OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16. RAADSZITTING VAN 21 februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16. RAADSZITTING VAN 21 februari 2013"

Transcriptie

1 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/16 RAADSZITTING VAN 21 februari 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Dirck Haest, Geert Heeres, Matthias Janssens, Henri Schenck, Patrick Wyffels en Paul Van Wesenbeeck, raadsleden, en Kristof Janssens - secretaris. Verontschuldigd: Pieter Goedemé Uitgenodigd: Patrick Vervecken, hoofd sociale dienst en Kristof Dieltiens, financieel beheerder De voorzitter opent de vergadering om uur OPENBARE ZITTING 01 Verslag van de openbare raadszitting van 17 januari 2013: goedkeuring De Raad Keurt goed na lezing en bij eenparigheid het verslag van de vergadering van de openbare zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 januari Kastoestand per 21 februari kennisname De Raad Neemt kennis van het verslag over de kastoestand, zoals opgemaakt door de financieel beheerder van het OCMW, de heer Kristof Dieltiens, waaruit blijkt dat op 20 februari 2013 het kastotaal ,75 bedroeg. 03 Tewerkstellingen in het kader van artikel 60 7 van de organieke wet: beslissing inzake arbeidsvoorwaarden (verloven en feestdagen, toelagen en vergoedingen, salaris) De Raad Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s inzonderheid artikel 60 7; Gelet op artikel 52 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW s; Gelet op de nota van sociale dienst - arbeidstrajectbegeleiding van 6 februari 2013 houdende een voorstel van eenvormig pakket aan arbeidsvoorwaarden voor alle tewerkstellingen in het kader van artikel 60 7; Overwegende dat de arbeidsovereenkomsten afgesloten in het kader van artikel 60 7 van de organieke wet beschouwd worden als vorm van individuele maatschappelijke dienstverlening en niet als personeelsleden zoals bedoeld in titel III van het OCMW decreet; Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 1 van 16

2 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 2/16 Overwegende dat het aan de raad voor maatschappelijk welzijn toekomt de arbeidsvoorwaarden voor de artikel 60 7 tewerkstellingen te bepalen; Overwegende dat de huidige regeling waarbij de arbeidsvoorwaarden gelden van de plaats van tewerkstelling leidt tot verwarring tussen de verschillende personeelsstatuten alsook tot onbillijke verschillen tussen de sociale tewerkstellingen; Na verdere bespreking; Volgende arbeidsvoorwaarden zijn vanaf 1 maart 2013 van kracht voor alle arbeidsovereenkomsten afgesloten in het kader van artikel 60 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW s: Loon CAO nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen Maaltijdcheques Maaltijdcheques worden toegekend van bij de aanvang van de tewerkstelling. Eindejaarspremie en vakantiegeld Regeling overig OCMW personeel Ziekte Ook de eerste dag afwezigheid wordt betaald. Vergoedingen woon-werkverkeer Vergoedingen 100% terugbetaling busabonnement en fietsvergoeding volgens de regeling van het OCMW. Aantal vakantiedagen 26 dagen Voor cliënten met kinderen en een opvangprobleem kan tijdens vakantie de tewerkstelling worden onderbroken en leefloon worden gegeven. Vakantie aanvragen gebeurt in overleg met plaats van tewerkstelling. Bij opgebouwde vakantierechten tijdens het voorgaande kalenderjaar De artikel 60-medewerker bouwt zijn vakantierecht op tijdens het voorgaande kalenderjaar. Het aantal dagen betaalde vakantie is dus afhankelijk van het aantal dagen dat het jaar voordien werd gepresteerd. Wanneer er geen recht is op (volledige) jaarlijkse vakantie: Tijdens het eerste kalenderjaar van de tewerkstelling Bij aanvang van een tewerkstelling art60 7 is er vaak geen recht op jaarlijkse vakantie. Om de medewerker tijdens dit eerste jaar toch een aantal dagen vrij te kunnen geven, krijgt elke artikel 60-er tijdens het eerste jaar van de tewerkstelling 12 dagen dienstvrijstelling voor een volledig kalenderjaar werken. Cliënten die het eerste kalenderjaar niet volledig werken, krijgen dienstvrijstelling a rato van 1 dag per gewerkte maand. Vb: - werknemer die 1/1/2012 start, heeft in 2012 recht op 12 dagen - werknemer die 1/6/2012 start, heeft in 2012 recht op 7 dagen. Tijdens het tweede kalenderjaar van de tewerkstelling: Vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin de tewerkstelling startte, is er recht op betaald jaarlijks verlof. Dit wordt berekend op basis van de gepresteerde dagen in het voorgaande jaar. Een volledig gewerkt jaar geeft recht op 26 dagen betaalde vakantie, dit is 2.16 dag per gewerkte maand. Als het recht op betaalde vakantie lager is dan 26, wordt het aangevuld met dienstvrijstelling a rato van 1 dag per niet-gewerkte maand in het voorgaande kalenderjaar. Vb: - werknemer die 1/1/2012 startte, heeft in 2013 recht op 26 dagen betaalde vakantie. - werknemer die 1/6/2012 startte, heeft in 2013 recht op 15,12 dagen betaalde vakantie, aangevuld met 5 dagen dienstvrijstelling. Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 2 van 16

3 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 3/16 Start tewerkstelling jaar X Jaar X dienstvrijstelling 12 dagen/jaar (pro rata) Jaar X+1 betaalde vakantie 26/voorgaande kalenderjaar (pro rata) Dienstvrijstelling totaal Januari Februari 11 23, ,83 Maart 10 21,6 2 23,60 April 9 19, ,44 Mei 8 17, ,28 Juni 7 15, ,12 Juli 6 12, ,96 Augustus 5 10,8 7 17,80 September 4 8, ,64 Oktober 3 6, ,48 November 2 4, ,32 December 1 2, ,16 Het verlof zal naar boven toe afgerond worden naar volledig dagen. Betaalde feestdagen De artikel 60-er heeft recht op vakantie op de feestdagen zoals de OCMW-medewerkers omschreven in artikel van het OCMW decreet. Omstandigheidsverlof (huwelijk, begrafenis, ): Hier worden dezelfde afspraken als voor de reguliere OCMW-medewerkers gevolgd (cfr. Rechtspositieregeling). Dienstvrijstelling (wordt betaald) Hier worden dezelfde afspraken als voor de reguliere OCMW-medewerkers gevolgd (cfr. Rechtspositieregeling). Opleiding Opleiding in functie van de noden en mogelijkheden met de werkplek in overleg met ATB Onbetaald verlof/schorsing contract om persoonlijke redenen Kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden en moet gemotiveerd worden. 04 Aanduiding van afgevaardigden en voordracht van kandidaat afgevaardigden in de volgende bestuursorganen via geheime stemming: *Algemene vergadering van de vzw Woonzorgcentrum Zoersel: aanduiding 5 afgevaardigden in één enkele stemronde *Raad van bestuur van de vzw Woonzorgcentrum Zoersel: aanduiding 4 kandidaat afgevaardigden in één enkele stemronde *Algemene vergadering van KINA PV: aanduiding 2 afgevaardigden in één enkele stemronde *Raad van bestuur van KINA PV: voordracht van een kandidaat afgevaardigde *Algemene vergadering SVK de Voorkempen VZW: aanduiding afgevaardigde *Raad van bestuur SVK de Voorkempen VZW: aanduiding afgevaardigde *Algemene vergadering SHM de Voorkempen HE: aanduiding afgevaardigde *Raad van bestuur SHM de Voorkempen HE: aanduiding afgevaardigde *Adviescomité (PBW) IGEAN: aanduiding afgevaardigde *Beheerscomité project integraal woonbeleid IGEAN regio Midden: aanduiding afgevaardigde *Raad van advies CIPAL DV: aanduiding afgevaardigde *Lokale Advies Commissie voor PIDPA en EANDIS: aanduiding afgevaardigde *OFP Provant: aanduiding vaste stemgerechtigde vertegenwoordiger Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 3 van 16

4 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 4/16 De Raad Algemene vergadering van de vzw "Woon- en zorgcentrum Zoersel: aanduiding van vijf afgevaardigden in één enkele stemronde Gelet op de artikelen 60 3 en van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW s; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 juli 2003 strekkende tot mede oprichting van de VZW Woon en zorgcentrum Zoersel samen met de VZW Emmaüs en het OCMW Zoersel, met als doel de verwezenlijking en uitbating van ouderenvoorzieningen in Zoersel; Gelet op de bij voormeld raadsbesluit goedgekeurde statuten van de VZW, inzonderheid de artikelen 9 2 en 14 1, volgens dewelke het OCMW van Zoersel vijf afgevaardigden in de algemene vergadering van de VZW aanduidt en vier kandidaat afgevaardigden voor de raad van bestuur van de VZW voordraagt; Overwegende dat krachtens voormelde artikelen de afgevaardigden leden van de raad voor maatschappelijk welzijn per geheime stemming en in één enkele stemronde worden aangeduid waarbij elk lid beschikt over één stem; Genotuleerd de kandidaturen van Emery Frijters, Piet Goedemé, Dirck Haest, Mathias Janssens, Paul Van Wesenbeeck en Patrick Wyffels; Gaat tot de geheime stemming over: De stemming geeft volgende uitslag: Patrick Wyffels: 2 Emery Frijters: Mathias Janssens:2 Piet Goedemé:2 Paul Van Wesenbeeck:2 Dirck Haest:2 ONTHOUDING: Derhalve besluit de Raad: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Het OCMW van Zoersel stelt de volgende personen aan als afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van de VZW Woon en zorgcentrum Zoersel : de heer Piet Goedemé, Matthias Janssens, Dirck Haest, Paul Van Wesenbeeck en Patrick Wyffels leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De afgevaardigden aangeduid in artikel 1 van onderhavig besluit oefenen hun mandaat uit tot installatie van de nieuwe raad voor maatschappelijk welzijn of tot de raad voor maatschappelijk welzijn hun mandaat intrekt, overeenkomstig artikel 9 2 van de statuten van de vereniging. De andere stichtende leden van de VZW ontvangen van onderhavig besluit een voor eensluidend verklaard afschrift alsook elk van de afgevaardigden van het OCMW. Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 4 van 16

5 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 5/16 Raad van bestuur van de vzw "Woon- en zorgcentrum Zoersel: aanduiding vier kandidaat afgevaardigden in de raad van bestuur in één enkele stemronde Gelet op de artikelen 60 3 en van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW s; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 juli 2003 strekkende tot mede oprichting van de VZW Woon en zorgcentrum Zoersel samen met de VZW Emmaüs en het OCMW Zoersel, met als doel de verwezenlijking en uitbating van ouderenvoorzieningen in Zoersel; Gelet op de bij voormeld raadsbesluit goedgekeurde statuten van de VZW, inzonderheid de artikelen 9 2 en 14 1, volgens dewelke het OCMW van Zoersel vijf afgevaardigden in de algemene vergadering van de VZW aanduidt en vier kandidaat afgevaardigden voor de raad van bestuur van de VZW voordraagt; Gelet op de voordracht van de OCMW secretaris als afgevaardigde deskundige in de raad van bestuur van de VZW bij raadsbesluit van 15 juli 2003; Derhalve blijven er nog drie afgevaardigden van het OCMW in de raad van bestuur voor te dragen; Overwegende dat krachtens voormelde artikelen de afgevaardigden leden van de raad voor maatschappelijk welzijn per geheime stemming en in één enkele stemronde worden aangeduid waarbij elk lid beschikt over één stem; Genotuleerd de kandidaturen van Emery Frijters, Piet Goedemé, Dirck Haest, Mathias Janssens en Patrick Wyffels; Gaat tot de geheime stemming over: De stemming geeft volgende uitslag: Dirck Haest:3 Patrick Wyffels: Emery Frijters: 2 Mathias Janssens:2 Piet Goedemé:3 ONTHOUDING: Vaststellende de staking van stemmen tussen raadsleden Emery Frijters en Matthias Janssens is verkozen als jongste in jaren: Matthias Janssens Derhalve besluit de Raad: Art. 1: Art. 2: Art. 3: Het OCMW van Zoersel draagt de volgende personen voor als afgevaardigden van het OCMW in de raad van bestuur van de VZW Woon en zorgcentrum Zoersel : Piet Goedemé, Dirck Haest, Matthias Janssens als leden van de raad voor maatschappelijk welzijn en Kristof Janssens als deskundige. De kandidaat afgevaardigden, voorgedragen in artikel 1 van onderhavig besluit oefenen bij verkiezing hun mandaat uit tot installatie van de raad voor maatschappelijk welzijn of tot de raad voor maatschappelijk welzijn hun mandaat intrekt, overeenkomstig artikel 9 2 van de statuten van de vereniging indien zij verkozen worden als lid van de raad van bestuur van de VZW. De andere stichtende leden van de VZW ontvangen van onderhavig besluit een voor Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 5 van 16

6 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 6/16 eensluidend verklaard afschrift alsook elk van de afgevaardigden van het OCMW. Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 6 van 16

7 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 7/16 Algemene vergadering van KINA PV: aanduiding 2 afgevaardigden in één enkele stemronde en voordracht van een kandidaat afgevaardigde voor de raad van bestuur Gelet op de artikelen 60 3 en 226 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de OCMW s; Gelet op de beslissing van de Raad dd. 13 juni 1988 tot medeoprichting van de Publiekrechterlijke Vereniging KINA, waarvoor machtiging werd verleend bij MB van 20 september 1989; Gelet op artikel 31 van de statuten van KINA volgens dewelke elke rechtspersoon vertegenwoordigd is in de algemene vergadering door twee afgevaardigden; Gelet op de installatie van de nieuwe Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 7 januari 2013; Overwegende dat moet worden overgegaan worden tot de aanstelling van twee afgevaardigden in de algemene vergadering van KINA en de eventuele voordracht van een kandidaat lid van de raad van bestuur; Genotuleerd de kandidaturen van Bert Claessens en Paul Van Wesenbeeck als afgevaardigden in de algemene vergadering; Genotuleerd de kandidaturen van Paul Van Wesenbeeck als kandidaat afgevaardigde in de raad van bestuur; Gaat bij geheime stemming en in één enkele stemronde over tot de verkiezing van de leden van de afgevaardigden in de algemene vergadering van KINA: De stemming geeft volgende uitslag: Bert Claessens: 4 Paul Van Wesenbeeck: 6 ONTHOUDING: Gaat bij geheime stemming en in één enkele stemronde over tot de verkiezing van een kandidaat afgevaardigde in de raad van bestuur van KINA: De stemming geeft volgende uitslag: Paul Van Wesenbeeck: 10 ONTHOUDING: Art. 1: Derhalve worden de volgende raadsleden verkozen tot afgevaardigden in de algemene vergadering van KINA: Bert Claessens en Paul Van Wesenbeeck. Art. 2: Derhalve wordt Paul Van Wesenbeeck voorgedragen aan de algemene vergadering als kandidaat lid van de raad van bestuur. Art. 3: De afgevaardigden worden aangesteld voor de ganse legislatuur; Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 7 van 16

8 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 8/16 Algemene vergadering SVK de Voorkempen VZW ( t Sas): aanduiding afgevaardigde en Raad van bestuur SVK de Voorkempen VZW ( t Sas): aanduiding afgevaardigde Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW inzonderheid artikel 60; Gelet op het decreet van 19 december 2008 inzake de organisatie van de OCMW s inzonderheid artikel 243 1; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 maart 2005 inzake de toetreding van het OCMW van Zoersel tot de VZW SVK Voorkempen; Gelet op de statuten van de VZW waar elk lid OCMW 1 afgevaardigde aanduidt voor de algemene vergadering en 1 kandidaat lid van de raad van beheer voordraagt; Gelet op de kandidaturen van Rik Schenck voor de algemene vergadering en van Christiaan Janssens voor de raad van beheer; Overwegende dat thans tot afvaardiging en voordracht dient te worden overgegaan; Na verdere bespreking; Gaat over tot de geheime stemming ter aanduiding van een afgevaardigde in de algemene vergadering van de VZW SVK Voorkempen ( t Sas); Rik Schenck:10 Gaat over tot de geheime stemming ter voordracht van een afgevaardigde in de raad van beheer van de VZW SVK Voorkempen ( t Sas); Christiaan Janssens: 10 Art. 1: De heer Rik Schenck, raadslid wordt aangeduid als afgevaardigde van OCMW Zoersel in de Algemene vergadering van de VZW SVK Voorkempen. Art. 2: De heer Christiaan Janssens wordt aangeduid als kandidaat afgevaardigde van OCMW Zoersel in de Raad van beheer van de VZW SVK Voorkempen. Art. 3: De VZW SVK Voorkempen wordt in kennis gesteld van de inhoud van onderhavig besluit via een voor eensluidend verklaard uittreksel. Algemene vergadering SHM de Voorkempen HE: aanduiding afgevaardigde Gelet op de artikelen 60 en 61 van de organieke wet; Gelet op de beslissing van de Raad dd. 19 maart 1996 houdende toetreding als vennoot tot C.V. De Voorkempen H.E., waarvan akte door de gouverneur der provincie bij schrijven van 7 juni 1996 ref. 3/WF; Gelet op de statuten van SHM De Voorkempen HE waarin het OCMW Zoersel een afgevaardigde in de Algemene Vergadering aanduidt; Genotuleerd de kandidatuur van Katrien Schryvers voor de algemene vergadering; Gaat tot de geheime stemming over: Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 8 van 16

9 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 9/16 Katrien Schryvers:10 Art. 1: Derhalve wordt mevrouw Katrien Schryvers aangeduid als afgevaardigde in de Algemene Vergadering van huisvestingsmaatschappij De Voorkempen H.E. Art. 2: De afgevaardigde wordt aangesteld voor de ganse legislatuur Raad van bestuur SHM De Voorkempen HE: aanduiding afgevaardigde Gelet op de artikelen 60 en 61 van de organieke wet; Gelet op de beslissing van de Raad dd. 19 maart 1996 houdende toetreding als vennoot tot C.V. De Voorkempen H.E., waarvan akte door de gouverneur der provincie bij schrijven van 7 juni 1996 ref. 3/WF; Gelet op de statuten van SHM De Voorkempen HE waarin het OCMW Zoersel een afgevaardigde in de raad van bestuur aanduidt; Genotuleerd de kandidatuur van Paul Van Wesenbeeck voor de raad van beheer; Gaat tot de geheime stemming over. Paul Van Wesenbeeck:10 Art. 1: Derhalve wordt raadslid Paul Van Wesenbeeck aangeduid als afgevaardigde in de Raad van Bestuur van De Voorkempen HE. Art. 2: De afgevaardigde wordt aangesteld voor de ganse legislatuur. Aanduiding van een afgevaardigde in het adviescomité PBW IGEAN Gelet op de artikelen 60 en 61 van de organieke wet; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking Gelet op de beslissing van de Raad, dd. 14 juni 1989 houdende toetreding tot de toenmalige gemeenschappelijke dienst VGV van IGEAN, waarvan akte door de gouverneur der provincie bij schrijven van 6 september 1989; Gelet op de samenstelling van het beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst PBW; Genotuleerd de kandidatuur van Alfons Christiaensen staande de vergadering op afroep ingediend; Overwegende dat moet worden overgegaan tot de aanduiding van een afgevaardigde in het beheerscomité van de gemeenschappelijke dienst PBW; Gaat tot de geheime stemming over: Alfons Christiaensen: 10 Art. 1: Het volgende raadslid, Alfons Christiaensen wordt aangeduid als afgevaardigde in het beheerscomité Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 9 van 16

10 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 10/16 van de gemeenschappelijke dienst PBW. Art. 2: De afgevaardigde wordt aangesteld voor de ganse legislatuur. Beheerscomité project integraal woonbeleid IGEAN regio Midden:aanduiding afgevaardigde Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzonderheid artikel 52; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering d.d. 10 december 2010; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 april 2011 tot toetreding tot een samenwerkingsverband lokaal woonbeleid regio Midden bestaande uit vijf gemeenten in de midden regio van het arrondissement Antwerpen, namelijk Malle, Schilde, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel; Overwegende dat ook de OCMW s van de deelnemende gemeenten een vertegenwoordiger in het beheerscomité van de interlokale vereniging kunnen afvaardigden. Genotuleerd de kandidatuur van Katrien Schryvers om als vertegenwoordiger aangeduid te worden in het beheerscomité: Na verdere bespreking; Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van de vertegenwoordiger met als volgende uitslag: Katrien Schryvers:10 Als vertegenwoordiger in het beheerscomité voor de ganse legislatuur wordt aangeduid mevrouw Katrien Schryvers. Raad van advies CIPAL DV: aanduiding afgevaardigde Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzonderheid artikel 52; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn tot toetreding tot de dienstverlenende vereniging CIPAL; Overwegende dat OCMW Zoersel een vertegenwoordiger in de raad van advies van CIPAL DV kan aanduiden; Genotuleerd de kandidatuur van Geert Heeres om als vertegenwoordiger aangeduid te worden in de Raad van advies: Na verdere bespreking; Gaat over tot de geheime stemming tot aanduiding van de vertegenwoordiger met als volgende uitslag: Geert Heeres:10 Als vertegenwoordiger in het beheerscomité voor de ganse legislatuur wordt aangeduid de heer Geert Heeres. Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 10 van 16

11 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 11/16 Lokale adviescommissie voor PIDPA en EANDIS: aanduiding afgevaardigde Gelet op artikel 52 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW s; Gelet op het Decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en het Uitvoeringsbesluit van 16 september 1997; Overwegende dat krachtens de vigerende regelgeving betreffende de minimumlevering van elektriciteit, gas en water en de instelling van de lokale adviescommissies het vereist is een afgevaardigde aan te duiden namens de raad voor maatschappelijk welzijn in de lokale adviescommissie; Genotuleerd de kandidatuur voor afgevaardigde van Katrien Schryvers; Na verdere bespreking; Gaat tot de geheime stemming over: Katrien Schryvers: 10 Besluit derhalve: Namens de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW Zoersel worden het volgende lid van de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid als afgevaardigde in de lokale adviescommissie mevrouw Katrien Schryvers. OFP Provant: aanduiding vaste stemgerechtigde vertegenwoordiger Gelet op artikel 52 het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de OCMW s; Gelet op de wet van 28 april 2003 inzake de aanvullende pensioenen; Gelet op de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 mei 2012 inzake de instap van Zoersel in het OFP Provant ter financiering van een bijkomend pensioen voor de contractuele personeelsleden; Gelet op het goedgekeurde huishoudelijk reglement van het OFP dat stipuleert dat het OCMW een vaste stemgerechtigde afgevaardigde aanduidt; Genotuleerd de kandidatuur van Katrien Schryvers; Gaat over tot de geheime stemming: Katrien Schryvers:10 Mevrouw Katrien Schryvers wordt gemandateerd om op te treden als vaste vertegenwoordiger van het OCMW binnen de beheersorganen van het OFP Provant. Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 11 van 16

12 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 12/16 05 Aanduiding afgevaardigde en vaststelling mandaat bijzondere algemene vergadering CIPAL DV 22 maart 2013 De Raad Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder op de artikelen 51 en 52 inzake de bevoegdheid van de raad voor maatschappelijk welzijn; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het feit dat het OCMW deelnemer is van de dienstverlenende vereniging CIPAL; Overwegende dat artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; Gelet op artikel 35 van de statuten van de dienstverlenende vereniging CIPAL; Gelet op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL die plaatsvindt op vrijdag 22 maart 2013 om uur op de zetel van CIPAL te 2440 Geel, Cipalstraat 1; Gelet op de oproepingsbrief van 14 januari 2013 met de agenda van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 die volgende agendapunten bevat: 1. Benoeming van de leden van de raad van bestuur 2. Akteneming van de gemeenteraadsbeslissingen tot aanduiding van leden van de raad van bestuur met raadgevende stem en bepaling van de rangorde 3. Benoeming van de leden van het adviescomité 4. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering Gelet op de toelichtende nota van de dienstverlenende vereniging CIPAL betreffende de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2013; Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging CIPAL; Overwegende dat geen redenen voorhanden zijn om goedkeuring van de agendapunten te weigeren; Overwegende dat het OCMW overeenkomstig de statutaire bepalingen één vertegenwoordiger en één of meer plaatsvervanger(s) mag aanduiden; Genotuleerd de kandidatuur van Geert Heeres Na beraadslaging en geheime stemming; Met als resultaat Geert Heeres: 10 Artikel 1: Op basis van de bekomen documenten en de toelichtende nota worden de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013, zoals overgemaakt per aangetekend schrijven van 14 januari 2013, goedgekeurd. Artikel 2: Als vertegenwoordiger van het OCMW voor de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 wordt aangewezen: de heer Geert Heeres. Artikel 3: Bovengenoemde vertegenwoordiger wordt gemandateerd om op de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 12 van 16

13 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 13/16 beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 22 maart 2013 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda. Artikel 4: De Voorzitter wordt gelast met de uitvoering van onderhavige beslissing en zal onverwijld een afschrift bezorgen van deze beslissing aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1 te 2440 Geel. 06 Aanduiding afgevaardigden en vaststelling mandaat voor de algemene vergadering van IGEAN DV en M&V op 6 maart 2013 De Raad a) Aanduiding afgevaardigde en vaststelling mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening Gelet op het decreet van 19 december 2008 inzake de organisatie van de OCMW s; Gelet op het K.B. van 3 januari 1969 tot oprichting van de coöperatieve vennootschap Intercommunale Grondbeleid en Expansie Antwerpen, verder IGEAN cv genoemd, Gelet op de statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1969, Gelet op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv van 8 november 2003 waarmee IGEAN cv omgevormd wordt tot een dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening, Gelet op de publicatie van de daarbij horende statutenwijziging in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003, Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten en de omvorming van IGEAN cv in een dienstverlenende vereniging, Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN dienstverlening, Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd, Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 35 van de statuten, waarin wordt bepaald dat afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, Gelet op de beslissing genomen tijdens de 378 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 om de buitengewone algemene vergadering voor het samenstellen van de raad van bestuur te organiseren op woensdag 6 maart 2013 te uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem, Gelet op artikel 35 van de statuten waarin wordt bepaald dat de uitnodigingen tot de algemene vergadering per aangetekende zending aan de leden moeten toegestuurd worden uiterlijk 40 kalenderdagen voor de datum van de vergadering, Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN dienstverlening van 14 januari 2013 met de uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 6 maart 2013, Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 33 1 van de statuten bepalen dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering, Overwegende dat de raad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 13 van 16

14 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 14/16 6 maart 2012 te uur, Gelet op artikel 59 van het decreet op grond waarvan er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen, Gelet op de beslissing genomen tijdens de 378 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 waarmee de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als volgt wordt vastgesteld : 1. benoemen van bestuurders 2. benoemen van bestuurders met raadgevende stem Genotuleerd de kandidaturen van: Dirck Haest Na geheime stemming met als resultaat - Dirck Haest: 10 stemmen Besluit de raad, Artikel 1: De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening die zal gehouden worden op woensdag 6 maart 2013 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen : 1. goedkeuren van de benoeming van de bestuurders 2. goedkeuren van de benoeming van de bestuurders met raadgevende stem Artikel 2: De raad stelt Dirck Haest aan om het OCMW te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 6 maart 2013 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem. Artikel 3: De vertegenwoordiger van het OCMW, benoemd in artikel 2 van onderhavige besluit, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 6 maart 2013 om uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Artikel 4: De in artikel 1 vermelde persoon wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN dienstverlening van woensdag 6 maart 2013 te uur te handelen en te beslissen conform de beslissingen die door de raad zijn genomen over de agendapunten van deze buitengewone algemene vergadering en om verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Artikel 5: Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN dienstverlening worden bezorgd. b) Aanduiding afgevaardigde en vaststelling mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN Milieu en veiligheid Gelet op het decreet van 19 december 2008 inzake de organisatie van de OCMW s Gelet op de oprichtingsakte van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid zoals verleden op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN cv Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 14 van 16

15 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 15/16 van 8 november 2003, Gelet op de publicatie van de oprichtingsakte en de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 19 december 2003, Gelet op de beslissing van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 1 april 2004 houdende goedkeuring van de oprichting en van de statuten van de opdrachthoudende vereniging IGEAN milieu & veiligheid, Gelet op het lidmaatschap van het OCMW bij IGEAN milieu & veiligheid, Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder het decreet genoemd, Gelet op de Omzendbrief van 11 januari 2002 i.v.m. de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, verder de Omzendbrief genoemd, Gelet op artikel 44 van het decreet en artikel 36 van de statuten, waarin wordt bepaald dat afgezien van de jaarvergadering nog minstens één buitengewone algemene vergadering moet worden georganiseerd in de loop van het laatste trimester van elk jaar, Gelet op de beslissing genomen tijdens de 80 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 om de buitengewone algemene vergadering voor het samenstellen van de raad van bestuur en de adviescomités te organiseren op woensdag 6 maart 2013 te uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem, Gelet op artikel 37 van de statuten waarin wordt bepaald dat de uitnodigingen tot de algemene vergadering per aangetekende zending aan de leden moeten toegestuurd worden uiterlijk 40 kalenderdagen voor de datum van de vergadering, Gelet op het aangetekend schrijven van IGEAN milieu & veiligheid van 14 januari 2013 met de uitnodiging en de documenten voor de buitengewone algemene vergadering van woensdag 6 maart 2013, Overwegende dat artikel 44 van het decreet en artikel 34 1 van de statuten bepalen dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering, Overwegende dat de raad bijgevolg een vertegenwoordiger moet aanstellen voor de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 6 maart 2013 om uur, Gelet op artikel 59 van het decreet op grond waarvan er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de algemene vergadering en dat van lid van een van de andere organen, Gelet op de beslissing genomen tijdens de 80 ste bijeenkomst van de raad van bestuur van 12 december 2012 waarmee de dagorde van de buitengewone algemene vergadering als volgt wordt vastgesteld : 1. benoemen van bestuurders 2. benoemen van bestuurders met raadgevende stem 3. benoemen van een lid voor het adviescomité milieu 4. benoemen van een lid voor het adviescomité veiligheid Genotuleerd de kandidatuur van Alfons Christiaensen Na geheime stemming met als resultaat Alfons Christiaensen: 10 Besluit de raad, Artikel 1: De raad neemt kennis van de volledige dagorde van de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid die zal gehouden worden op woensdag Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 15 van 16

16 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 16/16 6 maart 2013 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem evenals van alle daarbij horende documenten en neemt op basis hiervan volgende beslissingen : 1. goedkeuren van de benoeming van de bestuurders 2. goedkeuren van de benoeming van de bestuurders met raadgevende stem 3. goedkeuren van de benoeming van leden voor het adviescomité milieu 4. goedkeuren van de benoeming van leden voor het adviescomité veiligheid Artikel 2: De raad stelt Alfons Christiaensen aan om het OCMW te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 6 maart 2013 om uur in de burelen van IGEAN te Wommelgem. Artikel 3: De vertegenwoordiger van het OCMW, benoemd in artikel 2 van onderhavig besluit, wordt gemandateerd om op de buitengewone algemene vergadering van IGEAN milieu & veiligheid van woensdag 6 maart 2013 om uur deel te nemen aan de bespreking over de in artikel 1 vermelde agendapunten en te beraadslagen en te beslissen overeenkomstig dit besluit en verder al het nodige te doen om de volledige agenda af te werken. Artikel 4: Twee uittreksels van onderhavige raadsbeslissing zullen aan IGEAN milieu & veiligheid worden bezorgd. 07 Mededelingen voor de openbare raadszitting van 21 februari 2013 De Raad Neemt akte van de volgende mededelingen voor onderhavige openbare zitting: Volgende zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn: 21 maart 2013 Reglement houdende het gebruik van de thuiszorgdiensten wordt uitgedeeld GESLOTEN ZITTING Na afhandeling der agenda sluit de voorzitter de vergadering om uur Aldus gedaan in zitting datum als boven Namens de RAAD, Bij verordening, Kristof Janssens secretaris Katrien Schryvers voorzitter Verslag van de raad van 21/02/2013 Pagina 16 van 16

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9. RAADSZITTING VAN 19 mei 2011

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9. RAADSZITTING VAN 19 mei 2011 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/9 RAADSZITTING VAN 19 mei 2011 Aanwezigen: Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck voorzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hugo Bulckens, dhr.alfons Christiaensen, dhr.

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/13. RAADSZITTING VAN 19 mei 2016

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/13. RAADSZITTING VAN 19 mei 2016 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/13 RAADSZITTING VAN 19 mei 2016 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Pieter Goedemé, Geert Heeres, Annemie Van Orshaegen,

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 25 februari 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 20130225-1- 3 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren, Dirk Van Mechelen burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 17 november 2011

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 17 november 2011 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 17 november 2011 Aanwezigen: Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck voorzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hugo Bulckens, dhr.alfons Christiaensen,

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 18 november 2014 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: S. Smeulders, J. Meirsman, leden de heren: G. Verelst, H. Vermeiren, W. Van Aert,

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Verontschuldigd: W. Van Kets, raadslid. Afwezig: M. Van Alphen, raadslid

Verontschuldigd: W. Van Kets, raadslid. Afwezig: M. Van Alphen, raadslid GEMEENTE SCHILDE VERSLAG Vergadering van de gemeenteraad d.d. 18/11/2013 Aanwezig: H. Bellens voorzitter D. Bauwens, burgemeester S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, L. Scholiers,

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/6. RAADSZITTING VAN 15 januari 2015

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/6. RAADSZITTING VAN 15 januari 2015 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/6 RAADSZITTING VAN 15 januari 2015 Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 27.02.2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 20/09/2016

NOTULEN RAAD 20/09/2016 NOTULEN RAAD 20/09/2016 Aanvang: Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: 20:00 uur Christophe Merckx: voorzitter; Freddy Busselot, Carine De Cock, Valerie Hamelryck, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

RAADSZITTING VAN 18 maart 2010

RAADSZITTING VAN 18 maart 2010 Pag. 1/5 RAADSZITTING VAN 18 maart 2010 Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck voorzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hugo Bulckens, dhr.alfons Christiaensen, dhr. Dirck Haest, dhr. Constant Meeussen, mevr.

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad

AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag 26 februari 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 29 januari 2007. Het verslag van de zitting van 29 januari 2007

Nadere informatie

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00

RAAD zitting van 5 maart De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 RAAD zitting van 5 maart 2013 De voorzitter opent de openbare zitting om 20u00 Zijn aanwezig:mevr. Anne Marie De Gussem, voorzitter Mevr. Femke Colenbie, Dhr. Jacques Wollaert, Mevr. Martine Van Audenaerde,

Nadere informatie

UITTREKSEL Gemeenteraad

UITTREKSEL Gemeenteraad UITTREKSEL Gemeenteraad DONDERDAG 07 FEBRUARI 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 24 april 2012

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 24 april 2012 AANVANG: te 20.00 uur in de vergaderzaal rusthuis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: M. Van Gils,voorzitter mevrouwen: M. Sanders, S. Smeulders, I. Vorsselmans, K. Roovers, M. Van Dyck, H. Hoeymans, raadsleden

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 24 NOVEMBER 2015 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad

INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad INSTALLATIEVERGADERING O.C.M.W.-Raad Akte van mededeling betreffende de geldigverklaring van de verkiezing van werkende leden en leden opvolgers van het O.C.M.W. Provincie : West Vlaanderen O.C.M.W. Ichtegem

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag OPENBARE ZITTING 1. Terugblik kunstproject Wim Tellier 2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITTREKSEL UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT dd. 28/09/2016 HOOFDSTUK V Artikel 11. De Commissies 11.1 In toepassing van Artikel 33 der statuten worden commissies opgericht voor alle FEI disciplines: Dressuur,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement.

Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement. Z I T T I N G V A N 20.11.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 12 februari 2014 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken

Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Intergemeentelijke samenwerking in kader van wijk-werken Overzicht Inleiding 1. Interlokale vereniging A. Inleiding B. Oprichting C. Beheerscomité D. Beherende gemeente E. Personeel Overzicht: 2. De projectvereniging

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Jozef Lemmens, Kathleen Lemmens, Xavier Lesenne, Omer Mievis, Marlene Swinnen, Benny Vangelder, Patrick Vansweevelt:

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2016

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2016 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2016 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Frans Rik, burgemeester Lietaer Bart, ondervoorzitter Pauwels Koen, Dorikens Herman, Janssens Jan,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 11 JUNI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen

Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen Statuten van de Provinciale Jeugdraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: In deze statuten wordt verstaan onder: Provincieraad:

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 27 mei 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke, Bart

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013

NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013 NOTULEN GEMEENTERAAD d.d. 25/11/2013 Aanwezig: Guido Sel, voorzitter; Koen Volckaerts, burgemeester; Dave Van den Bergh, Arnold Herrebout, Guy Wollants, Bart Van Couwenberghe, Goedele Breyne, Schepenen;

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. ZITTING van 07.01.2013 Aanwezig: DAGORDE: Jean Pierre Taverniers (van punt 1. t.e.m. punt 3) - de voorzitter van de gemeenteraad

Nadere informatie

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING

DE RAAD, IN OPENBARE ZITTING ZITTING van de RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van 7 juni 2016 Aanwezig: Josée Poelmans, Voorzitter Denise De Ceulaer, Greet Peeters, Maarten Aerts, Paul Snyers, Sander Ooms, Wendy Gevers, Willy Torfs,

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 05 januari 2015:

Verslag van de publieke vergadering van 05 januari 2015: Verslag van de publieke vergadering van 05 januari 2015: Aanwezig om 19.30 uur: Verelst Leo, voorzitter, Lemmens Stijn, Roevens Lutgarde, Nicole Daems, Van Dyck Wendy, Scheers Tom, Vandecruys Marita, Van

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON.

STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. STATUTEN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRAAD BORGLOON. WIJZIGING. Artikel 1. De bestaande statuten van de Seniorenraad Borgloon worden opgeheven en vervangen door de hiernavolgende tekst. BENAMING. Artikel

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOTEN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOTEN Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Schoten blad : 2016/647 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SCHOTEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN : woensdag 08 JUNI 2016

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016

OPENBARE VERGADERING. 1 Goedkeuring notulen openbare vergadering van 27 april 2016 Raad voor maatschappelijk welzijn 25 mei 2016 1/11 Raad voor maatschappelijk welzijn Notulen Zitting van 25 mei 2016 Aanwezig: mevrouw Birgitt Carlier, OCMW-voorzitter; de heer Alois Van Grieken, Raadslid;

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK

LOKALE SENIORENRAAD STABROEK LOKALE SENIORENRAAD STABROEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT DEFINITIES - Erkende Vereniging: vereniging die een actieve seniorenwerking kan aantonen van minstens 12 opeenvolgende maanden. - Senioren: inwoners

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 februari 2013 Openbare zitting 01 PV kasverslag en financieel rapport 4de kwartaal 2012 Op 31 december 2012 bedraagt het te verantwoorden vermogen van de gemeente 3.290.233,02

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

Exploitatieresultaat. Investeringsresultaat ,63 euro ,73 euro ,90 euro ,63 euro

Exploitatieresultaat. Investeringsresultaat ,63 euro ,73 euro ,90 euro ,63 euro GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 28 MEI 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de kastoestand op 31 maart 2009. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd

Nadere informatie