NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018"

Transcriptie

1 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN

2 INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale rol van automatisering in het administratiekantoor 2.2 De vraag naar zekerheid en kwaliteit 2.3 Nieuwe businessmodellen 3 Van visie naar actie 3.1 Automatisering 3.2 Kwaliteitsborging 3.3 Nieuwe businessmodellen 4 Slotwoord 5 Samenvatting Voetnoten Postbus CL s Hertogenbosch Rompertdreef ED s Hertogenbosch Telefoon (073)

3 3 INLEIDING Voor u ligt het NOAB conceptbeleidsplan voor de periode Wie A zegt, moet ook B zeggen, over bewuste keuzes maken, commitment en doorpakken. De afgelopen vijf jaar heeft de primaire focus gelegen op de belangenbehartiging, in de vorm van lobby en het maken van zogeheten extern bindende afspraken. In dit conceptbeleidsplan ligt het accent anders. Belangenbehartiging blijft zeker een belangrijk onderdeel, maar het toekomstbestendig maken van het kantoor speelt een minstens zo belangrijke rol. Automatisering, kwaliteitsborging en nieuwe businessmodellen zijn de sleutelbegrippen hierbij. De boodschap verwoord in de titel van dit conceptbeleidsplan geldt naast voor NOAB als organisatie, ook voor de aangesloten kantoren zelf. Zij zijn bewust lid geworden van NOAB en geven daarmee hun commitment aan het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde vereisten. Met als doel zich te kunnen onderscheiden en met vertrouwen van betrokken partijen de toekomst tegemoet te gaan. Verderop leest u eerst over het bestaansrecht, de doelgroep en het omgevingsbeeld van NOAB. Daarna leest u in van visie naar actie, over de zaken die NOAB de komende drie jaar wil gaan oppakken. Dit conceptbeleidsplan wordt in mei 2015 besproken in de afdelingen en in juni 2015 tijdens de Ledenraadsvergadering. Vervolgens zal het uiteindelijke plan, waarin ook de financiële consequenties zijn uitgewerkt, in het najaar besproken worden met de achterban en in november 2015 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Ledenraad. Tot slot, een beleidsplan is vooral richtinggevend. De plannen uit het definitieve beleidsplan zullen verder uitgewerkt worden in een jaarlijks operationeel plan met concrete doelstellingen en planningen.

4 4 1 BESTAANSRECHT EN DOELGROEP Als branchevereniging wil NOAB een onderscheidende positie voor de aangesloten kantoren creëren en hun concurrentiepositie versterken. Deze toevoegde waarde komt door inzet van effectieve belangenbehartiging, een sterke dienstverlening en het borgen en uitdragen van het kwaliteitskeurmerk. De doelgroep van NOAB is alle kantoren binnen de administratief-fiscale dienstverlening die zich willen en kunnen conformeren aan de lidmaatschapsvereisten. 2 OMGEVINGSBEELD EN VISIE Op dit moment zijn er vele trends en ontwikkelingen in de administratie- en accountancybranche. Echter, het omgevingsbeeld van NOAB voor de komende jaren wordt gedomineerd door drie belangrijke trends: De centrale rol van automatisering De vraag naar zekerheid en kwaliteit Nieuwe businessmodellen Hieronder treft u per onderdeel een nadere uitwerking. 2.1 DE CENTRALE ROL VAN AUTOMATI- SERING: KANS OF BEDREIGING? Inleiding De financiële administratie was een van de eerste processen die in de jaren 80 van de vorige eeuw geautomatiseerd werd. Vanaf dat moment was boekhoudsoftware decennia lang het middel om de boekhouding te verwerken. Maar het was niet veel meer dan een ondersteunend instrument van de werkzaamheden op een administratiekantoor. De afhankelijkheid van de softwarepartijen werd steeds groter. Als men de klantenportefeuille eenmaal in de software heeft zitten, is overstappen naar een ander pakket lastig. Maar dit had verder weinig te maken met het werk zelf (en daarmee het verdienmodel, het verwerken en controleren van de administratie en het samenstellen van de jaarrekening). Innovatie bestond voornamelijk uit tools en koppelingen met andere pakketten om het proces van de verwerking en de rapportage te verbeteren. Daarnaast kwam steeds meer aandacht voor signalering, CRM en zogeheten workflows. Voor de communicatie met de klanten kwamen steeds meer onlinemogelijkheden zoals een klantenportal. Ook klanten konden zelf online gaan boeken. Automatisering neemt een centrale rol in Anno 2015 spreken we niet meer over automatisering als ondersteunende tool bij het verwerken van de administratie of het stroomlijnen van processen. De automatisering is inmiddels dominant geworden. En belangrijker, treft daarbij het hart van het werk binnen het administratiekantoor. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. En niet alleen met betrekking tot de interne organisatie. Ook de zogeheten uitvragende partijen zoals de overheid, banken, CBS en de Kamer van Koophandel zien efficiencyvoordelen. Daarmee lijkt een verregaande automatiseringsslag binnen de administratie- en accountancybranche een feit. Scan en herken, SBR, RGS, e-facturatie, toepassingen in de cloud 1 en het inzetten van apps zijn voorbeelden van deze ontwikkelingen. Uitvragende partijen, samenwerking keten en zekerheden Een andere ontwikkeling binnen de automatisering is samenwerking. Het zogeheten koppelen is eigenlijk nergens meer een probleem. Niet alleen softwarepakketten onderling koppelen, ook in de processen tussen partners in de keten. Een voorbeeld hiervan is de koppeling tussen boekhoud- en rapportagesoftware en banken. Ook trekken softwareleveranciers steeds vaker gezamenlijk op, bijvoorbeeld in projecten als SBR en Simplerinvoicing 2. Het samenwerken aan adoptie van elektronisch factureren is reeds gaande. Nu UBL 3 steeds meer (ook internationaal) als standaard berichtformaat wordt gebruikt om elektro-

5 5 nische factureren uit te wisselen, lijkt er geen belemmering meer voor elektronisch factureren. 4 Daarnaast zien we ontwikkelingen binnen de automatisering om zogeheten assurancevraagstukken 5 efficiënt in te richten. Zo worden werkprogramma s, checklisten en verklaringen steeds meer binnen bestaande softwareprogramma s geïntegreerd. Op deze manier maken de assurance-afspraken onderdeel uit van het proces aan werkzaamheden binnen het kantoor. Ook het minder fraudegevoelig maken van software is een onderdeel van deze ontwikkeling (bijvoorbeeld Zeker Online 6 ). Deze zaken kunnen vervolgens de basis van bepaalde assuranceafspraken vormen. Er zijn dus veel vragen die op een administratiekantoor afkomen op het gebied van automatisering. Keuzes in pakketten, portals, en nieuwe, snellere vormen van communiceren met de klant (bijvoorbeeld via apps). Sluit het aan bij de klanten van het kantoor? En wat wil het kantoor zelf? Wat zijn de mogelijkheden en wat voor investering betekent dit in tijd en geld? De beveiliging wordt wel als een issue gezien. Zo ziet 49% van de respondenten een gebrek aan databeveiliging als een toenemend risico 10. Voor 35% is het zelfs de hoogste prio. Dit terwijl in de cloud steeds meer de standaard wordt en veel nieuwe toepassingen in deze omgeving worden ontsloten. Kans of bedreiging? Iedereen ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van automatisering snel gaan. Ook NOAB-kantoren (van klein tot groot) ontkomen er niet aan om verder in automatisering te investeren. 7 Maar de impact gaat verder dan de investering van geld alleen, ook processen binnen het kantoor dienen aangepast te worden, het vraagt om een andere manier van werken. Dit beeld komt terug in de Sectorvisie Administratiekantoren 8, waar kantoren aangeven dat zij ICT niet op orde hebben en de snelheid van ICT gedreven veranderingen binnen de top-3 van genoemde risicofactoren zien. Maar aan de andere kant wordt het benutten van de mogelijkheden die ICT biedt in de top-3 gezet van genoemde succesfactoren. Er wordt meer tijd gevraagd van een kantoor om zich bezig te houden met software. Ook is bekend dat veel kantoren worstelen met de keuzes rondom automatisering, waarbij ook de kosten een rol spelen. Als de respondenten het in deze tijd voor het zeggen hadden zou 83% meer investeren in ICT 9. Verder is men huiverig om de verkeerde keuzes te maken, niet wetende waar de ontwikkelingen precies naartoe gaan. Tenslotte biedt de technologische ontwikkeling nieuwe partijen de mogelijkheid toe te treden op de bestaande markt. Een sprekend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een online game Taxodus 11, waarbij de spelers voor grote internationals de meest voordelige fiscale route ontwikkelen. Ook komt er steeds meer intelligente software op de markt die het mogelijk maakt efficiënter te komen tot adviesmogelijkheden. Vanuit benchmarkgegevens of bijvoorbeeld parameters die aan klanten gekoppeld worden. 2.2 DE VRAAG NAAR ZEKERHEID EN KWALITEIT: HET VERTROUWEN STAAT CENTRAAL Inleiding Het onderscheid tussen accountants en andere administratief dienstverleners ligt van oudsher in het publieke belang dat zij dienen 12. Daartoe houdt de accountant zich aan de volgende fundamentele beginselen: a. professionaliteit; b. integriteit; c. objectiviteit; d. vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en e. vertrouwelijkheid 13. Hiermede wordt zekerheid geboden en dit valt of staat met het vertrouwen dat men in de aangeboden dienst en/of dienstverlener heeft.

6 6 Dit model is inmiddels niet meer vanzelfsprekend. Het laatste decennium worden de accountants geplaagd door negatieve publiciteit. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels het vertrouwen serieus is geschaad. Het belangrijke onderscheidend vermogen wordt hiermee geweld aangedaan. En zonder vertrouwen kun je ook geen zekerheid bieden. Onder zware druk van de politiek, maar ook van andere maatschappelijke groepen, tracht de beroepsorganisatie voor accountants, de NBA, onder andere door zelfregulering het tij te keren. In de woorden van minister Dijsselbloem: Integriteit en vertrouwen in accountants is cruciaal. Als dat weg is hebben ze geen functie meer 14. publieke taak is ons inmiddels ook door de wetgever opgelegd door ons een verantwoordelijke rol te geven in de WWFT (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en door uitbreiding van de aansprakelijkheid zoals die verankerd ligt in de AWB (algemene wet bestuursrecht). Tel daarbij op de vergaande samenwerking met de belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht en het aanbieden van NOAB-verklaringen die naast de gevraagde accountantsverklaringen worden geaccepteerd (o.a. banken), dan kunnen we niet anders concluderen dat het al lang niet meer de vraag is of we een publieke taak hebben, maar hoe we aan onze publieke taak invulling gaan geven. Aan de andere kant zien we dat NOAB-kantoren steeds meer vertrouwen genieten bij belanghebbenden 15. Een groep die op dit vlak is gestart met een voorsprong. Immers, het is makkelijker vertrouwen te winnen zonder de ballast van een beladen verleden. Vertrouwen herwinnen nadat die eerst is geschaad, is lastiger. Maar, voorzichtigheid is geboden. We moeten lering trekken uit hetgeen de accountants overkomt. Vertrouwen vraagt om aanwezigheid van deskundigheid en integer handelen Integer handelen impliceert de aanwezigheid van een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid, gedragen door een aanwezig gevoel van moraliteit 16. Zonder moraliteit geen beschaving zoals wij die in Nederland voor ogen hebben 17. Integriteit en het daarmee samenhangende vertrouwen zal leiden tot een duurzame samenleving. Dat is ons gezamenlijk belang. Het kwaliteitskeurmerk lid NOAB geniet steeds meer vertrouwen. Dit is niet uit de lucht komen vallen. Hier hebben we jaren aan gewerkt. Belanghebbenden vertrouwen op de deskundigheid en integriteit die het uitstraalt. Zetten we dit af tegen het product dat we leveren, betrouwbare cijfers waar anderen hun acties op afstemmen, dan kunnen we niet anders concluderen dat we onszelf daarmee een publieke taak hebben aangemeten. Die Integriteit is proactief nauwelijks te toetsen. NOAB heeft hier onderzoek naar gedaan, maar de geboden methoden zijn niet overtuigend toepasbaar voor onze doelgroep en doelstellingen 18. Integriteit is wel reactief te meten. Pas in situaties waar het handelen van derden een bedreiging vormt kan het optreden van het NOAB-lid zichtbaar worden. Aangezien integer handelen een gevoel voor de juiste normen en waarden veronderstelt, is het ondoenlijk om als NOAB vooraf garanties af te geven. Wat we wel kunnen doen is opleiden, voorlichten en een klankbord scheppen voor de leden 19. Integer handelen moet weliswaar vanzelfsprekend zijn, maar vooral moet duidelijk zijn binnen welke grenzen we dit als professionals aanwezig achten. Dit impliceert een normatief toetsingskader verwoord in eigen regelgeving Een dergelijk kader is dynamisch van aard. Het past zich aan de tijdgeest aan. Deskundigheid: verwachtingen en meetbaar maken Zonder integriteit geen vertrouwen. Maar al te vaak wordt vergeten dat deze beide tegelijk opgaan. Maar ook zonder deskundigheid geen vertrouwen. Het laatste decennium hebben we als NOAB grote stappen gezet om de deskundigheid steeds beter te verankeren, maar ook te borgen middels controles en het nemen van maatregelen zoals royeren uit het lidmaatschap. Dit heeft vertrouwen geschapen. Het keurmerk heeft daardoor sterk aan kracht gewonnen. Dit heeft geleid tot afspraken met belangheb-

7 7 benden zoals bijvoorbeeld banken en de belastingdienst. De geschapen verwachtingen zijn inmiddels hoog gespannen en dat maakt ons ook kwetsbaar. Dit vraagt om een herbezinning op de regels die we met elkaar hebben afgesproken, waaronder het educatiebeleid en de (her-)kwalificatieprocedure. Het deskundigheidsniveau (en daarmee ook het kwaliteitsniveau) dient transparant en meetbaar te zijn. Daarmee voorkomen we dat de verwachtingen van belanghebbenden niet aansluiten op het geboden kwaliteitsniveau. De verleiding De verleiding is om dan maar een pas op de plaats te maken, om ons verre te houden van nog meer verantwoordelijkheden. Dit is geen verstandige optie. Als dienstverlener dien je je diensten aan te passen aan de vraag van de markt en de markt vraagt nu eenmaal om meer vertrouwen 20. We kunnen er ons voordeel mee doen door de komende jaren enkele belangrijke stappen te zetten. Laten we het zien als een geboden kans. 2.3 NIEUWE BUSINESSMODELLEN: WANNEER BEN IK TOEKOMSTPROOF? Inleiding De meest gehoorde kreet van de afgelopen jaren is ongetwijfeld we moeten van inboeken naar adviseren. Echter, achter dit zinnetje schuilt een hele wereld. Veel artikelen staan vol met wijze woorden van zogeheten visionairs die vooral het probleem duiden, maar daarbij meestal ver van de werkvloer staan. We zien kantoren in de kopgroep die reeds in een transitie zitten, waarbij andere concepten van dienstverlening worden aangeboden. Aan de aanbodkant, vanuit de leveranciers, komen ook steeds meer oplossingen om nieuwe diensten aan te bieden. Dan komt daar nog het veelbesproken DNA van de branche bij. De mensen zouden conservatief zijn, weinig veranderingsgezind. Met een gebrek aan echt ondernemerschap en innovatieve ideeën. Uit onderzoek van de ING 21 blijkt dat van alle kantoren (respondenten) tweederde geen specifiek budget voor innovaties heeft. De waarheid zal hierin wel ergens in het midden liggen. Aan de andere kant vergt het natuurlijk ook heel wat om je van reactief naar proactief op te gaan stellen, van terugkijken naar vooruitkijken en van vakinhoudelijk naar klantinhoudelijk te gaan denken. Een ding is zeker, de branche en de markt zijn in beweging en de automatisering zal een steeds prominentere rol gaan spelen (zie 2.1). Waarbij stilzitten geen optie is, want de algemene stelling die gedeeld wordt in de branche is dat door ontwikkelingen als SBR en e-factureren van de dienstverlening aan de onderkant veel werk gaat verdwijnen en het inboeken grotendeels overbodig maakt. Wanneer de administratie al automatisch op kwalitatief hoog niveau is geboekt, dan verminderen de werkzaamheden bij het samenstellen van de jaarrekening eveneens sterk, aldus het visiedocument MKB Accountant. 22 Waar liggen de kansen? Klanten zijn niet bereid veel te betalen voor werkzaamheden die standaard worden. Kantoren moeten op zoek naar nieuwe vormen van dienstverlening. Bijvoorbeeld door het coördineren van de informatie-uitwisseling in de keten. Steeds meer klanten krijgen behoefte aan actuele informatie en analyses of andere managementrapportages. Door te weten wat er leeft bij de klant en meer naast de klant te staan, kan een kantoor toegevoegde waarde leveren door de cijfers op het juiste moment te interpreteren en te vertalen voor de klant. Het kantoor heeft immers zicht op de informatiestromen die samenkomen in de financiële administratie, zowel voor de klant als de betrokken externe partijen. Dit is ook het betoog van Ramón Wernsen tijdens de AccountancyNieuwsdag Hij spreekt over een financieel regisseur die van opdrachtgericht naar een relatiegerichte benadering beweegt en daarbij onderscheid maakt

8 8 tussen ondernemer en onderneming. Waarbij de aangifte en de jaarrekening een basis vormen voor een financieel plan richting de toekomst. Als spin in het web beschikt de financieel regisseur enerzijds over de benodigde IQ voor het financiële gedeelte van de onderneming en over de benodigde EQ 23 voor het leven van de ondernemer. De financieel regisseur acteert op het snijvlak van beide gebieden, ondersteund door een netwerk aan specialisten. De huidige tijd vraagt niet alleen om samenwerking binnen de branche maar om bredere samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld met softwareontwikkelaars, juridische adviesbureaus en andere specialisten 24. Nieuwe businessmodellen In het kader van nieuwe businessmodellen wordt er veel gesproken over de strategietermen operational excellence en customer intimacy 25. De eerste gaat over het werkproces binnen een kantoor. Dit zou zo min mogelijk tijd en aandacht moeten krijgen, doordat deze geoliede machine geoptimaliseerd is door automatisering. Een andere modeterm in dit kader is lean. Jeroen van Scheven geeft tijdens zijn presentatie op de AccountancyNieuwsdag 2014 aan dat het gaat om prestatieverbeteringen door het elimineren van bronnen van verlies in de processen binnen een kantoor. Verspilling (alle activiteiten die geen waarde opleveren voor de klant), variabiliteit (fluctuatie in kosten, kwaliteit, doorlooptijd in het proces) en rigiditeit (niet (kunnen) aanpassen van de organisatie op veranderingen in de klantwens). Bij customer intimacy gaat het om te weten wat er echt speelt bij je klant, de markt van de klant en wat de wensen zijn, zowel zakelijk als privé. Het inspelen op klantwensen vraagt om een nauwe samenwerking met de klant. Zo wordt meer inzage verkregen in waar de behoefte van de klant ligt 26. Vanuit die gedachte zou je naast een ondernemer kunnen staan en de rol als sparringpartner kunnen vervullen (lees: adviesuren). In het visiedocument MKB Accountant 27 is te lezen dat het kantoor een keuze zal moeten maken waar de focus komt te liggen door een strategisch plan op te stellen over zijn toekomstige marktpositie: welke positie neemt hij nu in, wat is de gewenste positie (o.a. wie zijn mijn klanten) en welke maatregelen zijn nodig om dit te realiseren? Als de keuze is gemaakt, dient het kantoor zich te richten op de inrichting van de vereiste werkprocessen in het kantoor (procesaansturing), de zorg voor de noodzakelijke kennis (scholing) en de wijze waarop dit omzet oplevert (verdienmodel). Rabobank spreekt in haar uitgave Cijfers en Trends in december 2014 over twee mogelijkheden. Kantoren kiezen voor een full service propositie of gaan zich specialiseren. Volgens de ING heeft een kantoor in basis de keuze uit drie opties 28 : de digicountant het dienstenhuis de specialist Bij een digicountant ligt het accent op digitalisering, het leveren van een beperkt aantal standaarddiensten en minimaliseren van de prijzen. Het klantencontact verloopt via internetportals met veel zelfbediening. De advisering is beperkt, de nadruk ligt op de digitalisering van alle bedrijfsprocessen met minimale personele inzet. Het dienstenhuis is een breed georiënteerd kantoor als een warenhuis. Er is sprake van een combinatie van standaarddiensten (procesgericht) en advies op maat (klantgericht). Het klantencontact is een mix van gedigitaliseerd en persoonlijk contact, aangevuld met zelfbediening. Het vereist een juiste samenstelling van het personeelsbestand, omdat in principe alle diensten verleend moeten kunnen worden. De laatste variant is de specialist, die maatwerk levert en gespecialiseerd is in één of enkele diensten voor een bepaalde niche van de markt. Het accent ligt vooral op persoonlijk klantcontact. Kennis die niet direct in huis is, wordt door netwerkpartners geleverd. Het stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de medewerkers en het vereist investeringen in databanken, vakliteratuur en netwerkrelaties. Als de niche economisch minder presteert of als er teveel specialisten komen, zorgt dat ook voor financiële kwetsbaarheid.

9 9 Om als kantoor de juiste informatiestromen te kunnen gebruiken (lees: vertalen naar dienstverlening), is een juiste inrichting van de processen essentieel. Vanuit het gekozen businessmodel van het kantoor dienen de informatiestromen (lees: processen) dit aan te sluiten op de behoefte van de klant. Voor veel kantoren betekent dit naast het maken van een strategisch plan ook het beschikbaar stellen van tijd en geld om de juiste processen in te richten. Het gevaar: de noodzaak van de verandering wordt nog niet gevoeld Administratie-belastingadvieskantoren hebben bij uitstek te maken met de veranderingen in administratie, boekhouding en aangifte als gevolg van digitalisering, automatisering en standaardisering. ING heeft samen met de NOAB een enquête 29 gehouden onder administratiebelastingadvieskantoren om te inventariseren hoe zij met veranderingen omgaan. Zeven op de tien kantoren heeft weliswaar een positief toekomstbeeld, maar slechts een kwart heeft een duidelijke strategie geformuleerd. Het bepalen van een strategie en vooral die met medewerkers delen, helpt juist bij het bereiken van doelen. De doorgevoerde aanpassingen zijn dan ook beperkt en gaan niet ver genoeg. Zo werkt nog meer dan de helft van de kantoren met hetzelfde (type) personeel, terwijl juist commerciëler en hoger opgeleid personeel nodig is. Daarnaast zijn door weinigen aanpassingen in de eigen ICT doorgevoerd of gepland. De noodzaak om te veranderen lijkt nog onvoldoende gevoeld te worden. Daarnaast blijkt dat kantoren over het algemeen weinig doorlopend persoonlijk contact hebben met hun klanten. De helft van de onderzochte kantoren heeft maximaal vier keer per jaar persoonlijk contact met de klanten 30. Marktontwikkeling: structurele omzetdaling zet door 31 De omzet van accountants, belastingadviseurs en administratieve dienstverleners daalde in 2014 met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder 32. Hiermee komt het omzetniveau van deze branche op een nieuw dieptepunt. Terwijl de meeste branches in de zakelijke dienstverlening weer lichtpuntjes zien sinds de economische crisis, blijft accountancy omzet verliezen. Daarentegen laat de kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening van het CBS (maart 2015) zien dat de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van 2015 met 1,7% is gestegen. De omzet in de administratie- en accountancybranche is de afgelopen jaren door de mindere economische situatie en een aantal structurele factoren gekrompen. Digitalisering, automatisering en standaardisering zorgen voor efficiënter werken en drukken onverminderd het volume in de administratie- en samenstelpraktijk. Sinds 2009 is het volume met bijna 10% gekrompen. De economische groei trekt in 2015 verder aan, waardoor meer ruimte voor advisering ontstaat. Dit kan niet volledig voorkomen dat de markt verder afkalft. Het blijft bij de huidige verhoudingen lastig klanten voldoende te laten betalen voor extra adviesdiensten. Uitbreiding van advisering is dus maar een gedeeltelijk antwoord op de structurele krimp. Voor heel 2015 wordt een verdere lichte omzetdaling van 0,5% verwacht. De tarieven in de administratie- en accountancybranche zijn sinds het begin van de economische crisis blijven stijgen, echter minder dan de inflatie. In 2014 is voor het eerst sprake van een daling. Met name de prijzen van financiële controles liggen lager dan een jaar eerder. In de eerste helft van 2014 was het tarief gemiddeld 4% lager dan in dezelfde periode in De concurrentie voor wettelijke controles blijft scherp, maar ook voor samenstellingsopdrachten wordt stevig geconcurreerd. De tarieven voor advies laten dit jaar wel een minieme stijging zien. De prijzen voor fiscale werkzaamheden dalen daarentegen. De prijzen staan onder druk door een afname van de vraag, toenemende concurrentie en de focus van klanten op kostenreductie. De prijsontwikkeling van financiële audits en advisering ligt het meest onder vuur, terwijl de prijsontwikkeling van boekhoudkundige dienstverlening redelijk op peil blijft.

10 10 De trend is echter wel dat de vraag naar boekhoudkundige en administratieve dienstverlening al jaren afneemt. Voortschrijdende automatisering heeft een deel van het werk binnen de accountancy zoals het verzorgen van de boekhouding en het samenstellen van de jaarrekening, veranderd. Het zijn met name de grote bedrijven die hun omzet voortdurend zien dalen. Op 1 januari 2014 waren er in Nederland bijna bedrijven actief in de accountancy, 19 procent meer dan in Door de groei van het aantal bedrijven bij een voortdurende afname van de omzet neemt de concurrentiedruk toe. De groei van het aantal bedrijven vindt vooral plaats bij de kleinere bedrijven, bedrijven met minder dan 10 werkzame personen (o.a. zzp ers). Volgens de Rabobank is deze groep veelal gespecialiseerd en hoogopgeleid 33. vernieuwers heeft ook meer plannen om de diensten de komende twee jaar uit te breiden. Volgens de Rabobank zijn nieuwe vormen van dienstverlening zelfs een voorwaarde om de omzet op niveau te houden 36. Opvallend is dat bijna alle kantoren aangeven dat innovatie belangrijk is voor de branche maar dat er weinig kantoren zijn zijn die daar een specifiek budget voor hebben. Prijsmodel gaat veranderen Op dit moment kennen we grofweg twee prijsmodellen in de markt: uren factureren en een vaste maandprijs (abonnement), eventueel een combinatie van beide. Veel kantoren denken dat dit in de toekomst gaat veranderen. Uit de AccountancyScan van Afas blijkt dat 75% van de respondenten denkt dat uren schrijven niet meer de basis zal zijn van het verdienmodel in de toekomst. Daarnaast denkt ruim 70% dat - in meer bredere zin- de manier waarop kantoren zaken doen snel zal gaan veranderen. Ook zien de kantoren dat andere competenties nodig zijn richting de toekomst om succesvol in te spelen op de klantwensen 34. Adviesvaardigheden, commerciële vaardigheden en ICT kennis scoren hierbij de eerste drie plaatsen, gevolgd door vaktechnische kennis. Innovatie lijkt te lonen Een deel van de kantoren is de afgelopen jaren al aan de slag gegaan met veranderen. Zij zijn bijvoorbeeld nieuwe diensten gaan aanbieden, waaronder data-analyse, benchmarking, pensioenadvies, krediet rating, strategisch advies en verzekeringsadvies. Uit onderzoek blijkt dat de groep die de afgelopen 3 jaar nieuwe diensten heeft toegevoegd een grotere stijging ziet in de omzetontwikkeling op het gebied van adviesdiensten (56% vs. 34%) 35. De groep

11 11 3 VAN VISIE NAAR ACTIE 3.1 AUTOMATISERING Inleiding De ontwikkelingen die beschreven staan bij het omgevingsbeeld hebben vooral gevolgen voor de interne organisatie: automatisering, kwaliteitsborging en nieuwe businessmodellen. Deze onderwerpen hebben onderling een sterke verbondenheid met elkaar. In dit hoofdstuk volgen de te nemen acties als antwoord op de hierboven genoemde ontwikkelingen. Het vorige beleidsplan was sterk gericht op de belangenbehartiging. Lobby en het maken van zogeheten extern bindende afspraken stonden centraal om de onderscheidende positie van de aangesloten kantoren te vergroten. Sinds enige tijd kent NOAB een eigen lobbyplan. Met diverse onderdelen, waaronder een praktische belangenbehartiging op thema s die het aangesloten kantoor direct raken. Dit zal ook de koers in de belangenbehartiging zijn de komende periode. Een punt dat sterk verbeterd is in de afgelopen jaren is de communicatie vanuit NOAB. Het blijven communiceren over de belangenbehartiging van NOAB en de diensten voor aangesloten kantoren is van groot belang om leden zich te laten herkennen in het lidmaatschap en ook op deze wijze de toegevoegde waarde ervan te ervaren. Tegelijkertijd geeft dit de gewenste profilering naar buiten toe. Deze en andere communicatie-onderwerpen komen aan bod bij de herziening van het huidige communicatieplan dat volgt op het definitieve beleidsplan. Daarin komen ook zaken als naamsbekendheid en andere onderwerpen rondom profilering van NOAB aan de orde. De uiteindelijke vertaling van de hieronder genoemde actieplannen gebeurt in de jaarlijkse operationele plannen, met daarin de concrete doelen voor dat betreffende jaar. Het referentiekader voor die jaarlijkse plannen, is het uiteindelijke beleidsplan en het voortschrijdend inzicht (lees: aanpassing) naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen (jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan). NOAB heeft altijd het uitgangspunt gehad om als branchevereniging geen software-advies en diensten rondom automatisering aan te bieden. Dit was vanuit de achtergrond van onafhankelijkheid en werd als niet passend gezien in relatie tot de missie van de vereniging. De laatste jaren zijn er tal van ontwikkelingen die reden geven om bovenstaande uitgangspunten te herijken. Automatisering neemt inmiddels een centrale rol in binnen de aangesloten kantoren en vormt zelfs een van de belangrijkste kansen en bedreigingen, zo blijkt uit onderzoek in de achterban. Ook komt het onderwerp prominent naar voren als strategische optie uit een interne SWOT-analyse 37. Verder is bekend dat veel kantoren worstelen met de keuzes rondom automatisering, waarbij ook de kosten een rol spelen. Ook is men voorzichtig om verkeerde keuzes te maken, niet wetende waar de ontwikkelingen precies naartoe gaan. Het doel van onderstaande acties is te komen tot vergaande ict-ontzorging, kostenbesparing en een onderscheidende positie door afspraken met uitvragende partijen zoals banken en overheid. Maar ook om individuele ondersteuning te bieden aan kantoren omtrent ICT-vraagstukken. > ICT-ontzorging: NOAB software? Dit concept zou kunnen bestaan uit verschillende scenario s. Van het maken van prijsafspraken (inkoopvoordelen) tot het faciliteren van een geheel eigen NOABsoftwarepakket in de cloud. Bij de eigen NOAB-software zou de basis de zogeheten best of breed 38 kunnen zijn. Middels bijvoorbeeld white labelling, met daarin de door NOAB-kantoren meest gebruikte softwareoplossingen (van samenstellen tot rapportage, van fiscaal tot prognosesoftware).

12 12 De mogelijke kostenbesparing is niet alleen de doelstelling. Het gaat ook om ict-ontzorging in algemene zin, met betrekking tot bijvoorbeeld updates en een eerstelijns helpdesk. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om meer afspraken met uitvragende partijen (banken, overheid etc.) te maken. Op basis van de NOAB-standaard, met eigen NOAB-certificaten, gebruik makend van de SBR en RGS mogelijkheden en de integratie van werkprogramma s uit het NOAB kwaliteitshandboek. Dit zijn een paar voorbeelden waaraan gedacht kan worden in dit kader. volle automatiseringsslag hebben gemaakt (zogeheten best practices ), hun verhaal doen en discussiëren met NOAB-leden. Verder zal NOAB op dit gebied veel aan kennisoverdracht doen. Er wordt veel over het onderwerp geschreven. NOAB kan een speciaal gedeelte van het kenniscentrum inrichten met informatie hierover. Artikelen, achtergronden, stappenplannen etc. kunnen hierop geplaatst worden. Een nadere definitie van de invulling (de verschillende scenario s), onderzoek in de achterban (draagvlak in relatie tot de diverse scenario s) en een technisch- en financieel haalbaarheidsonderzoek zijn nodig voor verdere uitwerking van dit plan. Tenslotte moet er een reële exit-mogelijkheid komen voor leden die niet langer aan het concept willen deelnemen of stoppen met het NOABlidmaatschap. > ICT-vraagstukken: begeleiding op maat Als alternatief of voor kantoren die niet aan bovenstaand concept willen deelnemen, kan de mogelijkheid worden geboden tot begeleiding op het gebied van automatisering. Wat zijn de doelstellingen van het kantoor op ICT-gebied en welke keuzes hebben zij hierin? Dat zijn enkele vragen waar een antwoord op gezocht wordt in dit traject. Op deze manier kan een kantoor hulp krijgen van een team specialisten op het gebied van automatisering in de administratie- en accountancybranche. > Voorlichting en educatie In het verlengde van bovenstaande zal NOAB een rol vervullen op het gebied van kennis en informatievoorziening. Allereerst door cursussen en opleidingen op te nemen in het aanbod. Tevens kan NOAB op diverse momenten sprekers uitnodigen. Bijvoorbeeld op de afdelingsvergadering, NOAB Ledendag of tijdens een themabijeenkomst. Hierbij kunnen specialisten of kantoren die een succes- > Kantorenoverleg en discussie Ook zal NOAB faciliteren in de discussie omtrent automatiseringsvraagstukken. Rondetafelgesprekken, een denktankbijeenkomst, of discussie via een kantorenoverleg. Online biedt dit natuurlijk ook veel kansen. Bijvoorbeeld via Linkedin of fora. > Samenwerking NOAB als spin in het web, als netwerkorganisatie met de focus op samenwerking. Samenwerking met traditionele softwarepartijen en leveranciers van diverse softwaretools. De belangen kunnen op veel fronten behartigd worden door een directe, sterke relatie met de softwarepartijen. Niet alleen voor zaken zoals het integreren van het NOAB-kwaliteitshandboek, maar ook voor algemene marktontwikkelingen en informatie hierover te ontsluiten. Hoe kijken de softwarepartijen aan tegen bepaalde ontwikkelingen en hoe gaan zij hierop anticiperen. Wat is daarbij mogelijk voor NOAB-leden? Dit kan tot afspraken leiden die voor NOAB-leden gelden en nieuwe kansen en mogelijkheden bieden. > Tools en pilots Steeds meer software komt op de markt om processen te stroomlijnen, om zo de gewenste operational excellence te bereiken. Samenwerking zoals hierboven beschreven is van belang om NOAB-kantoren in dit kader voorop te laten lopen. Ketentests en pilots kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden, ook in combinatie met nieuwe businessmodellen.

13 13 NOAB zal faciliteren in bovengenoemde zaken en actief pilots starten op diverse gebieden om hiermee ervaring op te doen en best practices te creëren. op vakgerelateerd gedrag en dient zowel bij de eerste kwalificatie als bij de periodieke herkwalificatie te worden overlegd. 3.2 KWALITEITSBORGING Vanuit de eerder beschreven visie is het doel om een krachtige vertrouwenspositie te verwerven door het bewust uitdragen (lees: profileren) van maatschappelijke verantwoordelijkheid 39. Maak dit transparant en meetbaar door zelfregulering op het gebied van deskundigheid en integriteit. En laat zien dat je het als NOAB serieus meent door het nemen van strenge, maar rechtvaardige maatregelen en sancties. Dit is ook van belang met het oog op de belangenbehartiging van de leden in dit kader. Bij externe partijen zoals banken en overheid moet op het netvlies staan wat de kwaliteitsborging van NOAB inhoudt, welke zekerheid kan worden geboden en wat dit kan betekenen voor de samenwerking met deze partijen. Onderstaande acties vormen een nadere uitwerking. INTEGRITEIT > Nieuwe beroepscode met verklaring Zoals eerder gesteld is de aanwezigheid van integriteit vooraf moeilijk te toetsen. Dat wil niet zeggen dat we hier geen maatregelen kunnen treffen. Het integer en ethisch handelen zal normatief verwoord worden in een nieuw op te zetten beroepscode. Anders dan nu zal ieder lid expliciet gevraagd worden de code na te leven en dit middels een handtekening te accorderen. Deze verklaring omtrent ethisch gedrag dient ook te worden afgegeven door vennoten en mede-eigenaren. Dit heeft voornamelijk tot doel om bewustwording te creëren. > Verklaring omtrent gedrag Daarnaast zal ieder lid bij toelating een door de overheid uit te geven verklaring omtrent gedrag dienen te overleggen. Ook dit strekt zich uit naar vennoten en medeeigenaren. Deze verklaring dient specifiek gericht te zijn > Kantorenoverleg praktijkdilemma s en kenniscentrum NOAB als organisatie geeft invulling aan haar gidsfunctie door het organiseren van discussiebijeenkomsten waarbij dilemma s en adviezen kunnen worden gedeeld. Dit kan middels kantorenoverleg. Het kenniscentrum vormt de bron waar informatie over praktijkdilemma s en richtlijnen toegankelijk is. > Aanscherping Tuchtrechtspraak en sancties Een belangrijke rol is weggelegd voor onze tuchtrechtspraak. Het Tuchtcollege zal in voorkomende gevallen richting geven aan hoe integriteit in de praktijk handen en voeten dient te krijgen. Om het Tuchtcollege afdoende middelen te geven is de nieuwe hierboven genoemde beroepscode noodzakelijk. Maar daarnaast vraagt ook het Tuchtreglement zelf om herziening. Met name meer sturing op de te nemen sancties is gewenst. > Vertrouwenspersoon Belangrijk is dat de aangesloten leden niet het gevoel krijgen dat ze loslopend wild zijn. NOAB is er op de eerste plaats voor hen. Een veilige thuishaven kan geschapen worden door het instellen van een vertrouwenspersoon. Leden kunnen de vertrouwenspersoon raadplegen bij ethische dilemma s en vragen om advies in deze. De reikwijdte van de vertrouwelijkheid dient duidelijk in een reglement te worden omschreven. DESKUNDIGHEID > Toetsen op aanwezige actuele kennis Om de aanwezige deskundigheid beter meetbaar te maken voldoet ons huidige instrumentarium niet. Zo zijn bijvoorbeeld de toelatingseisen van minimumniveau Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) en Praktijkdiploma Belastingrecht (PDB) niet representatief en doet het geen

14 14 recht aan het daadwerkelijk aanwezig niveau van deskundigheid. Het daadwerkelijk aanwezig niveau volgt uit de het (her)kwalificatieonderzoek met de daarbij gebruikte checklisten. In de praktijk blijkt dat met name bij fiscale zaken de actualiteit van kennis cruciaal is om goede kwaliteit te kunnen leveren. Om de aanwezige fiscale kennis voor belanghebbenden transparant en meetbaar te laten zijn, voldoet ons huidige kwalificatieonderzoek met een herkwalificatie om de vijf jaar niet. Het onderzoek spitst zich op dit moment voornamelijk toe op dossiervorming, de jaarrekening, zaken zoals toepassing van de WWFT en nagenoeg niet inhoudelijk op fiscale zaken. Optie 1: Periodieke fiscale schriftelijke toets Om de aanwezigheid van actuele kennis en het vereiste niveau meetbaar te maken is het wenselijk om elk kantoor bij toelating een fiscale toets op actuele kennis te laten afleggen en periodiek (eens per twee jaar) een vervolgtoets. Dit in combinatie met het huidige vijfjaarlijkse herkwalificatieonderzoek. Optie 2: Uitbreiden (her)kwalificatieonderzoek Het is wenselijk om de fiscale werkzaamheden beter in het (her)kwalificatieonderzoek te gaan betrekken. Gedacht wordt aan een toetsing eens in de drie jaar. Dit kan middels een verdieping van het huidige onderzoek of door een apart extra onderzoek dat uitsluitend gericht is op de fiscale werkzaamheden. Door de periode te verkorten van vijf naar drie jaar (voor beide kantoortoetsingen) wordt de actualiteit beter gegarandeerd en worden eventuele andere tekortkomingen tijdiger gesignaleerd. > Verplichte educatiebijeenkomsten Er bestaan gerede twijfels of het huidige stelsel van pepunten voldoende zekerheid en vertrouwen geeft. 32 punten in twee jaar impliceert 5 studiebijeenkomsten in twee jaar tijd. De vraag is gerechtvaardigd of dit voldoende is om de noodzakelijke kennis te vergaren en actueel te houden. Het hoger leggen van de lat ligt dan ook voor de hand. Maar het simpel verhogen van het aantal vereiste punten is te kort door de bocht. Er zijn een aantal zaken die de revue passeren waarvan het gros onder ons van mening is dat ieder kantoor er kennis van dient te nemen. Het is daarom te verkiezen om dergelijke informatie aan te bieden in studiebijeenkomsten die verplicht gevolgd dienen te worden. Maximering is hier gewenst. Te denken is aan bijvoorbeeld maximaal twee per jaar. Daarnaast is te overwegen deze tegen gereduceerd tarief aan te bieden. Tevens gaat, om de kwaliteitsgedachte een extra impuls te geven, de voorkeur uit naar een éénjaarscyclus in de pe-telling ter vervanging van de huidige tweejaarscyclus. Daarmee wordt de actualiteit van kennis beter gegarandeerd. > Voorlichting en belangenbehartiging via vaktechnisch bureau Naast educatie is voorlichting een andere manier om deskundigheid te vergroten. In dit kader kan een uitbreiding van de samenwerking tussen NOAB en bijvoorbeeld de leden van de NOAB Adviesgroep uitkomst bieden. Deze samenwerking zou het karakter moeten krijgen van een vaktechnisch bureau. In het verlengde van de NOAB-helpdesk zou dit bureau vaktechnische memo s en modellen ontwikkelen, achtergrondartikelen schrijven en dienen als een laagdrempelige vraagbaak voor leden. Daarnaast kunnen adviesgroepleden een grote rol spelen in de belangenbehartiging van NOAB. Als kennispartner vanuit NOAB. Dit kan zowel schriftelijk in de vorm van een position paper bijvoorbeeld of door afvaardiging in een commissie. Ook hebben zij een belangrijke signaalfunctie door het actief melden van zaken die van belang zijn voor de positie van de aangesloten kantoren. Hier kan NOAB vervolgens op inspelen.

15 NIEUWE BUSINESSMODELLEN Inleiding NOAB ziet net als haar leden de markt veranderen en wil haar aangesloten kantoren helpen klaar te zijn voor de toekomst. Hieronder volgt een verdere uiteenzetting van manieren waarop dat ingevuld zou kunnen worden. Het doel van onderstaande acties is om de onderscheidende positie van de aangesloten kantoren richting de toekomst te waarborgen door vanuit de zogeheten gidsfunctie van NOAB de achterban voor te bereiden op en te ondersteunen in de trends en ontwikkelingen van de veranderende markt in vraag, behoefte en manier van zakendoen. > Strategische verbetertrajecten Hierbij kan gedacht worden aan individuele begeleiding of in groepsverband. De inzet is om op diverse bedrijfsonderdelen te verbeteren met als doel efficiency en omzetvergroting. Dit gebeurt onder intensieve begeleiding van specialisten, waarbij cruciale bedrijfsonderdelen intensief worden doorgelicht. Naast de groepsgewijze aanpak is het ook mogelijk om individuele begeleidingstrajecten aan te bieden. Daarbij kunnen dezelfde of meer kantoorspecifieke uitgangspunten gelden. > Kantorenoverleg en discussie, tools en pilots en samenwerking Deze onderwerpen kan NOAB inzetten op dezelfde manier als beschreven bij het onderdeel automatisering, zoals het faciliteren van de discussie op dit gebied. Aanvullingen ten opzichte van het beschrevene bij 3.1: Ter ondersteuning van nieuwe businessmodellen komen er steeds meer tools op de markt. Zoals eerder beschreven betreffen dit vaak softwareoplossingen. Quick scans voor de diverse bedrijfsonderdelen, intelligente software die parameters van een ondernemer koppelt aan adviesgebieden, financiële planning tot aan benchmarktools en andere softwareoplossingen. Ook op het gebied van de klant zijn dit soort zaken mogelijk. Niet alleen binnen een CRM pakket, maar ook op het gebied van klanttevredenheid en dienstenontwikkeling. In het kader van samenwerking kunnen kansen ontstaan door contact te zoeken met andere branches en koepelorganisaties, ook buiten de administratie- en accountancybranche. Deze vorm van belangenbehartiging heeft ook een directe relatie met nieuwe businessmodellen, omdat de contacten mogelijke kansen opleveren voor samenwerkingen en tot afspraken kunnen leiden voor de aangesloten leden. > Educatie en voorlichting Deze onderwerpen kan NOAB inzetten op dezelfde manier als beschreven bij 3.1, zoals sprekers en kennisoverdracht via het NOAB Kenniscentrum. Bij educatie valt specifiek te denken aan: strategische heroriëntatie, het ontwikkelen van businessmodellen, klantgericht denken en handelen, communicatieve en sociale vaardigheden en adviesvaardigheden.

16 16 4 SLOTWOORD De titel van dit conceptbeleidsplan Wie A zegt, moet ook B zeggen gaat naast vooruitkijken vooral over het durven zetten van vervolgstappen. Met en vanuit vertrouwen bouwen aan meer vertrouwen. Omdat het nodig is, de markt vraagt erom. Daarnaast verandert de manier van zakendoen. Letterlijk en figuurlijk. Automatisering neemt een centrale positie in en de dienstverlening is aan het veranderen. Ook daarin moeten stappen worden gezet. vertrouwen dat wordt gesteld in het kwaliteitskeurmerk. Door lidmaatschapseisen te toetsen, meetbaar te maken en te handhaven, en waar nodig uit te breiden ten behoeve van de zekerheid die nodig is voor het verkregen vertrouwen van andere partijen. Dit leidt tot kansen voor de aangesloten kantoren, ook op het gebied van automatisering en nieuwe businessmodellen bijvoorbeeld. Een ding is zeker, het belang voor de leden staat altijd voorop. Ook bij de keuzes die NOAB maakt en het commitment die zij vraagt van haar leden. De subtitel vult aan met woorden als bewust keuzes maken, commitment en doorpakken. Geen loze kreten wat NOAB betreft. Sterker nog, het zijn voorwaarden om daar te komen waar we naar toe willen: een sterke concurrentiepositie. Aangesloten kantoren bij NOAB geven hun commitment aan het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde vereisten. Dat moet een bewuste keuze zijn. Net zoals de keuze van NOAB om door te pakken in het Betrokkenheid bindt ons als leden van de vereniging. Een betrokkenheid die voor iedereen anders beleefd en ingevuld wordt. Betrokkenheid is nodig, want samen staan we sterk. NOAB is ervan overtuigd dat met bovenstaande uitgangspunten de aangesloten leden - en daarmee NOAB als brancheorganisatie- vanuit een onderscheidende positie en met vertrouwen van betrokken partijen de toekomst positief tegemoet kunnen zien.

17 17 5 SAMENVATTING De doelstelling van NOAB als branchevereniging is om een onderscheidende positie voor de aangesloten kantoren te creëren en hun concurrentiepositie te versterken. Deze toevoegde waarde komt door inzet van effectieve belangenbehartiging, een sterke dienstverlening en het borgen en uitdragen van het kwaliteitskeurmerk. NOAB richt zich op alle kantoren binnen de administratieffiscale dienstverlening die zich willen en kunnen conformeren aan de lidmaatschapsvereisten. De afgelopen jaren heeft de primaire focus gelegen op de belangenbehartiging, in de vorm van lobby en het maken van zogeheten extern bindende afspraken. Voor de komende jaren ligt het accent anders. Belangenbehartiging blijft zeker een belangrijk onderdeel, maar het toekomstbestendig maken van het kantoor speelt een minstens zo belangrijke rol. Vanuit de visie van NOAB zijn de belangrijkste thema s voor de komende jaren automatisering, kwaliteitsborging en nieuwe businessmodellen. De beoogde doelen van de acties (strategie) in dit plan als antwoord op de visie: Automatisering: te komen tot vergaande ict-ontzorging, kostenbesparing en een onderscheidende positie door afspraken met uitvragende partijen zoals banken en overheid. Maar ook om individuele ondersteuning te bieden aan kantoren omtrent ICT-vraagstukken. Kwaliteitsborging: om een krachtige vertrouwenspositie te verwerven door het bewust uitdragen (lees: profileren) van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maak dit transparant en meetbaar door zelfregulering op het gebied van deskundigheid en integriteit. En laat zien dat je het als NOAB serieus meent door het nemen van strenge, maar rechtvaardige maatregelen en sancties. Dit is ook van belang met het oog op de belangenbehartiging van de leden in dit kader. Bij externe partijen zoals banken en overheid moet op het netvlies staan wat de kwaliteitsborging van NOAB inhoudt, welke zekerheid kan worden geboden en wat dit kan betekenen voor de samenwerking met deze partijen. Nieuwe businessmodellen: om de onderscheidende positie van de aangesloten kantoren richting de toekomst te waarborgen door vanuit de zogeheten gidsfunctie de achterban voor te bereiden op en te ondersteunen in de trends en ontwikkelingen van de veranderende markt in vraag, behoefte en manier van zakendoen. Deze thema s zijn uitgewerkt in een actieplan, met onder andere dienstverlening rondom ICT-ontzorging, voorlichting en educatie en samenwerkingen op het gebied van automatisering. Met betrekking tot kwaliteitsborging zijn ideeën uitgewerkt met bijvoorbeeld nieuwe gedragscodes, een vertrouwenspersoon en aanscherping van de tuchtrechtspraak en het kwalificatieonderzoek. Voor het onderwerp nieuwe businessmodellen zijn onder meer plannen voor een concept waarin kantoren intensief begeleid worden om betere resultaten te boeken, naast bijvoorbeeld voorlichting en pilots. De titel van dit conceptbeleidsplan richt zich ook rechtstreeks tot de aangesloten kantoren. Zij zijn bewust lid geworden van NOAB en geven ook hun commitment aan het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde vereisten. Tenslotte, dit conceptplan gaat over keuzes maken, commitment en doorpakken. Dit vraagt inzet en betrokkenheid van alle partijen. Waarbij het commitment een bewuste keuze moet zijn, met als doelstelling om verder te komen, om samen vervolgstappen te zetten. Klaar voor de toekomst.

18 18 Voetnoten 1 Een cloud dienst heeft vaak de vorm van een webapplicatie waarmee gebruikers hun persoonlijke data op het internet kunnen plaatsen en bewerken. 2 Een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, stelsel van afspraken tussen e-facturatienetwerken en softwareleveranciers. 3 Universal Business Language: Een gemeenschappelijke XML bibliotheek met bedrijfsdocumenten (inkoop orders, facturen, etc.). UBL 2.0 is door de Nederlandse overheid gekozen als standaard op het gebied van efactureren. 4 Berichtgeving GBned 27 oktober Assurance: het verschaffen van zekerheid over informatie door een neutrale partij, om het vertrouwen bij de gebruikers van die informatie te versterken. 6 Zeker-OnLine is een onafhankelijk keurmerk (betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit) voor online administratieve diensten. 7 Trends en ontwikkelingen Rabobank, december Sectorvisie Administratiekantoren 2013, ING Economisch Bureau en NOAB 9 Accountancymonitor januari Accountancymonitor januari Zie ook 12 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA): Inleiding: Overwegende dat het onderscheidend kenmerk van het accountantsberoep is de verantwoordelijkheid te handelen in het algemeen belang. 13 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA): Artikel 2: Teneinde invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als accountant om te handelen in het algemeen belang, houdt de accountant zich aan de volgende fundamentele beginselen: a. professionaliteit; b. integriteit; c. objectiviteit; d. vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en e. vertrouwelijkheid. 14 Dijsselbloem overweegt strengere wetgeving accountancy. Tijdens het wekelijks gesprek bij RTL Z 13 mei Voorbeelden zijn het toenemend gelijkschakelen van een verklaring door een NOAB-lid aan een accountantsverklaring en de samenwerking met de belastingdienst op bijvoorbeeld het uitzetten van Horizontaal Toezicht. 16 Je bent integer indien wat je doet of nalaat overeenkomt met daarvoor geldende normen, waarden en regels (Rohr, Henry Sturman in zijn artikel Moraliteit en Libertarisme: Moraliteit is een menselijke emotie met betrekking tot het goed- af afkeuren van intermenselijke gedragingen. Op basis van inzichten kunnen mensen tot een verandering van morele gevoelens komen. In verband met de wenselijkheid van een harmonieuze en leefbare samenleving is het van groot belang om ernaar te streven dat de algemene morele ideeën van mensen met elkaar overeenkomen. 18 O.a. Onderhoud met en advies uitgebracht door Full Finance Consultants in samenwerking met DilemmaManager. Zie ook Toepassen soft controls: balanceren tussen wens en werkelijkheid (scriptie uit 2012 aan de Vrije Universiteit Amsterdam). 19 Voorbeeld van een veilig kader is het kunnen raadplegen van een vertrouwenspersoon 20 Een recent en duidelijk voorbeeld is de vraag van kredietverstrekkers en de rol die ze de intermediair willen toedichten. 21 Sectorvisie Accountantskantoren ING, oktober Visiedocument MKB Accountant NBA, maart Intelligentie die is toegespitst op het begrijpen van en kunnen omgaan met gevoelens en emoties, zowel die van de ander als die van zichzelf. 24 Rabobank Cijfers en Trends, december Focus bij Operational Excellence is het dusdanig inrichten van de processen dat de producten en diensten voor een zo laag mogelijke prijs geleverd kunnen worden maar waarbij wél voldaan wordt aan de eisen van de klant. Bij een customer intimacy strategie gaat het om het opbouwen van een vertrouwensband met je klanten, zodat je weet wat er speelt bij je klant en je daarop kunt anticiperen. 26 Rabobank Cijfers en Trends, december Visiedocument MKB Accountant NBA, maart Sectorvisie Accountantskantoren ING, oktober Sectorvisie administratiekantoren, Economisch Bureau ING in samenwerking met NOAB. 30 Onderzoek Extendum-ING Economisch Bureau. 31 Kwartaalbericht ING Economisch Bureau (Q4-2014). 32 Nieuwsbrief Zakelijke Dienstverlening CBS (december 2014). 33 Rabobank Cijfers en Trends, december Onderzoek Extendum-ING Economisch Bureau. 35 Onderzoek Extendum-ING Economisch Bureau. 36 Cijfers en Trends Rabobank, december Analyse van sterken, zwakten, kansen en bedreigingen. 38 Softwaresysteem bestaande uit modules van verschillende, gespecialiseerde leveranciers. 39 De maatschappelijke verantwoordelijkheid is reeds ingezet door de wetgever zelf middels de WWFT (wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme), maar ook door samenwerking in het kader van Horizontaal Toezicht.

19

20 Postbus CL s Hertogenbosch Rompertdreef ED s Hertogenbosch Telefoon (073)

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015

TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 2 TRENDS IN ACCOUNTANCY 2014-2015 INHOUD Voorwoord 5 1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN ACCOUNTANTSBEROEP 7 Trend 1 - Accountants stappen uit de schaduw en worden steeds meer publieke

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

IN HET PUBLIEK BELANG

IN HET PUBLIEK BELANG IN HET PUBLIEK BELANG MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE WERKGROEP TOEKOMST ACCOUNTANTSBEROEP In het publiek belang - Samenvatting 1 IN HET PUBLIEK

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa

Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012. Corporate governance en btw-toezicht in Europa Door: mw. mr. M. Smits 2011/ 2012 Corporate governance en btw-toezicht in Europa Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Corporate governance 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Beleidsevaluatie Van last naar lust

Beleidsevaluatie Van last naar lust Beleidsevaluatie Van last naar lust Midterm review na vijf jaar Adviesrapport COLOFON Uitgave van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen In opdracht van de afdeling Milieubeleid en Bodemsanering

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

samen voorbereid op de toekomst

samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst oplossingen voor nu en inspiratie voor morgen samen voorbereid op de toekomst INHOUD 4. Voorwoord door Bernard Wientjes 6.

Nadere informatie

Goed bestuur in het MKB

Goed bestuur in het MKB Goed bestuur in het MKB Student Eerste examinator Tweede examinator M. Leliveld Drs. Gerrit-Jan Lanting Drs. Wim Fennis N.J. Smeitink Dr. Michiel van der Ven Drs. Wim Fennis Instituut Hogeschool Utrecht,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V.

Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit Transparantieverslag 2011/2012 van Deloitte Accountants B.V. Veranderende verwachtingen, continue kwaliteit De brede maatschappelijke discussie over de dienstverlening

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5

Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Inhoud 1. 2. Voorwoord 3 Inleiding 4 Een blik vooruit 5 Actuele thema s bij het uitvoeren van projecten 7 Het kwaliteitshandboek 9 Software die nu in gebruik is 10 Integratie van softwareoplossingen 16

Nadere informatie