Gemeente Dessel Hannekestraat Dessel NIS-code : DOELSTELLINGENNOTA 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014"

Transcriptie

1 Gemeente Dessel Hannekestraat Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart

2 DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente 1. Behoud van een financieel gezonde gemeente, beheerd vanuit het principe van goed huisvaderschap 1.1 Streven naar een jaarlijks overschot uit de gewone werking (exploitatie), waarmee reserves voor toekomstige investeringen worden aangelegd Bij de opmaak van de meerjarenplanning en het jaarlijks budget ervoor zorgen dat er een werkingsoverschot is welke kan aangewend worden voor de financiering van investeringen. Streven naar een structureel evenwicht met jaarlijks een positieve autofinancieringsmarge. 1.2 Instrumenten aangereikt binnen BBC optimaal benutten met het oog op verbeteren interne organisatie 2142 Decentrale opvolging van de budgetten en de diensten hierbij vanuit de financiële dienst de nodige ondersteuning geven. We zorgen voor een periodieke rapportering over de financiën van de gemeente. We implementeren de nieuwe boekhoudsoftware Mercurius binnen de organisatie. 1.3 Opmaak van een (financieel) projectplan voor alle grote investeringsprojecten 2143 Voor alle grote investeringsprojecten een projectplan met de budgettaire impact opmaken, zodat de weerslag hiervan op de exploitatie kan ingeschat worden. Vaak hebben grote investeringsprojecten een blijvende budgettaire impact op de dagelijkse werking. 2. De gemeente is een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlenende organisatie Verbeteren/ versterken interne organisatie (kwaliteitsvolle dienstverlening) 2144 E 17., PERSONEELSBELEID: Naar aanleiding van de organisatiestudie werd in de gemeenteraadszitting van 16/2/212 de nieuwe personeelsformatie goedgekeurd. De laatste fase dient nog gerealiseerd te worden. We streven naar een klimaat waarin medewerkers hun competenties maximaal kunnen ontwikkelen en de uitvoering van hun taken kunnen optimaliseren: - We ondersteunen medewerkers en volgen hen intensief op via planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken met als vertrekbasis de competentiegerichte functiebeschrijvingen. - We actualiseren periodiek de functiebeschrijvingen voor het personeel indien nodig. - We volgen de werkbelasting van de verschillende diensten nauwkeurig op. We volgen het ziekteverzuim nauwkeurig op en zetten, waar nodig, gerichte acties op om het (kort) ziekteverzuim te doen dalen. We maken in overleg met het personeel een deontologische code voor het personeel op. We maken in samenwerking met het OCMW een arbeidsreglement op. We nemen maatregelen om het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun taken te optimaliseren en dit specifiek op het vlak van de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, ergonomie, arbeidshygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen door de acties uit het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan uit te voeren en periodiek op te volgen. INTERNE CONTROLE: We werken het interne controlesysteem verder uit zoals bepaald in het gemeentedecreet. Gemeente Dessel Pagina 2 van 21

3 DOELSTELLINGENNOTA 214 BESTUURSORGANEN: We zorgen voor een maximale ondersteuning van de mandatarissen bij de uitvoering van hun opdrachten en betrekken hen maximaal bij het beleid. - We brengen de raadsleden op de hoogte van relevante vormingen. - We stellen de raadsdossiers maximaal digitaal ter beschikking van de raadsleden en stellen een vergaderlokaal ter beschikking van de raadsleden voor overleg hierover. - We stellen een afsprakennota op over de wijze waarop het managementteam met het college van burgemeester en schepenen zal samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren en over de omgangsvormen tussen het politieke bestuur en de administratie - We actualiseren de deontologische code voor de raadsleden. SAMENWERKING GEMEENTEDIENSTEN: We optimaliseren de samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten. 2.2 ICT afgestemd op de noden van de organisatie 2148 Ondersteuning en licenties Vernieuwing contract kopiemachines Ondersteuning loonadministratie E 162.9, I 187., Onderhoud en modernisering van netwerk, ICT-materiaal en informaticasystemen Aankoop van software Geo-IT 2.3 Verbeteren interne communicatie 2149 We maken de interne diensten attent op het belang van communicatie en voorzien hier de nodige opleidingen voor. We richten een werkgroep/redactieraad op voor communicatie. We informeren het personeel zo goed mogelijk over alle werkgerelateerde zaken. We zorgen voor een goede interne communicatie, zowel tussen bestuursorganen en personeel, als tussen de diensten en medewerkers onderling. - We evalueren de interne communicatieprocessen. - We zorgen voor een tijdige en voldoende duidelijke verslaggeving van de interne vergaderingen. - We bouwen het intranet verder uit in overleg met de personeelsleden. - We informeren onze personeelsleden maandelijks via een nieuwsbrief over belangrijke wijzigingen in de werking van de gemeente. 2.4 Samenwerking OCMW verder uitbouwen E , I 33.93, We versterken de samenwerking met het OCMW met het oog op de meest efficiënte aanwending van de beschikbare middelen en het realiseren van een integraal lokaal sociaal beleid: - We organiseren een periodiek overleg tussen de managementteams van het OCMW en het gemeentebestuur. - We versterken de bestaande samenwerking tussen het OCMW met de gemeentelijke technische dienst, de financiële dienst, de personeelsdienst, de dienst informatie en communicatie en de dienst vrije tijd. Financiële ondersteuning OCMW Investeringstoelage OCMW (vorige dienstjaren) - overgedragen investeringsenveloppen 3. Doorgaan met uitgebouwd algemeen beleid Verderzetten van uitgebouwd algemeen beleid E ,83 E , I 67.13, A ,64 Algemeen financieel beleid (leninglasten, dividenden, intresten, gemeentefonds,...) Belastingen Gemeente Dessel Pagina 3 van 21

4 DOELSTELLINGENNOTA 214 Diverse werkingsuitgaven (exploitatie) Diverse werkingsontvangsten (exploitatie) Ontvangen algemene subsidies/toelagen Toegestane subsidies/toelagen Personeelsbeleid algemene organisatie We zorgen voor een correcte en gebruiksvriendelijke archivering van de documenten van de gemeente. Aankoop bureaumeubilair Vervroegde aflossing van de lening school centrum met Agion middelen Jobstudenten Tussenkomst financiering tweede pensioenpijler VIA3 en VIA4 3.2 Participatie in politiezone Balen-Dessel-Mol E , I 48.59, Participatie in de politiezone Balen-Dessel-Mol 3.3 Participatie in de hulpverleningszone Kempen (brandweer) E , Particpatie in de hulpverleningszone Kempen - Brandweer 3.4 Participatie in GAS E 3.438, Participatie in GAS A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , , I ,, A ,64, Totaal , , Gemeente Dessel Pagina 4 van 21

5 DOELSTELLINGENNOTA 214 B. Verbeteren van de levenskwaliteit van onze burgers 4. De gemeente zorgt voor een transparante en duidelijke communicatie De gemeente maakt gebruik van een optimale communicatiemix E 36.8, We laten een onderzoek doen naar de communicatiemiddelen. De gemeentelijke website wordt gebruikt als volwaardig communicatiemiddel. Het gemeentelijk informatieblad wordt op regelmatige basis uitgebracht en wordt beschouwd als volwaardig communicatiemiddel We informeren de bezoekers van AC De Plaetse door middel van de informatieschermen in de inkomhal Het drukwerk van het gemeentebestuur wordt aangepast aan de huisstijl (brieven, visitekaartjes, promotiemateriaal,...) We geven op regelmatige basis publicaties uit (gemeentegids, stratenplan, jaarverslag,...) Het gemeentelijk informatieblad wordt bedeeld onder alle Desselaars We maken gebruik van de dienst afhaling ten huize van Bpost 4.2 De gemeente communiceert op maat van de verschillende doelgroepen E 25, We organiseren jaarlijks een onthaaldag voor nieuwe inwoners We versturen kerstkaarten vanuit het gemeentebestuur en OCMW aan al onze contacten 4.3 Inzetten op digitale communicatie We maken onze activiteiten en nieuws kenbaar via sociale media We zorgen voor een goed uitgebouwd e-loket We vernieuwen de gemeentelijke website We creëren een website voor mobiel gebruik 4.4 Het gemeentebestuur wil jongeren maximaal informeren via diverse kanalen 2142 We werken samen met de communicatiedienst en gebruiken een mix van communicatiemiddelen om jongeren maximaal te informeren. 4.5 Streven naar een zo efficiënt mogelijke communicatie en overleg rond grondgebiedzaken Optimaliseren van de software Bijhouden van verplichte inventarisaties E 5, De GECORO wordt ondersteund in zijn taak als adviesorgaan 5. De gemeente bevordert een attractieve vrijetijdsbesteding SPORT: Verhogen kwalitatief aanbod sportclubs E 9., E 5.7, Vanaf 214 worden de sportclubs gesubsidieerd o.b.v. een aangepast subsidiereglement 5.2 SPORT: Verhogen kwaliteit jeugdsportbegeleiding Gemeente Dessel Pagina 5 van 21

6 DOELSTELLINGENNOTA 214 E 2.26, E 9.975, In 214 wordt het nu aparte 'reglement impulssubsidies' geïntegreerd in een nieuw globaal reglement 'subsidies sportverenigingen' en worden de clubs die werken aan een kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding extra gesubsidieerd Vanaf 214 wordt de werking van het jeugdsportnet KDR ('Kwaliteit in de jeugdsport') verder uitgebouwd en verfijnd Tegen 219 organiseren we jaarlijks minstens 3 vormingen ter verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider op het sporttechnisch, tactisch en sociaal-pedagogisch vlak Tegen 219 organiseren we jaarlijks 1 vorming ter verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator op het sporttechnisch, tactisch, sociaal-pedagogisch en beleidsmatig vlak Vanaf 214 engageert de gemeente Dessel zich om te blijven bijdragen in de loonkost van de jeugdsportcoördinator 5.3 SPORT: Activeringsbeleid met oog op levenslange sportparticipatie Organisatie scholenveldloop Organisatie schoolsportdagen Organisatie Desselse Sportweek Organisatie sportlaureatenhuldiging Organisatie sportkamp Organisatie Fit&funlessen + Sportsnack Organisatie Multimove Promotie zwemmen Organisatie diverse sportpromotionele activiteiten (Foorloop, SIK,...) Tussenkomsten seniorensport (indoor-petanque,...) Organisatie personeelssportdag Ondersteuning Sportkern Retie-Arendonk-Dessel E 38.3, E 11.22, 5.4 SPORT: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren E 7.8, E 2.65, In 214 formaliseren we de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW m.b.t. de participatie van kansengroepen in de sportactiviteiten Vanaf 214 wordt de intergemeentelijke samenwerking (regio Zuiderkempen) m.b.t. de regionale G- sportcoördinator verdergezet Vanaf 214 nemen we de initiatieven om personen uit kansengroepen beter te integreren in het anders georganiseerd sporten (o.a. via buurtsportactiviteiten) In 214 engageert de gemeente Dessel zich, samen met het jeugdsportnet KDR, als gastgemeente voor de Sloveense delegatie i.k.v. het Host Town Programma voor de Special Olympics European Summer Games in Antwerpen 5.5 SPORT: Inzetten op een uitbouw van bestaande sportinfrastructuur E 4., I 5., De bestaande sportaccommodatie dient te worden uitgerust om grote sportmanifestaties te kunnen ontvangen of organiseren De gemeente Dessel ondersteunt de renovatie van de jeugdinfrastructuur van KFC Dessel Sport De gemeente Dessel blijft investeren in onderhoud en veiligheid van sporttoestellen, gebouwen en omgeving (vb. Keuring sporttoestellen) Gemeente Dessel Pagina 6 van 21

7 DOELSTELLINGENNOTA SPORT/GEZONDHEID: Verankering gezondheid in de organisatie 2145 Aandacht voor gezondheid E 2.25, 5.7 JEUGD: Het gemeentebestuur wil jeugdwerkinitiatieven stimuleren en ondersteunen zodat jongeren kunnen groeien en zich ontplooien E 38.78, E 18.73, Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor jeugdverenigingen ter ondersteuning van het jeugdwerk volgens het geldende subsidiereglement Ondersteuning speelpleinwerking Uitbreiding vrijetijdsaanbod (workshops - grabbelpas) Financiële ondersteuning vakantieopvang Rusthuif Toelage aan jeugdraad 5.8 JEUGD: Het gemeentebestuur wil voorzien in veilige ontmoetingsplaatsen en - mogelijkheden voor jongeren om zich te kunnen ontspannen, spelen, amuseren I 4., E 1., Verdeling van gemeentelijke subsidies voor infrastructuurwerken aan jeugdverenigingen met eigen lokaal volgens het geldende subsidiereglement Controle speelpleininfrastructuur conform wetgeving Beheer 'Ontmoetingscentrum Tijl4' 5.9 JEUGD: Het gemeentebestuur wil dat jongeren in de gemeente een jeugdcultuur kunnen ontwikkelen; cultuur naar jongeren en jongeren naar cultuur brengen E , E , Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor jeugdverenigingen met acties rond jeugdcultuur volgens het geldende subsidiereglement Toelage aan Creatief Atelier CULTUUR: Dessel heeft heel wat te bieden op vlak van evenementen E 1., E 1., Ondersteuning van en medewerking aan de Desselse festivals (Dessel Swingt, Graspop Metal Meeting,...) Ondersteuning van lokale feestelijkheden (wijkfeesten, kermissen,...) Ontwikkeling van een vrijetijdspas 5.11 CULTUUR: We willen onze inwoners in contact brengen met roerend en onroerend erfgoed E 2.93, Participatie aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband met k.erf Samenwerking cultuur (incl. bibliotheek) binnen projectvereniging k.erf 5.12 CULTUUR: Participatie en creativiteit is een belangrijke schakel in het toekomstige cultuurbeleid Ondersteuning van tentoonstellingen in De Plaetse en Sas4-toren E 21.5, E 5., Gemeente Dessel Pagina 7 van

8 DOELSTELLINGENNOTA 214 Ondersteuning project 'Pleintjes met een Verhaal' Ondersteuning van nieuwe artistieke initiatieven Ondersteuning muziekacademie (afdeling Dessel) 5.13 CULTUUR: Desselaars moeten in hun gemeente terecht kunnen voor een basispakket cultuur E 1., 2144 Dienstoverschrijdende samenwerking binnen de afdeling info & vrijetijd Doelgroepgerichte informatie en communicatie Promotie van het lokale en regionale aanbod 5.14 CULTUUR: Elke vorm van cultuur kan rekenen op waardering en steun om gemeenschapsvorming te stimuleren E 34., E 22., Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van hun werking volgens het geldende subsidiereglement Gemeente Dessel Pagina 8 van Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor culturele verenigingen ter ondersteuning van hun werking volgens het geldende subsidiereglement Toelage aan cultuurraad 5.15 TOERISME: Dessel als toeristische bestemming binnen de Antwerpse Kempen E 4.2, E 75, We bepalen het profiel van Dessel door product- en projectontwikkeling en stimuleren en promoten het gebruik van producten uit de streek. We werken mee aan het waarmaken van de ambities van de Antwerpse Kempen, aan de hand van het strategisch plan Antwerpse Kempen, zijnde: - Eigenzinnig pionieren - Hartelijk logeren - Den buiten avonturen - Verle(i)den met toekomst - Gulzig genieten - Flirten met grenzen We werken samen met andere gemeenten aan toerisme TOERISME: Dessel is een toeristisch aantrekkelijke gemeente in de Kempen E 12.95, E 1.7, We voeren gerichte promotie door in te spelen uit aanbiedingen/acties vanuit de media. We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een toeristische brochure. We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een brochure over de Sas4-toren. We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een assortiment aan postkaarten. We voeren gerichte promotie door het maken van folders/affiches per toeristische activiteit. We zorgen voor een gerichte bedeling van het promotiemateriaal door het betrekken van de lokale middenstand en het verspreiden ervan op toeristische locaties buiten de gemeente. We leveren een financiële bijdrage aan de promotiecampagne van Toerisme Provincie Antwerpen. We benutten de communicatiemiddelen van de gemeente. We bieden arrangementen aan waarvoor we intergemeentelijke en privaat-publieke samenwerkingen aangaan. We zetten in op het actief ontdekken van Dessel o.a. met wandelen en fietsen door de verkoop van wandel-, fiets- en ruiterkaarten. We zetten in op het actief ontdekken van Dessel o.a. met wandelen en fietsen door het uitwerken en aanbieden van themawandelingen via de wandelknooppunten. We spelen in op nieuwe media om het toeristisch aanbod te ontsluiten (wifi, ed.)

9 DOELSTELLINGENNOTA 214 We onderhouden de kindvriendelijke wandellus aan de Sas4-Toren. Het promoten en opwaarderen van de fietsroute CulTour. We spelen in op evenementen die het wandelen en fietsen in Dessel promoten en bevorderen. We onderhouden de wandel- en fietspaden in samenwerking met de routedokter, binnen het routeconvenant. We opwaarderen en verbeteren bestaande wandelpaden TOERISME: We bouwen de Sas4-toren uit als toeristisch ankerpunt E 4.6, I 11., I 1., We creëren een aantrekkelijke en belevingsvolle omgeving in en rond de Sas4-toren door het vernieuwen van de tentoonstellingsruimte. We creëren een aantrekkelijke en belevingsvolle omgeving rond de Sas4-Toren door het uitbreiden van het speelbos (ism de jeugddienst). We organiseren recreatieve evenementen aan de Sas4-Toren. We zorgen voor optimale openingsuren van het bezoekerscentrum door het inschakelen van jobstudenten en/of vrijwilligers. We onderzoeken de mogelijkheid om gadgets van de Sas4-Toren aan te bieden. We voorzien aangepaste werkkledij voor de torenwachter. We voorzien een systeem voor het tonen van beelden in de tentoonstellingsruimte TOERISME: We geven vorm en inhoud aan een goed werkende adviesraad voor toerisme en recreatie E 1., We vergaderen op regelmatige basis met alle betrokken partners. We bepalen acties, in overleg en samenwerking met de betrokken partners, die we willen ondernemen om Dessel toeristisch aantrekkelijker te maken BIB: Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren E 46.32, E 75.5, Transparante en duidelijke communicatie:we promoten de bibliotheek en haar activiteiten Transparante en duidelijke communicatie:we promoten de bib en haar diensten langs verschillende kanalen (wachtzaal dokters, reisbureau, vakantiegangers, verenigingen,...) Transparante en duidelijke communicatie: We volgen de richtlijnen van Locus betreffende de presentatie van de collectie (omwerking etiketten bij samengestelde namen) We bieden Kamishibai-vertelplaten en theatertjes aan Leesbevordering door middel van een actie 'Lezer van de maand': filmtickets Leesbevordering : de kinderopvang gebruikt de verteltent tijdens de schoolvakanties Leesbevordering : we werken samen met de kinderopvang (boekenboxen, bibliotheekbezoeken) Leesbevordering voor peuters en kleuters door middel van het Rikki-project Leesbevordering : samenwerking met de onthaalouders (boekenboxen aan huis) Leesbevordering : organisatie en begeleiding Kinder- en jeugdjury Verteltent op zaterdag : van oktober t/m april (met een vrijwilliger) Organiseren van een leeskring (7 x per jaar, met vrijwilliger) Aanbieden van keuzelijsten (jaarlijks voor nieuwe thrillers, waar gebeurd, keuzelijsten auteurs,...) Jaarlijks actie 'Zomer van het spannende boek' in juli en augustus Gemeente Dessel Pagina 9 van 21

10 DOELSTELLINGENNOTA 214 Banners laten maken (jeugdboekenweek, zomer spannend boek, bibliotheekweek, voorleesweek) We organiseren jaarlijks een jeugdboekenweek Voor de jeugdboekenweek werken we samen met het 'Creatief Atelier' We zorgen geregeld voor een nieuwe boekenstand We organiseren, in samenwerking andere actoren, educatieve activiteiten. Organisatie van een lezing voor volwassenen We bieden een aantrekkelijke, gevarieerde en actuele collectie aan voor alle doelgroepen We werken samen met de toeristische dienst (aanbod toeristische folders en fietskaarten) We voorzien een budget voor uitbreidingsactiviteiten die zich voordoen (roefeldag, verwendag, gedichtendag, quiz,...) Organisatie literair ontbijt in samenwerking met het Davidsfonds en bibliotheek De bibliotheek biedt de mogelijkheid aan zijn leden om e-boeken te lenen tegen een democratische prijs 5.2 BIB: Bevorderen van de e-inclusie en verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid bij sociaal zwakkere doelgroepen E 1.96, E 6.625, Gemeente Dessel Pagina 1 van Inzetten op digitale communicatie : We bieden een overzichtelijke eigen website aan met nuttige links en we houden de website actueel Transparante en duidelijke communicatie:de bibliotheek zorgt elke maand voor een artikel in de Desselaar Inzetten op digitale communicatie : De bibliotheek is aangesloten op het provinciaal bibliotheekysteem We laten de deelnemers van de computercursussen kennis maken met het aanbod van de bibliotheek We bieden aan het publiek de mogelijkheid aan tot scannen, printen, faxen, mailen en kopiëren (kopieerapparaat) Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: aangepast aanbod bekend maken bij de doelgroepen via OCMW (flyers/folder) Aanbod pc's tijdens de openingsuren (internet, tekstverwerking en printen) Aanbod online catalogus We bieden Wifi aan voor de bezoekers 5.21 BIB: Samenwerking onderwijsinstellingen E 78, Leesbevorderende activiteiten voor de jongste kleuterklassen Verteltent en boeken kiezen voor de kleuterklassen : maandelijks, met een vrijwilliger Kamishibai voor het onderwijs: We voorzien voor elke school een Kamishibai- theatertje + vertelplaten Jeugdboeken in de valies : leerkrachten maken kennis met recente jeugdboeken We voorzien in een rouwkoffertje: aangepaste boeken over dit thema per leeftijdscategorie Leesbevordering voor 6- tot 12-jarigen (met extra vrijwilligers) We bieden lerarenkaarten en klaskaarten aan Extra openingsuren voor klasbezoeken We bezorgen boekenboxen aan de kleuterklassen We organiseren auteursbezoeken voor alle 5de leerjaren We verzorgen bibliotheekintroducties voor alle 1ste leerjaren We verzorgen bibliotheekintroducties voor alle 4de leerjaren We werken samen met de scholen rond het boekenproject 'Rode draad'

11 DOELSTELLINGENNOTA BIB: Aangepaste dienstverlening voor personen met een beperking E 1.45, Aangepaste dienstverlening voor personen met een leeshandicap: Aanbod grootletterboeken (samenwerking bibliotheken) Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: We onderzoeken de mogelijkheid tot samenwerken met de A. Smetresidentie Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: dienstverlening bewoners Kempenerf (met vrijwilliger) 6. De gemeente zet in op een kwaliteitsvol en bereikbaar basisonderwijs voor elk kind Verderzetten, verbeteren en versterken onderwijsaanbod Schoolbehoeften (leerlingen) van het gemeenteonderwijs Algemene administratiekosten Ondersteuning andere onderwijsnetten Agion subsidies nieuwbouw school centrum Aankoop meubilair en uitrusting Aankoop en vervanging van smartboards E , E , I 44.7, 6.2 Ondersteuning IBO Ondersteuning IBO E 137.5, 6.3 Voldoende en kwaltiteitsvolle kinderopvang Het gemeentebestuur stimuleert een betere informatieverspreiding over kinderopvangmogelijkheden binnen de gemeente. Het gemeentebestuur stimuleert een betere afstemming van vraag en aanbod en erkent de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner betreffende adviesverlening over eventuele erkennings- en subsidievragen alsook uitbreiding van initiatieven. Het gemeentebestuur stimuleert een betere tegemoetkoming aan vragen met betrekking tot kinderopvangmogelijkheden voor specifieke doelgroepen of gedurende specifieke opvangmomenten. Het gemeentebestuur stimuleert de kwaliteitsvolle uitbouw van de kinderopvangmogelijkheden in de gemeente en erkent de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner betreffende adviesverlening over eventuele erkennings- en subsidievragen van initiatieven met betrekking tot kwaliteitsverbetering. Het gemeentebestuur beschouwt de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner naar de kinderopvangsector toe en zal in een open communicatie alle mogelijkheden van inspraak respecteren. Het gemeentebestuur beschouwt de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als stimulator tot samenwerking tussen verschillende actoren op (inter)gemeentelijk niveau. 7. Doorgaan met uitgebouwd vrijetijdsbeleid Beheer sportinfrastructuur (SID VZW) 2145 E 113.1, I 34., Gemeente Dessel Pagina 11 van 21

12 DOELSTELLINGENNOTA 214 Ondersteuning SID VZW 7.2 De bib als basisvoorziening Lidmaatschap VVBAD E 2.225, I 1., Aanbod aangepaste collectie voor kinderen met een leesprobleem in een Makkelijk-Lezen-Plein / communicatie naar de doelgroepen via scholen en OCMW Aangepaste dienstverlening voor slechtzienden: aanbod daisyboeken en daisyspelers / samenstellen collectie in samenspraak met de gebruikers Aangepaste dienstverlening voor slechtzienden: mogelijkheid tot gebruik leestoestel Aankoop meubilair bib Algemene administratie 7.3 We geven vorm aan een vrijwilligersbeleid, want vrijwilligers zijn essentieel voor de ondersteuning van onze werking E 1., We ontwikkelen een waarderend vrijwilligersbeleid en werken een visie omtrent vrijwilligerswerking uit en dit in samenwerking met het OCMW. 7.4 Werking afdeling Info en Vrije tijd Samenwerkingsverbanden Vernieuwen werkkledij zaalwachters Algemene Administratie Ondersteuning verbroederingscomité Toekennen geschenk aan jubilea E 16.1, Ondersteuning geven aan verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingshulp Ondersteuning seniorenraad 7.5 Personeelsbeleid Info en Vrije Tijd Personeelsbeleid info en vrijetijd B. Verbeteren van de levenskwaliteit van onze burgers E 51., E 44.6, Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , , I 18.7, 1., Totaal , , Gemeente Dessel Pagina 12 van 21

13 DOELSTELLINGENNOTA 214 C. Zorgen voor een duurzame omgeving 8. De gemeente speelt een actieve en ondersteunende rol bij het creëren van kwaliteitsvol wonen en werken in een duurzame omgeving 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING: Dessel voldoet in 22 aan het door het decreet grond- en pandenbeleid opgelegd sociaal objectief E 3, Onderzoeken of het opstellen van een gemeentelijk reglement sociaal wonen wenselijk is. (Begeleiding Kempisch Woonplatform) Jaarlijkse evaluatie van de haalbaarheid van het sociaal objectief op het lokaal woonoverleg Het gemeentebestuur tracht het bestaan, de werking en de voordelen van verhuren via een SVK actief bekend te maken bij haar inwoners via verschillende kanalen (brochure, website gemeente, website OCMW, website KWP, gemeentelijk infoblaadje,... ) 8.2 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur waakt over de woningkwaliteit Het gemeentebestuur voert de procedure uit rond woningkwaliteit Uitwerken van een actieplan woningkwaliteit Organiseren van infoavond rechten en plichten van huurder - verhuurder Het gemeentebestuur onderzoekt een gemeentelijke heffing op verwaarloosde en ongeschikt- en onbewoonbare panden 8.3 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur staat inwoners bij opdat zij langer zelfstandig zouden kunnen wonen Het gemeentebestuur vraagt aan DE ARK om voldoende betaalbare aangepaste en/of aanpasbare woongelegheden te voorzien voor senioren en mensen met een beperking Bij de opmaak van de verordening rond woonkwaliteit wordt aandacht besteed aan de rolstoeltoegankelijkheid en rolstoel bezoekbaarheid van woningen Het gemeentebestuur onderzoekt samen met DE ARK de mogelijkheid tot het voorzien van assistentiewoningen binnen het sociaal huurpatrimonium van DE ARK Bouwdienst en OCMW geven (proactief) informatie rond woningaanpassing bij ouderen en mensen met een beperking. Ze wijzen indien nodig gericht door. 8.4 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van een afgebakende en goed uitgebouwde kern I 353.5, Opstellen van een verordening rond woningkwaliteit Opstellen van een structuurvisie voor de dorpskernen Het gemeentebestuur stimuleert de ontwikkeling van het binnengebied Kloosterstraat - Blokstraat - Kerkhofweg Bij nieuwe ontwikkelingen worden er nieuwe en kwalitatieve groene ruimten gecreëerd op maat van de buurt 8.5 MOBILITEIT: Het gemeentebestuur stuurt aan tot de multimodale bereikbaarheid van belangrijke verkeerstrekkers gelegen zowel binnen als buiten de gemeentelijke grenzen Het parkeerbeleid in de centra vormt een onderdeel van de structuurvisie Parkeren op private eigendom maakt onderdeel uit van de verordening woonkwaliteit Het verder uitwerken van een verbindend fietsnetwerk, met maximale afstemming tussen utilitaire en recreatieve netwerken Gemeente Dessel Pagina 13 van 21

14 DOELSTELLINGENNOTA 214 Trage wegen opwaarderen als volwaardig alternatief netwerk Bij manifestaties en (grote) werken wordt er snel en goed geïnformeerd over de start, duur en einde van de werken / manifestaties om zo de verkeershinder te beperken 8.6 MOBILITEIT: Het gemeentebestuur werkt aan de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen de gemeente I 1., Het gemeentebestuur voert een hertoetsing van het mobiliteitsplan uit en stelt een timing op om de belangrijkste conflictpunten aan te pakken Het gemeentebestuur werkt een beeldkwaliteitsplan uit voor de verschillende type wegen als onderdeel van de structuurvisie Het gemeentebestuur definiëert de hoofdontsluitingswegen binnen het landelijke (woon)gebied en neemt aangepaste snelheidsmaatregelen Het gemeentebestuur ondersteunt scholen bij projecten rond mobiliteit Het gemeentebestuur zal bij de hertoetsing van het mobiliteitsplan aandacht hebben voor milieuaspecten (bv. inrichting trage wegen). 8.7 MILIEU: Het gemeentebestuur stimuleert het nemen van energiebesparende maatregelen E 21.1, Informeren met betrekking tot mogelijke ondersteuning bij het uitvoeren van werken in het kader van energiebesparende maatregelen door de klusjesdienst Ondersteunen van initiatieven rond groepsaankopen Het OCMW ondersteunen bij het uitwerken van een actieplan tegen energiearmoede Organiseren van gratis planadvies voor bouwers via Kamp C De gemeente neemt jaarlijks deel aan de energie-infotoer Het gemeentebestuur heeft aandacht aan woongezondheid energieboekhouding gemeentelijke gebouwen Het gemeentebestuur doet inspanningen om de CO2-uitstoot van haar gemeentelijke diensten te verlagen en hernieuwbare energie efficiënt in te zetten Het gemeentebestuur zal haar patrimonium en openbare verlichting screenen (EANDIS) op energiebesparende maatregelen en zal waar mogelijk deze maatregelen uitvoeren 2146 Het gemeentebestuur zal haar personeel sensibiliseren richting een meer duurzame levensstijl (elektriciteitsverbruik, verwarming, ecodriving, woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen) Het gemeentebestuur onderneemt stappen om bij nieuwbouw en renovatie te streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik, op basis van het economisch optimum van energiebesparende maatregelen. Subsidiereglementen milieu Het gemeentebestuur onderneemt actie om tegen 22 de totale CO2-uitstoot op haar grondgebied met 2 % te verlagen door ondertekening van de Burgemeestersconvenant - uitvoering van een CO2-nulmeting - opmaak gemeentelijk klimaatactieplan met een tweejaarlijkse rapportering aan Europa - sensibilisering doelgroepen tot vermindering CO2-uitstoot. Het gemeentebestuur onderneemt stappen om haar wagenpark en rollend materiaal te verduurzamen door bij de vervanging van voertuigen te kiezen van energiezuinige types (personenwagen min. ecoscore 7, lichte vrachtwagen N1 klasse I min. ecoscore 68, lichte vrachtwagen N1 klasse II min. ecoscore 53, lichte vrachtwagen N1 klasse III min. ecoscore 44, vrachtwagens euronorm VI). 8.8 MILIEU: Het gemeentebestuur heeft aandacht voor de natuur Gemeente Dessel Pagina 14 van 21

15 DOELSTELLINGENNOTA 214 E 12.1, E 1.5, I 7., I 7., Samenwerking MINA-werkers: verder zetten natuurbeleid met inzet van 2 mina-werkers Bosbeheersplan: opmaak en uitvoering van het bosbeheersplan Behoud en onderhoud van kleine landschapselementen: uitvoeren projecten i.s.m. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) Subsidiëring Kempens landschap Natuurleerwandelpaden: onderhoud door mina-werkers Aanleg en beheer openbaar groen (inheems en onderhoudsvriendelijk rekening houdend met nultolerantie pesticiden 8.9 MILIEU: De gemeente Dessel voert een actief handhavingsbeleid Inzet gemeentelijke toezichthouder (controles, monsternames) Samenwerking met de lokale politiediensten van de zone Balen-Dessel-Mol (verbalisering) 8.1 MILIEU: Zorgen voor een nette leefomgeving E 9.83, Verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater/grondwater: gescheiden opvangen en hergebruik van hemelwater bij gemeentelijke gebouwen - installatie IBA's (hidrosan)- sanering lozingspunten afvalwater op oppervlaktewater - duurzaam beheer van waterlopen - oeverbeheer - hermeandering waterlopen (provincie) - pesticidenvrij onkruidbeheer. Het gemeentebestuur zal het bermbeheer in toepassing van het bermdecreet verder toepassen Het gemeentebestuur zal ingrijpen bij mogelijke calamiteiten in of op de bodem door staalnames, analyses en eventueel sanering Samenwerking met de intercommunale milieudienst (IMD) 8.11 Zorgen voor een optimale dienstverlening 2146 E 2.5, Behandelen van vergunningsaanvragen die betrekking hebben en milieu en natuur Inrichten van een centraal meldpunt voor milieuklachten en deze registreren en opvolgen Informeren en sensibiliseren van de burgers. Het gemeentebestuur zal de mogelijkheid creëren voor een optimale werking van de milieuraad MILIEU: Bijdrage aan externe diensten ter ondersteuning van de milieudienst E 4.97, Samenwerking met de interlokale vereniging milieuhandhaving Kempen (IVMK) (controles en verbalisering) Samenwerking met Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) 8.13 LOKALE ECONOMIE: Dessel is een ondernemingsvriendelijke gemeente E 5, I 2., De industrieterreinen zijn voldoende en duidelijk bewegwijzerd, ook buiten de gemeente Er is een duidelijke signalisatie en logische nummering op de industrieterreinen aanwezig Bij uitbreiding van industriezones worden er parkeerstroken voor vrachtwagens voorzien Stimuleren van de verdere ontwikkeling van de KMO-zone Stenehei De raad voor lokale economie wordt ondersteund in zijn taak als volwaardig adviesorgaan Gemeente Dessel Pagina 15 van 21

16 DOELSTELLINGENNOTA 214 Aanwezige pachters screenen Verder uitwerken van visie rond verblijfstoerisme 8.14 LOKALE ECONOMIE: De gemeente bewaakt de kwaliteitsvolle invulling van de zone voor nucleaire energie De gemeente volgt alle nucleaire dossier op de voet op. Als partner in het CAT-project nemen we onze volledige verantwoordelijkheid tot uitvoering van het Stola-rapport Het partnerschap met Stora is en blijft de dragende kracht tot opvolging van het nucleair dossier. De uitbouw van het communicatiecentrum, gefinancierd door het CAT-project, moet de hefboom zijn tot betrokkenheid van gemeente en streek bij het nucleair gebeuren De gemeente zal toezien op het toekomstig gebruik van de gronden waarop FBFC International gevestigd is 9. We zorgen dat het patrimonium voldoet aan de wensen en eisen van onze belanghebbenden Onderhoud verhardingen (exploitatie) E 37.2, Aankoop van betonstraatstenen Aankoop van grondstoffen : zand, cement, steenslag, magere beton, kalksteenslag,... Stortkosten: steenpuin,... Aankoop van strooizout Prestaties door derden en huren van materieel 9.2 Onderhoud gebouwen (exploitatie) E , E 7, Prestaties door derden: keuringen, onderhoud, herstellingen,... Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik Poetsopdrachten door derden: ramen, matten,... Diversen gebouwen Onroerende Voorheffing 9.3 Onderhoud groen, plantsoenen, grachten en kerkhoven (exploitatie) E 58.85, Prestaties door derden: ruimen grachten, maaien bermen, uitfrezen boomstronken,... Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik: herstelling machines, motomix, steentjes urnebegraving,... Aankoop en onderhoud beplanting: bloembakken, meststoffen, kalk,... Insecten- en ongediertebestrijding: processierupsen, ratten, wespen, Onderhoud van signalisatie, openbare verlichting en straatmeubilair (exploitatie) E 143., Prestaties door derden: wegmarkeringen,... Aankoop en onderhoud van de verkeerssignalisatie Aankoop en onderhoud van het straatmeubilair Openbare verlichting en flitspalen Gemeente Dessel Pagina 16 van 21

17 DOELSTELLINGENNOTA 214 Onderhoud marktkasten 9.5 Onderhoud speelterreinen (exploitatie) E 5.62, Prestaties door derden: keuring IOK,... Aankoop technische benodigdheden voor herstellingen: verf, onderdelen,... Onderhoud omnisportterrein Pastorijstraat 9.6 Vernieuwen en uitbreiden van verhardingen (investeringen) 2147 I 89.5, Buitengewoon onderhoud asfaltwegen Heraanleg kasseien markt Vernieuwen fietspad Lukasstraat Vernieuwen voetpaden Grond zeven Diverse klinker- en verhardingswerken Wegenwerken Turnhoutsebaan n.a.v. rioleringswerken (aandeel gemeente) Omgevingswerken 'OC Tijl4' Buitengewoon onderhoud wegen Aanleg rotonde Gravenstraat - Kastelsedijk Buitengewoon onderhoud betonwegen Ontwerper Betonwegen Aankoop betonstraatstenen 9.7 Vernieuwen en uitbreiden van gebouwen (investeringen) I 359., Renovatie van Sint Niklaas kerk Vernieuwing dakgoten school Kangoeroe Vervanging stookketel school Brasel Vervanging koepel boven lichtstraat administratief centrum 'De Plaetse' Vervanging stookinstallatie administratief centrum Vervanging verlichting tennishal Inrichting nieuwe school en sporthal GBS de Kangoeroe Inrichting naschoolse kinderopvang de Speelplaneet Aanpassing van de fietsstalling van het sociaal huis Aanpassingswerken bestaande gedeelte schoolgebouw Dessel centrum Aanpassingswerken School Witgoor Buitengewoon onvoorzien onderhoud diverse gebouwen Uitrusting gebouw Hofstraat (oude elektriciteitscabine) Erelonen school centrum OC Tijl 4 Uitbreiding sporthal - erelonen Gemeente Dessel Pagina 17 van 21

18 DOELSTELLINGENNOTA Vernieuwen en uitbreiden van groen, plantsoenen, grachten en kerkhoven (investeringen) I 45.5, Aankoop van technische benodigdheden voor eigen gebruik: bomen, planten, potgrond,... Aankoop van columbariums Heraanleg Kerkhof Centrum Heraanleg kerkhof Witgoor 9.9 Vernieuwen en uitbreiden van signalisatie, openbare verlichting, straatmeubilair en tijdelijke signalisatie (investeringen) I 7., Aankoop tijdelijke signalisatie 9.1 Vernieuwen en uitbreiden van speel- en sportterreinen (investeringen) I 57.5, Aankoop van nieuwe speeltoestellen In 219 beschikt de gemeente Dessel nog steeds over een goed onderhouden Finse piste Vervanging ondergrond omnisportterein Pastorijstraat Buitengewoon onderhoud/opmaak buitenterreinen Buitengewoon onderhoud opmaak binnenterreinen 9.11 In stand houden van het bestaande wagenpark en desgevallend uitbreiden (exploitatie + investeringen) E 154.4, I 92., Prestaties door derden: onderhoud, vervangen banden,... Aankoop van technische benodigdheden voor eigen gebruik: olie, ad blue, batterij, onderdelen,... Aankoop van brandstoffen voor voertuigen Andere technische kosten: eurovignet, verzekering, keuring,... Vervanging dienstwagen coördinator technische dienst Vervanging vrachtwagen Aankoop nieuwe onkruidborstel/veegmachine Vervanging dienstwagen administratief centrum onkruidbrander en veegborstel + werktuigdrager 9.12 In stand houden van de bestaande hulpmiddelen en uitbreiding (onkruidbeheer) I 1., Aankoop en vervanging van materiaal Aankoop onkruidborstels 9.13 Onderhoud, vernieuwen en uitbreiden van de riolering (exploitatie + investeringen) E 6.5, Prestaties door derden Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik Gemeente Dessel Pagina 18 van 21

19 DOELSTELLINGENNOTA 214 Hidrosan Investeringssubsidies afkoppeling riolering Turnhoutsebaan 9.14 Werken aan nutsleidingen (exploitatie + investeringen) Inspectie en onderhoud van brandkranen E 7., 9.15 Vernieuwen en uitbreiding overig patrimonium (investeringen) Onderhoud van fontein Campinaplein Renovatie pomp marktplein Buitengewoon onderhoud waterlopen Aankoop gronden I , Invulling site 'De Eendracht' -> verder onderzoeken van de mogelijkheden voor deze panden en gronden 9.16 Desinvesteringen patrimonium Verkoop landbouwgronden Verkoop bouwgrond (Kuilstraat - lot 1) Aankoop/verkoop wegoverschotten Aankoop andere terreinen I 5., I 137., 1. Doorgaan met uitgebouwd grondgebiedbeleid Afvalbeleid (IOK) E , I 5., Preventie van afvalstoffen: binnen eigen diensten + sensibilisering burgers Stimuleren van hergebruik: sensibilisering Afvalbeheer Principe de vervuiler betaalt: sensibilisering Zwerfvuil/sluikstorten: subsidie voor het opruimen van zwerfvuil door verenigingen en scholen + sensibilisering Het gemeentebestuur zal stelselmatig overgaan tot het vervangen van de straatvuilbakjes door types die minder aanleiding geven tot sluikstorten van restafval. Selectieve inzameling: sensibilisering 1.2 We zorgen voor een goede ondersteuning aan Desselse verenigingen Vervanging materiële hulp Retributie materiële hulp E 2., E 1.75, 1.3 We voorzien dat onze werking voldoet aan de eisen op gebied van veiligheid en gezondheid E 17.7, Aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen Gemeente Dessel Pagina 19 van 21

20 DOELSTELLINGENNOTA 214 Aankoop en onderhoud van werk- en signalisatiekledij Aankoop van werkschoenen Keuringen hefwerktuigen Aankoop EHBO-materiaal Milieuverantwoord productgebruik (kantoor- en schoonmaakmiddelen, duurzaam hout, verven, onkruidbeheer, producten eerlijke handel) 1.4 Het gemeentebestuur voert een gronden- en pandenbeleid 2148 Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheden tot het gradueel laten stijgen van de leegstandsbelasting Het Kempens Woonplatform berekent 2 keer per jaar de spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel op basis van de door het gemeentebestuur aangeleverde gegevens Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid tot het belasten van verkavelingen met wegenis (dossiertaks) 1.5 Het gemeentebestuur stuurt aan tot het vergroten van het aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting De bestaande wachtlijsten, het huidige sociaal huurpatrimonium, de morfologie van de omgeving en de visie van het gemeentebestuur worden telkens afgetoetst in functie van het bepalen van de typologie van nieuwe sociale woningen Het gemeentebestuur wil de eigen inwoners stimuleren om in de gemeente te blijven wonen. Hiervoor werd in de gemeenteraad een reglement goedgekeurd voor subsidie toe te kennen aan private ontwikkelaars op basis van de bepaalde voorwaarden Elk gepland sociaal woonproject wordt op het lokaal woonoverleg besproken naar doelgroep toe. Er wordt gewaakt over een voldoende groot doelgroepgericht aanbod (senioren, alleenstaande (met kinderen) en personen met een beperking) 1.6 Technische benodigdheden voor intern gebruik E 29.3, I 1., Aankoop technische benodigdheden voor aanvulling magazijn Aankoop brandstoffen: voor lasapparaten, verwarming werfcontainers, kleine machines,... Aankoop aanverwante zaken: dranken, kantoorbenodigdheden, abonnementen... Onderhoud chemische toiletten Huur en onderhoud van technische benodigdheden voor het magazijn Aankoop machines voor eigen gebruik 1.7 Personeelsbeleid Grondgebiedszaken Personeelsbeleid grondgebiedszaken E , E , 1.8 Voeren van een handhavingsbeleid (omgevingsvergunning) Het gemeentebestuur werkt een handhavingsplan uit Indienen van een digitale omgevingsvergunning wordt mogelijk C. Zorgen voor een duurzame omgeving Gemeente Dessel Pagina 2 van 21

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota Stad Vilvoorde BUDGET 2007 Beleidsnota DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers.... 1 Hoofdstuk 1: De wijkcentra

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Sportbeleidsplan 2014-2019

Sportbeleidsplan 2014-2019 Sportbeleidsplan 2014-2019 Waregem Sportstad Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. MISSIE 4 3. HUIDIGE SITUATIE 5 4. GEGEVENSVERZAMELING 11 5. DOELSTELLINGEN EN PLAN VAN AANPAK 12 5.1 Hoofdstuk 1: ondersteuning

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019

Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019 Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019 INHOUD I Omgevingsanalyse en participatie Omgevingsanalyse Participatieproces Nazareth aan zet Adviesraden Reactie inwoners op ontwerp meerjarenplanning,

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie