ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING"

Transcriptie

1 ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Havo/Atheneum cursus

2 Algemeen deel voor bovenbouw havo en atheneum Onderdelen 2 Het Examen 4 Het Examendossier 4 Het PTA 4 Het Profielwerkstuk 4 Het combinatiecijfer 4 Slaag- zakregeling 5 Cursusjaar 5 Herkansingen 5 Overgangsnormen 6 Te laat 6 Niet gemaakt werk 6 Vrijstellingen 6 Tekst PTA en examenreglement 7 Vakken en examen 9 Belangrijke data examenjaar Havo/Atheneum 10 Toegestane hulpmiddelen bij examens 11 ALGEMEEN DEEL van het PTA Havo en Atheneum 1

3 Algemeen deel van het PTA Havo/Atheneum Op het Havo en het Atheneum bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen: een gemeenschappelijk deel een profieldeel een vrij deel een (schoolgebonden) gemeenschappelijk deel Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen hetzelfde, ongeacht hun profielkeuze, en neemt ongeveer de helft van de studietijd in beslag. Het gemeenschappelijk deel voor het Havo is, wat de vakken betreft, niet helemaal gelijk aan het gemeenschappelijk deel voor het Atheneum. Havo Atheneum Vak Studielast Vak studielast Godsdienst (vrij deel) 80 Godsdienst (vrij deel) 120 Nederlandse taal en literatuur 400 Nederlandse taal en literatuur 480 Engelse taal en literatuur 360 Engelse taal en literatuur 400 Culturele en Kunstzinnige Vorming 120 Franse taal en literatuur of Duitse Maatschappijleer 160 Taal en literatuur Lichamelijke opvoeding 120 Algemene Natuur- Rekenen 40 Wetenschappen (ex t/m 2017) Culturele en Kunstzinnige Vorming 160 Maatschappijleer 120 Lichamelijke opvoeding 160 Rekenen 40 Totaal 1280 Totaal 2080 profieldeel Naast het gemeenschappelijk deel staat het profieldeel, een samenhangend geheel van vakken die specifiek zijn voor het betreffende profiel. Het profieldeel vraagt ongeveer een derde van de studietijd. Hieronder wordt per profiel aangegeven welke vakken het betreft. Ook hier geldt weer: de namen van de profielen zijn voor het Havo en voor het Atheneum hetzelfde, maar de inhoud is verschillend. Cultuur en Maatschappij Havo Atheneum Vak Studielast Vak studielast Geschiedenis 320 Geschiedenis 480 Duitse taal en literatuur of Franse taal en literatuur Cultuurprofielvak: tekenen of Duitse taal en literatuur of Franse taal en literatuur Maatschappijprofielvak: Aardrijkskunde, maatschappij- Wetenschappen of economie 400 Wiskunde A, B of C 520, 600 of Cultuurprofielvak: tekenen of Duitse taal en literatuur of Franse taal en literatuur Maatschappijprofielvak: Aardrijkskunde, maatschappij- Wetenschappen of economie of 480 Totaal 1440/1520 Totaal 1880/2040 ALGEMEEN DEEL van het PTA Havo en Atheneum 2

4 Havo Economie en Maatschappij Atheneum Vak Studielast Vak studielast Economie 400 Economie 440 Wiskunde A of B 320 of 360 Wiskunde A of B 520 of 600 Geschiedenis 320 Geschiedenis 480 Profielkeuzevak: management en organisatie of maatschappijwetenschappen of aardrijkskunde of Duitse taal en literatuur of Franse taal en literatuur 320 of 400 Profielkeuzevak: management en organisatie of maatschappijwetenschappen of aardrijkskunde of Duitse taal en literatuur of Franse taal en literatuur 440 of 480 Totaal 1400/1480 Totaal 1880/2000 Natuur en Gezondheid Biologie 400 Biologie 480 Scheikunde 320 Scheikunde 440 Wiskunde A of B 320 of 360 Wiskunde A of B 520 of 600 Profielkeuzevak: natuurkunde of natuur, leven en techniek of aardrijkskunde 400 of 320 Profielkeuzevak: natuurkunde of natuur, leven en techniek of aardrijkskunde 480 of 440 Totaal 1360/1480 Totaal 1880/2000 Havo Natuur en Techniek Atheneum Vak Studielast Vak studielast Natuurkunde 400 Natuurkunde 480 Scheikunde 320 Scheikunde 440 Wiskunde B 360 Wiskunde B 600 Profielkeuzevak: biologie of natuur, leven en techniek 400 of 320 Profielkeuzevak: biologie of natuur, leven en techniek 480 of 440 Totaal 1400/1480 Totaal 1960/2000 vrije deel Het vrije deel beslaat de rest van de studietijd. In dit vrije deel kun je zelf een aantal keuzes maken: je volgt vakken uit een ander profiel dan het profiel dat je zelf gekozen hebt. ook kan jouw keus voor vakken in de vrije ruimte je een diploma voor twee profielen opleveren. Door zo'n keuze vergroot je de doorstroommogelijkheden naar het vervolgonderwijs. Zowel voor het Havo als voor het Atheneum moet je in elk geval één vak in de vrije ruimte kiezen. Je mag natuurlijk meer vakken kiezen, zolang dit binnen het rooster te realiseren is. ALGEMEEN DEEL van het PTA Havo en Atheneum 3

5 Het Examen Het examen valt uiteen in een landelijk centraal examen (CE) en een deel dat de school organiseert, het zogenaamde schoolexamen (SE). Niet alle vakken kennen zowel een SE als een CE. De bijlage geeft een volledig overzicht per vak. Een aantal vakken uit het gemeenschappelijk deel wordt niet in het laatste schooljaar afgesloten, maar eerder. Je hebt voor deze vakken dus uitsluitend een SE-afsluiting. Het centraal (landelijk) examen vindt wel volledig in het laatste schooljaar plaats. Je moet alle onderdelen van het schoolexamen hebben afgerond, voordat je aan het centraal examen mag deelnemen. Bij de vakken met een centraal examen bepaalt het schoolexamen de ene helft van het uiteindelijke examencijfer en het centraal examen de andere helft. Het Examendossier Alle resultaten en activiteiten van het schoolexamen worden samengevoegd tot een zogenaamd examendossier. Sommige beoordelingen die je in de loop van 4 en 5 Havo of van 4, 5 en 6 Atheneum krijgt, maken deel uit van je examendossier. Dat betekent dat je het eindcijfer dan heel geleidelijk opbouwt: het cijfer dat je bijvoorbeeld in januari in klas 4 haalt, kan al meetellen voor het eindcijfer van je examen 5 Havo of 6 Atheneum. Het programma van Toetsing en Afsluiting (PTA): toetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel Aan het begin van elk jaar krijg je een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin staat voor elk vak precies wat je dat jaar moet doen voor het SE, welke toetsen en opdrachten er zijn en hoe ze meetellen voor het eindcijfer Schoolexamen. Het PTA in de voorexamenklassen geeft (onder voorbehoud) een totaal overzicht van elk vak. Een toets bestaat uit een aantal open en/of gesloten vragen en wordt altijd beoordeeld met een cijfer. Ook een praktische opdracht wordt beoordeeld met een cijfer. De cijfers van enkele kleine opdrachten kunnen worden gecombineerd tot één opdrachtcijfer. Onderdelen die niet met een cijfer worden afgesloten, horen bij het zogenaamde handelingsdeel. Opdrachten van het handelingsdeel moeten naar behoren zijn afgerond. Is dit niet het geval, dan moet de opdracht overgedaan worden tot deze naar het oordeel van je docent wel naar behoren is vervuld. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat voor elk vak bij elke SE-toets hoe zwaar de toets meetelt bij de berekening van het SE-cijfer. De beschrijving van de toetsen in het PTA houdt in, dat de verwijzing naar een specifiek hoofdstuk of deel van de methode, ook de bijbehorende aantekeningen of uitgereikt materiaal omvat. Het profielwerkstuk Het profielwerkstuk is een uitgebreide praktische opdracht, waarbij minimaal één groot vak uit het vakkenpakket is betrokken. Je maakt dit PWS in principe samen met een medeleerling. In de laatste periode van de voorexamenklas krijg je een uitgebreide instructie over het maken van het profielwerkstuk. De studielast van het profielwerkstuk bedraagt voor zowel Havo als Atheneum 80 uur per persoon. Fraude bij het maken van een PWS (zoals het geheel of gedeeltelijk overnemen van bestaande teksten) kan ernstige gevolgen hebben (zie ook het examenreglement). In de eerdergenoemde instructie PWS staan alle relevante regels en data genoemd. Het combinatiecijfer De cijfers van maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen (alleen bij Atheneum tot examen 2017) en je profielwerkstuk worden gemiddeld en vormen zo het combinatiecijfer. Het cijfer van elk van deze onderdelen wordt afgerond op 0 decimalen en vervolgens wordt het combinatiecijfer bepaald. Op de cijferlijst van je diploma staan alle vakken met het eindcijfer dat je ervoor behaald hebt, ook de afzonderlijke vakken van het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer telt als volwaardig vak mee bij de bepaling van de examenuitslag. (ook voor de compensatie!!) ALGEMEEN DEEL van het PTA Havo en Atheneum 4

6 Slaag-/zakregeling (2016) Deze slaag-/zakregeling voor zowel Atheneum als Havo is als volgt: De kandidaat die eindexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien: a.het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is; b.hij voor: 1.één van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 5 of meer heeft behaald en hij voor de rekentoets en het andere vak dan wel vakken, genoemd in dit subonderdeel als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; of voor 2.de rekentoets als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; c.hij onverminderd onderdeel b: 1.voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 2.voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 3.voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of 4.voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; d.hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het eindcijfer 4 heeft behaald; en e.hij voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald. Het cursusjaar Wij verdelen het jaar in A4, H4 en A5 in 4 periodes van elk ongeveer 9 lesweken. In deze klassen wordt elke periode van het jaar afgesloten met een toetsweek. In het examenjaar zijn er drie perioden les (van ongeveer 9 weken) afgesloten met een toetsweek, daarna volgt de centraal examenperiode. In je Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de studiewijzers kun je zien voor welke vakken er een SE-toets is en over welke leerstof de toets gaat. Herkansingen van SE-onderdelen Na elke SE periode heeft een leerling uit H5 of A6 de mogelijkheid om één SE onderdeel uit die periode te herkansen. De leerling mag zelf kiezen voor welk vak hij/zij deze herkansing doet. In het geval van een schriftelijke herkansing vindt deze plaats op de aangegeven data. Betreft het een mondelinge herkansing, dan vindt deze herkansing plaats na overleg met de docent. Een leerling moet een week voor de herkansing aangeven of hij/zij een vak wil herkansen en welk vak hij/zij wil herkansen. Aanmelden voor een herkansing gebeurt digitaal. Elke leerling is zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding. Niet tijdig aangemeld betekent geen recht op een herkansing. Indien een leerling het profielwerkstuk op 7 januari 2016 nog niet heeft ingeleverd, krijgt hij/zij een 1,0 en kost het automatisch de herkansing van de laatste periode. Het recht op herkansing vervalt ook indien voordat de laatste SE periode start, PO s dan wel handelingsdelen nog niet zijn afgerond (behalve bij te, na, sk en bi). Van de SE toetsen die in A4, H4 of A5 worden afgenomen, mogen in de laatste schoolweek van het betreffende leerjaar twee toetsen worden herkanst. Deze herkansing beïnvloedt het overgangscijfer niet, maar kan het gemiddeld examencijfer van dat vak wel veranderen. ALGEMEEN DEEL van het PTA Havo en Atheneum 5

7 (Voor A6 van cursus Van alle SE toetsen (uitgezonderd luistertoetsen) die in A4 zijn gemaakt voor een vak dat ook met een centraal examen wordt afgesloten, mag een leerling maximaal per vak één toets herkansen. De docent bepaalt de te herkansen lesstof. Het nieuwe resultaat mag gebruikt worden ter vervanging van het laagste resultaat (met de bijbehorende wegingsfactor) van een SE-onderdeel voor dat vak in A4. Deze herkansing vindt plaats in oktober van het eindexamenjaar) Opmerkingen: Als een leerling op het moment van herkansen (zonder geldige redenen) zich niet heeft gehouden aan de inleverdatum van een handelingsdeel en/of praktische opdracht van het vak dat hij/zij wil herkansen, vervalt het recht op herkansing. Na een herkansing telt het hoogste cijfer. Als een leerling t.g.v. ziekte of een andere geldige oorzaak, één of meer SE onderdelen heeft gemist wordt zo spoedig mogelijk het inhaalmoment in overleg tussen afdelingsleider en leerling vastgesteld. Een door ziekte gemist SE onderdeel wordt ingehaald, maar kan niet worden herkanst. Een door ziekte (of anderszins) gemiste herkansing kan niet worden ingehaald. Practica en PO s, die meetellen voor het examencijfer, kunnen niet herkanst worden. Overgangsnormen klas h4, a4 en a5 Voor 1 november vind je de overgangsnormen op de website van de Noordgouw. Te laat of afwezig bij SE toetsen Als je meer dan 30 minuten te laat bent bij een toets, dan word je in het algemeen niet meer toegelaten. De eindtijd blijft voor alle leerlingen hetzelfde. Ben je meer dan een half uur te laat, dan word je direct doorverwezen naar je afdelingsleider. In dat geval en bij ongeoorloofde afwezigheid ben je verplicht de herkansing voor dat vak te gebruiken. De absentie wordt verwerkt in de verzuimadministratie. Niet gemaakt/ingeleverd werk (niet SE) Aan niet-gemaakte schriftelijke en mondelinge toetsen of niet-ingeleverd werk (PO s etc.) wordt het cijfer 1 toegekend. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van eventuele nieuwe afspraken. De afdelingsleider bepaalt de manier waarop het uiteindelijke cijfer wordt bepaald. Ook hier wordt de absentie verwerkt in de verzuimadministratie. Vrijstellingen Wanneer je een klas doubleert, doe je in principe alle vakken opnieuw en vervallen alle cijfers. Voor een paar vakken of onderdelen van vakken gelden andere afspraken. Havo 4/5, Atheneum 4/6. Wanneer CKV met een voldoende of goed is afgesloten, hoeft dit vak niet opnieuw gevolgd te worden in de te doubleren klas. Wanneer het vak maatschappijleer met minimaal een 7 is afgesloten, hoeft dit vak niet opnieuw gevolgd te worden in de te doubleren klas. Wanneer voor de rekentoets minimaal een 6 is behaald, hoeft dit vak niet opnieuw gevolgd te worden. Het profielwerkstuk hoeft niet opnieuw gedaan te worden als dat met minimaal een 7,0 (onafgerond na beoordeling) is afgesloten. Of de resultaten van handelingsdelen en praktische opdrachten mogen blijven staan, is ter beoordeling van de sectie. Bij grotere praktische opdrachten is er sprake van een vervangende opdracht, die opnieuw becijferd wordt. Overgang van H5 naar A5/A6 In de wet is vastgelegd dat een leerling bij de overgang van H5 naar A5 of A6 voor de volgende vakken een vrijstelling heeft: Algemene natuurwetenschappen, rekentoets, maatschappijleer en CKV. ALGEMEEN DEEL van het PTA Havo en Atheneum 6

8 Tekst PTA en Examenreglement De volledige tekst van alle vak PTA s (planning van alle toetsen) en het examenreglement vind je achter de inlog op de website. Je gaat na het inloggen naar leerlingen, dan naar je afdeling en daar vind je de bedoelde documenten. De officiële tekst uit het examenreglement voor de regeling van het SE. De complete tekst van het examenreglement is beschikbaar op de website van de school Hoofdstuk 2 Schoolexamen 2.1 Algemeen Een docent kan een kandidaat de gelegenheid geven een onderdeel van het SE zoals een mondelinge toets af te leggen vóór een bepaalde SE-periode. Een kandidaat kan van dat aanbod gebruik maken. Er is in deze geen sprake van verplichting of recht Deelname aan het CE is pas mogelijk, als zowel de becijferde als niet-becijferde onderdelen van alle vakken zijn afgerond. Het hele handelingsdeel moet zijn afgevinkt en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel en de vakken CKV en LO in het gemeenschappelijk deel moeten zijn beoordeeld als voldoende of goed Wanneer een leerling een toets gemaakt heeft, is het vastgestelde resultaat definitief, behoudens het recht op herkansing Wanneer een leerling tijdens het maken van een toets onwel wordt, kan een time-uot worden aangeboden ter beoordeling van de afdelingsleider of diens vervanger. dan wordt een time-out aangeboden. Kan een leerling de toets niet afmaken dan wordt hij voor dat vak verwezen naar de herkansing. 2.2 Gang van zaken De kandidaten dienen bij het SE minstens 5 minuten voor de aanvang van de zitting aanwezig te zijn in het examenlokaal Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk 30 minuten na aanvang van de zitting worden toegelaten. Hij levert zijn werk echter gelijktijdig in met de andere kandidaten Tenzij anders vermeld moet het examenwerk met een blauw of zwart schrijvende pen of balpen worden gemaakt. Er wordt slechts geschreven op door de school verstrekt papier. Het gebruik van correctielak is niet toegestaan De school stelt Binas, Biodata of atlassen voor de betreffende vakken beschikbaar tijdens het schoolexamen. Woordenboeken en rekenmachines - voor zover het gebruik daarvan is toegestaan - worden door de kandidaat zelf meegenomen. In het PTA is een lijst met per vak toegestane hulpmiddelen opgenomen. 2.3 Verhindering Als een kandidaat door ziekte of buitengewone omstandigheden dan wel overmacht niet in staat is aan een onderdeel van het SE deel te nemen, moet dat vóór de aanvang van de SE-zitting aan de afdelingsleider worden gemeld Zodra een kandidaat die door ziekte of anderszins een onderdeel van het SE heeft verzuimd weer op school komt, dient hij/zij een verklaring - bij minderjarigheid getekend door ouders/verzorgers - in te leveren bij de afdelingsleider. In deze verklaring moet zijn vermeld: de reden van het verzuim, de bijzondere omstandigheden of - bij ziekte - de aard van de ziekteverschijnselen en zo mogelijk de naam en het adres van de geraadpleegde arts Een kandidaat die in gebreke blijft bovengenoemde verklaring in te leveren, wordt aangemerkt als ongeoorloofd afwezig te zijn geweest Indien een kandidaat om een geldige reden - ter beoordeling van de afdelingsleider - is verhinderd bij een of meer toetsen aanwezig te zijn, wordt hem op een later tijdstip gelegenheid gegeven deze gemiste toets in te halen overeenkomstig wat is vastgelegd in het Algemeen deel van het PTA Ongeoorloofd verzuim bij een onderdeel van het SE kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan het SE, zulks ter beoordeling van de locatiedirecteur, nadat de kandidaat gehoord is. In een dergelijk geval wordt de procedure gevolgd zoals beschreven in ALGEMEEN DEEL van het PTA Havo en Atheneum 7

9 2.4 Beoordeling Elk onderdeel van het SE wordt beoordeeld door de examinator; als een gecommitteerde aanwezig is, dan wordt het onderzoek beoordeeld in onderling overleg tussen examinator en gecommitteerde. De examinator drukt zijn oordeel over een toets of praktische opdracht van een kandidaat uit in een score uit de schaal lopende van 1,0 tot en met 10,0, afgerond op 1 decimaal De examinator deelt de kandidaten de beoordeling mee De examinator geeft de kandidaten gelegenheid tot inzage en bespreking van de gemaakte toets of praktische opdracht Bijzondere omstandigheden kunnen examencommissie en examinator in gezamenlijk overleg doen besluiten tot herhaling van een toets. Hierbij wordt betrokkenen tevoren meegedeeld welk gewicht aan een cijfer dat bij de nieuwe toets wordt behaald, wordt toegekend De berekening van het eindcijfer van het SE is per vak vastgelegd in het PTA. Het eindcijfer voor het SE wordt afgerond op één decimaal De examinator levert de eindcijfers voor het SE voor een vastgestelde datum in bij de locatiedirecteur De kandidaat ontvangt schriftelijk zijn eindcijfers van het SE en controleert deze, voordat zij naar DUO worden verzonden en het CE begint. Hij moet bij fouten op de dag van ontvangst reclameren. ALGEMEEN DEEL van het PTA Havo en Atheneum 8

10 BIJLAGE Overzicht van examenvakken Havo en Atheneum Vakken Examen Havo Atheneum gemeenschappelijk deel, profieldeel CE SE CE SE dus verplicht dus keuze Nederlandse taal en literatuur X X X X Engelse taal en literatuur X X X X Franse taal en literatuur of Duitse taal en literatuur Algemene Natuurwetenschappen* (tot examen 2017) Maatschappijleer* X X Culturele Kunstzinnige Vorming X X Lichamelijke opvoeding X X Godsdienst X X Cultuur en Maatschappij: Franse taal en literatuur X X X X Duitse taal en literatuur X X X X Wiskunde A, B of C X X Economie X X X X Maatschappijwetenschappen X X X X Tekenen X X X X Aardrijkskunde X X X X Economie en Maatschappij: Economie X X X X Wiskunde A of B X X X X Aardrijkskunde X X X X Geschiedenis X X X X Franse taal en literatuur X X X X Duitse taal en literatuur X X X X Management en Organisatie X X X X Natuurkunde en Gezondheid: Biologie X X X X Natuurkunde X X X X Scheikunde X X X X Wiskunde A of B X X X X Natuur, leven en techniek X X Aardrijkskunde X X X X Natuur en Techniek: Natuurkunde X X X X Scheikunde X X X X Wiskunde B X X X X Biologie X X X X Natuur, leven en techniek X X Rekenen kent een afsluiting door een landelijk examen * Tellen samen met het cijfer voor het profielwerkstuk voor het combinatiecijfer. X X X ALGEMEEN DEEL van het PTA Havo en Atheneum 9

11 Belangrijke data examenjaar Havo/Atheneum PWS coaching gesprek donderdag 24 september 2015 Herkansingen SE A4 donderdag 15 oktober 2015 Eerste toetsweek vanaf maandag 2 november 2015 PWS coaching gesprek woensdag 18 november 2015 Herkansingen SE eerste periode woensdag 25 november 2015 Inleveren concept PWS dinsdag 8 december 2015 Inleveren PWS vóór uur donderdag 7 januari 2016 Tweede toetsweek vanaf maandag 18 januari 2016 Bespreking PWS vanaf maandag 25 januari 2016 Herkansingen SE tweede periode donderdag 11 februari 2016 PWS presentatieavond woensdag 17 februari 2016 Derde toetsweek vanaf maandag 21 maart 2016 Herkansingen SE derde periode donderdag 14 april 2016 Controle eindcijfers SE woensdag 20 april 2016 Proefexamens woensdag 20 april en donderdag 21 april 2016 CE 1ste tijdvak vanaf donderdag 12 mei 2016 Uitslag examens donderdag 16 juni 2016 CE 2de tijdvak vanaf dinsdag 21 juni 2016 Uitslag 2de tijdvak vrijdag 1 juli 2016 Diploma-uitreiking woensdag 6 juli 2016 Examenrooster Havo en Atheneum, 1e tijdvak 2016 Havo Atheneum Datum Tijd Vak Tijd Vak Do 12 mei Mij.wetenschappen natuurkunde Nederlands Vr 13 mei aardrijkskunde Nederlands scheikunde Di 17 mei geschiedenis geschiedenis Frans Engels Wo 18 mei tekenen m&o wiskunde A, B en C Do 19 mei Engels economie Vr 20 mei Duits Mij.wetenschappen biologie natuurkunde Ma 23 mei Duits wiskunde A, B m&o Di 24 mei economie biologie Wo 25 mei scheikunde Frans Do 26 mei tekenen aardrijkskunde ALGEMEEN DEEL van het PTA Havo en Atheneum 10

12 Toegestane hulpmiddelen bij de examens HAVO en VWO 2016 Vak havo en vwo alle vakken basispakket (zie 3.3) alle schriftelijke examens woordenboek Nederlands (zie 3.1) moderne vreemde talen woordenboek naar en van de doeltaal (zie 3.2) wiskunde A, B, C grafische rekenmachine (zie 3.4) natuurkunde, scheikunde, biologie Binas 6 de druk aardrijkskunde Grote Bosatlas 54 ste druk NB Bij SE toetsen kan het gebruik van genoemde hulpmiddelen niet zijn toegestaan gezien de specifieke aard van de toets. In dat geval wordt dit door de docent expliciet aangegeven. 3. Toelichting 3.1. woordenboek Nederlands Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke examens. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat). Een digitaal woordenboek is niet toegestaan woordenboek bij de moderne vreemde talen Bij de moderne vreemde talen is een woordenboek vanuit én een woordenboek naar de moderne vreemde taal toegestaan, in één band of in twee afzonderlijke delen. Bij Engels is een woordenboek Engels-Engels toegestaan in plaats van Engels-Nederlands. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan basispakket Het standaard basispakket bij alle centrale examens bevat: - schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier - tekenpotlood - blauw en rood kleurpotlood - liniaal met millimeterverdeling - passer - geometrische driehoek - vlakgum - elektronisch rekenapparaat Bij de vakken zonder grafische rekenmachine is een machine met de basisbewerkingen voldoende. Meer bewerkingen zijn toegestaan, maar niet toegestaan is het gebruik van apparaten die: a. op het lichtnet aangesloten moeten worden b. tijdens het examen opgeladen moeten worden c. geluidsoverlast bezorgen d. zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallatie, dan wel zend- en/of ontvangstmogelijkheden e. alfanumeriek zijn f. grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster 3.4 de grafische rekenmachine Uitsluitend de door de docent goedgekeurde machines. Tijdens de centrale examens wiskunde A, B en C van 2016 dient het geheugen van de grafische rekenmachine te zijn geblokkeerd door een examenstand, dan wel te zijn gewist door een reset van de gehele machine. ALGEMEEN DEEL van het PTA Havo en Atheneum 11

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Mavo cursus 2015-2016 Inhoud Algemeen deel voor M3 en M4 Inleiding 2 Het Examen 2 Het Examendossier 2 Het PTA 3 Het Sectorwerkstuk 3 Slaag- zakregeling

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO cursus 2014-2015 1 Algeme deel van het PTA HAVO/ Op het HAVO het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgde vaste onderdel: e gemeschappelijk

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2017 welkom exameninstructie HAVO/VWO 201 1 onderwerpen Informatie examenlocatie Examenrooster Belangrijke data Hulpmiddelen faalangstformulier cijfers 2 examenlocatie BV 19 mei lokaal 114! 3 onderwerpen Informatie

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2015-2016 1 Algemeen deel van het PTA TL/HAVO/VWO Meander College - 2015-2016 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting EXAMEN bestaat uit 1. SCHOOLEXAMEN (SE) (gedurende leerjaren 4 en 5) en 2. CENTRAAL EINDEXAMEN (CSE) einde leerjaar 5 Verschillen per vak 4 soorten 1. meeste vakken:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 HAVO 5 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het vierde en het vijfde leerjaar HAVO wordt op een aantal momenten

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2009 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O./V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen

Nadere informatie

PTA Havo 4 Cohort 2015

PTA Havo 4 Cohort 2015 PTA Havo 4 Cohort 2015 Cohort: 2015 Schooljaar: 2015-2016 Inleiding: Dit document behoort bij het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). In het PTA wordt omschreven hoe het schoolexamen voor de verschillende

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2016

welkom exameninstructie HAVO/VWO 2016 welkom exameninstructie HAVO/VWO 201 1 onderwerpen Informatie examenlocatie Examenrooster Belangrijke data Hulpmiddelen faalangstformulier cijfers 2 examenlocatie 3 onderwerpen Informatie examenlocatie

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016?

Pagina 1 van 7. Hulpmiddelen havo en vwo 2016. Wat is er anders in 2016? Bijlage 1B bij de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01696 Hulpmiddelen havo en vwo 2016 1. Wat

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2014-2015 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2014 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 6

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum Leerjaar 6 Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2016-2017 Leerjaar 6 Versie 1: september 2016 1 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het examenreglement. Het

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2016 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM

EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM EXAMEN 2017 HAVO/ATHENEUM/ GYMNASIUM Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie examen novemb 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE)

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling HAVO / VWO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS HAVO / VWO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 5 HAVO en 6 VWO

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School

EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Schooljaar 2015-2016 EXAMENREGLEMENT De Nieuwste School Dit reglement geldt m.i.v. 1 oktober 2015 voor alle leerlingen van leerjaar 3 mavo en alle leerlingen van leerjaar

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

Examenreglement

Examenreglement Examenreglement 2010 2011 Examenreglement 2010-2011 GEERT GROOTE COLLEGE AMSTERDAM Deelschool van de Stichting Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord-Holland september 2010 Het Geert Groote College,

Nadere informatie

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2015 Bron: https://www.examenblad.nl/publicatie/20130618/regeling-rooster-en-toegestane/2015#par13 1. Wat is er anders in 2015? Op verzoek van de examenkandidaat

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING. Voor leerlingen in 4 VWO

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING. Voor leerlingen in 4 VWO Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING Voor leerlingen in 4 VWO 1 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het examenreglement. Het bevoegd

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2015 2018 Programma van Toetsing en Afsluiting V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in het V.W.O..

Nadere informatie

EXAMEN HAVO/VWO 2015

EXAMEN HAVO/VWO 2015 EXAMEN HAVO/VWO 2015 Waarom examen? niveaubewaking school, overheid, vervolgopleidingen kwaliteitsbewaking school, overheid, inspectie 15 december 2014 examen 2 Onderdelen examen Schoolexamen (SE) organisatie

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum VOORWOORD Bergen NH, september 2016 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud)

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud) Mavo 4 EXAMEN Beste leerlingen, In dit boekje staan gegevens die van belang zijn om dit cursusjaar succesvol af te ronden. Dit is een aanvulling op het Examenreglement en het PTA (programma van toetsing

Nadere informatie

Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO

Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO Status: CONCEPT sept 15 PTA 5-HAVO BEPALINGEN EN REGELINGEN 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.1 HET EXAMEN... 3 1.2 ORGANISATIE... 4 1.3 HET EXAMENREGLEMENT... 6 2. SCHOOLEXAMENS 2015-2016

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege. Afdeling HAVO / VWO

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege. Afdeling HAVO / VWO Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2016 2017 Afdeling HAVO / VWO 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS HAVO / VWO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 5 havo en 6 vwo

Nadere informatie

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016

Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 Bijlage 2: Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2016 De Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 van 17 juni 2014, nummer CvE- 14.01696.

Nadere informatie

Het Centraal Examen is van donderdag 12 t/m dinsdag 26 mei a.s. en vindt plaats in de gymzalen aan de Onderbouw.

Het Centraal Examen is van donderdag 12 t/m dinsdag 26 mei a.s. en vindt plaats in de gymzalen aan de Onderbouw. Aan de leerlingen van H5 en A6 Krommenie, april 2016 Beste meisjes en jongens, De herkansingen zijn gemaakt. Het Centraal Examen (CE) staat voor de deur. Ter voorbereiding op het Centraal Examen krijgen

Nadere informatie

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t

Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Informatieavond examen 2015 4 vmbo-t Het examen: SE én CE SE: Het Schoolexamen Dit wordt afgenomen door de eigen docenten CE: Het Centraal examen Het landelijk examen, wordt door alle leerlingen tegelijk

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling MAVO 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

1. Regeling eindexamen Carmelcollege Emmen Exameninformatie en tips Toegestane hulpmiddelen Invullen examenbladen 10

1. Regeling eindexamen Carmelcollege Emmen Exameninformatie en tips Toegestane hulpmiddelen Invullen examenbladen 10 Beste eindexamenkandidaat, Binnenkort begint voor jou het examen. Uiteraard ben je de afgelopen weken druk bezig geweest met het voorbereiden van het examen voor de verschillende vakken. Dit boekje moet

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor de theoretische leerweg V.M.B.O. Examenperiode: V.M.B.O. 2010 2012 Programma van Toetsing en Afsluiting - V.M.B.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING

Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING Programma van Toetsing en Afsluiting Hyperion Lyceum 2014 2015 INLEIDING Voor leerlingen in 4 VWO Versie 2: februari 2015 1 Inleiding Het Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onderdeel van het

Nadere informatie

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015

Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte. Cohort 2015 Examenreglement vwo: schoolspecifiek gedeelte Cohort 2015 1. Toetsing in het schoolexamen Het schoolexamen wordt afgenomen in de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018 voor v.w.o. 1.1. Toetsing

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O.

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: V.W.O. 2011 2014 Programma van Toetsing en Afsluiting V.W.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in het V.W.O.

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen.

De volgende zaken zijn belangrijk voor de afronding van het schoolexamen. Aan de eindexamenkandidaten vwo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo

Regeling toegestane hulpmiddelen. Staatsexamens vmbo, havo en vwo Regeling toegestane hulpmiddelen Staatsexamens vmbo, havo en vwo 2010 Inhoudsopgave 1. Basispakket hulpmiddelen... 3 2. Vakspecifieke hulpmiddelen examen algemene vakken vmbo in 2010... 3 3. Nadere regels

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN HAVO

DIVERSE REGELINGEN HAVO DIVERSE REGELINGEN HAVO 1 DE VAKKEN EN HET EXAMEN: Schoolexamen en Alleen schoolexamen Centraal Examen CKV Overige vakken Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Informatica Wiskunde-D TOETSING In de Tweede

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

Het examen havo-vwo 2014-2015

Het examen havo-vwo 2014-2015 Het examen havo-vwo 2014-2015 PTA Eindcijfer = Schoolexamencijfer + cijfer centraal eindexamen PTA = Programma van Toetsing en Afsluiting. Beschrijving wat, hoe, wanneer er getoetst wordt en hoe zwaar

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2016 2017 Afdeling MAVO 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 mavo van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB.

Toelichting. op het. In de eindexamenklassen zijn er geen V-toetsen. Daarom hebben de eindexamenklassen ook geen PTB. Toelichting op het Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Beoordeling 2013 2014 Het PTA / PTB zijn twee verschillende belangrijke documenten. Het PTB geeft per vak de globale indeling

Nadere informatie

BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016

BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016 BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016 Dinsdag 1 september 2015 6 e uur Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Vooraf Sinds 2012: slaag/zakregeling strenger (gemiddeld 5.5 of hoger bij centraal examen)

Nadere informatie

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom!

Examenvoorlichting 5 havo dinsdag 14 april 2015. Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! Examenkandidaten uit 5 havo: Welkom! 1 Nog 27 dagen tot het Centraal Examen! Schema ( zie ook examenblad.nl / het informatieboekje/ de website, daarop is ook deze presentatie te vinden): Je krijgt dit

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2

REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO versie 31 juli Begripsbepaling Organisatie van het schoolexamen 2 REGELING SCHOOLEXAMEN TWEEDE FASE HAVO en VWO Inhoudsopgave Philips van Horne versie 31 juli 2016 pagina 1. Begripsbepaling 2 2. Organisatie van het schoolexamen 2 2.1. Algemene bepalingen 2 2.2. Verschillende

Nadere informatie

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA)

B. Het schoolexamen (SE) en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) REGLEMENT SCHOOLEXAMENS (vestigingseigen deel) SCHOOLJAAR 2014-2015 HOOFDSTUK 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestigingsgebonden aanvulling op het Algemeen

Nadere informatie

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen.

Lesdagen Donderdag 16 april, vrijdag 17 april, donderdag 23 april en vrijdag 24 april zijn reguliere lesdagen. Aan de eindexamenkandidaten havo Zaandam, april 2015 Hierbij ontvang je de Examenbrief met belangrijke informatie voor de eindexamenperiode. Ik adviseer je deze brief goed te lezen en de dingen die voor

Nadere informatie

Eindexamen 2017 VWO 6

Eindexamen 2017 VWO 6 Eindexamen 2017 VWO 6 Van 10 mei tot en met 23 mei Teamleiders: Vwo: l.vondenhoff@lvo-weert.nl Gym: h.vanrooyen@lvo-weert.nl Examensecretaris: h.krekels@lvo-weert.nl Tijdpad SchoolExamen (SE) Afronding

Nadere informatie

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad

Examenreglement 2015-2016. vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Examenreglement 2015-2016 vestigingseigen deel onder voorbehoud instemming deelraad Hoofdstuk 1 A. Algemene bepalingen 1. Het examenreglement van de CSG Augustinus is een vestiging gebonden aanvulling

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. van het. Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout

Programma van toetsing en afsluiting. van het. Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout Programma van toetsing en afsluiting van het Sint-Oelbertgymnasium te Oosterhout Klas 4 Schooljaar 2014-2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Eindexamen gymnasium in de Tweede Fase... 5 Het schoolexamen...

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar

BEVORDERINGS NORMEN. Van de brugklas naar het tweede leerjaar BEVORDERINGS NORMEN Van de brugklas naar het tweede leerjaar Op basis van de vastgestelde eindcijfers (afgerond op gehele getallen) en de determinatie beslist de vergadering over de bevordering. De vergadering

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016

OP WEG NAAR HET DIPLOMA. Exameninstructie 2016 OP WEG NAAR HET DIPLOMA Exameninstructie 2016 inhoudsopgave 1. Afronding van het schoolexamen 3 2. De gang van zaken rond het centraal examen 3 3. Data centraal schriftelijk examen mavo, eerste en tweede

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Voor wereldburgers en wetenschappers. 11 oktober 2016

Voor wereldburgers en wetenschappers. 11 oktober 2016 Voor wereldburgers en wetenschappers 11 oktober 2016 Cygnus Gymnasium Ouderavond 6 e klas Agenda Studiekeuze (decaan) Eindexamen Mentoren vragen en opmerkingen Gymnasium 6 De examenperiode: SE en CE 1.

Nadere informatie

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O.

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.W.O. Examenperiode: 2016 2019 Inhoud A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte blz. 4 1. Het examen in het V.W.O. blz. 4 2. Het Profielwerkstuk blz. 5 3.

Nadere informatie

REGELING CENTRAAL EXAMEN

REGELING CENTRAAL EXAMEN Uilenhof Oude Hoven 8 4205 AK Gorinchem REGELING CENTRAAL EXAMEN eerste en tweede tijdvak 2017 Kandidaten moeten zich beschikbaar houden tot en met de periode van de herkansing voor een mogelijk hernieuwd

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE EXAMENJAAR 2017 GTL/HAVO/VWO

INFORMATIEBOEKJE EXAMENJAAR 2017 GTL/HAVO/VWO INFORMATIEBOEKJE EXAMENJAAR 2017 GTL/HAVO/VWO Inhoud 1. Algemene informatie 2. Gedragsregels 3. Toegestane hulpmiddelen bij de Centrale Examens 4. Examennummers 5. Examenrooster 6. Belangrijke data 7.

Nadere informatie

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens.

College voor Toetsen en Examens; waarborgt de kwaliteit en de organisatie van de examens. Weert, 10-12-2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Regeling Schoolexamen MAVO Theoretische Leerweg klas 3 & 4 Philips van Horne S.G. WEERT 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje.

In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. Aan de examenkandidaten en hun ouders Amsterdam, april 2016 Beste eindexamenkandidaten, geachte ouders / verzorgers In aanloop naar het Centraal Examen ontvangen jullie dit examenboekje. In dit boekje

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Tweede Fase

Bevorderingsnormen. Tweede Fase Bevorderingsnormen Tweede Fase BEVORDERINGSNORMEN TWEEDE FASE Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

DIVERSE REGELINGEN MAVO

DIVERSE REGELINGEN MAVO DIVERSE REGELINGEN MAVO 1 TOETSING In mavo-3 krijgen de leerlingen te maken met voortgangstoetsen en schoolexamentoetsen. Voortgangstoetsen zijn toetsen (repetities, luistertoetsen, teksten e.d.) die gedurende

Nadere informatie

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van

2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van 2014-2015 Verkort examenreglement klas 4 VMBO (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg) voor extraneus leerlingen van VSO Elimschool Regels voor het schoolexamen / centraal examen

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3

1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN... 3 1 INHOUDSOPGAVE PTA TWEEDE FASE VWO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD

Nadere informatie

Examenreglement Walburg College Cursus 2014-2015 vwo4, vwo5, vwo6

Examenreglement Walburg College Cursus 2014-2015 vwo4, vwo5, vwo6 Examenreglement Walburg College Cursus 2014-2015 vwo4, vwo5, vwo6 Voorwoord Het eindexamen bestaat voor een aantal vakken uit een schoolexamen én een centraal examen. Andere vakken kennen alleen een schoolexamen.

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie