dokhaven, voor het lozen van fosfor, stikstof en warmtevracht op de

Nadere informatie

RWS-2016/54873 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8.

RWS-2016/54873 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van koel- en ketelspuiwater op de Donauhaven waaraan in beperkte mate hulpstoffen wordt toegevoegd.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 1 (08/04/2009) Revisie: N 1 (08/04/2009) Naam: PROVISCELL BASIS - PN99 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Er is een Algemene Beoordelingsmethodiek. voor de uitvoering van het emissiebeleid

Er is een Algemene Beoordelingsmethodiek. voor de uitvoering van het emissiebeleid Er is een Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid U krijgt ermee te maken Deze brochure vertelt u wat u moet weten Met die ABM heb ik met ons

Nadere informatie

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries. VW Regeling meldingen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Regeling houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot gegevens, die bij een melding van voorgenomen agrarische activiteiten

Nadere informatie

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland

Inzameling, transport en behandeling van afvalwater in Nederland Directoraat-Generaal Water Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Milieubeheer Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Inzameling, transport en behandeling

Nadere informatie

BIJLAGE DEEL 1 RISICOBEOORDELING. 2. is dat aanvullende gegevens en/of tests nodig zijn. Deze conclusie is op de volgende gronden bereikt:

BIJLAGE DEEL 1 RISICOBEOORDELING. 2. is dat aanvullende gegevens en/of tests nodig zijn. Deze conclusie is op de volgende gronden bereikt: 21.6.2008 NL C 157/11 BIJLAGE DEEL 1 CAS-nr.: 3033-77-0 Einecs-nr.: 221-221-0 Structuurformule http://www.emis.vito.be d.d. 21-06-2008 Einecs-naam: IUPAC-naam: Rapporteur: Indeling ( 1 ): 2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Zeeuws-Vlaamse IBA-wacht

Samenwerkingsovereenkomst Zeeuws-Vlaamse IBA-wacht De partijen: 1. Provincie Zeeland 2. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen 3. Gemeente Terneuzen 4. Gemeente Sluis 5. Gemeente Hulst Overwegende: Samenwerkingsovereenkomst Zeeuws-Vlaamse IBA-wacht Dat op grond

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 140 Besluit van 24 februari 1996, houdende regels voor het lozen van stedelijk afvalwater (Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Verkorte ZAHN- WELLENS test voor afvalwaters

Verkorte ZAHN- WELLENS test voor afvalwaters Verkorte ZAHN- WELLENS test voor afvalwaters februari 2010 Pagina 1 van 7 WAC/V/B/005 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRINCIPE... 3 3 BIODEGRADATIEVOORWAARDEN... 3 4 TESTVOORWAARDEN... 3 5 MATERIAAL... 4 5.1

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 januari 2008 bij hen ingekomen aanvraag van gemeente Drimmelen om een vergunning krachtens artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het veranderen

Nadere informatie

Kenmerk 1204148-003-ZWS-0014. Doorkiesnummer +31 (0)6 10 39 95 34. Oplegnotitie 2: herberekening PAK effluenten EmissieRegistratie

Kenmerk 1204148-003-ZWS-0014. Doorkiesnummer +31 (0)6 10 39 95 34. Oplegnotitie 2: herberekening PAK effluenten EmissieRegistratie Memo Aan Rob Berbee Datum Van Nanette van Duijnhoven Kenmerk Doorkiesnummer +31 (0)6 10 39 95 34 Aantal pagina's 10 E-mail nanette.vanduijnhoven @deltares.nl Onderwerp PAK effluenten EmissieRegistratie

Nadere informatie

RWS-2017/34489 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8.

RWS-2017/34489 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor Evides N.V., Dolfijnweg 21 te Rotterdam, voor het lozen van ketelspuiwater waaraan chemicaliën

Nadere informatie

Aanpak hemelwater Chemie-Pack

Aanpak hemelwater Chemie-Pack Aanpak hemelwater Chemie-Pack Commissie Bestuur en Middelen, 7 juni 2012 Jeroen de Vugt Projectleider Uitvoering Chemie-Pack Onderwerpen Situatie en omstandigheden Algemene aanpak Aanpak (hemel)water Zuiveringsstudie

Nadere informatie