Gemeente Dessel Hannekestraat Dessel NIS-code : DOELSTELLINGENNOTA 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014"

Transcriptie

1 Gemeente Dessel Hannekestraat Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart

2 DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente 1. Behoud van een financieel gezonde gemeente, beheerd vanuit het principe van goed huisvaderschap 1.1 Streven naar een jaarlijks overschot uit de gewone werking (exploitatie), waarmee reserves voor toekomstige investeringen worden aangelegd Bij de opmaak van de meerjarenplanning en het jaarlijks budget ervoor zorgen dat er een werkingsoverschot is welke kan aangewend worden voor de financiering van investeringen. Streven naar een structureel evenwicht met jaarlijks een positieve autofinancieringsmarge. 1.2 Instrumenten aangereikt binnen BBC optimaal benutten met het oog op verbeteren interne organisatie 2142 Decentrale opvolging van de budgetten en de diensten hierbij vanuit de financiële dienst de nodige ondersteuning geven. We zorgen voor een periodieke rapportering over de financiën van de gemeente. We implementeren de nieuwe boekhoudsoftware Mercurius binnen de organisatie. 1.3 Opmaak van een (financieel) projectplan voor alle grote investeringsprojecten 2143 Voor alle grote investeringsprojecten een projectplan met de budgettaire impact opmaken, zodat de weerslag hiervan op de exploitatie kan ingeschat worden. Vaak hebben grote investeringsprojecten een blijvende budgettaire impact op de dagelijkse werking. 2. De gemeente is een klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlenende organisatie Verbeteren/ versterken interne organisatie (kwaliteitsvolle dienstverlening) 2144 E 17., PERSONEELSBELEID: Naar aanleiding van de organisatiestudie werd in de gemeenteraadszitting van 16/2/212 de nieuwe personeelsformatie goedgekeurd. De laatste fase dient nog gerealiseerd te worden. We streven naar een klimaat waarin medewerkers hun competenties maximaal kunnen ontwikkelen en de uitvoering van hun taken kunnen optimaliseren: - We ondersteunen medewerkers en volgen hen intensief op via planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken met als vertrekbasis de competentiegerichte functiebeschrijvingen. - We actualiseren periodiek de functiebeschrijvingen voor het personeel indien nodig. - We volgen de werkbelasting van de verschillende diensten nauwkeurig op. We volgen het ziekteverzuim nauwkeurig op en zetten, waar nodig, gerichte acties op om het (kort) ziekteverzuim te doen dalen. We maken in overleg met het personeel een deontologische code voor het personeel op. We maken in samenwerking met het OCMW een arbeidsreglement op. We nemen maatregelen om het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun taken te optimaliseren en dit specifiek op het vlak van de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, ergonomie, arbeidshygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen door de acties uit het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan uit te voeren en periodiek op te volgen. INTERNE CONTROLE: We werken het interne controlesysteem verder uit zoals bepaald in het gemeentedecreet. Gemeente Dessel Pagina 2 van 21

3 DOELSTELLINGENNOTA 214 BESTUURSORGANEN: We zorgen voor een maximale ondersteuning van de mandatarissen bij de uitvoering van hun opdrachten en betrekken hen maximaal bij het beleid. - We brengen de raadsleden op de hoogte van relevante vormingen. - We stellen de raadsdossiers maximaal digitaal ter beschikking van de raadsleden en stellen een vergaderlokaal ter beschikking van de raadsleden voor overleg hierover. - We stellen een afsprakennota op over de wijze waarop het managementteam met het college van burgemeester en schepenen zal samenwerken om de beleidsdoelstellingen te realiseren en over de omgangsvormen tussen het politieke bestuur en de administratie - We actualiseren de deontologische code voor de raadsleden. SAMENWERKING GEMEENTEDIENSTEN: We optimaliseren de samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten. 2.2 ICT afgestemd op de noden van de organisatie 2148 Ondersteuning en licenties Vernieuwing contract kopiemachines Ondersteuning loonadministratie E 162.9, I 187., Onderhoud en modernisering van netwerk, ICT-materiaal en informaticasystemen Aankoop van software Geo-IT 2.3 Verbeteren interne communicatie 2149 We maken de interne diensten attent op het belang van communicatie en voorzien hier de nodige opleidingen voor. We richten een werkgroep/redactieraad op voor communicatie. We informeren het personeel zo goed mogelijk over alle werkgerelateerde zaken. We zorgen voor een goede interne communicatie, zowel tussen bestuursorganen en personeel, als tussen de diensten en medewerkers onderling. - We evalueren de interne communicatieprocessen. - We zorgen voor een tijdige en voldoende duidelijke verslaggeving van de interne vergaderingen. - We bouwen het intranet verder uit in overleg met de personeelsleden. - We informeren onze personeelsleden maandelijks via een nieuwsbrief over belangrijke wijzigingen in de werking van de gemeente. 2.4 Samenwerking OCMW verder uitbouwen E , I 33.93, We versterken de samenwerking met het OCMW met het oog op de meest efficiënte aanwending van de beschikbare middelen en het realiseren van een integraal lokaal sociaal beleid: - We organiseren een periodiek overleg tussen de managementteams van het OCMW en het gemeentebestuur. - We versterken de bestaande samenwerking tussen het OCMW met de gemeentelijke technische dienst, de financiële dienst, de personeelsdienst, de dienst informatie en communicatie en de dienst vrije tijd. Financiële ondersteuning OCMW Investeringstoelage OCMW (vorige dienstjaren) - overgedragen investeringsenveloppen 3. Doorgaan met uitgebouwd algemeen beleid Verderzetten van uitgebouwd algemeen beleid E ,83 E , I 67.13, A ,64 Algemeen financieel beleid (leninglasten, dividenden, intresten, gemeentefonds,...) Belastingen Gemeente Dessel Pagina 3 van 21

4 DOELSTELLINGENNOTA 214 Diverse werkingsuitgaven (exploitatie) Diverse werkingsontvangsten (exploitatie) Ontvangen algemene subsidies/toelagen Toegestane subsidies/toelagen Personeelsbeleid algemene organisatie We zorgen voor een correcte en gebruiksvriendelijke archivering van de documenten van de gemeente. Aankoop bureaumeubilair Vervroegde aflossing van de lening school centrum met Agion middelen Jobstudenten Tussenkomst financiering tweede pensioenpijler VIA3 en VIA4 3.2 Participatie in politiezone Balen-Dessel-Mol E , I 48.59, Participatie in de politiezone Balen-Dessel-Mol 3.3 Participatie in de hulpverleningszone Kempen (brandweer) E , Particpatie in de hulpverleningszone Kempen - Brandweer 3.4 Participatie in GAS E 3.438, Participatie in GAS A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , , I ,, A ,64, Totaal , , Gemeente Dessel Pagina 4 van 21

5 DOELSTELLINGENNOTA 214 B. Verbeteren van de levenskwaliteit van onze burgers 4. De gemeente zorgt voor een transparante en duidelijke communicatie De gemeente maakt gebruik van een optimale communicatiemix E 36.8, We laten een onderzoek doen naar de communicatiemiddelen. De gemeentelijke website wordt gebruikt als volwaardig communicatiemiddel. Het gemeentelijk informatieblad wordt op regelmatige basis uitgebracht en wordt beschouwd als volwaardig communicatiemiddel We informeren de bezoekers van AC De Plaetse door middel van de informatieschermen in de inkomhal Het drukwerk van het gemeentebestuur wordt aangepast aan de huisstijl (brieven, visitekaartjes, promotiemateriaal,...) We geven op regelmatige basis publicaties uit (gemeentegids, stratenplan, jaarverslag,...) Het gemeentelijk informatieblad wordt bedeeld onder alle Desselaars We maken gebruik van de dienst afhaling ten huize van Bpost 4.2 De gemeente communiceert op maat van de verschillende doelgroepen E 25, We organiseren jaarlijks een onthaaldag voor nieuwe inwoners We versturen kerstkaarten vanuit het gemeentebestuur en OCMW aan al onze contacten 4.3 Inzetten op digitale communicatie We maken onze activiteiten en nieuws kenbaar via sociale media We zorgen voor een goed uitgebouwd e-loket We vernieuwen de gemeentelijke website We creëren een website voor mobiel gebruik 4.4 Het gemeentebestuur wil jongeren maximaal informeren via diverse kanalen 2142 We werken samen met de communicatiedienst en gebruiken een mix van communicatiemiddelen om jongeren maximaal te informeren. 4.5 Streven naar een zo efficiënt mogelijke communicatie en overleg rond grondgebiedzaken Optimaliseren van de software Bijhouden van verplichte inventarisaties E 5, De GECORO wordt ondersteund in zijn taak als adviesorgaan 5. De gemeente bevordert een attractieve vrijetijdsbesteding SPORT: Verhogen kwalitatief aanbod sportclubs E 9., E 5.7, Vanaf 214 worden de sportclubs gesubsidieerd o.b.v. een aangepast subsidiereglement 5.2 SPORT: Verhogen kwaliteit jeugdsportbegeleiding Gemeente Dessel Pagina 5 van 21

6 DOELSTELLINGENNOTA 214 E 2.26, E 9.975, In 214 wordt het nu aparte 'reglement impulssubsidies' geïntegreerd in een nieuw globaal reglement 'subsidies sportverenigingen' en worden de clubs die werken aan een kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding extra gesubsidieerd Vanaf 214 wordt de werking van het jeugdsportnet KDR ('Kwaliteit in de jeugdsport') verder uitgebouwd en verfijnd Tegen 219 organiseren we jaarlijks minstens 3 vormingen ter verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider op het sporttechnisch, tactisch en sociaal-pedagogisch vlak Tegen 219 organiseren we jaarlijks 1 vorming ter verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator op het sporttechnisch, tactisch, sociaal-pedagogisch en beleidsmatig vlak Vanaf 214 engageert de gemeente Dessel zich om te blijven bijdragen in de loonkost van de jeugdsportcoördinator 5.3 SPORT: Activeringsbeleid met oog op levenslange sportparticipatie Organisatie scholenveldloop Organisatie schoolsportdagen Organisatie Desselse Sportweek Organisatie sportlaureatenhuldiging Organisatie sportkamp Organisatie Fit&funlessen + Sportsnack Organisatie Multimove Promotie zwemmen Organisatie diverse sportpromotionele activiteiten (Foorloop, SIK,...) Tussenkomsten seniorensport (indoor-petanque,...) Organisatie personeelssportdag Ondersteuning Sportkern Retie-Arendonk-Dessel E 38.3, E 11.22, 5.4 SPORT: Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren E 7.8, E 2.65, In 214 formaliseren we de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW m.b.t. de participatie van kansengroepen in de sportactiviteiten Vanaf 214 wordt de intergemeentelijke samenwerking (regio Zuiderkempen) m.b.t. de regionale G- sportcoördinator verdergezet Vanaf 214 nemen we de initiatieven om personen uit kansengroepen beter te integreren in het anders georganiseerd sporten (o.a. via buurtsportactiviteiten) In 214 engageert de gemeente Dessel zich, samen met het jeugdsportnet KDR, als gastgemeente voor de Sloveense delegatie i.k.v. het Host Town Programma voor de Special Olympics European Summer Games in Antwerpen 5.5 SPORT: Inzetten op een uitbouw van bestaande sportinfrastructuur E 4., I 5., De bestaande sportaccommodatie dient te worden uitgerust om grote sportmanifestaties te kunnen ontvangen of organiseren De gemeente Dessel ondersteunt de renovatie van de jeugdinfrastructuur van KFC Dessel Sport De gemeente Dessel blijft investeren in onderhoud en veiligheid van sporttoestellen, gebouwen en omgeving (vb. Keuring sporttoestellen) Gemeente Dessel Pagina 6 van 21

7 DOELSTELLINGENNOTA SPORT/GEZONDHEID: Verankering gezondheid in de organisatie 2145 Aandacht voor gezondheid E 2.25, 5.7 JEUGD: Het gemeentebestuur wil jeugdwerkinitiatieven stimuleren en ondersteunen zodat jongeren kunnen groeien en zich ontplooien E 38.78, E 18.73, Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor jeugdverenigingen ter ondersteuning van het jeugdwerk volgens het geldende subsidiereglement Ondersteuning speelpleinwerking Uitbreiding vrijetijdsaanbod (workshops - grabbelpas) Financiële ondersteuning vakantieopvang Rusthuif Toelage aan jeugdraad 5.8 JEUGD: Het gemeentebestuur wil voorzien in veilige ontmoetingsplaatsen en - mogelijkheden voor jongeren om zich te kunnen ontspannen, spelen, amuseren I 4., E 1., Verdeling van gemeentelijke subsidies voor infrastructuurwerken aan jeugdverenigingen met eigen lokaal volgens het geldende subsidiereglement Controle speelpleininfrastructuur conform wetgeving Beheer 'Ontmoetingscentrum Tijl4' 5.9 JEUGD: Het gemeentebestuur wil dat jongeren in de gemeente een jeugdcultuur kunnen ontwikkelen; cultuur naar jongeren en jongeren naar cultuur brengen E , E , Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor jeugdverenigingen met acties rond jeugdcultuur volgens het geldende subsidiereglement Toelage aan Creatief Atelier CULTUUR: Dessel heeft heel wat te bieden op vlak van evenementen E 1., E 1., Ondersteuning van en medewerking aan de Desselse festivals (Dessel Swingt, Graspop Metal Meeting,...) Ondersteuning van lokale feestelijkheden (wijkfeesten, kermissen,...) Ontwikkeling van een vrijetijdspas 5.11 CULTUUR: We willen onze inwoners in contact brengen met roerend en onroerend erfgoed E 2.93, Participatie aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband met k.erf Samenwerking cultuur (incl. bibliotheek) binnen projectvereniging k.erf 5.12 CULTUUR: Participatie en creativiteit is een belangrijke schakel in het toekomstige cultuurbeleid Ondersteuning van tentoonstellingen in De Plaetse en Sas4-toren E 21.5, E 5., Gemeente Dessel Pagina 7 van

8 DOELSTELLINGENNOTA 214 Ondersteuning project 'Pleintjes met een Verhaal' Ondersteuning van nieuwe artistieke initiatieven Ondersteuning muziekacademie (afdeling Dessel) 5.13 CULTUUR: Desselaars moeten in hun gemeente terecht kunnen voor een basispakket cultuur E 1., 2144 Dienstoverschrijdende samenwerking binnen de afdeling info & vrijetijd Doelgroepgerichte informatie en communicatie Promotie van het lokale en regionale aanbod 5.14 CULTUUR: Elke vorm van cultuur kan rekenen op waardering en steun om gemeenschapsvorming te stimuleren E 34., E 22., Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van hun werking volgens het geldende subsidiereglement Gemeente Dessel Pagina 8 van Verdeling van Vlaamse overheidssubsidies voor culturele verenigingen ter ondersteuning van hun werking volgens het geldende subsidiereglement Toelage aan cultuurraad 5.15 TOERISME: Dessel als toeristische bestemming binnen de Antwerpse Kempen E 4.2, E 75, We bepalen het profiel van Dessel door product- en projectontwikkeling en stimuleren en promoten het gebruik van producten uit de streek. We werken mee aan het waarmaken van de ambities van de Antwerpse Kempen, aan de hand van het strategisch plan Antwerpse Kempen, zijnde: - Eigenzinnig pionieren - Hartelijk logeren - Den buiten avonturen - Verle(i)den met toekomst - Gulzig genieten - Flirten met grenzen We werken samen met andere gemeenten aan toerisme TOERISME: Dessel is een toeristisch aantrekkelijke gemeente in de Kempen E 12.95, E 1.7, We voeren gerichte promotie door in te spelen uit aanbiedingen/acties vanuit de media. We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een toeristische brochure. We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een brochure over de Sas4-toren. We voeren gerichte promotie door het uitbrengen van een assortiment aan postkaarten. We voeren gerichte promotie door het maken van folders/affiches per toeristische activiteit. We zorgen voor een gerichte bedeling van het promotiemateriaal door het betrekken van de lokale middenstand en het verspreiden ervan op toeristische locaties buiten de gemeente. We leveren een financiële bijdrage aan de promotiecampagne van Toerisme Provincie Antwerpen. We benutten de communicatiemiddelen van de gemeente. We bieden arrangementen aan waarvoor we intergemeentelijke en privaat-publieke samenwerkingen aangaan. We zetten in op het actief ontdekken van Dessel o.a. met wandelen en fietsen door de verkoop van wandel-, fiets- en ruiterkaarten. We zetten in op het actief ontdekken van Dessel o.a. met wandelen en fietsen door het uitwerken en aanbieden van themawandelingen via de wandelknooppunten. We spelen in op nieuwe media om het toeristisch aanbod te ontsluiten (wifi, ed.)

9 DOELSTELLINGENNOTA 214 We onderhouden de kindvriendelijke wandellus aan de Sas4-Toren. Het promoten en opwaarderen van de fietsroute CulTour. We spelen in op evenementen die het wandelen en fietsen in Dessel promoten en bevorderen. We onderhouden de wandel- en fietspaden in samenwerking met de routedokter, binnen het routeconvenant. We opwaarderen en verbeteren bestaande wandelpaden TOERISME: We bouwen de Sas4-toren uit als toeristisch ankerpunt E 4.6, I 11., I 1., We creëren een aantrekkelijke en belevingsvolle omgeving in en rond de Sas4-toren door het vernieuwen van de tentoonstellingsruimte. We creëren een aantrekkelijke en belevingsvolle omgeving rond de Sas4-Toren door het uitbreiden van het speelbos (ism de jeugddienst). We organiseren recreatieve evenementen aan de Sas4-Toren. We zorgen voor optimale openingsuren van het bezoekerscentrum door het inschakelen van jobstudenten en/of vrijwilligers. We onderzoeken de mogelijkheid om gadgets van de Sas4-Toren aan te bieden. We voorzien aangepaste werkkledij voor de torenwachter. We voorzien een systeem voor het tonen van beelden in de tentoonstellingsruimte TOERISME: We geven vorm en inhoud aan een goed werkende adviesraad voor toerisme en recreatie E 1., We vergaderen op regelmatige basis met alle betrokken partners. We bepalen acties, in overleg en samenwerking met de betrokken partners, die we willen ondernemen om Dessel toeristisch aantrekkelijker te maken BIB: Cultuureducatie en leesmotivatie stimuleren E 46.32, E 75.5, Transparante en duidelijke communicatie:we promoten de bibliotheek en haar activiteiten Transparante en duidelijke communicatie:we promoten de bib en haar diensten langs verschillende kanalen (wachtzaal dokters, reisbureau, vakantiegangers, verenigingen,...) Transparante en duidelijke communicatie: We volgen de richtlijnen van Locus betreffende de presentatie van de collectie (omwerking etiketten bij samengestelde namen) We bieden Kamishibai-vertelplaten en theatertjes aan Leesbevordering door middel van een actie 'Lezer van de maand': filmtickets Leesbevordering : de kinderopvang gebruikt de verteltent tijdens de schoolvakanties Leesbevordering : we werken samen met de kinderopvang (boekenboxen, bibliotheekbezoeken) Leesbevordering voor peuters en kleuters door middel van het Rikki-project Leesbevordering : samenwerking met de onthaalouders (boekenboxen aan huis) Leesbevordering : organisatie en begeleiding Kinder- en jeugdjury Verteltent op zaterdag : van oktober t/m april (met een vrijwilliger) Organiseren van een leeskring (7 x per jaar, met vrijwilliger) Aanbieden van keuzelijsten (jaarlijks voor nieuwe thrillers, waar gebeurd, keuzelijsten auteurs,...) Jaarlijks actie 'Zomer van het spannende boek' in juli en augustus Gemeente Dessel Pagina 9 van 21

10 DOELSTELLINGENNOTA 214 Banners laten maken (jeugdboekenweek, zomer spannend boek, bibliotheekweek, voorleesweek) We organiseren jaarlijks een jeugdboekenweek Voor de jeugdboekenweek werken we samen met het 'Creatief Atelier' We zorgen geregeld voor een nieuwe boekenstand We organiseren, in samenwerking andere actoren, educatieve activiteiten. Organisatie van een lezing voor volwassenen We bieden een aantrekkelijke, gevarieerde en actuele collectie aan voor alle doelgroepen We werken samen met de toeristische dienst (aanbod toeristische folders en fietskaarten) We voorzien een budget voor uitbreidingsactiviteiten die zich voordoen (roefeldag, verwendag, gedichtendag, quiz,...) Organisatie literair ontbijt in samenwerking met het Davidsfonds en bibliotheek De bibliotheek biedt de mogelijkheid aan zijn leden om e-boeken te lenen tegen een democratische prijs 5.2 BIB: Bevorderen van de e-inclusie en verhogen van informatiegeletterdheid en mediawijsheid bij sociaal zwakkere doelgroepen E 1.96, E 6.625, Gemeente Dessel Pagina 1 van Inzetten op digitale communicatie : We bieden een overzichtelijke eigen website aan met nuttige links en we houden de website actueel Transparante en duidelijke communicatie:de bibliotheek zorgt elke maand voor een artikel in de Desselaar Inzetten op digitale communicatie : De bibliotheek is aangesloten op het provinciaal bibliotheekysteem We laten de deelnemers van de computercursussen kennis maken met het aanbod van de bibliotheek We bieden aan het publiek de mogelijkheid aan tot scannen, printen, faxen, mailen en kopiëren (kopieerapparaat) Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: aangepast aanbod bekend maken bij de doelgroepen via OCMW (flyers/folder) Aanbod pc's tijdens de openingsuren (internet, tekstverwerking en printen) Aanbod online catalogus We bieden Wifi aan voor de bezoekers 5.21 BIB: Samenwerking onderwijsinstellingen E 78, Leesbevorderende activiteiten voor de jongste kleuterklassen Verteltent en boeken kiezen voor de kleuterklassen : maandelijks, met een vrijwilliger Kamishibai voor het onderwijs: We voorzien voor elke school een Kamishibai- theatertje + vertelplaten Jeugdboeken in de valies : leerkrachten maken kennis met recente jeugdboeken We voorzien in een rouwkoffertje: aangepaste boeken over dit thema per leeftijdscategorie Leesbevordering voor 6- tot 12-jarigen (met extra vrijwilligers) We bieden lerarenkaarten en klaskaarten aan Extra openingsuren voor klasbezoeken We bezorgen boekenboxen aan de kleuterklassen We organiseren auteursbezoeken voor alle 5de leerjaren We verzorgen bibliotheekintroducties voor alle 1ste leerjaren We verzorgen bibliotheekintroducties voor alle 4de leerjaren We werken samen met de scholen rond het boekenproject 'Rode draad'

11 DOELSTELLINGENNOTA BIB: Aangepaste dienstverlening voor personen met een beperking E 1.45, Aangepaste dienstverlening voor personen met een leeshandicap: Aanbod grootletterboeken (samenwerking bibliotheken) Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: We onderzoeken de mogelijkheid tot samenwerken met de A. Smetresidentie Dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen: dienstverlening bewoners Kempenerf (met vrijwilliger) 6. De gemeente zet in op een kwaliteitsvol en bereikbaar basisonderwijs voor elk kind Verderzetten, verbeteren en versterken onderwijsaanbod Schoolbehoeften (leerlingen) van het gemeenteonderwijs Algemene administratiekosten Ondersteuning andere onderwijsnetten Agion subsidies nieuwbouw school centrum Aankoop meubilair en uitrusting Aankoop en vervanging van smartboards E , E , I 44.7, 6.2 Ondersteuning IBO Ondersteuning IBO E 137.5, 6.3 Voldoende en kwaltiteitsvolle kinderopvang Het gemeentebestuur stimuleert een betere informatieverspreiding over kinderopvangmogelijkheden binnen de gemeente. Het gemeentebestuur stimuleert een betere afstemming van vraag en aanbod en erkent de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner betreffende adviesverlening over eventuele erkennings- en subsidievragen alsook uitbreiding van initiatieven. Het gemeentebestuur stimuleert een betere tegemoetkoming aan vragen met betrekking tot kinderopvangmogelijkheden voor specifieke doelgroepen of gedurende specifieke opvangmomenten. Het gemeentebestuur stimuleert de kwaliteitsvolle uitbouw van de kinderopvangmogelijkheden in de gemeente en erkent de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner betreffende adviesverlening over eventuele erkennings- en subsidievragen van initiatieven met betrekking tot kwaliteitsverbetering. Het gemeentebestuur beschouwt de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als eerste gesprekspartner naar de kinderopvangsector toe en zal in een open communicatie alle mogelijkheden van inspraak respecteren. Het gemeentebestuur beschouwt de gemeentelijke adviesraad lokaal overleg kinderopvang als stimulator tot samenwerking tussen verschillende actoren op (inter)gemeentelijk niveau. 7. Doorgaan met uitgebouwd vrijetijdsbeleid Beheer sportinfrastructuur (SID VZW) 2145 E 113.1, I 34., Gemeente Dessel Pagina 11 van 21

12 DOELSTELLINGENNOTA 214 Ondersteuning SID VZW 7.2 De bib als basisvoorziening Lidmaatschap VVBAD E 2.225, I 1., Aanbod aangepaste collectie voor kinderen met een leesprobleem in een Makkelijk-Lezen-Plein / communicatie naar de doelgroepen via scholen en OCMW Aangepaste dienstverlening voor slechtzienden: aanbod daisyboeken en daisyspelers / samenstellen collectie in samenspraak met de gebruikers Aangepaste dienstverlening voor slechtzienden: mogelijkheid tot gebruik leestoestel Aankoop meubilair bib Algemene administratie 7.3 We geven vorm aan een vrijwilligersbeleid, want vrijwilligers zijn essentieel voor de ondersteuning van onze werking E 1., We ontwikkelen een waarderend vrijwilligersbeleid en werken een visie omtrent vrijwilligerswerking uit en dit in samenwerking met het OCMW. 7.4 Werking afdeling Info en Vrije tijd Samenwerkingsverbanden Vernieuwen werkkledij zaalwachters Algemene Administratie Ondersteuning verbroederingscomité Toekennen geschenk aan jubilea E 16.1, Ondersteuning geven aan verenigingen die zich inzetten voor ontwikkelingshulp Ondersteuning seniorenraad 7.5 Personeelsbeleid Info en Vrije Tijd Personeelsbeleid info en vrijetijd B. Verbeteren van de levenskwaliteit van onze burgers E 51., E 44.6, Geraamde uitgaven Totaal Hoofdstuk Geraamde ontvangsten E , , I 18.7, 1., Totaal , , Gemeente Dessel Pagina 12 van 21

13 DOELSTELLINGENNOTA 214 C. Zorgen voor een duurzame omgeving 8. De gemeente speelt een actieve en ondersteunende rol bij het creëren van kwaliteitsvol wonen en werken in een duurzame omgeving 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING: Dessel voldoet in 22 aan het door het decreet grond- en pandenbeleid opgelegd sociaal objectief E 3, Onderzoeken of het opstellen van een gemeentelijk reglement sociaal wonen wenselijk is. (Begeleiding Kempisch Woonplatform) Jaarlijkse evaluatie van de haalbaarheid van het sociaal objectief op het lokaal woonoverleg Het gemeentebestuur tracht het bestaan, de werking en de voordelen van verhuren via een SVK actief bekend te maken bij haar inwoners via verschillende kanalen (brochure, website gemeente, website OCMW, website KWP, gemeentelijk infoblaadje,... ) 8.2 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur waakt over de woningkwaliteit Het gemeentebestuur voert de procedure uit rond woningkwaliteit Uitwerken van een actieplan woningkwaliteit Organiseren van infoavond rechten en plichten van huurder - verhuurder Het gemeentebestuur onderzoekt een gemeentelijke heffing op verwaarloosde en ongeschikt- en onbewoonbare panden 8.3 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur staat inwoners bij opdat zij langer zelfstandig zouden kunnen wonen Het gemeentebestuur vraagt aan DE ARK om voldoende betaalbare aangepaste en/of aanpasbare woongelegheden te voorzien voor senioren en mensen met een beperking Bij de opmaak van de verordening rond woonkwaliteit wordt aandacht besteed aan de rolstoeltoegankelijkheid en rolstoel bezoekbaarheid van woningen Het gemeentebestuur onderzoekt samen met DE ARK de mogelijkheid tot het voorzien van assistentiewoningen binnen het sociaal huurpatrimonium van DE ARK Bouwdienst en OCMW geven (proactief) informatie rond woningaanpassing bij ouderen en mensen met een beperking. Ze wijzen indien nodig gericht door. 8.4 RUIMTELIJKE ORDENING: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van een afgebakende en goed uitgebouwde kern I 353.5, Opstellen van een verordening rond woningkwaliteit Opstellen van een structuurvisie voor de dorpskernen Het gemeentebestuur stimuleert de ontwikkeling van het binnengebied Kloosterstraat - Blokstraat - Kerkhofweg Bij nieuwe ontwikkelingen worden er nieuwe en kwalitatieve groene ruimten gecreëerd op maat van de buurt 8.5 MOBILITEIT: Het gemeentebestuur stuurt aan tot de multimodale bereikbaarheid van belangrijke verkeerstrekkers gelegen zowel binnen als buiten de gemeentelijke grenzen Het parkeerbeleid in de centra vormt een onderdeel van de structuurvisie Parkeren op private eigendom maakt onderdeel uit van de verordening woonkwaliteit Het verder uitwerken van een verbindend fietsnetwerk, met maximale afstemming tussen utilitaire en recreatieve netwerken Gemeente Dessel Pagina 13 van 21

14 DOELSTELLINGENNOTA 214 Trage wegen opwaarderen als volwaardig alternatief netwerk Bij manifestaties en (grote) werken wordt er snel en goed geïnformeerd over de start, duur en einde van de werken / manifestaties om zo de verkeershinder te beperken 8.6 MOBILITEIT: Het gemeentebestuur werkt aan de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen de gemeente I 1., Het gemeentebestuur voert een hertoetsing van het mobiliteitsplan uit en stelt een timing op om de belangrijkste conflictpunten aan te pakken Het gemeentebestuur werkt een beeldkwaliteitsplan uit voor de verschillende type wegen als onderdeel van de structuurvisie Het gemeentebestuur definiëert de hoofdontsluitingswegen binnen het landelijke (woon)gebied en neemt aangepaste snelheidsmaatregelen Het gemeentebestuur ondersteunt scholen bij projecten rond mobiliteit Het gemeentebestuur zal bij de hertoetsing van het mobiliteitsplan aandacht hebben voor milieuaspecten (bv. inrichting trage wegen). 8.7 MILIEU: Het gemeentebestuur stimuleert het nemen van energiebesparende maatregelen E 21.1, Informeren met betrekking tot mogelijke ondersteuning bij het uitvoeren van werken in het kader van energiebesparende maatregelen door de klusjesdienst Ondersteunen van initiatieven rond groepsaankopen Het OCMW ondersteunen bij het uitwerken van een actieplan tegen energiearmoede Organiseren van gratis planadvies voor bouwers via Kamp C De gemeente neemt jaarlijks deel aan de energie-infotoer Het gemeentebestuur heeft aandacht aan woongezondheid energieboekhouding gemeentelijke gebouwen Het gemeentebestuur doet inspanningen om de CO2-uitstoot van haar gemeentelijke diensten te verlagen en hernieuwbare energie efficiënt in te zetten Het gemeentebestuur zal haar patrimonium en openbare verlichting screenen (EANDIS) op energiebesparende maatregelen en zal waar mogelijk deze maatregelen uitvoeren 2146 Het gemeentebestuur zal haar personeel sensibiliseren richting een meer duurzame levensstijl (elektriciteitsverbruik, verwarming, ecodriving, woon-werkverkeer, dienstverplaatsingen) Het gemeentebestuur onderneemt stappen om bij nieuwbouw en renovatie te streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik, op basis van het economisch optimum van energiebesparende maatregelen. Subsidiereglementen milieu Het gemeentebestuur onderneemt actie om tegen 22 de totale CO2-uitstoot op haar grondgebied met 2 % te verlagen door ondertekening van de Burgemeestersconvenant - uitvoering van een CO2-nulmeting - opmaak gemeentelijk klimaatactieplan met een tweejaarlijkse rapportering aan Europa - sensibilisering doelgroepen tot vermindering CO2-uitstoot. Het gemeentebestuur onderneemt stappen om haar wagenpark en rollend materiaal te verduurzamen door bij de vervanging van voertuigen te kiezen van energiezuinige types (personenwagen min. ecoscore 7, lichte vrachtwagen N1 klasse I min. ecoscore 68, lichte vrachtwagen N1 klasse II min. ecoscore 53, lichte vrachtwagen N1 klasse III min. ecoscore 44, vrachtwagens euronorm VI). 8.8 MILIEU: Het gemeentebestuur heeft aandacht voor de natuur Gemeente Dessel Pagina 14 van 21

15 DOELSTELLINGENNOTA 214 E 12.1, E 1.5, I 7., I 7., Samenwerking MINA-werkers: verder zetten natuurbeleid met inzet van 2 mina-werkers Bosbeheersplan: opmaak en uitvoering van het bosbeheersplan Behoud en onderhoud van kleine landschapselementen: uitvoeren projecten i.s.m. Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) Subsidiëring Kempens landschap Natuurleerwandelpaden: onderhoud door mina-werkers Aanleg en beheer openbaar groen (inheems en onderhoudsvriendelijk rekening houdend met nultolerantie pesticiden 8.9 MILIEU: De gemeente Dessel voert een actief handhavingsbeleid Inzet gemeentelijke toezichthouder (controles, monsternames) Samenwerking met de lokale politiediensten van de zone Balen-Dessel-Mol (verbalisering) 8.1 MILIEU: Zorgen voor een nette leefomgeving E 9.83, Verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater/grondwater: gescheiden opvangen en hergebruik van hemelwater bij gemeentelijke gebouwen - installatie IBA's (hidrosan)- sanering lozingspunten afvalwater op oppervlaktewater - duurzaam beheer van waterlopen - oeverbeheer - hermeandering waterlopen (provincie) - pesticidenvrij onkruidbeheer. Het gemeentebestuur zal het bermbeheer in toepassing van het bermdecreet verder toepassen Het gemeentebestuur zal ingrijpen bij mogelijke calamiteiten in of op de bodem door staalnames, analyses en eventueel sanering Samenwerking met de intercommunale milieudienst (IMD) 8.11 Zorgen voor een optimale dienstverlening 2146 E 2.5, Behandelen van vergunningsaanvragen die betrekking hebben en milieu en natuur Inrichten van een centraal meldpunt voor milieuklachten en deze registreren en opvolgen Informeren en sensibiliseren van de burgers. Het gemeentebestuur zal de mogelijkheid creëren voor een optimale werking van de milieuraad MILIEU: Bijdrage aan externe diensten ter ondersteuning van de milieudienst E 4.97, Samenwerking met de interlokale vereniging milieuhandhaving Kempen (IVMK) (controles en verbalisering) Samenwerking met Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) 8.13 LOKALE ECONOMIE: Dessel is een ondernemingsvriendelijke gemeente E 5, I 2., De industrieterreinen zijn voldoende en duidelijk bewegwijzerd, ook buiten de gemeente Er is een duidelijke signalisatie en logische nummering op de industrieterreinen aanwezig Bij uitbreiding van industriezones worden er parkeerstroken voor vrachtwagens voorzien Stimuleren van de verdere ontwikkeling van de KMO-zone Stenehei De raad voor lokale economie wordt ondersteund in zijn taak als volwaardig adviesorgaan Gemeente Dessel Pagina 15 van 21

16 DOELSTELLINGENNOTA 214 Aanwezige pachters screenen Verder uitwerken van visie rond verblijfstoerisme 8.14 LOKALE ECONOMIE: De gemeente bewaakt de kwaliteitsvolle invulling van de zone voor nucleaire energie De gemeente volgt alle nucleaire dossier op de voet op. Als partner in het CAT-project nemen we onze volledige verantwoordelijkheid tot uitvoering van het Stola-rapport Het partnerschap met Stora is en blijft de dragende kracht tot opvolging van het nucleair dossier. De uitbouw van het communicatiecentrum, gefinancierd door het CAT-project, moet de hefboom zijn tot betrokkenheid van gemeente en streek bij het nucleair gebeuren De gemeente zal toezien op het toekomstig gebruik van de gronden waarop FBFC International gevestigd is 9. We zorgen dat het patrimonium voldoet aan de wensen en eisen van onze belanghebbenden Onderhoud verhardingen (exploitatie) E 37.2, Aankoop van betonstraatstenen Aankoop van grondstoffen : zand, cement, steenslag, magere beton, kalksteenslag,... Stortkosten: steenpuin,... Aankoop van strooizout Prestaties door derden en huren van materieel 9.2 Onderhoud gebouwen (exploitatie) E , E 7, Prestaties door derden: keuringen, onderhoud, herstellingen,... Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik Poetsopdrachten door derden: ramen, matten,... Diversen gebouwen Onroerende Voorheffing 9.3 Onderhoud groen, plantsoenen, grachten en kerkhoven (exploitatie) E 58.85, Prestaties door derden: ruimen grachten, maaien bermen, uitfrezen boomstronken,... Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik: herstelling machines, motomix, steentjes urnebegraving,... Aankoop en onderhoud beplanting: bloembakken, meststoffen, kalk,... Insecten- en ongediertebestrijding: processierupsen, ratten, wespen, Onderhoud van signalisatie, openbare verlichting en straatmeubilair (exploitatie) E 143., Prestaties door derden: wegmarkeringen,... Aankoop en onderhoud van de verkeerssignalisatie Aankoop en onderhoud van het straatmeubilair Openbare verlichting en flitspalen Gemeente Dessel Pagina 16 van 21

17 DOELSTELLINGENNOTA 214 Onderhoud marktkasten 9.5 Onderhoud speelterreinen (exploitatie) E 5.62, Prestaties door derden: keuring IOK,... Aankoop technische benodigdheden voor herstellingen: verf, onderdelen,... Onderhoud omnisportterrein Pastorijstraat 9.6 Vernieuwen en uitbreiden van verhardingen (investeringen) 2147 I 89.5, Buitengewoon onderhoud asfaltwegen Heraanleg kasseien markt Vernieuwen fietspad Lukasstraat Vernieuwen voetpaden Grond zeven Diverse klinker- en verhardingswerken Wegenwerken Turnhoutsebaan n.a.v. rioleringswerken (aandeel gemeente) Omgevingswerken 'OC Tijl4' Buitengewoon onderhoud wegen Aanleg rotonde Gravenstraat - Kastelsedijk Buitengewoon onderhoud betonwegen Ontwerper Betonwegen Aankoop betonstraatstenen 9.7 Vernieuwen en uitbreiden van gebouwen (investeringen) I 359., Renovatie van Sint Niklaas kerk Vernieuwing dakgoten school Kangoeroe Vervanging stookketel school Brasel Vervanging koepel boven lichtstraat administratief centrum 'De Plaetse' Vervanging stookinstallatie administratief centrum Vervanging verlichting tennishal Inrichting nieuwe school en sporthal GBS de Kangoeroe Inrichting naschoolse kinderopvang de Speelplaneet Aanpassing van de fietsstalling van het sociaal huis Aanpassingswerken bestaande gedeelte schoolgebouw Dessel centrum Aanpassingswerken School Witgoor Buitengewoon onvoorzien onderhoud diverse gebouwen Uitrusting gebouw Hofstraat (oude elektriciteitscabine) Erelonen school centrum OC Tijl 4 Uitbreiding sporthal - erelonen Gemeente Dessel Pagina 17 van 21

18 DOELSTELLINGENNOTA Vernieuwen en uitbreiden van groen, plantsoenen, grachten en kerkhoven (investeringen) I 45.5, Aankoop van technische benodigdheden voor eigen gebruik: bomen, planten, potgrond,... Aankoop van columbariums Heraanleg Kerkhof Centrum Heraanleg kerkhof Witgoor 9.9 Vernieuwen en uitbreiden van signalisatie, openbare verlichting, straatmeubilair en tijdelijke signalisatie (investeringen) I 7., Aankoop tijdelijke signalisatie 9.1 Vernieuwen en uitbreiden van speel- en sportterreinen (investeringen) I 57.5, Aankoop van nieuwe speeltoestellen In 219 beschikt de gemeente Dessel nog steeds over een goed onderhouden Finse piste Vervanging ondergrond omnisportterein Pastorijstraat Buitengewoon onderhoud/opmaak buitenterreinen Buitengewoon onderhoud opmaak binnenterreinen 9.11 In stand houden van het bestaande wagenpark en desgevallend uitbreiden (exploitatie + investeringen) E 154.4, I 92., Prestaties door derden: onderhoud, vervangen banden,... Aankoop van technische benodigdheden voor eigen gebruik: olie, ad blue, batterij, onderdelen,... Aankoop van brandstoffen voor voertuigen Andere technische kosten: eurovignet, verzekering, keuring,... Vervanging dienstwagen coördinator technische dienst Vervanging vrachtwagen Aankoop nieuwe onkruidborstel/veegmachine Vervanging dienstwagen administratief centrum onkruidbrander en veegborstel + werktuigdrager 9.12 In stand houden van de bestaande hulpmiddelen en uitbreiding (onkruidbeheer) I 1., Aankoop en vervanging van materiaal Aankoop onkruidborstels 9.13 Onderhoud, vernieuwen en uitbreiden van de riolering (exploitatie + investeringen) E 6.5, Prestaties door derden Aankoop technische benodigdheden voor eigen gebruik Gemeente Dessel Pagina 18 van 21

19 DOELSTELLINGENNOTA 214 Hidrosan Investeringssubsidies afkoppeling riolering Turnhoutsebaan 9.14 Werken aan nutsleidingen (exploitatie + investeringen) Inspectie en onderhoud van brandkranen E 7., 9.15 Vernieuwen en uitbreiding overig patrimonium (investeringen) Onderhoud van fontein Campinaplein Renovatie pomp marktplein Buitengewoon onderhoud waterlopen Aankoop gronden I , Invulling site 'De Eendracht' -> verder onderzoeken van de mogelijkheden voor deze panden en gronden 9.16 Desinvesteringen patrimonium Verkoop landbouwgronden Verkoop bouwgrond (Kuilstraat - lot 1) Aankoop/verkoop wegoverschotten Aankoop andere terreinen I 5., I 137., 1. Doorgaan met uitgebouwd grondgebiedbeleid Afvalbeleid (IOK) E , I 5., Preventie van afvalstoffen: binnen eigen diensten + sensibilisering burgers Stimuleren van hergebruik: sensibilisering Afvalbeheer Principe de vervuiler betaalt: sensibilisering Zwerfvuil/sluikstorten: subsidie voor het opruimen van zwerfvuil door verenigingen en scholen + sensibilisering Het gemeentebestuur zal stelselmatig overgaan tot het vervangen van de straatvuilbakjes door types die minder aanleiding geven tot sluikstorten van restafval. Selectieve inzameling: sensibilisering 1.2 We zorgen voor een goede ondersteuning aan Desselse verenigingen Vervanging materiële hulp Retributie materiële hulp E 2., E 1.75, 1.3 We voorzien dat onze werking voldoet aan de eisen op gebied van veiligheid en gezondheid E 17.7, Aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen Gemeente Dessel Pagina 19 van 21

20 DOELSTELLINGENNOTA 214 Aankoop en onderhoud van werk- en signalisatiekledij Aankoop van werkschoenen Keuringen hefwerktuigen Aankoop EHBO-materiaal Milieuverantwoord productgebruik (kantoor- en schoonmaakmiddelen, duurzaam hout, verven, onkruidbeheer, producten eerlijke handel) 1.4 Het gemeentebestuur voert een gronden- en pandenbeleid 2148 Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheden tot het gradueel laten stijgen van de leegstandsbelasting Het Kempens Woonplatform berekent 2 keer per jaar de spanning tussen woningbehoefte en bouwpotentieel op basis van de door het gemeentebestuur aangeleverde gegevens Het gemeentebestuur onderzoekt de mogelijkheid tot het belasten van verkavelingen met wegenis (dossiertaks) 1.5 Het gemeentebestuur stuurt aan tot het vergroten van het aanbod aan sociale en betaalbare huisvesting De bestaande wachtlijsten, het huidige sociaal huurpatrimonium, de morfologie van de omgeving en de visie van het gemeentebestuur worden telkens afgetoetst in functie van het bepalen van de typologie van nieuwe sociale woningen Het gemeentebestuur wil de eigen inwoners stimuleren om in de gemeente te blijven wonen. Hiervoor werd in de gemeenteraad een reglement goedgekeurd voor subsidie toe te kennen aan private ontwikkelaars op basis van de bepaalde voorwaarden Elk gepland sociaal woonproject wordt op het lokaal woonoverleg besproken naar doelgroep toe. Er wordt gewaakt over een voldoende groot doelgroepgericht aanbod (senioren, alleenstaande (met kinderen) en personen met een beperking) 1.6 Technische benodigdheden voor intern gebruik E 29.3, I 1., Aankoop technische benodigdheden voor aanvulling magazijn Aankoop brandstoffen: voor lasapparaten, verwarming werfcontainers, kleine machines,... Aankoop aanverwante zaken: dranken, kantoorbenodigdheden, abonnementen... Onderhoud chemische toiletten Huur en onderhoud van technische benodigdheden voor het magazijn Aankoop machines voor eigen gebruik 1.7 Personeelsbeleid Grondgebiedszaken Personeelsbeleid grondgebiedszaken E , E , 1.8 Voeren van een handhavingsbeleid (omgevingsvergunning) Het gemeentebestuur werkt een handhavingsplan uit Indienen van een digitale omgevingsvergunning wordt mogelijk C. Zorgen voor een duurzame omgeving Gemeente Dessel Pagina 2 van 21

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Inhoudstafel Beleidsnota 135 Doelstellingennota 135 Doelstellingenbudget 142 Andere elementen van de beleidsnota 143 Financiële

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014 gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 226 Westerlo Beleids- en beheerscyclus Budget 214 NIS-code 1349 Woord vooraf Het eerste budget in BBC-stijl is een feit en is, zoals het hoort, als het ware een kopie

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen BD = beleidsdoelstelling AP = actieplan Vet = prioritaire doelstelling Gewone opmaak = overig beleid De beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten Overzicht gebruik beleidsprioriteiten CEBVBP01 - BP 1 - Cultureel Erfgoed 1419/001/007/007/005 Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei erfgoedconvenant CEBVBP02 - BP 2 - Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

Meerjarenplanning Sport

Meerjarenplanning Sport Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek INLEIDING 2009 is een feestjaar voor zowel OC Vondel als bib Vondel. Het ontmoetingscentrum bestaat 20 jaar en de bibliotheek 10 jaar. Bovendien is het 30 jaar geleden

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

Inhoud. Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 2016

Inhoud. Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 2016 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 13 Financiële toestand... 15 Lijst overheidsopdrachten... 18 Lijst daden van beschikking... 19 Lijst nominatieve subsidies...2 Financiële

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote x aanbod aan activiteiten wordt

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 De grote x aanbod aan activiteiten wordt .01 Het bestaand gemeentelijk cultureel.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote aanbod aan activiteiten wordt revoluties" op 05/01; 12/01 en 19/01 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of vernieuws.01.02

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

Beschrijving van de dienst De Technische Dienst staat in voor werken in eigen beheer en uitbestede werken.

Beschrijving van de dienst De Technische Dienst staat in voor werken in eigen beheer en uitbestede werken. Functie Functienaam: Technisch Assistent Graadnaam: Technisch Assistent Functionele loopbaan: D1 - D2 - D3 Afdeling: Wonen en Werken Dienst: Technische Dienst Subdienst: Onderhoud Doel van de entiteit

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Gemeente Sint-Laureins Beleidsnota 2012 - Doelstellingennota

Gemeente Sint-Laureins Beleidsnota 2012 - Doelstellingennota Bladzijde : 1 Beleidsdomein F.10-121 : ALGEMEEN BESTUUR LT1 Langetermijndoelstelling : De toegankelijkheid en klantgerichtheid van de dienstverlening optimaliseren. KT1.1 : Kortetermijndoelstelling : Optimaliseren

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN

REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN jeugddienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30 mei 2013 REGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN MUZIEKEVENEMENTEN VOOR JONGEREN DEEL 1: ONDERSTEUNING VAN CONCERTEN EN FESTIVALS Art. 1: Wat Dit reglement voorziet

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Doelstellingennota Budget

Doelstellingennota Budget Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7020 Investering: 457 Andere: 30 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Berendrecht - Zandvliet - Lillo Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES

BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Gemeente Bocholt Dorpsstraat 16 3950 Bocholt NIS-code: 72003 BUDGET 2015 BELEIDSNOTA LIJST MET DE NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Secretaris Brebels Eddie Financieel beheerder Vander Mierde Erik LIJST

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT SPORTINFRASTRUCTUURSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent het college van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie