itt &ô8 Ministerie van Veiligheid en Justitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "itt &ô8 Ministerie van Veiligheid en Justitie"

Transcriptie

1 itt &ô8 Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus EH Den Haag Minister van Veiligheid en Justitie Aan de voorzitter van de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid Dhr. E.M. dhondt Turfmarkt 147 Postbus DP Den Haag 3508 AH UTRECHT 2500 EH Den Haag Ons kenmerk Bijlagen 3 Datum 28 mei 2014 Onderwerp Afschrift consultatiebrief wijziging Besluit veiligheidsregios en Besluit personeel veiligheidsregios Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts een zaak in uw brief behandelen. Hierbij ontvangt u ter informatie een afschrift van mijn brief aan het Veiligheidsberaad over de consultatie van de concept-besluiten tot wijziging van het Besluit veiligheidsregio s en het Besluit personeel veiligheidsregio s. Ik heb het Veiligheidsberaad verzocht in zijn reactie rekening te houden met de zienswijze(n) van de organisaties waarin professionele beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn, zoals de Raad van Directeuren Veiligheidsregio s, de Raad van Brandweercommandanten, de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid en het Landelijk Overleg van Coördinerend Gemeentesecretarissen. Hoogachtend, De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze, mr. drs. Anneke G. van Dijk directeur Wetgeving en Juridische Zaken

2 Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus H Den Haag Minister van Veiligheid en Justitie Aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad Mw. G. Faber Turfmarkt OP Den Haag Postbus 7010 Postbus HA ARNHEM H Den Haag Ons kenmerk Bijlagen 2 Bij beantwoording de datum Datum 28 mei 2014 en ons kenmerk vermelden.... Onderwerp Consultatie concept-besluiten wijziging Besluit veiligheidsregio s en brief behandelen. Besluit personeel veiligheidsregio s. Wilt u slechts één zaak in uw Hierbij bied ik u ter consultatie aan de concept-besluiten tot wijziging van het Besluit veiligheidsregio s en het Besluit personeel veiligheidsregio s. In de kabinetsreactie op het advies van de Evaluatiecommissie Hoekstra van 22 novemberjl. heb ik aangekondigd de lagere regelgeving in overleg met de sector aan te zullen passen. Ik heb besloten de herziening te faseren. In de eerste tranche van de herziening, die ik u thans ter consultatie aanbied, worden wijzigingen doorgevoerd die knelpunten oplossen, maar geen verstrekkende consequenties hebben in organisatorisch, administratief en/of financieel opzicht. In een tweede tranche worden uitkomsten van lopende trajecten, zoals het project RemBrand van de branchevereniging Brandweer Nederland en andere relevante ontwikkelingen betrokken. Het project RemBrand heeft tot doel indicatoren te definiëren voor de brandweerzorg, inclusief de risicobeheersing. De herziening van het Besluit veiligheidsregio s, betreft met name: - de mogelijkheid die wordt gecreëerd om de kernbezetting van het commando plaats incident, het regionaal operationeel team, team bevolkingszorg en het gemeentelijk beleidsteam uit te breiden; - de verplichting dat de veiligheidsregio s een uniforme opschalingsprocedure hanteren; - een vereenvoudiging van de eisen die (in het kader van informatievoorziening) gesteld worden aan de opbouw van het totaalbeeld bij een ramp of crisis. De herziening van het Besluit personeel veiligheidsregio s betreft met name het vervallen van het diplomavereiste voor een aantal beheersmatige (nietoperationele) brandweerfuncties. In beide besluiten wordt de benaming functionaris voorlichting gemoderniseerd in functionaris crisiscommunicatie, en worden enkele technische correcties aangebracht. Graag verneem ik uiterlijk 1 augustus 2014 schriftelijk uw reactie op deze concepten. Daarbij verzoek ik u in uw reactie rekening te houden met de zienswijze(n) van de organisaties waarin professionele beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn, zoals de Raad van Directeuren Veiligheidsregio s, de Raad van Brandweercommandanten, de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid en het Landelijk Overleg van Coördinerend Gemeentesecretarissen. Pagina 1 van 2

3 dhr. De concepten worden eveneens ter consultatie aangeboden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Instituut Fysieke Veiligheid, de Nationale Politie, het Interprovinciaal Overleg, de Kring van Commissarissen van de Koning, VNO NCW, de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers, de FNV, de CNV en de CMHF. Ik heb de VNG verzocht in haar reactie rekening te houden met de zienswijze van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Gemeentesecretarissen. Minister van Veiligheid en Justitie 8a12O14 Ons kenmerk Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan de Raad van Directeuren Veiligheidsregio s, de Raad van Brandweercommandanten, de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid, het Landelijk Overleg van Coördinerend Gemeentesecretarissen, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Gemeentesecretarissen, het College van Procureurs-Generaal, de Unie van Waterschappen, de stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (CaBO), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie en Delta Ii nqs. Voor nadere informatie met betrekking tot het Besluit Veiligheidsregio s kunt u contact opnemen met Pauline Veldhuis via of Voor nadere informatie met betrekking tot het Besluit Personeel Veiligheidsregio s kunt u contact opnemen met Nino Manzoli via of Uw reactie graag als volgt adresseren: Ministerie van Veiligheid en Justitie Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid t.a.v. Directeur Weerbaarheidsverhoging - P.T. Gelton Postbus EH Den Haag Hoogachtend, De Minister van Veiligheid en Justitie, namens deze, mr. drs. Anneke G. van Dijk directeur Wetgeving en Juridische Zaken Pagina 2 van 2

