Een educatieve portaalsite voor Vlaanderen : haalbaarheidsstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een educatieve portaalsite voor Vlaanderen : haalbaarheidsstudie"

Transcriptie

1 Centrum voor Instructiepsychologie en technologie Subfaculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Campus Kortrijk E. Sabbelaan Kortrijk Een educatieve portaalsite voor Vlaanderen : haalbaarheidsstudie Studie in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap Augustus 2007 Joke Coens (wetenschappelijk medewerker) Geraldine Clarebout (promotor) Jan Elen (co-promotor)

2

3 Inhoudstafel 1. Inleiding Achtergrond en doel van het project Overzicht Wat is een (educatieve) portaalsite? De huidige situatie Methode Resultaten Model Het model toegepast Besluit Verwachtingen Onderzoeksmethode 1: de focusgroepen Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode Onderzoeksresultaten Besluit Onderzoeksmethode 2: de vragenlijst Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode Onderzoeksresultaten Besluit Bestaande initiatieven Hoe pakken bestaande educatieve portaalsites het aan? Inleiding Methode Resultaten Wat denken de uitgeverijen? Inleiding Methode Resultaten Besluit Algemeen besluit...51 Referenties...55

4

5 1. Inleiding Dit eindrapport is de weergave van het HEP-project (haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een educatieve portaalsite). Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van het Departement Onderwijs en Vorming. Het project is gestart op 18 december 2006 en had een looptijd van 8 maanden. 1.1 Achtergrond en doel van het project Vanaf 1 september 2007 worden in het Vlaamse basisonderwijs en in de eerste graad van het secundair onderwijs de leergebied-/vakoverschrijdende ICT-eindtermen ingevoerd. Deze invoering vereist dat aan een aantal belangrijke randvoorwaarden is voldaan. Eén ervan is dat leerkrachten over aangepaste software en digitale leermiddelen beschikken om in een rijke leeromgeving aan ICT-competenties te kunnen werken (Vandenbroucke, 2007). De Vlaamse overheid overweegt in dit kader de ontwikkeling van een educatieve portaalsite waarop digitale leermiddelen op een gestructureerde manier worden aangeboden. Om het beleid ter zake te ondersteunen werd een haalbaarheidsstudie aanbesteed. Deze studie heeft tot doel de verwachtingen en opvattingen van leerkrachten en relevante onderwijsactoren ten aanzien van een educatieve portaalsite systematisch te achterhalen en in kaart te brengen. 1.2 Overzicht Dit rapport beschrijft de aanpak en de resultaten van het HEP-project. Het rapport bestaat uit drie delen. In het eerste deel ligt het accent op de huidige situatie: welke educatieve portaalsites bestaan reeds en hoe zien deze eruit? Daartoe wordt in databanken gezocht naar bestaande portaalsites en onderzoek hieromtrent. Een aantal portaalsites wordt geanalyseerd. De analyse resulteert in een algemeen model voor een educatieve portaalsite. In het tweede deel staan de verwachtingen inzake een educatieve portaalsite van verschillende onderwijsactoren centraal. Deze worden in kaart gebracht door middel van focusgroepen en een online vragenlijst. In het derde deel wordt verslag uitgebracht van interviews met sleutelfiguren die in het kader van deze studie worden afgenomen. 1

6 1.3 Wat is een (educatieve) portaalsite? Bij aanvang van het rapport is het essentieel op te merken dat over het concept portaalsite geen consensus bestaat. Definities verschillen van elkaar en zijn niet op elkaar afgestemd (Pickett & Hamre, 2002). Algemeen kan worden gesteld dat een portaalsite een koepelterm is voor een website die toegang geeft tot andere websites en bronnen op het internet. Portaalsites kunnen worden opgebouwd rond een bepaald thema of zich richten op een specifieke doelgroep (Vandenbroucke, 2007). Dit sluit aan bij de definiëring van Steijaert (2004), die stelt dat een portaalsite een website is die als startpunt fungeert voor een bepaalde gebruiksgroep, door diverse voor hen relevante informatie en voorzieningen (op een gepersonaliseerde wijze) te bundelen. Een educatieve portaalsite richt zich in de eerste plaats op actoren uit het onderwijsveld. Op de site worden links en bronnen gebundeld die voor onderwijsactoren interessant kunnen zijn (Chamberlain, 2005). Educatieve inhoud wordt op een gestructureerde manier aangeboden. Burke (2001) definieert een educatieve portaalsite als een website die toegang geeft tot talloze hulpmiddelen (instructiematerialen, lesvoorbereidingen, nieuws) en diensten (instant messaging en ) en die op een gecontroleerde manier kan worden doorzocht. 2

7 2. De huidige situatie Welke educatieve portaalsites bestaan al? Hoe zien deze eruit? Het is vanzelfsprekend dat, alvorens te investeren in de creatie van een educatieve portaalsite, de overheid nagaat wat het huidige aanbod is. Een eerste aspect van het HEPproject betreft dan ook het in kaart brengen van (de mogelijkheden van) bestaande initiatieven. De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat is: Welke educatieve portaalsites met welke functionaliteiten bestaan reeds in Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk? 2.1 Methode Om zicht te krijgen op het huidige aanbod aan educatieve portaalsites werd het internet doorzocht aan de hand van de zoekmachine Google (zoektermen: educatieve portaalsite, portals onderwijs, teaching resources ). Zowel het Vlaamse aanbod, het Nederlandse aanbod als het aanbod in het Verenigd Koninkrijk werden bestudeerd. Het Nederlandse aanbod werd opgenomen omwille van (a) de grote dynamiek inzake het onderwijsbetrokken ICT-gebruik in Nederland (bijv. SURF; en (b) de vlotte toegankelijkheid ervan voor Vlaamse onderwijsactoren. Het Verenigd Koninkrijk werd in de analyses betrokken omwille van de wereldwijde invloed van BECTA ( Naast het zoeken via Google, werden ook onderwijskundig-psychologische onderzoeksdatabanken geconsulteerd (ERIC, PsycInfo) om na te gaan wat het onderzoek omtrent educatieve portaalsites zegt. De search op het internet resulteerde in een lijst van bestaande initiatieven. Alle websites die in de lijst werden opgenomen, bieden op een of andere manier educatieve inhouden en/of ondersteuning aan onderwijsactoren in het algemeen en leerkrachten in het bijzonder. De lijst werd achteraf voor zover nodig aangevuld met educatieve portaalsites die eerder al gekend waren bij de opdrachtgevers van de studie of bij de onderzoekers. Alle websites werden geëxploreerd om een eerste globaal zicht te krijgen op hun mogelijkheden. Om de mogelijkheden van de bestaande educatieve portaalsites nauwkeurig in kaart te brengen, werden vijf websites (KlasCement, Lerareninfo, Letop!, Kennisnet en Primary Resources) meer systematisch bestudeerd. Om te beginnen werden ze afzonderlijk geanalyseerd. De mogelijkheden ervan werden beschreven en opgelijst. In een tweede fase 3

8 werden de analyses met elkaar vergeleken, wat resulteerde in een algemeen model van een educatieve portaalsite. Op basis van dit model werd vervolgens voor elke website een fiche opgesteld. Er werd gekozen voor KlasCement en Lerareninfo omdat deze websites kunnen worden beschouwd als de groten in Vlaanderen (KlasCement heeft meer dan geregistreerde leden, Lerareninfo meer dan geregistreerde forumgebruikers). Letop! is eveneens een Vlaamse educatieve portaalsite en werd opgenomen omdat het zich, in tegenstelling tot KlasCement en Lerareninfo richt op een specifiek thema, met name leerstoornissen en leerproblemen. Kennisnet werd geselecteerd als grote Nederlandse educatieve portaalsite. Als vertegenwoordiger van het Verenigd Koninkrijk werd aanvankelijk TeacherNet geselecteerd. Omdat deze website in de nabije toekomst vervangen wordt door een nieuwe educatieve portaalsite (cf. 4.1 Hoe pakken bestaande educatieve portaalsites het aan), werd als alternatief voor Primary Resources geopteerd. 2.2 Resultaten De search op het internet levert 37 bestaande initiatieven op (17 Vlaamse, 16 Nederlandse en 4 uit het Verenigd Koninkrijk). Bijlage 1 1 geeft een overzicht van de namen van deze portaalsites en de webadressen. De analyse resulteert in een algemeen model van een educatieve portaalsite. De search op ERIC en PsycInfo levert geen bruikbare resultaten op. In de gevonden artikels wordt een educatieve portaalsite eerder gezien als een startpagina van een specifieke onderwijsinstelling (zie onder meer Frazee, 2001; Little, 2001; Pickett & Hamre 2002; Strijker & Koopal, 2005; Zazelenchuk & Boling, 2003) Model Educatieve portaalsites vervullen twee belangrijke functies. Enerzijds hebben ze een informatieve functie (de portaalsite als informatiecentrum). Gebruikers kunnen op een portaalsite allerhande informatie terugvinden die voor hen relevant is. Anderzijds hebben educatieve portaalsites een ontmoetings- of communicatieve functie (de portaalsite als ontmoetingsplaats). Gebruikers krijgen de mogelijkheid om via een portaalsite contacten te leggen met anderen. Beide functies staan niet volledig los van elkaar: wanneer gebruikers communiceren over de aangeboden informatie vervult een portaalsite zowel een 1 Alle bijlagen kunnen worden gevonden op de cd-rom. 4

9 informatieve als communicatieve functie. De gebruikersmodaliteiten zijn de derde pijler van het model. Ze bepalen hoe gebruikersvriendelijk de portaalsite is. Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van de drie pijlers. Informatiecentrum Ontmoetingsplaats Gebruikersmodaliteiten Figuur 1: Algemeen model van een educatieve portaalsite Educatieve portaalsites verschillen in de manier waarop invulling wordt gegeven aan beide functies en in de gebruikersmodaliteiten die worden voorzien. Wat de informatieve functie betreft, zitten de verschillen in: - de aard van de aangeboden informatie (welke informatie kan op de portaalsite worden gevonden?); - de manier waarop de informatie wordt aangeboden/gestructureerd (hoe wordt het overzicht bewaard? welke structuur is er?); - de metadata 2 (is er metadata? welke?); - de manier waarop de kwaliteit van de informatie wordt gegarandeerd en/of aangegeven (zijn er kwaliteitsindicatoren?); - de mogelijkheden voor gebruikers om zelf informatie op te laden (kunnen gebruikers alleen informatie afhalen of kunnen ze ook zelf informatie aanbieden?). 2 Metadata is data over data (Krull, Mallinson & Sewry, 2006). Het zijn gegevens die de eigenschappen van informatiebronnen (vb. leermaterialen) beschrijven. Metadata wordt vaak toegevoegd om gegevensbanken gemakkelijker te kunnen doorzoeken (Lehman, 2007). Voorbeelden van metadatastandaarden zijn SCORM (Sharable Courseware Object Reference Model; en LOM (Learning Object Metadata; In het kader van het PUBELO-project ( werd gewerkt rond het thema leertechnologiestandaarden. Er werd geëxploreerd hoe standaarden de realisatie van e-leren kunnen ondersteunen. 5

10 De verschillen op het vlak van de communicatieve functie situeren zich op volgende domeinen: - de aard van de ontmoetingsmogelijkheden (op welke manier kunnen gebruikers communiceren?); - de manier waarop de communicatie wordt gestructureerd (hoe wordt het overzicht bewaard?); - de onderwerpen waarover kan worden gecommuniceerd (waar hebben de gebruikers het over?); - de mogelijkheden om actief deel te nemen aan de communicatie (kunnen gebruikers de gesprekken volgen én eraan deelnemen?). Wat de gebruikersmodaliteiten betreft, zitten de verschillen vooral in de registratie- en inlogmogelijkheden/-vereisten en in de manier waarop de website kan worden doorzocht (de zoekfunctie). In wat volgt, worden bovenstaande verschillen toegelicht Het model toegepast Op basis van (de categorieën binnen) dit model, werd voor elk van de vijf bestudeerde websites een fiche opgemaakt (zie bijlage 2) 3. Deze fiches geven in detail aan hoe de informatiefunctie en de ontmoetingsfunctie op de verschillende websites worden ingevuld. Ook de geïdentificeerde gebruikersmodaliteiten worden er precies beschreven. In wat volgt, wordt het algemene model toegelicht en geïllustreerd op basis van de uitgevoerde analyses De informatieve functie De aard van de aangeboden informatie De aard van de informatie die op de verschillende bestudeerde educatieve portaalsites wordt aangeboden, is heel divers. We onderscheiden vier algemene categorieën. Categorie 1: nieuws. Deze categorie bevat aankondigingen van evenementen (in de meest ruime zin van het woord, o.a. nascholingen, workshops, seminaries, projecten, 3 De fiches werden opgesteld in de loop van de maanden januari en februari Sommige websites zitten ondertussen in een nieuw kleedje (bijv. Letop!). 6

11 infosessies ) en nieuws uit de onderwijswereld (nieuws vanuit het ministerie/beleid, resultaten van studies, de publicatie van boeken, nieuwe websites, vacatures ). Categorie 2: leer- en instructiemiddelen. Alles wat het leer- en/of instructieproces ten goede kan komen, valt onder deze categorie. Dat kunnen tekstdocumenten (lesvoorbereiding, presentatie, werkblad, toets..), software, foto s, audio-/videobestanden of (links naar) educatieve websites zijn. Categorie 3: hulpmiddelen. Hieronder vallen alle vormen van (leerkrachten)ondersteuning. Opnieuw gaat het om tekstdocumenten, software, foto s, audio- /videobestanden en (links naar) websites. Categorie 4: informatie over opvoedkundige en didactische thema s. Dit betreft de informatie die leerkrachten gebruiken om zich in bepaalde opvoedkundige of didactische thema s te verdiepen (vb. een leerkracht wil meer te weten komen over kindermishandeling, over dyslexie of over peer assessment en gaat op het internet op zoek naar informatie hierover). Niet alle soorten informatie kunnen op alle portaalsites worden gevonden. Op de website Primary Resources kunnen leerkrachten bijvoorbeeld hoofdzakelijk leer- en instructiemiddelen (cf. categorie 2) vinden. De KlasCement-website voorziet in een ruimer aanbod: leerkrachten kunnen er zowel nieuws (cf. categorie 1; bijv. in de rubriek EduNieuws ) als leer-, instructie- en hulpmiddelen (cf. categorieën 2 en 3; bijv. in de rubrieken EduDocs, EduSites en EduWare ) vinden. Op de Letop!-website bestaat de informatie hoofdzakelijk uit informatie (cf. categorie 4) over leerstoornissen. De manier waarop de informatie wordt aangeboden/gestructureerd De bestudeerde educatieve portaalsites verschillen in de manier waarop de informatie aan de gebruikers wordt aangeboden. De analyse levert een aantal mogelijke categorisatiesystemen op. Om te beginnen worden er dikwijls submenu s gemaakt op basis van de aard van de informatie (cf. supra). Op Lerareninfo bijvoorbeeld worden allerlei aankondigingen (cf. categorie 1) vanaf schooljaar samengeplaatst in een kalender. De Letop!-website bevat enerzijds een agenda waarin alle aankondigingen worden geplaatst (cf. categorie 1). In de infotheek kunnen gebruikers anderzijds informatie over leerstoornissen vinden (cf. categorie 4). Vaak wordt rekening gehouden met de technische vorm van de informatie. Tekstdocumenten, software, foto s, audiobestanden, videobestanden, links worden in aparte menu s geplaatst. Op KlasCement bijvoorbeeld staat software samen onder de 7

12 rubriek EduWare, foto s zijn in een rubriek EduFoto geplaatst, links in de rubriek EduSites en tekstdocumenten in EduDocs. Het informatieaanbod kan ook worden gestructureerd op basis van onderwijsniveau en/of vak(gebied). Bijvoorbeeld: Lerareninfo groepeert de weblinks voor het kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs in aparte categorieën. Binnen elke categorie wordt vervolgens een onderscheid gemaakt tussen de verschillende vak(k)(gebied)en. De portaalsite Primary Resources zorgt ervoor dat gebruikers het overzicht kunnen bewaren door het leermiddelenaanbod op basis van vak(gebied) te groeperen. Soms wordt ervoor gekozen om informatie chronologisch (waarbij de meest recente informatie bovenaan de webpagina verschijnt) of alfabetisch te ordenen. Binnen de KlasCement-bouwsteen EduNieuws verschijnen de nieuwsberichten bijvoorbeeld standaard in chronologische volgorde. Het meest recent bericht staat bovenaan. Voorbeelden van alfabetische ordeningen kunnen worden gevonden op de websites Leermiddelendatabase en Lerarenlinks ( maakt deel uit van de Lerareninfo-website). Op beide websites staan respectievelijk de leermiddelen en de links in alfabetische volgorde (weliswaar binnen de verschillende categorieën op basis van onderwijsniveau en vakgebied). Metadata Vaak is de informatie voorzien van metadata. Vooral bij leer- en instructiemiddelen en hulpmiddelen is dit het geval. De metadata verschillen van portaalsite tot portaalsite en zijn heel divers. Het betreft zowel inhoudelijke als technische aspecten. De links op Lerareninfo bijvoorbeeld zijn vergezeld van volgende metadata: de naam van de link, een korte omschrijving van de link, de taal die op de gelinkte website wordt gebruikt en het land van herkomst. Van elk artikel in de infotheek op de Letop!-website wordt de titel, de grootte van het bestand, de bron van het artikel en een samenvatting vermeld. De manier waarop de kwaliteit van de informatie wordt gegarandeerd en/of aangegeven Educatieve portaalsites verschillen in de manier waarop ze de kwaliteit van de aangeboden informatie proberen te garanderen. Alle geanalyseerde websites werken met een redactieteam dat zorgt voor de kwaliteitsbewaking. Alvorens informatie die door gebruikers wordt aangeboden op de website wordt geplaatst, wordt deze bekeken door een medewerker van de portaalsite. De medewerker beslist of de informatie voldoende 8

13 kwaliteitsvol is om op de portaalsite te worden gepubliceerd en kent eventueel een waardering toe (bijv. maakt deel uit van de Kennisnet-website). Een andere manier om de kwaliteit aan te geven is werken met een systeem van peer review. Op KlasCement kunnen gebruikers onder de vorm van sterren een waardering toekennen aan de beschikbare informatie. Gebruikers kunnen de informatie ook van commentaren voorzien. Een aanvullende manier om de kwaliteit te bewaken kan worden gevonden op de Letop!-website. De informatie op deze website is hoofdzakelijk afkomstig van het redactieteam zelf. Het team kiest bijgevolg zelf welke informatie ze op de portaalsite publiceren. De mogelijkheden voor gebruikers om zelf informatie op te laden In de meeste gevallen kunnen gebruikers zowel informatie afhalen als informatie opladen. Geregistreerd en aangemeld zijn, is een voorwaarde die hier vaak maar niet altijd aan is gekoppeld. Op KlasCement moeten gebruikers bijvoorbeeld geregistreerd zijn zowel om informatie af te halen als op te laden. Op Lerarenlinks binnen Lerareninfo is dit geen voorwaarde. Gebruikers kunnen anoniem links bekijken en nieuwe links aanmelden. In een beperkt aantal gevallen wordt alle informatie toegeleverd door de redactie van de website zelf en kunnen gebruikers geen bijdragen leveren (bijv. de infotheek op de website Letop!). 9

14 De communicatieve functie De aard van de ontmoetingsmogelijkheden 4 Op de bestudeerde websites kunnen gebruikers op verschillende manieren met elkaar communiceren. De twee meest voorkomende zijn de volgende: Een forum (bijv. het KlasCement-forum, het Lerarenforum ( van de Lerareninfo-website), het Letop!-forum, het forum van de Primary Resourceswebsite, de Kennisnet-fora ( index.php)). Een weblog (bijv. de KlasCement-weblog, de Lerarenblogs (van de Lerareninfo-website), de blog van de Primary Resources-website). Andere manieren van communiceren zijn een zoekertjesrubriek (bijv. op de Letop!- website: gebruikers kunnen er een bericht posten wanneer ze naar iets op zoek zijn of iets willen aanbieden) en de mogelijkheid voor gebruikers om bijdragen van medegebruikers van commentaren te voorzien (bijv. op de KlasCement-website). De manier waarop de communicatie wordt gestructureerd De bestudeerde fora bestaan uit verschillende deelfora. Er wordt opgesplitst op basis van onderwijsniveau, onderwijstype, vak(gebied) en/of doelgroep (ouders, leerlingen, leerkrachten, directieleden ). Daarnaast zijn er meestal enkele deelfora over overkoepelende thema s (bijv. rechten en plichten van personeel, studiereizen ). Het Lerarenforum bijvoorbeeld is heel uitgebreid en bestaat uit tal van deelfora (zie figuur 2). 4 Een forum wordt op Wikipedia als volgt gedefinieerd: Een internetforum of discussieforum bestaat uit digitale publieke discussiepagina's op het internet ( Een blog wordt op Wikipedia op de volgende manier omschreven: Een weblog, of ook wel blog, is een website die regelmatig - soms meerdere keren per dag - vernieuwd wordt en waarop de geboden informatie in antichronologische volgorde (op datum) wordt weergegeven. Wie een weblog bezoekt, treft dan ook op de voorpagina de recentste bijdrage(n) aan. De auteur, ook wel blogger genoemd, biedt in feite een logboek van informatie die hij wil delen met zijn publiek, de bezoekers van zijn weblog ( zie ook Richardson, 2006). Het essentiële verschil tussen een blog en een forum is dat een blog veel meer is gericht is op de mening van één of enkele individuen (één of enkele individuen schrijven op de blog) terwijl bij forums de focus ligt op een hele groep (iedereen kan berichten posten) ( 10

15 Figuur 2: Een aantal rubrieken van het Lerarenforum Naast de fora worden ook de blogs op een gestructureerde manier weergegeven. De bestudeerde portaalsites opteren ervoor om de meest recente bijdragen in het startscherm weer te geven, met het meest nieuwe bericht bovenaan. Oudere bijdragen worden in archieven / mappen opgeslagen, geordend volgens thema (bijv. de Lerarenblog van Lerareninfo) of datum (bijv. de weblog van Primary Resources). De onderwerpen waarover kan worden gecommuniceerd De gespreksonderwerpen zijn heel divers. In de meeste gevallen zijn ze onderwijsgerelateerd. Op het Lerarenforum zijn er bijvoorbeeld topics over beeldopvoeding in het kleuteronderwijs (prinsessenkroon maken, schildertechnieken ), wiskunde in het lager onderwijs (vraagstukken, dyscalculie, kloklezen ) en economische vakken in het secundair onderwijs (boekhoudsoftware, handboek SEI, jaarplan economie ). Op de weblog van KlasCement schrijft iemand over een Open Leercentrum in een technische school ( Af en toe komen meer persoonlijke thema s aan bod. Op het Kennisnet-forum zijn er bijvoorbeeld topics zoals paranormaal begaafd, wat zou je nooit aan je lichaam willen veranderen? en wat vind jij de beste manier om te ontspannen?. Ook op de blogs kunnen meer persoonlijk getinte bijdragen worden gevonden. Op de Lerarenblog bijvoorbeeld vertelt iemand over het verjaardagsfeestje van zijn kinderen ( index.php?page=all&item=14). 11

16 De mogelijkheden om actief deel te nemen aan de communicatie Gebruikers kunnen actief deelnemen aan de discussies op de bestudeerde fora. In een aantal gevallen moet de gebruiker zich registreren en aanmelden alvorens hij/zij zelf berichten kan posten (bijv. Lerarenforum, Klascement-forum, Kennisnet-forum). De inbreng van gebruikers is minder groot bij de weblogs. Uitsluitend de leden leveren de bijdragen (bijv. Klascement-blog, Lerarenblog). Reguliere gebruikers kunnen alleen de bijdragen lezen en erop reageren (al dan niet na registratie en aanmelding) Gebruikersmodaliteiten Registratie- en inlogmogelijkheden/ vereisten Op de meeste bestudeerde websites kunnen/moeten gebruikers zich tijdens het eerste bezoek registeren om optimaal van de site gebruik te kunnen maken (bijv. om informatie te kunnen downloaden, om berichten te kunnen plaatsen in het forum, cf. supra). Na registratie beschikken de gebruikers over een gebruikersnaam en paswoord. Meestal (bijv. KlasCement, Lerareninfo, Kennisnet) beschikken geregistreerde gebruikers ook over een eigen profiel dat ze op elk moment kunnen bekijken en aanpassen. Gebruikers kunnen eveneens de profielen van medegebruikers bekijken (bijv. KlasCement, Lerareninfo, Kennisnet). De zoekfunctie Alle bestudeerde websites beschikken over een of meerdere zoekfuncties aan de hand waarvan de site kan worden doorzocht. Twee onderdelen die meestal kunnen worden bevraagd zijn de volgende: de gegevensbank (bijv. de Leermiddelendatabase, de bouwstenen EduNieuws, EduWare, EduFoto, EduSites en EduDocs op Klascement, de infotheek op Letop!, de Lerarenlinks op Lerareninfo, de leermiddelendatabank van Primary Resources, de onderwijscollectie van Davindi) en het forum (bijv. het Lerarenforum, het Letop!-forum, het Kennisnet-forum, het Primary Resources-forum). 12

17 De manier waarop de informatie/communicatie kan worden doorzocht, verschilt van site tot site. De ene zoekfunctie is uitgebreider dan de andere. De zoekfunctie op Primary Resources is bijvoorbeeld vrij eenvoudig (zie figuur 3). Gebruikers hebben alleen de mogelijkheid om op een trefwoord te zoeken, waarbij de zoekresultaten in volgorde van populariteit verschijnen (cf. Google). De Davindi-zoekfunctie is in vergelijking veel uitgebreider. De gebruiker kan kiezen uit eenvoudig zoeken (zoeken op een trefwoord), zoek+ (de gebruiker krijgt interactieve ondersteuning tijdens het zoekproces, cf. systeem AquaBrowsing 5, zie figuur 4) en geavanceerd zoeken (de gebruiker kan de zoekresultaten filteren, zie figuur 5). Figuur 3: De zoekfunctie van Primary Resources Figuur 4: De zoek + -zoekfunctie van Davindi 5 De Aquabrowser Library (ABL) is een zoekmachine gebaseerd op het principe van associatief zoeken ( De zoekresultaten worden gepresenteerd in een woordenveld dat bestaat uit de centrale zoekterm, met daaromheen verschillende door het programma ontdekte associaties (verwante zoektermen, spellingssuggesties, synoniemen ). 13

18 Figuur 5: De geavanceerde zoekfunctie van Davindi Andere Naargelang de portaalsite kunnen gebruikers van bepaalde andere modaliteiten gebruik maken. Enkele voorbeelden: inschrijven voor een nieuwsbrief (bijv. KlasCement, Lerareninfo, Letop!); de redactie mailen of een feedbackformulier invullen (bijv. Primary Resources, Letop!, Lerareninfo, KlasCement); meedoen aan wedstrijden (bijv. KlasCement); abonneren op RSS-kanalen (bijv. KlasCement), zien wat veranderd is sinds de laatste aanmelding (in het Lerarenforum en het Kennisnet-forum hebben de nieuwe berichten bijvoorbeeld een andere kleur). 2.3 Besluit Op grond van de analyse van bestaande educatieve portaalsites kan een aantal besluiten worden geformuleerd. Vooreerst blijkt het algemeen model behulpzaam bij het analyseren en vergelijken van educatieve portaalsites. De analyses zelf geven aan dat naast een aantal belangrijke gemeenschappelijkheden, educatieve portaalsites toch ook in verscheidene opzichten van elkaar verschillen. Op verschillende portaalsites kunnen gebruikers bijvoorbeeld verschillende soorten informatie vinden en op verschillende manieren met medegebruikers communiceren. Deze verschillen zijn allicht toe te te schrijven aan verschillende doelen van de portaalsite (bijvoorbeeld enkel leermiddelen aanbieden of een ruimer uitwisselingsplatform bieden) en aan de verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld het onderwijsveld in het algemeen of vooral leerkrachten). In functie van het ontwikkelen van 14

19 een educatieve portaalsite is het dan ook van belang de verwachtingen van verschillende betrokkenen na te gaan. Deze verwachtingen komen in het tweede deel aan de orde. 15

20

21 3. Verwachtingen Hebben onderwijsbetrokkenen nood aan een educatieve portaalsite? Wat verwachten ze van een goede portaalsite? In de tweede fase van het project werd nagegaan of er bij leerkrachten en andere onderwijsactoren behoefte is aan een (nieuwe) portaalsite en wat wordt verwacht van een goede educatieve portaalsite. Volgende onderzoeksvraag stond centraal: Hebben verschillende onderwijsbetrokkenen nood aan een educatieve portaalsite, en indien zo zijn de vereisten voor een dergelijke portaalsite verschillend naargelang het soort betrokkenheid in het onderwijs? Om te beginnen werden leerkrachten, ICT-coördinatoren en pedagogisch begeleiders exploratief bevraagd aan de hand van de focusgroepmethode. Aan de hand van de uitkomsten van de focusgroepen en in samenspraak met de opdrachtgever werd daarna een vragenlijst opgesteld die via een webtoepassing werd verspreid naar het onderwijsveld. 3.1 Onderzoeksmethode 1: de focusgroepen Onderzoeksvragen De focusgroepen geven een eerste algemeen beeld van de opvattingen en verwachtingen van onderwijsactoren ten aanzien van een educatieve portaalsite. Volgende onderzoeksvragen staan centraal: 1) Maken leerkrachten gebruik van educatieve portaalsites? Of verkiezen ze andere manieren om informatie te vergaren en met elkaar te communiceren? 2) Waarvoor maken leerkrachten gebruik van educatieve portaalsites? 3) Wat verwachten leerkrachten van een goede educatieve portaalsite? Onderzoeksmethode Methode en procedure Focusgroepen zijn al dan niet geleide groepsdiscussies over een bepaald onderwerp (Berg, 2007; Edmunds 2000). Deze manier van dataverzameling is geschikt om algemene 17

22 informatie te verkrijgen over een onderwerp (c.q. educatieve portaalsite), om mogelijke problemen te identificeren met een programma of product (c.q. educatieve portaalsite) en om indrukken te genereren over een programma of product (Berg, 2007; Stewart & Shamdasani, 1990). De ambitie was om zeven focusgroepen te organiseren. Vijf focusgroepen met leerkrachten (één in elke Vlaamse provincie), één met ICT-coördinatoren en één met pedagogisch begeleiders. Drie van de geplande sessies (leerkrachten West-Vlaanderen, leerkrachten Antwerpen en leerkrachten Limburg) werden afgelast omdat er onvoldoende respons was vanuit het onderwijsveld. Vier focusgroepen gingen effectief door in de loop van de maand maart 2007: twee met leerkrachten (in Leuven (Vlaams-Brabant) en Eeklo (Oost- Vlaanderen)), één met ICT-coördinatoren (in Kortrijk) en één met pedagogisch begeleiders (in Leuven). De respondenten namen op vrijwillige basis deel aan het gesprek. Via een door het Departement Onderwijs en Vorming ter beschikking gestelde lijst werden schooldirecties uit de verschillende netten g d met de vraag om hun leerkrachtenkorps een uitnodiging tot deelname te bezorgen. De ICT-coördinatoren werden via het Regionaal Expertise Netwerk Vlaanderen bereikt. 53 ICT-coördinatoren werden opgebeld en uitgenodigd voor een gesprek. De contactgegevens ( adressen) van de pedagogisch begeleiders werden gevonden op de website van het VSKO en de website van de pedagogische begeleidingsdienst van het Gemeenschapsonderwijs. Een focusgroepgesprek duurde 180 minuten en bestond uit drie delen (voor een gedetailleerd scenario van de focusgroepen, zie bijlage 3). In het eerste deel werden respondenten gevraagd aan te geven van welke kanalen (gesprekken met collega s, zelfstudie, bijscholing/navorming, internet, andere ) ze gebruik maken om invulling te geven aan de verschillende basiscompetenties. Dit deel gaf met andere woorden niet enkel zicht op waarvoor de leerkrachten educatieve portaalsites zouden gebruiken, maar ook op het ruimere geheel van de mogelijkheden. Het liet toe om het gebruik van een educatieve portaalsite te plaatsen ten opzichte van andere informatie- en communicatiekanalen. In het tweede deel verkenden de respondenten in duo s enkele bestaande educatieve portaalsites. Deze verkenning vormde het startpunt voor de bespreking tijdens het derde deel, waarbij gevraagd werd hoe educatieve portaalsites leerkrachten kunnen helpen bij het werken aan de verschillende basiscompetenties en wat hierbij aandachtspunten zijn. In alle focusgroepen, ook deze met ICT-coördinatoren en pedagogisch begeleiders, stond het leerkrachtperspectief centraal. 18

Bijlage 2: Fiches KlasCement, Lerareninfo, Letop!, Kennisnet en Primary Resources

Bijlage 2: Fiches KlasCement, Lerareninfo, Letop!, Kennisnet en Primary Resources Bijlage 2: Fiches KlasCement, Lerareninfo, Letop!, Kennisnet en Primary Resources 1. Informatieve functie www.klascement.net 1.1 De aard van de aangeboden informatie Welke informatie kan op de portaalsite

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

ZELF EEN WEBLOG MAKEN

ZELF EEN WEBLOG MAKEN ZELF EEN WEBLOG MAKEN Kristof De Loose ICT-coördinator GBS De Waterleest Eppegem GBS De Pimpernel Zemst-Laar Zelf een weblog maken - 1 - Kristof De Loose INHOUD Inleiding 2 Wat is een weblog? 3 Waarom

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Wat is een Weblog (blog)

Wat is een Weblog (blog) Wat is een Weblog (blog) Een weblog, of ook wel blog, is een website die regelmatig - soms meerdere keren per dag - vernieuwd wordt en waarop de geboden informatie in chronologische volgorde (op datum)

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

DOKEOS ISBO Leerplatform Studentenhandleiding

DOKEOS ISBO Leerplatform Studentenhandleiding DOKEOS ISBO Leerplatform Studentenhandleiding Platform Dokeos 1.8.6.1 2009 ISBO 1 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Inloggen en uitloggen 3.1 Registratie 3.2 Inloggen 3.3 Persoonlijke gegevens wachtwoord wijzigen

Nadere informatie

De 10 basiscompetenties van de leraar

De 10 basiscompetenties van de leraar De 10 basiscompetenties van de leraar Woord vooraf 1 De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2 De leraar als opvoeder 3 De leraar als inhoudelijk expert 5 8 36 52 4 De leraar als organisator

Nadere informatie

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren

Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Ook jouw activiteiten in de kalender op Retie.be! Handleiding bij het invoeren Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is de evenementenkalender van Retie?... 3 1.2. Hoe krijg je jouw informatie in de agenda

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding

Hoofdstuk 1. Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding Hoofdstuk Hoe vind ik mijn weg in de map 'Leerzorg'? Handleiding 5 . Hoe vind ik mijn weg in de map Leerzorg - Handleiding HOE BEGIN JE ER AAN? Kennis maken met de map Werk bij voorkeur in een team: leerkrachten,

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging 2002-2003 1. Samenvatting. Geraldine Clarebout Jan Elen

PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging 2002-2003 1. Samenvatting. Geraldine Clarebout Jan Elen CENTRUM VOOR INSTRUCTIEPSYCHOLOGIE EN -TECHNOLOGIE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN VESALIUSSTRAAT 2 B-3 LEUVEN PC/KD -project: Resultaten op basis van de bevraging 22-23 1 Samenvatting Geraldine Clarebout

Nadere informatie

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen

Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen AFSTANDSLEREN EN ICT GECOMBINEERD ONDERWIJS 4 1 Toll-net: samenwerken aan e-leren en gecombineerd leren voor volwassenen Steven De Pauw Coördinator Toll-net Steven Verjans Universitair docent Open Universiteit

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Concept. Google Sites Handleiding

Concept. Google Sites Handleiding Google Sites Handleiding Inhoud Inleiding... 1 Handleiding... 2 Aanmaken Google Site... 2 Aanpassen uiterlijk Google Site... 3 Configureren Google Site... 3 Uitnodigen mede eigenaren, bijdragers en kijkers...

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

ICT & Beginnende geletterdheid: Richtlijnen voor het pabo-curriculum

ICT & Beginnende geletterdheid: Richtlijnen voor het pabo-curriculum ICT & Beginnende geletterdheid: Richtlijnen voor het pabo-curriculum Nelleke Belo, Susan McKenney & Joke Voogt 08/01/15 VELON Conferentie 11-03-2014 1 ICT & Onderwijs Trends en discussies in Nederland

Nadere informatie

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

17/02/2017 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 2016-2017 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Nuttige plaatsen

Nadere informatie

Snel aan de slag. Een praktische handleiding voor beginnende gebruikers met handige screenshots. Ideaal om naast je computer te bewaren.

Snel aan de slag. Een praktische handleiding voor beginnende gebruikers met handige screenshots. Ideaal om naast je computer te bewaren. Snel aan de slag Een praktische handleiding voor beginnende gebruikers met handige screenshots. Ideaal om naast je computer te bewaren. Klaar voor een geweldig project een goede uitbreiding op de leerstof

Nadere informatie

Handleiding Melkvee Connect

Handleiding Melkvee Connect Handleiding Melkvee Connect Inhoudsopgave 1. Wat kun je ermee en hoe werkt het?... 1 2. Je eigen account bewerken... 2 3. Deelnemen aan een netwerk... 4 4. Een netwerk starten... 6 5. Nieuwsberichten plaatsen...

Nadere informatie

'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ

'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ 'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ '2.(26678'(17(1+$1'/(,',1*,QOHLGLQJ,QORJJHQ 'RNHRVPHQXEDON Mijn Profiel 4 Mijn Agenda 4 &XUVXVRYHU]LFKW &XUVXVVWDUWSDJLQD Agenda 8 Ad valvas 8 Documenten 8 Links 9 Forums 9 Oefeningen

Nadere informatie

Bijlage 4: Verslagen focusgroepen

Bijlage 4: Verslagen focusgroepen Bijlage 4: Verslagen focusgroepen 1. Focusgroep Leerkrachten Brabant in Leuven woensdag 14 maart 2007 14u30-17u30 Verslag Deel 1/ Wat valt op? Met anderen praten : overwicht! De leraar als opvoeder Meest:

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Educatieve collectie. Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen i.s.m Dienst Onderwijs Provincie Vlaams-Brabant

Educatieve collectie. Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen i.s.m Dienst Onderwijs Provincie Vlaams-Brabant Educatieve collectie Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen i.s.m Dienst Onderwijs Provincie Vlaams-Brabant PBIB - Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen PBIB is de bibliotheek

Nadere informatie

Informatievaardigheden

Informatievaardigheden Informatievaardigheden (in het onderwijs) Jaap Walhout & Saskia Brand-Gruwel Overzicht Introductie Opdracht Nabespreken opdracht Informatievaardigheden & 10 jaar onderzoek Discussie Vooruitblik & huiswerk

Nadere informatie

Missie van KlasCement leraar leermiddelennetwerk onderwijs vakkundig onderhouden verbindt Europees

Missie van KlasCement leraar leermiddelennetwerk onderwijs vakkundig onderhouden verbindt Europees Missie van KlasCement KlasCement ondersteunt en inspireert de leraar in zijn dagelijkse praktijk en bij veranderende onderwijscontexten via een leermiddelennetwerk. KlasCement is ingebed in het onderwijs

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer

Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Gebruikershandleiding Mijn Onderwijs 2.0 en gebruikersbeheer Dit document is een handleiding voor alle gebruikers van de portaalsite Mijn Onderwijs versie 2.0 en bevat informatie over voorwaarden en benodigdheden,

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

Opdracht 1. a) Van welk tijdstip is het nieuwste bericht op AD.nl? ... b) Wat zou ongeveer de deadline zijn geweest van het papieren AD? ...

Opdracht 1. a) Van welk tijdstip is het nieuwste bericht op AD.nl? ... b) Wat zou ongeveer de deadline zijn geweest van het papieren AD? ... Zoek een papieren AD en ga naar www.ad.nl. Vergelijk nu de voorpagina met de homepage. a) Van welk tijdstip is het nieuwste bericht op AD.nl? b) Wat zou ongeveer de deadline zijn geweest van het papieren

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Een nieuw intranet. voor stad en OCMW SYNTHESEBROCHURE

Een nieuw intranet. voor stad en OCMW SYNTHESEBROCHURE Een nieuw intranet voor stad en OCMW SYNTHESEBROCHURE Een nieuw intranet Stad en OCMW groeien naar elkaar toe. Vorig jaar kozen beide organisaties voor een gemeenschappelijke huisstijl. Heel wat diensten

Nadere informatie

Functiebeschrijving beleidsmedewerker

Functiebeschrijving beleidsmedewerker Functiebeschrijving beleidsmedewerker Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk

Nadere informatie

Opdracht 1. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen 1... 2... b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen 1...

Opdracht 1. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen 1... 2... b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen 1... Zoek een papieren AD en ga naar www.ad.nl. Vergelijk nu de voorpagina met de homepage. a. Noteer twee overeenkomsten in de keuze van de artikelen b. Vind twee verschillen in de keuze van de artikelen c.

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Thuiswerken = gebruik de stuiterproxy Aanmelden in LIMO Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced search Zoeken: simple search: een voorbeeld

Nadere informatie

Bijlage 9: Verslagen van de gesprekken met medewerkers van educatieve uitgeverijen

Bijlage 9: Verslagen van de gesprekken met medewerkers van educatieve uitgeverijen Bijlage 9: Verslagen van de gesprekken met medewerkers van educatieve uitgeverijen Uitgeverij A Samenwerking met een educatieve portaalsite? Hangt af van een aantal factoren: Wat is de bedoeling van de

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten

Buitengewoon onderwijs - Bijkomende of gespecialiseerde opleidingen voor leerkrachten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 163 van KATHLEEN HELSEN datum: 21 januari 2016 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Buitengewoon onderwijs - Bijkomende

Nadere informatie

Handleiding. HR3P Competentiematrix

Handleiding. HR3P Competentiematrix Handleiding HR3P Competentiematrix 1 Handleiding HR3P Competentiematrix Handleiding HR3P Competentiematrix Bij Strategische Personeelsplanning (SPP) gaat het om het verkrijgen van voldoende en kwalitatief

Nadere informatie

Websites aanpassen. Voor iedereen.

Websites aanpassen. Voor iedereen. Websites aanpassen. Voor iedereen. Teksten aanpassen en afbeeldingen toevoegen. Links naar andere pagina s of documenten. Pagina s toevoegen, kopiëren en verplaatsen. Ondersteuning voor meerdere talen.

Nadere informatie

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix De Programma-matrix Informatie over educatieve programma's kunnen wij terugvinden op de Programma-matrix. De Programma-matrix is een elektronische databank gemaakt in samenwerking met Nederland. De nieuwe

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het?

M2DESK BESCHRIJVING. Wat is het? Voor wie is het? Hoe werkt het? BESCHRIJVING M2DESK Wat is het? De M2Desk is een leerlingtafel waar een computer in geïntegreerd is. Met behulp van twee knoppen kan een computer uit het tafelblad geklapt worden. Tegelijk verschijnt een

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy.

Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. Monitoring en Engagement met BeSocialEasy. De online tool BeSocialEasy vindt voor jou berichten die worden gepubliceerd op weblogs, fora, nieuws sites, blogs en verschillende social media platformen (zoals

Nadere informatie

Handleiding Mikado-planner

Handleiding Mikado-planner Handleiding Mikado-planner Inhoud conceptnota... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1 Wat is Mikado-planner?... 3 2 Hoe werkt Mikado-planner?... 3 3 Wat biedt het overzicht van de doelen?... 3 4 Aan de

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN 04/072016 - Versie 201 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten

Nadere informatie

Handleiding HBO GO V.2

Handleiding HBO GO V.2 Handleiding HBO GO V.2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Ophalen HBO GO Ipad applicatie in de App Store. 3 Ophalen HBO GO Android Tablet applicatie in de Google Play Store.. 4 HBO GO Registreren en Inloggen..

Nadere informatie

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel

1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1 Handleiding LIMO Faculteit Architectuur KU Leuven, campus Sint-Lucas Brussel 1. Toegang tot LIMO Om optimaal gebruik te kunnen maken van het zoekpotentieel van Limo moet je ervoor zorgen dat je verbonden

Nadere informatie

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR

AANVRAAG TOT KANDIDATUUR AANVRAAG TOT KANDIDATUUR LID VAN HET ANALYSECOMITE «MATERIALEN ONDER DE LOEP» CONTEXT Wie zijn we? Kleur Bekennen is het programma opvoeden tot wereldburgerschap van de Belgische Staat, uitgevoerd door

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

www.historischekranten.be

www.historischekranten.be Navigatiebalk: Logo Historische Kranten home: terugkeren naar de homepagina met een introductie op alle functies Bladeren: een krant naar eigen keuze doorbladeren Zoeken: gericht op zoek gaan naar krantenartikelen

Nadere informatie

Bloggen jullie ook? Je tikt in google blogger en je neemt de eerste webpagina www.blogger.com

Bloggen jullie ook? Je tikt in google blogger en je neemt de eerste webpagina www.blogger.com Bloggen jullie ook? 1. Wat is bloggen? Je maakt een weblog of plaats (overzicht) op het internet. Eigenlijk is het een eenvoudige eigen site op het internet in dagboekvorm. Het is niet moeilijk, je hebt

Nadere informatie

Typ ovsg smarties in het google zoekvak. Of typ het adres rechtstreeks in internet explorer.

Typ ovsg smarties in het google zoekvak. Of typ het adres rechtstreeks in internet explorer. 'ico' (inventarisatie ICT-competenties) is een instrument om de implementatie van het ontwikkelingsplan ICT te ondersteunen. Door middel van een inventarisatie van de ICT- activiteiten binnen de school

Nadere informatie

hoe u kunt zoeken naar informatie; hoe u gevonden informatie kunt beoordelen op betrouwbaarheid.

hoe u kunt zoeken naar informatie; hoe u gevonden informatie kunt beoordelen op betrouwbaarheid. 1 Veilig zoeken Internet is een handig medium met een zee aan informatie op allerlei gebieden. U kunt vanuit huis op ieder moment snel informatie van over de hele wereld in huis halen. Het kan hierbij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wegwijzer voor Google Documenten/Agenda/Sites

Inhoudsopgave. Wegwijzer voor Google Documenten/Agenda/Sites Wegwijzer voor Google Documenten/Agenda/Sites Inhoudsopgave 1 GOOGLE APPS: gratis voor scholen...2 2 GOOGLE DOCUMENTEN: online teksten/rekenbladen/presentaties...3 2.1 voordelen van (samenwerken aan) gedeelde

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Samenwerken over sectoren heen

Samenwerken over sectoren heen Samenwerken over sectoren heen Inhoud In deze workshop wordt de betekenis en de meerwaarde van samenwerken tussen verschillende organisaties uitgewerkt. We schetsen hoe zo n samenwerking kan evolueren,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding - ouders. Waar vind ik SmartSchool?

Gebruikershandleiding - ouders. Waar vind ik SmartSchool? Gebruikershandleiding - ouders Waar vind ik SmartSchool? De smartschoolomgeving van onze school vind je op: http://atheneumboom-rvl.smartschool.be Tip: om te vermijden dat je telkens dit adres moet intikken:

Nadere informatie

Coach Information Supply

Coach Information Supply Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Information Supply AUTEUR VERTALING INSTITUUT PROF. DR. MANFRED MUCKENHAUPT PUT KOEN Katholieke Universiteit Leuven,

Nadere informatie

OPINIE. Betrokken, voorbeeldig, proactief: ICT-integratie in de lerarenopleiding. Samenvatting. Aanleiding

OPINIE. Betrokken, voorbeeldig, proactief: ICT-integratie in de lerarenopleiding. Samenvatting. Aanleiding Betrokken, voorbeeldig, proactief: ICT-integratie in de lerarenopleiding Jan Elen, KU Leuven, Fac.Psychologie & Pedagogische Wetenschappen Bram Pynoo, Associatie UGent, Expertisenetwerk lerarenopleidingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets. Walter Dons Pedagogisch adviseur

Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets. Walter Dons Pedagogisch adviseur Parallellen tussen de peilingtoetsen en de OVSG-toets Walter Dons Pedagogisch adviseur inhoud De OVSG-toets -Wat? Waarom? Hoe? -Voor wie? -Evolutie in onze toets Parallellen met de peilingstoetsen OVSG-toets

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5

Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Gebruikershandleiding User Management Scenario 5 Inhoud Aangiften via batchverwerking: creatie van een technische gebruiker en keuze van een batchkanaal... 3 Wie dient deze stap uit te voeren?... 3 Wat

Nadere informatie

Ontdek een betere manier om uw catalogus te doorzoeken

Ontdek een betere manier om uw catalogus te doorzoeken Ontdek een betere manier om uw catalogus te doorzoeken Kijk voor meer informatie op www.medialab.nl of neem contact met ons op: Medialab Solutions BV Modemstraat 2B 1033 RW Amsterdam Tel. 020 635 3190

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN. 30/06/2017 Federale dienst e-procurement E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR ONDERNEMINGEN 30/06/2017 Federale dienst e-procurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,

Nadere informatie

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd.

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd. Wedstrijdreglement Eustory Doel EUSTORY is een geschiedeniswedstrijd georganiseerd door BELvue, onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Het wil jongeren van alle onderwijstypes de hand reiken

Nadere informatie

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête.

Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Inzicht en acties naar aanleiding van de enquête. Bureau Architectenregister heeft in het voorjaar van 2015 een onderzoek onder de ingeschrevenen in het register laten uitvoeren. Aan alle bij Bureau Architectenregister

Nadere informatie

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Visie op onderwijs Bij Jong Leren geven we onderwijs waar

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

HANDLEIDING OUDER.SFEVERGEM.BE

HANDLEIDING OUDER.SFEVERGEM.BE HANDLEIDING OUDER.SFEVERGEM.BE ICT SFEVERGEM 2014 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel...2 2 Werkwijze...3 3 Minimale vereisten...3 4 Inloggen op de site...4 4.1 Surf naar de link ouder.sfevergem.be...4 5 Wachtwoord

Nadere informatie

DISCO : Algemene handleiding

DISCO : Algemene handleiding DISCO : Algemene handleiding DISCO het Screeningsinstrument Diversiteit en Onderwijs m.b.t. omgaan met diversiteit biedt enerzijds handvatten om maatregelen en acties die reeds genomen werden in kader

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") E-LEARNING. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) E-LEARNING. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") E-LEARNING Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie. De

Nadere informatie

Nederlands Jeugdinstituut. Handleiding Kennisnet Jeugd

Nederlands Jeugdinstituut. Handleiding Kennisnet Jeugd Nederlands Jeugdinstituut Handleiding Kennisnet Jeugd Daphne Kann 30-6-2014 Inhoud Starten... 2 Registreren... 2 Persoonlijke gegevens... 3 Mijn sector... 3 Mijn interesses... 3 Sociale media... 4 Privacy

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

MOTUS- APP: De gebruikersgids

MOTUS- APP: De gebruikersgids MOTUS- APP: De gebruikersgids 1 Hoe de MOTUS- app gebruiken Een gebruikersgids voor de web tool van MOTUS is beschikbaar via de webpagina s http://www.motus.vub.ac.be en www.motusdemo.com. Wat nu volgt

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 5. Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 5 Hoe informatiebronnen zoeken met LIMO? Gebaseerd op module 3 van de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 5 In deze module

Nadere informatie

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015

Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Handleiding SEO controle & Publiceren blog-artikelen Wageningen UR blog. Oktober 2015 Voorwoord SEO of Search Engine Optimizing is een belangrijk onderdeel van het schrijven van een blog artikel. In deze

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Met deze minigids willen we u het onderstaande kort toelichten:

Met deze minigids willen we u het onderstaande kort toelichten: Wat is monkey.be? monkey.be is dé online databank voor Tax & Accountancy professionals met actuele en praktisch toepasbare commentaren, nieuwsberichten, praktische cijfers, adressen en telefoonnummers,

Nadere informatie

PROSE Online Diagnostics System

PROSE Online Diagnostics System PROSE Online Diagnostics System Beheerders en respondenten in PROSE Online Diagnostics PROSE online diagnostics betekent een grote vooruitgang in het organiseren en verwerken van bevragingen. U kan alles

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities BIBLIOTHEEK SOCIALE WETENSCHAPPEN Web of Science (WoS) Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation IndexConference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Kris Scheys september

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

Op dit moment zijn er drie agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande drie zijn:

Op dit moment zijn er drie agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande drie zijn: Hoe werkt het? Welkom op deze website, voor ondernemersnetwerken in agrarisch Nederland. Je vindt hier kennis en informatie uit verschillende agrarische sectoren en je kunt netwerken met collega s, adviseurs

Nadere informatie