NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018"

Transcriptie

1 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN

2 INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale rol van automatisering in het administratiekantoor 2.2 De vraag naar zekerheid en kwaliteit 2.3 Nieuwe businessmodellen 3 Van visie naar actie 3.1 Automatisering 3.2 Kwaliteitsborging 3.3 Nieuwe businessmodellen 4 Slotwoord 5 Samenvatting Voetnoten Postbus CL s Hertogenbosch Rompertdreef ED s Hertogenbosch Telefoon (073)

3 3 INLEIDING Voor u ligt het NOAB conceptbeleidsplan voor de periode Wie A zegt, moet ook B zeggen, over bewuste keuzes maken, commitment en doorpakken. De afgelopen vijf jaar heeft de primaire focus gelegen op de belangenbehartiging, in de vorm van lobby en het maken van zogeheten extern bindende afspraken. In dit conceptbeleidsplan ligt het accent anders. Belangenbehartiging blijft zeker een belangrijk onderdeel, maar het toekomstbestendig maken van het kantoor speelt een minstens zo belangrijke rol. Automatisering, kwaliteitsborging en nieuwe businessmodellen zijn de sleutelbegrippen hierbij. De boodschap verwoord in de titel van dit conceptbeleidsplan geldt naast voor NOAB als organisatie, ook voor de aangesloten kantoren zelf. Zij zijn bewust lid geworden van NOAB en geven daarmee hun commitment aan het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde vereisten. Met als doel zich te kunnen onderscheiden en met vertrouwen van betrokken partijen de toekomst tegemoet te gaan. Verderop leest u eerst over het bestaansrecht, de doelgroep en het omgevingsbeeld van NOAB. Daarna leest u in van visie naar actie, over de zaken die NOAB de komende drie jaar wil gaan oppakken. Dit conceptbeleidsplan wordt in mei 2015 besproken in de afdelingen en in juni 2015 tijdens de Ledenraadsvergadering. Vervolgens zal het uiteindelijke plan, waarin ook de financiële consequenties zijn uitgewerkt, in het najaar besproken worden met de achterban en in november 2015 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Ledenraad. Tot slot, een beleidsplan is vooral richtinggevend. De plannen uit het definitieve beleidsplan zullen verder uitgewerkt worden in een jaarlijks operationeel plan met concrete doelstellingen en planningen.

4 4 1 BESTAANSRECHT EN DOELGROEP Als branchevereniging wil NOAB een onderscheidende positie voor de aangesloten kantoren creëren en hun concurrentiepositie versterken. Deze toevoegde waarde komt door inzet van effectieve belangenbehartiging, een sterke dienstverlening en het borgen en uitdragen van het kwaliteitskeurmerk. De doelgroep van NOAB is alle kantoren binnen de administratief-fiscale dienstverlening die zich willen en kunnen conformeren aan de lidmaatschapsvereisten. 2 OMGEVINGSBEELD EN VISIE Op dit moment zijn er vele trends en ontwikkelingen in de administratie- en accountancybranche. Echter, het omgevingsbeeld van NOAB voor de komende jaren wordt gedomineerd door drie belangrijke trends: De centrale rol van automatisering De vraag naar zekerheid en kwaliteit Nieuwe businessmodellen Hieronder treft u per onderdeel een nadere uitwerking. 2.1 DE CENTRALE ROL VAN AUTOMATI- SERING: KANS OF BEDREIGING? Inleiding De financiële administratie was een van de eerste processen die in de jaren 80 van de vorige eeuw geautomatiseerd werd. Vanaf dat moment was boekhoudsoftware decennia lang het middel om de boekhouding te verwerken. Maar het was niet veel meer dan een ondersteunend instrument van de werkzaamheden op een administratiekantoor. De afhankelijkheid van de softwarepartijen werd steeds groter. Als men de klantenportefeuille eenmaal in de software heeft zitten, is overstappen naar een ander pakket lastig. Maar dit had verder weinig te maken met het werk zelf (en daarmee het verdienmodel, het verwerken en controleren van de administratie en het samenstellen van de jaarrekening). Innovatie bestond voornamelijk uit tools en koppelingen met andere pakketten om het proces van de verwerking en de rapportage te verbeteren. Daarnaast kwam steeds meer aandacht voor signalering, CRM en zogeheten workflows. Voor de communicatie met de klanten kwamen steeds meer onlinemogelijkheden zoals een klantenportal. Ook klanten konden zelf online gaan boeken. Automatisering neemt een centrale rol in Anno 2015 spreken we niet meer over automatisering als ondersteunende tool bij het verwerken van de administratie of het stroomlijnen van processen. De automatisering is inmiddels dominant geworden. En belangrijker, treft daarbij het hart van het werk binnen het administratiekantoor. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. En niet alleen met betrekking tot de interne organisatie. Ook de zogeheten uitvragende partijen zoals de overheid, banken, CBS en de Kamer van Koophandel zien efficiencyvoordelen. Daarmee lijkt een verregaande automatiseringsslag binnen de administratie- en accountancybranche een feit. Scan en herken, SBR, RGS, e-facturatie, toepassingen in de cloud 1 en het inzetten van apps zijn voorbeelden van deze ontwikkelingen. Uitvragende partijen, samenwerking keten en zekerheden Een andere ontwikkeling binnen de automatisering is samenwerking. Het zogeheten koppelen is eigenlijk nergens meer een probleem. Niet alleen softwarepakketten onderling koppelen, ook in de processen tussen partners in de keten. Een voorbeeld hiervan is de koppeling tussen boekhoud- en rapportagesoftware en banken. Ook trekken softwareleveranciers steeds vaker gezamenlijk op, bijvoorbeeld in projecten als SBR en Simplerinvoicing 2. Het samenwerken aan adoptie van elektronisch factureren is reeds gaande. Nu UBL 3 steeds meer (ook internationaal) als standaard berichtformaat wordt gebruikt om elektro-

5 5 nische factureren uit te wisselen, lijkt er geen belemmering meer voor elektronisch factureren. 4 Daarnaast zien we ontwikkelingen binnen de automatisering om zogeheten assurancevraagstukken 5 efficiënt in te richten. Zo worden werkprogramma s, checklisten en verklaringen steeds meer binnen bestaande softwareprogramma s geïntegreerd. Op deze manier maken de assurance-afspraken onderdeel uit van het proces aan werkzaamheden binnen het kantoor. Ook het minder fraudegevoelig maken van software is een onderdeel van deze ontwikkeling (bijvoorbeeld Zeker Online 6 ). Deze zaken kunnen vervolgens de basis van bepaalde assuranceafspraken vormen. Er zijn dus veel vragen die op een administratiekantoor afkomen op het gebied van automatisering. Keuzes in pakketten, portals, en nieuwe, snellere vormen van communiceren met de klant (bijvoorbeeld via apps). Sluit het aan bij de klanten van het kantoor? En wat wil het kantoor zelf? Wat zijn de mogelijkheden en wat voor investering betekent dit in tijd en geld? De beveiliging wordt wel als een issue gezien. Zo ziet 49% van de respondenten een gebrek aan databeveiliging als een toenemend risico 10. Voor 35% is het zelfs de hoogste prio. Dit terwijl in de cloud steeds meer de standaard wordt en veel nieuwe toepassingen in deze omgeving worden ontsloten. Kans of bedreiging? Iedereen ziet dat de ontwikkelingen op het gebied van automatisering snel gaan. Ook NOAB-kantoren (van klein tot groot) ontkomen er niet aan om verder in automatisering te investeren. 7 Maar de impact gaat verder dan de investering van geld alleen, ook processen binnen het kantoor dienen aangepast te worden, het vraagt om een andere manier van werken. Dit beeld komt terug in de Sectorvisie Administratiekantoren 8, waar kantoren aangeven dat zij ICT niet op orde hebben en de snelheid van ICT gedreven veranderingen binnen de top-3 van genoemde risicofactoren zien. Maar aan de andere kant wordt het benutten van de mogelijkheden die ICT biedt in de top-3 gezet van genoemde succesfactoren. Er wordt meer tijd gevraagd van een kantoor om zich bezig te houden met software. Ook is bekend dat veel kantoren worstelen met de keuzes rondom automatisering, waarbij ook de kosten een rol spelen. Als de respondenten het in deze tijd voor het zeggen hadden zou 83% meer investeren in ICT 9. Verder is men huiverig om de verkeerde keuzes te maken, niet wetende waar de ontwikkelingen precies naartoe gaan. Tenslotte biedt de technologische ontwikkeling nieuwe partijen de mogelijkheid toe te treden op de bestaande markt. Een sprekend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een online game Taxodus 11, waarbij de spelers voor grote internationals de meest voordelige fiscale route ontwikkelen. Ook komt er steeds meer intelligente software op de markt die het mogelijk maakt efficiënter te komen tot adviesmogelijkheden. Vanuit benchmarkgegevens of bijvoorbeeld parameters die aan klanten gekoppeld worden. 2.2 DE VRAAG NAAR ZEKERHEID EN KWALITEIT: HET VERTROUWEN STAAT CENTRAAL Inleiding Het onderscheid tussen accountants en andere administratief dienstverleners ligt van oudsher in het publieke belang dat zij dienen 12. Daartoe houdt de accountant zich aan de volgende fundamentele beginselen: a. professionaliteit; b. integriteit; c. objectiviteit; d. vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en e. vertrouwelijkheid 13. Hiermede wordt zekerheid geboden en dit valt of staat met het vertrouwen dat men in de aangeboden dienst en/of dienstverlener heeft.

6 6 Dit model is inmiddels niet meer vanzelfsprekend. Het laatste decennium worden de accountants geplaagd door negatieve publiciteit. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels het vertrouwen serieus is geschaad. Het belangrijke onderscheidend vermogen wordt hiermee geweld aangedaan. En zonder vertrouwen kun je ook geen zekerheid bieden. Onder zware druk van de politiek, maar ook van andere maatschappelijke groepen, tracht de beroepsorganisatie voor accountants, de NBA, onder andere door zelfregulering het tij te keren. In de woorden van minister Dijsselbloem: Integriteit en vertrouwen in accountants is cruciaal. Als dat weg is hebben ze geen functie meer 14. publieke taak is ons inmiddels ook door de wetgever opgelegd door ons een verantwoordelijke rol te geven in de WWFT (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en door uitbreiding van de aansprakelijkheid zoals die verankerd ligt in de AWB (algemene wet bestuursrecht). Tel daarbij op de vergaande samenwerking met de belastingdienst in het kader van Horizontaal Toezicht en het aanbieden van NOAB-verklaringen die naast de gevraagde accountantsverklaringen worden geaccepteerd (o.a. banken), dan kunnen we niet anders concluderen dat het al lang niet meer de vraag is of we een publieke taak hebben, maar hoe we aan onze publieke taak invulling gaan geven. Aan de andere kant zien we dat NOAB-kantoren steeds meer vertrouwen genieten bij belanghebbenden 15. Een groep die op dit vlak is gestart met een voorsprong. Immers, het is makkelijker vertrouwen te winnen zonder de ballast van een beladen verleden. Vertrouwen herwinnen nadat die eerst is geschaad, is lastiger. Maar, voorzichtigheid is geboden. We moeten lering trekken uit hetgeen de accountants overkomt. Vertrouwen vraagt om aanwezigheid van deskundigheid en integer handelen Integer handelen impliceert de aanwezigheid van een gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid, gedragen door een aanwezig gevoel van moraliteit 16. Zonder moraliteit geen beschaving zoals wij die in Nederland voor ogen hebben 17. Integriteit en het daarmee samenhangende vertrouwen zal leiden tot een duurzame samenleving. Dat is ons gezamenlijk belang. Het kwaliteitskeurmerk lid NOAB geniet steeds meer vertrouwen. Dit is niet uit de lucht komen vallen. Hier hebben we jaren aan gewerkt. Belanghebbenden vertrouwen op de deskundigheid en integriteit die het uitstraalt. Zetten we dit af tegen het product dat we leveren, betrouwbare cijfers waar anderen hun acties op afstemmen, dan kunnen we niet anders concluderen dat we onszelf daarmee een publieke taak hebben aangemeten. Die Integriteit is proactief nauwelijks te toetsen. NOAB heeft hier onderzoek naar gedaan, maar de geboden methoden zijn niet overtuigend toepasbaar voor onze doelgroep en doelstellingen 18. Integriteit is wel reactief te meten. Pas in situaties waar het handelen van derden een bedreiging vormt kan het optreden van het NOAB-lid zichtbaar worden. Aangezien integer handelen een gevoel voor de juiste normen en waarden veronderstelt, is het ondoenlijk om als NOAB vooraf garanties af te geven. Wat we wel kunnen doen is opleiden, voorlichten en een klankbord scheppen voor de leden 19. Integer handelen moet weliswaar vanzelfsprekend zijn, maar vooral moet duidelijk zijn binnen welke grenzen we dit als professionals aanwezig achten. Dit impliceert een normatief toetsingskader verwoord in eigen regelgeving Een dergelijk kader is dynamisch van aard. Het past zich aan de tijdgeest aan. Deskundigheid: verwachtingen en meetbaar maken Zonder integriteit geen vertrouwen. Maar al te vaak wordt vergeten dat deze beide tegelijk opgaan. Maar ook zonder deskundigheid geen vertrouwen. Het laatste decennium hebben we als NOAB grote stappen gezet om de deskundigheid steeds beter te verankeren, maar ook te borgen middels controles en het nemen van maatregelen zoals royeren uit het lidmaatschap. Dit heeft vertrouwen geschapen. Het keurmerk heeft daardoor sterk aan kracht gewonnen. Dit heeft geleid tot afspraken met belangheb-

7 7 benden zoals bijvoorbeeld banken en de belastingdienst. De geschapen verwachtingen zijn inmiddels hoog gespannen en dat maakt ons ook kwetsbaar. Dit vraagt om een herbezinning op de regels die we met elkaar hebben afgesproken, waaronder het educatiebeleid en de (her-)kwalificatieprocedure. Het deskundigheidsniveau (en daarmee ook het kwaliteitsniveau) dient transparant en meetbaar te zijn. Daarmee voorkomen we dat de verwachtingen van belanghebbenden niet aansluiten op het geboden kwaliteitsniveau. De verleiding De verleiding is om dan maar een pas op de plaats te maken, om ons verre te houden van nog meer verantwoordelijkheden. Dit is geen verstandige optie. Als dienstverlener dien je je diensten aan te passen aan de vraag van de markt en de markt vraagt nu eenmaal om meer vertrouwen 20. We kunnen er ons voordeel mee doen door de komende jaren enkele belangrijke stappen te zetten. Laten we het zien als een geboden kans. 2.3 NIEUWE BUSINESSMODELLEN: WANNEER BEN IK TOEKOMSTPROOF? Inleiding De meest gehoorde kreet van de afgelopen jaren is ongetwijfeld we moeten van inboeken naar adviseren. Echter, achter dit zinnetje schuilt een hele wereld. Veel artikelen staan vol met wijze woorden van zogeheten visionairs die vooral het probleem duiden, maar daarbij meestal ver van de werkvloer staan. We zien kantoren in de kopgroep die reeds in een transitie zitten, waarbij andere concepten van dienstverlening worden aangeboden. Aan de aanbodkant, vanuit de leveranciers, komen ook steeds meer oplossingen om nieuwe diensten aan te bieden. Dan komt daar nog het veelbesproken DNA van de branche bij. De mensen zouden conservatief zijn, weinig veranderingsgezind. Met een gebrek aan echt ondernemerschap en innovatieve ideeën. Uit onderzoek van de ING 21 blijkt dat van alle kantoren (respondenten) tweederde geen specifiek budget voor innovaties heeft. De waarheid zal hierin wel ergens in het midden liggen. Aan de andere kant vergt het natuurlijk ook heel wat om je van reactief naar proactief op te gaan stellen, van terugkijken naar vooruitkijken en van vakinhoudelijk naar klantinhoudelijk te gaan denken. Een ding is zeker, de branche en de markt zijn in beweging en de automatisering zal een steeds prominentere rol gaan spelen (zie 2.1). Waarbij stilzitten geen optie is, want de algemene stelling die gedeeld wordt in de branche is dat door ontwikkelingen als SBR en e-factureren van de dienstverlening aan de onderkant veel werk gaat verdwijnen en het inboeken grotendeels overbodig maakt. Wanneer de administratie al automatisch op kwalitatief hoog niveau is geboekt, dan verminderen de werkzaamheden bij het samenstellen van de jaarrekening eveneens sterk, aldus het visiedocument MKB Accountant. 22 Waar liggen de kansen? Klanten zijn niet bereid veel te betalen voor werkzaamheden die standaard worden. Kantoren moeten op zoek naar nieuwe vormen van dienstverlening. Bijvoorbeeld door het coördineren van de informatie-uitwisseling in de keten. Steeds meer klanten krijgen behoefte aan actuele informatie en analyses of andere managementrapportages. Door te weten wat er leeft bij de klant en meer naast de klant te staan, kan een kantoor toegevoegde waarde leveren door de cijfers op het juiste moment te interpreteren en te vertalen voor de klant. Het kantoor heeft immers zicht op de informatiestromen die samenkomen in de financiële administratie, zowel voor de klant als de betrokken externe partijen. Dit is ook het betoog van Ramón Wernsen tijdens de AccountancyNieuwsdag Hij spreekt over een financieel regisseur die van opdrachtgericht naar een relatiegerichte benadering beweegt en daarbij onderscheid maakt

8 8 tussen ondernemer en onderneming. Waarbij de aangifte en de jaarrekening een basis vormen voor een financieel plan richting de toekomst. Als spin in het web beschikt de financieel regisseur enerzijds over de benodigde IQ voor het financiële gedeelte van de onderneming en over de benodigde EQ 23 voor het leven van de ondernemer. De financieel regisseur acteert op het snijvlak van beide gebieden, ondersteund door een netwerk aan specialisten. De huidige tijd vraagt niet alleen om samenwerking binnen de branche maar om bredere samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld met softwareontwikkelaars, juridische adviesbureaus en andere specialisten 24. Nieuwe businessmodellen In het kader van nieuwe businessmodellen wordt er veel gesproken over de strategietermen operational excellence en customer intimacy 25. De eerste gaat over het werkproces binnen een kantoor. Dit zou zo min mogelijk tijd en aandacht moeten krijgen, doordat deze geoliede machine geoptimaliseerd is door automatisering. Een andere modeterm in dit kader is lean. Jeroen van Scheven geeft tijdens zijn presentatie op de AccountancyNieuwsdag 2014 aan dat het gaat om prestatieverbeteringen door het elimineren van bronnen van verlies in de processen binnen een kantoor. Verspilling (alle activiteiten die geen waarde opleveren voor de klant), variabiliteit (fluctuatie in kosten, kwaliteit, doorlooptijd in het proces) en rigiditeit (niet (kunnen) aanpassen van de organisatie op veranderingen in de klantwens). Bij customer intimacy gaat het om te weten wat er echt speelt bij je klant, de markt van de klant en wat de wensen zijn, zowel zakelijk als privé. Het inspelen op klantwensen vraagt om een nauwe samenwerking met de klant. Zo wordt meer inzage verkregen in waar de behoefte van de klant ligt 26. Vanuit die gedachte zou je naast een ondernemer kunnen staan en de rol als sparringpartner kunnen vervullen (lees: adviesuren). In het visiedocument MKB Accountant 27 is te lezen dat het kantoor een keuze zal moeten maken waar de focus komt te liggen door een strategisch plan op te stellen over zijn toekomstige marktpositie: welke positie neemt hij nu in, wat is de gewenste positie (o.a. wie zijn mijn klanten) en welke maatregelen zijn nodig om dit te realiseren? Als de keuze is gemaakt, dient het kantoor zich te richten op de inrichting van de vereiste werkprocessen in het kantoor (procesaansturing), de zorg voor de noodzakelijke kennis (scholing) en de wijze waarop dit omzet oplevert (verdienmodel). Rabobank spreekt in haar uitgave Cijfers en Trends in december 2014 over twee mogelijkheden. Kantoren kiezen voor een full service propositie of gaan zich specialiseren. Volgens de ING heeft een kantoor in basis de keuze uit drie opties 28 : de digicountant het dienstenhuis de specialist Bij een digicountant ligt het accent op digitalisering, het leveren van een beperkt aantal standaarddiensten en minimaliseren van de prijzen. Het klantencontact verloopt via internetportals met veel zelfbediening. De advisering is beperkt, de nadruk ligt op de digitalisering van alle bedrijfsprocessen met minimale personele inzet. Het dienstenhuis is een breed georiënteerd kantoor als een warenhuis. Er is sprake van een combinatie van standaarddiensten (procesgericht) en advies op maat (klantgericht). Het klantencontact is een mix van gedigitaliseerd en persoonlijk contact, aangevuld met zelfbediening. Het vereist een juiste samenstelling van het personeelsbestand, omdat in principe alle diensten verleend moeten kunnen worden. De laatste variant is de specialist, die maatwerk levert en gespecialiseerd is in één of enkele diensten voor een bepaalde niche van de markt. Het accent ligt vooral op persoonlijk klantcontact. Kennis die niet direct in huis is, wordt door netwerkpartners geleverd. Het stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de medewerkers en het vereist investeringen in databanken, vakliteratuur en netwerkrelaties. Als de niche economisch minder presteert of als er teveel specialisten komen, zorgt dat ook voor financiële kwetsbaarheid.

9 9 Om als kantoor de juiste informatiestromen te kunnen gebruiken (lees: vertalen naar dienstverlening), is een juiste inrichting van de processen essentieel. Vanuit het gekozen businessmodel van het kantoor dienen de informatiestromen (lees: processen) dit aan te sluiten op de behoefte van de klant. Voor veel kantoren betekent dit naast het maken van een strategisch plan ook het beschikbaar stellen van tijd en geld om de juiste processen in te richten. Het gevaar: de noodzaak van de verandering wordt nog niet gevoeld Administratie-belastingadvieskantoren hebben bij uitstek te maken met de veranderingen in administratie, boekhouding en aangifte als gevolg van digitalisering, automatisering en standaardisering. ING heeft samen met de NOAB een enquête 29 gehouden onder administratiebelastingadvieskantoren om te inventariseren hoe zij met veranderingen omgaan. Zeven op de tien kantoren heeft weliswaar een positief toekomstbeeld, maar slechts een kwart heeft een duidelijke strategie geformuleerd. Het bepalen van een strategie en vooral die met medewerkers delen, helpt juist bij het bereiken van doelen. De doorgevoerde aanpassingen zijn dan ook beperkt en gaan niet ver genoeg. Zo werkt nog meer dan de helft van de kantoren met hetzelfde (type) personeel, terwijl juist commerciëler en hoger opgeleid personeel nodig is. Daarnaast zijn door weinigen aanpassingen in de eigen ICT doorgevoerd of gepland. De noodzaak om te veranderen lijkt nog onvoldoende gevoeld te worden. Daarnaast blijkt dat kantoren over het algemeen weinig doorlopend persoonlijk contact hebben met hun klanten. De helft van de onderzochte kantoren heeft maximaal vier keer per jaar persoonlijk contact met de klanten 30. Marktontwikkeling: structurele omzetdaling zet door 31 De omzet van accountants, belastingadviseurs en administratieve dienstverleners daalde in 2014 met 3 procent ten opzichte van een jaar eerder 32. Hiermee komt het omzetniveau van deze branche op een nieuw dieptepunt. Terwijl de meeste branches in de zakelijke dienstverlening weer lichtpuntjes zien sinds de economische crisis, blijft accountancy omzet verliezen. Daarentegen laat de kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening van het CBS (maart 2015) zien dat de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal van 2015 met 1,7% is gestegen. De omzet in de administratie- en accountancybranche is de afgelopen jaren door de mindere economische situatie en een aantal structurele factoren gekrompen. Digitalisering, automatisering en standaardisering zorgen voor efficiënter werken en drukken onverminderd het volume in de administratie- en samenstelpraktijk. Sinds 2009 is het volume met bijna 10% gekrompen. De economische groei trekt in 2015 verder aan, waardoor meer ruimte voor advisering ontstaat. Dit kan niet volledig voorkomen dat de markt verder afkalft. Het blijft bij de huidige verhoudingen lastig klanten voldoende te laten betalen voor extra adviesdiensten. Uitbreiding van advisering is dus maar een gedeeltelijk antwoord op de structurele krimp. Voor heel 2015 wordt een verdere lichte omzetdaling van 0,5% verwacht. De tarieven in de administratie- en accountancybranche zijn sinds het begin van de economische crisis blijven stijgen, echter minder dan de inflatie. In 2014 is voor het eerst sprake van een daling. Met name de prijzen van financiële controles liggen lager dan een jaar eerder. In de eerste helft van 2014 was het tarief gemiddeld 4% lager dan in dezelfde periode in De concurrentie voor wettelijke controles blijft scherp, maar ook voor samenstellingsopdrachten wordt stevig geconcurreerd. De tarieven voor advies laten dit jaar wel een minieme stijging zien. De prijzen voor fiscale werkzaamheden dalen daarentegen. De prijzen staan onder druk door een afname van de vraag, toenemende concurrentie en de focus van klanten op kostenreductie. De prijsontwikkeling van financiële audits en advisering ligt het meest onder vuur, terwijl de prijsontwikkeling van boekhoudkundige dienstverlening redelijk op peil blijft.

10 10 De trend is echter wel dat de vraag naar boekhoudkundige en administratieve dienstverlening al jaren afneemt. Voortschrijdende automatisering heeft een deel van het werk binnen de accountancy zoals het verzorgen van de boekhouding en het samenstellen van de jaarrekening, veranderd. Het zijn met name de grote bedrijven die hun omzet voortdurend zien dalen. Op 1 januari 2014 waren er in Nederland bijna bedrijven actief in de accountancy, 19 procent meer dan in Door de groei van het aantal bedrijven bij een voortdurende afname van de omzet neemt de concurrentiedruk toe. De groei van het aantal bedrijven vindt vooral plaats bij de kleinere bedrijven, bedrijven met minder dan 10 werkzame personen (o.a. zzp ers). Volgens de Rabobank is deze groep veelal gespecialiseerd en hoogopgeleid 33. vernieuwers heeft ook meer plannen om de diensten de komende twee jaar uit te breiden. Volgens de Rabobank zijn nieuwe vormen van dienstverlening zelfs een voorwaarde om de omzet op niveau te houden 36. Opvallend is dat bijna alle kantoren aangeven dat innovatie belangrijk is voor de branche maar dat er weinig kantoren zijn zijn die daar een specifiek budget voor hebben. Prijsmodel gaat veranderen Op dit moment kennen we grofweg twee prijsmodellen in de markt: uren factureren en een vaste maandprijs (abonnement), eventueel een combinatie van beide. Veel kantoren denken dat dit in de toekomst gaat veranderen. Uit de AccountancyScan van Afas blijkt dat 75% van de respondenten denkt dat uren schrijven niet meer de basis zal zijn van het verdienmodel in de toekomst. Daarnaast denkt ruim 70% dat - in meer bredere zin- de manier waarop kantoren zaken doen snel zal gaan veranderen. Ook zien de kantoren dat andere competenties nodig zijn richting de toekomst om succesvol in te spelen op de klantwensen 34. Adviesvaardigheden, commerciële vaardigheden en ICT kennis scoren hierbij de eerste drie plaatsen, gevolgd door vaktechnische kennis. Innovatie lijkt te lonen Een deel van de kantoren is de afgelopen jaren al aan de slag gegaan met veranderen. Zij zijn bijvoorbeeld nieuwe diensten gaan aanbieden, waaronder data-analyse, benchmarking, pensioenadvies, krediet rating, strategisch advies en verzekeringsadvies. Uit onderzoek blijkt dat de groep die de afgelopen 3 jaar nieuwe diensten heeft toegevoegd een grotere stijging ziet in de omzetontwikkeling op het gebied van adviesdiensten (56% vs. 34%) 35. De groep

11 11 3 VAN VISIE NAAR ACTIE 3.1 AUTOMATISERING Inleiding De ontwikkelingen die beschreven staan bij het omgevingsbeeld hebben vooral gevolgen voor de interne organisatie: automatisering, kwaliteitsborging en nieuwe businessmodellen. Deze onderwerpen hebben onderling een sterke verbondenheid met elkaar. In dit hoofdstuk volgen de te nemen acties als antwoord op de hierboven genoemde ontwikkelingen. Het vorige beleidsplan was sterk gericht op de belangenbehartiging. Lobby en het maken van zogeheten extern bindende afspraken stonden centraal om de onderscheidende positie van de aangesloten kantoren te vergroten. Sinds enige tijd kent NOAB een eigen lobbyplan. Met diverse onderdelen, waaronder een praktische belangenbehartiging op thema s die het aangesloten kantoor direct raken. Dit zal ook de koers in de belangenbehartiging zijn de komende periode. Een punt dat sterk verbeterd is in de afgelopen jaren is de communicatie vanuit NOAB. Het blijven communiceren over de belangenbehartiging van NOAB en de diensten voor aangesloten kantoren is van groot belang om leden zich te laten herkennen in het lidmaatschap en ook op deze wijze de toegevoegde waarde ervan te ervaren. Tegelijkertijd geeft dit de gewenste profilering naar buiten toe. Deze en andere communicatie-onderwerpen komen aan bod bij de herziening van het huidige communicatieplan dat volgt op het definitieve beleidsplan. Daarin komen ook zaken als naamsbekendheid en andere onderwerpen rondom profilering van NOAB aan de orde. De uiteindelijke vertaling van de hieronder genoemde actieplannen gebeurt in de jaarlijkse operationele plannen, met daarin de concrete doelen voor dat betreffende jaar. Het referentiekader voor die jaarlijkse plannen, is het uiteindelijke beleidsplan en het voortschrijdend inzicht (lees: aanpassing) naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen (jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan). NOAB heeft altijd het uitgangspunt gehad om als branchevereniging geen software-advies en diensten rondom automatisering aan te bieden. Dit was vanuit de achtergrond van onafhankelijkheid en werd als niet passend gezien in relatie tot de missie van de vereniging. De laatste jaren zijn er tal van ontwikkelingen die reden geven om bovenstaande uitgangspunten te herijken. Automatisering neemt inmiddels een centrale rol in binnen de aangesloten kantoren en vormt zelfs een van de belangrijkste kansen en bedreigingen, zo blijkt uit onderzoek in de achterban. Ook komt het onderwerp prominent naar voren als strategische optie uit een interne SWOT-analyse 37. Verder is bekend dat veel kantoren worstelen met de keuzes rondom automatisering, waarbij ook de kosten een rol spelen. Ook is men voorzichtig om verkeerde keuzes te maken, niet wetende waar de ontwikkelingen precies naartoe gaan. Het doel van onderstaande acties is te komen tot vergaande ict-ontzorging, kostenbesparing en een onderscheidende positie door afspraken met uitvragende partijen zoals banken en overheid. Maar ook om individuele ondersteuning te bieden aan kantoren omtrent ICT-vraagstukken. > ICT-ontzorging: NOAB software? Dit concept zou kunnen bestaan uit verschillende scenario s. Van het maken van prijsafspraken (inkoopvoordelen) tot het faciliteren van een geheel eigen NOABsoftwarepakket in de cloud. Bij de eigen NOAB-software zou de basis de zogeheten best of breed 38 kunnen zijn. Middels bijvoorbeeld white labelling, met daarin de door NOAB-kantoren meest gebruikte softwareoplossingen (van samenstellen tot rapportage, van fiscaal tot prognosesoftware).

12 12 De mogelijke kostenbesparing is niet alleen de doelstelling. Het gaat ook om ict-ontzorging in algemene zin, met betrekking tot bijvoorbeeld updates en een eerstelijns helpdesk. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om meer afspraken met uitvragende partijen (banken, overheid etc.) te maken. Op basis van de NOAB-standaard, met eigen NOAB-certificaten, gebruik makend van de SBR en RGS mogelijkheden en de integratie van werkprogramma s uit het NOAB kwaliteitshandboek. Dit zijn een paar voorbeelden waaraan gedacht kan worden in dit kader. volle automatiseringsslag hebben gemaakt (zogeheten best practices ), hun verhaal doen en discussiëren met NOAB-leden. Verder zal NOAB op dit gebied veel aan kennisoverdracht doen. Er wordt veel over het onderwerp geschreven. NOAB kan een speciaal gedeelte van het kenniscentrum inrichten met informatie hierover. Artikelen, achtergronden, stappenplannen etc. kunnen hierop geplaatst worden. Een nadere definitie van de invulling (de verschillende scenario s), onderzoek in de achterban (draagvlak in relatie tot de diverse scenario s) en een technisch- en financieel haalbaarheidsonderzoek zijn nodig voor verdere uitwerking van dit plan. Tenslotte moet er een reële exit-mogelijkheid komen voor leden die niet langer aan het concept willen deelnemen of stoppen met het NOABlidmaatschap. > ICT-vraagstukken: begeleiding op maat Als alternatief of voor kantoren die niet aan bovenstaand concept willen deelnemen, kan de mogelijkheid worden geboden tot begeleiding op het gebied van automatisering. Wat zijn de doelstellingen van het kantoor op ICT-gebied en welke keuzes hebben zij hierin? Dat zijn enkele vragen waar een antwoord op gezocht wordt in dit traject. Op deze manier kan een kantoor hulp krijgen van een team specialisten op het gebied van automatisering in de administratie- en accountancybranche. > Voorlichting en educatie In het verlengde van bovenstaande zal NOAB een rol vervullen op het gebied van kennis en informatievoorziening. Allereerst door cursussen en opleidingen op te nemen in het aanbod. Tevens kan NOAB op diverse momenten sprekers uitnodigen. Bijvoorbeeld op de afdelingsvergadering, NOAB Ledendag of tijdens een themabijeenkomst. Hierbij kunnen specialisten of kantoren die een succes- > Kantorenoverleg en discussie Ook zal NOAB faciliteren in de discussie omtrent automatiseringsvraagstukken. Rondetafelgesprekken, een denktankbijeenkomst, of discussie via een kantorenoverleg. Online biedt dit natuurlijk ook veel kansen. Bijvoorbeeld via Linkedin of fora. > Samenwerking NOAB als spin in het web, als netwerkorganisatie met de focus op samenwerking. Samenwerking met traditionele softwarepartijen en leveranciers van diverse softwaretools. De belangen kunnen op veel fronten behartigd worden door een directe, sterke relatie met de softwarepartijen. Niet alleen voor zaken zoals het integreren van het NOAB-kwaliteitshandboek, maar ook voor algemene marktontwikkelingen en informatie hierover te ontsluiten. Hoe kijken de softwarepartijen aan tegen bepaalde ontwikkelingen en hoe gaan zij hierop anticiperen. Wat is daarbij mogelijk voor NOAB-leden? Dit kan tot afspraken leiden die voor NOAB-leden gelden en nieuwe kansen en mogelijkheden bieden. > Tools en pilots Steeds meer software komt op de markt om processen te stroomlijnen, om zo de gewenste operational excellence te bereiken. Samenwerking zoals hierboven beschreven is van belang om NOAB-kantoren in dit kader voorop te laten lopen. Ketentests en pilots kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden, ook in combinatie met nieuwe businessmodellen.

13 13 NOAB zal faciliteren in bovengenoemde zaken en actief pilots starten op diverse gebieden om hiermee ervaring op te doen en best practices te creëren. op vakgerelateerd gedrag en dient zowel bij de eerste kwalificatie als bij de periodieke herkwalificatie te worden overlegd. 3.2 KWALITEITSBORGING Vanuit de eerder beschreven visie is het doel om een krachtige vertrouwenspositie te verwerven door het bewust uitdragen (lees: profileren) van maatschappelijke verantwoordelijkheid 39. Maak dit transparant en meetbaar door zelfregulering op het gebied van deskundigheid en integriteit. En laat zien dat je het als NOAB serieus meent door het nemen van strenge, maar rechtvaardige maatregelen en sancties. Dit is ook van belang met het oog op de belangenbehartiging van de leden in dit kader. Bij externe partijen zoals banken en overheid moet op het netvlies staan wat de kwaliteitsborging van NOAB inhoudt, welke zekerheid kan worden geboden en wat dit kan betekenen voor de samenwerking met deze partijen. Onderstaande acties vormen een nadere uitwerking. INTEGRITEIT > Nieuwe beroepscode met verklaring Zoals eerder gesteld is de aanwezigheid van integriteit vooraf moeilijk te toetsen. Dat wil niet zeggen dat we hier geen maatregelen kunnen treffen. Het integer en ethisch handelen zal normatief verwoord worden in een nieuw op te zetten beroepscode. Anders dan nu zal ieder lid expliciet gevraagd worden de code na te leven en dit middels een handtekening te accorderen. Deze verklaring omtrent ethisch gedrag dient ook te worden afgegeven door vennoten en mede-eigenaren. Dit heeft voornamelijk tot doel om bewustwording te creëren. > Verklaring omtrent gedrag Daarnaast zal ieder lid bij toelating een door de overheid uit te geven verklaring omtrent gedrag dienen te overleggen. Ook dit strekt zich uit naar vennoten en medeeigenaren. Deze verklaring dient specifiek gericht te zijn > Kantorenoverleg praktijkdilemma s en kenniscentrum NOAB als organisatie geeft invulling aan haar gidsfunctie door het organiseren van discussiebijeenkomsten waarbij dilemma s en adviezen kunnen worden gedeeld. Dit kan middels kantorenoverleg. Het kenniscentrum vormt de bron waar informatie over praktijkdilemma s en richtlijnen toegankelijk is. > Aanscherping Tuchtrechtspraak en sancties Een belangrijke rol is weggelegd voor onze tuchtrechtspraak. Het Tuchtcollege zal in voorkomende gevallen richting geven aan hoe integriteit in de praktijk handen en voeten dient te krijgen. Om het Tuchtcollege afdoende middelen te geven is de nieuwe hierboven genoemde beroepscode noodzakelijk. Maar daarnaast vraagt ook het Tuchtreglement zelf om herziening. Met name meer sturing op de te nemen sancties is gewenst. > Vertrouwenspersoon Belangrijk is dat de aangesloten leden niet het gevoel krijgen dat ze loslopend wild zijn. NOAB is er op de eerste plaats voor hen. Een veilige thuishaven kan geschapen worden door het instellen van een vertrouwenspersoon. Leden kunnen de vertrouwenspersoon raadplegen bij ethische dilemma s en vragen om advies in deze. De reikwijdte van de vertrouwelijkheid dient duidelijk in een reglement te worden omschreven. DESKUNDIGHEID > Toetsen op aanwezige actuele kennis Om de aanwezige deskundigheid beter meetbaar te maken voldoet ons huidige instrumentarium niet. Zo zijn bijvoorbeeld de toelatingseisen van minimumniveau Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) en Praktijkdiploma Belastingrecht (PDB) niet representatief en doet het geen

14 14 recht aan het daadwerkelijk aanwezig niveau van deskundigheid. Het daadwerkelijk aanwezig niveau volgt uit de het (her)kwalificatieonderzoek met de daarbij gebruikte checklisten. In de praktijk blijkt dat met name bij fiscale zaken de actualiteit van kennis cruciaal is om goede kwaliteit te kunnen leveren. Om de aanwezige fiscale kennis voor belanghebbenden transparant en meetbaar te laten zijn, voldoet ons huidige kwalificatieonderzoek met een herkwalificatie om de vijf jaar niet. Het onderzoek spitst zich op dit moment voornamelijk toe op dossiervorming, de jaarrekening, zaken zoals toepassing van de WWFT en nagenoeg niet inhoudelijk op fiscale zaken. Optie 1: Periodieke fiscale schriftelijke toets Om de aanwezigheid van actuele kennis en het vereiste niveau meetbaar te maken is het wenselijk om elk kantoor bij toelating een fiscale toets op actuele kennis te laten afleggen en periodiek (eens per twee jaar) een vervolgtoets. Dit in combinatie met het huidige vijfjaarlijkse herkwalificatieonderzoek. Optie 2: Uitbreiden (her)kwalificatieonderzoek Het is wenselijk om de fiscale werkzaamheden beter in het (her)kwalificatieonderzoek te gaan betrekken. Gedacht wordt aan een toetsing eens in de drie jaar. Dit kan middels een verdieping van het huidige onderzoek of door een apart extra onderzoek dat uitsluitend gericht is op de fiscale werkzaamheden. Door de periode te verkorten van vijf naar drie jaar (voor beide kantoortoetsingen) wordt de actualiteit beter gegarandeerd en worden eventuele andere tekortkomingen tijdiger gesignaleerd. > Verplichte educatiebijeenkomsten Er bestaan gerede twijfels of het huidige stelsel van pepunten voldoende zekerheid en vertrouwen geeft. 32 punten in twee jaar impliceert 5 studiebijeenkomsten in twee jaar tijd. De vraag is gerechtvaardigd of dit voldoende is om de noodzakelijke kennis te vergaren en actueel te houden. Het hoger leggen van de lat ligt dan ook voor de hand. Maar het simpel verhogen van het aantal vereiste punten is te kort door de bocht. Er zijn een aantal zaken die de revue passeren waarvan het gros onder ons van mening is dat ieder kantoor er kennis van dient te nemen. Het is daarom te verkiezen om dergelijke informatie aan te bieden in studiebijeenkomsten die verplicht gevolgd dienen te worden. Maximering is hier gewenst. Te denken is aan bijvoorbeeld maximaal twee per jaar. Daarnaast is te overwegen deze tegen gereduceerd tarief aan te bieden. Tevens gaat, om de kwaliteitsgedachte een extra impuls te geven, de voorkeur uit naar een éénjaarscyclus in de pe-telling ter vervanging van de huidige tweejaarscyclus. Daarmee wordt de actualiteit van kennis beter gegarandeerd. > Voorlichting en belangenbehartiging via vaktechnisch bureau Naast educatie is voorlichting een andere manier om deskundigheid te vergroten. In dit kader kan een uitbreiding van de samenwerking tussen NOAB en bijvoorbeeld de leden van de NOAB Adviesgroep uitkomst bieden. Deze samenwerking zou het karakter moeten krijgen van een vaktechnisch bureau. In het verlengde van de NOAB-helpdesk zou dit bureau vaktechnische memo s en modellen ontwikkelen, achtergrondartikelen schrijven en dienen als een laagdrempelige vraagbaak voor leden. Daarnaast kunnen adviesgroepleden een grote rol spelen in de belangenbehartiging van NOAB. Als kennispartner vanuit NOAB. Dit kan zowel schriftelijk in de vorm van een position paper bijvoorbeeld of door afvaardiging in een commissie. Ook hebben zij een belangrijke signaalfunctie door het actief melden van zaken die van belang zijn voor de positie van de aangesloten kantoren. Hier kan NOAB vervolgens op inspelen.

15 NIEUWE BUSINESSMODELLEN Inleiding NOAB ziet net als haar leden de markt veranderen en wil haar aangesloten kantoren helpen klaar te zijn voor de toekomst. Hieronder volgt een verdere uiteenzetting van manieren waarop dat ingevuld zou kunnen worden. Het doel van onderstaande acties is om de onderscheidende positie van de aangesloten kantoren richting de toekomst te waarborgen door vanuit de zogeheten gidsfunctie van NOAB de achterban voor te bereiden op en te ondersteunen in de trends en ontwikkelingen van de veranderende markt in vraag, behoefte en manier van zakendoen. > Strategische verbetertrajecten Hierbij kan gedacht worden aan individuele begeleiding of in groepsverband. De inzet is om op diverse bedrijfsonderdelen te verbeteren met als doel efficiency en omzetvergroting. Dit gebeurt onder intensieve begeleiding van specialisten, waarbij cruciale bedrijfsonderdelen intensief worden doorgelicht. Naast de groepsgewijze aanpak is het ook mogelijk om individuele begeleidingstrajecten aan te bieden. Daarbij kunnen dezelfde of meer kantoorspecifieke uitgangspunten gelden. > Kantorenoverleg en discussie, tools en pilots en samenwerking Deze onderwerpen kan NOAB inzetten op dezelfde manier als beschreven bij het onderdeel automatisering, zoals het faciliteren van de discussie op dit gebied. Aanvullingen ten opzichte van het beschrevene bij 3.1: Ter ondersteuning van nieuwe businessmodellen komen er steeds meer tools op de markt. Zoals eerder beschreven betreffen dit vaak softwareoplossingen. Quick scans voor de diverse bedrijfsonderdelen, intelligente software die parameters van een ondernemer koppelt aan adviesgebieden, financiële planning tot aan benchmarktools en andere softwareoplossingen. Ook op het gebied van de klant zijn dit soort zaken mogelijk. Niet alleen binnen een CRM pakket, maar ook op het gebied van klanttevredenheid en dienstenontwikkeling. In het kader van samenwerking kunnen kansen ontstaan door contact te zoeken met andere branches en koepelorganisaties, ook buiten de administratie- en accountancybranche. Deze vorm van belangenbehartiging heeft ook een directe relatie met nieuwe businessmodellen, omdat de contacten mogelijke kansen opleveren voor samenwerkingen en tot afspraken kunnen leiden voor de aangesloten leden. > Educatie en voorlichting Deze onderwerpen kan NOAB inzetten op dezelfde manier als beschreven bij 3.1, zoals sprekers en kennisoverdracht via het NOAB Kenniscentrum. Bij educatie valt specifiek te denken aan: strategische heroriëntatie, het ontwikkelen van businessmodellen, klantgericht denken en handelen, communicatieve en sociale vaardigheden en adviesvaardigheden.

16 16 4 SLOTWOORD De titel van dit conceptbeleidsplan Wie A zegt, moet ook B zeggen gaat naast vooruitkijken vooral over het durven zetten van vervolgstappen. Met en vanuit vertrouwen bouwen aan meer vertrouwen. Omdat het nodig is, de markt vraagt erom. Daarnaast verandert de manier van zakendoen. Letterlijk en figuurlijk. Automatisering neemt een centrale positie in en de dienstverlening is aan het veranderen. Ook daarin moeten stappen worden gezet. vertrouwen dat wordt gesteld in het kwaliteitskeurmerk. Door lidmaatschapseisen te toetsen, meetbaar te maken en te handhaven, en waar nodig uit te breiden ten behoeve van de zekerheid die nodig is voor het verkregen vertrouwen van andere partijen. Dit leidt tot kansen voor de aangesloten kantoren, ook op het gebied van automatisering en nieuwe businessmodellen bijvoorbeeld. Een ding is zeker, het belang voor de leden staat altijd voorop. Ook bij de keuzes die NOAB maakt en het commitment die zij vraagt van haar leden. De subtitel vult aan met woorden als bewust keuzes maken, commitment en doorpakken. Geen loze kreten wat NOAB betreft. Sterker nog, het zijn voorwaarden om daar te komen waar we naar toe willen: een sterke concurrentiepositie. Aangesloten kantoren bij NOAB geven hun commitment aan het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde vereisten. Dat moet een bewuste keuze zijn. Net zoals de keuze van NOAB om door te pakken in het Betrokkenheid bindt ons als leden van de vereniging. Een betrokkenheid die voor iedereen anders beleefd en ingevuld wordt. Betrokkenheid is nodig, want samen staan we sterk. NOAB is ervan overtuigd dat met bovenstaande uitgangspunten de aangesloten leden - en daarmee NOAB als brancheorganisatie- vanuit een onderscheidende positie en met vertrouwen van betrokken partijen de toekomst positief tegemoet kunnen zien.

17 17 5 SAMENVATTING De doelstelling van NOAB als branchevereniging is om een onderscheidende positie voor de aangesloten kantoren te creëren en hun concurrentiepositie te versterken. Deze toevoegde waarde komt door inzet van effectieve belangenbehartiging, een sterke dienstverlening en het borgen en uitdragen van het kwaliteitskeurmerk. NOAB richt zich op alle kantoren binnen de administratieffiscale dienstverlening die zich willen en kunnen conformeren aan de lidmaatschapsvereisten. De afgelopen jaren heeft de primaire focus gelegen op de belangenbehartiging, in de vorm van lobby en het maken van zogeheten extern bindende afspraken. Voor de komende jaren ligt het accent anders. Belangenbehartiging blijft zeker een belangrijk onderdeel, maar het toekomstbestendig maken van het kantoor speelt een minstens zo belangrijke rol. Vanuit de visie van NOAB zijn de belangrijkste thema s voor de komende jaren automatisering, kwaliteitsborging en nieuwe businessmodellen. De beoogde doelen van de acties (strategie) in dit plan als antwoord op de visie: Automatisering: te komen tot vergaande ict-ontzorging, kostenbesparing en een onderscheidende positie door afspraken met uitvragende partijen zoals banken en overheid. Maar ook om individuele ondersteuning te bieden aan kantoren omtrent ICT-vraagstukken. Kwaliteitsborging: om een krachtige vertrouwenspositie te verwerven door het bewust uitdragen (lees: profileren) van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maak dit transparant en meetbaar door zelfregulering op het gebied van deskundigheid en integriteit. En laat zien dat je het als NOAB serieus meent door het nemen van strenge, maar rechtvaardige maatregelen en sancties. Dit is ook van belang met het oog op de belangenbehartiging van de leden in dit kader. Bij externe partijen zoals banken en overheid moet op het netvlies staan wat de kwaliteitsborging van NOAB inhoudt, welke zekerheid kan worden geboden en wat dit kan betekenen voor de samenwerking met deze partijen. Nieuwe businessmodellen: om de onderscheidende positie van de aangesloten kantoren richting de toekomst te waarborgen door vanuit de zogeheten gidsfunctie de achterban voor te bereiden op en te ondersteunen in de trends en ontwikkelingen van de veranderende markt in vraag, behoefte en manier van zakendoen. Deze thema s zijn uitgewerkt in een actieplan, met onder andere dienstverlening rondom ICT-ontzorging, voorlichting en educatie en samenwerkingen op het gebied van automatisering. Met betrekking tot kwaliteitsborging zijn ideeën uitgewerkt met bijvoorbeeld nieuwe gedragscodes, een vertrouwenspersoon en aanscherping van de tuchtrechtspraak en het kwalificatieonderzoek. Voor het onderwerp nieuwe businessmodellen zijn onder meer plannen voor een concept waarin kantoren intensief begeleid worden om betere resultaten te boeken, naast bijvoorbeeld voorlichting en pilots. De titel van dit conceptbeleidsplan richt zich ook rechtstreeks tot de aangesloten kantoren. Zij zijn bewust lid geworden van NOAB en geven ook hun commitment aan het lidmaatschap en de daaraan gekoppelde vereisten. Tenslotte, dit conceptplan gaat over keuzes maken, commitment en doorpakken. Dit vraagt inzet en betrokkenheid van alle partijen. Waarbij het commitment een bewuste keuze moet zijn, met als doelstelling om verder te komen, om samen vervolgstappen te zetten. Klaar voor de toekomst.

18 18 Voetnoten 1 Een cloud dienst heeft vaak de vorm van een webapplicatie waarmee gebruikers hun persoonlijke data op het internet kunnen plaatsen en bewerken. 2 Een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, stelsel van afspraken tussen e-facturatienetwerken en softwareleveranciers. 3 Universal Business Language: Een gemeenschappelijke XML bibliotheek met bedrijfsdocumenten (inkoop orders, facturen, etc.). UBL 2.0 is door de Nederlandse overheid gekozen als standaard op het gebied van efactureren. 4 Berichtgeving GBned 27 oktober Assurance: het verschaffen van zekerheid over informatie door een neutrale partij, om het vertrouwen bij de gebruikers van die informatie te versterken. 6 Zeker-OnLine is een onafhankelijk keurmerk (betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit) voor online administratieve diensten. 7 Trends en ontwikkelingen Rabobank, december Sectorvisie Administratiekantoren 2013, ING Economisch Bureau en NOAB 9 Accountancymonitor januari Accountancymonitor januari Zie ook 12 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA): Inleiding: Overwegende dat het onderscheidend kenmerk van het accountantsberoep is de verantwoordelijkheid te handelen in het algemeen belang. 13 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA): Artikel 2: Teneinde invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als accountant om te handelen in het algemeen belang, houdt de accountant zich aan de volgende fundamentele beginselen: a. professionaliteit; b. integriteit; c. objectiviteit; d. vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en e. vertrouwelijkheid. 14 Dijsselbloem overweegt strengere wetgeving accountancy. Tijdens het wekelijks gesprek bij RTL Z 13 mei Voorbeelden zijn het toenemend gelijkschakelen van een verklaring door een NOAB-lid aan een accountantsverklaring en de samenwerking met de belastingdienst op bijvoorbeeld het uitzetten van Horizontaal Toezicht. 16 Je bent integer indien wat je doet of nalaat overeenkomt met daarvoor geldende normen, waarden en regels (Rohr, Henry Sturman in zijn artikel Moraliteit en Libertarisme: Moraliteit is een menselijke emotie met betrekking tot het goed- af afkeuren van intermenselijke gedragingen. Op basis van inzichten kunnen mensen tot een verandering van morele gevoelens komen. In verband met de wenselijkheid van een harmonieuze en leefbare samenleving is het van groot belang om ernaar te streven dat de algemene morele ideeën van mensen met elkaar overeenkomen. 18 O.a. Onderhoud met en advies uitgebracht door Full Finance Consultants in samenwerking met DilemmaManager. Zie ook Toepassen soft controls: balanceren tussen wens en werkelijkheid (scriptie uit 2012 aan de Vrije Universiteit Amsterdam). 19 Voorbeeld van een veilig kader is het kunnen raadplegen van een vertrouwenspersoon 20 Een recent en duidelijk voorbeeld is de vraag van kredietverstrekkers en de rol die ze de intermediair willen toedichten. 21 Sectorvisie Accountantskantoren ING, oktober Visiedocument MKB Accountant NBA, maart Intelligentie die is toegespitst op het begrijpen van en kunnen omgaan met gevoelens en emoties, zowel die van de ander als die van zichzelf. 24 Rabobank Cijfers en Trends, december Focus bij Operational Excellence is het dusdanig inrichten van de processen dat de producten en diensten voor een zo laag mogelijke prijs geleverd kunnen worden maar waarbij wél voldaan wordt aan de eisen van de klant. Bij een customer intimacy strategie gaat het om het opbouwen van een vertrouwensband met je klanten, zodat je weet wat er speelt bij je klant en je daarop kunt anticiperen. 26 Rabobank Cijfers en Trends, december Visiedocument MKB Accountant NBA, maart Sectorvisie Accountantskantoren ING, oktober Sectorvisie administratiekantoren, Economisch Bureau ING in samenwerking met NOAB. 30 Onderzoek Extendum-ING Economisch Bureau. 31 Kwartaalbericht ING Economisch Bureau (Q4-2014). 32 Nieuwsbrief Zakelijke Dienstverlening CBS (december 2014). 33 Rabobank Cijfers en Trends, december Onderzoek Extendum-ING Economisch Bureau. 35 Onderzoek Extendum-ING Economisch Bureau. 36 Cijfers en Trends Rabobank, december Analyse van sterken, zwakten, kansen en bedreigingen. 38 Softwaresysteem bestaande uit modules van verschillende, gespecialiseerde leveranciers. 39 De maatschappelijke verantwoordelijkheid is reeds ingezet door de wetgever zelf middels de WWFT (wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme), maar ook door samenwerking in het kader van Horizontaal Toezicht.

19

20 Postbus CL s Hertogenbosch Rompertdreef ED s Hertogenbosch Telefoon (073)

Meerjaren projectplan Commissie MKB

Meerjaren projectplan Commissie MKB Meerjaren projectplan Commissie MKB Maart 2017 1 Digitalisering biedt kansen Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in rap tempo toe. ERP-systemen en dashboarding

Nadere informatie

Welkom bij: Lean management in de praktijk van Gjald Accountants

Welkom bij: Lean management in de praktijk van Gjald Accountants Welkom bij: Lean management in de praktijk van Gjald Accountants 7 november 2013 Wie is Gjald? Gjald is een dienstverlener met twee disciplines: > Accountancy > Business consultancy gericht op het innoveren

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Er wordt veel geschreven over de jaarrekening. Zo zou het document achterhaald zijn, is er geen vraag naar, is het geschiedschrijving en levert het beperkte

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing. orm. Jaarreken. Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing orm Jaarreken Vergunningen DUURZAAM ONDERNEMEN IN HET MKB DAAROM EEN ACCOUNTANT Duurzaam ondernemen in het mkb Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is niet alleen een thema

Nadere informatie

ACCOUNTING CONNECTED

ACCOUNTING CONNECTED ACCOUNTING CONNECTED SINDS 1983 MINOX VERBINDT Minox faciliteert en optimaliseert de samenwerking tussen accountant en ondernemer Met meer dan dertig jaar ervaring kent Minox de branche van accountants

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

5 REDENEN DE ACCOUNTANT VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN. Accountancy WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR ACCOUNTANTS

5 REDENEN DE ACCOUNTANT VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN. Accountancy WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR ACCOUNTANTS Accountancy DE VAN MORGEN ANDERS COMMUNICEREN 5 REDENEN WAAROM WERKEN IN DE CLOUD VOORDEEL BIEDT VOOR S CONCURRENTIEVOORSPRONG VOOR DE ADVISERENDE Accountancy Er wordt veel over geschreven: de veranderende

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent

SBR en RGS aan de bron. Rob Aengenent SBR en RGS aan de bron Rob Aengenent RGS Referentie Grootboek Schema een samenwerking van marktpartijen versie 1.1 status RGS & SBR biedt een praktisch mechanisme om SBR in de administratie (grootboekrekeningen)

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact

De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB. Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact De Exact MKB Cloud Barometer: Kansen in de Cloud voor het MKB Peter Vermeulen Pb7 Research i.o.v. Exact Veldwerk Doel van de Exact MKB Cloud Barometer Hoeveel waarde haalt het MKB uit de cloud? Hoe kunnen

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Status van Portalen, Wilko Stronks

Status van Portalen, Wilko Stronks Status van Portalen, SBR en RGS Wilko Stronks status SBR, RGS en Portalen SBR waar staan we anno 2014? solide standaard voor digitale rapportage naar Belastingdienst, KvK, CBS en Banken digitale rapportage

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

EXACT LIVE De accountant of het administratiekantoor; dé strategische partner van Exact

EXACT LIVE De accountant of het administratiekantoor; dé strategische partner van Exact EXACT LIVE 2016 De accountant of het administratiekantoor; dé strategische partner van Exact RAYMOND SCHRÖDER GENERAL MANAGER CLOUD SOLUTIONS NEDERLAND MARTIN VAN VLIET HOOFD PRODUCT MARKETING ACCOUNTANCY

Nadere informatie

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Dit is CROP 1965: CROP opent de deuren van haar eerste kantoor. vijf decennia later zijn we een begrip in zakelijk Nederland en groeit CROP registeraccountants

Nadere informatie

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com

Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk. www.adbeco.com Adbeco en eherkenning Ervaringen uit de praktijk Inhoud presentatie Even voorstellen Strategische visie Concrete doelen Randvoorwaarden Ervaringen Afsluiting Even voorstellen M.J. (Marcel) Brust AA CB

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren.

Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Branche onderzoek 2015. Credit management beleid en Wwft naleving van accountancy- en administratiekantoren. Voorwoord De accountancy- en administratie sector is aan verandering onderhevig en wordt gedwongen

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT

HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT Exact Online CASE STUDY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE EEN ACCOUNTANT ZIJN DNA VERANDERT En daarna dat van ondernemers Onze branche staat

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6

Visie Registerplein. Kwaliteit van sociale professionals. (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Visie Registerplein Kwaliteit van sociale professionals (goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 8 juli 2014) Pagina 1 van 6 Onze Missie Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen

Horizontaal toezicht. Samenwerken vanuit vertrouwen Horizontaal toezicht Samenwerken vanuit vertrouwen 12345 "Bij gaat het om wederzijds vertrouwen tussen belastingplichtige en Belastingdienst, het scherper naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

Essay. Een commissaris/adviseur binnen het MKB?

Essay. Een commissaris/adviseur binnen het MKB? Essay Een commissaris/adviseur binnen het MKB? Intro Recentelijk hebben Cock Grandia en Rob Blom vanuit het thema een commissaris/adviseur binnen het MKB voor een 100-tal accountants een boeiende, interactieve

Nadere informatie

kengetallen accountancy

kengetallen accountancy kengetallen accountancy Kleine en middelgrote kantoren editie 2012 3 Voorwoord Voor u ligt de 2012-editie Kengetallen Accountancy, een handreiking voor eigenaren en managers van accountants-, belastingadvies-

Nadere informatie

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst.

Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten Inleiding. Het kwaliteitsonderzoek. Regelgeving. Vragenlijst. Interne beheersing: Aan assurance verwante opdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Inleiding In het kader van de Verordening Kwaliteitsonderzoek is het accountantskantoor geselecteerd voor een

Nadere informatie

Herinnert u zich deze nog?

Herinnert u zich deze nog? Even voorstellen Herinnert u zich deze nog? Topthema s De klant is koning Meten is weten! Het onderzoek Het onderzoek Grootste klantonderzoek ooit Unieke samenwerking met de leden Samenwerking Universiteit

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap

Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Management rapportage De Waarde van Ondernemerschap Resultaten onderzoek bij bedrijven (MKB) Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie? Woord vooraf Hoe ondernemend en innovatief is uw organisatie?

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland

Update: Exact Online Handel. Joost de Stigter Exact Software Nederland Update: Exact Online Handel Joost de Stigter Exact Software Nederland EXACT ONLINE HANDEL Dé online bedrijfssoftware Agenda Uw organisatie Over Exact en Exact Online Trends De voordelen van de Cloud Oplossing

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 304 Certificatie en accreditatie in het kader van het overheidsbeleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012

IT-audit in vogelvlucht. Jeanot de Boer 24 april 2012 IT-audit in vogelvlucht Jeanot de Boer 24 april 2012 Agenda Introductie Wat is IT-audit Hoe is IT-audit in Nederland geregeld? Het IT-audit proces Wat is de toegevoegde waarde van IT-audit Enkele praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor

Cloud computing als administratieve dienstverlening. Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Cloud computing als administratieve dienstverlening Van boekhoudfabriek tot advieskantoor Onderwerpen 1. Kort voorstellen 2. Verschillen traditioneel kantoor en accountantskantoor van de toekomst 3. Welke

Nadere informatie

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket.

Dit verslag, enkele presentaties en andere informatie over het platform wordt on-line bijgehouden op de website www.softwarepakket. Verslag bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software Datum bijeenkomst: 28 april 2010 Door: Gerard Bottemanne Allereerst willen wij (Jelle Attema, ECP-EPN) en Gerard Bottemanne (GBNED) iedereen

Nadere informatie

Significante groei en sterk vertrouwen

Significante groei en sterk vertrouwen Significante groei en sterk vertrouwen Administratie- en accountantskantoren, aangesloten bij NOAB en Fiscount, laten significante groei in omzet en resultaat zien. Tevens groei in personeel. Kortom er

Nadere informatie

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem

Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Parallel Consults: Een Parallel Thinking Kwaliteit Assurance Systeem Bij PriceWaterhouseCooper vertelden wij elkaar dat wanneer je een brief schrijft naar de Belastingdienst er een goede kans is op een

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD

HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD Exact Online CASE STUDY HOORNWIJCK GROEP HAAST ZICH NAAR DE CLOUD en zet in op Practice Management www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY, PRACTICE MANAGEMENT MEER COMMERCIEEL HANDELEN

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

De juiste stap naar een bewezen formule

De juiste stap naar een bewezen formule De juiste stap naar een bewezen formule Bij OAMKB onderneem je het ervan 1. Je kantoor toekomstbestendig geautomatiseerd 2. Sterke formule geeft klanttevredenheid 9+ 3. Duidelijk onderscheidend trekt meer

Nadere informatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie

Voor accountants. Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie Voor accountants Automatische factuurherkenning, factuurautorisatie en e-facturatie DizzyData voor accountants AUTOMATISCHE FACTUURHERKENNING, FACTUURAUTORISATIE EN E-FACTURATIE DizzyData is een slimme

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB

SBR in de praktijk. De heilige graal? mr. André Bos AA RB SBR in de praktijk De heilige graal? mr. André Bos AA RB Introductie Samenstelpraktijk, nadruk op fiscale en juridische dienstverlening Kantoor te Oosterhout en Bosschenhoofd (Vliegveld Breda Airport)

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer

Programma. 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer Welkom! Programma 15.00 uur Echte e-facturatie voor accountants Door: Johan Schaeffer 16:00 uur Pauze 16:20 uur Eenvoudig e-factureren met MUIS Software Door: Richard van Lieshout & Randy Voogel 16.35

Nadere informatie

everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing

everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing everbinding de MKB oplossing binnen Simplerinvoicing ICT Financials congres 2013 #ictfc2013 Johan D. Schaeffer Co-founder & CTO Welkom! Johan Schaeffer CTO everbinding IT partner Lansigt accountants Foundation

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Whitepaper. Toekomstgericht advies in plaats van terugblikkende beschouwing

Whitepaper. Toekomstgericht advies in plaats van terugblikkende beschouwing Whitepaper Toekomstgericht advies in plaats van terugblikkende beschouwing Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Door de toenemende automatisering van de werkprocessen in de accountancybranche

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Ruimte voor ondernemen. uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding accountancy belastingadvies strategisch advies accountantscontrole

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data acilitair anagement zet og (te) weinig n op data De wereld veranderd razendsnel. Nieuwe technologische innovaties zoals sensoren, robots en data bieden nieuwe kansen om problemen op te lossen. Ook sociale

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Accountancy en integriteit

Accountancy en integriteit Accountancy en integriteit Jaap ten Wolde CIROC 5 oktober 2011 Bouwjaar 1947 Over de inleider KPMG 33 jaar. Openbaar accountant, daarna hoofd forensische accountancy 2005: Oprichter en partner IFO (Instituut

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces

Whitepaper. In vijf stappen naar een optimaal werkproces Whitepaper In vijf stappen naar een optimaal werkproces Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountants staan voor de uitdaging om efficiënter te werken. Jarenlang werd afgerekend op basis

Nadere informatie

Samenwerken met Exact Online. 2012 Exact

Samenwerken met Exact Online. 2012 Exact Samenwerken met Exact Online 2012 Exact Historie: Oranje Nassau Kazerne 2012 Exact 2 Historie Exact 2012 Exact 3 Maurice Verstraten Sales Executive Exact Online Accountancy - Accountancy achtergrond nl.linkedin.com/in/mverstraten

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

De audit. mr. Bart van t Grunewold, Van Boven van der Bruggen Advocaten

De audit. mr. Bart van t Grunewold, Van Boven van der Bruggen Advocaten De audit mr. Bart van t Grunewold, Van Boven van der Bruggen Advocaten Eindhoven, 5 november 2015 Van Boven & Van der Bruggen Advocaten Roermond opgericht in 1920 7 advocaten 1 adviseur (oud advocaat)

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011

Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting What s in it for me? Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Standard Business Reporting in het kort vermindert rapportage- en administratiewerk Voor aanleveraars én uitvragers

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er. Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016

CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er. Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016 CBS: Meer gemak en nut voor de MKB-er Praktijkdag RGS en SBR, 20 april 2016 Voorstellen Ran van den Boom Centraal Bureau voor de Statistiek Vanaf februari 2015 Programmamanager SBR RGS In 2014 coördinator

Nadere informatie