Griffier van de Staten. Provincie Zeeland. Geleidebrief Kaderstellend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Griffier van de Staten. Provincie Zeeland. Geleidebrief Kaderstellend"

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Provincie Zeeland Naam voorstel Nummer BLD-129 GEWIJZIGD Statenvoorstel Verdergaande decentralisatie Natuur, afrekening Drenthe en aankoop Rijksgronden (i.p.v. WBN-124) Betreft vergadering CieREW 22 november 2013 PS 13 december 2013 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 14 november 2013 Commissiegriffier A.C. van Wallenburg I Inhoudelijk ambtenaar P. Smits I Statenadviseur S. de Visser I s.de.visser(ä).zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder C.M.M. Schönknecht-Vermeulen Inhoudelijk Aanleiding Bevoegdheid Wat stellen GS voor? Argumenten Doelen en effecten Controleren Uitvoering In 2011 hebben PS ingestemd met het decentralisatieakkoord Natuur, over decentralisatie van rijkstaken naar provincie. Nu is meer informatie bekend over beschikbaarstelling van extra rijksgelden, verdeling conform advies commissie Jansen 2 over de provincies en daaraan gekoppeld overdracht van extra taken naar provincie zoals uitgewerkt in het Natuurpact PS Instemmen met: verdere decentralisatie van natuurtaken naar provincie zoals uitgewerkt in het Natuurpact en de daarbij horende verdeling van middelen over de provincies; aankoop van 685 ha Rijksgronden voor een bedrag van 25,6 miljoen; bijdrage van bijna 2,4 miljoen voor Drenthe voor verrekening wegens tekort EHS-hectares; verhoging van het investeringskrediet budget Grondbank Zeeland met 25,6 miljoen; delegatie van de bevoegdheid van PS aan GS van het vaststellen en wijzigen van subsidieverordeningen inzake Natuur en Vitaal Platteland (in verband met de uitvoering van het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland en programma Zeeuws Platteland 2.0). Er wordt nog gekeken naar de tekst in het dictum over het delegatiebes luit. Invulling geven aan provinciale regierol voor de nieuwe kerntaken natuur en vitaal platteland o.g.v. Deelakkoord Natuur en Natuurpact Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Vitaal Platteland i.v.m. correcte en efficiênte uitvoering Implementatie van de decentralisatie van natuur. Via jaarrekening en eventueel tussentijdse rapportages Betreft de uitvoering van: het natuurbeheer inclusief programmatische aanpak stikstof; overig beheer,

2 Informeren Kosten en dekking Overige informatie Resultaat na commissiebehandeling ontwikkelen robuuste natuumetwerk; ontwikkelopgave platteland; sociaal economische vitalisering; grond en kavelruil overige gebiedsgerichte projecten, arbeid DLG en afwikkeling ILG Bij de uitvoering wordt verwezen naar het separaat toegezonden bestedingenplan natuur en vitaal platteland 2014 en de aanzet voor een programma Zeeuws Platteland 2.0. GS vinden dat het programma Zeeuws Platteland 2.0 een uitvoeringsnota is. Het beleid is volgens GS al vastgesteld is in het Omgevingsplan, de Economische Agenda, het Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan en het Natuurbeheersplan. Het programma heeft tot doel om het reeds vastgestelde beleid, samen met de extra taken, in samenhang uit te voeren. Het is niet de bedoeling dat het programma Zeeuws Platteland 2.0 door PS wordt vastgesteld. Het wordt wel voorgelegd aan de statencommissie REW. Voor beheer is vanuit de gedecentraliseerde middelen van het Rijk 9,6 miljoen beschikbaar. Daarnaast is er vanuit de provincie 2,6 miljoen beschikbaar. In totaal 12,2 miljoen. Voor ontwikkeling is vanuit de gedecentraliseerde middelen van het Rijk beschikbaar: 0,1 miljoen in 2014 en 2015 oaarlijks) 6,7 miljoen in 2016 en 2017 oaarlijks) 3,4 miljoen vanaf 2018( jaarlijks) Het onderwerp zal tijdens een informatiebijeenkomst op woensdag 20 november 2013, vanaf uur ambtelijk worden toegelicht. De uitnodiging is eerder via de mail verzonden aan PS. Het statenvoorstel is besproken in samenhang met de brief GS van 12 november 2013 over bestedingsplan natuur en vitaal platteland De commissie heeft vragen over het dictum ontwerpdelegatiebesluit Natuur en Vitaal Platteland. De commissie meent dat, na aanpassing van het dictum, het voorstel gereed is voor behandeling door PS. Het is geen hamerstuk GS hebben, gehoord de commissie, besloten het dictum m.b.t. artikel 1 van het delegatiebesluit aan te passen. Artikel 1 luidt dan: 'De verordenende bevoegdheid genoemd in art. 145 van de Provinciewet wordt, voor zover het betreft het vaststellen c.q. wijzigen van subsidieverordeningen inzake Natuur en Vitaal Platteland, binnen de kaders van het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland en programma Zeeuws Platteland 2.0 o.g.v. art. 152 Provinciewet overgedragen aan GS. De aanpassing is verwerkt in eengewijzig_d statenvoorstel (BLD-129).