4 Besluit van dag maand 2015, houdende wijziging van het Besluit veiligheidsregio s, ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van [datum, nummer]; Gelet op de artikelen 18, eerste lid, en 31, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio s; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum, nummer]); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van [datum, nummer]; Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 Het Besluit veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A Artikel komt te luiden: Artikel Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, die bestaat uit de volgende onderdelen: a. de meldkamer; b. een of meer commando s plaats incident, afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt; c. een of meer teams bevolkingszorg, afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt; d. een regionaal operationeel team, en e. een gemeentelijk beleidsteam of, bij een bovenlokale ramp of crisis, een regionaal beleidsteam. B Artikel 2.1.2, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef wordt bestaat uit vervangen door: bestaat ten minste uit. 2. In onderdeel f wordt voorlichtingsfunctionaris vervangen door: functionaris crisiscommunicatie. c Artikel wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt bestaat uit vervangen door bestaat ten minste uit en wordt voorlichting vervangen door: crisiscommunicatie. 2. In het tweede lid komt onderdeel a te luiden: a. het verzorgen van de crisiscommunicatie. 1

5 D Artikel wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt bestaat uit vervangen door: bestaat ten minste uit. 2. In onderdeel g wordt voorlichtingsfunctionaris vervangen door: functionaris crisiscommunicatie. 3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. Indien er meer commando s plaats incident zijn, is het regionaal operationeel team belast met de coördinatie daarvan. E Artikel In het eerste lid wordt bestaat uit vervangen door: bestaat ten minste uit. F In artikel wordt mogelijkebeschrijving vervangen door: mogelijke beschrijving. G De artikelen en worden als volgt gewijzigd: 1. Voor de tekst van artikel wordt de aanduiding 2. geplaatst. 2. De tekst van artikel wordt na het plaatsen van de aanduiding 1. opgenomen als eerste lid van artikel Artikel 2.3.2, eerste lid, (nieuw) wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b komt de tekst na vijfenveertig minuten te luiden:, met uitzondering van de leidinggevende van de sectie informatiemanagement, die binnen dertig minuten begint;. b. In onderdeel c wordt de voorlichtingsfunctionaris vervangen door: functionaris crisiscommunicatie. c. In onderdeel f wordt die met de coördinatie van de voorlichting is belast endie vervangen door: die met de coördinatie van de crisiscommunicatie is belast, die. 4. Artikel komt te luiden: Artikel De besturen van de veiligheidsregio s hanteren een uniforme opschalingsprocedure. 2. Onze Minister kan nadere regels geven over de uniforme opschalingsprocedure. H Artikel 2.4.1, tweede lid, komt te luiden: 2. Het totaalbeeld is opgebouwd uit ten minste de beschikbare gegevens over het incident, over de hulpverlening, over de prognose en de aanpak en over de getroffen maatregelen en de resultaten ervan. 2

6 In artikel wordt opdrachtvan vervangen door: opdracht van. j In artikel wordt volledigis vervangen door: volledig is. K In artikel wordt vanbasishandelingen vervangen door: van basishandelingen. 1 In artikel wordt opkomstijden vervangen door: opkomsttijden. Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van 1januari Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad worden geplaatst. De Minister van Veiligheid en Justitie, 3

7 NOTA VAN TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Tijdens de behandeling van het voorstel van Wet veiligheidsregio s in de Eerste Kamer heeft de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd dat de Wet veiligheidsregio s (Wvr) na twee jaar geëvalueerd zou worden om te kunnen bezien hoe de wet in de praktijk uitwerkt. Deze wetsevaluatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). In aanvulling hierop heeft het kabinet naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemiepack in Moerdijk (Kamerstukken II 2011/12, nr. 116) een onafhankelijke commissie ingesteld ( de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing; hierna te noemen de Commissie), om een integraal advies uit te brengen over de werking van de Wvr en over het brede stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing (Kamerstukken II 2011/12, nr. 126). De Commissie heeft in haar advies het wetsevaluatierapport van het WODC betrokken. Het kabinet heeft in zijn brieven van 24 september 2013 (Kamerstukken /14, nr. 181) en 22 november 2013 (Kamerstukken II 2013/14, nr. 76) aangekondigd knelpunten in de lagere regelgeving aan te passen of praktisch op te lossen. In de huidige situatie worden diverse bepalingen in de lagere regelgeving door veiligheidsregio s als knellend ervaren. Het kabinet hanteert bij het oplossen van de knelpunten het uitgangspunt dat in lagere regelgeving randvoorwaarden worden vastgelegd om uniformiteit ten behoeve van de samenwerking te bereiken en onderlinge prestaties/kwaliteitsniveaus inzichtelijk te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de besturen van de veiligheidsregio s en de professionals om te bepalen hoe binnen de gestelde kaders hieraan (gezamenlijk) invulling wordt gegeven. Voor de aanpassing van dit besluit is gekozen voor een traject dat in elk geval bestaat uit een eerste en een tweede tranche. De in dit besluit doorgevoerde wijziging van het Besluit veiligheidsregio s vormt de eerste tranche. Het gaat om wijzigingen die de hiervoor bedoelde knelpunten beogen op te lossen zoals met betrekking tot de samenstelling van teams en de opschalingsprocedure. Ook zijn er enkele terminologische actualiseringen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben geen verstrekkende consequenties in organisatorisch, administratief of financieel opzicht. In een tweede tranche worden uitkomsten van lopende projecten, zoals het project RemBrand van de branchevereniging Brandweer Nederland, en andere relevante ontwikkelingen betrokken. Het project RemBrand heeft tot doel indicatoren te definiëren voor de brandweerzorg, inclusief de risicobeheersing. De wijzigingen zijn mede op basis van werkbijeenkomsten met het veld ontwikkeld. Tot slot zijn er nog enkele technische correcties aangebracht. 2. Financiële gevolgen De voorgestelde aanpassingen leiden niet tot extra kosten voor besturen van veiligheidsregio s. 3. Consultatie en voorhang PM 4

8 4. Administratieve lasten De wijzigingen bieden de besturen van veiligheidsregio s meer armslag, en zullen dus naar verwachting zeker geen extra administratieve lasten met zich brengen. Artikeisgewijs Artikel 1 Onderdeel A Dit artikel is redactioneel enigszins aangepast, en onderdeel c is overgeheveld naar artikel (zie de toelichting bij onderdeel D, derde lid). Onderdeel B 1. In de aanhef van artikel 2.1.2, eerste lid, zijn de woorden ten minste toegevoegd, zodat het artikel beter aansluit op de huidige praktijk. Aan de samenstelling van de kern van het commando plaats incident (CoPi) wordt niet getornd; deze blijft bestaan uit de functionarissen, genoemd onder a. tot en met f, om geen afbreuk te doen aan het principe van unité de doctrine in opschaling bij (boven)regionale samenwerking. De toevoeging maakt enige flexibiliteit mogelijk zodat ook andere functionarissen dan de in het artikel genoemde bij het CoPi kunnen aansluiten, bijvoorbeeld een plotter. 2. Met de wijziging in het eerste lid, onder f, wordt terminologisch aangesloten op de huidige praktijk. De basis voor deze wijziging is te vinden in het rapport Eenheid in verscheidenheid. Het kabinet en het Veiligheidsberaad hebben met de hoofdlijnen van dit rapport ingestemd (Kamerstukken II, 2012/12, , nr. 148). Onderdeel C 1. Ook een team bevolkingszorg moet een vaste kern hebben zoals omschreven in het tweede lid van artikel Tegelijkertijd is een limitatieve opsomming te stringent en dient dit team meer flexibel te kunnen zijn in die zin dat ook andere dan de in het artikel genoemde functionarissen deel van dit team kunnen uitmaken. De toevoeging ten minste maakt dit mogelijk. 1 en 2. Met deze terminologische wijzigingen wordt aangesloten op de huidige praktijk. Onderdeel D 1. De opsomming van de samenstelling van een regionaal operationeel (ROT) was limitatief geformuleerd in het oorspronkelijke artikel 2.1.4, eerste lid. Er was dus geen flexibiliteit mogelijk in de samenstelling van een ROT, terwijl het bijvoorbeeld wenselijk kan zijn om een liaison van Defensie aan het ROT toe te voegen. Door deze wijziging wordt dat mogelijk, zonder dat aan de kern van een ROT wordt getornd. 2. De terminologische aanpassing van voorlichtingsfunctionaris is toegelicht onder onderdeel B. 3. Deze bepaling heeft dezelfde strekking als artikel 2.1.1, onder c, van het oorspronkelijke besluit. Aangezien de bepaling ziet op een (eventuele) taak van het regionaal operationeel team, is artikel een betere plaats daarvoor dan artikel 2.1.1, dat ziet op de hoofdstructuur. Onderdeel E In een gemeentelijk beleidsteam kan de behoefte bestaan om andere functionarissen dan leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie en de bevolkingszorg, deel te laten 5

9 - n nemen. Bijvoorbeeld vertegenwoordigers van een waterschap of een Iiaison van Defensie. Om deze reden is door de toevoeging van de woorden in elk geval ruimte gecreëerd om het gemeentelijk beleidsteam meer flexibel in te richten, zonder afbreuk te doen aan de kern van het gemeentelijk beleidsteam. Onderdeel G 1 en 2. Om aan het begin van paragraaf 3 ruimte te maken voor nieuw artikel, is het oorspronkelijke artikel nu (als eerste lid) opgenomen in artikel Met deze wijzigingen wordt terminologisch aangesloten op de huidige praktijk. 4. Dit artikel regelt dat besturen van veiligheidsregio s een uniforme procedure voor de opschaling hanteren. In de nota van toelichting op het oorspronkelijke besluit werd expliciet verwezen naar het referentiekader Gecoördineerde Regionale Inzet Procedure (GRIP) zoals vastgelegd in Staatsblad 2010, 255, blz. 23. Het rapport Eenheid in verscheidenheid heeft duidelijk gemaakt dat een uniforme opschalingsprocedure van belang is voor bovenregionale samenwerking en het koppelviak tussen Rijk en regio. In genoemd rapport is een aangepast opschalingsprocedure (GRIP) opgenomen waarin bedoelde bovenregionale samenwerking en de aansluiting met het Rijk tot uitdrukking komt. (Kamerstukken II, 2012/13, , nr. 148). Aan de uniforme opschalingsprocedure kunnen nadere regels worden gesteld over bijvoorbeeld het koppeivlak tussen Rijk en regio. Onderdeel H Het oorspronkelijke artikel 2.4.1, tweede lid, bevatte een gedetailleerde opsomming van de gegevens die onderdeel moesten zijn van een totaalbeeld tijdens een ramp of crisis. Het laten vervallen van de gedetailleerde eisen doet recht aan de verantwoordelijkheden van het bestuur om zelf invulling te geven aan bedoeld totaalbeeld, terwijl de randvoorwaarden onverkort gehandhaafd blijven. De onderdelen F, G, derde lid, onder C, H, 1, i en L strekken tot herstel van enkele onvolkomenheden in de oorspronkelijke bekendmaking van de tekst. De Minister van Veiligheid en Justitie, 6

10 Besluit van dag maand 2015, houdende wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio s, ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van [datum, nummer]; Gelet op artikel 18 van de Wet veiligheidsregio s; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van [datum, nummer]); Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van [datum, nummer]; Artikel 1 Hebben goedgevonden en verstaan: Het Besluit personeel veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid, wordt de zinsnede genoemd... oefenen vervangen door: genoemd in de bijlagen 1 en 1A, en de daarbij behorende eisen over de bekwaamheid. 2. In het derde lid wordt in de onderdelen h en i voorlichtingsfunctionaris vervangen door: functionaris crisiscommunicatie. 8 Artikel 3 wordt als volg gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt rijksexamen vervangen door: examen. 2. In het tweede lid wordt bijlage 1 vervangen door: de bijlagen 1 en 1A. c In artikel 4, vierde lid, wordt, genoemd in bijlage 1 vervangen door: waarvoor dit in bijlage 1 is aangegeven. D Bijlage 1 komt te luiden als is opgenomen in onderdeel A van de bijlage bij dit besluit. E Na bijlage 1 wordt de bijlage die in onderdeel B van de bijlage bij dit besluit is opgenomen, ingevoegd. F Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

11 1. Het opschrift komt te luiden: Bijlage 2, behorende bij artikel 10, eerste lid, van het Besluit personeel veiligheidsregio s (Gelijkwaardigheid diploma s) 2. Na de regelrij die begint met diploma manschap b, komt de tekst te luiden als is opgenomen in onderdeel C van de bijlage bij dit besluit. Artikel II Dit besluit treedt in werking met ingang van 1januari Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad worden geplaatst. De Minister van Veiligheid en Justitie, 2

12 Bijlage bij het Besluit van dag maand 2015, houdende wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio s, ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit A Bijlage 1, behorende bij de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste en tweede lid, en artikel 4, vierde lid, van het Besluit personeel veiligheidsregio s (Functies met diplomavereiste) Functies: Rang: Keuring adviseur gevaarlijke stoffen commandeur ja bevelvoerder brandmeester ja brandweerduiker brandwacht of hoofdbrandwacht ja centralist meldkamer maximaal brandmeester nee chauffeur brandwacht of hoofdbrandwacht ja commandant van dienst adjunct-hoofdcommandeur ja controleur brandpreventie maximaal hoofdbrandwacht nee docent maximaal brandmeester nee duikploegleider hoofdbrandwacht ja gaspakdrager brandwacht of hoofdbrandwacht ja hoofdofficier van dienst commandeur ja instructeur maximaal brandmeester ja manschap a brandwacht of hoofdbrandwacht ja manschap b hoofdbrandwacht ja medewerker brandpreventie maximaal brandmeester nee meetplanleider commandeur ja officier van dienst hoofdbrandmeester ja regionaal commandant hoofdcommandeur nee specialist brandpreventie maximaal hoofdbrandmeester nee specialist risico s en veiligheid maximaal commandeur nee verkenner gevaarlijke stoffen brandwacht of hoofdbrandwacht ja voertuigbediener brandwacht of hoofdbrandwacht ja B Bijlage IA, behorende bij de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, van het Besluit personeel veiligheidsregio s (Functies zonder diplomavereiste) Functies: manager veiligheid medewerker operationele voorbereiding medewerker opleiden en oefenen oefencoördinator operationeel manager ploegchef specialist operationele voorbereiding specialist opleiden en oefenen strategisch manager tactisch manager Rang: maximaal adjunct-hoofdcommandeur maximaal brandmeester maximaal brandmeester maximaal brandmeester maximaal hoofdbrandmeester maximaal brandmeester maximaal commandeur maximaal hoofdbrandmeester maximaal adjunct-hoofdcommandeur maximaal commandeur 3

13 , c diploma medewerker brandpreventie diploma meetpianleider diploma officier van dienst diploma specialist brandpreventie diploma specialist risico s en veiligheid diploma verkenner gevaarlijke stoffen diploma voertuigbediener certificaat van de module preventie of certificaat van de module preventie certificaat van de module waarschuwings en verkenningsdienstdeskundige in combinatie met het certificaat van de module officier gevaarlijke stoffen diploma adjunct-hoofdbrandmeester certificaat van de module preventie diploma veiligheidsmanager of in combinatie met het diploma hoofdbrandmeester het certificaat van de module proactie en risicoanalyse en het certificaat van de module basisveiligheidsmanagement diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het certificaat van de module verkenner gevaarlijke stoffen diploma brandwacht eerste klasse in combinatie met het certificaat van de module pompbediener artikel 2, onder c, van het Examenregtement brandmeester artikel 2, onder e, van het Examenreglement adjunct hoofdbrandmeester 1993 artikel 2, onder h, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993 artikel 2, onder g, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993 artikel 13 van het Examenreglement adjunct-hoofdbrandmeester 1993 artikel 2, onder e, van het Examenreglement adjunct hoofdbrandmeester 1993 artikel 27 van het Examenreglement veiligheidsmanager 2004 artikel 10 van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993 artikel 2, onder e, van het Examenreglement veiligheidsmanager 2004 artikel 2, onder d, van het Examenreglement hoofdbrandmeester 1993 artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse artikel 2, onder d, van het Examenreglement hoofdbrandwacht artikel 5 van het Examenreglement brandwacht eerste klasse artikel 2, onder b, van het Examenreglement brandwacht eerste klasse. 4

14 NOTA VAN TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Tijdens de behandeling van het voorstel van Wet veiligheidsregio s in de Eerste Kamer heeft de toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegezegd dat de Wet veiligheidsregio s (Wvr) na twee jaar geëvalueerd zou worden om te kunnen bezien hoe de wet in de praktijk uitwerkt. Deze wetsevaluatie is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). In aanvulling hierop heeft het kabinet naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemiepack in Moerdijk (Kamerstukken II 2011/12, nr. 116) een onafhankelijke commissie ingesteld (de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio s en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing; hierna te noemen de Commissie) om een integraal advies uit te brengen over de werking van de Wvr en over het brede stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing (Kamerstukken II 2011/12, nr. 126). De Commissie heeft in haar advies het wetsevaluatierapport van het WODC betrokken. Het kabinet heeft in zijn brieven van 24 september 2013 (Kamerstukken II 2013/14, nr. 181) en 22 november 2013 (Kamerstukken II 2013/14, nr. 76) aangekondigd knelpunten in de lagere regelgeving aan te passen of praktisch op te lossen, In de huidige situatie worden diverse bepalingen in de lagere regelgeving door veiligheidsregio s als knellend ervaren. Het kabinet hanteert bij het oplossen van de knelpunten het uitgangspunt dat in lagere regelgeving randvoorwaarden worden vastgelegd om uniformiteit ten behoeve van de samenwerking te bereiken en onderlinge prestaties/kwaliteitsniveaus inzichtelijk te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de besturen van de veiligheidsregio s en de professionals om te bepalen hoe binnen de gestelde kaders hieraan (gezamenlijk) invulling wordt gegeven. Voor de aanpassing van dit besluit is gekozen voor een traject dat in elk geval bestaat uit een eerste en een tweede tranche. De in dit besluit doorgevoerde wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio s vormt de eerste tranche. Het gaat om wijzigingen die de hiervoor bedoelde knelpunten beogen op te lossen. Dit betreft met name het vervallen van het diplomavereiste voor een aantal beheersmatige (niet-operationele) brandweerfuncties. Ook zijn er enkele terminologische actualiseringen doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben geen verstrekkende consequenties in organisatorisch, administratief of financieel opzicht. In een tweede tranche worden uitkomsten van lopende projecten, zoals het project RemBrand van de branchevereniging Brandweer Nederland, en andere relevante ontwikkelingen betrokken. Het project RemBrand heeft tot doel indicatoren te definiëren voor de brandweerzorg, inclusief de risicobeheersing. De wijzigingen zijn mede op basis van werkbijeenkomsten met het veld ontwikkeld. Tot slot zijn er nog enkele technische correcties aangebracht. 5

15 2. Financiële gevolgen De voorgestelde aanpassingen leiden tot minder kosten voor besturen van veiligheidsregio s. Met name het vervallen van het diplomavereiste voor een aantal beheersmatige bra ndwee rfu ncties werkt kostenverlagend. 3. Consultatie en voorhang PM 4. Administratieve lasten De uitvoering van de maatregelen leidt tot minder administratieve lasten voor besturen van veiligheidsregio s, met name door het vervallen van het diplomavereiste voor een aantal beheersmatige brandweerfuncties. Artikeisgewijs Artikel 1, onderdeel A 1. Beheersmatige (niet-operationele) brandweerfuncties zijn vooral functies die van belang zijn voor de Organisatie binnen de veiligheidsregio. Het diplomavereiste voor deze functies werd als een onnodige administratieve last ervaren, die bovendien de zijinstroom belemmerde. Aangezien deze functies niet van belang zijn voor de (bovenregionale) samenwerking ten tijde van een brand, ramp of crisis, is besloten het diplomavereiste voor deze functies te laten vervallen. Derhalve zijn de functies waarvoor artikel 3, eerste en vierde lid, en 4, eerste lid niet (meer) van toepassing zijn, geschrapt uit bijlage 1 en opgenomen in de (nieuwe) bijlage 1A. Bijlage 1 betreft nu de brandweerfuncties waarvoor het diplomavereiste geldt en bijlage 1A de brandweerfuncties waarvoor het diplomavereiste niet geldt. Tevens is artikel 2, eerste lid, in lijn gebracht met artikel 18, derde lid, van de Wet veiligheidsregio s, waar al eerder de woorden opleiden, examineren, bijscholen en oefenen waren vervangen door bekwaamheid. 2. De wijziging van artikel 2, derde lid, is een modernisering, waardoor de gehanteerde terminologie nu beter aansluit op de huidige praktijk. De basis voor deze wijziging is te vinden in het rapport Eenheid in verscheidenheid. Het kabinet en het Veiligheidsberaad hebben met de hoofdlijnen van dit rapport ingestemd (Kamerstukken II 2012/13, , nr. 148). Een vergelijkbare wijziging is ook doorgevoerd in het Besluit veiligheidsregio s. Artikel 1, onderdeel B 1. Een functiegerichte opleiding wordt afgesloten met een examen in plaats van een rijksexamen. Door de wijziging van artikel 3, eerste lid, is deze bepaling in lijn gebracht met artikel 18, vierde lid, van de Wet veiligheidsregio s. 2. Aangezien de brandweerfuncties zijn opgenomen in bijlagen 1 en 1A, wordt in artikel 3, tweede lid, nu ook verwezen naar bijlage 1A. Artikel t, onderdeel C De gewijzigde aanduiding in artikel 4, vierde lid, herstelt een onvolkomenheid in het oorspronkelijke besluit. 6

16 Artikel 1, onderdelen D en E De wijzigingen met betrekking tot de bijlage 1 en la zijn toegelicht bij artikel 1, onderdeel A. Artikel 1, onderdeel F Bijlage 2 is aangepast omdat voor de beheersmatige functies, genoemd in bijlage 1A, het diplomavereiste is komen te vervallen. Dit is toegelicht in paragraaf 1 van het algemene deel van deze toelichting. De Minister van Veiligheid en Justitie, 7

17 1

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Besluit van [dag maand] 2015, houdende wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio s ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Besluit van [dag maand] 2015, houdende wijziging van het Besluit veiligheidsregio s, ter vereenvoudiging, actualisering en verbetering van dat besluit, alsmede ter aanpassing van de verdeelformule van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39888 13 november 2015 Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging

Nadere informatie

Leidraad conversie rangen

Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Documentatie: - Bijlage 1: Overzicht rangen oud en nieuw; - Bijlage 2: Overzicht operationele en beheersmatige functies

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding. Leidraad conversie rangen Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding Leidraad conversie rangen Vastgesteld door de RRC op 10 september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Minder rangen 3 3. Operationele functies

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 453 Besluit van 21 november 2017 tot wijziging van het Besluit personeel veiligheidsregio s in verband met de aanpassing van enkele functies

Nadere informatie

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1

5 1 a nota rangen voorblad RMT met besluit (2) 1 Vergadering RMT Brandweer 9 november 2010 Agendapunt nummer 5.1 Onderwerp notitie functies en rangen brandweer Limburg-Noord. Auteur Lenders/ van Mierlo Portefeuillehouder Van der Schuit Voorstel : 1.

Nadere informatie

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter

Project Kwaliteit brandweerpersoneel. De brandweer wordt nog veiliger en beter Project Kwaliteit brandweerpersoneel De brandweer wordt nog veiliger en beter VAKBEKWAAM WORDEN, VAKBEKWAAM BLIJVEN Wat verandert er concreet? Alle medewerkers van de brandweer worden voortaan opgeleid,

Nadere informatie

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE

Brandweer Ede. Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Brandweer Ede Bezoekadres: Breelaan 4, EDE Postadres: Postbus 8142 610 AC EDE Telefoon : (0318) 68 69 11 Telefax : (0318) 61 60 60 E-mail : Brandweer@ede.nl Inleiding De Wet Veiligheidsregio s (Wvr) vervangt

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Functiehuis Bedrijfsbrandweer

Functiehuis Bedrijfsbrandweer Functiehuis Bedrijfsbrandweer Art. 31 Wet veiligheidsregio s 1. Bestuur veiligheidsregio kan inrichting die in geval van brand of ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor openbare veiligheid, aanwijzen

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Ontwerpbesluit personeel veiligheidsregio s

Ontwerpbesluit personeel veiligheidsregio s Ontwerpbesluit personeel veiligheidsregio s Besluit van, houdende regels over het personeel van de brandweer, functies voor de bedrijfsbrandweer, functies binnen de organisatie GHOR en functies binnen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 253 Besluit van 24 juni 2010, houdende regels over het personeel van de brandweer, functies voor de bedrijfsbrandweer, functies binnen de GHOR

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,.

1. In de eerste volzin vervalt:, bedoeld in artikel 1, derde lid, van de Politiewet 1993,. Artikel PM1 A.4 Bijlage 4 De Wet veiligheidsregio s wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het artikel door een puntkomma, toegevoegd korpschef:

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel

Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Nummer 1, augustus 2009 Nieuwsflits kwaliteit brandweerpersoneel Hierbij treft u de eerste nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 1 Besluit van 18 december 2013 tot afkondiging van het Besluit van 28 november 2013 houdende aanpassing van algemene maatregelen van rijksbestuur in

Nadere informatie

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen

wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wijziging van het Barp in verband met de invoering van de wet op de medische keuringen Datum 27 oktober 1998 Aan de Korpsbeheerders van de regionale

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 34 824 Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Datum 2 juli 2014 Onderwerp Voortgangsrapportage kabinetsreactie Evaluatiecommissie Hoekstra

Datum 2 juli 2014 Onderwerp Voortgangsrapportage kabinetsreactie Evaluatiecommissie Hoekstra 1 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Minister van Veiligheid en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 443 Wet van 27 september 2012 tot wijziging van de Wet veiligheidsregio s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 496 Besluit van 28 november 2013, houdende aanpassing van algemene maatregelen van rijksbestuur in verband met de Wet basisregistratie personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 137 Besluit van 7 maart 2011, houdende vaststelling van het Warenwetbesluit cosmetische producten 2011 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 212 Besluit van 22 mei 2017 tot wijziging van het Besluit burgerlijke stand 1994 in verband met de akte als bedoeld in artikel 19i, eerste lid,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 148 Wet van 11 maart 2015 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 358 (R2065) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RIJKSWET. Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

VOORSTEL VAN RIJKSWET. Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 358 (R2065) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd Nr. 2 Herdruk 1 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 195 Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio s GEWIJZIGD VOORSTEL VN WET 28 september 2010

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 308 Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling in verband met het opnemen van een regeling inzake de gevolgen van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 557 Besluit van 6 november 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Openbare buitenruimte. Leden gemeenteraad Amstelveen. Proef bodycams bij Team Handhaving Openbare Ruimte. Geachte leden van de gemeenteraad,

Openbare buitenruimte. Leden gemeenteraad Amstelveen. Proef bodycams bij Team Handhaving Openbare Ruimte. Geachte leden van de gemeenteraad, Openbare buitenruimte Leden gemeenteraad Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 469 Besluit van 22 november 2017, houdende wijzigingen van ondergeschikte aard in enkele algemene maatregelen van bestuur op het terrein van

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7

1. INLEIDING. Pagina 2 van 7 Pagina 1 van 7 1. INLEIDING Context Na het verschijnen van het advies van de Commissie Hoekstra over de werking van de Wet Veiligheidsregio s en het Nederlands stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 35 Besluit van 4 augustus 2016 tot afkondiging van het Besluit van houdende wijziging van het Schepenbesluit 2004 in verband met een nieuwe bevoegdheidsverdeling

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

voorstel van wet zoals voorgelegd aan de afdeling advisering van de Raad van State

voorstel van wet zoals voorgelegd aan de afdeling advisering van de Raad van State voorstel van wet zoals voorgelegd aan de afdeling advisering van de Raad van State Uitvoering van de Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures

Nadere informatie

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7. Wijziging van de oeken 6 en 7 van het urgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 W VOORSTEL VN WET Wij Willem-lexander, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING

AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING AMBTSINSTRUCTIE COMMISSARIS VAN DE KONING Tekst zoals deze geldt op 24 januari 2011 BESLUIT van 10 juni 1994, houdende regels inzake de taken die de commissaris van de Koning op grond van artikel 126 Grondwet

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 53 Rijkswet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 481 Besluit van 23 november 2016, houdende wijziging van het Reisbesluit buitenland, het Algemeen Rijksambtenaren reglement en het Reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 16 Besluit van 27 februari 2017 tot afkondiging van de Rijkswet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Afschaffing ouderbijdrage in Besluit Ouderbijdrage Jeugdwet

Afschaffing ouderbijdrage in Besluit Ouderbijdrage Jeugdwet Regelingen en voorzieningen CODE 7.1.6.34 Afschaffing ouderbijdrage in Besluit Ouderbijdrage Jeugdwet bronnen VNG nieuwsbericht Besluit ouderbijdrage Jeugdwet in Staatsblad gepubliceerd, d.d. 3.6.2016

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Ontwerp van een besluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en enkele andere besluiten in verband met de herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het stelsel van functies en bezoldiging voor rechterlijke ambtenaren te herzien;

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het stelsel van functies en bezoldiging voor rechterlijke ambtenaren te herzien; Wet van. tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur

Nadere informatie

Artikel 40 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 40 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt als volgt gewijzigd: Wet van..., houdende wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen (Wet rechtspositie ZSM) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 285 Wet van 19 mei 2011 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio s 0 Wij eatrix, bij de

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. CONCEPT Besluit van [datum], nr. [nummer], houdende het opnieuw instellen van de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie en daarmee het verlengen van de instellingstermijn Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Artikel I Artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I Artikel 15 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van... houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000, het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5

Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 Besluit leerlinggebonden financiering Page 1 of 5 (Tekst geldend op: 25-03-2003) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 543 Besluit van 23 oktober 2002, houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 vanwege invoering van leerwegen in het voortgezet

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie; Besluit van, houdende wijziging van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren in verband met de herziening van de geweldsmelding Op de voordracht van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Geachte Voorzitter, Juridische Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum TRCJZ/2007/3188 17 oktober 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies

Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies Datum 23 December 2002 Kenmerk EA2002/101294 Onderdeel directie Politie Inlichtingen R. Demilt T (070) 426 7586 F (070) 426 7440 Blad 1 van 2 Aan De Minister van Justitie de korpsbeheerders van de regionale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 285 Wet van 23 juni 2017 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 568 Besluit van 14 november 1995 tot wijziging van het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening, het Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 145 Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een evaluatie van die wet Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 198 Besluit van 2 juni 2014 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit financieel

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

Werkwijze nieuwe kroonbenoeming voorzitter veiligheidsregio

Werkwijze nieuwe kroonbenoeming voorzitter veiligheidsregio E11b Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nctv.nl Contactpersoon Paul Kubben Beleidsmedewerker Werkwijze nieuwe kroonbenoeming voorzitter veiligheidsregio T 070 751 55 48 p.h.j.kubben@nctv.minvenj.nl

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2013-2014 33 757 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 215 Besluit van 26 april 2012, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal en het Reglement

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 335 Besluit van 30 augustus 2013, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het

Nadere informatie

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

Artikel I. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz. Besluit van 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding

Nadere informatie

Datum 28 november 2012 Onderwerp Handreiking registratie afwijkingen en motivatie

Datum 28 november 2012 Onderwerp Handreiking registratie afwijkingen en motivatie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Directie Weerbaarheidsverhoging NCTv Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nctv.nl Contactpersoon D.C. Landa T 070 426

Nadere informatie

Besluit veiligheidsregio s 2016 Besluit personeel veiligheidsregio s 2016

Besluit veiligheidsregio s 2016 Besluit personeel veiligheidsregio s 2016 Besluit veiligheidsregio s 2016 Besluit personeel veiligheidsregio s 2016 Besluit veiligheidsregio s 2016 Besluit personeel veiligheidsregio s 2016 Besluit veiligheidsregio s Besluit van 24 juni 2010,

Nadere informatie

A 2017 N 65 PUBLICATIEBLAD

A 2017 N 65 PUBLICATIEBLAD A 2017 N 65 PUBLIATIEBLAD Besluit van 3 juli 2017, tot afkondiging van de Rijkswet van 17 mei 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij

Nadere informatie