Edegem Bestuursakkoord N- VA Groen Open VLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD"

Transcriptie

1 Edegem Bestuursakkoord N- VA Groen Open VLD

2 Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad 6 Burgerparticipatie en de rol van adviesraden 7 Intergemeentelijke samenwerking 8 2 EERLIJK EN CONSEQUENT FINANCIEEL BELEID 9 3 EEN POSITIEF PERSONEELSBELEID EN MODERNE DIENSTVERLENING 10 4 LOKALE ECONOMIE EN ONDERNEMEN 11 Actief winkel- en horecabeleid 12 Duurzaam ondernemen 12 Landbouw 13 Werken in Edegem 14 Sociale economie 14 5 EEN VEILIGE GEMEENTE 14 Veiligheid en politie 15 Brandweer 15 6 BETAALBAAR WONEN 16 7 MOBILITEIT 17 8 RUIMTE EN LEEFOMGEVING 18 Ruimtelijke ordening 19 Kwalitatief straatbeeld 20 Openbare werken 20 Natuurontwikkeling en biodiversiteit 20 Meer ruimte voor water 22 9 WELZIJN EN GEZONDHEID 22 OCMW 23 2

3 Ouder, maar niet vergeten Focus op gezondheid Een toegankelijke gemeente Asiel, migratie en integratie EEN DYNAMISCH CULTUURBELEID 26 Overal cultuur 26 Een moderne bibliotheek 27 Erfgoed koesteren 27 Toerisme: Edegem een gezicht geven JEUGD, SPORT EN VRIJE TIJD 28 Een beleid op maat van de jeugd 28 Edegem, een sportieve gemeente 30 Vrije tijd en evenementen MILIEU EN DUURZAAMHEID 31 Milieu en duurzame ontwikkeling 31 Energie- en klimaatbeleid 32 Afvalbeleid INTERNATIONALE SOLIDARITEIT WIJKWERKING EN SOCIAAL WEEFSEL GEZIN, KINDEROPVANG EN ONDERWIJS 35 Een gezin- en kindvriendelijke gemeente 36 Onderwijs 36 Kinderopvang 37 3

4 Edegem, een uitdagende gemeente! Van Edegem een uitdagende gemeente maken, maar ook de belangrijke uitdagingen die op ons afkomen slim en duurzaam aanpakken, daar willen we met de nieuwe bestuursploeg voor gaan. De uitdagingen zijn groot, maar onze werkkracht en motivatie zijn dat ook. Financieel is er de komende jaren weinig ademruimte. Toch is niet- investeren geen optie. De kosten op de lange termijn zouden immers zwaarder zijn dan wanneer we wél verstandig investeren. Een belangrijke uitdaging is dus een creatief, consequent en doordacht beleid uit te tekenen dat onze financiën niet laten ontsporen, dat bespaart waar bespaard moet worden en dat tegelijk ruimte laat voor nieuwe initiatieven. De financieel- economische crisis laat zich ook in Edegem voelen. Het is onze plicht om sociale uitsluiting te voorkomen en armoede te bestrijden. Als gemeente met een snel verouderende bevolking staan we voor de uitdaging om de wijkzorgdiensten verder uit te bouwen en vereenzaming tegen te gaan. Ook een gemeente als Edegem moet haar verantwoordelijkheid opnemen om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan. Laat ons als openbaar bestuur het goede voorbeeld geven en de ambitie tonen om op termijn klimaatneutraal te zijn. Door in te zetten op energie- efficiëntie, boeken we niet alleen ecologische maar ook financiële winst. We gaan de uitdaging aan om open en transparant te besturen. Door voortdurend in dialoog te gaan met de gemeenteraad, het gemeentepersoneel, het middenveld en onze inwoners willen we zelf ook uitgedaagd worden. We dagen op onze beurt de Edegemnaren en de Edegemse verenigingen uit om verantwoordelijkheid te nemen en actief in dialoog te treden met het gemeentebestuur. Wij geloven dat bestuur en burger samen het engagement moeten aangaan om het Edegem van onze dromen te realiseren. Net zoals de burger zijn rechten kan doen gelden en van het bestuur mag eisen dat het zijn uiterste best doet en zijn beloften maximaal nakomt, zo durven wij als bestuur aan de Edegemnaar te vragen om burgerzin te tonen en naar beste vermogen mee te bouwen aan een veilig, leefbaar, rechtvaardig, warm, duurzaam en welvarend Edegem. We zijn ambitieus in bestuur, maar ook in natuur en cultuur! Domein Hof Ter Linden en Fort 5 bieden een historische kans om Edegem een groene long en een cultureel hart te schenken. Een nieuwe, moderne bibliotheek moet een ontmoetingsplaats worden voor de Edegemnaren en hen een prikkelend aanbod van socioculturele activiteiten aanbieden. Een uitdagende gemeente is ook een kind- en gezinsvriendelijke gemeente, met een uitgebreid speelweefsel doorheen de gemeente dat kinderen de ruimte geeft om te spelen, waar een kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod is, waar jongeren én volwassenen ruime gelegenheid krijgen om zich te ontspannen, uit te gaan of te sporten. Een uitdaging apart is het mobiliteitsvraagstuk. Het is onze ambitie om woonwijken leefbaar te houden, sluipverkeer maximaal tegen te gaan en de oversteekbaarheid van drukke verkeerswegen te verbeteren. Dat kunnen we niet alleen doen. Enkel door samen te werken met de omliggende gemeenten en met de hogere overheden zullen we tot echte oplossingen kunnen komen. De uitdagingen zijn inderdaad talrijk, maar we nemen resoluut de handschoen op om een duurzaam en fris toekomstplan te maken voor Edegem. Enkele speerpunten in dit gezamenlijk project zijn: We zijn als bestuur optimaal bereikbaar en werken actief samen met onze inwoners, verenigingen, adviesraden, middenstanders, gemeenteraad en administratieve diensten. We hanteren een nieuwe, open bestuursstijl en trekken volop de kaart van meer interactie met en participatie van onze inwoners en verenigingen. We voeren de komende legislatuur een verstandig en doordacht financieel beleid door het oriënteren van financiële middelen op de gemeentelijke kerntaken, de maximale integratie 4

5 van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW en de verdere ontwikkeling van het Autonoom Gemeentebedrijf. We zetten hoog in op intergemeentelijke en supralokale samenwerking, onder meer om problemen als sluipverkeer en dubbele investeringen te vermijden. We zetten volop in op een meer divers winkel- en horeca- aanbod in het centrum en in onze wijken. De leegstand pakken we actief aan. We zetten de handelstroeven van onze gemeente in de vitrine. We gaan voor een veiliger Edegem in de breedste zin van het woord. Door een optimale samenwerking met politie en brandweer werken we een doelgericht veiligheidsplan uit. Het initiëren van buurtinformatienetwerken (BIN s) moet ertoe bijdragen dat we de inbrakenplaag een halt toeroepen. We verhogen de verkeersveiligheid in onze gemeente en voorzien in veiligere oversteekplaatsen, onder meer in het centrum en op de verschillende Gewestwegen. Onze visie op mobiliteit is wijkgerelateerd: elke weggebruiker moet veilig en efficiënt zijn bestemming kunnen bereiken. Een greep uit onze initiatieven: een verstandig verkeerscirculatieplan ontmoedigt sluipverkeer (o.m. in de Collegewijk), de parkeerbehoeften worden objectief vastgesteld, een bovenlokaal mobiliteitsbeleid krijgt vorm. De inrichting van het Park Ter Linden en Fort 5 wordt een huzarenstuk. Samen met de Edegemnaar en de betrokken instanties proberen we deze openbare groene long optimaal gestalte te geven. We werken een meer dynamisch cultuurbeleid uit. We willen de creativiteit een platform aanbieden en cultuur naar de mensen brengen. Cultuur zonder drempels, zonder hoofd- en kleine letters. We realiseren een moderne bibliotheek, waar naast boeken en andere media plaats is voor socioculturele activiteiten en een polyvalente ontmoetingsruimte. We zetten Edegem op de kaart als kindvriendelijkste gemeente. We willen onze jeugdverenigingen steunen en een netwerk van speel- en ontmoetingsplekken realiseren. Ons bestuur wil zoveel mogelijk Edegemnaren die daarvoor open staan aan het sporten krijgen. Wij willen onze sportinfrastructuur en ons sportaanbod afstemmen op dat doel. Als solidaire gemeente werken wij een stappenplan uit om tegen het einde van de legislatuur de 0,7% van de gewone dienst te besteden aan projecten en aankopen ten dienste van internationale solidariteit. Edegem treedt toe tot het burgemeestersconvenant, waarbij wij ons engageren om op termijn klimaatneutraal te zijn. We maken werk van een sterk, lokaal flankerend onderwijsbeleid. Het hardnekkige probleem van de buitenschoolse kinderopvang (IBO) wordt aangepakt. Het OCMW krijgt de regierol in het welzijnsbeleid van Edegem. Het breidt o.a. de sociale tewerkstellingsprojecten verder uit, om cliënten te reactiveren. We vinden ook dat mensen die al lang in Edegem wonen, voorrang moeten krijgen in het woonzorgcentrum Immaculata. De partners van dit bestuursakkoord zijn bereid om, over principiële verschillen heen, duidelijke keuzes te maken die rekening houden met iedereen, die niemand achterlaten en die een vooruitziend, voorzichtig financieel beleid doen samengaan met een vernieuwende visie op de toekomst van onze gemeente. Alle elementen van het hiernavolgende bestuursakkoord zijn daardoor geïnspireerd. 5

6 Actiepunten voor een uitdagende gemeente 1 Open bestuur, participatie en lokale democratie Een open en transparant bestuur Onze gemeentediensten moeten zo toegankelijk mogelijk zijn voor de inwoners. De gemeente moet begrijpelijk en open communiceren, oprecht luisteren naar vragen of opmerkingen van inwoners en onderzoeken hoe ze daarmee aan de slag kan gaan. Een gemeentebestuur moet tussen de mensen staan, niet boven hen. De tijd dat alles binnen ivoren torens werd beslist, is voorbij. Als bestuur vinden we een grote openheid noodzakelijk. Hier zijn onze voorstellen voor een open en transparant bestuur: 1.1. Edegem heeft recht op bestuurders die zich ten volle inzetten voor de gemeente. De burgemeester heeft de leiding van de gemeente als hoofdtaak. De schepenen zijn vlot beschikbaar en hebben coherente bevoegdheidspakketten De gemeente Edegem werkt een moderne communicatiestrategie uit waarbij wordt onderzocht wat de meerwaarde is van alle bestaande en nieuwe informatie- en communicatiekanalen binnen de lokale context van Edegem. We denken hierbij aan initiatieven zoals open data, aan het gebruik van sociale media, zoals Facebook en Twitter, sms- communicatie, enz. Specifieke apps kunnen bijvoorbeeld ingezet worden voor het melden van situaties in het openbaar domein Op vragen of opmerkingen van een inwoner wordt binnen de 14 dagen geantwoord De objectieve informatieverspreiding is niet alleen een bevoegdheid van het schepencollege maar van de hele gemeenteraad. Jaarlijks evalueert de gemeenteraad het informatiebeleid en worden er beleidsaanbevelingen gedaan Jaarlijks bezoekt een delegatie van college, gemeenteraad en administratie (gemeente, OCMW, politie, brandweer) elke wijk in Edegem om in te spelen op mogelijke vragen. Deze rondgang kan thematisch worden georganiseerd, waarbij zowel wijkgerelateerde als wijkoverstijgende thema s aan bod kunnen komen De ondersteuning en de besluitvorming van de beleidsorganen in het gemeentebestuur zijn digitaal georganiseerd in een workflow van voorbereiding over besluitvorming tot en met opvolging, rapportering en afwerking. Dit geldt zowel voor de gemeenteraad en het college als voor het managementteam. De besluitvorming is gescreend op risico s en kwaliteitsaspecten en wordt verbeterd, aangepast en vereenvoudigd waar dat wenselijk is. Een extranet is gecreëerd voor de gemeentelijke beleidsorganen en wordt actief gebruikt, ook tijdens de vergaderingen We pleiten voor een verregaande deontologische code voor mandatarissen en partijen. Een sterke gemeenteraad De gemeenteraad is geen verplicht maandelijks nummer, maar moet een forum zijn voor het politieke debat. Om de gemeenteraad te versterken en dichter bij de burger te brengen, doen we de volgende voorstellen: 6

7 1.8. In een vragenhalfuurtje kunnen burgers via de voorzitter van de gemeenteraad zelf agendapunten voorstellen. Deze worden dan bediscussieerd door de volledige raad en niet enkel door het college van burgemeester en schepenen. Agendapunten moeten een algemeen belang dienen. De voorzitter van de raad beslist over de geldigheid van de vraag in kwestie Experts en ervaringsdeskundigen kunnen worden uitgenodigd op commissies en de gemeenteraad om agendapunten toe te lichten. Ze kunnen daarbij gebruik maken van multimediatoepassingen Om de onafhankelijkheid van de gemeenteraad ten aanzien van het college van burgemeester en schepenen te versterken en te waarborgen, benoemt de gemeenteraad een voorzitter die geen deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen Het gemeentelijk informatieblad Edegem Vandaag krijgt een extra hoofdstuk Uit de raad, dat een helder en aantrekkelijk verslag biedt van de gemeenteraden Via de diverse mediakanalen van de gemeente (website, gemeentelijk infoblad, e- nieuwsbrief, digitale borden,...) worden inwoners uitgenodigd voor de gemeenteraad en worden ze geïnformeerd over de meest relevante punten die behandeld zullen worden, bij voorkeur met een paar regels uitleg per agendapunt De Edegemnaar kan een helder verslag van de gemeenteraad eenvoudig terugvinden op de website van de gemeente. Burgerparticipatie en de rol van adviesraden Politici worden enkel bij verkiezingen afgerekend op hun prestaties. Dat klopt niet. De verkiezingen zijn een belangrijke toets, maar er moet veel meer tussentijdse interactie en evaluatie zijn. We willen de lokale democratie versterken en burgers meer betrekken bij de lokale politiek. We wensen verschillende participatievormen efficiënt in te zetten, afhankelijk van de context. De zogenaamde participatieladder (informeren, advies vragen, mee beslissen, samenwerken, zelf beslissen) geeft enkel de mate van inspraak aan, maar zegt niet dat vormen van participatie met méér inspraak beter zouden zijn (of slechter). Afhankelijk van de situatie kan het beter zijn om enkel te informeren, op andere momenten is het gewenst om echt samen te beslissen. Hier volgen onze voorstellen die de interactie met en participatie van de Edegemnaar moeten aanmoedigen en verbeteren: Edegem heeft een Facebookpagina en een Twitter- account die door verschillende gemeentelijke diensten en medewerkers voorzien kunnen worden van inhoud. Interactie met de Edegemse inwoner staat centraal. Er worden deontologische afspraken gemaakt met alle gemeentediensten over het doelgericht gebruik van sociale media Het beleid moet zo interactief mogelijk zijn. Zowel voor grote als voor kleine projecten worden inwoners en wijkcomités van in het begin betrokken bij het uitstippelen van plannen. Participatie is meer dan commentaar mogen leveren op kant- en- klare voorstellen vanuit het beleid De gemeente moedigt spontane wijk- en burgerinitiatieven aan en ondersteunt deze structureel. Via wijkbudgetten krijgen buurten medezeggenschap over hoe hun straat of wijk wordt ingericht. Het gemeentebestuur nodigt inwoners uit een bepaalde straat of wijk uit om concrete voorstellen in te dienen die bijdragen tot de kwaliteit van hun buurt. De beste projecten krijgen belangrijke financiële steun om hun project te realiseren De gemeente zet per wijk peterschapsprojecten op. Inwoners krijgen mee verantwoordelijkheid over het beheer en de ontwikkeling van hun straat, plein of wijk. Eén of meerdere mensen worden aangeduid als (vrijwillig) wijkregisseur en fungeren als aanspreekpunt voor wijk en bestuur Goede voorbeelden van burgerparticipatie worden jaarlijks in de bloemetjes gezet en krijgen een artikel in Edegem Vandaag. 7

8 1.19. De rol en functie van adviesraden wordt herbekeken. De bestaande raden worden in eerste instantie behouden. Concreet denken we aan drie sporen: Het meer thematisch en projectmatig organiseren van adviesraden. Voor grote projecten kan bijvoorbeeld een tijdelijke adviesraad of projectgroep opgericht worden. We denken hierbij onder meer aan de invulling van Hof Ter Linden/Fort 5, een nieuwe mobiliteitsplan, enz. Bestaande adviesraden openstellen voor inwoners die geen lid zijn van een vereniging maar wel een interesse of expertise hebben in een thema zoals cultuur, milieu, sport, enz. Het gemeentebestuur moedigt inwoners aan die hier interesse of expertise voor hebben. Het gemeentebestuur is verplicht een zeer grondige motivatie te geven als adviezen niet worden gevolgd. Daarnaast worden adviesraden ook betrokken bij de concrete uitvoering van beleid waarover zij hebben geadviseerd Binnen de Raad voor Gezin en Kind wordt een werkgroep Raad voor personen met een beperking opgericht In adviesraden zitten bevoegde ambtenaren en schepenen enkel op vraag van de adviesraad voor bijvoorbeeld het toelichten van een specifiek project. Naast advies moeten adviesraden vooral zelf initiatieven kunnen nemen. Daarbij worden concrete doelen gesteld; dat maakt het werk in de adviesraad aantrekkelijker De gemeente onderzoekt actief de mogelijkheden om nieuwe en sociale media aan te wenden in participatietrajecten. Zo kunnen consultatierondes over nieuwe projecten ook via onlinekanalen gebeuren. Nieuwe media zijn ideaal om ideeën te genereren. Zij kunnen een aanvulling zijn bij (representatievere) enquêtes of polls Politici moeten luisteren naar individuele burgers, naar actiegroepen, naar belangengroepen, naar bedrijven, en hun opmerkingen ernstig in overweging nemen. Bij het nemen van beslissingen moet echter altijd het algemeen belang voorgaan op het individueel belang of het belang van een beperkte groep. Intergemeentelijke samenwerking Niet alle taken kunnen we volwaardig vervullen vanuit de gemeente alleen. Hiervoor zullen we meer moeten samenwerken met omliggende gemeenten. Intergemeentelijke samenwerking is op verschillende beleidsdomeinen zelfs onontbeerlijk geworden om tot echte oplossingen te komen, denk maar aan mobiliteit. Hier zijn onze voorstellen voor een doorgedreven intergemeentelijke samenwerking: Sterkere specialisatie en meer efficiëntie bij de uitvoering van bepaalde taken dankzij intergemeentelijke samenwerking: juridisch advies, het opstellen van lastenboeken voor aanbestedingen, loonberekening, het opstellen van ruimtelijke structuurplannen en bijzondere infrastructuur (sport, cultuur,...) Voor het OCMW wordt onderzocht of bepaalde vormen van (bestaande of nieuwe) dienstverlening efficiënter, effectiever en kwaliteitsvoller kunnen geleverd worden via een samenwerkingsvorm met andere OCMW s De vertegenwoordigers en bestuurders van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden brengen regelmatig verslag uit aan het gemeentebestuur. Een helder verslag van de beslissingen in deze intercommunales staat op de gemeentewebsite Edegem is geen eiland en heeft er alle baat bij om samen te werken met de omliggende gemeenten en met de provinciale, Vlaamse en federale overheden. De kracht van een lokaal bestuur wordt onder meer bepaald door zijn vermogen om samen te werken met buurgemeenten en andere overheden. We moeten dus voortdurend zoeken naar partners en gemeenschappelijke belangen, over alle grenzen heen. Buurgemeenten die nieuwe 8

9 ontwikkelingen willen doorvoeren op het gebied van wonen, werken of voorzieningen, kunnen beter samenwerken dan elkaar beconcurreren. 2 Eerlijk en consequent financieel beleid Edegem heet een rijke gemeente te zijn. Nochtans is er al lang geen sprake meer van ruime inkomsten. We zullen een strikt financieel beleid moeten koppelen aan grote creativiteit. De Edegemse inkomsten zijn in de afgelopen 10 jaar grondig veranderd. Onze financiële situatie heeft te lijden onder de blokkering van onze inkomsten uit het gemeentefonds, het wegvallen van dividenden uit intercommunales, de evolutie van de belastinginkomsten ten gevolge van de daling van het bevolkingsaantal en de veroudering van de bevolking. De enige bron die wel meegroeit met de inflatie zijn de opcentiemen op onroerend eigendom. De eenmalige inkomsten van de voorbije jaren (Elia, gemeentelijke schuldafbouw vanuit Vlaanderen,...) zullen niet meer in onze schoot vallen. Aan de uitgavenkant zien we stijgende personeelskosten, pensioenlasten, meer diensten voor een vergrijzende bevolking en nieuwe taken die door een hogere overheid naar de gemeente worden doorgeschoven. Besturen op alle niveaus moeten naar sluitende begrotingen. Edegem kan daar niet aan ontsnappen. Wij zijn het trouwens verplicht aan onze huidige en toekomstige bevolking om een financieel gezonde gemeente na te laten. Inkomsten en uitgaven moeten op elkaar afgestemd zijn. Hier zijn onze voorstellen voor een eerlijk en consequent financieel beleid: 2.1. Essentieel is het voeren van een kerntakendebat over de taken die de gemeente kan en wil uitvoeren. Bij het begin van een nieuwe legislatuur voeren we een grondig debat met het managementteam, het personeel, de vakbonden, de gemeenteraad en de burgers over de taken die de gemeente de volgende jaren nog zal uitvoeren We zullen keuzes moeten maken. In een stevig uitgewerkte meerjarenbegroting willen we in het eerste jaar van de legislatuur ons financieel beleid vastleggen. Hierin bepalen we wat op korte, middellange en lange termijn de realisaties kunnen zijn De invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) gebeurt op 1 januari De nieuwe regels voor het evenwicht van het financieel meerjarenplan volgens de BBC- wetgeving worden gerespecteerd. Om de medewerkers van de financiële dienst de nodige ruimte te geven voor de voorbereiding, invoering en begeleiding van enerzijds de BBC en anderzijds de nieuwe boekhoudsoftware wordt de gemeentelijke financiële dienst afdoende ondersteund De financiële diensten van gemeente en OCMW werken intens samen en spelen een dynamische rol in het Edegemse beleid. Het beleid dient permanent getoetst te worden aan het financieel meerjarenplan. Personeel en bevolking worden goed geïnformeerd over inkomsten en uitgaven. De uitdagingen en gevaren worden hierbij helder voorgesteld Bij het opstellen van de meerjarenbegroting willen we grote realisaties over langere termijnen afschrijven. Kortetermijnplanning moet plaats maken voor een langlopende visie op leningen We willen al de bestaande gemeentelijke subsidies evalueren en waar nodig bijsturen. We stellen hierbij volgende principes voorop: Verhuur van gemeentelijke lokalen (tijdelijk of permanent) moet afgewogen worden tegen de werking van de organisaties en gebaseerd worden op een duidelijk reglement. Subsidies zijn er om sociaal stimulerende doelstellingen te bereiken (cfr. milieu, co- housing, aantrekken van jonge gezinnen, verhogen van zelfredzaamheid van andersvaliden of ouderen, ). De gemeentelijke toelagen worden gescreend op het bestaan van gelijkaardige premies bij andere overheden en instanties We werken een stappenplan uit om tegen het einde van de legislatuur 0,7% van de gewone dienst te besteden aan projecten en aankopen ten dienste van internationale solidariteit. 9

10 2.8. Bestaande en nieuwe aandelen en deelnemingen op bovengemeentelijk niveau zullen bekeken worden met het oog op politieke en sociale relevantie. Een gedeelte van de beleggingen gebeurt in ethische fondsen De gemeentelijke belastingen worden in een totaalplan herbekeken en evenwichtig gespreid over de verschillende lagen van de bevolking en de verschillende types van inkomens. Op basis hiervan kunnen we een nieuw evenwicht vinden tussen de onroerende voorheffing, de personenbelasting en de gemeentelijke belastingen op vennootschappen. Een aantal principes staan hierbij voorop: Belastingen moeten eerlijk en sociaal verantwoord zijn. Er kan geen nieuwe belasting komen op werk. Belastingen mogen een ontradend effect hebben. Belastingen en retributies op verbruik zijn aanvaardbaar (de vervuiler betaalt). Belastingen worden geheven op basis van een duidelijk principe: een correcte prijs voor de juiste dienstverlening We willen een actief financieel beleid voeren met het oog op subsidies van hogere overheden en organisaties. Naast belastingen, dividenden en het gemeentefonds zal Edegem moeten uitkijken naar andere bronnen van inkomsten. Hierbij denken we onder andere aan subsidies vanuit diverse overheden (de provincie Antwerpen, het Vlaams Gewest, de Federale overheid, Europa, ). Dit houdt in dat voor alle projecten de mogelijkheden van subsidies moeten worden opgezocht. Een gespecialiseerde dienst in samenwerking met andere gemeenten kan hierbij van nut zijn. 3 Een positief personeelsbeleid en moderne dienstverlening Als gemeente staan we ten dienste van de inwoners, die recht hebben op een optimale dienstverlening tegen de juiste prijs. Dienstverlening is de essentiële inzet van gemeentepolitiek en omvat zowel diensten waarmee inwoners rechtstreeks in contact komen (zoals het afleveren van identiteitskaarten, rijbewijzen of bouwvergunningen, sociale dienst, thuisdiensten ) als de diensten die eerder op de achtergrond werken maar even noodzakelijk zijn (zoals de huisvuilophaaldienst, groenonderhoud, onderhoud van straten en gebouwen, ). Als bestuur moeten we er steeds op uit zijn om dienstverlening voor de burger op een kwalitatief hoog peil te brengen en te houden. Dit kan alleen maar dankzij gemotiveerd en gewaardeerd gemeentepersoneel. Vandaar in dit luik onze voorstellen voor een positief personeelsbeleid en een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening: 3.1. In het recente verleden werd gestart met een nieuw concept: frontoffice en backoffice. Hierbij wensten we komaf te maken met het geloop naar diverse adressen, afhankelijk van wat burgers nodig hebben. In Edegem hanteren we nu een één- loketsysteem voor alle zaken die rechtstreeks met de burger te maken hebben. We bouwen dit verder uit, na een grondige evaluatie met de betrokken personeelsleden en de klanten. Dit één- loketsysteem kan maar optimaal functioneren als de achterliggende diensten optimaal samenwerken en inspelen op de diverse vragen. Daarom zullen we ook de achterliggende diensten evalueren en waar nodig bijsturen Wij leggen de lat hoog voor de medewerkers van de gemeente en het OCMW. We investeren daarom in motivatie, opleiding en werkomgevingsfactoren van alle medewerkers. De uitdaging is om van de gemeente Edegem een werkplek te maken waar mensen willen komen werken en die erkend wordt als Beste Werkgever OCMW en gemeente moeten efficiënt samenwerken. Dit houdt in dat de managementteams van de gemeente en het OCMW samensmelten tot één managementteam. De diverse dienstverlenende entiteiten (verticale diensten) zoals burgerzaken, grondzaken, woonzorgcentrum, thuisdiensten en sociale dienst, blijven wel degelijk hun eigen rol spelen. 10

11 Alle horizontale (ondersteunende) diensten moeten centraal georganiseerd worden en diensten leveren aan alle verticale diensten van gemeente en OCMW. Hiervoor zullen dienstenniveau- overeenkomsten worden afgesloten tussen deze horizontale diensten en de verticale diensten van gemeente en OCMW. Dit moet leiden tot betere centrale diensten tegen lagere kosten. De aldus vrijgekomen mogelijkheden kunnen dan gebruikt worden voor verhoogde dienstverlening naar de burgers De recente oprichting van een Edegems Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) geeft ons nieuwe mogelijkheden. We gebruiken dit instrument voor efficiënt beleid op gebieden zoals ruimtelijke ordening, beheer eigen infrastructuur, woonbeleid, 3.5. De ervaringen opgedaan met publiek- private samenwerking (PPS) bij de recente werkzaamheden aan gemeentehuis, gemeentehallen en gemeenteplein zullen grondig worden geëvalueerd. De lessen die we hieruit leren, zullen een richtlijn zijn voor eventuele volgende projecten In de voorbije jaren zijn belangrijke investeringen gedaan om het informaticaplatform op peil te brengen. De volgende stap, naast de ondersteuning van de interne diensten, is het verder ontwikkelen van diensten naar de burger toe (bv. doorgedreven e- loket, open data, apps voor Edegem, GIS ) De status en beslissingen in dossiers kunnen door de betrokken inwoners via het Digitaal Loket online geraadpleegd worden We verminderen de papierberg en brengen de gemeentelijke diensten- en productencatalogi digitaal uit. Op eenvoudig verzoek kan een papieren versie ter beschikking gesteld worden Om burgers en bedrijven beter van dienst te zijn, werken we naar een geïntegreerde elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven. We bereiden ons voor op nieuwe datastandaarden die de communicatie tussen verschillende openbare besturen moeten vergemakkelijken De invoering van de digitale handtekening zorgt dat er via het e- loket geldige, digitale documenten bezorgd kunnen worden, waardoor de klantgerichtheid en de toegankelijkheid toeneemt. Het aanbod van het digitale loket wordt verder uitgebreid. Edegem stapt zo snel mogelijk mee in het project Digitale Bouwaanvraag van de Vlaamse overheid De Edegemse publieke dienstverlening en communicatie is maximaal toegankelijk, ook voor minderheidsgroepen. De werking wordt met extra pictogrammen visueel verstaanbaar gemaakt zodat ook mensen die niet goed kunnen zien of lezen of weinig Nederlands kennen de informatie begrijpen. Mensen die meer tijd nodig hebben of een specifieke uitgebreidere dienstverlening vragen, kunnen na afspraak komen. Mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen een huisbezoek vragen Het Geografisch Informatiesysteem (GIS) biedt heel wat opportuniteiten voor onze gemeente. We werken rond geo- loketten en brengen zo de stedenbouwkundige informatie naar de burger. Verder zetten we het GIS horizontaal in binnen de verschillende diensten om informatie te ontsluiten. 4 Lokale economie en ondernemen Een actief beleid rond lokale economie en werk is een prioriteit van de bestuursploeg De speerpunten daarin zijn het aantrekken van een gevarieerder horeca- en winkelaanbod in het centrum en in de wijken, intergemeentelijke samenwerking om bestaande en nieuwe bedrijvensites duurzaam in te richten, en kansen creëren voor projecten rond sociale economie. Hier volgen onze voorstellen voor Edegem: 11

12 Actief winkel- en horecabeleid 4.1. Via een concreet plan blazen we onze lokale economie nieuw leven in. Het start allemaal met het kenbaar en aantrekkelijk maken van ons winkelaanbod. De vrije beroepen worden hierbij niet vergeten Buurtwinkels, horeca en de wekelijkse markt krijgen prioritaire aandacht. We versterken het lokaal economisch weefsel in het centrum en de wijken. De bestaande lokale middenstand wordt versterkt door een meer divers en uitgebreid aanbod aan winkels en horecazaken We zetten in op winkelen in de wijken. Zo werken we op verschillende plaatsen in onze gemeente aan knooppunten van plaatselijke middenstand. Bestaande knooppunten worden versterkt en ge(her)activeerd. We denken daarbij aan de middenstand in de Ten Boschstraat, de Hazeschransstraat, de hoek Fort V- straat/burletlaan, het Sint- Goriksplein, de hoek Drie Eikenstraat/Joe Englishlaan, en het Kerkplein. We hebben aandacht voor het parkeerbeleid, al willen we met aangepaste infrastructuur (brede, toegankelijke voetpaden, fietsenstallingen) en acties zoals Met belgerinkel naar de winkel het duurzaam verplaatsen naar winkels in de buurt sterk blijven aanmoedigen Nieuwe kansen voor horeca en ondernemers dienen zich aan in een toekomstplan voor Hof Ter Linden en Fort Met het nieuwe gemeenteplein is het werk in het centrum niet af: er is veel leegstand en een sterk verloop van ondernemers en handelszaken. We wensen niet alleen een beleid te voeren om deze tendensen tegen te gaan, maar willen ook onderzoeken op welke manier we een divers aanbod van handelszaken in het centrum kunnen realiseren Via het Autonoom Gemeentebedrijf spelen we een actieve rol om de leegstand van winkelpanden aan te pakken De zone tussen de Doelveldstraat en de Strijderstraat willen we extra kansen geven. Nu ligt dat gebied er wat verloren bij. Op basis van grondig onderzoek en overleg met alle betrokkenen willen we ook hier extra kansen bieden voor gezellig wonen, winkelen en uitgaan. Zo denken we onder meer aan het herinrichten van de site van brouwerij Beirens, parochiezaal het Centrum en Theater Cartouche, maar ook het binnengebied aan de Loze Gaanweg De gemeente herwaardeert de markt. Niet alleen de wekelijkse dinsdagmarkt, maar ook andere markten : buurt-, rommel-, ambachts- en (bio)boerenmarkten. We zorgen voor leuke locaties die regelmatig beschikbaar zijn. We onderzoeken de behoeften om specifiek vervoer te organiseren voor mensen die moeilijker te been zijn In navolging van andere gemeenten en steden stimuleren we de samenwerking met initiatieven als de Voedselbank en de Edegemse warenhuizen om het verspillen van voedsel een halt toe te roepen. Duurzaam ondernemen De gemeente zorgt dat de beschikbare bedrijfsruimte in Edegem optimaal benut wordt: we hanteren een belasting op leegstand. Zo is er ter hoogte van de Prins Boudewijnlaan een groot probleem van leegstaande kantoorgebouwen. Voor zover er behoefte is aan nieuwe ruimten, stimuleren we in de eerste plaats de verdichting van bestaande bedrijventerreinen. Ook bedrijven kunnen slim gebruik maken van ruimte door ruimte te delen De toekomstige invulling van de site IHK ter hoogte van de Doornstraat is nog steeds niet definitief. De site kan als bedrijventerrein enkel worden ingevuld als het over bedrijven gaat die daar ook echt werkgelegenheid willen creëren. Het louter creëren van opslagruimtes biedt onze gemeente geen economische meerwaarde. 12

13 4.12. De gemeente biedt een goede dienstverlening aan lokale ondernemers. Er is één duidelijk aanspreekpunt waar ondernemers en starters terecht kunnen met al hun vragen. Dat gebeurt het best in samenwerking met één van de acht erkende ondernemingsloketten in Vlaanderen We verhogen de ambtelijke ondersteuning voor het domein lokale economie. Willen we een actief beleid rond lokale en sociale economie voeren, dan zullen we die ondersteuning nodig hebben De raad van Edegemse Zelfstandige Ondernemers (EZO) wordt opgewaardeerd. Deze raad bestaat uit lokale handelaars, maar ook uit andere relevante actoren (industrie, diensten, vrije beroepen) en geeft advies aan het schepencollege en de gemeenteraad, zowel op verzoek als op eigen initiatief (belangenbehartiging). We willen de EZO een duidelijker gezicht geven door bepaalde acties te organiseren Via digitalisering en begeleiding vermindert de gemeente de administratieve lasten van alle lokale ondernemingen. De gemeente bekijkt de mogelijkheid om bepaalde datasets publiek toegankelijk te maken. Zo stimuleren we het gebruik ervan voor bijvoorbeeld apps (cfr Apps for Ghent) Als gemeente zijn we voortrekker in het verduurzamen van bedrijventerreinen binnen de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGEAN). Bedrijven halen schaalvoordelen uit gedeelde infrastructuur (energie-, water-, en andere infrastructuur) en een gecoördineerd grondstoffen- en afvalbeheer. Idealiter worden materiaalkringlopen gesloten, waarbij het afval van het ene bedrijf een grondstof kan worden voor het volgende De bestaande bedrijventerreinen, langs bijvoorbeeld de Prins Boudewijnlaan moeten maximaal ontsloten worden door het openbaar vervoer De gemeente streeft naar energie- efficiënte bedrijven en ondernemingen. Hier kan het gemeentelijke Energieloket een essentiële rol vervullen door gerichte informatie te verstrekken over hernieuwbare energie en passief bouwen en verbouwen (zie ook hoofdstuk Energie). De gemeente geeft hierin ook zelf het goede voorbeeld In samenwerking met OVAM maakt de gemeente infobrochures met handige tips om haar bedrijven bewust te maken in verband met een verantwoordelijk afvalbeleid De gemeente onthaalt ondernemers op een jaarlijkse ontmoetingsdag. Daar geeft de gemeente informatie over het uniek aanspreekpunt en de duurzaamheiddoelstellingen van de gemeente. Maar bovenal is het een netwerkmoment dat de drempel naar de gemeentelijke administratie en het bestuur moet verlagen. Landbouw In Edegem zijn nog verschillende landbouwers actief. Dat willen we zo houden en we willen hen ondersteunen. In het verhaal van Hof Ter Linden en dat van het Stadsrandbos (de Groene Vinger) moet er plaats blijven voor landbouw We promoten streekproducten. Dat kan bijvoorbeeld door netwerken van voedselteams uit te bouwen. Een voedselteam is een groep mensen uit dezelfde buurt die samen en rechtstreeks voeding aankopen bij lokale producenten. De landbouwer krijgt hierdoor een eerlijke prijs. Een bekend voorbeeld zijn de groentepakketten We bekijken of er interesse is bij de landbouwers om te starten met een gemeenschapsondersteunend landbouwproject. Een voorbeeld is een zelfplukboerderij: elke deelnemer betaalt een jaarlijks lidgeld en staat zelf in voor de oogst. Er wordt biologisch geteeld en er is een aanbod van goedkope en verse groenten vlak bij de deur We geven aandacht aan bestaande en nieuwe initiatieven rond lokale voedselproductie en consumptie (bv. ondersteunen van volkstuintjes, ruimte voor lokale landbouwers op de markt, groentetuintjes in scholen, stimuleren van lokale groenten in restaurants, enz.). We werken 13

14 een initiatief uit rond gemeenschapstuinen waar buurtbewoners samen in de tuin kunnen werken De gemeente betrekt landbouwers en ambachtslui in het toerismebeleid via promotie van streekproducten, hoevetoerisme (hoevehotels, - winkels en cafés) en ambachtstoerisme. De gemeente voorziet in fiets- en wandelstopplaatsen bij hoeves en ateliers, en vermeldingen in toeristische brochures. Werken in Edegem Vraag en aanbod op de lokale werkgelegenheidsmarkt worden goed op elkaar afgestemd. Als gemeente hebben we een belangrijke rol in het gericht doorverwijzen van onze inwoners naar de juiste instanties. Daarnaast grijpen we ons eigen personeelsbeleid aan om kansen te scheppen voor moeilijk bemiddelbare werkzoekenden en geven we het voorbeeld op het vlak van kwaliteit van werk en diversiteit Als gemeente bieden we stageplaatsen aan waar mensen werkervaring kunnen opdoen Bij overheidsopdrachten wordt verder consequent een clausule ingevoegd waarbij van de uitvoerder een engagement wordt gevraagd op het vlak van tewerkstelling, stage, opleiding of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) wordt verder ondersteund. We bekijken voor welke doelgroepen we bijkomende tewerkstellingskansen kunnen creëren met goede voorwaarden voor de gebruiker. Sociale economie Om lokale en sociale tewerkstelling te creëren, is het belangrijk er genoeg aandacht en middelen aan te besteden. We zullen aan bestaande lokale behoeften beantwoorden door ze te koppelen aan sociale economie. We denken hierbij onder meer aan een optimaal beheer van Hof Ter Linden en Fort 5, een ideaal kader om langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden werk te geven Het OCMW speelt een actieve rol in de verdere uitbouw van sociale economie in Edegem. We spelen hierdoor twee troeven uit: we creëren extra jobs voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en we spelen in op lokale behoeften. Het werkgelegenheidsproject 5 beaufort is alvast een goede start. Maar er zijn nog tal van andere mogelijkheden: onderhoud en beheer van het domein Hof Ter Linden, horeca- activiteiten in Hof Ter Linden, sociaal restaurant, kinderopvang en thuiszorg voor senioren, oversteekhulp voor voetgangers Een goede samenwerking met de Werkwinkel en de VDAB zijn hierbij cruciaal. Het OCMW kan voor de realisatie en uitwerking van dergelijke projecten samenwerkingsverbanden afsluiten met vzw s die actief zijn in de sociale economie en expertise hebben op dit vlak. 5 Een veilige gemeente Veiligheid is een basisrecht voor iedereen. Het is dan ook een kerntaak van de gemeente om veiligheid voor haar burgers na te streven. Mensen moeten zich in hun omgeving, wijk, gemeente veilig kunnen voelen. Daarbij gaat het zowel om het wegnemen van reële onveiligheid, als het werken rond onveiligheidsgevoelens. Veiligheid als basisrecht heeft daarbij te maken met eigendoms- en gewelddelicten, maar ook met verkeersveiligheid, milieuveiligheid, sociale veiligheid in de ruime zin. Veiligheid is meer dan een goed werkende politie en justitie. Veiligheid vraagt een integrale aanpak, die begint bij een deugdelijk preventiebeleid. Bovendien is veiligheid een collectieve verantwoordelijkheid. Daarom moet de politie bij de uitvoering van haar kerntaken op zoek gaan naar 14

15 partnerschappen en moet ook elke burger bereid zijn om zelf bij te dragen aan een veiligere samenleving. Veiligheidsproblemen moeten doortastend worden aangepakt. De oplossingen moeten dicht bij de burgers staan en in overleg met hen worden bepaald. Hier volgen onze voorstellen: Veiligheid en politie 5.1. In nauwe samenwerking met de politie (HEKLA), brandweer en de gemeentelijke diensten wordt een doelgericht veiligheidsplan uitgewerkt waarbij preventie voorop staat. We vertrekken hierbij van het principe dat elke burger recht heeft op goede zorg vanwege de overheid, maar daarnaast ook de plicht heeft om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen Scholen nemen het peterschap op van een pleintje in de buurt door het te onderhouden, bloemen te planten, of de speeltuigen af en toe eens schoon te maken 5.3. De politie maakt een prioriteit van de bestrijding van woninginbraken. Er wordt verder ingezet op preventieve woningscans Er wordt voortgewerkt aan een veilig en sfeervol fuifbeleid in nauwe samenwerking met de jeugdorganisaties Gemeenschapswachten kunnen de wijkagenten ondersteunen. Gemeenschapswachten worden ingezet voor algemeen toezicht op de veiligheid en problemen van overlast, gaande van vandalisme, burenruzies, nachtlawaai en zwerfafval. Ze kunnen instaan voor de bewaking van fietsstallingen en parkings, kunnen specifiek een oogje in het zeil houden bij sport- en andere evenementen, aan schoolpoorten of op het openbaar vervoer, fungeren als aanspreekpunt in de wijk en zijn als zodanig ook duidelijk herkenbaar. Gemeenschapswachten opereren naast de politie maar hebben zelf geen politionele bevoegdheid. Zij hebben een preventieve rol en proberen zelf bemiddelend op te treden Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn een zinvol instrument in een lokaal veiligheidsbeleid, omdat zij toelaten snel te reageren op vormen van overlast en kleine criminaliteit die veel ergernis wekken maar anders vaak onbestraft blijven. We zullen via een gemeenteraadsbesluit een duidelijke bepaling definiëren wat we juist verstaan onder vormen van overlast en kleine criminaliteit. We denken hierbij onder meer aan sluikstorten, nachtlawaai en hondenpoep Er worden BIN s (Buurtinformatienetwerken) opgezet. Hierdoor krijgt de inwoner van Edegem een actievere rol in de preventie van inbraak en andere criminaliteit, en wordt de dialoog met de politie structureel uitgebouwd en verbeterd. Op deze manier wordt de betrokkenheid tussen politie en buurtbewoners verstevigd en krijgen beide partijen een beter zicht op elkaars behoeften behoeftenen inspanningen. Het WIN- EZO- project (Winkel Informatie Netwerk met Edegemse Zelfstandige Ondernemers) blijven we verder uitbouwen. Brandweer 5.8. De brandweer krijgt, zowel lokaal als zonaal, ondersteuning om het veranderingsproces van repressieve en curatieve dienstverlening naar proactieve en preventieve dienstverlening tot een goed einde te brengen De brandweerhervorming mag geen negatieve impact hebben op de huidige werking De gemeente blijft investeren in materiaal, de opleiding, persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen en de fysieke paraatheid van alle brandweermensen. Dit betekent ook een grotere waardering voor de vrijwilligers. De gemeente moet dit stimuleren en vrijwilligers vanuit de gemeentediensten aanmoedigen De brandweerdienst is samengesteld uit vrijwilligers geolied door voldoende beroepspersoneel, waardoor alle taken van de veiligheidsketen op elk moment geborgd zijn. 15

16 5.12. Rollend en niet- rollend materieel van de brandweer wordt tijdig vervangen zodat het bedrijfszeker blijft Er wordt voorzien in een structureel overlegorgaan tussen brandweer en gemeente. Adviezen van de brandweer worden opgevolgd of gemotiveerd aangepast door het gemeentebestuur en teruggekoppeld naar de brandweer De brandweer wordt in staat gesteld om binnen een zeer kort tijdsbestek aan te komen op de plaats van het onheil en het probleem snel onder controle te krijgen. 6 Betaalbaar wonen Ook betaalbaar wonen is een prioriteit. We dienen er alles aan te doen om Edegem als residentiële gemeente te blijven houden. Door dichtslibbing van openbare ruimten en de bouw van nog meer appartementsgebouwen raakt Edegem hoe langer hoe meer verstedelijkt. De Edegemse bevolkingspiramide vertoont een belangrijk onevenwicht. De prognoses wijzen op een steeds groter aandeel van gepensioneerden in ons bevolkingsaantal. Het is goed dat mensen langer (gezond) leven en dat ze in hun woonomgeving kunnen blijven. We moeten dus oog hebben voor hun woningbehoeften. Maar vanuit samenlevingsmodellen en vanuit fiscaal oogpunt moeten we er ook voor zorgen dat de bevolkingspiramide stabieler wordt. We moeten de bejaarden uiteraard niet wegjagen, maar ervoor zorgen dat jongeren in onze gemeente kunnen (blijven) wonen. Dit is vandaag te weinig het geval. Dezelfde redenering geldt voor de financiële draagkracht van de inwoners. Ook wat dat betreft moeten diverse groepen aan hun trekken kunnen komen. We streven naar een gevarieerd woonaanbod. Net als in de rest van Vlaanderen, staat ook in Edegem de open ruimte onder druk. Nieuwe wijken kunnen het best duurzaam ingericht zijn, met compacte woningen en meer gedeelde ruimtes. Bestaande woonwijken kunnen we kwalitatief verdichten. Nieuwe grote woonprojecten zijn in Edegem niet meer mogelijk. We dienen ons beleid dus voornamelijk te richten op de bestaande woningen. Hier volgen onze voorstellen: 6.1. De basis voor het lokale woonbeleid is een gedetailleerde woonbehoeftestudie en omgevingsanalyse, opgemaakt door de huisvestingsambtenaar, die rekening houdt met de financiële mogelijkheden en woonbehoeften van de verschillende doelgroepen We streven naar een gevarieerd woningaanbod op maat van senioren, jonge en kleine gezinnen, alleenstaanden, kapitaalkrachtigen en minder kapitaalkrachtigen We stimuleren starterswoningen, co- housing en assistentiewoningen, waardoor ook jonge gezinnen een huis of appartement kunnen kopen en bejaarde ouders een beroep kunnen doen op zorg Het onderdeel wonen in eigen streek uit het grond- en pandendecreet passen we consequent toe, waardoor mensen die een band hebben met de gemeente gemakkelijker een woning of bouwgrond in Edegem kunnen kopen Naar bestaande verhuurders promoten we actief het bestaan van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Renovatiepremies voor woningen die verhuurd worden via het SVK kunnen eigenaars over de streep halen en een actief instrument zijn om de kwaliteit van het woningpatrimonium te verbeteren Als gemeente nemen we initiatieven om te voorzien in flats en diensten op maat van senioren Als gemeente stimuleren we co- housing door informatie te verstrekken, waaronder voorbeelden van huurcontracten. Via het Autonoom Gemeentebedrijf kunnen we ook zelf een actieve rol spelen in projecten rond co- housing Het woningbestand van de Ideale Woning moet verder gemoderniseerd worden. Hier moet tijdig aan begonnen worden, zodat dit geleidelijk kan gebeuren. Bij verbouwingen vragen wij extra aandacht voor duurzaamheid Binnen het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) moet een rollend woningfonds ingrijpen bij verloedering, leegstand of verkrotting. Verwaarloosde panden worden door het fonds 16

17 aangekocht en gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. De (ver)nieuw(d)e woningen worden tegen marktconforme prijzen verkocht aan particulieren. Bij de verkoop moet voorrang gegeven worden aan Edegemnaars. De opbrengsten komen in het rollend fonds, waarmee opnieuw geïnvesteerd wordt. Leegstand aanpakken en slapende kavels worden geïnventariseerd. Bij een vermoeden van leegstand gebruikt de gemeente alle mogelijke databases die hierover informatie kunnen opleveren (elektriciteit, water, gas). De gemeente stort de opbrengsten van de heffingen in het rollend woningfonds De site Berkenhof (Heldenstraat/Kontichstraat) reserveren we voor een kleinschalig woonproject met energiezuinige, betaalbare woningen Het AGB staat in voor het grond- en pandenbeleid van de gemeente. Via het AGB worden alle mogelijke instrumenten en manieren onderzocht om betaalbaar wonen in Edegem te realiseren De gemeente kan betaalbare prijzen afdwingen in nieuwe woonprojecten door in te grijpen op kavelgrootte en volume. Wij pleiten ervoor om minimaal 20% van de nieuwe woongelegenheden in een project te doen beantwoorden aan de criteria van bescheiden woningen. Bij de verkoop moet voorrang gegeven worden aan Edegemnaars. Daarnaast moet er in de nieuwe verkavelingen genoeg aandacht gaan naar zaken die te maken hebben met de directe leefomgeving We voorzien in aangepaste ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige reglementen om het organiseren van groepswonen en samenwoonprojecten mogelijk te maken. Grotere woningen moeten, uiteraard met aandacht voor de woonkwaliteit, eenvoudiger opgesplitst kunnen worden. 7 Mobiliteit Het wegennet in de zuidrand van Antwerpen is zo goed als verzadigd. Nog even en we kunnen in de auto niet meer voor of achteruit. De verkeersproblematiek in onze regio moet absoluut worden aangepakt. De huidige verkeersknoop heeft nadelige gevolgen op economisch, sociaal en ecologisch vlak. De leefbaarheid van onze woonwijken staat onder druk. Er zijn nog steeds te veel verkeerslachtoffers op onze wegen. Het is daarnaast duidelijk dat mobiliteit een verhaal is dat niet stopt aan onze gemeentegrenzen. Een intergemeentelijke aanpak is de enige garantie op succes. De nieuwe bestuursploeg wil een intergemeentelijk en bovenlokaal mobiliteitsbeleid uitwerken dat gebaseerd is op kwaliteit en veiligheid. Hier volgen onze voorstellen: 7.1. Bij start van de legislatuur beginnen we een nieuw mobiliteitsplan te maken. Het huidige plan is meer dan tien jaar oud en heeft dringend een update nodig. De uitgangspunten voor dit nieuwe plan moeten kwaliteit en slimme verkeerscirculatie zijn. We zien dit als een participatief project, waarbij de gemeente in dialoog gaat met de burger, de betrokken belangengroepen en omliggende gemeenten. We richten daarom een Mobiliteitsraad op die dit proces binnen de gemeente en met de omliggende gemeente moet coördineren. Deze tijdelijke coördinatieraad kan later uitgroeien tot een vaste adviesraad In de vorige legislatuur werd het zogenaamde Voetpadenplan op de rails gezet. Daarin wordt over een periode van twintig jaar een traject uitgetekend om alle voetpaden in Edegem systematisch te onderhouden en te herstellen. In de nieuwe legislatuur willen we dit plan verder uitbouwen met een Fietspadenplan: de verschillende fietsassen worden in kaart gebracht en krijgen een bepaalde prioriteit mee. Op basis daarvan kunnen we systematisch en doordacht investeren in meer en betere fietspaden in onze gemeente. Jaarlijks stelt het gemeentebestuur een dynamisch voortgangsrapport op rond het gemeentelijk fietsbeleid In de verkeerscel worden belangengroepen actief betrokken: de Fietsersbond, maar ook mindervaliden, brandweer, wijkregisseurs, 17

18 7.4. Trage wegen zijn slimme en veilige doorsteken voor voetgangers en fietsers. We zullen de trage wegen in onze gemeente uitbouwen en opwaarderen, en dit in nauwe samenwerking met de omliggende gemeentebesturen en waar dat wenselijk of relevant is zoveel mogelijk in goede verstandhouding met de eigenaars. We willen trage wegen herkenbaar maken door ze te benoemen. Op deze manier maken ze wezenlijk deel uit van het Edegemse stratenplan. Concreet plannen we een trage weg doorheen het Hof ter Linden, zodat de collegewijk / Fort 5 op veilige manier verbonden wordt met het centrum We maken doorlopende straten (straten die voor auto s doodlopen, maar niet voor voetgangers en fietsers) beter herkenbaar voor de actieve weggebruiker We investeren in aantrekkelijke fietsinfrastructuur. Zo komen er op verschillende plaatsen (overdekte) fietsenstallingen in de wijken. Heel wat mensen missen immers goede stallingsmogelijkheden voor hun fiets omdat ze bijvoorbeeld in een appartement wonen. Met een gedeelde fietsenstalling komen we daaraan tegemoet Bij nieuwe grote projecten, kantoren, winkels, sporthallen, grotere appartementsgebouwen wordt een verplichte overdekte fietsstalling in de bouwvoorschriften opgenomen De gemeente zet mee in op elektrische voertuigen. Bij de vervanging van het huidige wagenpark, worden elektrische voertuigen mee in overweging genomen. We bekijken waar in de gemeente extra oplaadpunten voor fietsen en auto s kunnen komen De gemeente Edegem moet een actieve pleitbezorger zijn voor meer en aantrekkelijker openbaar vervoer in onze regio Voor de Collegewijk werken we in samenwerking met de omliggende gemeenten en de hogere overheid aan een nieuwe verkeerscirculatieplan om het probleem van sluipverkeer op te lossen. In afwachting van een definitief plan, doen we gerichte controles om overdreven snelheid aan te pakken en de zone 30 effectief af te dwingen Verschillende gewestwegen delen onze gemeente op, in het bijzonder de Prins Boudewijnlaan, Drie Eikenstraat, Mechelsesteenweg en de Boniverlei. Op deze drukke aders zijn er meer en veiliger oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers nodig. We onderzoeken in samenspraak met het Vlaams Gewest op welke manier een betere oversteekbaarheid, een hogere verkeersveiligheid en optimale doorstroming kunnen verlopen Autodelen wint aan populariteit. Autodelen is niet alleen goed voor de portemonnee (je deelt immers de vaste kosten en betaalt alleen wanneer je de auto gebruikt), maar is ook een sociaal en ecologisch project. Minder auto s in het straatbeeld verhoogt de kwaliteit van de openbare ruimte en verlaagt het fileleed. Onbekend is echter onbemind. Daarom stimuleert de gemeente autodelen, maar bieden we ook zelf een aantal van onze dienstvoertuigen aan om te delen. De gemeente heeft immers zelf een uitgebreid wagenpark dat in het weekend niet gebruikt wordt De oversteekplaatsen in het centrum moeten duidelijk aangeduid worden voor de veiligheid van de voetgangers Bij de heraanleg van wegen, bij bouwprojecten of bij de inplanting van grootschalige infrastructuur moet objectief worden nagegaan wat de parkeerbehoeften zijn. 8 Ruimte en leefomgeving Edegem is dichtbevolkt en moet dus zuinig omspringen met de open ruimte. Een duurzame ontwikkeling van onze gemeente begint dus bij een goede ruimtelijke ordening. We moeten de ruimte die er is verstandig gebruiken en op maat snijden zodat er in onze gemeente plaats blijft voor wonen, werken, winkelen, maar ook recreatie en natuurontwikkeling. We willen daarbij in de eerste plaats werken aan de kwaliteit van de ruimte: naast verdichten ook vergroenen, slimme allianties tussen landbouw, natuur en recreatie, meer ruimte voor water, een grotere kwaliteit van de publieke 18

19 ruimte. Wanneer de openbare ruimte aangenaam en veilig is ingericht, zullen meer mensen er gebruik van maken. Investeren in kwaliteitsvolle ruimte is investeren in het levendig karakter van onze gemeente, zorgt voor sociale cohesie en brengt ook op voor lokale middenstand en horeca. Hieronder volgen onze voorstellen: Ruimtelijke ordening 8.1. Het bestuur moet streven naar zo ruim mogelijk gedragen oplossingen na overleg met alle betrokken actoren (burgers, andere overheden, gemeentebestuur, enz.). Naast ruimte voor ondernemen en wonen, moet er meer aandacht worden besteed aan groene zones en vooral het behoud ervan. Edegem moet haar landelijk karakter behouden Bij de beoordeling van mogelijke nieuwe plannen hanteren we de volgende uitgangspunten: Een bestemmingswijziging op basis van een politieke beslissing kan en mag geen verrijking of verarming van een grondeigenaar als gevolg hebben; Sociale verplichtingen (onder meer koop en/of huurwoningen, en andere vormen van wonen) worden steeds in overleg met de bevoegde instanties besproken; 8.3. Edegem zal zo spoedig mogelijk de laatste hindernissen nemen om als ontvoogde gemeente erkend te worden. In concreto zal het vergunningenregister in de loop van afgewerkt worden Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) moet geactualiseerd worden. Het bestuur start met een agenderingsnota waarin de inhoudelijke bouwstenen voor een nieuw ruimtelijk beleid worden opgenomen op basis van een evaluatie van het bestaande structuurplan en het gevoerde ruimtelijk beleid. Er komt één beleidsplan omgeving waarin thema's gezamenlijk aangepakt worden zoals mobiliteit, huisvesting, groen, water, openbaar domein, lokale economie, enz. Dit verzekert een eenduidige aanpak. Na ruime inspraakronden met onder meer medewerking van de GECORO zal dit aanleiding geven tot een strategisch plan met duiding van concrete strategische projecten Er zal onder meer een RUP CENTRUM worden opgemaakt waarbij rekening zal worden gehouden met de economische studies die over dit gebied reeds gemaakt werden We brengen de groene (natuur) en blauwe (water) zones in onze gemeente in kaart en definiëren de stapstenen tussen deze gebieden In overleg met de hogere overheden zal de gemeente Edegem trachten om een stedenbouwkundige verordening op te stellen waarbij waar mogelijk voor het hele grondgebied dezelfde stedenbouwkundige voorschriften gelden Met betrekking tot de materie stedenbouw (aflevering van de individuele bouwvergunning) moet verder worden gestreefd naar een kortere doorloopperiode enerzijds en een meer efficiënte dossierbehandeling anderzijds De gemeente werkt op de inrichtings-, bouw- en verkavelingsvoorschriften om Edegem duurzamer te maken wat betreft ruimtelijke invulling. We werken naar een meer kwalitatieve invulling van het ruimtelijke beleid We verweven functies als wonen, werken en winkelen, op voorwaarde dat het gaat om functies op maat van de gemeente. Hinderlijke bedrijven worden afgezonderd We garanderen de aanwezigheid van groen op buurt- en wijkniveau. Een keuze voor inbreiding, kernversterking en compact wonen biedt meer ruimte voor kwalitatieve publieke ruimte, buurtgroen en wijkgroen. We moeten durven kiezen om opnieuw meer groen in onze dichtbebouwde wijken te krijgen. Voor elke nieuwe ontwikkeling bepalen we groenontwikkelingspercentages in de RUP s. 19

20 8.12. We werken creatieve manieren uit voor gedeeld ruimtegebruik. Zo kan een bedrijfsparking in het weekend dienst doen als basketbalpleintje, kan een speelplaats in het weekend gebruikt worden als speelplaats voor kinderen in de buurt Voor elke wijk in Edegem gaan we na hoe we meer leven en kleur kunnen brengen. In overleg met alle betrokkenen werken we een wijkontwikkelingsplan uit. Bestaande parkjes en pleintjes worden opgewaardeerd tot gezellige en informele ontmoetingsplekken voor jong en oud. We plannen een grondige heraanleg van twee belangrijke pleinen in Edegem: het Sint- Goriksplein en het Kerkplein. Kwalitatief straatbeeld We werken aan een uniform straatmeubilair: vuilnisbakken (met asbak waar zinvol), banken, rustpalen, We zoeken naar oplossingen voor een doeltreffend groen- en straatonderhoud. We werken met Edegem- proper- teams, met onkruidploegen, zetten in op meer bloem(bakk)en in het straatbeeld, ruimen tijdig gevallen bladeren, Edegem wordt groener en bloemiger. We denken aan herinrichting van pleinen, plantsoenen, hangbloembakken of geveltuinen We werken aan de toegankelijkheid voor rolstoelen van pleinen, parken, Openbare werken De heraanleg van straten gebeurt in een welomlijnde en doordachte visie, waarbij ook het visuele aspect en comfort meetellen. De bestrating wordt niet enkel vervangen door een nieuwe, maar er wordt ook plaats gemaakt voor een minimum aan groen en bijvoorbeeld rustpunten voor senioren. Edegem moet comfort en gezelligheid uitstralen Een bijzonder project is de heraanleg van de Boerenlegerstraat en eventuele zijstraten, zowel het reeds publieke deel, als het momenteel nog private deel. Dit project vereist een geïntegreerde benadering waarbij het monumentale karakter, de specifieke kenmerken van de straat over de verschillende delen en de waterproblematiek in de omgeving dient geïntegreerd te worden Bij de heraanleg van straten worden zeer concrete afspraken gemaakt met de nutsmaatschappijen. Als een straat wordt opengelegd, krijgt elke maatschappij de kans om de nodige ingrepen uit te voeren. Wie na de werkzaamheden de straat in kwestie terug moet openleggen, betaalt de kosten van de door de gemeente aangestelde aannemer die de straat terug moet herstellen Fietspaden en stoepen moeten ook s winters veilig blijven. We werken het idee van een sneeuwtelefoon uit: senioren en mensen die niet goed te been zijn, moeten kunnen rekenen op de buren of de gemeente om hun stoep sneeuwvrij te krijgen Bij sneeuwruimen of strooien worden de fietspaden en belangrijke wandelpaden consequent mee in de planning opgenomen. Natuurontwikkeling en biodiversiteit Groenzones willen we zoveel mogelijk inrichten of behouden als rust- en wandelzones. Deze ruimtes moeten multifunctioneel ingericht worden (bv. educatief, recreatief, cultuur- historisch, ) De aankoop van Hof Ter Linden door de gemeente, de Provincie Antwerpen en het Vlaams gewest is een historische opportuniteit. We grijpen deze kans om tegelijk een brede visie uit te werken over het domein Hof Ter Linden en het aangrenzende Fort 5. Die visie moet er komen 20

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme

Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme een aantrekkelijker een veiliger een Vlaamser Hamme Speerpunt 1: een aantrekkelijker Hamme 1. Het imago van Hamme als sterk verouderde gemeente moet omgezet worden naar een landelijke gemeente met leefbare

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Houthulst van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Houthulst heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Zonnebeke van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? De UNIZO afdelingen Zonnebeke en Passendale hebben zich, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak.

COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak. Pagina 1/15 COMMUNICATIE Transparant beleid met in- en uitspraak. De website van de Gemeente Zandhoven dient toegankelijk te zijn en te worden voor alle Zandhovenaren met volledige informatie van en over

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan

Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas. 10 puntenplan Verkiezingsprogramma sp.a Sint Gillis Waas 10 puntenplan Inleiding. Sint-Gillis-Waas is een goede gemeente om in te wonen. De typische elementen die onze gemeente kenmerken, namelijk de rust, de goede

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koekelare van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koekelare heeft zich gebogen over de vraag; wat verwachten de ondernemers van onze gemeente van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken

Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken Toekomst intergemeentelijke samenwerking Besturen is samenwerken Ontmoetingsavond Leiedal 28 mei 2013 Harelbeke Mark Suykens, algemeen directeur VVSG vzw Samenleving in verandering 2 - VVSG - Evoluties

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact

Basisbeginselen : Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve. Contact Brusselse ecologische economische en sociale cooperatieve BEES Coop is een project voor een coöperatieve, participatieve en niet commerciële supermarkt. Het iniatief wordt gedragen door burgers die een

Nadere informatie

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente

Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente VVSG internationaal Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Jouw gemeente in de wereld De wereld in jouw gemeente Arctic Circle Line Date International Tropic of Cancer Equator International

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN

BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN OOSTROZEBEKE OPEN KRISTELIJK RESPECTVOL ACTIEF BELEIDSNOTA S NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN IN 2012 1 DOET DE ZILVERPROEF OKRA 55+ is in onze gemeente de grootste socio culturele beweging

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Ieper van het nieuwe stadsbestuur in de volgende zes jaar? UNIZO Groot-Ieper heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag Wat

Nadere informatie

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar?

Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? Wat verwachten de ondernemers van Koksijde van het nieuwe gemeentebestuur in de volgende zes jaar? UNIZO-Koksijde heeft, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2012, zich gebogen over de vraag

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep wonen.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep wonen. Werkgroep wonen 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep wonen. VOORMIDDAG Vragen betreffende sterkten: - Welke positieve kenmerken zie je in Schilde? - Welke

Nadere informatie

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014 Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019 Regionaal overleg 6 oktober 2014 Meerjarenplanning 2014-2019: milieu & duurzaamheid 1. De BBC: situering 2. Basis: bestuursakkoord

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na Hoorzitting Vlaams parlement 12 mei 2015 Mark Suykens, Piet Van Schuylenbergh Inhoud 1. VVSG neemt akte van Vlaamse keuzes 2.

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente.

Sociale huur in kleine kernen Westhoek Leader Westhoek - 18/11/2013 1 5. en dus geen sociale koopwoningen of doelgroepwoningen van het OCMW/gemeente. Sociale huur in kleine kernen Westhoek 10 aanbevelingen ifv inplanting en concept sociale huur Leader Westhoek - 18/11/2013 I. Aanbevelingen voor het lokaal woonbeleid a) Bewust kiezen voor een onderbouwde

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING

7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7. PREVENTIE VAN UITHUISZETTING 7.1 BEGELEIDING DOOR SOCIALE DIENST OCMW Afbakening van de doelgroep Huurders die uit huis dreigen gezet te worden Omschrijving van het aanbod Het OCMW wordt preventief

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan

Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Stappenplan voor het opstellen van een mobiliteitsplan Duurzame mobiliteit hoeft niet noodzakelijk veel te kosten of veel tijd in beslag te nemen. Heel wat maatregelen zijn heel eenvoudig en hebben toch

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt?

Waarom geen woningen bouwen. zoals Ecopower stroom verkoopt? Waarom geen woningen bouwen zoals Ecopower stroom verkoopt? Betaalbaar en duurzaam wonen Peter Van Cleemput Teammanager Lokaal Woonbeleid IGEMO Intergemeentelijk project Wonen langs Dijle en Nete Aanleiding

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar

Voor ik naar hier kwam, heb ik nog even een kijkje genomen op de. organisaties, vzw s die al dan niet dringend op zoek zijn naar Vrijdag 3 december 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Belgische medialaunch Europees Jaar 2011 Vrijwilligerswerk (enkel het gesproken woord telt) Dames

Nadere informatie

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners

Partners. Waar bent u naar op zoek? Home > Organisatie > Partners AA Waar bent u naar op zoek? ZOEKEN Home > Organisatie > Partners Partners OCMW's in de regio Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Boom POD Maatschappelije Integratie bouwt betaalbare en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Leidraad. voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016

Leidraad. voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016 Leidraad voor lokale besturen om gericht bij te dragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versie 4/2016 Leidraad Wat is de leidraad? Een stappenplan Waarom deze leidraad? Om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT OPGLABBEEK DOSSIER

Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. ... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT OPGLABBEEK DOSSIER DOSSIER UNIZO MAAKT WERK VAN ONDERNEMEN IN OPGLABBEEK... ONDERNEMERSVRIENDELIJKE GEMEENTELIJKE FISCALITEIT OPGLABBEEK Ondernemers verwachten geen cadeaus, wel een efficiënt beleid. Opglabbeek DOSSIER Inhoud

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie