Eindrapport End of Program Report 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport End of Program Report 2007"

Transcriptie

1 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program DLGP Eindrapport End of Program Report 2007 Decentralisatie van Bestuur Lokaal bestuur in perspectief De zichtbare resultaten van DLGP-I ( / ) 15 december 2007 Program Implementation Unit (PIU) DLGP-project office: Anton Dragtenweg 210, phone , fax website: 1

2 Inhoud Voorwoord Managing Director 1. DLGP-Project Team 2. DLGP-Projectorganisatie 3. Achtergrond en perspectieven Hoogtepunten Visie, strategie en beleid van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 6. De Project Cycle 7. Interim wettelijk kader 8. Institutionele Versterking pilot districten 9. Capaciteit voor beheer Eigen Districtsfonds 10. Capaciteit voor beheer Eigen Districtsbegroting via hoorzittingen 11. Capaciteit voor voorbereiding en uitvoering van bouwwerken 12. Capaciteit voor voorbereiden en bestraten van zandwegen 13. Capaciteit voor voorbereiden en uitvoeren van eigen Districts Ontwikkelings Programma 14. DLGP-II, het Vervolg decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname 15. ICT-Netwerken van het DLGP 16. Inter-Districten Samenwerkingsverband 17. Institutionele wetgeving financiële decentralisatie > Nieuw bestuursmodel 18. Het concept van de financiële decentralisatie 19. Versterking Ministerie van Regionale Ontwikkeling 20. Bevolkingsparticipatie 21. Marketing, Promotion & Training 22. Onze klanten en de perspectieven Financieel Overzicht DLGP netwerk van medewerkers en experts 25. Lijst van afkortingen 26. DLGP projectinformatie 27. DLGP-Publicaties Colofon 2

3 Voorwoord Geachte lezer, Met veel genoegen presenteren wij u het EINDRAPPORT van het DLGP-I. Er zijn een paar redenen te vermelden, die dit rapport - ter gelegenheid van de oplevering van het DLGP- zo bijzonder maken. Het DLGP, dat op van start ging, is op 11 november 2007 formeel afgesloten. Tevens is het jaar 2007 het lustrumjaar. Het project team is daardoor in de gelegenheid de zichtbare resultaten (uitkomsten volgens de objective ), die initieel en gedurende de vijf jaren van implementatie werden gekoesterd aan de Surinaamse gemeenschap aan te bieden. Wat als een proces begon duurt nu voort als een niet te stuiten beweging, waarbij de participatie van de burger centraal staat om samen met een versterkt en geherstructureerd lokaal bestuur de ontwikkeling van hun district tot op zekere hoogte zelf ter hand te nemen in een voor de regering en de districten win-win-situatie. Het jaar 2007 gaat in als het jaar waarin de gecertificeerde districten een aantal taken van de centrale overheid hebben overgenomen, zoals (i) het voorbereiden en uitvoeren van hun eigen districtsbegroting, (ii) het beheren van hun eigen districtsfonds, waarin begrotingsmiddelen vanuit de centrale overheid in contanten worden gestort, alsook de opbrengsten uit de huurwaardebelasting en vermakelijkheidsbelasting, (iii) het voorbereiden en uitvoeren van bouwwerken, en (iv) het voorbereiden en bestraten van de zandwegen. Voorts zijn ze verzekerd van (v) het voorbereiden en uitvoeren van hun eigen meerjaren districtsontwikkelingsprogramma in de sectoren: infrastructuur, vuilophaal- en verwerking, openbare markten en drinkwatervoorziening en van (vi) een duurzaam decentralisatieproces middels het uitvoeren van vervolg decentralisatieprogramma s. Een andere bijzonderheid is de gepleegde besparing van US$ 1,661,323 ondanks 2 keren budgetneutrale verlenging van de implementatieperiode. Dit komt door tijdig het project na de met buitenlandse consultants opgebouwde capaciteit te hebben gevestigd op eigen kracht met lokale experts te realiseren. Deze restmiddelen zijn aan het einde van het project met goedkeuring van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en de Inter-American Development Bank (IDB) geïnvesteerd in verdergaande versterking van de gecertificeerde districten en in een tweede ronde wegenbouwprojecten (bestrating). Hiervoor is nodig geweest een special extension van de zijde van de Bank, hetgeen betekent dat nog gedurende een jaar de lopende projecten kunnen worden afgerond. Het DLGP-I moest formeel worden afgesloten, ook al omdat de doelen zijn bereikt, en het is een conditio sine qua non voor het DLGP-II met vooruitzicht op US$ 4,000,000, voor capaciteitsopbouw van de niet-pilot districten Paramaribo, Sipaliwini, Saramacca, Coronie en Saramacca en op US$ 26,000,000, voor de financiering van het Kapitaal Investerings Programma van de gecertificeerde districten Wanica, Nickerie, Para, Commewijne en Marowijne in de sectoren: rehabilitatie van de zandwegen, vuilophaal en verwerking, openbare markten en drinkwater. De toekomst der districten kan met een zekere mate van optimisme worden tegemoetgezien. De PIU bedankt de vele medewerkers, binnenlandse en buitenlandse experts, financierders, instanties, autoriteiten, gezagsdragers, politici, overheidsfunctionarissen, bedrijfsleven, burgers die actief hebben geparticipeerd in de brainstormingsessies, planning en uitvoering, de PIU van informatie hebben voorzien, met voortschrijdende inzichten verrijkt, ervaringen hebben uitgewisseld, maar bovenal de districtsambtenaren en de inzet van de nieuwe technische, technocratische en democratische structuren die letterlijk aan de weg en de bouwwerken hebben getimmerd, en zodoende een bijdrage hebben geleverd aan zo n goed resultaat voor Suriname. Suriname proficiat! Paramaribo 15 december 2007 Basharat Ahmadali DLGP Managing Director 3

4 Stellingen Stellingen van de DLGP Managing Director goed bevonden tijdens de door de Democratische Unit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Faculteit der Maatschappijwetenschappen) op 27 oktober 2007 gehouden workshop voor de vertegenwoordigers van politieke partijen in Suriname met als algemeen thema: Decentralisatie en Burgerparticipatie. Thema inleider Mr. B. Ahmadali: Decentralisatie van Bestuur / Lokaal bestuur in perspectief 1. Decentralisatieprogramma is één van de betere programma's ter versterking van de democratie. 2. Een goed kadaster is onontbeerlijk voor de financiële c.q. fiscale decentralisatie. 3. Regionale ontwikkeling via versterkte regionale organen en regionale fondsen met optimale participatie van de burgers dient in het beleid van de Regering de boventoon te voeren. Anton de Kom Universiteit van Suriname ========================================= Faculteit der Maatschappijwetenschappen DEMOCRACY UNIT Universiteitscomplex Leysweg no. 86, gebouw 6, Paramaribo, Suriname Telefoon toestel 212, Fax (597) Minister M. Felisi, Mr. P. Meulenhof (DirRO) en Dr. Hans Breeveld (Dir Democr. Unit Adek) Drs. Jenny Simons (NDP) aan het woord Stelling van de DLGP Managing Director goed bevonden tijdens een door het ONAFHANKELIJK KIESBUREAU (OKB) van 15 t/m 17 november 2007 gehouden seminar voor de vertegenwoordigers van politieke partijen in Suriname met als Algemeen Thema: Verkiezingen Strategisch Instrument voor Democratie en Ontwikkeling Thema inleider: Mr. B. Ahmadali: Moderne Organisatie van Algemene, Vrij en Geheime Verkiezingen, een harde voorwaarde Stelling: Het moment van de verkiezingen van De Nationale Assemblee (DNA) en de verkiezingen van de Regionale Organen (Ressortraden en Districtsraden) horen niet samen te vallen en dienen gescheiden te worden gehouden Voorz. OKB, Mr.Dr. J. Van Dijk-Silos aan het woord Mr. R. Soerdjbali (Notaris/Lid OKB), Minister Kandhai (OW), Harold Ramdhani (VHP) a/h woord 4

5 1. DLGP-Project Management Team Mr. Basharat Ahmadali (DLGP-Managing Director) Ing. Martin Blenman (Civiele Werken) \\\ Iris Gilliad, M.A. Bevolkingsparticipatie Drs. Mahender Pershad (Districtsinkomsten en -uitgaven) Drs. Albert Poeketie (financieel) Administrateur) Riaz Ahmadali (ICT-Manager) DLGP-secretariaat: Sharon Cyrus en Gracillia Arichero 5

6 6

7 3. Achtergrond en perspectieven Decentralization and Local Government Strengthening Program De Opdracht Het creëren van adequate financiële en administratieve instituten binnen de districtsoverheden. Het versterken van de districtsoverheden met hun eigen wettelijke kader en institutionele capaciteit, nodig voor (i) het zelfstandig voeren van begrotingen financieel beheer, en (ii) om 5 districten in staat te stellen bouwwerken voor te bereiden en uit te voeren en zandwegen als proefproject te bestraten. Onze Klanten De pilot-districten: (DLGP-I) 1. Wanica 2. Para 3. Nickerie 4. Commewijne 5. Marowijne De non-pilotdistricten (DLGP-II) 6. Paramaribo 7. Sipaliwini 8. Saramacca 9. Coronie 10. Brokopondo Achtergrond Suriname heeft een centralistische overheidsstructuur, verantwoordelijk voor de totale dienstverlening naar de samenleving toe via de ministeries en de parastatale bedrijven. Vanwege de schaarse bevolking van nog geen half miljoen inwoners, verdeeld in 10 districten, waarvan de helft in de hoofdstad Paramaribo wonen, is de discussie omtrent de logica van dit vraagstuk (betreffende het centralisme) iets van de laatste jaren. Een strenge traditie van regionale identiteit onder de etnische gemeenschappen, gevoegd aan de ineffectieve dienstverlening van de centrale overheid, heeft hoofdzakelijk geleid tot de roep naar lokaal zelfbestuur. In de jaren tachtig reageerde de toenmalige overheid hierop met het creeëren van gekozen districts- en ressortraden in de districten. Dit is naderhand geformaliseerd en heeft gestalte gekregen door de regelgeving daarover in de Grondwet van 1987, specifiek gericht op de principes van regionaal bestuur, participatie-representatie democratie, en voor de eerste keer werd daarbij het district officieel beschreven als lokale overheid. In 1989 volgde hierop de uitvoering ervan in de Wet Regionale Organen (WRO) (SB 1989, no.44, zoals laatstelijk gewijzigd in 2005 no. 28), regelende de functies en de verantwoordelijkheden van de districtsoverheden, alsook van enkele voorlopers van mechanismen op het gebied van lokale inkomstengenerering en financieel beheer. Als wettelijk kader, echter, heeft de WRO bewezen ernstige tekortkomingen te bevatten, voornamelijk met betrekking tot intergouvernementele fiscale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voorzieningen voor lokale bronnen van districtsinkomsten zijn in de WRO zwakjes geregeld, doch deze Wet heeft wel enkele eenvoudige dienstverlenende taken gemandateerd, zonder echter daarvoor voldoende middelen aan te wijzen. Verder nog, de wettelijke voorzieningen om een eigen districtsbegroting op te stellen zijn onderworpen aan zodanige complexe wettelijke procedures van goedkeuring, dat tot dusverre geen enkele lokale districtsoverheid in staat is gebleken daar uitvoering aan te geven. Als gevolg daarvan functioneerde de districtsoverheid tot voor kort op dezelfde wijze als vóór 1987, t.w. als een Afdeling van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Ondanks dat de WRO van 1989 en de Grondwet van 1987 enkele belangrijke hoofdstukken hebben ingevoerd, met wettelijk gemandateerde dienstverlenende taken, en gekozen raden met verantwoordelijkheden, ontbraken tot voor kort nog steeds: de fiscale / financiële bevoegdheden voor het voeren van een zelfstandig financieel beheer, de autonome begrotingsbevoegdheid en eigen bronnen voor het genereren van districtsinkomsten. Dienovereenkomstig vroeg de Regering van Suriname de IDB voor financiële en technische bijstand om in deze toestand een verandering te helpen brengen. Daarvoor is het DLGP ontworpen om te komen tot een herzien wettelijk kader door bestaande wetten te amenderen en nieuwe wetten te maken, maar bovenal is het DLGP tegelijkertijd bedoeld om nieuwe capaciteit en structuren op districtsniveau te creeëren c.q. de districten institutioneel te versterken, zodanig dat de districten in staat zijn de in de Grondwet van 1987 gegeven bevoegdheden, nader uitgewerkt in WRO (1989) en de Interimwet Financiële Decentralisatie (2003) te operationaliseren, t.w.: De bevoegdheid om een eigen districtsbegroting op te stellen middels hoorzittingen tijdens openbare vergaderingen (budgetrecht); De bevoegdheid voor inkomstengenerering en zelfstandig financieel beheer bij het operationeel maken van het districtsfonds (de financiële / fiscale bevoegdheid); De bij wet gemandateerde autonome taken. Focus op > Uitvoeren van de lopende projecten uit DLGP-I >>>>>>>>>>>>US$ 2,503, > Start met DLGP-II: capaciteitsopbopbouw voor Paramaribo, Sipaliwini, Saramacca, Coronie en Saramacca >>US$ 4,000,000 > Start met Kapitaal Investerings Programma voor Wanica, Nickerie, Para, Commewijne en Marowijne >>>>>>> US$ 26,000,000 7

8

9 \ 4. Hoogtepunten 2007 (Zie krantekoppen 1 t/m 11) 1. OPENBARE HOORZITTINGEN (historisch) Voor het eerst zijn in Suriname, in alle ressorten van de pilot districten in samenspraak met de ressortraden, de Bevolkingsparticipatiecommissies, de bevolkinginformatiecentra hoorzittingen georganiseerd bij de introductie van de nieuwe Planning en Begrotingscyclus om ressortplannen, districtsplannen en districtsbegrotingen op te stellen. Lees verder in par. 10 en De ontwikkeling van de BURGERPARTICIPATIEVE PLANNING & BUDGETTERING METHODOLOGIE (nieuw) De PIU heeft gekeken in de regio, met name in de Dominicaanse Republiek waar dit met succes is toegepast. Op basis hiervan hebben de actoren in de districten intensieve trainingen gehad. Lees verder in par De eerste DISTRICTSPLANNEN naar Minister R.O., Minister Plos en Directeur Planbureau (historisch). De Districtsplannen maken integraal deel uit van het nationaal plan en worden geïntegreerd in het Jaarplan van de Regering, dat gekoppeld is aan de Staatsbegroting. Te rekenen van 2007 is dit volgens de nieuw geïntroduceerde Plannings- & Begrotingscyclus een jaarlijks terugkerende activiteit. 4. De eerste BEGROTINGSMIDDELEN in het Districtsfonds (historisch). De begrotingsmiddelen van de gecertificeerde districten die ingebed zijn in de begroting van het Ministerie van R.O. worden in contanten gestort in de districtsfondsen. Lees verder in par. 9 en Decentralisatie nieuws. Een greep uit de veelheid van actualiteiten wekelijks gedurende het heel jaar 2007, dat door de Minister van R.O. was uitgeroepen tot het jaar met verhoogde activiteiten. De resultaten in woord en beeld spreken voor zich. 6. De eerste BELASTINGMIDDELEN in het Districtsfonds (historisch). De inkomsten/opbrengsten uit de huurwaardebelasting en de vermakelijkheidsbelastingen, die in deze interimfase nog door de centrale overheid worden geïnd, worden te rekenen van in de districtsfondsen getort. Voor de eerste keer zal dit eerstdaags in december 2007 middels storting van SRD 164,000 in het districtsfonds van Wanica plaatsvinden. Lees verder in par De eerste WEGENPROEFPROJECTEN (bestrating van zandwegen) worden opgeleverd. Wanica en Nickerie hebben hun eerste bestratingsprojecten opgeleverd en zijn gestart met de tweede ronde. In de overige pilot districten zijn deze projecten al aanbesteed en in uitvoering. De districten bewijzen capaciteit te hebben bestratingswerken uit handen van de centrale overheid te nemen. Lees verder in par en 9. De eerste BOUWWERKEN in eigen beheer worden opgeleverd Volgens kostenbesparend model. Gewichtige taken van centrale overheid gaan over naar de districten. Wanica geeft het districtscommissariaat een facelift en een nieuwe vleugel t.b.v. de DR, CTD, BIC, BP-cie Nickerie bouwt een nieuw Raadhuis voor de DR, CTD, BIC, BP-cie Para bouwt multifunctionele decentralisatie zaal voor de nieuwe democratische structuren Commewijne renoveert het CTA-kantoor, geeft commissariaat een facelift en bouwt een nieuwe vleugel om de nieuwe taken en rollen aan te kunnen. Marowijne renoveert commissariaat te Moengo en Albina om de nieuwe diensten en structuren te faciliteren. 10. Het eerste non-pilot district Paramaribo is voor Level 1 gecertificeerd voor het voeren van zelfstandig begrotings- & en financieel beheer en het activeren van het districtsfonds per 1 januari De Level 2 certificering c.q. de voltooiing van de DLGP-project Cycle worden gedurende het DLGP-II afgerond. 11. Afsluiting van DLGP-I met een besparing van US$ 1.661,323 Opstart van DLGP-II Op is het DLGP-I, dat 5 jaar geleden startte, formeel afgesloten. De doelen zijn bereikt (zie de paragrafen van dit rapport). Door met buitenlandse consultants tijdig af te bouwen kon de PIU 2,5 miljoen US-dollar besparen, welk bedrag geïnvesteerd wordt in de wegenproefprojecten van de gecertificeerde districten. Er zijn een Vervolg Decentralisatieprogramma (DLGP- II) en een meerjaren Districts Ontwikkelings Programma / Kapitaal Investerings Programma voorbereid voor disrictsgewijse capaciteitsopbouw en sectorontwikkeling tot een bedrag van US$ 30,000,000. Lees verder in par

10 5. Visie, strategie en beleid van de Regering van Suriname Strategisch Het operationeel maken van de Wet Regionale Organen (S.B. 1989, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 28) om te komen tot: Spreiding van bevoegdheden en middelen Spreiding en vergroting van uitvoeringscapaciteit Verbeteren van de kwaliteit van het leven van de burgers in stad, district en binnenland met optimale participatie van de burgers. De Componenten van het DLGP Beleid Middels uitvoering van het DLGP: Om de districten in Suriname gefaseerd: Een eigen wettelijk kader (interim en definitief) te geven en institutioneel te versterken Zodanig dat zij een zelfstandig fiscaal, begrotings- en financieel beheer kunnen voeren, en Dat zij hun eigen projecten en ontwikkelingsprogramma s zelf kunnen voorbereiden en uitvoeren Met optimale participatie van de burgers Voor een evenwichtige regionale ontwikkeling Via versterkte regionale organen/besturen Middels regionale (districts) fondsen Met optimale participatie van de burgers Wettelijk Kader creëren Capaciteitsopbouw in: > Administratie & Planning > Begroting & Financieel Beheer > Bevolkingsparticipatie > Districtsinkomsten > Uitvoering civiele werken Versterking Ministerie van R.O. Voorbereiding DLGP-II (Pre-Investment) > capaciteitsopbouw non-pilot districten >Kapitaal Investerings Programma pilot districten De beperkingen / De fasering beperkt, omdat aan de districten niet direct de volledige autonomie wordt gegeven gefaseerd, dus niet alle 10 districten tegelijk. > Pilot-districten: Wanica, Para, Nickerie, Commewijne en Marowijne (DLGP-I) > Non-Pilot districten: Par bo, Sipaliwini, Saramacca, Coronie en Brokopondo (DLGP-II) gefaseerd in termijnen, om niet onbeheerst en onverantwoord binnen een kort tijdsbestek het decentralisatieprogramma te realiseren beperkt, gefaseerd, beheerst en verantwoord vanwege de overzichtelijkheid en beperkte uitvoeringscapaciteit eerst certificeren (technisch en wettelijk) eerst voldoen aan wettelijke en programma-eisen en daarna bevoegdheden activeren 10

11 6. Project cycle capaciteitsopbouw pilot districten Componenten: 2.1 Administratie & Planning 2.2 Begroting en Financieel Beheer 2.3 Bevolkingsparticipatie, Voorlichting en Marketing 2.4 Districtsinkomsten 2.5 Civiele werken Project Cycle Pilot Districten Wanica, Para, Nickerie, Commewijne en Marowijne Fase 1 betreft versterking van de districten in administratievoering, planning, begroting en financieel beheer. De certificatie hiervan geschiedt vanwege de Regering. De Level 1 voorzieningen zijn: (i) het district verklaart accoord te gaan met de uitvoering van het DLGP in zijn district; (ii) de installatie van de afdeling Districts Financiën en Planning; (iii) de goedkeuring van het Districts Implementatie Plan; (iv) (v) training in de Level 1 systemen; met succes doorlopen van de certificatieprocedure. De politiek-bestuurlijke besluiten rondom deze fase zijn de bepalende slag voor de financiële decentralisatie (zie foto). D.i. het eerste historische en het belangrijkste moment in het proces van de financiële decentralisatie. De Level 1 certificatie vond plaats op LEVEL 1 CERTIFICATION PROCESS AND CREATION OF DISTRICT FUND TRAINING IN LEVEL 1 SYSTEMS. 3 DEVELOPMENT OF DISTRICT IMPLEMENTATION PLAN 2 INSTALLATION OF DISTRICT ADMINISTRATION UNIT 1 PROMOTION AND DISTRICT SIGNING OF LETTER OF INTENT Start Level 1 Certification obtained Training and Technical Assistance Level 2 Certification obtained 10 UNDERTAKE CAPITAL WORKS TRAINING PROJECT 6 DEVELOPMENT OF DISTRICT PLANS: Citizen Participation Plan Strategic Development Plan 7 UNDERTAKE REVENUE GENERATION ACTIVITIES 8 TRAINING IN LEVEL 2 SYSTEMS AND ON-GOING SUPPORT FOR LEVEL 1 SYSTEMS 9 LEVEL 2 CERTIFICATION PROCESS Fase 2 betreft het opstellen van de districtsplannen, alles rondom districtsinkomsten in orde krijgen en de versterking van de civieltechnische units in de districten. Deze of te wel de Level 2 certificatie is meer technisch van aard en is een aangelegenheid van het DLGP Projectbureau. De Level 2 voorzieningen zijn: (i) het opstellen en goedkeuren van het bevolkingsparticipatieplan en het districts strategisch ontwikkelingsplan; (ii) het ontplooien van inkomstengenererende activiteiten; (iii) het versterken van de Civieltechnische Units, training in Level 2 systemen en integreren van Level 1 en Level 2 voorzieningen. De Level 2 certificatie vond plaats op Fase 3 betreft de uitvoering van de proefprojecten. Per district zijn 2 civieltechnische projecten op het gebied van onderhoud van zandwegen uitgevoerd. De bedoeling hiervan is om zich te overtuigen, dat alle systemen en mechanismen geïntegreerd functioneren en dat er voldoende capaciteit is om op eigen kracht plannen en begrotingen voor te bereiden, eigen inkomsten te genereren, en deze te administreren en te bestemmen, alsook de plannen en de begrotingen zelf te kunnen realiseren. Deze fase is in december 2007 afgerond en daarmede is in de pilot districten de project cycle voltooid, waardoor het DLGP I-kon worden opgeleverd. 11

12 Presentatie voor Commissie van Rapp. DNA o.l.v. Drs. Adiel Kallan bij de behandeling van de Interimregeling Presidium DNA met Voorzitter Ram Sardjoe tijdens de goedkeuring van de Interimwet Financiële Decentralisatie in maart 2003 President R. Venetiaan, Vice-President R. Sardjoe, Leden R.v.M en topkader van de centrale overheid bij de Level 1 certificatie pilot districten ( ) Districts-Commissarissen, Districts-Administrateurs en topkader van de lokale overheid bij de Level 1 certificatie pilot districten ( ) Ministers en top ambtelijk kader volgen de presentatie over bestuurlijke hervormingen President Venetiaan, Ministers en het top ambtelijk en financieel kader van het land volgen presentatie over bestuurlijke Hervormingen DNA-leden participeren op districtsniveau in doelgroepvergaderingen met DC, DMT, DR, RR, Leden van Districtsbestuur en de nieuwe structuren als BIC en Burgerparticipatie Commissie Vertegenwoordigers van politieke partijen nemen deel aan seminar over bestuurlijke en financiële decentralisatie 12

13 Component 1.1.: Intergouvernementele Hervormingen Wettelijke Hervormingen 7. Interim Wettelijk Kader Financiële Decentralisatie Interimregeling Financiële Decentralisatie (S.B no 33) Uitkomst 1 Interim Wettelijk Kader Er is een INTERIM WETTELIJK KADER FINANCIËLE DECENTRALISATIE gecreëerd, waarbinnen de pilot districten de ruimte hebben gehad hun autonome bevoegdheden uit te oefenen: De budgettaire bevoegdheid; De financiële bevoegdheid; De verordenende bevoegdheid. Tot dit kader behoren de interimregelingen: De Interimregeling Financiële Decentralisatie (IR), regelende de districtsinkomsten, hoorzittingen bij de totstandkoming van de districtsbegrotingen en het invoeren van de figuur van de Districts-Administrateur (DA); De staatsbesluiten Financiële Decentralisatie voor het aanwijzen van de pilot districten; de resoluties van de President met betrekking tot de aanstelling van de DA s; de beschikkingen van de Ministers van Regionale Ontwikeling en van Financiën voor de vaststelling van (i) het Reglement voor de DA, (ii) het organogram van de pilot districten, (iii) de Richtlijnen voor het voeren van zelfstandig begrotingsbeleid en financieel beheer der districten, (iii) de Richtlijnen voor CLAD, (iv) de Richtlijnen voor het storten van begrotingsmiddelen uit de begroting van R.O., belastingmiddelen (opbrengsten uit de huurwaardebelasting en de vermakelijkheidsbelasting) en nietbelastingmiddelen (vergunningsrechten beroepen en bedrijven, marktgelden, gedistilleerd recht, recognities, etc.) (de zgn artikel 4 middelen van de IR) in de districtsfondsen; voorts: de vijf districtsverordeningen voor de instellling en het beheer van de districtsfondsen, de instelling van de Districtsbesturen, de vaststelling van het Handboek voor begrotingsbeleid en financieel beheer der districten, alsmede overige Handleidingen met betrekking tot het beheren van inkomsten, het inrichten en opstellen van de districtsbegroting, het uitvoeren van civieltechnische werken, en het betrekken van de bevolking middels hoorzittingen en met toepassen van de ontwikkelde burgerparticipatieve plannings- en budgettaire methodologie Operationaliseert WET REGIONALE ORGANEN (budgettaire bevoegdheden, financiële bevoegdheden en verordenende bevoegdheden van de districten) Activeert het DISTRICTSBESTUUR Activeert het DISTRICTSFONDS Activeert het voeren van zelfstandig begroting en financieel beheer. Zie Bestuursbundel van voor een goed, behoorlijk en transparant bestuur gericht op een evenwichtige regionale ontwikkeling Een bestuursbundel uitgegeven met: 1 Wet 3 Staatsbesluiten 5 Resoluties 18 Ministeriële Beschikkingen 5 Districts-verordeningen 10 Handleidingen 13

14 ORGANISATIESTRUCTUUR VAN HET DISTRICTS-COMMISSARIAAT VAN DE DISTRICTEN WANICA, NICKERIE, PARA, COMMEWIJNE, MAROWIJNE, PARAMARIBO EN SIPALIWINI 6. DISTRICTSBESTUUR (DB) 4. DISTRICTS-COMMISSARIS (DC) 3.DISTRICTSRAAD (DR) 12. Kabinet DC Secretariaat, Juridische Zaken Logistieke Zaken, Beleid Regionaal Bestuur en Ontwikkeling, Traditioneel Gezag, Intergovernementele betrekkingen (medebewind) 5. District Management Team (DMT) 2.RESSORTRAAD 1. Burgers 13. Secr. - Griffie 8. Administratieve Diensten (AD) Districts Secretaris (Afdelingshoofd) -Administratie -Tijpafdeling -Agenda en expeditie -Archief en documentatie -Vergunningen -Domeinzaken -HRM/Pers. Zkn - Toezicht -Coördinatie en bemiddeling -Huishoudelijke dienst 9. Dienstverlening Diensthoofd Autonome taken - Art. 47 e.v. W. R.O. Medebewindtaken d.t.k.v. resp. ministeries: - Infrastructuur - Nutsbedrijven - Onderwijs - Cultuur - Sport - Sociale Begeleiding 11. Milieu Milieuinspecteur (Afdelingshoofd) 7. Districts Financiën en Planning (DFP) Districts-Administrateur (DA) Planning Voorbereiden -Ressortplan - Districtsplan - Districts - Strategisch Plan, - Jaarplan - Meerjaren Districts Ontwikkelingsplan -Informatie, Communicatie Technologie Begroting en Financieel Beheer -Voorbereiden Districtsbegroting -Zelfstandig Begroting & Financieel beheer Districts Inkomsten -Begrotingsmiddelen (centrale overheid) -Belasting- en niet- belasting middelen - inning, registratie en administratie Autonome en Medebewindtaken -Vuilverwerking; - Vervuiling tegengaan -Onderhoud pleinen, plantsoenen en openbare ruimten -Beheer markten -Beheer begraafplaatsen -Toezicht op openbare gezondheidszorg -Toezicht op natuur, flora en fauna 10. Beheer Bestuurs Ressorten Districts Secretaris (Afdelingshoofd) Autonome -en Medebewindtaken -Bevolkings Participatie & Voorlichting -Traditionele structuren -Bevolkings Info Centra -Hoorzitting mbt opstellen ressortplan, districtsplan, districts strategisch plan Geel geeft de vernieuwing c.q versterking aan 14

15 8. Institutionele versterking Pilot Districten Component 2.1: Administratie & Organisatie DLGP-Team verantwoordelijk voor de samenstelling van Districts Strategische Plan voor elk der pilot districten V.l.n.r.> Drs. M. Pershad (Task Mgr), Drs. Subhas Mungra (LC), Drs. N. Neus (LC), Iris Gilliad (Task Mgr), Drs. M. Rommy en Drs. N. Jawalapersad (LC s) Naast de Districts-Commissaris (DC), het Districtsbestuur (DB), de Districtsraad (DR) en de Ressortraad (RR) zijn in het districtsapparaat nieuwe technocratische en democratische structuren operationeel: DMT - Districts Management Team = collectief management DA Districts-Administrateur (de technocraat; een bedrijfseconoom) Uitkomst 2 Administratie & Organisatie Gecertificeerde districten Wanica, Para, Nickerie Commewijne, Marowijne Paramaribo DFP De Afdeling Districts Financiën en Planning > zorgt voor PLANNING, DISTRICTSINKOMSTEN EN DISTRICTS UITGAVEN (Zelfstandig Begroting en Financieel beheer, ressort-, districtsplan, strategisch plan, districtsbegroting) ICT Informatie & Communicatie Technologie / DLGP-netwerken op elk commissariaat BIC Bevolkings Informatie Centrum (uitwisseling info tussen burger en bestuur) Platform van NGO s en burgers > ondersteunt het bestuur inzake voorlichting, communicatie en bevolkingsparticipatie bij voorbereiding van plannen, projecten en programma s CTD De afdeling voor Dienstverlening en voor projectmatige ontwikkeling Districts-Administrateurs (technocraten) van de gecertificeerde districten (Hoofden van DFP s): V.l.n.r.:.Martha Alimoestar-Martoikromo (Marowijne), Jogeswar Nageswar (Nickerie), Sandra Bijlhout-Panka (Wanica), Danny Amatgnalim (Paramaribo), Jean King (Para), Orlando Karnawi (Commewijne) 15

16 Mw. E. Coast, Hoofd van de Centrale Betaaldienst van Financiën reikt de eerste cheques uit aan de D.C. s voor de storting van de begrotingsmiddelen in de districtsfondsen van de pilot districten, die ingebed liggen in de begroting van het Ministerie van R.O. Minister Hildenberg tekent beschikking Financiële Decentralisatie Directeur Belastingen Mr. Roy May met staf, DC s en DA s, die nauw samenwerken op het gebied van de huurwaarde en vermakelijkheidsbelasting Directeur Belastingen Mr. Roy May tekent samenwerkingsovereenkomst met de DC s voor activiteiten om meer inkomsten uit de huurwaardebelasting te genereren Mw. Brewster van de Voorlichtingsdienst van het Directoraat Belastingen voert een voorlichtingscampgne om de bevolking te stimuleren voor financiële participatie De Ontvanger der Directe Belastingen gereed om voor de eerste maal in de Surinaamse geschiedenis de opbrengsten uit de huurwaarde- en de vermakelijkheidsbelasting te storten in de districtsfondsen van de pilot districten Wanica, Nickerie, Para, Commewijne en Marowijne. De heer R. Liang (De Ontvanger de Dir. Belastingen) De heer H. Sno (De Inspecteur der Dir. Belastingen) 16

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

Actieplan 2014 in uitvoering

Actieplan 2014 in uitvoering Betere controle op vissers met VMS Het onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in de periode van 13 tot en met 16 januari voorlichtingsdagen

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE

Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE Ontwikkelingsplan 2012-2016 SURINAME IN TRANSFORMATIE ONTWIKKELINGSPLAN 2012-2016 Suriname in Transformatie EERSTE DRUK Bij deze wordt het Ontwikkelingsplan 2012-2016 Suriname in Transformatie openbaar

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND

RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND RAPPORT GEBRUIK VAN BESTUURLIJKE INSTRUMENTEN DOOR DE VERENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND Rekenkamercommissie van het Hoogheemraadschap van Rijnland 6 oktober 2014 RC 14.011 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000

TITEL I: Apparaatskosten Bedragen x SRD.1000 WET VAN TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE ONTWERPBEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN. ONTWERP DE PRESIDENT

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren - paul hoebink good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren Paul Hoebink * 1 introductie Minister Herfkens heeft

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V.

ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. ZBO Begroting 2004 De Nederlandsche Bank N.V. Datum: 1 december 2003 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. EXPORT EN IMPORTGARANTIES, 2,80M... 4 2.1 TAAK EN OMGEVINGSFACTOREN... 4 2.2 KOSTENOPBOUW... 4

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V.

Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Jaarverslag BNP Paribas Cardif B.V. Inhoud 1. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF SCHADEVERZEKERINGEN N.V... 3 2. KEY FIGURES BNP PARIBAS CARDIF LEVENSVERZEKERINGEN N.V.... 4 3. VERSLAG VAN DE RADEN VAN COMMISSARISSEN.....

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Begr Begroting 2004 oting 2004

Begr Begroting 2004 oting 2004 Begroting 2004 Begroting 2004 Gedeputeerde staten van Drenthe September 2003 FC03052001 Begroting 2004 Colofon Productie: Grafische verzorging: Stafgroep Financiën en Control Docucentrum provincie Drenthe

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie