Hof van Cassatie eerste kamer 11 mei 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hof van Cassatie eerste kamer 11 mei 2001"

Transcriptie

1 Hof van Cassatie eerste kamer 11 mei 2001 Juridictie : HOF VAN CASSATIE, NEDERLANDSE AFDELING, 1E KAMER Zetel : VEROUGSTRAETE Verslaggever : DIRIX Openbaar Ministerie : THIJS Rolnummer : C990351N H.A., eiser tot cassatie van een arrest, op 12 april 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, vertegenwoordigd door mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1083 Ganshoren, de Villegaslaan 33-34, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan, tegen OOSTERGETEL EN PRINS, vennootschap onder gezamenlijke naam, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Nijverheidsstraat 9A, ingeschreven in het handelsregister te Hasselt, onder nummer , verweerster in cassatie, vertegenwoordigd door mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel, Henri Wafelaertsstraat 47-51, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan. HET HOF, Gehoord het verslag van raadsheer Dirix en op de conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs; Gelet op het bestreden arrest, op 12 april 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen; Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 1133, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, doordat het hof van beroep de vordering van verweerster tot herroeping van gewijsde gegrond verklaart, rechtens zegt dat het vonnis gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt op 18 april 1990 (algemene rol nr. 807/90) is herroepen en geen gezag van gewijsde noch uitvoerbare kracht heeft en eisers vordering ongegrond verklaart, o.m. op volgende gronden : "NV Werkman-Beheerder huurde met een huurovereenkomst van bepaalde duur van VGN Oostergetel en Prins (hiernagenoemd Oostergetel) een pand gelegen te Hamont- Achel, Rodenrijt 63. De maatschappelijke zetel van Oostergetel was luidens de gegevens in het handelsregister bij de Rechtbank van Koophandel van Hasselt tot in augustus 1990 gevestigd op het adres Rodenrijt 63 (voorheen 24) te Hamont-Achel. Bij exploot betekend op 11 februari 1990 heeft Oostergetel, 'vertegenwoordigd door de heer O., haar zaakvoerder, wonende te Neerpelt, Broekkant 51', Werkman- Beheer NV met uitbatingszetel te Hamont-Achel, Rodenrijt 63, gedagvaard voor de vrederechter van Neerpelt teneinde betaling te bekomen van achterstallige huur, beëindiging van de huur en uitdrijving uit dit gehuurde pand. In de loop van de procedure voor de