3 ' Gedeputeerde Staten DOC.NR. \ 1 i ZAAK NR. ~o î._ b ~!i \ ; CLASS. bericht op brief van: uwkenmerk: WBN-124 de voorzitter van Provinciale Staten t.a.v. de statengriffier ons kenmerk: afdeling: dg Water, Bodem en Natuur bijlage(n): behandeld door: p. s mits doorkiesnummer: onderwerp: Gewijzigd statenvoorstel "verdergaande decentralisatie Natuur, aankoop Rijksgronden, afrekening Drenthe en delegatiebesluit" verzonden: 4 DEC Middelburg, 3 december 2013 Geachte voorzitter, Hierbij bieden wij u - ter besluitvorming - het gewijzigde statenvoorstel "verdergaande decentralisatie Natuur, aankoop Rijksgronden, afrekening Drenthe en delegatiebesluit" aan. Het eerdere statenvoorstel is reeds behandeld in de commissie REW van 22 november jl. Het statenvoorstel is door u geagendeerd voor behandeling in PS van 13 december a.s. Het betreft tekstuele wijzigingen. In het oorspronkelijke voorstel ontbrak een deel van de tekst in het delegatiebesluit, waardoor het niet duidelijk was welke bevoegdheid wordt overgedragen. Door de zinsnede "binnen de kaders van" terug in de tekst op te nemen is dit gecorrigeerd. De betreffende passage is in het bijgevoegde statenvoorstel groen gearceerd. Hoogachtend, A.W. Smit, secretaris Pr OVIrH tl'ihjis MruriPilllll <; t>ost lol l's W W\V ; eelallr1 nl BrzoP,,Hill'S Nlrltj 6 Po'ltJr,s 6001 T lok Mrdclr lllurg 4330 LA Mrddelbur g r

4

5 Provinciale Staten 11 Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met behandeling: Onderwerp: C.M.M. Schönknecht-Vermeulen Verdergaande decentralisatie Natuur, afrekening Drenthe en aankoop Rijksgronden Vergadering PS: Nr: BLD-129 Agenda nr: Vergadering GS: 3 december 2013 Nr: dg VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: In 2011 hebben PS ingestemd met het decentralisatieakkoord Natuur. Duidelijk was dat hierbij slechts beperkt middelen door het Rijk beschikbaar werden gesteld (commissie Jansen 1). Met het Lente akkoord heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld, die conform het advies van Jansen 2, over de provincies worden verdeeld. Met het extra geld komen ook extra taken naar de provincie, die zijn uitgewerkt in het Natuurpact Dit betreft meer aandacht voor natuur buiten het Natuurnetwerk (EHS). Daarnaast wordt de provincie ook verantwoordelijk voor agrarisch natuurbeheer buiten het natuurnetwerk. Er komt één stelsel van agrarisch natuurbeheer dat buiten en binnen het Natuurnetwerk kan worden toegepast. Daarbij zijn provincies verantwoordelijk voor het opstellen van integrale gebiedsvisies. Voor realisatie van doelen zullen collectieven in de streek een centrale rol krijgen. Dit hangt samen met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en mogelijkheden voor cofinanciering vanuit Europa. Daarbij krijgen de provincies de mogelijkheid om Rijksgronden te kopen. Voor Zeeland gaat het om 685 ha voor 25.6 mln. Een ander onderdeel van het akkoord is de verrekening met Drenthe, waarvoor Zeeland nog 2,3 mln. moet betalen voor het tekort aan EHS-hectares. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Bestuursovereenkomst Grond. Tot slot is het, in verband met de in voorbereiding zijnde wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied in relatie tot de decentralisatie van natuur, van belang, dat de eerder op 9 november 2007 door PS vastgestelde besluiten in verband met de subsidieregelgeving voor het programmabeheer en het plattelandontwikkelingsprogramma, worden geactualiseerd. Het in ontwerp bijgevoegde besluit voorziet in een delegatiebesluit ex artikel 152, van de Provinciewet tot overdracht van de bevoegdheid genoemd in artikel 145 van de Provinciewet van PS naar GS voor zover het betreft het vaststellen en wijzigen van subsidieverordeningen voor Natuur en Vitaal Platteland. De financiêle kaders zijn verwerkt in het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland 2014 en het concept programma Zeeuws Platteland 2.0 en staan eveneens voor deze vergadering geagendeerd. Wat willen we bereiken? Invulling geven aan de regierol van de provincie voor de nieuwe kerntaken natuur en vitaal platteland, die als gevolg van het Deelakkoord Natuur en het Natuurpact van het Rijk naar de provincie zijn gedecentraliseerd. De provincies zijn hierdoor verantwoordelijk voor invulling van het beleid ten aanzien van natuur en platteland en de inzet van de daartoe beschikbaar gestelde middelen van het Rijk. Hierbij gaat het om de volgende prestaties en ambities: - Natuurbeheer inclusief de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). - Overig beheer van het landschap. - Ontwikkelen van het Robuuste Natuurnetwerk (voorheen EHS). - Ontwikkelopgave platteland. - Sociaal-economische vitalisering.

6 - Grond en KavelruiL - Overige gebiedsgerichte projecten, arbeid Dienst Landelijk Gebied (DLG), afwikkeling ILG. Daarbij krijgt de provincie nu de mogelijkheid om Rijksgrond te kopen. Deze gronden zijn vrij inzetbaar binnen het kavelruilbureau en kunnen voor de volle breedte voor alle provinciale doelen worden ingezet. Onderdeel van de Bestuursovereenkomst Grond is de afrekening met Drenthe. Om de taken goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat adequaat en snel kan worden gehandeld. Als vervolg op de eerder verleende delegaties, wordt voorgesteld de bevoegdheid tot het stellen van subsidieregels inzake Natuur en Vitaal Platteland te delegeren aan GS. Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is? Beheer Bij verplicht natuurbeheer gelden 6-jarige afspraken met Stichting Zeeuws Landschap, Natuurmonumenten en particulieren. Deze overeenkomsten lopen nog door en zijn gebaseerd op een vergoeding van 84%. In 2017 zal met die partijen een nieuwe lumpsum overeenkomst worden afgesloten en de vergoeding worden bijgesteld naar 75% conform de afspraken in de overeenkomst tussen Manifestpartijen. De besparing wordt dan in 2018 effectief. In 2014 komt hier Staatsbosbeheer bij. Staatsbosbeheer ontvangt dan een vergoeding van 75% van de normkosten natuurbeheer en met de provincie wordt een lumpsum overeenkomst gesloten. Dit betekent dat ook andere zaken, bijvoorbeeld monitoring en maatregelen in het kader van de PAS, kunnen worden vastgelegd. Zeeland voert voortaan de regie over het volledige agrarische natuurbeheer, zowel binnen als buiten de EHS. Er wordt gewerkt met agrarische collectieven en er wordt gezocht naar co-financiering vanuit Europa (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en POP) en bijdragen van derden. Ingezet wordt op het verlagen van de kosten van de uitvoering van o.a. Natuurbeheer. Dit betreft ook het streven om de kosten van de Gemeenschappelijke Werkorganisatie, na evaluatie in 2016, terug te brengen tot maximaal 1 miljoen euro. De provincie wordt verantwoordelijk voor het hele Faunabeleid, inclusief schadevergoedingen. Een speciaal aandachtspunt is de uitvoering van het Ganzenakkoord (G7). Daarmee moet invulling worden gegeven aan een evenwicht tussen bescherming enerzijds en beheersing van de kosten van de schade anderzijds. Ontwikkelopgave In 2027 zal het robuuste natuurnetwerk (EHS) zijn voltooid. Het Rijk stelt in 2014 en 2015 nauwelijks geld beschikbaar voor de ontwikkeling van het Robuuste Natuurnetwerk. In die periode zullen geen nieuwe gronden worden verworven voor natuurontwikkeling. Wel zullen de projecten die nu al in de pijplijn zitten, worden afgerond, dat wil zeggen de inrichting van reeds voor natuur aangekochte gronden. In 2015 is de inrichting van deze ca. 800 ha voltooid, zoals bijvoorbeeld de afronding van het plan Tureluur. Hiervoor worden reeds daartoe beschikbaar gestelde provinciale middelen aangewend, Voor niet te missen aankopen binnen de begrenzing van de EHS is 55 hectare grond beschikbaar, die voor natuur van het Rijk zijn ontvangen. Hiermee wordt in 2014 en 2015 circa 20 ha grond verworven. Vanaf 2016 stelt het Rijk weer jaarlijks extra middelen beschikbaar voor het ontwikkelen van het Robuuste Natuurnetwerk. Met inzet van die middelen wordt invulling gegeven aan de voltooiing van het Robuuste Natuurnetwerk in 2027, zoals deze is opgenomen in het Natuurbeheerplan Zeeland (de herijkte EHS die in september jl. is vastgesteld door GS). Daarbij wordt gezocht naar Europese cofinanciering, waarbij in 2016 en 2017 ingezet wordt op een bedrag van ,--. Opgave platteland Wij zijn voornemens om begin volgend jaar met medeoverheden en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over het concept programma Zeeuws Platteland 2.0 en pas daarna het programma vast te stellen. Kavelruil en grond Met onze brief (d.d. 08 oktober 2013) hebben wij u geïnformeerd over de tussentijdse evaluatie van het Kavelruilbureau Zeeland. Hierin hebben wij aangegeven dat wij van mening zijn dat het voor de Zeeuwse samenleving wenselijk is dat het project vanaf 2015 een vervolg krijgt. Dit sluit ook goed aan bij het de decentralisatie zoals tussen het Rijk en provincies is afgesloten. Door een wijziging van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) wordt de provincie verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling, grondverwerving en het ruilen met gronden (kavelruilen). In het bestedingsplan Natuur en Vitaal Platteland 2014 e.v. hebben wij gelden gereserveerd om voortzetting van het Kavelruilbureau mogelijk te 2

7 gaan maken. Daar waar mogelijk zullen wij samenhang zoeken met het nieuwe Europese programma (POP 3). In 2015 zullen wij u informeren over het resultaat van het kavelruilbureau. Het primaire doel is om hectares te ruilen voor Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Vitaal Platteland Op grond van het delegatiebesluit zijn GS in staat om de regelingen voor Natuur en Vitaal Platteland vast te stellen en te wijzigen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor een correcte en efficiënte uitvoering van het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland 2014 en het concept programma Zeeuws Platteland 2.0 en voor het nakomen van de afspraken van het Decentralisatieakkoord Natuur van december 2011 en het Natuurpact van september Wat doen we daarvoor? De komende jaren wordt via verschillende sporen gewerkt aan de implementatie van de decentralisatie van natuur: 1. Uitvoering deelakkoord natuur en natuurpact (natuurbeheer, PAS, Ontwikkelopgave). 2. Uitvoering bestuursovereenkomst grond. 3. Actualisatie delegatiebesluit GS. Uitvoering deelakkoord natuur en natuurpact Met het deelakkoord Natuur van 20 september 2011 en aanvullende afspraken van 7 december 2011 zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Met het akkoord kwam voor alle provincies samen een bedrag van 105 miljoen mee (vanaf 2014) en ha grond (waarvan maximaal 6000 ha mag worden ingezet voor 2016) en namen de provincies de verplichting op zich om een eigen bijdrage te leveren in het beheer van 65 miljoen (voor Zeeland 2,6 miljoen). Door de beschikbaarstelling van dit budget (via de najaarsnota 2011 en najaarsnota 2012) voldoet Zeeland ook aan de financiering van het provinciale deel. De landelijke middelen van 105 miljoen en de gronden zijn verdeeld op grond van het advies van Commissie Jansen I. Dit is de uitvoering van het deelakkoord. Provinciale Staten zijn op 16 december 2011 akkoord gegaan met de decentralisatie van de nieuwe taken voor natuur en vitaal platteland. Die taken worden wettelijk verankerd in de Natuurwet en de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Vervolgens zijn in het Regeerakkoord Rutte 11 extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland, namelijk 200 miljoen (m.i.v. 2013). Voor de verdeling van die middelen is opnieuw, via het IPO bureau Vitaal Platteland, aan de Commissie Jansen advies gevraagd. Commissie Jansen 2 heeft inmiddels advies uitgebracht. Met Prinsjesdag is dit bedrag voor de jaren 2014 en 2015 gehalveerd: van 200 miljoen naar 100 miljoen euro per jaar. Dit geld is bedoeld voor beheer en opgave PAS, dat voor alle provincies samen 97 miljoen euro bedraagt. Daarbij is door het kabinet voorzien om zowel in 2016 als in miljoen extra per jaar voor het natuurbeleid vrij te maken (dus 300 miljoen). Tot slot is voor hydrologische maatregelen een bedrag van 1 0 miljoen beschikbaar gesteld door I&M. Al deze middelen samengevat levert het onderstaande beeld op voor Zeeland voor 2014 en Voor 2016 en 2017 zijn de bedragen gelijk maar wordt een bedrag van 6.7 miljoen uitgekeerd voor de ontwikkelopgave. Na 2017 wordt dit een bedrag van 3.4 miljoen per jaar. De definitieve beschikbaarstelling via het provinciefonds is bij de septembercirculaire aangekondigd voor de decembercirculaire

8 Ontwikkelopgave Natuurbeheer 1h:fi!d 1fhHH Éénrnalig 686 ha (grotendeels op locatie) Totaal grond en Faunafonds Natuurwet Totaal provinciale bijdrage Beheer: Zoals in de tabel is te zien is kwamen met het deelakkoord Natuur ( Jansen 1) slechts beperkt middelen beschikbaar. Dit is via het Regeerakkoord en de uitwerking daarvan in het Natuurpact gecorrigeerd. Er komen fors extra middelen voor de taken zoals afgesproken in het deelakkoord, waarbij het Natuurpact op onderdelen afwijkt. Zo is er aandacht voor natuur buiten het Natuurnetwerk, waarbij provincies eigen keuzes maken die aansluiten bij specifieke provinciale opgaven. Op basis van Europese verplichtingen is daarbij de soortenbescherming een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast wordt de provincie ook verantwoordelijk voor agrarisch natuurbeheer buiten de EHS, waarvoor in Jansen 2 extra middelen beschikbaar zijn gesteld. Er komt één stelsel van agrarisch natuurbeheer dat buiten en binnen het Natuurnetwerk kan worden toegepast. Daarbij zijn provincies verantwoordelijk voor het opstellen van integrale gebiedsvisies. Voor realisatie van doelen zullen collectieven in de streek een centrale rol krijgen. Dit hangt samen met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en mogelijkheden voor co-financiering vanuit Europa. Geen vrijblijvendheid De afspraken in het Natuurpact zijn niet vrijblijvend. Het Rijk is voor het realiseren van de Europese verplichtingen afhankelijk van de doelrealisatie door de provincies. Provincies geven uitvoering aan deze verplichtingen met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Zoals in de voorgeschiedenis aangegeven wordt een temporisering voorgesteld maar is de insteek dat over de komende 4 jaar het totaalbedrag van 800 miljoen hetzelfde blijft. In 2014 en 2015 zal de nadruk liggen op beheer inclusief PAS en Faunafonds/ganzen, waarna in de volgende jaren de ontwikkelopgave opgepakt gaat worden, teneinde de herijkte EHS te realiseren zoals opgenomen in het Natuurbeheerplan Zeeland. Het Rijk legt verantwoording af aan de Europese Commissie over het nakomen van de Europese verplichtingen. Jaarlijks bespreken rijk en provincies bestuurlijk de ontwikkelingen op het beleidsterrein van de natuur, de voortgang van de realisatie van de ambities en eventuele knelpunten daarbij. Om de ontwikkelingen extern en wetenschappelijk te toetsen is door het rijk aan het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) gevraagd om eens in de drie jaar het gevoerde beleid te evalueren. Het Natuurpact, de overeenkomst tussen Rijk en provincie, is verder uitgewerkt met maatschappelijke partijen in de Overeenkomst Manifestpartijen en provincies. Onder de Manifestpartijen horen o.a. L TO en de landelijke koepels van Agrarische Natuurverenigingen (ANV's) en de Unie van Waterschappen. Hierin is vastgelegd hoe te komen tot een robuuste natuurnetwerk (EHS). Deze is in Zeeland op orde en is vastgelegd, in nauwe samenwerking met externe partijen, in het Natuurbeheerplan Zeeland. Verder is met deze overeenkomst vastgelegd dat gewerkt wordt via het Subsidiestelsel voor beheer van natuur en landschap (SNL) en dat 75% van de beheerskosten wordt vergoed. Omdat Agrarisch Natuurbeheer doelgerichter en effectiever moet, is hiervan een uitwerking opgenomen. Er wordt gewerkt met agrarische collectieven en er wordt een taakstellend budget van 30 miljoen euro voor alle provincies opgenomen. Door medefinanciering van agrarisch natuurbeheer door GLB en bijdragen van waterschappen, L TO en ANV's en cofinanciering voor landschapsbeheer kan bij uitwerking vanaf 2016 landelijk 95 miljoen euro beschikbaar komen voor agrarisch natuurbeheer. Er is ook een taakstellend bedrag van 13 miljoen euro opgenomen voor beheervergoedingen buiten de EHS met extra aandacht voor soortenbescherming en toegankelijkheid. Ook wordt van de verkoop van bestaand natuurgebied afgezien.

9 Bestuursovereenkomst Grond De bestuursovereenkomst Grond hangt samen met het Natuurpact, overeenkomst provincies/ipo met Manifestpartijen en het advies van commissie Jansen 2 inzake de verdeling van 200 miljoen en de verdeling van de aankoop van de gronden ter waarde van 160 miljoen. Voor Zeeland gaat het om 685 ha en ,-- (hierna 25,6 mln.). De bestuursovereenkomst is op 26 september jl. door alle gedeputeerden van de provincies ondertekend onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten. De volledige bestuursovereenkomst treft u als bijlage aan. Het verwerven van deze hectares past binnen de uitgangspunten van de provinciale nota Grondbeleid. In de nota grondbeleid is aangegeven dat de provincie in de komende jaren relevante beleidsdoelen wil realiseren en door een actieve aanpak invulling geeft aan haar regisseursrol in het landelijk gebied en beleidsambities, met een daarop afgestemd grondbeleid. Het doel van de nota is de benodigde gronden voor verschillende doelen binnen een acceptabele termijn, redelijke prijs en via de inzet van het meest geschikte instrumentarium te verkrijgen. Van belang hierbij is de nadrukkelijke bestuurlijke wens om gronden op minnelijke wijze te verkrijgen. Hierbij dient het instrument onteigening als ultimum remedium. De afgelopen jaren zijn de overgenomen Rijksgronden gebruikt voor ILG doelen, maar ook provinciale doelstellingen op minnelijke wijze gerealiseerd, veelal via kavelruilen. De provinciale nota Grondbeleid gaat van het principe uit dat de inzet van (ruil)grond niet uitvoeringsgericht wordt ingezet; maar ontwikkelingsgericht. Dit houdt in dat daar waar 'grondverwerving' onderdeel uit maakte van één specifiek project, 'grond' een onafhankelijke positie is gaan innemen ten opzichte van projecten. Hierdoor is er een dynamische werkwijze ontstaan waarbij grond en hieraan gekoppelde financiering continue breed ingezet en dienstbaar gesteld wordt aan diverse provinciale projecten (provincie breed). Met het instellen van het Kavelruilbureau Zeeland is deze wijze verder geconcretiseerd. Wij verwijzen u volledigheidshalve naar de resultaten zoals deze zijn vermeld in de tussentijdse evaluatie; zoals u die die op 9 oktober jl. van ons ontvangen heeft. Bij het vaststellen van de nota Grondbeleid is voor het verwerven van ruilgronden budget (Grondbank Zeeland) vrijgemaakt om een (strategische) grondvoorraad aan te kunnen houden. De achterliggende gedachte van het beschikbaar gestelde budget voor de 'Grondbank Zeeland' is dat er binnen de kredietruimte doorlopend gronden strategisch kunnen worden geruild (via aan- en verkopen) als een essentieel instrument voor de brede provinciale doelrealisatie (een soort revolving fund). Concreet wordt aan u voorgesteld om het investeringskrediet te verhogen met 25,6 miljoen tot 38 miljoen vanaf De verhoging komt terug in de jaarrekening en begroting. De structurele rentelasten worden gedekt uit de reeds beschikbaar gestelde middelen voor natuur. Onderdeel van de bestuursovereenkomst is dat de economische meerwaarde bij verkoop van de grond moet worden ingezet ten behoeve van het realiseren van het Robuuste Natuurnetwerk, waarbij zowel het ministerie van EZ als het IPO hebben aangegeven dat het hierbij eveneens om beheerkosten gaat. Het betalingsregime start in 2013, waarbij eveneens het bedrag voor 2014 wordt overgemaakt. Daarna volgen twee termijn in 2015 en Van twee provincies is bekend dat besluitvorming over de aankoop van de gronden niet in 2013 zal plaatsvinden. Derhalve zal bij de betaling nadrukkelijk worden aangegeven dat dit onder voorbehoud is dat ook andere provincies aan hun betaling zullen voldoen. De uitwerking van dit voorbehoud wordt via het Interprovinciaal Overleg, op het moment van schrijven, nog gedaan. e eamg t r totaal Grond , , , ,-- Een ander onderdeel uit het akkoord is de verrekening van het tekort aan EHS hectares, die de provincie Drenthe nog van het Rijk moet krijgen. In de totale grondtransactie met het Rijk wordt dit meegenomen en hiervoor dient de provincie Zeeland (hierna 2,3 mln.) te betalen bovenop de grondaankoop in 4 gelijke termijnen. 5

10 totaal , , , , ,-- Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Vitaal Platteland Op 9 november 2007 hebben PS delegatiebesluiten vastgesteld tot overdracht van bevoegdheden tot het vaststellen c.q. wijzigen van subsidieverordeningen met betrekking tot het investeringsbudget ILG PMJP (Provinciaalblad 2007 nr. 41) en programma beheer ( ) (Provinciaalblad 2007 nr. 42). De volgende verordeningen zijn vastgesteld op basis van deze delegaties: - de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland (SVNL); - de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Zeeland (SKNL); - de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Zeeland (ILG-verordening). In verband met de decentralisatie van natuurtaken en de ophanden zijn de wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied, behoeven deze delegatiebesluiten actualisatie. Het in ontwerp bijgevoegde besluit voor ziet in een delegatiebesluit van Provinciale Staten van Zeeland ex artikel 152, van de Provinciewet tot overdracht van de bevoegdheid genoemd in artikel 145 van de Provinciewet voor zover het betreft het vaststellen en wijzigen van subsidieverordeningen voor Natuur en Vitaal Platteland. Het financiêle kader wordt gevormd door het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland en het concept programma Zeeuws Platteland 2.0. Daarmee blijft het voor GS mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de bestaande regelgeving en nieuwe regelgeving vast te stellen. Het betreft verordeningen waarop de Europese staatsteunkaders van toepassing zijn en waarvoor bijzondere eisen van toepassing zijn voor wat betreft zaken als prestatieverplichting, vergoedingsgrondslag en sanctieregels. Wijziging van de SVNL behoeft goedkeuring van de EC. Gedeputeerde Staten zullen de genoemde verordeningen vaststellen en wijzigen met het oog op de correcte en efficiênte uitvoering van het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland en het concept programma Zeeuws Platteland 2.0. Wat mag het kosten? De kosten voor de opgaven zoals beschreven zijn verwerkt in het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland Voor de natuuropgaven komen rijksmiddelen mee en zal, behoudens reeds daarvoor beschikbare eigen middelen en grond, geen extra provinciaal geld worden ingezet. Met de afrekening Drenthe ( 2.3 mln.) en de aankoop van 685 hectare Rijksgrond ( 25.6 mln.) is een totaalbedrag van 27.9 mln. gemoeid. De afrekening met Drenthe gebeurt in 4 gelijke termijnen in de jaren 2014 tot en met De aankoop van de Rijksgrond geschiedt in 3 termijnen in de jaren 2014 tot en met 2016 van respectievelijk 12 mln., 7.2 mln. en 6.4 mln., waarbij de rente ten laste komt van reeds beschikbaar gestelde middelen. Dit is verwerkt in het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland Het bestedingenplan staat eveneens voor deze vergadering geagendeerd. Daarnaast wordt het investeringskrediet Grondbank Zeeland van 13 mln. verhoogd met 25 mln. tot 38 mln. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Gedeputeerde Staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter, A.W. Smit, secretaris. 6

11 Ontwerp-besluit De Staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 december 2013, nr dg; gezien het advies van de Commissie Bestuurlijke en Financiële Zaken van#, besluiten: - In te stemmen met verdere decentralisatie van Natuur (Natuurpact) en de verdeling van de bijbehorende middelen (commissie Jansen 2). - In te stemmen met de aankoop van Rijksgronden (Bestuursovereenkomst Grond ad ,-- en ,-- ten behoeve van de afrekening met Drenthe) en daarbij het investeringskrediet budget Grondbank Zeeland structureel te verhogen met ,--. - Ontwerp delegatiebesluit Natuur en Vitaal platteland vast te stellen.

12 Ontwerp-delegatiebesluit Natuur en Vitaal Platteland De Staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 december 2013, nr dg; gezien het advies van de Commissie Bestuurlijke en Financiële Zaken van #, overwegende dat het gewenst is dat gedeputeerde staten regels kunnen stellen inzake Natuur en Vitaal platteland, gelet op artikel 152 van de Provinciewet, gelet op de eerdere delegatiebesluiten van PS aan GS van 9 november 2007 inzake het Programma Beheer en Wet inrichting landelijk gebied (Provinciaal Blad 2007 nrs. 41 en 42), besluiten: Artikel1 De verordenende bevoegdheid genoemd in artikel 145 van de Provinciewet wordt, voor zover het betreft het vaststellen c.q wijzigen van sublidieverordeningen inzake Natuur en Vitaal Platteland, - - het bestedingenplan Natuur en Vitaal Platteland en programma Zeeuws Platteland 2.0, op grond van artikel 152 Provinciewet overgedragen aan gedeputeerde staten. Artikel2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. Artikel3 Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit regelgevende bevoegdheid Natuur en Vitaal platteland. Aldus vastgesteld in de vergadering van provinciale staten van 13 december

Griffier van de Staten

Griffier van de Staten Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer WBN-124 Statenvoorstel Verdergaande decentralisatie Natuur, afrekening Drenthe en aankoop Rijksgronden Betreft vergadering Cie REW

Nadere informatie

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting.

Deze documenten treft u aan als bijlage bij de Statenbrief. Wij lichten de Bestuursovereenkomst grond toe in een separate toelichting. Bijlage bij Statenbrief Natuurpact en Bestuursovereenkomst grond Zaaknummer 2013-013508 Toelichting op het Natuurpact 1. Inleiding Aanleiding In de vergadering van uw Staten op 7 november 2012 heeft ons

Nadere informatie

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014

Commissie REW van 5 september 2014 PS van 26 september 2014 Griffier van de Staten Geleidebrief Controlerend Naam voorstel 14012789 Nummer: SGR-67 Te verzenden aan Brief Rekenkamer Zeeland van 8 juli 2014 met onderzoeksrapport 'Inventarisatie vastgoed en gronden

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 3 juli Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Provinciale Staten 3 juli Commissiegriffier Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Statenvoorstel Uitgangspunten begroting 2016 Nummer FIN-210 15007329 Commissie Bestuur 19 juni 2015 Betreft vergadering Provinciale Staten

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 6646 7 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 11 januari 2011 Nummer PS : Afdeling : ILG en GRN Commissie : RGW Steller : Josje van Noorden Portefeuillehouder : Dhr Krol Registratienummer : 2010INT266286

Nadere informatie

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL

BESTUURSCONVENANT PROVINCIE OVERIJSSEL GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER UITVOERING VAN HET PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA LANDELIJK GEBIED OVERIJSSEL BESTUURSCONVENANT PROVINCIE GEMEENTE STEENWIJKERLAND TER BESTUURSCONVENANT Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel, vertegenwoordigd door gedeputeerde P. Jansen, (de provincie) en de Gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Notitie Natuurpact en Bestuursovereenkomst Grond

Notitie Natuurpact en Bestuursovereenkomst Grond Notitie Natuurpact en Bestuursovereenkomst Grond 1. Aanleiding Door de bezuinigingen van het Rijk op de middelen voor natuur dreigde in 2011 een stagnatie in het natuurbeleid. Nu het kabinet Rutte-2 een

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven

2004-100. Verplaatsing agrarische bedrijven 2004-100 Verplaatsing agrarische bedrijven Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Milieu, Water en Groen op 12 januari 2004 - provinciale staten op 4 februari 2004 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde

Nadere informatie

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3

POP-3. Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020. Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 Informatiebijeenkomst Europese Fondsen november 2014 POP3 POP-3 Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 1 Provincie Zeeland Uitvoering POP-3: Johan Wandel Boy Saija Arjon Copper Programma Zeeuws

Nadere informatie

Verkenning natuurbeleid

Verkenning natuurbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van de provincies Gelderland en Overijssel.

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Grond en het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe

Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe Raamovereenkomst Plattelandsontwikkeling Drenthe Ondertekenden, Natuur en Milieu Federatie Drenthe, bij deze vertegenwoordigd door R. Hoekstra, hierna te noemen als NMFD Staatsbosbeheer, bij deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland.

U ontvangt op dit moment subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer van de Provincie Zeeland. bericht op brief van: - Zie adreslijst uw kenmerk: - ons kenmerk: afdeling: Water, Bodem en Natuur bijlage(n): behandeld door: W. Maljaars doorkiesnummer: 17 26 onderwerp: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee

GWM SEP Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? Geheim 29 september 2009 Nee GWM2009-215 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie 2 9 SEP. 2999 DLB Afdeling Groen Registratienummer Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum 2 3, SEP.? 0 9 9 Geheim 29 september

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 49

Provinciaal blad 2009, 49 Provinciaal blad 2009, 49 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, nr. 2009INT251102, tot wijziging van Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie

Nadere informatie

Grondbeleid EHS. Provincie Zuid-Holland. Onderzoeksopzet

Grondbeleid EHS. Provincie Zuid-Holland. Onderzoeksopzet Grondbeleid EHS Provincie Zuid-Holland Onderzoeksopzet Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 2 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen... 3 3. Afbakening... 4 4. Werkwijze...

Nadere informatie

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Implementatie Wet natuurbescherming: uitgangspunten voor Verordening natuurbescherming PS: 4045048 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De uitgangspunten

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 14 maart Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Provinciale Staten 14 maart Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14003217 Brief GS van 25 februari 2014 over opstelling en gezamenlijke ondertekening intentieverklaring nieuwbouwlocatie Admiraal de Ruyterziekenhuis

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 3.2 Reglement van Orde van de Partij voor de Dieren aangaande de begroting 2012 en de najaarsbrief. Provinciale

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-513301370 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 14 april

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Schriftelijke vragen inzake afhandeling statenvragen van de fractie van de PVV aangaande het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur Bijlage(n)

Nadere informatie

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur Deze nieuwsbrief informeert u over de werkzaamheden en resultaten van interprovinciaal projectbureau Vitaal Platteland. Het projectbureau faciliteert de provincies in de uitvoering van het Natuurakkoord.

Nadere informatie

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus

Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming. Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Decentralisatie natuurbeleid en de Wet natuurbescherming Mark Hoevenaars en Doorle Offerhaus Agenda Natuurbeleid in Nederland Casus: rol van de overheid Decentralisatie van het beleid Wet Natuurbescherming

Nadere informatie

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5

PS2011RGW : Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht. Ontwerp-besluit pag. 5 PS2011RGW02-1 - Provinciale Staten statenvoorstel Datum : 16 mei 2011 Nummer PS: PS2011RGW02 Afdeling : SGU Commissie : RGW Steller : Drs. H. Schoen Portefeuillehouder : n.v.t. Registratienummer : 2011INT268900

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 4 april Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Commissie BFW 4 april Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14004714 Brief GS van 11 maart 2014 met afschrift brieven aan gemeenten Sluis en Hulst over krimpgelden Provincie Zeeland Betreft vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Statenvoorstel. Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10 Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 21 november 2017 Portefeuillehouder: Weber, JF Uiterlijke beslistermijn: 31 december 2017 Behandeld ambtenaar : A.P.J. van der Sluis E-mailadres: apj.vander.sluis@pzh.nl

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-543213868 (DOS-2013-0010135) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 februari

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen!

Provincies, natuurlijk doen! Provincies, natuurlijk doen! Advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdeling van de financiële middelen uit het Regeerakkoord Rutte II voor ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland. Juni

Nadere informatie

Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes

Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes 2015-706 Nieuwe voorziening instandhouding gescheperde schaapskuddes Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 december 2015 - Provinciale Staten op 16 december

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging 2015 Antwoordnota Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 1 1. Inleiding Op 2 juni 2015 heeft het College van GS de Ontwerp planwijziging

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Commissie BFW 31 mei Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 12009141 Brief GS van 10 april 2012 over verscherpt toezicht Inspectie Jeugdzorg op Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) Betreft vergadering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Programma 7 Groen Drenthe: Natuur, landschap en landbouw

Programma 7 Groen Drenthe: Natuur, landschap en landbouw Programma 7 Groen Drenthe: Natuur, landschap en landbouw Missie Ontwikkelen van natuur en landschap, om Natura 2000-doelen, EHS, biodiversiteit en kernkwaliteiten te borgen en gelijktijdig economische

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017

Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging natuurgebieden 2017 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 16 mei 2017 1 1. Inleiding Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat het provinciale beleid tot

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. p. 2. p. 3. p. 4

Inhoudsopgave. p. 2. p. 3. p. 4 Inhoudsopgave 20141031 - PS.VIII.02 - Amendement GL - SV Toetsingskader verkoop Indaver (DELTA NV) 20141031 - PS.VIII.02 - Amendement SGP-CDA-VVD-PvdA - SV 20141031 - PS.VIII.02 - SV Toetsingskader verkoop

Nadere informatie

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C.

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie. WEB /27 Economie. 2 (statenvoorstel + statuten) P.C. bericht op brief van: uw kenmerk: Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland P/a Statengriffie ons kenmerk: afdeling: WEB0704616/27 Economie bijlage(n): behandeld door: 2 (statenvoorstel + statuten)

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2010WMC14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum :14 september 2010 Nummer PS: PS2010WMC14 Afdeling : ECV Commissie: WMC Registratienummer : 2010INT262333 Portefeuillehouder: Raven

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

PS2010RGW Datum : 9 november 2010 Nummer PS: PS2010RGW26 Afdeling : AVV Commissie : RGW Registratienummer : 80873DBF Portefeuillehouder : Krol

PS2010RGW Datum : 9 november 2010 Nummer PS: PS2010RGW26 Afdeling : AVV Commissie : RGW Registratienummer : 80873DBF Portefeuillehouder : Krol PS2010RGW26-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 9 november 2010 Nummer PS: PS2010RGW26 Afdeling : AVV Commissie : RGW Registratienummer : 80873DBF Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 1

Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 1 Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 1 Voorwoord Het tweede advies van de Commissie Jansen bouwt voort op het eerste advies en in het bijzonder op het besluit van het IPO-bestuur en de provincies

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Statenvoorstel 47/09 A

Statenvoorstel 47/09 A Statenvoorstel 47/09 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 2 oktober 2009 Statencommissie : Commissie Ruimte en Milieu, 18 september 2009 Onderwerp Opheffen van interprovinciaal waterschap Zeeuwse

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM PS2010BEM13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2010int263533 Portefeuillehouder : Haak-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Datum : 14 november 2006 Nummer PS : PS2006REG20 Dienst/sector : REG/RLU Commissie : REG Registratienummer : 2006REG00338i Portefeuillehouder : Lokker

Datum : 14 november 2006 Nummer PS : PS2006REG20 Dienst/sector : REG/RLU Commissie : REG Registratienummer : 2006REG00338i Portefeuillehouder : Lokker S T A T E N V O O R S T E L Datum : 14 november 2006 Nummer PS : PS2006REG20 Dienst/sector : REG/RLU Commissie : REG Registratienummer : 2006REG00338i Portefeuillehouder : Lokker Titel : Ontwerp-Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

;.6 DEC2fl ^ Paraaf Provincie

;.6 DEC2fl ^ Paraaf Provincie p ZUID HOLLAND 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2013-429600098 {DOS-2011-0010738) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 26 november 2013

Nadere informatie

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2.

: Inzet middelen Stimuleringsfonds t.b.v. Science Park. Inhoudsopgave. Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 2. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 31 oktober 2006 Nummer PS : PS2006IME05 Dienst/sector : MEC/ERT Commissie : IME Registratienummer : 2006MEC002172i Portefeuillehouder: Dr. G. Mik Titel : Inzet middelen

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5

Besluit pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 4 november 2014 NUMMER PS PS2014BEM16 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Jan Wichers DOORKIESNUMMER 2386 DOCUMENTUMNUMMER 810CEE93 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

Statenvoorstel 27/11 A

Statenvoorstel 27/11 A Statenvoorstel 27/11 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 1 juli 2011 Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 17 juni 2011 Onderwerp Bestuursakkoord 2011-2015 Rijk - Interprovinciaal

Nadere informatie

Ontwerpbesluiten pag. 3. Toelichting pag. 5

Ontwerpbesluiten pag. 3. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 18 augustus 2015 NUMMER PS PS2015RGW10 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER M. Hoefsloot DOORKIESNUMMER 0646055051 DOCUMENTUMNUMMER 815D76FB PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland 1. Inleiding Een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur in Nederland, dat is waar het kabinet samen met de provincies en een

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 17 oktober Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 17 oktober Commissiegriffier Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer SERV-166 Statenvoorstel Toetsingskader verkoop Indaver (DELTA NV) Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 17 oktober

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht

Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 17 november 2016 Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Karin Cox 1 Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Samenvatting van de belangrijkste consequenties voor Flevoland

1. Inleiding. 2. Samenvatting van de belangrijkste consequenties voor Flevoland Risico-analyse decentralisatie natuur Bijlage bij Statenvoorstel uitwerking decentralisatie natuur (HB 1404782) tbv opinieronde 12 december 2012. 1. Inleiding Voor de panoramaronde over het natuur (maart

Nadere informatie

Programma 7. Groen Drenthe: pmjp, Natuur en landschap en Landbouw

Programma 7. Groen Drenthe: pmjp, Natuur en landschap en Landbouw Programma 7. Drenthe: pmjp, Natuur en landschap en Landbouw In 2013 aangelegd ecoduct bij Dwingelderveld over de A28 Missie Ontwikkelen van natuur en landschap, om Natura 2000-doelen, EHS, biodiversiteit

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013

Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid. Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Actuele ontwikkelingen in het provinciale natuurbeleid Heine van Maar Provincie Noord-Brabant 21 maart 2013 Inhoud Doelen Bezuinigingen Aanpassing natuurambitie Realisatiestrategie 1. Doelen in nota BrUG

Nadere informatie

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013

2013-582. Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 2013-582 Gebiedsvisie windenergie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Provinciale staten op 26 juni 2013 Behandeld door de heer W Huizing / de heer E. Diekema, telefoonnummer (0592) 36 58 07, e-mail w.huizing@drenthe.nl

Nadere informatie

Commissiegriffier Annemieke Lobik Inhoudelijk ambtenaar Johan Francke

Commissiegriffier Annemieke Lobik Inhoudelijk ambtenaar Johan Francke Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 15010530 Brief GS van 14 juli 2015 over voortbestaan mogelijkheid van kort verblijf op ziekenhuislocatie Oostburg Betreft vergadering Economie

Nadere informatie

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2009RGW09-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 17 maart 2009 Nummer PS :PS2009RGW09 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT238927 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5

PS2008WMC Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5 PS2008WMC19-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 30 september 2008 Nummer PS : PS2008WMC19 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT229290 Portefeuillehouder : Raven

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe 2003-55 Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 23 april 2003 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Behandeld

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht. Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kadernotitie regionale luchthavens Bijlagen: 1. Concept kadernotitie regionale luchthavens 2. Ontwerpbesluit 1. Inleiding. Deze kaderstellende

Nadere informatie

ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (verder: Natuurpact), geven ons

ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland (verder: Natuurpact), geven ons Algemene Rekenkamer Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20015 der Staten-Generaal 2500 EA Den Haag Binnenhof 4 T 070-3424344 Den Haag E voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Datum Behandeld door Doorkiesnummer Onderwerp 3 november 2011 Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur en Landelijk Gebied

Nadere informatie

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland 1. Inleiding Een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur in Nederland, dat is waar het kabinet samen met de provincies en een

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Onderwerp 2 e wijziging bijstelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2e aanvraagperiode boekjaar- en projectsubsidies 2017 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Provinciale Staten. www.prv-overijssel.nl. Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle. Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 30

Provinciale Staten. www.prv-overijssel.nl. Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle. Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 30 www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 30 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum RWB/2004/3613 12

Nadere informatie

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink

15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 15 september 2014 8 2014/ n.v.t. wethouder H.G. Engberink Kenmerk 14.405692

Nadere informatie