Modelverordening Huidige verordening Conceptverordening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modelverordening Huidige verordening Conceptverordening"

Transcriptie

1 Legenda: Groene tekst Geel gearceerd Zwarte tekst Rode tekst : conform Modelverordening VNG (MV) : tekst MV of huidige verordening is niet overgenomen : nieuwe tekst die niet voorkomt in de MV : verklaring van het e.e.a. Modelverordening Huidige verordening Conceptverordening Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: - afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college; - inkomsten: totaal van de baten voor onttrekking reserves; - netto schuld: bruto schuld minus de omvang van de geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak. Onder bruto schuld wordt verstaan het totaal van langlopende leningen, kortlopende schulden, crediteuren en overlopende passiva. Onder geldelijke bezittingen die niet zijn ingezet voor de publieke taak wordt verstaan het totaal van langlopende uitzettingen, vorderingen, liquide middelen en overlopende activa; - overheidsbedrijf: onderneming met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, niet zijnde een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon, al dan niet tezamen met een of meer andere publiekrechtelijke rechtspersonen, in staat is het beleid te bepalen of een onderneming in de vorm Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie voor het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente voor de verantwoording die daarover wordt afgelegd; b. administratieve organisatie: het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging voor de verantwoordelijke leiding; c. financieel beheer: het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van de rechten van de gemeente; d. financiële administratie: het onderdeel van de administratie dat het systematisch maken en het verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens omvat van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente, teneinde te komen tot een goed inzicht in: 1 de financieel-economische positie; Artikel 1 Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: - begroting: het geheel van budgetten voor de uitvoering van de programma s, nader onderverdeeld in thema s en producten/taakvelden; - kapitaalgoederen: door de gemeente aangekochte of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven; - thema: onderdeel van een programma en opgebouwd uit een of meerdere producten/taakvelden. (prioriteit is verwoord als thema)

2 van een personenvennootschap, waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon deelneemt; - prioriteit: onderdeel van een programma bestaande uit een samenstel van een aantal samenhangende producten of een enkel product van de productenraming en productenrealisatie. 2 het financiële beheer; 3 de uitvoering van de begroting; 4 het afwikkelen van vorderingen en schulden; alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover. e. rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten, voor zover deze collegebesluiten betrekking hebben op een noodzakelijke uitwerking van Europese, rijks-, provinciale of door de gemeenteraad vastgestelde regelgeving. Daarnaast kunnen ook door de raad gewenste collegebesluiten hieraan toegevoegd worden; f. doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen; g. doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Artikel 2. Programma-indeling 1. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vast. 2. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode op basis van de door het college aan de programma s toegewezen producten de onderverdeling van de programma s in prioriteiten vast. Artikel 2 Programma-indeling 1. Indien gewenst stelt de raad bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een (herziene) programma-indeling vast. 2. De raad stelt per programma vast: a. de beoogde maatschappelijke effecten (Wat willen we bereiken?); b. de te leveren goederen en diensten (Wat gaan we daarvoor doen?); Artikel 2 Programma-indeling 1. De raad kan bij aanvang van een raadsperiode de programma-indeling wijzigen, nader onderverdeeld in thema s. (lid 1 en 2 van de MV zijn in dit lid samengevoegd en prioriteiten zijn thema s) 2. In de begroting is voor elk thema opgenomen: a. het hoofddoel, de beoogde maatschappelijke effecten; b. de te bereiken doelen binnen de

3 3. De raad stelt op voorstel van het college per programma relevante indicatoren vast voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. 4. De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode vast over welke onderwerpen hij in extra paragrafen naast de verplichte paragrafen in de begroting en rekening kaders wil stellen en wil worden geïnformeerd. c. de baten en lasten (Wat mag het kosten?). 3. De raad stelt op voorstel van burgemeester en wethouders per programma waar mogelijk een of meerdere indicatoren vast voor het meten en het afleggen van verantwoording over de beoogde maatschappelijke effecten, de uitvoering van het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke productie van goederen en diensten. 4. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde goederen en diensten en de maatschappelijke effecten, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, zoals vastgesteld door de raad, kunnen worden getoetst. raadsperiode; c. de te bereiken (sub)doelen voor het komende begrotingsjaar. 3. De raad kan op voorstel van burgemeester en wethouders per thema relevante indicatoren vaststellen voor het meten van en het afleggen van verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. ( Het 4 e lid over de extra paragrafen MV is niet overgenomen. Indien gewenst kan het via de jaarlijkse Kadernota altijd nog worden ingebracht. ) (4 e lid huidige verordening is overbodig gelet inhoud van 3 e lid) Artikel 3. Inrichting begroting en jaarstukken 1. Bij de begroting worden onder elk van de programma s de lasten en baten per prioriteit weergegeven en bij de jaarstukken worden onder elk van de programma s de gerealiseerde lasten en baten per prioriteit weergegeven. 2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken 1. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het krediet in het lopende boekjaar weergegeven. (is lid 2 MV) 2. In de jaarrekening wordt van de investeringen de uitputting van de Artikel 3 Inrichting begroting en jaarstukken 1. Bij de begroting worden onder elk van de programma s de lasten en baten per thema weergegeven en bij de jaarstukken worden onder elk van de programma s de gerealiseerde lasten en baten per thema weergegeven. 2. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in de begroting wordt van de nieuwe investeringen per investering het benodigde investeringskrediet weergegeven en wordt van de lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet en de raming van de uitputting van het krediet in het lopende boekjaar weergegeven. 3. In de jaarrekening wordt van de investeringen

4 uitputting van het krediet in het lopende boekjaar weergegeven. 3. Bij de uiteenzetting van de financiële positie in begroting wordt in aanvulling op het bepaalde in artikel 20 en artikel 21 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten inzicht gegeven in de ontwikkeling van de schuldpositie als gevolg van de begroting, de meerjarenraming en de investeringen. 4. In de jaarrekening wordt van de investeringen en meerjarige projecten de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven. geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven. de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de actuele raming van de totale uitgaven weergegeven. (Het 3 e lid MV is niet nodig i.v.m. het al opgenomen overzicht in de paragraaf Financiering van de leningenportefeuille voor het afgelopen en lopende jaar, het begrotingsjaar en meerjarenbegroting. Daarnaast geldt nog een verplicht kengetal voor de netto schuldquote) Artikel 4. Kaders begroting 1. Het college biedt voor [datum] aan de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota voor [datum] vast. 2. In de begroting wordt een post onvoorzien van [percentage] van de totale lasten opgenomen. Artikel 4 Kaders begroting 1. Burgemeester en wethouders bieden in het eerste halfjaar de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. 2. De raming van de onderhoudsbudgetten in de ontwerpbegroting worden gebaseerd op de meerjarige onderhoudsplannen. Artikel 4 Kaders begroting 1. Burgemeester en wethouders bieden in het eerste halfjaar de raad een Kadernota aan met een voorstel voor het beleid, en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. 2. De in de begroting en meerjarenbegroting opgenomen onderhoudsbudgetten voor kapitaalgoederen zijn normaliter gebaseerd op meerjarige periodiek geactualisserde onderhoudsplannen. (Door het flucturenen van de begrotingsomvang is een dergelijke bepaling niet handig. Daarnaast geldt het uitgangspunt ramen waar het hoort!)

5 Artikel 5. Autorisatie begroting en investeringskredieten 1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per prioriteit. 2. Bij de begrotingsbehandeling geeft de raad aan van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd. 3. Het college informeert de raad vooraf als ze verwacht dat de lasten de geautoriseerde lasten of de investeringsuitgaven de geautoriseerde investeringskredieten dreigen te overschrijden of de baten de geautoriseerde baten dreigen te onderschrijden. De raad geeft vervolgens aan of hij hiervoor een voorstel wil voor wijziging van het budget of een voorstel voor bijstelling van het beleid. (lid 3 grotendeels verwerkt in lid 4a ten aanzien van de tussentijdse rapportages, zie ook art. 6 met name lid 2d.) 4. Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad doet het college voorstellen voor het wijzigen van de geautoriseerde budgetten en de investeringskredieten en het bijstellen van het beleid. (zie 4a en 4c) Artikel 5 Autorisatie begroting en begrotingswijzigingen 1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen voor het volgende begrotingsjaar, inclusief de lasten van de in het bestedingsplan voor het begrotingsjaar opgenomen investeringskredieten. (Tekst(en) MV is overgenomen) 2. De nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd. (overgenomen met een uitzonderingsbepaling, zie 2 e lid) 3. Voor lasten, baten en investeringskredieten die niet in de programma s of in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen zijn opgenomen, leggen burgemeester en wethouders vooraf een afzonderlijk voorstel ter autorisatie aan de raad voor. (verwerkt in het nieuwe lid 3) Artikel 5 Autorisatie begroting en investeringskredieten 1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per thema. 2. Bij de begrotingsbehandeling kan de raad expliciet aangeven van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen. De overige nieuwe investeringen worden bij de begrotingsbehandeling met het vaststellen van de financiële positie geautoriseerd. 3. Na de vaststelling van de begroting kunnen burgemeester en wethouders de raad ter autorisatie een afzonderlijk voorstel doen tot het opnemen van nieuwe baten en lasten in de begroting en het vaststellen van nieuwe investeringskredieten. 4. Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad kunnen burgemeester en wethouders de raad voorstellen doen voor: a. het wijzigen van de geautoriseerde baten en lasten per thema en de investeringskredieten, met name bij (dreigende) overschrijdingen van de totaal geautoriseerde lasten per thema en investeringskredieten of wanneer de geautoriseerde baten per thema worden onderschreden of dreigen te onderschrijden; b. het opnemen van nieuwe baten en lasten; c. het saldo van de wijzigingen van de te autoriseren baten en lasten, genoemd onder a en b, bedraagt maximaal een extra last van ,- per thema; d. het bijstellen van het beleid.

6 5. Voor een investering waarvan het investeringskrediet niet met het vaststellen van de begroting is geautoriseerd, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel met een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voor. (zie het nieuwe lid 3, breder verwoord) Bij investeringen groter dan [bedrag] informeert het college de raad in het voorstel over het effect van de investering op de schuldpositie van de gemeente. (vele gemeenten nemen de bepaling over het effect v.d. schuldpositie niet over, is ook niet altijd smart te maken en de afweging is meer het dekkingsvraagstuk) Artikel 6. Tussentijdse rapportage 1. Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 6 maanden en de eerste 9 maanden van het lopende boekjaar. 2. De tussenrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en de bijstelling van het beleid(zie a.) en een overzicht met de bijgestelde raming van: a. de baten en de lasten per programma uitgesplitst naar prioriteiten (zie lid c); b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen uitgesplitst naar prioriteiten; c. het totale saldo van de baten en de lasten volgend uit de onderdelen a Artikel 6 Tussentijdse bestuursrapportages 1. Burgemeester en wethouders informeren de raad door middel van twee tussentijdse bestuursrapportages in het lopende jaar over de realisatie van de begroting van de gemeente. 2. De inrichting van de bestuursrapportage sluit aan bij de programma-indeling van de begroting. (zie lid 2a) 3. De bestuursrapportage gaat per programma in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. In de rapportages wordt in ieder geval aandacht besteed aan: (zie 2 e lid, b,d en lid 3) Artikel 6 Tussentijdse rapportage 1. Burgemeester en wethouders informeren de raad per kwartaal door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente. 2. De tussenrapportages bestaan uit: a. een weergave van de stand van zaken van de (sub)doelen binnen een thema voor het lopende begrotingsjaar; b. de ontwikkeling van de baten en lasten per thema, inclusief de mutaties van de reserves; c. een overzicht van de wijzigingen van de geautoriseerde baten en lasten. en investeringskredieten; 3. In de tussenrapportages worden in ieder geval incidentele en structurele afwijkingen groter dan ,- op de oorspronkelijke ramingen

7 en b; d. de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma (zie lid 2c); en e. het resultaat, volgend uit de onderdelen c en d, alsmede de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten. (aansluiting is gezocht bij bestaande praktijk thans bij de Eindejaarsnota, nu naar voren gehaald bij de aanbieding van de nieuwe begroting zie art. 3 lid 2. Daarnaast geldt artikel 5 lid 4a) 3. In de tussenrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en de lasten van prioriteiten en investeringskredieten in de begroting groter dan [bedrag] toegelicht. (zie lid 3) a. de voortgang van de in de begroting gestelde doelen; b. de ontwikkeling van de baten en lasten; c. de ontwikkeling van de algemene dekkingsmiddelen. van de baten en lasten binnen de thema s en toegelicht. (In art. 5 is de autorisatie geregeld van de budgetten in de begroting en de verplichting ten aanzien van overschrijdingen. Genoemd bedrag in dit artikel behelst dat tenminste afwijkingen van deze omvang ongeacht van het al of niet overschrijden van een thema toegelicht moeten worden.) (Teksten zijn gebaseerd op de verdere doorontwikkeling, zoals per kwartaal rapporteren en daarnaast meerdere keren financieel real-time.) Artikel 7 Jaarstukken 1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording van de diensten naar de programmaverantwoording. 2. Burgemeester en wethouders leggen verantwoording af over de uitvoering van de programma's. In de verantwoording geven burgemeester en wethouders aan a. Wat bereikt is; b. welke goederen en diensten geleverd zijn; c. wat de kosten zijn. (Niet meer overgenomen, zie het gestelde in art.3) (Daarnaast geldt hogere regelgeving, BBV art. 25 lid 2 waar dit excpliciet wordt gevraagd!)

8 Artikel 8 Financiële positie Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat het beleid waartoe de raad heeft besloten, in de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenramingen is opgenomen. Artikel 9 Nota s Burgemeester en wethouders bieden tenminste eens in de vier jaar de volgende nota s aan waarin nadere regels over de uitvoering opgenomen zijn: a. afschrijven en waarderen; b. reserves en voorzieningen; c. onderhoud kapitaalgoederen; d. verbonden partijen; e. grondbeleid; f. lokale heffingen; g. M&O-beleid (Misbruik & Oneigenlijk gebruik); h. risicomanagement. (Niet meer overgenomen. MV kent het niet en de uitgangspunten worden eerst in de Kadernota kenbaar gemaakt.) Artikel 7 Nota s Burgemeester en wethouders beoordelen tenminste eens in de vier jaar de noodzaak van het actualiseren van de door de raad vastgestelde onderstaande nota s. Dit oordeel wordt opgenomen in de Kadernota. De raad bepaalt uiteindelijk de noodzaak tot het al dan niet actualiseren van de nota s. Het betreffen de navolgende nota s: a. reserves en voorzieningen; b. verbonden partijen; c. kadernota grondbeleid; d. inkoop- en aanbestedingsbeleid; e. misbruik en oneigenlijk gebruik; f. risicomanagement; (vastgehouden wordt aan het huidige gebruik van afzonderlijke nota s i.p.v. regelen via deze verordening)

9 Artikel 7. Informatieplicht Het college besluit niet over: a. de aan- en verkoop van goederen, werken en diensten groter dan [bedrag]; b. het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan [bedrag]; en c. het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen, dan nadat de raad is geïnformeerd over het voornemen en hiertoe in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. (Dit artikel is niet overgenomen. Naast de actieve informatieplicht ingevolge art. 169, 2 e lid, is in het 4 e lid geregeld dat burgemeester en wethouders eerst het gevoelen van de raad inwinnen voor bij het aangaan van verplichtingen of het uitoefenen van bevoegdheden met ingrijpende gevolgen voor de gemeente of indien de raad daarom verzoekt. De raad vergadert om de twee weken en er zijn genoeg momenten om belangrijke onderwerpen tijdig geagendeerd te krijgen. Belangrijke investeringen komen in de praktijk toch al afzonderlijk terug op de agenda.) Artikel 8. EMU-saldo Wanneer het Rijk de gemeente bericht dat alle gemeenten samen het collectieve aandeel van gemeenten in het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert het college de raad of een aanpassing van de begroting nodig is. Als het college een aanpassing nodig acht, doet het college een voorstel voor het wijzigen van de begroting. (Dit artikel is niet overgenomen. In de paragraaf Financiering incl. EMU-saldo wordt jaarlijks uitgelegd de werking en belang van dit saldo. In het concept van Hoofdlijnen vernieuwing BBV is verdere verplichte informatie voor de begroting opgenomen. Op grond van art. 169, 2 e lid, hebben burgemeester en wethouders een actieve informatieplicht. Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.) Artikel 9. Waardering en afschrijving vaste activa 1. Materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd. 2. Materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de bijlage afschrijvingsbeleid bij deze verordening. 3. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. Artikel 8. Waardering en afschrijving vaste activa 1. Voor de aangeschafte activa tot en met het verslagjaar 2015 worden de reeds eerder bepaalde afschrijvingstermijnen gecontinueerd. 2. Materiële vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de termijnen zoals vermeld in de bijlage afschrijvingsbeleid bij deze verordening. 3. Kosten voor het afsluiten van geldleningen en een saldo voor agio en disagio worden

10 4. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden lineair in [...] jaar afgeschreven. 5. Een saldo voor agio of disagio wordt lineair in [...] jaar afgeschreven. Artikel 10. Voorziening voor oninbare vorderingen 1. Voor de vorderingen op verbonden partijen en derden wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een individuele beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen. (zie nu lid 2, algemener geformuleerd en aangesloten met de bestaande praktijk) 2. Voor openstaande vorderingen betreffende: a. onroerende zaakbelasting eigenaren; b. precariobelasting; c. hondenbelasting; d. parkeerbelasting; e. rioolheffing; f. afvalstoffenheffing; en g. bijstandsvertrekking, wordt, met uitzondering van individuele vorderingen groter dan [bedrag], een voorziening wegens oninbaarheid gevormd ter grootte van het historische percentage van oninbaarheid. (zie nu lid 1, algemener geformuleerd en eveneens aangesloten met direct ten laste van de exploitatie gebracht. 4. Het afschrijven op activa begint in beginsel in het jaar volgend op de totstandkoming c.q. realisatie van het investeringswerk. 5. Afschrijving vindt in principe lineair plaats. Indien op een andere wijze wordt afgeschreven wordt dit gemotiveerd aangegeven. (1 e lid MV is niet overgenomen wordt binnenkort via het BBV verplicht gesteld) (4 e lid MV in een afzonderlijke nota of Kadernota komt dit nog terug) (5 e lid MV is tegengesteld overgenomen) (4 e lid nieuwe regeling betreft bestaande praktijk) Artikel 9 Voorziening voor oninbare vorderingen 1. Voor openstaande vorderingen betreffende belastingen en heffingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd ter grootte van het historische percentage van oninbaarheid. 2. Voor de overige openstaande vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een historisch percentage van oninbaarheid of een individuele beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden.

11 de bestaande praktijk) Artikel 11. Reserves en voorzieningen 1. Het college biedt de raad eens in de [...] jaar een nota reserves en voorzieningen aan. Deze nota wordt door de raad vastgesteld en behandelt: a. de vorming en besteding van reserves; b. de vorming en besteding van voorzieningen; en c. de rentetoerekening aan reserves en voorzieningen. 2. Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen wordt minimaal aangegeven: a. het specifieke doel van de reserve; b. de voeding van de reserve; c. de maximale hoogte van de reserve; en d. de maximale looptijd. 3. Indien een bestemmingsreserve voor een investeringsvoornemen binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt deze aan de algemene reserve toegevoegd. Artikel 12. Kostprijsberekening 1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten van de gemeente, die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten de indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten. 2. Bij de kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor (Bij art. 7 is de notaverplichting al geregeld. De aangeven inhoud is nu al grotendeels opgenomen in de nota) Artikel 10 Kostprijsberekening 1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van goederen, werken en diensten van de gemeente, die worden geleverd aan overheidsbedrijven en derden, wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten de indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verleende diensten. 2. Bij de kosten worden betrokken de bijdragen aan en onttrekkingen van voorzieningen voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken

12 de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolheffing en afvalstoffenheffing de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de kosten van het kwijtscheldingsbeleid. 3. Voor de inzet van materiele activa worden naast directe kosten, indirecte kosten en afschrijvingskosten, de rente voor de financiering van het actief toegerekend. Deze rente is een vergoeding voor de inzet van vreemd vermogen en van eigen vermogen. De rentepercentages voor deze vergoeding worden bij de behandeling van de begroting vastgesteld. activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolheffing en afvalstoffenheffing de compensabele belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de zo mogelijk en redelijkerwijs toe te rekenen kosten van het kwijtscheldingsbeleid en overige kosten. (nu nog niet altijd mogelijk om de kosten voor kwijtschelding per belastingsoort toe te rekenen) 3. Voor de inzet van materiele activa worden naast directe en indirecte kosten de kapitaallasten toegerekend. (rente-element verdisconteert in de term kapitaallasten, in het jaar van het gebruik nemen wordt geen rente toegerekend, daarna wel) Artikel 13. Prijzen economische activiteiten 1. Voor de levering van goederen, diensten of werken aan overheidsbedrijven en derden en met welke bijbehorende activiteiten de gemeente in concurrentie met marktpartijen treedt, wordt tenminste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij afwijking doet het college vooraf voor elk van deze activiteiten afzonderlijk een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de activiteit wordt gemotiveerd. 2. Bij het verstrekken van leningen of garanties aan overheidsbedrijven en derden brengt de gemeente de geraamde integrale kosten in rekening. Bij afwijking (Dit artikel is niet overgenomen. De Wet Markt en Overheid (WMO) bevat gedragsregels waaraan de gemeentelijke bestuursorganen zich dienen te houden om valse concurrentie te voorkomen. Het is verboden om economische activiteiten (die de markt in vrije concurrentie ook kan uitvoeren) onder de integrale kostprijs aan te bieden, tenzij de gemeenteraad de economische activiteit van algemeen belang verklaart. Er bestaat een Handleiding WMO, waarin economische activiteiten zijn opgesomd die de gemeente wel onder de integrale kostprijs mag uitvoeren. Dit zijn de zogeheten Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Artikel 13 van de Model-Financiële Verordening bevat een bepaling die het bovenstaande onnodig herhaalt. Volgens de 100 ideeën voor de

13 doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de lening of garantie wordt gemotiveerd. gemeentelijke regelgever moeten doublures zoveel als mogelijk worden voorkomen. Ook bestuurlijk is de wens geuit om onnodige wettelijke bepalingen te vermijden.) 3. Bij het verstrekken van kapitaal door de gemeente aan overheidsbedrijven en derden gaat het college uit van een vergoeding van tenminste de geraamde integrale kosten van de verstrekte middelen. Bij afwijking doet het college vooraf een voorstel voor een raadsbesluit, waarin het publiek belang van de kapitaalverstrekking wordt gemotiveerd. 4. Raadbesluiten met de motivering van het publiekbelang als bedoeld in de vorige leden zijn niet nodig als sprake is van: a. leveringen van goederen, diensten of werken en het verstrekken van leningen, garanties en kapitaal aan andere overheden voor zover deze leveringen en verstrekkingen zijn bedoeld voor de uitoefening van de publieke taak door die andere overheid; b. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een bij wet opgedragen publiekrechtelijke taak; c. een bevoordeling van activiteiten in het kader van een toegekend bijzonder of uitsluitend recht waarvoor prijsvoorschriften gelden; d. een bevoordeling van sociale werkplaatsen; e. een bevoordeling van onderwijsinstellingen; f. een bevoordeling van publieke media-instellingen; en

14 g. een bevoordeling die valt onder de reikwijdte van de staatssteunregels van het Werkingsverdrag van de Europese Unie en daarmee verenigbaar is. Artikel 14. Vaststelling hoogte belastingen, rechten, heffingen en prijzen 1. Het college doet de raad jaarlijks een voorstel voor de hoogte van de gemeentelijke tarieven voor de belastingen, de rioolheffingen, de afvalstoffenheffing, [ (verdere opsomming van rechten en leges waarvan het wenselijk wordt geacht de tarieven jaarlijks vast te stellen)]. 2. Het college biedt de raad eens in de [jaar] een nota aan met de kaders voor de prijzen voor de levering van gemeentelijke goederen, werken en diensten aan overheidsbedrijven en derden en voor de huren en de erfpachten. 3. Het college legt bij een tussentijdse wijziging van prijzen, huren en erfpachten ten opzichte van de kaders uit de nota vooraf een besluit voor aan de raad. Artikel 15. Financieringsfunctie 1. Het college neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de volgende kaders in acht: a. voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden tenminste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd; b. er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet financiering Artikel 10 Financieringsfunctie 1. Burgemeester en wethouders zorgen bij het uitoefenen van de financieringsfunctie voor: a. het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma s binnen de door de raad vastgestelde beleids- en budgettaire kaders in de begroting uit te kunnen voeren b. het beheersen van de risico s verbonden aan de financieringsfunctie zoals (niet overgenomen, in de Kadernota worden deze uitgangspunten verwoord en vervolgens opgenomen in de begroting, zie art. 4 lid 1) Artikel 11 Financieringsfunctie 1. Burgemeester en wethouders nemen bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de volgende kaders in acht: a. voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden tenminste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd; en b. er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel

15 decentrale overheden. 2. Het college informeert de raad vooraf als de wettelijke kasgeldlimiet, bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet financiering decentrale overheden, of de wettelijke renterisiconorm, bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet financiering decentrale overheden, dreigt te worden overschreden 3. Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van risicodragend kapitaal bedingt het college indien mogelijk zekerheden. 4. Bij het verstrekken van een garantie wordt een voorziening ten laste van de begroting gevormd ter grote van het risico dat de gemeente met de garantie loopt. Als in de begroting niet is voorzien in budget voor deze voorziening dan doet het college vooraf aan de garantieverlening een voorstel aan de raad voor een begrotingswijziging. renterisico s, koersrisico s en kredietrisico s; c. het beperken van de kosten van leningen en het bereiken van voldoende rendement op uitzettingen; d. het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities. 2. Verstrekken van leningen en garanties en het aangaan van financiële participaties worden uitsluitend gedaan uit hoofde van de publieke taak. Bij het uitzetten van middelen, het verstrekken van garanties en het aangaan van financiële participaties uit hoofde van de publieke taak bedingen burgemeester en wethouders indien mogelijk zekerheden. Burgemeester en wethouders motiveren in hun besluit het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van garanties en financiële participaties. 3. Burgemeester en wethouders stellen regels op ter uitvoering van het gestelde onder het eerste en tweede lid en leggen deze regels en de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening vast in een treasurystatuut. 1, onder c, van de Wet financiering decentrale overheden. 2. Burgemeester en wethouders informeren gelijktijdig de raad wanneer de provinciale toezichthouder wordt geïnformeerd over: a. het langer overschrijden van de kasgeldlimiet langer dan twee aaneengesloten kwartalen; b. het overschrijden van de renterisiconorm. 3. Bij het verstrekken van leningen, het verstrekken van garanties en het verstrekken van risicodragend kapitaal bedingen burgemeester en wethouders indien mogelijk zekerheden. 4. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een treasurystatuut waarin is opgenomen het sturen en het beheersen van, en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. (het treasurystatuut wordt periodiek geactualiseerd) (lid 2 MV is anders opgeschreven) (lid 4 MV niet overgenomen, voor risicobeheersing voorziet het bestaande beleid in een normpercentage t.a.v. alle garanties) Artikel 16. Lokale heffingen Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf lokale heffingen naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 10 van het Besluit begroting en (niet overgenomen, voorkomen van regeldruk)

16 verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: a. [ ].] Artikel 17. Financiering In de paragraaf financiering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 13 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: c. de schulden met een looptijd korter dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage; d. de schulden met een looptijd langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage; e. de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar; f. de rentevisie voor de komende vier jaar; en g. [ ]. Artikel 18. Weerstandsvermogen & risicobeheersing 1. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: a. de solvabiliteitsratio; b. de ontwikkeling van de netto schuld per inwoner; c. de ontwikkeling van de netto schuld als percentage van de gemeentelijke inkomsten; d. de ontwikkeling van de som van de voorraden bouwgrond, de voorraden (wat extra mogelijk is wordt al toegepast, voorkomen van regeldruk) (voorkomen van regeldruk) (BBV heeft recent een nieuwe set kengetallen verplicht voorgeschreven, zoals: - Netto schuldquote; - Solvabiliteitsratio; - kengetal grondexploitatie; - structurele exploitatieruimte - belastingcapaciteit woonlasten meerpersoonshuishoudens Daarnaast is er een nota risicomanagement)

17 onderhanden werk en overige voorraden als percentage van de gemeentelijke inkomsten; e. de ontwikkeling van de som van de leningen aan derden en de leningen aan verbonden partijen als percentage van de gemeentelijke inkomsten;en f. [ ]. 2. Voor het in beeld brengen van de weerstandscapaciteit van de gemeente wordt beoordeeld of de gemeente bij een risicoscenario de schuldverplichtingen in de toekomst kan blijven nakomen zonder dat de uitgaven aan en de investeringen in noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen. Artikel 19. Onderhoud kapitaalgoederen 1. Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: a. de voortgang van het geplande onderhoud; b. de omvang van het achterstallig onderhoud; en c. [ ]. 2. Het college biedt de raad tenminste eens in de [aantal] jaar een onderhoudsplan openbare ruimte aan. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud en de kosten van het onderhoud voor het openbaar groen, water, wegen, kunstwerken en straatmeubilair. De raad stelt het plan (voorkomen van regeldruk) (de verplichte paragraaf vermeldt de relevante nota s en beheersplannen, de provinciale toezichthouder waakt toch al mee over de beschikbaarheid en actualiteit)

18 vast. 3. Het college biedt de raad tenminste eens in de [aantal] jaar een rioleringsplan aan. Het plan geeft het kader weer voor het beoogde onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud, de uitbreiding van de riolering en de kosten van het onderhoud en de eventuele uitbreidingen. De raad stelt het plan vast. 4. Het college biedt de raad tenminste eens in de [aantal] jaar een onderhoudsplan gebouwen aan. Het plan bevat voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen. De raad stelt het plan vast.

19 Artikel 20. Bedrijfsvoering In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: a. de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten; b. de kosten van inhuur derden; c. de huisvestingskosten; d. de automatiseringskosten; e. de budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer en de accountant; en f. [ ]. [Artikel 21. Verbonden partijen Bij de begroting en de jaarstukken neemt het college in de paragraaf verbonden partijen naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 15 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: a. [ ].] Artikel 22. Grondbeleid 1. In de paragraaf grondbeleid bij de begroting en de jaarstukken neemt het college naast de verplichte onderdelen op grond van artikel van 16 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval op: a. het verloop van de grondvoorraad; b. de te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten; en c. [ ]. 2. Het college biedt de raad ten minste eens in de [aantal] jaar een nota grondbeleid aan. De raad stelt de nota vast. In de nota Artikel 12 Bedrijfsvoering Burgemeester en wethouders geven in de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken in algemene zin de stand van zaken aan en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Daarnaast worden in ieder geval opgenomen: a. de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonkosten; b. de kosten van inhuur derden. (het genoemde onder a. en b. is nu niet opgenomen in de paragraaf, hiernaar is door de raad wel gevraagd bij de begroting 2016) (Niet overgenomen, er is een nota verbonden partijen, zie art. 7) (Niet overgenomen, er is een kadernota grondbeleid, zie art. 7) (Volgens de kadernota wordt jaarlijks een Meerjaren Perspectief Grondbedrijfsfuncties (MPG) opgesteld)

20 wordt aandacht besteed aan: a. de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente; b. te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten; c. het verloop van de grondvoorraad; d. de uitgangspunten voor de verkoopprijzen van gronden; en e. [ ]. Artikel 23. Administratie 1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen; b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten, [ ]; c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties; d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid; e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de Artikel 11 Administratie De opzet en inrichting van de administratie is zodanig dat zij dienstbaar is voor: a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de afdelingen; b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van onder andere activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut in de openbare ruimte, voorraden, vorderingen, en schulden; c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties; d. het verschaffen van informatie over indicatoren voor de gemeentelijke productie van goederen en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid; e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid (Is niet overgenomen i.v.m.: - lid 1: bepalingen zijn intern gericht en spreken voor zich. De uiteindelijke beoogde bestuurlijke informatie wordt zichtbaar in de gebruikelijke uitingen in de P&C-cyclus. Bij de jaarrekening komen vele aspecten terug, veelal in de balanssfeer) - lid 2: is meer een algemene definitie)

21 daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving. 2. Onder administratie wordt verstaan het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, functioneren en beheersen van de gemeentelijke organisatie en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd. Artikel 24. Financiële organisatie Het college draagt zorgt voor: a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidig toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen; (gelet op de organisatieontwikkeling en dat taken steeds meer integraal worden opgepakt is de bepaling voor toewijzing van taken aan afdelingen niet gewenst) b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden; (Budgethoudersregeling/ treasurystatuut art. 13 en 15) c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten; (mandaatregeling Goeree-Overflakkee) d. de interne regels voor taken en bevoegdheden, de en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; f. de controle van de registratie van gegevens en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving. Artikel 13 Financiële organisatie Burgemeester en wethouders zorgen voor en leggen vast: a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de gemeentelijke taken aan de afdelingen; b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten; d. de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de Artikel 13 Financiële organisatie Burgemeester en wethouders dragen voor wat betreft de financiën zorg voor: a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie; b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten; d. de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie; e. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten of taakvelden binnen een thema.

22 verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie; (treasurystatuut art. 14 en 16) e. de te maken afspraken met de afdelingen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen; (voorkomen van regeldruk, en afdelingsstructuur wordt steeds meer losgelaten) f. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productenraming en de productenrealisatie; (kostenverdeelstaat, het e.e.a. noodzakelijk i.v.m. art. 12 MV.) g. het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten; (Is al verwoord in een nota, zie art. 7) h. het beleid en de interne regels voor de steunverlening en de toekenning van subsidies aan ondernemingen en instellingen; (is al opgenomen in de algemene subsidieverordening)en i. het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan. (is al verwoord in een nota, zie art. 7) Artikel 25. Interne controle 1. Het college zorgt ten behoeve van het financieringsfunctie. Artikel 12 Interne controle Artikel 14 Interne controle

23 getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a van de Gemeentewet, en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel. 2. Het college zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de gemeente met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden en de vorderingen van crediteuren jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen tenminste eenmaal in de [ (bijvoorbeeld 4 of 5)] jaar. Bij afwijkingen in de registratie neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen. Burgemeester en wethouders zorgen voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. Bij afwijkingen nemen burgemeester en wethouders maatregelen tot herstel. Burgemeester en wethouders zorgen voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen. Bij afwijkingen nemen burgemeester en wethouders zo nodig maatregelen tot herstel. (lid 2 MV niet overgenomen, vele zaken komen trouwens terug in de jaarrekening, balans) Artikel 14 Aanbesteding en inkoop Burgemeester en wethouders dragen zorg voor en leggen de interne regels vast voor de inkoop en aanbesteding van werken, leveringen en diensten. (Niet meer opgenomen. Is voorzien door periodiek een nota ter actualisatie aan te bieden.)

24 Artikel 26. Intrekken oude verordening en overgangsrecht De [citeertitel oude verordening] wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt. Artikel 15 Steunverlening, subsidies en garanties Burgemeester en wethouders dragen zorg voor en leggen de interne regels vast voor de toekenning van steunverlening aan ondernemingen en het verstrekken van subsidies of garanties. (Niet meer opgenomen, al geregeld treasurystatuut en algemene subsidieverordening) Artikel 16 Nieuwe situaties Als op enig moment een situatie optreedt waarin deze verordening niet voorziet dan wordt dit ter besluitvorming via een voorstel aan de raad voorgelegd. Artikel 17 Vervallen regelingen De volgende regelingen vervallen: a. Financiële beheersverordening gemeente Dirksland; b. Financiële verordening Goedereede; c. Financiële verordening gemeente Middelharnis 2007; d. Financiële verordening 2009, van de gemeente Oostflakkee; e. Financiële verordening ISGO 2008; f. Financiële verordening Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Binnenhof; met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor de jaarrekeningen en deelverantwoordingen van respectievelijk de gemeente Dirksland, gemeente Goedereede, Artikel 15 Intrekken oude verordening en overgangsrecht De Financiële verordening Goeree-Overflakkee wordt ingetrokken. Artikel 16 Overgangsbepaling 1. De regeling genoemd in artikel 14 blijft van toepassing op de jaarrekening en het jaarverslag met bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt en op de begroting, jaarrekening en jaarverslag met bijbehorende stukken van het begrotingsjaar dat samenvalt met het jaar waarin deze verordening in werking treedt. 2. Besluiten, genomen op grond van de regeling genoemd in artikel 15, worden aangemerkt als besluiten op grond van deze verordening.

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 89825 29 september 2015 Financiële Verordening gemeente Sliedrecht 2015 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016

FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016 FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING

FINANCIËLE VERORDENING FINANCIËLE VERORDENING Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Financiële verordening Avalex 10-12-2012 pag. 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Financiële verordening gemeente Giessenlanden. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: - afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

MID 11/004. Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet)

MID 11/004. Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet) MID 11/004 Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet) Versie: 29 maart 2011 2 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: Afdeling: iedere

Nadere informatie

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling Nr. 2012/... De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen:

Nadere informatie

Financiële Verordening

Financiële Verordening Financiële Verordening Financiële Verordening Gemeente Helmond Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL TITEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Afdeling Iedere organisatorische eenheid binnen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; FINANCIËLE VERORDENING MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

a. Afdeling: Iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

a. Afdeling: Iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college. Registratienummer Raad-14-01852 Z-14-13762 Raadsbesluit Besluitnummer Bijlagenummer Onderwerp: Financiële verordening 2015 De raad van de gemeente Noordwijkerhout, gelezen het advies van de burgemeester

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Het algemeen

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX Blz. 1 van 8 Financiele verordening gemeenschappelijke regeling Avalex 2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Titel 1 Begroting

Nadere informatie

Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Fryslân ; gelet op: - artikel 212 van de Gemeentewet - het Besluit

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.;

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.; Nr. 8A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de: VERORDENING OP

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014

FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014 FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014 (DE VERORDENING EX ARTIKEL 212 VAN DE GEMEENTEWET) Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Boxtel 2014

Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 Financiële verordening gemeente Boxtel 2014 De raad van de gemeente Boxtel gelezen het voorstel met nummer 1400374 van het college van burgemeester en wethouders van 29 juli 2014; gelet op artikel 212

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Voorschoten. Nr. 47866 2 juni 2015 Financiële verordening Voorschoten 2015 De raad van de gemeente Voorschoten; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 12 mei 2004. onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender. bijlage: ontwerpbesluit

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 12 mei 2004. onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender. bijlage: ontwerpbesluit RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 12 mei 2004 onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender bijlage: ontwerpbesluit datum: 26 april 2004 gemeenteblad I nr.: 37 agenda nr.: 8 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Van: M. van Kuilenburg Tel nr: 8401 Nummer: 15A.00009

Van: M. van Kuilenburg Tel nr: 8401 Nummer: 15A.00009 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD EN RAADSBESLUIT Van: M. van Kuilenburg Tel nr: 8401 Nummer: 15A.00009 Datum: 6 januari 2015 Team: financien Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldambt. Nr. 126946 23 december 2015 Financiële verordening Gemeente Oldambt 2015 De raad van de gemeente Oldambt; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard Rekenkamercommissie

Gemeente Albrandswaard Rekenkamercommissie 1 van 6 Gemeente Albrandswaard Rekenkamercommissie Aan: De gemeenteraad van Albrandswaard Hofhoek 5 3176 PD Poortugaal Datum: 2 september 2014 Betreft: Financiële Verordening 2014 Geachte leden van de

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Financiële verordening gemeente Zeist 2015

Gemeente Zeist - Financiële verordening gemeente Zeist 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 74341 12 december 2014 Gemeente Zeist - Financiële verordening gemeente Zeist 2015 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Financiële Verordening 2009

Financiële Verordening 2009 Financiële Verordening 2009 - Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding.

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Voor de indeling van de financiële verordening is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit artikel uit de Gemeentewet

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005 Financiële verordening gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; Nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005 Gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2015; Financiële verordening 2015 De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2015; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van september 2014. Onderwerp: Vaststellen nieuwe Financiële verordening 2014 - Besluitvormend

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van september 2014. Onderwerp: Vaststellen nieuwe Financiële verordening 2014 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2014 Besluit nummer: 2014_Raad_00070 Onderwerp: Vaststellen nieuwe Financiële verordening 2014 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Actualisatie van de financiële

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen

Toelichting op de artikelen Toelichting op de artikelen Artikel 1. Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het Besluit begroting en verantwoording Provincies

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de financiële commissie en burgemeester en wethouders van de gemeente

gelezen het voorstel van de financiële commissie en burgemeester en wethouders van de gemeente Financiële verordening (ex artikel 212 van de gemeentewet). De raad van de gemeente Dongeradeel gelezen het voorstel van de financiële commissie en burgemeester en wethouders van de gemeente gelet op artikel

Nadere informatie

Pagina 1 van 9 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2011I00843. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 02. Onderwerp: Financiële verordening 212

Pagina 1 van 9 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2011I00843. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 02. Onderwerp: Financiële verordening 212 Pagina 1 van 9 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2011I00843 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 02 Onderwerp: Financiële verordening 212 De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Financiële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012

Financiële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012 Financiële verordening van de Stadsregio Amsterdam per 13 maart 2012 Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 13 maart 2012 1 2 Inhoudsopgave Titel 1. Definities 5 Artikel 1 Definities 5 Titel 2. Begroting

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

VERORDENING op de uitgangspunten voor het financieel

VERORDENING op de uitgangspunten voor het financieel VERORDENING op de uitgangspunten voor het financieel beleid,alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens

Nadere informatie

Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie GBLT

Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie GBLT Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie GBLT Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) besluit, gelet op artikel 108 van

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Onderdeel van een programma, bestaande uit een samenstel van samenhangende producten of een enkel product uit de productenraming.

Onderdeel van een programma, bestaande uit een samenstel van samenhangende producten of een enkel product uit de productenraming. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlem. Nr. 61830 9 juli 2015 Financiële verordening gemeente Haarlem Verordening nr. Datum in werking : 1 januari 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Purmerend 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Financiële verordening gemeente Purmerend 2015. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Financiële verordening gemeente Purmerend 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: a. Raad: de gemeenteraad van Purmerend. b. College: het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE OOSTZAAN. De raad van de gemeente Oostzaan besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen:

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE OOSTZAAN. De raad van de gemeente Oostzaan besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE OOSTZAAN De raad van de gemeente Oostzaan besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid,

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD WIJZIGING VAN DE FINANCIËLE VERORDENING. Vast te stellen de volgende wijziging van De Financiële Verordening:

PROVINCIAAL BLAD WIJZIGING VAN DE FINANCIËLE VERORDENING. Vast te stellen de volgende wijziging van De Financiële Verordening: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 951 24 juni 2014 WIJZIGING VAN DE FINANCIËLE VERORDENING Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 216 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008 Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008 Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit begroting

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Vlagtwedde

Financiële verordening gemeente Vlagtwedde Financiële verordening gemeente Vlagtwedde Deze regeling is in werking getreden op 01-05-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; Gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; gelet op artikel 213 van de gemeentewet;

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

*ZE9D3F121EC* Raadsvergadering d.d. 23 maart 2015

*ZE9D3F121EC* Raadsvergadering d.d. 23 maart 2015 *ZE9D3F121EC* Raadsvergadering d.d. 23 maart 2015 Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.14-30298/DV.14-420, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 maart 2015 Onderwerp: Vaststellen Financiële Verordening

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

pagina 1 van 5 15052014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Coevorden Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38101 4 november 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 oktober 2015, nr. 2015-0000611752,

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Nummer: 300584. Onderwerp: Verordening beleids-en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Hamerstuk AGENDAPUNT 4. Nummer: 300584. Onderwerp: Verordening beleids-en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hamerstuk Onderwerp: Verordening beleids-en verantwoordingsfunctie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Nummer: 300584 In D&H: 20 april 2010 Steller: J.J. Mantel In

Nadere informatie

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Bijlage 8a, AB 18 december 2012 Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Pagina 2 (6) Controleverordening Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Grip op de begroting. Het financiële roer in handen. Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën

Grip op de begroting. Het financiële roer in handen. Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën Grip op de begroting Het financiële roer in handen Bijdrage Melchior Kerklaan/VNG Gemeentefinanciën Enquête 2014 1164 Deelnemers 742 Raadsleden Hoe staat mijn gemeente er financieel voor? Reserves en toch

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel k ~1"le, 4? Controleverordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 213 Gemeentewet; gelet op artikel 217 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012.

Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Controleverordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds 2012. Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2013 1 Verordening van.2012, betreffende de uitgangspunten voor de controle

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Enschede 2014

Controleverordening gemeente Enschede 2014 Controleverordening gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden; vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 04-02-2014) Besluit van 17 januari 2003, houdende de voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van provincies en

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

NOTA BUDGETHOUDERSCHAP 2015 GEMEENTE UITGEEST

NOTA BUDGETHOUDERSCHAP 2015 GEMEENTE UITGEEST NOTA BUDGETHOUDERSCHAP 2015 GEMEENTE UITGEEST Versie 4 september 2015 versie 4 september 2015-1 - Hoofdstuk 1 Inleiding. 1.1. Algemeen De gemeenteraad heeft in de Financiële verordening Uitgeest (ex. artikel

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN DB 3 DECEMBER 2015 RM 2015-535832881 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Onderwerp : Normenkader Rechtmatigheid 2015 Kenmerk : RM 2015-535832881 Bijlagen : -1- Besluitdatum : 24 september

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Controle verordening Regio Twente

Controle verordening Regio Twente Controle verordening Regio Twente Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel De verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie