VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus Bruxel JPN Projects sprl Rue de la Glacerie, 59F 6180 Courcelles Tél, Fax : 071/ Ref Opdrachtgever: css page 1/27

2 Inhoudsogave 1. INLEIDING EVOLUTIE VAN VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN DOCUMENTS PORTÉS À LA CONNAISSANCE DU COORDINATEUR 4 2. DE ALGEMENE PREVENTIE EN BESHERMINGELEN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ANANNEMER 5 3. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN PRESENTATIE VAN HET PROJECTLOCATIE STAKEHOLDERS DIVERSE INLICHTINGENDIENSTEN 7 4. BOUW PLANNING RISICO ANALYSE RISICOANALYSE VAN DE WERKEN EN GELIJKTIJDIGE ACTIVITEITEN OP DE BOUWPLAATS ALGEMENE MAATREGELEN VAN PREVENTIE EN BESCHRMING IN VERBAND MET DIVERSE ONDERNEMERSACTIVITEITEN SPECIFIEKE MAATREGELEN VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP DE ACTIVITEITEN VAN DE VERSCHILLENDE AANNEMERS BESCHERMING TEGEN VALLEN COLLECTIEVE BESCHERMING TEGEN VALLEN INDIVIDUELE BESCHERMING TEGEN VALLEN ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VAN DE ONDERNEMING EN HET POSTINTERVENTIEDOSSIER INHOUD VAN HET VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VAN DE ONDERNEMING VEILIGHEID DOCUMENTATIE INHOUD VOOR LATERE INTERVENTIES SIGNALERING VERKEERSBORDEN WERKEN SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET VERKEER BRANDBESTRIJDING BESCHERMING TEGEN BRAND BRANDALARM EERSTE HULP DOEL EHBO-KOFFER EXTERNE HULPDIENSTEN EN AFSPREEKPLAATSEN 23 SPECIFIEKE EISEN VAN HET VEILIGHEIDSPLAN FORMULIER VOOR DE UITVOERING VAN ARTIKEL 30 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 25/01/ GOEDKEURING CERTIFICERING VAN HET VEILIGHEIDSPLAN 27 Ref Opdrachtgever: css page 2/27

3 1. Inleiding Het Veiligheids- en Gezondheidsplan is bedoeld om aan iedereen die deelneemt aan het project en aan de uitvoering ervan, informatie te verstrekken omtrent de preventiemaatregelen die moeten worden getroffen tijdens de renovatie van het dak van blok H, Kazerne De Witte van haelen. De naleving van de algemene preventiebeginselen is verplicht. De uitvoeringsmethodes moeten bijgevolg op grond daarvan gekozen worden. In het bijzonder moeten de werken uitgevoerd worden in overeenstemming met: 1. De Wet betreffende het Welzijn op het werk van 4 augustus De Codex over het Welzijn op het werk 3. Het ARAB en het AREI 4. Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 5. Het Koninklijk Besluit van 31/08/05 betreffende het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden op hoogte 6. Het Koninklijk Besluit van 16/06/05 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen Het Veiligheids- en Gezondheidsplan moet door de Coördinator bijgewerkt worden naarmate de werken vorderen en de verschillende vaklieden tussenbeide komen. Deze bijwerkingen vinden plaats door levering van de veiligheidsplannen van de ondernemingen en van hun risicoanalyses voor de uit te voeren werkzaamheden. Deze risicoanalyses gebeuren ofwel maandelijks, ofwel bij de start van de werken van de aanneming, afhankelijk van de omvang van de werken. Alle vergaderingen voor de voorbereiding van de werken worden in het Coördinatiedagboek opgenomen. De ondernemingen zijn verplicht om vóór de start van hun werken hun werkmethodes en hun preventiemiddelen ter goedkeuring voor te leggen aan de veiligheidscoördinator. Ze moeten samen de preventiebeginselen toepassen; de veiligheidscoördinator beoordeelt de risico's tussen de verschillende werkzaamheden om te bepalen welke werkmethodes toegepast moeten worden. Ref Opdrachtgever: css page 3/27

4 Evolutie van VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN 1.1. Evolutie van Veiligheids en Gezonheidplan Wijzigingen Opmerkingen Version initiale du PSS 1.2. Documents portés à la connaissance du coordinateur Le présent PSS intègre les mesures prises au vu des documents d Appel d Offres suivants : Descriptif document En date du 29/04/2015 Bijzondere specificaties 20215/220165/102A 2. De algemene preventie en beshermingelen De werkmethodes en preventiemaatregelen van de ondernemingen worden door de coördinator goedgekeurd op basis van deze algemene preventiebeginselen. De ondernemingen moeten deze beginselen integreren bij de bepaling van de volgende aspecten van het werk: A - Termijnen, organisatie en coördinatie - termijnen van de werken en werkfasen aanpassen volgens het verloop op de bouwplaats, - samenwerking organiseren tussen de werkgevers en zelfstandigen, met het oog op de bescherming van de werknemers op de site, - de nodige maatregelen treffen opdat de werkgevers en zelfstandigen informatie met elkaar zouden uitwisselen omtrent de coördinatie van de maatregelen ter preventie van beroepsrisico's op de bouwplaats, - een correct toezicht op de werkprocedures organiseren, - de bouwplaats opdelen in interventiezones. B - Orde, verkeer en opslag op de bouwplaats - bouwplaats ordelijk en in goede hygiënische staat houden, - de nodige maatregelen treffen opdat alleen bevoegde personen toegang zouden krijgen tot de bouwplaats, - werkposten met toegangen tot wegen en veilige verkeerszones voorzien (het gebruik van ladders beperken, trappen op voorhand bouwen), - opslagplaatsen afbakenen en inrichten, vooral wanneer het om gevaarlijke producten gaat, - de opslag, afvoer en verwijdering van gevaarlijke producten, afval en puin organiseren. C - Behandeling van lasten op de bouwplaats - behandelingsfasen op de bouwplaats organiseren - het onderhoud controleren, inspecties vóór het gebruik uitvoeren en regelmatig controles doen teneinde de risico's voor de gezondheid en de veiligheid op te heffen. Ref Opdrachtgever: css page 4/27

5 D - Omgeving van de bouwplaats - risico's van gelijktijdige werkzaamheden van de ondernemingen voorkomen op de site van de bouwplaats of in de buurt ervan Verantwoordelijkheden van de anannemer Alle aanwezige ondernemingen op de bouwplaats zijn verplicht om deel te nemen aan een startvergadering van de veiligheidscoördinatie, waarop ze de volgende informatie moeten voorleggen: de werken die in de komende maand zullen plaatsvinden en de preventiemiddelen die voor de uitvoering ervan aangewend zullen worden (bijwerking van hun risicoanalyse). Deze uiteenzetting gebeurt schriftelijk. de bijwerking van de algemene planning. de (door de reeds aanwezige ondernemingen uitgenodigde) nieuwe ondernemingen die in de komende maand(en) werken moeten komen uitvoeren. de veiligheids- en gezondheidsplannen van deze nieuwe ondernemingen (algemene informatie, planning, eigen risicoanalyse, enz.). Afhankelijk van de omvang of dringendheid van de werken of vastgestelde moeilijkheden zal er uitleg gegeven worden aan de coördinator tijdens zijn controlebezoeken. Geen enkele onderneming mag met haar werken van start gaan zonder dat haar veiligheidsplan goedgekeurd is door de Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger, bijgestaan door de Veiligheidscoördinator. De hoofdaannemer zorgt ervoor dat de bovenvermelde procedures nageleefd worden door zijn onderaannemers, en brengt de Opdrachtgever en de coördinator onmiddellijk op de hoogte van hun aanstelling. De hoofdaannemer moet er in het bijzonder op toezien dat zijn onderaannemers aanwezig zijn op de veiligheids- en gezondheidscoördinatievergaderingen en dat de voorgestelde administratieve taken op de veiligheidscoördinatievergadering werkelijk uitgevoerd worden. Risicoanalyses met een algemeen karakter (fotokopieën, ) worden niet aanvaard. De onderneming is verplicht om al haar werkzaamheden te bestuderen en voor deze werken een analyse van de bijzondere risico's en bijzondere preventiemiddelen op te stellen. Ref Opdrachtgever: css page 5/27

6 3. Bijzondere voorschriften 3.1. Presentatie van het projectlocatie De site is gelegen: Cavalerielaan 2, 1040 Brussel 3.2. Stakeholders Het werk wordt uitgevoerd voor de koptische van : De Regie de gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus Bruxel Tel.: Fax: Vertegenwoordigd door Ir F. TAVERNIER GSM: Contactpersoon : Annick DEPAEPE Tel.: De veiligheidscoördinatie werd toevertrouwd aan het coördinatiebureau: JPN Projects sprl Rue de la Glacerie, 59F 6180 Courcelles Tél.: Fax: Web: Vertegenwoordigd door ing. Jean-Pierre Nzau GSM: Ref Opdrachtgever: css page 6/27

7 3.3. Diverse inlichtingendiensten 1) Bouwschema Als wat werk moet worden gedaan in het weekend, zullen ze voorafgaand aan de coordinator worden gespecificeerd. Deze werken geen toestemming van de coordinatie.. 2) Voorafgaande kennisgeving Dit document, waarvan hieronder een model volgt, moet door de onderneming ten minste 15 dagen vóór het begin van de werken op de bouwplaats naar de ambtenaar worden gestuurd die met het toezicht op de arbeidsveiligheid is belast. Dit document moet bovendien ten minste 10 dagen vóór aanvang van de werken op de bouwplaats uitgehangen worden. Ref Opdrachtgever: css page 7/27

8 Voorafgaande kennisgeving (Volgens Bijlage 2 van het KB van 25/01/01 betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen) Datum van de mededeling:... Volledig adres van de bouwplaats: de Smet de Naeyerlaan Grondgebied te Brussel te Brussel Aard van het bouwwerk: leggen van 700V-kabels Vermoedelijke begindatum van de werken op de bouwplaats:... Vermoedelijke einddatum van de werken op de bouwplaats:... Vermoedelijke duur van de werken:... Vermoedelijk maximumaantal werknemers op de bouwplaats: 60 dagen Gepland aantal ondernemingen en zelfstandigen op de bouwplaats: Onderneming / naam adres telefoon en fax Opdrachtgever De Regie van Gebouwen Gulden Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitwerking van het ontwerp Studiebureau JPN Projects sprl Jean-Pierre Nzau Rue de la Glacerie, 59F 6180 Courcelles Coördinator(en) inzake veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering van de bouwwerken Studiebureau JPN Projects sprl Jean-Pierre Nzau Rue de la Glacerie, 59F 6180 Courcelles Opgemaakt te op Naam + Handtekening Ref Opdrachtgever: css page 8/27

9 Doel 3) In geval van een ongeval op de bouwplaats Zo snel mogelijk hulp verlenen aan het slachtoffer. Met het oog daarop moet de onderneming de noodoproepnummers en oproepprocedure uithangen in de directiekeet en op verschillende plaatsen op de werf (via eenvoudige tekstopschriften vóór elk telefoontoestel die de plaats op de werf/exacte locatie van het slachtoffer op de werf aangeven). Bovengenoemd document, dat op verschillende plaatsen wordt uitgehangen, moet ook beschrijven langs waar men de werf moet verlaten bij brand of ontploffingen (zie afspreekplaatsen hieronder). EHBO-koffer Op alle bouwplaatsen en in alle werkplaatsen moet een verbanddoos of EHBO-koffer voorzien zijn, die door de arbeidsgeneesheer aangepast dient te worden afhankelijk van de risico's en het opleidingsniveau van de EHBO'ers. Deze koffer moet compleet gehouden worden. 4) Externe hulpdiensten en afspreekplaatsen De instructies voor het oproepen van de hulpdiensten moeten duidelijk zijn, en hun oproepnummers moeten worden uitgehangen (zie de door de werfverantwoordelijke opgestelde affiche voor de eerste hulp op de werf, met de routebeschrijving naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis). Voor de opstelling van deze affiche moet vooraf contact worden opgenomen met de externe hulpdiensten. Begeleid de externe hulpdiensten (maak gebruik van de afspreekplaatsen) Op de bouwplaats en op moeilijk toegankelijke werkzones moet men zich samen met de externe hulpdiensten naar de betreffende plaatsen of zones begeven; in het algemeen moet dit tot de opstelling van een noodplan leiden. De toegang tot de werf moet op ieder ogenblik gewaarborgd zijn; zo ook moet een (of meer) afspreekplaats(en) vastgelegd worden voor de externe hulpdiensten, die door iedereen gekend is (zijn). Deze afspreekplaats moet aan de externe hulpdiensten meegedeeld bij een oproep.. Ref Opdrachtgever: css page 9/27

10 ANNEXE 1 EERSTE HULP Branweerman & ambulance 100 Federale Politie 101 Roepen de internationale noodhulp 112 antigifcentrum Brandwondencentrum SOS vervuiling Adviseur CNAC PROCEDURE IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL 1) Vermijd complicaties ongevallen 2) Bilan : aantan gewonden kinderen mensen bewust / onbewuste 3) Bellen naar 100 Adres van de site: 4) Handelen Ref Opdrachtgever: css page 10/27

11 5) Eerste reactie team in geval van brand In de buurt van lokalen of zones waar ontvlambare producten aanwezig zijn (opslaglokalen, vestiaires/eetzalen, transformatorlokaal, terrassen, daken tijdens afdichtingswerken, ) moeten blusapparaten geplaatst worden die toelaten doeltreffend een beginnende brand te bestrijden. Deze blusapparaten moeten regelmatig gecontroleerd worden, zodat men zeker is dat ze goed werken. De keuze van het product moet worden afgestemd op de brandklasse en de lokalen waarin het blusapparaat gebruikt kan worden (met of zonder elektrisch gevaar). Brandklassen: Type A: brand van vaste stoffen (hout, papier, karton,...). Type B: brand van vloeistoffen (bitumen, teer, oliën, oplosmiddelen, ). Type C: brand van gassen (stadsgas, butaan, propaan, ). Type D: brand van metalen (magnesium, aluminium, ). Behalve voor branden van het type A, die het best met sproeiwater geblust kunnen worden, dient men voor alle andere types van branden goed werkende poederblusapparaten te gebruiken die een goede isolatie t.o.v. elektrische stroom bieden. Opmerking: Bij de keuze van de materialen voor de werkplaatsen, kantoren en lokalen van het personeel, alsook bij de keuze van hun isolatie, moet er rekening gehouden worden met hun brandweerstand. Het gespecialiseerde brandbestrijdingspersoneel moet de toe te passen tactiek in alle mogelijke gevallen kennen, en moet de gebruiksinstructies van de blusapparaten in acht nemen. Brandalarm Bij de minste aanwijzing van brand of verdachte rook tenzij het om een klein vuur gaat dat onmiddellijk door de personen ter plaatse gedoofd kan worden moet men onmiddellijk de brandweer oproepen. Hun tussenkomst is gratis en deze oproep is wettelijk verplicht. 6) Ziekenhuis Lijst De aannemer zal een oproep lijst met de dichtsbijnde ziekenhuizen scheepswerf maken. 4. Bouw Planning Dit deel is ontwikkeld in overleg met alle belanghebbende op de site. Toch zal het bedrijf naar de volgende elementen : 1 De specificiteit van de site, waaronder de uitvoering van een project in een bezette plaats. Geluidsoverlast zal worden teruggebracht tot een minimum beperkt en de activiteiten zal worden in de "normale" werkuren, tenzij onvermijdelijk foce ; 2 Het realiseren van woningen bij bezet door het personeel, voorzorgsmaatregelen te nemen om de invloed van de werkgebieden beperken. Werk gebieden zullen elke dag veilig te stellen 3 Aard van de grond : weinig ruimte 4 Beperkte toegang 5 Van plan het voorstel ; fasering van de werken Ref Opdrachtgever: css page 11/27

12 5. Risico analyse 5.1. Risicoanalyse van de werken en gelijktijdige activiteiten op de bouwplaats Stof, opspringende deeltjes, ongecontroleerde afbraakwerken Het personeel dat met deze werken belast is, draagt persoonlijke beschermingsmiddelen (bril, helm, stofmasker, ). De uitvoeringsmethode moet goedgekeurd worden door het stabiliteitscontrolebureau. Afval Verwijdering Het afval kan niet worden verwijderd door middel van het gebouw of van het dak Een afvoergoot zal worden verstrekt voor de verwijdering van afvalstoffen. Oogst in de juiste containers Geplande opslaglocatie en passende Evacuatie in een erkend centrum. Snijden van de energievoorzienin electriciteitsmeter verteler gas Vóór de uitvoering van de werken stelt de aannemer zich op de hoogte van de installaties die nog onder spanning zouden staan. Vóór het begin van de afbraakwerken moet de stroom in de af te breken gedeelten Verwijdering van materialen met verbonden of brije Verplichte naleving van de wettelijke teksten KB 16 maart en van de procedures die in de asbest inventaris worden ingesteld. De onderneming zal in zijn veiligheidsplan de gekozen uitvoeringsprocedure voor elk soort materiaal die in de asbest inventaris wordt hernomen. Ref Opdrachtgever: css page 12/27

13 Risico's geassocieerd met het dak werk koolmonoxidevergiftiging Het personeel moet worden gesensibiliseerd voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg voor voldoende ventilatie. Stel een blusapparaat ter beschikking. Bescherm derden tegen de vonken/spatten Belangrijke opmerking: de hierboven beschreven risicoanalyse en voorgeschreven maatregelen bevatten niet de risico's die eigen zijn aan elke activiteit. Deze risico's zijn immers afhankelijk van de gebruikte uitvoeringsmiddelen. De risico's en toe te passen preventiemaatregelen voor deze uitvoeringsmiddelen moeten in het veiligheidsplan staan dat door elke onderneming op de bouwplaats wordt opgesteld onder impuls van onder andere de preventieadviseurs. Deze laatste waken erover dat de activiteiten op de bouwplaats worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet van 4 augustus 1996 en uitvoeringsbesluiten ervan. Deze Veiligheidsplannen van de ondernemingen, die het onderhavige Veiligheids- en Gezondheidsplan (VGP) aanvullen, moeten aan de Veiligheidscoördinator en Opdrachtgever voorgelegd worden op de maandelijkse coördinatievergadering van de werken en/of uiterlijk 10 werkdagen voordat de ondernemingen met hun werken starten. Het is nuttig om nogmaals te herhalen dat de rol en taken van de project- en uitvoeringscoördinatoren geen overdracht van macht of verantwoordelijkheid van de rechtsbevoegdheid van de ondernemingen inhouden. Deze taken mogen geenszins verward worden met expertise, instructies of goedkeuringen van materialen Algemene maatregelen van preventie en beschrming in verband met diverse ondernemersactiviteiten Alle bedrijven die werken op de site te volgen, zo nodig, de veiligheidseisen herinnerde in het bijzonder het koninklijk besluit van 25 januari 2001 met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Opdrachtnemer Opdrachtnemer is verplicht elke personeel rechtstreeks onder zijn gezag of onder het gezag van zijn onderaannemers die de goede werking in gevaar zou brengen, als gevolg van vervanging : Zijn incompetentie, slechte wil, onvoldoende kennis van de taal of haar onrechtmatig gedrag ; De onregelmatigheid met betrekking tot de sociale wetgeving. De Health and Safety Coördinatie is in het bijzonder : 1 Persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht gebruik veiligheidsschoenen te allen tijde (waaronder chauffeurs buiten hun voertuig). Het observeren van de veiligheidsvoorschriften door de pijn van de uitsluiting van werknemers in de bouw. Helm voor risico van vallende voorwerpen en schokken. Visibility kleding in alle omstandigheden (inclusief drivers) Geschikte werkkleding in alle omstandigheden. Andere PPE wordt gedragen, afhankelijk van de site op basis van de gebruikte of overwogen activiteit apparatuur. Ref Opdrachtgever: css page 13/27

14 Het dragen van PBM wordt ook voorgeschreven voor elke bezoeker erkende afvalverwerker. De toegang tot de site kan worden beperkt of geweigerd aan personen die niet voldoen aan de eisen voor het gebruik van PPE.. 2 De werknemers in isolement Geen werk in gevaarlijke omstandigheden moet worden toevertrouwd aan een eenzame werker. 1. De aanwezigheid van een andere persoon kan zorgen voor een vroegtijdige waarschuwing is verplicht. 3 Werk op plaatsen die gevaarlijke gassen kunnen bevatten (Wells, tanks, tanks,,... ) RGPT section VI Art. 53 Bescherming tegen het risico van vergiftiging of stikken : Een risico- analyse zal worden uitgevoerd door de preventieadviseur van het betreffende bedrijf worden uitgevoerd. Deze analyse zal worden gedetailleerd genoeg ( materiële en personele middelen gebruikt werken) en zal worden voorgelegd voor advies aan de veiligheid en gezondheid coördinator. In alle gevallen omvat acties worden uitgevoerd in ten minste de volgende omstandigheden : Voor alle werkzaamheden een vergunning wordt afgegeven door het hoofd van de betreffende vennootschap of haar gemachtigde aan te gaan ; Voldoende ventilatie > 30m3 / uur / werknemer ( frisse lucht introductie en uitlaat muffe lucht ) zal worden gestart, zodat de sfeer in de site volledig vernieuwd voordat het werk begint. Het zal tijdens de werkzaamheden worden voortgezet ; De tests meten met het verzamelen en controleren van de inhoud van de atmosfeer zal worden uitgevoerd. De resultaten van deze proeven worden geïntegreerd risicoanalyse Het dragen van een geschikt ademhalingsapparaat wordt voorgeschreven. 4 Truck transport Respect van het KB van 1993/12/08 betrekking tot het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. Respect van het KB van 04/05/1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen. De trucks moeten worden uitgerust met een geluidssignaal wordt automatisch actief wanneer de bestuurder zet het voertuig in omgekeerde richting. Dit signaal moet duidelijk hoorbaar door de werknemers actief zijn in de omgeving dicht bij het vaartuig. Coördinatie veiligheid en gezondheid houdt geen rekening met de aard van de bollen "hoorbare" als voldoende als het omkeren signaal. De trucks zonder hoorbare omgekeerde signaal is verboden. Merk op dat het audiosignaal van de retraite op de trailer moet worden gemonteerd en niet op vrachtwagens trekker. Dus is Ref Opdrachtgever: css page 14/27

15 de hoorbaarheid daarvan. Als het directe gezichtsveld van de bestuurder ontoereikend is om de veiligheid te garanderen, moeten de vrachtwagens worden uitgerust met voldoende extra apparaten zoals dubbele spiegels, een achteruitrijcamera (indien nodig),... Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de opening hoogte.. 5 Bouw machines Bouw machines moeten uitgerust zijn met een geluidssignaal wordt automatisch actief wanneer de bestuurder zet het voertuig in omgekeerde richting. Dit signaal moet duidelijk hoorbaar door de werknemers actief zijn in de omgeving dicht bij het vaartuig. Bouwmachines zonder hoorbare omgekeerde signaal is verboden. Als het directe gezichtsveld van de bestuurder ontoereikend is om de veiligheid te garanderen, moeten de vrachtwagens worden uitgerust met voldoende extra apparaten zoals dubbele spiegels, een achteruitrijcamera ( indien nodig),... Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de opening hoogte 6 Hefwerktuigen Naleving van de eisen van «R.G.P.T.» Respect van het KB van 1993/12/08 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen. Respect van het KB van 04/05/1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het heffen van belastingen Rijden, regelmatig of incidenteel, kan een takel alleen worden gedaan door daartoe bevoegde personen, op hun eigen hardware of apparatuur tot hun beschikking. De hefinrichting kan alleen worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant. Deze instructies zijn beschikbaar op de site. In hun afwezigheid, kan het gebruik van de apparatuur worden verboden Alle spullen en hefmiddelen gebruikt op de baan zijn consistent en goed onderhouden en geïnspecteerd op straffe van een verbod op het gebruik. Zal worden gevraagd tijdens de uitvoering, inbedrijfstelling rapport, periodiek rapport wasmachines en accessoires door een SECT. Tillen accessoires moeten worden geselecteerd op basis van de belastingen moeten worden behandeld, aangrijpende punten van de koppelinrichting, de atmosferische omstandigheden gezien de mode en de configuratie van aanslaan. Apparatuur voor het heffen van lasten moeten worden gebruikt om de stabiliteit van het arbeidsmiddel tijdens het gebruik onder alle voorzienbare omstandigheden met de bodemgesteldheid. Het bedrijf controleert of de zetel in staat is om het gewicht gegenereerd door de takel en uitgaven ; aandacht voor CV fornuis, riolering en andere ondiep en / of kwetsbare Ref Opdrachtgever: css page 15/27

16 7 De verhuur Respect van het KB van 4 maart 2002 ( MB 11 april 2002 ) 8 Behuizing apparatuur Respect voor de KB ' machines ' van 05/05/1995 en het aanbrengen van de CE-markering. De eigenaar van de apparatuur of verhuur van apparatuur, is verplicht de huurder de informatie die in de instructies en veiligheidsmaatregelen te nemen wanneer het gebruik van de apparatuur. Controle door een erkende instantie wordt verwacht door de huurder Ondernemers kunnen alleen gebruik maken van de apparatuur in goede staat en in overeenstemming met de wetgeving. Het gebruik van dergelijke apparatuur kan niet alleen door geautoriseerd en zowel technisch als vanuit het oogpunt ten opzichte van de veiligheidsuitrusting desbetreffende getraind. De beveiligingscoördinator en gezondheid kunnen bedrijven vereisen om het te voorzien van eigen instructies van de fabrikant om de veiligheid gebruikte apparatuur. Het gebruik van generatoren wordt aanvaard, mits zij voldoen aan de AREI bij ARAB, ze niet een onaanvaardbaar niveau van de geluidshinder voor werknemers opleveren en ze kunnen een bron van vervuiling zijn. 9 Afvalverwerking en de lozing van afvalwater. Het is verboden om mortel fondsen en borstelen residu in de openbare riolering en zwevende stoffen giet dan 1 cm groot. Het afvalwater kan schadelijke dampen vrij te geven aan het milieu. Afvalwater kan zuur zijn (ph < 6,5) of basische (ph > 7,5). Het afvalwater kan brandbare of explosieve opgeloste gassen of producten die om de afgifte van 1 Het gebruik van gevaarlijke producten De introductie van gevaarlijke producten en het gebruik ervan is onderworpen aan de toestemming van de Arbo -coördinator, die controleert met de opslag en het gebruik voorwaarden van de onderneming. 1 1 Zuurstof cilinders of brandbare gassen De mededelingen van gezondheid en veiligheid van toepassing zijn aanwezig op het terrein zijn. De opslag moet duidelijk worden gemarkeerd en weg van het werk gebieden. Het persgas cilinders worden opgeslagen op bepaalde plaatsen speciaal daarvoor bestemde (het gebied moet worden geventileerd om lokale en gescreend voor buitenopslag ). Lege gascilinders worden apart opgeslagen.. De flessen zijn verticaal geplaatst en gekoppeld om valpartijen te voorkomen. Zij zullen bij voorkeur worden gemonteerd op een kar of standaard deur fles. Gasflessen zal worden gesloten en de slangen en meters zullen worden ontmanteld in de late namiddag. Hun behandeling zal worden gedaan met de grootst mogelijke zorg. Ref Opdrachtgever: css page 16/27

17 vaste Steigers Respect van het KB van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte. Mobiele steigers Respect van het KB van 31/08/2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte. Tekenen voor Wegwerkzaamheden en de relatie " security website - verkeer " Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 Belgisch Staatsblad van 21 mei 1999 Ongebruikte flessen zijn aangebracht en opgeslagen bij Gebruikers moeten worden getraind in het voorkomen van vallen gevaren, veiligheid afhankelijk van de weersomstandigheden en het respect van de subsidiabele uitgaven. Montage, demontage en de wijziging moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen en onder het toezicht van de rig manager. Met een verplichting om traceerbaar training, het nemen van de dezelfde basis als die toegepast op gebruikers, meer begrip van vergadering plannen en veiligheid tijdens deze handelingen. Steiger met een hoogte van 8 m (ref CNAC.) Berekening van de referentiestandaard, de berekeningsmethode te voorzien. Controle van de steigers door de voorman: Voor de inbedrijfstelling, minstens een keer per week, na een langdurige onderbreking van het werk, wanneer de stabiliteit of de weerstand in gevaar is gebracht. Met behulp van ladders voor toegang tot de werkvloer (minimaal 2). Steiger lange railing met gladde plint, ladders vastgemaakt aan het hoofd en de voet tegen de landhoofden. Werkvloer moeten sterk genoeg om de last te ontvangen. Minimum Dikte: 30 mm - Min breedte 50 cm voor de circulatie. De wielen op steigers gebruik is verplicht op het terrein voor elk werk dat verhoogde platform werk vereist. De hoogte van deze faciliteit bedraagt niet meer dan 3 x de breedte van de steiger. De rem wordt automatisch geactiveerd. De schragen zijn niet toegestaan op de site. Zorg voor en gebruik middelen van toegang dat alle veiligheidsgaranties ( schalen ) aanbieden. Bij het verplaatsen van mobiele steigers, moeten ze eerder onbezet en bevrijdde van gereedschap of materiaal dat zou kunnen vallen zijn. Mobiele steigers moeten op een harde ondergrond en uitvoerbaar worden geïnstalleerd Het is verboden slag voor de installatie van signalerings- en / of in aanwezigheid van beperkt zicht tot minder dan 200 m van klimatologische omstandigheden. De signalering plan voor elke site moet rekening houden met de aard van het werk, de toegang, de uitbreiding van het werkgebied van de vrije zone, bijzondere risico's, de locatie van de site en de overlast verwachte verkeer. Elk specifiek plan is toestemming van de bevoegde autoriteit. Ref Opdrachtgever: css page 17/27

18 Wagenpark van de aannemer moet presenteren apparatuur die nodig is voor de categorie van de mobiele site 1 6 Electrical Hazard Installatie door een bevoegd persoon ( BA4 - BA5 ) Aarding van alle containers die in contact kunnen komen met een elektrische bron. Bescherming van werknemers door een kapel apparaat of differentiële. Apparaat te voorspellen tegen blikseminslag, statische elektriciteit... IP 44 minimum 11. Kranen Stabiele basis en in staat om de belasting van de kraan te 7 dragen. Ingebruikname Report en periodieke verslag van apparatuur en het opheffen van accessoires door een erkende instantie. De kraanmachinist is opgeleid en gecontroleerd medisch naar een baan " security " 1 8 Lasapparatuur Passende uitrusting Tic MIC ARC... Vaardigheden en certificeringen voor lassers Hot spot werkstation ; brandblusser verwacht Zorg voor een droge werkgebied omdat de IP is zelden groter dan Specifieke maatregelen voor preventie en bescherming op de activiteiten van de verschillende aannemers De aannemer zorgt ervoor dat het werk wordt uitgevoerd in een veilige toestand. Daartoe loopt alle stutten, schilden, besaçages, ankers en andere noodzakelijke werkzaamheden om de ineenstorting te voorkomen of te storten of sloop route structuren of werken moeten op hun plaats blijven na de sloop. Het is aan de aannemer aan een gespecialiseerde arbeidskrachten in te huren. Alle veiligheidsmaatregelen zullen ook worden getroffen om ongevallen tijdens en na de uitvoering van de vernielingen te voorkomen Al het puin van de sloop, vervanging en ontmanteling (schrijnwerk, frame, enz. ) Moeten op kosten van de aannemer worden verwijderd (CET hem), tenzij anders aangeduid specificaties van de specifieke Safety Plan en gezondheid van werknemers Bescherming tegen vallen Collectieve bescherming tegen vallen Toepassing van het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte. De toepassing van algemene beginselen van preventie op sites leidde tot de studie van de collectieve bescherming tegen vallen bij de conceptie en tijdens de definitie van de werkmethoden. De PSS specificeert deze verplichtingen. Ref Opdrachtgever: css page 18/27

19 In het bijzonder: Risico van vallen personeel De belangrijkste risico moet worden geëlimineerd door de volgende bepalingen: A. - Dispositifs destinés à empêcher la chute des personnes Implementatie van architectonische en constructieve elementen gedefinieerd tijdens de ontwerpfase als de uitvoering van de desbetreffende constructie-elementen. Het gebruik van resistente bouwproducten Oprichting van een tijdelijke vloer Als de bovenstaande bepaling niet kan worden bereikt, tot oprichting van stijve vangrails rond de omtrek hoppers, geopend platen, trappenhuizen en / of liften, gevelopeningen, etc.. Het personeel zal de bescherming te verwijderen voor het uitvoeren van werkzaamheden dienen MOET Le personnel qui enlèvera une protection pour effectuer un travail devra OBLIGATOIREMENT la replacer après son intervention. B. - Afspraken voor het verzamelen van de ruwe Bij gebreke van de bovengenoemde apparaten op punt A starre opzetten verzameling oppervlak zich binnen 3 meter van de werkvloer. Als aan deze eis niet kan worden bereikt, tot oprichting van flexibele netto soort collectie apparaat beperken de val tot 6 meter. De apparaten moeten het personeel te beschermen tijdens de verschillende activiteiten van de bedrijven. Object Rain Beperk het aantal toegangspunten Mark en hen te beschermen Risico's stapelbed en gevaarlijk werk co - activiteiten (vallende voorwerpen en materiaal De volgende maatregelen moeten worden genomen in volgorde van prioriteit : 1. Baken de behuizing gebied van interventies en co - activiteiten verboden 2. Ontwikkeling van een voorlopig tijdschema van de werkzaamheden verschuift of de inmenging van de interventie zones vermijden Bijzondere aandacht wordt besteed aan dit tijdschema door de Health and Safety coördinator Individuele bescherming tegen vallen Toepassing van het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte. Individuele bescherming wordt in het unieke geval waar collectieve bescherming niet kan worden vastgesteld na overleg en met instemming van de werkgever en de Health and Safety coördinator overwogen. 1. Voor persoonlijke bescherming, bedoelen we het dragen van een veiligheidsharnas. Ref Opdrachtgever: css page 19/27

20 6. Algemene voorschriften Veiligheids- en Gezondheidsplan van de onderneming en het Postinterventiedossier De ondernemingen moeten een bijzonder veiligheidsplan opstellen, dat aan de voorschriften van onderhavig Veiligheids- en Gezondheidsplan (VGP) voldoet. Na afloop van hun interventies zijn ze verplicht om aan de opstelling van het Postinterventiedossier mee te werken, op initiatief van de coördinator. Het veiligheidsplan wordt door de ondernemingen aangevuld en aangepast tijdens het verloop van de werken. Het wordt bijgewerkt op de maandelijkse coördinatievergaderingen en/of aan het einde van de werken. Het vult het As Built dossier van de ondernemingen en zelfstandigen aan Inhoud van het Veiligheids- en Gezondheidsplan van de onderneming 1) De namen en het adres van de onderneming. Het adres van de bouwplaats en het voorziene aantal werknemers. De namen en hoedanigheden van de personen die belast zijn met de leiding over de uitvoering van de werken en die instaan voor de veiligheid ervan. De gsm-nummers van deze personen. 2) De beschrijving van de werken en werkmethodes, met bijzondere aandacht voor: a) de risico's eigen aan de onderneming, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de bouwplaats, en de op grond daarvan gekozen preventiemiddelen. b) de werken die risico s bieden op interferenties met werken van andere ondernemingen en de voorgestelde preventiemiddelen. 3) De planning van de werken 4) De modaliteiten om rekening te houden met de door de coördinator bepaalde algemene coördinatiemaatregelen. 5) De hygiënemaatregelen en lokalen voor het personeel die worden ingericht of ter beschikking gesteld zoals voorzien in het algemene coördinatieplan. 6) De organisatie van de eerstehulpverlening van de onderneming, met in het bijzonder het beschikbare medische materiaal, de aanwezige EHBO'ers op de werf en de getroffen maatregelen voor de evacuatie van gewonden in het kader van het Veiligheids- en Gezondheidsplan. Het gedeelte beschrijving van de werken is het belangrijkste gedeelte van het plan; het moet vergezeld gaan van een gedetailleerde risicoanalyse voor de toegepaste werkmethodes, het materieel, de toestellen en installaties, het gebruik van gevaarlijke stoffen of preparaten, het verkeer en verplaatsingen op de bouwplaats. Plannen of tekeningen die opgesteld zijn voor de bouwplaats, vervangen tekst. Fotokopieën van documenten met een algemeen karakter moeten vermeden worden en zullen niet aanvaard worden. Het plan kan evolueren: werkmethodes en preventiemaatregelen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden indien de eventuele risico's afnemen of indien de preventiemaatregelen een gelijkwaardige of betere garantie bieden. Ref Opdrachtgever: css page 20/27

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba

Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheidsplan: Onderaanneming Betontrappen Geerts bvba Het veiligheids- en gezondheidsplan heeft betrekking op de werken in opdracht van Bolcmans nv Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat: - Projectgebonden

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING

1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING Bijlage IV : Bouwplaatsreglement 1. ORGANISATIE VAN DE PREVENTIE EN BESCHERMING 1.1. De veiligheidscoördinator (VC) heeft de leiding over de coördinatie van de veiligheid en gezondheid voor het geheel

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7.1 Toelichting bij de specifieke uitvoeringsmethode Enkele concrete en aandachtspunten mbt specifieke veiligheidsmaatregelen en uitvoeringswijzen

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd, Tussen: Identificatie opdrachtgever: BOFAS vzw Straat + nummer: Jules Bordetlaan 166 b1 Gemeente: 1140 Brussel Vertegenwoordigd : Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

1 Beschrijving. 3 Regelgeving. 3.1 KB Eerste hulp Definities Eerste hulp

1 Beschrijving. 3 Regelgeving. 3.1 KB Eerste hulp Definities Eerste hulp Preventiefiche O003 05/2016 Organisatie van EHBO 1 Beschrijving De organisatie van de eerste hulp in de bouwonderneming is niet enkel verplicht, maar ook van cruciaal belang, want in deze sector zijn de

Nadere informatie

Bouwplaatsreglement. Definities:

Bouwplaatsreglement. Definities: Bouwplaatsreglement Definities: - Dossier veiligheid en De synthese van alle documenten in verband met veiligheid en gezondheid: gezondheid, door alle tussenkomende partijen samengebracht: opdrachtgever,

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB Bijlage A Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB INVUL FORMULIER VERPLICHT BIJ TE VOEGEN BIJ OFFERTE Art. 30 : De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Eerste hulp op het werk

Eerste hulp op het werk Eerste hulp op het werk De regelgeving in de praktijk IDEWE 1 Vragen: Is/wordt de eerste hulp in uw (aangesloten) onderneming goed geregeld/uitgevoerd/opgevolgd? IDEWE 2 Vragen: Is/wordt de eerste hulp

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

DEEL VIER VAN DE BGHM C97/T :

DEEL VIER VAN DE BGHM C97/T : DEEL VIER VAN DE BGHM C97/T : WELZIJN EN VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS WET VAN 04.08.1996 EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 25.01.2001 De aannemer schikt zich naar de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende

Nadere informatie

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15 Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 Doelgroep Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties

Codex over het welzijn op het werk. Boek III.- Arbeidsplaatsen. Titel 2. Elektrische installaties Codex over het welzijn op het werk Boek III.- Arbeidsplaatsen Titel 2. Elektrische installaties Hoofdstuk I.- Toepassingsgebied en definities Art. III.2-1.- Deze titel is van toepassing op de elektrische

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST?

WAAROM KIEZEN VOOR ELECTROTEST? RISICOANALYSE BRAND KB 28/03/2014 NL WIE IS ELECTROTEST? ELECTROTEST is een dynamisch bedrijf dat een activiteitenprogramma heeft in de domeinen veiligheid en energie. De knowhow werd gedurende meer dan

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Veilig werken & doen veilig werken

Veilig werken & doen veilig werken Veilig werken & doen veilig werken Inhoud Wettelijke aspecten dhr. Tom Vermeersch, R.D. TWW Oost-Vlaanderen: Veiligheids- en gezondheidsplan (veiligheidscoördinatie) Contract hoofdaannemer/onderaannemer/nevenaannemers,.

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Specificatieblad Steigercontroleur NL HSA

Specificatieblad Steigercontroleur NL HSA Fax: +3 (0) 9 368.80.8 SPECIFICATIEBLAD OPLEIDING Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 DOELGROEP Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

Werken met derden - Wettelijk Kader

Werken met derden - Wettelijk Kader Programma Werken met derden - Wettelijk Kader Wet welzijn: hoofdstuk 4 afdeling 1 [HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen betreffende werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten

Nadere informatie

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving.

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving. Eerste hulp Met de publicatie van het KB van 15.12.10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan de werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, in het BS van 28.12.10,

Nadere informatie

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 7 A. INLEIDING ALGEMENE EISEN Voor elke werf of werkplaats van KPNWE, ongeacht welk taak men uitvoert, gelden steeds algemene regels op het vlak van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger

Informatiefiche. Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger Informatiefiche Verantwoordelijkheid van de werkgever als gebruiker van een steiger Deze fiche geeft een overzicht van de taken die voortvloeien uit de welzijnsreglementering en de wettelijke contractvormen

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze

Risicoanalyse van de elektrische installatie. Praktische werkwijze Risicoanalyse van de elektrische installatie Praktische werkwijze 1. Wetgeving Wet Welzijn AREI Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

Volledige golfterrein (huidig 9-holes)

Volledige golfterrein (huidig 9-holes) Informatie-uitwisseling met contractor (aannemer) m.b.t. Welzijn, Milieu en Duurzaamheid Inrichting/locatie: Golf Puyenbroeck Opdrachtgever Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Doel van de informatie-uitwisseling:

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers WelzijnWerk.book Page i Tuesday, August 12, 2008 4:36 PM TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand

WERKEN MET DERDEN. WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1. ir.ph.durand WERKEN MET DERDEN WELZIJNSWET 4/08/1996 Hoofdstuk 4 Afdeling 1 ir.ph.durand philippe.durand@werk.belgie.be 1 Historiek -> Kaderrichtlijn 89/391/EG - 12/06/89 Veiligheid en gezondheid op het werk -> Op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012)

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Lieve Ponnet Adviseur-generaal Algemene directie humanisering van de arbeid Afdeling normen welzijn

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen

Veiligheid van speeltoestellen FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Veiligheid van speeltoestellen Versie 06/02/2003 Referenties : Koninklijk

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IV.- Arbeidsmiddelen. Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Codex over het welzijn op het werk. Boek IV.- Arbeidsmiddelen. Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte Codex over het welzijn op het werk Boek IV.- Arbeidsmiddelen Titel 5. Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte Omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2009/104/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs

Algemeen Ziekenhuis Vesalius Studenten- Stagiairs W E R K P O S T F I C H E In uitvoering van het KB van 03.05.1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk en de omzendbrief van 12.01.2004 betreffende het gezondheidstoezicht van stagiairs

Nadere informatie

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp

Veiligheid- en gezondheidsplan fase ontwerp Veiligheidscoördinatie - energierapportering blowerdoor & thermografie EPB verslaggeving AMIB b.v.b.a. Handelsregister Gent: 173.786 BTW n BE 453.010.784 Rekeningnummer: BE 48 850-8173734-27 Veiligheid-

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec

Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk. Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec Leidraad voor werken aan elektrische installaties: BA4-BA5 - Code van goede praktijk Dirk Wynants HSEQ Manager Cegelec BA4-BA5 BA5 personeel Bekwaam voor het werken aan de elektrische installaties van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet:

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: 7.1.2 Bestrijding van ernstige arbeidsongevallen Wat is een ernstig arbeidsongeval? Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats

Nadere informatie

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING safety fl@sh Het koninklijk besluit van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid stipuleert in artikel 22 dat de werkgever een intern noodplan moet opstellen naar aanleiding van de vaststellingen gedaan

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 3 (30/12/2009) Revisie: N 1 (01/07/2008) Naam: PLASTALGIN - 850UF VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl

Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD ISO/IEC 17065 Back to Basics Hoe begin ik aan een risicoanalyse omtrent brandveiligheid? Date 2017/10/05 vzw ANPI asbl i.s.m.

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 1 (08/04/2009) Revisie: N 1 (08/04/2009) Naam: PROVISCELL BASIS - PN99 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

Workshop infodag contactpersonen & directie

Workshop infodag contactpersonen & directie Werken in een besloten ruimte. Workshop infodag contactpersonen & directie 1 Problematiek: Probleemstelling Personeel + leerlingen klagen over geurhinder in de toiletten. De preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer

Nadere informatie

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat verplicht te gebruiken invuldocumenten (zie volgende blz.). Enkel deze documenten mogen gebruikt worden

Nadere informatie

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen

Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen Welzijn van uitzendkrachten: nieuwe bepalingen In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2010 verscheen het nieuw koninklijk besluit (KB) van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen

Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN. HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen Inhoudsopgave TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996)...................................

Nadere informatie

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN

ARAD 06. Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's. Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen 1. ALGEMEEN ARAD 06 Deel V Titel II Bepalingen inzake gemeenschappelijke industriële risico's Voorkomen van de risico's met wegvoertuigen Hoofdstuk II Wegvoertuigen in beweging 1. ALGEMEEN 935 1) De bestuurders moeten

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen

Samenwerken met onderaannemers. ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Samenwerken met onderaannemers ir. Tom Vermeersch Sociaal inspecteur TWW RD Oost-Vlaanderen Hoofdstuk IV, Afdeling 1: werken met derden Hoofdstuk V: tijdelijke of mobiele bouwplaatsen KB tijdelijke of

Nadere informatie

MeerMagazijn. magazijninrichting nieuw & gebruikt. Grootvakstelling - montage instructie. magazijninrichting nieuw & gebruikt

MeerMagazijn. magazijninrichting nieuw & gebruikt. Grootvakstelling - montage instructie. magazijninrichting nieuw & gebruikt pagina 1 van 13 versie: 2016/1 Engelandlaan 6, 2391 PN Hazerswoude - Dorp Tel. 0172-40 40 31 info@meermagazijn.nl www.meermagazijn.nl Inhoud 1 Werkzaamheden... 3 2 Voorbereiding en levering materialen....

Nadere informatie