Jaarplan Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was."

Transcriptie

1 Jaarplan Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen van vzw de Rand en de raad van bestuur een nieuwe meerjarige beleidsnota zullen indienen bij de Vlaamse Regering, die na de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 zal aantreden. Conform de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw de Rand, de Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant zal de meerjarige beleidsnota als bijlage gevoegd worden bij de nieuwe te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst die in principe eind 2014 in voege moet treden. Het voorbereiden van een meerjarige beleidsnota belet niet dat in het voorjaar van 2014 ook een insteeknota of memorandum zal worden bezorgd aan de Vlaamse partijen, waarin de noden, behoeften en suggesties vanuit het perspectief van vzw de Rand worden omschreven. Het jaarplan 2014 geeft uiteraard verder invulling aan de doelstellingen van vzw de Rand die vastgelegd zijn in het decreet van 7 mei 2004 en die verder in de aflopende samenwerkingsovereenkomst geconcretiseerd werden. Gelet op het wijzigingsdecreet van 12 juli 2013, waarbij vzw de Rand in de plaats kan treden van besturen van faciliteitengemeenten die geen sport- of jeugdbeleidsplan indienen, zal in de loop van 2014 dit een belangrijke toegevoegde opdracht worden, die met grote zorg zal moeten worden ingevuld. Vermits we deze opdracht binnen de bestaande personeelsformatie zullen moeten waarmaken, zullen er noodzakelijkerwijze prioriteiten en manieren van aanpak binnen de personeelsploeg moeten worden hertekend en gereorganiseerd. Het decreet van 12 juli 2013 beschrijft ook de opdrachten van de provincie Vlaams-Brabant met betrekking tot haar beleid Vlaams karakter, na de interne staatsvorming. Deze opdrachten wijzigen niets aan de verhouding tussen vzw de Rand en de provincie Vlaams- Brabant. In de loop van 2013 werden de raad van bestuur en de algemene vergadering van vzw de Rand opnieuw samengesteld. De nieuwe samenstelling combineert continuïteit met vernieuwing, wat positief is. Er is een betere geografische spreiding over de Vlaamse Rand nagestreefd voor wat betreft de woonplaats en/of herkomst van de leden. Het proces dat aanleiding moet geven tot een nieuwe meerjarige beleidsnota start intern bij de verschillende cellen van vzw de Rand in september In februari 2014 wordt een eerste bespreking in de raad van bestuur voorzien, waarna de tekst een eindredactie ondergaat en gekoppeld wordt met een meerjarige begroting. De tweede bespreking en de goedkeuring in de raad van bestuur is voorzien voor juni 2014.

2 2 2. Budgettair kader De begroting 2014 van vzw de Rand is een besparingsbegroting. Gelet onder meer op de vermindering van de toelagen van de provincie Vlaams-Brabant en van de Vlaamse overheid en gelet op het structurele werkingsdeficit voor de werking van de organisatie, dat vooralsnog kan worden goedgemaakt met aangelegde werkingsreserves, is ervoor geopteerd om nadrukkelijke beleidskeuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het doel hierbij is om de kerndoelstellingen te blijven realiseren, in de Vlaamse Rand, en tevens ervoor te zorgen dat de nieuwe opdrachten in de zes faciliteitengemeenten met betrekking tot jeugd en sport kunnen worden uitgevoerd. De beslissing, goedgekeurd door de algemene vergadering, om te putten uit het equilibratiefonds om de verhoging van de personeelskost ingevolge anciënniteiten op te vangen, wordt verder uitgevoerd. Dit is echter onvoldoende om het cumulatief effect van deze stijgingen op te vangen. In ieder geval zal met ingang van 2015, als eerste jaar van een nieuwe meerjarige overeenkomst met de subsidiërende overheden, de basisfinanciering van vzw de Rand grondig moeten worden herbekeken en genegocieerd. 3. Realiseren van de strategische doelstellingen 3.1. Een complementair en gediversifieerd aanbod op maat binnen de vrijetijdssfeer ondersteunen en organiseren via de 7 gemeenschapscentra van vzw de Rand Vzw de Rand heeft als één van haar kerntaken het uitbaten van de gemeenschapscentra (7) in de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand en Jezus-Eik. Het betreft hier meer specifiek een eerstelijnswerking die zich voornamelijk richt tot de inwoners van de betrokken gemeenten. Naast het aanbieden van een uitgebalanceerd en divers cultureel programma dat door een ruim publiek wordt gesmaakt, bouwt de Rand actief mee aan de sociale cohesie in deze gemeenten. Hiertoe ondersteunt vzw de Rand actief -via de inzet van professionelenen passief -o.a. door het ter beschikking stellen van ruimten- de sociaal-culturele-, jeugd- en sportverenigingen, concipieert ze projecten die zowel intra als extra muros vorm krijgen, biedt ze actief oefenkansen Nederlands en bouwt ze bruggen naar internationalen. Binnen het kader van wat men gemeenschapsvorming noemt als algemene taakstelling voor de gemeenschapscentra neemt de culturele programmatie een centrale rol in als middel om de gemeenschapscentra op de culturele landkaart van de inwoners te positioneren en hen als plek van betekenis te doen gelden. Hiervoor stelt men een cultureel aanbod samen met oog

3 3 voor verschillende leeftijds- en doelgroepen, een diversiteit aan genres met respect voor de kwaliteiten van de infrastructuur en uiteraard voor de interesses van het potentiële publiek. De gemeenschapscentra worden in hun werking ondersteund door een programmeringscommissie die uit maximum negen leden bestaat en die wordt aangeduid door de lokale culturele raad. De programmeringscommissies werden na de verkiezingen in 2013 hersamengesteld voor een periode van 6 jaar. Nieuw is het opnemen van 2 extra leden vanuit Drogenbos in de programmeringscommissie van de Moelie. Zo moet de nauwere samenwerking tussen de gemeenschappen uit Drogenbos en Linkebeek concreet worden gemaakt. In het voorjaar 2014 ronden de programmeringscommissies een denkoefening af die moet resulteren in een meerjarig beleidsplan met daarin de visie en het toekomstperspectief voor elk centrum. Dit proces wordt begeleid door LOCUS, het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, die met dit traject hun project cultuur- en gemeenschapscentra 2020 documenteert. De communicatie van de centra wordt sterk ondersteund door het gebruik van de websites, ook in andere talen, met zowel aankondigingen als lokaal en regionaal nieuws, en e-zines. Samen met de leverancier werken we ook in 2014 aan het performanter maken van het online ticketingsysteem vooral inzake de netwerkverkoopfunctionaliteit. De online beleving en verkoop wordt gestimuleerd en in het geheel van de digitale communicatie van de Rand worden de centra (naast andere delen van vzw de Rand ) sterker als apart merk naar voor geschoven. Evoluties rond nieuwe kanalen zoals sociale netwerken worden gevolgd en geïmplementeerd waar zinvol. De gemeenschapscentra nemen in 2014 verder actief deel aan het samenwerkingsplatform Vlabra ccent en de website UitinVlaanderen (met afgeleiden zoals uitinderand en uitindegemeente ), met het oog op afspraken en afstemming van profiel, promotie en programmering met andere Vlaams-Brabantse cultuur- en gemeenschapscentra. De centra van de Rand maken deel uit van de regio Druivenstreek (de Bosuil, de Kam en de Lijsterbes), de regio Pajottenland - Zennevallei (de Boesdaalhoeve, de Moelie en de Muse) en de regio Noordrand (de Zandloper). De centrumverantwoordelijken van de gemeenschapscentra en de directie nemen actief deel aan de werkgroepen en denktanks van Vlabra ccent. Voor de abonnementsformules wordt maximaal ingezet op de regionale samenwerkingsverbanden. Zo bvb. tussen CC Den Blank (Overijse), Felix Sohiecentrum (Hoeilaart) en GC de Bosuil, die een gemeenschappelijk abonnement Druivenstreek aanbieden. De Bosuil publiceert ook samen met Den Blank het tijdschrift Blink. Het abonnement Nachtvlucht is een samenwerking tussen de Kam, de Lijsterbes en CC Papeblok uit Tervuren. En ook de Boesdaalhoeve, de Moelie en de Meent (Alsemberg) vinden elkaar in een gezamenlijke abonnementsformule Buurtabonnement. De Zandloper tenslotte zet succesvol in op een regioabonnement met GC de Muze uit Meise. In deze samenwerkingsverbanden wordt ingezet op de afstemming van het aanbod, het bundelen van dat aanbod in gezamenlijke abonnementsformules en op gezamenlijke promotie en verkoop. In 2014 worden de formules van samenwerking in bepaalde regio s gefinetuned of herijkt. Bij het samenstellen van het culturele programma worden voldoende evenementen geprogrammeerd die vlot toegankelijk zijn voor anderstaligen. Tevens wordt lokaal artistiek

4 4 talent kansen gegeven. Aan de toegankelijkheid van gehandicapten wordt bijzondere zorg besteed. Op Vlaamse en provinciale evenementen met een grote uitstraling wordt maximaal ingespeeld: b.v. de 11 juli-viering, Erfgoeddag, Open Monumentendag, de Week van het Bos, de nationale gezinsdag van de Gezinsbond, het Holebi Filmfestival, de kinderhoogdagen. Voor wat het Gordelfestival betreft wordt in 2014 bekeken hoe de inzet van de gemeenschapscentra kan gepositioneerd en versterkt worden binnen het nieuwe concept. Waar mogelijk en zinvol speelt elk gemeenschapscentrum in op lokale culturele dynamieken, opportuniteiten en behoeften. De Bosuil blijft in 2014 het jazzcircuit Jazz met pit ondersteunen, dit zijn een 15-tal Jazzconcerten in Overijse, Hoeilaart en Tervuren. Er zijn ook drietal literaire ontmoetingen gepland in samenwerking met de bibliotheek. In het raam van de Week van de Opvoeding organiseert de Bosuil een infoavond en een familiepicknick met een locatietheatervoorstelling. Daarenboven is de Bosuil traditioneel partner bij de organisatie van t Prochefiest dat door de dorpsraad van Jezus-Eik wordt georganiseerd met in 2014 als thema de Eerste Wereldoorlog. GC de Zandloper levert naast zijn uitgebreid podiumprogramma een consistente bijdrage aan een aantal grensverleggende extra muros activiteiten zoals in 2014 de tweede editie van het jaarmarktfestival met een vernieuwde groep vrijwilligers, de zeepkistenrace (samenwerking met de cultuurraad) en concerten in het kerkje van Ossel. De Boesdaalhoeve werkt mee aan het regioproject van Vlabra ccent voor jongeren zennekikomiek rond comedy. In 2014 vindt ook voor de tweede maal het vernieuwde Volkin Ro plaats waarbij er verder aan de formule wordt gesleuteld om de gemeenschapsvormende component op het voorplan te brengen. Er wordt ook gestart met een musicalworkshop voor jongeren van de middelbare school en na een eerste gezamenlijke kerstmarkt georganiseerd te hebben met het gemeentebestuur wordt uitgekeken naar nieuwe opportuniteiten om samen te werken. De deelname aan het project Repair Café, dat eind september 2013 voor het eerst in volle samenwerking met de Moelie werd georganiseerd, zal in de loop van 2014 structureel worden ingebed in de werking van het centrum. Repair Café brengt iedere laatste zondag van de maand mensen bij elkaar met het doel om voorwerpen samen te repareren. Begin juni 2014 organiseren de Moelie en de Cultuurraad van Linkebeek voor de vierde maal Open Tuinen. Daarbij is het de bedoeling dat inwoners van Linkebeek uit beide taalgemeenschappen hun tuin openstellen voor publiek. De Lijsterbes zal in samenwerking met de Ierse en bij uitbreiding de Engelstalige gemeenschap een St. Patrick s Festival (op Vlaamse wijze) organiseren waarbij de Ierse en Nederlandstalige gemeenschap in Kraainem een aantal muzikale en gastronomische

5 5 initiatieven zullen bundelen ter gelegenheid van St. Patrick s Day (maart 2014). Er wordt ook met de Ierse gemeenschap aan een herdenking van WO I gewerkt met een tentoonstelling, poëzie en muziek. Samen met GC de Kam wordt er ook ingespeeld op de hype van de wereldbeker voetbal in Brazilië die loopt van 12 juni tot en met 13 juli Ingrediënten zijn : een tentoonstelling van Braziliaanse kunstenaars, muziek en dans, een voetbalwedstrijd tegen de verenigingen van Wezembeek-Oppem, enzomeer. Ook in 2014 blijft de Kam op het vlak van programmatie verder sterk inzetten op muziek om op die manier de grote internationale gemeenschap die in onze regio woont te bereiken. Samen met de erfgoedvereniging zal er in 2014 ingepikt worden op het thema van de Eerste Wereldoorlog. Dit zal gebeuren door middel van een tentoonstelling en een concert omtrent deze thematiek. Dit laatste zal opgezet worden samen met de cultuurraad. Op het jaarlijks Europees Feest zal ditmaal Finland in de kijker staan. Bedoeling is om ook het Fins Cultureel Instituut te betrekken bij dit evenement. Door zijn infrastructurele beperkingen ontwikkelt de Muse in Drogenbos geen eigen podiumprogrammering. De samenwerking tussen het Moelie-Muse-team en het FeliXart museum zal verder worden uitgediept via het organiseren van een aantal gezamenlijke activiteiten. In het voorjaar 2014 organiseren we voor de tweede maal een Kinderhoogdag in het FeliXart museum. Ook in het kader van de Erfgoeddag zal samen met het museum een activiteit worden opgezet. Tijdens de paasvakantie wordt in het museum een workshop voor kinderen gepland. De eindejaarsreceptie van de Cultuurraad van Drogenbos zal plaatsvinden in het FeliXart museum. Het programma van januari juni 2014 is reeds in detail uitgewerkt en te consulteren op de website. Scholen en kinderen/jongeren Elk van de zes gemeenschapscentra presenteert ook een aanbod voor scholen. Deze dagvoorstellingen of workshops worden in klasverband bijgewoond. Daarnaast programmeren en ontwikkelen zij ook een aantal activiteiten en projecten voor kinderen en jongeren waaraan ze in hun vrije tijd kunnen deelnemen. De schoolprogrammering voor kleuters en lagere schoolkinderen wordt in de Zandloper georganiseerd in samenwerking met CC Strombeek. Voor de lagere school kadert de samenwerking in een groter project Spa Bruis + (SchoolProgrammatie Anders), waaraan ook de centra van Meise, Vilvoorde en Asse deelnemen. Er wordt gekozen voor intense cultuurbeleving via drie bouwstenen: vooraf een prikkelmoment op school, de voorstelling en nadien een verdiepende workshop. Niettegenstaande dit project het in 2014 definitief zonder ondersteunende subsidies moet doen hebben alle betrokken partners zich geëngageerd om te onderzoeken hoe ze dit project kunnen verderzetten. In samenwerking met de jeugdraad en de gemeente organiseert GC de Zandloper opnieuw de Jongerendag Youth Tube in het voorjaar In het najaar staat de Jeugdactiedag op het programma.

6 6 De Boesdaalhoeve maakt zijn schoolprogramma samen met CC De Meent voor de scholen uit de buurt. Het project Muziekkriebels (een muziekatelier voor de allerkleinsten en hun ouders) wordt uitgebreid naar kleuters en baby s. De Boesdaalhoeve is ook partner in het Brede School project De puzzel van vrije kleuterschool de Hoek, een kleuterschooltje met ongeveer 100 kleuters waarvan 95% anderstalig. De focus ligt enerzijds op het betrekken van de anderstalige ouders bij de school en hen informeren over het gemeenschapsleven in Sint- Genesius-Rode en anderzijds op de kinderen zoveel mogelijk taalkansen bieden. Andere partners in de werkgroep zijn de directrice en de taal- en zorgjuf van de kleuterschool zelf, de naburige kribbe, afgevaardigden van het CLB en Rand & Taal. De programmering van de Bosuil wordt opgezet in samenwerking met CC Den Blank (Overijse), waarbij de Bosuil projecten muzische vorming presenteert in samenwerking met vzw Mooss. Het project Jazz in Bad, introductiesessies Jazz voor leerlingen van de tweede en derde graad middelbaar onderwijs kent een vervolg. Traditioneel formuleert de Bosuil ook een uitgebreid scholenaanbod in het kader van de Week van het Bos. Bijzonder in 2014 is het project Zingen tegen Pesten waarbij 10 klassen een song maken en opnemen rond het thema pesten. Nieuw in 2014 is de organisatie van een vrijetijdsfestival voor kinderen en jongeren onder de titel Spocje dat tijdens de krokusvakantie zal plaatsvinden. De Kam richt zijn schoolprogrammering op kinderen van de lokale basisscholen en op de laatste graad van het secundair onderwijs. Er wordt gewerkt met voorstellingen, workshops en filmvertoningen. Samen met de kleuters van het Heilig Hart wordt er in 2014 een klein project opgezet in het rust- en verzorgingstehuis, waarbij er ook een cultureel luik zal zijn waarvoor de Kam zal instaan. In de Lijsterbes wordt de nadruk gelegd op een naschoolse kinderatelier-werking. In samenwerking met GC de Kam start GC de Lijsterbes met een aantal workshops voor kinderen, onder de noemer kunsteldoos. Bedoeling is om verschillende leeftijdsgroepen een waardevol en kunstzinnig initiatief aan te bieden, waarbij er ook een wisselwerking tot stand komt tussen kinderen uit Kraainem en Wezembeek-Oppem. GC De Lijsterbes organiseert samen met GC De Kam en de jeugdhuizen uit Wezembeek-Oppem, Kraainem en Sterrebeek de derde editie van Tripelrock, een rockwedstrijd voor jonge groepjes uit de regio. In Linkebeek richt de schoolprogrammering zich tot kleuters en leerlingen uit de lagere school en wordt samengewerkt met scholen uit Linkebeek, Drogenbos en Ukkel. In de infrastructuur van de gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer organiseert de Muse familievoorstellingen. Jeugdwerkgroep JeuLink zal in 2014 nieuw leven worden ingeblazen. Een aantal jongeren werd bereid gevonden om een nieuw bestuur op te starten en in de loop van 2014 opnieuw een aantal activiteiten voor jongeren van 14 tot 18 jaar te organiseren. In het voorjaar 2014 zal een tweede editie van het Kinderbuurtfestival worden georganiseerd in het Schaveyspark. Het is de bedoeling dat ouders en kinderen komen picknicken in het park en dat ze, via een aantal theatervoorstellingen en animatie, een voorproefje krijgen van het familieaanbod dat tijdens het seizoen zal worden georganiseerd in CC de Meent te Alsemberg, GC de Boesdaalhoeve te Sint-Genesius-Rode, GC de Moelie te Linkebeek en GC de Muse en het FeliXartmuseum te Drogenbos.

7 7 Er is een aanbod familievoorstellingen in de centra en in vakantieperiodes zijn er creatieve stages. Dit aanbod is ook terug te vinden op de website. In 2014 staan er Kinderhoogdagen geprogrammeerd in Drogenbos en Kraainem, op voorwaarde dat we er de nodige bijkomende middelen kunnen voor vinden. Dit is een cultuurdag op maat van kinderen en hun ouders. Tijdens de Kinderhoogdag kunnen alle kinderen van 4 tot 12 jaar op een originele en leuke manier in hun eigen buurt kennis maken met verschillende soorten van cultuur onder de vorm van voorstellingen, workshops en animaties. De Kinderhoogdag is een samenwerking met de provincie en de promotie wordt viertalig gevoerd. Daarnaast schrijven verschillende centra (Kraainem, Wemmel en Sint- Genesius-Rode) zich in voor het laagdrempelige project Ezelsoor, waarbij de ervaring leert dat via dit project ook veel anderstalige kinderen met de centra kennis maken. In het kader van de taalpromotie-acties, zet de Rand in 2014 het artistiek aanbod op maat verder voor kinderen van de Franstalige basisscholen in de zes (tweede en derde graad), met de productie de boogschutter en de roos Het Nederlandstalig gemeenschapsleven en de maatschappelijke participatie bevorderen In de zes houden de gemeenschapscentra, begeleid door de programmeringscommissies, de vinger aan de pols van de lokale leefgemeenschap. Ze zijn alert voor wat er sociaal-cultureel leeft en spelen er maximaal op in. Waar mogelijk worden dwarsverbanden gelegd met andere actoren op het sociaal-cultureel vlak: scholen, internationale scholen, academies, bibliotheek, Vlaamse verenigingen, internationale en anderstalige verenigingen, speelpleinwerking, jeugdwerk, jeugdhuis, sportverenigingen, welzijnswerk, OCMW, Deze gemeenschapsopbouwende ingesteldheid wordt gecommuniceerd via de gemeenschapskranten die bus aan bus worden verdeeld. Deze klemtoon wordt ook doorgezet in andere communicatiekanalen zoals de websites, de e-zines, folders en affiches. Elk gemeenschapscentrum wordt maximaal naast de eigen programmering ter beschikking gesteld voor de noden van huurders, met absolute prioriteit voor Vlaamse verenigingen. In april 2014 zullen we de doorgevoerde harmonisering van voorwaarden en prijsstructuren voor verhuur in de zeven centra evalueren. Stimulansen worden gegeven opdat de Vlaamse verenigingen projecten zouden opzetten om anderstaligen te onthalen en te integreren. Verder spitsen de centra hun gemeenschapswerking en verhuur ook toe op specifieke noden en kansen in de lokale omgeving. Zo bouwen de Zandloper en de Bosuil aan een werking rond hun repetitieruimte. Sinds 2010 is er een vruchtbare samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Overijse waardoor zalen in heel de gemeente aan dezelfde voorwaarden kunnen gebruikt worden.

8 8 Er wordt de voorbije seizoenen meer geïnvesteerd en aandacht besteed aan het kwalitatief en kwantitatief beter uitbouwen van het jeugd- en familieaanbod. Dit is lonend als lokale gemeenschapsvormende hefboom (door het lokaal, kleinschalig en familiaal karakter van het gebeuren) maar brengt ook anderstalige ouders over de vloer die hun kinderen met het Nederlands in contact willen brengen. De Moelie en de Muse spelen in op de toeristische troeven die hun gemeenten en regio te bieden hebben. Hierbij is het een opportuniteit dat vzw de Rand voor de gemeenten Rode, Linkebeek en Drogenbos deelneemt aan de projectvereniging Erfgoedconvenant tussen de gemeenten van de regio Pajottenland-Zennevallei. Binnen het project taalpromotie van vzw de Rand (zie verder onder punt 3.4) wordt in 2014 ook verder gewerkt aan het ondersteunen van sportclubs, die hun sportactiviteiten ook taalsensibiliserend willen opvatten. Dit zal gebeuren aan de hand van het ontwikkelde ondersteuningsmateriaal (DVD, voetbalwoordenboekje, spandoeken, formats aangereikt vanuit pilootprojecten). Daarnaast wordt ook de DVD gericht op de jeugdverenigingen verder gepromoot. De decreetswijzigingen op het vlak van lokaal jeugd-, sport- en cultuurbeleid zullen vanaf 2014 een andere manier van werken noodzaken. De Vlaamse regering heeft beslist dat vzw de Rand het best geplaatst is om de Vlaamse middelen voor jeugd- en sportverenigingen zelf te verdelen. Concreet zal vzw de Rand één beleidsplan voor sport en één beleidsplan voor jeugd maken waarbij er een hoofdstuk per gemeente, met daarin de doelstellingen en acties die tegemoet komen aan de imperatieven uit de vigerende Vlaamse decreten, wordt voorzien. Per gemeente wordt een begroting toegevoegd aan beide plannen. Het is absoluut nog niet zeker voor welke gemeenten vzw de Rand een hoofdstuk in het sport- of jeugdbeleidsplan moet voorzien omdat een aantal faciliteitengemeenten (o.a. Wemmel, Sint-Genesius-Rode) al hebben aangegeven beleidsplannen in te dienen. Pas op de deadline (15/01/2014) van de indiening van deze plannen zal hierover duidelijkheid ontstaan. Het spreekt voor zich dat het een grote uitdaging voor vzw de Rand is om zich te positioneren in de mogelijk nieuw ontstane constellaties ook voor wat betreft de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van de respectievelijke sport- en jeugdraden door de decentrale stafmedewerkers die nu gefinancierd wordt via de aflopende beleidsplannen. Dit is uiteraard afhankelijk van de rol die sommige gemeentebesturen zullen opnemen. De cultuurraden krijgen ook in 2014 financiële ondersteuning (conform de samenwerkingsovereenkomst). de Rand ondersteunt de cultuurraden in hun rol die ze via het decreet lokaal cultuurbeleid kunnen opnemen: in Kraainem en Drogenbos worden zo Nederlandstalige bibliotheekvoorzieningen gesubsidieerd door de Rand via de Minister van Cultuur. Om de band met alle inwoners nog beter aan te halen en een mogelijke psychologische drempel voor het gemeenschapscentrum te omzeilen, organiseren de centra van de Rand ook vaak evenementen extra muros. De centra zijn ook nadrukkelijk aanwezig op externe evenementen zoals jaarmarkten, kermissen, rommelmarkten enz. Zo profileert vzw de Rand

9 9 en bij uitbreiding de Vlaamse overheid zich dus als een essentiële en dynamische actor van het cultuur- en gemeenschapsleven ten bate van alle inwoners Een gericht informatiebeleid voeren Om hun programma bekend te maken geven de gemeenschapscentra, samen met de partnercentra uit hun regio, een programmabrochure uit waarin de abonnementen worden gepromoot. Verder verspreiden de centra folders en affiches, wordt het programma en ander nieuws voorgesteld op de websites van de centra, is er een globaal overzicht van het hele programma van al onze centra te vinden op de centrale website van de Rand, worden de e- zines aantrekkelijker gemaakt, wordt er meer gebruik gemaakt van de sociale media. In 2014 realiseert vzw de Rand tien edities van RandKrant met een cultuurkatern UiTindeRand. De verspreiding gebeurt bus aan bus in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. RandKrant werkt met een onafhankelijk hoofdredacteur, een eindredacteur-coördinator en een redactiecomité dat maandelijks bijeenkomt. Het maandblad brengt een gevarieerde mix van actualiteit, politieke, sociaal-economische en humaninterest onderwerpen, naast een aantal vaste rubrieken. Actualiteit, archief alsook een aantal extra s zijn te raadplegen op de website RandKrant zal in 2014 het uitzicht van het maandblad moderniseren. In 2014 geeft vzw de Rand tien edities van elke gemeenschapskrant uit in Sint-Genesius- Rode (buurten), Wemmel (de zandloper), Wezembeek-Oppem (uitgekamd), Linkebeek (sjoenke) en Kraainem (de lijsterbes); vijf edities van de gemeenschapskrant in Drogenbos (kaaskrabber). De verspreiding gebeurt bus aan bus in de betrokken gemeenten. De gemeenschapskranten werken met een hoofdredacteur en een eindredacteur; in elk van de betrokken gemeenten is er een redactie van vrijwilligers die de redactionele verantwoordelijkheid draagt. De gemeenschapskranten besteden aandacht aan verenigingsnieuws, informeren over wat in de gemeente en het gemeenschapscentrum gebeurt en geven nuttige info uit de Rand, de provincie en de Vlaamse Gemeenschap. De gemeenschapskranten zijn te raadplegen op de websites van de gemeenschapscentra. Het samenwerkingsverband tussen GC de Bosuil en CC Den Blank, beiden in Overijse gevestigd, geeft Blink uit, met de cultuurprogrammering van beide centra.

10 Acties ondersteunen en coördineren, gericht op een positieve beeldvorming van Vlaanderen en op het versterken van de positie van het Nederlands Taallessen Vzw de Rand biedt ook in 2014 in elk van de gemeenschapscentra (behalve de Bosuil en de Boesdaalhoeve) taallessen Nederlands aan. De vzw stelt lokalen ter beschikking van erkende onderwijsinstellingen (GLTT, CVO Tervuren-Hoeilaart, CVO Strombeek-Grimbergen, CVO Meise-Jette). We plannen de taallessen in samenwerking met deze centra. In Drogenbos is er een samenwerking met de plaatselijke Nederlandstalige basisschool. In 2013 hebben we het gebruik van lokalen in de Boesdaalhoeve aangeboden aan het CVO-GLTT. Voorlopig heeft het CVO daar nog geen gebruik van gemaakt. In Wemmel organiseert het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant samen met de Rand twee keer per jaar een informatie- en inschrijvingsdag voor nieuwe cursisten. Centra die in of rond Wemmel cursussen Nederlands aanbieden, zijn die dag aanwezig. Ook in Drogenbos en Linkebeek vinden informatie- en inschrijvingsavonden plaats, met medewerking van de GLTT. In Kraainem en Wezembeek- Oppem gebeurt dat met medewerking van het CVO Tervuren-Hoeilaart. We sluiten het schooljaar telkens af met een evenement waarop de attesten worden uitgereikt. Behalve dit diplomagerichte cursusaanbod organiseert de Rand voor wie al een goede kennis Nederlands heeft (instapniveau richtgraad 2.4 of B1 Threshold 4) conversatiegroepen in Kraainem, Wemmel en Wezembeek-Oppem, in eigen beheer. Voor de inschrijvingen werkt de Rand nauw samen met het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant. In 2014 proberen we nog meer dan vroeger de deelnemers van de conversatiegroep te betrekken bij het activiteitenaanbod in de gemeenschapscentra. Vzw de Rand is vertegenwoordigd in de algemene vergadering en het regionale overleg van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant. Samen met het Huis proberen we zo goed mogelijk in te spelen op vragen in verband met oefenkansen voor cursisten. Ook in de algemene vergadering van het Huis van het Nederlands Brussel en in de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs In is de Rand vertegenwoordigd. Taalloket (info taalwetgeving) Vzw de Rand (taalloket) werkt samen met de Taalwetwijzer, een juridisch steunpunt van de Vlaamse Gemeenschap. Het juridische opzoekingswerk nodig om vragen over de taalwetgeving te beantwoorden gebeurt bij de Taalwetwijzer. De antwoorden worden gegeven door de Taalwetwijzer met kopie aan de Rand. De stafmedewerker van de Rand neemt eerder een communicatieve, coördinerende en organisatorische taak waar dan een juridische.

11 11 Taalsensibilisatie naar bedrijven vernederlandsing van het straatbeeld In het kader van de acties die tot doel hebben het straatbeeld te vernederlandsen sensibiliseert vzw de Rand bedrijven en handelszaken, o.m. via brieven, om het Nederlands te gebruiken bij hun promotievoering en in hun contacten met klanten. Via het platform van de gemeenten in de Vlaamse Rand worden de gemeentebesturen ertoe aangezet om deze acties zoveel als mogelijk zelf op te zetten, omdat deze op die manier meer effect hebben. Voor de faciliteitengemeenten beschouwt de Rand dit nog wel zelf als haar taak, bij gebrek aan alternatieve instantie hiervoor. Taalpromotie Voor vzw de Rand staat taalpromotie voor het maximaal toeleiden van anderstaligen naar cursussen Nederlands en voor het stimuleren, creëren en aanbieden van oefenkansen Nederlands. Vanaf het begin ontwikkelde vzw de Rand haar taalpromotieacties binnen de vrijetijdssfeer van zowel volwassenen als kinderen. De pijler taalpromotie van vzw de Rand komt tot stand in nauw overleg en samenwerking met de Huizen van het Nederlands Brussel en Vlaams-Brabant. Het Huis in Brussel is immers ook actief inzake taalbeleid en taalpromotie. Het Huis in Vlaams-Brabant is verantwoordelijk voor taalbeleid in onze provincie en zet ook beperkt in op taalpromotie. In verschillende werkgroepen is er ook steeds meer uitwisseling met medewerkers van de andere Huizen van het Nederlands. De taalpromotieprojecten van vzw de Rand worden verder gezet en uitgediept in 2014, dit in aanloop naar een afgestemde werking rond taalpromotie met de nieuwe EVA Integratie en Inburgering. De eigen acties van de Rand zetten in op verleiding en sensibilisatie van anderstaligen om Nederlands te leren, te gebruiken en te oefenen. Voor het opzetten van nieuwe taalpromotieprojecten tracht vzw de Rand vooral en voor zover mogelijk praktijkervaring op te doen in de zes faciliteitengemeenten. In het kader van de meerjarige beleidsplanning zal de cel taalpromotie trouwens input leveren voor de stappen die op niveau van de gemeenschapscentra kan gezet worden naar het bereiken van anderstaligen en naar het inzetten op taalpromotie. In de andere gemeenten van de Vlaamse Rand wordt eerder gewerkt via en in samenwerking met de gemeentebesturen en hun integratiediensten. Het verdiepen van het taalpromotiebeleid van vzw de Rand zal er in 2014 vooral in bestaan om de verdere netwerking en expertise- en ervaringsdeling met gemeentelijke integratiediensten, met het Huis van het Nederlands, met de NT2-sector en met cultuur-, jeugd- en sportverenigingen verder uit te bouwen. Er moet immers voor gezorgd worden dat de ontwikkelde en beschikbare methodieken en instrumenten die mensen in hun vrije tijd, op een informele manier, helpen om hun Nederlands te oefenen en te gebruiken, nog veel breder gekend zijn en toegepast worden.

12 12 Vzw de Rand heeft een lange traditie van partnerships en samenwerkingsverbanden voor haar taalpromotieprojecten. Zo n benadering is positief voor het optimaliseren van de output en de uitstraling van de projecten en voor de op te bouwen expertise. Waar mogelijk zal trouwens in 2014 ook werk worden gemaakt van het nog meer inbedden van projecten en expertise bij andere partners, wat budgettair een besparing kan en moet opleveren (besparen is noodzakelijk in het kader van de beperktere financiële middelen en de slinkende reserves). We doen dit als er een redelijke garantie bestaat dat de inzet en expertise niet verloren gaat en dat de doelstellingen verder gerealiseerd worden. Concreet wordt deze piste bewandeld voor Taalspeler (via de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk), Taalblad (via het nieuwe project waarbij een digitaal platform Nederlands Leren wordt ontwikkeld, als de projectaanvraag goedgekeurd wordt) en voor de promotiecampagne NT2 (via de provincie Vlaams-Brabant en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant). In 2014 zullen de projecten die in het kader van Managers van Diversiteit worden opgezet in de Vlaamse Rand verder van nabij worden gevolgd, ook met de bedoeling om expertise op te doen, die achteraf ter beschikking kan gesteld worden van alle gemeenten in de regio. Parallel met het bestaande taalpromotietraject wil vzw de Rand, samen met de betrokken overheden, nadenken over en meer richting geven aan de (her)positionering van ondersteuning van taalbeleid in de Vlaamse Rand. Enerzijds vanuit de vaststelling dat een goed taalbeleid een noodzakelijke voedingsbodem is voor acties taalpromotie en anderzijds vanuit de bezorgdheid dat de opgebouwde expertise bij het Huis van het Nederlands Vlaams- Brabant niet verloren gaat. Het is daarbij een nadrukkelijke wens van vzw de Rand dat het bestaande netwerk dat in Vlaams-Brabant actief is op het vlak van taallessen, taalpromotie en taalbeleid ook na de implementering van het nieuw integratiedecreet kan operationeel blijven. Hierna volgen nog enkele elementen met betrekking tot de verschillende doelstellingen die we met taalpromotie nastreven. 1. Zoveel mogelijk anderstaligen in de Vlaamse Rand ertoe aanzetten om Nederlandskundig te worden door het promoten van het aanbod taallessen Nederlands Ook in 2014 zal vzw de Rand partner zijn van het Huis van het Nederlands Vlaams- Brabant en van de provincie Vlaams-Brabant voor de promotiecampagne NT2. Gelet op de afbakening van het werkingsgebeid van vzw de Rand, zal aan het eind van de zomervakantie een bus aan bus flyer verdeeld worden in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. In januari is er een beperkte mailing in Randgemeenten waar een infodag van het Huis plaats vindt. Ook de kosten van het 0800-nummer en de jobstudenten die bij het Huis werken in de piekperiode van de inschrijvingen, worden verder ten laste genomen bij vzw de Rand. In de 6 faciliteitengemeenten verspreiden we een folder met het concrete aanbod taallessen per gemeente.

13 13 Via enkele andere acties en enkele publiciaties (bv. het vertaalwoordenboekje) sporen we anderstaligen ook aan om (verder) Nederlands te leren. 2. Anderstaligen in de Vlaamse Rand ertoe aanzetten om zoveel mogelijk Nederlands te gebruiken en te oefenen door het creëren van een omkaderend en stimulerend aanbod en een oefenomgeving voor taalcursisten. Binnen deze doelstelling worden heel wat projecten opgezet. Een nieuwe muziekproductie met Lennaert Maes, omkadert door een CD met lesmateriaal, toert in de gemeenschapscentra en daarbuiten. In de Franstalige basisscholen van de faciliteitengemeenten wordt een aangepaste podiumvoorstelling aangeboden aan de leerlingen van de tweede en de derde graad. De taalsensibilisatiecampagne Oefen hier je Nederlands in samenwerking met Unizo en de handelaars in de Vlaamse Rand, wordt verder gevoerd, vooral via het project van Managers van Diversiteit dat hierop focust en dat Weken van de Anderstalige Klant zal organiseren in 8 gemeenten van de Vlaamse Rand. De gekende pictogrammenboekjes 1 tot en met 4 worden verder verspreid. Het welkomboekje ( Jouw vragen ondertiteld ) bedoeld voor anderstalige nieuwkomers en hun eerste contacten met het gemeentebestuur wordt verder actief verspreid via de gemeenten die het willen inzetten, via de onthaalbureaus en enkele andere actoren. Met de sportsector wordt een nieuw pictogrammen- en/of woordenboekje gerealiseerd tegen eind Het project Taalblad.be wordt budgettair afgeslankt en zo mogelijk maximaal geïntegreerd in het digitaal platform Nederlands Leren, voor zover dit platform de hoge verwachtingen kan inlossen. Scholen in de Rand hebben hun eigen exemplaar van het spel De Marktkramers, dat de spreekdurf bij anderstaligen wil vergroten. We nemen ons voor om op regelmatige basis het spel opnieuw onder de aandacht te brengen (via onze nieuwsbrief, via workshops op tref- of studiedagen etc.). Door het gebruik van de taaliconen van het Huis van het Nederlands Brussel maken we anderstaligen wegwijs in ons aanbod. Zo weten ze sneller welke voorstellingen en activiteiten gemakkelijk te volgen zijn met hun taalniveau. We blijven de A5-kaartjes met tips om Nederlands te oefenen verspreiden onder anderstaligen. 3. Het opzetten van taalstimulerende begeleiding in de vrijetijdssfeer, waar Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar ontmoeten. De ondersteunende DVD s voor de jeugd- en de sportsector worden verder actief verdeeld in clubs en gemeenten, vooral via integratie-, jeugd- en sportdiensten. Het project Taalspeler dat ondertussen model staat en toegepast wordt in heel

14 14 Vlaanderen, zal stilaan worden overgedragen en ingebed in de reguliere werking van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Op termijn blijft het wel de bedoeling om vanuit vzw de Rand de toepassing van dit project in de Vlaamse Rand verder te stimuleren en te ondersteunen. Het project Café Combinne wordt verdergezet in Jezus-Eik, Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode. Het Babycafé in Jezus-Eik zet in op jonge anderstalige moeders die wekelijks samenkomen in een taalstimulerende context die het Nederlands promoot. Het Bijt in je vrije tijd-project (waarmee we anderstaligen laten kennismaken met en deelnemen aan activiteiten van Nederlandstalige verenigingen) zal ook in 2014 een vervolg krijgen, waarbij de reeds deelnemende gemeenten idealiter aangevuld zullen worden met nog een aantal nieuwe, zodat we de hele Vlaamse Rand bestrijken met dit project. Het ontmoetingsproject Patati van het Huis van het Nederlands Brussel is uitgebreid naar de Vlaamse Rand. Op de website en voor het doelpubliek zullen ook activiteiten in de Vlaamse Rand worden opgenomen. Nederlandstaligen worden gesensibiliseerd voor de positieve rol die ze kunnen spelen in het integratieproces van anderstaligen en in het bieden van oefenkansen Nederlands. We doen dit o.m. via infosessies voor verenigingen, via tips, die o.m. voor handelaars maar ook voor anderen nuttig zijn. We brengen op regelmatige basis het spel Van hier naar daar onder de aandacht (via gerichte mailings, via onze nieuwsbrief, via workshops op tref- en studiedagen ). 4. Het aanbieden van aantrekkelijke taalbadformules voor kinderen In samenwerking met de jeugddienst Panta Rhei bieden we opnieuw taalstages voor anderstalige kinderen tijdens de vakanties in de gemeenschapscentra van vzw de Rand (Babbelkous). Omdat er intussen voldoende templates beschikbaar zijn, ontwikkelen we geen nieuwe. We gebruiken de bestaande pakketten die voorbije jaren op maat werden gemaakt. Gedurende het schooljaar bieden we ateliers voor jonge kinderen aan in de centra. Tijdens deze wekelijkse ateliers gaan anderstalige kinderen creatief aan de slag in een taalstimulerende context (Babbeltuur). 5. Acties ondersteunen en coördineren, gericht op een positieve beeldvorming van Vlaanderen en op het versterken van de positie van het Nederlands door het opzetten van imagoversterkende initiatieven voor internationalen die in de Rand wonen of actief zijn De informatieve publicatie Taal en Territorialiteit wordt verder verspreid en het project Living in Translation wordt via de gelijknamige website gepromoot naar anderstaligen en expats met een postkaartje. Vzw de Rand zal in 2014 opnieuw aanwezig zijn op een aantal expatbeurzen (Welcome Fair, NATO-beurs).

15 15 Vzw de Rand participeert aan netwerken die moeten toelaten banden te leggen met internationalen in de Rand (bvb. ABRA, Ackroyd, expatmedia). Er wordt geen concert meer georganiseerd in eigen beheer (en in samenwerking met het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant). Wel zullen acties ondernomen worden om internationalen te sensibiliseren deel te nemen aan grote Vlaamse evenementen met uitstraling (bv. Gordelfestival, Open Monumentendag, Erfgoeddag, Dag van de Buren). Er zal verder, zij het met een bescheidener budget dan voorheen, doelgericht geadverteerd worden in een aantal anderstalige media Partner zijn voor de Vlaamse Regering, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten bij het uitvoeren van het specifiek beleid voor de Vlaamse Rand In 2014 zal vzw de Rand een actieve partner zijn van het coördinatieplatform VSGB van de Vlaamse Gemeenschap. de Rand zal ook bij de provincie het platform van gemeenten Vlaamse Rand volgen en voeden met bijdragen en informatie. de Rand is bereid om in overleg met de overheden discussienota s voor het platform of het coördinatieplatform op te stellen. Aan de gemeenten in de Rand kan ondersteuning geboden worden bij het voorbereiden en uitwerken van hun specifiek beleid Vlaams karakter en onthaal anderstaligen. In eerste instantie wil de Rand zich hier vraaggericht opstellen en via de integratiediensten werken. de Rand kan in ieder geval advies verlenen op het vlak van concept en inhoud van een welkomstpakket voor nieuwkomers, het organiseren van onthaalevenementen, de redactie van beleidsverklaringen Vlaams karakter, sensibilisatiecampagnes naar het bedrijfsleven, taalstimulerende initiatieven in de vrije tijd, e.d. De leidraad Vlaams karakter voor mandatarissen die in oktober 2012 door de minister wordt gelanceerd zal verder als ondersteunend instrument worden ingezet. In een partnership met de subsidiërende overheden ondersteunt vzw de Rand de Conferentie van Vlaamse mandatarissen.

16 Een advies- en signaalfunctie vervullen naar de Vlaamse Gemeenschap (via de minister bevoegd voor de coördinatie van het beleid Vlaamse rand) en naar de provincie Vlaams-Brabant (via de gedeputeerde voor Vlaams karakter) en 3.7. De Vlaamse belangen in de regio behartigen Deze beide doelstellingen blijven sterk verweven. de Rand rekent het tot haar taak om adviezen en signalen uit te zenden naar de overheden, waarbij de Vlaamse belangen in de regio en het bevorderen van het Vlaams karakter voorop staan. In functie van de actualiteit zal de Rand ook in 2014 standpunten innemen en/of adviezen uitbrengen over dossiers die van belang zijn voor het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand. de Rand zal dus een Rand-toets, binnen haar mogelijkheden, uitvoeren waar het relevant is. In dit kader zijn de hervorming van de integratiesector en de plannen om de Huizen van het Nederlands te hervormen beleidsdossiers die van nabij gevolgd zullen worden, omwille van hun impact op de opgebouwde expertise en netwerken in de Vlaamse Rand. In de aanloop naar de Vlaamse parlementsverkiezingen van mei 2014 zal vzw de Rand een memorandum opstellen met aandachtspunten voor het te voeren beleid in de Vlaamse Rand. In het platform van de gemeenten uit de Vlaamse Rand van de provincie brengt vzw de Rand zijn kennis en expertise in De integratie van anderstaligen bevorderen De hele werking van de Rand focust hierop. Vooral via onze taalpromotie- en taallessenpijler werken we hieraan. Maar ook, en meer en meer, zal in de werking van de gemeenschapscentra een brug worden gelegd naar de doelgroep van anderstaligen met de bedoeling hen te onthalen binnen de Vlaamse Gemeenschap en hen aan te moedigen Nederlands te leren. De stafmedewerkers taalpromotie adviseren de centrumverantwoordelijken bij de programmering van initiatieven die specifiek worden geconcipieerd naar anderstaligen. Het hele programma-aanbod van de Rand dat voor anderstaligen bedoeld is of vlot toegankelijk is, wordt trouwens in drie vreemde talen (Frans, Engels, Duits) gebundeld op de website. De

17 17 website van elk gemeenschapscentrum bevat ook anderstalige pagina s, met een selectie van het lokale culturele aanbod en promotie voor taallessen en taalpromotionele acties. Laagdrempelige e-zines in de Bosuil en de Boesdaalhoeve worden verspreid om het aanbod (vooral dat voor families en kinderen), dat makkelijk toegankelijk is voor anderstaligen, te promoten via visueel aantrekkelijk beeldmateriaal Participeren aan het documentatiecentrum Vlaamse Rand Het documentatiecentrum voor de Vlaamse Rand is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse administratie (cel Vlaamse Rand en studiedienst), BRIO (ontwikkeling digitale databank) en vzw de Rand. Het virtuele hart is de website De stafmedewerker documentatie van de Rand verzorgt de communicatie van het documentatiecentrum (o.a. via en verwerkt de beschikbare informatie in de eigen publicaties. Vzw de Rand profileert zich ook in 2014 als een loyale partner binnen dit samenwerkingsverband en is bereid mee stappen te zetten om de samenwerking tussen de partners nog te optimaliseren. 4. Specifieke projecten 4.1. Museum Felix De Boeck Drogenbos Vanaf 2003 is de nieuwe beheerstructuur van het Museum Felix De Boeck operationeel. Vzw de Rand zit namens de Vlaamse Gemeenschap in het beheer en participeert in de werking met een bedrag ( euro) dat via de Vlaamse begroting voor cultuur aan vzw de Rand wordt toegekend ten bate van het museum. de Rand werkt, via haar vertegenwoordigers in de raad van bestuur, effectief mee aan een tweesporenbeleid voor het museum, dit conform de voorwaarden gesteld bij de erkenning. Enerzijds wordt de museale functie gevaloriseerd (aandacht voor het modernisme van het begin van de 20ste eeuw) en anderzijds krijgt ook het sociaal-culturele en erfgoed-aspect meer aandacht (via de te restaureren hoeve en de boomgaard). Dit beleid wordt gevat door de term FelixSite. In 2014 zal actief verder worden gewerkt aan de uitbouw van het tweede spoor rond erfgoed, natuur- en milieu-educatie en sociaal-culturele werking. Voor dit tweede spoor wordt ernaar

18 18 gestreefd maximaal samen te werken met de gemeente, met lokale partners zoals de cultuurraad, de Muse en de Moelie en met een aantal regionale spelers zoals de erfgoedcel en het regionaal landschap. Vzw de Rand zal zich maximaal inzetten om bij alle mogelijke partners de ontwikkeling van het tweede spoor te bepleiten en gefinancierd te krijgen. Er wordt tevens gestreefd naar een win-win-situatie tussen de Muse en het Museum op het vlak van inzetten van personeel, dat administratief kan ondersteunen en kan werken aan lokale inbedding Gordelfestival In 2014 zal vzw de Rand opnieuw het Gordelfestival coördineren. Partners blijven Bloso (voor het sportieve luik) en de provincie Vlaams-Brabant (voor het toeristische luik). Het evenement zal zich in 2014 vooral toespitsen op het zondaggebeuren, met een brede waaier aan sportieve, culturele en toeristische ingrediënten, gericht op een zeer breed publiek van sportievelingen en van gezinnen met jonge kinderen. Het promoten van het Vlaams karakter van de regio blijft natuurlijk ook een rode draad doorheen het Gordelfestival. Naast trefpunten wordt er in 2014 opnieuw gewerkt met focusgemeenten en terraspunten. De keuze van welke gemeenten focusgemeenten worden zal eind 2013 worden gemaakt. 4.3 Ondersteuning Conferentie van Vlaamse mandatarissen De stafdiensten van de Rand staan de Conferentie van Vlaamse mandatarissen bij en ondersteunen, wanneer dit gevraagd wordt, via het maken van verslagen en versturen van uitnodigingen, het verzamelen van documentatie en het contacteren van eventuele sprekers. De Conferentie wil in 2014 meer thematisch gaan werken. 4.4 Erfgoedconvenant Pajottenland-Zennevallei en erfgoed in Wezembeek-Oppem De minister van cultuur keurde een erfgoedconvenant goed voor de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Dit betekent dat vanaf 2011 het beleidsplan ter zake wordt uitgevoerd. In de projectvereniging vertegenwoordigt de Rand de drie faciliteitengemeenten Rode, Linkebeek en Drogenbos. Dit betekent o.m. dat voor deze drie gemeenten een inventarisatie van het roerend erfgoed via erfgoedplus mogelijk is. De drie gemeenten participeren via de Rand en haar betrokken centra ook aan de regionale projecten die de erfgoedcel opzet. Vanuit de erfgoedcel zullen de drie nieuwe gemeentebesturen opnieuw aangeschreven worden om te peilen naar hun interesse om zelf tot de cultuurregio toe te treden.

19 19 De oprichting van een nieuwe vereniging die rond erfgoed werkt in Wezembeek-Oppem was de aanleiding voor de aansluiting van die gemeente, via vzw de Rand, bij erfgoedplus. Dit wordt verdergezet. 5. Randvoorwaarden 5.1. Relatie met de subsidiërende overheden randoverleg De wijze waarop overleg wordt gepleegd op ambtelijk vlak en met de betrokken kabinetten, is afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst. Ongeveer driemaandelijks wordt er een randoverleg georganiseerd tussen de vzw, de provincie en de Vlaamse Gemeenschap met het oog op optimale beleidsafstemming. Het initiatief voor dit overleg ligt bij de provincie. Ook ambtenaren van PRIC en vertegenwoordigers van het Huis van het Nederlands wonen dit overleg bij. Met het kabinet van de bevoegde minister is er maandelijks beleidsoverleg Infrastructuur en veiligheid Via het FOCI worden in 2014 een aantal eigenaarsinvesteringen gefinancierd die in 2013 werden toegewezen en vastgelegd. Het betreft 2 dossiers m.b.t. de aanpassing van verouderde theatertechnische infrastructuren van GC de Zandloper en GC de Bosuil. Er werd ook een lastenboek opgemaakt om het dak van de schouwspelzaal in GC de Boesdaalhoeve thermisch en akoestisch te isoleren alsook een nieuw theatertechnisch plafond te creëren. De binnenkoer van GC de Kam zal in 2014 worden heraangelegd met platines. Met het oog op een mogelijke realisatie in 2015 zal in 2014 gestart worden met een studie voor de verbouwing van een loods tot een polyvalente ruimte aan GC de Lijsterbes. Daarnaast wordt onderzocht of de weide naast GC de Moelie -met goedkeuring van het lokale gemeentebestuur- kan worden ingericht als parking. Er zal ook bekeken worden op welke manier de binnenkoer van GC de Lijsterbes heringericht kan worden. In 2014 wordt het globale veiligheidsbeleid herbekeken in functie van evacuatie, noodplannen en interventiedossiers van de brandweer. De elektrische laagspanningsinstallaties van GC de Lijsterbes en GC de Kam worden aangepast conform de vigerende wetgeving en in overeenstemming met de opmerkingen van de externe keuringsinstantie. In GC de Bosuil

20 20 wordt de dampkap van de keuken voorzien van een automatische blusinstallatie. Tenslotte krijgen de medewerkers de nodige veiligheidsopleidingen en instructies. In het kader van duurzaamheid wordt geïnvesteerd in de aankoop van LED spots voor gebruik op het podium van verschillende centra en wordt er geïnvesteerd in het thermisch isoleren van o.a. de graanzolder in de Boesdaalhoeve en het vernieuwen van de beglazing van het cafetaria van de Bosuil door isolerend glas. In de conciërgewoning van GC de Kam wordt een nieuwe hoogrendementsstookketel en boiler geïnstalleerd. Het budget voor eigenaarsonderhoud dat sinds kort door de vzw de Rand wordt beheerd, wordt aangewend om tussenkomsten en reparaties in geval van defect te financieren en vernieuwingen van muurvaste elementen te bekostigen. Uitdaging voor 2014 is het werk maken van een preventief onderhoudsprogramma. Het eigen investeringsplan (ICT, meubilair, ) bevat de dringendste prioriteiten en is opgemaakt in overleg met de centrumverantwoordelijken Interne werking: zakelijk en financieel beleid, personeelsbeleid, administratie en automatisering Dank zij onze analytische boekhouding kan elke budgettaire verantwoordelijke maandelijks zijn/haar resultaten opvolgen. De maandelijkse afsluitingen laten toe om kort op de bal te reageren. De driemaandelijkse budgetcontroles worden voorgelegd aan de raad van bestuur, alsook de begroting, de eventuele begrotingsaanpassing en de jaarrekening. Een begroting in evenwicht blijft de doelstelling en dus de rode draad doorheen de werking, al is het verantwoord aanwenden van de reserves en voorzieningen natuurlijk ook geen probleem. Om deze opvolging nog sneller en nauwkeuriger te laten verlopen wensen we over te gaan tot een centraal, éénvormig facturatiesysteem waarbij de facturen een standaard lay-out hebben, elk centrum met hun eigen logo. Bovendien wordt er een automatische link gelegd met de boekhoudsoftware. Zodoende kunnen de centra op een eenvoudige manier hun facturen opstellen en de facturen kunnen op eender welk moment automatisch geïmporteerd worden in de boekhouding. Elke factuur wordt voorzien van een structurele mededeling, zodat ook de betalingen makkelijk kunnen opgevolgd worden. De bankbestanden worden in de boekhouding ingelezen en de structurele mededelingen van de bankbestanden zorgen ervoor dat de verkoopfacturen automatisch als betaald worden aangemerkt. Manuele interventie is op die manier tot een minimum beperkt. In het personeelsbeleid wordt er blijvend gebruik gemaakt van de ontwikkelde trajecten op vlak van selectie & aanwerving, onthaalperiode, evaluaties en vormingen.

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST

Beleidsplan 2012-2015. SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Beleidsplan 2012-2015 SLV Het Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg: podium voor kunst, cultuur en geschiedenis TOEN, NU EN IN DE TOEKOMST Vastgesteld door het Bestuur van het Stadsmuseum d.d. 22 maart 2012

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010

Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas 2009-2014 Inhoudelijk jaarverslag 2010 VOORAF In 2009 werd een nieuw Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas gestart, namelijk voor de beleidsperiode 2009-2014.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie