BaMa-uitgaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BaMa-uitgaven 2015-2016"

Transcriptie

1 catalogus BaMa-uitgaven Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen Sociale wetenschappen

2 BAMA

3 inhoud

4 5 Voorwoord 6 Online lesmateriaal Bedrijf Accountancy Auditing Management accounting Fiscaliteit Financiering Human Resource Management Marketing en verkoop Logistiek management 53 Economie, politieke en bestuurswetenschappen Recht Algemeen Publiek- en bestuursrecht Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Handels- en economisch recht Fiscaal recht Gezondheidsrecht Sociaal recht Strafrecht Europees en internationaal recht 93 Verzekeringen 99 Sociale wetenschappen 107 Elektronisch les- en oefenmateriaal Reeksen Ook beschikbaar Voorwaarden om te kunnen genieten van de studentenprijs Titelregister Bestelformulier

5

6 VOORWOORD Beste docent, Beste student, Intersentia Educatief is een vaste waarde voor lesmateriaal in het hoger universitair en niet-universitair onderwijs. Met trots bieden wij u hierbij onze nieuwe BaMa-catalogus aan, waarin we u ook dit jaar enkele nieuwkomers presenteren. De reeksen In essentie en Toegepast zijn intussen sterk ingeburgerd bij docenten en studenten. We breiden deze reeksen dan ook voortdurend uit met nieuwe topics. In deze catalogus kunt u kennismaken met IFRS in essentie, ICT-recht in essentie, Belastingrecht in essentie en Boekhoudrecht in essentie. De auteurs bespreken de thema s op beknopte wijze, waarbij ze een duidelijke structuur hanteren om u doorheen het boek te loodsen. De reeks Toegepast legt eerder de link naar de praktijk. In het nieuwe boek Spoorvervoer toegepast werken de auteurs de theoretische materie uit aan de hand van talrijke uitgewerkte voorbeelden: een ideaal werkinstrument voor studenten en logistiek medewerkers in opleiding. Het aanbod van de studieboeken Computerboekhouden bestaat momenteel uit de boekhoudpakketten Octopus, Exact online en ProAcc. Deze reeks wordt binnenkort aangevuld met een vierde vaste waarde op de softwaremarkt: Winbooks. Een soepel, intuïtief en eenvoudig boekhoudpakket dat aan alle behoeften voldoet. In fi scale opleidingen zijn zowel de reeks Fiscale Topics als de reeks Fiscale Handboeken alom gekend. Deze beide reeksen zijn een ideaal uitgangspunt voor een praktische kennis van het fi scaal recht en zijn een betrouwbare leidraad bij al uw fi scale vragen. Ook onze aanwezigheid in het domein van de sociale wetenschappen blijft niet onopgemerkt. We stellen u graag twee nieuwe titels voor: Sociale psychologie vandaag en Orthopedagogiek praktijkgericht. Met beide uitgaven geven we studenten orthopedagogiek een duwtje in de rug om zich klaar te stomen voor het werkveld. Lessen worden bovendien steeds meer op een gevarieerde en interactieve manier gebracht. Intersentia Educatief heeft daarom de laatste jaren veel geïnvesteerd in aanvullend elektronisch lesmateriaal, zoals bordboeken, elektronische oefeningen en Powerpointpresentaties. Het aanbod elektronische oefeningen wordt ook dit academiejaar opnieuw uitgebreid. Ondertussen worden meer dan 10 titels aangevuld met oefeningen op dit online leerplatform. We streven niet alleen naar diversiteit, maar dragen gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel. Ontdek dit academiejaar dus zeker de vernieuwingen in aanbod en werkwijze. Om te weten waaruit het lesmateriaal bestaat bij het door u gekozen handboek, kunt u contact opnemen met Liesbet Van de Velde via Hans Kluwer Liesbet Van de Velde 5

7 AANVULLEND ONLINE LESMATERIAAL Om optimaal te kunnen beantwoorden aan de vraag naar bijkomend les- en oefenmateriaal, heeft Intersentia bij een groeiend aantal uitgaven uiterst gebruiksvriendelijk en hoogstaand lesmateriaal ontwikkeld, gaande van oefeningen en oplossingen, een bordboek, extra bijlagen en casussen, een Powerpointpresentatie tot zelfs elektronisch interactief lesmateriaal. Titels waarbij bijkomend lesmateriaal is voorzien, vindt u terug aan de hand van dit icoontje: ELEKTRONISCHE OEFENINGEN Dit interactief elektronisch materiaal biedt u verschillende mogelijkheden: uw studenten kunnen door de automatische verbeter- en oplossingenfunctie aan zelfstudie doen. BORDBOEK Dit is een digitale versie van een handboek dat u als docent kunt projecteren op een scherm. Een bordboek werkt multifunctioneel en interactief, waarbij u o.m. eigen materiaal kunt toevoegen, belangrijke delen kunt markeren enz. POWERPOINT Bij sommige uitgaven wordt een Powerpointpresentatie aangeboden. Deze dia s kunt u zelf uitbreiden of aanpassen, zodat u als docent uw eigen accenten kunt leggen. BIJLAGEN Bij enkele van onze uitgaven worden extra bijlagen aangeboden, zoals modellen, contracten, schema s enz. 6

8 OEFENINGEN Bij het handboek worden uitgewerkte oefeningen aangeboden. OPLOSSINGEN De oplossingen van de oefeningen zijn beschikbaar voor docenten die het boek voorschrijven als verplicht lesmateriaal. GEVALSTUDIES Bij het handboek worden casussen aangeboden. Zo leren de studenten de theorie in de praktijk om te zetten en hoe ze de totale leerstof kunnen toepassen op gevalstudies. Docenten die de boeken als verplicht lesmateriaal invoeren, kunnen gratis over dit mate riaal beschikken. Voor meer informatie neemt u contact op met Liesbet Van de Velde U kunt uiteraard ook een kijkje nemen op onze website Zo heeft u steeds de meest recente informatie. 7

9 bedrijf

10 BEDRIJF Accountancy 11 Auditing 27 Management accounting 28 Fiscaliteit 30 Financiering 39 Human Resource Management 43 Marketing en verkoop 45 Logistiek management 50

11

12 BEDRIJF Accountancy Boekhouden in essentie Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders Derde editie JEAN PIERRE VINCKE en JO VAN DEN BOSSCHE Reeks In essentie 2012 ISBN blz. paperback Prijs: 45 Studentenprijs: 27 EXTRA LESMATERIAAL De student leert in deze praktische uitgave de basisprincipes van het boekhouden kennen: volledigheid, periodiciteit, continuïteit, voorzichtigheid en consistentie enz. De techniek van het dubbel boekhouden wordt stap voor stap opgebouwd aan de hand van een rode draad -voorbeeld. Daarna worden de meest voorkomende transacties met voorbeelden uitgewerkt. Ook de inventarisverrichtingen aan het einde van het boekjaar om vanuit de boekhouding te komen tot het fi nanciële eindrapport de jaarrekening worden uitgeklaard. De auteurs gaan daarnaast kort in op de consolidatie en de evolutie naar de IFRS-normen. Door middel van oefeningen kan de student zelf aan de slag. In 2016 verschijnt de vierde editie van deze uitgave. Financiële informatiesystemen Wat is boekhouden? Gebruikers van boekhoudinformatie Financial versus management accounting Wettelijke basis Het verband tussen de boekhouding en de fi scaliteit Het abc van het dubbel boekhouden De balans Balansrekeningen Resultatenrekeningen Minimum algemeen rekeningenstelsel Grootboek en dagboeken Overzicht van de toepassing van de wetgeving Herhalingsoefeningen Boekhoudprincipes Inleiding De fundamenten Het vastleggen van gegevens Waarderingsgrondslagen Rapporteringsgrondslagen Het boeken van courante verrichtingen De belasting over de toegevoegde waarde (btw) De verkoopcyclus De aankoopcyclus Financiële transacties Diverse transacties Herhalingsoefening Van boekhouding naar jaarrekening Inventaris Waarderingsregels Regularisatieverrichtingen Resultaatverwerking Schema s voor de jaarrekeningen Vastleggen en goedkeuren van de jaarrekening Bekendmaking van de jaarrekening Heropening volgend boekjaar Praktijk Oefeningen Consolidatie Doel Wie moet consolideren? Stappen in de consolidatie IAS IFRS 11

13 BEDRIJF Accountancy NIEUW IFRS in essentie ERIK DE LEMBRE en LIESBET VAN DE VELDE 2016 I ISBN I ca. 300 blz. Prijs: 59 studentenprijs: 35 IFRS in essentie geeft een korte schets van het IFRS-raamwerk voor het opstellen van jaarrekeningen en de algemene waarderings-, opname- en presentatieprincipes. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan wat de verschilpunten zijn tussen IFRS en het Belgisch boekhoudrecht. De leidraad doorheen het boek is de jaarrekening volgens het IFRSmodel. Dit boek geeft enkel de essentie weer en is gericht op bachelorstudenten en boekhouders die een beknopt overzicht wensen van de materie. Inleiding Wetgevend kader De jaarrekening volgens het IFRS-model Algemene informatie Tewerkstelling Overzicht van comprehensieve winst/verlies Mutatieoverzicht eigen vermogen Kasstroomoverzicht Toelichting Rubrieken van de balans 12

14 BEDRIJF Accountancy Basisboekhouden Van begin- tot eindbalans Tweede editie ERIK DE LEMBRE, RENATE CAEN, CARINE COPPENS, CARINE PATFOORT en SADI PODEVIJN 2013 ISBN xvi blz. paperback Prijs: 75 Studentenprijs: 49 EXTRA LESMATERIAAL Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie. Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de fi nanciële draagkracht van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te nemen. In dit boek leert u hoe de verschillende dagelijkse gebeurtenissen als aankopen, verkopen, fi nanciële verrichtingen en personeelsadministratie in een onderneming boekhoudkundig worden verwerkt en het resultaat wordt bepaald. Stapsgewijs en aan de hand van praktische voorbeelden verwerft u de nodige basiskennis om fi nanciële gegevens van een onderneming in een balans en een resultatenrekening samen te brengen, te begrijpen en te kunnen beoordelen. Basisbeginselen van het dubbel boekhouden De balans De resultatenrekening en de resultaatbestemming De toelichting en de bijlagen bij de jaarrekening Basiselementen van het registratieproces Registratie van de aan- en verkoopcyclus De belasting over de toegevoegde waarde Boekingen in verband met aan- en verkopen van goederen en diensten Boekingen in verband met fi nanciële verrichtingen Afsluitverrichtingen (inventaris) resultaatbepaling opstellen van de jaarrekening Specifi eke inventarisverrichtingen Resultaatbepaling en -bestemming Opmaken van de jaarrekening Het wettelijk schema van de balans en de resultatenrekening De balans De resultatenrekening Bijlage: btw-aangifteformulier Registratie van de andere elementen van de ondernemingscyclus De personeelscyclus Investeringen in materiële vaste activa Financieringsstromen De belasting over de toegevoegde waarde 13

15 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden Belgisch boekhoudrecht De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en fi nanciële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale) verenigingen en stichtingen in België ERIK DE LEMBRE en LIESBET VAN DE VELDE Reeks Handboek Boekhouden 2012 ISBN xvi blz. paperback Prijs: 75 Studentenprijs: 50 Dit boek bespreekt op een gestructureerde manier de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen volgens het Belgische boekhoudrecht. Naast het boekhoudrecht voor ondernemingen wordt ook het boekhoudrecht voor verenigingen en stichtingen uitgebreid verduidelijkt. Dit boek is het vertrekpunt van de reeks Handboek Boekhouden. In 2016 verschijnt de tweede editie. Algemene inleiding boekhouding en rapportering Historische evolutie Basismodel van het dubbel boekhouden Boekhoudbeginselen en rapporteringstandaarden in België Wettelijk kader, basisstructuur van het Belgisch boekhouden jaarrekeningrecht inclusief bepalingen met betrekking tot (I)VZW s en stichtingen De Commissie voor Boekhoudkundige Normen Algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en rapporteringsstandaarden Algemeen aanvaarde principes Basisveronderstellingen Boekhoudkundige uitgangspunten Vaststellen van de gebeurtenissen Vaststellen van de waarde van de geregistreerde gebeurtenissen Regels in verband met de rapportering De balans Activa Passiva De resultatenrekening De resultaatverwerking De toelichting 14

16 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden Enkelvoudig boekhouden Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE Reeks Handboek Boekhouden 2010 ISBN xvi blz. paperback Prijs: 45 Studentenprijs: 25 Het is een algemeen geldende regel dat de administratieve kosten die verbonden zijn aan het voeren van een boekhouding, in evenwicht moeten blijven met het nut dat het oplevert. Daarom mogen kleine ondernemingen en vzw s hun fi nanciële administratie organiseren volgens een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding en zijn ze niet verplicht een dubbele boekhouding te voeren. Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde fi nanciële rapportering. De tweede editie van deze uitgave verschijnt in De registratie in de kleine onderneming De kleine onderneming Belasting op de toegevoegde waarde Administratieve organisatie van de kleine onderneming : het houden van de boeken De inventaris en de beschrijvende staat Resultaatbepaling Uitgewerkte gevalstudie Opgaven De registratie in de kleine vzw Kleine verenigingen zonder winstoogmerk Het ongesplitste dagboek en de staat van ontvangsten en uitgaven Inventaris, waarderingsregels en staat van het vermogen De jaarrekening van de kleine vereniging Gevalstudie Toelichting Wetgeving 15

17 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden Dubbel boekhouden Basisbeginselen Derde herwerkte editie ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE Reeks Handboek Boekhouden 2013 ISBN xxiii blz. paperback Prijs: 95 Studentenprijs: 52 EXTRA LESMATERIAAL Het boek Dubbel boekhouden richt zich tot ondernemingen die een volledige boekhouding moeten voeren en een jaarrekening moeten opmaken volgens de wettelijk opgelegde schema s. Veel aandacht wordt geschonken aan de logische samenhang tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking. Ook de boekhoudtechniek komt aan bod, zodat de lezer met deze basisbeginselen inzicht krijgt in accounting en de opmaak van de jaarrekening. Daarbij worden ook de meest voorkomende transacties van een onderneming besproken en vertaald naar boekhoudkundige termen in de vereiste journaalposten. Zo komen onder meer aan bod: de aankoopcyclus, de verkoopcyclus, de innings- en betalingscyclus, de personeelscyclus, de investeringscyclus, de fi nancieringscyclus en de afsluiting van de boekhouding op jaareinde. Dit boek wordt beschouwd als een inleiding op het boek Vennootschapsboekhouden (zie volgende blz.). Achtergrond en wettelijk kader Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes De balansmethode, de start van dubbel boekhouden De boekhoudtechniek De onderneming als btw-plichtige De aankoopcyclus De verkoopcyclus De betalings- en inningscyclus De personeelscyclus De investeringscyclus De fi nancieringscyclus De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening De maandelijkse afsluiting De btw-aangifte 16

18 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden Vennootschapsboekhouden (inclusief verenigingen en stichtingen) Derde editie ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT en JAN VERHOEYE Reeks Handboek Boekhouden 2014 ISBN xxxvi blz. paperback Prijs: 125 Studentenprijs: 69 EXTRA LESMATERIAAL Dit handboek behandelt op een gestructureerde wijze de verschillende rubrieken van de jaarrekening. Voor iedere rubriek worden alle bepalingen van het boekhoudrecht inzake inhoud, waardering en transacties behandeld indien van toepassing volgens de adviezen van de CBN. Vervolgens wordt aan de hand van tal van praktisch voorbeelden uitgelegd hoe dit verwerkt wordt in de boekhouding. Wanneer er een afwijkende behandeling voorzien is voor verenigingen en stichtingen, wordt dit duidelijk en overzichtelijk weergegeven in het boek. Op basis van deze uitgave is de lezer er perfect toe in staat op een correcte manier een jaarrekening conform het Belgische jaarrekeningenrecht op te stellen. In 2016 verschijnt de vierde editie. Achtergrond en wettelijk kader Passiva Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen winst (verlies) Kapitaalsubsidies Voorzieningen voor risico s en kosten Uitgestelde belastingen Schulden op meer dan één jaar Schulden op ten hoogste één jaar Activa Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen van het actief en van het passief De resultatenrekening en de resultaatverwerking De resultatenrekening en de resultaat verwerking binnen ondernemingen Oefeningen 17

19 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden IFRS De IFRS-standaarden boekhoudkundig vertaald Tweede editie ERIK DE LEMBRE, PHILIPPE VAN CAUWENBERGE, LIESBET VAN DE VELDE en ARLETTE VAN HECKE Reeks Handboek Boekhouden 2013 ISBN xxviii blz. paperback Prijs: 125 Studentenprijs: 45 EXTRA LESMATERIAAL Na een korte voorstelling van het IFRS-kader behandelt dit handboek op een gestructureerde wijze de verschillende IFRS-standaarden. Deze standaarden worden besproken aan de hand van een IFRS-jaarrekening en praktische voorbeelden met uitgewerkte journaalposten, waardoor de toepassing ervan onmiddellijk concreet is. Telkens wordt verwezen naar de Belgische boekhoudwetgeving en worden de verschillen duidelijk uitgelegd. Met dit handboek heeft de IFRS-specialist een goed naslagwerk en het biedt de leek een goede introductie in de wereld van de fi nanciële verslaggeving volgens IFRS. De introductie van IFRS Geschiedenis en evolutie van de internationale fi nanciële rapporteringsstandaarden R aamwerk voor het opstellen en presenteren van jaarrekeningen en de algemene waarderings-, opname- en presentatieprincipes De jaarrekening volgens het IFRS-model Algemene informatie Tewerkstelling Het overzicht van comprehensieve winst/verlies mutatieoverzicht van het eigen vermogen Kasstroomoverzicht Toelichting De rubrieken van de balans De balans Vaste activa Vlottende activa Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Oefeningen 18

20 BEDRIJF Accountancy Handboek Boekhouden Consolidatie Tweede editie ERIK DE LEMBRE en SADI PODEVIJN Reeks Handboek Boekhouden 2014 ISBN xiv blz. paperback Prijs: 95 Studentenprijs: 45 Wanneer moet een onderneming een geconsolideerde jaarrekening opstellen? Welke ondernemingen worden opgenomen in deze geconsolideerde jaarrekening? Hoe gebeurt deze opname? Welke consolidatiemethode wordt wanneer toegepast? EXTRA LESMATERIAAL Stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. Het antwoord vindt u in dit handboek. Het consolidatieproces wordt stap voor stap uitgelegd en rijkelijk geïllustreerd. De klemtoon in dit handboek ligt op de consolidatietechniek en de daarmee gepaard gaande consolidatieboekingen. Het boek neemt de geconsolideerde jaarrekening, opgesteld in overeenstemming met de Belgische regelgeving, als uitgangspunt en maakt op regelmatige basis de vergelijking met de internationale rapporteringsstandaarden IAS/IFRS. Waar nodig worden de verschillen aan de hand van voorbeelden toegelicht. De opbouwende cijfervoorbeelden zorgen ervoor dat dit handboek zeker gebruikt kan worden om via zelfstudie inzicht te verkrijgen in de consolidatietechniek. Voor anderen zal het werk als naslagwerk een bijzonder bruikbaar houvast bieden. Begripsbepalingen De geconsolideerde jaarrekening De moeder- en dochtervennootschap De geassocieerde onderneming Het consortium en het vermoeden van een centrale leiding Voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten Toepassingsgebied In verticale structuren In horizontale structuren De vrijstelling van subconsolidatie De vrijstelling voor kleine groepen De consolidatiekring Facultatieve consolidatie De consolidatietechnieken De integrale consolidatiemethode De evenredige consolidatiemethode De vermogensmutatiemethode Bijzondere aspecten Ketting- versus kernconsolidatie Consolidatie in de volgende periodes Tijdstip van berekening consolidatie verschil Omrekening vreemde valuta Latente belastingen De boekwaarde van de deelneming Berekening eerste consolidatieverschil Vorm en inhoud van de geconsolideerde jaarrekening Balans Resultatenrekening Toelichting Schema Openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening Wettelijke neerlegging Verspreiding van de neergelegde stukken Mededeling aan de ondernemingsraad Schema van de geconsolideerde jaarrekening 19

21 BEDRIJF Accountancy Computerboekhouden met Octopus (met documentenbundel) Derde editie MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER 2014 ISBN xxii blz. paperback Prijs: 65 Studentenprijs: 35 EXTRA LESMATERIAAL De vierde editie verschijnt in Dit handboek is een vlotte, hands-on onderdompeling in de mogelijkheden van het onlinepakket Octopus Internetboekhouden. In een eenvoudige starterscase leert u snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma aan veel voorkomende moeilijkheden en wetenswaardigheden. De case bestaat uit drie delen met een stijgende moeilijkheidsgraad. U leert niet gewoon boeken, maar ook de boekhouding met inzicht organiseren. Resultaat? Met deze actieve en creatieve benadering krijgt u de praktische vaardigheid van het werken met Octopus volledig onder de knie. De documenten voor de uitwerking van de cases die aan bod komen, vindt u in een aparte bijgesloten bundel. Met gratis studentenaccount Octopus voor de case-study. Van start met Octopus Werken met Octopus Een goed begin met Starter nv Aan- en verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen De dagboeken van Starter nv Afpunting annuleren Boeking opvragen, wijzigen en verwijderen Boeking kopiëren Protoy Fictivo Basic eenvoudige verrichting Voorstelling van de onderneming Aan- en verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen De dagboeken Protoy Fictivo Advanced complexere verrichting Aan- en verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen Dagelijkse diverse verrichtingen De dagboeken Protoy Fictivo Year End Afsluitingsverrichtingen en opening van het nieuwe boekjaar Van start met de inventaris Proef- en saldibalans De inventarisboekingen uitvoeren Boekingen van de inventaris Geraamde belastingen en resultaatverwerking Het dagboek diversen van Protoy Fictivo: inventaris 2000 Boekjaar afsluiten Speciale topics Dagboeken en periodes beveiligen Btw-aangifte en verwante documenten Intracommunautaire aangifte Exporteren en importeren Kostenplaatsen Gebruikersbeheer Gehele dossiers beheren Octopus op mobiele platforms Met een eigen dossier starten Informatie en bestelling Voor het eerst aanmelden en wachtwoord wijzigen Gebruikersbeheer Lijsten beheren Openingspost inbrengen Lopende afschrijvingen inbrengen Overgang naar het nieuwe boekjaar 20

22 BEDRIJF Accountancy NIEUW Computerboekhouden met WinBooks MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER 2015 ISBN ca. 300 blz. paperback Prijs: 65 Studentenprijs: 35 EXTRA LESMATERIAAL WinBooks haalt de traditionele boekhouding echt helemaal van onder het stof. De interface van dit eigentijdse pakket is uiterst gebruiksvriendelijk, dynamisch en effi ciënt. U kunt vlot boeken en daarbij heel wat bijkomende informatie registreren. U kunt zonder ingewikkelde correctieposten verbeteringen aanbrengen, vindt in een handomdraai alle mogelijke lijsten en hebt direct toegang tot de wettelijk vereiste documenten. Klaar voor de uitdaging? Met dit handboek werkt u zich vlot door een brede waaier van functies, registraties en rapporten. Met een eenvoudige starterscase leert u snel en helder basistransacties verwerken. Dan wacht een uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma aan veel voorkomende complexere situaties, wetenswaardigheden en geavanceerde technieken. Deze case bestaat uit drie delen met een stijgende moeilijkheidsgraad. U leert niet enkel gewoon boeken, maar vooral ook op een uiterst effi ciënte en toch eenvoudige manier de boekhouding met inzicht organiseren, verbanden zien tussen registraties en de vele rapporteringsmogelijkheden benutten. Dit boek kan gebruikt worden als u voor het eerst met een boekhoudpakket leert werken maar daarbij meteen behoorlijk ver wenst te gaan. Het is ook uitstekend geschikt voor de verdieping van uw vaardigheden met dit soort software als u reeds met een eenvoudiger pakket hebt gewerkt. Van start met WinBooks Werken met WinBooks Een goed begin met Starter nv Protoy Fictivo: Basic Protoy Fictivo: Advanced Protoy Fictivo Year End: afsluitingsverrichtingen en opening van het nieuwe boekjaar Speciale topics Met een eigen dossier starten 21

23 BEDRIJF Accountancy Computerboekhouden met ProAcc MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER 2011 ISBN ii blz. paperback Prijs: 40 Studentenprijs: 27,50 Dit boek is een handleiding bij het populaire softwarepakket ProAcc. Op de bijgeleverde cd-rom vindt u de ProAcc-software en de beginsituatie van de gevalstudie. Die bevat de registratie van een oprichting van een handelszaak en de volgende negen boekmaanden. Met een minimum aan theoretische ondersteuning en een beperkte kennis van de principes van het algemeen boekhouden kunt u meteen aan de slag. Er wacht een uitdagende case met eerst veel voorkomende basisverrichtingen en dan complexere situaties, de afsluiting van het boekjaar en de opening van een nieuw boekjaar. Bij de praktijkvoorbeelden vindt u een grondige toelichting en wetenswaardigheden. Ze worden ondersteund door een reeks opdrachten, die u met de opgedane kennis probleemloos kunt oplossen. Zo bestendigt en controleert u de verworven vaardigheden en inzichten. Er is tegelijk veel aandacht voor het optimale gebruik van het pakket. Met gratis cd-rom ProAcc. Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo bvba De start Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan Het assortiment De oprichting van Protoy Fictivo Het boekhoudplan en de rubrieken Toelichting bij het rekeningenstelsel Standaard algemene rekeningen Werken met ProAcc Documenten Eenvoudige verrichtingen Inleiding: de situatie op 31 oktober Dagelijkse verrichtingen: aan- en verkopen Dagelijkse fi nanciële verrichtingen Afpunten van leveranciers- en klanten rekeningen, vervaldagenlijsten Correcties en controles vóór bijwerking Bijwerken Manueel afpunten van algemene rekeningen na bijwerking Controles na bijwerking Afdrukken na bijwerking Complexere verrichtingen Inleiding: de beginsituatie op 1 december Dagelijkse verrichtingen: aan- en verkopen Dagelijkse fi nanciële en diverse verrichtingen Vervaldaglijsten en aanmaningen Bijwerking, afpunten en afdrukken Toch al in januari 2001 boeken Semi-automatische ingave van veel voorkomende boekingen Afsluitverrichtingen en opening van het nieuwe boekjaar Afsluitverrichtingen op 31 december Afsluiting van het boekjaar Afdrukken van de balans en de resultaten rekening Openingsbalans in het nieuwe boekjaar Van start gaan met ProAcc Een nieuw dossier aanmaken Het nieuw dossier gebruiksklaar maken Opdrachten 22

24 BEDRIJF Accountancy Computerboekhouden met Exact Online (met documentenbundel) MARIEKE VAN BEYLEN en FILIP DE MAESENEER 2011 ISBN xxiv blz. paperback Prijs: 70 Studentenprijs: 37 EXTRA LESMATERIAAL Inclusief gratis studentenaccount Exact Online voor de case-study. In het gamma van de boekhoudpakketten behoort Exact Online beslist tot de meest uitgebouwde soort. Het veelomvattende pakket biedt via zijn talrijke parameters heel wat mogelijkheden om diep in detail te treden. Met dit boek werkt u zich vlot door de brede waaier van functies, registraties en rapporten. Verder kunt u op erg veel manieren de werking van het pakket aan uw eigen behoeften aanpassen. In een eenvoudige starterscase leert u snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma aan veel voorkomende complexe situaties, wetenswaardigheden en geavanceerde technieken. De case bestaat uit drie delen met een stijgende moeilijkheidsgraad. U leert boeken en de boekhouding met inzicht organiseren, maar ook de vele verbanden zien tussen de registraties en de vele rapporteringsmogelijkheden. Exact Online is daarom zeer geschikt voor de opvolging van vrij omvangrijke administraties. Dit boek kan gebruikt worden als u voor het eerst met een boekhoudpakket leert werken en meteen behoorlijk ver wenst te gaan, maar is ook uitstekend geschikt voor de verdieping van uw vaardigheden met dit soort software als u reeds met eenvoudigere pakketten hebt gewerkt. Van start met Exact Online Werken met Exact Online Een goed begin met Starter bvba Aankoop- en verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen De dagboeken van Starter bvba Boeking opvragen, wijzigen en verwijderen Boeking kopiëren Protoy Fictivo: Basic Aan- en verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen De dagboeken van Protoy Fictivo: november 2000 Protoy Fictivo: Advanced Aankoopboekingen Verkoopverrichtingen Financiële verrichtingen Dagelijkse diverse verrichtingen Dagboeken Boekingen verwerken Betalingsherinneringen Protoy Fictivo: Year end Van start met de inventaris De eerste en tweede saldibalans De inventarisboekingen uitvoeren Dagboeken voor de verrichtingen van de inventaris en btw Voorbereiding van de eindafsluiting Resultaat verwerken Speciale topics Schermaanpassingen en gebruikers instellingen Koppeling met accountant vastleggen Gebruikersbeheer Administraties beheren Relaties classifi ceren Met een eigen dossier starten Informatie en bestelling Voor het eerst aanmelden en wachtwoord wijzigen Starten met een nieuwe administratie Lijsten beheren Dagboeken bekijken en aanvullen Openingspost inbrengen Relaties inbrengen De module Activa inrichten Het demobestand van Exact Online openen 23

25 BEDRIJF Accountancy Analytisch boekhouden en kostencalculatie Twaalfde herziene editie WERNER BRUGGEMAN, ERIK DE LEMBRE, PATRICIA EVERAERT, WALTER GEORGES, ROLAND PAEMELEIRE en ETIENNE VAN GEYT 2011 ISBN blz. paperback Prijs: 70 Studentenprijs: 55 EXTRA LESMATERIAAL Binnen het vakgebied boekhouden behandelt dit werk de problematiek van de analytische boekhouding en de kostencalculatie. Er wordt daarbij een volwaardige plaats toegekend aan de volledige uitwerking en integratie van Activity-Based Costing (ABC). In deze 12e herziene editie werden alle uitgewerkte voorbeelden en gevalstudies kritisch geanalyseerd. Door zijn opzet blijft Analytisch boekhouden en kostencalculatie het handboek bij uitstek voor verschillende richtingen in het economisch hoger onderwijs. De dertiende editie van deze uitgave verschijnt in Algemene afbakening van het werkterrein Wat omvat boekhouden? Deelgebieden van de boekhouding Relatie van de boekhouding tot het beslissingsproces in de onderneming Betekenis van de analytische boekhouding De kostprijs Verplichtingen inzake Belgische wetgeving Synthese Studie van de kostensoorten Studie van het materiaalverbruik Studie van de personeelskosten Duurzame productiemiddelen Rente als kostenfactor Full costing volgens de traditionele benadering De techniek van kostencalculatie De extracomptabele kostencalculatie De extracomptabele kostencalculatie op industriële productieprocessen Verdeling van de indirecte kosten: Traditionele methoden Activity-Based Costing Veel voorkomende tekortkomingen van traditionele kostprijssystemen Omschrijving Systematische studie van de bouwstenen van een ABC-model Uitgewerkt voorbeeld Activity-Based Costing toegepast via een case Activity-Based Process Costing Evaluatie Activity-Based Costing geïntegreerd binnen de analytische boekhouding Full costing boekhoudkundig verwerkt Autonome analytische boekhouding Analytisch boekhouden toegepast op industriële productieprocessen Direct costing Relatie ondernemingsstructuur, ondernemings output, ondernemingskosten en ondernemingsopbrengsten Variabele kostencalculatie De directe kosten calculatie Standaardkostencalculatie Oefeningen 24

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

Trainingskalender 2014

Trainingskalender 2014 Trainingskalender 2014 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com 2 I n h o u d s o p g a ve p a g i n a Au d i t i n g 5 Preparing f or the Audit Fundamentals Internal/Operational

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin

ICT plan voor de uitvoering van Coperfin Federale Overheidsdienst 29 januari 2003 FINANCIËN Financietoren - Bus 45 1010 Brussel Uw correspondent : Louis Collet Telefoon : 02.210.41.92 Fax : 02.210.40.11 Email : louis.collet@minfin.fed.be Website

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Fiscale Strategie en Financiële Engineering

Fiscale Strategie en Financiële Engineering Fiscale Strategie en Financiële Engineering voor de kleine en middelgrote onderneming analyseren modelleren presenteren simuleren BESLISSEN Dag collega, Management Accounting Workshops en Seminaries werken

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Kennisbasis. docent bedrijfseconomie master. 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie

Kennisbasis. docent bedrijfseconomie master. 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie Kennisbasis docent bedrijfseconomie master 3 Kennisbasis hbo-masteropleidingen bedrijfseconomie Voorwoord Wat ligt er aan de basis van echte kennis? Ervaring, inzicht, maar vooral ook: samenwerking. Kennis

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

Financial reporting: de gps van uw onderneming

Financial reporting: de gps van uw onderneming 27 E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I N S A M E N W E R K I N G M E T T I J D C O N N E C T E N E C H O C O N N E C T 1 3 J U N I 2 0 1 4 Geïntegreerde 2 rapportering Financiële departement als business

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Small Business Project. Start Up Kit

Small Business Project. Start Up Kit Small Business Project Start Up Kit Alle rechten zijn voorbehouden aan de geregistreerde leden van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten:

Jaarverslag INTEGRAAL IN UW BELANG. Ons vak? Uw pensioen! Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Voor de groepsverzekeringsproducten en aanverwanten: Brussel Arianelaan 5 1200 Brussel Tel.: 00 32 (0)2.774.88.50 info@integrale.be www.integrale.be Liège Place Saint Jacques, 11/101 4000 Liège Tel.: 00

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie