Privacy Reglement. Versie 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "9.2.1.5. Privacy Reglement. Versie 1.0"

Transcriptie

1 Privacy Reglement

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Het wettelijk kader De grondwet, de Wet bescherming persoonsgegevens 2 en de Archiefwet 2.2 Bijzondere persoonsgegevens De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) De archiefwet 3. Uitleg van de door ons gehanteerde begrippen Het verkrijgen en verwerken van gegevens 5 5. Verstrekken van gegevens door derden aan Statera 6 6. Inzage Inzage wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt Informatieverstrekking aan de ouder met gezag of wettelijk 8 vertegenwoordiger van de cliënt 6.3 Informatieverstrekking aan de ouder zonder gezag Weigeren van inzage/informatieverstrekking Verstrekking gegevens aan derden Informatieverstrekking aan politie/justitie Raad voor de kinderbescherming Overige bepalingen 9 7.Het verstrekken van afschriften/kopieën uit het zorgdossier 10 8.Recht op correctie Vernietiging van persoonsgegevens op verzoek In beroep gaan Geheimhoudingsplicht Bewaartermijnen en vernietiging van het zorgdossier Privacyreglement

3 1. Inleiding Statera is een zorgaanbieder die zich richt op jeugd hulpverlening. In de uitvoering van de hulpverlening valt Statera onder de Zorgwet en met het privacyreglement onder de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Op de grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is Statera verplicht een privacy reglement op te stellen. Met een privacyreglement wordt aan cliënten (en betrokkenen) duidelijkheid gegeven over de wijze waarop Statera hen persoonsgegevens verkrijgt, verwerkt en hoe hiermee omgegaan wordt. Statera werkt met een zorgdossier waarin, in het kader van de hulpverlening, gegevens van cliënten worden vastgelegd. Deze gegevens zijn afkomstig van de cliënt zelf maar ook van anderen zoals betrokkenen uit en/of rond het systeem, organisaties waar de cliënt mee te maken heeft. Het vastleggen van gegevens in een dossier is noodzakelijk om tot een goede (continuïteit van de ) de hulpverlening te komen. Ook wordt dit opgelegd door de wet. Voor het vastleggen van gegevens wordt van te voren expliciet toestemming verleend door cliënt door ondertekening van de Zorgovereenkomst. Zonder toestemming kan er geen hulpverlenersrelatie tot stand komen. De gegevens horen bij het traject en zijn niet zomaar inzichtelijk voor derden. Medewerkers van Statera die deze gegevens opschrijven en verwerken hebben een geheimhoudingsplicht en mogen daarom in principe alleen met toestemming van de cliënt gegevens aan anderen dan de cliënt verstrekken. In een enkel geval gaat het belang van een goede hulpverlening of het voorschrift vanuit de wetgeving zover dat ook zonder toestemming van de cliënt informatie aan derden kan worden verstrekt. Statera beschermt het belang van de cliënt en zorgt ervoor dat de noodzakelijke hulpverlening nooit in gevaar komt Privacy reglement 1

4 2. Het wettelijk kader Doordat Statera met vertrouwelijke gegevens van cliënten werkt in een zorgdossier is een aantal wetten van toepassing op (het verkrijgen, verwerken, beschermen en inzage verlenen van) persoonsgegevens. In het kort deze wetten: 2.1 De grondwet, de Wet bescherming persoonsgegevens. In artikel 10 van de Grondwet en diverse internationale verdragen, wordt het recht op eerbieding van de persoonlijke levenssfeer erkend. Dit betekent dat voorkomen moet worden dat door het verwerken en verstrekken van gegevens de privacy van iemand onaanvaardbaar wordt geschonden. Ter uitvoering van artikel 10 van de Grondwet geeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) algemene normen die gericht zijn op een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. 2.2 Bijzondere persoonsgegevens Artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat een verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals godsdienst, ras, politieke gezindheid, gezondheid en strafrechtelijk verleden), tenzij de wet voorziet in een uitdrukkelijke grondslag daarvoor. Statera verwerkt persoonsgegevens die onder deze wet vallen niet tenzij in bepaalde bij de wet genoemde gevallen, een uitzondering op dit verbod moet worden gemaakt. 2.3 De wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) De Wbp verplicht Statera om persoonsgegevens van cliënten (en betrokkenen) te beveiligen tegen verlies of (enige vorm van) onrechtmatige verwerking en/of inzage. Statera waarborgt de beveiliging van de eerste registratie tot aan de vernietiging van het dossier en verstaat onder gegevensverwerking zowel schriftelijk als digitale verwerking van gegevens. 2.4 De Archiefwet Het beheer van de archieven valt onder specifiek (archief) wetgeving zoals de Archiefwet 1995, het Archiefbesluit 1995 en een drietal ministeriele uitvoeringsinstellingen van het Archiefbesluit. De archiefwet stelt onder meer eisen ten aanzien van het bewaren of vernietiging van gegevens. Het Privacyreglement is onverkort van toepassing op de (verwerking) van persoonsgegevens die in het archief zijn ondergebracht. Dit houdt in dat indien zich een vraag voordoet om inzage in een dossier dat in het archief is ondergebracht, de volgens het privacyreglement dient te worden beantwoord Privacy reglement 2

5 3. Uitleg van de door ons gehanteerde begrippen Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Bijna alle gegevens over personen die Statera verwerkt in het kader van de uitvoering van de hulpverlening, zijn aan te merken als persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die de cliënt betreffen vallen onder de werking van dit reglement. Dit reglement is namelijk van toepassing op de verwerking van gegevens van cliënten. Bijzondere persoonsgegevens Persoonsgegevens zoals godsdienst, ras, politieke gezindheid, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Verwerking van persoonsgegevens Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Statera verzamelt (persoons) gegevens en informatie van cliënten in het zorgdossier t.b.v. een goede hulpverlening. Het dossier wordt op naam van de cliënt gesteld en kan naast gegevens over de cliënt ook gegevens bevatten over andere personen uit het cliëntsysteem. Zowel gegevens in de computer als de schriftelijke stukken waarin persoonsgegevens over de cliënt verwerkt zijn, behoren tot het cliëntdossier. Zorgdossier Elk op naam van de cliënt gestructureerd geheel van persoonsgegevens, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is, en dat betrekking heeft op de jongere alsmede op verschillende personen die in relatie staan tot de jongere, waarbij de persoonsgegevens zowel op geautomatiseerde als niet- geautomatiseerde wijze worden verwerkt. Dit reglement is van toepassing op het gehele dossier van een cliënt. Deze kan bestaan uit de (gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en de nietgeautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een dossier zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. Dit houdt in dat zowel schriftelijke als digitale stukken onder dit reglement vallen. (werk) aantekeningen (Werk) aantekeningen zijn persoonlijke aantekeningen (geheugensteuntjes, notities e.d.) of aantekeningen voor intern gebruik die nog in bewerking zijn. Deze maken geen deel uit van het dossier en vallen daardoor niet onder de werking van het Privacyreglement Privacy reglement 3

6 Een cliënt, wettelijk vertegenwoordiger en het systeem Statera maakt onderscheid in een jongere en zijn systeem. De jonger is degene voor wie de hulp is aangevraagd en op wie de hulpverlening zich primair richt. Het systeem van de jongere bestaat uit personen uit zijn omgeving die betrokken zijn bij de jongere (ouders, familie, vrienden, school en andere betrokkenen). Waar in dit reglement sprake is van cliënt wordt altijd en slechts de jongere bedoeld. Waar sprake is van de wettelijke vertegenwoordiger worden de ouder(s) met gezag of de voogd(en) bedoeld. Een ouder zonder gezag valt hier niet onder. Toestemming van de jongere Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de cliënt aangeeft dat persoonsgegevens die op hem betrekking hebben worden verkregen, verwerkt en eventueel verstrekt Privacy reglement 4

7 4. Verkrijgen en verwerken van gegevens Statera hanteert als hoofdregel dat het verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens zorgvuldig dient te gebeuren en dat iedereen in principe inzage heeft in zijn eigen persoonsgegevens. Om tot een goede vorm van hulpverlening te komen verzamelt en verwerkt Statera gegevens van cliënten in het zorgdossier. Deze wordt op naam gesteld van de cliënt. De gegevens behoren tot het dossier van de eerste registratie van de hulpvraag ( het aanleggen van een dossier) tot aan de vernietiging van het dossier. Statera gaat in het kader van de wet- en regelgeving uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. Zo worden nooit meer gegevens verzameld of verstrekt aan derden dan noodzakelijk is voor hulpverlening en/of in het kader van de uitvoering van een bepaalde wettelijke taak. Het verzamelen en verwerken van cliëntgegevens past binnen de kaders van de hulpverlening en hebben slechts tot doel deze hulpverlening zo optimaal mogelijk uit te voeren. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt in het zorgdossier: Indien deze ter zake doende, toereikend en relevant zijn voor de hulpverlening Om een goede en verantwoorde hulpverlening ( uitvoering van taken) mogelijk te maken. Om wettelijke verplichtingen na te komen waaraan Statera zich moet houden. Om tot een verantwoorde bedrijfsvoering volgens de uitgangspunten van Statera te komen. N.B. Met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens mag de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet worden bedreigd. Statera kan in sommige gevallen zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens verwerken, indien dit voor de uitoefening van goede hulpverlening noodzakelijk is. De inschatting hiervan ligt bij de medewerkers van Statera Privacy reglement 5

8 5. Verstrekken van gegevens door derden aan Statera In het kader van de hulpverlening is het mogelijk dat gegevens over de cliënten worden aangeleverd door derden. Ook zij hebben te maken met de privacy wetgeving die bepaalt of de informatie mag worden verstrekt. Statera verwacht dat de genoemde derden hier naar handelen. Zodra deze gegevens deel uit maken van het zorgdossier van de cliënt binnen Statera geldt de privacyregeling van Statera Privacy reglement 6

9 6. Inzage voor de cliënt Gegevens zijn beschikbaar voor de cliënt volgens het recht op inzage. In principe vallen alle persoonsgegevens die de cliënt betreffen onder het inzagerecht. Dit betekent zowel de gegevens in de computer als de schriftelijke stukken waarin persoonsgegevens over de cliënt verwerkt zijn, te weten het zorgdossier. Directe toegang tot het dossier hebben alleen de medewerkers van Statera of de bewerker van het dossier, en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak. Anderen hebben slechts toegang indien een wettelijk voorschrift verplicht tot het verlenen van toegang of deze toegang binnen dit reglement valt. Een cliënt, en in enkele gevallen de wettelijk vertegenwoordiger en/of deren, hebben het recht om te weten wat er over de cliënt wordt geregistreerd en geschreven, voor zover het dossiergegevens betreft. De cliënt heeft alleen recht op inzage in gegevens die hem zelf betreffen en niet in gegevens van een ander. Indien hiertoe een verzoek komt is er van zogenaamde derdenverstrekking. De wettelijke vertegenwoordiger heeft niet alleen recht op gegevens die hem zelf betreffen, maar in principe op informatie over een cliënt die jonger is dan zestien jaar of die niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen. Statera kan de inzage aan een wettelijke vertegenwoordiger weigeren als het belang van de jongere zich tegen de inzage verzet. Indien de cliënt jonger is dan zestien jaar, of de leeftijd van zestien heeft bereikt en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake vervalt voor hem het inzagerecht. Inlichtingen over, inzage in of afschrift van bescheiden kan worden geweigerd, voor zover de persoonlijke levenssfeer van een ander dan de cliënt daardoor zou worden geschaad. De in het dossier aanwezige originele bescheiden blijven in het bezit van Statera. Persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn, zijn geen onderdeel van het dossier en worden niet ter inzage gesteld. Indien een cliënt inzage wil in zijn of haar dossier, dan zal hierbij een medewerker van Statera aanwezig zijn. De medewerker zal zo nodig de inhoud van het dossier met de cliënt bespreken. De cliënt heeft als deze dit aan geeft, recht op een kopie van de stukken die ter inzage zijn voorgelegd. Het recht op inzage en op een kopie betreft alleen stukken die betrekking hebben op de cliënt zelf. Dit geldt ook voor betrokkenen die gebruik maken van het derdenrecht of bij een cliënt jonger dan 12 jaar. Een cliënt die inzage heeft gehad in zijn dossiergegevens heeft ook recht op een afschrift van deze gegevens. Ook kan hij Statera verzoeken om bepaalde gegevens te corrigeren Inzage wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt De cliënt moet aan de hulpverlener vrijelijk zijn gevoelens kunnen uiten. Dit is alleen mogelijk indien ouders niet automatisch kennis nemen van alles wat een jongere aan de hulpverlener vertelt. Weigering van het geven van (bepaalde) informatie is mogelijk als door het verstrekken ervan de persoonlijke levenssfeer (privacy) van een derde zou worden geschaad. De beoordeling hiervan ligt bij Statera Privacy reglement 7

10 6.2 Informatieverstrekking aan de ouder met gezag/wettelijk vertegenwoordiger Voor verstrekking van informatie aan ouders van de cliënt wordt mondeling toestemming van de jongere gevraagd. Voorwaarde hiervoor is dat de jongere in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen Informatieverstrekking aan de ouder zonder gezag Als Statera informatie wil verstrekken aan de ouder zonder gezag is hiervoor de toestemming van de cliënt (of zijn wettelijke vertegenwoordiger) vereist. Maar ook als de cliënt geen toestemming geeft, heeft de ouder zonder gezag recht op informatie over belangrijke feiten en omstandigheden die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreffen Weigeren van inzage/informatieverstrekking Statera kan het verstrekken van informatie weigeren omdat de informatie waar de ouder zonder gezag om vraagt ook niet gegeven wordt aan de ouder met gezag of aan degene bij wie de jongere woont (bijvoorbeeld een pleeggezin). Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie die op grond van de geheimhoudingsplicht van de hulpverlener niet zonder toestemming van de jongere kan worden verstrekt. Het verzoek om inzage/afschrift of informatieverstrekking door de wettelijk vertegenwoordiger kan worden geweigerd indien het belang van de jongere door de informatieverstrekking kan worden geschaad of als gevreesd moet worden voor het toebrengen van psychische schade aan de jongere. Ook komt het voor dat het verstrekken van informatie de vertrouwensband tussen de jongere en de hulpverlener ernstig zou schaden. Cliënten die wel de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt, maar niet in staat zijn tot een redelijke waardering van hun belangen heeft de wettelijke vertegenwoordiger recht op informatie. 6.5 Verstrekken gegevens In het kader van een goede hulpverlening kan het voorkomen dat Statera onder bepaalde omstandigheden gegevens verstrekt aan andere hulpverleners en/of instanties. Dit kan in sommige gevallen ook zonder toestemming van de cliënt indien: Beroepskrachten van wie de medewerking bij de toegang tot en de uitvoering van de jeugdzorg noodzakelijk is. Degenen die betrokken zijn bij de voorbereiding of uitvoering van de onder toezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering 6.6 Informatieverstrekking aan politie/justitie Statera gaat zeer voorzichtig en zeer weloverwogen om met politieverzoeken om informatie te verstrekken over een cliënt. Statera is zich bewust van het recht de informatieverstrekking op grond van haar geheimhoudingsplicht te weigeren. 6.7 Raad voor de Kinderbescherming Statera heeft de bevoegdheid om de geheimhoudingsplicht te doorbreken door ook zonder toestemming van degene die het betreft aan de Raad voor de Kinderbescherming inlichtingen te verstrekken. Allen de inlichtingen die noodzakelijk kunnen worden geacht voor de uitoefening van de taken van de Raad mogen worden verstrekt Privacy reglement 8

11 6.8 Overige bepalingen De in het dossier aanwezige originele bescheiden blijven in het bezit van Statera Persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn, zijn geen onderdeel van het dossier en worden derhalve niet verstrekt. Een derde dient de naam te noemen van de jongere op wiens naam het dossier geregistreerd staat en zich te legitimeren. Informatie kan worden verstrekt om een wettelijke verplichting na te komen en te voldoen aan een rechterlijk bevel Privacy reglement 9

12 7. Verstrekken van afschriften/kopieën uit het zorgdossier Een cliënt heeft recht op een afschrift dan wel kopie van stukken die betrekking hebben op cliënt zelf. Dit geldt ook voor de wettelijke vertegenwoordiger zoals in dit reglement is besproken. Originele documenten blijven te allen tijde in het bezit van Statera. Aan derden worden slechts kopieën verstrekt Privacy reglement 10

13 8. Recht op correctie Nadat inzage is verleend kan de betrokkene aan wie inzage is verleend, Statera verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze: Feitelijk onjuist zijn Onvolledig zijn (ontoereikend zijn om te kunnen voeldoen aan het doel waarvoor zij volgens artikel 6 van het privacyreglement worden verwerkt) Niet ter zake dienen zijn Door Statera onrechtmatig (in strijd met de wet) worden verwerkt. Bij een verzoek vanwege de verwerking van onjuiste gegevens, zal de verzoeker concreet en onderbouwd moeten aangeven waar het om gaat en wat naar zijn onderdeel we een juiste weergave van de werkelijkheid is. Dit verzoek kan door de wettelijke vertegenwoordiger worden gedaan, indien de jongere niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen. Het recht om een verzoek tot correctie in te dienen wil niet zeggen dat Statera dit verzoek ook honoreert. De correctie hoeft niet altijd te betekenen dat de onjuist gebleken persoonsgegevens worden verwijderd of vernietigd, maar kan ook een verwijzing inhouden naar een aanvullend bestand bij het betwiste stuk. Statera bericht de verzoeker binnen twee weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in welke mate hij aan het verzoek voldoet. 8.1 Vernietiging van persoonsgegevens op verzoek Op schriftelijk verzoek van cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger kan Statera overgaan tot vernietiging van persoonsgegevens. Als hier toe wordt overeengekomen dan vernietigt Statera de betreffende persoonsgegevens binnen drie maanden na het schriftelijk verzoek van degene op wie de bescheiden betrekking hebben. Overgegaan tot vernietiging op verzoek vindt niet plaats indien: Redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de verzoeker, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet. De cliënt niet instaat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen Privacy reglement 11

14 9. In beroep gaan Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of het niet eens is met de beslissingen van Statera, ten aanzien van inzage, afschrift en correctie, wendt hij zich in eerste instantie tot Statera. Statera maakt hier schriftelijke melding van. Er wordt dan geprobeerd om er samen uit te komen. Wanneer zij samen hier niet uit komen, kan de betrokkene ervoor kiezen om zich vervolgens desgewenst te wenden tot de klachtencommissie van Statera. Deze zal als intermediair optreden. Wanneer partijen hier niet uitkomen, kan de betrokkene naar de burgerlijke rechter gaan conform artikel 105 van de Wet op de Jeugdzorg juncto Artikel 46 Wet Bescherming Persoonsgegevens en artikel 47 Wet bescherming Persoonsgegevens. Indien de cliënt of betrokkene wil voorkomen dat Statera informatie aan derde verstrekt, dient deze Statera eerst schriftelijk te vragen de informatie niet te verstrekken. Blijft Statera bij zijn voornemen de informatie te verstrekken, dan kan de cliënt of betrokkene proberen door middel van een kort geding bij de voorzieningenrechter van de rechtbank de informatieverstrekking tegen te houden op straffe van een dwangsom Privacy reglement 12

15 10.Geheimhoudingsplicht De medewerkers van Statera hebben te maken met een geheimhoudingsplicht. Onder bepaalde omstandigheden kan deze geheimhoudingsplicht worden doorbroken, ook als cliënt daar niet mee instemt. Hij/zij kan een beroep doen op overmacht. Het moet gaan om een noodsituatie waarbij er geen andere mogelijkheid bestaat om het gevaar waaraan de cliënt wordt blootgesteld af te wenden. De hulpverlener verkeert in zo n geval in gewetensnood. Als hij de informatie verstrekt, verbreekt hij zijn geheimhoudingsplicht. Maar als hij de informatie niet verstrekt, verleent hij niet de zorg die hij zou moeten verlenen. Aanvullend hierop zijn de volgende punten van belang: Een beroep op overmacht is in principe gericht op de belangen van de cliënt (en/of zijn systeem), waarbij de belangen van de jongere het zwaarst mee wegen. Een beroep op overmacht in verband met de belangen van een ander dan de cliënt, is alleen mogelijk indien er concreet levensgevaar voor die ander dreigt. Op grond van artikel 255 Wetboek van Strafrecht geldt eveneens de plicht voor de hulpverlener om een cliënt die aan zijn zorg is toevertrouwd niet in een hulpbehoevende toestand te laten. Als Statera aangifte wil doen van kindermishandeling of seksueel misbruik kan hier in bepaalde gevallen ook een beroep op worden gedaan. Op overmacht mag alleen beroep worden gedaan in uitzonderlijke situatie. Het is van belang om, indien een beroep op overmacht wordt overwogen, dit intern zorgvuldig te bespreken. De overwegingen en uiteindelijke beslissing moeten worden vastgelegd in het dossier. Iedereen die opgeroepen wordt om te getuigen is verplicht om een getuigenis af te leggen. De rechter beslist per geval wanneer er sprake is van een verschoningsrecht van een hulpverlener met een geheimhoudingsplicht Privacy reglement 13

16 11. Bewaartermijnen en vernietiging van het zorgdossier Het privacyreglement is van toepassing op de (verwerking van) persoonsgegevens die in het archief zijn ondergebracht. Dit houdt in dat indien zich een vraag voordoet om inzage in een dossier dat in het archief is ondergebracht, deze volgens het Privacyreglement wordt behandeld. Statera bewaart een dossier volgens voorschriften gedurende tien jaar vanaf het moment waarop de hulpverlening is afgesloten. Statera vernietigt het dossier na de genoemde termijn pas nadat de inmiddels meerderjarige jongere inzage in en/of afschrift van zijn persoonsgegevens heeft gehad, dan wel schriftelijk kenbaar heeft gemaakt geen inzage en/of afschrift wenst en verzoekt om vernietiging van de gegevens Privacy reglement 14

PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58

PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58 JONGERENHULPVERLENING WERKT! PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58 HKZ: Versie 2.0 Handboek: E.7.1.1.1 01 juni 2012 revisiedatum: 01 juli 2013 Melding van bescherming van persoonsgegevens Het Privacy-reglement

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58

PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58 ervaar jouw mogelijkheden PRIVACY REGLEMENT TRAJECT 58 HKZ: Versie 2.0 Handboek: E.7.1.1.1 01 juni 2012 revisiedatum: 01 juni 2013 Melding van bescherming van persoonsgegevens Het Privacy-reglement van

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014

Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Privacyreglement Tekst en Toelichting 2014 Voorwoord Yvoor legt, in het kader van de hulpverlening, diverse gegevens van zijn klanten vast, die afkomstig zijn van de burger zelf maar ook van anderen, zoals

Nadere informatie

Privacy reglement / Geheimhouding

Privacy reglement / Geheimhouding Privacy reglement / Geheimhouding Frans Hoevenaars / Thea van Zevenbergen Dit document is het privacy reglement van Anchore 2 B.V. Het is een onderdeel van het kwaliteitshandboek.. Anchore 2, Kijk vooruit

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam;

De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Privacyreglement Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg De bestuurder van de Stichting Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam; Overwegende Dat het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg tot

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Kraambureau Tilly Middendorp Vooraf De WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplicht de instelling niet meer tot het maken van een privacyreglement. Dat betekent niet, dat het niet

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017

Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 Privacyreglement Stichting Queridon taal & horeca September 2017 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement CURA XL

Privacyreglement CURA XL Artikel 1. Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE

THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 TER PELKWIJKPARK SH ZWOLLE THUISZORG GEZELLIG PRIVACYREGLEMENT V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...4

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING

PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING PRIVACYREGLEMENT VAN PANTARHEI ZORG BV & PANTA RHEI BEHEER EN BEWIND BV, LEVEN EN WERKEN IN BEWEGING Panta Rhei Zorg BV en Panta Rhei Beheer & Bewind BV kent een privacyreglement welke ten doel heeft het

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Privacyreglement Work4People Privacyreglement

Privacyreglement Work4People Privacyreglement Privacyreglement VERWERKING PERSOONSGEGEVENS $ 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Inhoudsopgave 1. Considerans... 3 2. Begripsbepaling... 3 3. Omschrijving van de sector en toepassingsgebied...

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker

Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.2 Persoonsgegevens 1.3 Verwerking van persoonsgegevens 1.4 Verantwoordelijke 1.5 Bewerker Privacyreglement Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de beteke nis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon

Privacyreglement. Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat CK Venlo Telefoon Privacyreglement Drive The Care Company b.v. Sint Martinusstraat 70 5911 CK Venlo Telefoon 077 467 40 33 E-mail: info@mentaalspecialist.nl Privacyreglement Versie : 1.1 Versiedatum: 04-06-2008 Inleiding

Nadere informatie

P R I V A C Y R E G L E M E N T

P R I V A C Y R E G L E M E N T P R I V A C Y R E G L E M E N T ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in de reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV

Versie Privacyreglement. van Gilde Educatie activiteiten BV Versie 02-01-2017 Privacyreglement van Gilde Educatie activiteiten BV 2 ARTIKEL 1 ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald, worden termen in dit reglement gebruikt

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities

PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat AD Den Haag. Artikel 1 Definities PRIVACY REGLEMENT Jeugdtandzorg West, Calandstraat1 2521 AD Den Haag Artikel 1 Definities Persoonsgegeven Bestand Betrokkene Wettelijke vertegenwoordiger Bewerker Derde Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Privacyreglement cliënten SIG

Privacyreglement cliënten SIG Privacyreglement cliënten SIG Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

a. persoonsgegeven: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon Privacyreglement Artikel Algemene en begripsbepalingen Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1

Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet bescherming persoonsgegevens te Huizen Erkend gastouderbureau Houder: dhr. A. Jongsma Laatst gewijzigd op: 10 mei 2009. Wet bescherming persoonsgegevens Pagina 1 Inhoudsopgaaf:

Nadere informatie

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011 TITEL: PenO privacyreglement Divers Auteur Versie 1.2 Documenteigenaar PenO Wijziging Historie Versie Gewijzigd door: Datum Aard van de wijziging 1.0 1.1 1.2 Barend Nieuwendijk 21-05-2008 18-11-2009 28-09-2011

Nadere informatie

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016

Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Privacy Protocol sociaal domein gemeente Landsmeer 2016 Inleiding De gemeente Landsmeer werkt met een aantal publieke en private organisaties samen om aan de inwoners van de gemeente integrale en effectieve

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard

Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Privacyreglement wijkteams Sociaal Domein gemeente Albrandswaard Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 geeft het Rijk aan gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de Jeugdzorg,

Nadere informatie

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk

Privacyreglement. gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Privacyreglement gericht op (potentiële)medewerkers en trajectdeelnemers van Stichting Wijkwerk Dit privacyreglement is vastgesteld op 2 mei 2014 en vervangt de voorgaande privacyreglementen. Dit privacyreglement

Nadere informatie

Privacyreglement Tussenvoorziening

Privacyreglement Tussenvoorziening Privacyreglement Stichting De Tussenvoorziening Herzien: januari 2015 1. Begripsbepalingen Binnen de per 27-01-2011 gewijzigde Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd.

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

Privacyreglement. CoMensha

Privacyreglement. CoMensha Privacyreglement CoMensha 2 Inhoud Privacyreglement CoMensha... 4 Algemene bepalingen... 5 Artikel 1 begripsbepalingen... 5 Artikel 2 Doel... 5 Artikel 3 Reikwijdte... 5 Rechtmatige verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6)

PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) PRIVACYREGLEMENT (vastgesteld: april 2009, aantal pagina s: 6) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. 2. Zorggegevens:

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Privacyreglement Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 1. Begripsbepaling 1.1. Persoonsgegevens Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Zorggegevens

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb

Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Algemeen privacyreglement Stichting Lareb Versie datum 2-12-2016 Inhoudsopgave 1 Begripsbepalingen... 3 2 Bereik... 3 3 Doel... 4 4 Veranwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid... 4 5 Rechtmatige

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN

PRIVACYREGLEMENT MAATSCHAPPELIJK WERK WALCHEREN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 1 1. PERSOONSGEGEVEN Elk gegeven betreffende een geïndiceerde of identificeerbare natuurlijke persoon 2. ZORGGEGEVENS Persoonsgegeven die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement Groenhuysen

Privacyreglement Groenhuysen Privacyreglement Groenhuysen Voorwoord Dit privacyreglement heeft als doel een praktische uitwerking te geven van de relevante bepalingen van Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet bijzondere opneming

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal

Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 9 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Werkvloertaal verklaart het hieronder opgenomen Algemeen Privacyreglement

Nadere informatie

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); Privacyreglement - De Groep #Zorgdichtbij 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de Groep: Een groep van aan elkaar gelieerde ondernemingen dat onder toepassing van de bepalingen van

Nadere informatie

Privacyreglement gecertificeerde instelling

Privacyreglement gecertificeerde instelling Privacyreglement gecertificeerde instelling Raad van Bestuur, Postbus 5247, 2000 CE Haarlem, 088-777 81 06, www.dejeugdengezinsbeschermers.nl Privacyreglement gecertificeerde instelling Preambule De gecertificeerde

Nadere informatie

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

b. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. PRIVACYREGLEMENT ARTIKEL 1: ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN a. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; CVD REGLEMENT VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 2017 (gebaseerd op MO model privacyreglement) 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens; persoonsgegeven:

Nadere informatie