2 vrederechter te Neerpelt (waaraan een einde is gekomen door het vonnis van de vrederechter van 23 april 1990) heeft Werkman-Beheer NV keuze van woonst doend bij het advocatenkantoor waarop zij beroep deed, bij exploot betekend op 21 maart 1990 O. gedagvaard op het adres Rodenrijt 63 te Hamont-Achel. Bij deze dagvaarding vorderde Werkman-Beheer dat O. zou worden veroordeeld tot het verlijden van de akte van verkoop aan haar (Werkman-Beheer) van het pand Rodenrijt 63 te Hamont-Achel. Deze vordering was gesteund op een aan Werkman-Beheer verleende optie (in deze vordering was geen sprake van een prijs, enkel van het verlijden van een akte van verkoop). Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt van 18 april 1990 werd bij verstek van O. deze vordering ingewilligd op verbeurte van een dwangsom. Dit vonnis werd op het zelfde adres Rodenrijt 63 te Hamont-Achelen (waar Werkman- Beheer haar hoofdvestiging had, zoals blijkt uit de brief van 21 februari 1990 aan O.) betekend op 11 juni Blijkbaar is O. toevallig hiervan in kennis gesteld op 31 juli 1990 (nadat de termijn van hoger beroep verstreken was) ter gelegenheid van een andere betekening in een gesprek met de gerechtsdeurwaarder. Met exploot betekend op 2 augustus 1990 heeft O. derdenverzet gedaan (op grond van artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek) tegen het vonnis van 18 april 1990 (zaak in eerste aanleg gekend onder nr. 1773/90). Op 23 oktober 1990 heeft O. een verzoekschrift neergelegd met dagvaarding tot herroeping van gewijsde van dit zelfde vonnis. Deze vordering is gesteund op bedrog van de NV Werkman-Beheer (en/of van de zaakvoerder of bestuurder van deze NV Werkman-Beheer en zijn echtgenote) en op de tegenstrijdigheid met het vonnis van de vrederechter van Neerpelt van 23 april 1990, waarin werd geoordeeld, recht doende op het door Werkman-Beheer aangevoerde argument dat zij door het lichten van de optie van het door haar gehuurde pand eigenaar was geworden, dat de voorwaarden voor het lichten van de optie niet waren vervuld (zaak tot herroeping van gewijsde gekend in eerste aanleg onder nr. 481/91). Vermeld weze dat Werkman-Beheer haar genoemde brief van 21 februari 1990 (betreffende hun overeenkomsten van huur en optie) aan O. adresseert op diens adres Broekkant 51, Neerpelt dat Werkman-Beheer met als adres Rodenrijt 63 te Hamont-Achel hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van de vrederechter met de geëntimeerde O. op diens adres, Broekkant 51, Neerpelt, dat Werkman-Beheer met als adres Rodenrijt 63 te Hamont-Achel hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van de vrederechter met als verweerster O. op haar adres, Broekkant 51 te Neerpelt, dat het pand Rodenrijt 63 lastens Werkman-Beheer gedwongen werd ontruimd door de gerechtsdeurwaarder op 20 juni 1990 en O. in een verzetprocedure tegen uitvoerend beslag door Werkman- Beheer werd gedagvaard op het adres Broekkant 51 te Neerpelt. (...) dat de vordering tot herroeping van gewijsde is gesteund op onder meer persoonlijk bedrog van Werkman-Beheer en achterhouden van stukken (betekeningen), bedrog en achterhouden van stukken dat er juist in bestaat misbruik te maken van een mogelijke onzorgvuldigheid van O. derwijze dat deze geen kennis zou krijgen van de betekeningen van de dagvaarding en van het bij verstek uitgesproken vonnis van 18 april 1990; (...) dat uit het geheel van de hierboven weergegeven feiten ten genoegen van recht onmiskenbaar bewezen is dat Werkman-Beheer alles in het werk heeft gesteld om te vermijden dat O. kennis zou krijgen van zowel de betekening van de dagvaarding waarbij de vordering tot het verlijden van de akte werd ingesteld als van de betekening van het op deze dagvaarding uitgesproken vonnis in de hoop dat aldus O. zou worden geconfronteerd met een in kracht van gewijsde gegaan vonnis; dat dergelijke handelswijze bedrog uitmaakt; dat het bedrieglijk karakter des te meer wordt benadrukt door de omstandigheid dat in dezelfde periode tussen zelfde partijen voor een andere rechter op tegenspraak een geschil werd gevoerd waarin Werkman-Beheer zich

3 eveneens beriep op een eigendomstitel wegens het (beweerd) lichten van de optie, rechtshandeling waarop de vordering van Werkman-Beheer tot het verlijden van de akte is gesteund; dat, wanneer het bedrog er in bestaat te vermijden dat de tegenpartij kennis krijgt van bepaalde stukken, degene die dit bedrog 'met succes' heeft gepleegd zich niet op de onzorgvuldigheid van de tegenpartij kan beroepen; dat immers de onzorgvuldigheid van de ene (verwerende) partij niet opweegt tegen in casu de daadwerkelijke kwade trouw van de andere (oorspronkelijke eisende) partij (en van haar advocaat); dat, voor zo veel als nodig, uit het strafdossier is gebleken dat de aangetekende brieven van de gerechtsdeurwaarder die werden gericht aan O. op het adres Rodenrijt 63 te Hamont- Achelen door postdiensten als niet afgehaald aan de gerechtsdeurwaarder werden terug gezonden (en dus niet door Werkman-Beheer zijn overgemaakt aan O.) dat dan ook is voldaan aan de voorwaarde van artikel 1133, 1, van het Gerechtelijk Wetboek; dat een onderzoek of ook nog zou zijn voldaan aan andere voorwaarden overtollig is", terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn "beroepsbesluiten na advies van het openbaar ministerie" uitdrukkelijk en omstandig aanvoerde dat verweersters verzoek tot herroeping van het gewijsde onontvankelijk was, om reden dat alle betekeningen rechtsgeldig zijn gebeurd, met name zoals wettelijk verplicht, op de maatschappelijke zetel conform artikel 42, 5, van het Gerechtelijk Wetboek zodat verweerster kennis kon hebben van deze exploten vóór het verstrijken van de termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden, temeer daar verweerster zelf formeel erkende dat haar maatschappelijke zetel gevestigd was te Hamont-Achel, Rodenrijt 24, later, ingevolge hernummering na de fusie van de gemeente Hamont en Achel, Rodenrijt 63 en zij kennis had kunnen nemen van de aan haar door de gerechtsdeurwaarder verzonden aangetekende briefwisseling na betekening van de exploten - waartoe hij eveneens wettelijk gebonden was - door bij de post de nodige schikkingen te treffen (zie p. 2 tot 5, nr. l), zodat het hof van beroep, door verweersters vordering tot herroeping van het gewijsde gegrond te verklaren wegens bedrog van eiser, zonder de ontvankelijkheid ervan te onderzoeken en het in dat verband aangevoerd verweer van eiser te beantwoorden, zijn beslissing niet regelmatig motiveert (schending van artikel 149 van de Grondwet); terwijl, tweede onderdeel, eiser in zijn "beroepsbesluiten na advies van het openbaar ministerie" eveneens aanvoerde dat hij artikel 1133, 1, van het Gerechtelijk Wetboek niet heeft geschonden aangezien niet bewezen is dat hij frauduleuze handelingen zou hebben gesteld teneinde een gunstige beslissing van de rechter te verkrijgen; dat het in artikel 1133, 1, bedoelde bedrog niet kon bestaan in de betekening op de juridische domicilie, vermits dit verplicht is en dat integendeel volgens rechtspraak en rechtsleer voor de vordering tot herroeping van het gewijsde op basis van persoonlijk bedrog vereist is dat : 1) er frauduleuze handelingen zijn, gesteld teneinde een gunstige beslissing te bekomen door de rechter te bedriegen; 2) deze handelingen het werk zijn van de partij in wiens voordeel de beslissing werd uitgesproken of van een persoon voor wie zij verantwoordelijk is; 3) deze frauduleuze handelingen de rechter hebben doen besluiten om de uitspraak te doen die hij heeft gewezen; 4) het bedrog bewezen is; terwijl te dezen geen enkele dwaling bij de rechter omtrent de feiten uitgelokt door bedrieglijke handelingen van eiser bewezen is (zie p, 5-8, nr. 2.A), zodat het hof van beroep, door te oordelen dat voldaan is aan de voorwaarde van artikel 1133, 1, van het Gerechtelijk Wetboek en een onderzoek van de vervulling van

4 andere voorwaarden overtollig is, louter op grond dat bewezen is dat Werkman-Beheer alles in het werk heeft gesteld om te vermijden dat O. kennis zou krijgen van zowel de betekening van de dagvaarding waarbij de vordering tot het verlijden van de akte werd ingesteld als van de betekening van het op deze dagvaarding uitgesproken vonnis in de hoop dat aldus O. zou worden geconfronteerd met een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, niet antwoordt op voormelde conclusie van eiser betreffende de niettoepasbaarheid van artikel 1133, 1, van het Gerechtelijk Wetboek en derhalve zijn beslissing niet regelmatig motiveert (schending van artikel 149 van de Grondwet); derde onderdeel, de herroeping van het gewijsde een buitengewoon rechtsmiddel is dat enkel kan worden aangewend om de in artikel 1133 van het Gerechtelijk Wetboek beperkend opgesomde redenen en slechts openstaat voor hen die niet de gelegenheid hebben gehad, door het aanwenden van de gewone rechtsmiddelen, bepaalde middelen te doen gelden welke niet konden blijken of door de verzoeker tot herroeping niet konden gekend zijn vóór het vonnis waarvan de herroeping wordt gevraagd of vóór het verstrijken van de termijnen van de gewone rechtsmiddelen tegen dat vonnis, artikel 1133, 1, van het Gerechtelijk Wetboek aldus beoogt de herroeping van het gewijsde mogelijk te maken wegens het door een procespartij of haar procesvertegenwoordiger jegens de rechter gepleegd bedrog door leugenachtige beweringen en/of het bedrieglijk verbergen van stukken derwijze dat deze partij een rechterlijke beslissing heeft verkregen die berust op onjuiste feitelijke gegevens, hieruit volgt dat het louter vermijden dat de tegenpartij kennis krijgt van de betekening van de dagvaarding en van de betekening van het daarover uitgesproken vonnis in de hoop dat het in kracht van gewijsde zou treden, geen grond is tot herroeping van het gewijsde, zodat het hof van beroep, door het tegendeel te beslissen en te oordelen dat dan ook voldaan is aan de voorwaarde van artikel 1133, 1, van het Gerechtelijk Wetboek en dat een onderzoek of ook nog zou zijn voldaan aan andere voorwaarden overtollig is, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 1133, 1, van het Gerechtelijk Wetboek) : Wat het eerste onderdeel betreft : Overwegende dat de appèlrechters gelet op hun oordeel dat verweerster zich door het bedrog van eiser in de onmogelijkheid bevond om tijdig een rechtsmiddel in te stellen, niet behoefden in te gaan op het verweer dat erop gesteund is dat verweerster tijdig een rechtsmiddel kon aanwenden; Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen ; Wat het tweede onderdeel betreft : Overwegende dat de appèlrechters door hun oordeel dat "de handelwijze (van eiser) bedrog uitmaakt" en dat "dan ook is voldaan aan de voorwaarde van artikel 1133, 1, van het Gerechtelijk Wetboek", het in het onderdeel bedoelde verweer verwerpen en beantwoorden; Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; Wat het derde onderdeel betreft : Overwegende dat het onderdeel in wezen aanvoert dat de appèlrechters uit de door hen vermelde gegevens niet hebben kunnen afleiden dat er een grond is tot herroeping van het gewijsde, op basis van artikel 1133,1, van het Gerechtelijk Wetboek; Dat het onderdeel niet aanvoert dat het arrest niet in kracht van gewijsde is getreden; Overwegende dat, krachtens artikel 1133, 1, van het Gerechtelijk Wetboek een verzoek tot herroeping van gewijsde kan worden ingediend indien er persoonlijk bedrog is geweest door de partij zelf of door de lasthebber die haar op het proces vertegenwoordigt;

5 Dat van bedrog in de zin van deze bepaling sprake is wanneer door een oneerlijke proceshouding wordt belet dat de rechter wiens beslissing in kracht van gewijsde is getreden kan kennisnemen van feiten die determinerend zouden kunnen zijn voor de beslechting van het geschil; dat zulks ook het geval is wanneer dit bedrog ertoe strekt te verhinderen dat de wederpartij tegenspraak kan voeren; Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; OM DIE REDENEN, Verwerpt de voorziening; Veroordeelt eiser in de kosten. De kosten begroot op de som van negentienduizend tweehonderd eenennegentig frank jegens de eisende partij en op de som van vierduizend tweeënzeventig frank jegens de verwerende partij. Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Verougstraete, de raadsheren Waûters, Londers, Dirix, Stassijns, en in openbare terechtzitting van elf mei tweeduizend en een uitgesproken door voorzitter Verougstraete, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Thijs, met bijstand van griffier Van Geem.

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 OKTOBER 2003 C.01.0365.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.01.0365.N M.T. eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 NOVEMBER 2010 C.09.0584.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0584.N MAGIC MIRRORS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2300 Turnhout, Gotenhoutlaan 9, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.08.0364.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0364.N C.B., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 APRIL 2006 C.04.0591.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0591.N WOLUWE CORNER PROPERTY, naamloze vennootschap, met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2014 C.14.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0122.N 1. M. H., 2. A. D. K., eisers, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 6 januari 2014 (nr. G.13.0163.N) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 APRIL 2005 C.04.0194.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0194.N V.D., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het 29 OKTOBER 2001 C.99.0148.N/1 Nr. C.99.0148.N.- EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister te Gent nummer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2008 C.07.0472.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0472.N PHLIPPO SHOWLIGHTS, naamloze vennootschap, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsesteenweg 334, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 DECEMBER 2012 C.12.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0018.N JACKY AUSSEMS nv, met zetel te 3740 Bilzen, Natveld 11, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Veroordeling tot betaling van een uitkering tot onderhoud. Voorwaarde. Voorafgaande ingebrekestelling van de schuldenaar Datum 3 november 2009 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 MEI 2016 C.14.0561.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0561.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met kabinet te 1000 Brussel, Kruidtuinlaan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 SEPTEMBER 2011 C.10.0278.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0278.N H. S., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 JANUARI 2015 C.14.0270.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0270.N A. V., in eigen naam en in zijn hoedanigheid van vakbondssecretaris van de Algemene Centrale van het Algemeen Belgisch Vakverbond,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2015 C.13.0615.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0615.N Ch. V., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 JUNI 2014 C.13.0336.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0336.N 1. SANDOZ nv, met zetel te 2870 Puurs, Lichterveld 7, 2. ACCORD HEALTHCARE bv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Lijfrente Kanscontract Datum 6 september 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 MEI 2009 C.08.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0130.N D. R. M., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling met. rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te 1000

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling met. rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 21 MEI 2001 S.00.0164.N/1 Nr. S.00.0164.N RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Keizerslaan 7, eiser tot cassatie

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 OKTOBER 2006 C.05.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0394.N V.M.G., eiser, vertegenwoordigd door mr. Guy Popelier, advocaat bij de balie te Brussel, kantoor houdende te 1040 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2007 C.05.0032.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0032.N 1. AVERO BELGIUM INSURANCE, met zetel te 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, Woluwelaan 62, 2. FORTIS CORPORATE INSURANCE, vennootschap

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2015 C.14.0504.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0504.N ROQUETTE FRÈRES, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 62136 Lestrem (Frankrijk), rue de la Haute Loge 1, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2009 S.08.0099.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.08.0099.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd door mr. Antoine

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 OKTOBER 2015 C.15.0030.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0030.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JANUARI 2007 D.05.0027.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.05.0027.N S.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 JUNI 2007 C.05.0385.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0385.N 1. D.L., 2. D.L., eisers, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 JUNI 2014 C.10.0482.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0482.F M.-M.-K., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Rechten en verplichtingen. Echtgenoten. Feitelijke scheiding. Hulp- en bijstandsverplichting. Vordering tot onderhoudsbijdrage. Ontstaan of voortduren van de scheiding.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JANUARI 2006 C.04.0201.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0201.N V. A., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. P. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2005 C.04.0168.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0168.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wetstraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2010 C.09.0043.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0043.N 1. VM INVEST, naamloze vennootschap, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, 2. SEGHERS Monique, wonende te 9200 Dendermonde

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 SEPTEMBER 2014 C.13.0407.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0407.N N. K.,, eiseres, toegelaten tot de rechtsbijstand bij beschikking van 29 juli 2013 (nr. G.13.0119.N), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2009 C.08.0316.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0316.N E.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0184.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0184.N FIAT AUTO BELGIO, naamloze vennootschap, met zetel te 1140 Brussel, Genèvestraat 175, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 DECEMBER 2007 C.07.0161.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0161.N M.J., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 SEPTEMBER 2008 C.07.0394.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0394.N L. J.-P., eiser, vertegenwoordigd door mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 JANUARI 2015 C.14.0075.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0075.F E.S.D. bvba, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. ARNAUD DESTHEXE, advocaat bij de balie te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 SEPTEMBER 2008 C.07.0098.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0098.F 1. D. J., 2. D. S., 3. D. L., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.08.0269.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0269.N N. T., eiser, toegelaten tot het voordeel van de kosteloze rechtspleging bij beslissing van het bureau voor rechtsbijstand

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MEI 2004 C.02.0497.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.02.0497.N 1. D.J., en zijn echtgenote, 2. V.M., eisers, vertegenwoordigd door Mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 NOVEMBER 2012 C.12.0051.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0051.N R.C., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Brederodestraat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JUNI 2008 C.07.0236.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0236.N 1. D.K.L, en, 2. K.R., eisers, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Ondeelbare aard van de huurovereenkomst. Huurovereenkomst door meerdere huurders of verhuurders afgesloten. Begrip Datum 28 juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.04.0122.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.04.0122.N 1. ALLFIN, naamloze vennootschap, met zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 44, 2. G.M., eisers, vertegenwoordigd door Mr. Johan

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0095.N- C.12.0110.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I. Nr. C.12.0095.N 1. J V D H, 2. A V L, 3. H V D H, 4. E V D H, 5. L V D H, allen in hun hoedanigheid van erfgenamen van wijlen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 JANUARI 2011 C.11.0008.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0008.N 1. AARTSBISDOM MECHELEN-BRUSSEL, vertegenwoordigd door de vzw aartsbisdom Mechelen-Brussel, met zetel te 2800 Mechelen,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Vennootschapsvordering oud art.66bis Venn.W. bewijs beslissing algemene vergadering Datum 25 september 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 JUNI 2009 C.08.0546.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0546.N 1. V.R., en 2. V.A., eisers, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 MAART 2015 F.14.0021.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0021.N RENT AND VENDING nv, met zetel te 9930 Zomergem, Oude Staatsbaan 10/A, eiseres, met als raadsman mr. Bart Coopman, advocaat

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 OKTOBER 2009 C.08.0064.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0064.N SCHEPENS, naamloze vennootschap, met zetel te 3560 Lummen, Kanaalstraat 9, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 MEI 2012 C.11.0340.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0340.N H D M, als curator van het faillissement van Ryckaert-Neyt bvba, eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2010 S.09.0062.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0062.F REPUBLIEK ZUID-AFRIKA, eiseres, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen G. N., verweerster. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 AUGUSTUS 2002 C.02.0386.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.02.0386.N PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, eiser, in de zaak van V. E. tegen 1. S. L., J., H. 2. BALLOON OPERATIONS

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 NOVEMBER 2007 C.07.0152.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0152.N WILLEMOT, naamloze vennootschap, met zetel te 9000 Gent, Coupure rechts 228, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Paul Lefebvre,

Nadere informatie

2. INTERBREW BELGIUM, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Industrielaan 21, verweerster,

2. INTERBREW BELGIUM, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Industrielaan 21, verweerster, Hof van Cassatie Eerste kamer 10 oktober 2002 Zetel: de h. VEROUGSTRAETE, voorzitter Verslaggever: de h. DIRIX, raadsheer Openbaar ministerie: advocaat-generaal DEBRULLE Advocaten: mr. HOUTEKIER, mr. DE

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 FEBRUARI 2012 C.11.0463.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0463.F BELGISCHE STAAT, minister van Financiën, Mr. François T Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. C. G., 2. F.S.,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0380.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0380.N 1. Y.E. STEFI bvba, met zetel te 2000 Antwerpen, Falconplein 21, 2. T. R. S., eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 1 FEBRUARI 2010 S.09.0017.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.09.0017.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Brussel, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 DECEMBER 2006 C.06.0089.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.06.0089.N CONSTRUCTIONS TRAVAUX ET SERVICES, naamloze vennootschap, met zetel te 4500 Huy, rue René Dubois 71, eiseres, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.07.0447.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0447.N D. ENGELS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2000 Antwerpen, Paardenmarkt 83, eiseres, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2011 C.10.0503.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0503.N KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Scheepvaart. Averijregeling. Aard. Hypothecaire schuldeiser. Rechten Datum 29 september 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Feitelijke scheiding. Vermoeden van toerekenbaarheid. Omkering Datum 22 december 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2014 F.12.0188.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0188.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JANUARI 2012 F.10.0142.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.10.0142.N H. F., eiser, met als raadsman mr. Peter Van Boxelaere, advocaat bij de balie te Gent, met kantoor te 9000 Gent, Tweebruggenstraat

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Koophandel. Handelsagentuur. Concurrentiebeding. Aard. Verbintenis. Vordering. Verjaring. Termijn. Aanvang Datum 18 mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 9 MEI 2016 C.14.0442.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0442.N MOBISTAR nv, met zetel te 1140 Evere, Bourgetlaan 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MAART 2015 F.14.0086.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.14.0086.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MAART 2015 C.14.0415.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0415.N ENGEL AUSTRIA GmbH, met zetel te Oostenrijk, A-4311 Schwertberg, Ludwig-Engel-Strasse 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2010 F.08.0102.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.08.0102.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kantoor te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 JUNI 2010 S.10.0005.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.10.0005.F N. A., Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. AAGHON, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Tijdelijke handelsvennootschap. Geen rechtspersoonlijkheid. Geen vestiging van gemeentebelasting Datum 14 februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie

LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523. Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011. Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie LJN: BP4803, Hoge Raad, 10/04523 Datum uitspraak: 20-05-2011 Datum publicatie: 20-05-2011 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Onteigening. Verzuim tot betekening cassatieverklaring

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 APRIL 2011 C.10.0119.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0119.N MARMINVEST nv, met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 25 FEBRUARI 2008 S.07.0048.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0048.N XERIUS KINDERBIJSLAGFONDS, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 4, bus 3, eiseres,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 29 JANUARI 2015 C.14.0195.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0195.F 1. S. D., 2. R. D., 3. J. D., Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJ HAACHT nv, Mr.

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Arbeidsovereenkomst dringende reden voortdurende tekortkoming verstrijken ultimatum regelmatigheid van het ontslag Datum 8 april 2002 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2009 C.07.0455.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0455.N B. M., eiseres, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 DECEMBER 2004 C.03.0143.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.03.0143.N EUROPABANK, naamloze vennootschap, met zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 22 MEI 2015 F.13.0178.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.13.0178.N VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, met kabinet te 10000 Brussel,

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Huur van diensten. Aannemingsovereenkomst. Aansprakelijkheid. Verborgen gebrek. Vordering Datum 2 februari 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 APRIL 2015 C.14.0064.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0064.N STADSONTWIKKELING GENT, autonoom gemeentebedrijf, publiekrechtelijke rechtspersoon, met zetel te 9000 Gent, Voldersstraat 1,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 MEI 2014 C.13.0310.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.13.0310.N 1. D., 2. M., eisers, vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 16 SEPTEMBER 2014 P.14.0124.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0124.N B S, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Tom De Meester, advocaat bij de balie te Antwerpen, tegen 1. SOGETI BELGIUM

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 OKTOBER 2016 F.15.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0103.N EMS PRODUCTIONS bvba, met zetel te 2980 Zoersel, Nachtegalendreef 24, eiseres, bijgestaan door mr. Guy Poppe, advocaat bij

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 21 APRIL 2015 P.13.0954.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.13.0954.N A J M D, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Jan Van Leuven, advocaat bij de balie te Antwerpen, tegen Y TANG, burgerlijke

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2005 F.03.0020.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.03.0020.N ASTRA SWEETS, naamloze vennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Beukenlaan 18, ingeschreven in het handelsregister te Turnhout,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2010 C.09.0103.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0103.N 1. L.M., 2. L.M. en, 3. L.G., 4. L.D. eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 DECEMBER 2015 C.15.0152.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0152.N NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN, met zetel te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 MAART 2011 C.10.0015.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0015.N C.B.S. IMMO II nv, met zetel te 2018 Antwerpen, Schupstraat 1, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie