BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement Wegeniswerken Ruimingskaai 1, BE-1000 Brussel Contact: Crol Vincent Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT TV/2012/51/EP II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het asfalteren van de wegen in het Terkamerenbos (Floralaan). II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: De Aanbestedende Overheid zal de belgische inschrijver controleren om te na te kijken of hij aan zijn plichten inzake bijdragen voor de sociale zekerheid heeft voldaan en dat hij al de vereiste aangiften aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft toegezonden, tot en met die welke slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal ten opzichte van de dag van de opening van de offertes. Zij zal deze informatie opvragen via elektronische weg (systeem 'Digiflow'). Hiertoe voegt de inschrijver de gepaste getuigschriften, uitgereikt door bevoegde overheden, bij zijn offerte: 1) Een getekende en gedagtekende verklaring van de inschrijver waarin hij bevestigd dat hij niet verkeerd in één van de situaties vermeld in artikel 17 2, punten 1 tot 4. Hiervoor zal het formulier "VERKLARING" dat zich bevindt op het einde van huidig bestek gebruikt worden; 2) De buitenlandse aannemer: - het attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is of, bij gebrek, een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van dat land ; 3) De belgische en buitenlandse aannemers moeten bij hun offerte toevoegen : - een recent getuigschrift bevestigend in orde te zijn met de belastingen (attest 276C2) overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is ; - een recent getuigschrift bevestigend in orde te zijn met de taksen (BTW) overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is ; III.2.3. Vakbekwaamheid: - door een getuigschrift van zijn erkenning in Categorie C en in de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 2 volgens de raming van de Aanbestedende Overheid) - hetzij door een getuigschrift van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van Erkende Aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden. IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Ofwel het bestek af te halen bij het departement Wegeniswerken (Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel, van 8.00 tot en van tot 15.00) mits voorafgaande storting op het rekeningnummer IBAN : BE BIC : GKCCBEBB met vermelding van het besteknummer en de naam van de firma. Ofwel wordt het bestek per opgestuurd mits voorafgaande storting op het rekeningnummer IBAN : BE BIC : GKCCBEBB met vermelding van het besteknummer en de naam van de firma. Als het bestek per moet worden opgestuurd, moet de firma een sturen naar de contactpersoon (zie punt I.1) - contactpunten van deze aankondiging) met vermelding van het besteknummer, de naam van de contactpersoon bij de firma en zijn adres. IBan : BE BIC : GKCCBEBB met vermelding van het besteknummer. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 19/10/ :00 Plaats: Stad Brussel, Anspachlaan 6 te 1000 Brussel - Bureau 5/43 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/08/2012 A.S.T.R.I.D. NV VAN PUBLIEK RECHT N

2 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 2 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT a.s.t.r.i.d. NV van publiek recht Regentlaan 54, BE-1000 Brussel Contact: De heer Mark Janssens Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Open overeekomst voor bekabeling data en elektriciteit II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: diverse locaties II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Open overeekomst voor bekabeling data en elektriciteit II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Niet van toepassing III.2.3. Vakbekwaamheid: Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Vereiste erkenning: P3 (Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen), klasse 3 IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 4/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 4/10/ :00 Plaats: Zaal Volta, 5e verdieping,a.s.t.r.i.d. NV van publiek recht, Regentlaan 54 te 1000 Brussel AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/8/2012 MRMP-S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTION "SUPPORT SYSTE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Section "Support Systems" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Robijns Nathalie Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT verbruiksproducten ter ondersteuning en verzorging van de luchtwegen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: MHKA Dienst apotheek Bruynstraat BRUSSEL 5 EMI Dienst ontvangst Rue du Progrès 1B 1400 NIJVEL II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Aankoop van de nodige verbruiksproducten ter ondersteuning en verzorging van de luchtwegen volgens een meerjarige overeenkomst tegen prijslijst ( ). II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek Par. 6 III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE:

3 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 3 IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/10/ :00 Plaats: Evere AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/08/2012 S. M. VOOR HET BOUWEN VAN SOCIALE WONINGEN VAN SINT-PIETERS- WOLUWE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT S. M. voor het Bouwen van Sociale Woningen van Sint-Pieters-Woluwe Herendal 67A, b.1, BE-1150 Sint-Pieters-Woluwe Contact: Francesca Bonazzi Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Renovatie van de dakbedekking van 25 eengezinswoningen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Sint-Pieters-Woluwe II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Renovatie en isolatie van de dakbedekking van 25 kleine eengezinswoningen in Sint-Pieters-Woluwe. De woningen dateren van Levering, arbeidskrachten, uitvoering en alle nodige middelen voor de renovatie en isolatie, volgens de regels van de kunst, van de dakpannen. Afbraak en verwijdering van de bestaande dakbekleding, reiniging, vervanging van de dakpannen, vervanging en versterking en/of toevoeging van panlatten, contralatten en onderdak, aanbrengen van isolatie, schoorstenen opvoegen, vervanging van het zinkwerk, dakramen, velux-ramen, goten, ventilatie en aflopen. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: ,40 EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: De inschrijver voegt het volgende toe aan zijn offerte : a) een fotokopie van het erkenningsbewijs, of bij gebrek daaraan, de documenten in overeenstemming met de voorschriften van de wet van (D12, klasse 3) b) het attest van de RSZ met droge stempel van de instelling, eventueel met de in art. 17 van het KB van voorziene documentent in geval van een schuld hoger dan 2500 euro c) de verbintenis van het bijzonder bestek, naar behore, ingevuld en ondertekend d) het veiligheids- en gezondheidsplan en dat van eventuele onderaannemers, met de volgende documenten : - De ondertekende en ingevulde verklaring van het huidige Algemene Veiligheids- en Gezondheidsplan (AVGP) - De vereiste informatie van de onderneming, lees identificatie van de onderneming - Beschrijving van de preventie- en beschermingsmaatregelen en de toegepaste werkmethodes om de in het AVGP geïdentificeerde risico's te vermijde of te beperken - Een planningvoorstel dat rekening houdt met de opmerkingen van het AVGP - Een aparte, gedetailleerde prijsberekening met betrekking tot de door het AVGP bepaalde preventiemiddelen en -maatregelen, met inbegrip van de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en -middelen e) Het verplichte attest van plaatsbezoek, ingevuld en ondertekend III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie III.2.1. III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie III.2.1. IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 2/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 20,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: - 5a Projet01.pdf - 5b Projet02 A4.pdf - 5c Projet03.pdf - 5d Projet zip - 5e Projet07.pdf - 5f Projet08.pdf - 6-métré récap-fr.pdf - 7-métré détaillé-fr.pdf - 8-plan sécu et santé.zip - 1-4_CSC_NL.zip - 5a Projet01-Nl.pdf - 5b Projet02-Nl A4.pdf - 5c Projet03-Nl.pdf - 5d Projet Nl.zip - 5e Projet07-Nl.pdf - 5f Projet08-Nl.pdf - 6- Samenvattende Opmetting-Nl.pdf - 7-ged métré-nl.pdf - 8-VGP-NL.zip Het bijzonder bestek en de bijlagen ervan zijn beschikbaar op het bureau van de Sociale Woningen van Sint-Pieters-Woluwe en kunnen tussen 9 en 12 u worden afgehaald, mits voorafgaande betaling van de kosten door overschrijving op het rekeningnummer , met de mededeling: renovatie dakbedekking Dumoulinstraat. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Plaats: op de zetel van de maatschappij : Herendal 67A, bus 1, te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, vergaderzaal Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE

4 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 4 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/8/2012 STAD ANTWERPEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Antwerpen Grote Markt 1, BE-2000 Antwerpen Contact: Mevrouw Shanti Van Rompaey Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Raamcontract voor het leveren en/of plaatsen van draadafsluiting II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Stad Antwerpen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het leveren en/of plaatsen van draadafsluitingen op het grondgebied van Antwerpen II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Leveren en/of plaatsen van draadafsluitingen zoals beschreven in de technische bepalingen - Groene kleur RAL 6005 Korte beschrijving: Leveren en/of plaatsen van draadafsluitingen zoals beschreven in de technische bepalingen - Groene kleur RAL 6005 Perceel 2: Leveren en/of plaatsen van draadafsluitingen zoals beschreven in de technische bepalingen - ZWART RAL 9005 of OMBERGRIJS 7022 Korte beschrijving: Leveren en/of plaatsen van draadafsluitingen zoals beschreven in de technische bepalingen - ZWART RAL 9005 of OMBERGRIJS 7022 II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Raamcontract voor het leveren en/of plaatsen van draadafsluitingen op het grondgebied van Antwerpen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Uitsluitingsgronden Door een offerte in te dienen voor deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in het KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken: Uitsluitingsgronden zijn: 1) in staat van faillissement of van vereffening te verkeren, zijn werkzaamheden te hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand te verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 2) aangifte te hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig te hebben of een gelijkaardige procedure lopende te hebben bestaande in andere nationale wetgevingen en reglementeringen; 3) niet in orde te zijn met de sociale (sociale zekerheid) en fiscale verplichtingen (directe belastingen en BTW); 4) bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan veroordeeld geweest zijn voor een misdrijf dat de beroepsmoraal aantast; Een veroordeling bij vonnis wegens niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving wordt beschouwd worden als een overtreding die de professionele integriteit aantast welke het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten; 5) bij de beroepsuitoefening een ernstige fout te hebben begaan; 6) in ernstige mate schuldig te zijn aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. 7) bij een vonnis in kracht van gewijsde veroordeeld te zijn voor: a) deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek b) omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek c) fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002 d) witwassen van geld De bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden worden door de stad zelf opgezocht. Wat betreft het RSZ-attest: een attest van het voorlaatste kwartaal wordt door de stad opgezocht. Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van een buitenlandse inschrijving dienen buitenlandse inschrijvers zelf de bewijzen omtrent de eerste drie uitsluitingsgronden aan te leveren. Het bestuur gaat voort op deze verklaring tot op het ogenblik van gunning. Aan de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning wordt vóór de beslissing tot gunning een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst opgevraagd, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 3 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel Tel 02/ Fax 02/ Zodra blijkt dat een kandidaat-inschrijver zich in een voormelde toestand van uitsluiting bevindt, wordt hij uitgesloten van deelneming aan de opdracht. Iedere valse verklaring is een uitsluitingsgrond voor deelneming aan deze opdracht. Indien na contractsluiting zou blijken dat ten deze een valse verklaring werd afgelegd, kan het contract door de stad Antwerpen eenzijdig en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, ten laste van de wederpartij verbroken worden. Aandachtspunt: Wanneer de inschrijver een Tijdelijke handelsvennootschap (THV) is, moet voor elke partner van de THV, de bovenvermelde documenten ingediend worden. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de financiële- economische draagkracht van de inschrijver te beoordelen aan de hand van de jaarrekening. (die de overheid zelf zal opvragen) III.2.3. Vakbekwaamheid: De inschrijver dient aan te tonen dat hij voldoende draagkracht heeft om deze opdracht tot een goed einde te brengen. De geschiktheid van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van volgende criteria: Referenties met betrekking gelijkaardige opdrachten tijdens de laatste 3 jaar, met een minnimum omzet van euro per contract, datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren. in het algemeen en voor welke overheidsinstelling in het bijzonder. Voor elke referentieopdracht in de lijst worden volgende vermeldingen bijgevoegd: o de opdrachtgever (met gegevens contactpersoon + telefoonnummer); o het begin en einde van de uitvoering o de beknopte omschrijving van de opdracht (verschillende onderdelen); o kostprijs. Een opgave die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren. Een opgave die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer minimum zal beschikken voor de uitvoering van het werk. IV.1. TYPE PROCEDURE:

5 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 5 IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De nodige documenten zijn te verkrijgen via het elektronisch platform e-notification: https://enot.publicprocurement.be Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectificatieberichten, aanvullende info, etc... IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 23/10/ :30 Plaats: GAC - opening offertes, Den Bell Toren 0212, Francis Wellensplein 1 te 2018 Antwerpen AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/8/2012 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO NOORD - DHR. IR. ARCH. FRANÇOIS DEBUYST, DIENSTHOOFD N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord - dhr. ir. Arch. François DEBUYST, Diensthoofd Koningin Elisabethlei 24 - bus 2, BE-2018 Antwerpen Contact: mevr Bierinckx Ilse, mevr. Melis Liesbeth, en mevr. Van Beneden Ingrid Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT MOL -Europese School - Europawijk "Renovatie sanitair jongens - middelbare school" II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: MOL - Europese School - Europawijk 100 II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: "Renovatie sanitair jongens - middelbare school" II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 1 : tot EUR, ondercategorie D1, D10, D16 IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 03/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB. Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel "van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 04/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 04/10/ :00 Plaats: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord - Koningin Elisabethlei 24 bus 2, Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoering van de werken dient in nauw overleg te gebeuren met de Regie der Gebouwen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/08/2012 GEMEENTE ZWIJNDRECHT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Zwijndrecht Binnenplein 1, BE-2070 Zwijndrecht Contact: Mevrouw Magda Meyntjens Tel: Fax:

6 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 6 AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Herstelling deel fietspad Pastoor Coplaan II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Gemeente Zwijndrecht II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Toelichting Uitbreken van fietsverharding, bestaande uit betonplaten overlaagd met asfalt, en vervangen door een steenslagfundering, afgedekt met een onder- en een toplaag asfalt. De toplaag wordt in gekleurd asfalt uitgevoerd. De werken situeren zich in de Pastoor Coplaan, tussen de oprit van de E17 richting Gent en de Verbindingstaat. Verkeersomlegging De aannemer neemt contact op met de politie over de verkeersomleggingen die nodig zijn. Alle kosten hiervan vallen ten laste van de aannemer. Fasering van de werken De werken gebeuren mogelijk in meerdere fasen die door de politie kunnen opgelegd worden. De aanleg van de toplaag gebeurt in 1 keer. Verwijderen van de signalisatie en opvegen van de bouwplaats na de werken Na de werken zal de aannemer binnen 24 uur de signalisatie van de bouwplaats, met inbegrip van de borden tot aanduiding van de bouwplaats, verwijderen van het openbaar domein. Hij zal ook binnen deze periode de afgesneden asfaltresten laten opvegen. Indien hieraan niet wordt voldaan, zullen deze door de aanbestedende overheid verwijderd worden. De kostprijs hiervan wordt fofaitair vastgesteld op 500 euro per bord en 25 euro per baken, en zal worden afgehouden bij de afrekening van de werken. Veiligheidscoördinatie De veiligheidscoördinatie op de werf gebeurt door Igean in opdracht van het gemeentebestuur. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door eenvoudig deel te nemen aan deze procedure tot gunning verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden als bedoeld in artikel 17 van het KB van 8 januari Door de aanbestedende overheid wordt het bestaan van sociale en fiscale schulden gecontroleerd. Zij zijn een reden voor uitsluiting van de offerte. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Passende bankverklaring waaruit blijkt dat de aannemer de nodige financiële en economische draagkracht heeft, vereist voor de opdracht. III.2.3. Vakbekwaamheid: Lijst van de werken klasse 1 of hoger (minimum 3), uitgevoerd met eigen materieel tijdens de laatste 5 jaar, gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. Verklaring van de inschrijver die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover hij beschikt voor de uitvoering van het werk. De inschrijver is verplicht om voor de inschrijvingsdatum de werkplek te komen bekijken in aanwezigheid van de aanbestedende overheid. Hij maakt hiervoor een afspraak met Leander Luyten, op het nummer of via mail en bij het plaatsbezoek brengt hij het bijgevoegde attest mee. Uitsluitend de inschrijver is verantwoordelijk voor een eventueel ongeval dat zich zou kunnen voordoen tijdens dit plaatsbezoek. Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 1 IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/9/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 18 EUR. Betalingstermijnen en -methode: cash of via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE BIC GKCCBEBB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 4/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 4/10/ :00 Plaats: Administratief Centrum, Binnenplein 1 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/8/2012 NVSO EIGEN HAARD N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NVso Eigen Haard Augustijnenlaan 28/6, BE-2200 Herentals Contact: Directie Jef Schoors (directeur) Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Bouwen van 9 garages + aanleg moestuinen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Boerenkrijglaan te 2200 Herentals II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van 9 garages en aanleg van moestuinen in de Boerenkrijglaan te 2200 Herentals II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: De kandidaat-inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht:

7 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 7 Volgens de beschikkingen vermeld in de A2001 van VMSW en het Bijzonder Bestek VM/B97 III.2.3. Vakbekwaamheid: Categorie 11 Erkenning aannemer : categorie D1 klasse 2 IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 3/10/2012 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 4/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 5/10/ :00 Plaats: Raadzaal van de sociale huisvestingsmaatschappij NV Eigen Haard, Augustijnenlaan 28/6 te 2200 Herentals AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE Informaties over lastenboek(en)/document(en) Dit lastenboek is gratis op voorwaarde dat het digitaal mag aangeleverd worden en dat het afgehaald wordt ten kantore van de opdrachtgever. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/8/2012 STAD HOOGSTRATEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Hoogstraten Vrijheid 149, BE-2320 Hoogstraten Contact: Mevrouw Cindy Godrie Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Aanleg dreef achter Seminarie II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: dreef achter Seminarie II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Aanleg dreef achter Seminarie II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2 IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 8/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 25 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen bestek te verkrijgen na storting van 25 euro op het rek.nr. BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 8/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 8/10/ :00 Plaats: Administratief centrum, Vrijheid 149 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/8/2012 STADSBESTUUR LIER N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Grote Markt 57, BE-2500 Lier Contact: De heer Bart Alewaters

8 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 8 Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Sloop van gebouwen en constructies op de terreinen van de stadsmagazijn - Sionsite Lier II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Stadsmagazijn, Sionsplein 23 te 2500 Lier II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Deze opdracht heeft als voorwerp de werken, de leveringen, het vervoer, de arbeidskrachten en alle uitvoeringsmiddelen met betrekking tot het slopen van gebouwen en constructies op de terreinen van de stadsmagazijnen Sion, Sionsplein 23 te 2500 Lier. De sloopwerken omvatten: - de volledige ontmanteling en sloop van op het terrein aanwezige te slopen gebouwen en constructies. Ze worden gesloopt tot het niveau van het huidige maaiveld. De fundering en vloerplaten dienen dus niet verwijderd te worden. - de volledige ontmanteling en het voorafgaand verwijderen van alle asbesthoudende materialen in de gebouwen en constructies. - het verwijderen van alle aanwezige beplatingen en beplantingen op het terrein. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: De inschrijver levert het bewijs dat hij in orde is met zijn bijdragen aan de Sociale Zekerheid. Hij voegt bij zijn inschrijving: - indien personeel in dienst: + een origineel RSZ-attest van het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal t.o.v. de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen, afgeleverd door de RSZ, voorzien van een droogstempel van deze dienst. - indien geen personeel in dienst + een verklaring van zijn sociaal verzekeringsfonds dat hij in orde is met de betaling van zijn sociale bijdrage - een afschrift van het bewijs van erkenning - een document van bevoegdheid van de ondertekenaar van de offerte - een vestigingsattest voor de ondernemingen met minder dan 50 werknemers (K.B. van 13/11/86 - BS 09/12/86, tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van aannemers van sloopwerken in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen) III.2.2. Economische en financiële draagkracht: n.v.t. III.2.3. Vakbekwaamheid: n.v.t. Vereiste erkenning: G5 (Afbraakwerken), Klasse 2 IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 15/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 133,1 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek De aanbestedingsdocumenten voor de opdracht liggen ter inzage bij de opdrachtgever en de architect (architectenbureau AR.2, Frederick Peltzerstraat 17 te 2500 Lier), tijdens de kantooruren en na telefonisch afspraak. De documenten voor de opdracht zijn te koop bij het architectenbureau, mits voorafgaandelijke betaling van het bedrag van 133,10 euro (110,00 euro + BTW 21%) op naam van het architectenbureau, rekeningnummer IBAN BE (Belfius) IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 15/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 15/10/ :00 Plaats: Stadhuis, raadzaal gelijkvloers, Grote Markt 58 te Lier AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/8/2012 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Project /2 - Nijlen, PS Vaerestraat, renovatie PS Vogelzangstraat II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Nijlen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Project /2 - Nijlen, PS Vaerestraat, renovatie PS Vogelzangstraat De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van 2 pompstations Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken: - leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation. - op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen.

9 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 9 II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning van de aannemer in categorie L2, klasse 1. IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/10/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/10/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 05/10/ :30 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : De uitvoeringstermijn van de aanneming bedraagt: - 90 kalenderdagen voor de fabricage van alle materialen - 30 kalenderdagen voor de montage tot een werkingsklaar geheel - 30 kalenderdagen voor de proefperiode Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquafin onder het luik 'Opdrachten voor technische partners' met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via en met duidelijke vermelding van de contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden. De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/08/2012 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Project /1 ( ) - Nijlen, opvoeren doorvoercapaciteit pompstation Vogelzanglaan II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Nijlen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Project /1 - Nijlen, opvoeren doorvoercapaciteit pompstation Vogelzanglaan Bouwen van 2 pompstations Aanleg van ± 1720m persleiding HDPE 500 Directional drilling van de persleiding onder de Elstbeek Aanleg 254m persleiding diam 125 mm in HDPE Aanleg ± 754m diam. 250mm in PP Aanleg ± 4651m diam. 400mm in ongewapend beton Aanleg ± 170m diam. 600mm in ongewapend beton Aanleg ± 750m diam. 700mm in gewapend beton Heraanleg rijweg in asfaltbeton Heraanleg fietspad in cementbeton Rooien van een aantal bomen Graven buffergracht met natuurtechnisch profiel II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning van de aannemer in categorie C1, klasse 6. IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR.

10 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 10 Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW en verzendingskosten. De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen bij contante betaling of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr van Arcadis Belgium NV, City Link Posthofbrug 12, 2600 Berchem (tel. 03/ fax 03/ ) met vermelding van referentie " /proj /1" + BTW-nr. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 05/10/ :00 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 180 werkdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Arcadis Belgium NV, City Link Posthofbrug 12, 2600 Berchem, en via de website van Aquafin nv, De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/08/2012 OPENBARE VLAAMSE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Stationsstraat 110, BE-2800 Mechelen Contact: Janssens Koen Louis Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Zuienkerke - Blankenbergsesteenweg - uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Zuienkerke - Blankenbergsesteenweg - uitvoering ambtshalve bodemsaneringswerken II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/10/ :30 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/08/2012 GEMEENTEBESTUUR LEOPOLDSBURG N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Leopoldsburg Koningin Astridplein 37, BE-3970 Leopoldsburg Contact: dhr. D. Punie Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Aanpassingswerken zwembad 'De Merel'. Vernieuwing hvac-installatie. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Op 't Zand 51 te 3971 Leopoldsburg II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Aanpassingswerken zwembad 'De Merel'. Vernieuwing hvac-installatie. II.1.8. Verdeling in percelen : Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Vereiste bewijsstukken volgens bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: ondercategorie D18 klasse 1 IV.1. TYPE PROCEDURE: IV.2. GUNNINGSCRITERIA:

11 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 11 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 76,53 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het dossier is uitsluitend te verkrijgen door overschrijving van EUR (incl. BTW) op rekening van nv EssaConsult nv, Halensebaan 35 te 3290 Diest, met vermelding van het juiste besteknummer. Indien een aankoopfactuur gewenst is, dient de koper zijn btw-nummer te vermelden en het facturatieadres. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 08/10/ :00 Plaats: in de raadzaal van het gemeentehuis van Leopoldsburg AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 28/8/2012 VILLE DE LIÈGE, SERVICE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX- TRAVAUX NON SUBSIDIÉS N AVIS DE MARCHE Ville de Liège, Service des Bâtiments communaux- Travaux non subsidiés Rue de Namur, 2-3e étage, BE-4000 Liège Contact:Madame Cathy JOSET Tél: Adresse du profil d'acheteur: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: E.F.C. Kinkempois, rue des Ecoles à 4031 Angleur - Rafraîchissement et séparation des vestiaires (douches) en deux parties (filles/garçons) II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:e.f.c. Kinkempois, rue des Ecoles à 4031 Angleur II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet le rafraîchissement et la séparation du vestiaire (douche) en deux parties (filles/garçons) à l'e.f.c. Kinkempois, rue des Ecoles, 3 à 4031 Angleur. Le marché est UNIQUE ET INDIVISIBLE La spécification détaillée des travaux à exécuter est reprise au métré récapitulatif annexé cahier spécial des charges. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Article 17 A.R. - Est exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour les situations d'exclusion prévues à l'article 17 1 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. Peut être exclu de la participation au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations d'exclusion prévues à l'article 17 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics. En vue de sa sélection qualitative, le soumissionnaire doit, dans son offre, déclarer sur l'honneur qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés ci-dessus. La déclaration sur l'honneur est annexée au cahier spécial des charges. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'avant l'attribution du marché et POUR AUTANT QUE SON OFFRE AIT ETE RETENUE, le Pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la réalité de des éléments contenus dans la déclaration sur l'honneur en l'invitant à produire les documents nécessaires. Article 17 A.R. - bis : Le soumissionnaire joindra à son offre une attestation de l'office national de Sécurité sociale couvrant l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport au jour de l'ouverture des offres, dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale et de sécurité d'existence. III.2.2. Capacité économique et financière: Sans préjudice des dispositions relatives à l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la capacité financière et économique de l'entrepreneur doit, pour le présent marché, être justifiée par les références suivantes : 1 une déclaration bancaire de notoriété; 2 une déclaration sur l'honneur reprenant le chiffre d'affaire global d'au minimum ,00 EUR par an et le chiffre d'affaire en travaux de l'entreprise au cours des trois derniers exercices. Si pour une raison justifiée, l'entrepreneur n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. III.2.3. Capacité technique: Sans préjudice des dispositions relatives à l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la capacité technique de l'entrepreneur peut être justifiée par la référence suivante : Une liste de travaux similaires à ceux faisant l'objet du présent marché, effectués et réceptionnés provisoirement au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Ces certificats indiquent le montant d'au minimum ,00 EUR, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, ces certificats seront transmis directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente; Remarque : Le soumissionnaire est également admis à prouver sa capacité financière, économique et technique par une attestation d'agréation dans la catégorie D, étant entendu que si le montant de son offre dépasse EUR hors t.v.a., il doit être titulaire de la classe d'agréation correspondant au montant de l'offre déposée. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/10/ :00 Documents payants:oui. Prix:15 EUR. Conditions et mode de paiement: Conditions et mode de paiement : sur le compte ou code IBAN BE BIC (ou SWIFT) : GKCCBEBB de M. le Receveur communal de Liège avec la mention : "article budgétaire" : 720/72460/12/46 n de dossier : BAT /CJ Demande obligatoire des documents par courriel à OU par fax : 04/ à l'attention de Mme Cathy JOSET, accompagnée de la preuve de paiement. Attention : aucun document ne sera délivré en l'absence de preuve de paiement. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/10/ :00 Lieu: Rue de Namur 2 (3ème étage) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.

12 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 12 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Délai d'exécution en jours ouvrables : 70 jours à partir de l'ordre donné de mettre la main à l'oeuvre VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/08/2012 INFRABEL - ZONE DE LIÈGE N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Infrabel - Zone de Liège Rue des Guillemins 26/71, BE-4000 Liège Contact: Biquet Emma Angèle Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Cahier spécial des charges n 57/52/4/12/081 : Ligne 24 Bifurcation Glons / Aachen West - Gares de Montzen et de Visé (voies électrifiées et non électrifiées) - Entretien des appareils de voie avec remplacement de matériaux en voies accessoires. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Montzen et Visé II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Cahier spécial des charges n 57/52/4/12/081 : Ligne 24 Bifurcation Glons / Aachen West - Gares de Montzen et de Visé (voies électrifiées et non électrifiées) - Entretien des appareils de voie avec remplacement de matériaux en voies accessoires.l'entreprise comprend principalement les opérations suivantes : - l'entretien d'appareils de voie de type divers et de voies consécutives à ces appareils ; - le remplacement en recherche d'accessoires d'appareils de voie et de voie : tire-fond, boulons, éclisses, selles, crapaud, clips Pandrol, plaquettes isolantes, semelles, rondelles et entretoises d'appareils de voie ; - le remplacement en recherche de rails et de rails intercalaires ; - le remplacement en recherche de traverses en bois ; - le remplacement en recherche de pièces de bois ; - le remplacement de lames de contre-rails, de cours de croisement et de ½ aiguillages d'appareils de voie ; - le renforcement d'appareil de voie et de voie. II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Classe: 1 ou supérieure Catégorie: H SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 05/10/ :00 Documents payants: Oui, Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Les soumissionnaires peuvent, dès le 4 septembre 2012, consulter les documents d'adjudication aux adresses suivantes : - Infrabel, Direction Infrastructure, rue des Guillemins, 26, septième étage, secrétariat (local 703), à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de h à h et de h à h); - Infrabel, «Procurement», bureau 123, section 40/0, place Marcel Broodthaers, 2, 1060 Brussel, + 32 (0) 2 / (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de h à h). Achat des documents Les documents d'adjudication pourront être retirés à l'adresse suivante : Infrabel, Direction Infrastructure, rue des Guillemins, 26, septième étage, secrétariat (local 703), à 4000 Liège (tous les jours ouvrables, sauf le samedi, de h à h et de h à h), après versement de la somme requise au compte n d'infrabel (IBAN : BE Code BIC : BPOTBEB1), avec indication du numéro de TVA et du numéro du cahier spécial des charges, et de la production de la preuve de paiement. Cette dernière pourra également être fournie par fax : + 32 (0) 4/ ). IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 08/10/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 08/10/ :00 Lieu: Infrabel - Direction Infrastructure - Rue des Guillemins, 26 (7ème étage, local 711), à 4000 Liège. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Adjudication publique VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/08/2012 VILLE DE HERSTAL N AVIS DE MARCHE Ville de Herstal Place Jean Jaurès, 1, BE-4040 HERSTAL Contact:Monsieur Michel Driesmans Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: EGOUTTAGE ET AMELIORATION DE LA RUE MALVOIE A HERSTAL II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:

13 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 13 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:rue Malvoie à Herstal II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux comportent : -la pose de 260 mètres de tuyaux d'égout en béton de 0.40 m D.I.; -la pose des raccordements particuliers; -l'amélioration de la rue Malvoie; -le remplacement des installations de distribution d'eau. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation O.N.S.S. pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires sont dispensés de produire pour le présent marché : a) une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que l'entreprise n'est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation; b) une attestation récente émanant de l'administration de la t.v.a. dont il résulte que l'entreprise est en ordre en matière de taxe. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en la matière. Le résultat de ces vérifications sera consigné dans les documents du marché. L'attention du soumissionnaire est toutefois attirée sur le fait qu'avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur l'invitera à produire : 1. un extrait récent de casier judiciaire ; 2. une attestation récente émanant de l'administration des contributions dont il résulte que l'entreprise est en ordre en matière d'impôts et taxes. Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. Le soumissionnaire interrogé disposera au maximum d'un délai de dix jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis. III.2.2. Capacité économique et financière: Agréation comme entrepreneur de travaux en classe 4 et catégorie C.(voir point III.2.3 ci-dessous) III.2.3. Capacité technique: le soumissionnaire joindra à son offre la preuve de son agréation comme entrepreneur de travaux en classe 4 et catégorie C. A savoir - Soit un certificat d'agréation dans les classe et sous catégorie susvisées ou, pour le soumissionnaire d'origine étrangère, la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre état ou la preuve qu'il remplit les conditions fixées par la loi du 20 mars 1991 ou en vertu de celle-ci pour être agréé en ces catégorie et classe. - soit la mention que le candidat ou le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, 1er, 2, de la loi precitée, auquel cas il joint à sa demande de participation ou à son offre les pièces justificatives nécessaires telles que précisées à l'article 1 1 et 2 de l' Arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, 1er, 2, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 21/09/ :00 Documents payants:oui. Prix:50 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents peuvent être consultés gratuitement ou retirés moyennant versement d'un montant de 50 euros, à l'administration communale de Herstal, service des travaux, rue Large Voie, 34 les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, vendredi de 9 h à 12 h 30 ou au compte n (IBAN : BE ; BIC : GKCCBEBB) de M. le Receveur communal de Herstal, avec la mention "Egouttage et amélioration de la rue Malvoie à Herstal" IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 03/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 03/10/ :00 Lieu: Maison communale, salle du Conseil (1er étage), Place Jean Jaurès, 1 à 4040 Herstal, Belgique Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/08/2012 COMMUNE DE COMBLAIN-AU-PONT N AVIS DE MARCHE Commune de Comblain-au-Pont Place Leblanc, 13, BE-4170 Comblain-au-Pont Contact:Monsieur Jean-Christophe HENON Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Plan triennal Marché de travaux - Rue du Vicinal et rue Neuve. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:commune de Comblain-au-Pont, Place Leblanc, 13 à 4170 Comblain-au-Pont II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux de voirie rue du Vicinal à Comblain-au-Pont. Classification de la route : réseau III. Travaux de réfection de voiries dans le cadre de travaux subsidiés "plan triennal" de la région wallonne. Les travaux comportent : travaux de démolitions et terrassements pour éléments linéaires, pose d'éléments linéaires préfabriqués en béton, pose d'un nouveau revêtement hydrocarboné en 2 coucjhs, travaux de ragréage des abords. Le délai d'exécution des travaux est fixé à 40 jouers ouvrables. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Conformément à la circulaire régionale du 10 mai 2007 relative à la simplification et à la transparence des marchés publics, par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du

14 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestion de l'office national de la Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation O.N.S.S.S. pour le présent marché. La vérification de la sitiuation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne accès sécurié aux bases de données fédérales en matière de sécutrité sociale". Le pouvoir adjudicateur devra vérifier auprès du seul adjudicataire pressenti, avant d'attribuer le marché, s'il se trouve dans les conditions requises (ONSS également). III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire fournira une copie du certificat d'agréation. "Agréation requise : Catégorie C, classe 1" III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire fournira une copie du certificat d'agréation. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/9/2012 Documents payants:oui. Prix:35 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Frais d'envoi : EUR 5,00 Par versement de la somme de 40 EUR TVAC à verser sur le compte de la SPRL Lacasse-Monfort avec la mention : Comblain-au-Pont. Programme triennal année Rue du Vicinal Contact Bureau Lacasse : Audrey LAWARREE, secrétaire, 1, Thier del Preux Lierneux, Tél : 080/ IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 19/9/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 19/9/ :00 Lieu: Maison communale, Salle du Conseil communal, Place Leblanc 13 à 4170 Comblain-au-Pont SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Documents, modèles et échantillons à joindre à l'offre - Formulaire d'offre et métré récapitulatif dûment complétés. - Conformément à l'article 30 de l'a.r. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, le plan sécurité et de santé afférent au marché figure en annexe au cahier spécial des charges sous l'intitulé "PLAN DE SECURITE ET DE SANTE". Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre conforme à ce plan. Sous peine de nullité absolue de l'offre, ils doivent joindre à celle-ci une annexe décrivant la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé, comportant un calcul détaillé du coût des mesures et moyens de prévention déterminés dans le plan de sécurité et de santé. Pour satisfaire à l'obligation qui précède, les soumissionnaires sont tenus d'utiliser le formulaire ad hoc annexé au plan de sécurité et de santé. L'attention de soumissionnaires est attirée sur le fait que leur offre peut être déclarée nulle si, soit les modes d'exécution décrits dans le formulaire annexé à leur offre sont jugés non conformes au plan de sécurité et de santé, soit le coût des mesures et moyens de prévention est jugé anormal. - Congés annuels et jours de repos compensatoires : l'entrepreneur mentionnera les congés annuels et jours de repos compensatoires dans son offre. - La liste comportant l'identification des sous-traitants et la part du marché qui leur est confiée respectivement par référence aux postes du métré descriptif. - Démarche qualité : pas d'application. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/8/2012 MARCHÉ CONJOINT COMMUNE DE FAIMES / S.P.G.E. N AVIS DE MARCHE Marché conjoint Commune de Faimes / S.P.G.E. Rue Adolphe Braas, 13, BE-4317 Faimes Contact:Monsieur Ludovic Rase Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Amélioration et égouttage de la rue Mignolet II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:viemme II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Pose d'un collecteur en voirie avec raccordement des habitations et reprise des eaux de la route. Réfection de la voirie avec de bordures filet d'eau. Aménagement de trottoirs ; pavage de la Place devant l'eglise. Marché conjoint Commune/S.P.G.E. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: *. Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestationde l'office national de la Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation O.N.S.S. pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics III.2.3. Capacité technique: Agréation requise: C1 (Travaux d'égouts courants ), Classe 4 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas.

15 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 15 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 25/9/2012 Documents payants:oui. Prix:30 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Frais d'envoi : EUR 10,00 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/9/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/9/ :00 Lieu: Salle des mariages de l'administration communale SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/8/2012 COMMUNE D'OREYE N AVIS DE MARCHE Commune d'oreye Rue de la Westrée, 9, BE-4360 Oreye Contact:Madame Béatrice Mahy Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Rénovation hall omnisports- lot 3:revêtement de sol et équipement sportif II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:hall omnisports II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation hall omnisports- lot 3:revêtement de sol et équipement sportif II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. III.2.2. Capacité économique et financière: D25 (Revêtements de murs et de sols, autres que la marbrerie, le parquetage et les carrelages), Classe 1 et G4 (Revêtements spéciaux pour terrains de sport), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: * La liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Agréation requise: D25 (Revêtements de murs et de sols, autres que la marbrerie, le parquetage et les carrelages), Classe 1 et G4 (Revêtements spéciaux pour terrains de sport), Classe 1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix:60 EUR. Conditions et mode de paiement: Frais d'envoi : EUR 9,00 Par virement sur le compte bancaire IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/10/ :00 Lieu: Administration communale, Salle du conseil, 1e étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/8/2012 COMMUNE D'OREYE N AVIS DE MARCHE Commune d'oreye Rue de la Westrée, 9, BE-4360 Oreye Contact:Madame Béatrice Mahy Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Rénovation hall omnisports Lot 1 - phase 2 menuiserie générale

16 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 16 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:hall omnisports II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation hall omnisports Lot 1 - phase 2 menuiserie générale. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. III.2.2. Capacité économique et financière: * Agréation D20 (Menuiserie métallique), Classe 2 et D5 (Menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois), Classe 2 et S (Entreprises d'installation d'équipements de télétransmission et de gestion de données), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: * La liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Agréation requise: D20 (Menuiserie métallique), Classe 2 et D5 (Menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois), Classe 2 et S (Entreprises d'installation d'équipements de télétransmission et de gestion de données), Classe 2 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix:85 EUR. Conditions et mode de paiement: Frais d'envoi : EUR 9,00 Par virement sur le compte bancaire IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/10/ :00 Lieu: Administration communale, Salle du conseil, 1e étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/8/2012 COMMUNE D'OREYE N AVIS DE MARCHE Commune d'oreye Rue de la Westrée, 9, BE-4360 Oreye Contact:Madame Béatrice Mahy Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Rénovation hall omnisports - lot 2: chauffage,sanitaire et électricité II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:hall omnisports II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation hall omnisports - lot 2: chauffage,sanitaire et électricité II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. III.2.2. Capacité économique et financière: D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 3 et D16 (Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels), Classe 3 et P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 3 III.2.3. Capacité technique: * La liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. Agréation requise: D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 3 et D16 (Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels), Classe 3 et P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 3 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif

17 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 17 Documents payants:oui. Prix:65 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Frais d'envoi : EUR 9,00 Par virement sur le compte bancaire IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 11/10/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 11/10/ :30 Lieu: Administration communale, Salle du conseil, 1e étage SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/8/2012 ASBL ACIS N AVIS DE MARCHE ASBL ACIS Avenue de la Pairelle, 33-34, BE-5000 NAMUR Contact:Mr DELLO BUONO Bruno Mr DELLO BUONO Bruno Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: EXTENSION ET RENOVATION DE LA MRS ST JOSEPH à COMINES II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux à réaliser en 3 phases successives - LOT 02 FAUX PLAFONDS - LOT 03 REVETEMENT DE SOLS ET MURS EPAIS - LOT 04 ELECTRICITE - LOT 05 HVAC - SANITAIRE - LOT 08 MENUISERIES INTERIEURES - LOT 10 PEINTURES - LOT 14 ASCENSEURS II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1:LOT 02 FAUX PLAFONDS Lot 2:LOT 03 REVETEMENT DE SOLS Lot 3:LOT 04 ELECTRICITE Lot 4:LOT 05 HVAC SANITAIRE Lot 5:LOT 08 MENUISERIES INTERIEURES Lot 6:LOT 10 PEINTURES Lot 7:LOT 14 ASCENSEURS II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: A joindre obligatoirement sous peine d'exclusion: - Une attestation de l'onss conforme aux articles 17,17bis et 90 3 de l'a.r. du 08/01/1996 doit être jointe à l'offre ou doit être introduite au Pouvoir Adjudicateur avant l'ouverture des offres. - La preuve du respect de ses obligations en matière d'impôts et taxes, par la présentation d'une attestation (ou copie) récente des contributions directes et d'une copie du dernier extrait de compte ou d'un certificat délivré par le bureau compétent de recette de la TVA. - Les soumissionnaires joindront à leur offre une attestation sur l'honneur qu'ils ne se trouvent pas dans le cas d'une des clauses d'exclusion visée à l'article 17 de l'a.r. du 08/01/1996. III.2.2. Capacité économique et financière: - Une attestation du soumissionnaire déclarant qu'il possède des offres de ses fournisseurs pour la fourniture en temps utile de tous les matériaux nécessaires à l'exécution des ouvrages. III.2.3. Capacité technique: Documents administratifs à joindre obligatoirement sous peine d'exclusion : -La référence (n ), la spécialité et la catégorie d'enregistrement dans sa soumission (art. 90 de l'a.r. du 08/01/1996) avec copies des certificats d'enregistrement et d'agréation. - Les descriptions techniques demandées sur n'importe quel article du descriptif de l'adjudication. -Une liste nominative des différents sous traitants auxquels les soumissionnaires envisagent de faire appel pour l'exécution de leur entreprise. - La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants (minimum 3 certificats d'importance égale à 60% du montant de la soumission). IV.1. TYPE DE PROCEDURE:

18 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 18 IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 23/10/ :00 Lieu: MRS ST JOSEPH Rue de Warneton, 4 à 7780 COMINES SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/8/2012 AGI SERVICE EXTÉRIEUR N AVIS DE MARCHE AGI Service extérieur Avenue Gouverneur Bovesse, BE-5100 Jambes Contact:Albert Poncelet Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Remplacement de l'ensemble chaudière-brûleur au fuel léger, aménagement des collecteurs et des circuits dans 2 chaufferies II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:jemeppe Sur Sambre AR Section du Grand Bois - Rue des 3 Frères Servais à 5190 Jemeppe Sur Sambre II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement des 2 ensembles chaudières brûleurs - Aménagement des collecteurs et des circuits de départ avec aménagement d'un circuit séparé pour la conciergerie- Remplacement robinetterie des radiateurs. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à une procédure de marchés publics, le soumissionnaire déclare implicitement ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion tels que visé à l'article 17 de l'ar DU 08/01/1996 relatifs aux marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et aux concessions de travaux publics.l 'Administration conserve le pouvoir de vérifier à n'importe quel stade que ce soit de la procédure de passarion de marché auprès des soumissionnaires ou par d'autres moyens propres, la réalité de la déclaration sur l'honneur. Le soumissionnaire sera exclu de la participation au marché s'il apparait par la suite de ces véridications que la déclaration sur l'honneur implicite pas à sa situtation personnelle. Pour le cas oùl e soumissionnaire ne joindrait pas d'initiative son attesation ONSS, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier auprès de l' ONSS, si le soumissionnaire est en règle auprès de cet organisme en ce qui concerne le paiement de ses cotistions sociales pour l'avant dernier trimestre écoulé précédent la date d'ouverture des offres. Voir clauses du cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Les soumissionnaires devront être enregistrés - Voir clauses du cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: En application des dispositions de prévues à l'art. 20 de l'ar du 08/01/1996, une agréation sera exigée à savoir : catégorie D - Sous catégorie D17 - Classe 1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 08/10/ :30 Documents payants:oui. Prix:9,90 EUR. Conditions et mode de paiement: Uniquement par versement du prix des documents au compte BELFIUS n : MCF - SGISCF c/o PLUVINAGE, Espace 27 Septembre - Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles. Les entreprenseurs sont tenus d'indiquer en communication : le service régional concerné - le n du CSPCH - IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/10/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 09/10/ :30 Lieu: AGI Services Extérieur - 41 Avenue Gouverneur Bovesse à 5100 Jambes (5ème étage) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/8/2012 COMMUNE DE GESVES N AVIS DE MARCHE

19 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 19 Commune de Gesves Chaussée de Gramptinne, 112, BE-5340 Gesves Contact:Monsieur Sébastien ERNEST Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: PCDR-2-AMENAGMENT DE 5 LOGEMENTS SOCIAUX-AILE GAUCHE PICHELOTTE II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:site communal de la PICHELOTTE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Aménagement de 5 logements moyens - Aile Gauche 2 ième étage Pichelotte II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux - n'est pas en état de faillite ou de liquidation; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle; - est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale; - est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts; - en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave; - ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. III.2.2. Capacité économique et financière: Des déclarations bancaires appropriées justifiant une bonne santé financière. III.2.3. Capacité technique: une description des mesures prises par le soumissionnaire pour s'assurer de la qualité de l'exécution du marché Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 4 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 5/10/ :00 Documents payants:oui. Prix:120 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Le cahier spécial des charges, Plans et formulaire sont disponibles sur demande auprès de : Association momentanée d'architectes AUSE SPRL-STREHLER Rue bois des Fiefs, Ciney Un versement sera demandé de : 120,00 EUR HTVApour la version papier 25,00 EUR HTVA pour la version informatique IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 8/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 8/10/ :00 Lieu: Salle du Conseil SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/8/2012 ADMINISTRATION COMMUNALE N AVIS DE MARCHE Administration communale rue de la station, 99, BE-5370 Havelange Contact:Fabienne MANDERSCHEID (secrétaire communale) Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Construction d'une maison rurale polyvalente II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:havelange II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: La présente entreprise a pour objet la construction d'une salle de spectacle d'une capacité totale de 500 personnes max. à Havelange, en ce compris toutes les techniques spéciales, ainsi que les équipements scénographiques. Le marché comprend également la réalisation de ses abords immédiats, d'un parking d'une 100 de places et l'aménagement d'une liaison piétonne le long de la rue Ocolna, ainsi que la rénovation des abords de la maison communale de Havelange. II.1.8. Division en lots:non.

20 WOENSDAG 29 AUGUSTUS p. 20 II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Entreprise générale pour la construction complète du bâtiment, comprenant (liste non exhaustive) : Démolitions préalables Egouttage Gros-oeuvre (fondations, maçonneries, structure et portiques en béton,...) Dalles de sol en béton lissé Toiture (Y compris isolation et étanchéité) Isolation et parements extérieurs Menuiserie extérieure Menuiserie intérieure Revêtements de murs Revêtements de plafonds Sanitaire Chauffage Electricité Scénographie Sonorisation Mobilier (chaises et tables) Abords (abords immédiats, parking + ou places, voiries, égouttage, mobilier extérieur, plantations,...) Le marché comprend des travaux OPTIONNELS, qui doivent impérativement faire partie de la soumission, et dont le détail doit être complété conformément au bordereau délivré. L'estimation reprise ci-dessous concerne un montant hors options et hors variante. Valeur éstimée Hors TVA: entre ,00 et ,00 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limité de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où il est établi. * Une déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire ne se trouve dans aucune des situations visées par les causes d'exclustion prévues aux articles 17 (travaux) de l'ar du 8 janvier III.2.2. Capacité économique et financière: * Une déclaration bancaire appropriée justifiant une bonne santé financière. Cette déclaration décrit la situation du soumissionnaire par rapport aux exigences spécifiques du marché, et la banque déclare que le client dispose de la capacité financière pour exécuter ce genre de contrats ; * Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaire lié spécifiquement à ce type de marché au cours des trois derniers exercices ; * La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels ; * La preuve relative aux classe et catégorie d'agréation de l'entreprise. Pour l'entreprise régie par le présent cahier spécial des charges, l'agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe) : Cat D, classe 5. III.2.3. Capacité technique: * Une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels de l'entreprise et l'importance de ces cadres pendant les trois dernières années ; * La liste des principaux travaux exécutés au cours des 5 dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 08/10/2012 Documents payants:oui. Prix:350,00 EUR. Conditions et mode de paiement: Par virement sur le compte : BE à l'ordre de HELIUM3 scrl, rue des vingt-deux, 43 B-4000 LIEGE IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 23/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/10/ :00 Lieu: Administration communale de HAVELANGE rue de la Station, HAVELANGE SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 28/8/2012 COMMUNE DE FLORENNES N AVIS DE MARCHE commune de Florennes Place de l' Hôtel de Ville, 1, BE-5620 FLORENNES Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Voirie et égouttage rue Grande à Corenne II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:florennes - Corenne II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: «Actuellement, la rue Grande est équipée d'une canalisation vétuste en béton (tuyaux posés sans emboîtements, obstrués,...). Les travaux prévoient la réalisation d'un réseau d'égouttage unitaire sur environ 230m avec rejet dans le pertuis existant (ruisseau). Dans le futur, un collecteur sera placé le long du ruisseau. Cette canalisation va permettre le raccordement de 55 EH. Lors de ces travaux, 230m de canalisation en béton de diamètre 400mm seront posés ainsi qu'une amorce pour le tronçon en cul-de-sac.»

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN N. 10650 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 07.09.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 6387 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 81e ANNEE N. 32 81e JAARGANG VENDREDI 8 AOUT 2003 VRIJDAG 8 AUGUSTUS

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108,

Groet. Vu la Constitution, l'article 108, Gelet op de Grondwet, artikel 108, Version coordonnée Avis rectificatif du 14 janvier 2013 MB 26/03/2013 Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Arrêté royal du 22 mai 2014 - MB 30/05/2014 Gecoördineerde versie Rechtzetting van

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 15.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD 7355 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE F. 2007

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 21.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 39949 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE [2013/203640]

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 37. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. 12 APRIL 1965. - Wet betreffende de bescherming van het loon der werknemers. CHAPITRE 1 er. Champ d'application HOOFDSTUK

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba

Ptest test testpp. 1/9 fdsq. de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba de Overeenkomst ontstaan. CC Heftrucks bvba ALGEMENE VERKOOP- & VERHUURVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Toepasbaarheid 1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-101 Van 11 april 2015. Bulletin No 2015-101 Du 11 avril 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-101 Van 11 april 2015. Bulletin No 2015-101 Du 11 avril 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003

14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 14 NOVEMBER 2003 14 NOVEMBRE 2003 Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit (Belgisch Staatsblad van 15 november 2003 Err. 23 juli 2004) Officieuze coördinatie Laatste update : Wet

Nadere informatie

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995

20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 20 DECEMBER 1995 20 DECEMBRE 1995 Koninklijk besluit betreffende de buitenlandse beleggingsondernemingen Arrêté royal relatif aux entreprises d investissement étrangères (Belgisch Staatsblad, 6 januari

Nadere informatie

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Direction générale de la Régulation

Nadere informatie

Affaires générales - Algemene zaken

Affaires générales - Algemene zaken COMMUNE D'IXELLES GEMEENTE ELSENE CONSEIL COMMUNAL DU 19 MARS 2015 GEMEENTERAAD VAN 19 MAART 2015 PROCÈS VERBAL PROCES-VERBAAL Présents Aanwezig Excusés Verontschuldigd Willy Decourty, Bourgmestre-Président/Burgemeester-Voorzitter

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie

CHAPITRE I er.- Portée du présent arrêté et terminologie Versie van 06.11.2007 (B.S. van 18.10.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 AUGUSTUS 2007 BETREFFENDE DE INTERNE AUDITACTIVITEITEN BINNEN SOMMIGE DIENSTEN VAN DE FEDERALE UITVOERENDE MACHT ARRETE ROYAL DU 17

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie