ICHTHUS EDE MAART & APRIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICHTHUS EDE MAART & APRIL"

Transcriptie

1 De Heilige Geest ICHTHUS EDE MAART & APRIL 2016

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Inleidend: Wie is de Heilige Geest? Avond 1 (23 maart): Vrucht van de Geest Inleiding Basistekst Vragen Avond 2 (6 april): Gaven van de Geest Inleiding Basistekst Vragen Avond 3 (20 april): De Geest als Trooster Inleiding Basistekst Vragen 2

3 Voorwoord Voor jullie ligt het document voor de districtsavonden naar aanleiding van de PPP van 16 maart over de Heilige Geest. Op de PPP avond hebben jullie als het goed is al heel veel gehoord over wie de Heilige Geest is, maar omdat het belangrijk is om daar iets van te weten voor je de rest kunt begrijpen, hieronder ook een korte uitleg. De bedoeling van dit document is, net zoals bij de vorige documenten, om je voorbereiding te verdiepen. We willen jullie informatie aanreiken waar je zelf mee aan de slag kunt. Wat we in dit document beschrijven, is lang niet alles wat er te zeggen valt over dit onderwerp. We hebben gekozen voor bepaalde thema s en omdat er zoveel te zeggen is over de Heilige Geest, hebben we ook hierin keuzes moeten maken. Mocht je ergens meer informatie over willen, kijk dan bijvoorbeeld naar de gebruikte bronnen. Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek één van ons aan of stuur een mailtje naar Hele mooie en inspirerende avonden gewenst, De Bijbelstudiecommissie Hanna Beekhof Lydia Berg Christa Franken Rik Nijhof 3

4 Inleidend: Wie is de Heilige Geest? De eerste keer dat we iets horen van de Heilige Geest is in Genesis 1:2 waar gezegd wordt dat de Geest, de Adem of de Wind van God (in het Hebreeuws hetzelfde woord) over de wateren zweefde. De Heilige Geest was dus al voor de schepping aanwezig, net als Jezus (Johannes 1:1). Dit is één van de Bijbelse aanwijzingen voor de triniteitsleer (leer van de drie eenheid). Het woord drie eenheid komt niet in de Bijbel voor, maar dat zowel God de Vader als God de Zoon als God de Heilige Geest God zijn, is wel op de Bijbel gebaseerd. Om hier alle aanwijzingen voor de triniteit aan te halen gaat te ver, voor nu is wel belangrijk om te noemen dat we één God hebben in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De leer van de triniteit is een poging om uit te leggen wie God is, namelijk een persoonlijk God die in relatie staat met Zichzelf en met ons. Wie is nu de Heilige Geest? Veel mensen zien Hem als vaag, misschien zelfs zweverig, maar toch heeft Hij heel concreet betrekking op ons leven. Zoals we al gezien hebben, was Hij al voor de schepping aanwezig. Hij werd Adam in de neus geblazen om Hem leven te geven. De Geest gaf dus het leven zelf. De Geest is ook direct betrokken bij de zegen (bijvoorbeeld Jakob en Ezau, Gen 27) en, als Hij Zich terugtrekt, met vloek (David en Saul, 1 Sam. 16:14 23). Daarnaast is de Geest een kracht tot bevrijding, toerusting en vernieuwing, wat vaak in verband wordt gebracht met 1 profetie. Over deze Geest, een deel van God Zelf, betrokken op de geschiedenis en ons leven nu, gaan we het de komende weken hebben. Wanneer je nog niet zoveel weet van de Heilige Geest, kun je de volgende filmpjes bekijken. In deze filmpjes wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd wie de Heilige Geest is ( ), hoe de Heilige Geest in je leven werkt ( ) en hoe je vervuld kunt raken van de Heilige Geest ( ha ). 1 Christelijke theologie Alister McGrath; Christelijk Geloof H. Berkhof; Christelijke Dogmatiek Van den Brink, Van der Kooi 4

5 Avond 1 (23 maart): Vrucht van de Geest Inleiding Tijdens de eerste avond gaan jullie aan de slag met vragen als: Wat is de vrucht van de Geest? en Hoe kom je aan die vrucht? Aan de hand van een basistekst worden andere tekstgedeelten in de Bijbel aangehaald. Na wat uitleg volgen er een zestal vragen voor de gezamenlijke Bijbelstudie. Belangrijk om te weten is dat de vrucht van de Geest een resultaat van de werking van de Heilige Geest is. Hij werkt in het leven van een gelovige, zoals een fruitteler die een boom plant en die voortdurend van water en licht voorziet. Uiteindelijk komen de eerste vruchten tevoorschijn, maar pas na een lang en intensief proces. Basistekst Matteüs 7:15 20 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Om de boom te kunnen identificeren, kijkt men doorgaans naar de vruchten. Om te kunnen zien of een boom gezond is, kijkt men ook naar de vruchten. Vruchten kunnen een hoop vertellen over de staat van de boom waarvan zij geplukt zijn. Zo kan je ook veel vertellen over een persoon aan de hand van zijn/haar vruchten. Iemand die zijn eigen wil doet, zal slechte vruchten voortbrengen. Dat zijn volgens Galaten 5:19 21 onder andere ontucht, afgoderij en jaloezie. Iemand die echter door de Geest van God geleid wordt, zal goede vruchten voortbrengen. Spreuken 12:12 laat dit ook zien: Een goddeloze jaagt op zijn eigen ondergang, wat rechtvaardigen doen, werpt vruchten af. Romeinen 8:1 17 legt uitgebreider uit hoe iemand door de Geest van God geleid kan worden. Een persoon wordt in de Bijbel een aantal keren vergeleken met een boom die vruchten draagt. Bijvoorbeeld ook in Psalm 1:3, waar de mens die de juiste weg bewandelt wordt vergeleken met een boom die aan waterstromen is geplant. Een tekstgedeelte dat daar veel op lijkt is Johannes 15:1 5. Daar is de mens geen boom, maar een wijnrank. De overeenkomst tussen de twee gedeelten is de noodzaak van een verbinding met iets anders. De boom is geplant aan waterstromen, terwijl de rank met de wijnstok is verbonden. Zonder die verbinding is er geen vrucht. Dan de betekenis van het water en de wijnstok. Dat laat zich raden. Jezus zegt dat Hij de ware wijnstok is (Joh. 15:1) en Hij belooft dat rivieren van levend water uit het hart zullen stromen van 5

6 wie in Hem gelooft (Joh. 7:38). Bij Jezus moet je zijn voor de verbinding, Hij is de weg naar de bron van levend water waar ook in Jeremia 17:13 van wordt gesproken. Vruchten 2 In Galaten 5 worden de slechte vruchten van de eigen wil genoemd, maar ook de vruchten van de Geest. Bij beide soorten is het belangrijk om te weten dat het om zowel de gezindheid als de 3 concrete uitwerking gaat. Haat en moord zijn respectievelijk een gezindheid en een uitwerking daarvan. De slechte vruchten van de eigen wil hebben te maken met ons oude leven, dat vaak met de term duisternis wordt aangeduid. De vrucht van de Geest is ook de vrucht van het nieuwe leven, het leven in het licht (vgl. Ef. 5:9). De vrucht van de Geest, zoals zij in Galaten 5:22 23 beschreven staat, is negenvoudig. De vruchten zijn niet los verkrijgbaar, je kunt niet liefde zonder geduld hebben (vgl. 1 Kor. 13:4). Als Gods Geest in jou woont, groeit de vrucht. Die bestaat uit liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De liefde is het samenvattende kenmerk, zoals zij ook de voornaamste is in 1 Korinthe 13. Zij staat tegenover het vlees en onze eigen wil. De slechte vruchten staan tegenover de goede vrucht. De eerste komen voort uit jezelf, de laatste komt voort uit Gods Geest. Eerder werd al de noodzaak van de verbinding met Jezus (het water en de wijnstok) genoemd. Lees Johannes 16:7 16 eens, daar praat Jezus over de Heilige Geest en hoe Hij in verhouding staat tot Hem. Zoals de aspecten van de vrucht van de Geest niet los verkrijgbaar zijn, is de Geest ook niet los verkrijgbaar. Alles wat Hij bekend maakt, komt van Jezus en alles wat Jezus heeft, heeft Hij van de Vader. Hoe kom je aan de vrucht van de Geest? Aan het begin van deze bijbelstudie is het woord proces al genoemd (vgl. 2 Petr. 1:5 7). Na je bekering en de inwoning van Gods Geest begint de vrucht te groeien, mits je er om vraagt (Joh. 16:17 24) en naar de wil van God gaat leven. Het is een zaak van geestelijke groei. Daarin moeten de rotte vruchten plaats maken voor de vrucht van de Geest. Vragen Observatie 1. Wat valt je op bij het lezen van de basistekst, Matteüs 7:15 20? 2. Lees Psalm 1, wat moet je doen om vrucht te dragen volgens deze Psalm? Interpretatie 1. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. (Matt. 7:16) Wat wordt hier mee bedoeld? Over wie sprak Jezus in dit stuk? 2. Leg Matteüs 7:19 en Efeziërs 5:5 naast elkaar. Wat leer je er uit? Toepassing 1. Voorstel voor een praktische bijbelstudie: bedenk eens bij ieder aspect (liefde, vrede, etc.) van de vrucht van de Geest een concrete uitwerking. Laat ieder kringlid dit zelfstandig 2 Deze worden ook werken van het vlees of werken der wet genoemd. 3 Ouweneel, W.J., De Geest van God, Uitgeverij Medema, Vaassen, 2007, p

7 doen en leg dan de resultaten naast elkaar. Bespreek met elkaar wat je de komende weken zou kunnen doen om deze uitwerkingen te realiseren. 2. Lees Matteüs 5: Welke rol speelt de vrucht van de Geest in het getuigen van je geloof? Wat doe je daar mee? 7

8 Avond 2 (6 april): Gaven van de Geest Inleiding De gaven van de geest, misschien ben je er mee bekend, misschien ook helemaal niet. Horen de gaven van de Geest eigenlijk wel in deze tijd? Of waren die vooral in de tijd van Jezus aanwezig? Heeft iedereen gaven van de Geest? In deze Bijbelstudie meer over de gaven van de Geest. Basistekst 1 Korinthe 12:1 11 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. Romeinen 12: 6 8 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid. In 1 Korinthe 12 vinden we negen gaven: Woord van wijsheid; het vermogen om beslissingen te nemen en anderen te leiden in overeenstemming met Gods wil. Woord van kennis; het vermogen om een diep begrip te hebben van een geestelijk onderwerp of geestelijke situatie. Profetie; een boodschap van God doorgeven aan de gemeente of een individu. Over het algemeen bemoedigend en/of troostend. Dit kan bijvoorbeeld bij een minisrty gebed. Gaven van genezing; iemand die lichamelijk of geestelijk ziek is genezen in de naam van Jezus. 8

9 Werkingen van krachten: het doen van wonderen. Dit zien we terug in Han 5:12, waar de apostelen wonderen en tekenen verrichten in de zuilengang van Salomo (vlakbij de tempel). Geloof; dit is niet het geloof dat alle christenen hebben, maar misschien een geloofsgave om een bepaalde taak uit te voeren. Of het vermogen om op God te vertrouwen ondanks de omstandigheden en anderen hierin te bemoedigen. Onderscheiden van geesten; het kunnen onderscheiden wat van de Heilige Geest komt en wat van demonische geesten vandaan komt. Tongentaal; bidden in een vreemde taal die niet bekend is of die helemaal niet bestaat. Dit doen mensen om God te danken of te aanbidden met woorden die zij zelf anders niet zouden kunnen bedenken. Omdat iemand die door de Geest van God spreekt, Hem niet kan vervloeken (vers 3), hoeven mensen die in tongen spreken er niet bang voor te zijn dat ze iets godslasterlijks zeggen. Uitleggen van tongentaal; als er tongentaal gesproken wordt in het openbaar, is het beter dat de hele gemeente het snapt en het dus door iemand wordt uitgelegd. De gave van het uitleggen van tongentaal, is dus het uitleggen van de niet bekende taal die door iemand anders in de gemeente gesproken wordt. Ook in Romeinen 12 staan er een aantal. Een aantal worden herhaald en er staan een aantal anderen in: dienen en onderwijzen. Ook op andere plekken staan nog een aantal gaven. Zoals in 1 Kor 7:7 ongehuwd zijn, in 1 Kor 13:1 3 vrijwillige armoede en martelaarschap, 1 Pet 4:9 gastvrijheid, Gal 1:15 zendeling, 1 Kron 16:46 muziek, Exodus 31:3 artistieke creativiteit. Gaven krijg je als je tot geloof komt. Gaven zijn andere dingen dan talenten. Talenten heb je gekregen bij je geboorte, ze zijn genetisch bepaald en je kunt ze zelf ontwikkelen. Gaven heb je gekregen tot opbouw van de gemeente en het koninkrijk van God. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat je natuurlijke talenten en je gaven voor een deel overeen komen. De gaven van de geest zijn gegeven voor de opbouw van de gemeente. Ze zijn dus nuttig voor anderen (1 kor 12:7) en ze zijn allemaal even belangrijk. Alle gaven zijn nodig, dit wordt door Paulus geillustreerd in 1 Kor 12: Daar gaat het erom dat we met de hele gemeente één lichaam zijn en dat we niet zonder elkaar kunnen. Misschien ben je bekend met de gaven van de Geest, misschien ook niet. Als je erachter zou willen komen welke gaven jij hebt, zou je dat kunnen vragen aan mensen in je omgeving of zou je een gaventest op internet kunnen doen. ( ) Vragen Observatie 1. Met welk doel heeft God de gaven van de Geest aan de gemeenteleden gegeven? 2. Waarom is het niet erg dat we niet alle gaven van de Geest hebben? Interpretatie 1. Waarom wil Paulus dat de christenen in Korinthe niet onwetend blijven over de gaven van de Geest? 9

10 2. In Romeinen 12 wordt gesproken over genadegaven. Deze gaven zijn christenen geschonken naar de mate waarin hen genade gegeven is. Wat zou hiermee bedoeld worden? 3. Lees 1 Kor. 13. Welke rol speelt liefde als het gaat over de gaven van de Geest? Toepassing 1. Welke gaven zie jij bij jouw kringgenoten? (zie vers 7) 2. In welke gaven zou jij je graag willen ontwikkelen? Welke stappen wil je daarvoor ondernemen? 10

11 Avond 3 (20 april): De Geest als Trooster Inleiding De Geest als Trooster, dat is niet iets waar vaak over gesproken wordt. Toch noemt Jezus, wanneer Hij aankondigt dat Hij naar de Vader zal gaan, de Heilige Geest de Trooster die komen zal. Het woord Trooster wordt alleen door de evangelist Johannes gebruikt. Wat dit inhoudt en wat dit betekent, zullen jullie tijdens deze avond met elkaar gaan bespreken. Basistekst Johannes 14:15 31 De belofte van de andere Trooster Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij. Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Wanneer je een andere bijbelvertaling gebruikt, bijvoorbeeld de NBV, dan zul je zien dat er in plaats van Trooster pleitbezorger staat. Daarom is het goed om te kijken naar de grondtekst. Johannes gebruikt in de grondtekst het woord paraklêtos. Dit is afgeleid van het werkwoord parakaleõ, dat erbij roepen, te hulp roepen,; oproepen, vermanen, aansporen; (vriendelijk) aanmoedigen, bemoedigen, troosten betekent. De letterlijke betekenis van paraklêtos is een erbij geroepene. In de tijd van Johannes was dit bijvoorbeeld de aanduiding van een advocaat. Het begrip was ook in ruimere zin op te vatten. Dan betekende het iemand die bijstand verleent 11

12 en die als vertegenwoordiger van de betrokkene bij een ander optreedt. Jezus is in deze zin zelf dus ook een Parakleet (1 Joh. 2:1). Daarom spreekt Jezus in dit gedeelte ook over een ándere Parakleet (vs. 15). Wat opvalt is dat in het evangelie naar Johannes de Parakleet meer het karakter heeft van een leraar die de gelovigen onderwijst en leidt, dan van een advocaat die hen verdedigt. In de tijd waarin dit geschreven is, viel dit ook meer samen dan tegenwoordig. In het Nieuwe Verbond is Jezus een pleitbezorger in de hemel (1 Joh. 2:1) en de Heilige Geest een helper op aarde, die christenen ondersteunt en onderwijst, het voor hen opneemt in de meest brede zin van het woord. Ook gaat hij christenen voor en wijst terecht waar dat nodig is. De Geest is de Trooster die actief het werk van de Zoon toepast en uitwerkt voor degenen die achterblijven. De Geest betrekt 4 de mensen op de Vader en de Zoon. De vertaling Trooster kan dus gebruikt worden in de zin van iemand die voor je in het krijt treedt. Wanneer we het woord lezen zoals wij dat tegenwoordig 5 gebruiken, dan pakken we niet de volledige inhoud van het woord. Ook in Johannes 15:26 wordt het woord Parakleet gebruikt. Hier zegt Jezus van de Heilige Geest dat Hij (de Heilige Geest) van Hem (Jezus) zal getuigen. In Johannes 16:5 15 wordt ook gesproken over de Heilige Geest als Trooster. In dit gedeelte wordt expliciet benoemd dat de Geest niet kan komen wanneer Jezus nog op aarde is. Daarnaast benoemt Jezus dat de Geest de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dat Hij zal spreken wat Hij zelf te horen krijgt en zal leiden in de waarheid. Dit is dezelfde waarheid als die Jezus onderwees, of het vervolg daarvan. In 16:12 zegt Jezus namelijk ook dat de Geest datgene zal zeggen wat Jezus toen Hij op aarde was nog niet kon zeggen, omdat dat voor de mensen nog niet te verdragen zou zijn. Jezus geeft aan dat de Geest de gelovigen te hulp zal komen, met name in beproevingen en de vervolgingen die zij tijdens het uitvoeren van hun opdracht in een vijandige omgeving zullen tegenkomen. Hij zal hun de nodige kennis en de kracht geven om te zorgen dat hun verkondiging vruchten zal afwerpen (14:26; 16:14, Hand. 1:8), Hij zal hen ondersteunen in het proces dat hij tegen de wereld voert (16:8 11). De aanwezigheid van de Geest zal dus voor de leerlingen een steun zijn (vrede en vreugde), ondanks het vertrek van Jezus. Het optreden van Jezus en dat van de Geest zijn nauw aan elkaar verwant (Hij is een andere pleitbezorger). Tot Jezus hemelvaart vertegenwoordigde Jezus de Vader op aarde, vanaf het Pinksterfeest zal de Geest Jezus 6 vertegenwoordigen. Plekken waarin onder andere ook de ondersteunende en troostende rol van de Heilige Geest beschreven wordt: In Handelingen 9:31 wordt er gesproken over de vertroosting door de Heilige Geest van de gemeenten. Romeinen 8:26,27 schrijft over de ondersteuning van de Heilige Geest. Als wij zwak zijn, niet weten hoe wij met God kunnen praten, dan bidt de Geest namens ons en pleit Hij voor ons. 4 Tegenwoordigheid van de Geest, Dr. C. van der Kooi, Uitgeverij Kok Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek, StudieBijbel, Doorn Studiebijbel in perspectief Uitgeverij Jongbloed Heerenveen

13 Handelingen 7:54 60, beschrijft de rust die Stefanus door de Geest van God had toen hij gestenigd werd. Vragen Observatie 1. Lees de gedeelten uit Johannes 14:15 31;15:26 en 16:5 15 over de Heilige Geest voor jezelf eens nauwkeurig door. Onderstreep wat Jezus in dit gedeelte zegt over de (eigenschappen, taken e.d. van de) Heilige Geest. Bespreek met elkaar wat jullie is opgevallen. 2. Bekijk welke overeenkomsten de Heilige Geest heeft met Jezus qua taken op aarde aan de hand van wat bij vraag 1 opgeschreven is (bijv. Jezus is de waarheid, de Trooster is de Geest van de waarheid; beiden onderwijzen enz.). Interpretatie 1. Wanneer je nu weet dat Trooster van het woord Parakleet komt, hoe zie je dan de Heilige Geest als Trooster? En wat denk je dat Jezus hier bedoelt wanneer hij het woord Parakleet gebruikt? 2. In welke verhouding zet Jezus zichzelf in dit gedeelte ten opzichte van de Heilige Geest? Toepassing 1. Geldt wat Jezus in deze gedeelten over de Heilige Geest zegt tegen zijn discipelen ook nog in deze tijd (voor ons)? Waarom wel, waarom niet? 2. Heb jij wel eens iets ervaren van de troost van de Heilige Geest? Zo ja, wil je dit op kring delen? 3. Luister met elkaar dit nummer en praat erover na. Welke rol kan en mag de Geest in jouw leven spelen? 13

De Heilige Geest. Onderwijsdiensten voorjaar 2013

De Heilige Geest. Onderwijsdiensten voorjaar 2013 De Heilige Geest Onderwijsdiensten voorjaar 2013 1 Serie over de Heilige Geest 1. Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één 2. De Heilige Geest in het oude testament 3. Onderwijs van de Heer Jezus

Nadere informatie

- 1 - een Advocaat, een Voorspraak. Hij, die het voor ons opneemt. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe.

- 1 - een Advocaat, een Voorspraak. Hij, die het voor ons opneemt. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. - 1 - Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. We lezen in Johannes 14: 15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. Dat klinkt zwaar maar het is niet zwaar, want Johannes

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

blijdschap na droefheid

blijdschap na droefheid blijdschap na droefheid Het evangelie naar Johannes 16:16-33 Terugblik (1) Jh 1:1-34: intro van het Woord (Jezus) en van zijn heraut (Johannes de Doper) Jh 1:35-12:50: openbare optreden van Jezus 7 (wonderen

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014 Ontmoeting met de opgestane Heer zondag 6 april 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 2 3 Hoe zal het geweest zijn voor die twaalf?

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 1 Preek over 1 Korintiërs 12:7 Geliefden in Christus, De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 Bij de officiële komst van de Geest op Pinksteren zagen

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016

De andere trooster. Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 De andere trooster Het evangelie naar Johannes 14:15-31 19-01-2016 Wie is Parakletos? Wist u dat op verzoek van Jezus een belangrijke gast bij u thuis woont? Niet alleen op uw adres, maar zelfs diep in

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017 DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST Les 8 voor 25 februari 2017 De gaven van de Geest zijn anders dan de vrucht van de Geest. Geestelijke gaven zijn vaardigheden die op bovennatuurlijke wijze door

Nadere informatie

Navigators NSV 1 Johannes. Inhoud. Inleiding Kennismaking met Johannes Leven in het Licht. Geboren overwinnaars

Navigators NSV 1 Johannes. Inhoud. Inleiding Kennismaking met Johannes Leven in het Licht. Geboren overwinnaars 1 Johannes Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Kennismaking met Johannes Leven in het Licht In Jezus blijven De Liefde Geboren overwinnaars 2 Inleiding Voor je ligt het kringmateriaal

Nadere informatie

Liturgie viering op 6 augustus De Ontmoeting te Scheemda. Voorganger: Ds. B.L. v/d Woude Organist: M. Luten Regiodienst. Welkom en mededelingen

Liturgie viering op 6 augustus De Ontmoeting te Scheemda. Voorganger: Ds. B.L. v/d Woude Organist: M. Luten Regiodienst. Welkom en mededelingen Liturgie viering op 6 augustus De Ontmoeting te Scheemda Voorganger: Ds. B.L. v/d Woude Organist: M. Luten Regiodienst Welkom en mededelingen Votum In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Nadere informatie

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige.

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. Kerkvensters Kerkblad Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen 15 de jaargang No. 10 Vrijdag 13 mei 2016 De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. dat de kracht van God

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2)

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament (2) Algemeen: In de studie Begin en einde van het O.T. en het N.T. 1 wordt uitgelegd dat het Nieuwe Testament vernoemd is naar het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. In principe begint het Nieuwe Testament

Nadere informatie

De helper in een vijandige wereld

De helper in een vijandige wereld De helper in een vijandige wereld Het evangelie naar Johannes 15:18-16:15 Terugblik (Joh 13-15:17) In de bovenkamer bemoedigt Jezus ons met zijn liefde tot het einde, een plaats bij Hem in het Vaderhuis,

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

Romeinen 8:1-16. Leven door de Geest

Romeinen 8:1-16. Leven door de Geest Leven door de Geest Romeinen 8:1-16 16 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest?

Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 20 gaat over de Heilige Geest Zondag 20, vraag en antwoord 53. Vraag 53 : Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Antw : Eerstelijk, dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon

Nadere informatie

De doop en gaves van de Heilige Geest

De doop en gaves van de Heilige Geest De doop en gaves van de Heilige Geest Stof vandaag Wat het betekent om gedoopt te worden in de Heilige Geest Wat de tekenen zijn van de doop in de Heilige Geest Wat u moet doen om de doop in de Heilige

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest, deel 2. les 8B FOLLOW

Wie is de Heilige Geest, deel 2. les 8B FOLLOW Wie is de Heilige Geest, deel 2 les 8B DEEL 2B FOLLOW HET KARAKTER VAN DE HEILIGE GEEST Als we teksten gaan lezen over de Heilige Geest, dan zullen we veel over God leren. De Heilige Geest is in ons. Als

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Voor David, de liefde van mijn leven

Voor David, de liefde van mijn leven Voor David, de liefde van mijn leven Ik ben gewoon gaan zitten en luisterde naar zijn stem. En in de liefdevolle woorden herkende ik Hem. Mijn God, mijn Goede Herder, U wil ik volgen, Heer. Leid mij op

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Maar de vrucht van de Geest is liefde (Galaten 5:22)

Maar de vrucht van de Geest is liefde (Galaten 5:22) Les 7 voor 18 februari 2017 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Wie is de Heilige Geest? De komst van de Geest Ware wijsheid Je bent zelf een brief! Leven door de Geest

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

PINKSTERNOVEEN Tussen Hemelvaart en Pinksteren Eensgezind gebed Werking van de Geest

PINKSTERNOVEEN Tussen Hemelvaart en Pinksteren Eensgezind gebed Werking van de Geest Pinksternoveen 1 PINKSTERNOVEEN De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, dat wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen

Nadere informatie

Ik bid voor hen, Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want ze zijn van U.

Ik bid voor hen, Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want ze zijn van U. 1 De Bijbel open 2013 2 (12-01) Vandaag nemen we de draad weer op en bespreken we weer een van de vragen die ik van de luisteraars ontving. Het is een vraag over Johannes 17: 9, uit het hogepriesterlijk

Nadere informatie

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk van de hemel les 4 DEEL 3 FOLLOW MENTOR ONS HART Matt 5:3 Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er

Nadere informatie

01-02-2015 Jongerendienst:

01-02-2015 Jongerendienst: 01-02-2015 Jongerendienst: Heer, ik kom tot U (Opw. 488) Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij, als ik U ontmoet vind ik rust bij U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben, trots

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Materiaal bij kringavond 1. Wachten op de Geest

Materiaal bij kringavond 1. Wachten op de Geest Materiaal bij kringavond 1 Wachten op de Geest Inleiding De heilige Geest is één van de belangrijkste onderwerpen uit het christelijk leven. De heilige Geest is namelijk niet zo maar wat. De heilige Geest

Nadere informatie

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1 - 1 - Goddelijke natuur 2 Petrus 1 We slaan de bijbel open bij 2 Petrus 1 en we gaan onze aandacht richten op de eerste elf verzen daarvan. Het is opmerkelijk dat Petrus in zijn brieven het niet heeft

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten?

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja en zijn kinderen. Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja 8:16-18 16 Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn leerlingen! 17 Ik zal

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst.

Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Voor 16 jaar en ouder! Over het zitten van de Heere Jezus aan de rechterhand van God en Zijn wederkomst. Zondag 19 vraag en antwoord 50, 51 en 52. Vraag 50 : Waarom wordt daarbij gezegd : Zittende ter

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar)

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) Negen gezinsmomenten om met je kinderen stil te staan bij de kerk. Kies zelf wat bij jouw kinderen het beste past: elke dag een momentje of elke week

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

God is good... All the time

God is good... All the time Preek van Vincent Zandvliet d.d. 13 juli 2003 God is good... All the time Het woord Genade staat ruim 180x in de Bijbel, waarvan 125 x in het Nieuwe testament. Wat is genade eigenlijk? Van Dale woordenboek

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015 Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

Maak genade tot een levensstijl. Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft,

Maak genade tot een levensstijl. Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, Maak genade tot een levensstijl Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, Romeinen 7:1-6 1 Of, broeders, weet u niet-ik spreek immers tot mensen die de wet

Nadere informatie

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen.

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen. 1 Korintiërs 12:1-12, 14:1 Gaven van de Geest PP1 Zoals u hopelijk nog weet, gingen de voorbije preken die ik heb gegeven over het kennen van God. Ik ben een paar maanden geleden begonnen met te zeggen

Nadere informatie

Thema: Ik ben Christen, jij niet?

Thema: Ik ben Christen, jij niet? Liturgie voor de jeugddienst op zondag 2 april 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Ik ben Christen, jij niet? Voorganger: ds. G.J. Röben Ouderling

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Werken en Vrucht. Galaten 5:13-26 (HSV)

Werken en Vrucht. Galaten 5:13-26 (HSV) Werken en Vrucht R. Brinkman 2 maart 2014, www.yarah.nl Galaten 5:13-26 (HSV) 13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien

Nadere informatie

De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer letterlijke vertaling:

De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer letterlijke vertaling: Aan deze studie gaat Genadegaven - definitie 1 vooraf, die best eerst gelezen wordt. De Bijbeltekst 1 Corinthiërs 12:7-11. De genadegaven/geschenken uit vriendelijkheid door de Heilige Geest in een meer

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel -2

Kennismaking met de bijbel -2 Kennismaking met de bijbel -2 1. Bidden, wat is dat en hoe doe je dat? 2. Wie is de Heilige Geest? 3. Heb ik de kerk nodig voor mijn geloof? 4. Welke toekomst staat mij te wachten? 5. Zie ik wat jij niet

Nadere informatie

Luisteren en spreken

Luisteren en spreken Bijbelstudie - 17 Luisteren en spreken Jakobus 1 vers 18-26 19 Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in

Nadere informatie

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13 Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Maak discipelen LES 7 DEEL 5 DISCIPLE MENTOR OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Welke opdracht geeft

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

- 1 - Petrus hield een toespraak, vol van Geest en vuur en 3000 mensen aanvaarden het woord en lieten zich dopen. Ere zij God!

- 1 - Petrus hield een toespraak, vol van Geest en vuur en 3000 mensen aanvaarden het woord en lieten zich dopen. Ere zij God! - 1 - Pinksteren De naam Pinksteren komt van het Griekse woord: hè Pentekostè en dat betekent: de 50 e. Als men in de Ver. Staten een pinkstergemeente bezoekt, bestaat de mogelijkheid dat die gemeente

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Ik ben de ware wijnstok

Ik ben de ware wijnstok Ik ben de ware wijnstok Het evangelie naar Johannes 15: 1-17 Inleiding (1) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus de Christus, dezoon van Godis dat je, gelovend, het leven hebt in zijn naam. Tekenen

Nadere informatie

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 1 De wereld en de zendeling

Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 1 De wereld en de zendeling Leidingdeel Zendingsreizen - Schets 1 De wereld en de zendeling A) Doel 1. Betekenis benoemen Paulus wordt geroepen als zendeling om het evangelie te brengen aan mensen die meerdere goden dienen of de

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Zondag 46 Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Lees de tekst van Zondag 46 Vraag 120 : Waarom heeft Christus geboden God alzo aan te spreken : Onze Vader? Antw : Opdat Hij van stonden

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

GROEIEN IN DE VRUCHT VAN DE GEEST 7 oktober 2007

GROEIEN IN DE VRUCHT VAN DE GEEST 7 oktober 2007 GROEIEN IN DE VRUCHT VAN DE GEEST 7 oktober 2007 Samen lezen: Galaten 5:13-25 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Nadere informatie

Studielessen voor de bovenbouw van de basisschool

Studielessen voor de bovenbouw van de basisschool Studielessen voor de bovenbouw van de basisschool INHOUD Tips voor het gebruik van deze bijbelstudies Les 1 Ik zie ik zie wat jij niet ziet Les 2 Geloofshelden (1) Noach de eerste botenbouwer Les 3 Geloofshelden

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

Welke kracht geeft het gebed aan jong en oud?

Welke kracht geeft het gebed aan jong en oud? Zacharia en de late regen. Welke kracht geeft het gebed aan jong en oud? Jakobus 5:16 Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Wat je doet met bidden is dat je jezelf aansluit op

Nadere informatie

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave.

Gemeente, jongens en meisjes, Wat hebben jullie een prachtig onderwerp uitgekozen. Een gave Geest! De Heilige Geest is zelf een gave. 1 Intro Ester en Renate 2 Mededelingen KR 3 Zingen lied vd school PS 84 : 1 4 Votum en Groet 5 Zingen: Opwekking 334 6 Gedicht en aansteken vd kaars 7 Zingen Lied GK 171: 1 Schuldbelijdenis Zingen Lied

Nadere informatie

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen Discipelschap Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven.

In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven. In deze studie wordt nagegaan wat in het Nieuwe Testament bedoeld wordt met het Griekse werkwoord dat in het Nederlands vertaald wordt met: geloven. Woordstudie. Geloven is de vertaling van het Griekse

Nadere informatie

Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum. [Welkom en mededelingen door ouderling]

Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum. [Welkom en mededelingen door ouderling] Liturgie preek van 19 april 2015 over Kol 3,14 (transcript) -GKv Westeremden-Loppersum [Welkom en mededelingen door ouderling] Komen tot de Here Voorzang, zingen GK 164 Jezus vol liefde Votum/zegengroet

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Geven LES 6 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 2:41-47 Hand 20:32-35 Luk 6:30-38, Matt 23:23, Mark 12:14-17,42-44 Wat leer je over geven

Nadere informatie