Jaarplan Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was."

Transcriptie

1 Jaarplan Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen van vzw de Rand en de raad van bestuur een nieuwe meerjarige beleidsnota zullen indienen bij de Vlaamse Regering, die na de parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 zal aantreden. Conform de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw de Rand, de Vlaamse Regering en de provincie Vlaams-Brabant zal de meerjarige beleidsnota als bijlage gevoegd worden bij de nieuwe te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst die in principe eind 2014 in voege moet treden. Het voorbereiden van een meerjarige beleidsnota belet niet dat in het voorjaar van 2014 ook een insteeknota of memorandum zal worden bezorgd aan de Vlaamse partijen, waarin de noden, behoeften en suggesties vanuit het perspectief van vzw de Rand worden omschreven. Het jaarplan 2014 geeft uiteraard verder invulling aan de doelstellingen van vzw de Rand die vastgelegd zijn in het decreet van 7 mei 2004 en die verder in de aflopende samenwerkingsovereenkomst geconcretiseerd werden. Gelet op het wijzigingsdecreet van 12 juli 2013, waarbij vzw de Rand in de plaats kan treden van besturen van faciliteitengemeenten die geen sport- of jeugdbeleidsplan indienen, zal in de loop van 2014 dit een belangrijke toegevoegde opdracht worden, die met grote zorg zal moeten worden ingevuld. Vermits we deze opdracht binnen de bestaande personeelsformatie zullen moeten waarmaken, zullen er noodzakelijkerwijze prioriteiten en manieren van aanpak binnen de personeelsploeg moeten worden hertekend en gereorganiseerd. Het decreet van 12 juli 2013 beschrijft ook de opdrachten van de provincie Vlaams-Brabant met betrekking tot haar beleid Vlaams karakter, na de interne staatsvorming. Deze opdrachten wijzigen niets aan de verhouding tussen vzw de Rand en de provincie Vlaams- Brabant. In de loop van 2013 werden de raad van bestuur en de algemene vergadering van vzw de Rand opnieuw samengesteld. De nieuwe samenstelling combineert continuïteit met vernieuwing, wat positief is. Er is een betere geografische spreiding over de Vlaamse Rand nagestreefd voor wat betreft de woonplaats en/of herkomst van de leden. Het proces dat aanleiding moet geven tot een nieuwe meerjarige beleidsnota start intern bij de verschillende cellen van vzw de Rand in september In februari 2014 wordt een eerste bespreking in de raad van bestuur voorzien, waarna de tekst een eindredactie ondergaat en gekoppeld wordt met een meerjarige begroting. De tweede bespreking en de goedkeuring in de raad van bestuur is voorzien voor juni 2014.

2 2 2. Budgettair kader De begroting 2014 van vzw de Rand is een besparingsbegroting. Gelet onder meer op de vermindering van de toelagen van de provincie Vlaams-Brabant en van de Vlaamse overheid en gelet op het structurele werkingsdeficit voor de werking van de organisatie, dat vooralsnog kan worden goedgemaakt met aangelegde werkingsreserves, is ervoor geopteerd om nadrukkelijke beleidskeuzes te maken en prioriteiten te stellen. Het doel hierbij is om de kerndoelstellingen te blijven realiseren, in de Vlaamse Rand, en tevens ervoor te zorgen dat de nieuwe opdrachten in de zes faciliteitengemeenten met betrekking tot jeugd en sport kunnen worden uitgevoerd. De beslissing, goedgekeurd door de algemene vergadering, om te putten uit het equilibratiefonds om de verhoging van de personeelskost ingevolge anciënniteiten op te vangen, wordt verder uitgevoerd. Dit is echter onvoldoende om het cumulatief effect van deze stijgingen op te vangen. In ieder geval zal met ingang van 2015, als eerste jaar van een nieuwe meerjarige overeenkomst met de subsidiërende overheden, de basisfinanciering van vzw de Rand grondig moeten worden herbekeken en genegocieerd. 3. Realiseren van de strategische doelstellingen 3.1. Een complementair en gediversifieerd aanbod op maat binnen de vrijetijdssfeer ondersteunen en organiseren via de 7 gemeenschapscentra van vzw de Rand Vzw de Rand heeft als één van haar kerntaken het uitbaten van de gemeenschapscentra (7) in de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand en Jezus-Eik. Het betreft hier meer specifiek een eerstelijnswerking die zich voornamelijk richt tot de inwoners van de betrokken gemeenten. Naast het aanbieden van een uitgebalanceerd en divers cultureel programma dat door een ruim publiek wordt gesmaakt, bouwt de Rand actief mee aan de sociale cohesie in deze gemeenten. Hiertoe ondersteunt vzw de Rand actief -via de inzet van professionelenen passief -o.a. door het ter beschikking stellen van ruimten- de sociaal-culturele-, jeugd- en sportverenigingen, concipieert ze projecten die zowel intra als extra muros vorm krijgen, biedt ze actief oefenkansen Nederlands en bouwt ze bruggen naar internationalen. Binnen het kader van wat men gemeenschapsvorming noemt als algemene taakstelling voor de gemeenschapscentra neemt de culturele programmatie een centrale rol in als middel om de gemeenschapscentra op de culturele landkaart van de inwoners te positioneren en hen als plek van betekenis te doen gelden. Hiervoor stelt men een cultureel aanbod samen met oog

3 3 voor verschillende leeftijds- en doelgroepen, een diversiteit aan genres met respect voor de kwaliteiten van de infrastructuur en uiteraard voor de interesses van het potentiële publiek. De gemeenschapscentra worden in hun werking ondersteund door een programmeringscommissie die uit maximum negen leden bestaat en die wordt aangeduid door de lokale culturele raad. De programmeringscommissies werden na de verkiezingen in 2013 hersamengesteld voor een periode van 6 jaar. Nieuw is het opnemen van 2 extra leden vanuit Drogenbos in de programmeringscommissie van de Moelie. Zo moet de nauwere samenwerking tussen de gemeenschappen uit Drogenbos en Linkebeek concreet worden gemaakt. In het voorjaar 2014 ronden de programmeringscommissies een denkoefening af die moet resulteren in een meerjarig beleidsplan met daarin de visie en het toekomstperspectief voor elk centrum. Dit proces wordt begeleid door LOCUS, het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, die met dit traject hun project cultuur- en gemeenschapscentra 2020 documenteert. De communicatie van de centra wordt sterk ondersteund door het gebruik van de websites, ook in andere talen, met zowel aankondigingen als lokaal en regionaal nieuws, en e-zines. Samen met de leverancier werken we ook in 2014 aan het performanter maken van het online ticketingsysteem vooral inzake de netwerkverkoopfunctionaliteit. De online beleving en verkoop wordt gestimuleerd en in het geheel van de digitale communicatie van de Rand worden de centra (naast andere delen van vzw de Rand ) sterker als apart merk naar voor geschoven. Evoluties rond nieuwe kanalen zoals sociale netwerken worden gevolgd en geïmplementeerd waar zinvol. De gemeenschapscentra nemen in 2014 verder actief deel aan het samenwerkingsplatform Vlabra ccent en de website UitinVlaanderen (met afgeleiden zoals uitinderand en uitindegemeente ), met het oog op afspraken en afstemming van profiel, promotie en programmering met andere Vlaams-Brabantse cultuur- en gemeenschapscentra. De centra van de Rand maken deel uit van de regio Druivenstreek (de Bosuil, de Kam en de Lijsterbes), de regio Pajottenland - Zennevallei (de Boesdaalhoeve, de Moelie en de Muse) en de regio Noordrand (de Zandloper). De centrumverantwoordelijken van de gemeenschapscentra en de directie nemen actief deel aan de werkgroepen en denktanks van Vlabra ccent. Voor de abonnementsformules wordt maximaal ingezet op de regionale samenwerkingsverbanden. Zo bvb. tussen CC Den Blank (Overijse), Felix Sohiecentrum (Hoeilaart) en GC de Bosuil, die een gemeenschappelijk abonnement Druivenstreek aanbieden. De Bosuil publiceert ook samen met Den Blank het tijdschrift Blink. Het abonnement Nachtvlucht is een samenwerking tussen de Kam, de Lijsterbes en CC Papeblok uit Tervuren. En ook de Boesdaalhoeve, de Moelie en de Meent (Alsemberg) vinden elkaar in een gezamenlijke abonnementsformule Buurtabonnement. De Zandloper tenslotte zet succesvol in op een regioabonnement met GC de Muze uit Meise. In deze samenwerkingsverbanden wordt ingezet op de afstemming van het aanbod, het bundelen van dat aanbod in gezamenlijke abonnementsformules en op gezamenlijke promotie en verkoop. In 2014 worden de formules van samenwerking in bepaalde regio s gefinetuned of herijkt. Bij het samenstellen van het culturele programma worden voldoende evenementen geprogrammeerd die vlot toegankelijk zijn voor anderstaligen. Tevens wordt lokaal artistiek

4 4 talent kansen gegeven. Aan de toegankelijkheid van gehandicapten wordt bijzondere zorg besteed. Op Vlaamse en provinciale evenementen met een grote uitstraling wordt maximaal ingespeeld: b.v. de 11 juli-viering, Erfgoeddag, Open Monumentendag, de Week van het Bos, de nationale gezinsdag van de Gezinsbond, het Holebi Filmfestival, de kinderhoogdagen. Voor wat het Gordelfestival betreft wordt in 2014 bekeken hoe de inzet van de gemeenschapscentra kan gepositioneerd en versterkt worden binnen het nieuwe concept. Waar mogelijk en zinvol speelt elk gemeenschapscentrum in op lokale culturele dynamieken, opportuniteiten en behoeften. De Bosuil blijft in 2014 het jazzcircuit Jazz met pit ondersteunen, dit zijn een 15-tal Jazzconcerten in Overijse, Hoeilaart en Tervuren. Er zijn ook drietal literaire ontmoetingen gepland in samenwerking met de bibliotheek. In het raam van de Week van de Opvoeding organiseert de Bosuil een infoavond en een familiepicknick met een locatietheatervoorstelling. Daarenboven is de Bosuil traditioneel partner bij de organisatie van t Prochefiest dat door de dorpsraad van Jezus-Eik wordt georganiseerd met in 2014 als thema de Eerste Wereldoorlog. GC de Zandloper levert naast zijn uitgebreid podiumprogramma een consistente bijdrage aan een aantal grensverleggende extra muros activiteiten zoals in 2014 de tweede editie van het jaarmarktfestival met een vernieuwde groep vrijwilligers, de zeepkistenrace (samenwerking met de cultuurraad) en concerten in het kerkje van Ossel. De Boesdaalhoeve werkt mee aan het regioproject van Vlabra ccent voor jongeren zennekikomiek rond comedy. In 2014 vindt ook voor de tweede maal het vernieuwde Volkin Ro plaats waarbij er verder aan de formule wordt gesleuteld om de gemeenschapsvormende component op het voorplan te brengen. Er wordt ook gestart met een musicalworkshop voor jongeren van de middelbare school en na een eerste gezamenlijke kerstmarkt georganiseerd te hebben met het gemeentebestuur wordt uitgekeken naar nieuwe opportuniteiten om samen te werken. De deelname aan het project Repair Café, dat eind september 2013 voor het eerst in volle samenwerking met de Moelie werd georganiseerd, zal in de loop van 2014 structureel worden ingebed in de werking van het centrum. Repair Café brengt iedere laatste zondag van de maand mensen bij elkaar met het doel om voorwerpen samen te repareren. Begin juni 2014 organiseren de Moelie en de Cultuurraad van Linkebeek voor de vierde maal Open Tuinen. Daarbij is het de bedoeling dat inwoners van Linkebeek uit beide taalgemeenschappen hun tuin openstellen voor publiek. De Lijsterbes zal in samenwerking met de Ierse en bij uitbreiding de Engelstalige gemeenschap een St. Patrick s Festival (op Vlaamse wijze) organiseren waarbij de Ierse en Nederlandstalige gemeenschap in Kraainem een aantal muzikale en gastronomische

5 5 initiatieven zullen bundelen ter gelegenheid van St. Patrick s Day (maart 2014). Er wordt ook met de Ierse gemeenschap aan een herdenking van WO I gewerkt met een tentoonstelling, poëzie en muziek. Samen met GC de Kam wordt er ook ingespeeld op de hype van de wereldbeker voetbal in Brazilië die loopt van 12 juni tot en met 13 juli Ingrediënten zijn : een tentoonstelling van Braziliaanse kunstenaars, muziek en dans, een voetbalwedstrijd tegen de verenigingen van Wezembeek-Oppem, enzomeer. Ook in 2014 blijft de Kam op het vlak van programmatie verder sterk inzetten op muziek om op die manier de grote internationale gemeenschap die in onze regio woont te bereiken. Samen met de erfgoedvereniging zal er in 2014 ingepikt worden op het thema van de Eerste Wereldoorlog. Dit zal gebeuren door middel van een tentoonstelling en een concert omtrent deze thematiek. Dit laatste zal opgezet worden samen met de cultuurraad. Op het jaarlijks Europees Feest zal ditmaal Finland in de kijker staan. Bedoeling is om ook het Fins Cultureel Instituut te betrekken bij dit evenement. Door zijn infrastructurele beperkingen ontwikkelt de Muse in Drogenbos geen eigen podiumprogrammering. De samenwerking tussen het Moelie-Muse-team en het FeliXart museum zal verder worden uitgediept via het organiseren van een aantal gezamenlijke activiteiten. In het voorjaar 2014 organiseren we voor de tweede maal een Kinderhoogdag in het FeliXart museum. Ook in het kader van de Erfgoeddag zal samen met het museum een activiteit worden opgezet. Tijdens de paasvakantie wordt in het museum een workshop voor kinderen gepland. De eindejaarsreceptie van de Cultuurraad van Drogenbos zal plaatsvinden in het FeliXart museum. Het programma van januari juni 2014 is reeds in detail uitgewerkt en te consulteren op de website. Scholen en kinderen/jongeren Elk van de zes gemeenschapscentra presenteert ook een aanbod voor scholen. Deze dagvoorstellingen of workshops worden in klasverband bijgewoond. Daarnaast programmeren en ontwikkelen zij ook een aantal activiteiten en projecten voor kinderen en jongeren waaraan ze in hun vrije tijd kunnen deelnemen. De schoolprogrammering voor kleuters en lagere schoolkinderen wordt in de Zandloper georganiseerd in samenwerking met CC Strombeek. Voor de lagere school kadert de samenwerking in een groter project Spa Bruis + (SchoolProgrammatie Anders), waaraan ook de centra van Meise, Vilvoorde en Asse deelnemen. Er wordt gekozen voor intense cultuurbeleving via drie bouwstenen: vooraf een prikkelmoment op school, de voorstelling en nadien een verdiepende workshop. Niettegenstaande dit project het in 2014 definitief zonder ondersteunende subsidies moet doen hebben alle betrokken partners zich geëngageerd om te onderzoeken hoe ze dit project kunnen verderzetten. In samenwerking met de jeugdraad en de gemeente organiseert GC de Zandloper opnieuw de Jongerendag Youth Tube in het voorjaar In het najaar staat de Jeugdactiedag op het programma.

6 6 De Boesdaalhoeve maakt zijn schoolprogramma samen met CC De Meent voor de scholen uit de buurt. Het project Muziekkriebels (een muziekatelier voor de allerkleinsten en hun ouders) wordt uitgebreid naar kleuters en baby s. De Boesdaalhoeve is ook partner in het Brede School project De puzzel van vrije kleuterschool de Hoek, een kleuterschooltje met ongeveer 100 kleuters waarvan 95% anderstalig. De focus ligt enerzijds op het betrekken van de anderstalige ouders bij de school en hen informeren over het gemeenschapsleven in Sint- Genesius-Rode en anderzijds op de kinderen zoveel mogelijk taalkansen bieden. Andere partners in de werkgroep zijn de directrice en de taal- en zorgjuf van de kleuterschool zelf, de naburige kribbe, afgevaardigden van het CLB en Rand & Taal. De programmering van de Bosuil wordt opgezet in samenwerking met CC Den Blank (Overijse), waarbij de Bosuil projecten muzische vorming presenteert in samenwerking met vzw Mooss. Het project Jazz in Bad, introductiesessies Jazz voor leerlingen van de tweede en derde graad middelbaar onderwijs kent een vervolg. Traditioneel formuleert de Bosuil ook een uitgebreid scholenaanbod in het kader van de Week van het Bos. Bijzonder in 2014 is het project Zingen tegen Pesten waarbij 10 klassen een song maken en opnemen rond het thema pesten. Nieuw in 2014 is de organisatie van een vrijetijdsfestival voor kinderen en jongeren onder de titel Spocje dat tijdens de krokusvakantie zal plaatsvinden. De Kam richt zijn schoolprogrammering op kinderen van de lokale basisscholen en op de laatste graad van het secundair onderwijs. Er wordt gewerkt met voorstellingen, workshops en filmvertoningen. Samen met de kleuters van het Heilig Hart wordt er in 2014 een klein project opgezet in het rust- en verzorgingstehuis, waarbij er ook een cultureel luik zal zijn waarvoor de Kam zal instaan. In de Lijsterbes wordt de nadruk gelegd op een naschoolse kinderatelier-werking. In samenwerking met GC de Kam start GC de Lijsterbes met een aantal workshops voor kinderen, onder de noemer kunsteldoos. Bedoeling is om verschillende leeftijdsgroepen een waardevol en kunstzinnig initiatief aan te bieden, waarbij er ook een wisselwerking tot stand komt tussen kinderen uit Kraainem en Wezembeek-Oppem. GC De Lijsterbes organiseert samen met GC De Kam en de jeugdhuizen uit Wezembeek-Oppem, Kraainem en Sterrebeek de derde editie van Tripelrock, een rockwedstrijd voor jonge groepjes uit de regio. In Linkebeek richt de schoolprogrammering zich tot kleuters en leerlingen uit de lagere school en wordt samengewerkt met scholen uit Linkebeek, Drogenbos en Ukkel. In de infrastructuur van de gemeentelijke basisschool De Wonderwijzer organiseert de Muse familievoorstellingen. Jeugdwerkgroep JeuLink zal in 2014 nieuw leven worden ingeblazen. Een aantal jongeren werd bereid gevonden om een nieuw bestuur op te starten en in de loop van 2014 opnieuw een aantal activiteiten voor jongeren van 14 tot 18 jaar te organiseren. In het voorjaar 2014 zal een tweede editie van het Kinderbuurtfestival worden georganiseerd in het Schaveyspark. Het is de bedoeling dat ouders en kinderen komen picknicken in het park en dat ze, via een aantal theatervoorstellingen en animatie, een voorproefje krijgen van het familieaanbod dat tijdens het seizoen zal worden georganiseerd in CC de Meent te Alsemberg, GC de Boesdaalhoeve te Sint-Genesius-Rode, GC de Moelie te Linkebeek en GC de Muse en het FeliXartmuseum te Drogenbos.

7 7 Er is een aanbod familievoorstellingen in de centra en in vakantieperiodes zijn er creatieve stages. Dit aanbod is ook terug te vinden op de website. In 2014 staan er Kinderhoogdagen geprogrammeerd in Drogenbos en Kraainem, op voorwaarde dat we er de nodige bijkomende middelen kunnen voor vinden. Dit is een cultuurdag op maat van kinderen en hun ouders. Tijdens de Kinderhoogdag kunnen alle kinderen van 4 tot 12 jaar op een originele en leuke manier in hun eigen buurt kennis maken met verschillende soorten van cultuur onder de vorm van voorstellingen, workshops en animaties. De Kinderhoogdag is een samenwerking met de provincie en de promotie wordt viertalig gevoerd. Daarnaast schrijven verschillende centra (Kraainem, Wemmel en Sint- Genesius-Rode) zich in voor het laagdrempelige project Ezelsoor, waarbij de ervaring leert dat via dit project ook veel anderstalige kinderen met de centra kennis maken. In het kader van de taalpromotie-acties, zet de Rand in 2014 het artistiek aanbod op maat verder voor kinderen van de Franstalige basisscholen in de zes (tweede en derde graad), met de productie de boogschutter en de roos Het Nederlandstalig gemeenschapsleven en de maatschappelijke participatie bevorderen In de zes houden de gemeenschapscentra, begeleid door de programmeringscommissies, de vinger aan de pols van de lokale leefgemeenschap. Ze zijn alert voor wat er sociaal-cultureel leeft en spelen er maximaal op in. Waar mogelijk worden dwarsverbanden gelegd met andere actoren op het sociaal-cultureel vlak: scholen, internationale scholen, academies, bibliotheek, Vlaamse verenigingen, internationale en anderstalige verenigingen, speelpleinwerking, jeugdwerk, jeugdhuis, sportverenigingen, welzijnswerk, OCMW, Deze gemeenschapsopbouwende ingesteldheid wordt gecommuniceerd via de gemeenschapskranten die bus aan bus worden verdeeld. Deze klemtoon wordt ook doorgezet in andere communicatiekanalen zoals de websites, de e-zines, folders en affiches. Elk gemeenschapscentrum wordt maximaal naast de eigen programmering ter beschikking gesteld voor de noden van huurders, met absolute prioriteit voor Vlaamse verenigingen. In april 2014 zullen we de doorgevoerde harmonisering van voorwaarden en prijsstructuren voor verhuur in de zeven centra evalueren. Stimulansen worden gegeven opdat de Vlaamse verenigingen projecten zouden opzetten om anderstaligen te onthalen en te integreren. Verder spitsen de centra hun gemeenschapswerking en verhuur ook toe op specifieke noden en kansen in de lokale omgeving. Zo bouwen de Zandloper en de Bosuil aan een werking rond hun repetitieruimte. Sinds 2010 is er een vruchtbare samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Overijse waardoor zalen in heel de gemeente aan dezelfde voorwaarden kunnen gebruikt worden.

8 8 Er wordt de voorbije seizoenen meer geïnvesteerd en aandacht besteed aan het kwalitatief en kwantitatief beter uitbouwen van het jeugd- en familieaanbod. Dit is lonend als lokale gemeenschapsvormende hefboom (door het lokaal, kleinschalig en familiaal karakter van het gebeuren) maar brengt ook anderstalige ouders over de vloer die hun kinderen met het Nederlands in contact willen brengen. De Moelie en de Muse spelen in op de toeristische troeven die hun gemeenten en regio te bieden hebben. Hierbij is het een opportuniteit dat vzw de Rand voor de gemeenten Rode, Linkebeek en Drogenbos deelneemt aan de projectvereniging Erfgoedconvenant tussen de gemeenten van de regio Pajottenland-Zennevallei. Binnen het project taalpromotie van vzw de Rand (zie verder onder punt 3.4) wordt in 2014 ook verder gewerkt aan het ondersteunen van sportclubs, die hun sportactiviteiten ook taalsensibiliserend willen opvatten. Dit zal gebeuren aan de hand van het ontwikkelde ondersteuningsmateriaal (DVD, voetbalwoordenboekje, spandoeken, formats aangereikt vanuit pilootprojecten). Daarnaast wordt ook de DVD gericht op de jeugdverenigingen verder gepromoot. De decreetswijzigingen op het vlak van lokaal jeugd-, sport- en cultuurbeleid zullen vanaf 2014 een andere manier van werken noodzaken. De Vlaamse regering heeft beslist dat vzw de Rand het best geplaatst is om de Vlaamse middelen voor jeugd- en sportverenigingen zelf te verdelen. Concreet zal vzw de Rand één beleidsplan voor sport en één beleidsplan voor jeugd maken waarbij er een hoofdstuk per gemeente, met daarin de doelstellingen en acties die tegemoet komen aan de imperatieven uit de vigerende Vlaamse decreten, wordt voorzien. Per gemeente wordt een begroting toegevoegd aan beide plannen. Het is absoluut nog niet zeker voor welke gemeenten vzw de Rand een hoofdstuk in het sport- of jeugdbeleidsplan moet voorzien omdat een aantal faciliteitengemeenten (o.a. Wemmel, Sint-Genesius-Rode) al hebben aangegeven beleidsplannen in te dienen. Pas op de deadline (15/01/2014) van de indiening van deze plannen zal hierover duidelijkheid ontstaan. Het spreekt voor zich dat het een grote uitdaging voor vzw de Rand is om zich te positioneren in de mogelijk nieuw ontstane constellaties ook voor wat betreft de inhoudelijke en logistieke ondersteuning van de respectievelijke sport- en jeugdraden door de decentrale stafmedewerkers die nu gefinancierd wordt via de aflopende beleidsplannen. Dit is uiteraard afhankelijk van de rol die sommige gemeentebesturen zullen opnemen. De cultuurraden krijgen ook in 2014 financiële ondersteuning (conform de samenwerkingsovereenkomst). de Rand ondersteunt de cultuurraden in hun rol die ze via het decreet lokaal cultuurbeleid kunnen opnemen: in Kraainem en Drogenbos worden zo Nederlandstalige bibliotheekvoorzieningen gesubsidieerd door de Rand via de Minister van Cultuur. Om de band met alle inwoners nog beter aan te halen en een mogelijke psychologische drempel voor het gemeenschapscentrum te omzeilen, organiseren de centra van de Rand ook vaak evenementen extra muros. De centra zijn ook nadrukkelijk aanwezig op externe evenementen zoals jaarmarkten, kermissen, rommelmarkten enz. Zo profileert vzw de Rand

9 9 en bij uitbreiding de Vlaamse overheid zich dus als een essentiële en dynamische actor van het cultuur- en gemeenschapsleven ten bate van alle inwoners Een gericht informatiebeleid voeren Om hun programma bekend te maken geven de gemeenschapscentra, samen met de partnercentra uit hun regio, een programmabrochure uit waarin de abonnementen worden gepromoot. Verder verspreiden de centra folders en affiches, wordt het programma en ander nieuws voorgesteld op de websites van de centra, is er een globaal overzicht van het hele programma van al onze centra te vinden op de centrale website van de Rand, worden de e- zines aantrekkelijker gemaakt, wordt er meer gebruik gemaakt van de sociale media. In 2014 realiseert vzw de Rand tien edities van RandKrant met een cultuurkatern UiTindeRand. De verspreiding gebeurt bus aan bus in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. RandKrant werkt met een onafhankelijk hoofdredacteur, een eindredacteur-coördinator en een redactiecomité dat maandelijks bijeenkomt. Het maandblad brengt een gevarieerde mix van actualiteit, politieke, sociaal-economische en humaninterest onderwerpen, naast een aantal vaste rubrieken. Actualiteit, archief alsook een aantal extra s zijn te raadplegen op de website RandKrant zal in 2014 het uitzicht van het maandblad moderniseren. In 2014 geeft vzw de Rand tien edities van elke gemeenschapskrant uit in Sint-Genesius- Rode (buurten), Wemmel (de zandloper), Wezembeek-Oppem (uitgekamd), Linkebeek (sjoenke) en Kraainem (de lijsterbes); vijf edities van de gemeenschapskrant in Drogenbos (kaaskrabber). De verspreiding gebeurt bus aan bus in de betrokken gemeenten. De gemeenschapskranten werken met een hoofdredacteur en een eindredacteur; in elk van de betrokken gemeenten is er een redactie van vrijwilligers die de redactionele verantwoordelijkheid draagt. De gemeenschapskranten besteden aandacht aan verenigingsnieuws, informeren over wat in de gemeente en het gemeenschapscentrum gebeurt en geven nuttige info uit de Rand, de provincie en de Vlaamse Gemeenschap. De gemeenschapskranten zijn te raadplegen op de websites van de gemeenschapscentra. Het samenwerkingsverband tussen GC de Bosuil en CC Den Blank, beiden in Overijse gevestigd, geeft Blink uit, met de cultuurprogrammering van beide centra.

10 Acties ondersteunen en coördineren, gericht op een positieve beeldvorming van Vlaanderen en op het versterken van de positie van het Nederlands Taallessen Vzw de Rand biedt ook in 2014 in elk van de gemeenschapscentra (behalve de Bosuil en de Boesdaalhoeve) taallessen Nederlands aan. De vzw stelt lokalen ter beschikking van erkende onderwijsinstellingen (GLTT, CVO Tervuren-Hoeilaart, CVO Strombeek-Grimbergen, CVO Meise-Jette). We plannen de taallessen in samenwerking met deze centra. In Drogenbos is er een samenwerking met de plaatselijke Nederlandstalige basisschool. In 2013 hebben we het gebruik van lokalen in de Boesdaalhoeve aangeboden aan het CVO-GLTT. Voorlopig heeft het CVO daar nog geen gebruik van gemaakt. In Wemmel organiseert het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant samen met de Rand twee keer per jaar een informatie- en inschrijvingsdag voor nieuwe cursisten. Centra die in of rond Wemmel cursussen Nederlands aanbieden, zijn die dag aanwezig. Ook in Drogenbos en Linkebeek vinden informatie- en inschrijvingsavonden plaats, met medewerking van de GLTT. In Kraainem en Wezembeek- Oppem gebeurt dat met medewerking van het CVO Tervuren-Hoeilaart. We sluiten het schooljaar telkens af met een evenement waarop de attesten worden uitgereikt. Behalve dit diplomagerichte cursusaanbod organiseert de Rand voor wie al een goede kennis Nederlands heeft (instapniveau richtgraad 2.4 of B1 Threshold 4) conversatiegroepen in Kraainem, Wemmel en Wezembeek-Oppem, in eigen beheer. Voor de inschrijvingen werkt de Rand nauw samen met het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant. In 2014 proberen we nog meer dan vroeger de deelnemers van de conversatiegroep te betrekken bij het activiteitenaanbod in de gemeenschapscentra. Vzw de Rand is vertegenwoordigd in de algemene vergadering en het regionale overleg van het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant. Samen met het Huis proberen we zo goed mogelijk in te spelen op vragen in verband met oefenkansen voor cursisten. Ook in de algemene vergadering van het Huis van het Nederlands Brussel en in de algemene vergadering van het consortium volwassenenonderwijs In is de Rand vertegenwoordigd. Taalloket (info taalwetgeving) Vzw de Rand (taalloket) werkt samen met de Taalwetwijzer, een juridisch steunpunt van de Vlaamse Gemeenschap. Het juridische opzoekingswerk nodig om vragen over de taalwetgeving te beantwoorden gebeurt bij de Taalwetwijzer. De antwoorden worden gegeven door de Taalwetwijzer met kopie aan de Rand. De stafmedewerker van de Rand neemt eerder een communicatieve, coördinerende en organisatorische taak waar dan een juridische.

11 11 Taalsensibilisatie naar bedrijven vernederlandsing van het straatbeeld In het kader van de acties die tot doel hebben het straatbeeld te vernederlandsen sensibiliseert vzw de Rand bedrijven en handelszaken, o.m. via brieven, om het Nederlands te gebruiken bij hun promotievoering en in hun contacten met klanten. Via het platform van de gemeenten in de Vlaamse Rand worden de gemeentebesturen ertoe aangezet om deze acties zoveel als mogelijk zelf op te zetten, omdat deze op die manier meer effect hebben. Voor de faciliteitengemeenten beschouwt de Rand dit nog wel zelf als haar taak, bij gebrek aan alternatieve instantie hiervoor. Taalpromotie Voor vzw de Rand staat taalpromotie voor het maximaal toeleiden van anderstaligen naar cursussen Nederlands en voor het stimuleren, creëren en aanbieden van oefenkansen Nederlands. Vanaf het begin ontwikkelde vzw de Rand haar taalpromotieacties binnen de vrijetijdssfeer van zowel volwassenen als kinderen. De pijler taalpromotie van vzw de Rand komt tot stand in nauw overleg en samenwerking met de Huizen van het Nederlands Brussel en Vlaams-Brabant. Het Huis in Brussel is immers ook actief inzake taalbeleid en taalpromotie. Het Huis in Vlaams-Brabant is verantwoordelijk voor taalbeleid in onze provincie en zet ook beperkt in op taalpromotie. In verschillende werkgroepen is er ook steeds meer uitwisseling met medewerkers van de andere Huizen van het Nederlands. De taalpromotieprojecten van vzw de Rand worden verder gezet en uitgediept in 2014, dit in aanloop naar een afgestemde werking rond taalpromotie met de nieuwe EVA Integratie en Inburgering. De eigen acties van de Rand zetten in op verleiding en sensibilisatie van anderstaligen om Nederlands te leren, te gebruiken en te oefenen. Voor het opzetten van nieuwe taalpromotieprojecten tracht vzw de Rand vooral en voor zover mogelijk praktijkervaring op te doen in de zes faciliteitengemeenten. In het kader van de meerjarige beleidsplanning zal de cel taalpromotie trouwens input leveren voor de stappen die op niveau van de gemeenschapscentra kan gezet worden naar het bereiken van anderstaligen en naar het inzetten op taalpromotie. In de andere gemeenten van de Vlaamse Rand wordt eerder gewerkt via en in samenwerking met de gemeentebesturen en hun integratiediensten. Het verdiepen van het taalpromotiebeleid van vzw de Rand zal er in 2014 vooral in bestaan om de verdere netwerking en expertise- en ervaringsdeling met gemeentelijke integratiediensten, met het Huis van het Nederlands, met de NT2-sector en met cultuur-, jeugd- en sportverenigingen verder uit te bouwen. Er moet immers voor gezorgd worden dat de ontwikkelde en beschikbare methodieken en instrumenten die mensen in hun vrije tijd, op een informele manier, helpen om hun Nederlands te oefenen en te gebruiken, nog veel breder gekend zijn en toegepast worden.

12 12 Vzw de Rand heeft een lange traditie van partnerships en samenwerkingsverbanden voor haar taalpromotieprojecten. Zo n benadering is positief voor het optimaliseren van de output en de uitstraling van de projecten en voor de op te bouwen expertise. Waar mogelijk zal trouwens in 2014 ook werk worden gemaakt van het nog meer inbedden van projecten en expertise bij andere partners, wat budgettair een besparing kan en moet opleveren (besparen is noodzakelijk in het kader van de beperktere financiële middelen en de slinkende reserves). We doen dit als er een redelijke garantie bestaat dat de inzet en expertise niet verloren gaat en dat de doelstellingen verder gerealiseerd worden. Concreet wordt deze piste bewandeld voor Taalspeler (via de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk), Taalblad (via het nieuwe project waarbij een digitaal platform Nederlands Leren wordt ontwikkeld, als de projectaanvraag goedgekeurd wordt) en voor de promotiecampagne NT2 (via de provincie Vlaams-Brabant en het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant). In 2014 zullen de projecten die in het kader van Managers van Diversiteit worden opgezet in de Vlaamse Rand verder van nabij worden gevolgd, ook met de bedoeling om expertise op te doen, die achteraf ter beschikking kan gesteld worden van alle gemeenten in de regio. Parallel met het bestaande taalpromotietraject wil vzw de Rand, samen met de betrokken overheden, nadenken over en meer richting geven aan de (her)positionering van ondersteuning van taalbeleid in de Vlaamse Rand. Enerzijds vanuit de vaststelling dat een goed taalbeleid een noodzakelijke voedingsbodem is voor acties taalpromotie en anderzijds vanuit de bezorgdheid dat de opgebouwde expertise bij het Huis van het Nederlands Vlaams- Brabant niet verloren gaat. Het is daarbij een nadrukkelijke wens van vzw de Rand dat het bestaande netwerk dat in Vlaams-Brabant actief is op het vlak van taallessen, taalpromotie en taalbeleid ook na de implementering van het nieuw integratiedecreet kan operationeel blijven. Hierna volgen nog enkele elementen met betrekking tot de verschillende doelstellingen die we met taalpromotie nastreven. 1. Zoveel mogelijk anderstaligen in de Vlaamse Rand ertoe aanzetten om Nederlandskundig te worden door het promoten van het aanbod taallessen Nederlands Ook in 2014 zal vzw de Rand partner zijn van het Huis van het Nederlands Vlaams- Brabant en van de provincie Vlaams-Brabant voor de promotiecampagne NT2. Gelet op de afbakening van het werkingsgebeid van vzw de Rand, zal aan het eind van de zomervakantie een bus aan bus flyer verdeeld worden in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand. In januari is er een beperkte mailing in Randgemeenten waar een infodag van het Huis plaats vindt. Ook de kosten van het 0800-nummer en de jobstudenten die bij het Huis werken in de piekperiode van de inschrijvingen, worden verder ten laste genomen bij vzw de Rand. In de 6 faciliteitengemeenten verspreiden we een folder met het concrete aanbod taallessen per gemeente.

13 13 Via enkele andere acties en enkele publiciaties (bv. het vertaalwoordenboekje) sporen we anderstaligen ook aan om (verder) Nederlands te leren. 2. Anderstaligen in de Vlaamse Rand ertoe aanzetten om zoveel mogelijk Nederlands te gebruiken en te oefenen door het creëren van een omkaderend en stimulerend aanbod en een oefenomgeving voor taalcursisten. Binnen deze doelstelling worden heel wat projecten opgezet. Een nieuwe muziekproductie met Lennaert Maes, omkadert door een CD met lesmateriaal, toert in de gemeenschapscentra en daarbuiten. In de Franstalige basisscholen van de faciliteitengemeenten wordt een aangepaste podiumvoorstelling aangeboden aan de leerlingen van de tweede en de derde graad. De taalsensibilisatiecampagne Oefen hier je Nederlands in samenwerking met Unizo en de handelaars in de Vlaamse Rand, wordt verder gevoerd, vooral via het project van Managers van Diversiteit dat hierop focust en dat Weken van de Anderstalige Klant zal organiseren in 8 gemeenten van de Vlaamse Rand. De gekende pictogrammenboekjes 1 tot en met 4 worden verder verspreid. Het welkomboekje ( Jouw vragen ondertiteld ) bedoeld voor anderstalige nieuwkomers en hun eerste contacten met het gemeentebestuur wordt verder actief verspreid via de gemeenten die het willen inzetten, via de onthaalbureaus en enkele andere actoren. Met de sportsector wordt een nieuw pictogrammen- en/of woordenboekje gerealiseerd tegen eind Het project Taalblad.be wordt budgettair afgeslankt en zo mogelijk maximaal geïntegreerd in het digitaal platform Nederlands Leren, voor zover dit platform de hoge verwachtingen kan inlossen. Scholen in de Rand hebben hun eigen exemplaar van het spel De Marktkramers, dat de spreekdurf bij anderstaligen wil vergroten. We nemen ons voor om op regelmatige basis het spel opnieuw onder de aandacht te brengen (via onze nieuwsbrief, via workshops op tref- of studiedagen etc.). Door het gebruik van de taaliconen van het Huis van het Nederlands Brussel maken we anderstaligen wegwijs in ons aanbod. Zo weten ze sneller welke voorstellingen en activiteiten gemakkelijk te volgen zijn met hun taalniveau. We blijven de A5-kaartjes met tips om Nederlands te oefenen verspreiden onder anderstaligen. 3. Het opzetten van taalstimulerende begeleiding in de vrijetijdssfeer, waar Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar ontmoeten. De ondersteunende DVD s voor de jeugd- en de sportsector worden verder actief verdeeld in clubs en gemeenten, vooral via integratie-, jeugd- en sportdiensten. Het project Taalspeler dat ondertussen model staat en toegepast wordt in heel

14 14 Vlaanderen, zal stilaan worden overgedragen en ingebed in de reguliere werking van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Op termijn blijft het wel de bedoeling om vanuit vzw de Rand de toepassing van dit project in de Vlaamse Rand verder te stimuleren en te ondersteunen. Het project Café Combinne wordt verdergezet in Jezus-Eik, Linkebeek, Drogenbos en Sint-Genesius-Rode. Het Babycafé in Jezus-Eik zet in op jonge anderstalige moeders die wekelijks samenkomen in een taalstimulerende context die het Nederlands promoot. Het Bijt in je vrije tijd-project (waarmee we anderstaligen laten kennismaken met en deelnemen aan activiteiten van Nederlandstalige verenigingen) zal ook in 2014 een vervolg krijgen, waarbij de reeds deelnemende gemeenten idealiter aangevuld zullen worden met nog een aantal nieuwe, zodat we de hele Vlaamse Rand bestrijken met dit project. Het ontmoetingsproject Patati van het Huis van het Nederlands Brussel is uitgebreid naar de Vlaamse Rand. Op de website en voor het doelpubliek zullen ook activiteiten in de Vlaamse Rand worden opgenomen. Nederlandstaligen worden gesensibiliseerd voor de positieve rol die ze kunnen spelen in het integratieproces van anderstaligen en in het bieden van oefenkansen Nederlands. We doen dit o.m. via infosessies voor verenigingen, via tips, die o.m. voor handelaars maar ook voor anderen nuttig zijn. We brengen op regelmatige basis het spel Van hier naar daar onder de aandacht (via gerichte mailings, via onze nieuwsbrief, via workshops op tref- en studiedagen ). 4. Het aanbieden van aantrekkelijke taalbadformules voor kinderen In samenwerking met de jeugddienst Panta Rhei bieden we opnieuw taalstages voor anderstalige kinderen tijdens de vakanties in de gemeenschapscentra van vzw de Rand (Babbelkous). Omdat er intussen voldoende templates beschikbaar zijn, ontwikkelen we geen nieuwe. We gebruiken de bestaande pakketten die voorbije jaren op maat werden gemaakt. Gedurende het schooljaar bieden we ateliers voor jonge kinderen aan in de centra. Tijdens deze wekelijkse ateliers gaan anderstalige kinderen creatief aan de slag in een taalstimulerende context (Babbeltuur). 5. Acties ondersteunen en coördineren, gericht op een positieve beeldvorming van Vlaanderen en op het versterken van de positie van het Nederlands door het opzetten van imagoversterkende initiatieven voor internationalen die in de Rand wonen of actief zijn De informatieve publicatie Taal en Territorialiteit wordt verder verspreid en het project Living in Translation wordt via de gelijknamige website gepromoot naar anderstaligen en expats met een postkaartje. Vzw de Rand zal in 2014 opnieuw aanwezig zijn op een aantal expatbeurzen (Welcome Fair, NATO-beurs).

15 15 Vzw de Rand participeert aan netwerken die moeten toelaten banden te leggen met internationalen in de Rand (bvb. ABRA, Ackroyd, expatmedia). Er wordt geen concert meer georganiseerd in eigen beheer (en in samenwerking met het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant). Wel zullen acties ondernomen worden om internationalen te sensibiliseren deel te nemen aan grote Vlaamse evenementen met uitstraling (bv. Gordelfestival, Open Monumentendag, Erfgoeddag, Dag van de Buren). Er zal verder, zij het met een bescheidener budget dan voorheen, doelgericht geadverteerd worden in een aantal anderstalige media Partner zijn voor de Vlaamse Regering, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten bij het uitvoeren van het specifiek beleid voor de Vlaamse Rand In 2014 zal vzw de Rand een actieve partner zijn van het coördinatieplatform VSGB van de Vlaamse Gemeenschap. de Rand zal ook bij de provincie het platform van gemeenten Vlaamse Rand volgen en voeden met bijdragen en informatie. de Rand is bereid om in overleg met de overheden discussienota s voor het platform of het coördinatieplatform op te stellen. Aan de gemeenten in de Rand kan ondersteuning geboden worden bij het voorbereiden en uitwerken van hun specifiek beleid Vlaams karakter en onthaal anderstaligen. In eerste instantie wil de Rand zich hier vraaggericht opstellen en via de integratiediensten werken. de Rand kan in ieder geval advies verlenen op het vlak van concept en inhoud van een welkomstpakket voor nieuwkomers, het organiseren van onthaalevenementen, de redactie van beleidsverklaringen Vlaams karakter, sensibilisatiecampagnes naar het bedrijfsleven, taalstimulerende initiatieven in de vrije tijd, e.d. De leidraad Vlaams karakter voor mandatarissen die in oktober 2012 door de minister wordt gelanceerd zal verder als ondersteunend instrument worden ingezet. In een partnership met de subsidiërende overheden ondersteunt vzw de Rand de Conferentie van Vlaamse mandatarissen.

16 Een advies- en signaalfunctie vervullen naar de Vlaamse Gemeenschap (via de minister bevoegd voor de coördinatie van het beleid Vlaamse rand) en naar de provincie Vlaams-Brabant (via de gedeputeerde voor Vlaams karakter) en 3.7. De Vlaamse belangen in de regio behartigen Deze beide doelstellingen blijven sterk verweven. de Rand rekent het tot haar taak om adviezen en signalen uit te zenden naar de overheden, waarbij de Vlaamse belangen in de regio en het bevorderen van het Vlaams karakter voorop staan. In functie van de actualiteit zal de Rand ook in 2014 standpunten innemen en/of adviezen uitbrengen over dossiers die van belang zijn voor het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand. de Rand zal dus een Rand-toets, binnen haar mogelijkheden, uitvoeren waar het relevant is. In dit kader zijn de hervorming van de integratiesector en de plannen om de Huizen van het Nederlands te hervormen beleidsdossiers die van nabij gevolgd zullen worden, omwille van hun impact op de opgebouwde expertise en netwerken in de Vlaamse Rand. In de aanloop naar de Vlaamse parlementsverkiezingen van mei 2014 zal vzw de Rand een memorandum opstellen met aandachtspunten voor het te voeren beleid in de Vlaamse Rand. In het platform van de gemeenten uit de Vlaamse Rand van de provincie brengt vzw de Rand zijn kennis en expertise in De integratie van anderstaligen bevorderen De hele werking van de Rand focust hierop. Vooral via onze taalpromotie- en taallessenpijler werken we hieraan. Maar ook, en meer en meer, zal in de werking van de gemeenschapscentra een brug worden gelegd naar de doelgroep van anderstaligen met de bedoeling hen te onthalen binnen de Vlaamse Gemeenschap en hen aan te moedigen Nederlands te leren. De stafmedewerkers taalpromotie adviseren de centrumverantwoordelijken bij de programmering van initiatieven die specifiek worden geconcipieerd naar anderstaligen. Het hele programma-aanbod van de Rand dat voor anderstaligen bedoeld is of vlot toegankelijk is, wordt trouwens in drie vreemde talen (Frans, Engels, Duits) gebundeld op de website. De

17 17 website van elk gemeenschapscentrum bevat ook anderstalige pagina s, met een selectie van het lokale culturele aanbod en promotie voor taallessen en taalpromotionele acties. Laagdrempelige e-zines in de Bosuil en de Boesdaalhoeve worden verspreid om het aanbod (vooral dat voor families en kinderen), dat makkelijk toegankelijk is voor anderstaligen, te promoten via visueel aantrekkelijk beeldmateriaal Participeren aan het documentatiecentrum Vlaamse Rand Het documentatiecentrum voor de Vlaamse Rand is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse administratie (cel Vlaamse Rand en studiedienst), BRIO (ontwikkeling digitale databank) en vzw de Rand. Het virtuele hart is de website De stafmedewerker documentatie van de Rand verzorgt de communicatie van het documentatiecentrum (o.a. via en verwerkt de beschikbare informatie in de eigen publicaties. Vzw de Rand profileert zich ook in 2014 als een loyale partner binnen dit samenwerkingsverband en is bereid mee stappen te zetten om de samenwerking tussen de partners nog te optimaliseren. 4. Specifieke projecten 4.1. Museum Felix De Boeck Drogenbos Vanaf 2003 is de nieuwe beheerstructuur van het Museum Felix De Boeck operationeel. Vzw de Rand zit namens de Vlaamse Gemeenschap in het beheer en participeert in de werking met een bedrag ( euro) dat via de Vlaamse begroting voor cultuur aan vzw de Rand wordt toegekend ten bate van het museum. de Rand werkt, via haar vertegenwoordigers in de raad van bestuur, effectief mee aan een tweesporenbeleid voor het museum, dit conform de voorwaarden gesteld bij de erkenning. Enerzijds wordt de museale functie gevaloriseerd (aandacht voor het modernisme van het begin van de 20ste eeuw) en anderzijds krijgt ook het sociaal-culturele en erfgoed-aspect meer aandacht (via de te restaureren hoeve en de boomgaard). Dit beleid wordt gevat door de term FelixSite. In 2014 zal actief verder worden gewerkt aan de uitbouw van het tweede spoor rond erfgoed, natuur- en milieu-educatie en sociaal-culturele werking. Voor dit tweede spoor wordt ernaar

18 18 gestreefd maximaal samen te werken met de gemeente, met lokale partners zoals de cultuurraad, de Muse en de Moelie en met een aantal regionale spelers zoals de erfgoedcel en het regionaal landschap. Vzw de Rand zal zich maximaal inzetten om bij alle mogelijke partners de ontwikkeling van het tweede spoor te bepleiten en gefinancierd te krijgen. Er wordt tevens gestreefd naar een win-win-situatie tussen de Muse en het Museum op het vlak van inzetten van personeel, dat administratief kan ondersteunen en kan werken aan lokale inbedding Gordelfestival In 2014 zal vzw de Rand opnieuw het Gordelfestival coördineren. Partners blijven Bloso (voor het sportieve luik) en de provincie Vlaams-Brabant (voor het toeristische luik). Het evenement zal zich in 2014 vooral toespitsen op het zondaggebeuren, met een brede waaier aan sportieve, culturele en toeristische ingrediënten, gericht op een zeer breed publiek van sportievelingen en van gezinnen met jonge kinderen. Het promoten van het Vlaams karakter van de regio blijft natuurlijk ook een rode draad doorheen het Gordelfestival. Naast trefpunten wordt er in 2014 opnieuw gewerkt met focusgemeenten en terraspunten. De keuze van welke gemeenten focusgemeenten worden zal eind 2013 worden gemaakt. 4.3 Ondersteuning Conferentie van Vlaamse mandatarissen De stafdiensten van de Rand staan de Conferentie van Vlaamse mandatarissen bij en ondersteunen, wanneer dit gevraagd wordt, via het maken van verslagen en versturen van uitnodigingen, het verzamelen van documentatie en het contacteren van eventuele sprekers. De Conferentie wil in 2014 meer thematisch gaan werken. 4.4 Erfgoedconvenant Pajottenland-Zennevallei en erfgoed in Wezembeek-Oppem De minister van cultuur keurde een erfgoedconvenant goed voor de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Dit betekent dat vanaf 2011 het beleidsplan ter zake wordt uitgevoerd. In de projectvereniging vertegenwoordigt de Rand de drie faciliteitengemeenten Rode, Linkebeek en Drogenbos. Dit betekent o.m. dat voor deze drie gemeenten een inventarisatie van het roerend erfgoed via erfgoedplus mogelijk is. De drie gemeenten participeren via de Rand en haar betrokken centra ook aan de regionale projecten die de erfgoedcel opzet. Vanuit de erfgoedcel zullen de drie nieuwe gemeentebesturen opnieuw aangeschreven worden om te peilen naar hun interesse om zelf tot de cultuurregio toe te treden.

19 19 De oprichting van een nieuwe vereniging die rond erfgoed werkt in Wezembeek-Oppem was de aanleiding voor de aansluiting van die gemeente, via vzw de Rand, bij erfgoedplus. Dit wordt verdergezet. 5. Randvoorwaarden 5.1. Relatie met de subsidiërende overheden randoverleg De wijze waarop overleg wordt gepleegd op ambtelijk vlak en met de betrokken kabinetten, is afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst. Ongeveer driemaandelijks wordt er een randoverleg georganiseerd tussen de vzw, de provincie en de Vlaamse Gemeenschap met het oog op optimale beleidsafstemming. Het initiatief voor dit overleg ligt bij de provincie. Ook ambtenaren van PRIC en vertegenwoordigers van het Huis van het Nederlands wonen dit overleg bij. Met het kabinet van de bevoegde minister is er maandelijks beleidsoverleg Infrastructuur en veiligheid Via het FOCI worden in 2014 een aantal eigenaarsinvesteringen gefinancierd die in 2013 werden toegewezen en vastgelegd. Het betreft 2 dossiers m.b.t. de aanpassing van verouderde theatertechnische infrastructuren van GC de Zandloper en GC de Bosuil. Er werd ook een lastenboek opgemaakt om het dak van de schouwspelzaal in GC de Boesdaalhoeve thermisch en akoestisch te isoleren alsook een nieuw theatertechnisch plafond te creëren. De binnenkoer van GC de Kam zal in 2014 worden heraangelegd met platines. Met het oog op een mogelijke realisatie in 2015 zal in 2014 gestart worden met een studie voor de verbouwing van een loods tot een polyvalente ruimte aan GC de Lijsterbes. Daarnaast wordt onderzocht of de weide naast GC de Moelie -met goedkeuring van het lokale gemeentebestuur- kan worden ingericht als parking. Er zal ook bekeken worden op welke manier de binnenkoer van GC de Lijsterbes heringericht kan worden. In 2014 wordt het globale veiligheidsbeleid herbekeken in functie van evacuatie, noodplannen en interventiedossiers van de brandweer. De elektrische laagspanningsinstallaties van GC de Lijsterbes en GC de Kam worden aangepast conform de vigerende wetgeving en in overeenstemming met de opmerkingen van de externe keuringsinstantie. In GC de Bosuil

20 20 wordt de dampkap van de keuken voorzien van een automatische blusinstallatie. Tenslotte krijgen de medewerkers de nodige veiligheidsopleidingen en instructies. In het kader van duurzaamheid wordt geïnvesteerd in de aankoop van LED spots voor gebruik op het podium van verschillende centra en wordt er geïnvesteerd in het thermisch isoleren van o.a. de graanzolder in de Boesdaalhoeve en het vernieuwen van de beglazing van het cafetaria van de Bosuil door isolerend glas. In de conciërgewoning van GC de Kam wordt een nieuwe hoogrendementsstookketel en boiler geïnstalleerd. Het budget voor eigenaarsonderhoud dat sinds kort door de vzw de Rand wordt beheerd, wordt aangewend om tussenkomsten en reparaties in geval van defect te financieren en vernieuwingen van muurvaste elementen te bekostigen. Uitdaging voor 2014 is het werk maken van een preventief onderhoudsprogramma. Het eigen investeringsplan (ICT, meubilair, ) bevat de dringendste prioriteiten en is opgemaakt in overleg met de centrumverantwoordelijken Interne werking: zakelijk en financieel beleid, personeelsbeleid, administratie en automatisering Dank zij onze analytische boekhouding kan elke budgettaire verantwoordelijke maandelijks zijn/haar resultaten opvolgen. De maandelijkse afsluitingen laten toe om kort op de bal te reageren. De driemaandelijkse budgetcontroles worden voorgelegd aan de raad van bestuur, alsook de begroting, de eventuele begrotingsaanpassing en de jaarrekening. Een begroting in evenwicht blijft de doelstelling en dus de rode draad doorheen de werking, al is het verantwoord aanwenden van de reserves en voorzieningen natuurlijk ook geen probleem. Om deze opvolging nog sneller en nauwkeuriger te laten verlopen wensen we over te gaan tot een centraal, éénvormig facturatiesysteem waarbij de facturen een standaard lay-out hebben, elk centrum met hun eigen logo. Bovendien wordt er een automatische link gelegd met de boekhoudsoftware. Zodoende kunnen de centra op een eenvoudige manier hun facturen opstellen en de facturen kunnen op eender welk moment automatisch geïmporteerd worden in de boekhouding. Elke factuur wordt voorzien van een structurele mededeling, zodat ook de betalingen makkelijk kunnen opgevolgd worden. De bankbestanden worden in de boekhouding ingelezen en de structurele mededelingen van de bankbestanden zorgen ervoor dat de verkoopfacturen automatisch als betaald worden aangemerkt. Manuele interventie is op die manier tot een minimum beperkt. In het personeelsbeleid wordt er blijvend gebruik gemaakt van de ontwikkelde trajecten op vlak van selectie & aanwerving, onthaalperiode, evaluaties en vormingen.

Nieuwjaarsreceptie vzw de Rand - 27 januari Toespraak van Eddy Frans, algemeen directeur

Nieuwjaarsreceptie vzw de Rand - 27 januari Toespraak van Eddy Frans, algemeen directeur Nieuwjaarsreceptie vzw de Rand - 27 januari 2014 Toespraak van Eddy Frans, algemeen directeur Mijnheer de Gouverneur, geachte prominenten, geachte genodigden, collega s en vrienden van de Rand, Als algemeen

Nadere informatie

ACTIEPLAN Omgevingscontext

ACTIEPLAN Omgevingscontext 1 ACTIEPLAN 2016 1. Inleiding Het actieplan 2016 is het eerste actieplan dat ingediend wordt na het in werking treden van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen vzw de Rand, de Vlaamse regering en

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

I. WOORD VOORAF Eddy Frans Jan De Craen

I. WOORD VOORAF Eddy Frans Jan De Craen 1 I. woord vooraf II. de Vlaamse Rand: het actieterrein III. de Vlaamse Rand: een specifiek beleid voor specifieke uitdagingen 1. belangrijkste uitdagingen 2. politieke verantwoordelijken IV. de opdrachten

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Regiowerking binnen Vlabra ccent

Regiowerking binnen Vlabra ccent Regiowerking binnen Vlabra ccent Regiowerking binnen Vlabra ccent Vlabra ccent Samenwerkingsverband Alle 45 cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant De provincie Vlaams-Brabant Doel. Waarom? Realiseren

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 2231 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Vlaamse Rand Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld?

1. Kan de minister meedelen aan hoeveel ouders uit Brussel deze folder is uitgedeeld? Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-491- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 55 van 27

Nadere informatie

vzw de Rand JAARBEELD 2013

vzw de Rand JAARBEELD 2013 vzw de Rand JAARBEELD 2013 I. woord vooraf II. de Vlaamse Rand: het actieterrein III. de Vlaamse Rand: een specifiek beleid voor specifieke uitdagingen 1. belangrijkste uitdagingen 2. politieke verantwoordelijken

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding

nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 37 van MARTINE TAELMAN datum: 12 november 2014 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Cultuur, Media en Jeugd - Decentrale spreiding De algemene uitgavenbegroting

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN Dit cultuurbeleidsplan is gebaseerd op: Gegevens over onze gemeente Bevraging van inwoners Gegevens van de socio-culturele verenigingen Evaluaties van culturele activiteiten, georganiseerd door de cultuurdienst

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten Overzicht gebruik beleidsprioriteiten CEBVBP01 - BP 1 - Cultureel Erfgoed 1419/001/007/007/005 Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei erfgoedconvenant CEBVBP02 - BP 2 - Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk!

Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Projectsubsidies: meer dan wat papierwerk! Een projectsubsidie is een toelage met een tijdelijk karakter gericht op output. Niet de werking van een vereniging of vereniging zelf staat centraal in de beoordeling,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden

Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Veel gestelde vragen naar aanleiding van de beleidskeuzes in het kader van de overdracht provinciale cultuur- en jeugdbevoegdheden Het overzicht met veelgestelde vragen zal regelmatig worden aangevuld

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs p. 1 Doelstellingen reorganisatie > Sterkere jeugdhuizensector in Brussel > Meer jeugdhuizen > Beter en gelijkwaardig statuut voor

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF 2008 Vlaamse Rand

BELEIDSBRIEF 2008 Vlaamse Rand BELEIDSBRIEF 2008 Vlaamse Rand Frank Vandenbroucke Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. 1 I. SAMENWERKING VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

vergadering C299 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand

vergadering C299 zittingsjaar Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand vergadering C299 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 1 juli 2015 Commissievergadering nr. C299 (2014-2015) 1 juli 2015 3 VRAAG OM

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER

CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER CRITERIALIJST VOOR SUBSIDIEAANVRAGEN TER PROMOTIE VAN EEN BREED SPORTAANBOD DOOR EVENEMENTEN MET EEN BOVENLOKAAL EN COMPETITIEF KARAKTER Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Vlaamse overheid Agentschap

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

GR punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur

GR punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur GR20130424 punt 22: Goedkeuring convenant met jeugdhuis het Uur Het amendement van schepen L Meert (Sp.a-Groen) om de tekst (per jaar of op jaarbasis) te uniformiseren om de overeenkomst te laten ingaan

Nadere informatie

vzw de Rand jaarbeeld 2012

vzw de Rand jaarbeeld 2012 vzw de Rand jaarbeeld 2012 I. woord vooraf 3 II. de Vlaamse Rand: het actieterrein 4 III. de Vlaamse Rand: een specifiek beleid voor specifieke uitdagingen 5 1. belangrijkste uitdagingen 5 2. politieke

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking

Subsidiereglement voor ondersteuning van een. duurzame G-sportclubwerking Subsidiereglement voor ondersteuning van een duurzame G-sportclubwerking Artikel 1: Situering Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen op regelmatige tijdstippen aan het sporten krijgen. Ook mensen

Nadere informatie

BELEIDSPLANNING GC DE ZANDLOPER WEMMEL

BELEIDSPLANNING GC DE ZANDLOPER WEMMEL BELEIDSPLANNING GC DE ZANDLOPER WEMMEL 2014-2019 1. Het traject 2. Opvallende conclusies uit de omgevingsanalyse 3. Analyse werking GC de Zandloper Programma aanbod Gemeenschapsopbouwende werking 4. Doelstelling

Nadere informatie

Open Standaarden voor Lokale Overheden

Open Standaarden voor Lokale Overheden Open Standaarden voor Lokale Overheden OSLO 3.0 ENGAGEMENTSVERKLARING Ondergetekenden, De Vlaamse ICT Organisatie vzw (hierna genoemd V-ICT-OR vzw), gevestigd te 9160 Lokeren, Mosten 13 Industriezone E17-3,

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016

Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed. Vrije Tijd te Ingelmunster, 28 april 2016 * Vrijetijdsmogelijkheden Sport-jeugd-cultuurspeelpleinwerking-kinderopvangbibliotheek-erfgoed Ingelmunster : 10810 inwoners Als kleine gemeente groot aanbod op het vlak van vrije tijdsmogelijkheden 46

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Alle informatie op 1 site. Nieuws Cultuuragenda Beleidsdocumenten Statistische informatie Wetenschappelijke studies Loket voor subsidieaanvragen

Alle informatie op 1 site. Nieuws Cultuuragenda Beleidsdocumenten Statistische informatie Wetenschappelijke studies Loket voor subsidieaanvragen Alle informatie op 1 site Nieuws Cultuuragenda Beleidsdocumenten Statistische informatie Wetenschappelijke studies Loket voor subsidieaanvragen Alle informatie over de Vlaamse Rand De website www.vlaamserand.be

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben.

Mediawijsheid oprichten. Het kenniscentrum zal ondermeer voor de specifieke noden van mensen met een handicap aandacht hebben. MEDIA BELEID In haar beleidsnota media erkent Minister Lieten het belang van diversiteit in de Vlaamse media Ze wil de media-actoren stimuleren om een doeltreffend diversiteitsbeleid te ontwikkelen en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Erfgoedhalte Sport. A rc hiefbankv laand eren. een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed

Erfgoedhalte Sport. A rc hiefbankv laand eren. een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed A rc hiefbankv laand eren Erfgoedhalte Sport een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 4 december 2014 Kennismaking Erfgoedcel

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling

Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling Transitiereglement voor de subsidiëring van culturele projecten met een regionale uitstraling I. SITUERING Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Er was eens. in 2012

Er was eens. in 2012 Er was eens in 2012 Hoe het allemaal begon Bibliotheekweek 2012 met website ww.bibstevanhetland.be Verwendag met de interactieve brunch XXL vooraf brainstorm met wat willen we te weten komen, waaruit

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie