Crisismaatregelen niet verrassend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Crisismaatregelen niet verrassend"

Transcriptie

1 jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge dat de debiteure op De overheid stimuleert het gebruik toepassig. Maar fiscaal gezie is er lijk belastig betale is het streve. tijd betale. Maar wacht iet (te lag) va ope source, maar voor bedrijfs- gelukkig ee mogelijkheid om verlie- Met het cafetariasysteem ka de met het uit hade geve va de iet applicaties is het iet altijd betrouw- ze te verrekee met de wist va werkemer het ee loobestaddeel betaalde facture. U kut met ver- baar. De brocode is gratis, dus de vorig jaar of de jare die og kome. ruile voor het adere. schillede partije i zee gaa. software is makkelijk te maipulere. Admiistrateur streepje voor Wilt u of ee collega va u ee zeer erked vakdiploma hale op uw vakgebied? Met het praktijkdiploma Modere Bedrijfsadmiistratie (MBA) heeft u ee streepje voor op uw cocurrete. I de oderstaade tabel vidt u de prijze va CEDEO-erkede opleiders. De prijze lope behoorlijk uitee, maar wat u voor dat geld krijgt, is iet overal hetzelfde. Op de site va de Stichtig Nederladse Associatie voor Praktijkexames (www.associatie.l) staat meer iformatie é ee compleet overzicht met aabieders va de opleidig. Praktijkdiploma Modere Bedrijfsadmiistratie (MBA) D.O.C. STAP 920 ROC Midde Nederlad 950 De Modriaa Gilde-BT Cotractig Markus Verbeek IHollad Academy P3 Trasfer Bro: Lees verder op pagia 27 Crisismaatregele iet verrassed Het kabiet heeft eid maart eidelijk de crisismaatregele gepreseteerd. Maar echte verrassige zate er iet bij. De meeste igrepe om bedrijve tegemoet te kome, ware al i voorbereidig of zij eerder als oplossig geoemd. De meest i het oog sprigede maatregele zij ee versoepelig va de verliesverrekeig over 2008 (zie pagia 4), btw-afdracht per kwartaal i plaats va per maad voor meer oderemers é ee verruimig va de afdrachtvermiderig voor speur- e otwikkeligswerk (S&O) e de VAMIL- e MIAregelig. Kleie baatjes Op het gebied va persoeel staat ee vereevoudigde looheffig op stapel, alsmede de mogelijkheid va deeltijd- WW, mider admiistratieve laste bij het i diest eme va persoeel met kleie baatjes e ee scholigsplicht va werkgever e werkemer. Verder hoeve oderemige bij het aavrage va ee verguig mider vaak ee KvK-uittreksel te verstrekke e wordt de verplichte jaarrekeig voor kleie oderemige (mider da tie werkemers e ee omzet va mider da 1 miljoe) afgeschaft. Voor aabestedige geldt dat bedrijve ee eige verklarig moge gebruike, zodat meedige makkelijker wordt. De maatregele moete og worde goedgekeurd door de Tweede e Eerste Kamer. I dit ummer Nieuws 2, 7, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 30 Verliesverrekeig 4 BTW vaaf Rechtspraak 11 Uitruile loobestaddele 12 Vraag atwoord 14, 26 Opmake jaarrekeig 15 Checklist borgstelligsregelig 17 Marktaalyse icassoparters 18 Overlevigspla 21 Jaarverslag 24 Ope source boekhoudsoftware 28 Idexcijfers 30 Luchtig 31

2 admiistratie jaarrekeig Jaarrekeig straks iet lager verplicht voor kleie bedrijve Als bij uw bv mider da tie medewerkers i diest zij, de omzet mider is da 1 miljoe per jaar e het balastotaal oder de blijft, is het misschie i de toekomst iet lager verplicht om ee jaarrekeig te make. De Europese Commissie heeft hiervoor ee voorstel igedied bij het Europees Parlemet i het kader va de campage voor lasteverlichtig. fiacieel katorechtspraak Gee dure advocaat meer odig De koste die uw bedrijf betaalt voor juridische diestverleig kue fors omlaag als de katorechters de bevoegdheid krijge om zake met ee belag tot te behadele. Op dit momet ligt die gres op Miister Hirsch Balli va Justitie heeft ee wetsvoorstel igedied om de gres te fiacieel portokoste Goedkoper facture e aamaige versture I het kader va de bezuiigige is het aa te rade om voor het verzede va uw facture, aamaige e adere post ook ees ee offerte op te vrage bij ee cocurret va TNT. Voor de bezorgig va brieve met ee gewicht tot 50 gram heeft u sids 1 april 2009 amelijk de keuze uit meerdere aabieders. Tot die datum had TNT het alleerecht op Volges de huidige regelgevig moet i Nederlad elke veootschap ee jaarrekeig opmake e depoere bij de Kamer va Koophadel. Voor eemaszake is depoere iet verplicht. Over het voorstel heeft Nederlad zij meig og iet gegeve. Adere EU-lade vide dat elke lidstaat de keus moet hebbe de jaarrekeigverplichtig al da iet te schrappe. verhoge. De miisterraad heeft al igestemd met het voorstel. Ook i geschille die betrekkig hebbe op cosumetekoop e cosumetekrediet wordt de katorechter bevoegd (tot ). Bij zulke zake is de tussekomst va ee advocaat iet lager odig, zodat het goedkoper e makkelijker wordt. deze markt. Maar de Eerste Kamer heeft op 24 maart 2009 igestemd met de ieuwe Postwet. De moopoliepositie va TNT is daarmee verlede tijd e u kut u zelf kieze. Cosumete zulle iet veel merke va de liberaliserig, wat de brievebusse met de imiddels bekede oraje kleur blijve gewoo staa. fiscaal wistaagifte Sellere vpb-aagifte voor klat va NOAB-katoor Als uw bedrijf de aagifte veootschapsbelastig laat verzorge door ee katoor dat is aageslote bij de Nederladse Orde va Admiistratie- e Belastigdeskudige (NOAB), wordt het vaaf het belastigtijdvak 2009 makkelijker om sel aagifte va de wist te (late) doe. De Belastigdiest e de NOAB hebbe hiervoor kort gelede ee coveat oderteked. Beatwoorde Het gaat om ee pilot va twee jaar voor de aagifte accoutacy jaarstukke veootschapsbelastig over de jare 2008 e Om uw aagifte veootschapsbelastig af te rode, hoeft u da og maar 306 vrage te beatwoorde. Dat lijkt veel, maar i de gebruikelijke aagifte ka dit aatal wel ees vijf keer zoveel zij. Bij de verkorte wistaagifte kut u gebruikmake va XBRL-software. Deze software zorgt ervoor dat de gegeves uit uw admiistratie worde omgezet aar iformatie die u aa de Belastigdiest e adere overhede moet verstrekke. Hoofdelijk aasprakelijk bij te laat depoere jaarstukke Als u de jaarstukke va uw oderemig over boekjaar 2007 og iet heeft gedepoeerd, bet u u echt te laat. Deze stukke hadde amelijk uiterlijk op 31 jauari va dit jaar bij de Kamer va Koophadel moete ligge. Bet u bijvoorbeeld maar twee weke te laat, da wordt dat meestal wel door de vigers gezie. Daara ka uw oderemig ee zware sactie verwachte. Het iet of te laat depoere is amelijk ee ecoomisch delict waarop ee boete staat va Erstiger Sommige oderemige hebbe het risico va zo sactie ervoor over, omdat ze da va de admiistratieve rompslomp af zij e hu cocurrete hu gegeves iet te zie krijge. Mocht uw bedrijf overhoopt failliet verklaard worde, da is het erstiger. Het bestuur va de oderemig ka i dat geval hoofdelijk aasprakelijk gesteld worde voor het hele tekort i de boedel. De wet gaat er bij het iet depoere e daara ee faillissemet amelijk automatisch va uit dat de oderemig obehoorlijk bestuurd is e mede daardoor failliet is gegaa. Om va die beschuldigig af te kome ligt de bewijslast bij het bestuur (zogeoemde omgekeerde bewijslast). De termije voor het opmake, vaststelle e depoere va de jaarrekeig zij ogmaals voor u opgesomd i het artikel op pagia FA RENDEMENT

3 fiscaal retetarief Fiscus verlaagt rete opieuw Te veel belastig betale om het later met rete weer terug te krijge is mider iteressat sids 1 april Staatssecretaris De Jager va Fiacië heeft amelijk de heffigsrete e ivorderigsrete vaaf die datum vastgesteld op 3,5%. E dat is toch weer ee behoorlijke verlagig te opzichte va het eerste kwartaal, toe het og 4,9% was. Tijd De laatste keer dat het retepercetage va de fiscus zo laag was, dateert alweer va het eerste kwartaal Heffigsrete moet u betale als u te weiig belastig betaalt e ivorderigsrete wordt i reke- fiscaal looheffige Hadboek looheffige geeft houvast Als uw werkgever het Hadboek looheffige er altijd op aslaat voor het al da iet verstrekke va ee obelaste vergoedig aa het persoeel, was het tot voor kort iet zeker of de Belastigdiest het stadput i het Hadboek zou volge of erva zou afwijke. Door de fiscus werd het Hadboek gezie als algemee voorlichtigsmateriaal. E zulk materiaal geeft iet dezelfde rechtszekerheid als ee beleidsbesluit. Staatssecretaris De Jager vod dit ee ogeweste situatie. Als werkgevers bij het akome va hu ihoudigsplicht fiacieel betalig Overheid gaat seller betale Heeft uw bedrijf de overheid als klat, da krijgt u voortaa misschie seller uw geld. De overheid heeft amelijk ee wes vauit het bedrijfsleve vervuld door de betaligstermij te verkorte. De betaligstermij was volges de Algemee Rijksikoopvoorwaarde-2008 (ARIV-2008) tot voor kort og 45 dage, maar is u gewijzigd i 30 dage. Omdat i de praktijk is gebleke dat 90 tot 95% va alle trasacties toch al bie 30 dage werd betaald, was het hatere va ig gebracht als u ee aaslag iet op tijd betaald heeft. Verloop heffigs- e ivorderigsrete i procete 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3, B-graphic afgaa op het Hadboek looheffige (e bijbehorede ieuwsbrieve e mededelige), moet dat voldoede zekerheid geve. Beseffe Het besluit Looheffige. Loo, vrijgesteld loo e vrije vergoedige e verstrekkige is daarom aagepast. De Belastigdiest volgt voortaa de hadelwijze va de werkgever. Allee als de verstrekte iformatie zo duidelijk ojuist is dat de werkgever dat i redelijkheid moest beseffe, is dat aders. ee betaligstermij va 45 dage i de voorwaarde iet lager redelijk. Ee aatal overheidsdieste hateerde og wel de termij va 45 dage. Politie Dat is u iet meer mogelijk. Elke overheidsdiest zoals gemeete, provicies, waterschappe, politie e bradweer moet zich aa de Algemee Rijksikoopvoorwaarde-2008 houde. U kut he erop aaspreke als zij dat iet doe. fiscaal omzetbelastig Belast verhure ka makkelijker I het maartummer va FA Redemet stod ee uitspraak va het Gerechtshof Amsterdam over het terugvordere va btw over betaalde huur. De uitspraak dateerde uit 2008, zodat door het gerechtshof ook de wetgevig va 2008 is toegepast. Keuze I het kader va de admiistratieve lasteverlichtig is er vaaf 2009 ee toevoegig i de Wet op de omzetbelastig 1968 opgeome. Deze toevoegig luidt: mits de verhuurder e de huurder blijkes de schriftelijke huurovereekomst daarvoor hebbe gekoze of i adere gevalle gezamelijk ee verzoek daartoe aa de ispecteur hebbe gedaa e overiges voldoe aa bij miisteriële regelig te stelle voorwaarde. Het opeme va ee bepalig i de huurovereekomst waaruit die keuze blijkt, is dus tegewoordig voldoede om de door de verhuurder i rekeig gebrachte btw terug te vordere. Uiteraard moet ook zij voldaa aa de overige voorwaarde om voor terugvorderig va omzetbelastig i aamerkig te kome. fiscaal uitstel Opieuw uitstel via BAPI vrage Regelt u als fiacial de aagifte ikomstebelastig e premies voor bijvoorbeeld de directie e heeft u hiervoor via BAPI uitstel aagevraagd? Da moet u dit hoogstwaarschijlijk opieuw doe. De Belastigdiest ko uitstelverzoeke die zij vóór 11 april heeft otvage iet verwerke. Heeft u dus voor 11 april al ee elektroisch uitstelverzoek verstuurd, da moet u dat ogmaals doe. U krijgt hierva verder gee bericht. Voor ee uitleg over BAPI verwijze wij u aar pagia 26. FA RENDEMENT

4 fiscaal verlieze verrekee met wiste uit het verlede of i de toekomst Verliesverrekeig is ee kleie troost De ecoomische crisis is pas i het ajaar va 2008 echt goed begoe, dus misschie valle de cijfers over boekjaar 2008 og mee e heeft de oderemig og gewoo wist gemaakt. Maar de cijfers over boekjaar 2009 kue er wel ees heel aders uit gaa zie. Mocht het bedrijf i 2008 echter al de rode cijfers igedoke zij of gaat dat i 2009 gebeure, da is er ee kleie troost. U mag voor de veootschapsbelastig het verlies verrekee met wiste uit het voorafgaade jaar. E als er da og verlies resteert, mag u het verlies i de toekomst met de komede ege jare verrekee met behaalde wiste. D Door de verliesverrekeig met wiste uit het voorgaade jaar komt er weer iets va de al betaalde veootschapsbelastig bij de oderemig terug. De wist wordt immers lager door de verrekeig. Het klikt simpel, maar i de praktijk blijkt dat verliesverrekeig erg taaie kost is zelfs voor de keers. Heel i het kort ka de huidige hoofdregel voor verliesverrekeig i de veootschapsbelastig als volgt worde geformuleerd. Ee verlies ka worde verreked met belastbare wiste die i voorafgaade jare (carry back) zij behaald da wel met belastbare wiste die i de volgede jare (carry forward) worde behaald. De verrekeig vidt plaats i de volgorde waari de verlieze zij otstaa e de wiste zij geote. Tot e met 2006 kode verlieze die de veootschap heeft gelede, worde verreked met wiste va de drie voorafgaade jare e met wiste va alle volgede jare. Met igag va 2007 is de termij va verliesverrekeig verkort aar éé jaar terug e ege jaar vooruit. Allee voor VOF s e eemaszake mag tot drie jaar terug verreked worde. Deze wetswijzigig heeft terugwerkede kracht e geldt dus ook voor verlieze die de veootschap tot e met 2006 heeft gelede. Versoepelig Horizotaal e verticaal verrekee Ook dergelijke verlieze zij dus og maar ege jaar voorwaarts verrekebaar. Voor verlieze die de bv heeft gelede tot e met 2002 geldt echter ee tegemoetkomig. Deze verlieze moge worde verreked met wiste die de bv behaalt tot e met Op 25 maart 2009 heeft het kabiet ee pakket crisismaatregele aagekodigd. I dit pakket is ee versoepelig va de verliesverrekeig opgeome. Zo kut I het oderstaade cijfermatige voorbeeld is de werkig va de horizotale e verticale verliesverrekeig weergegeve. Fiscale eeheid Moeder Dochter Verliesverrekeig Resteert Volgorde Jaar Carry back uit jaar 2 Jaar I jaar 1 wordt het verlies va de moedermaatschappij horizotaal verreked met de wist va de dochter, zodat ee fiscale-eeheidsresultaat va overblijft. I jaar 2 blijft a horizotale verrekeig ee verlies va over. Het verlies va jaar 2 ka vervolges verticaal over het jaar hee, via carry back worde verreked met het positieve resultaat va de fiscale eeheid i jaar 1. 4 FA RENDEMENT

5 u verlieze uit 2008 al op basis va ee schattig verrekee met wiste uit U hoeft dus iet te wachte totdat de aagifte 2008 gereed is, voordat verlieze kue worde verreked. Hierbij moet u wel bedeke dat dit slechts plae zij, die dus og ader uitgewerkt e goedgekeurd moete worde. Automatisch Oder de huidige regelig kue de verlieze e de wiste va de veootschappe die deel uitmake va ee fiscale eeheid voor de veootschapsbelastig met elkaar worde verreked alsof er sprake is va éé belastigplichtige. Ee fiscale eeheid tusse ee moederveootschap e ee dochterveootschap is allee mogelijk als de moederveootschap te miste 95% va de aadele bezit va de dochterveootschap. Als aa deze voorwaarde is voldaa, kut u er op elk momet voor kieze om de fiscale eeheid te late igaa. De fiscale eeheid gaat da i vaaf het momet waarop dat verzoek is gedaa, met ee maximale terugwerkede kracht va drie maade. De fiscale eeheid verbreekt automatisch als de betrokke bv s iet meer aa de voorwaarde voldoe. De fiscale eeheid ka echter ook op verzoek verbroke worde. Dit gebeurt da met igag va de datum va het verzoek. Bij ee fiscale eeheid is de moederveootschap aasprakelijk voor de belastigschulde va de dochterveootschappe. Bovedie wordt de wist gecumuleerd, waardoor er maar éé keer gebruikgemaakt ka worde va de lagere opstaptarieve i de veootschapsbelastig. Verticaal Zoals vermeld kut u bie ee fiscale eeheid de verlieze va de ee veootschap met de positieve resultate va ee adere veootschap verrekee. De verlieze moete da wel tijdes de duur va de fiscale eeheid zij otstaa. Deze verliesverrekeig bie hetzelfde jaar oemt me de horizotale verliesverrekeig. Als odaks de horizotale verlies- Voorbeeld verrekeig verlieze I het oderstaade voorbeeld vidt u stapsgewijs de systematiek va de verrekeig va verlieze. Dochter 1 heeft i jaar 1 ee voorvoegigsverlies. I jaar 2 is er ee fiscale eeheid gevormd tusse de moedermaatschappij e dochter 1. I jaar 3 is de bestaade fiscale eeheid uitgebreid met dochter 2 e dochter 3. Het egatieve resultaat va de fiscale eeheid tusse moeder e dochter 1 i jaar 2 wordt te opzichte va de uitgebreide fiscale eeheid i jaar 3 ook opgevat als ee voorvoegigsverlies. Fiscale eeheid Moeder Dochter 1 Dochter 2 Dochter 3 Jaar Jaar 2 FE M/D Jaar 3 FE M/D1/ D2/D Op het eerste gezicht zou me het positieve resultaat va de fiscale eeheid i jaar 3 met het verlies i jaar 1 e het verlies i jaar 2 wille verrekee. Voor de verrekeig va voorvoegigsverlieze moet echter de volgede methode worde toegepast: Dochter 1 heeft ee voorvoegigsverlies i jaar 1. De fiscale eeheid tusse moeder e dochter 1 heeft i jaar 2 ee verlies. I jaar 3 heeft de fiscale eeheid tusse moeder e dochter 1, 2 e 3 ee positief resultaat. Eerst moet het verlies va dochter 3 i jaar 3 zoveel mogelijk horizotaal worde verreked met de wiste va de veootschappe die gee voorvoegigsverlies hebbe. I dit geval is dat allee dochter 2, omdat aa de moeder het verlies va de fiscale eeheid tusse moeder e dochter 1 i jaar 2 wordt toegereked e dochter 1 over ee voorvoegigsverlies beschikt. Vervolges wordt het restat va het egatieve resultaat va dochter 3 ( ) horizotaal verreked met de resultate va de moeder. Fiscale eeheid Moeder Dochter 1 Dochter 2 Dochter 3 Jaar Jaar Jaar Salderig Salderig Jaar De itere horizotale verliesverrekeig is daarmee voltooid. De uitgagssituatie voor de verticale verliesverrekeig is dus als volgt: Fiscale eeheid Moeder Dochter 1 Dochter 2 Dochter 3 Jaar Jaar Jaar Vervolg op de volgede pagia FA RENDEMENT

6 Vervolg va de vorige pagia De verticale verliesverrekeig verloopt vervolges i de volgorde waari de verlieze zij otstaa. Eerst wordt het (oudere) voorvoegigsverlies va dochter 1 verreked via carry forward met het positieve resultaat va dochter 1 i jaar 3. Daara ka va het verlies va de fiscale eeheid i jaar 2 via carry forward worde verreked met de positieve resultate va de fiscale eeheid i jaar 3. verrekeig bie het jaar ee verlies overblijft, kut u het verlies i pricipe verrekee met de positieve resultate va het voorgaade jaar of de daaropvolgede ege jare. De verliesverrekeig over de jare hee wordt wel de verticale verliesverrekeig geoemd. Misbruik Fiscale eeheid Moeder Dochter 1 Dochter 2 Dochter 3 Jaar 1 0 Jaar Jaar Na verrekeig heeft dochter 1 gee zelfstadige voorvoegigsverlieze meer e resteert ee te verrekee voorvoegigsverlies va de moeder uit jaar 2 va Het verrekee va verlieze is ee stuk lastiger als u moet/kut verrekee met wiste of verlieze die zij otstaa vóórdat de fiscale eeheid tot stad kwam. Dit oemt me voorvoegigswiste of voorvoegigsverlieze. Zoder adere regelig zou u door ee verlieslijdede dochterveootschap op te eme i ee fiscale eeheid met ee wistgevede veootschap misbruik kue make va de grotere verliesverrekeigsmogelijkhede voor ee fiscale eeheid. De voor de voegig gelede verlieze va de dochterveootschap kut u immers i pricipe door carry forward verrekee met de wiste va de adere veootschappe bie de fiscale eeheid. Om misbruik te voorkome, is bepaald dat u ee voorvoegigsverlies allee mag verrekee met wist die aa de veootschap is toe te rekee die het voorvoegigsverlies heeft gelede. De resultate va de veootschappe va de fiscale eeheid moet u dus uitsplitse, om zo te bepale of u het voorvoegigsverlies kut verrekee. Om tot ee wistuitsplitsig te kome, moet u ee zelfstadige wistberekeig per veootschap make. Bij deze wistuitsplitsig moet u bepaalde trasacties elimiere die bie de fiscale eeheid hebbe plaatsgevode. Uitbreide Hierdoor wordt voorkome dat (bijvoorbeeld) bie de fiscale eeheid e dus obelast ee wistgevede oderemig wordt overgedrage aa ee veootschap met voorvoegigsverlieze. De wistsplitsigsregel gaat iet op als de bv beschikt over compesabele verlieze e de bv haar activiteite wil uitbreide door ieuwe activiteite i ee ieuw opgerichte dochterveootschap te starte. Als de bv met de ieuw opgerichte dochter vaaf oprichtigsdatum ee fiscale eeheid aagaat, worde de oude verlieze iet als voorvoegigsverlieze gezie. Verbreke Als de fiscale eeheid wordt verbroke e de dochterveootschap hiera wist maakt, ka de dochterveootschap haar eige (voorvoegigs)verlieze daarop i miderig brege. Ook kut u verlieze va de fiscale eeheid voor zover ze aa die dochterveootschap zij toe te rekee op gezamelijk verzoek va de moeder e de dochter i begisel aa de dochter meegeve. Verbrekig va ee fiscale eeheid I het oderstaade wordt ee voorbeeld gegeve va de verbrekig va ee fiscale eeheid waarbij aa de dochter verlieze worde meegegeve. Dochter Moeder Resultaat fiscale eeheid Jaar Jaar Vaaf jaar 2 make moeder e dochter deel uit va ee fiscale eeheid. I jaar 3 wordt deze fiscale eeheid verbroke. Het voorvoegigsverlies va de dochter gaat automatisch met haar mee a verbrekig. Moeder e dochter kue er daaraast voor kieze om het verlies va va jaar 2 aa de dochter mee te geve, waarmee de compesabele verlieze va de dochter aa het begi va jaar bedrage. Deze verlieze ka de dochter i de toekomst compesere. Niet eevoudig De verrekeig va verlieze over het tijdstip va aavag va de fiscale eeheid hee of bij verbrekig va de fiscale eeheid is iet eevoudig te bepale. Het gecosolideerde resultaat va de fiscale eeheid moet u uitsplitse i resultate va de afzoderlijke veootschappe, voordat u kut overgaa tot verrekeig. U kut atuurlijk fiscale hulp ischakele als u er zelf iet uitkomt. Drs. Maarte Scharreborg, Deloitte Belastigadviseurs Leeuwarde, 6 FA RENDEMENT

7 loozake eidheffig Extra beveiligig auto ka via eidheffig De kas is klei dat u werkzaam bet bij ee bedrijf dat actief is i ee gebied of brache waar de dreigig va otvoerig of terrorisme groot is. Maar als dat wel het geval is, ka het zij dat er i uw bedrijf éé of meerdere werkemers i gepatserde (persoe)auto s va de zaak rijde. De Belastigdiest heeft sids 1 maart 2009 de regels voor de bijtellig die betrekkig heeft op extra beveiligigsmaatregele va persoeauto s aagepast. Kogelvrij glas Door de fabrikat aagebrachte deur- of vloerbepatserig, doorrijbade e kogelvrij glas zij voorbeelde va extra beveiligigsmaatregele die oder de ieuwe regelig valle. Voor de looheffige mag de werkgever de belastig voor zij rekeig eme over het deel va de bijtellig dat toe te rekee is aa de extra beveiligigsmaatregele. Als u zich ook bezighoudt met de salarisadmiistratie, da kut u hiervoor de eidheffig voor moeilijk idividualiseerbaar loo toepasse. De grodslag voor het privégebruik wordt met hetzelfde bedrag verlaagd. Als de grodslag voor de bijtellig is verhoogd door maatregele voor de verkeersveiligheid, geldt de regelig iet. Toepasse Stel dat de grodslag voor de privébijtellig va ee persoeauto bedraagt. Va dat bedrag is besteed aa extra beveiligigsmaatregele. Als u de eidheffig voor moeilijk te idividualisere loo toepast, telt u per maad 1/12 va 25% va bij het loo va de werkemer. Aa eidheffig moet u vervolges per maad 1/12 va 25% va betale. Bij het iet toepasse va de eidheffig, moet u 1/12 va 25% over de volledige grodslag va per maad bij het loo va de betreffede werkemer telle. loozake compesatieregelig Compesatie voor zieke werkemer Om de drempel weg te eme voor het aaeme va oudere werkemers, is er ee wetsvoorstel igedied voor ee compesatieregelig. Als dit voorstel wordt aageome, krijgt uw werkgever vaaf 1 juli 2009 ee vergoedig voor de lookoste va oudere werkemers die lagdurig ziek zij. De regelig is va toepassig als ee werkemer vóór idiesttredig al miimaal 52 weke werkloos was e op 1 juli jaar of ouder is. De werkgever krijgt da ee compesatie va 70% va het UWV. Voorwaarde is dat de werkemer lager da dertie weke ziek is bie de eerste vijf diestjare. Als de wet wordt aagepast, gaat het om ee tijdelijke regelig die loopt tot 1 juli Teamwork i credit maagemet Vestig Fiace is de specialist die uw fiaciële vorderige uit hade eemt e uw debiteurebeheer i goede bae leidt. Of het u gaat om icasso, schuldbewakig e kredietiformatie of om detacherig, traiig e advies, wij beheerse elke methode om uw debiteurebeheer te perfectioere. Wij zij uw parter die optreedt waar het uttig is e begeleidt waar u het west. Oze jarelage keis e ervarig i alle sectore e regio s va het lad, wede wij daarvoor aa. Ethousiast zoeke oze professioele medewerkers telkes aar de beste maier om uw debiteure te beadere, met behoud va uw klatrelaties. Wij houde u 24 uur per dag, 7 dage per week op de hoogte va oze voortgag e resultate. Daaraast kut u ook rekee op oze ideeë e ispiratie. Meer iformatie over oze werkwijze e oze dieste vidt u op oze website: Voor vrage of ee persoolijke keismakig staa wij u graag te woord: HilVErsuM AlMErE-stAD AMstErDAM ApElDOOr HArDErWijk HEErEVEE s-hertogebosch 6908 VF advertetie.idd :05:25 FA RENDEMENT

8 cogres beperk de gevolge va de ecoomische crisis! Pompe of verzuipe U moet er als fiacial alles aa doe om uw orgaisatie veilig door de ecoomische crisis te loodse. De kas is bijvoorbeeld aawezig dat uw orgaisatie i deze fiacieel zware tijde haar belastigaaslage iet ka betale. E dat ka grote gevolge hebbe. Het ka ook zij dat u te veel belastig betaalt. Dat is atuurlijk helemaal zode va het geld. Hoe u dit kut voorkome, hoort u op het Natioaal Cogres Admiistratie dat FA Redemet op 26 mei voor u orgaiseert i het Beatrix Theater te Utrecht. H Het zevede Natioaal Cogres Admiistratie biedt u als vaouds weer veel praktische tips e advieze die u metee i uw dagelijkse werk kut toepasse. Zo moet u wete wat u moet doe als de orgaisatie haar belastigaaslage iet (op tijd) ka betale. Ee meldig va betaligsomacht biedt uitkomst, maar da moet die meldig wel tijdig plaatsvide. Bij ee te late meldig of helemaal gee meldig zij de gevolge eorm. I dat geval wordt de directie persoolijk aasprakelijk gesteld voor de belastigschulde va de oderemig. Boetes Belastig is sowieso ee kostepost waarop uw bedrijf og ka bespare. Maakt u voor de loobelastig bijvoorbeeld wel Programma Natioaal Cogres Admiistratie uur Debiteurerisico: tips om te zorge dat uw klate betale uur Bespare: goed kapitaalbeheer, door Rie Vik, seior maager groep Loobelastig bij Deloitte Belastigadviseurs uur Koffiepauze uur Oplossige voor de pesioecrisis, door Reé Graafsma, Respect Traiig & Opleidig uur Luchpauze uur Va miljoair tot kratejoge, door Sader de Kramer, hoofdredacteur Straatkrat uur Vereevoudigig loobegrip, door To Mertes, voorzitter praktijkgroep Looheffig & Arbeidsrecht bij Loyes & Loeff Advocate, Belastigadviseurs e Notarisse uur Uitreikig prijs Maager Fiaciële Admiistratie uur Theepauze uur Het voorkome va belastigschulde, door Erik Klop, belastigadviseur Visser & Visser Geoeg redee om te kome Er zij dus meer da geoeg redee om het zevede Natioaal Cogres Admiistratie op 26 mei a.s. te bezoeke. E voor de prijs hoeft u het iet te late. Als lezer va FA Redemet krijgt u maar liefst 250 kortig e betaalt u slechts 325 (ormale prijs: 575). Daaraast krijge uw collega s ee extra kortig va 50. Zij betale dus maar 275 per persoo. De vierde deelemer va dezelfde orgaisatie betaalt zelfs maar 95. Het NCA vidt plaats i het Beatrix Theater i Utrecht. Meer iformatie é ee formulier om u aa te melde, vidt u op optimaal gebruik va de afdrachtvermiderige e premiekortige? Ook door middel va het juist toepasse va de diverse eidheffige kut u veel geld bespare voor uw orgaisatie. Beut dus alle fiscale mogelijkhede! Bovedie gaa er ook og adere dige veradere i de salarisadmiistratie. Weet u bijvoorbeeld wat de gevolge zij va éé loobegrip? E hoe komt de ieuwe looaagifte per 2010 eruit te zie? Zorg ook dat u op de hoogte bet va het ieuwe boetebeleid i de loobelastig. Betale I FA Redemet heeft u kue leze dat er tijdes het cogres ook veel aadacht is voor debiteurerisico s e de pesioecrisis. U krijgt iet allee veel tips om te zorge dat uw klate betale, maar u hoort ook hoe uw orgaisatie de pesioecrisis het hoofd ka biede. 8 FA RENDEMENT

9 fiscaal omzetbelastig Akkoord over laag btw-tarief fiacieel kartelvormig I Brussel is ee akkoord bereikt tusse de EU-miisters va Fiacië over de toepassig va het lage btw-tarief va 6% over bepaalde producte e dieste. De tijdelijke regelig voor kappers, schilders, restaurats, schoemakers e glazewassers die volged jaar zou aflope is door het bereikte akkoord ee defiitieve regelig geworde. Het verlaagde btw-tarief is eveees va toepassig op oderhoudskoste va alle huize e iet allee voor huize va 15 jaar e ouder. Op verzoek va Nederlad e Zwede valle studieboeke met ee cd-rom of ee cursus op dvd bijvoorbeeld voortaa ook oder het verlaagde tarief. De EU-miisters verschilde va meig over het pla, maar volges staatssecretaris De Jager va Fiacië werde de lade die tege het pla ware overtuigd door het argumet dat gee ekel lad verplicht is voor de afgesproke dieste e producte het lage btw-tarief te rekee. Lade moge dus besluite om gewoo het hoge tarief te hatere. Crisispakket Of i Nederlad de oderhoudskoste voor alle woige oder het verlaagde btwtarief gaa valle, is da ook og iet beslote. Het zou als tijdelijke stimulerigsmaatregel igezet kue worde i het crisispakket. Het doel va de btw-regelig is dat de ecoomie e de werkgelegeheid gestimuleerd wordt. Tijdes de EU-top va de regerigsleiders medio maart i Brussel is het akkoord officieel bekloke. Verkope als combiatie is voortaa toegestaa Biekort mag uw oderemig same met oderemige uit dezelfde bedrijfstak producte gaa verkope. Daardoor kue kleie bedrijve ee sterker frot vorme tege grote oderemige. De Tweede Kamer is kort gelede akkoord gegaa met ee iitiatief wetsvoorstel. Cocurrere De bedoelig va het voorstel is dat de oderhadeligspositie va kleie e middelgrote bedrijve versterkt wordt, zodat zij beter kue cocurrere met de grote joges. Door het verruime va de zogeoemde bagatelbepalig moet dit mogelijk worde. De uitbreidig va deze bepalig houdt i dat groepe oderemige e oderemers met ee gezamelijk marktaadeel va maximaal 10% (u is dat 5%) toestemmig krijge om verkoopcombiaties te vorme e dat de gezamelijke omzet iet lager aa greze gebode is. Nu bedraagt de gezamelijke omzet og maximaal 40 miljoe. MKB-Nederlad is blij met het besluit. Zij zij al jare bezig om de macht va de grote oderemige op de markt te beperke. fiscaal omzetbelastig Btw i de EU vaaf 2010 Als uw oderemig iteratioaal zake doet, kut u vaaf 2010 te make krijge met adere regels met betrekkig tot de btw. Om het voor bedrijve makkelijker te make om dieste af te eme of te verrichte i het buitelad, wordt de regelgevig voor de omzetbelastig i 2010 aagepast. Het jaar 2009 is voor uw gevoel misschie og maar et begoe, maar als u veratwoordelijk bet voor de aagifte omzetbelastig, is het verstadig toch alvast aa de slag te gaa met de voorbereidige. De Europese Commissie heeft beslote met igag va 1 jauari 2010 belagrijke wijzigige i de regelgevig door te voere voor het berekee va btw over dieste tusse oderemers i verschillede lade. U krijgt te make met deze wijzigige als uw bedrijf dieste levert aa buiteladse opdrachtgevers, als uw bedrijf dieste ikoopt va buiteladse oderemers of als u op dit momet btw terugvraagt i adere lade. Adersom De belagrijkste veraderige waarmee u te make kut krijge, zij: Vaaf 2010 moet iet ú maar uw klat de btw afdrage. De dieste zij da belast i het lad va uw opdrachtgever. Mometeel is het og adersom. Ee diest die u levert aa ee opdrachtgever i het buitelad, is belast i Nederlad (lad va de leveracier). Als uw bedrijf ee rechtspersoo is die iet belastigplichtig is voor de omzetbelastig maar wel dieste ikoopt bij leveraciers i het buitelad, moet u vaaf volged jaar de btw op die igekochte dieste op aagifte voldoe. Het is vaaf 2010 iet meer geoeg om allee aagifte te doe va de btw als u iteratioale dieste verleet of afeemt. U moet da ook ee opgaaf (of listig ) idiee va de dieste die uw bedrijf heeft verricht aa klate met ee btw-idetificatieummer. De listig is te vergelijke met de opgaaf itracommuautaire leverige voor de leverig va goedere. U hoeft gee verzoek tot teruggaaf va buiteladse btw meer i te diee bij de belastigdiest i het buitelad. Met igag va 2010 kut u dat elektroisch doe via ee portal va de Nederladse Belastigdiest. De fiscus stuurt het verzoek door aar de buiteladse belastigdiest. >>> FA RENDEMENT

10 fiscaal aamerkelijk belag <<< Het kabiet wil ergeris bij oderemers voorkome e hoopt op mider discussies met buiteladse belastigdieste. De verwachtig is dat de uitbetalig ook seller zal worde omdat de buiteladse dieste rete moete vergoede als ze te laat betale. Extra koste Om u zo goed mogelijk voor te bereide op de veraderige i de btw-wetgevig, kut u alvast wel iets doe. Als u ovoldoede igesteld bet op de wijzigige, ka dat extra koste met zich meebrege of moet uw bedrijf oodig btw betale. Probeer dus tijd vrij te make om de volgede zake te doe: a. Maak ee ivetarisatie va de dieste die u verleet aa of ikoopt i het buitelad. b. Ga a of de igekochte dieste gereorgaiseerd moete worde. Als er gee (volledig) recht op btw-aftrek is, ka dat amelijk grote gevolge hebbe voor uw bedrijf. c. Is de huidige oderemigsstructuur igericht volges de btw-wetgevig va u? Zo ja, da is het misschie odig om die structuur aa de ieuwe regels aa te passe. d. Zorg ervoor dat het IT-systeem tijdig geschikt is om de verplichte opgaaf (listig) te make. e. Cotroleer of u og verzoeke voor btw-teruggaaf i het buitelad moet idiee vaaf 2010 e welke codes u aa de uitgave moet toekee. f. Licht uw werkgever e uw collega s op de afdelig i over de wijzigige. De regels om de plaats va diest vast te stelle worde met igag va 2010 ee stuk eevoudiger. Op oderstaade uitzoderige a, zij deze dieste voortaa belast i het lad waar de afemer gevestigd is. Gee verstrekkig zekerheid aa fiscus bij emigratie Als uw werkgever aamerkelijkbelaghouder is va ee veootschap e hij va pla is te emigrere, moet u eve verder leze. De Hoge Raad heeft zich olags uitgesproke over ee aatal zake die betrekkig hadde op de coserverede aaslag bij de emigratie va aamerkelijkbelaghouders. Uitstel Bij emigratie bie de EU wordt aa aamerkelijkbelaghouders ee coserverede aaslag opgelegd voor de waardestijgig va de aadele i de vorm va wist uit aamerkelijk belag. Sids 2004 wordt daarbij tegelijkertijd uitstel va betalig verleed. Aa dat uitstel va betalig is de voorwaarde verbode dat de aadele iet bie tie jaar worde verkocht of vervreemd. Als dat wel gebeurt, wordt het uitstel va betalig igetrokke. Bij emigratie aar ee lad buite de EU moest de aamerkelijkbelaghouder echter expliciet om uitstel va betalig vrage e zekerheid verstrekke voordat uitstel werd verleed. Volges het Hof va Justitie va de Europese Gemeeschap is deze voorwaarde i strijd met het EGrecht. Vergoede De Hoge Raad was het daarmee ees, zodat de Nederladse Staat de koste voor het verstrekke va de beodigde zekerheid moet vergoede aa de emigrate. De rechtsgevolge va de opgelegde coserverede aaslage moete volges de Hoge Raad wél volledig i stad blijve. Dit beteket dat bij verkoop of vervreemdig va de aadele bie tie jaar a emigratie, de fiscus alsog de belastig over de wist uit aamerkelijk belag ka ivordere. Uitzoderige Op elke regel zij uitzoderige. Dat geldt ook voor de ieuwe btw-regels. Hieroder volgt ee opsommig va dieste die iet oder de ieuwe regels valle e dus belast blijve op de plaats waar de diest wordt verricht: dieste die te make hebbe met oroerede zake (bijvoorbeeld oderhoudswerkzaamhede e taxaties); dieste die verbad houde met persoevervoer; verhuur va vervoermiddele voor korte duur (maximaal dertig dage); restaurat- e caterigdieste; dieste die te make hebbe met sport, cultuur, artistieke, weteschappelijke e oderwijsactiviteite e adere eveemete. fiacieel spare Garatie va blijft De tijdelijke garatie voor spaarders die door het kabiet i oktober vorig jaar werd verhoogd tot , blijft bestaa. Als ee bak omvalt, is het geld tot dat bedrag gegaradeerd voor ee spaarder. De maatregel zou eigelijk maar ee jaar dure, amelijk tot oktober Maar de Europese miisters va Fiacië hebbe recet ee wijzigig aageome i de richtlij voor het depositogaratiestelsel, waari bepaald is dat alle lidstate vaaf 31 december 2010 verplicht zij ee dekkig te geve va Adere dekkig I de tusseliggede periode va oktober 2009 tot 31 december 2010 wordt i Nederlad de depositogaratie iet gewijzigd. Adere lidstate moge tot 31 december 2010 ee adere dekkig biede, maar die mag iet lager zij da FA RENDEMENT

11 Maagemetfee is gee zelfverrijkig Als uw bedrijf va pla is om ee bestuurder va ee veootschap aasprakelijk te stelle op grod va de Beklamel-orm, kut u maar beter zorge dat u voldoede oderbouwig voor die beschuldigig heeft. Volges die orm is ee bestuurder va ee veootschap aasprakelijk voor de schade die ee cotractspartij va de veootschap lijdt als de betreffede bestuurder bij het aagaa va de verplichtig gelet op de feite e omstadighede wist of behoorde te wete dat de veootschap die verplichtig iet zou kue akome. De vorderig va ee verhuurder va ee bedrijfspad werd i ee recete uitspraak va de rechtbak i Dordrecht afgeweze. De bv die het pad voor vijf jaar zou hure, was al bie ee jaar failliet. De verhuurder stelde dat adere crediteure va de veootschap ee voorkeursbehadelig hadde gekrege e dat er sprake was va zelfverrijkig va de bestuurders. Otwikkelig Op 28 april 2007 werd ee vijfjarige huurovereekomst geslote tusse de verhuurder e ee star- tede oderemig die bezig was met het otwikkele va ee ieuw product. De huur bedroeg per maad. De otwikkelig va het product duurde echter veel lager da verwacht, waardoor er gee ikomste uit verkoop biekwame. Op 25 februari 2008 werd de huurder failliet verklaard. De huurovereekomst werd door de curator op 29 februari 2008 opgezegd. De verhuurder vorderde ee gematigd bedrag va voor huur over twee jare e bijkomede koste. Volges de verhuurder ware de bestuurders va de huurder op grod va de zogeoemde Beklamel-orm aasprakelijk om de schade te vergoede. Voortrekkerij De rechter dacht daar aders over. Alle crediteure ware etjes betaald tot december 2007 e pas op het momet dat duidelijk werd dat het product er iet gig kome, zij ze gestopt met het uitbetale va de fee. Va eige zelfverrijkig of voortrekkerij was da ook gee sprake volges de rechter. Rechtbak Dordrecht, 11 maart 2009, LJN: BH5944 Gee avas bij te late betaligsopdracht U kut maar beter iet blid vertrouwe op de selheid va overschrijvig door uw bak als het om betale va belastig gaat. Wat als de datum va bijschrijvig op de rekeig va de Belastigdiest 1 maart is i plaats va 28 februari, is dat aa u te wijte e iet aa de bak. Moeite Aa ee maatschap werd ee verzuimboete opgelegd va 195. Over het tijdvak jauari 2007 moest de maatschap volges de aagifte omzetbelastig ee bedrag va betale. Op 27 februari 2007 a uur heeft de maatschap dat bedrag via ee elektroische betaligsopdracht overgeboekt aar de rekeig va de Belastigdiest. Met boekdatum 28 februari 2007 is het bedrag va afgeschreve va de rekeig. Maar de datum va bijschrijvig op de rekeig va de Belastigdiest was 1 maart Te laat dus. Bezwaar tege de opgelegde verzuimboete bij de Ispecteur e beroep bij de rechtbak leverde iet de geweste uitspraak op. De maatschap stelde hoger beroep i bij het gerechtshof met ee beroep op afwezigheid va alle schuld (avas). Bijschrijvig Naar het oordeel va het hof ko de maatschap iet aaemelijk make dat de maatschap alle zorg heeft betracht die redelijkerwijs verwacht mag worde om te zorge dat de betalig op tijd zou zij. De maatschap had tot het allerlaatste momet gewacht om ee betaligsopdracht te doe. Er was dus gee ekele marge voor als er iets mis zou gaa. Ook met de tijd tusse het afschrijve va de rekeig va de betaler e de bijschrijvig op de rekeig va de otvager was gee rekeig gehoude. De verzuimboete werd gehadhaafd. Gerechtshof Arhem, 4 februari 2009, LJN: BH2873 FA RENDEMENT

12 loozake cafetariasysteem ka aazielijke kostebesparig oplevere Loobestaddele zij et voetbalplaatjes Hoewel bedrijve i deze tijd zeer gevoelig zij voor koste e i het bijzoder lookoste zij de meeste oderemige zich er iet va bewust dat ze deze koste aamerkelijk kue verlage. Door het uitruile va arbeidsvoorwaarde bie ee cafetariasysteem ka ee werkgever aazielijk op de lookoste bespare. AAls bruto loocompoete worde igeruild voor ee obelaste vergoedig of verstrekkig, wordt i pricipe ook het premieloo voor de looheffige verlaagd. Dat leidt vervolges tot ee verlagig va de premielaste. Vawege de realiteitswaarde va ee cafetariasysteem kut u ook de loogerelateerde betalige (zoals de vakatietoeslag) everedig verlage. Dat bespaart uw bedrijf dus óg meer geld. Overiges heeft ee e ader ook gevolge voor de ikomesafhakelijke uitkerige, zoals ee WW- of WIAuitkerig. Gemiste kase Sids 1 jauari 2009 mag u de ziektekoste die de verzekeraar iet vergoedt iet lager obelast vergoede aa werkemers. Tot die tijd bode sommige werkgevers hu werkemers de mogelijkheid om de (soms aamerkelijke) ziektekoste te verruile. Soms gig het wel om ee paar duized euro voordeel per werkemer! Maar zelfs ee klei bedrag zoals het wettelijk eige risico va 150 had bij verruile bij ee modaal ikome al Ee cafetariasysteem moet wel aa ee aatal eise voldoe. Ekele belagrijke regels zij: Er moet ee reglemet zij. I pricipe moet het gaa om afsprake die voor ee korte termij (maximaal éé jaar) gelde e dus gee permaet karakter hebbe. Miimaal 75% va de werkemers moet va de regelig gebruik kue make. Aders gezegd: iet meer da 25% mag va deelame worde uitgeslote. Dat bijvoorbeeld 50% va het persoeel iet voldoet aa de eise ee salarisverbeterig igehoude va 0,5%. Over zulke percetages maakt me zich bij cao-oderhadelige of i het koopkrachtplaatje vaak eorm druk, terwijl vrijwel alle werkgevers deze mogelijkheid tot verruile gewoo hebbe late ligge! E dat terwijl door het verruile va allee al het wettelijk eige risico ee werkgever met 200 werkemers ook og ees zo aa laste zou hebbe bespaard! voor ee fiets va de zaak, doet daar overiges iets aa af. Het jaarloo mag door het verruile va brutoloo iet oder het miimumloo kome. Iedere fulltime werkemer moet mistes viermaal het aatal ure of dage per week aa vakatie kue opeme i éé jaar. Allee het meerdere mag worde verruild. I pricipe mag allee toekomstig loo worde igezet. Met betrekkig tot stuwmere aa verlof is het algemee aavaard dat deze (bovematige) vakatierechte uit het verlede ook verruild moge worde. Misverstade Aagezie de meeste doele met verlof of door verlagig va het brutosalaris worde gefiacierd, geeft uitruile ee aazielijk fiscaal voordeel. De Belastigdiest heeft da ook verplicht gesteld dat er ee reglemet wordt opgesteld. Ee goed reglemet bevat regels die door hu eeduidige formulerig duidelijkheid scheppe voor zowel de werkemer als de werkgever e die zo mi mogelijk aaleidig geve tot discussie. Otbreke zulke richtlije, da zal dit zeker leide tot misverstade maar ook evetueel tot probleme met de fiscus e het Uitvoerigsistituut Werkemersverzekerige (UWV). Het is raadzaam om het reglemet vooraf aa de Belastigdiest voor te legge voor de fiscale toetsig. Dit is echter iet verplicht. Wel is het aa te rade om het cafetariasysteem i ieder geval same 12 FA RENDEMENT

13 Reglemet I het reglemet worde alle voorwaarde vastgelegd voor deelame aa het cafetariasysteem, zoals: Wat is de looptijd va het reglemet e waeer gaat het i? Welke arbeidsvoorwaarde kue worde geruild? Mag iederee deeleme of zij er uitzoderige? Gelde voor parttimers e tijdelijke krachte dezelfde rechte als voor fulltimers? Moge bepaalde arbeidsvoorwaarde allee geruild worde tege ee ader met ame geoemd doel? met ee adviseur op te zette e vóór de daadwerkelijke ivoerig te late toetse door ee fiscaal deskudige. Aadacht Populaire doele i het cafetariasysteem zij oder adere de fiets, reiskoste e bedrijfsfitess. De obelaste vergoedig va de telewerkplek krijgt ook steeds meer aadacht. Bij ee bedrijf waar weiig werkemers werke, kut u ee e ader misschie og bijhoude op papier. Is uw oderemig wat groter, da is het hadiger om speciale software te gebruike. Werkemers kue da via de computer bijvoorbeeld zelf aageve welke arbeidsvoorwaarde ze wille ruile. Berekeige Wil uw orgaisatie ee cafetariasysteem ivoere, da is er ee implemetatiepla é ee projectleider (flexcoördiator) odig. De flexcoördiator moet zich bezighoude met de take die om aadacht vrage, ook a de implemetatie. Deze take zij oder adere: alle voorlichtig e odersteuig met betrekkig tot de werkig va het keuzepakket e de cosequeties; het orgaisere e geve va voorlichtigssessies e bijeekomste; Ka het kope va tijd allee als de leidiggevede ermee akkoord gaat? Zij bepaalde keuzes tijdelijk geldig (dus allee voor het lopede jaar) of zij ze blijved tot ee volgede mutatie? Zij er limiete aa bepaalde keuzes of moge arbeidsvoorwaarde obeperkt (bie de wettelijke greze) worde geruild? Wat is de waarde va het verkope va ee dag e geldt voor het kope eezelfde waarde? Waar kue betrokkee terecht bij ee verschil va meig? het opstelle va ee vraag-atwoordmodel dat op de meest voor de had liggede vrage atwoord geeft (FAQ/ Q+A) e het actualisere hierva; het tijdes de keuzeperiode fuctioere als helpdesk voor het persoeel voor het beatwoorde va vrage over berekeige; het actualisere va het voorlichtigsmateriaal, waaroder het reglemet, voorlichtig op het itraet, evetuele gebruikershadleidig et cetera; op de hoogte blijve va de otwikkelige i de markt, de ervarige va soortgelijke bedrijve e maatregele va de overheid die fiscale voor- of adele kue hebbe; het aalysere e evaluere va de gemaakte keuzes e het vaststelle of ieder doel op zich voldoet aa de verwachtige; voorbereide e afeme va ee equête of tevredeheidoderzoek, als voorbereidig op ieuwe keuzeperiode; rapportage va de evetuele verlagig va de werkgeverslaste (vrijval) e het doe va voorstelle voor het evetueel terugsluize hierva i bijvoorbeeld ee persoeelsfods; het selectere va ieuwe broe e doele e het vaststelle va de uitruilwaarde daarva, de cosequeties e de voordele voor de orgaisatie, de werkemer e het algemee ut; het bijhoude va het procedureboek. U kut het opstelle va het implemetatiepla e de coördiatie ook uitbestede aa ee extere deskudige, bijvoorbeeld uw accoutat of ee gespecialiseerd looadviesbureau. Maakt uw bedrijf gebruik va cafetariasoftware, da bet u als admiistrateur ook veratwoordelijk voor het aalevere va ee correcte dataset met werkemersgegeves voor het olie keuzesysteem. Nog belagrijker is het correct verwerke va alle mutaties, het cotrolere va alle verplichte formuliere e het bijhoude va de saldi. Ispae Juist de afdelige die zich moete ispae voor de implemetatie zoals de (salaris)admiistratie e de afdelig cotrollig worde vaak tot kort voor de ivoerig oweted gehoude! E dat terwijl u juist zo goed va diest kut zij bij de admiistratieve orgaisatie e cotrole, het vaststelle va optimaal gebruik va alle mogelijke doele e het berekee va de vrijval va werkgeverslaste. De ivoerig va flexibele beloig staat of valt met ee goede commuicatie e logistiek. Kortom: het is ee belagrijk project dat om ee juiste aapak vraagt. Zorg dat u op de hoogte wordt gehoude va de vorderige! Adries F. Bogers, directeur va FreeBeas BV, Gevolge pesioe Ee verlagig va het loo i geld door het uitruile va arbeidsvoorwaarde had tot voor kort vrijwel altijd gevolge voor de pesioegrodslag. Staatssecretaris De Jager va Fiacië heeft echter ee half jaar gelede ee besluit gepubliceerd waari staat dat u bij uitruil va loobestaddele ee verlagig va het pesioegeved loo achterwege mag late. Dat dit iet meer verplicht wordt gesteld, beteket overiges iet dat het iet meer is toegestaa. FA RENDEMENT

14 Bepaalt gemeete zelf de regels? Wij wille os bedrijf uitbreide met ee grote opslagloods. Hiervoor is atuurlijk ee bouwverguig odig die we bij de gemeete moete aavrage. Mag elke gemeete zelf bepale hoeveel legeskoste ze daarvoor i rekeig bregt of zij daar regels voor? Als u ee bouwverguig aavraagt, bet u iderdaad overgeleverd aa de gemeete waar u va pla bet te gaa bouwe. Maar er zij wel regels waar gemeete zich aa moete houde. Elke gemeete is gebode aa de Gemeetewet. Op grod va artikel 229 va die wet stelt de gemeete ee verordeig op met daarbij behorede tarievetabel. De meeste gemeete hatere voor het verlee va ee bouwverguig ee vast bedrag met daarbij ee percetage va het bedrag waarvoor gebouwd gaat worde. Ee bedrijf uit Vlissige vod dat ee bedrag aa leges va ruim voor ee loods va 8 miljoe iet door de beugel ko e maakte bezwaar. Zij was het iet ees met de hoogte va de leges, omdat het iet i verhoudig zou staa tot de diest die de gemeete verleede. Grod Er werd geprocedeerd tot aa het gerechtshof. Maar het hof ko allee afgaa op wat i de verordeig va de gemeete was bepaald e op grod daarva was het bedrag correct. Artikel 229b va de Gemeetewet geeft aa dat de totale opbregst va alle leges same iet meer mag zij da de totale koste va alle dieste waarvoor leges bereked worde. Het is dus verstadig u vooraf goed te late iformere door de gemeete. Ka ee freelacer iees toch ee arbeidsovereekomst hebbe? Bij os bedrijf is er regelmatig behoefte aa specifieke vakkeis. Omdat het daarbij meestal om projectmatige werkzaamhede gaat, hure wij da ee freelacer i. Hoe kue wij voorkome dat de Belastigdiest ee aheffig oplegt voor looheffige? U moet bij het ihure va ee freelacer altijd voorzichtig zij. Er mag amelijk gee sprake zij va ee arbeidsovereekomst. De Belastigdiest ka achteraf cocludere dat er tóch sprake was va ee (fictieve) arbeidsovereekomst e alsog ee aaslag oplegge voor het betale va looheffige over het bedrag dat u aa de freelacer heeft uitbetaald. Of er sprake is va ee (fictieve) arbeidsovereekomst bepaalt de fiscus aa de had va de volgede criteria: U betaalt loo aa de freelacer. Er is sprake va ee gezagsverhoudig. De freelacer moet de arbeid persoolijk verrichte e mag zich iet late vervage. Het afsluite va ee cotract tusse de opdrachtgever e de freelacer is voor de Belastigdiest iet altijd voldoede om het aawezig zij va ee (al da iet fictieve) arbeidsovereekomst uit te sluite. Verrassige De Verklarig arbeidsrelatie (VAR) biedt misschie uitkomst. Deze verklarig maakt duidelijk wat voor ikomste de freelacer geiet e hoe de arbeidsrelatie tusse u e de freelacer is. Als de freelacer u ee VAR-wuo (wist uit oderemig) of ee VARdga geeft, hoeft u gee looheffige i te houde. Maar als u ee VAR-row (resultaat uit overige werkzaamhede) otvagt, heeft u og altijd gee garatie met betrekkig tot de looheffige. U zult da i overleg moete met de Belastigdiest om verrassige achteraf te voorkome. Vraag aast de VAR ook altijd ee kopie va het legitimatiebewijs va de freelacer e bewaar die i uw admiistratie. 14 FA RENDEMENT

15 loozake jaarloogegeves Vagetregelig Walvis verlegd Misschie otvagt uw bedrijf ook dit jaar weer ee uitodigig om over het jaar 2008 de jaarloogegeves te verstrekke. De zogeoemde vagetbepalig voor het opvrage va deze gegeves is amelijk tijdelijk verlegd. De ispecteur zal allee i uitzoderigsgevalle gebruikmake va de mogelijkheid om gegeves op te vrage. Als uw bedrijf eid maart of begi april 2009 zo verzoek otvagt va de Belastigdiest, moet u zorge dat de gevraagde gegeves vóór 1 mei 2009 (elektroisch) igestuurd zij. fiscaal omzetbelastig Carrouselfraude met btw i EU vraagt om stregere aapak Als uw bedrijf goedere over de gres ikoopt of verkoopt, moet u de directie waarschuwe om voorzichtig te zij bij het selectere va de partije met wie uw bedrijf zake doet. Voor u het weet, is de oderemig betrokke bij carrouselfraude. Rapport Het vervoere va goedere va het ee lad aar het adere e weer terug komt vaak voor. Als éé va de partije gee btw betaalt e de volgede partij vraagt wél btw terug, is er sprake va carrouselfraude. De rekekamers va de EU-lidstate e va de Europese Rekekamer hebbe toegegeve dat er beter samegewerkt moet worde om de gresoverschrijdede btw-fraude effectiever te bestrijde. E de belastig- Sids jauari 2006 (aavag operatie Walvis ) worde de gegeves uit de aagifte looheffige vastgelegd i de polisadmiistratie. Operatie Bij de start va die operatie is ee vaget gecreëerd om evetuele probleme op te kue losse. De bruikbaarheid va de gegeves wordt steeds beter, maar og iet alle beodigde gegeves kue achterhaald worde. Daarom heeft staatssecretaris De Jager va Fiacië beslote de tijdelijke vagetregelig te verlege. dieste moete olie gegeves va ee trasactie kue raadplege. Nu ka dat allee achteraf via de totaalgegeves va leverige i ee bepaalde periode. Dit staat i het rapport dat de Algemee Rekekamer heeft opgesteld aar aaleidig va ee gezamelijk oderzoek met België e Duitslad. I het rapport staa vijftie aabevelige die staatssecretaris De Jager va Fiacië heeft overgeome. Ee va die aabevelige is het hoofdelijk aasprakelijk stelle va veroordeelde btw-fraudeurs voor betalig va otdoke btw. De Jager wil dat de EUwetgevig aagepast wordt om de fraude beter aa te kue pakke. Op 12 maart 2009 is het rapport aar de Tweede Kamer gestuurd. accoutacy jaarrekeig U heeft og ruim zes weke Ook i tijde va crisis blijve de wettelijke regels va toepassig. Bie vijf maade a afloop va het boekjaar moet iedere bv de jaarrekeig opgemaakt hebbe. Over het boekjaar 2008 moet dat dus vóór 31 mei 2009 gedaa zij. Allee als het boekjaar va de oderemig iet gelijk loopt met het kalederjaar maar op ee adere datum eidigt da 31 december, is ee adere datum va toepassig. De veratwoordelijkheid voor het tijdig opmake va de jaarrekeig ligt bij het bestuur va de rechtspersoo. Dit is geregeld i het Boek 2 Titel 9 va het Burgerlijk Wetboek. De termij va vijf maade voor het opmake va de jaarrekeig ka allee door de algemee vergaderig va aadeelhouders (ava) va de bv worde verlegd met zes maade. Als de ava toestemmig geeft om de termij te verlege, moete va de ava otule opgemaakt e bewaard worde. De ava zal ee uitstel allee goedkeure als er sprake is va bijzodere omstadighede. Het zal voor u gee ieuws zij dat het opmake va de jaarrekeig meer ihoudt da het verzamele va cijfertjes. Om de putjes og eve op de spreekwoordelijke i te zette heeft FA Redemet ee paar aadachtsgebiede voor u geselecteerd. Regeldoolhof I formele zi bestaat het opmake va ee jaarrekeig uit: het samestelle va de balas; het samestelle va de wist- e verliesrekeig; het opstelle va ee toelichtig. U moet zich daarbij echter aa diverse regels houde. U moet Termije jaarrekeig voor ee bv Opmake Vaststelle Depoere 5 maade a afloop boekjaar 11 maade bij verlegig gee wettelijke termij 8 dage a vaststellig >>> direct als vaststelle later da 2 maade a opmaak plaatsvidt (uiterlijk 7 of 13 maade a afloop boekjaar) FA RENDEMENT

16 fiscaal bijtellig <<< volges het Burgerlijk Wetboek de gegeves zo presetere dat de gebruiker va de jaarrekeig ee dermate goed izicht krijgt dat hij zich ee veratwoord oordeel ka vorme omtret het vermoge e het resultaat, de liquiditeit e de solvabiliteit. Het Burgerlijk Wetboek bevat per balaspost adere voorschrifte. Modelle waarbij voorschrifte staa over oder meer de ummerig, het lettertype e de splitsig zij opgeome i het Besluit Modelle Jaarrekeig (BMJ). Het BMJ heeft de kracht va ee wet e moet verplicht toegepast worde door de veootschappe die i dit besluit zij geoemd. Daaraast zij de richtlije die de Raad voor de Jaarverslaggevig publiceert va belag. Al met al ee behoorlijk regeldoolhof. Gelukkig kut u hierover iformatie krijge bij de accoutat va de oderemig. Uiterste Bij de termije die va toepassig zij op de jaarrekeig oemde wij al de uiterste datum dat de jaarrekeig opgemaakt moet zij. Maar de ava moet de jaarrekeig ook og vaststelle. Daarvoor geldt gee wettelijke termij. Voor de uiterste datum waarop de jaarrekeig gedepoeerd moet zij bij de Kamer va Koophadel is de vaststelligsdatum wel degelijk va belag. Als de ava amelijk lager wacht da twee maade met de vaststellig, moet u de opgemaakte jaarrekeig tóch publicere. U moet da zorge voor ee vermeldig op de jaarrekeig dat deze og iet is vastgesteld. Na vaststellig moet depoerig bie acht dage plaatsvide. Bij ee boekjaar dat gelijk is aa ee kalederjaar is de laatste datum voor depoerig dus altijd 31 juli va het daaropvolgede jaar. Pas a ee verlegigsbesluit door de ava weges bijzodere omstadighede eidigt de termij voor het opmake va de jaarrekeig elf maade a afloop va het boekjaar e de termij voor het depoere daarmee 13 maade a afloop va het boekjaar. Voor het boekjaar 2008 is dat a verlegig da 31 jauari Termij voor v maar vier maade De geoemde termij va vijf maade a afloop va het kalederjaar om de jaarrekeig op te make is iet lager va toepassig voor aamloze veootschappe. Op 1 jauari 2009 zij amelijk de belagrijkste bepalige va de Europese Trasparatierichtlij i werkig getrede. Voor ee Nederladse beursgeoteerde v geldt vaaf het boekjaar 2008 dat de termij voor het opmake va de jaarrekeig is verkort tot vier maade a afloop va het boekjaar. Dit is opgeome i hoofdstuk 5.1A va de Wet op het fiacieel toezicht (Wft). Protest tege hogere bijtellig voor oude auto va de zaak Het geiale idee om de bijtellig voor het privégebruik laag te houde door ee auto va vijftie jaar of ouder als bedrijfsauto aa te schaffe, blijkt toch mider leuk uit te gaa pakke. Tot u toe mocht u de dagwaarde va zo auto als basis eme voor de 25%-bijtellig voor het privégebruik. Met igag va 2010 wordt deze regel gewijzigd. Voor het gebruik va de dagwaarde wordt de leeftijd va de auto s met tie jaar verhoogd aar 25 jaar. Voor auto s die joger zij, geldt da gewoo de cataloguswaarde als basis voor de bijtellig. fiscaal looheffige Steu Als uw werkgever u ee auto va 16 jaar heeft met ee dagwaarde va e ee oorsprokelijke ieuwwaarde va , moet hij u bij zij ikome telle (25% va 8.000). Vaaf 2010 is dat opees ! Dat is ee extra kostepost va 630 per maad (bij ee belastigtarief va 42%). Bij ee belastigtarief va 52% is dit zelfs ee extra kostepost va 780 per maad. Ee ICT-oderemer die zelf i ee oudere auto rijdt, is ee protestwebsite gestart. Volges zij oderzoek zij ogeveer dga s e ee groot aatal zzp ers de dupe. Met de steu va adere oderemers e ook VNO-NCW e MKB- Nederlad hoopt hij het kabiet op adere gedachte te brege. Ischakelig adviseur ka grove schuld voorkome U gaat er waarschijlijk va uit dat de belastigispecteur u iets ka make als u altijd ee deskudig adviseur i de arm eemt om voor uw bedrijf de belastigaagifte te verzorge. Ee eigeaar va ee schoomaakbedrijf dacht daar hetzelfde over. Maar hij moest tot aa de Hoge Raad vechte om de boete weges grove schuld ogedaa te make. Het schoomaakbedrijf otvig ee aheffig voor loobelastig met ee boete va 25%, omdat de Wet vermiderig afdracht loobelastig e premie voor de volksverzekerige iet goed was toegepast. De boete werd opgelegd omdat er sprake was va grove schuld. Het gerechtshof oordeelde dat het schoomaakbedrijf zich had moete verdiepe i de regelige die va toepassig ware. De Hoge Raad was het daar iet mee ees. Wat hoewel de eigeaar zich wél zelf had verdiept i de belastigregelige die voor zij bedrijf va toepassig ware, wil dat iet zegge dat hij ook moest cotrolere of zij deskudige adviseur i de aagifte die regelige juist had toegepast. Va grove schuld was dus gee sprake volges de Hoge Raad. 16 FA RENDEMENT

17 Borgstelligsregelig I het vorige ummer va FA Redemet stod ee berichtje over microkrediet voor (door)starters. Ee va de vorme va microkrediet is de tijdelijke SZW-borgstelligsregelig oderemers Dit is ee pilot i vijf gemeete i Nederlad. I deze checklist leest u oder meer aa welke voorwaarde uw oderemig moet voldoe om voor de tijdelijke SZW-borgstelligsregelig i aamerkig te kome. 1 Aavraag Elke (door)startede oderemer zowel ee atuurlijk persoo als ee rechtspersoo die i aamerkig wil kome voor kredietverleig door ee (hadels)bak of gemeetelijke kredietbak e gebruik wil make va de borgstelligsregelig, ka ee aavraag idiee bij het Uitvoerigsistituut Werkemersverzekerige (UWV) i éé va de gemeete Hegelo, Leeuwarde, Lelystad, Rotterdam of Tilburg. De oderemer moet i éé va die gemeete zij hoofdverblijf hebbe e ee bedrijfsof oderemigspla meesture. 2 Voorwaarde Om i aamerkig te kome voor ee krediet door ee (hadels)bak of gemeetelijke kredietbak moet uw oderemig aa de volgede voorwaarde voldoe: a De oderemig ka op gee ekele adere maier krediet krijge. b De oderemer beschikt over ee (op termij) levesvatbaar bedrijf of zelfstadig beroep. c De betrokkee moet iet geheel of gedeeltelijk uitkerigsafhakelijk blijve a de start va de oderemig. d De aard va de activiteite mag iet idruise tege de opebare orde, de goede zede of het maatschappelijk belag. e Het hoofdverblijf va de oderemer is gevestigd i éé va de volgede vijf gemeete: Hegelo, Leeuwarde, Lelystad, Rotterdam of Tilburg. 3 Formuliere Voor deze overeekomst zij twee verschillede formuliere beschikbaar, amelijk: éé voor de (hadels)bake; éé voor de gemeetelijke kredietbake. De rede voor die verschillede formuliere is dat de miister als borgsteller 80% borg staat voor het krediet dat (hadels)bake verstrekke e 90% voor de krediete die de gemeetelijke kredietbake verlee. Omdat de gemeetelijke kredietbake i deze regelig aa de slag gaa met de afvallers va de (hadels)bake, lope zij immers ee groter risico. 4 Borgstellig De miister verleet de borgstellig oder de volgede voorwaarde: Het bedrag va de kredietverleig aa de oderemer is maximaal De oderemer betaalt ee afsluitprovisie va 4%. De borgstelligsovereekomst heeft ee maximale looptijd va zes jaar. De rol va de miister wordt i de praktijk uitgevoerd door Seter- Novem. 5 Greze e looptijd Het maximale budget voor de regelig is 12 miljoe. Va dit bedrag is de helft beschikbaar voor oderemers die (gedeeltelijk) recht hebbe op ee uitkerig op het momet va de aavraag. De adere helft is beschikbaar voor overige oderemers. De miister verdeelt het beschikbare bedrag op grod va volgorde va otvagst va de aavrage. Omdat er ee maximaal budget beschikbaar is, zal de miister op verzoek aa de kredietistellig of de gemeetelijke kredietbak doorgeve wat de stad is va het og beschikbare budget. De miister ka tot uiterlijk 31 december 2010 borgstelligsovereekomste verlee, tezij het maximumbedrag eerder is bereikt. 6 Ladelijke pilot Met deze tijdelijke regelig is aasluitig gezocht bij ee ladelijke pilot voor microfiacierig va het miisterie va Ecoomische Zake met dezelfde looptijd. Hierover leest u meer i het volgede ummer va FA Redemet. Het is de bedoelig dat a ee evaluatie va de twee pilots ee keuze wordt gemaakt voor ee defiitieve ladelijke regelig voor microfiacierig. FA RENDEMENT

18 marktaalyse kies ee icassoparter die bij uw bedrijf past! Icassere is ee vak apart Ook het bedrijf waar u als admiistrateur werkzaam bet, heeft ogetwijfeld te make met debiteure die het iet zo auw eme met de betaligstermij. Als het gaat om ee vaste afemer die stadaard de op de factuur gestelde betaligstermij verlegt met dertig dage, is het probleem (og) iet zo groot. Maar wat doet u als die termij steeds lager wordt e het opestaade bedrag dus lagzaam oploopt? E hoe hadelt u als ee afemer met wie uw bedrijf og iet eerder zake heeft gedaa ee factuur iet of veel te laat betaalt? U U bet er door de directie vast al op geweze de betaligstermije strikt te hatere i deze fiacieel zware tijde. Voor het aapakke va wabetalers kut u diverse wege bewadele. Allereerst zult u moete bepale welke stappe va het icassotraject u zelf gaat uitvoere. Afhakelijk daarva heeft u de keuze uit: debiteurebeheer; pre-icasso (zegel, regel, brief); mielijke icasso; schuldbewakig. Keurmerk Bij de keuze voor debiteurebeheer geeft u uw verkoopfacture (meestal elektroisch) uit hade, adat u ze aar uw klate heeft verzode. De zorg voor de betalig e het versture va herierige ligt volledig bij uw icassoparter. Voorbeeldberekeig Voor pre-icasso kut u kieze als u het cotact met de klat i de eerste fase zelf wilt oderhoude. Het houdt i dat u op uw eige papier ee herierig kut versture met ee sticker die extra aadacht vraagt (de pre-icassozegel). Hade Op zo sticker staat dat u de vorderig uit hade zult geve aa uw icassoparter als er gee betalig volgt. Het vermelde va ee extra attetieregel (de pre-icassoregel) op uw herierig met ee soortgelijke tekst als op de sticker ka ook. Ee volgede herierig kut u da op het briefpapier va de icassoparter versture, maar met vermeldig va uw eige bakrekeigummer. Na de pre-icasso volgt de fase va de alles betaald deel betaald iets betaald vorderig rete icassokoste Ee icassobureau mag iederee begie. Daarvoor zij gee wettelijke regels. Wilt u allee zake doe met icassobureaus die het icassokeurmerk hebbe, kijk da op Voor de tarieve va gerechtsdeurwaarders geldt de gerechtsdeurwaarderswet e kut u meer iformatie vide op door debiteur te betale er is betaald voor icassoparter: icassokoste dossierkoste door u te otvage door u te betale FA RENDEMENT

19 Buitegerechtelijke koste volges rapport Voorwerk II Belag va de zaak Tarief (excl. btw) Verschille icassobureau e gerechtsdeurwaarder Er heerst og vaak oduidelijkheid over de verschille tusse ee icassobureau e ee gerechtsdeurwaarder voor het icassere va ee vorderig. Voor wat betreft de mielijke fase ook wel het icassotraject geoemd is er eigelijk gee verschil. U kut daarvoor ee icassobureau ischakele, maar ook ee gerechtsdeurwaarder. I dat traject zij de bevoegdhede hetzelfde. Maar zodra het mielijke traject overgaat i het gerechtelijke traject, is ee gerechtsdeurwaarder de eige juridische diestverleer die alle vervolgacties wettelijk mag uitvoere. Ee gerechtelijke procedure begit amelijk altijd met het uitreike va ee dagvaardig. E dat is ee zogeoemde ambtshadelig, die volges de wet allee ee gerechtsdeurwaarder mag doe. Het ka daarom voordeel oplevere als uw dossier vaaf de start va het icassotraject al bij ee gerechtsdeurwaarder i behadelig is. De doorstromig aar het gerechtelijk traject e vervolges aar het executietraject a voiswijzig door de rechter is da meestal seller. mielijke icasso. Uw factuur staat da al ee behoorlijk aatal dage ope. U heeft zelf al heel wat ispaig verricht e geeft uw factuur uit hade aa de icassoparter met het verzoek de vorderig te icassere. Uw debiteur otvagt ee sommatiebrief, waarbij het oorsprokelijke factuurbedrag is verhoogd met icassokoste e evetueel ook rete. Actie Bij volledige betalig otvagt u de hoofdsom het oorsprokelijke factuurbedrag e de evetuele rete. De extra i rekeig gebrachte koste zij voor uw icassoparter. Ee voorbeeldberekeig geeft u wat meer duidelijkheid over het uiteidelijk te otvage of te betale bedrag als ee vorderig door uw icasso parter geheel, gedeeltelijk of iet is geïcasseerd. I het voorbeeld i de tabel is uitgegaa va 15% icassoprovisie e 25 dossierkoste. Als uw klat debiteur i dit voorbeeld alles betaalt, otvagt u de hoofdsom e ee deel va de rete. De dossierkoste worde amelijk op het bedrag i miderig gebracht. Vawege de overzichtelijkheid is i deze berekeig gee rekeig gehoude met de btw. Het ka atuurlijk voorkome dat ee klat gee verhaal biedt op het momet dat u de vorderig uit hade geeft, maar ee half jaar later bijvoorbeeld wel. Voor dat soort situaties bestaat de schuldbewakig. Uw icassoparter houdt uw dossier da i portefeuille e kijkt met eige regelmaat of er wijzigige zij i de situatie. Na overleg kut u da alsog besluite dat het icassobureau of de gerechtsdeurwaarder actie moet odereme. De icassokoste die aa uw iet-betalede klat i rekeig worde gebracht, variëre ogal. De icassomarkt is amelijk ee vrije markt. Elk bedrijf ka zelf het tarief bepale. Als de zaak i de mielijke fase blijft, is hierop gee toezicht. Mocht uw klat a het traject va de mielijke icasso og steeds iet hebbe betaald, da kut u besluite ee procedure te starte. Op dat momet bepaalt de (kato)rechter wat redelijk is om voor de verrichte icassowerkzaamhede i rekeig te Keuzeargumete icassoparter U kut ee icassoparter kieze op basis va éé of meerdere argumete: mod-tot-modreclame; imago e aamsbekedheid; keis va de zakelijke markt; keis va de debiteure; vestigigsplaats(e) kato(o)r(e); mate va automatiserig; ladelijke dekkig; ervarige uit het verlede. brege bij uw klat. Ee werkgroep va de Nederladse Vereigig voor Rechtspraak heeft ekele jare gelede ee staffel gemaakt va redelijke icassotarieve. Deze tarieve zij beked oder de aam Voorwerk II e worde door de meeste rechters gehateerd. Ee wettelijke status hebbe deze tarieve echter iet. Om te kue bepale of het zivol is ee procedure te starte, is het va belag dat uw icassoparter u izicht geeft i de verhaalsmogelijkhede die uw klat biedt. Ee reactie waaruit blijkt dat de klat het iet ees is met de factuur ka ook meewege i uw beslissig al da iet aar de rechter te stappe. Probleme Door ee toeame va de cocurretie op de icassomarkt is het voor u iet eevoudig ee keuze te make. Ee icassoparter is iet meer allee iemad aar wie u de achterstallige facture opstuurt met het verzoek deze zo sel mogelijk te ie. U wilt ook advies krijge, bijvoorbeeld als u fiacieel i de probleme dreigt te rake omdat ee grote klat opees iet meer betaalt. Hoe gaat uw icassoparter daarmee om? Zeker i de zakelijke markt is het erg belagrijk dat iet iedere vorderig die u uit hade geeft als stadaard dossier wordt behadeld door ee willekeurige icassomedewerker. Dat ka klate kos- FA RENDEMENT

20 Icassoparters I oderstaade tabel vidt u de koste va ee aatal icassobureaus e gerechtsdeurwaarders. Er zij ook bureaus die tege betalig va ee vast bedrag per jaar (aboemet) het icassotraject verzorge. Zij brege gee adere koste i rekeig zolag de werkzaamhede bie het aboemet valle. Deze bureaus zij iet i deze tabel opgeome. Naam Icassokoste te laste va debiteur Miimale koste voor u (opdrachtgever) Website Plaats (hoofd)- katoor Agi volges rapport Voorwerk II 37 als er iets of mider da 250 is geïcasseerd Utrecht Bazui & Parters 15% va de hoofdsom met ee miimum 25 Rotterdam va 50 Buys & Parters 15% va de hoofdsom of volges rapport 27,71 Thole Voorwerk II Fladerij 15% va de hoofdsom of volges rapport 35 Rotterdam Voorwerk II GGN icassospecialiste 15% va de hoofdsom 27,75 s-hertogebosch e gerechtsdeurwaarders Graydo volges rapport Voorwerk II provisiepercetage + behadeligskoste Amsterdam Zuid- Oost Groeewege & Parters volges rapport Voorwerk II t/m ; 37 Amsterdam daarbove ee percetage va het geïcasseerde bedrag Hafkamp & Parters 15% va de hoofdsom 27,18 Velo Icassowijzer.l volges rapport Voorwerk II 47,50 voor eemalige opdracht of jaarbedrag diverse katore bij aageslote Ikasso Uie 15% va de hoofdsom behadeligsvergoedig Eidhove Itrum Justitia gee opgave gee opgave De Haag Jogeja & Wissebor 15% va de hoofdsom 50 Harderwijk De Klerk & Vis tot 225 ee bedrag va 34; daara volges 25 Amsterdam ee staffel Lidorff volges rapport Voorwerk II 10% va het geïcasseerde bedrag + 5 per vorderig Zwolle bij afwijkede aaleverig Natioaal Icasso Bureau volges rapport Voorwerk II Purmered Solveo volges rapport Voorwerk II No cure o pay Utrecht Vestig Fiace volges rapport Voorwerk II Vaaf 0 Hilversum Ee groot aatal va de i het overzicht geoemde icassoparters heeft meerdere vestigige. Ladelijke dekkig is meestal gegaradeerd. te! De prijze die de diverse katore aa u i rekeig brege voor de dieste die zij verrichte, zij afhakelijk va meerdere factore. U kut hierbij deke aa: de hoeveelheid vorderige die u per periode aalevert; de hoogte va die vorderige; of u vooral zakelijke klate of juist particuliere klate heeft; de maier va aaleverig. De prijze e percetages i het overzicht hebbe betrekkig op stadaard - vorderige die bie Nederlad geïcasseerd moete worde. Met stadaard wordt bedoeld dat de vorderige iet juridisch igewikkeld zij e dat door uw klat gee verweer is gevoerd. Bij volledige betalig kost het u i de meeste gevalle iets. Uw klat betaalt da de koste. De verschille otstaa op het momet dat de debiteur iet of iet volledig betaalt. Op basis va welke argumete bepaalt u welke icassoparter het beste bij uw bedrijf past? Gesprek Vooral de mate waari u cotact heeft met uw icassoparter is belagrijk. Het is verstadig eerst ee gesprek aa te gaa met uw toekomstige icassoparter e ee offerte op te vrage. U weet da vooraf wat u kut verwachte, met wie u te make heeft e bij wie u terecht kut met vrage. U kut de prijze uit de offerte bijvoorbeeld vergelijke op basis va: koste per jaar voor debiteurebeheer; koste per jaar voor pre-icasso; prijs per pre-icassozegel, -regel e -brief; koste die bij uw klat i rekeig worde gebracht; koste die bij u i rekeig worde gebracht; tarief voor schuldbewakig. Verwacht iet dat ee icassobureau of gerechtsdeurwaarder wodere ka verrichte. Cosumete e bedrijve hebbe mider te bestede, dus het duurt lager voordat het geld biekomt. Uw geduld wordt dus wat lager op de proef gesteld. 20 FA RENDEMENT

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02

RECHTSTREEKS SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TEN HOLTER NOORDAM / TENNISTOERNOOI 2014 O.A. IN DEZE UITGAVE: Juni / 2014 / EDITIE 02 Juni / 2014 / EDITIE 02 RECHTSTREEKS O.A. IN DEZE UITGAVE: ONTWIKKELINGEN BINNEN PAYROLLING SAVE THE DATE! SEMINARS EN WORKSHOPS TESTAMENTAIRE VOOGDIJ CONTRACTEREN MET BUITENLANDSE PARTIJEN Kennis delen

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie