Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070"

Transcriptie

1 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal st/8c_209.25/070

2 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal Utrecht 8 april 2005

3 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Inleiding Formulieren en administratieve lasten Administratieve lasten van formulieren Belangrijkste opstellers van formulieren Mening van bedrijven over formulieren Uitvoeringsinstanties en formulieren Conclusies en aanbevelingen Hulpmiddel en concrete voorbeelden De toekomst van formulieren Bijlage 1 administratieve lasten van informatieverplichtingen met een formulier Bijlage 2 gespreksverslagen uitvoeringsinstanties Bijlage 3 overzicht van bij het onderzoek betrokken organisaties en personen Bijlage 4 hulpmiddel Indicatoren formulieren en administratieve lasten

4 1. Samenvatting Doel Het Adviescollege administratieve lasten (Actal) heeft Capgemini gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de mate waarin kwaliteitsverbetering en structurele vereenvoudiging c.q. stroomlijning van overheidsformulieren een bijdrage kan leveren aan de administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Een belangrijke (neven)doelstelling van het onderzoek was het creëren van draagvlak bij uitvoeringsinstanties die formulieren uitgeven om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk te houden. Aanpak Om inzicht te krijgen in de administratieve lasten van overheidsformulieren is uitgegaan van de nulmetingen van de ministeries en van het rapport Top 200 informatiestromen bedrijfsleven overheid. Op basis van deze rapportages is uitgerekend wat de administratieve lasten zijn van de 130 grootste informatieverplichtingen gericht aan 14 uitvoeringsinstanties, waarbij gebruik wordt gemaakt van een formulier. De administratieve lasten van deze verplichtingen bedragen tezamen ongeveer 1.3 miljard. De beleving van degene die het formulier invult, is een belangrijk aandachtspunt van administratieve lastenverlichting. Om de mening van het bedrijfsleven over formulieren van uitvoeringsinstanties in het onderzoek te betrekken is de database van het Meldpunt Administratieve Lasten geanalyseerd. Een aantal uitvoeringsinstanties is geïnterviewd over formulieren en administratieve lasten. Op 27 oktober 2004 heeft op uitnodiging van Actal de workshop formulieren en administratieve lasten plaatsgehad, waarvoor de uitvoeringsinstanties, die waren geïnterviewd, zijn uitgenodigd. Tijdens de workshop is besloten tot de oprichting van het Platform formulieren en administratieve lasten. De agenda van het Platform is vastgesteld op basis van de resultaten van dit onderzoek en de behoefte en de mogelijke inbreng van de uitvoeringsinstanties. 3

5 Conclusies De conclusies van het onderzoek zijn dat uitvoeringsinstanties ieder voor zich een geweldige slag aan het maken zijn naar het elektronisch en klantvriendelijker maken van hun processen waarbij formulieren worden ontwikkeld, gebruikt, beheerd en verwerkt. Interne efficiencyverbetering is daarbij de belangrijkste drijfveer, waarbij de positieve effecten voor bedrijven worden erkend en meegenomen. Wat ontbreekt, is het administratieve lasten kader voor deze activiteiten en het meten van de resultaten in termen van besparingen voor bedrijven. De interne efficiencyprojecten van de uitvoeringsinstanties kunnen meer bij de administratieve lasten activiteiten worden betrokken dan tot nu toe het geval is geweest. Aanbevelingen, hulpmiddel, concrete voorbeelden Op grond van deze conclusies zijn aanbevelingen gedaan op welke wijze de formulieren projecten van uitvoeringsinstanties meer bij de administratieve lasten activiteiten kunnen worden betrokken. Het hulpmiddel Indicatoren en formulieren en administratieve lasten is ontwikkeld om de kwaliteitsverbetering en structurele vereenvoudiging c.q. stroomlijning van een cluster van formulieren van één of meer uitvoeringsinstanties te meten, zichtbaar te maken en te vergelijken. Vanuit het perspectief van bedrijven zijn drie voorbeelden voor concrete projecten voor formulieren en administratieve lastenreductie geformuleerd. Visie In een korte visie op de toekomst van formulieren worden de ontwikkelstadia van papieren naar elektronische formulieren beschreven. Een vermindering van de administratieve lasten als gevolg van formulieren is het beoogde resultaat van het project e-fomulierenmachine van de ministeries van EZ en BZK, dat in de startblokken staat. De resultaten van het onderhavige onderzoek zullen een nuttige bijdrage kunnen leveren aan dit project. 4

6 2. Inleiding Formulieren zijn een gangbaar medium voor gegevensoverdracht ten behoeve van administratieve procedures. Indien deze gegevensoverdracht plaatsvindt tussen bedrijven en overheidsinstellingen op basis van wettelijke verplichtingen, vloeien uit het invullen van gegevens op formulieren administratieve lasten voor het bedrijfsleven voort. Het invullen van papieren of elektronische formulieren is een van de meest concrete voorbeelden van een handeling die administratieve lasten voor het bedrijfsleven en voor burgers oplevert. De administratieve lasten voor het invullen van formulieren door het bedrijfsleven worden uitgedrukt in de tijd die eraan moet worden besteed, dan wel de kosten die worden gemaakt bij uitbesteding van het invullen van het formulier. Daarnaast is de beleving van degene die binnen het bedrijf het formulier invult, een belangrijk aandachtspunt van administratieve lastenverlichting. Klantgerichte en duidelijke formulieren dragen bij aan een snelle beantwoording en dus aan minder tijdsverspilling en ergernis bij het bedrijfsleven. Een aantal uitvoeringsinstanties werkt met interne leidraden waarin criteria zijn vastgelegd om klantvriendelijke en lastenarme formulieren te ontwikkelen (heldere opzet, begrijpbaar taalgebruik, snel invulbaar etc.). Een leidraad die door de hele rijksoverheid kan worden ingezet, ontbreekt echter. Er bestaat wel een handleiding voor het gebruik van webformulieren, die in het bijzonder is gericht op on-line dienstverlening door gemeenten. 1 Hoewel er dus door uitvoeringsinstanties op verschillende manieren al wordt gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van overheidsformulieren, bestond bij Actal de indruk dat een beter op elkaar afgestemde aanpak om een structurele vereenvoudiging van formulieren in vorm, inhoud en beheer te realiseren, een substantiële bijdrage kan leveren aan de reductie van administratieve lasten. Voorbeelden uit het buitenland (o.a. België, Denemarken en Frankrijk) hebben aangetoond dat een doorlichting van nieuwe en bestaande overheidsformulieren vrij snel en tegen geringe kosten tot een duidelijke kwaliteitsverhoging en lagere administratieve lasten voor de invullers kan leiden. Hoewel niet alle in dit rapport genoemde overheidsinstanties waar bedrijven een formulier naar moeten opsturen, een uitvoeringsinstantie zijn, is ten behoeve van de leesbaarheid van het rapport voor deze term gekozen. 1 De website, het formulier en de productencatalogus een praktische handleiding voor het gebruik van formulieren voor websites, ICTU, Vindplaats: _onderzoek_ productencatalogi_en_ formulieren_v11.pdf 5

7 3. Formulieren en administratieve lasten Actal heeft Capgemini opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de mate waarin kwaliteitsverbetering en structurele vereenvoudiging c.q. stroomlijning van overheidsformulieren een bijdrage kan leveren aan de administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Overheidsformulieren kunnen zowel in papieren als in elektronische vorm bestaan. Beide vormen van formulieren zijn in het onderzoek betrokken. Een belangrijke (neven)doelstelling van het onderzoek is het creëren van draagvlak bij uitvoeringsinstanties die formulieren uitgeven om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk te houden. Uitgangspunt voor het onderzoek was de vraag of een doorlichting van formulieren van Nederlandse uitvoeringsinstanties aan de hand van een checklist formulieren tot een duidelijke kwaliteitsverhoging en lagere administratieve lasten voor de invullers zou kunnen leiden. Een voorbeeld van een dergelijke checklist is de Belgische Checklist voor een goed formulier. Deze checklist stelt een aantal vragen over de informatievraag, de doelgroep, de redactie van het formulier, het berichtenverkeer en de communicatie met de doelgroep. De Vlaamse Checklist formulieren - administratieve lastenverlichting door goede formulieren' is opgesteld door de Kenniscel Wetsmatiging van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De Checklist bestaat uit twee delen, één voor de opmaak van formulieren en één voor het beheer van formulieren. De checklist voor opmaak is gericht op het kritisch beoordelen van één formulier en niet op de samenhang en overlap tussen meer formulieren van dezelfde instantie of van meer instanties. Deze checklist geeft tips over de informatievraag, de doelgroep, de redactie van het formulier, het berichtenverkeer en de communicatie met de doelgroep. De checklist voor een goed beheer van formulieren behandelt de evaluatie van bestaande formulieren, de melding van procedureproblemen, de organisatie van het formulierenbeheer en de organisatie van het formulierenbeleid. De checklist is gepubliceerd op Bekend was dat enkele Nederlandse uitvoeringsinstanties al over een soortgelijke checklist of leidraad voor het ontwikkelen en het beheer van hun formulieren beschikken. Het onderzoek is er op gericht na te gaan op welke wijze de leidraad door de uitvoeringsinstantie wordt toegepast en of er daarnaast behoefte is aan een meer geïntegreerde aanpak gericht op administratieve lastenverlichting, veroorzaakt door formulieren. 6

8 4. Administratieve lasten van formulieren Om te komen tot een overzicht van de administratieve lasten van overheidsformulieren is als startpunt het rapport Top 200 informatiestromen bedrijfsleven - overheid, de 200 grootste berichten uit de nulmetingen van acht departementen genomen. Dit onderzoek uit 2004 van ICTAL, het Programma ICT en Administratieve Lasten, geeft een overzicht van de 267 grootste informatiestromen van het bedrijfsleven naar de overheid, gemeten naar het aantal berichten. Hierbij is een ondergrens van berichten per jaar gehanteerd. 2 De berichtenstromen zijn gegroepeerd naar de geadresseerde overheidsinstantie. De meeste berichtenstromen zijn gericht aan 14 geïdentificeerde uitvoeringsinstanties en aan een aantal private instanties met een overheidstaak, zoals ziekenfondsen en notarissen. Het onderhavige onderzoek is gericht op de 14 uitvoeringsinstanties. Deze 14 uitvoeringsinstanties ontvangen jaarlijks 193 berichtenstromen met een omvang van > berichten per jaar. Voor deze meest omvangrijke informatiestromen van deze 14 uitvoeringsinstanties is uitgezocht in welke vorm de informatie wordt uitgewisseld tussen het bedrijf en de betreffende uitvoeringsinstantie. Hierbij is de volgende indeling gehanteerd: - formulier: informatie-uitwisseling per fysieke post, fax, diskette of online, - geen formulier: informatie-uitwisseling per telefoon, marifoon, radiografisch of via gestandaardiseerde elektronische informatie-uitwisseling (EDI), keuringen en inspecties. Op basis van deze indeling is in het onderhavige onderzoek de relatie gelegd naar formulieren. Uit deze analyse bleek dat bij 130 berichtenstromen gebruik wordt gemaakt van een formulier. Vervolgens is voor deze berichtenstromen in de nulmetingen en standaardkosten modellen van diverse ministeries berekend welke administratieve lasten met deze verplichtingen zijn gemoeid. 3 2 Top 200 informatiestromen bedrijfsleven - overheid. De 200 grootste berichten uit de nulmetingen van acht departementen, EIM Onderzoek voor Bedrijf & Beleid, Zoetermeer, 14 mei alle ministeries hebben de omvang van de administratieve lasten van de informatieverplichtingen uit hun wetgeving bepaald per Zie voor een toelichting ook Bijlage 1. 7

9 Dit resulteerde in het in bijlage 1 opgenomen overzicht van 130 informatieverplichtingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een formulier. Hierbij is zowel de omvang van de berichtenstroom aangegeven als de omvang van de administratieve lasten van deze verplichtingen. In onderstaande tabel is een verkorte lijst uit dit overzicht weergegeven, gesorteerd naar de 10 informatieverplichtingen met de hoogste administratieve lasten. Overzicht van de 10 grootste administratieve lasten van informatieverplichtingen met een formulier uit het overzicht van 130 verplichtingen aan 14 uitvoeringsinstanties, zoals opgenomen in Bijlage 1 Aantal berichten Administratieve Lasten Dep Wet Korte oms chrijving bericht per jaar Nulmeting FIN Wet op de Omzetbelasting Aangifte omzetbelasting V&W Wegenverkeerswet APK-keuring bedrijfswagensdoorgifte FIN Douanewetboek Aangifte ten uitvoer S ZW Coördinatiewet S ociale Verzekering / Wetten Werknemersverzekeringen Ziekmeldingen FIN Douanewetboek Aangifte ten invoer V&W Voertuigreglement Afmelden keuring APK bij instantie S ZW Coördinatiewet S ociale Verzekering / Wetten Werknemersverzekeringen Betermeldingen FIN S uccessiewet Aangiften LNV R egeling Identificatie & R egis tratie dieren 2002 Aanvraag oormerken S ZW Coördinatiewet S ociale Verzekering / Wetten Werknemersverzekeringen Aanvraag WW-uitkering bron: nulmetingen administratieve lasten van de ministeries per

10 5. Belangrijkste opstellers van formulieren Het overzicht van de 130 verplichtingen met een formulier is geanalyseerd om een overzicht van belangrijkste opstellers van formulieren bij uitvoeringsinstanties te verkrijgen. Hierbij is gekeken naar het aantal formulieren dat per instantie wordt gebruikt in het berichtenverkeer met het bedrijfsleven en naar de omvang van de administratieve lasten. In onderstaande tabel zijn de uitkomsten samengevat per uitvoeringsinstantie. Ook voor dit overzicht geldt dat uit is gegaan van berichtenstromen met meer dan berichten per jaar. Overzicht van aantal verschillende formulieren met berichtenverkeer > per jaar en administratieve lasten van deze verplichtingen met formulieren per uitvoeringsinstantie Geadres s eerde van formulier aantal s tromen > / jaar met formulier aantal berichten per jaar Adminis tratieve Las ten per jaar Belas tingdiens t 32 88,095, ,538,652 Uitvoerings ins tituut werknemers verzekeringen (UWV) 16 53,778, ,904,263 Douane 12 9,153, ,084,544 Rijks diens t voor het wegverkeer (RDW) 14 20,318, ,257,751 LNV-Loket 8 2,396,380 39,483,372 Bureau identificatie & Registratie 6 24,688,841 35,696,597 Inspectie VROM 5 301,480 29,259,300 Kamer van Koophandel (KvK) 4 1,588,184 28,336,254 Centraal bureau voor de statistiek (CBS ) 15 1,011,354 23,500,000 Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) 4 104,660 14,330,045 Justitie 2 48,133 8,017,500 Inspectie Verkeer & Waterstaat 7 142,837 5,663,176 Arbeidsinspectie 3 321,170 2,597,453 Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees (RVV) Voedsel en waren autoriteit (VWA) 2 287, ,364 totaal ,235,261 1,327,375,269 tabel 2: aantal verschillende formulieren en administratieve lasten van deze verplichtingen met formulieren per uitvoeringsinstantie. bron: nulmetingen administratieve lasten van de ministeries per Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aantal jaarlijkse berichten van de 130 berichtenstromen van > per jaar, van de 14 uitvoeringsinstanties gezamenlijk, ruim 200 miljoen bedraagt. De administratieve lasten van deze 130 verplichtingen bedragen in totaal ongeveer 1,3 miljard. 9

11 6. Mening van bedrijven over formulieren Behalve de kosten die er mee zijn gemoeid, is ook de beleving van degene die binnen het bedrijf het formulier invult, een belangrijk aandachtspunt van administratieve lastenverlichting. Om de mening van het bedrijfsleven over formulieren van uitvoeringsinstanties in het onderzoek te betrekken is de database van het Meldpunt Administratieve Lasten geanalyseerd. Dit meldpunt is opengesteld op de site en is sinds oktober 2003 operationeel. Het meldpunt is bestemd voor klachten van bedrijven. Op de site kan een elektronisch formulier worden ingevuld, waarin ook wordt gevraagd naar suggesties voor verbeteringen. In de database van het meldpunt, die voor het onderzoek ter beschikking is gesteld, zijn 685 meldingen en suggesties van bedrijven over administratieve lasten opgenomen. Uit de database is een selectie gemaakt van klachten over formulieren en uitvoeringsinstanties. Van de 685 meldingen gaan er 86 expliciet over formulieren. Deze 86 meldingen zijn uitgesplitst naar de uitvoeringsinstanties en naar de suggesties die worden gedaan door degenen die op het Meldpunt Administratieve Lasten hebben gereageerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat het Meldpunt Administratieve Lasten is opgezet om klachten in te dienen. Van alle klachten die op het meldpunt zijn verzameld, handelt 12 % expliciet over formulieren. Aangezien het invullen van papieren of elektronische formulieren een van de meest concrete voorbeelden is van een handeling die administratieve lasten voor het bedrijfsleven oplevert, is het aantal klachten over formulieren beperkt te noemen. Toch is op grond van de analyse van deze 86 klachten over formulieren een aantal voorzichtige conclusies getrokken, waarbij vooral is gekeken naar de verbetersuggesties van de klagende bedrijven. Overzicht van klachten over formulieren van uitvoeringsinstanties op Meldpunt Administratieve Lasten Uitvoeringsinstantie Aantal klachten over formulieren CBS 27 Belastingdienst 22 UWV 12 Laser 2 Bureau Heffingen 1 Meerdere uitvoeringsinstanties gezamenlijk 22 totaal 86 tabel 4: klachten over formulieren van uitvoeringsinstanties bron: Meldpunt Administratieve Lasten 10

12 Veel van de klachten handelen over het aanleveren van dezelfde informatie op formulieren van de Belastingdienst, UWV, KvK en ook nog eens aan het CBS. In de categorie Meerdere uitvoeringsinstanties gezamenlijk zijn ook dergelijke klachten over aanleveren van dezelfde informatie aan verschillende uitvoeringsinstanties opgenomen. De suggesties die op het Meldpunt Administratieve Lasten worden gedaan, houden verband met de klachten over meermalen dezelfde informatie aanleveren. Het merendeel van de suggesties heeft betrekking op eenmalig, elektronisch aanleveren, waarbij de overheid zelf voor het doorzenden van de juiste informatie naar de betreffende instantie zorgt. De suggesties: eenmalig aanleveren van gegevens door bedrijf (23 keer genoemd), klantvriendelijker werken door uitvoeringsinstantie (21 keer), invoeren van elektronische formulieren (9 keer) en digitale gegevensoverdracht mogelijk maken (9 keer) gaan alle in deze richting. Overzicht van suggesties van bedrijven voor verbetering van formulierenstromen naar uitvoeringsinstanties op Meldpunt Administratieve Lasten Verbetersuggestie Aantal keren genoemd eenmalig aanleveren van gegevens door bedrijf 23 klantvriendelijker werken door uitvoeringsinstantie 21 beperken hoeveelheid gegevens die worden opgevraagd 12 afschaffen van bepaalde informatieverplichtingen 12 invoeren van elektronische formulieren 9 digitale gegevensoverdracht mogelijk maken 9 totaal 86 tabel 5: suggesties voor verbetering van formulierenstromen naar uitvoeringsinstanties bron: Meldpunt Administratieve Lasten Opvallend in de klachten en suggesties op het Meldpunt Administratieve Lasten is dat er nauwelijks klachten zijn over de kwaliteit en duidelijkheid van de formulieren, die de uitvoeringsinstanties gebruiken. Bedrijven klagen vooral over het dubbele werk dat zij moeten verrichten bij het invullen van formulieren en over de in hun ogen ouderwetse manier waarop zij dat moeten doen. 11

13 Enkele voorbeelden van klachten en suggesties Van het Meldpunt Administratieve Lasten Inhoud van de melding De enorme hoeveelheid formulieren die men moet vullen als er een nieuwe medewerker in dienst komt. Momenteel 7 formulieren!! Suggesties om administratieve lasten te verminderen Ooit is het sofinummer ingevoerd om de informatie sneller en eenvoudiger te kunnen doorvoeren. DOET DAT DAN OOK. Overige suggesties Ja een centrale site desnoods met een apart inbelnummer waar je alle "formulieren" kunt invullen. Waardoor de nieuwe medewerker maar een formulier hoeft te tekenen. En online aanmelding kan plaatsvinden naar belastingdienst bedrijfsverening ziekenfonds. Inhoud van de melding Zeer veel formulieren waarbij telkens (bijna) hetzelfde wordt gevraagd vragen vaak niet van toepassing zijn en toch ingevuld moeten worden. Bovendien zijn de gegevens elders (bv aangifte BTW voor omzet) ook beschikbaar Suggesties om administratieve lasten te verminderen Betere automatisering bij de overheid en nadenken voordat een vraag uberhaupt gesteld wordt Inhoud van de melding Het centraal bureau voor de statistiek (CBS)stuurt onevenredig veel formulieren over allerlei onderzoeken Anders: Wij erkennen het belang van het CBS en de informatieverzameling van (verplichte) productiestatistieken. Echter daarnaast worden wij overspoeld met enquetes over vele andere onderwerpen. Suggesties om administratieve lasten te verminderen Vraag eerst eens aan een bedrijf aan welke enquetes men mee wil werken en stem af op welke wijze men dit wenst te doen. Papieren formulieren zijn echt niet meer van deze tijd. Digitaal is veel handiger! Bedrijven die bewust meewerken aan een enquete kunnen worden beloond met de resultaten van deze enquete. Zelf zoeken op de website van CBS daar komt het meestal niet van. 12

14 7. Uitvoeringsinstanties en formulieren Een aantal uitvoeringsinstanties, geselecteerd op grond van hun aantal formulieren, de administratieve lasten die ze veroorzaken en de mening van bedrijven, is in het kader van dit onderzoek benaderd voor een gesprek. Er is een bezoek gebracht aan de Belastingdienst, UWV, CBS, VVK-KvK, RDW en de Dienst Regelingen van LNV. Telefonisch is er gesproken met de Douane en de Inspectie V&W. De gesprekken zijn gevoerd met programmamanagers of projectleiders van projecten, waarbij het toepassen van formulieren, in papieren en in elektronische vorm, een belangrijke rol speelt. Uit de gesprekken met de bezochte grotere uitvoeringsinstanties (zie bijlage 2 voor de gespreksverslagen) blijkt dat het ontwikkelen en beheren van formulieren door deze organisaties professioneel is ingericht. Bovendien worden externe bureaus, die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen van formulieren, ingeschakeld en gebruikerspanels geraadpleegd. De meeste organisaties hebben projecten gericht op het klantvriendelijker en simpeler maken van formulieren afgerond of zijn daar mee bezig. Sommige beschikken over specifiek voor formulieren opgestelde richtlijnen, bij alle is de vormgeving van formulieren geregeld via de huisstijl. Aan een overheidsbrede checklist of leidraad is bij deze grotere uitvoeringsinstanties niet veel behoefte, gezien de kennis en kunde die ze hiervoor in huis hebben of inhuren. De doelstelling van het onderzoek: kwaliteitsverbetering en structurele vereenvoudiging c.q. stroomlijning van overheidsformulieren, wordt door de gesprekspartners bij deze uitvoeringsinstanties als zinvol beschouwd. De uitvoeringsinstanties hebben ieder voor zich deze doelstellingen ook geformuleerd binnen de projecten die zij hebben geïnitieerd. Deze projecten zijn vooral gericht (geweest) op de verbetering van de afzonderlijke formulieren en op het vereenvoudigen en stroomlijnen van de formulieren, door het terugbrengen van het aantal overlappende formulieren van de betreffende uitvoeringsinstantie. De meeste uitvoeringsinstanties hebben een vorm van elektronische beschikbaarheid van hun formulieren via hun website gerealiseerd. De Belastingdienst laat met de Elektronische Aangifte (ELA), waarbij de ondernemer of zijn accountant, via een dynamische webapplicatie of rechtstreeks uit de financiële software aangifte kan doen, het stadium van een formulier achter zich. 13

15 Een overheidsbrede checklist formulieren, naar het Belgische voorbeeld, zou volgens de gesprekspartners niet erg veel toevoegen aan de activiteiten die deze grotere uitvoeringsinstanties al ondernemen bij het vereenvoudigen en stroomlijnen van formulieren. De gesprekspartners bij de uitvoeringsinstanties zijn meer geïnteresseerd in: - op de hoogte worden gebracht en blijven van het administratieve lastenbeleid van de Rijksoverheid, - kennismaken met collega-projectleiders van andere uitvoeringsinstanties en het delen van kennis op formulierenterrein, - uitwisselen van best practices met andere uitvoeringsinstanties. De projecten van de uitvoeringsinstanties die betrekking hebben op formulieren, hebben over het algemeen niet een specifieke doelstelling op het gebied van administratieve lasten, maar interne efficiency doelstellingen. Hierbij worden de administratieve lasten wel meegenomen, maar er wordt niet op gestuurd en ze worden niet gemeten. Er wordt door de uitvoeringsinstanties overleg gepleegd met andere uitvoeringsinstanties in initiatieven en projecten als Uitvoering in stroomversnelling, het Bedrijvenloket, de Nederlandse Taxonomie en Elektronische Overheid, maar een overleg over formulieren bestaat niet. Bij de gesprekspartners is een grote bereidheid geconstateerd tot het delen van best practices, waaronder ook de beschikbare interne richtlijnen voor formulieren, met andere uitvoeringsinstanties. Bij elke uitvoeringsinstantie zijn een of meer succesvolle projecten te benoemen, die als best practice de andere uitvoeringsinstanties tot voorbeeld kunnen dienen. Voorbeelden van best practice projecten zijn: - Elektronische Aangifte van de Belastingdienst, als voorbeeld van een zeer geavanceerd elektronisch formulier, - XBRL en Taxonomie projecten, waarin het CBS participeert, gericht op standaardisatie, noodzakelijk voor de uitwisseling van gegevens tussen uitvoeringsinstanties, - het administratieve lastenproject Wegenverkeerswet van de RDW, als voorbeeld voor de aanpak van administratieve lastenreductie binnen een uitvoeringsinstantie. 14

16 Workshop formulieren en administratieve lasten Tijdens de workshop formulieren en administratieve lasten die op uitnodiging van Actal op 27 oktober 2004 plaats heeft gehad, zijn de bevindingen en voorlopige resultaten van dit onderzoek met de uitvoeringsinstanties besproken. Aanwezig waren UWV, Belastingdienst/Douane, CBS, Inspectie Verkeer & Waterstaat, RDW en VVK-KvK. Verder namen deel Actal, IPAL, EZ/ICTAL en Capgemini. De workshop bood ruimschoots gelegenheid om met elkaars projecten en activiteiten kennis te maken. Actal, IPAL en EZ/ICTAL hebben de doelstellingen en programma s van de administratieve lastenverlichting uiteengezet. Er was overeenstemming bij de deelnemers dat voortzetting van dit overleg wenselijk is. Afhankelijk van de organisatorische ondersteuning die hiervoor nodig is, is de oprichting van een Platform formulieren en administratieve lasten besproken. Dit Platform kan een nuttige rol vervullen bij de realisatie van administratieve lastenverlichting bij uitvoeringinstanties. Platform formulieren en administratieve lasten De agenda van het Platform is tijdens de workshop vastgesteld op basis van de resultaten van dit onderzoek en de behoefte en de mogelijke inbreng van de uitvoeringsinstanties. Door de deelnemers zijn de volgende agendapunten benoemd: - elkaars formulieren vergelijken, - best practices behandelen, - kennis over elektronische formulieren opbouwen, - toepassen van de resultaten van de ICT projecten gericht op administratieve lastenverlichting, - afleggen van bedrijfsbezoeken bij andere instanties die formulieren ontwikkelen, beheren en verwerken, - samenwerking op formulierenterrein tussen instanties bevorderen, - gezamenlijk doorlichten van nut en noodzaak van bestaande formulieren, - verbeteren van de communicatie, de klantvriendelijkheid en het imago van instanties die formulieren ontwikkelen, beheren en verwerken. 15

17 Project e-formulierenmachine EZ/ICTAL heeft tijdens de workshop op 27 oktober 2004 de plannen uiteengezet voor het project e-formulierenmachine, dat EZ en ICTAL samen met BZK voorbereiden. Dit project is ook besproken tijdens een overleg van Actal, EZ, ICTAL en Capgemini op 29 september In het kader van het verminderen van de administratieve lastendruk op burger en bedrijf zijn de ministeries van BZK en EZ bezig met het bepalen van de bruikbaarheid binnen de Nederlandse context van de aanpak die het ministerie van EZ in Denemarken heeft gekozen om de ondernemer ten dienste te staan met een gezamenlijke infrastructuur voor elektronische formulieren. In het project van EZ en BZK wordt de haalbaarheid van een zogeheten e-formulierenmachine (eerder ook wel aangeduid als formulierengenerator of e-governmentmachine) onderzocht. Hiermee wordt bedoeld een samenstel van de volgende functionaliteiten: - opslag van formulier- en velddefinities, - kunnen bijhouden hiervan door de specifiek voor een formulier verantwoordelijke overheid, - door de gebruiker via een interactief vraag- en antwoordspel ophalen van een formulier, - vóórinvullen van het formulier met reeds bekende gegevens, - invullen door de gebruiker, - versturen naar de doel-overheid. Gezien de in Denemarken bereikte successen is door de ministeries van BZK en EZ besloten om in Nederland een traject in gang te zetten dat langs een soortgelijke weg leidt tot vereenvoudiging van de inrichting van formulieren met op korte termijn concrete resultaten. Het ligt in de bedoeling om het uiteindelijke systeem zodanig vorm te geven dat het binnen andere systemen of portals gebruikt kan worden: de e-formulierenmachine zal niet beperkt zijn tot inzet in één portal. De verwachting is dat de formulierengenerator eind 2005 operationeel zal zijn. De resultaten van het onderzoek van EZ en BZK zijn tijdens de Ictal bijeenkomst Formulierentafel op 9 maart 2005 gepresenteerd. 16

18 Samenvatting van de resultaten van het Onderzoek e-formulierenmachine in de Nederlandse context Een e-formulierenmachine draagt bij aan de reductie van administratieve lasten van bedrijven en burgers en zorgt voor efficiencyverbetering en kostenreductie bij deelnemende overheidsorganisaties. De verwachting is dat door het on-line invullen van formulieren en door het hergebruik van gegevens, wat mogelijk is als de e-formulierenmachine centraal ter beschikking wordt gesteld, tenminste 20% van de administratieve lasten die nu gepaard gaan met het invullen van papieren formulieren gereduceerd kunnen worden. Deze hypothese is in de workshop bedrijven getoetst. Daarbij kwam het beeld naar voren dat de doelstelling van ten minste 20% reductie haalbaar is. Een centrale e-formulierenmachine levert al direct lastenverlichting op voor bedrijven en burgers, doordat formulieren vanaf het begin gemakkelijker kunnen worden ingevuld en direct vanaf de PC van de gebruiker kunnen worden verstuurd naar de ontvangende overheidsorganisatie(s). Voor de overheidsorganisaties geldt dat ze vanaf het begin met de centrale e-formulierenmachine ervaringen kunnen opdoen en samenwerkingsprojecten kunnen realiseren. Het succes van de e-formulierenmachine wordt vooral bepaald door een duidelijke regie, die het project richting geeft door als basis voor sturing op prioriteiten, planning en resultaat te nemen: - de doelstellingen voor administratieve lastenverlichting en publieke dienstverlening; - de belangen van de bedrijven en burgers; - ketenintegratie en samenwerking; - hergebruik van wat door anderen al succesvol wordt toegepast. De regie zal samen moeten gaan met het uitdragen van de visie en de doelstellingen voor administratieve lastenverlichting en publieke dienstverlening aan gemeenten en uitvoeringsinstanties en met het aantonen van de toegevoegde waarde, die de e-formulierenmachine daarbij zal hebben. Capgemini stelt voor het opdrachtgeverschap van het project tot realisatie van een e-formulierenmachine te beleggen bij de ministeries van EZ en BZK. Daarmee komt via het opdrachtgeverschap expliciet tot uiting dat er twee doelgroepen zijn: bedrijven en burgers. Bij de verdere ontwikkeling en implementatie van een e- formulierenmachine is het van belang dat bewust het perspectief van deze beide doelgroepen wordt gehanteerd. Capgemini stelt tevens voor om de aansturing op administratieve lastenverlichting en het monitoren van de resultaten in nauwe samenspraak met IPAL, AL burger, Actal en Ictal uit te voeren. Capgemini stelt voor het groeipad voor de e-formulierenmachine in de Nederlandse context vast te stellen voor een periode van anderhalf jaar tot eind 2006, met een startdatum medio Uitgangspunt bij dit groeipad is het realiseren van een belangrijk aantal quick-wins voor eind

19 8. Conclusies en aanbevelingen Op grond van deskresearch, de gesprekken met uitvoeringsinstanties en de workshop formulieren en administratieve lasten zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Voorts is het hulpmiddel indicatoren formulieren en administratieve lasten ontwikkeld en zijn concrete voorbeelden voor formulieren en administratieve lastenreductie gegeven. Conclusies Formulieren spelen een belangrijke rol in het berichtenverkeer tussen bedrijven en uitvoeringsinstanties. Formulieren vereenvoudigen en versnellen enerzijds die berichtenstromen, anderzijds ervaren bedrijven al die formulieren als een grote administratieve last. In geld uitgedrukt veroorzaken de berichtenstromen tussen bedrijven en uitvoeringsinstanties, waarbij een formulier wordt toegepast, aanzienlijke administratieve lasten voor de bedrijven. De 130 grootste berichtenstromen van 14 grote uitvoeringsinstanties zorgen tezamen voor een jaarlijkse administratieve last van meer dan 1.3 miljard. Niet alleen de markt ervaart de formulierenstoom als een last. Ook de uitvoeringsinstanties, die al deze formulieren moeten verwerken, zoeken naar manieren om de formulierenstroom te verminderen. Uitvoeringsinstanties zijn ieder voor zich een geweldige slag aan het maken naar het elektronisch en klantvriendelijker maken van hun processen waarbij formulieren worden ontwikkeld, gebruikt, beheerd en verwerkt. Interne efficiencyverbetering is daarbij de belangrijkste drijfveer, waarbij de positieve effecten voor bedrijven worden erkend en meegenomen. Wat ontbreekt, is het administratieve lasten kader voor deze activiteiten en het meten van de resultaten in termen van besparingen voor bedrijven. De interne efficiencyprojecten van de uitvoeringsinstanties kunnen meer bij de administratieve lasten activiteiten worden betrokken dan tot nu toe het geval is geweest. 18

20 Aanbevelingen Meer betrokkenheid van de interne efficiencyprojecten van de uitvoeringsinstanties bij de administratieve lasten activiteiten kan langs drie assen worden gerealiseerd: 1. beleid wetgeving uitvoering formulieren bedrijven Het is van belang de afstemming van administratieve lasten activiteiten van de ministeries en de formulieren projecten van uitvoeringsorganisaties te verbeteren. Ministerie en daaraan gerelateerde uitvoeringsinstantie(s) maken de lopende reductiemaatregelen en de gevolgen daarvan voor de formulieren van de uitvoeringsinstantie inzichtelijk. Bepaald wordt welke bijdrage de projecten van de uitvoeringsinstantie al heeft geleverd en nog kan leveren aan de reductiemaatregelen. Uit de workshop formulieren en administratieve lasten is naar voren gekomen dat het vereenvoudigen van formulieren niet los gezien kunnen worden van het beleidsproces. Het vereenvoudigen van een formulier door een uitvoeringsinstantie houdt in dat óók het beleid, de regelgeving en de procedures die aan het formulier ten grondslag liggen, in de vereenvoudiging worden betrokken. 2. uitvoering uitvoering formulieren bedrijven uitvoering Ook de samenwerking tussen de formulieren projecten van de uitvoeringsinstanties kan worden verbeterd en meer worden gericht op de administratieve lastenverlichting. In het Platform formulieren en administratieve lasten worden bestaande samenwerkingsverbanden tussen uitvoeringsinstanties geïnventariseerd. Elk samenwerkingsverband maakt de toegevoegde waarde en de concrete lastenverlichting van het samenwerkingsverband duidelijk. In het Platform worden nieuwe mogelijkheden voor administratieve lastenreductie geformuleerd. 19

EIM / Frits Suyver en John Boog 5

EIM / Frits Suyver en John Boog 5 aan Actal datum 5 november 2007 van EIM / Frits Suyver en John Boog pagina's 5 onderwerp Antwoord op aanvullende vragen van Actal m.b.t. studie Kleine ondernemers, hoge lasten Notitie voor ACTAL EIM heeft

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie

Samenvatting. Verkenning Prioriteiten e Justitie Verkenning Prioriteiten e Justitie De Raad Justitie en Binnenlandse zaken van de EU heeft in november 2008 het eerste Meerjarenactieplan 2009 2013 voor Europese e justitie opgesteld. Op 6 december 2013

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002

01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1. Advies departementale actieprogramma s vermindering administratieve lasten 2002 Aan de Minister van Economische Zaken Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink Postbus 20101 2500 EC Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 01-07-2002 ME/MW 02022387 RL/FvK/2002/131 1 Onderwerp Advies departementale

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Dienstverlening: vraag en antwoord

Dienstverlening: vraag en antwoord Dienstverlening: vraag en antwoord Informatie en ondersteuning door de Belastingdienst Vanaf het begin van 2004 communiceert de Belastingdienst met de markt over elektronisch aangeven. In eerste instantie

Nadere informatie

Instructiedocument Casus Factsheet

Instructiedocument Casus Factsheet Instructiedocument Casus Factsheet Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons Licentie.

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Starten met elektronisch aangeven

Starten met elektronisch aangeven Starten met elektronisch aangeven Bereidt u voor! Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers die binnenlands belastingplichtig zijn, verplicht hun aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

Wat en hoe te meten? Korte handleiding voor het meten van kosten van regeldruk voor bedrijven en burgers

Wat en hoe te meten? Korte handleiding voor het meten van kosten van regeldruk voor bedrijven en burgers Wat en hoe te meten? Korte handleiding voor het meten van kosten van regeldruk voor bedrijven en burgers Versie 1.0 Datum: 26-04-2011 Ministerie van EL&I / Ministerie van BZK 1. Inleiding Bedrijven en

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Inleiding. 2 Doelstelling en uitgangspunten onderzoek

Samenvatting. 1 Inleiding. 2 Doelstelling en uitgangspunten onderzoek SIRA Consulting B.V. Edisonbaan 14 C-5 3439 MN Nieuwegein Telefoon: 030-750 37 41 Fax: 030-750 37 42 E-mail: info@siraconsulting.nl Samenvatting In deze samenvatting worden de resultaten van het project

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

Verandering in de relatie met de cliënt

Verandering in de relatie met de cliënt Verandering in de relatie met de cliënt Elektronisch aangeven: Hoe werkt dat? Het zakenverkeer over de elektronische snelweg groeit. De snelheid van communiceren neemt toe en fysieke afstand is niet langer

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016

Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten. Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet Implementatie gemeenten Startbijeenkomsten 12 provincies september 2016 Agenda Introductie startbijeenkomst; Wat is Suwinet? Achtergrond programma

Nadere informatie

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites:

Bronnenlijst Literatuur: Boeken: Internetsites: Samenvatting Het doel van dit rapport is om een neutrale conclusie te geven over de efficiëntie van de authenticatiedienst eherkenning. Door efficiënt gebruik zou eherkenning er voor moeten zorgen dat

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Administratieve lasten, meer of minder?

Administratieve lasten, meer of minder? Administratieve lasten, meer of minder? Wat uw accountant voor u kan doen NIVRA MKB- BROCHURE Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Deze publicatie is samengesteld voor leden en derden.

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Functioneel ontwerp. Regisseur

Functioneel ontwerp. Regisseur Functioneel ontwerp Regisseur Datum: Woensdag 2 maart 2005 Auteur: L. Kuunders Versie: 0.3 E-mail: leon@kuunders.info Functioneel Ontwerp Regisseur Pagina: 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 FUNCTIONALITEIT

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

Administratieve (over)last

Administratieve (over)last M200811 Administratieve (over)last Perceptie van MKB-ondernemers over verplichte administratieve handelingen J. Snoei Zoetermeer, november 2008 Administratieve lasten Het overgrote deel van de ondernemers

Nadere informatie

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan:

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 11 december 2008 heb ik de Kamer een tweetal toezeggingen gedaan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Faciliteiten-, Huisvestingen Inkoopbeleid Rijk Schedeldoekshaven 200 2511 K Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Contactpersoon Hans

Nadere informatie

MEMORANDUM: Naarden, 30 april 2004 ED/D-10015. Geachte cliënt, Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006

MEMORANDUM: Naarden, 30 april 2004 ED/D-10015. Geachte cliënt, Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006 Naarden, 30 april 2004 Betreft: fiscale ontwikkelingen vanaf fiscaal jaar 2004, 2005 en 2006 Het zal U ongetwijfeld niet ontgaan zijn, maar het tijdperk van aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,

Nadere informatie

Meten van administratieve lasten voor burgers Jacqueline Rutjens Programmamanager

Meten van administratieve lasten voor burgers Jacqueline Rutjens Programmamanager Meten van administratieve lasten voor burgers Jacqueline Rutjens Programmamanager Rijksprogramma Administratieve lastenverlichting burgers Burgers moeten merkbaar verbetering gaan ervaren. Weg met die

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen

Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen Gedeelde kennis geeft meer markt Integrerend samenwerken bij industrieel bouwen NVTB Jaarbijeenkomst 7 november 2002 Introductie P. Huijbregts 1977 afgestudeerd aan TUE, Bouwkunde 1978 Oprichter en directeur

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

AFP M RL/JB/2003/157

AFP M RL/JB/2003/157 Aan de Staatssecretaris van Financiën De heer mr. drs. J.G. Wijn Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 111-08-2003 AFP 2003-00506 M RL/JB/2003/157 Onderwerp Belastingplan

Nadere informatie

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd.

Vanaf 21 april is de website van Agentschap NL in een nieuw jasje gestoken. De toegankelijkheid en leesbaarheid zijn aanzienlijk verbeterd. nummer 2, april 2011 EVOA Nieuwsbrief nummer 2, april 2011 Nieuwsbrief voor internationaal afvaltransport Inhoud Website van EVOA in een nieuw jasje Nieuwe tool om de hoogte van de financiële zekerheid

Nadere informatie

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen

Lex van Lent Juni 2009. Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Agrotel Agroportal Lex van Lent Juni 2009 Een nieuwe impuls naar elektronische informatiestromen Introductie Agrotel: opgericht medio jaren 80. Vidioteks diensten Rabobank en GD wilden begin 2000 iets

Nadere informatie

Type organisatie (uitvoeringsorganisatie, toezichthouder, inspectie);

Type organisatie (uitvoeringsorganisatie, toezichthouder, inspectie); Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Mevrouw mr. drs. J.W.E. Spies Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum 24 sep 2012 Onderwerp Eenvoudige elektronische formulieren Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol. Datum: dd-mm-jj BUSINESS CASE: Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum: LET OP: De bedragen in deze business case zijn schattingen op grond van de nu beschikbare kennis en feiten.

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken

Kenniscentrum Duurzaam Verpakken Kenniscentrum Duurzaam Verpakken 1. Aanleiding In de Raamovereenkomst 2013-2022 is in Artikel 4 afgesproken een Kennisinstituut op te richten (verder te noemen Kenniscentrum Duurzaam Verpakken [KCDV]).

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

Werkboek Publieke Dienstverlening. Werken aan de totstandkoming

Werkboek Publieke Dienstverlening. Werken aan de totstandkoming Werkboek Publieke Dienstverlening Werken aan de totstandkoming December 2011 WERKEN AAN MET EEN DOEL VOOR OGEN ASPIRATIE EN INSPIRATIE SAMENWERKEN AAN ÉÉN GEZICHT NAAR BUITEN GEWAARDEERDE PUBLIEKE DIENSTVERLENING

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23 030 Afschaff ing fiscale grenzen Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Skal-Tarievenblad 2017

Skal-Tarievenblad 2017 Skal-Tarievenblad 2017 Dit reglement is door het bestuur van Stichting Skal vastgesteld op 19 december 2016, goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken op 23 december 2016 en treedt in

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Document Informatie Systeem (DIS) Eindrapport 6 oktober 2008 Auteur: Henk

Nadere informatie

BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING. Versie 1.1

BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING. Versie 1.1 Fit!vak Plus certificering Analyse en Plan Van Aanpak versie 1.1 Maart 2011 BINNEN 6 MAANDEN EN IN 3 STAPPEN NAAR FIT!VAK PREVENTIECENTRUM IMPLEMENTATIETRAJECT VOOR CERTIFICERING Versie 1.1 December 2011

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O

Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale basisschool 0 Ja O Volledige naam van het instrument De Zorgmeter Afkorting Doelgroep Het instrument analyseert de zorg op het niveau van: met name geschikt voor ook geschikt voor Individuele basisschool Ja O O Speciale

Nadere informatie

Gebruikerstest voor de arbocatalogus

Gebruikerstest voor de arbocatalogus Gebruikerstest voor de arbocatalogus Het is goed om een website, voordat deze wordt opengesteld voor alle gebruikers, te laten uittesten door een aantal betrokkenen. Een mogelijkheid is het uitzetten van

Nadere informatie

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015

Navigatie regeldruk. Beleidsinstrumentarium. Stand van zaken in cijfers. Beleidsthema s en - doelen. Versie oktober 2015 Navigatie regeldruk Stand van zaken in cijfers Beleidsthema s en - doelen Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 2015 Navigatie stand van zaken in cijfers Ontwikkeling regeldruk Doing Business Index tijdreeks

Nadere informatie

Innovatie in uitvoering

Innovatie in uitvoering Innovatie in uitvoering betere dienstverlening meer efficiency effectiever beleid Wij erkennen de noodzaak om onze dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. We zien een goede mogelijkheid

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Projectdocument april 2000 Werkgroep onderzoek externe geldstromen Inhoud: 1. Aanleiding voor het onderzoek en achtergrond 2. Organisatie 3. Doelstelling 4.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Infosessies IMJV 2009

Infosessies IMJV 2009 21 januari 2009 Elektronische Nieuwsbrief In de kijker: Uw gepersonaliseerde aangifteformulier NIEUWE EXCELTOOL VOOR DE AFVALSTOFFEN- MELDING -internetloket: wat wijzigt er? Inhoud: aangifte 2009 2 Wat

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Elektronische winstaangifte

Elektronische winstaangifte Elektronische winstaangifte De wettelijke bepalingen en de invulling daarvan In het Programma Overheidsloket 2000 heeft het toenmalige kabinet reeds bepaald dat in het jaar 2002 minimaal 25% van de publieke

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval protocol administratieve controle ketenpartners 2 V1.0 19/5/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Klantentevredenheidsonderzoek voorzieningen Methodologie 2 Computer Aided Telephone Interviewing (CATI) Aankondiging van onderzoek d.m.v. introductiebrief

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Implementatiescenario voor lidorganisaties

Implementatiescenario voor lidorganisaties Informatiemodel en Gegevensset Federatie Opvang 2011 Implementatiescenario voor lidorganisaties Federatie Opvang, 22 september 2011 versie 1.0 Projectleiding: Projectuitvoering: Mark Clarijs, Informatiemanager

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten

Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Voorwaarden elektronisch factureren Bijlage bij aanbestedingsdocumenten en inkoopovereenkomsten Versie 1.0 Datum 31 januari 2017 Status Colofon Afzendgegevens Auteurs Directie Informatisering en Inkoop

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit

Generiek Platform Zaken 23 november 2006. Tom Steenbakkers Mario Smit Generiek Platform Zaken 23 november 2006 Tom Steenbakkers Mario Smit 1 Agenda Introductie CIBER Wat is Generiek Platform Zaken? De case van de gemeente Zwolle Vragen 2 Wie is CIBER? Wereldwijde IT dienstverlener

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid

Voor burgers. Je eigen inlogcode voor de hele overheid Voor burgers Je eigen inlogcode voor de hele overheid Wat is DigiD? DigiD (spreek uit: Die-gie-dee ) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: diensthoofd Extramurale dienst Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker dienst ouderen en thuiszorg Functiegroep: administratief medewerker publieksgericht Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling:

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP)

PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) PROTOCOL WAARNEMING TER PLAATSE (WTP) Vastgesteld door het CCvD: 22 januari 2015 Ingangsdatum: 22 januari 2015 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14-01: SNA 2015 sna.div.736-1 Inleiding De inspecties

Nadere informatie