E-facturatie. Vragen & antwoorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E-facturatie. Vragen & antwoorden"

Transcriptie

1 E-facturatie Vragen & antwoorden

2 Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch formaat, heeft geen belang meer, aangezien alle facturen aan dezelfde regels zijn onderworpen en op dezelfde wijze moeten worden behandeld. De juridische waarde van een elektronische factuur is dus volledig gelijkwaardig aan die van een papieren factuur Hoe veilig is een elektronische factuur? De veiligheid van de factuur is afhankelijk van de gebruikte technologie, bedrijfscontroles en/of de tussen partijen gemaakte afspraken. Kun je elektronische facturen ook naar particulieren (consumenten) sturen? Ja. Mogen elektronische en papieren facturen naast elkaar gebruikt worden? Ja. Ondernemingen mogen de vorm van hun uitgereikte en/of ontvangen facturen vrij kiezen in samenspraak respectievelijk met hun klant of leverancier. Een leverancier kan dus voor een deel van zijn klanten elektronische facturen opmaken, terwijl voor de andere klanten nog steeds een papieren factuur wordt uitgereikt. Wanneer wordt een factuur als elektronisch beschouwd op gebied van BTW? Een elektronische factuur inzake BTW wordt slechts als een geldige factuur beschouwd als er aan onderstaande voorwaarden is voldaan: Alle verplichte factuurgegevens dienen aanwezig te zijn op de elektronische factuur. Het moet gaan over een elektronische factuur. Dit houdt in dat het document in elektronische vorm uitgereikt en ontvangen moet worden.

3 Wat bedoelt men met "controlespoor" of "bedrijfscontrole"? De belastingplichtige bepaalt zelf hoe de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de factuur worden gewaarborgd. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van elke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en een verrichte prestatie oplevert. In de boekhouding kan een controlespoor worden beschreven als een met stukken gestaafde transactiestroom vanaf de aanvang, het brondocument, bijvoorbeeld een kooporder, tot de voltooiing, bijvoorbeeld de uiteindelijke registratie in de jaarrekening, en omgekeerd, met koppelingen tussen de verschillende documenten in het proces. Een controlespoor omvat brondocumenten, verwerkte transacties en verwijzingen naar het verband tussen beide. Een controlespoor is betrouwbaar wanneer het verband tussen bewijsstukken en verwerkte transacties gemakkelijk te volgen is (doordat men beschikt over voldoende gegevens om de documenten met elkaar in verband te brengen), wanneer het de vermelde procedures naleeft en de processen weerspiegelt die werkelijk hebben plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met documenten van derden, bv. bankafschriften, documenten van de afnemer of leverancier/dienstverrichter (documenten van de tweede partij) en interne controles, bv. functiescheiding. Voor de btw moet het controlespoor een controleerbaar verband opleveren tussen een factuur en een levering van goederen of een verstrekking van diensten om te kunnen nagaan of een factuur weerspiegelt dat goederenleveringen of diensten zijn verricht. De middelen aan de hand waarvan een belastingplichtige het verband tussen een factuur en een goederenlevering of dienst kan aantonen, mogen door die belastingplichtige zelf worden gekozen. De lidstaat mag richtsnoeren uitgeven die de belastingplichtige helpen bij de totstandbrenging van een betrouwbaar controlespoor, maar deze richtsnoeren mogen geen verplichte voorschriften omvatten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een reeks uiteenlopende documenten, zoals een kooporder, vervoersdocumenten en de factuur zelf met het resultaat

4 van de vergelijking van die documenten of zelfs het loutere feit dat de drie documenten werkelijk met elkaar overeenstemmen. Net zoals bij bedrijfscontroles het geval is, geldt ook hier dat een betrouwbaar controlespoor aangepast moet zijn aan de omvang, activiteit en het type van de belastingplichtige en dat het rekening moet houden met het aantal transacties, de waarde van die transacties, evenals met het aantal en type leveranciers/dienstverrichters en afnemers. Waar nodig, moeten ook andere factoren in aanmerking worden genomen, bijvoorbeeld voorschriften voor financiële verslaglegging en controle. Wat bedoelt men met de authenticiteit van de factuur? Onder "authenticiteit" wordt verstaan het waarborgen van de identiteit van diegene die de goederenlevering of de dienst heeft verricht of van diegene die de factuur heeft uitgereikt. De authenticiteit van de herkomst van een factuur is zowel een verplichting voor de belastingplichtige die de goederenlevering of de dienst heeft ontvangen als voor de belastingplichtige die de goederenlevering of dienst heeft verricht. Beiden kunnen onafhankelijk van elkaar de authenticiteit van de herkomst waarborgen. Hierbij dienen vier elementen in aanmerking te worden genomen. 1. Waarborging door de leverancier De leverancier moet kunnen waarborgen dat de factuur werkelijk door of namens hem is uitgereikt. Dit kan worden gerealiseerd door de factuur te registreren in de boekingsstukken. Bij facturering door de afnemer of een derde kan de uitreiking van de factuur worden bewezen aan de hand van bewijsstukken. 2. Waarborging door de afnemer De belastingplichtige die de levering of dienst ontvangt, moet kunnen waarborgen dat de ontvangen factuur afkomstig is van de leverancier/dienstverrichter of van degene die de factuur heeft uitgereikt.

5 Dit biedt de belastingplichtige twee alternatieven. Het eerste alternatief betreft de controle van de juistheid van de op een factuur vermelde gegevens betreffende de identiteit van de leverancier/dienstverrichter. Het tweede alternatief betreft de waarborging van de identiteit van degene die de factuur heeft uitgereikt. a) Waarborging van de identiteit van de leverancier/dienstverrichter De identiteit van de leverancier/dienstverrichter is een gegeven dat altijd op de factuur moet worden vermeld. Dit is op zich echter niet voldoende om de authenticiteit van de herkomst te waarborgen. De afnemer moet in dit geval nagaan of de op de factuur vermelde leverancier/dienstverrichter werkelijk de goederenlevering of de dienst heeft verricht waarnaar de factuur verwijst. Om te voldoen aan deze verplichting kan de belastingplichtige gebruikmaken van elke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en een verrichte prestatie oplevert. b) Waarborging van de identiteit van degene die de factuur heeft uitgereikt De belastingplichtige kan zich vergewissen van de identiteit van degene die een factuur heeft uitgereikt aan de hand van bijvoorbeeld een geavanceerde elektronische handtekening of EDI. Dit laat echter overweging 10 van Richtlijn 2010/45/EU onverlet die bovenal bepaalt dat facturen een weergave moeten zijn van een feitelijke prestatie. Waarborging van de identiteit van degene die de factuur heeft uitgereikt, kan op dezelfde manier van toepassing zijn in gevallen waarin de leverancier/dienstverrichter de factuur heeft uitgereikt als in gevallen waarin een derde de factuur heeft uitgereikt en in het geval van facturering door de afnemer. Wat bedoelt men met de integriteit van de factuur Onder "integriteit " wordt verstaan dat inhoud van de factuur geen wijzigingen heeft ondergaan.

6 De inhoud van de factuur waarvan de integriteit moet worden gewaarborgd, is de inhoud die in de btw-richtlijn is vastgesteld. De integriteit van de inhoud van een factuur is zowel een verplichting voor de belastingplichtige die de levering/dienst verricht als voor de belastingplichtige die de levering/dienst ontvangt. Zij kunnen elk onafhankelijk van elkaar de manier kiezen waarop ze aan deze verplichting zullen voldoen, of ze kunnen samen overeenkomen om hieraan te voldoen via bijvoorbeeld een welbepaalde technologie zoals EDI of een geavanceerde elektronische handtekening, om te waarborgen dat de inhoud ongewijzigd blijft. De belastingplichtige kan kiezen of hij bijvoorbeeld bedrijfscontroles toepast die een betrouwbaar controlespoor tussen een factuur en een verrichte prestatie opleveren dan wel specifieke technologieën om aan deze verplichting te voldoen. Het feit dat de inhoud van de factuur niet gewijzigd is (integriteit van de inhoud) heeft geen betrekking op het formaat van een elektronische factuur. Op voorwaarde dat de door de btw-richtlijn vereiste inhoud van de factuur niet gewijzigd wordt, mag het formaat waarin die inhoud gegoten is, worden omgezet in andere formaten. Zo kan de afnemer of een dienstverrichter die in diens naam optreedt de elektronische gegevens omzetten of op een andere wijze presenteren zodat ze passen in zijn eigen IT-systeem of om ze aan te passen aan technologische wijzigingen. Ingeval de belastingplichtige ervoor gekozen heeft om het voorschrift inzake de integriteit van de inhoud na te leven met behulp van een geavanceerde elektronische handtekening, moet die wijziging in een controlespoor worden geregistreerd wanneer er sprake is van omzetting van het ene formaat naar het andere. Wat bedoelt men met de leesbaarheid van de factuur? Leesbaarheid van een factuur betekent dat de factuur leesbaar moet zijn voor mensen. Dat moet zo blijven tot het einde van de bewaartermijn. De factuur moet worden getoond in een stijl waarin alle btw-gegevens van de factuur duidelijk leesbaar zijn, op papier of op een

7 scherm, zonder dat daarvoor buitensporig veel onderzoek of interpretatie nodig is, bv. EDIberichten, XML-berichten of andere gestructureerde berichten in het originele formaat worden niet beschouwd als leesbaar voor mensen (na een omzettingsproces kunnen ze wel als leesbaar voor mensen worden beschouwd zie verderop). Voor elektronische facturen wordt deze voorwaarde vervuld geacht als de factuur op verzoek binnen een redelijke termijn in een voor mensen leesbare vorm op het scherm of via afdrukken kan worden voorgelegd ook na een omzettingsproces. Het moet mogelijk zijn om na te gaan of de gegevens van het originele elektronische bestand en die van het voorgelegde leesbare document niet van elkaar verschillen. Om de leesbaarheid te waarborgen, moet tijdens de volledige bewaartermijn een geschikte en betrouwbare viewer voor het elektronische formaat van de factuur beschikbaar zijn. De leesbaarheid van een elektronische factuur vanaf het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt tot het einde van de bewaartermijn kan door eender welk middel worden gewaarborgd, maar geavanceerde elektronische handtekeningen en EDI, volstaan op zich niet om de leesbaarheid te waarborgen. welke regelgeving is van toepassing voor grensoverschrijdende handel? De vuistregel is dat de lidstaat waar de levering of de dienst plaatsvindt, de factureringsregels bepaalt. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze algemene regel. Zo gelden voor de facturering de regels van de lidstaat waar de leverancier of de dienstverrichter gevestigd is, wanneer: 1. het gaat om levering of dienst voor btw gelocaliseerd in een andere lidstaat en waarvoor de btw wordt verlegd naar de klant en 2. leveringen of diensten die niet in de EU belastbaar zijn.

8 Van welke Lidstaat worden de regels voor facturatie toegepast? Lidstaat van vestiging Lidstaat van levering* Algemene regel x Uitzondering Plaats van levering is buiten de EU X De leverancier is niet gevestigd in de lidstaat van levering en de persoon die de BTW moet betalen is de klant (niet van toepassing bij self- billing) X *Indien de lidstaat van levering verschillend is van de lidstaat van vestiging. Versturen van e-facturen Zal elektronische facturatie verplicht worden? Neen. De regelgeving voorziet een gelijkschakeling tussen papieren en elektronische facturen, maar verplicht niemand om de één of de andere vorm van facturen te gebruiken. Het is wel zo dat er geleidelijk aan meer elektronische facturen zullen gebruikt worden en dat die manier van factureren op termijn de meest gebruikelijke vorm zal worden. Zal er één uniek formaat voor elektronische facturen zijn? Neen. Eenieder is vrij om het formaat (PDF, PDF/A, EDI, XML, QR-code...) te kiezen. Binnen de factuur dienen er een aantal specifieke elementen voor te komen. De wetgeving schrijft echter niets voor over de plaats binnen het document waar die elementen zich moeten bevinden. Net zoals er verschillende mogelijkheden zijn om op een papieren document een bedrag te plaatsen (boven, onder, links, rechts,...), kan de gebruiker kiezen wáár in zijn factuur hij de gevraagde informatie plaatst - zolang ze maar aanwezig is.

9 Zijn facturen in PDF-formaat wettelijk? Ja. De vorm van de factuur is niet van belang. Een factuur, op papier of in om het even welk elektronisch formaat moet aan dezelfde voorwaarden voldoen. Een factuur in een pdfformaat dat aan deze wettelijke vereisten voldoet is dus volledig juridisch in orde. Als de factuur via EDI wordt verstuurd, moeten de bestellingen en de verzendnota s dan ook via EDI verlopen? Neen. Dat is geen voorwaarde, maar u haalt wel het meest voordeel uit het elektronisch op elkaar afstemmen van de 3 handelsdocumenten (Order to Cash). Op die manier creëert u een efficiënte en transparante berichtenstroom. Ben ik in orde met mijn verplichtingen als ik mijn originele facturen in PDF formaat verstuur? De vorm van de factuur is niet van belang. Elke factuur, op papier, of in om het even welk elektronisch formaat (bijvoorbeeld pdf) moet aan dezelfde voorwaarden voldoen. Biedt het versturen van een factuur per mail evenveel zekerheid als het versturen van een factuur met de post? Ja. Als je facturen gewoon via mail verstuurd kunt u in uw mailprogramma aangeven dat u een afleveringsbericht wenst. Werkt u met boekhoudsoftware of via een serviceprovider dan worden daarin ook afleveringsberichten voorzien. Vooraleer u met uw klant afspreekt om voortaan elektronische facturen te versturen, kunt u altijd met testberichten werken en samen een goede regeling uitwerken.

10 Hoe kun je weten of een elektronische factuur goed ontvangen werd? Het ontvangstbericht kan verschillende vormen aannemen en is afhankelijk van de technologische oplossing die gekozen werd. Bijvoorbeeld: bij verzending van de factuur per mail kan een ontvangstbewijs worden gevraagd, men kan gebruik maken van een facturatieplatform, met EDI of Zoomit krijgt men een message delivery notification... Uiteraard geldt de betaling van de factuur altijd als bewijs van ontvangst. Is er altijd een tussenpersoon nodig voor het versturen van elektronische facturen? Neen. Het is een mogelijkheid om op de diensten beroep te doen van een service provider. Het is wel steeds de belastingplichtige die verantwoordelijk is voor het uitreiken en/of bewaren van de geldige factuur. Het is dus aan te raden om duidelijke afspraken te maken met en garanties te vragen aan de service provider. Is het mogelijk om documenten bij een factuur te voegen (bijvoorbeeld: algemene voorwaarden)? Ja. Bijlagen inherent aan de factuur dienen te worden toegevoegd zoals voor een papieren factuur. Is het toegelaten om gescande stukken toe te voegen bij een elektronische factuur? Ja. Iedere factuur mag bijlagen bevatten. Bijlagen zijn enkel een toelichting of detaillering bij een factuur en kunnen dus in om het even welke vorm bij een factuur gevoegd worden.

11 Kan een klant achteraf de manier waarop een factuur verstuurd is in vraag stellen? Neen. Om elektronische facturen naar uw klant te sturen heeft u zijn toestemming nodig. Dat betekent dat u met uw klant vooraf een afspraak moet maken over hoe de factuur zal gestuurd worden. Als u met papieren facturen werkt, kan uw klant ook niet eisen dat u hem een elektronische factuur stuurt. Mag ik tegelijkertijd een papieren en een elektronische factuur uitreiken voor dezelfde klant? Neen. Principieel mag voor éénzelfde handeling slechts één factuur, elektronisch of papier, worden uitgereikt. Indien toch twee facturen uitgereikt worden, moet één van beide facturen (de papieren of de elektronische) de vermelding 'dubbel' bevatten of enige andere vermelding die duidelijk maakt dat het andere exemplaar het 'origineel' is en enkel dat kan gebruikt worden voor het recht op aftrek. Moet een elektronische factuur die per mail gestuurd worden, altijd een PDF zijn? Neen. Er is een vrije keuze in welk formaat men wenst te factureren. Moet je vooraf de toestemming van de administratie vragen om elektronische facturen te kunnen versturen? Neen. Er is geen voorafgaandelijke goedkeuring nodig door de fiscale administratie. Met uitzondering van de bijkomende aanvaarding door de klant, zijn de wettelijke vereisten voor een elektronische factuur volledig gelijk aan die voor papieren facturen.

12 Wat gebeurt er als de mailbox van een klant vol is of als een bericht niet doorgestuurd kan worden (filter)? Als de mailbox van uw mailprogramma vol is, wordt dat door het mailprogramma aangegeven. Het is een goede praktijk om ervoor te zorgen dat mailboxen op tijd worden opgeschoond, zodat u geen belangrijke mails mist. Als u met uw leveranciers afspraken maakt over het ontvangen van facturen per mail is dat des te belangrijker. Om er zeker van te zijn dat dergelijke mails niet in de spambox terecht komen is het aangewezen om uw leverancier te vragen u vooraf een aantal testmails te sturen zodat u de nodige maatregelen kunt nemen. Niettemin moet u als verzender van een mail met een factuur ook de nodige maatregelen nemen. Als u bericht ontvangt dat de mail niet is ontvangen neemt u best contact op met uw klant om de juistheid van het mailadres enz. te checken (net zoals u zou doen als de papieren factuur door de post terug aan u wordt bezorgd omdat het postadres niet correct is). Welke voorwaarden zijn er om elektronische facturen naar klanten te sturen? Er is slechts één voorwaarde. Het gebruik van een elektronische factuur is toegestaan mits aanvaarding door de klant. Dit wordt opgelegd omwille van de technische middelen die nodig zijn om een elektronische factuur te kunnen ontvangen en de mogelijkheid van de afnemer om de authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur te waarborgen. Aangezien papieren en elektronische facturen gelijk moeten worden behandeld, kan de aanvaarding van een elektronische factuur door de afnemer op dezelfde manier worden bepaald als zijn aanvaarding van een papieren factuur. Het kan hierbij dus gaan om een schriftelijke, al dan niet formele aanvaarding, of stilzwijgende aanvaarding, bijvoorbeeld door de verwerking of betaling van de ontvangen factuur door de klant.

13 Zijn er specifieke verplichtingen voor documenten die bij een factuur gevoegd worden? Neen. Er zijn geen bijkomende verplichtingen opgelegd. Deze zijn dezelfde als voor een papieren factuur. Facturen aanvaarden Kan men weigeren om een elektronische factuur uit te reiken of te ontvangen? Ja. De elektronische facturatie als middel is onderworpen aan het akkoord van de verzender en de ontvanger van de factuur. U kan steeds een elektronische factuur van één van uw leveranciers weigeren als u bijvoorbeeld niet beschikt over de noodzakelijke informaticamiddelen op de facturen te lezen en te archiveren. Moet men vooraf een akkoord sluiten met zijn klant en/of leverancier alvorens over te schakelen op elektronische facturatie? Ja. De aanvaarding door de klant/leverancier om elektronisch te factureren is noodzakelijk. De aanvaarding van een elektronische factuur door de afnemer kan op dezelfde manier worden bepaald als zijn aanvaarding van een papieren factuur. Het kan hierbij dus gaan om een schriftelijke, al dan niet formele aanvaarding, of stilzwijgende aanvaarding, bijvoorbeeld door de verwerking of betaling van de ontvangen factuur door de klant. Welke zijn de regels rond het aanvaarden van elektronische facturen? Aangezien papieren en elektronische facturen gelijk moeten worden behandeld, kan de aanvaarding van een elektronische factuur door de afnemer op dezelfde manier worden bepaald als zijn aanvaarding van een papieren factuur. Het kan hierbij dus gaan om een schriftelijke, al dan niet formele aanvaarding, of stilzwijgende aanvaarding, bijvoorbeeld

14 door de verwerking of betaling van de ontvangen factuur door de klant. Uiteraard zijn partijen vrij om hun contractuele relaties zelf te regelen. Ontvangen van facturen Ben je verplicht om met een tussenpersoon (service provider) te werken voor het ontvangen van een elektronische factuur? Neen. Het is een mogelijkheid om op de diensten beroep te doen van een service provider. Het is wel steeds de belastingplichtige die verantwoordelijk is voor het uitreiken en/of bewaren van de geldige factuur. Het is dus aan te raden om duidelijke afspraken te maken met en garanties te vragen aan de service provider. Is een factuur in PDF-formaat een wettelijke elektronische factuur? Ja. Het formaat en de vorm van de factuur is niet van belang. Elke factuur, op papier, of in om het even welk elektronisch formaat (bijvoorbeeld pdf) moet aan dezelfde voorwaarden voldoen. Kan ik aan een leverancier vragen om tegelijkertijd een papieren en een elektronische factuur te sturen? Principieel mag voor éénzelfde handeling slechts één factuur, elektronisch of papier, worden uitgereikt. Indien toch twee facturen uitgereikt worden, moet één van beide facturen (de papieren of de elektronische) de vermelding 'dubbel' bevatten of enige andere vermelding dat duidelijk maakt dat het andere exemplaar het 'origineel' is en enkel dat kan gebruikt worden voor het recht op aftrek.

15 Kan ik de inhoud van een elektronische factuur op dezelfde manier betwisten als bij een papieren factuur? Ja. Een elektronische factuur is op alle vlakken gelijkwaardig aan een factuur op papier. Een elektronische factuur kan dus worden geweigerd op dezelfde wijze en gronden als een papieren factuur. Kan ik weigeren om elektronische facturen te ontvangen en verder werken met papieren facturen? Ja. Aangezien het gebruik van een elektronische factuur steeds afhankelijk is van de aanvaarding ervan door de afnemer, kan een leverancier/dienstverrichter het gebruik van een elektronische factuur nooit opleggen. Moet je altijd een ontvangen factuur die je per mail (bijvoorbeeld : word document, pdf) hebt ontvangen, printen? Neen. Het mag maar het moet niet (zie ook vraag "mag je een elektronische factuur in papiervorm bewaren"?). Worden de facturen die op een site van een leverancier moeten gedownload worden erkend door de BTW-administratie? Ja. Facturen die ter beschikking worden gesteld aan de afnemer op de website van de leverancier/dienstverrichter worden door de BTW-administratie aanvaard als elektronische facturen. Dergelijke factuur wordt geacht te zijn uitgereikt op het moment dat hij beschikbaar wordt gemaakt, zodat deze door de afnemer kan ontvangen en bewaard worden.

16 Betalen van facturen Moet ik een specifiek softwarepakket hebben om een elektronische factuur te betalen? Neen. Er is geen specifieke software nodig om een elektronische factuur te kunnen betalen. Bewaren van e-facturen De BTW-administratie zegt dat de BTW-plichtige moet kunnen aantonen dat de factuur origineel is. Wat riskeert men bij nietnaleving? Net zoals bij de papieren factuur, kan het recht op BTW-aftrek geweigerd worden als men niet kan aantonen dat de garanties op authenticiteit en integriteit gewaarborgd zijn. Een administratieve boete kan trouwens zowel aan de klant als aan de verkoper opgelegd worden. Hoe kan ik de leesbaarheid, authenticiteit en integriteit van elektronische facturen garanderen, rekening houdend met het snel verouderen van informaticaoplossingen? Aangezien de bedrijfspraktijken kunnen evolueren gedurende de periode waarin de leesbaarheid moet worden gewaarborgd vanaf de uitreiking van de factuur tot het einde van de bewaringstermijn kan de wijze waarop de belastingplichtige tracht deze voorwaarden na te leven eveneens wijzigen. Om te voldoen aan de wettelijke vereisten, moet dus onder meer elke mogelijke manipulatie van de facturen achteraf worden vermeden en moet de onveranderlijkheid van de facturen vanaf de uitreiking en ontvangst tot het einde van de bewaringstermijn worden gewaarborgd. Dit betekent niet dat de vorm of het formaat van facturen niet mag worden

17 gewijzigd, maar alleen dan als de waarborgen van authenticiteit en integriteit behouden blijven. Indien belastingplichtigen er aldus voor kiezen om facturen te bewaren in een andere vorm of een ander formaat als dat waarin ze werden uitgereikt of ontvangen, dan moeten ze er over waken dat geen afbreuk wordt gedaan aan de vereisten van authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de factuur. De belastingplichtige bepaalt zelf hoe hij aan deze verplichting voldoet. Hoe moet ik mijn facturen bewaren? Facturen mogen zowel op papier als elektronisch worden bewaard, ongeacht het oorspronkelijke formaat (papier of elektronisch) van de ontvangen factuur. De bewaring moet wel de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van deze facturen kunnen waarborgen. Dit betekent dat elke mogelijke manipulatie achteraf van de facturen moet worden vermeden en dat de onveranderlijkheid van de facturen vanaf de uitreiking en ontvangst tot het einde van de bewaringstermijn moet worden gewaarborgd. Dit betekent niet dat de vorm of het formaat van de facturen niet mag worden gewijzigd, maar wel alleen dan als de waarborgen van authenticiteit en integriteit behouden blijven. De wijze waarop deze waarborgen worden verschaft, mag vrij gekozen worden. Hoelang moet ik mijn e-facturen bewaren? Er is geen verschil met de papieren facturen. Als je zowel papieren als elektronische facturen ontvangt, kan je ze dan op eenzelfde manier archiveren? Ja. Als onderneming bespaar je trouwens het meest als je alle facturen elektronisch bewaard, zowel binnenkomende als uitgaande facturen. Papieren facturen kun je heel makkelijk inscannen.

18 Is de keuze van de wijze van archiveren van facturen onderworpen aan een voorafgaande toelating van de fiscale administratie? Nee, er is geen enkele verplichting om een voorafgaande toelating van de fiscale administratie te vragen. Is het archiveren via «cloud-computing» toegestaan? Ja, als de wettelijke bepalingen gerespecteerd worden. Kan ik beroep doen op de diensten van een tussenpersoon (service provider) voor de archivering? Ja. Kan ik eenvoudigweg de s met de factuur bewaren? Strikt juridisch gezien is dit mogelijk. De authenticiteit, integriteit en leesbaarheid van de factuur moet echter worden gewaarborgd gedurende de bewaartermijn. Je moet bijgevolg kunnen aantonen dat aan die drie voorwaarden is voldaan met deze bewaarmethode. Kan men een elektronische factuur archiveren op papier? Ja. Kan men een papieren factuur elektronisch archiveren? Ja. Moet ik de gedownloade facturen van de website van een leverancier bewaren of kan ik eenvoudigweg de s met de linken bewaren? Ja. Aangezien elke belastingplichtige gehouden is de door hem ontvangen (papieren en elektronische) facturen te bewaren, dient de afnemer de hem via de website van zijn leverancier/dienstverrichter ter beschikking gestelde elektronische facturen steeds te downloaden en te bewaren. Niets belet uiteraard dat ook de berichten met de hyperlink wordt bewaard (als aanvullend bewijs van herkomst).

19 Waar moet ik mijn facturen bewaren? Voor btw-doeleinden mag de plaats van bewaring van facturen vrij gekozen worden, voor zover de facturen op ieder verzoek en zonder onnodig uitstel ter beschikking van de administratie kunnen gesteld worden. Een belastingplichtige gevestigd in België moet zijn facturen echter in België bewaren, tenzij hij ze elektronisch bewaart met een gewaarborgde online toegang tot deze facturen in België. Plaats van archivering Lidstaat van vestiging Lidstaat van levering* Verplichting om te melden indien bewaard in een andere lidstaat Aankoopfactuur Verkoopfactuur Facture de Verbod om te bewaren in het buitenland als er geen volledige on line toegang in Aankoopfactuur Verkoopfactuur Beperkingen of verbod om te bewaren in derde landen Aankoopfactuur Verkoopfactuur *Indien de lidstaat van levering anders is dan de lidstaat van vestiging van de onderneming die factureert. Wat kunnen de gevolgen zijn van een informaticaprobleem? De gevolgen zijn dezelfde als in het geval van de vernietiging van papieren archieven (bijv. door een brand). U moet dus een back-up voorzien (bijv. een eenvoudige kopie). Wat moet ik doen als een derde persoon (bijvoorbeeld bij centrale archivering binnen een groep) zich niet in de mogelijkheid bevindt om de Belgische, wettelijke verplichtingen voor archivering te respecteren (bijvoorbeeld minimale bewaartermijn) Als de derde persoon niet in staat is te voldoen aan uw wettelijke verplichtingen, is het aan u om zelf een alternatieve oplossing of een andere leverancier te vinden.

20 Welke zijn mijn verplichtingen bij een fiscale controle? Er is geen verschil in vergelijking met de papieren factuur. De factuur moeten in beide gevallen kunnen worden voorgelegd in een leesbaar formaat gedurende de volledige bewaartermijn. Outsourcing Is het verplicht om via een tussenpersoon (service provider) te werken voor het uitreiken, ontvangen, verwerken en/of bewaren van elektronische facturen? Neen. Het is een mogelijkheid om op de diensten beroep te doen van een service provider. Het is wel steeds de belastingplichtige die verantwoordelijk is voor het uitreiken, ontvangen, verwerken en/of bewaren van de geldige factuur. Het is dus aan te raden om duidelijke afspraken te maken met en garanties te vragen aan de service provider. Voor welke diensten kan ik beroep doen op een service provider (dienstverlener)? Er bestaat een mogelijkheid om op diensten van een service provider een beroep te doen zowel voor het uitreiken, ontvangen, verwerken en/of bewaren van de factuur. In dergelijk geval is het aan te raden om duidelijke afspraken te maken met en garanties te vragen aan de service provider. Zal er een uitwisselingsplatform voor leveranciers en klanten ter beschikking gesteld worden door de overheid?? Neen. Voordelen (of nadelen) Kan elektronische facturatie de administratieve lasten verlagen? Inderdaad. De besparing is het grootst als je een elektronische factuur automatisch in je boekhoudpakket kan inlezen en je de gegevens van de factuur niet meer manueel hoeft over te tikken.

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Toelichting Factureringsregels voor btw

Toelichting Factureringsregels voor btw Toelichting Factureringsregels voor btw (Richtlijn 2010/45/EU van de Raad) Waarom een toelichting? Een toelichting is bedoeld om een beter inzicht te krijgen in de wetgeving die door de EU is aangenomen.

Nadere informatie

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal

E-Facturering. Leuker kunnen we het niet maken. Fou-Khan Tsang RA. Alfa Accountants en Adviseurs, de ondernemende mens centraal E-Facturering Leuker kunnen we het niet maken Fou-Khan Tsang RA EVEN VOORSTELLEN WAAR MOET U AAN DENKEN Fiscus Administratieve organisatie en interne beheersing Wat is een elektronische factuur? Voor de

Nadere informatie

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op?

Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? Elektronisch factureren De btw-regels: waar let u op? InvoiceSharing Masterclass Digitale Facturen 2 juli 2013 Sandhya Nathoeni & Jasper van Melick Inhoud Introductie Belang van een correcte btw factuur

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013

Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Special wijziging BTW- factureringsregels Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Belangrijke wijzigingen in de btw facturerings regels per 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wanneer moet

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Marc Joostens - manager Jean-Marc Cambien - senior manager Ine Lejeune - vennoot E-business services PricewaterhouseCoopers Onderwerp Nieuwigheden inzake facturering: de Europese BTW-Richtlijn is

Nadere informatie

Elektronisch factureren en de doelstellingen van de regering Di Rupo: Stand van zaken aan het einde van de legislatuur?

Elektronisch factureren en de doelstellingen van de regering Di Rupo: Stand van zaken aan het einde van de legislatuur? Elektronisch factureren en de doelstellingen van de regering Di Rupo: Stand van zaken aan het einde van de legislatuur? Patrick Deleu Erkend Boekhouder - Fiscalist Lid van de Nationale Raad en de Stagecommissie

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS)

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) 6597/10 AMD 1. Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2010 (02.03) (OR. en) Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) 6597/10 AMD 1 PUBLIC LIMITE FISC 15 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft : het voorzitterschap

Nadere informatie

Focus op de elektronische factuur

Focus op de elektronische factuur Focus op de elektronische factuur Paul Simons Software development manager T&A Wolters Kluwer Agenda Wat is een elektronische factuur België in cijfers Percepties Aandachtspunten Oplossingen Q&A Wat is

Nadere informatie

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED

Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Presentatie door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED Het is van belang elektronisch factureren in het kader van de originele factuur goed af te stemmen met betrokken partijen. René de Waard en Francoise

Nadere informatie

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij

Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Cliëntenbrief Nieuwe factureringsregels vanaf 1 januari 2013: alle wijzigingen op een rij Onderwerp: nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013 Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: alle ondernemers

Nadere informatie

BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING - Administratie van Fiscale Zaken. Directie : 2/1

BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING - Administratie van Fiscale Zaken. Directie : 2/1 Home > FISCALITEIT > BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE > Administratieve richtlijnen en commentaren > Circulaires > Circulaire AFZ nr. 02/2013 dd. 23/01/2013 (AFZ/2011-0272) BELEIDSEXPERTISE en -ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie

Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de juridische actualiteit. Schrijf gratis in via www.lexalert.net/registratie 1 van 26 28-4-2014 19:06 Home > Recente wijzigingen > Circulaire AAFisc Nr.

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 115 Wet van 15 maart 2012 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met nieuwe factureringsregels (implementatie richtlijn

Nadere informatie

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15

1. Voorgaanden 1. 2. Belgische wet- en regelgeving 6. 3.1. Factureringsregels 12 3.2. Betrokken belastingplichtigen, handelingen en stukken 15 1 sur 27 06-05-14 23:32 Home > Circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (nr. E.T. 120.000) dd. 04.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW - Taxatieprocedure

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 22.7.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 189/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/45/EU VAN DE RAAD van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2015

Rapport. Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2015 Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2015 Maart 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader...

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2014 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.1.1

Nadere informatie

Samenvatting. Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden. Volgnummer: iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer;

Samenvatting. Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden. Volgnummer: iedere factuur krijgt een uniek identificatienummer; Circulaire AFZ nr. 02/2013 (AFZ/2011-0272) dd. 23.01.2013 De verplichte vermeldingen van de factuur. Samenvatting Factuur: op de factuur moet het woord factuur effectief vermeld worden Factuurdatum: de

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 10 juni 2009 (25.08) (OR. en) PUBLIC 10791/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0009 (C S) LIMITE FISC 84 OTA van: aan: Betreft: het aantredende Zweedse voorzitterschap

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur

De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur De nieuwe btw- regels 2013 - Factuur Patrick Wille! Managing Partner THE VAT HOUSE, VAT Applications, VAT Forum Wetgeving Richtlijn 2010/45/EU van de Raad van 13 juli 2010 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU

Nadere informatie

Digitale documenten in het klein-mkb: Handreiking voor compliance en toezicht. Seminar Open Document Lifecycle: van vorm naar inhoud.

Digitale documenten in het klein-mkb: Handreiking voor compliance en toezicht. Seminar Open Document Lifecycle: van vorm naar inhoud. Digitale documenten in het klein-mkb: Handreiking voor compliance en toezicht Seminar Open Document Lifecycle: van vorm naar inhoud Patrick Frijns Inhoud 1. Archiveren: wat en hoe lang? 2. Conversie en

Nadere informatie

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele NATIONALE EN INTERNATIONALE BEPALINGEN Btw: de nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Op 1 januari 2013 worden in België tal van nieuwe facturatieregels van kracht. Het

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels

Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels 2 november 2012 Indirect Tax Alert btw no. 454 Belangrijke wijzigingen in de btwfactureringsregels Per 1 januari 2013 wijzigen de factureringsregels voor de btw. De nieuwe regels zijn gebaseerd op richtlijn

Nadere informatie

Hoe verloopt de communicatie na de verzending van een DmfA-aangifte?

Hoe verloopt de communicatie na de verzending van een DmfA-aangifte? Communicatie tussen de sociale zekerheid en de werkgever, het ESS of de dienstverlener Informatiebericht 14/09/2007 Hoe verloopt de communicatie na de verzending van een DmfA-aangifte? Na het indienen

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels.

Inhoud. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013. Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW. De nieuwe facturatieregels. BTW: de nieuwe facturatieregels IFA 19 februari 2013 Stijn Vastmans Tiberghien advocaten Inhoud Nieuwe regels inzake opeisbaarheid BTW Wat wijzigt er? Gevolgen voor leverancier en klant De nieuwe facturatieregels

Nadere informatie

8 Registratie voor een uitnodiging

8 Registratie voor een uitnodiging 8 Registratie voor een uitnodiging Om formeel aan een uitnodiging te kunnen deelnemen, moet u zich daarvoor registreren. Hiertoe dient u uw bedrijfsgegevens in te vullen. Indien u persoonlijk aan een uitnodiging

Nadere informatie

Bewaartermijn van boeken en documenten

Bewaartermijn van boeken en documenten Bewaartermijn van boeken en documenten Een praktisch overzicht Waarover gaat het? Aan de hand van deze brochure proberen wij een antwoord te geven op volgende vragen: Wat moet er bijgehouden worden? Hoe

Nadere informatie

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid

'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid 9 april 2014 'Vooraf erkend persoon' : (soms) ontheven van zijn hoofdelijkheid Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1381, p. 7, BIBLO Een 'vooraf erkende persoon' is

Nadere informatie

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave:

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: NIEUWS JUNI 2015 In deze uitgave: pagina 2-3 Nieuwe regeling voorschotfacturen vanaf 2015? pagina 4-5 Waarom elektronische facturatie voorlopig nog niet doorbreekt pagina 6-7 Klanten vertellen: Wim Deprins

Nadere informatie

Deeleconomie: de btw-aspecten

Deeleconomie: de btw-aspecten Newsflash Deeleconomie: de btw-aspecten Eerder bespraken we al het nieuwe regime in de inkomstenbelasting voor inkomsten uit de deeleconomie. Activiteiten ontplooien in de deeleconomie heeft echter ook

Nadere informatie

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011

Elektronisch factureren met Z factuur. 10 Okt.2011 Elektronisch factureren met Z factuur 10 Okt.2011 Kernvragen Wat is digitaal en wat is elektronisch? Wat is nou een S@les in de Bouw standaard, en wat heb ik er aan? Is het wel betrouwbaar? Zijn er risico

Nadere informatie

E-Factureren en boekhoudsoftware

E-Factureren en boekhoudsoftware Door: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.softwarepakketten.nl www.ictaccountancy.nl www.boekhoudplaza.nl September 2009 Elektronisch factureren B2C, B2B, Buyer direct, Consolidator, Direct processing,

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

HANDLEIDING. Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen.

HANDLEIDING. Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen. HANDLEIDING Inkoopfacturen, inkoopbonnen en verkoopfacturen. Inkoopfacturen Wat is een inkoopfactuur? Een inkoopfactuur is een document dat een betalingsverplichting van jouw onderneming aan een leverancier

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom

Complexiteit Elektronisch factureren is geen moeilijke exercitie. De essentie is dat bij elektronisch factureren de factuurstroom 24 Voordelen De verwachte voordelen om over te stappen op elektronisch factureren zijn onder meer kostenbesparing en voldoen aan de wens of zelfs eis van de klanten, en ook het eerder betaald krijgen van

Nadere informatie

E-Facturatie: Wat moet ik weten? Hein Vandelanotte

E-Facturatie: Wat moet ik weten? Hein Vandelanotte E-Facturatie: Wat moet ik weten? Hein Vandelanotte 1 Audio = kanaal 7 Definitie factuur Factuur (Vandaele): Lijst van geleverde goederen, met opgave van de berekende prijzen, van plaats en datum van de

Nadere informatie

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op?

Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Elektronisch factureren in de logistiek. Wat levert het op? Al jaren wordt er gesproken over. Afhankelijk van de invalshoek die je kiest, variëren de ervaringen van een doorslaand succes tot een complete

Nadere informatie

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Nadere informatie

1.1. Verplichting tot facturatie... 1 1.2. Uiterste factuurdatum... 3. 2. Wat moet u als aannemer vermelden op uw factuur?... 5

1.1. Verplichting tot facturatie... 1 1.2. Uiterste factuurdatum... 3. 2. Wat moet u als aannemer vermelden op uw factuur?... 5 Inhoudstafel 1. Wanneer moet u als aannemer factureren?............................ 1 1.1. Verplichting tot facturatie............................................. 1 1.2. Uiterste factuurdatum...............................................

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCESSEN KEURMERKVOERDERS

BESCHRIJVING PROCESSEN KEURMERKVOERDERS BESCHRIJVING PROCESSEN KEURMERKVOERDERS Aan: Deelnemers Keurmerk E-factureren Van: Stichting Waarborg E-factureren Datum: 31 oktober 2011 Betreft: Beschrijving processen bij keurmerkvoerders Keurmerkvoerders

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS

Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS Voorwaarden Gebruik Web Portal TFS 1. INLEIDING Dit document geeft de voorwaarden voor het gebruik van de Web Portal TFS van de Minister van Infrastructuur en Milieu beheert door de Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nieuwe technologie ten dienste van het beroep BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Nieuwe technologie ten dienste van het beroep p. 4/ 1 jaar e-invoice in de praktijk Nieuwe technologie ten dienste van het beroep

Nadere informatie

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatieblad November 2012 Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Informatie bij het gebruik van een Vergunning inrichting voor de opslag van alcoholvrije dranken en een Vergunning inrichting voor

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

LOGISTIEK Self-billing

LOGISTIEK Self-billing LOGISTIEK Self-billing WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Self-billing INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Beheer-Instellingen 4 2.2. Verrichtingen-voorbeeld 8 Wings Self-billing

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

MKB Boekhouder in control

MKB Boekhouder in control MKB Boekhouder in control Themabijeenkomst over alles wat een boekhouder moet weten van omzetbelasting 09-05-2017 MKB Boekhouder in control - omzetbelasting 1 Omzetbelasting in uw bedrijf 09-05-2017 MKB

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE

ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN IN CLIENT ONLINE Auteur Gerard Huis in 't Veld Datum 10 februari 2017 Versie 1.0 1 Inleiding Dit document biedt een toelichting op de elektronische handtekening die wordt geleverd

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN

Veelgestelde vragen over FiNBOX ALGEMEEN Veelgestelde vragen over FiNBOX Algemeen Aanmelden voor FiNBOX Nota s ontvangen via de bank Digitale nota s betalen via FiNBOX Digitale nota s printen & archiveren ALGEMEEN FiNBOX. Uw financiële inbox

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Sibylle Vandenberghe Christoph Zenner Update: Belgische en internationale btw Agenda 1 (E-)facturering en opeisbaarheid van de btw 2 Ontwikkelingen inzake btw op onroerend goed 3 Wagens 4 Andere

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes

BTW-nieuwtjes BTW-nieuwtjes-18-2016 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum e info@btwadvies.com w www.btwadvies.com t 085-0403220 KvK Arnhem 09136209 1. Creditnota niet voldoende voor teruggave

Nadere informatie

E-facturatie in de praktijk

E-facturatie in de praktijk E-facturatie in de praktijk Even voorstellen Voorzitter Alfa Accountants en Adviseurs Lid SRA bestuur Voorzitter SRA ICT cie. Voorzitter VLB Voorzitter Edicircle Lid raad van toezicht Visionplanner Founding

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken

Commissie juridische zaken. aan de Commissie economische en monetaire zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2009/0009(CNS) 11.1.2010 ONTWERPADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie economische en monetaire zaken inzake het voorstel voor

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ.

De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN OVERHEDEN, BEDRIJVEN, INFORMATIENETWERKEN ENZ. EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer BTW en andere omzetbelastingen De BTW in de Europese Gemeenschap TOEPASSING IN DE LIDSTATEN -

Nadere informatie

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING

DOCTRAILS MODULE: MESSAGE FLIPPING MODULE: MESSAGE FLIPPING INTRODUCTIE PROBLEEMSTELLING In een aantal gevallen zijn ontvangers niet ingericht om op een eenvoudige manier een ontvangen bericht te beantwoorden. Het kan zijn dat er geen automatische

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Simplerinvoicing E-factureren voor iedereen Patrick Frijns & Jaap Jan Nienhuis

Simplerinvoicing E-factureren voor iedereen Patrick Frijns & Jaap Jan Nienhuis Simplerinvoicing E-factureren voor iedereen Patrick Frijns & Jaap Jan Nienhuis Patrick Frijns Geboren in 1962 Belastingdienst sinds 1988 Accountant/EDP-auditor E: ppah.frijns@belastingdienst.nl M: +31

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties

Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Papieren factuur wordt verleden tijd! Handboek e-factureren voor ȟȟ overheidsorganisaties Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel en scope handboek 2 1.2 Leeswijzer 2 2 E-Factureren minder complex dan u denkt

Nadere informatie

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing

Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer. B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing Haal eenvoudig rendement uit uw factuurverkeer B2B e-invoicing Digital Pay Slips B2C e-invoicing De wereld van morgen binnen handbereik met digitaal factureren via Accounting Plaza e-invoicing 2 De dagen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren

ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren ABAB-Internetboekhouden: Handleiding Elektronisch Factureren In plaats van het afdrukken van verkoopfacturen op papier, is er nu ook de mogelijkheid om uw facturen elektronisch naar uw debiteuren te versturen.

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

Cps Boek kan voor u de benodigde gegevens samenbrengen in xml bestanden die je direct kan importeren in de INTERVAT toepassing.

Cps Boek kan voor u de benodigde gegevens samenbrengen in xml bestanden die je direct kan importeren in de INTERVAT toepassing. 1 AANGIFTES INDIEN OVER INTERNET De BTW-administratie is voor de electronische indiening van aangiftes en listing overgeschakeld naar het INTERVAT systeem. Dit laat toe om de aangiftes in te dienen via

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

UW DIGITALE BOEKHOUDING

UW DIGITALE BOEKHOUDING DIGITALISERING UW DIGITALE UW DIGITALE BOEKHOUDING VAN DE BOEKHOUDING BOEKHOUDING OVERZICHT 01 HUIDIG VS GEDIGITALISEERD PROCES 0 5 TIPS 0 9 KOFFIEKOEKEN CONNECT 02 FILMPJE WINBOOKS CONNECT 0 6 UITGEBREIDE

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 4 december 2008 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem www.vat-house.com Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX - Specifieke vragen met betrekking tot de bewaring van boeken en verantwoordingsstukken bij een geïnformatiseerde boekhouding Ontwerpadvies van

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 januari 2010 (08.02) (OR. en) 5910/10 Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) LIMITE FISC 9

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 29 januari 2010 (08.02) (OR. en) 5910/10 Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) LIMITE FISC 9 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 januari 2010 (08.02) (OR. en) PUBLIC 5910/10 Interinstitutioneel dossier 2009/0009 (CNS) LIMITE FISC 9 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum

: 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en broodjes Locatie : Heelsum BTW-nieuwtjes 5-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Workshop BTW en factuurvereisten

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1538

BESLISSING (B) CDC-1538 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie

Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Simplerinvoicing Bespaar kosten door verhogen e-facturatie adoptie Onderwerpen voor vandaag Wat is Simplerinvoicing precies & wat is uw voordeel Hoe maakt u gebruik van Simplerinvoicing Waar gaat Simplerinvoicing

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie